TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek atacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TEK ADAY l 2. sayfada SANDVÝÇ TAKTÝÐÝ... Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Ali Osman 40 DESTEKÇÝ ÖRGÜT, 30 KATILIMCI!.. Erdoðan Baybars BÜYÜK ÝÞLER YÜKLEDÝKLERÝMÝZ (2) Ýki etkinlik ve Kýbrýs Gerçeði... RALLÝ Ülker Fahri Özgün Kutalmýþ Mehmet Levent Gazetemizin haberinden sonra bakýn neler çýktý ortaya... Serdar Denktaþ ile oðlu Rauf Denktaþ'ýn 'silinen' trafik cezalarýyla ilgili Lefkoþa Türk Belediyesi Trafik Birim Sorumlusu Türkay Klermo yazýlý açýklama yaptý... Dokunulmazlýðý kalkýnca Yargýlanacak n Klermo, Serdar Denktaþ ile Rauf Denktaþ'ýn trafik cezalarýnýn Baþsavcýlýk ve mahkemeye sevkedildiðini belirterek, belediye personelinin cezalarý silme veya iptal etme yetkisi olmadýðýný açýkladý... n Dokunulmazlýða sahip milletvekili ve diplomatlarýn trafik cezalarý bu görevleri sona erince mahkemeye sevkediliyor... Serdar Denktaþ'ýn dönemine ait 743,80 TL borcunun Hukuk Dairesi'ne sevkedilmesi için milletvekilliðinin sona ermesi bekleniyor... n tarihinde rapor edilmiþ olan Rauf Denktaþ'ýn cezasý ise 'da Hukuk Dairesi'ne sevkedildi, ancak bugüne kadar iþlem yapýlmadý... n Dün gazetemize bir açýklama yapan Serdar Denktaþ, bu cezalardan haberi olmadýðýný söyledi... l 2. sayfada SON DAKÝKA Ýki tarafýn belediyesi Taksim Sahasý ile Ledra Palace kapýsýnda düzenlemeler yaptý... Ralli heyecaný dorukta n Avrupa Ralli Þampiyonasý'nýn Kýbrýs ayaðý bugün yapýlýyor... Kuzey ile güneyi birleþtirecek olan rallide katýlýmcýlar kapýlarda kimlik göstermeden geçiþ yapacaklar... Lefkoþa'da bazý yollar dün geceden itibaren kapatýldý... Organizasyonun tüm sorumluluðunu Lefkoþa Türk Belediyesi l Spor sayfasýnda... ile Rum Belediyesi üstlendi... Yine gece kulübü, yine kurþunlama... Güvenlik görevlisi ayaðýndan vuruldu... n 2. sayfada

2 AKM VE KÜTÜPHANE DE KAPALI Þener LEVENT Açý Lefkoþa'daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Milli Kütüphane'nin bugün kapalý olacaðý bildirildi. Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Kültür Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Avrupa Ralli Þampiyonasý'nýn Kýbrýs özel etabýnýn yapýlacaðý güzergâhta kalan Atatürk Kültür Merkezi ve Milli Kütüphane bugün hizmet veremeyecek. TEK ADAY GECE KULÜBÜNDE SÝLAHLI ÇATIÞMA Güzelyurt-Kalkanlý yolu üzerinde bulunan Bling Gece Kulübü'nde çalýþan güvenlik görevlisi Ahmet Karabulut ayaðýndan vuruldu. Gece kulübünden kadýn çýkaran bir kiþinin kadýný geç getirmesi ile baþlayan sözlü kavga sonrasýnda söz konusu müþteri silahýný çýkararak güvenlik görevlisi Ahmet Karabulut'un ayaklarýna ateþ açtý. Ayaðýndan yaralanan Karabulut Girne Akçiçek Hastanesi'ne kaldýrýlýrken ateþ açan Ýsmail Mavideniz'in polis ekiplerince arandýðý öðrenildi. 52 BÝN DOLAR'LA YAKALANDI Ercan'da M.D. (E-31) tasarrufunda 52 bin Dolar'la çýkýþ yapmaya çalýþýrken, Lokmacý Kara Giriþ Kapýsý'nda ise 28 yaþýndaki S.S. yurt dýþýndan aldýðý sahte Bulgaristan kimliðiyle yakalandý. TRAFÝK KAZASI Lefkoþa-Girne anayolunda meydana gelen kazada, 76 yaþýndaki Yýlmaz Cüneyt LM 345 plakalý motosikletle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol içerisine düþtü. Kazada yaralanan Cüneyt Lefkoþa Devlet Hastanesi yoðun bakým servisinde kontrol altýna alýndý. KONTÝ'NÝN ÖLÜM NEDENÝ Halk Vakfý Yaþlýlar yurdunda hayatýný kaybeden 88 yaþýndaki Rezvan Konti'nin solunum yetmezliði sonucu kalp durmasýndan hayatýný kaybettiði belirtildi. LEFKOÞA ANA ÝSALE SU HATTINDA PATLAK VAR Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ana isale hattýnda patlak olduðunu, bu nedenle baþkentteki bazý bölgelere su verilemeyeceðini duyurdu. LTB Basýn Birimi, su verilemeyecek bölgeleri Kýzýlbaþ, Gelibolu, Küçük Kaymaklý, Yeniþehir, Þehit Arsalarý, Kermiya Sosyal Konutlarý, Belediye Evleri ve Çaðlayan olarak açýkladý. CAS çalýþanlarý mecliste Ercan Havalimaný'nda yer hizmetleri veren Cyprus Aiport Services (CAS) þirketine aktarýlan eski KTHY personelinden bir grup, dün Cumhuriyet Meclisi olaðanüstü oturumunu izledi. KTHY eski binasý önünde maðduriyetlerini anlatmak ve sýkýntýlara dikkat çekmek amacýyla çadýr eylemi baþlatan eski KTHY personeli, Meclis oturumunu, gündemi takip etmek ve siyasi partilerin eski KTHY çalýþanlarýna yönelik bakýþ açýsýný görmek amacýyla izlediðini kaydetti. 64 eski KTHY çalýþaný adýna basýna bilgi veren Osman Yücelen, gündemi takip etmek için Meclis'e geldiklerini ve siyasi partiler ile özellikle muhalefetten destek beklediklerini belirterek, amaçlarýnýn eylem olmadýðýný söyledi. Yücelen, hükümetin haftaya cuma kadar kendilerinden süre istediðini ve maðduriyetlerinin giderileceðini söylediðini ifade ederek, bu süreyi sabýrla bekleyeceklerini vurguladý. Serdar Denktaþ'ýn trafik cezalarý... LTB: Mahkemeye sevkedildiler n LTB, Serdar ve Rauf Denktaþ'ýn trafik cezalarýnýn baþsavcýlýk ve mahkemeye sevkedildiðini açýkladý Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Trafik Birim Sorumlusu Türkay Klermo, Baþbakan Yardýmcýsý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ ile oðlu Rauf Denktaþ'ýn trafik cezalarýnýn Baþsavcýlýk ve mahkemeye sevkedildiðini belirterek, belediye personelinin trafik cezalarýný silme ve/veya iptal etme yetkisi olmadýðýný kaydetti. LTB Trafik Birim Sorumlusu Klermo, konuyla ilgili basýnda yer alan haberler üzerine yaptýðý yazýlý açýklamada, özetle þunlarý kaydetti: "Dokunulmazlýða sahip milletvekili veya diplomat görevlilerinin trafik cezalarýnýn milletvekilliði veya diplomatik görevlerinin sona ermesi ile mahkemeye sevk edilmesi kapsamýnda Serdar Denktaþ'ýn dönemine ait dört cezasý, milletvekilliðinin bitimine müteakip Hukuk Dairesi'ne sevk edilmesi için mükellef kartýnda TL borç olarak bekletilmektedir yýlýndan sonra ise belediye yönetiminin almýþ olduðu kararla, tüm dokunulmazlýða sahip þahýslar Hukuk Dairesi'ne sevk edilmekte ve cezalar Hukuk Dairesi'nin inisiyatifine býrakýlmaktadýr. Bu karar doðrultusunda tarihinde rapor edilen Serdar Denktaþ, tarihinde mahkemeye sevk edilmiþtir. Rauf Denktaþ adýna ödenmemiþ görünen sayýlý ihbarname ise tarihinde görevli memur tarafýndan rapor edilmiþ olup, ceza tarihinde Hukuk Dairesi'ne sevkedilmiþtir. Kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz ki, caddelerde tüm vatandaþlarýmýza eþit bir þekilde yaklaþan belediyemiz, kendisine verilen tüm yetkileri en adil bir þekilde yerine getirmektedir. Ayrýca hiç bir belediye personelinin yazýlan cezalarý silme ve/veya iptal etme yetkisi olmadýðýný da kamuoyunun bilgisine sunarýz " Çiziktir di Çiziktirdi TDP GENEL SEKRETERÝ HÜDAOÐLU TDP Parti Meclisi dün akþam toplanarak yeni Genel Sekreteri'ni belirledi. Parti meclisinde yapýlan seçimde DR. Suphi Hüdaoðlu oy çokluðuyla Genel Sekreterlik görevine getirildi. Partinin daha önceki genel sekreteri Mehmet Harmancý, 29 Haziran Yerel Seçimi'nde Lefkoþa Türk Belediye Baþkanlýðý'na seçilmesinin ardýndan bu görevinden ayrýlmýþtý. Mesele to be or not to be, yani ya herro, ya merro olduðuna göre, sorulmasý gereken soruyu soralým önce... Soru "Bu seçimde Ankara'nýn adayý kim?" sorusu deðil... "Ankara'nýn karþý olduðu aday kim?" sorusudur... Belirleyici olan budur... Eðer Ankara'nýn dayatmalarý altýnda eziliyorsak... Eðer tüm deðerlerimizin yok edilmesinden ve kiþiliðimizin parçalanmasýndan, kimliðimizin ise asimilasyona uðramasýndan þikayetçiysek... Eðer bunca yýldýr gaspedilen siyasi irademizi yeniden kazanmak istiyorsak... Ankara'nýn onayladýðýný deðil, onaylamadýðýný seçmemiz gerekir... Adaylar arasýnda adý geçen isimlerden Ankara'da rahatsýzlýk yaratan tek bir kiþi var yalnýz... Mustafa Akýncý... Geriye kalanlardan kim seçilirse seçilsin farketmez Ankara için... Ankara, talimatlarýný eksiksiz uygulayacak adam ister... Kiþilikli bir lider ister mi? Ýstemez... Uþak ister... Mehmet Ali Talat Tayyip Erdoðan'la tatlý iliþkiler kurdu da, Akýncý neden kuramadý? Bu sorunun yanýtýný verin... Ýspanya'da Erdoðan'a nüfus sorusunu sormasa, Kýbrýs'ta bizim Türkiyeli-Kýbrýslý ayýrýmý diye bir ayrým yapmadýðýmýzý ve KKTC'de yaþayan herkesin vatandaþýmýz olduðunu söylese, onu da baþtacý yapmazlar mýydý? Kýbrýslýtürk muhalefetinin askere karþý en sert çýkýþýný Akýncý yaptý þimdiye kadar... En zor zamanlarda, -General çizmeyi aþtý, dedi... Arif Hoca'nýn meþhur "hassiktir" sözü gibi tarihe geçti bu defa... Resmi bir görevde olduðu sýrada Akýncý'nýn kaldýrdýðý bu muhalefet çýtasýný hiçbir resmi yetkili aþamadý hala... Akýncý'nýn Ankara'daki dosyasýnda tüm bunlar da var, ama onaylanmamasýnýn asýl nedeni kiþilikli, dik duruþu... Bu duruþ, uþak isteyen Ankara'ya güven vermiyor... Talimatlarýn eksiksiz uygulanacaðýna dair bir güvence yok... Hele þimdi bir de Maraþ faslý açýldý ya, aman Allah... Bugüne kadar sürdürülen resmi politikanýn dýþýna çýkýlmasýna izin verirler mi hiç? Türkiye "Bütünlüklü çözümden sonra" diyor... Akýncý ise kapalý Maraþ'ýn bütünlüklü çözümü beklemeden yasal sahiplerine iade edilmesini ve Maðusa limaný ile birlikte BM gözetiminde açýlmasýný vadediyor... Gelmiþ geçmiþ siyasiler ve þimdi adý geçen adaylar arasýnda bunu yapmayý vadeden yalnýz Akýncý... Ankara için Kýbrýs'ýn kuzeyinde yapýlan hiçbir seçimin pek bir önemi olmayabilir, yalnýz biri dýþýnda... Cumhurbaþkanlýðý seçimi... Toplumun en üst makamýnda oturacak olan kiþi bozabilir ancak bize oynanan oyunlarý... Bundan dolayý bu seçime kayýtsýz kalmaz hiçbir zaman... Kendi adayýna asýlýr... Bu kez kendi adayýna asýlmaktan çok Akýncý'nýn kazanmamasýna çalýþacak... Yani kimin kazanacaðý deðil önemli olan bu kez Ankara için... Kimin kaybedeceði... Ama burada istediðine kazandýrmasý, istemediðine de kaybettirmesi artýk eskisi kadar kolay deðil 'daki seçimlerde Talat'ý destekledi, ama Talat kaybetti... Dolayýsýyla Ankara'ya güvenenler de çok güvenmesin... Akýncý halký arkasýna aldý... Rüzgar Akýncý diye diye esiyor... Aklý baþýnda sað kesim bile ona oy vermeye hazýrlanýrken, bazý sol kesimlerden yükselen acayip sesleri tarihin neresine koymalý?

3 Aydýn Havasý Aydýn Hikmet AFRÝKA dan mektup... VARSA DA BARIÞ, YOKSA DA BARIÞ VEKÝLLÝÐÝNÝN BÝTMESÝNÝ BEKLERSENÝZ BOÞUNA BEKLERSÝNÝZ Lefkoþa Belediyesi'nin açýklamasý akþama doðru geldi Yani Serdar Denktaþ'ýn telefonda bizi aramasýndan sonra Dolayýsýyla belediyenin açýklamasý hakkýnda konuþamadýk Telefonda yaptýðý açýklama açýk ve netti "Bu iþten benim haberim yok" dedi "Kraldan daha kralcýlarýn iþi olmalý" diye ekledi sonra Ne demek kraldan daha kralcýlarýn iþi? Yani birileri Serdar Denktaþ adýný görünce cezalarý silivermiþ kýyak olsun diye Serdar Denktaþ Belediye Baþkaný Mehmet Harmancý'yý aramýþ Bilgi almýþ Ve bu cezalarý kim sildiyse ortaya çýkarýlmasýný istemiþ Biz de buna karþýlýk þöyle dedik ona: "Bize de böyle fenalýk yapan kraldan kralcýlar çýkar mý acaba?" * Belediyeden yapýlan açýklama Trafik Birim Sorumlusu Türkay Klermo'dan geldi Ve doðrusu þaþýrttý bizi Ýlginç þeyler çýktý ortaya Birincisi þu: Dokunulmazlýða sahip milletvekili ve diplomatlarýn trafik cezalarý ancak bu görevleri sona erince ve dokunulmazlýklarý kalkýnca mahkemede görüþülebiliyor Trafik gibi çok ciddi bir konuda öyle þey olmaz, olmamalý deðil mi? Öyle ama iþte Serdar Denktaþ'ýn cezalarý da bu kapsamda deðerlendirilmiþ Mahkemeye sevkedilmiþ, ama bekletiliyor Neyi bekliyorlar? Milletvekilliðinin sona ermesini Daha çok beklerler Serdar ölene dek milletvekili seçilir bu memlekette Hatta Baþaran Düzgün'ün kehaneti doðru çýkar ve cumhurbaþkanlýðýna da adaylýðýný koyarsa, cumhurbaþkaný da seçilir Þimdi deðil, baþka baharda Baþaran, "Derviþ Eroðlu aday olmazsa, Serdar Denktaþ olabilir" diye bir kehanette bulundu, ama sanmayýz O falý biraz daha incelemeli * Türkay Klermo'nun yaptýðý açýklamada Rauf Denktaþ'ýn trafik cezasý ve borcu da var O da 2009'da rapor edilmiþ ve rapordan bir ay sonra da mahkemeye sevkedilmiþ Ancak bugüne kadar hiçbir hukuki iþlem yapýlmamýþ anlaþýlan Tabii bunu bize açýklamak belediyenin görevi deðil Mahkemenin görevi Mesele belediyeden çýktý, mahkemeye gitti Onu da Baþsavcýlýk açýklamalý deðil mi? Türkiye'deki dolandýrýcýlýk þebekesi KKTC'ye de geldi Dolandýrýcýlýk þebekesi çökertildi! Gamze BAYKUR - Türkiye'de telefon yoluyla kiþilerle temasa geçerek kiþilerin kimlik bilgileri ve hesap bilgilerine ulaþmaya ve dolandýrmaya çalýþan "dolandýrýcýlýk þebekesi" þimdi de KKTC'yi hedef aldý. KKTC'de faaliyete geçmek için 13 Eylül tarihinde Türkiye'den gelen þebeke Maðusa'da 2 ayrý vatandaþý dolandýrdýktan sonra polisin yoðun uðraþlarý sonucu tespit edilerek çökertildi. Teknik takip ve pusu görevi sonucu çökertilen "dolandýrýcýlýk þebekesinin" üyeleri Abdülkadir Coþkun, Abdülkadir Doðan, Aziz Demirkan, Süleyman Demirkan, Süleyman Elbedrani, Tahsin Sezer, Serap Sezer ve Tamer Göker tutuklanarak dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Toplam 2 bin 730 Sterlin, 1750 TL ve çok sayýda altýn ziynet eþyasýný hile yoluyla sirkat eden zanlýlar 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacaklar. Kendileri polis ve savcý olarak tanýttýlar Meselenin tahkikat memuru Mehmet Kutlu, zanlý Abdülkadir Coþkun, Abdülkadir Doðan, Aziz Demirkan, Süleyman Demirkan, Süleyman Elbedrani'nin Kezban Yüzcen'i telefonla arayýp kendilerini polis ve savcý olarak tanýttýktan sonra müþteki Yüzcen'in baþýnýn belada olduðunu ve adýnýn uyuþturucu olayýna karýþtýðýný söyleyerek kendisini bu olaydan kurtarmak için para ve ziynet eþyasý talep ettiklerini açýkladý. Müþteki Yüzcen'in zanlýlara inandýðýný belirten Kutlu, müþtekinin bir poþet içerisine 600 Sterlin, 50 TL, 1 adet bendo diye bilinen altýný ve 4 adet erkek yüzüðünü koyup zanlýlarýn tarif ettiði boþ bir arazi içerisine koyduðunu zanlý Abdülkadir Doðan'ýn ise konu poþeti aldýðýný açýkladý. Olayýn ayni gün polise intikal ettiðini belirten Kutlu, yapýlan tahkikatlar sonucunda konu kayýp emarelerin ve zanlýlarýn tespit edilemediðini söyledi. Ýkinci kurbanlarý yaþlý bir çift oldu Polis Memuru Mehmet Kutlu, 16 Eylül tarihinde yine zanlý Abdülkadir Coþkun, Abdülkadir Doðan, Aziz Demirkan, Süleyman Demirkan, Süleyman Elbedrani'nin Orhan ve Þöhret Topçay'ý ayni þekilde telefonla arayarak kendilerini polis ve savcý olarak tanýttýktan sonra isimlerinin kara para olayýna karýþtýðýný ve kara paradan dolayý bankada yüklü miktarda paralarýnýn olduðunu bildiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmak için ziynet eþyasý ve para talep ettiklerini açýkladý. Ayni gün Þöhret Topçay'ýn bankadan çektiði 2 bin Sterlin parayý, evinde bulunan 1700 TL, 130 Stg. ve muhtelif ebatlarda 20 parça altýný poþetin içine koyarak evinin 200 metre ilerisinde yol kenarýna býraktýðýný açýklayan Kutlu, yine zanlý Abdülkadir Doðan'ýn gelerek konu poþeti aldýðýný belirtti. Teknik takip ve pusu görevi sonucu yakalandýlar Yapýlan yoðun tahkikatlar neticesinde zanlýlarýn ZMC 179 plakalý aracý kullandýklarýnýn tespit edildiðini belirten Polis Memuru Mehmet Kutlu, konu aracýn Gülseren bölgesinde bir evin önünde park halindeyken tespit edildiðini ifade etti. Konu evin önünde pusu görevine baþlandýðýný belirten Kutlu, zanlý zanlý Abdülkadir Coþkun, Abdülkadir Doðan, Aziz Demirkan, Süleyman Demirkan, Süleyman Elbedrani'nin evden çýkarak araca bindikleri esnada tespit edilerek tutuklandýklarýný açýkladý. Paralarýn bir kýsmý ile altýnlar bulundu Polis Memuru Mehmet Kutlu, zanlýlarýn kaldýklarý evde yapýlan aramada 5 bin 700 TL, 50 Stg., altýnlar, bir çok cep telefonu ve kullanýlmýþ ve kullanýlmaya hazýr sim kartlarýn bulunduðunu açýkladý. Zanlý Abdülkadir Doðan'ýn gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiðini belirten Kutlu, yapýlan soruþturmalarda zanlý Abdülkadir Coþkun, Abdülkadir Doðan, Aziz Demirkan'ýn müþtekilerden sirkat ettikleri altýnlarý 15 Eylül tarihinde zanlý Tahsin Sezer, Serap Sezer ve Tamer Göker'e verdiklerinin tespit edildiðini açýkladý. Zanlýlar aleyhine yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Kutlu, birçok kayýp emarenin olduðunu söyleyerek tüm zanlýlarýn 1'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Bugün yeniden mahkemeye çýkarýlacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Abdülkadir Coþkun, Abdülkadir Doðan, Aziz Demirkan, Süleyman Demirkan, Süleyman Elbedrani, Tahsin Sezer, Serap Sezer ve Tamer Göker'in tahkikat maksatlarý bakýmýndan 1'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. "Karþýlýklý anlayýþ ve hoþgörü ile oluþturulan ortam" "BARIÞ" için hangi sözlüðe baktýmsa karþýma bu tarif çýktý. Sözlük dýþýndaki metinlerdeyse tarifin þöyle geniþlediðini gördüm:"savaþsýz, kavgasýz, uyumlu, huzurlu, hoþgörülü, düzenli ve düzgün durum" Tariflerin darýný da geniþini de beðendim, kabullendim. Sonra baþka dillerdeki karþýlýklarýna bakmak istedim. Ýngilizlerin PEACE, Fransýzlarýn PAIX, Rumlarýn ÝRÝNÝ dediklerini gördüm. Arapçasýný zaten biliyordum: SULH Bu kelime anýlarda da kalsa ben hala benimsiyorum. O ünlü vecizesinde, Atatürk de sulh tanýmýyla yorumlamýþtý barýþý: 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' olarak. Atanýn bu özdeyiþi 'Sözüm ona' Türkçeleþtirilmiþ ve þu hale sokulmuþtur: "Yurtta Barýþ Dünyada Barýþ" Metehan Sýnýr Kapýsýna çakýlan levhaya da böyle yazmýþlar. 'Sözüm ona' diyorum, çünkü DÜNYA kelimesi de öz Türkçe deðildir.. CÝHAN'ýn Farsçadan alýndýðý gibi DÜNYA da Arapça'dan alýnmýþtýr. Metehan Kapýsýna çakýlan bir diðer levhaya vecizenin Ýngilizcesi yazýlmýþtýr: "Peace at Home, Peace in World" Neyse ki Ýngilizler dil konusunda bizim gibi kompleks sahibi deðildirler. Onlar için önemli olan dilin arýlýðý deðil, zenginliðidir. Ýster HOME yazýn, ister LAND yazýn, ister COUNTRY yazýn, hatta isterseniz TRNC yazýn. Onlar üþenmeyip hepsini de okurlar ve gülerler. Ýngilizlerin çok gülmesini istiyorsanýz, mutlaka TRNC yazýn: "Peace in TRNC Peace in World" Bizim olmayacak duaya "Amin" dememiz Ýngilizin çok hoþuna gider. * Barýþ konusunu gelmiþ geçmiþ bütün büyük adamlar iþlemiþlerdir. Bunlarýn baþýnda Ýslam peygamberi Hz. Muhammed gelir. Bakýnýz ne demiþ yüce peygamber: "Essulhu seyyidül ahkam" (Barýþ tüm yargýlarýn efendisidir) Peygamber bu hadisiyle þunu demek istemiþtir: "Avukatlarla hakimlerle uðraþmayýn" "Zaman öldürüp mahkemeden mahkemeye koþmayýn" "Üç beþ kuruþ aþaðýsýna razý olun, hasmýnýzla boðuþmayýn" "En azýndan stresten kurtulmuþ olursunuz" Ben peygamberin bu buyruðuna hep uydum. Liralarý bozdum, fiyakamý bozmadým. * Barýþ için savaþ veren Ecevit de bozmamýþtý fiyakasýný. "Adaya barýþ için gidiyoruz." demiþti. "Yalnýz Türklere deðil, Rumlara da Barýþ götürüyoruz" diye de eklemiþti. Geçen gün aðýrladýðýmýz TC baþbakanýný çoðumuz yanlýþ anladýk. Adamcaðýz "Geçmiþi reddetmeyelim" derken bu 'Kýrk Yýllýk Barýþ'ý kastetmiþtir. "Yýllardýr barýþ içinde yaþýyorsunuz, yaþamaya da devam ediniz." demek istemiþtir. Denktaþ'ýn mezarýný da onu barýþ yanlýsý bir lider zannettiði için ziyaret etmiþtir. Kim ne derse desin. Kýbrýs'ta barýþ engellenemez!

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Duyduk duymadýk demeyin ey vatandaþlar Asýl þimdi baþlýyormuþ müzakereler Kafalarda yosun tutmuþ beyin yerine taþlar Demek ki bunca zaman bunlar dalga geçtiler Ali OSMAN Periyodik SANDVÝÇ TAKTÝÐÝ... CTP'nin komprador sosyalistlerinden... "Patron kazanýrsa iþçi de kazanýr" anlayýþýndaki liboþ sosyalizmi CTP'ye bir noktada empoze edenlerden birisi olan Kutlay Erk, eski KTHY çalýþanlarýný karþýsýna alýp konuþtu... "Bu bir hatadýr, düzelteceðiz" dedi... Kalabalýðý buldu mu politikacý politika yapmalý! Ahmet Uzun'un gecikmiþ de olsa gerçekleri söylediðini bilmez deðil... Bilir de, belki karþýsýndakiler daha bunun farkýnda deðiller, ya da biraz kafa karýþýklýðýndan birþey çýkmaz... Oy ve sempati olarak ne kazanýrsak anlayýþý içerisinde demagoji yaptý... Bakýn neler söyledi: "Bugünkü durumun sorumlularý aslýnda KTHY'yi batýranlardýr. Onlarýn yaptýðý hatayý CTP-BG düzeltecek. Bize geçmiþte vicdan dersi vermeye kalkanlar, vicdanlarýný tüketti mi? Emekçinin iþ güvencesinin kimsenin politik oyuncaðý olmasýna kesinlikle müsaade etmeyeceðiz. 64 çalýþana iþinin ve aþýnýn iadesi için CTP olarak her türlü desteði vereceðiz." KTHY'nýn bilerek ve isteyerek batýrýldýðý doðru... Ne zaman batýrýldý? CTP döneminde... Ne zaman kapatýldý? UBP döneminde... CTP döneminde KTHY'nýn batmasý için herþey yapýldý... Zamanýn CTP'li Maliye Bakaný Ahmet Uzun, Ankara'nýn emriyle KTHY'nýn ipinin çekildiðini alem aþikar söyledi. Geç mi oldu bu? Geç oldu ama iþin doðrusu da buydu... O günlerde hasbelkader birlikte olduðum eski KTHY Yönetim Kurulu Baþkaný'na da durumu sormuþtum... Görevinden yeni istifa etmiþti... Ben de zaten istifa gerekçesini sormuþtum. Bana söyledikleri þöyleydi: "Uçuþlarýn planlamasý Ankara'da yapýlýr. Türkiye'ye ait havayolu þirketleri bizi kýskaca almýþlardý. KTHY uçaðý sekizde Ercan Ankara seferini yapacaksa eðer, saat yedi kýrkbeþe ayný istikamete uçacak, diyelim ki Atlas Jet'i koyuyorlar, sekiz onbeþe de THY'yi... Sandviç taktiði... Ayrýca biletlerde yapýlan yüksek orandaki indirim de cabasý... Bizim dayanma þansýmýz olabilir mi? Sayýn Talat bize Sayýn Erdoðan'la randevu aldý. Gittik ve durumumuzu anlattýk. Sayýn Erdoðan'ýn bizlere söylediði, 'Siz merak etmeyin. Siz evet diyerek bizim önümüzü açtýnýz. KTHY batsa dahi bizler onu batýrmayýz'... Tayyip Erdoðan'ýn "Önlem alacaðýz" sözü aðzýndan çýkmadýðý için Yönetim Kurulu Baþkaný görevinden biraz tartýþmalý bir þekilde istifa etti. Bunlarý kendisiyle konuþtuðumda KTHY henüz uçuyordu, ama o kurumun kýsa sürede kapatýlacaðýndan emindi. CTP dönemi yokuþ aþaðýya giden KTHY, UBP döneminde kapatýldý. Þimdi Kutlay Erk çýkýp bu çalýþanlarýn sokakta kalmalarýnýn nedeninin batýranlar olduðunu söylüyor. Ankara, Tayyip Erdoðan, AKP hükümeti demeye dili varmýyor... Ama onlarýn boynunun borcuymuþ bu çalýþanlarý iþe almak... Görelim bakalým! Kalay 295 paket bonzaiye 5 yýl hapis (Kamalý Haber)- Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye Lokmacý Kara Giriþ Kapýsý'ndan giriþ yapmak istediði sýrada þüpheli tavýrlarý nedeni ile fark edilen ve üzerinde yapýlan aramada tasarrufunda, 195 paket toplam aðýrlýðý 754 gram olan sentetik canabionit türü uyuþturucu madde bulunan sanýk Halil Can Güven aleyhine getirilen davalar dün Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesinde karara baðlandý. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan Aðýr Ceza Mahkeme heyeti, sanýðý aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkûm etti. Sanýk aleyhine verilen kararý okuyan Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý, sanýðýn iþlemiþ olduðu suçun aðýr bir suç olduðunu son zamanlarda ülkemizde yaygýn ve tehlike yaratan boyutta olduðunu vurguladý. Esendaðlý, sanýðýn daha öncede benzer bir suçtan hüküm aldýðýný ve 4 buçuk ay hapis yattýðýný belirterek almýþ olduðu cezadan ýslah olmadýðýný söyledi. Sanýðýn önce 100 paket toplam aðýrlýðý 300 gram sentetik canabionit BÝR RALLÝMÝZDÝ EKSÝK Lefkoþa, Ralli hazýrlýklarý yüzünden alarma geçti. Yollar kesildi, okullar tatil edildi. Rallicilerin geçeceði yollarýn üzerinde oturanlar harýl harýl arabalarýný koyacak yer aradý. Ülkemizde gençler arasýnda pek yaygýn olan "sürat hastalýðý"ný ve onlarca ölümcül trafik kazasýný gözönünde bulundurunca, insan ister istemez düþünüyor: Bu parlak fikir kimden çýktý acaba? Gençlerin sürat eðilimleri yetmezmiþ gibi, onlarý bir de böyle Ralli'lerle sürate özendirmek akýl iþi mi? getirdiðini ve yakalanmadýðýný daha sonra ise parasýný alacaðý gerekçesi 195 paket toplam aðýrlýðý 754 gram sentetik canabionit daha getirerek yakalandýðýný vurgu yapan Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý sanýk aleyhine getirilen davalardan oy birliði ile suçlu bulduklarýný 5 yýl süre ile cezaevine gönderilmesine karar verdiklerini açýkladý. Altýnlarý çaldý, 9 ay hapis (Kamalý Haber)- Haspolat'ta yanýnda bakýcý olarak çalýþtýðý adamýn altýnlarýný çalarak bozdurmasý için taksiciye veren ve karþýlýðýnda 1370 TL karþýlýðý 700 dolar para temin eden sanýk Rahat Jumakulyeva aleyhine getirilen "Müstahdem tarafýndan çalma" ve "sahtekârlýkla para temini" suçlarýndan Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde mahkûm edildi. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan heyetin oy birliði ile vermiþ olduðu kararý okuyan Yargýç Alev Ulunay sanýðýn aleyhine getirilen davalara kabul yönünde cevap verdiðini ve adaletin erken tecellisini saðlamasýnýn aleyhinde hafifletici unsur olarak kullanýldýðýný söyledi. Yargýç Alev Ulunay sanýðýn iþlemiþ olduðu suçun sýk görülen suçlardan olduðunu, verilmesi gereken kararýn caydýrýcý olmasý gerektiði yönünde karar verdiklerini söyleyerek sanýðý suçlu bulduklarý ve mahkûm ettikleri davalardan 9 ay süre ile cezaevine gönderilmesine karar verdiklerini beyan etti. 580 gram hintkenevirine 5 yýl hapis (Kamalý Haber)- Girne'de geçtiðimiz Nisan ayýnda bir eve yapýlan operasyonda yatak odasýnda saklý olarak bulunan toplam aðýrlýðý 580 gram olan hintkeneviri türü uyuþturucu madde bulunan sanýk Theophilus Obinna Nnamdi aleyhine dün Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi karar verdi. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yagýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan mahkeme heyeti huzuruna çýkarýlan Sanýk Theophilus Obinna Nnamdi, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunarak mahkûm edildi. Mahkemenin vermiþ olduðu kararý okuyan Baþkan Ömer Güran sanýðýn aleyhine getirilen davalara kabul yönünde beyan vermesini ülkesinden uzakta oluþunu ve yeni doðmuþ çocuðunu hiç görmemesini aleyhinde hafifletici neden olarak gördüklerini söyledi. Güran, sanýðýn iþlemiþ olduðu suçun çok ciddi bir suç olduðu ithal ettiði uyuþturucu maddenin yarým kilodan fazla olduðunu ve konu maddeyi ifadesinde de beyan ettiði gibi kullanýmý için deðil satmak için getirmiþ olduðunun görüldüðünü belirterek son zamanlarda yaygýn olarak karþýlaþtýðýmýz bu suç türlerine karþý verilmesi gereken kararýn aðýr olmasý gerektiðine karar verdiklerini beyan ederek sanýðýn 5 yýl süre ile cezaevine gönderilmesine oybirliði ile karar verdiklerini açýkladý. CEZAEVÝNDE ÝYÝLEÞTÝRME ÇALIÞMALARI Ýçiþleri Bakanlýðý, Merkezi Cezaevi'nin yasal ve fiziki yapýsýný iyileþtirmesine yönelik çalýþmalar çerçevesinde Cezaevleri Tüzüðü ele alarak, disiplin konularýnda, ödülcezalarda bir takým düzenlemeler yapýldýðýný açýkladý. KAMU-SEN, KTAMS ve Gardiyanlar Birliði'nin de katkýlarýyla düzenlenen tüzükle, güvenlik dikkate alýnarak cezaevine yiyecek götürmesi engellenen mahkumlarýn, açýk görüþ günlerinde ailelerince getirilen yiyecekleri yine aileleriyle birlikte tüketmesi öngörülüyor. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn konuyla ilgili açýklamasýna göre, cezaevi güvenliðiyle ilgili hazýrlanan proje kapsamýnda, x-ray ve yoklama cihazlarýnýn alým aþamasýna gelindi. Ayrýca cezaevinde 1 narkotik köpeði bulundurulmasý amacýyla baþlatýlan proje çerçevesinde bir gardiyanýn eðitim aldýðý ve cezaevinde belirli günlerde 20 dakikalýk yoklamalar yapýldýðý kaydedildi. Mahkumlarýn en çok þikayet ettikleri konulardan biri olan diþ saðlýðý sorununu çözmek amacýyla cezaevinde diþ ünitesi oluþturulduðu ve gerekli araç gereçler alýnarak, montajlarýnýn yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, mahkumlarýn saðlýklý, dengeli ve kaliteli beslenmelerini saðlamak amacýyla yemek menülerinin de aylýk olarak hazýrlandýðýna iþaret edildi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent RALLÝ Bugün ralli var... Þehiriçi rallisi... Þehirdýþýný mamur ettik... Yollardan kan ve kemik topluyoruz... Sýra þehiriçinde... Yollar trafiðe ve yayalara kapatýlýp rallicilere açýlacak... Güzergâh üzerindeki bazý okul ve dairelere idari tatil verildi... Oldu olacak, bugünü resmi tatil ilân etseydiniz herkes için... Biri yer biri bakar, kýyamet ondan kopar!.. Resmi tatil verseydiniz de herkes evinde kalsaydý. Kýþ temizliði yapýlýr, bahçelere çekidüzen verilirdi... Felç olmuþ trafikte, bir kez daha felç olmaktan iyiydi! Bu kadar önemli bir günü resmi tatil ilân edip bundan sonra da her 19 Eylül'de bu tatili uygulamak, ulusça kutlamak, bayrak, Kuran ve vatan aþkýyla yakýlýp tutuþturulan toplumumuza nasýl da yakýþýrdý!.. Serdar Denktaþ, "Acil iþi olmayan Cuma günü surlariçine gitmesin" dedi. Anlayacaðýnýz iþler o kadar ciddi! Nedenini sormayýn. Vardýr elbet bir hikmeti! Serdar bey uyardýðýna göre, karavana deðil! "Gitmeyin" dediyse bir bildiði var muhakkak! Serdar'ýn uyarýsýndan keyfi kaçan bir dostum aradý telefonla... "Ben her Cuma bandabuliyaya giderim" dedi, "30 senedir bu deðiþmedi. Vazgeçemeyeceðim bir tutku oldu bende. Ekmek, su gibi... Hiçbir þey almayacak olsam bile, o bandabulianýn içinde bir turlamak, beni ruhen rahatlatýr. Hem hüzünlenir, hem duygulanýr, hem de isyanlarýmý bilerim. Serdar'ýn uyarýsý da, rallisi de beni hiç ilgilendirmez. Bu Cuma da gideceðim." Ýster misiniz þimdi bu ralli ile, bütün delik deþik olmuþ yollarýmýz Amerikan asfaltý ile döþensin!.. Harabeye dönmüþ kaldýrýmlarýmýz yeniden kaldýrýlsýn! Kaldýrýmsýz caddelerimiz, sokaklarýmýz super kaldýrýmlarla parlasýn! Göç Yasasý iptal edilsin! Asgari ücret eþel mobil kapsamýna alýnsýn! Okullarýmýzýn öðretmen ve altyapý eksiklikleri ortadan kalksýn! Sendikasýz bir tek iþçi çalýþtýrmak yasaklansýn! Evlerimizdeki musluklardan içilebilir sular aksýn! Filtresiz santral bacasý kalmasýn! Bütün askeri tatbikatkar son bulsun! Dünyadaki bütün havayolu þirketleri Ercan'a inip kalksýn! Maðusa Limaný uluslararasý deniz trafiðine açýlsýn! Maraþ asýl sahiplerine iade edilip açýlsýn! Beslemelikten kurtulup, kendi evimizin efendisi olalým! Hiçbir þeyimizi özel güvenlik sistemlerine baðlama ihtiyacýný duymayalým! Çifte çifte pekilerden, sürgülerden, kapý ve pencerelerimizdeki demir örgülerden, güvenlik kameralarýndan kurtulalým! Ve bütün bunlardan çok daha harikulâde, çok daha muhteþem olmak üzere, dünya KKTC'yi tanýma, uluslararasý hukukun içine alma sinyalleri vermeye baþlasýn! Avrupa kadife ayrýlýða göz kýrpsýn! Çok hayalciyim deðil mi? Eminim saçmaladýðýmý düþünenler de az deðil. Hayali cihan deðer ama... Bunlarýn hiçbiri olmayacak biliyorum. Ýyi de bu "müthiþ" organizasyon, bize bunlarýn bir tekini bile bahþetmeyecekse... Ne anladýk biz böyle felç olmaktan?!

5 5 19 Eylül 2014 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Yazýk Direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptý. Oysa evden çýkarken "dikkat et kaybetme" diye çok uyarmýþlardý 40 DESTEKÇÝ ÖRGÜT, 30 KATILIMCI!.. MÝÞ-MIÞLAR * Birçok bakanlýk sahibi Serdar Denktaþ, trafik cezalarýný sildirmiþ. - Gücüm, arkam, torpilim var da ben sildirmem diyen varsa parmak kaldýrsýn lütfen. Öpeceðim. * Þimdi çözüm zamanýymýþ. - Boþ verin þimdi çözüme mözüme Çözüm her mevsim olur Þimdi üzüm zamaný. * Rally nedeni ile okullar tatil edilmiþ. -Üzülecek bir þey yok... Zaten ya sýnýfta öðretmen yok, ya da boya badana iþi var. * Eide "Müzakereler gerçek anlamda þimdi baþlýyor" demiþ. -Vah garibim vah Ne bilsin kendinden öncekilerin binbir numara yaptýklarýný, ancak yine de keçinin inadýný kýramadýklarýný. * Yeni eðitim yýlý sorunlarla baþlamýþ. - Ma annamazsýnýz be ne derik size Acele etmeyin Þubat'a kadar her þey hazýr olacak. * Gökçebel, öðretmenlerin geçen yýl "eþit hak ve ücret" almadýklarýndan yakýnmýþ. - Anlaþýldý Siz de yaz tatilindeydiniz demek * Araba satýþlarýnda %28 azalma varmýþ. - Bisiklet satýþlarýndaki artýþ nedir acaba? "Vardýr mutlaka bir bað" dersem bana gülersiniz herhalde. * Davutoðlu, renkli bir demokrasimiz olduðunu söylemiþ. - Gerçekten de öyledir ha Eline boya fýrçasýný geçiren sürdü Eline bir kumaþ parçasý alan yamaladý gitti Ve sonunda iþte böyle göreni imrendiren gökkuþaðý gibi bir demokrasimiz oldu. Evet, denetlemeler az ve yetersiz. Ama unutmayýn, denetlemeye gönderdiðiniz bir görevlinin arkasýnda, birbirinden habersiz iki denetçi daha göndermeniz gerekiyor. Önce söylemler baþlamýþtý. Ve þimdi de eylemler baþladý Umarýz etkili olurlar. Dileriz ki vurduklarý, bastýklarý yerden su çýkarsýnlar. Ama Zor gibi gibi Herkes sadece kendi kayýp eþeðini aramaya meyilli. Bu nedenle iþimiz zor. Üstelik ne ciddiyet var, ne sorumluluk. Bir eylem yapýlýyor, anýnda destek mesajlarý yaðmaya baþlýyor. Bir bakýyorsunuz, 40 dernek destek bildiriyor eyleme. Ama bir bakmýþsýnýz 30 kiþi katýlmýþ eyleme. Bundan daha büyük komedi olmaz. Eylemcilere duyurulur. Yeni baþlayan eylem sezonunda bu küçük ayrýntýya dikkat edin lütfen. Ciddiyetini, inanýrlýðýný kaybediyor. ÖDEYECEKSÝNÝZ VE ONLAR DA ÖDEYECEK BÝR GÜN AFRÝKA'da okudunuz dün. Serdar Denktaþ ve oðlunun trafik cezalarý baðýþlandý. Haber gazeteye ulaþtýðý sýrada, belediye zabýtalarý, bizim binanýn karþýsýnda bir arkadaþýmýza ceza yazýyordu. Arkadaþ kýzdý köpürdü. "Ben de ödemem Benimkini da silsinler" dedi. Ve bugün Bir baþka arkadaþ trafik cezasýný ödemeye gidiyordu. Gazetedeki haberi görünce geri döndü. Kýzdý, köpürdü Demediðini býrakmadý. "Ödemem Soksunnar beni içeri, gene ödemem" dedi telefonda Söyledi Söyledi Ben sadece dinledim, sesinin kýsýlmasýný bekledim. Ve sonra dedim ki: "Ödeyceeeeeen Hem da eþþek gibi." Biliyorum ödeyecek. BÖYLE BÝR ANDI Kendisini tanýyorum çünkü. Haksýzlýða karþýdýr, devleti çalmaz, avantaya alýþkýn deðildir, dürüsttür Üç kuruþ için, kimseye laf ettirmez, kendini küçük düþürtmez. Sadece bu iki arkadaþ deðil. Daha binlerce insan var öfkeden kuduran ve "ödemeyceðim" diyen. Ödeyeceksiniz kardeþim, ödeyeceksiniz. Sizi de tanýyorum! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Geçen cuma günkü yazýmýzda; Ülke yönetiminin gelmiþ olduðu durumdan örnekler vererek, ülkemizdeki bozuk sistemi düzeltmek istiyorsak Yapmamýz gerekenin; Yönetmek için seçtiðimiz ve kendilerine "büyük iþler yüklediðimiz" aslýnda "küçük iþleri dahi yapamayacak" kiþilerden kurtulmak gerekiyor demiþtik. Evet Bir ülke düþünün ki Aday olup seçilen ve parlamentoya "bir kere" girebilme þansýný yakalayanlar, bir daha o koltuðu kaybetmemek ve tekrar tekrar seçilebilmek için "her þeyi" evet "her þeyi" yapýyorlar. Bu "her þey"in içinde Devlet olanaklarýný kullanarak, kendi seçmen kitlesine "siyasi" ve "maddi" çýkar saðlamaktan tutun, yürürlükte olan "Yasa'lar"a uymamak yanýnda, kendi keyiflerine göre uygulamalar yapabilmek için "yeni Yasa'lar yapmak" da dahildir. Daha iyi anlaþýlabilmesi için; Gerek kamu çalýþaný olan gerekse olmayan, istedikleri partililerini istedikleri müsteþarlýk ve müdürlük mevkilerine "siyasi atama" yapabilmek için "Üçlü Kararname Yasasý" icat ettikleri gibi Seçim dönemlerinde "iþe alma" sözü verdikleri partililerini, hükümete geldiklerinde, Kamu Hizmeti Komisyonu'nu devreden çýkarak kolayca istedikleri gibi, istedikleri iþe alabilmek için "sözleþmeli" veya "0-3 iþçi statüsü" icat ettikleri gibi Ya da Devlet ihalelerinde, ihaleyi kendi adamlarýna vermek için, þartnamenin sonuna "komisyon en düþük teklifi kabul etmek zorunda deðildir" türünden "ifadeler" icat ettikleri gibi Öyle olunca Kamu hizmetlerinde atamalarda ve terfilerde yaþanan haksýz ve yanlýþ uygulamalar sonucu, çalýþanlar arasýnda "liyakat" ve "görev sorumluluðu" bilinci gittikçe yozlaþmýþ ve yaþtan dolayý emeklilik nedeniyle, deðiþen ve yenilenen kadrolarda çok büyük oranda görev BÜYÜK ÝÞLER YÜKLEDÝKLERÝMÝZ (2) sorumluluðu bilinci kalmamýþtýr. Bu uygulamalara; Kamuda yerleþmiþ ve kemikleþmiþ Sendikalarla, her yýl yapýlan "Toplu Ýþ Sözleþmeleri" görüþmelerindeki tartýþmalarýnda karþýlýklý verilen "siyasi rüþvetler"lerle, kamuda görev yapan personelde "görev sorumluluðu" ve "çalýþma disiplini" bazý istisna kiþiler dýþýnda tamamen ortadan kalkmýþtýr. Öyle bir durum yaratýlmýþtýr ki Özveri ile çalýþan ve görevini hakký ile yapmaya çalýþanlar, diðerleri tarafýndan "ahmak" ve "aptal" diye nitelenmeye baþlanmýþtýr. Dünyanýn hiçbir ülkesinde olmayan bir uygulama ile bir kere devlette iþe giren, yüz kýzartýcý bir suç iþlemediði takdirde (ki o hallerde dahi çok kez ört-bas ediliyor) görevini ister yapsýn, ister yapmasýn asla iþten durdurulacak diye bir korku kalmamýþtýr. Tabii ki Böyle çalýþma koþullarýnýn geçerli olduðu bir düzende, kimse amirini, müdürünü, müsteþarýný hatta bakanýný dahi takmamakta, istediðinde iþe gelmekte istemediðinde gelmemekte, istediðinde iþ yapmakta istemediðinde yapmamakta, asla bir baþkasýnýn eksikliðinde onun boþluðunu doldurmamaktadýr. Sonra da vatandaþlar þikayet ediyor Efendim; Hastahanelerde, saðlýk hizmetleri tamam deðilmiþ Efendim; Okullarda, eðitim tamam deðilmiþ Efendim; Yollarda, trafik güvenliði yokmuþ Efendim; Dairelerde, memurlar vatandaþlara iyi hizmet vermiyormuþ Efendim; Ýhale ile yapýlan iþler, yollar, kaldýrýmlar, döþenen kablolar, borular tamam yapýlmamýþ Efendim; Elektrikler, sürekli varlý vakitsiz kesiliyormuþ Efendim; Devler, üreticiden aldýðý ürünü zamanýnda ödemiyormuþ Bin tane daha örnek sýralayabilirim. LTB ile KTTB arasýnda protokol Baz istasyonlarýnýn ölçümü yapýlacak Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ile Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB) arasýnda, Lefkoþa sýnýrlarý içerisindeki baz istasyonlarýnýn elektromanyetik alan ölçümü yapýlmasýna ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesine iliþkin dün iþbirliði protokolü imzalandýðý bildirildi. LTB Baþkaný Mehmet Harmancý ile KTTB Baþkaný Filiz Besim'in imza koyduðu protokol uyarýnca LTB, KTTB'ye ait olan elektromanyetik alan ölçüm cihazýný kullanabilecek. Lefkoþa belediye sýnýrlarý içerisindeki baz istasyonlarýnýn yerlerini belirleyerek, ölçüm yapýlacak noktalarýn haritalanmasýný üstlenecek. LTB ayrýca ölçüm sonuçlarýný KTTB ile paylaþacak. KTTB de, LTB tarafýndan saðlanacak sonuçlarýn deðerlendirmesini yapacak ve yapýlan deðerlendirmeleri LTB'ye aktaracak. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý, imza töreninde yaptýðý konuþmada, gerçekleþtirdikleri bölge ziyaretlerinde baz istasyonlarýnýn sürekli gündeme gelmesi nedeniyle bu konuda bilimsel çalýþma yapma ihtiyacý hissettiklerini kaydetti. Harmancý, "Amacýmýz sorunu devletin ilgili kurumlarýnýn elinden almak deðil ama belediyenin özellikle bire bir istiþare ettiði Lefkoþalý hemþerilerin bu konudaki hassasiyetine bir yanýt vermektir" dedi. LTB açýklamasýnda, KTTB Baþkaný Filiz Besim'in de, LTB'ye halk saðlýðýna gösterdiði duyarlýlýktan dolayý teþekkür ederek, bu alandaki çalýþmalar ve yapýlmasý gerekenlerle ilgili görüþlerini aktardýðý kaydedildi. Sormak lazým Nasýl tamam olmasýný beklersiniz Genelleme yapmýþ olmayayým ama, çok büyük oranda Hastahanede görevli doktorlar ve diðer saðlýk çalýþanlarý, "hastayý kabul edeceði" kendi özel kliniðine veya özeldeki iþine gitmek için mesai bitimini iple çekmektedir. Vatandaþ da þikayetçi olup Anayasal saðlýk hakkýný talep edeceðine, ayni doktorun özel kliniðine gidiyor. Okuldaki öðretmen, kendi görev yaptýðý okuldaki öðrencilerine, öðleden sonra, akþam üzeri "özel ders" vereceði dershaneye gitme saatini iple çekmektedir. Veliler de okuldan þikayetçi olacaklarýna, çocuðunu özel dershaneye götürmektedir. Yollarda trafik akýþýný düzenlemekle trafik polislerinin büyük bölümü, sigorta þirketleri ile eþleri ve/ya aile fertleri adýna kurduklar "acentelik iliþkisi" içerisinde, nasýl daha fazla sigorta poliçesi yaparlar hesaplarý içindedir. Dairelerdeki memurlarýn büyük bölümü, emekli olduðunda yanýnda kendisine iþ verecek sözü veren büyük þirketlerin iþlerini "seri þekilde" yapmaktan, sýradan vatandaþa zamaný kalmamaktadýr. Ýhale ile yapýlan iþler tamam yapýlmýyor, üç gün sonra dökülüyor diye þikayet ediliyor da denetlemekle görevli olanlarýn, ihale sahipleri ve yetkilileri ile her akþam bir yerde yeme içmede, yurt dýþýnda bir tatilde birlikte olduklarýný kimse görmemektedir Ve En vahimi nedir bilir misiniz? Anayasa'ya göre, devletin "denetlemekle görevli" organlarý, denetleme görevini "dosya tanzim etmek" ile sýnýrlý tutmalarý, hazýrladýklarý denetleme raporlarýný sonuca götürücü giriþim yapmamalarýdýr. Bunlara Siyasi Partileri denetlemekle görevli "Yüksek Mahkeme"nin, bu görevi yerine getirmemesi; Kamu harcamalarýný denetlemekle görevli "Sayýþtay"ýn, yaptýðý denetlemelerde tespit edip Rapor hazýrladýðý "yolsuzluk" ve/veya "yasaya aykýrý" harcamalarda kusuru olanlarýn yargýya intikali için hükümet ve meclis üzerinde baský oluþturmamasý, þeffaf þekilde halký bilgilendirmemesi; Savcýlýðýn, kendisine intikal ettirilen dosyalarý, yargý aþamasýnda bekletmesi "ileri götürmemesi" örnek olarak gösterilebilir. Eeee Siz böyle bir idare þeklinden ne beklersiniz? Üstelik Sandýklar her kurulduðunda Ayni partilerin, kendi parti içi düzenine uygun olarak, listelere koyduðu parti kodamanlarýný ve vitrin mankenlerini Önce Tekrar tekrar seçen kim? Sonra Þikayet ederek söven sayan da kim? Ülkeyi düzeltmek mi? Önce "seçmen" kendini düzeltecek Kendini düzeltecek ki Meclise "düzgün" adam/kadýn milletvekili seçsin. Düzgün meclisten, düzgün hükümet çýksýn. Ve... Ülkeyi, kendilerine "büyük iþler yüklediðimiz" çok konuþan ve sürekli mazaret üreten "küçük iþleri dahi yapamayacak" kiþilerden kurtarýn... Ülke yönetimini, "büyük iþleri kaldýrabilecek" az konuþan çok iþ yapan kiþilere verin... Siz o zaman görün... Bu ülke düzelir mi, düzelmez mi? Bunu, ancak siz baþarabilirsiniz. Baþkasýndan beklemeyiniz. GÜNLÜK LEMAN'IN KAPAÐINDA IÞÝD ERDOÐAN'I REHÝN ALDI ABD liderliðinde oluþturulan çekirdek koalisyon IÞÝD'e karþý operasyona hazýrlanýrken, Türkiye'nin insani yardým dýþýnda destekte bulunmamasý, Leman dergisinin bu haftaki kapaðýna taþýndý.kapakta Musul'daki Türkiye Baþkonsolosluðu'nda çalýþan 49 personelin IÞÝD'in elinde olduðu hatýrlatýldý ve Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan, örgüt tarafýndan yayýnlanan infaz görüntülerinde yer alan rehineler gibi karikatürize edildi.leman, 49 Türk vatandaþýný elinde tutan örgüt karþýsýnda Türkiye'nin pozisyonunu 'stratejik rehinlik' olarak tanýmladý... ÇÝÐDEM DÜRÜST Pek muhterem Çiðdem Dürüst haným... Biz sizi olaylarý yakýndan takip ediyor sanýrdýk... Yanýldýk mý? Mustafa Akýncý'nýn TDP'nin adayý olduðunu nerden çýkardýnýz? Sibel Siber'i öne çýkarmaya, CTP'yi de iltifata boðmaya ihtiyacýnýz varsa, Akýncý'yý ille de karalamanýz þart mý? Talat CTP'liydi, ama baðýmsýz bir adaydý... Akýncý da TDP'li, ama o da baðýmsýz... Dürüst iseniz, gerçekten dürüst olmalý... RALLÝ Bugün bir ilk var KKTC'de... Ralli... Avrupa Ralli Þampiyonasý'nýn Kýbrýs ayaðý... Hayat felç... Bazý okullar ve iþyerleri kapalý... Bazý yollar da kapalý... Kuzeyden de geçecek ya, herkes heyecanlandý... Ah, da bir KKTC tanýnýrsa bir gün, solcumuz saðcýmýz göbek atacak! SUPHÝ HÜDAOÐLU Toplumcu Demokrasi Partisi yeni genel sekreterini seçti dün gece... Dr. Suphi Hüdaoðlu... Kendisini kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz... Hüdaoðlu isabetli bir seçim oldu... TDP'ye yeni bir soluk getireceðinden þüphe yok... Týrnak... "Kýbrýs'ýmýzda insanlar yürümeyi sevmedikleri için kaldýrýmlar da ya daracýk kalmýþtýr ya da araçlar tarafýndan iþgal edilmiþtir. Öncelik, insanlar yemeyi sevdikleri için, lokantalara, kafelere verilmiþtir. Bundan dolayý yollarda ya araçlar vardýr ya da sokaða taþmýþ lokantalar ve kafeler..." Metin ÇOLAK (Vatan) "Kutlay Bey bizim yýllardan biridir tanýdýðýmýz, sevdiðimiz saydýðýmýz ve dost olarak gördüðümüz bir isimdir ama bizim CTP içinde baþka dostlarýmýz da var... Onlarýn birçoðu Kutlay Bey gibi düþünmüyor ve CTP'de de artýk iplerin baþkalarýnýn eline geçtiðini söylüylorlar..." Levent ÖZADAM (Kýbrýs Postasý) "Küçük bir ülkede bu kadar çok yolsuzluk, bu kadar çok suistimal, bu kadar çok vurgun, yalan ve hile olur mu? Evet olur... Neden?.. Yönetenler ilgisiz ve umursuz da ondan... Siyasetin suyu çýktý da ondan..." Reþat AKAR (Diyalog) "Parasýz ve ambargolu ekonomi mi olur?.. Bize pazar açýn ve hiç deðilse Türkiye'ye iliþkin ambargolarý kaldýrýn bakalým... Ýþte o zaman ayaklarýmýzýn bir maraton koþucusunun ayaklarý kadar güçlendiðini hep birlikte göreceðiz!.." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) Günün Kahramaný SERDAR DENKTAÞ Gazetemizde dün yayýnlanan manþetle ilgili olarak Serdar Denktaþ telefonla aradý bizi... Konu belediye zabýtalarýnýn kendisine ve oðluna yazdýðý cezalarýn silinmesi... Oðlunu arayýp sormuþ... Onun da bilgisi yok... "Bunu yapanlar kraldan kralcýlardýr herhalde" dedi... Mehmet Harmancý'yý da aramýþ... Ondan da bilgi almýþ... Bunu yapan her kim ise ortaya çýkarýlmasýný istemiþ... Cezalarýn toplamý bin lira bile deðil... Kraldan kralcýlar bunu bile çok mu gördüler acaba ona?

7 7 19 Eylül 2014 Cuma Baflýnýn Köþesi KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Dr.Dolgun Dalgýçoðlu TUHAF AMA GERÇEK BÝR HÝKÂYE (Ýstanbul) -N'aptýn? -N'apayým -Nerdeydin. -Kýbrýs'taydým. -Aaaa - A ya -Anlat bakalým Kýbrýs'tan neler getirdin, neler gördün Ve birkaç günlük gezisindeki gözlemlerini anlatmaya baþladý -Gittik, havaalanýndan aldýlar, otele götürdüler. Yolda pek bir þey göremedik Otele yerleþtik. Kaldýðýmýz otel lükstü, denize sýfýrdý Otel Nuh'un Gemisi'ydi. Bol bol denize girdik. Eðlendik ama þehirden uzaktaydýk, Kýbrýs'ý göremedik. -Kýbrýs'ý göremedinse de Kýbrýs'a has bir þeyler yaþadýn, onu anlat -Otel þehirden uzaktý dedim ya Hiç olmazsa Kýbrýslý biriyle konuþayým diye neredeyse tüm personele ki çok personel vardý, selam verdim. Senin þivene benzeyen bir þive duysam, yapýþacaktým. Hakkâri Çukurcalý, gördüm, Mersinli, Trabzonlu, gördüm Bol bol Kamerunlu, Nijeryalý gördüm. Orada acayip kalabalýk insan çalýþýyor Ama Kýbrýs lehçesiyle konuþan tek Kýbrýslý görmedim. -Kýbrýs'ý görmedin, Kýbrýslý görmedin, Kýbrýs'a özgü bir yemek de mi yemedin? -Bak onu yedim -Ne yedin? -Otelde açýk büfe vardý, büfedeki görevliye sordum, bu ne, þeftali kebabý, dedi Senden dolayý biliyordum Tabaðýma aldým, yarýsýný dahi yiyemedim, kötüydü. Ýnanýlmasý güç bir hikâyeydi anlattýklarý Gittiði ülkeye dair hiçbir þey görememesi Mümkün olamazdý. Sonra, -Pardon, dedi ve bir Kýbrýslý gördüðünü söyledi. O da otelden havaalanýna götüren sürücüymüþ. Onunla dönüþ yolunda konuþmuþ Anlattý -Gelirken servis transferi yapan Kýbrýslý habire konuþtu. Etrafý gösterdi. Þurada þu tesis, burada bu yatýrým var, dedi Ama her tesis ve her yatýrýmýn, ne yazýk ki Türkiyeli olduðunu belirtti Ona, -Ýnþallah Dipkarpaz'daki tesisleri Kýbrýslýlar yapar, deyince Bana "Nerde Orayý da Koç'a vermiþler," dedi. -Peki, eþekler ne olacak diye sorduðumda, -Eþeklere kim bakar, dedi. Arkadaþým konuþmasýnýn sonunda, -1992'de gitmiþtim. O zamandan bu zamana Kýbrýs'ý bitirmiþler Evler, köyler, ovalar aradýklarýmdý. Þimdi ne yazýk ki betona yenik düþtüler, dedi. Ve hikâyesini, -Eskiden olan birkaç apartmanýn estetiði vardý, þimdikiler yazýk ki Ýstanbul'da Lâz müteahhidin yaptýðý çirkin yapýlaþmalarýn benzerleri Ayrýca Artemis'in önündeki plajýn benzeri dünyada dört yerde varmýþ, orayý da otel, kendi özel mülkü gibi kullandýðýndan, halk giremiyor dedi, bitirdi. Yetkisiz yetkililer bu yazýya iyi baksýnlar "Biz kime hizmet ediyoruz" sorusunu evlerinin her köþesine assýnlar Ve bir daha düþünsünler ALO AFRÝKA HATTI ÝLACA YOK RALLÝYE VAR! ÇOCUKLARA DESTEK - Cumhuriyetçi Türk PartisiBirleþik Güçler (CTP-BG) Kadýn Örgütü, Sosyal Hizmetler Dairesi'ne baðlý Lefkoþa Çocuk Yuvasý'ndaki 18 çocuðun okul üniformalarýnýn masrafýný karþýladý. CTP-BG Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, kadýn örgütünün yeni eðitim yýlýnýn baþladýðý her dönemde belirli okul ve kurumlara maddi yardýmda bulunduðu, bu yýlki yardýmýn ise Lefkoþa Çocuk Yuvasý'na yapýldýðý kaydedildi. Açýklamada konuyla ilgili deðerlendirmesine yer verilen CTP-BG Kadýn Örgütü Baþkaný Sibel Sorakýn, tüm siyasi kurum ve kuruluþlara çaðrýda bulunarak, yardým faaliyetlerinin artmasýný istedi. Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz, kanser hastasý annesinin ilaçlarýnýn olmadýðýndan þikayetçi oldu. "Benim þikayetim Saðlýk Bakanlýðý'nadýr. Bilindiði gibi saðlýk bakanýmýz saðlýkta devrim yaptýðýný söylemiþti. Nasýl bir devrimdir bu? Vatandaþlarýn rahatlayacaðý huzur bulacaðý bir yenilik mi yapýldý yoksa vatandaþlarý daha çok zorluklara itecek iþlere mi imza atýldý. Reform, devrim ha babam söyleyip duruyorlar. Ben merak ediyorum acaba saðlýk bakaný hastanelerin bu durumlarýný biliyor mu? Benim þikayetim annemle ilgili. Annem kanser hastasýdýr. Ve belki de ömrünün son günlerini yaþamaktadýr. Nedeni de ilaçlarýnýn olmamasýdýr. Tam bir buçuk aydýr ilaç yok. Annemi en son muayene eden TC'li bir profesör bu ilacýn özel bir ilaç olduðunu söyledi ve Türkiye'de kullanýldýðýný anlattý. Bütün mesele para yok. Annem ve onun gibi hastalar parasýzlýktan getirilemeyen ilaçlarý bekleyedursunlar, KKTC hükümeti ralli için para buldu. Biri bana bunu anlatabilir mi?" TAYYÝP'TEN ATAMALI ÝMAMI MECLÝS HEYETÝ STRAZBURG'DA Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Armaðan Candan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ersan Saner ve Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Milletvekili Hasan Taçoy'dan oluþan Meclis heyeti, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun gerçekleþtirildiði Strazburg'ta parlamento milletvekilleriyle temaslarda bulundu. TOPARLANIYORUZ HAREKETÝ: MECLÝS BAÞKANLIÐI CEVAP VERMEK ZORUNDA Toparlanýyoruz Hareketi, Bilgi Edinme Deðerlendirme Kurulu'nun itirazlarýný deðerlendirerek, Meclis Baþkanlýðý'nýn yasa baðlamýnda kendilerine cevap vermek zorunda olduðu sonucuna vardýðýný açýkladý. Toparlanýyoruz Hareketi yaptýðý yazýlý açýklamada, Meclis Baþkanlýðý'nýn Toparlanýyoruz Hareketi'ne mal beyaný konusunda, yasanýn gerektirdiði þekilde bilgileri içeren bir yanýt vermesi gerektiðini kaydetti. Açýklamada, Toparlanýyoruz Hareketi'nin bir süre önce seçilmiþ ve atanmýþlarýn mal beyaný konusunda Meclis Baþkanlýðý'ndan bilgi talep ettiði, ancak Sibel Siber imzasýyla verilen yanýtta Meclis Baþkanlýðý'nýn Bilgi Edinme Hakký Yasasý kapsamýnda mal beyaný ile ilgili olarak bilgi vermek zorunda olmadýðý iddia edildiðini savundu. Bunun üzerine Toparlanýyoruz Hareketi'nin, Bilgi Edinme Deðerlendirme Kurulu'na itiraz baþvurusu yaptýðý anýmsatýlan açýklamada, Toparlanýyoruz Hareketi'nin haklý olduðu ve yasanýn gerektirdiði þekilde bilginin Meclis Baþkanlýðý tarafýndan verilmek durumunda olduðunun ortaya çýktýðý ileri sürüldü. Açýklamada, alýnan kararla Meclis Baþkanlýðý'nýn sorumluluktan kaçmasýnýn önüne geçildiði ifade edilerek, bu geliþmenin özellikle mal beyanlarýný alma ve yasaya uygun olarak yapýlýp yapýlmadýklarýný denetleme görevi olan Meclis Baþkanlýðý'ný halkýn ve sivil toplum örgütlerinin dolaylý da olsa denetlemesine kapý araladýðýna inanç belirtildi. Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz köylerindeki imamýn yaptýklarýna köylülerin þikayeti olduðunu söyledi "Ben Þahinler köyünden arýyorum. Bir müddet önce köyümüze Din Ýþleri tarafýndan bir imam tayin edildi. Köyde küçük bir camimiz vardý. Zaten köyün nüfusu kaç ki? Camiye gidenler de sayýlý. Köye tayin edilen imama arsa verdiler, bildiðim kadarýyla kredi verdiler ve bir ev yapmasýný saðladýlar. Ev yapýp köye yerleþti. Bu arada planlara göre inþaat yapýlmadýðý için Elektrik Kurumu elektriðini baðlamadý. Konu elçiliðe gitti ve elçiliðin giriþimiyle elektrik baðlandý. Þimdi köyümüze büyük bir cami yapýlýyor. Birkaç yüz kiþilik olacak sanýrým. Geniþ bir avlu ve avluda da bir imam evi yapýlýyor. Þimdi köyün imamý evini satýþa çýkardý. Lojmanda kalacakmýþ Köylüler olarak haklý tepki koyuldu ancak imam efendi Tayyip Erdoðan'dan kaðýdý olduðunu söylüyormuþ Kaðýt maðýt bir yana, imam evini satacak parasýný alacak ve gidip lojmana yerleþecek. Elektrik parasý yok, su parasý yok, kira derdi yok, emlak vergisi de ödemeyecek. Aldýðý 3750 TL maaþý da biriktirip herhalde anavatanýnda bir yatýrýma dönüþtürecek. Köylülerimiz bu konuyu müftülüðe bildirdiler ve onlara verilen cevap 'lojmana imam girecek baþkasý giremez' dediler. Neyse cemaati olmayan caminin nimetleri bunlar Ye imam efendi ye diyelim biz de " ÖZÜR Gazetemizin "Alo Afrika" köþesi kimi uyanýklarca suistimal ediliyor ne yazýk ki "Bir grup vatandaþ" imzasýyla Yeniboðaziçi'nden gelen ve önceki gün bu köþede yayýnladýðýmýz mektup da böyle bir BÝZÝM DUVAR suistimale vesile oldu. Bundan böyle bu köþede isimsiz mektuplara yer vermeyeceðimizi okurlarýmýza duyururken, söz konusu mektupta adý geçen Buðra Limited'den de özür dileriz OTOMOBÝL UÇAR GÝDER Bizim Mandra "ESCAPE HOMES" TAPU TESLÝM TÖRENÝ Kýbrýs Development'in, Alsancak'ta inþa etmekte olduðu "Escape Homes" projesinin tanýtým ve ilk etap tapu teslim töreni gerçekleþti. Yavuz Çýkarma Plajý bölgesinde yer alan ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun da katýldýðý önceki akþamki etkinlikte, ilk hak sahibine tapularýný Eroðlu verdi. 3 Etaptan oluþan Escape Homes Projesi; 17 bin metrekarelik alan üzerinde farklý metrekarelerde inþa edilmiþ 90 daire, yeþil alan, çocuk oyun parký, spor alan, yürüyüþ yollarý ve havuzdan oluþuyor. Militarist bayram törenleri, TC'li yetkililerin ziyaretleri ve okullarýn açýlmasýyla zaten aðýr bir felç geçirmekte olan mandranýn baþkent trafiði, bugün çok büyük fedakârlýklarla yapýlmakta olan ralli dolayýsýyla aðýr bir felçle daha karþý karþýyadýr. Vatandaþlar, rallinin mandra halkýnýn hangi sorununa en küçük bir çözüm getireceðini merakla sorgularken, sokaktaki adam, "Rallimizdi eksik" diye imalý imalý söylenir.

8 8 19 Eylül 2014 Cuma Baðýmsýz Köþe Arada Bir Ali Kiþmir Özgün Kutalmýþ Ýki etkinlik ve Kýbrýs Gerçeði... Bu hafta Salý günü 16 Eylül, 2014 tarihinde Lefkoþa'da iki toplum fertlerinin de katýldýðý iki etkinlik yapýldý. Ayni saatlarda yer alan etkinliklerin biri saat 19.30'da Hilton Hotel'de, diðeri de ara bölgedeki Dayanýþma Evi'ndeydi. Ýki etkinliðe de davetliydim. Ben Rumlardan ümidimi kestiðimden, þovun bir parçasý olmamak için Dayanýþma Evi'nden gelen her türlü maili açmadan silmekteyim. Diðer etkinlik ise Slovakya'nýn Anayasa günü nedeni ile Slovak Elçiliði'nce Hilton Hotel'de verilen resepsiyondu. Bilindiði üzere, her ay bir siyasal partinin ev sahipliðinde 25 yýldan yani çeyrek asýrdan beri Kýbrýs'taki Rum ve Türk siyasal partiler Ledra Palace Hotel'de bir araya gelerek güya Kýbrýs sorununu tartýþýyorlar. Ben bu sütundaki bir yazýmda Ledra Palace'daki bu toplantýlarda mastürbasyon yapýldýðýný yazmýþtým. Çünkü çeyrek asýrdýr bu toplantýlarýn Kýbrýs sorununa bir arpa boyu katkýsý olmamýþtýr. 2 ay önce TDP Genel Baþkanýnýn ricasý üzerine son defa bu toplantýlara katýldým. Artýk katýlmayacaðýný Sayýn Slovak Elçisine söylemek için de Slovak Elçiliði'nin Hilton'daki resepsiyonuna katýldým ve elçiye nezaketle ve münasip bir lisanla artýk hiçbir iki toplumlu etkinliðe katýlmayacaðýmý söyledim. Önce Hilton'daki resepsiyondan bahsedeyim. Kaç Kýbrýslý Türk davet edildi bilmiyorum ama, enaz 100 Ruma karþý 10 Türk ancak vardýk. Diðer yabancý misyon ve BM temsilcilerinden bazýlarý da orda idi. Slovak Elçisi Bayan Oksana konuþmasýna Kýbrýs Cumhuriyeti ile olan iyi iliþkilerin ekonomik olsun siyasi olsun daha da ileri götürülmesi üzerine bir nutuk salladý. Sadece konuþmasýnýn sonunda Kýbrýs sorununun çözümü yönündeki katkýlarýna devam edeceðini söyledi. Arkasýndan o gecede orada bulunan Slovak bir bakan da Rum yetkilileri eksalanslarý diye selamlayarak söze baþladý ve Kýbrýs Cumhuriyeti ile Slovakya arasýndaki iyi iliþkilerden bahsetti. Yanýmda sevgili solcu bir Türk dost vardý. Ona hitaben "Bak ikisinin de konuþmalarýnda Kýbrýs Türkü yoktur. Kýbrýslý Türklerin kurucu ortaðý olduðu ve Rumlar tarafýndan iþgal edilen Kýbrýs Cumhuriyeti vardýr" dedim. Devamla "Dostum Kýbrýs'ý hep emperyalistlerin böldüðünü söylüyorsunuz. Burada Kýbrýslý Türklerle Rumlarý kim böldü? Bak Türkler Türklerle, Rumlar Rumlarla yiyip içip sohbet ediyorlar. Ledra Palace'da her ay buluþtuðumuz dostlar bile hello deyip geçiyorlar" dedim, gülümsedi. Gözüme eski Rum Dýþiþleri Bakaný Rolandis iliþti. Yanýna yanaþýp kendimi tanýttým. Daha önceki iki toplumlu etkinliklerde yaþadýðým hayal kýrýklýðýný burada da yaþadýðýmý söyledim. "Niye" diye sordu. Slovak Elçisi ile bakanýnýn konuþmalarýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurucu ortaðý olan Kýbrýslý Türkleri yok farzedip Rumlarýn kontrolundaki Kýbrýs Cumhuriyeti'nden bahsetti dedim. "Yok sizlerden de bahsetti" dedi. "Konuþmasýnýn sonunda iki cümle ile Kýbrýs sorununun çözümüne katkýlarýnýn devam edeceðini söyledi" dedim. Gülümsedi ve bana Akýncý'yý sordu. Akýncýyý baþkan seçmek için çalýþtýðýmýzý söyledim. Samimi selamlarýný iletmemi söyleyerek ayrýlacaðý için izin istedi. Yer darlýðýndan diðer etkinlik ve düþüncelerimi Pazartesi günkü köþemde yazacaðým. Özür ve düzeltme Geçtiðimiz Çarþamba günkü yazýmda Sibel Siber'in Baþbakanlýðý döneminde TDP'li bakanýn önerisi üzerine ithâl portakal sularýna fon konmasýna Siber'le birlikte Mungan'ýn karþý çýktýklarýný yazmýþtým. Siber deðil, Mungan ile Atay A. Raþit karþý çýkmýþlar. Düzeltir ve Sayýn Siber'den özür dilerim. AMA HA! EIDE DÝNÝ LÝDERLERLE BULUÞTU Bir süreden beri iþbirliðini geliþtiren adadaki dini liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide'nin de katýldýðý yemekte dün yeniden bir araya geldiler. Din Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Talip Atalay, Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos, Ermeni Baþpisikoposu Nareg ve Maronit Baþpisikoposu'nun Temsilcisi Latin Papazý George Kraj'ýn katýldýðý yemekte Eide yanýnda BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim ve Ýsveç Büyükelçisi Klas Gierov da hazýr bulundu. Ýsveç Büyükelçiliði rezidansýndaki dün öðle yemeðinin ardýndan açýklama yapan BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Espen Barth Eide, "Çok iyi ve ilham verici bir toplantý" olduðunu belirtti. Dini liderlerin adanýn yeniden birleþtirilmesi için süren çalýþmalara desteklerini yinelediklerini kaydeden Eide, dini liderlerin toplumu ve liderleri çözüme teþvik için üzerlerine düþen önemli görevi sürdürme kararlýðýný sergilediklerini ifade etti. Geçmiþte her iki toplumun da çok acýlar çektiðini, geçmiþin deðiþtirilemeyeceðini ancak geleceði deðiþtirmenin iki toplumun elinde olduðunu ifade eden Eide, "Çözümsüzlüðün doðurabileceði çarpýcý olumsuzluklar ve fýrsatlar nedeniyle ilerleme saðlamak için çök önemli bir zaman" dedi. Bacaðý diz altýndan kesildiði için sigortadan emekli olamadý Evrensel Hasta Haklarý Derneði Baþkaný Emete Ýmge, ülkedeki bazý uygulamalarý insan haklarýna aykýrý bularak, yetkililerden bu uygulamalarý erken zamanda düzeltmesini istedi. Ülkede meydana gelen bir iþ kazasýyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Evrensel Hasta Haklarý Derneði Baþkaný Emete Ýmge, bir kaporta ustasýnýn geçirdiði kazadan sonra bacaðýnýn diz altýndan kesildiðini ancak söz konusu kiþinin kurallar gereði baðlý olduðu sigortadan malulen emekli olamadýðýný iddia etti. Ýmge, "Süreç içinde yetersiz kalan veya kiþilerin maðduriyetlerine çare olmayan kurallarýn deðiþtirilmesi sosyal devlet anlayýþýdýr" dedi. "BU OLAYIN VE BENZERLERÝNÝN TAKÝPÇÝSÝ OLACAÐIZ" Kaza geçiren kaporta ustasýna "bacaðýn diz altýndan kesildiði için malulen emekli olamayacaksýn" denildiðini öne süren Ýmge, bu kiþinin 3 çocuðu olduðunu söyledi. "Bir aileyi çocuklarýyla birlikte yoksulluða sürükleyecek bu uygulamaya seyirci kalamayýz" diyen Ýmge, yetkililere seslenerek, dernek olarak bunun ve benzeri olaylarýn takipçisi olacaklarýný belirtti. GÖÇ YASASINA DUR DE Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, sosyal adaleti bozan hiçbir yasanýn kabul edilemeyeceðini söyledi. Sendikalardan oluþan "Göç Yasasýna Dur De Ýnsiyatifi"ni kabulü sýrasýnda konuþan Meclis Baþkaný Sibel Siber, "Kamu Çalýþanlarýnýn Maaþ, Ücret ve Ek Ödeneklerini Düzenleyen Yasa'da mevcut olan aksaklýðýn "eþit iþe eþit ücret" olmayýþý olduðunu, bunun izahýnýn da olmadýðýný ve düzeltilmesi gerektiðine inandýðýný kaydetti. "Sosyal adaleti bozan hiçbir yasa kabul edilemez" diyen Siber, Hükümetin bu yönde irade koymasý ve çalýþmalarýn baþlamasý gerektiðini söyledi. "Bunun düzeltilmesi için yapýlacak çalýþmalarýn, sendikalar, hükümet, Meclis ve meclisteki milletvekillerinin kollektif bir anlayýþla yapmasý gerektiðine inanýyorum. Bu göç yasasýnýn malzeme yapýlmamasý gerektiðine inanýyorum" diyen Siber, bu yasa üzerinde çalýþarak hep birlikte bir çözümün bulunmasý gerektiðini belirtti. Uzun yýllar okuyarak meslek edinenlerin de düþük ücretle iþe baþlamalarýnýn motivasyonu kýracaðýna dikkat çeken Siber, "bizim ülkemizde istediðimiz iþ huzurunun olmasý, iþ veren ile çalýþanýn mutlu olmasýdýr" dedi. Kamuda bazý aksaklýklarýn ve hantal yapýnýn olduðunun bilindiðini de söyleyen Siber, bununla ilgili yasanýn bir an önce meclisten geçmesi gerektiðini, birçok þikayet edilen konunun altýnda bunun yattýðýný dile getirerek, sorulara hep beraber çözüm bulunmasý gerektiðini vurguladý. ÖZKARDAÞ "Göç Yasasýna Dur De Ýnsiyatifi" adýna konuþan Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, sendikalarýn biraraya gelerek "Göç Yasasý" diye niteledikleri bu yasanýn ortadan kaldýrýlmasý için bir mücadele baþlattýklarýna iþaret ederek, bu yasanýn tüm mücadelelere raðmen 2011 yýlýnda Meclis'ten geçirildiðini anýmsattý. Bugün çok önemli bir gün... Avrupa'nýn bölünmüþ tek baþkenti bugün bir spor dalý sayesinde birleþiyor... O nedenle "aman ha" diyorum... Fanatik kesimlerin eline malzeme vermenin ve anlamsýz bir takým eylemler içerisine girmenin hiçbir anlamý yok... Bunu özellikle organizasyona karþý olan kesimler için söylüyorum... Kaldý ki hala neden karþý olduklarýný anlamýþ deðilim... Ýþin içerisinde KKTC'nin en önemli ve en fanatik savunucusu Serdar Denktaþ var... Bugün Serdar Denktaþ'a "hayalinizdeki çözüm modeli nedir" diye sorsanýz, cevabý, "mevcut þekilde devam etsin ve KKTC dünya tarafýndan tanýnsýn" olacaktýr... Ýnanýnýz bunu ondan daha çok isteyen birisi olamaz... Ancak hala bazý çevreler kraldan çok kralcý olmaya çalýþýyorlar... Ve ortamý germek için çýrpýnýyorlar... Yýllarca bu toplum ne çektiyse hep bu zihniyet yüzünden çekti... "Bunu yaparsak þöyle oluruz", "bunu yapmazsak böyle oluruz" diye diye hayatýmýzý yediler... Yahu arkadaþým bugüne kadar sizlerin dediði ve istediði þekilde hareket ettik de ne oldu? Ýþte Barcelona yakýnda adanýn güneyine gelecek... Messi ve Neymar APOEL'e karþý forma giyecek... Ama sen hala bu tür organizasyonlarý "Rum'a yama olmak" olarak görüyorsun... Peki, "ana vataným" dediðin Türkiye de seninle ayný þeyi düþünüyor mu? Yani "ben Rumlarla maç yapmam" diyebiliyor mu? Aksine "seve seve" gelip güneyde maçýný oynayýp tekrardan ülkelerine dönüyorlar... Adanýn kuzeyinde "KKTC" varmýþ, orada Türkler yaþarmýþ falan hikaye... Artýk dünyanýn Dikilitaþ'ýn etrafýnda döndüðünü sanmaktan vazgeçiniz... Beðensek de, beðenmesek de, dünyanýn bazý gerçekleri var... Ve bizler bu gerçeklerin içerisinde yer almýyoruz... Türkiye Baþbakaný "biz KKTC'yi resmen tanýyoruz" diyor... Sen en milliyetçi arkadaþým, bu tanýnmanýn sözden öteye gidebildiðine hiç þahit oldun mu? Seni resmen tanýyan bir ülke seninle bir futbol müsabakasý dahi yapmaktan korkar mý? O halde bu organizasyona niye karþý çýkýyorsun? Kendi gençlerinin önünü niye kesmek istiyorsun? Sýrf Kýbrýs Cumhuriyeti adýna yarýþacaklar diye mi? O halde sizler ya okuduðunuzu anlamýyorsunuz, ya da hiçbir açýklamayý okumadan hamaset türküsüne baþlýyorsunuz... Kýbrýslý Türk sporcular Türkiye adýna yarýþmak için baþvuruda bulundular ancak "Türkiye vatandaþý deðilsiniz" diye ortada býrakýldýlar... Ve Kýbrýs Cumhuriyeti adýna yarýþmak için baþvuruda bulundular... Peki, sizce Türkiye'nin kabul etmediði sporcularýmýzý Rumlar neden kabul ettiler? Evet, çekinmeyiniz ve cebinizde taþýdýðýnýz kimliklerden utanmadan, "çünkü sporcularýmýz Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþýdýrlar" deyiniz... Ýþte gerçek budur!.. Türkiye "Kýbrýslý Türkleri sevmiyor" ya da istemiyor diye onlarý reddetmedi... Kurallar gereði bunu yapmak zorunda kaldý... Tam tersi olarak Rumlar Kýbrýslý Türk sporcularý severek kabul etmediler... Onlar da kurallara uymak zorunda kaldýlar... Ancak sizler, hatta bizler de kuralsýz bir düzende yaþamaktan dolayý kurallarýn nasýl iþlediðinden haberdar deðiliz... O nedenle kraldan çok kralcý olmaya ve ortamý germeye hiç gerek yok... Hele de yarýþ anýnda bu toplumu dünyaya rezil etmeye hiç kimsenin hakký yoktur... Ýþte tam da bu yüzden "aman ha" diyorum... Hepimiz akýllý olalým ve bu organizasyonun kuzey ayaðýnýn sorunsuz tamamlanmasýna katký koyalým... Hatta katký koymakla kalmayalým, mükemmel olmasý için çalýþalým... "Kýbrýslý Türkler beceriksizdir" diyenlerin aðýzlarýný kapatalým... Yoksa beceremeyeceksek býrakalým bu iþi de bizler adýna TC elçiliði yapsýn... Ondan sonra da gerek Ankara gerekse de Rumlar bizi aþaðýlasýn... Bugün tüm dünyanýn gözü Kýbrýs'ta olacak... Ben barýþýn sporla çok daha kolay ve hýzlý bir þekilde geleceðine inanan bir kiþiyim... "Eurosports" bugün tüm dünyaya Kýbrýs'ýn sadece güneyinin deðil, kuzeyinin de var olduðunu gösterecek... Ve iki toplumun birlikte çok daha güzel organizasyonlara imza atabileceklerini ispat edecek... Þimdi ralli zamaný...

9 9 19 Eylül 2014 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV KOSOVA'DA IÞÝD IÞÝD'e militan gönderme suçlamasý ile gözaltýna alýnan Kosovalý 40 kiþinin haberleri, Kosova'da ne zamandýr ailelerin paniði haline gelen sorunu dünya gündemine taþýmýþ oldu.balkanlar'da aðýrlýklý Müslümanlarýn yaþadýklarý KosovaBosna topraklarýndan radikal Ýslamcý terör örgütlerine terör eylemcisi olarak gençlerin gittikleri gerçeði, çoðunluðun Müslüman olduðu bölgelerdeki örgütsel çalýþmalarýn doðal sonucu gibi görülebilir... Ancak, kaygý duyulmasý gereken çok fazlanedeni de var Çocukluðumun geçtiði Priþtine Büyük Camii'nin karþý köþesinde Mevlevi Þeyhi'nin tekkesi, müritlerin dönerek yaptýklarý törenlerbilincime kazýnmýþtý. Çoðunluk Kosova Arnavutlarýnýn ise cami ve ibadetinden uzak, Alevi inancýna baðlý yaþadýklarýný biliyordum. Tam da bu nedenle Kosova'dan, IÞÝD tetikçisimilitanlarýn çýkmýþ olmasý gerçeði ile çarpýlmýþtým.alevibektaþi kültürü ile yüzlerce yýlý devirmiþ ailelerin içinden, radikal Ýslamcý terör örgütlerinin tetikçi militanlarý nasýl türemiþti?sonuç, Türkiye'nin penceresinden "Katil Sýrplar,Miloþeviç" olarak özetlenecek kadar basitdeðil. Þükran SONER (Cumhuriyet) TARÝH 23 AÐUSTOS 2013 CTP DP'den sonra UBP'ye gitmeye cesaret edemedi... DP ile ipler koptuktan sonra CTP tabandan yükselen 'UBP'yle imkansýz' sesleri karþýsýnda UBP ile masaya oturmaktaktan vazgeçti. Hükümet konusunu daha geniþ platformda tartýþma kararý aldý... Hayvancýya bala yok, ama ralliciye var... Gözden kaçmayanlar... NE KADAR KAZIK, O KADAR TANITMA MI? "Özellikle dýþtan gelecek yabancýlara ev satacak baþarýlý müteahhitlerin çoðalmasýný temenni ederim, çünkü dýþtan gelenlerin mal alýp buraya yerleþmesi KKTC'nin dýþ dünyaya tanýtýlmasý bakýmýndan önem arzetmektedir" diyen Eroðlu, pek çok Ýngiliz vatandaþýnýn KKTC'deki müteahhitlerden fena halde kazýk yediðinden habersiz olabilir mi acaba? Bu hamaset dolu demeçleri okuyunca insan ister istemez düþünüyor: Yabancýlara ne kadar kazýk atarsak, KKTC'yi o kadar tanýtmýþ oluruz Bu mudur? E budur herhalde DÝPNOT Antalya'da oturan 43 yaþýndaki Ýbrahim Erim, Facebook'ta Tayyip Erdoðan'ý, fotomontajla Kanuni Sultan Süleyman gibi gösterdiði için 6 bin lira para cezasýna çarptýrýldý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Girne ve Güzelyurt Telekomünikasyon Dairelerinde personelin rahat bir ortamda çalýþmalarýný saðlamak için ihaleye çýktýk." Ahmet KAÞÝF (Ulaþtýrma Bakaný) VÝRGÜL... BAÐIMLI BAÐIMSIZLIK Ýskoçya'daki referandumdan "evet" çýkar da, Ýskoçlar Birleþik Krallýk'tan ayrýlýrlarsa, bizimkiler galeyana gelecek mutlaka. Pusuda bekliyorlardýr þimdi Ýskoç "evet"ini. Ýskoç "evet"i Ýngiltere'den ayrýlmak, Ýngiltere'ye baðýmlýlýktan kurtulmak anlamýndadýr. bizim ayrý devletçilerin istedikleri þeyin baðýmsýzlýkla falan alakasý yoktur. Tam tersine istedikleri tamamen Türkiye'ye baðýmlý olan bir KKTC'nin tanýnmasý ve bugünkü durumun devamýdýr. Bütün kavramlar gibi "baðýmsýzlýk" da maalesef çarpýtýlmýþ ve "Baðýmlý baðýmsýzlýk" halini almýþtýr SÖNDÜRÜN IÞIKLARI DA "BEKLEDÝN DA GELMEDÝ" ÞARKISINI SÖYLEYCEYÝG "Türkiye'nin etkin, fiili garantörlüðü, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin ve Güvenlik Kuvvetleri'nin korumasý altýnda KKTC'nin tanýnmasýný bir an önce özlemle beklemekteyiz." Sümmani SALMAN (Muharip Gaziler Derneði Genel Baþkaný) Eðer Ankara vakti zamanýnda IÞÝD'e açtýðý kapýlarý Kürtlere açabilseydi Televizyon haberlerine bakýyorum.yazý konusu taþýyor.biri, AÝHM'nin Türkiye'yi mahkûm eden Alevi kararý.baþbakan Davutoðlu konuþuyor.ýnandýrýcý deðil.aýhm'nin karar özeti: (1) Türkiye'deki zorunlu din dersi uygulamasýyla Alevi inançlarýna saygý gösterilmiyor. (2) Aleviler yok sayýlýyor. (3) Ve Türkiye, "daha fazla gecikmeden, ailelerin dini ve felsefi inançlarýný açýklamak zorunda býrakýlmadýklarý bir muafiyet sistemi"ne gitmeli. Vurgulanan bu noktalarýn haklýlýðý ve Türkiye'deki uygulamanýn laikliðe aykýrýlýðý uzun yýllardýr biliniyor.ama Davutoðlu, 12 Eylül askeri yönetiminin ürünü olan o malum resmi bakýþ açýsýný tekrarlamaya devam ediyor.bu yüzden de inandýrýcý olamýyor. Çünkü zorunlu nitelik taþýyan din derslerinin uygulamada SünniHanefi inancýný dayattýðýve devletin bu tavrýyla laikliði çiðnemekte olduðu bilinmekte. Bir baþka konu Kürtçe eðitim.ana dilde eðitim de bu ülkede sorunlu niteliðini korumaya devam ediyor.bugün istenen, temel bir insan hakký olarak evrensel nitelik taþýyan ana dilde eðitim hakkýnýn Kürtlere de KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu tanýnmasýdýr.televizyonda Davutoðlu'nu izliyorum.bu konuda nefes tüketiyor.ama yine inandýrýcý olamýyor.çünkü, Ankara hâlâ evrensel nitelik taþýyan temel bir insan hakkýnýn gereðini yerine getirmiyor.diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak, devletin ya ana dilde eðitim vermesi, ya bu yetkiyi yerel yönetimlere devretmesi ya da halkýn kendi okullarýný açmasýna izin vermesi gerektiðini söylüyor. Yine televizyon haberindeyim.tbmm Baþkaný Cemil Çiçek konuþuyor.konu, PKK ve IÞÝD.PKK'nýn IÞÝD'e kaþý mücadele kapsamýnda Amerika ve Avrupa'da dikkat çekmeye baþlamasý, Meclis Baþkaný'ný rahatsýz etmiþ. Þöyle konuþuyor: "PKK'nýn, IÞÝD'e karþý verdiði mücadeleden bahisle, Batý toplumlarýna sempatik görünme çabalarý var.böyle bir illüzyona inþallah Batý toplumlarý inanmaz.bu örgüt, terör örgütü olmaya devam ediyor."sayýn Çiçek, IÞÝD olayý baðlamýnda Suriye ve Irak'ta olanlarý doðru okuyamamýþ. PKK-PYDYPG üçlüsünün Suriye'de IÞÝD'e karþý oynamakta olduðu rolle ilgili olarak doðru bilgilendirilmediði anlaþýlýyor.washington ve Avrupa baþkentlerinde, IÞÝD'le mücadele konusunda Kürtler yerli yerine oturtulmaya baþlanmýþ durumda.ankara, TBMM Baþkaný gibi, bu gerçeði yerli yerine oturtamazsa, bölgede biraz daha yalnýzlaþýr, manevra alanýný daraltýr, diðer yandan 'çözüm süreci'ne kendi eliyle büyük bir çomak sokmuþ olur. Eðer Ankara vakti zamanýnda IÞÝD'e açtýðý kapýlarý Kürtlere açabilseydi, Rojava'da PYD-YPG'yi karþýsýna almamýþ olsaydý,bugün belki IÞÝD bu kadar güçlü bir düþman haline gelmezdi.sayýn Çiçek'in dili ve hissiyatý, Kürt sorununun bu memlekette çözümü açýsýndan umut verici deðil. Çiçek'in bu dili ile hissiyatýný, AKPiçinde paylaþanlarýn az olmadýðýný da belirtmekte yarar var. ( Bu yazý Hasan Cemal'in T24'te yayýmlanan "Erdoðan'la Davutoðlu'nun iþleri gün geçtikçe zorlaþacak" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtý..)

10 10 19 Eylül 2014 Cuma Ahmet Baba Baþbakanlýk Trafik ýþýklarýnýn güney istikametindeki tarafýna (Ar-Un karþýsý) sol ve sað þeridi ayýrmak için þerit boyu plastik çubuklardan koysalar da saðdan sola, soldan saða yol kesen açýkgözler yok olsa. Kaç paradýr bu plastik engeller? 5-6 kiþi toplanýp ödesek olmaz mý? Kazim Denizci Çalýþma Dairesinin Kuruluþ Amaçlarý 3. Dairenin kuruluþ amaçlarý þunlardýr: (1) Çalýþma ve iþ hayatýný ve iþçi ve iþveren iliþkilerini ilgili Yasalarda öngörüldüðü þekilde düzenlemek; (2) Ýþ yerlerinde iþ güvenliði ve çalýþanlarýn saðlýk ve refahýný, Ýlgili Yasalarda öngörülen düzeyde tutmak; (3) Ýþ kazalarýný ve meslek hastalýklarýný önleyici önlemlerin alýnmasýný saðlamak ve bu tür olaylarýn gerçekleþmesi halinde gerekli araþtýrma ve soruþturmayý yapmak; (4) Ýlgili Yasalarýn uygulanmasýný saðlamak ve denetlemek; (5) Çocuklarýn ve genç kiþiler ile kadýnlarýn, özürlülerin, þehit ailesi ve eski hükümlerin istihdamýný saðlamak ve denetlemek; (6) Ýþsizliði önleyici önlemleri almak ve iþ ve iþçi bulma hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesini saðlamak; (7) Yetiþkin insan gücünün planlamada en iyi þekilde deðerlendirilmesini saðlamak amacýyla gerekli hizmet birimlerinin kuruluþunu ve verimli çalýþmasýný saðlamak; ve (8) Çalýþma yaþamýnýn düzenli, adil, üretken ve uluslararasý normlara uygun düzeyde olabilmesi için Devletin vereceði hizmetler ve çözüm yollarýný tespit edecek ve gerekli yasal düzenlemeler ve uygulamalarla ilgili danýþmanlýk yapacak birimlerin oluþumunu saðlamak. Peki, ben takip eden dostlara soruyorum bu daire görevini yapýyor mu? Burak Mavis 2011 sonrasý göreve giren tüm öðretmenler, kamu çalýþanlarý, iþçiler AKP arzuu ve iþbirlikçi devlet eliyle sosyal, demokratik ve ekonomik eþitsizliðe uðramaya devam ediyor. Bu hak ihlali, sosyalist geçinen bir partinin hükümet döneminde ortadan kaldýrýlmasý bir yana iyileþtirilmesine dahi cesaret edilemiyor. Bu hak ihlalinin yarattýðý eþitsizlik toplumsal bir soruna dönüþürken, çalýþma barýþý bozulmaya yüz tutarken, sosyalist geçinen bir vekil biz getirmedik ki, diyebiliyor. Göç Yasasý denen mahlukat ayný alanda çalýþan bireylerin birbirinin haklarýný sorgulamakla deðil, birbirinin ücretleri ile deðil, birbirinin çalýþma süreleri ile deðil, eþitlik ve adalet temelinde birlikte mücadele ile ortadan kaldýrýlabilir. Göç Yasasý çalýþma barýþýný bozan, yoksullaþtýran, dayanýþmayý, örgütlülüðü ortadan kaldýran ucube bir yasadýr. Bu ucubeye karþý bölünerek deðil, birleþerek ayakta kalabiliriz, bu ucubeyi tek baþýmýza deðil, örgütlü gücümüzle yenebiliriz. Siyasilerin bizim için biþey yapmasýný beklemeyiniz, onlar bizi 'kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez' anlayýþý ile koltuðunu saðlamlaþtýracak oy olarak görüyor. Göç Yasasý'ný ortadan kaldýracak olan birlikteliðimiz, dayanýþmamýz, bütünlüðümüzdür! Ýlkay Adalý paylaþtý... Gerçek bir Kýbrýslý... Mustafa Akýncý... Ülker Fahri GÜNÜN HABERÝ: Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'nin 23 Eylül'e kadar bakacaðý davalar kiþi uyuþturucudan, kiþi hýrsýzlýktan, kiþi evrak sahtelemekten, 4. 3 kiþi adam öldürmeye teþebbüsten, 5. 3 kiþi ýrza geçme, çocuða cinsel istirmardan, 6. 5 kiþi vahim zarar vermekten, 7. 4 kiþi tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olmaktan, 8. 5 kiþi kanunsuz ateþli silah taþýmaktan, Hamza Irkad Sn Sibel Siber, bu resim sizin için ne ifade eder? Cevabýnýzý alsak kiþi suç gelirini aklamaktan, kiþi eski eser tasarrufundan, kiþi kasten yangýn çýkarmaktan, kiþi gümrük vergisi ödenmemiþ mal tasarrufundan. DÝKKATÝNÝZÝ ÇEKERÝM, BU DAVALAR SADECE ÖNÜMÜZDEKÝ 1 HAFTA ÝÇÝNDE GÖRÜÞÜLECEK DAVALAR. DAHA YÜZLERCE BENZERÝ DAVA VAR. Not: Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný'nýn dünkü açýklamasýndan alýnmýþtýr. Ziya Emir Milli günlerde hiçbirine ihtiyaç yokken çelenk koyma yarýþýna giren Muharip ve Milliyetçi Derneklerin yarýn yapýlacak " Ralli " hakkýndaki düþünceleri ve eylem planlarý bir hafta önce yaptýðým açýk çaðrýya raðmen tarafýmdan öðrenilmemiþtir. Acaba ben mi duymadým yoksa bu arkadaþlar da klavye kahramanlýklarý ile dernek baþkanlýklarýný götürmeye devam mý ediyor. Bir kez daha çaðrý yapýyorum aleni eylem yapmaya korkan dernek baþkanlarý artýk ne Liderlerimizin adýný, Ne Mücahitlerimizin adýný ne de Bayraðýmýzýn, Devletimizin adýný kullanarak faaliyet yapmasýn, dergi çýkarmasýn, bilet basýp balo düzenleyip gahramanlýk yapmasýn. Kahramansalar yarýn sabah eylem yapsýn. Bu akþamdan gidip Taksim sahasýný iþgal etsin. Hade hodri meydan... Kandemir Berova Dün akþam Lefkoþa'dan Girne'ye doðru biskletle giderken arka lastik patladý. Ciklos'dan aþaðý inerken ani olarak tekerlek indi. Durdum. Özellikle uzun yol gidenlerin mutlaka yedek iç lastik ve pompa bulundurmalarý gerekir. Ayrýca yeterlý ýþýk tertibatý da þart. Arka lastiði çýkarma teknikleri Youtube'da mevcut. Bunu önceden öðrenmiþ ve uygulamada pratik yapmýþ olmam sayesinde arka lastiði yaklaþýk 20 dk da tamir edip yola devam edebildim. Yola tedbirli çýkmanýn önemi bir kez daha pratikte kanýtlanmýþ oldu. Günsel Djemal Elüstün Haydi Scotland EVET de Baðýmsýzlýðýn için kimbilir belki KKTC de sana bir elçi gönderir! Cansev Günsoy Bazý arkadaþlar beni çeþitli sayfalarý beðenmeye davet etmiþ.tþk ederim. Bir bakayým dedim neymiþ bunlar. Cübbeli Ahmet Hoca, Ezan sesi, tabii Abdullah Gül ve adýný bile duymak istemediðim rte.. Ben dinimi içimde yaþarým arkadaþ reklama gerek yok. Daha önce de söyledim yine söyleyim. Hatim indirmedim ama kuran okudum ve okuduðumuz þeylere uymuþ olsaydýk bütün insanlar melekti. Beþ vakit namaz kýlýpta haram yemek nasýl müslümanlýk oluyor. Bencillik, nankörlük yalancýlýk fitnecilik daha saymakla bitmez. Ben razýyým namaz kýlmayým ama bunlarý da yapmayým.eskiden dua bile gizli yapýlýrdý. Adam namaz kýlacak dükkanýn önüne secdeyi koyup namaz kýlýyor. Bu ne yani þimdi Dükkanda yerin yokmu be kardeþim o zaman camiye git. yerler pis. Aferin pohpof namaz kýlýyor. Bende onun müslümanlýðýna inandým. Ezan okuyupta gece kulubünden çýkmayan adam bilirim. Çok eskiye gitmeyim Baþbakan maaþý ile gemiler hastahaneler uçaklar alan Hýrsýz biliyorum. Boþverin müslümanlýðý Ýnsan olun yeter. O zaman müslüman olacaksýnýz. Ahmet Ersöz Bir heyecandýr gidiyor Ralliciler geliyor Bu bizi tatmin etmiyor Gelen koyup gidiyor xxx Tanýmam diyorsun Her türlü oynuyorsun Fýrtýnalar mý kopsun Kýbrýs Türkü ne olsun xxx Ceplerimizde çeþit kimlik Ne birlik kalmýþ ne benlik Menfaate dayalý beraberlik Iþimiz gücümüz gevezelik (a.e.)

11 19 Eylül 2014 Cuma 11 Emre Ileri Devrimlere baþ koyup yolu devlete çýkan çýkmaz sokaklar... Amaçlar araçlarý haklý çýkarýr diyen yolu þiddete varan totaliter akýllar... 'Güzel' konuþaný, güzel yapar sananlar varken, bize söz düþmez!.. yazý düþer, þiir düþer... Arda Nasiboðlu UBP Genel Sekreteri, Maðusa Milletvekili Sunat Atun'un kýzýnýn Ýskele Bölgesi'nden kolej sýnavýna girip koleje yerleþmesine karþýn, Maðusa Koleji'ne aktarýldý Bu yýl tüm öðrencilerimi Ýskele'den sýnava sokacaðým... Bahadýr Dikerman Soyadý Atun olanlar varsa þanslarý olur:) Yoksa dikkat et güvercinliðe düþmesinler:=)))) Arda Nasiboðlu Bizden sonra onun da kapadýlar Bahadýr Ali Yiðit Bekliyoruz. Arda Nasiboðlu Ali adres olarak senin evi gösterecem, Tam adresi yaz bana Ali Yiðit Ýskele bölgesinde bazý okullarda hala öðretmenler daha atanmadý. Bu her sene bu þekilde oluyor. Çocuklarýn her sene öðretmeni deðiþiyor. Bazý okullar hala birleþtirilmiþ. Bu öðrencilerin diðer öðrencilerle kýyaslanmasý yanlýþ bence. Bunu fýrsat bilenler de Ýskele'den sýnava giriyor. Fýrsat eþitliði yok. Düþük puanla koleje girenlerin suçu deðil. Arda Nasiboðlu Kesinlikle deðil hatta bu özellikle yapýlýyor ki bu gibi uyanýklar istedikleri gibi düzeni devam ettirsinler... Oradaki okullarda görev yapmaya çalýþan ne idareci, ne de öðretmenlerin suçu deðil. Bu memlekette her þey merkezde yaþayanlar için düzenlenmiþtir Ali. Karpaz kontenjaný diye göreve baþlamýþ kaç öðretmen arkadaþýmýz nerede þimdi? Nazým Topcan 45 senedir kaldýðým, bir dönem mahalle arkadaþlarýmla otlar arasýnda top koþturttuðum eski Çetinkaya antreman sahasý HISAR ALTI böyle hummalý çalýþma ve temizlik görmedi! Yarýn Avrupa ve Ortadoðu otomobil Rallisi aha burda benim mahallemde yapýlacak. Hisar altý sakinleri köpekler, kediler, fareler, miþarolar çýldýracak..efkalipto ve hurma aðaçlarý ise budandýklarý için sevinecekler. Semen Yonsel Saygun Genç meslektaþlarýmýzla aramýzda eþitsizlik yaratan Göç Yasasý denen ucube yasa nedeniyle 2011 sonrasý iþe giren öðretmen arkadaþlarýmýz hazýrlýk ödeneði alamýyor.oysa bu yasayý getirenler de halen yürürlükte olmasýna göz yumanlar da vekillere özel 500 er lira artýþý alabiliyor.açlýk sýnýrýnda yaþattýðýnýz genç nesillerin yüzüne utanmadan bakabilecek misiniz? Hasan Cezaroðlu CTP 'nin ilkelerini benimsemeyen ve bu nedenle parti uyesi bile olmayan, DP 'nin kurucularindan olan ve BG konseptinden CTP-BG 'ye katilmis bir kisinin, parti tabaninda bile tartisilmadan PM tarafindan, cumhurbaskan adayi olarak belirlenmesi CTP uyelerine bir dayatmadir. Bu dayatma karsisinda, konu adaya "parti disiplini" deyip uyeler oy verir mi? Oy verirse, bu kendi kendilerini inkar anlamina gelmez mi? Hasan Kelebek'in albümünden: St. Hilarion'da mücahitler Yýl Mehmet Onur TC oyuncak Baþbakaný Davutoðlu geldi ya... Toplandý meclisteki bütün þükrancý siyasi partiler... Ve þükran anam diyorlar... Kuruldular sofraya... Hepsininde yüzlerinde gülücük... Kolay mý analarý geldi... Analarý için tam takýr orda olacaklar... Senin sofran boþ kalacak, onlara ne... Sen sürüneceksin, sürün... Sen yok olacaksýn, yok ol... Ýradeni gasp edecekler, etsinler... Onurunu çiðneyecekler, çignesinler... Sen kimsin ki... Geçmiþte Denktaþ bunlarý yaþatýrdý bizlere... Bugün ise saðcýsý ve solcusu hep birlikte! Toplandýlar bu sofrada... Derman Saraçoðlu Bir çýnar daha göçtü. Rezvan Ustayý kaybettik. Hayalini kurduðu barýþý ve topraðý bütün Kýbrýs'ý, anayurdunun, insanlarýnýn özgürleþtiðini göremeden ayrýldý o da Yaþamý boyunca emeðin kurtuluþu için mücadele sürdürdü. Önce PEO'da, AKEL'de ve ardýndan CTP'de sýra neferi oldu. Önemli görevler üstlendi. Ýlerici hareket içinde pek çok fedakarlýkta imzasý var. TMT tarafýndan hain ilan edildi en karanlýk dönemlerde. Tehditlerle baskýlarla karþýlaþtý. Yoldaþlarý katledildi. Olmadýk acýlar çekti ama vazgeçmedi. Kýbrýs'ta Türk-Rum dostluðuna inandý hep. Ne iki birbirine düþmanlaþtýrýlmasýný, birbirine kýrdýrýlmasýný kabul etti, ne de sonuçlarýný bu küçücük adada. Yaþamýnýn her döneminde, egemen güçlerin böl ve yönet siyasetlerine, kör milliyetçiliðe karþý koymayý sürdürd Ada üzerinde Kýbrýslý Türklerin, Kýbrýslýlarýn haysiyet ve insan haklarý Tek vücut halinde... Bu sofra þükran sofrasý... Kýbrýs Türküne atýlan en büyük kazýðýn sofrasý bu sofra! TC Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan tarafýndan idare edilen, oyuncak TC Baþbakaný Davutoðlu'nun buraya geliþi nedeniyle kendisini protesto etmeye çalýþan Komünist Emek Hareketinden Görkem Eylem, polis tarafýndan dayak yiyerek iþkence ile tutuklanmýstýr. Ayrýca olayý görüntülemeye çalýþan Ýbrahim Beton Mercan'da dayakla göz altýna alýnmýþtýr. Sürekli dile getirir ve de yazarým bu ülkede iþgal vardýr diye! Açýkça isgalin alasýný göstermiþtirler. Eylem v? protesto her bireyin hakkýyken, bugün bu iþgal düzeninde insanlarýmýz dayak, iþkence ve tutuklama yaþýyorlar. Bu iþgal rejimi sanmasin ki hep böyle gidecektir. Elbet bir gün bunun hesabýný vereceklerdir. mücadelesine aktif olarak katýldý sonuna kadar, gücünün yettiðince. Iþýklar içinde yat yoldaþ Rezvan Konti. Sevgili veteran keþke sana giderayak "rahat uyu, emanetin emin ellerde" diyebilecek durumda olsaydýk Cemal Bektaþ Bir devrimci büyüðümüz, duayen bir komünist, samimi bir solcu Rezvan ustamýz sonsuzluða yürüdü. Iþýðý zaten boldu Rezvan ustanýn bundan böyle daha da bol olacak. Bir Mayýslarda hýsar altýnda buluþur, millet toparlanana kadar bir saat kadar sohbet ederdik. Son üç yýl ben gidemedim ama eminim o bir þekilde oralardaydý. Kavgasýna sahip çýkýldýðý ölçüde Huzur içinde olacaktýr. Mehmet Mahmut REZVAN USTA'yi kaybettik... Karpaz'dan gelip de Lefkoþa'ya doðru yolalan 1 Mayýs otobüsünün en renkli simalarýydýlar Mustafa Konti beraber... Bülent Fevzioðlu GÝDÝYORUM (bir Mahur beste için) Kalbimdeki aðrýmý Yenildiðim sevdamý Senden kalan þarkýmý Sarýp yorgun koynuma Hüzünle gidiyorum Cevapsýz sorularda Derin uçurumlarda Kahreden yalnýzlýkta Kýrýk bir tüfek gibi Çaresiz gidiyorum Sevdan memleketimdi Tenin, güvercinimdi Yüzün... Akdeniz'imdi Bir mavi vurgun yedim Soluksuz gidiyorum Daðdýn, çöktün içimde Þavktýn, söndün içimde Yârken, yara içimde Dönüp, 'son kez' diyerek Bakmadan gidiyorum Ne varsa yalan oldu Gül sustu sular soldu Hayat, kâbusla doldu Yakýp kendi külümü Savurup gidiyorum Ýlknur Iþýl Türkmen 1994 kamuya hizmet için giriþ yýlým. Öðretmen olduðum için her ders yýlý baþýnda "hazýrlýk ödeneði"adý altýnda katký alýyorum. 2.senedir aldýðým bu katký beni huzursuz ediyor. Hiç böyle bir þey olabilir mi diyeceksiniz oluyor adalet duygum zedeleniyor, eþitlik duygum zedeleniyor. Hü?ümet 2 ortaktan oluþuyor.1.partiden bir þey beklediðimiz yok. Sað görüþünün gereði neysa onu gerçekleþtiriyor. Ama Ctp-bg sol-liberal gözüküp sað vuruyor. Beklentileri yýlgýnlýða dönüþtürüyor. Biz ögretmenler yeni giren eski giren diye ayrýlmak istemiyoruz. Ayný hizmeti veriyoruz ve bunun bedeli altta deðil, üste eþitlemektir. Beceremeyen de EÞÝTLÝK ilkesinden bahsetmesin! Arda Gündüz Kendimi senle toplayýp gene sana bölüyorum. Ve sonra bölünüyorum ve bölünüyorum ve gene bölünüyorum. Atilla Ýlhan dizeleri takýlýyor dilime ; '' Ne kadýnlar sevdim, zaten yoktular..'', öyle bölük deþik bir ruh hali, öyle delik pörçük bir hayat. Umursamazlýðým, benim en çok sevdiðim, ah! Nilgün Ecvet Orhon TC'den bile görüneni burada hükümet edenler göremiyor... Teþekkürler Engin Bey... Saya Engin Kýbrýs'tan öðretmen bir bayan arkadaþla tanýþtým. Ç ok güzel bir dostluk kurduk. Ben ne kadar AK partiliysem o o kadar AK partili deðildi,görüþler farklýydý ama niyet insanca yaþamaktý. Bana Kýbrýs'tan bahsetti.kýbrýs'taki kumar eðlence ve fuhuþtan ve Kýbrýslýnýn bundan çok rahatsýz olduðundan bahsetti. AK partiyi seven biri olarak utandým açýkçasý ve caný gönülden þunu söylüyorum Kýbrýs halký dinlenmeli, bu halk neden Türkiye'ye küs her yönüyle ortaya çýkarýlmalý. Kürtlerle ve tüm etnik guruplarla tekrar kucaklaþan Türkiye Cumhuriyeti kendi kardeþlerinide unutmamalý

12 12 19 Eylül 2014 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Emine Hür Koca bulamadým ben Ana olamadým ben Tanrým helâlinden ver Piç doðurmak istemem Kitap Dünyasý Siyah Sancak (Ukab ile Armagedon'un Kanlý Mücadelesi) Ali Kuzu KARÝYER YAYINCILIK ÖZDEYÝÞLER "Bilginin bulunmadýðý yerde bilgisizliðin adý bilim olur." G.B. Shaw TADIMLIK çocukluðumu düþününce küçük sevgilim gelir anýlarýn izdüþümüne birinin davarýný güderdi çocuklarý okulda gördükçe derinden bir ah çekerdi ovada kaval çalar kuþ tutardýk tüm kavallar ve kuþlar bizimdi Feriha Altýok "Benim yýldýzlarým" adlý þiirinden "Günde 13 þiþe þarap içiyorum; alkolik deðilim, can sýkýntýsýndan..." Rusya vatandaþlýðýna geçen ünlü aktör Gerard Depardieu kendi ürettiði þaraplarýn 'sýkýntýsýný giderdiðini' söyledi Ünlü aktör Gerard Depardieu günde 13 þiþe þarap içtiðini itiraf ederken "Can sýkýntýsýndan, ama asla alkolik deðilim" dedi. Fransýz magazin dergisi Telerama'ya konuþan Depardieu, kendi ürettiði þaraplarý çok sevdiðini ve içmekten zevk aldýðýný belirterek "Tamam çakýr keyif olabiliyorum ama asla alkolik deðilim. Zaten ölmek niyetinde de deðilim" eklemesi yaptý. Depardieu, Fransa'nýn en tanýnmýþ aktörlerinden biriyken Cumhurbaþkaný Hollande'ýn zengin vergileri yüzünden ülkeyi terk ederek Rusya vatandaþlýðýna geçmiþti. Bir ara 5 ay alkolden uzak durduðunu ancak can sýkýntýsýný gidermek için alkol ile tekrar barýþtýðýný hatýrlatan aktör "Ürettiðim þaraplar koleksiyon için filan o kadar kaliteli deðil. Ama sýkýntýlarýmý giderecek kadar damak tadý veriyor" yorumunda bulundu. Ýlginç çýkýþlarýyla gündeme gelen 66 yaþýndaki aktör, bir ara da "Artýk iyi senaryolar yok. Sahne beni sýkýyor" diyerek sinemayý býrakacaðýnýn sinyalini vermiþti. SÝHÝRLÝ FLÜT Uzman Mehmet Sakarya Müzik Eðitimcisi/Öðretim Görevlisi öðretim yýlýna baþladýðýmýz bu günlerde, eðitim sistemimizin yine okullarda alýþýlagelmiþ biçimde sürdürüleceði çok açýktýr. Bir ülkenin eðitim sistemi, o ülkede yaþayan bireylerin geleceðini doðrudan etkileyen bir unsurdur. Eðitim sistemi, gelecekte nasýl bireyler yetiþeceðini ve neticesinde bu bireylerden nasýl bir toplum oluþacaðýný da belirler. Eðitim sistemi içerisinde, bir ülkenin toplumsal geliþmiþlik düzeyini, medeniyet düzeyini etkileyen KÜLTÜR ve SANAT derslerinin de etkin yer almasý gerekmektedir. Etkin olarak yer almasý gereken derslerden biri de, okullardaki müzik dersleridir. Müzik eðitiminde geliþmiþ ülkelerde sýnýf içi derslerde, özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde "çaðdaþ yaklaþýmlar" (Orff Schulwerk,Kodaly,Dalcroze,Suzuki ) uygulanmaktadýr. Bu yaklaþýmlar ile yetiþtirilen nesillerin müziðe bakýþ açýlarýnýn, algýlarýnýn ve seçiciliklerinin çok daha olumlu geliþtiði açýkça görülmektedir. Çaðdaþ yaklaþýmlarýn uygulanabilmesi için fiziki donanýmlý müzik odalarý ve bu uygulamalarý öðrencilere aktarabilecek, kendini sürekli geliþtiren ve yenilikleri takip eden, geleneksel yaklaþýmlardan uzak, donanýmlý müzik öðretmenlerine gereksinim duyulmaktadýr. Kaldý ki donanýmlý müzik öðretmenleri olsa bile, genel olarak eðitim sistemimizin RTÜK, Piyanist'i þiddetli buldu Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplama kamplarýna gitmekten kurtulan Yahudi bir piyanisti anlatan "Piyanist" filmini gösterdiði için Gün TV'ye uyarý cezasý verdi. CHP'li Ali Öztunç, dünyaca ünlü filme ceza verilmesini "Gülünç" olarak deðerlendirdi. RTÜK, Cannes ve Oscar ödüllü "Piyanist" filminde þiddet görüntülerine yer verildiði gerekçesiyle Diyarbakýr'da yayýn yapan Gün TV'ye uyarý cezasý verdi. Cezanýn komik olduðunu savunan RTÜK'ün CHP kontenjanýndan seçilen üyesi Ali Öztunç, þunlarý söyledi: "Ödül almýþ, dünyada milyonlarca insanýn izlediði, Türkiye'de de televizyonlarda onlarca kez gösterilmiþ bir filme bugün ceza verilmesi kadar gülünç bir þey olamaz. Film dünyada gelmiþ geçmiþ en büyük soykýrýmlardan birini anlatýyor. Rihanna ve Shakira'nýn klibine ceza verildiðinde tüm dünya medyasý RTÜK'le dalga geçmiþti. Maalesef yine ayný þey olacak. Bu RTÜK'ün farklý dünyada olduðunu ve farklý bir gündeminin olduðunu da gösteriyor." Yönetmenliðini Roman Polanski'nin yaptýðý 2002 tarihli film, Ýkinci Dünya Savaþý'nda Almanlarýn Polonya'yý iþgal etmesiyle hayatý kâbusa dönen Wladyslaw Szpilman adýnda Polonyalý bir piyanistin öyküsünü iþliyor. Filmde, Yahudi olduðu halde þans eseri toplama kamplarýna gitmekten kurtulan piyanistin, bir Alman subayýnýn yardýmýyla nasýl hayatta kaldýðýný anlatýyor. KKTC Ýlk ve Orta dereceli Okullarda Müzik Derslerine Genel Bir Bakýþ içerisinde müzik dersleri amacýndan uzaklaþtýrýlmýþ ve etkin öðretimi engellenmiþ durumdadýr. Bir öðretim yýlý içerisinde gerçekleþtirilmesi zorunlu olan tüm törenlerden, anma günlerine tutun da, günümüzde geçerliliði olup olmadýðýndan emin olmadýðýmýz bir sürü uygulama, müzik öðretmenlerinin sýrtýna yük olmakta ve hem emek hem zaman kaybýna yol açmaktadýr. Sonucunda, müzik dersleri, toplumun kültür-sanat-medeniyet düzeyini yükseltecek olan gelecek nesilleri yetiþtirme hedefinden uzaklaþmakta, onun yerine çoðunlukla, okulda yapýlmasý zorunlu törenler ve anma günleri için "törenlere hazýrlýk dersi" olarak sürdürülmektedir. Bir öðretim yýlý içerisinde okullarýmýzda hem TC, hem KKTC ile iliþkili birçok tören yer almaktadýr; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý Töreni(TC), 10 Kasým Atatürk'ü Anma Haftasý(TC),15 Kasým KKTC Kuruluþ yýldönümü(kktc), 21 Aralýk Þehitler Haftasý(KKTC), Ocak ayýnda Aðaç ve Orman Haftasý Etkinlikleri, 13 Ocak Rauf R. Denktaþ'ý AnmaTöreni(KKTC), 15 Ocak Dr Fazýl Küçük'ü Anma Töreni(KKTC), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Töreni(TC),19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý Töreni (TC) yapýlmaktadýr. Hal böyle olunca mevcut sistemin gereði ve pek çok okul idarecisinin de vazgeçemedikleri ortak tutumlarý, neredeyse her törende koro ve orkestra gibi ses topluluklarýnýn yer almasýdýr. Yukarýda yazdýðým törenlere, öðrencilerini hazýrlamakla yükümlü müzik öðretmenleri, derslerinde uygulamak istedikleri çaðdaþ yaklaþýmlardan oluþan müzik etkinliklerini hayata geçirecek fýrsatý bulamamakta veya nadiren bu uygulamalarý yapabilmektedirler. Genel olarak tek boyutlu, sadece tören müziklerinin öðretilmesi esasýna baðlý kalýnarak dersleri yapmaktadýrlar. Bu süreç, hem öðrencilerin, hem de müzik öðretmenlerinin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadýr. Oysa ki bu geleneksel kalýplarýn tersine, çaðdaþ yaklaþýmlar temelinde iþlenen bir müzik dersinde, müziði sevebilme, müziði seçerek dinleyebilme, yaratýcýlýðý artýrabilme, baðýmsýz karar verebilme, sorumluluk bilinci, dayanýþma, sosyal duyarlýlýk, toleransýn ve deðerlilik duygusunun artmasý, ritim ve hareket duygusunu kazanabilme, iþitsel algýyý artýrabilme, kendi fiziksel ve psikolojik yapýsýna uygun enstrümaný çalabilme öðrencilerin iyi bir sanatsever olarak yetiþmesi gibi pek çok amaca yönelik hedef davranýþlarý kazandýrmak daha mümkün olabilmektedir. Geleneksel kurallar ve uygulamalara tam zýt olarak, çaðdaþ müzik eðitimi uygulamalarý ile müzik derslerinin içerisinde sanatsal alanda çocuklarýn önlerine birçok alternatif ve fýrsatlar sunulmaktadýr. KKTC Eðitim Sistemi köklü bir deðiþimle yenilenmelidir, kültür-sanat'a, öðretim süreçleri içerisinde hak ettiði deðer verilmelidir, ayrýca müzik derslerine ve iþleniþine yönelik çaðdaþ reformlar yapýlmalýdýr. Kenan Iþýk'ýn eþi: Tedavi uzun sürecek ama ümitliyiz Almanya'nýn Allensbach kentindeki Schmieder Kliniði'nde nörorehabilitasyon tedavisi gören Kenan Iþýk'ýn eþi Beril Iþýk, tedavinin uzun süreceðini ama ümitli olduklarýný söyledi söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre Iþýk, "Eþim beyin kanamasý geçirdikten son-ra en iyi rehabilitasyonun nerede olabileceði konusunu bizzat kendim araþ-týrdým. Türkiye'de bu alanda Ankara GATA ilk akla gelen adresti. Ancak Kenan'ýn bilinci kapalý olduðu için bunu kabul edemeyeceklerini söylediler. Baþkent Üniversitesi de ayný gerekçeyi gösterdi. Bursa'da bir hastane-ye de ayný sebeple gidilemedi. Bunun üzerine Amerikan Hastanesi yetkili-leri ile düþünüp taþýndýk ve tedavinin Almanya'da devam etmesinin daha yerinde olacaðýna karar verdik" dedi. Schmieder Klinkleri'ndeki tedavinin ilk aþamasýnýn 3 ay olarak planlandý-ðýný söyleyen Iþýk þöyle devam etti: "Bunun yaklaþýk yarýsýný geçirdik. Þu anda Kenan'ýn tedavi aþamasýnýn nerede olduðunu ve nasýl devam edece-ðimizi tartýþýyoruz. Bu uzun bir süreç ve çok sabýrlý olmamýz gerekecek. Baþýndan bu yana son derece profesyonel bir ekip olduklarýný gördük. Kli-niðin imkanlarý da mükemmel." Eþinden 13 gün ayrý kaldýktan sonra geri döndüðünde ünlü oyuncunun du-rumunun belirgin bir þekilde düzeldiðini ve eþiyle iletiþime geçtiðini söy-leyen Iþýk, "Bakýþlarýyla beni izliyor. Ýsmini söylediðimde hareketlilik ya-þýyor" dedi. Kenan Iþýk'ýn beyin kanamasý geçirdiði 21 Mart tarihinden bu yana basýnda çýkan haberlerden ve çarpýtýlmýþ açýklamalardan rahatsýz ol-duðunu gizlemeyen Beril Iþýk, "Örneðin aletler yardýmýyla ayaða kaldýrýl-dýðýný, pedal çevirdiðini, koltukta oturduðunu söylediðinizde bunun içine tedavisiyle ilgisi olmayan bir sürü alakasýz cümle ekleniyor. Bunlardan ra-hatsýzýz" dedi. Almanya'ya kendi imkânlarý ile gittiklerini belirten Beril Haným sözlerini, "Gönül isterdi ki böyle bir klinik ülkemizde de olsun ve bilinci kapalý has-talarýn tedavileri yapýlabilsin" diye tamamladý.

13 19 Eylül 2014 Cuma 13 Kalem Yalçýn Okut 'GÜNEYDE ÇAY ÝÇELÝM, KUZEYDE SÖYLEÞELÝM' Çiçeði burnunda TC cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'dan sonra çiçeði burnunda TC baþbakaný Ahmet Davutoðlu da Cennet KKTC'ye gelip gitti. Ýksi de geldiler, atýp tuttular ve gittiler. Biri, su ile birlikte deniz altýna döþeyecekleri kablolarla elektrik de getireceklerini ve bizi ihya edeceklerini söyledi ve gitti. Suyu duyorduk, biliyorduk da bu deniz altýna döþenecek kablolarla KKTC'ye elektirk getirmek de nerden çýktý?.. Hani KKTC baðýmsýz bir ülkeydi?.. 'Baðýmsýz' KKTC'nin hiçbir makam ve kurumunun böyle bir projeden haberi yoktur. Herkes ilk defa Tayyip Erdoðan Bey'in açýklamasýndan, daha doðrusu emrivakisinden öðrendi. Böyle bir proje Cennet KKTC ekonomisine ne götürür, ne getirirdi?.. Meçhul. TC'den geleceði varsayýlan elektrik akýmýnýn beher hane halkýna maliyeti ne olacaktýr?.. Meçhul. Daha da önemlisi, yeni istihdam sahalarý açacak mýdýr, yoksa mevcut Elektrik Daiesi personelinin de iþine son verilip çalýþanlarýn sokaða atýlmasýna mý yol açacaktýr?.. Ýþte bu meçhul deðildir; kesin ki öyle olacaktýr... Nasýl ki "asrýn projesi" dedikleri suda getirecekleri suyun daðýtým ve iþletim yetkisini TC DSÝ (Devlet Su Ýþleri)'ne vereceklerini belirtmiþlerdir; ikinci "asrýn projesi" elektrikte de ayný þeyi yapacaklarýdýr. Nasýlsa Kuzey Kýbrýs sömürgeleri deðil midir?.. Arka Bahçe'de esip yaðmayý, asýp kesmeyi en doðal haklarý görüyorlar. VE DAVUTOÐLU... Aðbisi Tayyip Erdoðan Kýbrýs'a gelip atar tutar da, küçümen 'yeðeni' Davutoðlu atýp tutmaz mý?.. Þehzade Bilal oðlan bile atýp tutarken koskoca Prof. Davutoðlu geri mi kalacak?.. Niye o da atýp tutmasýn ki?.. Neymiþ, mevkidaþý Yunanistan Baþbakaný Samaras'a çaðrý yapmýþ: "Gel beraber Güney Kýbrýs'ta çay içelim, Kuzey Kýbrýs'ta da sohbet edelim.." Bu çaðrý develeri bile güldürür. Bu çaðrý, bana Türkçe'deki o ünlü tekerlemeyi anýmsattý: 'Bre berber, gel beraber berberlik yapalým (...)" Berberler ve berberlik mesleðini küçümsediðimden deðil ama, berberlerle siyasiler arasýnda her zaman bir paralellik kurulur. Berberler saç keser týraþ yaparlar. Siyasiler ise lâf ebeliði yaparlar. Türk argosunda onlarýn lâf ebeliklerine de 'týraþ' denir. Berberler, hiç deðilse maddi bir iþ yaparlar, toplumsal bir fayda saðlarlar; siyasiler ise havanda su döverler. Tabii, siyasi var siyasicik var; onlarý da ayýrmak lazým... DAVUTOÐLU KENDÝNÝ AÇIKGÖZ ELALEMÝ SERSEM SANIYOR... Davutoðlu geldi, mevkidaþýna bir çaðrý yaptý: "Gel beraber güney Kýbrýs'ta çay içelim, Kuzey Kýbrýs'ta da sohbet edelim.." Yahu sen çocuk mu kandýrýyorsun?.. Samaras'ýn bu teklifi elininin tersiyle iteceðini göremeyecek kadar miyop musun?.. Sen samimi isen, önce Maraþ'ý sahiplerine iade et. Sonra da, "Türkiye hava ve deniz limanlarýný Kýbrýs Cumhuriyeti uçak ve gemilerine açtým" de, diyebilirsen!.. Diyemezsin. NATO ve ABD aðanýz izin vermez. Ve fakat, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin TC hava ve deniz limanlarýný kullanamamaktan dolayý ne biüyük ekonomik kayýplara uðradýðýnýn ayýrdýnda olduðunuza eminim. "Gel Güney'de çay içelim, Kuzey'de de hasbihal edelim" demek retoriði kandýrmacadan baþka bir þey deðildir. Kimse de yutmaz Bay Davutoðlu... Kaþif 3 þirketle protokol imzaladý Protokoller Girne ve Güzelyurt Telekomünikasyon Daireleri ile Maðusa'da Cypfruvex binasýnýn tamir ve tadilatýný içeriyor Telekomünikasyon Dairesi'nin Girne ve Güzelyurt þubeleri ile Gazimaðusa'daki Cypfruvex binasýnýn tamir ve tadilatý için çýkýlan ihaleyi kazanan üç þirketle Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý arasýnda dün protokol imzalandý. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, yapýlacak projelerle, hem bu dairelerde çalýþan personelin daha rahat ortama kavuþacaðýný, hem de ülke ekonomisine katkýda bulunulacaðýný söyledi. Bakanlýk'ta yer alan imza törenine, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, Plan ve Ýnþaat Dairesi Müdürü Hasan Çoban, Telekomünikasyon Müdürü Remzi Evran, Cysings Construction Ltd. adýna Emrah Çakýr, Gerçek Ýnþaat ve Müteahhitlik Þirketi Limited adýna Savaþ Gerçek, Erbatu Emlak Ýnþaat Limited adýna Ramazan Karataþ ve bazý mimarlarla mühendisler katýldý. Protokollere göre, Cysings Construction Ltd. tarafýndan Gazimaðusa Cypfruvex binasý röleve ve tadilat projesi; Gerçek Ýnþaat ve Müteahhitlik Þti. Ltd. tarafýndan Telekomünikasyon Dairesi Girne þubesi binasýnýn tamir ve tadilat iþleri; Erbatu Emlak Ýnþaat Ltd. tarafýndan da, Telekomünikasyon Dairesi Güzelyurt þubesi binasýnýn tamir ve tadilatý yapýlacak. MALÝYETLER Baþlatýlacak çalýþmalarýn en kýsa sürede bitirilmesi temennisinde de bulunan Kaþif, Cysings Construction Ltd.'e Gazimaðusa eski Cypfruvex binasý röleve ve tadilatý için 171 bin 700 TL; Gerçek Ýnþaat ve Müteahhitlik Þti Ltd.'e Telekomünikasyon Dairesi Girne þube binasý tamir ve tadilatý için 604 bin 537 TL; Erbatu Emlak Ýnþaat Ltd.'e ise Telekomünikasyon Dairesi Güzelyurt Þubesi tamir ve tadilatý için 318 bin TL artý KDV ihale bedeli ödeneceðini belirtti. KTÖS: KOLEJE KAYITLARDA KURAL DIÞI NAKÝLLER YAÞANIYOR Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, "kolejlere kaydolan öðrencilerin, kural dýþý bir þekilde baþka okullara naklinin gündemde olduðunu" belirterek, bu konuyla ilgili dava yoluna gideceklerini açýkladý. Elcil yaptýðý yazýlý açýklamada, "Kolej giriþ sýnavýna girip sýnavda düþük puanla kabul edilen öðrencilerin puanýna yakýn puan alýp, kabul listesinin dýþýnda býrakýlan öðrenci velilerine, hukuksal destek vererek dava yoluna gideceklerini" duyurdu. Elcil, haksýzlýða uðrayanlarý, sendikaya baþvurmaya çaðýrdý. Açýklamada, "Kolej giriþ sýnavlarýnda daha düþük puanlarla kabul edilen bazý öðrencilerin, torpil kullanarak daha yüksek puanla öðrenci kabul eden kolejlere nakledildikleri" iddia edilerek, "Bu tam bir skandal olmuþtur. Basýna yansýyan haberlerle ortaya çýkan bu partizanlýk toplumdaki adalete ve sisteme güveni tamamen ortadan kaldýrmýþtýr" ifadeleri kullanýldý. Elcil açýklamasýnda, konuyla ilgili suskun kaldýklarýný iddia ettiði Eðitim Bakanlýðý yetkililerini protesto etti. EROÐLU'NA "DOSTLUK ÖDÜLÜ" Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Dostluk Derneði'nden bir heyeti kabul etti. Cumhurbaþkanlýðý'nda dün saat 10:00'da gerçekleþtirilen kabulde konuþan Dostluk Derneði Baþkaný Ali Kansu, iki yýl önce kurduklarý derneðin her yýl bir kiþiye dostluk ödülü verme kararý aldýðýný ve ilk ödülü bu yýl Derviþ Eroðlu'na vermek istediklerini kaydetti. Kansu, ilk ödülü, Rum tarafýnýn isteksizliðine ve KKTC'ye yýllardýr uygulanan ambargolara raðmen bir çözüm için uðraþ vermesinden ve Rum tarafýna dost elini uzatmasýndan dolayý Cumhurbaþkaný Eroðlu'na vermeyi kararlaþtýrdýklarýný ifade etti. Eroðlu da konuþmasýnda, ilk dostluk ödülünü kendisine layýk görmelerinden dolayý dernek yönetim kuruluna teþekkür ederek, dostluk kurabilmenin önemine iþaret etti ve insanoðlunun hayatta olduðu sürece gerçek dostlara ihtiyaç duyduðunu kaydetti. Dostluk anlayýþýnýn, bir dostluðun ömür boyu devam etmesi þeklinde olduðunu ifade eden Eroðlu, "Komþularýmýzla da dostça bir anlaþma arayýþý içerisindeyiz. Bir birimizin haklarýna saygý duyarak, bir birimizin ayný topraðýn insaný olduðumuz ve ayný topraklarda yaþamak durumunda olduðumuz inanç ve bilinciyle bir anlaþma arayýþý içerisindeyiz" diye konuþtu. GÜNEYDEN... KADIN CÝNAYETLERÝ Güney Kýbrýs'ta son 14 yýlda 18 kadýnýn eþleri tarafýndan öldürüldükleri bildirildi. Fileleftheros ve diðer gazeteler, yapýlan bir araþtýrmada, yýllarý arasýnda Güney Kýbrýs'ta 18 kadýnýn eþleri tarafýndan öldürüldükleri, cinayetlerin büyük kýsmýnýn av tüfekleri ve askeri silahlarla gerçekleþtirildiðinin ortaya çýktýðýný yazdý. Gazete, araþtýrmada, aile içi þiddete karýþmýþ kiþilere ait tüm askeri tüfekler ve av tüfeklerinin toplatýlmasýnýn önlem olabileceðinin vurgulandýðýný da yazdý. MÜZAKERECÝ MAVROYANNÝS'ÝN EÞÝ KANSERE YENÝK DÜÞTÜ Rum müzakereci Andreas Mavroyannis'in, bir süredir kanser tedavisi gören eþi Kalliopi Mavroyanni'nin önceki gün hayatýný kaybettiði belirtildi. Alithia gazetesi Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ve diðer siyasilerin, müzakereci Andreas Mavroyannis'in eþinin hayatýný kaybetmesi nedeniyle taziye mesajlarý yayýmladýðýný yazdý. Kýbrýslý Türk müzakereci Kudret Özersay'ýn, Kalliopi Mavroyanni'nin ölümünden dolayý duyduðu üzüntiyü dile getirdiðini yazan gazete, Mavroyannis'in eþi için bugün Limasol'a baðlý Agros'taki Panayias Eleousas Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleneceðini belirtti. Öte yandan Politis gazetesi, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis'in, eþinin ölümü nedeniyle dünkü liderler görüþmesine katýlmadýðýný yazdý. KAYIP EOKA'CIYI ARAMA ÇALIÞMALARI SONLANDIRILDI EOKA mensubu olan ve yine EOKA mensuplarý tarafýndan öldürüldükten sonra Larnaka'nýn Trulli bölgesine gömüldüðüne inanýlan Kýbrýslý Rum Kostas Matteu'yu arama çalýþmalarý sonlandýrýldý. Fileleftheros gazetesi, Kayýp Þahýslar Komitesi tarafýndan yaklaþýk bir ay önce baþlanan kazýlarda sonuç alýnamadýðýný ve kazýlarýn dün sonlandýrýldýðýný belirtti. ÝPOTEKLÝ MALLARIN SATIÞIYLA ÝLGÝLÝ ÝKÝ MADDE YENÝDEN MECLÝS'TE ELE ALINIYOR Güney Kýbrýs'ta uzun zamandýr tartýþýlan ipotekli mallarýn satýþýný öngören yasa tasarýsýnda yer alan ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in Meclis'e geri gönderdiði iki maddenin 25 Eylül tarihinde Meclis'te yeniden ele alýnacaðý haber verildi. Simerini gazetesi Rum milletvekillerinin iki hafta önce onayladýklarý ve Anastasiadis'in Meclis'e geri gönderdiði iki maddede ne anayasaya aykýrý bir durum, ne de kamu çýkarlarýna zarar verecek bir unsur gördüklerini belirtti. Gazete, milletvekillerinin yanýtlarýný 25 Eylül tarihinde Meclis toplantýsýnda vereceklerini aktardý. ÝKON AÇIK ARTIRMADAN GERÝ ÇEKÝLDÝ Girne'de "Kaloyera" (Bahçeli) köyündeki "Hristu Andifonitis Manastýrý"ndan 40 yýl önce çalýndýðý iddia edilen bir ikonun birkaç gün önce Rum Kilisesi tarafýndan, Ýsviçre'de bir açýk artýrmada satýlmak üzereyken internette tespit edildiði haber verildi. Alithia gazetesi, Kilise'den yapýlan açýklamaya göre ikonun saptanmasý üzerine kýsa süre içerisinde ikonla ilgili belgelerin yer aldýðý bir dosya hazýrlandýðýný ve kilisenin, Rum yetkili makamlarý, Ýsviçre Interpol'ü ve Ýsveç'in Güney Kýbrýs Büyükelçiliði'nin iþbirliði yapmasýyla ikonun Eylül tarihli açýk artýrmadan geri çekildiðini kaydetti. Þu anda Rum makamlarýnýn ikonu almak için çaba gösterdiðini aktaran gazete, geçen yýl Ýsviçre ile Rum Yönetimi arasýnda kültürel eserlerin vatanlarýna iade edilmesi konusunda karþýlýklý anlayýþ memorandumu imzalandýðýný da yazdý.

14 14 19 Eylül 2014 Cuma DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Yeþim Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. Dük. B Blok (Metropol Süpermarket Karþýsý ve Flash Kasetçilik Yaný) Tel: Emel Ataçað Eczanesi: Çetin Kürþat Apt. Zemin Kat No:18 Gönyeli-Kolan British Hastanesi Karþýsý Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi No:32 Su Dairesi Yaný Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Takatsizlik, dermansýzlýk. 2-Tespihlerin baþ tarafýna geçirilen uzunca parça. Eski dilde "Yýldýrým". 3-Sanma, saný. Barbunyaya benzeyen bir balýk. 4-Namus. Taze olmayan ekmek için kullanýlýr. Amerikyum'un kýsaltmasý. 5-Parlak ve saydam bir çeþit taþ. Gözü görmeyen, kör. 6-Herhangi bir sayýda olan þey, tane. Ülkemizde de satýlan bir deterjan markasý. 7-Buyurmak. Ters okunuþu "Ýridyum'un kýsaltmasý". 8Eriþmiþ, ele geçirmiþ, baþarmýþ. Ulaþým yollarýnýn yayalar ve her türlü taþýt araçlarý tarafýndan kullanýlmasý, seyrüsefer. 9-Alfabenin 10 ve 28. harfleri. Aðýr bir yükü, özellikle alt tarafýna yapýlacak bir çalýþmada taþýtlarýn yerden yükselmesini saðlayan alet. 10-Azalar. Þimdi, þu anda. 11-Vurgusuz þart eki. Ters okunuþu "Soluk borusu". Sodyum'un kýsaltmasý. Önceki bulmacanýn çözümü Binlerce Suriyeli Türkiye sýnýrýnda Suriye'nin kuzeyindeki Kobani bölgesinde IÞÝD ile PYD güçleri arasýnda çatýþmalarýn þiddetlenmesi ve bazý Kürt köylerinin IÞÝD'in eline geçmesinin ardýndan binlerce sivil Türkiye sýnýrýna yýðýldý. Ýliþkiler Sorumlusu Ýbrahim Kurdo, IÞÝD'in elinde en az 20 tank, havan toplarý ve aðýr silahlar bulunduðunu belirtti.kurdo ayrýca, IÞÝD güçlerinin Kobani'de Selibikran köyünü merkez olarak kullandýklarýný dile getirdi. IÞÝD örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki Kobani bölgesine üç koldan saldýrmasý ve 16 köyü ele geçirmesinin ardýndan bölgede yaþayan sivil halk Türkiye sýnýrýna doðru kaçtý. Çatýþmalarýn yoðunlaþtýðý Tel Abyad ile Ayn el Arab bölgesi arasýndaki köylerden traktörlerle ve yaya olarak kaçan Suriyeliler, mayýnlý araziyi geçerek Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesine baðlý Oylum köyü yakýnlarýnda sýnýr hattýnda toplanmaya baþladý. Sýnýr hattýnda yaþanan yýðýlmaya raðmen þu ana kadar geçiþlere izin verilmedi. Kürt örgütlerden yardým çaðrýsý Reuters haber ajansýnýn PYD kaynaklarýna dayandýrdýðý bilgiye göre, IÞÝD güçleri Kobani bölgesinde bulunan 16 köyü ele geçirdi. PKK'nýn Suriye kolu PYD'nin silahlý kanadý YPG'nin bölgedeki komutanlarýndan Öcalan Ýso, IÞÝD üyelerinin tanklar ve aðýr silahlarla bölgeye saldýrdýðýný söyledi. Iso, diðer Kürt örgütlerini de IÞÝD ile savaþmak için yardýma çaðýrdý. Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi'nin kurucusu Rami Abdulrahman da, saldýrýlarýn 17 Eylül Çarþamba günü baþladýðýný ve köylerin IÞÝD'in eline geçtiðini belirtti. Kaynak: Al Jazeera Üç koldan saldýrý Al Jazeera'ye konuþan Kobani Kantonu Dýþ Kürt yetkili Fuad Hüseyin: IÞÝD'e karþý Türkiye'den yardým istedik, göndermediler... Irak Kürdistaný'ndan üst düzey yetkili Fuad Hüseyin, IÞÝD Erbil kapýsýna dayandýðý sýralardan Ankara'dan yardým istediklerini, ancak AKP'nin "seçimden sonra" diyerek yardým etmeyi reddettiðini söyledi. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Tiyatro yönetmeninin belli bir oyun içinde oyuncularý düzene almasý ve onlarý oyuna uygun bir uyum içine sokmasý için yaptýðý hazýrlýk. Harekatýn yürütülebilmesi için gerekli birliklerin, her türlü gereçlerin tamamlandýðý, teçhizatýn toplandýðý, daðýtýldýðý bölge. 2-Ýz, belirti. Çatýlarda iki eðik yüzeyin birleþtiði bölüm. 3-Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðladýðýna ve ölümle vücuttan ayrýldýðýna inanýlan madde dýþý varlýk. Eskiden yabancý ülkelerden kaçýrýlýp özgürlükten yoksun edilen, alýnýp satýlabilen, her konuda efendisinin isteklerine baðlý bulunan genç kadýn. 4Amerikyum'un kýsaltmasý. Deðer, fiyat, kýymet. Harf okunuþu. 5-Güzellik, incelik. Ýçine su veya baþka bir içki karýþtýrýlmamýþ içki. 6-Usanç anlatýr. Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. Radyum'un kýsaltmasý. 7-Boþ bir yere insan yerleþtirme. Bir iþi yapabilme gücü, kudret, iktidar. 8-Eski dilde "Çoðaltan, artýran". Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. 9-Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. Aktinyum'un kýsaltmasý. Afrika ve Asya'nýn sýcak bölgelerinde yaþayan, çok iri, kalýn derili hayvan. 10-Ters okunuþu "Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar". Amerika Birleþik Devletleri vatandaþý olan kimse. 11-Ayný türden olan öðelerin karýþtýrýlmasýyla oluþmuþ. Ortodokslarda Ýsa, Meryem veya ermiþlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalý boyalarla yapýlmýþ dini resimlere verilen ad. (sol) Irak-Þam Ýslam Devleti'ne (IÞÝD) karþý ABD öncülüðündeki uluslararasý koalisyon þekillenmeye devam ederken, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Türkiye'yi zora sokacak bir açýklama geldi. Barzani'ye yakýn yayýn yapan Rudaw'a konuþan IKBY Baþkanlýk Divaný Baþkaný Fuad Hüseyin, IÞÝD'in Erbil yakýnlarýna geldiði dönemde Türkiye'den yardým istediklerini, ancak Ankara'nýn yardým etmeyi reddettiðini açýkladý. Kürdistan'a yapýlan yardýmlar konusunda ABD ve Fransa'nýn oynadýðý rolün altýný çizen Hüseyin, ABD'nin hava saldýrýlarý olmasaydý IÞÝD'in Erbil Uluslararasý Havaalaný'na girebileceðini ileri sürdü. Hüseyin, IÞÝD'in Kürdistan'a neden saldýrdýðý yönündeki bir soruya ise, "Neden saldýrdýklarýný bilmiyorum. Bunu onlara sormalýsýnýz" cevabýný verdi. Hüseyin, ABD'nin Erbil'de üs kurmasýný isteyip istemedikleri sorusuna ise, ABD askerlerinin Irak'tan çekildiðinden bu yana ülkedeki durumun daha kötüye gittiði, Irak'ýn terörle mücadele konusunda ABD'nin desteðine ihtiyaç duyduðu þeklinde yanýt verdi. Türkiye'nin IÞÝD'e karþý mücadelede nasýl bir rol oynadýðý konusunda ise, Hüseyin'den ilginç bir iddia geldi. IÞÝD'e karþý yardým istediklerinde, Ankara'nýn "yardým etmeyeceðiz" demediðini, ancak bunun Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden sonra olabileceðini söylediðini aktaran Hüseyin, buna raðmen herhangi bir yardým gelmediðinin altýný çizdi. Türkiye'nin 49 diplomatýnýn IÞÝD'in elinde olmasýna da deðinen Fuad Hüseyin, "IÞÝD Erbil'i ele geçirse ne olacaktý? Binlerce Türk iþçi Erbil ve Kürdistan bölgesinde çalýþýyor. Onlara ne olacaktý? Türkiye 49 diplomatýný, Kürdistan'daki binlerce Türk'ün pahasýna mý kurtaracak?" dedi. Türkiye ile iliþkileri gözden geçirme konusunda ise, IÞÝD ile savaþmanýn Türkiye'nin yararýna olacaðýný söyleyen Hüseyin, en azýndan Duhok'taki Türk askeri üslerinden kendilerine yardýmda bulunabileceklerini kaydetti. Türkiye'nin IKBY'ye verilen silahlarýn PKK'nin eline geçeceðinden korkmasýný da "ironik" bulan Hüseyin, "Kürdistan'ý PKK yönetmiyor" dedi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 19 Eylül 2014 Cuma Gizem festivali 3 gün devam edecek Nicosia University Kampüsünde Gizem Festivali KTOEÖS meclis önünde basýn açýklamasý yaptý KTOEÖS: Göç Yasasý kaldýrýlmalýdýr Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), "Göç Yasasý" olarak nitelendirdiði ve öðretmenler arasýnda eþitsizlik yarattýðýný savunduðu "Kamu Çalýþanlarýnýn Maaþ, Ödenek ve Ücretlerini Düzenleyen Yasanýn" kaldýrýlmasý talebini yineledi. Sendika, bu yasayý kamuoyu vicdanýnýn kaldýrmadýðýna iþaret ederek, kaldýrýlmasý için mücadeleyi sürdüreceðini vurguladý. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, dün, "bu yasadan maðdur olduðu" belirtilen öðretmenlerin temsilcilerinden oluþan bir grup ile Meclis önünde basýn açýklamasý yaptý. Sendika heyeti daha sonra Genel Kurul salonuna girerek, Meclis oturumunu izleyiciler bölümünden ayakta izledi. Meclis Baþkaný Sibel Siber'in, Meclis oturumunu "yasalar ve tüzük çerçevesinde oturarak izlemeleri" uyarýsý üzerine öðretmenler salonu terk etti. GÖKÇEBEL Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), 2008 giriþli öðretmenlerden oluþan "Göç Yasasýna Karþý Mücadele Komitesi" ile birlikte Meclis önünde basýn açýklamasý yaptý, "Adaletsiz, Ayrýlýkçý Göç Yasasý Kaldýrýlmalýdýr" dedi ve mücadelenin artýrýlarak sürdürüleceðini vurguladý. Basýn açýklamasýnýn ardýndan Meclis'e giden sendika baþkaný Tahir Gökçebel ile komite üyeleri, talebini milletvekillerine de iletti. Meclis önünde "Öðretmenler ücretli köle deðildir" pankartý açan komite ve sendika adýna basýn açýklamasý yapan Tahir Gökçebel, ülkedeki tüm ekonomik sýkýntýlarýn belli bir kesime ve gençlere yüklendiðini, bu kesimin açlýða ve sefalete sürüklendiðini öne sürdü. "Göç Yasasý" olarak niteledikleri yasanýn, genel olarak tüm kamuoyu ve gençler tarafýndan kabul görmediðini, vicdanlara sýðmadýðýný, adaletsiz olduðunu belirten Gökçebel, bu yasanýn "dayatma" olduðunu savundu. Gökçebel, aslýnda bu yasaya herkesin karþý olduðunu, dün Meclis önünde bu yasaya karþý eylem yapanlarýn bugün hükümette, Meclis'te YÜKSEK ADLÝYE KURULU ÜYE SEÇÝMÝ 2. TUR YENÝ YASAMA YILINA KALDI Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yüksek Adliye Kurulu üyelik sürecini tamamlayamadý ve ikinci tura kaldý. Genel Kurul'un dinleyici localarýndaki KTOEÖS üyesi öðretmenlerin ayakta durarak meclise tepki koymalarý üzerine, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, tüzüðe göre dinleyicilerin oturmasý gerektiðine dikkat çekti ve öðretmenlerden oturmalarýný istedi. Öðretmenler bunun üzerine salonu terk ettiler. Meclis Baþkaný Sibel Siber gruplar arasý varýlan mutabakat gereði, Yüksek Adliye Kurulu üyeliði için ayný adaylar arasýnda yapýlacak ikinci tur seçimin yeni yasama yýlýnda yapýlacaðýný belirtti ve oturumu kapattý. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yeni yasama yýlýna 1 Ekim Çarþamba günü baþlayacak. olduðunu, fakat bu yasanýn kaldýrýlmasýna yönelik bir milletvekilinin götürdüðü ivedilik isteminin görmezden gelindiðini, kaldýrýldýðýný savunarak, Anayasa'ya aykýrý olduðunu söylediði bu yasanýn ve yasayý savunmanýn ahlaka, vicdana sýðmadýðýný, kabul edilemez olduðunu iddia etti. Tüm sendikalarýn da bu yasaya karþý olduðunu, açýklamalar yaptýðýný, eylemler mücadelelerin sürdüðünü ancak duyarsýzlýðýn devam ettiðini savunan Gökçebel, "bu yasanýn durmasýna müsaade etmeyeceklerini, iki ellerinin yakalarýnda olacaðýný" kaydetti. Anne baba desteðiyle geçimini saðlayan yeni öðretmenlerin "ücretli köle" yapýlmasýna izin vermeyeceklerini ifade eden Gökçebel, bugün komite ile temsili geldiklerini ancak daha kalabalýk bir grupla da geleceklerini kaydetti ve "vekilleri o koltuklarda rahat oturtmayacaklarýný" söyledi. Gökçebel, yasal haklarýnýn çiðnenmesine izin vermeyeceklerini de vurgulayarak, öðretmenlerin ödenmeyen hazýrlýk ödeneklerine de iþaret etti ve bu konuda Milli Eðitim Bakaný'ný eleþtirdi. KTOEÖS Baþkaný Gökçebel, öðretmenler arasýnda eþitsizlik yaratan bu yasa karþýsýnda vicdanlarýn nasýl rahat olduðunu sorarak, eþitliðin böyle olmadýðýný, bu uygulamayý kabul etmeyeceklerini, haklarýný arayacaklarýný kaydetti. Bu hak aramayý da diyalogla sürdürmek ve çözmek istediklerini belirten Gökçebel, Meclis'e de seslerini bu yönde duyurmak istediklerini ifade etti. Basýn bildirisini ise komite adýna öðretmen Ulaþ Yýldýz okudu. Basýn açýklamasýnda hükümete yönelik eleþtiri ve suçlamalarda bulunuldu ve vatandaþlara "ayrýcalýklý" davranýldýðý savunuldu. "Kaynak yoktur" diyenlerin kendileri ve yandaþlarý için her türlü israfa devam ettikleri savunulan açýklamada, ayrýcalýklý bir kesimin sürekli korunduðu, ancak halka sürekli acý reçeteler kesildiði öne sürüldü. SU ÝÞLERÝ DAÝRESÝ NAMSOY'U YANITLADI n "LAPTA'DAKÝ KUYULAR SÖZLEÞMEYLE BELEDÝYEYE DEVREDÝLDÝ ELEKTRÝK BORCUNUN ÖDENMESÝ SORUMLULUÐU BELEDÝYEDEDÝR..." Su Ýþleri Dairesi, "Lapta bölgesindeki su kuyularýnýn sözleþmeyle Lapta Belediyesi'ne devredildiðini, kuyularýn elektrik borcunu ödeme sorumluluðunun da belediyeye ait olduðunu" belirtti. Su Ýþleri Dairesi, Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy'un "Su Dairesi'nin Elektrik Kurumu'na olan borçlarýný ödemediðini, kurumun da kuyularýn elektriðini kestiði, bu nedenle, Lapta Belediyesi olarak bölgede bulunan su kuyularýndan ellerini çektiklerine dair" basýn açýklamalarýna ve gazete ilanlarýna, yazýlý açýklamayla yanýt verdi. Açýklamada 2008 yýlýnda dönemin Bakanlar Kurulu'nun, "Ýçme ve Kullanma Sularý Ücreti ( Mustafa ERKAN) Dünyanýn birçok ülkesinde geleneksel olarak düzenlenen Gizem Festivali (Mystery Festival) bu yýl Eylül tarihlerinde Güney Lefkoþa'da Nicosia University kampüsünde (Nuroloji& Genetik Hastanesi Karþýsý) yer alacak. Dünyanýn birçok ülkesinden müzik gruplarý, DJ'lerin canlý performans sergileyecekleri 3 günlük festival, kýbrýs kültürü içinde yer alan eðlenceler, sivil toplum örgütleri ve kolejlerin yardým amaçlý yarýþmalarý, yetenek gösterileri, animasyonlar, sokak danslarý, yeme içme ve el emeði ürünlerin satýþ standlarý ile dolu zengin bir program içeriyor. Organizasyonu Arvani Ýnvestments Ltd. tarafýndan yapýlan 3 gün süreyle 50 binin üzerinde katýlýmcý beklenen Gizem Festivali ( Mystery Festival) 3 gün boyunca saatleri arasýnda devam edecek. Tarifesi (Deðiþiklik) Tüzüðü"nü 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren yürürlüðe koyduðu ve söz konusu Tüzük uyarýnca; kullaným hakký sözleþmesi ile Belediyelere devredilmiþ kaynaklardan su saðlayan yerel yönetimlerden 0.10 TL/ m3 ücret talep ederken, kullaným hakký sözleþme ile devredilemeyen kaynaklardan su saðlayan yerel yönetimlerden ise 0.25 TL/ m3 ücret talep edildiði hatýrlatýldý. "Tüzüðe göre, kullaným hakký devredilmiþ kuyular için yerel yönetimlerin katký paylarýndan 0.10 TL kesilmekteyken, devredilmeyen kaynaklar için ise katký paylarýndan 0.25 TL kesilmektedir" denilen açýklamada, söz konusu tüzüðün, hiçbir deðiþiklik yapýlmadan günümüze kadar yürürlükte kaldýðý ve tüm belediyelerin katký paylarýndan kuyu kullaným haklarý doðrultusunda kesintiler yapýldýðý aktarýldý. Açýklama þöyle devam etti: "Dairemiz, halkýmýzý maðdur etmemek adýna, kullaným hakký devredilmeyen su kuyularýnýn 2008 yýlýndan beridir ödenmeyen elektrik borçlarýnýn kapatýlmasý ile ilgili çalýþmaya baþlamýþ ve söz konusu kuyularýn elektrik borçlarý, Kýbrýs Türk elektrik Kurumu ile istiþare edilerek, taksitlendirme yolu ile ödenmiþtir. KKTC'DE GÜNEÞ ENERJÝSÝNDEN YARARLANMANIN YOLLARI Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, KKTC'de güneþ enerjisi konusunda yapýlabilecekleri araþtýran Türkiye'deki STFA holdinge baðlý Enerya A.Þ. Genel Müdürü Aslan Uzun'u kabul etti. Kabulde ilk sözü alan Uzun, þirketleri hakkýnda Eroðlu'na bilgi vererek, güneþ enerjisi konusunda KKTC'de yapýlabilecekleri araþtýrdýklarýný söyledi. Derviþ Eroðlu da, Enerya'nýn dünya çapýnda ünlü bir þirket olduðuna dikkat çekti. KKTC'de güneþ ve rüzgar enerjisinden yararlanmanýn pek yaygýn olmadýðýna iþaret eden Cumhurbaþkaný Eroðlu, alternatif enerjinin ülkede yaygýnlaþmasýnýn kendilerini memnun edeceðini söyledi. OYAKAMP KIBRIS 2014 KAPANIÞ ÞÖLENÝ 20 EYLÜL'DE Otistikler Derneði'nin düzenlediði Otistikler Yaþamla Bütünleþme Kamplarý Kýbrýs 2014'ün (OYAKAMP) kapanýþ þöleni 20 Eylül Cumartesi günü yapýlýyor. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Girne Onar Village'deki þölen saat 20.00'de baþlayacak Eylül tarihleri arasýnda ilk kez gerçekleþtirilen OYAKAMP, "Farklý Geliþen Bireylerin Yaþamla Bütünleþmesi Projesi" kapsamýnda, Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürlüðü katkýlarý ve toplum gönüllülerinin desteðiyle yapýldý.

16 16 19 Eylül 2014 Cuma

17 19 Eylül 2014 Cuma 17

18 18 19 Eylül 2014 Cuma

19 19 Eylül 2014 Cuma ABD DIÞÝÞLERÝ BAKANI KERRY: IÞÝD PETROLÜ, TÜRKÝYE VEYA LÜBNAN ÜZERÝNDEN SATIYOR ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) terör örgütünün petrolü, Türkiye ve Lübnan üzeriden sattýðýný söyledi. Kerry, Senato Dýþ Ýliþkiler Komitesi'nde ABD Baþkaný Barack Obama'nýn IÞÝD stratejisiyle ilgili düzenlenen oturumda konuþtu. IÞÝD'in herkes için bir tehdit oluþturduðuna vurgu yapan Kerry, "IÞÝD yenilgiye uðratýlmalý, nokta, son söz" dedi. Terör örgütünü etkisiz hale getirmek için oluþturulacak geniþ katýlýmlý koalisyonla ilgili çalýþmalarýn devam ettiðine deðinen Kerry, Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu kapsamýnda görüþmelerin yapýlacaðý bilgisini verdi. Kerry, "ABD bunu tek baþýna yapmayacak. Bu, Baþkan Obama'nýn oluþturmaya çalýþtýðý temel bir prensipti. Küresel bir koalisyon oluþturmamýzýn nedeni de budur. 50'den fazla ülke þu anda bu konuda mutabýk veya birþeyler yapýyor" diye konuþtu. Kerry, oturumda senatörlerin sorularýný da yanýtladý. Demokrat Parti Illinois Senatörü Dick Durbin, IÞÝD'in varlýðýný nasýl sürdürdüðüne dikkati çekerek, Kerry'ye, hangi ülkelerin silah yardýmýnda bulunarak veya IÞÝD'in ticaret yapmasýna müsaade ederek savaþmalarýný mümkün kýldýðýný sordu. IÞÝD'in þu anda bir devlet tarafýndan desteklendiðini düþünmediðini dile getiren Kerry, örgütün güçlenmesinde Musul'daki bankanýn ele geçirilmesinin ve petrol satýþýnýn etkili olduðuna inandýklarýný kaydetti. NEW YORK'TA IÞÝD ALARMI Terör örgütü Irak Þam Ýslam Devleti'nin (IÞÝD), internet üzerinden New York'a yönelik terör saldýrýsý çaðrýsýnda bulunmasý üzerine, baþta Times Meydaný olmak üzere kentin önemli noktalarýndaki güvenlik önlemleri artýrýldý. IÞÝD'in, ev yapýmý patlayýcýlarla New York'ta saldýrýlar düzenlemesi çaðrýsý, Amerikalý güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Kritik noktalarda özel eðitimli personel görevlendiren polis, geliþmiþ dedektör ve özel eðitimli köpekleri önleyici tedbir olarak kente daðýttý. "HEIRS OF ORPHEUS" - Baþbakan Yardýmcýsý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Bulgaristan'da gerçekleþen "Heirs of Orpheus" yarýþmasýnda KKTC'yi temsil eden ve dereceye giren müzisyenleri kabul etti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre kabulde, KKTC'yi temsil eden Suna Alsancak ve Erol Emmioðlu yanýnda yarýþmacýlarýn hocalarý piyanist Rauf Kasimov ile veliler de hazýr bulundu. Denktaþ kabulde, öðrencilerin baþarýlarýyla gurur duyduðunu söyledi. Ülke adýna baþarý elde eden çocuklarý tebrik eden Denktaþ, baþarýda emeði geçenlere de teþekkür etti. Kültür Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla uluslararasý yarýþmada baþarý elde ettiklerini kaydeden piyanist Rauf Kasimov da, katkýlarýndan ötürü Denktaþ'a teþekkür etti. KALKANLI ÇAKÝSDEZ FESTÝVALÝ EYLÜL'DE Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarýný Koruma Birliði (Kazak-Bir) ile Kalkanlý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin (KAYDER) iþbirliði halinde düzenlediði 3'üncü Kalkanlý Çakisdez Festivali Eylül tarihlerinde yapýlacak. Festival Komitesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Güzelyurt Belediyesi ile ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu baþta olmak üzere Girne Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Alayköy Belediyesi, Kuzey Kýbrýs Çiftçiler Birliði, Kalkanlý Spor Kulübü, Kalkanlý Muhtarlýðý ve sponsor kurum kuruluþlarýn katkýlarýyla düzenlenecek festivalin açýlýþý 26 Eylül, saat 17:00'de Kalkanlý Köy meydanýnda yapýlacak. Halk oyunlarý ve modern dans gösterileri, çocuk þenliði, tavla turnuvasý, tombala çekiliþi, anýt zeytin aðaçlarýna geziler ve mini hasat yarýþmasý gibi çeþitli etkinliklerin yer alacaðý festival kapsamýnda ayrýca, Örge Volkan, Ayþegül Zayim, Grup Frekans, Grup Baria, Grup Ev Yapýmý gibi yerli sanatçý ve gruplarla LAÜ'de yabancý öðrencilerden kurulu; Grup Jaziez ile Matronit Sanatçýlar Petro ve Monica gibi müzik gruplarý da sahne alacak. Festival komitesi, 'Gelenekten Geleceðe' köprü kurulmasý ve Kýbrýs Türk kültürüne sahip çýkýlmasý adýna tüm halký festivale davet etti. 19 GÜNEYDE ELLERÝNDE KIBRIS TÜRK MALI BULUNDURANLARA ÇAÐRI: "VERGÝ ÖDEMEYÝN" Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nin, Kýbrýs Türk malý üzerine inþa edilen göçmen evlerinde ikamet eden ve ellerinde "kira belgesi" olan kiþilerin vergi ödememesi konusunda çaðrýda bulunduðu belirtildi. Politis gazetesi, Rum Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 3 Eylül tarihinde bir açýklama yaparak Kýbrýs Türk malý üzerine ina edilen göçmen evleri ve ellerinde kira belgesi bulunduranlarýn vergi ödemeyeceði þeklinde açýklama yaptýðýný anýmsatýrken bu siyasi kararýn hayata geçirilmesinde ortaya çýkan sorunlarýn dün gerçekleþtirilen, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nde ele alýndýðýný yazdý. Habere göre Rum Meclisi Göçmenler Komitesi üyeleri, Rum Vergi Dairesi tarafýndan, ellerinde Türk malý bulunduran Rumlara yönelik ödenmesi zorunluluðu getirilen verginin, ödenmemesi yönünde çaðrýda bulundu. Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Baþkaný Skevi Kukuma konu hakkýnda yaptýðý açýklamada bakanlýklar ve daireler arasýnda koordinasyon eksikliði bulunduðunu bunun sonucunda da kira belgesi sahibi olanlardan vergi istendiðini belirtti. Öte yandan Alithia gazetesi Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nin dünkü toplantýsýnda KKTC'de yaþayan Rumlarýn sorunlarýnýn da ele alýndýðýný yazdý. Gazete Dipkarpaz'da öðrenim gören Rumlarýn çocuklarýnýn aylýk olarak 375 Euro ödenek aldýðýný ancak öðrenim için Güney Kýbrýs'a gittikleri zaman ise aylýk olarak 212 Euro ödendiðini bunun da ancak altý ay içinde ödendiðine dikkat çekildiðini belirtti. Habere göre Göçmenler Komitesi, bu ödeneðin her ay düzenli ödenmesini talep etti. Komite ayrýca KKTC'de yaþayan Rum çocuklarýn üniversitede okuyan çocuklarýn aldýklarý ödeneklerle diðer öðrencilerin aldýklarý ödeneklerin eþitlendirilmesini de talep ederken bunun için gerekli olan miktarýn da 14-5 öðrencinin söz konusu olmasý nedeniyle çok olmadýðýný belirtti. Toplantýda yer alan sözde "Karpaz Koordinasyon Komitesi Baþkaný" Nikos Falas ise, Dipkarpaz'da okuyan öðrenci sayýsýnda artýþ olduðunu, ortaokulda 19, ilkokulda 12, ana okulda ise 6 öðrencinin öðrenim gördüðünü söyledi. SATILIK Restoran sandalyeleri ve masalarý KÝRALIK DÜKKAN Meclis arkasýnda sendeli dükkan. WC ve lavabosu müstakil. Tel: KÝRALIK DAÝRE Hamitköy Aldora Sitesi'nde full eþyalý 3+1 kiralýk yeni daire. 0533/ SATILIK MÜSTAKÝL VÝLLA Gönyeli de 170 metrekare Türk koçanlý stg Tel: SATILIK ARAZÝ Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Olaðan Genel Kurul Daveti KKTC Voleybol Federasyonu, Olaðan Genel Kurulu 30 Eylül 2014 tarihinde saat de Federasyon lokalinde aþaðýda belirtilen gündemle, toplanacaktýr. GÜNDEM : 1- Baþkanýn açýlýþ konuþmasý 2- Faaliyet raporunun okunup aklanmasý 3- Mali Raporun okunup aklanmasý Sezonu hakýnda bilgilendirme 5- Dilek ve temenniler Kiralýk daire Marmara bölgesinde 2+1 ful eþyalý daire. Tel: KÝRALIK DAÝRELER Gönyeli Kolan Hastanesi karþýsý. 150 metrekare yeni bitmiþ daireler kiralýktýr. Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: ARANIYOR Lefkoþa'da 1 yýllýk ödeme karþýlýðýnda dubleks, 3+1, iki kiþilik ev aranýyor

20 SÜPER KUPA KEREM ERAN'IN Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu 20 Eylül 2014 tarihinde oynanacak olan YenicamiLefke arasýndaki Süper Kupa 2014 karþýlaþmasýnýn hakemlerini belirledi. KTFF'nun Süper Kupa için belirlediði hakem kadrosu þöyle: Orta Hakem Kerem Eran, Yardýmcýlar Hakký Emir, Hüseyin Özaþýk ve 4.üncü hakem Serkan Þimþek. Avrupa Ralli Þampiyonasý ve Orta Doðu Ralli Þampiyonasý'nýn Kýbrýs ayaðý bugün start alacak Güney ve kuzey birleþecek n Kýbrýs ýn kuzeyi ve güneyindeki otomobil kurumlarýnýn ortaklaþa organize ettikleri, Avrupa Ralli Þampiyonasý nýn (European Rally Championship s - ERC) 9 uncu, Orta-Doðu Ralli Þampiyonasý nýn ise beþinci ayaðý olacak CNP Asfalistiki Cyprus Rally 2014 bugün saat de baþlayacak... n Güney Lefkoþa daki Ýçiþleri Bakanlýðý (Eski pasaport dairesi) önünden saat da verilecek sembolik startýn ardýndan araçlar saat da süper özel etap için start alacak. Seyirci süper özel etabýnda araçlar, güney Lefkoþa da baþladýktan sonra Taksim Sahasý ndan kuzeye geçecek ve KKTC Cumhurbaþkanlýðý-Girne Kapýsý-Þehitler Anýtý ÇemberiDereboyu Cadý Bar-Ledra Palace kapýsýndan güneydeki finiþe ulaþacak... Afrika Spor Servisi nden Necati Özsoy ralli bilgilerini merkezden takip etti... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE (Necati Özsoy) Avrupa Ralli Þampiyonasý ve Orta Doðu Ralli Þampiyonasý nýn Kýbrýs ayaðý bugün özel seyirci etabý ile Güney ve Kuzey Lefkoþa da gerçekleþecek Yýllardýr sýnýr kapýlarý ile bölünmüþ olan Lefkoþa bugün gerçekleþtirilecek olan ralli ile birleþecek. Günlerdir Güney ve Kuzey de belediyelerin yoðun bir þekilde yaptýklarý çalýþma dün akþam geç saatlere kadar devam etti. Güney de Uluslar arasý Konferans Merkezi nde kurulan sistem ile (European Rally Championship s - ERC) dünyadan takip edilecek. Çok kapsamlý medya merkezinde baþta eurosport olmak üzere yüzlerce gazeteci ralliyi takip ediyor. Kýbrýs ýn kuzeyi ve güneyindeki otomobil kurumlarýnýn ortaklaþa organize ettikleri, Avrupa Ralli Þampiyonasý nýn (European Rally Championship s - ERC) 9 uncu, OrtaDoðu Ralli Þampiyonasý nýn ise beþinci ayaðý olacak CNP Asfalistiki Cyprus Rally 2014 bugün saat de baþlayacak. Orta Doðu ve Avrupa dan çok sayýda rallici ve ralli severin geldiði yarýþa 16 Kýbrýslý Türk kayýt yaptýrmýþtý ancak sponsor bulunamamasý nedeniyle sadece 5 ekip yarýþta mücadele edecek. 1 rallicimiz ise sadece bugünkü seyirci özel etabýnda yer alacak. Rallide toplam 51 araç boy gösterecek. 11 i Avrupa Ralli Þampiyonasý araçlarý olacak CNP Asfalistiki Cyprus Rally 2014 te 1 dakika ara ile araçlar start alacak. Ýlk olarak 000 plakalý araç saat da etapta olacak ve ardýndan da sýra ile 00 ve 0 plakalý araçlar geçerek yol güvenliði ve emniyeti kontrol edilecek. Güney Lefkoþa daki Ýçiþleri Bakanlýðý (Eski pasaport dairesi) önünden saat da verilecek sembolik startýn ardýndan araçlar Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK saat da süper özel etap için start alacak. Seyirci süper özel etabýnda araçlar, güney Lefkoþa da baþladýktan sonra Taksim Sahasý ndan kuzeye geçecek ve KKTC Cumhurbaþkanlýðý-Girne Kapýsý-Þehitler Anýtý Çemberi-Dereboyu Cadý Bar-Ledra Palace kapýsýndan güneydeki finiþe ulaþacak. YOLLAR KAPANACAK CNP Asfalistiki Cyprus Rally 2014 ün ralli yollarý bugün sabah itibarýyla yaya ve araç trafiðine kapanacak. Güneyde ve kuzeyde güvenliðin en yüksek seviyede tutulduðu ralliyi Taksim Sahasý üzerlerindeki hisarlardan izlemek isteyenler Lefkoþa içine Çaðlayan Bölgesi nden girebilecek. Girne Kapýsý, Dereboyu veya Meclis önünden yürüyerek Taksim Sahasý nýn olduðu hisarlara giriþ izni verilmeyecek. Taksim Sahasý ndaki hisarlara gitmek isteyenler yürüyerek, bisiklet ile motor veya araba ile sadece Çaðlayan bölgesinden ulaþabilecek. KKTOK Seyirci Özel Etap Koordinatörü Tigin Kiþmiþ gazetemiz aracýlýðý ile yaptýðý duyuruda vatandaþlarý erkenden ve güvenli bir þekilde izleme noktalarýna ulaþmaya davet etti. Kiþmiþ, seyirci noktalarýný da ve bu noktalara varýþ güzergahýný da anlattý. Taksim Sahasý hisarlarýna gitmek isteyenler Çaðlayan dan Müceahhitler Sitesi (Askeri Alay) istikametine gidebilecek. Trafik akýþýnda tek yön olan yol ralli için polis kontrolünde serbest býrakýlýyor. Ralli severler Site önünden Kamu Hizmeti Komisyonu binasýna dönüp Kombos a kadar ilerleyecek ve oradan da Halkýn Sesi Gazetesi nden Lefkoþa ya giriþ yoluna ulaþabilecek. Lefkoþa yolunu bulduktan sonra çeþitli otopark alanlarý kullanýlarak hisarlara ulaþýlabilecek ve buraya giden vatandaþlar yine Çaðlayan dan Lefkoþa dýþýna çýkabilecek. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri SEYÝRCÝLER GÝRNE KAPISINDA YER ALACAKLAR Ralli araçlarý Taksim Sahasý ndan girerek Çetinkaya antrenman sahasýndan KKTC Cumhurbaþkanlýðý yoluna çýkacak. Ledra Palace Iþýklarý-Cumhurbaþkanlýðý ile Girne Kapýsý arasýna seyirci alýnmayacak. Girne Kapýsý Atatürk heykeli önüne ise tribün yerleþtirilecek ve dileyen oradan araçlarý görebilecek. Araçlar Girne Kapýsý ndan yola çýktýktan sonra Þehitler Anýtý çemberinden Cadý Bar a doðru ilerleyip Futbol Federasyonu na dönerek Ledra Palace istikametinden güneydeki finiþe ulaþacaklar. Rallinin bu parkurunu takip etmek isteyenler ise Þehitler Anýtý çemberine yerleþtirilecek tribün veya Cadý Bar önündeki tribünlerde yer alabilir. Þehitler Anýtý Çemberi ile Cadý Bar arasýnda kalan bölümde yolun kenarlarýnda araçlarý seyredebilecek olan ralli severler bu yol boyunca güvenlik görevlileri kontrolünde hareket edebilecek. Rallide yer alacak Kýbrýslý Türk pilot ve co-pilotlar þöyle: Fikri Macila-Mehmet Miþon (Mitsubishi Lancer EVO IX) Serkan Coþar-Mehmet Coþar (Subaru Impreza) Deniz Denner-TBA (Mitsubishi Lancer EVO IX) Mehmet Kamiloðlu-Murat Aþýk (Mitsubishi Lancer EVO X) Tuðçe Eskimuhtaroðlu-TBA (Subaru Impreza) Sadece seyirci özel etabýnda yarýþacak: Derviþ Dizliklioðlu-TBA (Mitsubishi Lancer EVO VIII) Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

ABD Elçisi Ýstenmeyen kiþi

ABD Elçisi Ýstenmeyen kiþi Merkez Bankasý Baþkaný ile GKK Komutaný ve Sivil Savunma Teþkilatý Baþkaný neden Kýbrýslý Türk olamýyor diye soruluyor: Bilmez misiniz? Biz Türk deðil, Kýbrýslýyýz da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı