Dönem Sonu İşlemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem Sonu İşlemleri"

Transkript

1 Dönem Sonu İşlemleri Bu metnin tüm haklarõ mahfuzdur. Yazarõn izni olmaksõzõn iktibas hükümleri dõşõnda alõntõ yapõlamaz, kõsmen veya tamamen çoğaltõlamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle yazõlõ uzman görüşü alõnmaksõzõn işlem tesisi halinde oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayõ hiç bir sorumluluk kabul edilmez.

2 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 1. Envanter İşlemleri İçin Hatõrlatma A. Sayõmlara Katõlma 3568 sayõlõ kanun ve ilgili 19 No'lu Tebliğ gereği tam tasdik kapsamõnda denetim yapõlan müşterilerimizin sene sonu envanter işlemlerinden olan;! Kasa sayõmõ! Stok sayõmõ işlemlerine müşavirliğimizce görevlendirilmiş yetkili bir çalõşanõmõz katõlacaktõr / katõlmõştõr. B. Hesap Mutabakatlarõnõn Yapõlmasõ Bilindiği üzere, firmalarõn yõl içerisinde çalõştõklarõ bankalar, satõcõlar, müşterilerle ilgili olarak yõl sonu bakiyelerinin kontrolü açõsõndan mutabakat yapmalarõ gerekmektedir. Muhasebe departmanlarõnõn, bankalarla temasa geçerek dekont ve ekstrelerini almalarõ ve satõcõ ve müşterilerle ilgili hesap mutabakatlarõnõ kõsa zamanda sağlamalarõ hesaplarõn sağlõklõ kapatõlabilmesi açõsõndan zorunludur. Konuyla ilgili olarak, 3568 sayõlõ kanun ve ilgili 19 No'lu Tebliğ gereği tam tasdik kapsamõnda denetim yapõlan şirketler için Müşavirliğimizce mutabakat yapma gereği ortaya çõktõğõndan firmamõzca tarafõnõza yollanacak olan mutabakat mektuplarõnõn ilgili banka, satõcõ ve müşterilere gönderilerek, denetimlerimiz öncesinde, hesap mutabakatlarõnõn yapõlmasõ, denetimlerin daha süratli ve sağlõklõ neticelenmesini sağlayacaktõr. 2. Kasa farklarõnõn değerlemesi ve muhasebe kayõtlarõ Kasa hesabõ işletmelerin nakit varlõğõnõ gösteren hesaplardan biri olup, yasal defter kayõtlarõ üzerinden, kasa hesabõnõn borcu ile alacağõ arasõndaki fark "kasa mevcudunu" verir. Kasa mevcudu hiçbir zaman alacak (matlup) bakiye vermez. İşletmede, dönem içinde veya yõl sonu sayõmõnda kasa fazlalõğõ veya noksanõ ortaya çõkmõş ise ve bu tutarlar ilgili düzenleyici hesaplara alõnmõş ise, sözkonusu fark hesaplarõnõn dönem sonunda kapatõlmasõ gerekir. Farklarõn nedeni bulunabiliyor ise düzenleyici hesaplar bu nedenlerle, bulunamõyorsa noksanlõk, kanunen kabul edilmeyen gider hesabõ; fazlalõk ise olağandõşõ gelir hesabõ ile kapatõlacaktõr. (2)

3 A. Kasa sayõm noksanõ Fiili kasa mevcudu, kaydi mevcuttan az ise kasa noksanõ söz konusudur. Kasa noksanõnõn, Gelir Vergisi Kanunu'nun 88'inci maddesinin son fõkrasõnda yeralan "...sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz." hükmüne göre dönem kazancõnõn tespitinde gider olarak dikkate alõnmasõ mümkün değildir. Kasa noksanlõğõ halinde, gerekli düzeltici muhasebe kayõtlarõnda kullanõlan hesap "197- Sayõm ve Tesellüm Noksanlarõ"dõr. Anõlan hesap geçici bir hesap olup, kapatõlmasõ gerekir. İşleyişi ise şu şekildedir: / 197 Sayõm ve Tesellüm Noksanlarõ XXX 100 Kasa Hesabõ XXX / - Kasa noksanlõğõnõn nedeni kasa sorumlusu ise; / 135 Personelden Alacaklar XXX 197 Sayõm ve Tesellüm Noksanlarõ XXX / - Kasa noksanlõğõnõn nedeni çalõnma ise veya neden bilinemiyorsa, hesap şu şekilde kapatõlõr; / 689 Diğer Olağan Dõşõ Gider ve Zararlar XXX 197 Sayõm ve Tesellüm Noksanlarõ XXX / Kasadan para çalõnmasõ, normal ticari faaliyet sonucu ortaya çõkan bir zarar olmadõğõ için, bu şekilde ortaya çõkan kasa noksanlõklarõnõn kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilmesi ve ticari kardan mali kara geçişte, ticari kara ilave edilmesi gerekir. B Kasa sayõm fazlasõ Fiili sayõm sonucu kasa mevcudunun, yasal kayõtlara göre oluşan mevcuttan fazla olduğunun tespit edilmesi durumunda kasa fazlalõğõ hali söz konusudur. Kasa fazlalõğõ, (3)

4 bilanço aktifinde artõşõ ifade etmektedir. Kasa fazlalarõnõn, fazlalõğõn çõktõğõ dönem gelirlerine kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak belgelendirilebilen kasa fazlalarõ ise, dönem gelirlerine kaydedilmeden, gerekli düzeltme kayõtlarõ yapõlmalõdõr. Kasa fazlalõğõ halinde, gerekli düzeltici muhasebe kayõtlarõnda kullanõlan hesap "397. Sayõm ve Tesellüm Fazlalarõ"dõr. Bu geçici hesabõn işleyişi şu şekildedir: / 100 Kasa Hesabõ XXX 397 Sayõm ve Tesellüm Fazlalarõ XXX / - Kasa fazlalõğõnõn nedeni bilenmiyorsa yapõlmasõ gereken kayõt; / 100 Sayõm ve Tesellüm Fazlalarõ XXX 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar XXX / C Kasa döviz mevcutlarõnõn değerlemesi İşletmede döviz kasasõ varsa, dönem sonunda döviz miktarõnõn doğruluğu tespit edilmeli, kasa noksanõ veya fazlasõ olmasõ halinde yukarõda belirtilen işlemlere göre kayõtlar yapõlmalõdõr. Vergi Usul Kanunu nun 280 nci maddesinin uygulanmasõnda yabancõ paralarõn değerlenmesinde kullanõlacak kurlar Maliye Bakanlõğõnca tespit olunmaktadõr. Maliye Bakanlõğõnca açõklanacak yõl sonu kurlarõ açõklandõğõ tarihte ayrõca duyurulacaktõr. Açõklanacak kurlarla yapõlacak değerleme sonucu, döviz kurunda meydana gelen farka göre aşağõdaki kayõtlar yapõlõr; / (4)

5 100 Kasa XXX 646 Kambiyo Karlarõ XXX Lehte oluşan kur farkõ / 656 Kambiyo Zararlarõ XXX 100 Kasa XXX Aleyhte oluşan kur farkõ / D Alõnan çekler, verilen çekler ve ödeme emirleri Türk Ticaret Kanunu nda vadeli çek olmamakla birlikte uygulamada vadeli çek kullanõlmaktadõr. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ne uygunluk açõsõndan vadesi tarihinden sonraya sarkan vadeli çeklerin 101 Alõnan Çekler hesabõndan çõkarõlarak 121-Alacak Senetleri hesabõ veya 127-Diğer Ticari Alacaklar hesabõna virmanlanmasõ uygun olacaktõr. Yeni dönem açõlõş kaydõndan sonra vadeli çekler tekrar 101- Alõnan Çekler hesabõna virmanlanmalõdõr. Alõnan Çeklerin 121-Alacak Senetleri hesabõna alõnmasõ ve ticari alacaklarõn reeskonta tabi tutulmasõ durumunda alõnan ve verilen çeklerden kaynaklõ reeskont gider ve gelirinin ticari kardan mali kara geçişte dikkate alõnmasõ zorunludur. Bu konudaki önerimiz bağlayõcõ olmamakla birlikte vadeli çeklerin 127-Diğer Ticari Alacaklar hesabõna virmanlanmasõdõr. Benzer şekilde değerleme günü itibariyle henüz bankaca ödenmeyen ve 103-Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri hesabõnda yer alan çekler de 321-Borç Senetleri hesabõ veya 329-Diğer Ticari Borçlar hesabõnda izlenir. 3. Bankalar, vadeli mevduat ve repo gelir tahakkuklarõ Bu hesapla ilgili olarak dönem sonlarõnda banka ekstreleri ve işletme kayõtlarõ karşõlaştõrõlarak varsa eksik kayõtlar giderilir. Dönem sonunda banka tarafõndan hesaba tahakkuk ettirilen faizler 642-Faiz Gelirleri hesabõna kaydedilerek dönemin gelirleri arasõnda gösterilir. Maliye Bakanlõğõ 67 seri nolu KVK Genel Tebliği ile, vadeli mevduat ve repo hesaplarõ ile ilgili olarak değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden faiz tutarõnõn ticari kazancõn elde edilmesi ilgili GVK nõn 38 ve 39, KVK nõn 13. maddeleri uyarõnca elde edenler tarafõndan hesaplanõp gelir olarak dikkate alõnmasõ gerektiğini düzenlemiştir. (5)

6 Ancak vadeli mevduata ilişkin söz konusu düzenleme Danõştay 4. Dairesi tarafõndan iptal edilmiştir. Anõlan tebliğin repo kazançlarõ ile ilgili kõsmõ ise hala yürürlüktedir. Kõsaca değerleme gününe isabet eden gelirin tahakkuk ettirilmesine gerekliliğine ilişkin düzenleme vadeli mevduatlar için kaldõrõlmõştõr, ancak repolar için devam etmektedir. Bankalarõn tahakkuk ettirdikleri ve ilgili şirketçe gelir yazõlan faizler üzerinden kesilen vergilerin Kurumlar Vergisi Beyannamesi hazõrlanmasõ sõrasõnda hesaplanan vergiden mahsup edileceği unutulmamalõdõr. Beyanname aşamasõnda vergi mahsubunun yapõlabilmesi, durumun bankadan alõnmõş yazõ ile ispatlanmasõna bağlõdõr. 4. Menkul kõymetlerin vergilendirilmesi 4369 sayõlõ kanun ile 279 uncu madde tarihinden geçerli olmak üzere şu şekilde değiştirilmiştir; Hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51 i Türkiye de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatõrõm fonu katõlma belgeleri alõş bedeli ile, bunlar dõşõnda kalan her türlü menkul kõymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalõ bir şekilde oluştuğu anlaşõlõrsa değerlemeye esas bedel, menkul kõymetin alõş bedeline vadesinde elde edilecek gelirin ( kur farkõ dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kõsmõnõn eklenmesi sureti ile hesaplanõr. Ancak,borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararõna bağlõ olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanmasõ mümkün olmayan menkul kõymetler, alõş bedeli ile değerlenir. aa) Alõş bedeli ile değerlenecek menkul kõymetler; - her türlü hisse senetleri - fon portföyünün en az % 51 i Türkiye de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatõrõm fonu katõlma belgeleri - kar zarar ortaklõğõ katõlma belgeleri bb) Borsa rayicine göre değerlenecek menkul kõymetler - devlet tahvili - gelir ortaklõğõ senetleri - hazine bonosu - dövize endeksli senetler - enflasyona endeksli senetler - altõna endeksli senetler - özel sektör tahvilleri - finansman bonolarõ - banka bonolarõ - varlõğa dayalõ menkul kõymetler - TKİ nce çõkarõlan tahviller - KOİ ve Öİ ce çõkarõlan tahviller - Yatõrõm fonu katõlma belgeleri ( fon portföyünün % 51 inden azõ Türkiye de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşmasõ şartõ ile) (6)

7 Sayõlan menkul kõymetler için bir borsa oluşmadõğõndan, menkul kõymetlerin alõş bedeline, değerleme gününde isabet eden gelir ilave edilmek sureti ile işlem yapõlacaktõr. Menkul kõymetlerden dövize endeksli olanlar için alõş tarihinden değerleme gününe kadar olan kur farklarõ da gelir kaydedilecektir. Hesaplanan gelir, ilgili menkul kõymet hesabõna borç, 642-Faiz Gelirleri hesabõna ise alacak kaydedilecektir. 5. Alacaklar A. Değersiz alacaklar Vergi Usul Kanunu nun 322 nci maddesine göre kazai bir hükme veya kanaat getirici bir vesikaya göre artõk tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaktõr. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve kayõtlõ değerleri ile zarara geçirilerek yok edilirler. Kanunun uygulamasõnda alacağõn değersiz sayõlmasõ için kazai hükümle kasdedilen mahkeme kararõdõr. Kanaat verici vesika ise, mahkeme tarafõndan verilmiş borçlu hakkõndaki gaiplik kararõ, icra takibatõna ait dosyanõn işlemden kaldõrõldõğõnõ gösteren icra memurluğu yazõsõ, borçlunun ölümü ve mirasçõlarõnõn bulunmadõğõnõ kanõtlayan resmi soruşturma belgesi, Ticaret Mahkemesi tarafõndan borçlu hakkõnda verilmiş bulunan iflas kararõ gibi belgelerdir. Değersiz hale gelen alacaklar, değersiz hale geldikleri yõl kayõtlõ değerleri ile zarara geçirilerek yok edilirler. Borçlu ile konkordato anlaşmasõ yapõlmõş ise konkordato dõşõ kalan alacak kõsmõ değersiz alacak addolunur. Avans niteliğindeki bir alacağõn değersiz alacak haline gelmesi nedeni ile karşõlõk yolu ile gider yazõlmasõ mümkün değildir. B. Şüpheli alacaklar Vergi Usul Kanunu nun 323 ncü maddesine göre ticari veya zirai kazancõn elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartõ ile ; - dava veya icra safhasõnda bulunan alacaklar; - yapõlan protestoya veya yazõ ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen, borçlu tarafõndan ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar şüpheli alacak sayõlõr. Şüpheli hale gelen alacaklar için değerleme gününde tasarruf değerine göre pasifte karşõlõk ayrõlabilir. (7)

8 Teminatlõ alacaklarda karşõlõk, alacağõn teminatsõz kõsmõ için ayrõlõr. Şüpheli alacaklarõn sonradan tahsil edilen miktarlarõ tahsil edildikleri dönemde kar zarar hesabõna intikal ettirilir. Bu düzenlemelere göre bir alacağõn şüpheli sayõlarak gider yazõlabilmesi için şu unsurlarõ taşõmasõ gerekir; - Alacak ticari işle ilgili olmalõdõr. - Alacak defterde yazõlõ olmalõ yani karõn oluşumuna etkide bulunmuş olmalõdõr. - Alacağõn teminata bağlanmamõş olmalõdõr. - Karşõlõk ayrõlacak olan alacak, Kamu idare ve müesseselerinden olan alacak veya hatõr bonolarõna istinaden ortaya çõkan alacak olamaz. - Alacak için, şüpheli hale geldiği takvim yõlõnda karşõlõk ayrõlabilir. Şüpheli hale gelen alacak için ilgili yõlda mükellef karşõlõk ayõrma konusunda serbest iken, izleyen yõllarda karşõlõk ayrõlmasõ konusunda çelişkili Danõştay kararlarõ mevcuttur. İlgili yõlda şüpheli hale gelmiş ancak karşõlõk ayrõlmamõş bir alacağõn yok edilmesi, değersiz hale gelmesine bağlõdõr. - Şüpheli alacağõn sonradan tahsil edilen kõsmõ dönem karõna ilave edilir. Şüpheli hale gelen alacaklar için dönem sonu kayõtlarõ aşağõdaki gibi olacaktõr. / Alacağõn Şüpheli 128 Şüpheli Alacaklar XXX Hale Gelmesi 120 Alõcõlar XXX / Alacak İçin Karşõlõk 654 Karşõlõk Giderleri XXX Ayrõlmasõ 129 Şüp.Al.Kar. XXXX / C. Vazgeçilen alacaklar Vergi Usul Kanunu nun 324 ncü maddesine göre konkordato veya sulh yolu ile alõnmasõndan vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterinde özel bir karşõlõk hesabõna alõnõr. Bu karşõlõk hesabõna alõnan miktar, alacaktan vazgeçildiği yõlõn sonundan başlayarak üç yõl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabõna naklolunur. Konkordato veya sulh yolu ile alõnmasõndan vazgeçilen alacaklar, alacaklõ yönünden değersiz alacaktõr. Borçlu yönünden ise gerçek pasifte bir azalma olmuş, özsermaye artmõştõr. Bu nedenle vazgeçilen alacak borçlu yönünden hasõlat (kar) hükmündedir. Ancak kanun koyucu, borcu bağõşlanan kişinin vazgeçilen alacağõnõn, alacaktan vazgeçildiği yõl değil, izleyen yõllarda vergilendirilmesini öngörmüştür. (8)

9 Vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterinde açõlan özel bir karşõlõk hesabõna alõnõr. Bu hesaba alõnan alacak üç yõl içinde zararla kapatõlmadõğõ takdirde üçüncü yõl kara aktarõlõr. Normal bekleme süresi üç yõl olmakla birlikte daha önce işin bõrakõlmasõ, ölüm veya kurumlarda devir halinde kara aktarõlõr. Geçmiş yõl zararlarõ, kaynağõ ne olursa olsun, bekleme süresi içinde vazgeçilen alacaktan mahsup edilemez. 6. Yabancõ para cinsinden olan borç ve alacaklarõn kur değerlemesi Vergi Usul Kanunu nun 280 nci maddesinde yabancõ paralar açõsõndan getirilmiş olan değerleme ölçüsü, döviz cinsinden ifade edilen senetli veya senetsiz bütün borç ve alacaklarõn değerlenmesi için geçerlidir. Döviz cinsinden ifade edilen senetli veya senetsiz borç ve alacaklarõn değerlemesinde kullanõlacak döviz kurlarõ, Maliye Bakanlõğõnõn tebliğ tarihini izleyen günlerde müşterilerimize duyurulacaktõr. Alacak senetlerinin değerlemesi sonucu lehte ortaya çõkan kur farkõnõn kaydõ; / 121 Alacak Senetleri XXX 646 Kambiyo Karlarõ XXX / Borç senetlerinin değerlemesi sonucu ortaya çõkan aleyhte kur farkõnõn kaydõ ise; / 656 Kambiyo Zararlarõ XXX 321 Borç Senetleri XXX / şeklinde olacaktõr. 7. Alacak ve borç senetlerinin reeskontu A. Reeskont işlemi Alacak ve borçlar Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285'inci maddelerine göre mukayyet, yani deftere kayõtlõ değerleriyle değerlenirler. Aynõ Kanunun 264 üncü maddesine göre tasarruf değeri, bir iktisadi kõymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değeridir. VUK hükümlerine göre senede bağlõ alacaklar ve senede bağlõ borçlar, banka ve bankerler ile sigorta şirketlerinin borç ve alacaklarõ tasarruf değeri ile değerlenir. (9)

10 Senede bağlõ alacak ve borçlarõn tasarruf değeri (değerleme gününde arz ettiği değer) reeskont işlemi ile hesaplanõr. Reeskont işlemi banka, banker ve sigorta şirketlerinin senede bağlõ olsun olmasõn bütün borç ve alacak işlemleri için zorunludur. Bunun dõşõnda kalan mükellef gruplarõ için ihtiyari olmakla birlikte sadece senede bağlõ borç ve alacaklar reeskont işlemine tabi tutulabilir. Reeskont uygulamasõnõn VUK ve VUK tebliğleri ile düzenlenmiş bir takõm şartlarõ vardõr. Bunlar şu şekildedir: - Alacak ve borç senede (TTK da düzenlenmiş bono ve poliçeye) bağlanmõş olmalõdõr. - Senede bağlõ alacak ve borç ticari bir ilişkiden kaynaklanmõş, yani dönem karzararõ tespitine etki etmiş olmalõdõr. - Reeskonta tabi tutulacak senedin bir vade içermesi ve dönem sonu itibariyle vadesinin dolmamõş olmasõ gerekir. - Alacak ve borç senedinin işletme bilanço aktifinde yer almasõ gerekir. Bu şartlarõ taşõmayan senetler mali kazanç açõsõndan reeskont işlemine tabi tutulmayacaktõr. Teminata veya tahsile verilen senetler: Teminata veya tahsile verilen senetler de anõlan şartlarõ taşõmak kaydõyla reeskont işlemine tabi tutulabilirler. Şüpheli alacaklarda reeskont: Şüpheli alacaklar genel olarak vadesi geçmiş olan alacaklardõr. Vadesi geçmemiş olsa dahi şüphelilik halinin kesinleşmesi ile birlikte sent muaccel hale geleceğinden bu tür senetler için dönem sonunda reeskont hesaplanmaz. Şartlarõ taşõmasõ halinde şüpheli alacak karşõlõğõ ayrõlõr. Avans niteliğindeki alacak senetlerinde reeskont: Dönem ticari kazancõnõn tespitinde dikkate alõnmayan (hasõlat yazõlmayan) senetlere dönem sonu itibariyle reeskont hesaplanmayacaktõr. Hatõr senedi de bu kapsamdadõr. Senetsiz alacaklarda reeskont: Senede bağlanmamõş alacaklar için mali kanunlar açõsõndan reeskont hesaplanmayacaktõr. Bu tür alacaklar için hesaplanan reeskont giderleri KKEG olarak değerlendirilmelidir. Vade içermeyen senetler: Vade içermeyen senetler reeskonta tabi tutulmayacaktõr. KDV alacaklarõ: KDV, tahsil eden işletme için bir hasõlat veya gelir unsuru değildir. İşletmenin fonksiyonu burada vergi tahsiline aracõlõktõr. Bu nedenle işletmelerin müşterilerinden olan senede bağlõ KDV alacağõ için reeskont hesaplanmayacaktõr. Eğer (10)

11 senet normal hasõlat yanõnda KDV tutarõ da içeriyorsa KDV alacağõ ile diğer alacak ayrõştõrõlarak KDV alacağõ reeskont işlemine tabi tutulmayacaktõr. Reeskont yapma konusunda seçimlik hakkõ olan mükellef gruplarõndan alacak senetlerini reeskonta tabi tutanlar, borç senetleri varsa bunlarõ da zorunlu olarak reeskonta tabi tutmak durumundadõrlar. B. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Sermaye Piyasasõ Kanunu açõsõndan reeskont işleminin değerlendirilmesi Maliye Bakanlõğõnca yayõmlanan 1 numaralõ Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarõnca mükellefler alacak ve borç senetlerini reeskonta tabi tutmak zorundadõrlar. Sermaye Piyasasõ Kanunu na tabi olan şirketler ise bu kanun gereği senede bağlõ borç ve alacaklarõnõn yanõ sõra vadeli çeklerini de reeskonta tabi tutmak zorundadõrlar. Ancak vergi kanunlarõnõn tanõmõş olduğu ihtiyariliğin, tebliğ hükmü ile değiştirilemeyeceğinden hareketle, reeskont işlemi yapmama konusunda seçeneğini kullanan şirketlerin herhangi bir cezai yaptõrõmla karşõlaşmayacaklarõnõ düşünüyoruz. Reeskont yapma konusunda kendilerine seçimlik hak verilen mükellef gruplarõnõn, bu hakkõ reeskont yapmama şeklinde kullanmak istemeleri halinde, ticari kardan mali kara geçişte bu noktayõ kullanabilecekleri ve reeskontun vergi matrahõ üzerindeki etkisini giderebileceklerini söyleyebiliriz. C. Yabancõ para cinsinden olan senede bağlõ borç ve alacaklar reeskonta tabidir 4369 Sayõlõ Kanunla Vergi Usul Kanunu nun 280 inci maddesine eklenen ve 29/7/1998 tarihinde yürürlüğe giren Kanun hükmüne göre yabancõ para ile olan senede bağlõ alacak ve borçlar da reeskonta tabi tutulabilecektir. Yabancõ para cinsinden olan alacaklarõn reeskontunda kullanõlacak olan oran olarak, senet üzerinde yazõlõ olan oran, böyle bir oran belirtilmemişse Londra Bankalar Arasõ Faiz Oranõ (LIBOR) kullanõlacaktõr. Bu kapsamda, açõklanan LİBOR oranlarõnõn ay ve vade dönemlerinin arasõna isabet eden vade dönemleri için faiz oranlarõnõn interpole edilerek belirlenmesi gerekecektir. Diğer bir deyişle, en yakõn iki tarih arasõndaki günlük LIBOR oranõ tespit edilip ilgili vade için gün sayõsõ baz alõnarak hesaplanan faiz oranõnõn reeskont hesabõnda kullanõlacaktõr. Aşağõda İngiltere Bankalar Birliği nin 2 Ocak 2003 itibariyle (2002 dönem sonu için) döviz cinsi ve vade türlerine göre açõklamõş olduğu LIBOR oranlarõ ve bu oranlar baz alõnarak oluşturulan bir örnek yer almaktadõr dönemi sonunda açõklanacak LİBOR oranlarõ ayrõ bir bültenle tarafõnõza sunulacaktõr. (11)

12 Örnek : Vadesine 2003 Ocak ayõ başõndan itibaren 63 gün kalan EURO cinsinden bir senedin reeskont hesaplamasõnda kullanõlacak faiz oranõnõ tespit edebilmek için 2 ve 3 aylõk vadelerin farkõ alõnõp bu aylar arasõndaki günlük LIBOR oranõ tespit edildikten sonra, 2 ayõ aşan 3 günlük fark 2 ayõn vadesine artõ veya eksi olarak eklenir. Şöyle ki; 3.ayla 2. Ayõn Farkõ ( = ) Günlük LIBOR oranõ ( / 30 = ) 3 günlük fark ( * 3 = ) 63 günlük LIBOR oranõ ( ( ) = ) USD EU GBP JPY CHF CAD AUD 1 hafta hafta ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Bu veriler 2002 dönem sonuna aittir. D. Reeskont işleminde kullanõlacak oran TL cinsinden düzenlenmiş senede bağlõ borç ve alacaklarõn reeskontunda - Senetlerde faiz oranõ belirtilmiş ise bu oran - Böyle bir oran belirlenmemiş ise Merkez Bankasõ'nõn belirlediği resmi iskonta oranõ dikkate alõnacaktõr. Yabancõ para cinsinden düzenlenmiş senede bağlõ borç ve alacaklarõn reeskontunda ise - senet üzerinde yazõlõ olan oran, (12)

13 - böyle bir oran belirtilmemişse LIBOR oranõ kullanõlacaktõr. Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri ise senede bağlõ olsun olmasõn bütün alacaklarõnõ ve borçlarõnõ Merkez Bankasõ resmi iskonto haddini veya muamelelerinde uyguladõklarõ faiz oranlarõnõ kullanmakta seçimlik hakka sahip bulunmaktadõr. Bu şirketlerin yabancõ para cinsinden olan borç ve alacaklarõnõn reeskontunda ise senette yazõlõ oranõn, yoksa LIBOR oranõnõn dikkate alõnacağõ tabiidir. Yani banka ve bankerler ile sigorta şirketlerinin yabancõ para cinsinden olan borç ve alacaklarõ senetli ise senette yazõlõ oran, senetsiz ise LIBOR oranõ üzerinden reeskonta tabii tutulacaktõr. E. İskonto yöntemi tarih ve 238 Sõra No'lu V.U.K. Genel Tebliğinde Merkez Bankasõ resmi iskonto haddi olarak bankanõn kõsa vadeli avans işlemleri için belirlediği faiz oranõnõn dikkate alõnacağõ belirtilmiş ve reeskont işleminde iç iskonto yöntemine göre reeskont işlemlerinin yapõlacağõ açõklanmõştõr. 238 Sõra No'lu Genel tebliğde yapõlan açõklamalara göre uygulanacak iç iskonto formülü ile Merkez Bankasõ'nõn kõsa vadeli avans işlemleri için belirlemiş olduğu reeskont oranõ aşağõda belirtilmiştir. Uygulanacak Formül F=A-[ Ax360/360+mxt ] F= Reeskont tutarõ m= Faiz oranõ A= Senedin nominal değeri t = vade F. Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak iskonto ve faiz oranlarõ tarih ve sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanan tebliğ ile reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranõ yõllõk % 43, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranõ ise yõllõk % 48 olarak değiştirilmiştir. Buna göre 238 sõra numaralõ Vergi Usul Kanunu genel tebliği gereğince reeskont tutarõnõn hesaplanmasõnda; reeskonta tabi tutulacak senet üzerinde faiz oranõnõn belli olmamasõ halinde reeskont uygulamasõnda esas alõnmasõ gereken oran % 48 dir. G. Muhasebe Kayõtlarõ Alacak senedinde (13)

14 Senetli alacaklar reeskont işlemine tabi tutularak bilanço günündeki değerine indirgenir. Böylece reeskontun yapõldõğõ döneme ait olmayan hasõlat ilgili döneme mal edilmiş olur tarihinde işletmeye 90 gün vadeli olarak verilen 10 milyar lira nominal değerli bir senet için reeskont işlemleri aşağõdaki şekilde yapõlacaktõr. A=10 F=10 - [10 x 360 / ( x 0.48) ] m=%48 F= t=90 gün F=1.07 MTL / 657-Reeskont faiz giderleri Alacak Senetleri Reeskontu 1.07 / İzleyen hesap dönemi başõnda şu kayõt yapõlõr: / 122-Alacak Senetleri Reeskontu Reeskont Faiz Geliri 1.07 / Borç senedinde Borçlar reeskonta tabi tutularak borçlarõn değerleme gününden sonraki döneme isabet eden vade kõsmõna ilişkin vade farkõ tutarlarõ ilgili olduğu döneme mal edilir. 5 MTL tutarõndaki borç senedinin reeskont işlemi sonucu tasarruf değeri 4.2 MTL hesaplanmõşsa / 322 Borç Senetleri Reeskontu Reeskont Faiz Gelirleri 0.8 / İzleyen hesap dönemi başõnda aşağõdaki kayõt yapõlõr: / (14)

15 657 Reeskont Faiz Giderleri Borç Senetleri Reeskontu 0.8 / H. Reeskont Konusunda Diğer Uyarõlar - Teminata veya tahsilata verilen alacakla senetleri reeskonta tabi tutulabilir. - Şüpheli alacak karşõlõğõ ayrõlmõş senetli alacaklar için reeskont hesaplanmaz. - Müflisten olan alacaklar için reeskont hesaplanmaz - Hatõr senetleri reeskonta tabi tutulmaz. - Reeskont hesaplarõ izleyen hesap döneminde ters kayõtla kapatõlmalõdõr. 8. Dönem sonu stok sayõm farklarõ İşletmeler dönem sonlarõnda stoklarõnõn fiili envanterini ve kaydi envanterini tespit etmeli ve karşõlaştõrmalõdõr. Farklõlõk bulunmasõ halinde kaydi envanter fiili envanter seviyesine getirilmelidir. Değerlemede fiili envanter sonuçlarõ dikkate alõnmalõdõr. Değerleme sonucu ortaya çõkan stok sayõm noksanlõlarõ ve fazlalõklarõ doğrudan gelir gider hesaplarõna yansõtõlmak yerine sebebi bulunana kadar 197 ve 397 no.lu hesaplarda takip edilmelidir. Sebebi bulunamayan sayõm fazlasõnõn muhasebeleştirilmesi: / 153 Ticari Mallar 397 Sayõm Fazlasõ / 397 Sayõm Fazlasõ 679 Olağan Dõşõ Gelir ve Karlar / Sebebi bulunamayan sayõm noksanõn muhasebeleştirilmesi: / 197 Sayõm Noksanõ 153 Ticari Mallar / / 689 Olağan Dõşõ Giderler 689 KDV si (15)

16 197 Sayõm Noksanõ 391 Hesaplanan KDV / Sebebi bulunamayan stok sayõm noksanõna ilişkin KDV nin ve noksan tutarõnõn kurumlar vergisi matrahõnõn tespitinde KKEG olarak dikkate alõnmasõ gerektiği unutulmamalõdõr satõşlarõ nedeniyle bayilere ödenecek satõş primleri Söz konusu satõş primlerinin bayilerden alõnacak ciro primi faturalarõyla tevsik edilmesi gerekmektedir. Uygulamada bayilerin bu faturalarõ 2004 yõlõnda kesme eğiliminde olduklarõ bilinmektedir. Bu durum ise zaman zaman vergi otoritesi tarafõndan eleştirilmekte 2004 tarihli faturalarõn 2003 yõlõnda gider yazõlamayacağõ iddia edilmektedir. Bu nedenle bu konuda aşağõdaki şekilde hareket edilmesi yararlõ olacaktõr. 1 Mümkün olduğu ölçüde ciro primleri 2003 yõlõ içinde belirlenerek, bayilerden de 2003 tarihli faturalar alõnmalõdõr. 2 Bayilerden gelen faturalarõn 2004 tarihini taşõmasõ halinde, fatura açõklamasõnda mutlaka 2003 yõlõ ciro primi olduğu belirtilmelidir. Bu durumda 2003 sonu itibariyle hesaplanan ciro primi tutarlarõ 2003 yõlõ giderleriyle (karşõlõk ya da beyannamede düşme yoluyla) ilişkilendirilebilecektir. 3 Yõl sonunda henüz faturasõ alõnmamõş bu tutarlarla ilgili olarak da karşõlõk ayrõlmasõ yerinde olacaktõr. Ancak, bu karşõlõklarõn gider olarak kabulü konusunda önerimiz Maliye Bakanlõğõ ndan yazõlõ görüş talep edilmesidir. Çünkü, Bakanlõk bu konuda karşõlõk yoluyla gider yazõlamayacağõ görüşündedir. 10. Amortisman uygulamasõna ilişkin hatõrlatmalar A. Genel açõklama Amortisman, işletmeye dahil gayrimenkul ve sabit kõymet niteliğindeki diğer maddi kõymetlerle, gayri maddi kõymetlerin değerlerinde meydana gelen azalmalarõn muhasebe kayõtlarõna alõnarak, sonuç hesaplarõna yansõtõlmasõ ve bu suretle değeri düşen kõymetin değerindeki düşmenin gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alõnmasõ olarak tanõmlanabilir. Amortisman konusu, VUK nun maddelerinde düzenlenmiştir. VUK nun 313. maddesine göre, bir iktisadi kõymetin amortismana konu edilebilmesi için aşağõdaki şartlarõn birarada bulunmasõ gerekmektedir; (16)

17 - Sabit kõymet işletmede bir yõldan fazla süre ile kullanõlmalõ ya da teknik olarak kullanõma hazõr vaziyette durmalõdõr. - Amortismana tabi tutulacak olan kõymet yõpranma, aşõnma veya kõymetten düşmeye maruz bulunmalõdõr. (Bu şart gereği olarak sadece tarõm işletmelerinde tarõmsal amaçla kullanõlan araziler veya herhangi bir işletme tarafõndan inşa edilen yollar ve harklar dõşõnda kalan diğer boş arazi ve arsalar amortismana tabi tutulamazlar.) - Amortismana tabi tutulacak olan kõymet işletmenin aktifinde (envanterinde) kayõtlõ olmalõdõr.(bu şart gereği envantere dahil olmayan sabit kõymetler işletmede fiilen kullanõlsalar bile amortismana tabi tutulamazlar.) - Değeri 350,000,000 TL sõnõ aşmayan sabit kõymetler amortismana tabi tutulmaksõzõn doğrudan gider kaydedilebilirler. B. Amortisman yöntemleri a Normal Amortisman VUK nun 315. maddesine göre mükellefler amortismana tabi sabit kõymetlerinin aktif değerini %20 nispetinden fazla olmamak şartõyla istedikleri oranda amortisman uygulayarak yok edebilirler. Ancak arazi ve binalar ile %20 oranõndan daha fazla bir oranda amortismana tabi tutulabilecek sabit kõymetler için uygulanacak oranlarõ Maliye Bakanlõğõ belirler ve ilan eder. Bakanlõk, bu yetkisini tarih ve 153 sõra numaralõ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanmõştõr. Normal Amortisman yönteminde amortismanõn uygulanacağõ süre, 1(bir) rakamõnõn sabit kõymetin aktife girdiği ilk yõlõnda uygulanan amortisman oranõna bölünmesi yoluyla bulunur. b Azalan Bakiyeler Usulünde Amortisman Azalan Bakiyeler Usulünde Amortisman VUK nun mükerrer 315. maddesi ile sadece bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflere tanõnmõş bir haktõr. Bu yöntemde mükellefler normal amortisman yönteminden farklõ olarak sabit kõymetlerinin amortismanlarõnõ kõymetin aktif değeri üzerinden değil, kõymetin aktif değerinden aynõ kõymete ait birikmiş amortismanõn çõkarõlmasõ yoluyla hesaplanan net defter değeri üzerinden ayõrõrlar. Ancak bu yöntemde uygulanan amortisman oranõ normal amortisman yönteminde uygulanan oranõn iki katõdõr. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda bu yöntem normal amortisman yönteminden daha cazip olarak nitelendirilebilir. c Amortisman Yöntemi Değişiklikleri (17)

18 Başlangõçta azalan bakiyeler yöntemini seçenler için daha sonra normal yönteme geçmelerinde vergi kanunlarõ açõsõndan herhangi bir sakõnca yoktur. Ancak, normal usulden azalan bakiyeler usulüne geçiş yasaklanmõştõr. d Binek Otolarda Kõst Amortisman Uygulamasõ Kõst amortisman uygulamasõ, vergi kanunlarõmõza 4008 sayõlõ Kanun ile girmiş, daha sonradan 4108 sayõlõ Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun 320/2. maddesine yapõlan değişiklikle, uygulama sadece binek otomobillere hasredilmiştir. Bu bağlamda faaliyetleri kõsmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanmasõ veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanlarõn bu amaçla kullandõklarõ binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayõlmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrõlõr. Amortisman ayrõlmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yõlõnda tamamen yok edilir. C. Amortismanõn esas alõnacağõ iktisadi kõymetin değeri VUK na göre sabit kõymetlerin amortismana konu olacak değerleri maliyet bedelleridir. Aynõ Kanunun 262. maddesinde maliyet bedeli, iktisadi kõymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttõrõlmasõ münasebetiyle yapõlan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamõ olarak belirtilmiştir. Bu giderlere örnek olarak nakliye ve montaj masraflarõnõ, ithalatta gümrük masraflarõnõ ve gümrük vergisini, eğer sabit kõymetin alõmõnda döviz yada kredi kullanõlmõşsa sabit kõymetin aktife alõndõğõ dönemin sonuna kadar oluşan kur farkõ ve faiz giderlerini sayabiliriz. D. Sabit Kõymete Sonradan Eklenen Değerlerin Amortisman Karşõsõndaki Durumu Sabit kõymetin maliyetine aktife alõndõğõ yõldan sonra eklenen maliyetler konusu tartõşmaya açõk bir konudur. Ancak, genel kabul görmüş olan uygulamaya göre eklenen maliyet, eğer sabit kõymetin kapasitesini arttõrõcõ bir ilave ise, sabit kõymetin kalan amortisman süresi içinde eşit tutarlarda, eğer sabit kõymetin kullanõm süresini arttõrõcõ bir ilave ise yeni bir sabit kõymet gibi değerlendirilerek sabit kõymetin amortisman oranõ ile sabit kõymetin amortisman süresinden bağõmsõz şekilde yok edilirler. E. Yeniden Değerleme ve Amortisman Yeniden Değerleme, Maliye Bakanlõğõ tarafõndan mükelleflerin enflasyon sebebiyle haksõz vergilenmesini engellemek amacõyla çõkartõlmõş ve VUK nun mükerrer 298. maddesinde (18)

19 düzenlenmiştir. Bu uygulama ile mükelleflerin aktiflerinde yer alan kõymetlerin cari değerlerine getirilerek amortisman giderlerinin gerçekçi olmasõ sağlanmaktadõr. Bilindiği üzere bir sabit kõymet için yeniden değerleme yapõldõğõnda amortisman yeniden değerlenmiş tutar üzerinden ayrõlmakta bu işlemde amortisman giderlerinin artmasõnõ sağlamaktadõr. Değerleme işlemi ilgili sabit kõymetin net değerine yeniden değerleme oranõnõn uygulanmasõ sureti ile yapõlõr yõlõnda uygulanacak olan değerleme oranõ 325 seri numaralõ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 28.5 olarak duyurulmuştur Sayõlõ kanun VUK nun Yeniden Değerlemeye ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler yapõlmõştõr. Bunlardan birisi aşağõda açõklayacağõmõz özel maliyet bedellerinin yeniden değerleme kapsamõna alõnmõş olmasõ bir diğeri ise maliyet bedellerine eklenen kredi faizlerinin yeniden değerleme kapsamõndan çõkarõlmõş olmasõdõr. Bu bağlamda aktifleştirilen iktisadi kõymetlerin maliyet bedellerine eklenen kredi faizleri yeniden değerlemeye tabi tutulmayacak ve ilgili sabit kõymetin maliyet bedelinden ayrõ olarak aktifleştirildikleri değer üzerinden amortismana tabi tutulacaklardõr. Kayõtlõ değeri 100, birikmiş amortismanõ 60 olan sabit kõymete ilişkin değerleme ; Sabit kõymette meydana gelen değer artõşõ 100* = 28.5 Birikmiş amortismanlarda mey gelen değ. artõşõ 60* = 17.1 YDDA fonu = 11.4 ve kayõt / 250 Sabit Kõymetler Birikmiş Amortismanlar YDDA fonu 11.4 / şeklinde olacaktõr. F. Özel maliyetlerde amortisman (19)

20 Özel maliyetler VUK nun 327. maddesine göre kira süresi içerisinde eşit tutarlarla itfa edilirler. Ancak kira süresinin bitiminden önce kiralanan gayrimenkulün boşaltõlmasõ halinde kalan özel maliyet bedeli bir kerede gider kaydedilir. Kiralama süresinin belli olmamasõ halinde ise genel kabul görmüş uygulamaya göre Özel Maliyet bedeli genel amortisman oranõ olan % 20 oranõ ile 5 yõlda itfa edilir sayõlõ Kanun un VUK 298/ 1 nci maddesinde yaptõğõ değişiklikle özel maliyet bedelleri yeniden değerlemeye konu olacak kõymetler arasõna dahil edilmiştir. 11. Banka kredileri İşletmelerin banka ve kredi kuruluşlarõndan temin ettikleri kaynaklar bilançosunun kõsa veya uzun vadeli yabancõ kaynaklarõ içinde bu kalemde gösterilmelidir. Banka kredisi borçlarõndan TL bedelli olanlar mukayyet değeri ile değerlenir. Döviz bedelli kredi borçlarõn mukayyet bedeli ise Maliye Bakanlõğõ nca yayõmlanmõş (ilgili yabancõ paraya ilişkin) döviz alõş kuru ile hesaplanacak kur farkõ da dahil edilerek tespit edilir. A. Kõst dönem faizi hesaplamasõ: Banka kredilerinin dönem sonu değerlemesinde dönem içi en son borç ödeme tarihinden tarihine kadar geçen günler için kredi kullanõm karşõlõğõ olmak üzere kredi faiz oranõ kullanõlarak işletmelerce faiz hesaplanõp tahakkuk ettirilmelidir. Ancak tahakkuk ettirilen bu faizin gider yazõlõp yazõlamayacağõ hususunda vergi otoriteleri arasõnda uyuşmazlõk ortaya çõkmõştõr. Banka kredi faizlerinin döneme isabet eden kõsmõnõn dönem sonlarõnda tahakkuk yoluyla gider yazõlmasõ uygulamasõ yaklaşõk 50 yõldan bu yana uygulanmasõna rağmen, son bir kaç yõlda bu uygulama eleştiri konusu olmuş ve bu konuyla ilgili tarhiyatlar yargõya intikal etmiştir. Kurumlar Vergisi Kanununda bu konuyla ilgili açõk bir hüküm olmamasõ yargõda farklõ kararlarõn oluşmasõna neden olmuş, bazõ Vergi Mahkemeleri mükelleflerin bu uygulamasõnõ hukuka uygun bulurken, bazõlarõ da hukuka aykõrõ bulmuştur. Vergi Mahkemelerince verilen kararlarõn Danõştay a intikalinden sonra da görüş ayrõlõklarõ devam etmiş, neticede önceleri Danõştay dairelerinden farklõ yönde kararlar çõkmõş, daha sonra; Danõştay 4. Dairesi ile Danõştay 3. Dairesi kararlarõnda mükellefleri haklõ bulmuştur. Diğer bir deyişle iki daire de aynõ sonuçta birleştiğinden bu konuda artõk bir problem olmadõğõnõ düşünüyoruz. B. Kredi faizlerinin aktifleştirilmesi: (20)

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanmasõ ve beyanõ Tarihi : 11/02/2004 Sayõsõ : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmasõ ve beyanõ-1 İlgili olduğu maddeler

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde 02.05.2013 günü yayınlanmıştır. 30.04.2013

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/63761 KONU : Asgari

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

ÇÖZÜM YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Şenol ÇETİN 24 *

ÇÖZÜM YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Şenol ÇETİN 24 * YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Şenol ÇETİN 24 * I. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye de mukim kişi ve kurumların muhasebe kayıtlarını Türk para biriminde yapmaları;

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ

ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMA REHBERİ Bu metnin tüm haklarõ mahfuzdur. Yazarõn izni olmaksõzõn iktibas hükümleri dõşõnda alõntõ yapõlamaz, kõsmen veya tamamen çoğaltõlamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN VE VADELİ

MENKUL KIYMETLERİN VE VADELİ MENKUL KIYMETLERİN VE VADELİ MEVDUAT HESAPLARININ DEĞERLEMESİ Sakıp ŞEKER* I- MENKUL KIYMETLERDE DEĞERLEME A- GENEL AÇIKLAMA 4369 Sayılı Kanun la Vergi Usul Kanunu nun menkul kıymetlerin değerlemesiyle

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 1-2 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 3 Ara Dönem

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Kurumlar Vergisi Sirküleri/17. :2004 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi Tarihi :11/04/2005

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Kurumlar Vergisi Sirküleri/17. :2004 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi Tarihi :11/04/2005 Başlõk Kurumlar Vergisi Sirküleri/17 Tarih 11/04/2005 Sayõ KVK-17/2005-5/Kurumlar Vergisi Beyannamesi-1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/17 Konusu :2004 Vergilendirme

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI KANUNUN

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Eurobondların dönem sonu değerlemesi. Melike Kılınç. 1. Giriş

Eurobondların dönem sonu değerlemesi. Melike Kılınç. 1. Giriş Eurobondların dönem sonu değerlemesi Melike Kılınç 1. Giriş Eurobond, TC Hazine Müsteşarlığı tarafından kaynak temini amacıyla yurtdışında ihraç edilen sabit faizli, uzun vadeli borçlanma senedi olarak

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 28.04.2017-16:29:46 Vergi Kimlik Numarası 6480462806 Ticaret Sicil No 198079 İrtibat Tel No 312

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı