VERGİ KANUNLARI VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KAPSAMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ KANUNLARI VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KAPSAMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ"
  • Ece Koz
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 VERGİ KANUNLARI VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KAPSAMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Alpay GÜRAYDIN Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi Denetmeni I-GENEL BİLGİ: 2009 yılının sonuna yaklaşmakta olduğumuz şu günlerde mükellefler ve özellikle de muhasebeciler açısından sıkı bir çalışma içine girmiş bulunmaktayız.vergi kanunlarında meydana gelen değişiklikler, ülkemizin eski para birimini tamamen geride bırakarak Yeni Türk Lirasına geçiş ve yürürlükteki kanunlar gereğince her yıl 31 Aralık tarihi itibarıyla küçük büyük tüm işletmeler envanterlerini çıkarmakta,tek düzen muhasebe sistemi anlamında kapanış ve değerleme işlemlerini yapmaktadır.biz de sizlere yapılması gereken dönem sonu işlemlerini örnekler bazında ve özellik gösteren hususlarıyla anlatmaya çalışacağız. Mükellefler tarafý ndan dönem sonunda yapý lmasý gereken sý ralayabiliriz. iþ lemleri aþ að ý daki gibi -Defter Tasdik Ý þ lemlerinin yapý lmasý, -Cari Hesaplarý n Kontrolü, -Envanter Ý þ lemleri, -Çek,Senet ve Banka Hesaplarý ný n Mutabakatý, -Deð erleme, -Amortisman Kayý tlarý, -Reeskont Hesaplanmasý, -Karþ ý lý klar, -Yansý tma Kayý tlarý, -Ticari Kar Hesaplanmasý, -Vergi Karþ ý lý klarý ný n Ayrý lmasý, -Mali Tablolarý n Düzenlenmesi, -Mali Karý n Hesaplanmasý, Yukarý da belirttið imiz iþ lemler; firmalarý n 12 ay boyunca gerçekleþ tirdið i faaliyetlerinin vergi mevzuatý ve muhasebe sistemi açý sý ndan meyvesini oluþ turmaktadý r. Bu nedenle yapý lacak çalý þ malarý n titizlikle ve mümkün olduð u kadar hatasý z olarak yapý lmasý gerekmektedir. II-TASDİK İŞLEMLERİNİN YAPILMASI: VUK`nun 171. maddesine göre mükelleflerin defterlerini þ u istenilen bilgileri sað layacak þ ekilde tutmalarý gerekir: -Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek, -Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek, -Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek, -Mükellefin vergi karþ ý sý ndaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek, -Mükellefin hesap ve kayý tlarý ný n yardý mý yla 3. þ ahý slarý n vergi karþ ý sý ndaki durumlarý ný kontrol etmek ve incelemek, Aynı Kanun'un 172. maddesinde ise defter tutmakla zorunlu gerçek ve tüzel kişilerin kimler olduğu belirtilmiştir. Buna göre;

2 -Ticaret ve sanat erbabý, -Ticaret þ irketleri, -Ý ktisadi kamu müesseseleri, -Dernek ve vaký flara ait iktisadi iþ letmeler, -Serbest meslek erbaplarý, -Ý þ Ortaklý klarý, -Kooperatifler, -Menkul ký ymet yatý rý m fonlarý ve ortaklý klarý, -Çiftçiler, VUK`nun 173. maddesinde, defter tutmak zorunda olmayan gerçek ve tüzel kişiler sayılmıştır. Buna göre; -Gelir Vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler, -Gelir Vergisi Kanunu`na göre kazançlarý basit usulde tespit edilenler, -Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri, -Kurumlar vergisinden muaf olan dernek ve vaký flara ait iktisadi iþ letmelerdir. Ancak, bunlardan gelir veya kurumlar vergisinden muaf olmakla beraber, dið er vergilerden birine tabi olan ve bu vergileri götürü usulde tespit edilmeyen mükellefler, muaf olmadý klarý vergiler için defter tutmak zorundadý rlar. VUK`nun 174. maddesine göre ise, defterler hesap dönemi itibarý yla tutulur. Hesaplar her hesap dönemi sonunda kapatý ý r ve ertesi dönem baþ ý nda tekrar açý lý r. Hesap dönemi normal olarak takvim yý lý dý r. Ancak, takvim yý lý dönemi faaliyetlerinin nitelið ine uymayanlar (özel okullar, turizm iþ letmeleri vb) için, bunlarý n baþ vurusu üzerine Maliye Bakanlý ð ý 12 aylý k özel hesap dönemleri belirleyebilir. ( gibi olabilir.) Ý lk defa iþ e baþ larken, iþ e baþ lama tarihinden yý lý n sonuna kadar olan süre bir hesap dönemi olarak kabul edilmekte ve bu süreye, uygulamada ký st hesap dönemi denilmektedir. Yine iþ in bý raký lmasý halinde takvim yý lý baþ ý ndan iþ in bý raký ldý ð ý tarihe kadar geçen süre de bir hesap dönemi olarak kabul edilmekte ve bu süreye de ayný þ ekilde ký st hesap dönemi adý verilmektedir. II-A)Defter Tutma Bakımından Tüccarlar: (VUK 176. madde) I.sý ný f tüccarlar, bilanço esasý na göre defter tutarlar,ii.sý ný f tüccarlar ise, iþ letme hesabý esasý na göre defter tutarlar.ý kinci sý ný f tüccarlar, isterlerse birinci sý ný f tüccar olarak bilanço esasý nda defter tutabilirler. Bunun yaný nda yeni iþ e baþ layan tüccarlar, alý m- satý m ve hasý lat tutarlarý, henüz belli olmadý ð ý ndan, ikinci sý ný f tüccarlar gibi hareket ederek iþ letme hesabý esasý na göre defter tutabilirler. Bilanço esasý na tabi birinci sý ný f tüccarlarý n, VUK`nun 4369 sayý lý kanun ile deð iþ ik 182. maddesine göre tutacaklarý defterler; -Yevmiye Defteri, -Defter-i Kebir, -Envanter Defteridir. Bunlar, birinci sý ný f tüccar durumunda olanlarý n, faaliyet türleri ne olursa olsun, mutlaka tutmak zorunda olduklarý defterlerdir.faaliyet türleri itibarý yla tutulacak defterler ise;

3 -Ý malat Defteri, -Banka, banker ve sigorta þ irketlerinin gider vergisine ait kayý tlarý, -Ambar defteri, -Yabancý ulaþ tý rma kurumlarý ný n hasý lat defteri, -Bitim iþ leri defteri, -Damga Vergisi Defteri (Damga vergisi kanunu 20 seri nolu teblið ) II-B)Defter Tasdiki Yaptırılması ve Yaptırılmadığı Takdirde Yaptırımlar: VUK 220. maddesi hükmüne göre tasdike tabi defterler; -Yevmiye Defteri, -Envanter Defteri, -Ý þ letme Defteri, -Çiftçi Ý þ letme Defteri, -Ý malat defteri, -Serbest Meslek Kazanç Defteri, -Yabancý Nakliyat Kurumlarý ný n hasý lat defteri, ve ayrý ca VUK ile uygun görülen hallerde yukarý da yazý lý olan defterlerin yerine kullaný lacak olan defterler de tasdike tabidir. Bunlara ilaveten Vergi Usul Kanunu`na göre tasdike tabi defterlerden bir ký smý Türk Ticaret Kanunu hükümleri yönünden de tasdike tabi tutulmuþ tur. Örneð in Defter-i Kebir yalný zca TTK hükümlerine göre tasdike tabidir.vuk hükümlerine göre kapaný þ ý tasdike tabi defter yoktur. Mükelleflerin tasdike tabi defterlerini, iþ yerinin, iþ yeri yoksa ikametgahlarý ný n bulunduð u yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile sorumlu olanlara, menkul ký ymet ve kambiyo borsasý ndaki acentalarý n ise tasdike tabi defterlerini borsa komiserlið ine tasdik ettirmeleri gerekir. Defter tasdikleri ise þ u süreler içinde tasdik ettirilir; -Yeni iþ e baþ layanlar, sý ný f deð iþ tirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, iþ e baþ lama, sý ný f deð iþ tirme ve yeni mükellefiyete girmeden önce, -Vergi muafiyeti kalkanlar muaflý ktan çý kma tarihinden baþ layarak 10 gün içinde, -Öteden beri iþ e devam etmekte olanlar defterlerin kullaný lacað ý hesap döneminden önce gelen son ayda, -Kendilerine Özel hesap dönemi tayin edilenler, defterin kullaný lacað ý hesap döneminden önce gelen son ayda, -Defterlerin dolmasý veya sair sebeplerle yý l içinde yeni defter kullanmaya zorunlu olanlar bunlarý kullanmaya baþ lamadan önce, -Defterlerini ertesi yý lda da kullanmak isteyenler Ocak ayý, özel hesap dönemi olanlar ise bu dönemin ilk ayý içinde tasdik ettirilmelidir. Bu mecburiyete uymayan mükellefler için VUK 352/I ve 352/II. Maddeleri gereð ince birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezasý kesilir. (Normal tasdik tarihinden itibaren bir ay içinde tasdik yaptý rý lý rsa II. Derece usulsüzlük cezasý, bundan sonra yaptý rý lanlar veya hiç tasdik yaptý rmayanlar için ise I. Derece usulsüzlük cezasý kesilir.) III-CARİ HESAPLARIN KONTROLÜ: Cari hesap olarak adlandý rý lan 120-ALICILAR HESABI ve 320-SATICILAR HESABI, firmalarý n mal ve hizmet sattý ð ý müþ teriler, ya da mal ve hizmet satý n aldý ð ý satý cý lardý r.cari Hesaplarý n çalý þ masý ise þ u þ ekildedir;

4 Firmalar müþ terilerine kredili olarak (veresiye) mal veya hizmet sattý ð ý zaman, muhasebe kayý tlarý nda 120-Alý cý lar Hesabý 'ný n tali hesaplarý nda bunlarý takip ederler ve müþ terilerden tahsil ettikleri tutarlarý da bu hesaplardan düþ erler. 120-ALICILAR HESABI X Ltd. Þ ti Y Ltd. Þ ti. Ý þ Þ þ / ALICILAR HESABI xxxx 01-X Ltd.Þ ti. 600 YURT ÇÝ SATIÞ LAR xxxx 391 HESAPLANAN KDV xxxx (Mal satý Kaydý ) / KASA HESABI xxxx 120-ALICILAR HESABI xxxx 01-X Ltd. ti (Müþ terilerden Yapý lan tahsilat Kaydý ) / Ayný ekilde firmalar satý cý lardan, kredili (veresiye) olarak mal veya hizmet satý n aldý klarý nda ise; 320-SATICILAR HESABI'ný n tali hesaplarý nda bunlarý muhasebeleþ tirirler. Ödeme yaptý klarý zaman da cari hesaplardan düþ erler. 320-SATICILAR HESABI A Ltd. Þ ti B Ltd. Þ ti / TÝ CARÝ MALLAR xxxx 191 Ý NDÝ RÝ LECEK KDV xxxx 320 SATICILAR HESABI xxxx 01-A Ltd.Þ ti. (Kredili Mal alý þ Kaydý ) / SATICILAR HESABI xxxx 01-A Ltd. Þ ti 100-KASA HESABI xxxx (Satý cý lara Yapý lan ödeme Kaydý ) / Dönem sonu yani tarihi geldið i zaman ise bu cari hesaplarý n kontrolünün yapý lmasý gerekir. Çünkü yý l içinde alý nan-düzenlenen faturalar ile ödeme-tahsilat sonucu alý nan makbuzlar muhasebe kayý tlarý na iþ lenmemiþ olabilir ya da hatalý iþ lenmiþ olabilir. Bu nedenle kredili olarak mal ve hizmet satý lan ve satý n alý nan firmalardan cari hesap ekstresi istenerek, eldeki fatura ve tahsilat makbuzlarý na göre karþ ý laþ tý rma yapý lmasý gerekir. Eð er bir hata söz konusu ise, nereden kaynaklandý ð ý hususunda karþ ý lý klý olarak düzeltme yapý lmalý dý r.

5 IV-ENVANTER İŞLEMLERİ: Dönem sonu iþ lemleri aslý nda envanter çalý þ malarý ný kapsar. Bu çalý þ malar muhasebe kitaplarý nda muhasebe içi ve muhasebe dý þ ý çalý þ malar olarak iki ana bölümde açý klaný r. Envanter çalý þ malarý ný n bilimsel kitaplar dý þ ý nda mevzuatta üç ana kaynað ý mevcuttur : Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul Kanunu Sermaye Piyasasý Kanunu 213 sayý lý Vergi Usul Kanunundaki deyimiyle, envanter çý karmak; saymak, ölçmek, tartmak ve deð erlendirmek suretiyle, bilanço günündeki mevcutlarý, alacaklarý ve 1 borçlarý kesin bir þ ekilde ve müfredatlý olarak tespit etmektir. Türk Ticaret Kanununda yer alan bu taný m, Vergi Usul Kanununda da aynen muhafaza edilmiþ tir. Envanter iþ lemlerinin birinci aþ amasý saymak, ölçmek, tartmak gibi fizik çalý þ malarý içine almakta, ikinci aþ ama ise fizik çalý þ malarý ný n deð erlenmesini içermektedir.deð erlendirme aþ amasý Türk Ticaret Kanunundan baþ layarak SPK mevzuatý na kadar gittikçe geniþ leyen bir kapsam içerisinde açý klanmaktadý r. Gerçekten SPK mevzuatý nda, sayý lan dið er iki kaynakta yer verilmeyen ký dem tazminatý karþ ý lý ð ý, vadeli çek reeskontu, üç ayý aþ an vadeli senetsiz alacaklar reeskontu gibi güncellið ini koruyan konular üzerinde de durulmuþ ve bunlara iliþ kin giderlerin kanunen kabul edilebilir nitelikte giderler olduð u açý kça belirtilmiþ tir. Vergi Usul Kanunu hükümleri ile SPK mevzuatý arasý ndaki bu farklý lý klarý n zaman içinde kaldý rý lmasý, hem günün koþ ullarý na uyulmasý ve hem de mükelleflere sað layacað ý kolaylý k ve menfaat baký mý ndan yararlý olacaktý r.biz bu yazý mý zda envanter çalý þ malarý ný n detayý na girmeyecek, deð erleme aþ amasý nda ortaya çý kabilecek bazý konular ile bunlarý n muhasebe kayý tlarý ný açý klamaya çalý þ acað ý z. Birinci aþ ama muhasebe dý þ ý envanter çalý þ malarý dý r. Ý kinci aþ ama yani muhasebe içi envantere dahil işlemler olup; þ öylece özetleyebiliriz. Geçici mizaný n düzenlenmesi, Henüz tahakkuk ettirilmemiþ gelir ve giderlerin kayda alý nmasý, Sayý m sonuçlarý ný n deð erlendirilmesi,maliyet tesbitleri mizandaki hesaplarla karþ ý laþ tý rma ve farklara iliþ kin düzeltme kayý tlarý ný n yapý lmasý, Karþ ý lý k, amortisman, reeskont ve yeniden deð erleme iþ lemlerinin muhasebe kaydý, Gelir ve gider hesaplarý ný n dönem kar ve zararý hesabý na aktarý lmasý, Vergi karþ ý lý klarý ný n ayrý lmasý, Kesin mizaný n düzenlenmesi, Ve son olarak da genel mali tablolarý n çý karý lmasý. V.DEĞERLEME İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Türk Ticaret Kanununun 75 ve 77. maddelerinde, Vergi Usul Kanununun maddelerinde, SPK Teblið Seri XI No. 4,5,9,11,13,14,15,16,17 teblið lerle deð iþ ik 1 No. Teblið de yer almý þ bulunmaktadý r. Deð erleme, vergi matrahlarý ný n hesaplanmasý yla ilgili iktisadi ký ymetlerin takdir ve tespitidir. Deð erlemede, iktisadi ký ymetlerin vergi kanunlarý nda gösterilen gün ve zamanlarda haiz olduklarý ký ymetler esas tutulur.deð erlemede, iktisadi ký ymetlerden her biri tek baþ ý na nazara alý ný r. Teamülen ayný cinsten sayý lan

6 mallarý ve düþ ük ký ymetli müteferrik eþ yayý toplu olarak deð erlemek caizdir. V.1Değerleme Ölçüleri 213 sayý lý V.U.K.'da yazý lý deð erleme ölçüleri þ unlardý r; 1. Maliyet bedeli; 2. Borsa rayici; 3. Tasarruf deð eri: 4. Mukayyet deð er; 5. Ý tibari deð er; 6. Vergi deð eri; 7. (2365 sayý lý Kanunun 46. maddesiyle eklenen bent) Rayiç bedel; 8. (2365 sayý lý Kanunun 46. maddesiyle 7 numaralý bent 8 numaralý bent olmuþ tur). Emsal bedeli ve ücreti. 9-Alý þ emsal bedeli. V.2 HANGİ KIYMET HANGİ DEĞERLEME ÖLÇÜSÜYLE DEĞERLENİR? Maliyet Bedeli Emsal Bedeli Alý þ Bedeli Borsa Rayici Mukayyet Deð eri Ý tibari Deð er Vergi Deð eri Alý þ Emsal Bedeli Gayrimenkuller,Demirbaþ lar,emtia,ý mal edilen emtia,zira mahsuller,hayvanlar %10 ve daha fazla deð eri düþ en emtialar,maliyet bedeli bilinmeyen hayvanlar,ký ymeti düþ en mallar Hisse senetleri ile fon portföyünün en az %51 i Türkiye de kurulu þ irketlerin hisse senetlerinden oluþ an Yatý rý m Fonu Katý lma Belgeleri,Muvazaalý yabanca paralar Alý þ bedeli ölçüsüyle deð erlenenler haricinde kalan tüm menkul ký ymetler,yabancý paralar,yabancý para ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlar,ý hraç edilen tahvilleri satý n alanlar Alacaklar,Ý lk tesis ve taazzuv giderleri,,peþ temallikler,aktif ve Pasif geçici hesap ký ymetleri,karþ ý lý klar Kasa mevcudu,tahviller(ý hraç edenler) Bina ve araziler Ý lk defa bilanço esasý na gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetine girecek olanlar amortisman dý þ ý ndaki dið er ký ymetleri;maliyet bedeli bilinmiyorsa alý þ emsal bedeli ile deð erlenir. VI.MUHASEBE HESAPLARININ AÇIKLAMALARI ve ÖRNEK DURUMLAR VI.1 Muhasebede Çıkarılan Mali Tablolar Arasındaki Şematik İlişki Muhasebede kullaný lan hesaplarý n hepsinin bir numarasý bulunmakta olup,hesaplar bu numaralara göre sý ný flara ayrý lmý þ lardý r.bu ayý rý ma göre; 1 ile baþ layan hesaplar...dönen Varlý klar 2 ile baþ layan hesaplar...duran Varlý klar 3 ile baþ layan hesaplar...ký sa Vadeli Yabancý Kaynaklar 4 ile baþ layan hesaplar...uzun Vadeli Yabancý Kaynaklar 5 ile baþ layan hesaplar...özkaynaklar 6 ile baþ layan hesaplar...gelir Tablosuyla ilgili hesaplar 7 ile baþ layan hesaplar...maliyet hesaplarý ný ifade etmektedirler.

7 A BÝ LANÇO P A GELÝ R TABLOSU P A MALÝ YETLER P 1 (Mamül) (Satý lan Malý n Maliyeti) -Ar-ge 5 -Paz.Satý þ,dað. -Genel Y.Gid. -Finansman Gid. 7 (Üretim %10-%15) Genel Kurallar 1-Gelecek yý llarý ve aylarý ilgilendiren bir durum varsa(kira,sigorta gibi) bilançoya aktarý lý r.bunlar Gelir Tablosunda yer almazlar. 2-Maliyet Hesaplarý aktif karakterlidirler.ancak yansý tma ve fark hesaplarý duruma göre pasif karakterli olabilirler.ancak Bilançoda (-) deð eri ile görünürler. 3-Hizmetler satý ldý klarý anda biterler.bu yüzden Gelir Tablosuna aktarý lý rlar.(maliyetlerde aynen bu þ ekildedir) VI.2 Hesapların Çalışma Prensipleri Açý klamalarý mý zda mevcutlar, alacaklar ve borçlara dahil hesap düzenine genel görünümü ile bað lý kalacað ý z.bilindið i üzere envanter çalý þ malarý ný n iki ana amacý mevcuttur: Bunlardan birincisi belli bir tarih itibariyle teþ ebbüsün ticari servetini belli etmek,dið eri ise gene o tarih itibariyle elde edilen global sonucu (kar veya zarar) ortaya koymaktý r. Þ u halde muhasebe çalý þ malarý mý z bu iki amaç gerçekleþ inceye kadar devam edecektir. 1) 100. KASA HESABI: Yerli ve yabancý paralarý n giriþ ve çý ký þ larý bu hesapta izlenir. Bölümlenmesi ise aþ að ý daki þ ekillerden biri ile yapý labilir: 100- KASA Türk Lirasý Kasa Merkez Kasasý Yabancý Paralar Kasasý USD EURO Veya 100 KASA Türk Lirasý Kasasý Merkez Kasasý Yabancý paralar kasasý USD Burada kullaný lacak hesaplar, yerli ve yabancý para giriþ ve çý ký þ larý ný kapsayan 100. KASA hesabý dý þ ý nda : 646 KAMBÝ YO KARLARI 656. KAMBÝ YO ZARARLARI hesaplarý dý r. Kuþ kusuz duruma göre ;

8 102. BANKALAR (ticari mevduat, vadeli mevduat, yabancý para mevduat hs.) 120. ALICILAR 121. ALACAK SENETLERÝ hesaplarý da kullaný lacaktý r. Efektif deposu ve efektif vaziyeti hesaplarý ise,yabancý paralarý n miktar hareketlerini izlemek üzere kullaný lan hesaplardý r.100 KASA hesabý içerisinde açý lacak yabancý paralar kasasý tali hesabý döviz cinsleri itibariyle detaylandý rý lý r.her döviz cinsinin bu detay hesaplarý nda günlük olarak giriþ, çý ký þ ve kalanlarý miktar ve deð er itibariyle kayda alý ný r.yabancý paralarý n herbir cinsinin miktar itibariyle giriþ ve çý ký þ larý nazý m hesaplarda izlenmek istendið inde efektif deposu ve efektif vaziyeti hesaplarý kullaný lý r. Bu takdirde nazý m hesaplar grubu içerisinde örneð in : / EFEKTÝ F DEPOSU USD $ DM EFEKTÝ F VAZÝ YETÝ USD $ DM ---- hesaplarý açý lý r. Efektif deposuna (veya yabancý para mevcutlarý ) giriþ lerle borç, çý ký þ larla alacak kaydý yapý lý r. Mukabil olarak efektif vaziyeti (yabancý para vaziyeti) giriþ lerde alacaklaný r, çý ký þ larda borçlaný r.efektif vaziyeti çift yanlý muhasebe (muzaaf usul) metodu gereð i kullaný lan bir hesaptý r. Yý l sonunda Maliye Bakanlý ð ý nca ilan edilen kurlara göre yapý lacak yabancý para stok deð erlemesinde ortaya çý kacak farklar (kar veya zararlar) için de yapý lacak kayý tlar þ öyle olacaktý r. Deð erlemede ortaya çý kacak karlar için kayý t örneð i ise þ öyledir; Ý þ letmenin 1,6 TL ödeyerek satý n aldý ð ý Euro,yý l sonunda deð erlemeye tutulduð unda 1 Euro'nun 1,75 YTL olduð u görülmüþ tür. Elde edilen kar: x0,15 =3.000 TL / KASA Kasasý 646. KAMBÝ YO KARLARI / / Deð erlemede ortaya çý kacak zararlar için kayý t örneð i Ayný örnekte 1 =1,5 TL olsun. Zarar= x0.10 =2.000 TL KAMBÝ YO ZARARLARI KASA Kasasý / Bazý dövizlerde uð ranan zararlar dið erlerinden elde edilen karlardan (lehte kur farklarý ) mahsup edilmemeli, bir baþ ka anlatý mla lehte ve aleyhte kur farklarý ayrý ayrý 646 ve 656

9 hesaplarda kayda alý nmalý dý r. Envanter çalý þ malarý sý rasý nda yerli ve yabancý paralarý n sayý mý sonucu sayý m noksanlarý ve fazlalarý çý kabilir. Bu farklar : 197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI... Türk lirasý kasa sayý m noksaný... Yabancý paralar kasasý sayý m noksaný 397. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI... Türk lirasý kasasý sayý m fazlasý... Yabancý paralar kasasý sayý m fazlasý hesaplarý nda izlenir. Karþ ý hesap Türk ve yabancý paralar kasasý hesaplarý dý r. Yabancý paralar sayý m farklarý ný n deð erlenmesinde VUK. Genel Teblið i ile ilan edilen döviz kurlarý nazara alý nacaktý r. Kayıt örnekleri : Ý þ letmenin kayý tlarý nda 100 Kasa Hesabý nda TL bulunduð u kayý tlardan anlaþ ý lmaktadý r..yapý lan sayý m sonucunda Kasada TL olduð u tespit edilmiþ tir / SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI Kasa Noksaný 100. KASA Türk Lirasý kasasý DÖNEM KARI VEYA ZARARI SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI Kasa Noksaný Sorumlusu bulunamayan sayý m noksaný Sayý m noksaný ný n sorumlusu bulunduð u takdirde 690. hesap yerini alacak hesaplarý na bý rakacaktý r ALICILAR 127. DÝ Ð ER TÝ CARÝ ALACAKLAR 135. PERSONELDEN ALACAKLAR gibi. Kasa sayý m noksanlarý 690. DÖNEM KARI VEYA ZARARI Hesabý na intikal ettirilmekle beraber, kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrahlarý na dahil edilecektir. Yukarý daki örneð e göre Kasa sayý m sonucu TL fazla versin / KASA Türk Lirasý kasasý 397. SAYIM VE TES. FAZLALARI Türk Lirasý kasa fazlasý / Kasa fazlasý ný n nedeni belli olduð u, örneð in bir alý cý dan yapý lan tahsilatý n noksan kayda

10 geçirildið i belli edildið inde aþ að ý daki kayý t yapý lacaktý r / SAYIM VE TES. FAZLALARI Türk Lirasý kasa fazlasý ð ý ð ý 120. ALICILAR / Fazlalý n nedeninin bulunamadý durumlarda sayý m fazlasý gelir hesaplarý na aktarý lacaktý r / SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI Türk Lirasý kasa fazlasý 679. D OLAÐ ANDIÞ I GEL.VE KAR Sayý m fazlasý gelirleri / Olayý n ertesi yý la taþ masý halinde kullaný lacak hesap 671. ÖNCEKÝ DÖNEM GELÝ R VE KARLARI hesabý dý r. 2)ALINAN ÇEKLER, BANKALAR,VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) ALINAN ÇEKLER Alý nan çekler için þ u 4 aþ ama geçerlidir. -Portföydeki çekler -Tahsildeki çekler -Teminattaki çekler -Karþ ý lý ksý z çekler Ý þ letme $ karþ ý lý ð ý vadeli olarak tekstil malý satmý þ ve karþ ý lý ð ý nda çek almý þ tý r. KDV ise peþ in olarak tahsil edilmiþ tir. 1 $ =1,30 TL ALINAN ÇEKLER KASA Ý 600 YURT ÇÝ SATIÞ LAR HESAPLANAN KDV DOLAR ALACAKLI DOLAR ÇEK BORÇLU SPK Kanunu'na göre çekler için reeskont söz konusudur. (213 sayý lý Vergi Usul Kanunu'na göre ise çekler için reeskont hesaplanmayacað ý unutulmamalý dý r..) Ayrý ca yabancý paralý çeklerde deð erleme sý rasý nda lehte veya aleyhte kur farklarý ortaya çý kacaktý r. Vadeli çekler için tekdüzen hesap planý nda reeskont hesabý mevcut deð ildir. Bu nedenle 122. ALACAK SENETLERÝ REESKONTU içinde ayrý bir tali hesapta izlenebilir. ----

11 657. REESKONT FAÝ Z GÝ DERLERÝ XXX... Vadeli çek reeskontu 122. ALACAK SENETLERÝ REESKONTU XXX...Vadeli çek reeskont giderleri ---- Ý zleyen dönemde 122 hesap 642 hesaba aktarý lacaktý r ALACAK SENETLERÝ REESKONTU XXX...Vadeli çek reeskont giderleri 642. FAÝ Z GELÝ RLERÝ XXX... Çek reeskont faizleri / Yabancý paralý çeklerde reeskont iþ lemi yaný nda, deð erlemeden ortaya çý kan kambiyo karlarý ve kambiyo zararlarý da kayda alý nacaktý r. Kullaný lacak hesaplar: 646- KAMBÝ YO KARLARI 656- KAMBÝ YO ZARARLARI hesaplarý dý r. Yukarý da açý klandý ð ý üzere VUK'a göre; vadeli çekler için yapý lan reeskontlar kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleþ tirilir BANKALAR Ý þ letmenin ký sa vadeli (12 aylý k gibi) TL cinsi veya yabancý para ile vadeli veya vadesiz mevduatlarý hesaba borç ve faiz alý ndý ise karþ ý lý ð ý nda 642- FAÝ Z GELÝ RLERÝ hesabý na alacak yazý lý r. Ayrý ca gelir vergisi kesintisi de kayda alý ný r BANKALAR XXX PEÞ Ý N ÖDENEN VERGÝ LER VE FONLAR XXX... Gelir vergisi 642. FAÝ Z GELÝ RLERÝ XXX... Banka faizleri Gelir vergisi kesintisinin düþ ülerek, net faizin kayda alý nmasý doð ru deð ildir. Zira gerek muhasebe biliminde ve gerekse vergi hukukunda gelirler ve giderler brüt tutarlarý üzerinden kayý tlarda yer alý r. Aslý nda bu tür hareket mükelleflerin daha fazla vergi ödemesine yol açar. Zira tarhedilecek vergiden mahsup imkaný olan bir vergi (stopaj) kayý tlarda gider olarak nazara alý nmaktadý r. Yabancý paralý mevduat hesaplarý nda ayrý ca deð erlemeden doð an lehte ve aleyhte kur farklarý da kayda alý nacaktý r VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) REESKONT İŞLEMİ / 322. BORÇ SENETLERÝ REESKONTU XXX... Verilen çekler reeskontu

12 647. REESKONT FAÝ Z GELÝ RLERÝ XXX... Verilen çekler reeskont gelirleri / Ý zleyen dönemde 322 hesap 657- REESKONT FAÝ Z GÝ DERLERÝ hesabý na aktarý lacaktý r.yabancý paralý verilen çeklerde lehte ve aleyhte kur farklarý kayý tlara geçirilecektir. 3)STOK HESAPLARI ( hesaplar) Maliyet bedeli ile deð erlemeye tabi bulunan stoklarý n envanterinde aþ að ý daki konular üzerinde durulmasý söz konusu olur. - Stoklar hangi yöntemle deð erlenecektir? - Envantere dahil edilecek ve edilmeyecek mallar - Fireler ve zayi olan mallar - Sayý m ve tesellüm noksanlarý ve fazlalarý - Faiz ve kur farklarý - Alý þ ve satý þ iskontolarý - Stok deð er düþ üklüð ü karþ ý lý ð ý Stoklar hangi yöntemle değerlenecektir? Bilindið i üzere muhasebe stoklarý n deð erlenmesi konusunda çeþ itli yöntemler öne sürülmüþ tür. Hareketli að ý rlý klý ortalama maliyet, ilk giren ilk çý kar, son giren ilk çý kar yöntemleri (Bu yöntem Enflasyon düzeltmesinin yürürlüð e girmesinden ötürü kaldý rý ldý.) gibi.teþ ebbüsler yý l sonu stoklarý ný bu yöntemlerden birisiyle serbestçe deð erleyebilirler. Ancak son giren ilk çý kar yöntemlerini seçtikleri takdirde, bundan beþ yý l süre ile vazgeçemezler. Yöntemin teþ ebbüslere sað ladý ð ý fayda fiyatlarý n yükselme seyri izledið i dönemlerde envanter sý rasý nda elde en düþ ük bedelle deð erlenmiþ stok kalmasý na olanak sað lamý þ olmasý dý r. Ancak üretim teþ ebbüslerinde özellikle aylý k gibi ký sa dönemler itibariyle maliyet belli edenlerde bu yöntemin uygulamalarý yoktur. Bu teþ ebbüslerde ortalama maliyet veya ilk giren ilk çý kar yöntemi rahatlý kla kullaný labilir Envantere dahil edilecek ve edilmeyecek stoklar Komisyonculara veya baþ ka firmalara satý lmak üzere gönderilen, fakat mal hesaplarý na çý ký þ kayý tlarý yapý lmamý þ mal miktarlarý mevcut mallar listesine eklenmelidir.mali kurumlara veya alacaklý larý n depolarý na konarak, rehin edilmiþ mal da sayý m listelerinde mal varlý ð ý na dahil edilecektir.faturasý düzenlenerek satý lan ve mal hesaplarý na çý ký þ kaydedildið i halde henüz gönderilmemiþ mallar, sayý mda göz önüne alý nmayarak listelere kaydolunmamalý dý r. Satý n alý nmý þ ve faturasý gelmiþ olup da mal hesaplarý na borç yazý ldý ð ý halde henüz iþ letmenin eline geçmemiþ mal envanter listelerine eklenmelidir. Envanter gününde edinilmekte olan mallar (Yoldaki mallar, sipariþ teki mallar ve benzeri) da stoklara dahil edilir. Sayý m listelerine dahil edilecek mallar, yukarý da da iþ aret edildið i gibi, iþ letmenin stokuna girmiþ yani, mülkiyeti iþ letmeye geçmiþ olan mallardý r. Ý þ letmede konsinye (emanet) olarak bulunan mallar, sayý ma dahil edilmez. Buna mukabil, baþ kalarý ný n nezdine konsinye gönderilen mallarla, deð erleme gününde yolda bulunan mülkiyeti iþ letmeye ait mallar, sayý m listelerine dahil olurlar Fireler Uygulamada genellikle normal ve anormal fireler ayý rý mý yapý lmaktadý r. Aþ að ý da önce bu ayý rý m doð rultusunda bilimsel kitaplardan örnekler verilmiþ tir. Normal nitelikteki fireler ve bozulmalar yarý mamul ve mamul maliyetlerine dahil edilecektir. Fire, bozulma ve benzeri nedenlerle ortaya çý kan sayý m noksanlarý ný n üretim giderleri içerisinde

13 nazara alý nmasý gerekir. Normal nitelikteki firelerin üretim giderleri içinde yer almasý ve böylece yarý mamul ve mamul maliyetlerine dahil edilmesi doð rudur. Ancak üretim aþ amasý ndan önce stok ambarlarý nda meydana gelen firelerden üretimi sorumlu tutmak yerinde deð ildir. Bu fireler kaný mý zca üretim maliyetlerine dahil edilmemelidir. Bunlarý n yeri üretim maliyetleri deð il, satý þ larý n maliyeti hesaplarý dý r. Anormal firelerin ise üzerinde durulmasý, önce nedenlerinin araþ tý rý larak ortaya çý karý lmasý ve þ ayet kiþ ilerin hatalarý ndan kaynaklananlar varsa, bu kiþ iler sorumlu tutulmalý dý r.üretim teþ ebbüslerinde üretim aþ amasý nda meydana gelen normal fireler kullaný lan hammadde ve malzeme maliyetleri içerisinde yarý mamul ve mamul maliyetlerine dahil olmaktadý r.anormal nitelikteki firelerin üzerinde durularak sorumlularý varsa maliyetleri bu kiþ ilere yüklenmelidir.anormal nitelikteki firelerin üretim maliyetlerine dahil edilmemesi gerekir. Bu fireler 197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI hesabý aracý lý ð ý ile 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI na dahil edilmelidir.fireler stoklarda miktar olarak meydana gelen azalmalardý r. Çeþ itli nedenleri olabilir. Ký rý lma, akma, çürüme, sý zý ntý, kuruma, buharlaþ ma gibi...fireler stoklarý n depo ve ambarlarda kalarak zamanla meydana gelebileceð i gibi, alý þ ve satý þ lar sý rasý nda da ortaya çý kabilir.örneð in sabunun depoda zamanla kuruyarak að ý rlý ð ý ndan kaybetmesi, cam eþ yaný n alý þ satý þ sý rasý nda ký rý lmasý, akaryaký tý n dökülmesi ve uçmasý firelere neden olur. Yapý lan sayý mlarda ambarlarda bulunan stok miktarlarý, meydana gelen fireler nedeniyle bulunmasý gereken stoklarý n altý nda olabilir. Bulunan stok miktarý maliyet bedeli ile deð erlenir. Bulunmasý gereken stokun maliyet deð erinden düþ ülünce, firenin maliyet bedeli bulunmuþ olur.ý þ te burada kayý tlardaki stok deð erinin fiili stok deð erine indirilmesi, bir baþ ka anlatý mla fire maliyetinin kayý tlardaki stok deð erinden düþ ülmesi yoluna gidilecek, bunun içinde muhasebede gerekli düzeltme kaydý yapý lacaktý r. Fire maliyeti kayda alý nmazsa ne olur? Fireler mevcut stoklar içerisinde yer alý r.fire maliyeti kadar dönem sonu stoklarý ný n deð eri artý rý lmý þ olur. Bir baþ ka anlatý mla, gerçekleþ miþ bir zarar (fire maliyeti) aktifleþ tirilerek stoklara dahil edilir. ÖRNEK : 1- Ý lk madde ve malzeme stoklarý nda normal (kabul edilebilir) fire meydana gelmesi. Maliyet bedeli TL.'dir SATILAN MAMULLER MALÝ YETÝ Ý LK MADDE VE MALZEME / Bu firenin girdisinin KDV'si indirilebilecek ve keza fireye tekabül eden ilk madde ve malzeme için emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanmayacaktý r.firenin anormal boyutta olmasý halinde, sebep veya sebeplerinin araþ tý rý lmasý ve þ ayet sorumlusu belirlenebilmiþ se ona tazmin ettirilmesi gerekir. Bu takdirde önce 197. SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI hesaba kullaný lmasý, daha sonra madde ve malzeme bedeli kendisine fatura edildið i zaman bu hesap kapatý lmalý dý r. ÖRNEK : 2- Üretim aþ amasý nda fire meydana gelmesi. Fire normal yani kabul edilebilir ölçüler içinde olduð u takdirde üretim maliyetlerine dahil olacaktý r. Örneð in bir konfeksiyon atölyesinde dikilen elbiseler için kullaný lan kumaþ larý n kesim sý rasý nda bir ký sý m ký rpý ntý olarak ortaya çý kmaktadý r. Bu ký rpý ntý

14 herhangi bir deð er taþ ý mý yorsa firedir.bu fire esasen kullaný lan kumaþ maliyeti içerisinde üretim maliyetlerine dahil olmaktadý r.firenin anormal boyutta olmasý halinde sebep veya sebepleri araþ tý rý lacaktý r.teknik arý zalar, kullaný lan madde ve malzemedeki bozukluklar veya çalý þ anlarý n hatalarý söz konusu olabilir. Çalý þ anlarý n hatalarý ndan kaynaklanan fireler kendilerine yüklenecek, teknik arý za ve hatalarla dið er ispatlanmý þ kusur ve eksikliklerden kaynaklananlar ise üretim hesaplarý ndan çý karý lacaktý r. Bu tür anormal firelerin üretim maliyetlerine dahil edilmesi doð ru deð ildir. Madde örneð i þ öyledir : 620. SATILAN MAMULLER MALÝ YETÝ XXX 151. YARI MAMULLER ÜRETÝ M / XXX 3.4 Zayi Olan Mallar Zayi olan mallarý n maliyet bedelleri gider olarak indirilememektedir. Maliye Bakanlý ð ý nca yayý mlanan özelgelerde konu bu þ ekilde deð erlendirilmiþ tir. Bu özelgelerde çalý nan mallardan söz edilmiþ ise de, kabul edilebilir ölçüde olmayan veya kaný tlamayan tüm zayi mallar için de durum ayný dý r. Öte yandan Maliye Bakanlý ð ý, sebebi bilinemeyen veya izah ve isbat edilemeyen stok sayý m noksanlarý ný n emsal satý þ bedeli üzerinden hasý lat olarak nazara alý nmasý ný kabul. etmiþ tir Zayi olan mallarý n alý þ belgelerinde yer alan katma deð er vergisi de mükelleflerin vergiye tabi iþ lemleri üzerinden hesaplanan katma deð er vergisinden indirilememektedir. Zayi olan mal yý l içinde veya yý l sonunda yapý lan sayý mda belli olur. Her iki halde de zayi olan malý n bedeli sorumlusu bulunduð u takdirde kendisine ödettirilir. Burada teslim fiili gerçekleþ tið i için katma deð er vergisi emsal bedel üzerinden hesaplaný r. Bu bedel gelir ve kurumlar vergisi matrahlarý ný n tespitinde de nazara alý ný r. Zayi olan malý n sorumlusu bulunduð u ve emsal bedeli üzerinden katma deð er vergisi hesaplandý ð ý için, iktisabý sý rasý nda ödenen veya borçlaný lan katma deð er vergisi indirilebilecek yani teslimler için hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Zayi olan malý n sorumlusu bulunamadý ð ý veya ký rý lma, dökülme gibi nedenlerle mal elden çý ktý ð ý takdirde yasa hükümlerine göre vergi indirilemeyecektir. Burada iki ihtimal söz konusudur. Birinci ihtimal: Zayi olan malý n iktisabý sý rasý nda ödenen katma deð er vergisi, önceki vergilendirme dönemlerinde hesaplanan katma deð er vergisinden indirilmiþ tir. Bu takdirde indirilen verginin yeniden tahakkuk ettirilmesi gerekir. Ý kinci ihtimal: Zayi olan mal için alý þ ta ödenen katma deð er vergisi teslimler için ödenen katma deð er vergisinden henüz indirilmemiþ tir. Bu takdirde zayi olan malý n alý þ ý nda ödenen vergi indirilecek KDV hesabý ndan düþ ülecektir. Her iki ihtimalde de zayi olan mal maliyet bedeli ile stok hesaplarý ndan çý karý lacak ve kanunen kabul edilmeyen giderlere dahil edilecektir.ancak yukarý da da belirttið imiz gibi sebebi bilinmeyen veya izah ve isabet edilemeyen stok sayý m noksanlarý ný n emsal satý þ bedeli üzerinden hasý lat olarak nazara alý nmasý gerektið inden bu halde zayi mallarý n girdilerine ait katma deð er vergisi indirilebilir nitelik kazanmakta, emsal bedel üzerinden hesaplanan KDV de kanunen kabul edilen bir gider teþ kil etmektedir. Zayi malý n maliyet bedeli ise stok hesaplarý ndan düþ ülecek, satý lan mamuller veya ticari

15 þ þ mallar maliyeti hesabý na dahil edilecektir. ÖRNEK : 1- Zayi olan mallar : Sorumlusu bulunamamý tý r. Kabul edilebilmesi için geçerli bir kaný t da gösterilememiþ tir. Zayi malý n maliyet bedeli TL Girdisine ait KDV TL Emsal satý bedeli TL Hesaplanan KDV TL 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI Ticari mallar sayý m ve tesellüm noksanlarý 153. TÝ CARÝ MALLAR SATILAN TÝ CARÝ MALLAR MALÝ YETÝ SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI Ticari mallar sayý m ve tesellüm noksanlarý / 770. GENEL YÖNETÝ M GÝ D Katma deð er vergisi 391. HESAPLANAN KDV Mal ve Hizmet KDV Verilecek vergi beyannamelerinde TL. emsal bedeli vergi matrahlarý na ilave edilecektir TL girdilerin KDV.si de hesaplanan KDV.den indirilecektir. Yý l sonu envanterinde ortaya çý kan ve sorumlusu bulunmak üzere sayý m ve tesellüm noksanlarý hesabý içerisinde bilançoya dahil edilen zayi malý n maliyet bedeli, sorumlusu tespit edilemedið i takdirde sonraki dönemde 681. ÖNCEKÝ DÖNEM GÝ DERLERÝ VE ZARARLARI hesabý na aktarý lacak ancak emsal bedeli o dönemin vergi matrahý na eklenecektir. Keza emsal bedeli üzerinden hesaplanan KDV. de bir sonraki dönemde tahakkuk ettirilecektir. ÖRNEK : 2- Zayi olan mallarý n sorumlusu bulunmuþ tur.... Alý m satý m teþ ebbüsünde 25 TL. maliyet bedelinde iki çift erkek ayakkabý sý ný n zayi olduð u ortaya çý kmý þ tý r. Yapý lan soruþ turma sonunda sorumlu bulunmuþ ve zayi mal kendisine emsal bedeli üzerinden fatura edilmiþ tir. Emsal bedeli 40 TL KDV.'si 7,20 TL'dir. Ayakkabý larý n satý n alý nmasý sý rasý nda ödenen KDV 4,50 TL'dir. / 120. ALICILAR 44, YURT Ý ÇÝ SATIÞ LAR 40, HESAPLANAN KDV 4,50... Mal ve hizmetler KDV

16 621. SATILAN TÝ CARÝ MALLAR MALÝ YETÝ 25, TÝ CARÝ MALLAR 25, / / Zayi olan mallarý n sorumlusu hemen bulunamadý ð ý takdirde önce aþ að ý daki kaydý n yapý lmasý gerekir SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 25,00... Mal sayý m ve tesellüm noksanlarý 153. TÝ CARÝ MALLAR 25,00 / Daha sonra, sorumluya fatura düzenlenmesi üzerine önce ilk kayý t yapý lacak, ardý ndan sayý m ve tesellüm noksanlarý hesabý satý lan ticari mallar maliyetine aktarý larak kapatý lacaktý r. ÖRNEK : 3- Zayi olan mallar: sebebi tespit ve kabul edilebilir nitelikte görülmüþ tür. Maliyet bedeli 55,00 TL.dý r SATILAN TÝ CARÝ MALLAR MALÝ YETÝ 55, SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 55,00... Ticari mallar sayý m ve tesellüm noksanlarý ÖRNEK : 4- Zayi olan mallar : Bilançoya dahil edilerek sonraki döneme aktarý lmasý. Maliyet bedeli 60 TL ÖNCEKÝ DÖNEM GÝ DER VE ZARARLARI SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI Ticari mallar sayý m ve tesellüm noksanlarý / 3.5. Sayım ve tesellüm noksanları ve fazlaları Tekdüzen hesap planý nda konu ile ilgili olarak aþ að ý daki hesaplar öngörülmüþ tür SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 397- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI Sayý mlar sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlý klar noksanlarý yla tesellüm sý rasý nda ortaya çý kan noksanlarý n geçici olarak kayý t ve izleneceð i hesaptý r.noksanlý ð ý n ortaya çý kmasý yla hesaba borç, sorumlularý ndan tahsili veya zarar kaydedilmesi halinde ise alacak kaydedilir SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

17 Sayý mlar sonunda tespit edilen kasa stok ve maddi duran varlý klar fazlalarý yla, üniteler arasý yollamada ortaya çý kan fazlalarý n geçici olarak kayý t edileceð i hesaptý r.stok sayý m fazlalarý ný n tespitinde, emsal deð eri üzerinden bu hesaba alacak, ilgili stok hesabý na borç yazý lý r. Sayý m dönemi içinde normal olduð u belgelenen fazlalar ilgili maliyet hesaplarý karþ ý lý ð ý nda bu hesaba borç kaydolunur.açý klamalardan anlaþ ý lacað ý üzere, 197 hesap sorumlusu bulunamadý ð ý takdirde 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABINA AKTARILACAKTIR. Ancak anormal nitelikteki sorumlusu belli olmayan noksanlarý kanunen kabul edilmeyen gider olarak gelir ve kurumlar vergisi matrahlarý na ilave edilecektir DÖNEM KARI VEYA ZARARI XXX 197. SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI XXX...Stok sayý m noksaný Aktarma Kaydý 150.Ý LK MADDE VE MALZEME XXX SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI XXX... Stok sayý m fazlasý 397. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI XXX... Stok sayý m fazlasý 620. SATILAN MAMULLER MALÝ YETÝ XXX... Bu kayý tta, yapý lan inceleme sonucu sayý m fazlasý ný n ilk madde stokundan üretime noksan teslim edilmesinden kaynaklandý ð ý tespit edilmiþ tir. Bu ilk maddeden üretilen mamulün tamamý yý l içinde satý lmý þ tý r.þ ayet mamulün bir ký smý henüz stokla bulunsaydý o zaman o ký sma isabet deð er maddede 152 MAMULLER Stok hesabý ný n alacað ý nda yer alacaktý r. Sayý m fazlalarý ve sayý m noksanlarý birbirinden mahsup edilemez Faiz ve Kur Farkları Emtianý n satý n alý ný p iþ letme stoklarý na girdið i tarihe kadar oluþ an kur farklarý ný n maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çý kacak kur farklarý ný n ise, ilgili bulunduklarý yý llarda gider yazý lmasý veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmamaktadý r. Ý þ letmelerin finansman temini maksadý yla bankalardan veya benzeri kredi müesseselerinden aldý klarý krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarý na pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadý r. Buna göre mükellefler söz konusu ödemelerini doð rudan gider olarak kaydedebilecekleri gibi, diledikleri takdirde stokta bulunan emtiaya isabet eden ký smý maliyete dahil edebilecekler. Görüldüð ü üzere emtianý n stoka girdikten sonra ortaya çý kan kur farklarý ve faizlerin maliyetlere dahil edilip edilmemesi konusu mükelleflerin seçimine bý raký lmý þ tý r.ancak bu konuda 4008 kanunla bir gider ký sý tlamasý getirilmiþ tir. Kanun hükümlerine göre dönem sonu stoklarý ný son giren ilk çý kar yönetimine göre

18 deð erleyen veya amortismana tabi iktisadi ký ymetlerini yeniden deð erlemeye tabi tutanlarý n, iþ letmede kullandý klarý yabancý kaynaklara ait faiz, komisyon, vade farký, kar payý, kur farký ve benzeri adlar altý nda yaptý klarý giderler ve maliyet unsurlarý ný n toplamý na (yatý rý mý n maliyetine eklenenler hariç) aþ að ý daki indirim oraný ný n uygulanmasý suretiyle bulunacak ký smý n % 25'i gider veya maliyet unsuru nazara alý namayacaktý r.ý ndirim oraný, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, o yý l için tespit edilmiþ olan yeniden deð erleme oraný ný n, ilgili kuruluþ lardan alý nan bilgilere göre Maliye Bakanlý ð ý nca o yý l için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oraný na bölünmesi suretiyle bulunmaktadý r.sanayi siciline kayý tlý imalatçý larý n imalat faaliyetlerinde kullandý klarý yabancý kaynaklara ait gider ve maliyet unsurlarý na bu bent hükmü uygulanmayacaktý r. Gider ký sý tlamasý kapsamý na giren ký sý m kanunen kabul edilmeyen gider olarak nazara alý nacaktý r Alış ve Satış İskontoları Alış İskontoları Hammadde, malzeme ve emtianý n maliyet bedelini aþ að ý çeken bir kalemdir. Faturalarda yer alan alý þ iskontolarý ný n muhasebede kayda alý nmasý gereksizdir. Kayý tlarda gösterilmesi arzu edildið i takdirde, nazý m hesaplarda izlenmesi mümkündür Alý þ iskontolarý 941. Alý þ iskontolarý karþ ý hesabý gibi. Alý þ iskontolarý için tek düzen hesap planý nda üç kodlu bir hesap öngörülmemiþ tir. Bu durumda 6- Gelir tablosu hesaplarý içerisinde üç sayý lý boþ bir hesap kullaný lacak veya alý þ iskontolarý 15- stok hesaplarý içerisinde tali hesaplarda izlenecektir. Biz bu ikinci yolun kullaný lmasý ný yerinde görüyoruz. Kayý t örneð i : 320. SATICILAR XXX TÝ CARÝ MALLAR XXX... Alý þ iskontolarý Belli hammadde, malzeme ve emtiaya iliþ kin bulunmayan ve belli bir periyoda veya iþ hacmine bað lý olarak elde edilecek iskontolar stok hesaplarý ile deð il ve fakat gelir hesaplarý ile ilgilendirilecektir. Bu iskontolar 649- DÝ Ð ER OLAÐ AN GELÝ R VE KARLAR hesabý nda izlenecektir Satış iskontoları Hesap planý nda 611 sayý lý hesapta izlenmektedir.satý þ la ilgili faturaný n düzenlenip satý þ ý n gerçekleþ mesinden sonra yapý lan her türlü kasa ve miktar iskontolarý bu hesapta yer alý r. Kasa iskontosu, kredili satý þ larda alý cý ný n mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayý sý yla, bu peþ in ödeme karþ ý lý ð ý nda alý cý ya belirli oranlarda indirim yapý lmasý dý r. Miktar iskontosu ise alý cý ný n belli tutarlar üzerinde alý þ larda bulunarak satý cý ný n mal sürümüne katký da bulunmasý ndan dolayý kendisine belli oran ya da tutarlarda yapý lan indirimdir. Uygulanan iskonto ilgili Alacaklar hesabý na alacak kaydedilirken, 611- Satý þ

19 Ý skontolarý Hesabý na borç kaydedilir. Kayý t örneð i : Ý þ letme müþ terisi X Ltd.Þ ti'ne daha önce sattý ð ý kredili mal için KDV TL'lik bir iskonto yapmý þ tý r ALICILAR YURT Ý ÇÝ SATIÞ LAR HESAPLANAN KDV SATIÞ Ý SKONTOLARI Ý ND.KDV ALICILAR Örnek 2:Ý þ letme daha önce peþ in satý þ ý yapý lan emtialara iliþ kin TL fatura ile iskonto yapmý þ tý r. 611 SATIÞ Ý SKONTOLARI Ý ND.KDV DÝ Ð ER ÇEÞ.BORÇLAR Yý l sonunda ise hesap kalaný ise, 690 DÖNEM K/Z XXX 611 SAYIÞ Ý SKONTOLARI XXX þ eklinde kayý tlara alý ný r Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Emtia veya mamullerin deð erleme günündeki satý þ bedelleri % 10 ve daha fazla bir düþ üklük gösterdið i zaman deð erleme ortalama fiyat veya takdir esaslarý na göre yapý labilecektir. Karþ ý lý k ayrý lmasý için en az % 10 deð er düþ üklüð ü koþ ulu SPK. mevzuatý nda da mevcuttur. Ancak SPK mevzuatý nda ayrý ca deð er düþ üklüð ünün yaký n bir tarihte ortadan kalkacað ý na dair bir gerekçenin mevcut olmamasý koþ ulu da aranmaktadý r. Tek düzen hesap planý nda ise her iki koþ ul da aranmamý þ 158. STOK DEÐ ER DÜÞ ÜKLÜÐ Ü için, Yangý n, deprem, su basmasý gibi doð al afetler ve bozulmak çürümek, paslanmak, ký rý lmak, çatlamak, teknolojik geliþ meler ve model deð iþ iklikleri nedenleriyle stoklarý n fiziki ve ekonomik deð erlerinde önemli azalý þ larý n ortaya çý kmasý veya bunlarý n dý þ ý nda dið er nedenlerle stoklarý n piyasa fiyatlarý nda düþ melerin meydana gelmesi dolayý sý yla kayý plarý karþ ý lamak üzere ayrý lan karþ ý lý klarý n izlendið i hesaptý r. açý klamasý na yer verilmiþ tir. Vergi Usul Kanunu hükümleri ile tekdüzen hesap planý arasý nda konumuz çerçevesinde

20 þ u farklarý n bulunduð unu söyleyebiliriz.vergi Usul Kanununda yer alan ölçünün aksine olarak, tek düzen hesap planý nda % 10 ve daha fazla düþ üklük ölçüsü yer almadý ð ý için her hangi bir orandaki düþ üklük karþ ý lý k ayrý lmasý için yeterli olmaktadý r. VUK. hükümleri ile plan arasý nda bir dið er önemli fark, plana göre karþ ý lý k ayrý lmasý ný n zorunlu olmasý, VUK'na göre ise mükelleflerin seçimine bý raký lmý þ olmasý dý r.bir dið er fark da tek düzen hesap planý ndaki açý klamaný n aksine, Vergi Usul Kanununda teknolojik geliþ meler ve moda deð iþ ikliklerinden kaynaklanan deð er düþ üklüð ünden de söz edilmemiþ tir. Sermaye Piyasasý Kurulu mevzuatý nda koþ ullarý n oluþ masý halinde stok deð er düþ üklüð ü karþ ý lý ð ý ayrý lmasý zorunluluð u vardý r. Kayý t örnekleri : Karþ ý lý ð ý n ayrý lmasý : 654- KARÞ ILIK GÝ DERLER XXX 158- STOK DEÐ ER DÜÞ.KARÞ ILIÐ I XXX 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI XXX 654 KARÞ ILIK GÝ DERLERÝ XXX Bu kayý tlar stoklarý n deð erleme gününde % 10 ve daha fazla deð er kaybetmiþ olmasý halinde yapý lacaktý r. Stoklarý n deð erinde yangý n, deprem, su basmasý, gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, ký rý lmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde ekonomik deð erlerinde önemli bir azalma olduð u zaman yapý lacak kayý tlar þ öyle olacaktý r DÝ Ð ER STOKLAR XXX... Deð eri düþ en mallar 153- TÝ CARÝ MALLAR veya 152-MAMULLER XXX 654 KARÞ ILIK GÝ DERLERÝ XXX 158- STOK DEÐ ER DÜÞ ÜKLÜÐ Ü KARÞ ILIÐ I 690- DÖNEM KARI veya ZARARI XXX 654- KARÞ ILIK GÝ DERLERÝ XXX Karþ ý lý k ayrý lan stokun üretimde kullaný lmasý ; 151- YARI MAMULLER ÜRETÝ M XXX 711. DÝ REKT Ý.M.M.GÝ D. XXX 158- STOK DEÐ ER DÜÞ.KAR. XXX 644- KONUSU KALMAYAN KARÞ. XXX 644- KONUSU KAL.KARÞ. XXX 690- DÖNEM KARI veya ZARARI XXX / Bu örnekte bir önceki yý lda karþ ý lý k ayrý lan ilk madde ve malzeme mevcudu içinde

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin

D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin mali ÇÖZÜM 149 VERG USUL KANUNU UYARINCA REESKONT UYGULAMASI Altar Ömer ARPACI* I G R fi D önemsellik kavramı, iflletmelerin sınırsız kabul edilen yaflam sürelerinin belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ AKTİF PASİF 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 26 TEMMUZ 2015 PAZAR 09:00 12:00 (X) ANONİM ŞİRKETİ' nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15,900.00

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Monografi Çözümü Teknik A.Ş. nin 31.12.2016 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir. Dönem sonu işlemlerine ait bilgiler şöyledir; KDV mahsup kaydı yapılmıştır. Yapılan

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012)

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) SMMM Ahmet BARLAK ahmetbarlak3@hotmail.com www.ahmetbarlak.com TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) A-VERGİ USUL KANUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ 1-Defter tutacaklar, Defter tutacaklar

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 75 İST,27.09.2004 ÖZET: YENİ TÜRK LİRASI KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN UYULACAK ESASLAR HAKKINDA I. YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013)

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) Bin TL GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM MART 2012 CARİ DÖNEM MART 2013 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 103.169 103.492 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 102.392 103.492 YURTİÇİ

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AKTİF I DÖNEN VARLIKLAR 20151.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR X ANONİM ŞİRKETİ ( 01.01.2013-31.12.2013 ) BİLANÇOSU PASİF

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ZİYAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 03.04.2012-11:35:00 Vergi Kimlik Numarası 9830040517 Ticaret Sicil No 29922 İrtibat Tel No 322 4541833 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı