37. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 37. Ola an Genel Kurul Toplant s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "37. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 37. Ola an Genel Kurul Toplant s"

Transkript

1 37. Hesap Y l Ç NDEK LER SAYFA GÜNDEM...2 SARKUYSAN K ML...3 YÖNET M KURULUMUZ...4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...6 G R fi VE SERMAYE YAPISI...8 fit RAK M Z VE BA LI ORTAKLIKLARIMIZ...10 YATIRIMLARIMIZ...13 ÜRET M M ZE L fik N B LG LER...14 SATIfiLARIMIZ...17 YÖNET M KADROMUZ...18 NSAN KAYNAKLARI...19 KURUMSAL YÖNET M LKELER...20 DENETÇ LER RAPORU...26 BA IMSIZ DENETÇ RAPORU...27 KONSOL DE B LANÇO...28 KONSOL DE GEL R TABLOSU...30 KONSOL DE NAK T AKIM TABLOSU...31 KONSOL DE ÖZKAYNAK DE fi M TABLOSU...32 MAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR...33 KAR DA ITIM ÖNER S...71 SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 37. Ola an Genel Kurul Toplant s Tarih : 14 May s 2009 Perflembe Saat : 14:00 Yer : Elite World Hotels -2. Kat Pera Salonu fiehit Muhtar Caddesi No: Taksim / stanbul 1

2 C HAN BEKTAfi Vefat n n 6. y l nda sayg yla and k ( ) GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Aç l fl, Divan teflekkülü ve toplant tutana n n Genel Kurul ad na imzalanmas hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2. stifa nedeniyle boflalan Yönetim Kurulu Üyeli ine T.T.K maddesi gere i tarihli Yönetim Kurulu Karar ile atanan Sn. Fuat SUCU'nun bu atamas n n tasvibi ile görev süresinin ilk yap lacak Yönetim Kurulu seçimi tarihine kadar devam etmesi hususlar n n oya sunulmas, dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmas ve müzarekesi, 4. Denetçi Raporunun okunmas, 5. Ba ms z Denetim Raporunun okunmas, dönemi konsolide bilanço ve gelir tablolar n n ayr ayr okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kar da t m yla ilgili teklifin görüflülerek karara ba lanmas, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibras, 8. Denetçilerin ibras, 9. Denetçilerin seçimi, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklar n n tespiti, 11. Denetçilerin ücretlerinin tespiti, 12. fiirketimizce 2008 y l içinde yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas, 13. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muamelelerin ifas hususunda mezuniyet verilmesi, 14. Dilek ve temenniler, kapan fl. 2

3 Sarkuysan n kuruluflunda büyük hizmetleri olan ve baflar lar m zda imzas bulunan Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz Say n Sami SUCU tarihinde Yönetim Kurulu üyeli inden istifa etmifl ve tarihinde vefat etmifltir. Kendisine Allah tan rahmet, yak nlar na ve Sarkuysan camias na baflsa l dileriz. SAM SUCU yu kaybettik. ( ) SARKUYSAN K ML Firma Ad : Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. Kurulufl Tarihi : Kay tl Sermaye Tavan : ,00 TL Ç kar lm fl Sermaye : ,00 TL Web Sitesi : Merkez; Adres Telefon : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No: 1 fiiflhane, Beyo lu - STANBUL : (0 212) (20 hat) Fax : (0 212) : (0 212) : (0 212) Ticaret Sicil No. : / Fabrika; Adres Telefon : Osmangazi Tren stasyonu Karfl s GEBZE - KOCAEL : (0 262) (3 Hat) : (0 262) (7 Hat) : (0 262) (4 Hat) Fax : (0 262) : (0 262) Sanayi Sicil No. : Sat fl Ma azas ; Adres : Perpa fl Merkezi, B Blok 8. Kat, 5. Cad. No: Okmeydan fiiflli- STANBUL Telefon : (0 212) (2 Hat) Fax : (0 212)

4 YÖNET M KURULUMUZ Görev Süresi: May s May s 2011 Yetkileri: T. Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme ile belirlenmifltir. brahim GÜNGÖR (Baflkan) Sami SUCU (Baflkan Vekili) Köksal AHISKA (Üye) Maksut URUN (Üye) 4

5 Hayrettin ÇAYCI (Üye) A. Hamdi BEKTAfi (Üye) Fikret GÜNAY (Üye) Hamit MÜCELL T (Üye) Sermet TAfiKIN (Üye) 5

6 Yönetim Kurulu Baflkan m z n Mesaj De erli Ortaklar m z, 37.Ola an Genel Kurulumuza hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgilerimle selaml yorum. Bu genel kurulumuzu maalesef küresel krizin bütün boyutlar ile hüküm sürdü ü bir zamanda yap yoruz. Globalleflen dünyan n ilk defa tan oldu u,bugüne kadar bilinen teorilerin ve prati in henüz üstesinden gelmekte aciz kald kriz,dünya ile tam entegrasyon içinde olan ülkemizi de etkilemektedir. ABD'de finans kesiminde bafllayan, önceleri güçlü mali kurulufllar çok zor durumda b rakarak iflasa veya devlet deste ine muhtaç hale düflüren bu ekonomik buhran, an lan ülkeden tüm dünyaya ihraç edilmifl,daha sonra beklenildi i gibi reel kesime s çram flt r. ABD ve di er bir çok ülkede insanlar n bankac l k ve finans kesimine duydu u güvensizlikten kaynaklanan panik havas, ülkemizde 2000'li y llar n bafllar nda geçirdi imiz ekonomik s k nt lar n kazand rd deneyimler ve o zaman al nan ciddi tedbirler sayesinde yaflan lmam flt r.ancak krizle birlikte bütün dünyada her alanda bir talep daralmas olmufl, metal,gayrimenkul, otomotiv gibi lokomotif sektörlerdeki kapasite düflüklü ü dalga dalga tüm ekonomiyi etkisi alt na alm flt r. Olumsuz ekonomik veriler, güvensizlikten do an tüketici davran fl de ifliklikleri ile bütünleflerek bugünkü karmafl k ve karanl k ekonomik tabloyu yaratm fl bulunmaktad r. 6

7 Ülkemizde de ekonomik göstergelerdeki bozulma dünya ekonomisi ile paralellik göstererek özellikle 2008 in son çeyre inden itibaren belirgin hale gelmeye bafllam flt r. Bu göstergeler içinde en anlaml s ve önceliklisi iflsizlik oran ndaki art flt r. Sahip oldu umuz genç nüfusun istihdam edilebilmesi her aç dan büyük önem tafl maktad r. Say n Ortaklar m z,böyle bir zeminde SARKUYSAN olarak her y l iftiharla huzurunuza getirdi imiz faaliyet sonuçlar ne yaz k ki 2008 y l için tatmin edici olamam flt r in ilk 8 ay nda rekor düzeylerde gerçekleflen üretimimiz, son dört ayda metal borsas nda bak r fiyatlar nda ortaya ç kan flok düflüflün yaratt olumsuzluklar,piyasan n çok k r lgan hale gelmesi neticesinde sat fl flartlar n n a rlaflt r lmas zarureti,ihracata dayal düzende çal flan yerli müflterilerimizin d fl piyasalardaki talep eksikli i nedeniyle üretimlerini k smalar hatta fabrikalar n kapatmalar ndan kaynaklanan iç talep eksikli i yan nda, flirketimizin de do rudan ihracat yapt müflterilerin siparifllerini azaltmalar ya da iptal etmeleri, üretimimizin önemli oranda düflmesine neden olmufltur. Sonuçta konsolide mali tablomuzdaki net sat fl gelirimiz ,- TL, net dönem kar m z da ,- TL olarak gerçekleflmifltir.emsal bir çok flirketin zarar aç klad bilançolara k yasla yine de elde etti imiz sonuçlar n mevcut flartlarda olumlu olarak de erlendirilece ine inan yorum. Küresel nedenlerle arzu edilen bir bilanço ortaya ç kmamas na ra men, d flsal koflullar n tafl d ve yaratt olumsuzluklardan kaynaklanan süreç d fl nda özveriyle ve flevkle çal flarak y l içinde çok önemli üretim ve sat fl de erlerine ulaflan,krizin iyi yönetilmesi için de büyük gayret gösteren tüm yönetici ve personelimize teflekkürlerimi sunuyorum. Bu arada Sarkuysan' n kuruluflundan itibaren omuz omuza çal flt m,37 y l boyunca yönetim kurulumuzda üye ve baflkan vekili olarak sorumluluk yüklenen,icra kurulu üyesi de erli dostum,arkadafl m Sami SUCU'yu 1 Mart 2009 tarihinde kaybettik. fiirketimize ve grubumuza ba l di er kurulufllar m za da büyük eme i geçen bu büyü ümüzün aziz hat ras n sayg ile an yor, ayr ca baflta Cihan BEKTAfi olmak üzere ailemizin kaybetti imiz bütün k ymetli üyelerine de rahmet diliyorum. Hepinize iyi dileklerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Sayg lar mla, brahim Güngör Yönetim Kurulu Baflkan 7

8 GİRİŞ VE SERMAYE YAPISI Raporumuz dönemini kapsamaktadır tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği hükmüne istinaden mali tablolarımız tarihinden itibaren Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) esasına göre hazırlanmaya başlanmış ve bu hüküm çerçevesinde 2008 dönemine ait mali tablolarımız bağımsız denetim firması tarafından denetlenerek süresi içinde ilan edilmiştir yılına ait olağan genel kurul toplantımız ise tarihinde Hilton Oteli Convention and Exhibition Center salonunda olmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 28 sayılı tebliğinin geçici 3. maddesi hükmü çerçevesinde ortaklarımız tarihine kadar hisse senetlerini kaydileştirdikleri için, tarihinde 2 gazetede çıkan genel kurul çağrı ilanımızda, ortaklarımızın tarihli genel kurulumuza katılabilmeleri için hisselerinin Merkezi Kayıt Kuruluşunca bloke edilmesi konusunda açıklama yapılmıştır. Sermayemizin %100'ü halka açık olup, tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları, Sermet TAŞKIN % 3,56, İbrahim GÜNGÖR % 3,14, A.Hamdi BEKTAŞ % 2,16, Hayrettin ÇAYCI % 1,89'dur. Diğer Yönetim Kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları bu oranın altındadır yılının son çeyreğinde ABD' de özellikle konut kredilerinden başlayan finansal krizin olumsuz etkileri hızla Avrupa, Asya ve diğer dünya ülkelerine yayılmış, başta ABD ve İngiltere' de olmak üzere bazı banka ve uluslararası şirketlerin iflas ettiği gözlenmiştir. Global ekonomik krize dönüşen bu durumun olumsuz etkileri hemen hemen tüm sektörleri etkileyerek satışların düşmesine, üretimin önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. Hükümetlerin milli ekonomilerini canlandırmak için yaptıkları destek paketlerine rağmen krizin sosyo ekonomik boyutları hergün daha da ağırlaşmıştır. Bu şartlara paralel olarak dünya borsalarındaki büyük oranlı düşüşler İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında da hissedilmiştir. Bunun neticesinde tarihi itibariyle hisse senetlerimizin İMKB'daki fiyatı 3,20 TL iken tarihinde genel endeksle birlikte değer kaybederek 1,47 TL olmuştur. Yasal mevzuat çerçevesinde Şirketimizin ihraç ettiği hamiline yazılı hisse senetlerinin kaydileştirilmesi için Öncü Menkul Değerler A.Ş. yetkili kılınmış idi. Ancak sözkonusu aracı kurumun el değiştirmesi sebebi ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hisselerimizin muhafazası konusunda anlaşma yapılmıştır. Bu çerçevede ortaklarımız Öncü Menkul Değerler A.Ş.' de bulunan hisselerini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de açılan hesaplarına virman yapmışlardır. 8

9 H SSE SENETLER M Z N BORSADAK F YAT HAREKETLER 2008 YILI Milyon TL SATIfi GEL RLER M Z (NET) YILLIK FAAL YETLER M Z N SONUÇLARI (TL) Kay tl Sermaye , , , ,00 Ç kar lm fl Sermaye , , , ,00 Bedelli Senet Toplam , , , ,50 Bedelsiz Senet Toplam , , , ,50 Sermaye Art r m (%) Nakit lavesi % si Bedelsiz Senet % si Hisse Senedi Fiyat (Y l Sonu tibariyle) Y l çinde Sabit K ymet lavesi , , , ,- Da t lan Toplam Temettü Tutar (brüt) , , , ,- Da t lan Toplam Temettü Tutar (net) , , , ,- Temettü Oran (%) Brüt 10 11,11 23,52 23,52 Net Üretim Miktar (ton) Sat fl Miktar (ton) hracat Tutar (CIF $) , , , ,- Personel Mevcudu (Kifli)

10 İŞTİRAKİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ 1974 yılında kurulan Demisaş A.Ş.'nin fabrikası Bilecik'te bulunmaktadır. Aynı sahada iki ayrı döküm tesisinde, kupol ocağı ve endüksiyon ocaklarında ergitme ve 4 adet Disamatic otomatik kalıplama hattında üretim yapılmaktadır. Beyaz eşya endüstrisi için; hermetik pistonlu kompresör parçaları, scroll kompresör parçaları, otomotiv endüstrisi için; (sfero ve gri pik döküm) fren diskleri, havalı fren diskleri, fren kampanaları, volanlar, egzost manifoldları, kasnaklar, fren silindirleri, çeşitli braketler ve parçaları, fren emniyet parçaları üretmektedir. Yıllık üretim kapasitesi tondur. Üretiminin % 65 civarındaki bölümü başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, yurt dışına ihraç edilmektedir yılındaki üretimi ton olarak gerçekleşmiştir. Merkez Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: 1,2 fiiflhane Beyo lu / stanbul Tel : (0 212) (pbx) (3 hat) Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / Web Sitesi : Fabrika Adres : Vezirhan Beldesi Bilecik P.K Tel : (0 228) Fax : (0 228) Şirketimizin mamullerini tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin bir bölümünü realize etmektedir.her yıl elde ettiği başarılı neticeleri ile Sarkuysan'a olumlu katkı sağlamaktadır. Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: A-2 fiiflhane Beyo lu / stanbul Tel : (0 212) (Pbx) Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / Sarmakina, tel ve kablo sanayi için çelik, plastik makara ve tamamlayıcı özel makine üretimini başarıyla sürdürmekte, hem yurt içinde hem de yurt dışında önde gelen tel ve kablo üreticilerine bu ürünlerini pazarlamaktadır. Ayrıca elektromekanik sanayii için bakır tel kağıt kaplama, bakır ve alüminyumdan mamul bara imalatları ile diğer sektörlere yönelik proje, imalat, taşeronluk, taahhüt ve muhtelif çelik konstrüksiyon işleri yapmaktadır. 10

11 Merkez Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: 4 fiiflhane Beyo lu / stanbul Tel Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / : (0 212) (20 Hat) Fabrika Adres : Afliro lu Deresi Mevkii 2. Bölge stasyon Mah. Gebze / Kocaeli : (0 262) (pbx) Tel Fax : (0 262) Web Sitesi : yılında üretim faaliyetini durduran Bektaş A.Ş yılında Emsan A.Ş., Kavi A.Ş. ve Botel A.Ş. ile bir araya gelerek şu anda sermayesi TL olan Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi Ticaret A.Ş.'ni kurmuşlardır. Türkiye'nin en büyük Emaye Tel Tesisine sahip Bemka A.Ş. çok kısa bir zaman içinde faaliyete geçerek gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasalarda kalite üstünlüğü ve etkin pazar politikası ile mamullerine talep potansiyelini devamlı yükseltmiştir. Bektaş A.Ş.'nin, Bemka A.Ş.'ye olan iştirak hissesi % 17 oranındadır. Adres Tel : (0212) Fax : (0212) : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No: 1 Kat: A/1 fiiflhane Beyo lu/ stanbul Tic. Sic. No. : / Sark - USA, Inc. Şirketimizin ürünlerini Amerika'da direkt olarak pazarlama amacıyla kurulmuştur. Sermayesi $ ,- dır. Adres : Park 80 West, Plaza II Suite 410 Saddle Brook, NJ USA Tel : Fax : Tic. Sic. No : EIN Sark Wire Corporation Amerika' da Albany şehrinde elektrolitik bakır tel ve diğer bakır mamullerinin üretim ve satışını yapmak üzere $ ,- sermaye ile kurulan (Bektaş A.Ş. $ ,-, Sark - USA, Inc. $ ,-, Sarmakina A.Ş. $ ,-) Sark Wire şirketinin sermaye artırımına, tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz $ ,- iştirakte bulunmuş ve sözkonusu şirketin sermayesi $ ,-' a yükselmiştir. Adres : 120 Industrial Park Road Albany, NY USA Tel : Fax : Web Sitesi : Tic. Sic. No. :

12 fiubem Z SARKUYSAN A.fi. EGE SERBEST BÖLGE fiubes Yıllık üretim kapasitesi 691 ton olan Şubemiz tesislerinde 1996 yılından bu yana elektrolitik bakır tel üretimi yapılmakta ve mamullerimiz yurt dışına pazarlanmaktadır. Adres : Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sok. No: 19 Gaziemir / ZM R Tel : (0 232) (0 232) Fax : (0 232) Tic. Sic. No. : / K TEMS LC L M Z SARKUYSAN S.P.A. Şirketimiz mamullerinin İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde direkt pazarlamasını yapmak amacıyla kurulmuştur. Adres Tel : (0039) Fax : (0039) : Via Caracciolo Milano-ITALIA Tic. Sic. No. : YILLAR T BAR YLE fit RAK M Z VE BA LI ORTAKLIKLARIMIZ (TL) Demisafl Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,32 fltirak Kazanc m z (net) , , , ,06 Bektafl Bak r Emaye Kablo Sanayi ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,46 fltirak Kazanc m z (net) , , , ,15 Sarda Da t m ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,28 fltirak Kazanc m z (net) , , , ,07 Sarmakina San. ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,00 fltirak Kazanc m z (net) , , , ,00 SARK - USA, INC. Ödenmifl Sermayesi , , , ,17 fltirak Pay m z , , , ,17 fltirak Kazanc m z (net) Sark Wire Corporation (2008 Y l nda Kurulmufltur.) Ödenmifl Sermayesi $ ,00 fltirak Pay m z $ ,00 fltirak Kazanc m z (net) - 12

13 YATIRIMLARIMIZ fi irketimiz, yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü yatırım faaliyetlerine 2008 yılında da devam etmiştir. Yatırım faaliyetlerimiz, global sektörümüzdeki yoğun rekabet ortamı da dikkate alınarak özellikle katma değeri yüksek, mono ve fleksibl iletken imalatı ile çok telli ve bükümlü bakır tel ürünlerimizin gelişimine dönük olmuştur. Bu amaçla daha önceki yılda ithal edilen bazı makinelerin montajı tamamlanmış ve 2008 yılında aktifleştirilmiştir.bu faaliyetler sırasında devreye alınan tesis ve makine parkının en son teknolojiyi haiz olmasına özen gösterilmiştir. Ülkemizde ilk defa kuruluşumuz tarafından geliştirilen teknoloji ve yöntemle tesislerimizde elektroteknik sanayinin ana girdisi olan kalay kaplı bakır lama üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan yivli veya yivsiz bakır boru ve bakır lama üretiminde kapasite artırma ve mamullerimizdeki çeşitliliği sağlamak amacına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ayrıca bilgi teknolojilerinin üretim süreçlerimizin optimizasyonuna yönelik uygulanması için daha önce başlatılmış olan yatırım faaliyetlerimiz ile proses ve ürün kalitesini geliştirme amacıyla kalite kontrol laboratuvarımız gerek fiziksel gerekse kimyasal analiz imkanlarını ve hassasiyetlerini geliştirici proje çalışmalarına yıl boyunca devam etmiştir. Yapılan yatırımlar ile mamul yelpazemiz genişletilerek müşteri taleplerine olumlu katkılar sağlanmış, soğutma ve ısıtma sanayindeki satışlarımız arttırılmıştır. 13

14 ÜRETİMİMİZE İLİŞKİN BİLGİLER SARKUYSAN, elektrolitik bakır ve mamulleri üretmek üzere 1972 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Tesisleri İstanbul'a 40 km. uzaklıktaki Gebze / Osmangazi mevkiinde sahibi olduğu 165 dönümlük arazi üzerine kuruludur. SKS markalı, tüm standartlara uygun, çeşitli çap ve formlardaki elektrolitik bakır iletkenler ürün yelpazesine, yivli bakır boru ve lama üretimi de katılmış bulunmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi tonun üzerindedir. Modern çevre koruma teknolojileri ile donatılan tesislerinde doğaya saygılı üretim yapılmaktadır. SARKUYSAN, iştirakleri, yaklaşık 5000 civarındaki ortağı, sosyal etkinlikleri ve profesyonel yönetimli ilk başarılı şirketi olarak ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına değer katmaktadır yılında gerek yurt içi gerekse yurt dışında ton bakır mamülleri satan SARKUYSAN, 2008 yılında ekonomik krize rağmen ton ürün pazarlamıştır. ÜRET M TES SLER M Z RAF NASYON TES SLER Anot Dökümhanesi: Blister Bak r rafinasyon f r nlar nda ergitilip otomatik döküm çark ndaki kal plara dökülerek anot bak r elde edilir. Elektroliz Ünitesi: Elektroliz banyolar na yerlefltirilen anotlar burada klasik do ru ak m elektroliz metoduyla elektrolitik rafinasyona tabi tutulur. Elektroliz süreci sonunda elektrolitik safl kta bak r katot elde edilir. SÜREKL DÖKÜM TES SLER Sarkuysan, sürekli bak r döküm teknolojisinde var olan üç sistemle tek çat alt nda üretim yapan dünyada yegane kurulufltur. Outokumpu Outokumpu Sürekli Döküm Tesisinde, indüksiyon f r nlar nda koruyucu gaz alt nda ergitilen katotlar n deoksidasyonu ve upcast teknikle dökümü ile oksijensiz bak r, gümüfl alafl ml bak r çubuk ve filmaflin üretilir. Southwire Southwire Sürekli Döküm Tesisinde, flaft f r n nda oksijen kontrolü alt nda ergitilen katotlardan bara dökümü ve s cak haddeleme prosesleri ile 8 mm çapl ETP bak r filmaflin ile 11 mm ve 16 mm çapl ETP bak r çubuk üretilir. Contirod Contirod/Hazelett Sürekli Döküm Tesisinde, flaft f r n nda oksijen kontrolü alt nda ergitilen katotlardan bara dökümü ve s cak haddeleme prosesleri ile 8 mm çapl ETP bak r filmaflin üretilir. DÖKÜM TES SLER Kütük Döküm Elektrolitik bak r katotlar n indüksiyon f r n nda eritilerek sürekli döküm makinesinde çeflitli çaplarda yuvarlak kütük olarak döküldü ü ve istenilen boylarda otomatik olarak kesildi i bu tesiste üretilen kütükler ekstrüzyon ifllemine tabi tutulmak üzere Boru, Lama ve Profil Tesisi ne gönderilmektedir. Savurma Döküm Pota ocaklar, santrifüj döküm makineleri, maçahane ve talafll iflleme makinelerinden oluflan Savurma Döküm Tesisi nde yuvarlak kesitli bronz ve pirinç döküm yap lmakta, döküm parçalar n n d fl yüzeyleri tornalanarak piyasaya verilmektedir. LETKEN ÜRET M Bugün Avrupa'da üretilen araçlarda kullan lan iletkenlerin büyük bir yüzdesi Sarkuysan mamulüdür. Ayr ca uzun y llard r ABD'deki uzay araflt rma merkezi Nasa'n n, son y llarda uçak sanayilerinin tedarikçi kurulufllar na oksijensiz bak rdan üretilen tel ile nikel kapl tel ihraç edilmektedir. 14

15 MONO TEL ÜRET M 8,00 mm çapl OF veya ETP bak r filmaflinler so uk çekme yöntemi ile inceltilerek muhtelif çaplarda tavl veya sert tel üretimi yap l r. DEMET LETKEN ÜRET M Çok Telli Demet letken: 0,05 mm den bafllayan çaplarda 24 tele kadar çok telli demet iletkenler son teknolojiye uygun tel çekme makinelerinde üretilmektedir. Bükümlü Demet letken: 0,05 mm 2 den bafllayan kesitteki iletkenler, bükümlü tel makinelerinde uluslararas standartlara uygun olarak üretilirler. Özel Bükümlü letken: 0, mm 2 kesitteki iletkenler, tan mlanm fl özel geometrik yap da büküm yap larak üretilirler. KALAY / N KEL KAPLAMA ÜRET M 0,80-3,00 mm çapl teller, özel kaplama banyolar nda elektroliz yöntemi ile kalay veya nikel ile kaplanarak üretildikten sonra, tel çekme makinelerinde istenen çapa çekilirler. YASSI / PROF L TEL / ÇUBUK ÜRET M Bafllang ç malzemesi olan çubuk, ön çekme ve trafllama iflleminden sonra özel çekme makinelerinde so uk çekme yöntemiyle çekilir. Üretilen malzeme talebe göre parlak tavlama tesisinde normlara uygun olarak tavlan r. Yass teller: Genifllik: 3-30 mm Kal nl k: 1-12 mm Kesit: 150 mm 2 max. Profil Çubuklar: Genifllik : 35 mm max. 200 TON (000) ÜRET M M Z BORU, LAMA VE PROF L TES S Boru, Lama ve Profil Tesisi nde, Kütük Döküm Tesisi nde üretilen kütükler uygun proses s cakl na kadar s t l p, ekstrüzyon presinde bas larak önce taslak boru, taslak lama veya taslak profil haline getirilmekte ve daha sonra bu taslaklar çekim makinelerinde çekilerek istenilen ölçülere getirilmektedir. Pancake veya LWC formunda içi yivli veya yivsiz düz boy veya kangal halinde çekilen borular ile, lama ve profiller müflteri taleplerine göre kalibre edilmekte ve koruyucu gaz alt nda çal flan parlak tav f r n nda tavlanmaktad r

16 AR-GE FAAL YETLER Sarkuysan'da Ar-Ge; mevcut bilgi birikiminin zenginleştirildiği ve yeni projelerin üretildiği, bir bilgiteknoloji merkezidir. Bu bağlamda Ar-Ge departmanında; -Ürün kalitesinin sürekli en üst seviyede tutulmasına ve yeni ürünlerin üretim yelpazemize girmesine yönelik araştırmalar yapılır. -İkincil hammaddeler ve atıkların değerlendirilmesiyle ilgili projeler geliştirilir. Mevcut çevre koruma tesislerinin "Çevreye Saygılı Üretim" prensibiyle çalışması sağlanır. KAL TE POL T KAMIZ SARKUYSAN A.Ş.'de kalite bir gelenektir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak "Kaliteli Ürünler Üretmek" kuruluşumuzun daima ana politikası olmuştur. Yüksek teknoloji, bilgi ve deneyim birikimimiz ve nitelikli iş gücümüzle dünya kalite yarışında ön sıralarda bulunan yerimizi korumak ve geliştirmek temel amacımızdır. Bu yarışta temiz bir çevre için "Doğaya Saygılı Üretim" prensibimiz de özenle sürdürülmektedir. Kalite yönetimimiz; tek pazara dönüşen dünyada müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için gerekli yatırım, koordinasyon ve destek programları ile kalite yönetim sisteminin gerekliliklerinin tam olarak gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin sürekli geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Kaliteli üretim, çalışanlarımızın ortak çabalarının bir sonucu olduğundan tüm personelimizde kalite bilincinin üst seviyelerde gerçekleşmesi ve geliştirilmesine dayalı kalite, eğitim ve teşvik programlarımız, eğitim politikamızın temelini oluşturmaktadır. ÇEVRE POL T KAMIZ fiirketimiz, - Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun ürün üretiminde, çevreyi kirletmeyen, atıkları minimize eden, geri kazanım sağlayıcı temiz üretim teknolojilerini kullanarak, - Sürdürülebilir kalkınma için, doğal kaynakların (doğal gaz, elektrik, su, hammadde v.b.) verimli ve etkin kullanımını sağlamak, - Personelin çevre bilincini geliştirmek, - Çevreye saygılı sanayi, ticari ve sosyal kuruluşlarla iş birliğine ağırlık vermek, - Çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak suretiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. TS EN ISO 9001:2000 ve ISO/TS Kalite Yönetim Sistemi'nin ana dökümanı olan "Kalite El Kitabı"mızda sistemin tüm ilke ve prosedürleri açıklanmaktadır. Tüm yönetici ve çalışanlarımız bu ilke ve prosedürlere uymak zorundadırlar. Bu ilkeler, SARKUYSAN A.Ş. ürünlerinin müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasalara uygun olarak üretilmesini güvence altına alır. Kalite Yönetim Sisteminin ödünsüz ve etkili bir şekilde uygulanması, düşük maliyetli, yüksek kalitede üretim yapmamızı sağlayarak iç ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü arttıracaktır. Şirketimizin bu temel kalite politikası çerçevesinde, ürün kalitemizde sağladığımız başarıların devamı ve geliştirilmesi çalışanlarımızın ortak ve asli görevidir. Ayrıca Şirketimiz tüm faaliyetlerin gerçekleşmesi sürecinin doğaya ve çalışanların sağlık ve güvenliğine saygılı olmasını düzenleyen uluslararası standartlardan ISO ( Çevre Yönetim Sistemi ) ve OHSAS ( İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi) belgelerini almak için tüm işlemlerini tamamlamıştır. 16

17 2 SATIŞLARIMIZ 007 yılının özellikle 2. yarısından itibaren dünya ölçeğinde devam eden ekonomik olumsuzluklar 2008 döneminde de yaşanmış, özellikle yılın son çeyreğinde meydana gelen kriz, satışları önemli ölçüde etkilemiştir. Global arz, talep dengesindeki istikrarsızlık Londra Metal Borsası'ndaki bakır fiyatlarının çok hızlı düşmesine yol açmıştır. Gerek hammaddemiz, gerekse ürünlerimizin fiyatlarını belirleyen LME değeri 2008 yılının başında $/ton seviyelerinde iken yıl sonunda $/ton olmuştur yılının en yüksek değeri Temmuz ayında $/ton, ortalama değeri ise $/ton olarak gerçekleşmiştir. Fiyatlarda görülen düşüşlerin ileriye yönelik planlar yapmayı zorlaştırdığı dönemde, geçmiş bilgi ve deneyimlerin verdiği tecrübeyle gerek hammadde alımlarında ve gerekse ürün satışlarında gerekli hedge işlemleri yapılmış, adımlarımız titizlikle atılmıştır yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen, sektörde etkin bir politika izlenerek kaliteye dayalı faaliyetlerimizle satışlarımız tona, ciromuz ise ,- TL' ye ulaşmıştır. Aynı döneme ait ihracatımız ise $ ,- olarak gerçekleşmiştir. MAMULLER M Z * Bakır Katot * Elektrolitik Bakır'dan (Oksijenli / Oksijensiz); - Çubuklar - Filmaşinler - Muhtelif çaplarda teller - Yassı teller (çıplak ve izoleli) - Profiller - Kalay kaplı teller - Nikel kaplı teller - Demet ve bükümlü teller - Rope (Halat) örgülü teller * Oksijensiz Elektrolitik Bakır'dan Gümüş Alaşımlı; - Çubuklar - Yassı teller - Profiller * Savurma Döküm Mamulleri (Bronz, Prinç ve Özel Bakır Alaşımları) * Bakır Boru (yivli veya yivsiz) * Elektrolitik Bakır Lama'dan oluşmaktadır. 17. SIRADAYIZ İstanbul Sanayi Odası nın her yıl açıkladığı 500 BÜYÜK ŞİRKET araştırmasının sonucunda Şirketimiz 2007 yılı cirosuna göre 17. sırada yer almıştır yılında Avrupa Topluluğu ülkelerine, Amerika'ya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine olmak üzere yaklaşık 55 ülkeye ihracat yapılmıştır. Şirketimiz her yıl mamullerini yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtmak için çeşitli fuarlara katılmaktadır YILINDA KATILDI IMIZ FUARLAR Yurt İçi Fuarlar Eylül Kablo ve Tel Fuarı /CNR İstanbul Yurt Dışı Fuarlar Şubat 2008 Middle East Electricity / Dubai 31 Mart - 04 Nisan 2008 Wire 2008 / Düsseldorf Nisan Elcom / Ukrayna Mayıs 2008 SHK Moskova / Rusya 17

18 YÖNET M KADROMUZ Hayrettin ÇAYCI Genel Müdür - Metalurji Y. Mühendisi Do an ÇAKIR Sevgür ARSLANPAY Erhan AKBAfi Sabri AT LLA M.Fehmi Ç ÇEKO LU Tolga ED Z O uz ERGÜNGÖR Hüseyin Yalç n GENÇAY Dilek Mine G N Emine GÜNDA Selçuk HARPUT Günefl KANIK fiükrü KARAÇ Polat KARLIDA Meryem KAYA lhan KOCAMAN Levent fiakir KULAÇ Filiz TEK N SALMANLI Ahmet SONKAYA Nezih SÜRMEL Ferhan TURNAG L Ömer Münci ÜNAL Erkin YILMAZ Genel Müdür Yrd.(İç Ticaret)-Metalurji Y. Mühendisi Genel Müdür Yrd.(Teknik) - Kimya Mühendisi B.İ.M Müdürü - Sistem Analisti İdari İşler Müdürü - İşletmeci İç Pazarlama Müdürü - Ekonomist Kontinü Dökümler Müdürü - Metalurji Mühendisi İnsan Kaynakları Müdürü - Ekonomist Yardımcı İşletmeler Müdürü - Makine Y. Mühendisi İthalat Müdürü - İşletmeci Ticari Muhasebe Müdürü - İşletmeci (S.M.M.M.) Ar-Ge Müdürü - Metalurji Mühendisi Hukuk Müşaviri - Avukat Nihai Ürünler Müdürü - Makine Mühendisi Endüstri Mühendisliği Müdürü - Endüstri Mühendisi İhracat Uygulama Müdürü - İşletmeci Kalite Güvence Müdürü - Metalurji Mühendisi Rafinasyon Müdürü - Metalurji Mühendisi Üretim ve Malzeme Planlama Müdürü - Endüstri Mühendisi Satınalma Müdürü - Metalurji Y. Mühendisi Satış Müdürü - Makine Mühendisi Maliyet Muhasebe Müdürü - İşletmeci (S.M.M.M.) Boru İşletme Müdürü - Makine Mühendisi Finansman Müdürü - Ekonomist 18

19 İNSAN KAYNAKLARI fi irketimizin İnsan Kaynakları politikası ve idari alanlardaki faaliyetleri temel hedeflerimizle uyumlu olarak yürütülmektedir.istihdam politikamız; en az personelle yüksek düzeyde üretim yapılmasını amaçlamaktadır.2008 yılı sonu itibariyle 681 olan mevcudumuzun 175'i idari, 106'sı teknik, 400'ü işçi kadrolarında istihdam edilmiştir. Bu dönemde de şirketimiz, personel verimini ve motivasyonunu arttıran programlar ile sosyal etkinliklere devam etmiş ve sosyal sorumluluklarının bilinci içinde, kurumsal imajına olumlu etkileri bulunan çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Eğitim alanında çalışanlarımızın yüksek öğrenim yapan çocukları ile Sarkuysan Lisesi'ni bitiren 59 öğrenciye karşılıksız burs vererek eğitim, öğretim alanında katkılarına devam etmiştir.ayrıca mensuplarımızın gönüllü katkıları ile oluşturduğu fondan maddi durumu yetersiz 64 öğrenci burs almaktadır.mesleki eğitim gören lise öğrencileri ile zorunlu stajları bulunan üniversite öğrencilerine kontenjan dahilinde staj yapma imkanı verilmiştir. Sarkuysan Lisesi ile ilişkilerimiz hep sıcak ve canlı tutulmakta olup, Atatürk Haftasında geleneksel hale gelen kompozisyon yarışması yapılmış ve ayrıca her zaman olduğu gibi Lisenin bakım ve onarım işlerine katkı sağlanmıştır.ayrıca eğitim alanında attığımız büyük bir adım da fabrikamızın bulunduğu bölge olan Darıca' da ihtiyaç duyulan bir ilköğretim okulunun yapımını üstlenerek 960 öğrenci kapasiteli ve 32 derslikli okulun temelinin 24 Temmuz 2008 tarihinde atılmasıdır. Böylece Milli Eğitimimize ana okulundan üniversiteye kadar olan tüm eğitim basamaklarında katkı vermiş oluyoruz. Sağlık alanında yine geleneksel uygulamamız olan yılbaşı eşantiyon bütçemizin bir sağlık kuruluşunun ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz alımına tahsis edilmesi çerçevesinde bu yıl da; İstanbul'da Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından yaptırılan,bitme aşamasındaki Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Hastanesinin,Ankara'da da Lösemili Çocuklar Vakfı (Lösev) in yürüttüğü,yapımı devam eden Lösemili Çocuklar Köyü nün donanımlarına katkıda bulunulmuştur. Ramazan ayında geçmiş yıllarda olduğu gibi Beyoğlu, Gebze, Darıca Belediyeleri'nin kurmuş oldukları iftar çadırlarında halkımıza birer gün iftar yemeği verilmiştir. Sporda, Masa Tenisi Takımımız ülkemizi Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda temsil etmiştir. Çalışanlarımızdan oluşan Türk Müziği Koromuzun çalışmaları çerçevesinde 22 Mart 2008 tarihinde İTÜ Maçka Yerleşkesinde ve 28 Haziran 2008 tarihinde Eskihisar Antik Tiyatroda halkımıza başarılı konserler verilmiştir. Ayrıca Üyesi bulunduğumuz işveren sendikası MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile işçilerimizi temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası arasında tarihlerini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. YAPILAN BA Ifi VE YARDIMLAR (TL) İTÜ Vakfı ,- T. Sakatlar Derneği ,- İşitme Engellileri Derneği ,- Altı Nokta Körler Derneği ,- İktisadi Ticari İlimler Staj.Kom ,- OHAL Gazi ve Şehit Aileleri ,- T.Eğitim Vakfı ,- Sarkuysan Lisesi ,- Türk Dış Ticaret Derneği ,- Okçumusa İlköğretim Okulu ,- Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ,- Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı ,- Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı ,- Diğer ,- Sarkuysan Spor Kulübü ,- Sarkuysan İlköğretim Okulu ,- TOPLAM ,- 19

20 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık politikası gereği internet sitemiz yeniden düzenlenerek yatırımcıların tetkiklerine sunulmuştur. I. PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirketimizde hissedarlar servisi olarak faaliyet gösteren birimimiz kuruluşumuzdan bu yana mevcuttur. Birim Şefi: Rıza YEŞEREN'dir. Birim Faaliyetleri: Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Temettü ödemeleri yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Ortaklarımız ile irtibatı sağlamak ve prosedürleri uygulamaktadır döneminde Genel Kurul, temettü ve ortaklarımızın diğer işlemleri ile ilgili ortalama 600 adet başvuru yapılmıştır. 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Ortaklarımız şahsen şirketimize müracaat ettikleri gibi diğer haberleşme vasıtaları yanı sıra adresinden de sorularına yanıt almaktadırlar. Şirketimizle ilgili özel denetçi talebi olmamıştır. 4- Genel Kurul Bilgileri fiirketimizin 2007 y l faaliyetleri ile ilgili Ola an Genel Kurulu tarihinde Hilton Oteli Convention and Exhibition Center Salonu nda yap lm flt r. Bu toplant da sermayemizi temsil eden adet hisseden adet hisse yaklafl k 97 orta m z taraf ndan temsil edilmifltir. TTK nun 368. maddesi, Sermaye Piyasas Mevzuat ve Ana Sözleflmemiz gere i nama yaz l hisse senetleri sahiplerine süresi içinde taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmufltur. Yine mevzuat hükümlerine uygun olarak günlük gazetelerde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde Genel Kurulumuzla ilgili ça r ilan yap lm flt r. Toplant larda ortaklar m z n çeflitli konularda sorduklar sorulara flirket yetkilileri taraf ndan cevaplar verilmifltir. Genel Kurullar m zda gündem maddeleri ile ilgili ortaklar m z önergeler vermifllerdir. Oylama neticesinde en çok oy alan önerge do rultusunda ifllem yap lm flt r. Genel Kurul tutanaklar m z her zaman flirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin tetkiklerine aç k oldu u gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde de ilan edilmektedir. 5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana Sözleşmemiz gereği bir paya sahip ortağın Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Ancak ,00 TL sermayemiz içinde 5,00 TL paya sahip A grubu ortaklarımız sadece Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyazlı paya sahiptirler. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma sistemi hükmü olmadığından uygulanmamaktadır. Oy dağılımında hakimiyeti olan bir kuruluş yoktur. 20

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000,00 TL Çıkarılmış Sermaye: 50.000.000,00 TL Web Sitesi: www.sarkuysan.com nin 39. Olağan

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

İçindekiler. Sarkuysan Kimliği

İçindekiler. Sarkuysan Kimliği faaliyet raporu 12 Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000,- TL Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000,-

Detaylı

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler 13 faaliyet raporu Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 200.000.000,- TL Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000,-

Detaylı

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler

Sarkuysan Kimliği. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi. İçindekiler 14 faaliyet raporu nin 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarih: 25.05.2015 Saat: 14.30 Yer: Şirket Merkezi - Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147 41700 Darıca / KOCAELİ Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Rapor Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014 Yönetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar İÇİNDEKİLER 3 Giriş 4 Marshall 5 Organizasyon 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17 Boya Sektörü 20 Bağışlar 21 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı 22 Denetleme Kurulu Raporu 23 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Genel Bilgiler ve 2012 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu İçindekiler Genel Kurul Gündemi 3 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun mesajı 4 Şirket Hedef ve Stratejileri 6 Yönetim Kurulu nun Raporu 8 Genel Müdür ün Mesajı

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Genel Bilgiler ve 2013 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğe Göre

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU

31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Sayfa No: 2 1-Genel : Rapor Dönemi : 01-01-2012 31-03-2012 Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2007 Cuma Tarihli GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Detaylı

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2012 Mart 2013 LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖNSÖZ Link Bilgisayar olarak, kuruluş yılımız olan 1984'ten bu yana, geliştirdiğimiz yazılımlarla

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. I - GİRİŞ: BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi: 01.01.2014-31.03.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı