37. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 37. Ola an Genel Kurul Toplant s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "37. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 37. Ola an Genel Kurul Toplant s"

Transkript

1 37. Hesap Y l Ç NDEK LER SAYFA GÜNDEM...2 SARKUYSAN K ML...3 YÖNET M KURULUMUZ...4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...6 G R fi VE SERMAYE YAPISI...8 fit RAK M Z VE BA LI ORTAKLIKLARIMIZ...10 YATIRIMLARIMIZ...13 ÜRET M M ZE L fik N B LG LER...14 SATIfiLARIMIZ...17 YÖNET M KADROMUZ...18 NSAN KAYNAKLARI...19 KURUMSAL YÖNET M LKELER...20 DENETÇ LER RAPORU...26 BA IMSIZ DENETÇ RAPORU...27 KONSOL DE B LANÇO...28 KONSOL DE GEL R TABLOSU...30 KONSOL DE NAK T AKIM TABLOSU...31 KONSOL DE ÖZKAYNAK DE fi M TABLOSU...32 MAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR...33 KAR DA ITIM ÖNER S...71 SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Afi nin 37. Ola an Genel Kurul Toplant s Tarih : 14 May s 2009 Perflembe Saat : 14:00 Yer : Elite World Hotels -2. Kat Pera Salonu fiehit Muhtar Caddesi No: Taksim / stanbul 1

2 C HAN BEKTAfi Vefat n n 6. y l nda sayg yla and k ( ) GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Aç l fl, Divan teflekkülü ve toplant tutana n n Genel Kurul ad na imzalanmas hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2. stifa nedeniyle boflalan Yönetim Kurulu Üyeli ine T.T.K maddesi gere i tarihli Yönetim Kurulu Karar ile atanan Sn. Fuat SUCU'nun bu atamas n n tasvibi ile görev süresinin ilk yap lacak Yönetim Kurulu seçimi tarihine kadar devam etmesi hususlar n n oya sunulmas, dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmas ve müzarekesi, 4. Denetçi Raporunun okunmas, 5. Ba ms z Denetim Raporunun okunmas, dönemi konsolide bilanço ve gelir tablolar n n ayr ayr okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kar da t m yla ilgili teklifin görüflülerek karara ba lanmas, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibras, 8. Denetçilerin ibras, 9. Denetçilerin seçimi, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklar n n tespiti, 11. Denetçilerin ücretlerinin tespiti, 12. fiirketimizce 2008 y l içinde yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas, 13. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muamelelerin ifas hususunda mezuniyet verilmesi, 14. Dilek ve temenniler, kapan fl. 2

3 Sarkuysan n kuruluflunda büyük hizmetleri olan ve baflar lar m zda imzas bulunan Yönetim Kurulu Baflkan Vekilimiz Say n Sami SUCU tarihinde Yönetim Kurulu üyeli inden istifa etmifl ve tarihinde vefat etmifltir. Kendisine Allah tan rahmet, yak nlar na ve Sarkuysan camias na baflsa l dileriz. SAM SUCU yu kaybettik. ( ) SARKUYSAN K ML Firma Ad : Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. Kurulufl Tarihi : Kay tl Sermaye Tavan : ,00 TL Ç kar lm fl Sermaye : ,00 TL Web Sitesi : Merkez; Adres Telefon : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No: 1 fiiflhane, Beyo lu - STANBUL : (0 212) (20 hat) Fax : (0 212) : (0 212) : (0 212) Ticaret Sicil No. : / Fabrika; Adres Telefon : Osmangazi Tren stasyonu Karfl s GEBZE - KOCAEL : (0 262) (3 Hat) : (0 262) (7 Hat) : (0 262) (4 Hat) Fax : (0 262) : (0 262) Sanayi Sicil No. : Sat fl Ma azas ; Adres : Perpa fl Merkezi, B Blok 8. Kat, 5. Cad. No: Okmeydan fiiflli- STANBUL Telefon : (0 212) (2 Hat) Fax : (0 212)

4 YÖNET M KURULUMUZ Görev Süresi: May s May s 2011 Yetkileri: T. Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme ile belirlenmifltir. brahim GÜNGÖR (Baflkan) Sami SUCU (Baflkan Vekili) Köksal AHISKA (Üye) Maksut URUN (Üye) 4

5 Hayrettin ÇAYCI (Üye) A. Hamdi BEKTAfi (Üye) Fikret GÜNAY (Üye) Hamit MÜCELL T (Üye) Sermet TAfiKIN (Üye) 5

6 Yönetim Kurulu Baflkan m z n Mesaj De erli Ortaklar m z, 37.Ola an Genel Kurulumuza hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgilerimle selaml yorum. Bu genel kurulumuzu maalesef küresel krizin bütün boyutlar ile hüküm sürdü ü bir zamanda yap yoruz. Globalleflen dünyan n ilk defa tan oldu u,bugüne kadar bilinen teorilerin ve prati in henüz üstesinden gelmekte aciz kald kriz,dünya ile tam entegrasyon içinde olan ülkemizi de etkilemektedir. ABD'de finans kesiminde bafllayan, önceleri güçlü mali kurulufllar çok zor durumda b rakarak iflasa veya devlet deste ine muhtaç hale düflüren bu ekonomik buhran, an lan ülkeden tüm dünyaya ihraç edilmifl,daha sonra beklenildi i gibi reel kesime s çram flt r. ABD ve di er bir çok ülkede insanlar n bankac l k ve finans kesimine duydu u güvensizlikten kaynaklanan panik havas, ülkemizde 2000'li y llar n bafllar nda geçirdi imiz ekonomik s k nt lar n kazand rd deneyimler ve o zaman al nan ciddi tedbirler sayesinde yaflan lmam flt r.ancak krizle birlikte bütün dünyada her alanda bir talep daralmas olmufl, metal,gayrimenkul, otomotiv gibi lokomotif sektörlerdeki kapasite düflüklü ü dalga dalga tüm ekonomiyi etkisi alt na alm flt r. Olumsuz ekonomik veriler, güvensizlikten do an tüketici davran fl de ifliklikleri ile bütünleflerek bugünkü karmafl k ve karanl k ekonomik tabloyu yaratm fl bulunmaktad r. 6

7 Ülkemizde de ekonomik göstergelerdeki bozulma dünya ekonomisi ile paralellik göstererek özellikle 2008 in son çeyre inden itibaren belirgin hale gelmeye bafllam flt r. Bu göstergeler içinde en anlaml s ve önceliklisi iflsizlik oran ndaki art flt r. Sahip oldu umuz genç nüfusun istihdam edilebilmesi her aç dan büyük önem tafl maktad r. Say n Ortaklar m z,böyle bir zeminde SARKUYSAN olarak her y l iftiharla huzurunuza getirdi imiz faaliyet sonuçlar ne yaz k ki 2008 y l için tatmin edici olamam flt r in ilk 8 ay nda rekor düzeylerde gerçekleflen üretimimiz, son dört ayda metal borsas nda bak r fiyatlar nda ortaya ç kan flok düflüflün yaratt olumsuzluklar,piyasan n çok k r lgan hale gelmesi neticesinde sat fl flartlar n n a rlaflt r lmas zarureti,ihracata dayal düzende çal flan yerli müflterilerimizin d fl piyasalardaki talep eksikli i nedeniyle üretimlerini k smalar hatta fabrikalar n kapatmalar ndan kaynaklanan iç talep eksikli i yan nda, flirketimizin de do rudan ihracat yapt müflterilerin siparifllerini azaltmalar ya da iptal etmeleri, üretimimizin önemli oranda düflmesine neden olmufltur. Sonuçta konsolide mali tablomuzdaki net sat fl gelirimiz ,- TL, net dönem kar m z da ,- TL olarak gerçekleflmifltir.emsal bir çok flirketin zarar aç klad bilançolara k yasla yine de elde etti imiz sonuçlar n mevcut flartlarda olumlu olarak de erlendirilece ine inan yorum. Küresel nedenlerle arzu edilen bir bilanço ortaya ç kmamas na ra men, d flsal koflullar n tafl d ve yaratt olumsuzluklardan kaynaklanan süreç d fl nda özveriyle ve flevkle çal flarak y l içinde çok önemli üretim ve sat fl de erlerine ulaflan,krizin iyi yönetilmesi için de büyük gayret gösteren tüm yönetici ve personelimize teflekkürlerimi sunuyorum. Bu arada Sarkuysan' n kuruluflundan itibaren omuz omuza çal flt m,37 y l boyunca yönetim kurulumuzda üye ve baflkan vekili olarak sorumluluk yüklenen,icra kurulu üyesi de erli dostum,arkadafl m Sami SUCU'yu 1 Mart 2009 tarihinde kaybettik. fiirketimize ve grubumuza ba l di er kurulufllar m za da büyük eme i geçen bu büyü ümüzün aziz hat ras n sayg ile an yor, ayr ca baflta Cihan BEKTAfi olmak üzere ailemizin kaybetti imiz bütün k ymetli üyelerine de rahmet diliyorum. Hepinize iyi dileklerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Sayg lar mla, brahim Güngör Yönetim Kurulu Baflkan 7

8 GİRİŞ VE SERMAYE YAPISI Raporumuz dönemini kapsamaktadır tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği hükmüne istinaden mali tablolarımız tarihinden itibaren Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) esasına göre hazırlanmaya başlanmış ve bu hüküm çerçevesinde 2008 dönemine ait mali tablolarımız bağımsız denetim firması tarafından denetlenerek süresi içinde ilan edilmiştir yılına ait olağan genel kurul toplantımız ise tarihinde Hilton Oteli Convention and Exhibition Center salonunda olmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 28 sayılı tebliğinin geçici 3. maddesi hükmü çerçevesinde ortaklarımız tarihine kadar hisse senetlerini kaydileştirdikleri için, tarihinde 2 gazetede çıkan genel kurul çağrı ilanımızda, ortaklarımızın tarihli genel kurulumuza katılabilmeleri için hisselerinin Merkezi Kayıt Kuruluşunca bloke edilmesi konusunda açıklama yapılmıştır. Sermayemizin %100'ü halka açık olup, tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları, Sermet TAŞKIN % 3,56, İbrahim GÜNGÖR % 3,14, A.Hamdi BEKTAŞ % 2,16, Hayrettin ÇAYCI % 1,89'dur. Diğer Yönetim Kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları bu oranın altındadır yılının son çeyreğinde ABD' de özellikle konut kredilerinden başlayan finansal krizin olumsuz etkileri hızla Avrupa, Asya ve diğer dünya ülkelerine yayılmış, başta ABD ve İngiltere' de olmak üzere bazı banka ve uluslararası şirketlerin iflas ettiği gözlenmiştir. Global ekonomik krize dönüşen bu durumun olumsuz etkileri hemen hemen tüm sektörleri etkileyerek satışların düşmesine, üretimin önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. Hükümetlerin milli ekonomilerini canlandırmak için yaptıkları destek paketlerine rağmen krizin sosyo ekonomik boyutları hergün daha da ağırlaşmıştır. Bu şartlara paralel olarak dünya borsalarındaki büyük oranlı düşüşler İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında da hissedilmiştir. Bunun neticesinde tarihi itibariyle hisse senetlerimizin İMKB'daki fiyatı 3,20 TL iken tarihinde genel endeksle birlikte değer kaybederek 1,47 TL olmuştur. Yasal mevzuat çerçevesinde Şirketimizin ihraç ettiği hamiline yazılı hisse senetlerinin kaydileştirilmesi için Öncü Menkul Değerler A.Ş. yetkili kılınmış idi. Ancak sözkonusu aracı kurumun el değiştirmesi sebebi ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hisselerimizin muhafazası konusunda anlaşma yapılmıştır. Bu çerçevede ortaklarımız Öncü Menkul Değerler A.Ş.' de bulunan hisselerini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de açılan hesaplarına virman yapmışlardır. 8

9 H SSE SENETLER M Z N BORSADAK F YAT HAREKETLER 2008 YILI Milyon TL SATIfi GEL RLER M Z (NET) YILLIK FAAL YETLER M Z N SONUÇLARI (TL) Kay tl Sermaye , , , ,00 Ç kar lm fl Sermaye , , , ,00 Bedelli Senet Toplam , , , ,50 Bedelsiz Senet Toplam , , , ,50 Sermaye Art r m (%) Nakit lavesi % si Bedelsiz Senet % si Hisse Senedi Fiyat (Y l Sonu tibariyle) Y l çinde Sabit K ymet lavesi , , , ,- Da t lan Toplam Temettü Tutar (brüt) , , , ,- Da t lan Toplam Temettü Tutar (net) , , , ,- Temettü Oran (%) Brüt 10 11,11 23,52 23,52 Net Üretim Miktar (ton) Sat fl Miktar (ton) hracat Tutar (CIF $) , , , ,- Personel Mevcudu (Kifli)

10 İŞTİRAKİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ 1974 yılında kurulan Demisaş A.Ş.'nin fabrikası Bilecik'te bulunmaktadır. Aynı sahada iki ayrı döküm tesisinde, kupol ocağı ve endüksiyon ocaklarında ergitme ve 4 adet Disamatic otomatik kalıplama hattında üretim yapılmaktadır. Beyaz eşya endüstrisi için; hermetik pistonlu kompresör parçaları, scroll kompresör parçaları, otomotiv endüstrisi için; (sfero ve gri pik döküm) fren diskleri, havalı fren diskleri, fren kampanaları, volanlar, egzost manifoldları, kasnaklar, fren silindirleri, çeşitli braketler ve parçaları, fren emniyet parçaları üretmektedir. Yıllık üretim kapasitesi tondur. Üretiminin % 65 civarındaki bölümü başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, yurt dışına ihraç edilmektedir yılındaki üretimi ton olarak gerçekleşmiştir. Merkez Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: 1,2 fiiflhane Beyo lu / stanbul Tel : (0 212) (pbx) (3 hat) Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / Web Sitesi : Fabrika Adres : Vezirhan Beldesi Bilecik P.K Tel : (0 228) Fax : (0 228) Şirketimizin mamullerini tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin bir bölümünü realize etmektedir.her yıl elde ettiği başarılı neticeleri ile Sarkuysan'a olumlu katkı sağlamaktadır. Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: A-2 fiiflhane Beyo lu / stanbul Tel : (0 212) (Pbx) Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / Sarmakina, tel ve kablo sanayi için çelik, plastik makara ve tamamlayıcı özel makine üretimini başarıyla sürdürmekte, hem yurt içinde hem de yurt dışında önde gelen tel ve kablo üreticilerine bu ürünlerini pazarlamaktadır. Ayrıca elektromekanik sanayii için bakır tel kağıt kaplama, bakır ve alüminyumdan mamul bara imalatları ile diğer sektörlere yönelik proje, imalat, taşeronluk, taahhüt ve muhtelif çelik konstrüksiyon işleri yapmaktadır. 10

11 Merkez Adres : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Kat: 4 fiiflhane Beyo lu / stanbul Tel Fax : (0 212) Tic. Sic. No. : / : (0 212) (20 Hat) Fabrika Adres : Afliro lu Deresi Mevkii 2. Bölge stasyon Mah. Gebze / Kocaeli : (0 262) (pbx) Tel Fax : (0 262) Web Sitesi : yılında üretim faaliyetini durduran Bektaş A.Ş yılında Emsan A.Ş., Kavi A.Ş. ve Botel A.Ş. ile bir araya gelerek şu anda sermayesi TL olan Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi Ticaret A.Ş.'ni kurmuşlardır. Türkiye'nin en büyük Emaye Tel Tesisine sahip Bemka A.Ş. çok kısa bir zaman içinde faaliyete geçerek gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasalarda kalite üstünlüğü ve etkin pazar politikası ile mamullerine talep potansiyelini devamlı yükseltmiştir. Bektaş A.Ş.'nin, Bemka A.Ş.'ye olan iştirak hissesi % 17 oranındadır. Adres Tel : (0212) Fax : (0212) : Sarkuysan fl Merkezi Okçumusa Cad. No: 1 Kat: A/1 fiiflhane Beyo lu/ stanbul Tic. Sic. No. : / Sark - USA, Inc. Şirketimizin ürünlerini Amerika'da direkt olarak pazarlama amacıyla kurulmuştur. Sermayesi $ ,- dır. Adres : Park 80 West, Plaza II Suite 410 Saddle Brook, NJ USA Tel : Fax : Tic. Sic. No : EIN Sark Wire Corporation Amerika' da Albany şehrinde elektrolitik bakır tel ve diğer bakır mamullerinin üretim ve satışını yapmak üzere $ ,- sermaye ile kurulan (Bektaş A.Ş. $ ,-, Sark - USA, Inc. $ ,-, Sarmakina A.Ş. $ ,-) Sark Wire şirketinin sermaye artırımına, tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz $ ,- iştirakte bulunmuş ve sözkonusu şirketin sermayesi $ ,-' a yükselmiştir. Adres : 120 Industrial Park Road Albany, NY USA Tel : Fax : Web Sitesi : Tic. Sic. No. :

12 fiubem Z SARKUYSAN A.fi. EGE SERBEST BÖLGE fiubes Yıllık üretim kapasitesi 691 ton olan Şubemiz tesislerinde 1996 yılından bu yana elektrolitik bakır tel üretimi yapılmakta ve mamullerimiz yurt dışına pazarlanmaktadır. Adres : Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sok. No: 19 Gaziemir / ZM R Tel : (0 232) (0 232) Fax : (0 232) Tic. Sic. No. : / K TEMS LC L M Z SARKUYSAN S.P.A. Şirketimiz mamullerinin İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde direkt pazarlamasını yapmak amacıyla kurulmuştur. Adres Tel : (0039) Fax : (0039) : Via Caracciolo Milano-ITALIA Tic. Sic. No. : YILLAR T BAR YLE fit RAK M Z VE BA LI ORTAKLIKLARIMIZ (TL) Demisafl Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,32 fltirak Kazanc m z (net) , , , ,06 Bektafl Bak r Emaye Kablo Sanayi ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,46 fltirak Kazanc m z (net) , , , ,15 Sarda Da t m ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,28 fltirak Kazanc m z (net) , , , ,07 Sarmakina San. ve Tic. A.fi. Ödenmifl Sermayesi , , , ,00 fltirak Pay m z , , , ,00 fltirak Kazanc m z (net) , , , ,00 SARK - USA, INC. Ödenmifl Sermayesi , , , ,17 fltirak Pay m z , , , ,17 fltirak Kazanc m z (net) Sark Wire Corporation (2008 Y l nda Kurulmufltur.) Ödenmifl Sermayesi $ ,00 fltirak Pay m z $ ,00 fltirak Kazanc m z (net) - 12

13 YATIRIMLARIMIZ fi irketimiz, yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü yatırım faaliyetlerine 2008 yılında da devam etmiştir. Yatırım faaliyetlerimiz, global sektörümüzdeki yoğun rekabet ortamı da dikkate alınarak özellikle katma değeri yüksek, mono ve fleksibl iletken imalatı ile çok telli ve bükümlü bakır tel ürünlerimizin gelişimine dönük olmuştur. Bu amaçla daha önceki yılda ithal edilen bazı makinelerin montajı tamamlanmış ve 2008 yılında aktifleştirilmiştir.bu faaliyetler sırasında devreye alınan tesis ve makine parkının en son teknolojiyi haiz olmasına özen gösterilmiştir. Ülkemizde ilk defa kuruluşumuz tarafından geliştirilen teknoloji ve yöntemle tesislerimizde elektroteknik sanayinin ana girdisi olan kalay kaplı bakır lama üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan yivli veya yivsiz bakır boru ve bakır lama üretiminde kapasite artırma ve mamullerimizdeki çeşitliliği sağlamak amacına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ayrıca bilgi teknolojilerinin üretim süreçlerimizin optimizasyonuna yönelik uygulanması için daha önce başlatılmış olan yatırım faaliyetlerimiz ile proses ve ürün kalitesini geliştirme amacıyla kalite kontrol laboratuvarımız gerek fiziksel gerekse kimyasal analiz imkanlarını ve hassasiyetlerini geliştirici proje çalışmalarına yıl boyunca devam etmiştir. Yapılan yatırımlar ile mamul yelpazemiz genişletilerek müşteri taleplerine olumlu katkılar sağlanmış, soğutma ve ısıtma sanayindeki satışlarımız arttırılmıştır. 13

14 ÜRETİMİMİZE İLİŞKİN BİLGİLER SARKUYSAN, elektrolitik bakır ve mamulleri üretmek üzere 1972 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Tesisleri İstanbul'a 40 km. uzaklıktaki Gebze / Osmangazi mevkiinde sahibi olduğu 165 dönümlük arazi üzerine kuruludur. SKS markalı, tüm standartlara uygun, çeşitli çap ve formlardaki elektrolitik bakır iletkenler ürün yelpazesine, yivli bakır boru ve lama üretimi de katılmış bulunmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi tonun üzerindedir. Modern çevre koruma teknolojileri ile donatılan tesislerinde doğaya saygılı üretim yapılmaktadır. SARKUYSAN, iştirakleri, yaklaşık 5000 civarındaki ortağı, sosyal etkinlikleri ve profesyonel yönetimli ilk başarılı şirketi olarak ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına değer katmaktadır yılında gerek yurt içi gerekse yurt dışında ton bakır mamülleri satan SARKUYSAN, 2008 yılında ekonomik krize rağmen ton ürün pazarlamıştır. ÜRET M TES SLER M Z RAF NASYON TES SLER Anot Dökümhanesi: Blister Bak r rafinasyon f r nlar nda ergitilip otomatik döküm çark ndaki kal plara dökülerek anot bak r elde edilir. Elektroliz Ünitesi: Elektroliz banyolar na yerlefltirilen anotlar burada klasik do ru ak m elektroliz metoduyla elektrolitik rafinasyona tabi tutulur. Elektroliz süreci sonunda elektrolitik safl kta bak r katot elde edilir. SÜREKL DÖKÜM TES SLER Sarkuysan, sürekli bak r döküm teknolojisinde var olan üç sistemle tek çat alt nda üretim yapan dünyada yegane kurulufltur. Outokumpu Outokumpu Sürekli Döküm Tesisinde, indüksiyon f r nlar nda koruyucu gaz alt nda ergitilen katotlar n deoksidasyonu ve upcast teknikle dökümü ile oksijensiz bak r, gümüfl alafl ml bak r çubuk ve filmaflin üretilir. Southwire Southwire Sürekli Döküm Tesisinde, flaft f r n nda oksijen kontrolü alt nda ergitilen katotlardan bara dökümü ve s cak haddeleme prosesleri ile 8 mm çapl ETP bak r filmaflin ile 11 mm ve 16 mm çapl ETP bak r çubuk üretilir. Contirod Contirod/Hazelett Sürekli Döküm Tesisinde, flaft f r n nda oksijen kontrolü alt nda ergitilen katotlardan bara dökümü ve s cak haddeleme prosesleri ile 8 mm çapl ETP bak r filmaflin üretilir. DÖKÜM TES SLER Kütük Döküm Elektrolitik bak r katotlar n indüksiyon f r n nda eritilerek sürekli döküm makinesinde çeflitli çaplarda yuvarlak kütük olarak döküldü ü ve istenilen boylarda otomatik olarak kesildi i bu tesiste üretilen kütükler ekstrüzyon ifllemine tabi tutulmak üzere Boru, Lama ve Profil Tesisi ne gönderilmektedir. Savurma Döküm Pota ocaklar, santrifüj döküm makineleri, maçahane ve talafll iflleme makinelerinden oluflan Savurma Döküm Tesisi nde yuvarlak kesitli bronz ve pirinç döküm yap lmakta, döküm parçalar n n d fl yüzeyleri tornalanarak piyasaya verilmektedir. LETKEN ÜRET M Bugün Avrupa'da üretilen araçlarda kullan lan iletkenlerin büyük bir yüzdesi Sarkuysan mamulüdür. Ayr ca uzun y llard r ABD'deki uzay araflt rma merkezi Nasa'n n, son y llarda uçak sanayilerinin tedarikçi kurulufllar na oksijensiz bak rdan üretilen tel ile nikel kapl tel ihraç edilmektedir. 14

15 MONO TEL ÜRET M 8,00 mm çapl OF veya ETP bak r filmaflinler so uk çekme yöntemi ile inceltilerek muhtelif çaplarda tavl veya sert tel üretimi yap l r. DEMET LETKEN ÜRET M Çok Telli Demet letken: 0,05 mm den bafllayan çaplarda 24 tele kadar çok telli demet iletkenler son teknolojiye uygun tel çekme makinelerinde üretilmektedir. Bükümlü Demet letken: 0,05 mm 2 den bafllayan kesitteki iletkenler, bükümlü tel makinelerinde uluslararas standartlara uygun olarak üretilirler. Özel Bükümlü letken: 0, mm 2 kesitteki iletkenler, tan mlanm fl özel geometrik yap da büküm yap larak üretilirler. KALAY / N KEL KAPLAMA ÜRET M 0,80-3,00 mm çapl teller, özel kaplama banyolar nda elektroliz yöntemi ile kalay veya nikel ile kaplanarak üretildikten sonra, tel çekme makinelerinde istenen çapa çekilirler. YASSI / PROF L TEL / ÇUBUK ÜRET M Bafllang ç malzemesi olan çubuk, ön çekme ve trafllama iflleminden sonra özel çekme makinelerinde so uk çekme yöntemiyle çekilir. Üretilen malzeme talebe göre parlak tavlama tesisinde normlara uygun olarak tavlan r. Yass teller: Genifllik: 3-30 mm Kal nl k: 1-12 mm Kesit: 150 mm 2 max. Profil Çubuklar: Genifllik : 35 mm max. 200 TON (000) ÜRET M M Z BORU, LAMA VE PROF L TES S Boru, Lama ve Profil Tesisi nde, Kütük Döküm Tesisi nde üretilen kütükler uygun proses s cakl na kadar s t l p, ekstrüzyon presinde bas larak önce taslak boru, taslak lama veya taslak profil haline getirilmekte ve daha sonra bu taslaklar çekim makinelerinde çekilerek istenilen ölçülere getirilmektedir. Pancake veya LWC formunda içi yivli veya yivsiz düz boy veya kangal halinde çekilen borular ile, lama ve profiller müflteri taleplerine göre kalibre edilmekte ve koruyucu gaz alt nda çal flan parlak tav f r n nda tavlanmaktad r

16 AR-GE FAAL YETLER Sarkuysan'da Ar-Ge; mevcut bilgi birikiminin zenginleştirildiği ve yeni projelerin üretildiği, bir bilgiteknoloji merkezidir. Bu bağlamda Ar-Ge departmanında; -Ürün kalitesinin sürekli en üst seviyede tutulmasına ve yeni ürünlerin üretim yelpazemize girmesine yönelik araştırmalar yapılır. -İkincil hammaddeler ve atıkların değerlendirilmesiyle ilgili projeler geliştirilir. Mevcut çevre koruma tesislerinin "Çevreye Saygılı Üretim" prensibiyle çalışması sağlanır. KAL TE POL T KAMIZ SARKUYSAN A.Ş.'de kalite bir gelenektir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak "Kaliteli Ürünler Üretmek" kuruluşumuzun daima ana politikası olmuştur. Yüksek teknoloji, bilgi ve deneyim birikimimiz ve nitelikli iş gücümüzle dünya kalite yarışında ön sıralarda bulunan yerimizi korumak ve geliştirmek temel amacımızdır. Bu yarışta temiz bir çevre için "Doğaya Saygılı Üretim" prensibimiz de özenle sürdürülmektedir. Kalite yönetimimiz; tek pazara dönüşen dünyada müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için gerekli yatırım, koordinasyon ve destek programları ile kalite yönetim sisteminin gerekliliklerinin tam olarak gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin sürekli geliştirilmesi esasına dayanmaktadır. Kaliteli üretim, çalışanlarımızın ortak çabalarının bir sonucu olduğundan tüm personelimizde kalite bilincinin üst seviyelerde gerçekleşmesi ve geliştirilmesine dayalı kalite, eğitim ve teşvik programlarımız, eğitim politikamızın temelini oluşturmaktadır. ÇEVRE POL T KAMIZ fiirketimiz, - Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun ürün üretiminde, çevreyi kirletmeyen, atıkları minimize eden, geri kazanım sağlayıcı temiz üretim teknolojilerini kullanarak, - Sürdürülebilir kalkınma için, doğal kaynakların (doğal gaz, elektrik, su, hammadde v.b.) verimli ve etkin kullanımını sağlamak, - Personelin çevre bilincini geliştirmek, - Çevreye saygılı sanayi, ticari ve sosyal kuruluşlarla iş birliğine ağırlık vermek, - Çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak suretiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. TS EN ISO 9001:2000 ve ISO/TS Kalite Yönetim Sistemi'nin ana dökümanı olan "Kalite El Kitabı"mızda sistemin tüm ilke ve prosedürleri açıklanmaktadır. Tüm yönetici ve çalışanlarımız bu ilke ve prosedürlere uymak zorundadırlar. Bu ilkeler, SARKUYSAN A.Ş. ürünlerinin müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasalara uygun olarak üretilmesini güvence altına alır. Kalite Yönetim Sisteminin ödünsüz ve etkili bir şekilde uygulanması, düşük maliyetli, yüksek kalitede üretim yapmamızı sağlayarak iç ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü arttıracaktır. Şirketimizin bu temel kalite politikası çerçevesinde, ürün kalitemizde sağladığımız başarıların devamı ve geliştirilmesi çalışanlarımızın ortak ve asli görevidir. Ayrıca Şirketimiz tüm faaliyetlerin gerçekleşmesi sürecinin doğaya ve çalışanların sağlık ve güvenliğine saygılı olmasını düzenleyen uluslararası standartlardan ISO ( Çevre Yönetim Sistemi ) ve OHSAS ( İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi) belgelerini almak için tüm işlemlerini tamamlamıştır. 16

17 2 SATIŞLARIMIZ 007 yılının özellikle 2. yarısından itibaren dünya ölçeğinde devam eden ekonomik olumsuzluklar 2008 döneminde de yaşanmış, özellikle yılın son çeyreğinde meydana gelen kriz, satışları önemli ölçüde etkilemiştir. Global arz, talep dengesindeki istikrarsızlık Londra Metal Borsası'ndaki bakır fiyatlarının çok hızlı düşmesine yol açmıştır. Gerek hammaddemiz, gerekse ürünlerimizin fiyatlarını belirleyen LME değeri 2008 yılının başında $/ton seviyelerinde iken yıl sonunda $/ton olmuştur yılının en yüksek değeri Temmuz ayında $/ton, ortalama değeri ise $/ton olarak gerçekleşmiştir. Fiyatlarda görülen düşüşlerin ileriye yönelik planlar yapmayı zorlaştırdığı dönemde, geçmiş bilgi ve deneyimlerin verdiği tecrübeyle gerek hammadde alımlarında ve gerekse ürün satışlarında gerekli hedge işlemleri yapılmış, adımlarımız titizlikle atılmıştır yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen, sektörde etkin bir politika izlenerek kaliteye dayalı faaliyetlerimizle satışlarımız tona, ciromuz ise ,- TL' ye ulaşmıştır. Aynı döneme ait ihracatımız ise $ ,- olarak gerçekleşmiştir. MAMULLER M Z * Bakır Katot * Elektrolitik Bakır'dan (Oksijenli / Oksijensiz); - Çubuklar - Filmaşinler - Muhtelif çaplarda teller - Yassı teller (çıplak ve izoleli) - Profiller - Kalay kaplı teller - Nikel kaplı teller - Demet ve bükümlü teller - Rope (Halat) örgülü teller * Oksijensiz Elektrolitik Bakır'dan Gümüş Alaşımlı; - Çubuklar - Yassı teller - Profiller * Savurma Döküm Mamulleri (Bronz, Prinç ve Özel Bakır Alaşımları) * Bakır Boru (yivli veya yivsiz) * Elektrolitik Bakır Lama'dan oluşmaktadır. 17. SIRADAYIZ İstanbul Sanayi Odası nın her yıl açıkladığı 500 BÜYÜK ŞİRKET araştırmasının sonucunda Şirketimiz 2007 yılı cirosuna göre 17. sırada yer almıştır yılında Avrupa Topluluğu ülkelerine, Amerika'ya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine olmak üzere yaklaşık 55 ülkeye ihracat yapılmıştır. Şirketimiz her yıl mamullerini yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtmak için çeşitli fuarlara katılmaktadır YILINDA KATILDI IMIZ FUARLAR Yurt İçi Fuarlar Eylül Kablo ve Tel Fuarı /CNR İstanbul Yurt Dışı Fuarlar Şubat 2008 Middle East Electricity / Dubai 31 Mart - 04 Nisan 2008 Wire 2008 / Düsseldorf Nisan Elcom / Ukrayna Mayıs 2008 SHK Moskova / Rusya 17

18 YÖNET M KADROMUZ Hayrettin ÇAYCI Genel Müdür - Metalurji Y. Mühendisi Do an ÇAKIR Sevgür ARSLANPAY Erhan AKBAfi Sabri AT LLA M.Fehmi Ç ÇEKO LU Tolga ED Z O uz ERGÜNGÖR Hüseyin Yalç n GENÇAY Dilek Mine G N Emine GÜNDA Selçuk HARPUT Günefl KANIK fiükrü KARAÇ Polat KARLIDA Meryem KAYA lhan KOCAMAN Levent fiakir KULAÇ Filiz TEK N SALMANLI Ahmet SONKAYA Nezih SÜRMEL Ferhan TURNAG L Ömer Münci ÜNAL Erkin YILMAZ Genel Müdür Yrd.(İç Ticaret)-Metalurji Y. Mühendisi Genel Müdür Yrd.(Teknik) - Kimya Mühendisi B.İ.M Müdürü - Sistem Analisti İdari İşler Müdürü - İşletmeci İç Pazarlama Müdürü - Ekonomist Kontinü Dökümler Müdürü - Metalurji Mühendisi İnsan Kaynakları Müdürü - Ekonomist Yardımcı İşletmeler Müdürü - Makine Y. Mühendisi İthalat Müdürü - İşletmeci Ticari Muhasebe Müdürü - İşletmeci (S.M.M.M.) Ar-Ge Müdürü - Metalurji Mühendisi Hukuk Müşaviri - Avukat Nihai Ürünler Müdürü - Makine Mühendisi Endüstri Mühendisliği Müdürü - Endüstri Mühendisi İhracat Uygulama Müdürü - İşletmeci Kalite Güvence Müdürü - Metalurji Mühendisi Rafinasyon Müdürü - Metalurji Mühendisi Üretim ve Malzeme Planlama Müdürü - Endüstri Mühendisi Satınalma Müdürü - Metalurji Y. Mühendisi Satış Müdürü - Makine Mühendisi Maliyet Muhasebe Müdürü - İşletmeci (S.M.M.M.) Boru İşletme Müdürü - Makine Mühendisi Finansman Müdürü - Ekonomist 18

19 İNSAN KAYNAKLARI fi irketimizin İnsan Kaynakları politikası ve idari alanlardaki faaliyetleri temel hedeflerimizle uyumlu olarak yürütülmektedir.istihdam politikamız; en az personelle yüksek düzeyde üretim yapılmasını amaçlamaktadır.2008 yılı sonu itibariyle 681 olan mevcudumuzun 175'i idari, 106'sı teknik, 400'ü işçi kadrolarında istihdam edilmiştir. Bu dönemde de şirketimiz, personel verimini ve motivasyonunu arttıran programlar ile sosyal etkinliklere devam etmiş ve sosyal sorumluluklarının bilinci içinde, kurumsal imajına olumlu etkileri bulunan çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Eğitim alanında çalışanlarımızın yüksek öğrenim yapan çocukları ile Sarkuysan Lisesi'ni bitiren 59 öğrenciye karşılıksız burs vererek eğitim, öğretim alanında katkılarına devam etmiştir.ayrıca mensuplarımızın gönüllü katkıları ile oluşturduğu fondan maddi durumu yetersiz 64 öğrenci burs almaktadır.mesleki eğitim gören lise öğrencileri ile zorunlu stajları bulunan üniversite öğrencilerine kontenjan dahilinde staj yapma imkanı verilmiştir. Sarkuysan Lisesi ile ilişkilerimiz hep sıcak ve canlı tutulmakta olup, Atatürk Haftasında geleneksel hale gelen kompozisyon yarışması yapılmış ve ayrıca her zaman olduğu gibi Lisenin bakım ve onarım işlerine katkı sağlanmıştır.ayrıca eğitim alanında attığımız büyük bir adım da fabrikamızın bulunduğu bölge olan Darıca' da ihtiyaç duyulan bir ilköğretim okulunun yapımını üstlenerek 960 öğrenci kapasiteli ve 32 derslikli okulun temelinin 24 Temmuz 2008 tarihinde atılmasıdır. Böylece Milli Eğitimimize ana okulundan üniversiteye kadar olan tüm eğitim basamaklarında katkı vermiş oluyoruz. Sağlık alanında yine geleneksel uygulamamız olan yılbaşı eşantiyon bütçemizin bir sağlık kuruluşunun ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz alımına tahsis edilmesi çerçevesinde bu yıl da; İstanbul'da Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından yaptırılan,bitme aşamasındaki Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Hastanesinin,Ankara'da da Lösemili Çocuklar Vakfı (Lösev) in yürüttüğü,yapımı devam eden Lösemili Çocuklar Köyü nün donanımlarına katkıda bulunulmuştur. Ramazan ayında geçmiş yıllarda olduğu gibi Beyoğlu, Gebze, Darıca Belediyeleri'nin kurmuş oldukları iftar çadırlarında halkımıza birer gün iftar yemeği verilmiştir. Sporda, Masa Tenisi Takımımız ülkemizi Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda temsil etmiştir. Çalışanlarımızdan oluşan Türk Müziği Koromuzun çalışmaları çerçevesinde 22 Mart 2008 tarihinde İTÜ Maçka Yerleşkesinde ve 28 Haziran 2008 tarihinde Eskihisar Antik Tiyatroda halkımıza başarılı konserler verilmiştir. Ayrıca Üyesi bulunduğumuz işveren sendikası MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile işçilerimizi temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası arasında tarihlerini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. YAPILAN BA Ifi VE YARDIMLAR (TL) İTÜ Vakfı ,- T. Sakatlar Derneği ,- İşitme Engellileri Derneği ,- Altı Nokta Körler Derneği ,- İktisadi Ticari İlimler Staj.Kom ,- OHAL Gazi ve Şehit Aileleri ,- T.Eğitim Vakfı ,- Sarkuysan Lisesi ,- Türk Dış Ticaret Derneği ,- Okçumusa İlköğretim Okulu ,- Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ,- Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı ,- Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı ,- Diğer ,- Sarkuysan Spor Kulübü ,- Sarkuysan İlköğretim Okulu ,- TOPLAM ,- 19

20 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık politikası gereği internet sitemiz yeniden düzenlenerek yatırımcıların tetkiklerine sunulmuştur. I. PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirketimizde hissedarlar servisi olarak faaliyet gösteren birimimiz kuruluşumuzdan bu yana mevcuttur. Birim Şefi: Rıza YEŞEREN'dir. Birim Faaliyetleri: Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Temettü ödemeleri yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Ortaklarımız ile irtibatı sağlamak ve prosedürleri uygulamaktadır döneminde Genel Kurul, temettü ve ortaklarımızın diğer işlemleri ile ilgili ortalama 600 adet başvuru yapılmıştır. 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Ortaklarımız şahsen şirketimize müracaat ettikleri gibi diğer haberleşme vasıtaları yanı sıra adresinden de sorularına yanıt almaktadırlar. Şirketimizle ilgili özel denetçi talebi olmamıştır. 4- Genel Kurul Bilgileri fiirketimizin 2007 y l faaliyetleri ile ilgili Ola an Genel Kurulu tarihinde Hilton Oteli Convention and Exhibition Center Salonu nda yap lm flt r. Bu toplant da sermayemizi temsil eden adet hisseden adet hisse yaklafl k 97 orta m z taraf ndan temsil edilmifltir. TTK nun 368. maddesi, Sermaye Piyasas Mevzuat ve Ana Sözleflmemiz gere i nama yaz l hisse senetleri sahiplerine süresi içinde taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmufltur. Yine mevzuat hükümlerine uygun olarak günlük gazetelerde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde Genel Kurulumuzla ilgili ça r ilan yap lm flt r. Toplant larda ortaklar m z n çeflitli konularda sorduklar sorulara flirket yetkilileri taraf ndan cevaplar verilmifltir. Genel Kurullar m zda gündem maddeleri ile ilgili ortaklar m z önergeler vermifllerdir. Oylama neticesinde en çok oy alan önerge do rultusunda ifllem yap lm flt r. Genel Kurul tutanaklar m z her zaman flirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin tetkiklerine aç k oldu u gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde de ilan edilmektedir. 5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana Sözleşmemiz gereği bir paya sahip ortağın Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Ancak ,00 TL sermayemiz içinde 5,00 TL paya sahip A grubu ortaklarımız sadece Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyazlı paya sahiptirler. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma sistemi hükmü olmadığından uygulanmamaktadır. Oy dağılımında hakimiyeti olan bir kuruluş yoktur. 20

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 31 Mart 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8. Maddesi

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34 / DMSAS [] 25.12.2014 122234 1 HAKAN 25.12.2014 122006 25.12.2014 122206 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 41700 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Eylül 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8. Maddesi

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Dönen Varlıklar

Dönen Varlıklar AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden 30 Haziran

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu Sarkuysan Kimliği Firma Adı: Kuruluş Tarihi: 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000,00 TL Çıkarılmış Sermaye: 50.000.000,00 TL Web Sitesi: www.sarkuysan.com nin 39. Olağan

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

Sarkuysan Kimliği. : Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi : Kayıtlı Sermaye Tavanı :

Sarkuysan Kimliği. : Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi : Kayıtlı Sermaye Tavanı : Sayfa 1 Sarkuysan Kimliği Firma Adı : Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi : 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000,- TL Çıkarılmış Sermaye : 100.000.000,- TL Ticaret

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET

SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 35. Hesap Y l Ç NDEK LER SAYFA SARKUYSAN K ML...2 GÜNDEM...3 YÖNET M KURULUMUZ...4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...6 G R fi VE SERMAYE YAPISI...8 fit RAK

Detaylı

38. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A.fi. nin 38. Ola an Genel Kurul Toplant s

38. Hesap Y l. SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A.fi. nin 38. Ola an Genel Kurul Toplant s 38. Hesap Y l Ç NDEK LER SAYFA GÜNDEM...2 SARKUYSAN K ML...3 YÖNET M KURULUMUZ...4 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI...6 G R fi VE SERMAYE YAPISI...8 fit RAK M Z VE BA LI ORTAKLIKLARIMIZ...10 YATIRIMLARIMIZ...13

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 31 Aralık 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017 2017 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. EKİM 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Sayın ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

Sarkuysan Kimliği. : Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi : Kayıtlı Sermaye Tavanı :

Sarkuysan Kimliği. : Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi : Kayıtlı Sermaye Tavanı : Sarkuysan Kimliği Firma Adı : Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi : 03.05.1972 Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000,- TL Çıkarılmış Sermaye : 125.000.000,- TL Ticaret Sicil

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. AĞUSTOS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. AĞUSTOS 2017 2017 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. AĞUSTOS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Tümünü Đmzalı Görüntüle English Format Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf"

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Kayıtlı Sermayesi : 20.000.000,00 YTL. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. İÇİNDEKİLER GÜNDEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017 2017 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. MAYIS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı