VERGİ KANUNLARI VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KAPSAMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ KANUNLARI VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KAPSAMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ"
  • Ece Koz
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 VERGİ KANUNLARI VE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ KAPSAMINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Alpay GÜRAYDIN Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi Denetmeni I-GENEL BİLGİ: 2009 yılının sonuna yaklaşmakta olduğumuz şu günlerde mükellefler ve özellikle de muhasebeciler açısından sıkı bir çalışma içine girmiş bulunmaktayız.vergi kanunlarında meydana gelen değişiklikler, ülkemizin eski para birimini tamamen geride bırakarak Yeni Türk Lirasına geçiş ve yürürlükteki kanunlar gereğince her yıl 31 Aralık tarihi itibarıyla küçük büyük tüm işletmeler envanterlerini çıkarmakta,tek düzen muhasebe sistemi anlamında kapanış ve değerleme işlemlerini yapmaktadır.biz de sizlere yapılması gereken dönem sonu işlemlerini örnekler bazında ve özellik gösteren hususlarıyla anlatmaya çalışacağız. Mükellefler tarafý ndan dönem sonunda yapý lmasý gereken sý ralayabiliriz. iþ lemleri aþ að ý daki gibi -Defter Tasdik Ý þ lemlerinin yapý lmasý, -Cari Hesaplarý n Kontrolü, -Envanter Ý þ lemleri, -Çek,Senet ve Banka Hesaplarý ný n Mutabakatý, -Deð erleme, -Amortisman Kayý tlarý, -Reeskont Hesaplanmasý, -Karþ ý lý klar, -Yansý tma Kayý tlarý, -Ticari Kar Hesaplanmasý, -Vergi Karþ ý lý klarý ný n Ayrý lmasý, -Mali Tablolarý n Düzenlenmesi, -Mali Karý n Hesaplanmasý, Yukarý da belirttið imiz iþ lemler; firmalarý n 12 ay boyunca gerçekleþ tirdið i faaliyetlerinin vergi mevzuatý ve muhasebe sistemi açý sý ndan meyvesini oluþ turmaktadý r. Bu nedenle yapý lacak çalý þ malarý n titizlikle ve mümkün olduð u kadar hatasý z olarak yapý lmasý gerekmektedir. II-TASDİK İŞLEMLERİNİN YAPILMASI: VUK`nun 171. maddesine göre mükelleflerin defterlerini þ u istenilen bilgileri sað layacak þ ekilde tutmalarý gerekir: -Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek, -Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek, -Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek, -Mükellefin vergi karþ ý sý ndaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek, -Mükellefin hesap ve kayý tlarý ný n yardý mý yla 3. þ ahý slarý n vergi karþ ý sý ndaki durumlarý ný kontrol etmek ve incelemek, Aynı Kanun'un 172. maddesinde ise defter tutmakla zorunlu gerçek ve tüzel kişilerin kimler olduğu belirtilmiştir. Buna göre;

2 -Ticaret ve sanat erbabý, -Ticaret þ irketleri, -Ý ktisadi kamu müesseseleri, -Dernek ve vaký flara ait iktisadi iþ letmeler, -Serbest meslek erbaplarý, -Ý þ Ortaklý klarý, -Kooperatifler, -Menkul ký ymet yatý rý m fonlarý ve ortaklý klarý, -Çiftçiler, VUK`nun 173. maddesinde, defter tutmak zorunda olmayan gerçek ve tüzel kişiler sayılmıştır. Buna göre; -Gelir Vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler, -Gelir Vergisi Kanunu`na göre kazançlarý basit usulde tespit edilenler, -Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu müesseseleri, -Kurumlar vergisinden muaf olan dernek ve vaký flara ait iktisadi iþ letmelerdir. Ancak, bunlardan gelir veya kurumlar vergisinden muaf olmakla beraber, dið er vergilerden birine tabi olan ve bu vergileri götürü usulde tespit edilmeyen mükellefler, muaf olmadý klarý vergiler için defter tutmak zorundadý rlar. VUK`nun 174. maddesine göre ise, defterler hesap dönemi itibarý yla tutulur. Hesaplar her hesap dönemi sonunda kapatý ý r ve ertesi dönem baþ ý nda tekrar açý lý r. Hesap dönemi normal olarak takvim yý lý dý r. Ancak, takvim yý lý dönemi faaliyetlerinin nitelið ine uymayanlar (özel okullar, turizm iþ letmeleri vb) için, bunlarý n baþ vurusu üzerine Maliye Bakanlý ð ý 12 aylý k özel hesap dönemleri belirleyebilir. ( gibi olabilir.) Ý lk defa iþ e baþ larken, iþ e baþ lama tarihinden yý lý n sonuna kadar olan süre bir hesap dönemi olarak kabul edilmekte ve bu süreye, uygulamada ký st hesap dönemi denilmektedir. Yine iþ in bý raký lmasý halinde takvim yý lý baþ ý ndan iþ in bý raký ldý ð ý tarihe kadar geçen süre de bir hesap dönemi olarak kabul edilmekte ve bu süreye de ayný þ ekilde ký st hesap dönemi adý verilmektedir. II-A)Defter Tutma Bakımından Tüccarlar: (VUK 176. madde) I.sý ný f tüccarlar, bilanço esasý na göre defter tutarlar,ii.sý ný f tüccarlar ise, iþ letme hesabý esasý na göre defter tutarlar.ý kinci sý ný f tüccarlar, isterlerse birinci sý ný f tüccar olarak bilanço esasý nda defter tutabilirler. Bunun yaný nda yeni iþ e baþ layan tüccarlar, alý m- satý m ve hasý lat tutarlarý, henüz belli olmadý ð ý ndan, ikinci sý ný f tüccarlar gibi hareket ederek iþ letme hesabý esasý na göre defter tutabilirler. Bilanço esasý na tabi birinci sý ný f tüccarlarý n, VUK`nun 4369 sayý lý kanun ile deð iþ ik 182. maddesine göre tutacaklarý defterler; -Yevmiye Defteri, -Defter-i Kebir, -Envanter Defteridir. Bunlar, birinci sý ný f tüccar durumunda olanlarý n, faaliyet türleri ne olursa olsun, mutlaka tutmak zorunda olduklarý defterlerdir.faaliyet türleri itibarý yla tutulacak defterler ise;

3 -Ý malat Defteri, -Banka, banker ve sigorta þ irketlerinin gider vergisine ait kayý tlarý, -Ambar defteri, -Yabancý ulaþ tý rma kurumlarý ný n hasý lat defteri, -Bitim iþ leri defteri, -Damga Vergisi Defteri (Damga vergisi kanunu 20 seri nolu teblið ) II-B)Defter Tasdiki Yaptırılması ve Yaptırılmadığı Takdirde Yaptırımlar: VUK 220. maddesi hükmüne göre tasdike tabi defterler; -Yevmiye Defteri, -Envanter Defteri, -Ý þ letme Defteri, -Çiftçi Ý þ letme Defteri, -Ý malat defteri, -Serbest Meslek Kazanç Defteri, -Yabancý Nakliyat Kurumlarý ný n hasý lat defteri, ve ayrý ca VUK ile uygun görülen hallerde yukarý da yazý lý olan defterlerin yerine kullaný lacak olan defterler de tasdike tabidir. Bunlara ilaveten Vergi Usul Kanunu`na göre tasdike tabi defterlerden bir ký smý Türk Ticaret Kanunu hükümleri yönünden de tasdike tabi tutulmuþ tur. Örneð in Defter-i Kebir yalný zca TTK hükümlerine göre tasdike tabidir.vuk hükümlerine göre kapaný þ ý tasdike tabi defter yoktur. Mükelleflerin tasdike tabi defterlerini, iþ yerinin, iþ yeri yoksa ikametgahlarý ný n bulunduð u yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile sorumlu olanlara, menkul ký ymet ve kambiyo borsasý ndaki acentalarý n ise tasdike tabi defterlerini borsa komiserlið ine tasdik ettirmeleri gerekir. Defter tasdikleri ise þ u süreler içinde tasdik ettirilir; -Yeni iþ e baþ layanlar, sý ný f deð iþ tirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, iþ e baþ lama, sý ný f deð iþ tirme ve yeni mükellefiyete girmeden önce, -Vergi muafiyeti kalkanlar muaflý ktan çý kma tarihinden baþ layarak 10 gün içinde, -Öteden beri iþ e devam etmekte olanlar defterlerin kullaný lacað ý hesap döneminden önce gelen son ayda, -Kendilerine Özel hesap dönemi tayin edilenler, defterin kullaný lacað ý hesap döneminden önce gelen son ayda, -Defterlerin dolmasý veya sair sebeplerle yý l içinde yeni defter kullanmaya zorunlu olanlar bunlarý kullanmaya baþ lamadan önce, -Defterlerini ertesi yý lda da kullanmak isteyenler Ocak ayý, özel hesap dönemi olanlar ise bu dönemin ilk ayý içinde tasdik ettirilmelidir. Bu mecburiyete uymayan mükellefler için VUK 352/I ve 352/II. Maddeleri gereð ince birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezasý kesilir. (Normal tasdik tarihinden itibaren bir ay içinde tasdik yaptý rý lý rsa II. Derece usulsüzlük cezasý, bundan sonra yaptý rý lanlar veya hiç tasdik yaptý rmayanlar için ise I. Derece usulsüzlük cezasý kesilir.) III-CARİ HESAPLARIN KONTROLÜ: Cari hesap olarak adlandý rý lan 120-ALICILAR HESABI ve 320-SATICILAR HESABI, firmalarý n mal ve hizmet sattý ð ý müþ teriler, ya da mal ve hizmet satý n aldý ð ý satý cý lardý r.cari Hesaplarý n çalý þ masý ise þ u þ ekildedir;

4 Firmalar müþ terilerine kredili olarak (veresiye) mal veya hizmet sattý ð ý zaman, muhasebe kayý tlarý nda 120-Alý cý lar Hesabý 'ný n tali hesaplarý nda bunlarý takip ederler ve müþ terilerden tahsil ettikleri tutarlarý da bu hesaplardan düþ erler. 120-ALICILAR HESABI X Ltd. Þ ti Y Ltd. Þ ti. Ý þ Þ þ / ALICILAR HESABI xxxx 01-X Ltd.Þ ti. 600 YURT ÇÝ SATIÞ LAR xxxx 391 HESAPLANAN KDV xxxx (Mal satý Kaydý ) / KASA HESABI xxxx 120-ALICILAR HESABI xxxx 01-X Ltd. ti (Müþ terilerden Yapý lan tahsilat Kaydý ) / Ayný ekilde firmalar satý cý lardan, kredili (veresiye) olarak mal veya hizmet satý n aldý klarý nda ise; 320-SATICILAR HESABI'ný n tali hesaplarý nda bunlarý muhasebeleþ tirirler. Ödeme yaptý klarý zaman da cari hesaplardan düþ erler. 320-SATICILAR HESABI A Ltd. Þ ti B Ltd. Þ ti / TÝ CARÝ MALLAR xxxx 191 Ý NDÝ RÝ LECEK KDV xxxx 320 SATICILAR HESABI xxxx 01-A Ltd.Þ ti. (Kredili Mal alý þ Kaydý ) / SATICILAR HESABI xxxx 01-A Ltd. Þ ti 100-KASA HESABI xxxx (Satý cý lara Yapý lan ödeme Kaydý ) / Dönem sonu yani tarihi geldið i zaman ise bu cari hesaplarý n kontrolünün yapý lmasý gerekir. Çünkü yý l içinde alý nan-düzenlenen faturalar ile ödeme-tahsilat sonucu alý nan makbuzlar muhasebe kayý tlarý na iþ lenmemiþ olabilir ya da hatalý iþ lenmiþ olabilir. Bu nedenle kredili olarak mal ve hizmet satý lan ve satý n alý nan firmalardan cari hesap ekstresi istenerek, eldeki fatura ve tahsilat makbuzlarý na göre karþ ý laþ tý rma yapý lmasý gerekir. Eð er bir hata söz konusu ise, nereden kaynaklandý ð ý hususunda karþ ý lý klý olarak düzeltme yapý lmalý dý r.

5 IV-ENVANTER İŞLEMLERİ: Dönem sonu iþ lemleri aslý nda envanter çalý þ malarý ný kapsar. Bu çalý þ malar muhasebe kitaplarý nda muhasebe içi ve muhasebe dý þ ý çalý þ malar olarak iki ana bölümde açý klaný r. Envanter çalý þ malarý ný n bilimsel kitaplar dý þ ý nda mevzuatta üç ana kaynað ý mevcuttur : Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul Kanunu Sermaye Piyasasý Kanunu 213 sayý lý Vergi Usul Kanunundaki deyimiyle, envanter çý karmak; saymak, ölçmek, tartmak ve deð erlendirmek suretiyle, bilanço günündeki mevcutlarý, alacaklarý ve 1 borçlarý kesin bir þ ekilde ve müfredatlý olarak tespit etmektir. Türk Ticaret Kanununda yer alan bu taný m, Vergi Usul Kanununda da aynen muhafaza edilmiþ tir. Envanter iþ lemlerinin birinci aþ amasý saymak, ölçmek, tartmak gibi fizik çalý þ malarý içine almakta, ikinci aþ ama ise fizik çalý þ malarý ný n deð erlenmesini içermektedir.deð erlendirme aþ amasý Türk Ticaret Kanunundan baþ layarak SPK mevzuatý na kadar gittikçe geniþ leyen bir kapsam içerisinde açý klanmaktadý r. Gerçekten SPK mevzuatý nda, sayý lan dið er iki kaynakta yer verilmeyen ký dem tazminatý karþ ý lý ð ý, vadeli çek reeskontu, üç ayý aþ an vadeli senetsiz alacaklar reeskontu gibi güncellið ini koruyan konular üzerinde de durulmuþ ve bunlara iliþ kin giderlerin kanunen kabul edilebilir nitelikte giderler olduð u açý kça belirtilmiþ tir. Vergi Usul Kanunu hükümleri ile SPK mevzuatý arasý ndaki bu farklý lý klarý n zaman içinde kaldý rý lmasý, hem günün koþ ullarý na uyulmasý ve hem de mükelleflere sað layacað ý kolaylý k ve menfaat baký mý ndan yararlý olacaktý r.biz bu yazý mý zda envanter çalý þ malarý ný n detayý na girmeyecek, deð erleme aþ amasý nda ortaya çý kabilecek bazý konular ile bunlarý n muhasebe kayý tlarý ný açý klamaya çalý þ acað ý z. Birinci aþ ama muhasebe dý þ ý envanter çalý þ malarý dý r. Ý kinci aþ ama yani muhasebe içi envantere dahil işlemler olup; þ öylece özetleyebiliriz. Geçici mizaný n düzenlenmesi, Henüz tahakkuk ettirilmemiþ gelir ve giderlerin kayda alý nmasý, Sayý m sonuçlarý ný n deð erlendirilmesi,maliyet tesbitleri mizandaki hesaplarla karþ ý laþ tý rma ve farklara iliþ kin düzeltme kayý tlarý ný n yapý lmasý, Karþ ý lý k, amortisman, reeskont ve yeniden deð erleme iþ lemlerinin muhasebe kaydý, Gelir ve gider hesaplarý ný n dönem kar ve zararý hesabý na aktarý lmasý, Vergi karþ ý lý klarý ný n ayrý lmasý, Kesin mizaný n düzenlenmesi, Ve son olarak da genel mali tablolarý n çý karý lmasý. V.DEĞERLEME İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Türk Ticaret Kanununun 75 ve 77. maddelerinde, Vergi Usul Kanununun maddelerinde, SPK Teblið Seri XI No. 4,5,9,11,13,14,15,16,17 teblið lerle deð iþ ik 1 No. Teblið de yer almý þ bulunmaktadý r. Deð erleme, vergi matrahlarý ný n hesaplanmasý yla ilgili iktisadi ký ymetlerin takdir ve tespitidir. Deð erlemede, iktisadi ký ymetlerin vergi kanunlarý nda gösterilen gün ve zamanlarda haiz olduklarý ký ymetler esas tutulur.deð erlemede, iktisadi ký ymetlerden her biri tek baþ ý na nazara alý ný r. Teamülen ayný cinsten sayý lan

6 mallarý ve düþ ük ký ymetli müteferrik eþ yayý toplu olarak deð erlemek caizdir. V.1Değerleme Ölçüleri 213 sayý lý V.U.K.'da yazý lý deð erleme ölçüleri þ unlardý r; 1. Maliyet bedeli; 2. Borsa rayici; 3. Tasarruf deð eri: 4. Mukayyet deð er; 5. Ý tibari deð er; 6. Vergi deð eri; 7. (2365 sayý lý Kanunun 46. maddesiyle eklenen bent) Rayiç bedel; 8. (2365 sayý lý Kanunun 46. maddesiyle 7 numaralý bent 8 numaralý bent olmuþ tur). Emsal bedeli ve ücreti. 9-Alý þ emsal bedeli. V.2 HANGİ KIYMET HANGİ DEĞERLEME ÖLÇÜSÜYLE DEĞERLENİR? Maliyet Bedeli Emsal Bedeli Alý þ Bedeli Borsa Rayici Mukayyet Deð eri Ý tibari Deð er Vergi Deð eri Alý þ Emsal Bedeli Gayrimenkuller,Demirbaþ lar,emtia,ý mal edilen emtia,zira mahsuller,hayvanlar %10 ve daha fazla deð eri düþ en emtialar,maliyet bedeli bilinmeyen hayvanlar,ký ymeti düþ en mallar Hisse senetleri ile fon portföyünün en az %51 i Türkiye de kurulu þ irketlerin hisse senetlerinden oluþ an Yatý rý m Fonu Katý lma Belgeleri,Muvazaalý yabanca paralar Alý þ bedeli ölçüsüyle deð erlenenler haricinde kalan tüm menkul ký ymetler,yabancý paralar,yabancý para ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlar,ý hraç edilen tahvilleri satý n alanlar Alacaklar,Ý lk tesis ve taazzuv giderleri,,peþ temallikler,aktif ve Pasif geçici hesap ký ymetleri,karþ ý lý klar Kasa mevcudu,tahviller(ý hraç edenler) Bina ve araziler Ý lk defa bilanço esasý na gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetine girecek olanlar amortisman dý þ ý ndaki dið er ký ymetleri;maliyet bedeli bilinmiyorsa alý þ emsal bedeli ile deð erlenir. VI.MUHASEBE HESAPLARININ AÇIKLAMALARI ve ÖRNEK DURUMLAR VI.1 Muhasebede Çıkarılan Mali Tablolar Arasındaki Şematik İlişki Muhasebede kullaný lan hesaplarý n hepsinin bir numarasý bulunmakta olup,hesaplar bu numaralara göre sý ný flara ayrý lmý þ lardý r.bu ayý rý ma göre; 1 ile baþ layan hesaplar...dönen Varlý klar 2 ile baþ layan hesaplar...duran Varlý klar 3 ile baþ layan hesaplar...ký sa Vadeli Yabancý Kaynaklar 4 ile baþ layan hesaplar...uzun Vadeli Yabancý Kaynaklar 5 ile baþ layan hesaplar...özkaynaklar 6 ile baþ layan hesaplar...gelir Tablosuyla ilgili hesaplar 7 ile baþ layan hesaplar...maliyet hesaplarý ný ifade etmektedirler.

7 A BÝ LANÇO P A GELÝ R TABLOSU P A MALÝ YETLER P 1 (Mamül) (Satý lan Malý n Maliyeti) -Ar-ge 5 -Paz.Satý þ,dað. -Genel Y.Gid. -Finansman Gid. 7 (Üretim %10-%15) Genel Kurallar 1-Gelecek yý llarý ve aylarý ilgilendiren bir durum varsa(kira,sigorta gibi) bilançoya aktarý lý r.bunlar Gelir Tablosunda yer almazlar. 2-Maliyet Hesaplarý aktif karakterlidirler.ancak yansý tma ve fark hesaplarý duruma göre pasif karakterli olabilirler.ancak Bilançoda (-) deð eri ile görünürler. 3-Hizmetler satý ldý klarý anda biterler.bu yüzden Gelir Tablosuna aktarý lý rlar.(maliyetlerde aynen bu þ ekildedir) VI.2 Hesapların Çalışma Prensipleri Açý klamalarý mý zda mevcutlar, alacaklar ve borçlara dahil hesap düzenine genel görünümü ile bað lý kalacað ý z.bilindið i üzere envanter çalý þ malarý ný n iki ana amacý mevcuttur: Bunlardan birincisi belli bir tarih itibariyle teþ ebbüsün ticari servetini belli etmek,dið eri ise gene o tarih itibariyle elde edilen global sonucu (kar veya zarar) ortaya koymaktý r. Þ u halde muhasebe çalý þ malarý mý z bu iki amaç gerçekleþ inceye kadar devam edecektir. 1) 100. KASA HESABI: Yerli ve yabancý paralarý n giriþ ve çý ký þ larý bu hesapta izlenir. Bölümlenmesi ise aþ að ý daki þ ekillerden biri ile yapý labilir: 100- KASA Türk Lirasý Kasa Merkez Kasasý Yabancý Paralar Kasasý USD EURO Veya 100 KASA Türk Lirasý Kasasý Merkez Kasasý Yabancý paralar kasasý USD Burada kullaný lacak hesaplar, yerli ve yabancý para giriþ ve çý ký þ larý ný kapsayan 100. KASA hesabý dý þ ý nda : 646 KAMBÝ YO KARLARI 656. KAMBÝ YO ZARARLARI hesaplarý dý r. Kuþ kusuz duruma göre ;

8 102. BANKALAR (ticari mevduat, vadeli mevduat, yabancý para mevduat hs.) 120. ALICILAR 121. ALACAK SENETLERÝ hesaplarý da kullaný lacaktý r. Efektif deposu ve efektif vaziyeti hesaplarý ise,yabancý paralarý n miktar hareketlerini izlemek üzere kullaný lan hesaplardý r.100 KASA hesabý içerisinde açý lacak yabancý paralar kasasý tali hesabý döviz cinsleri itibariyle detaylandý rý lý r.her döviz cinsinin bu detay hesaplarý nda günlük olarak giriþ, çý ký þ ve kalanlarý miktar ve deð er itibariyle kayda alý ný r.yabancý paralarý n herbir cinsinin miktar itibariyle giriþ ve çý ký þ larý nazý m hesaplarda izlenmek istendið inde efektif deposu ve efektif vaziyeti hesaplarý kullaný lý r. Bu takdirde nazý m hesaplar grubu içerisinde örneð in : / EFEKTÝ F DEPOSU USD $ DM EFEKTÝ F VAZÝ YETÝ USD $ DM ---- hesaplarý açý lý r. Efektif deposuna (veya yabancý para mevcutlarý ) giriþ lerle borç, çý ký þ larla alacak kaydý yapý lý r. Mukabil olarak efektif vaziyeti (yabancý para vaziyeti) giriþ lerde alacaklaný r, çý ký þ larda borçlaný r.efektif vaziyeti çift yanlý muhasebe (muzaaf usul) metodu gereð i kullaný lan bir hesaptý r. Yý l sonunda Maliye Bakanlý ð ý nca ilan edilen kurlara göre yapý lacak yabancý para stok deð erlemesinde ortaya çý kacak farklar (kar veya zararlar) için de yapý lacak kayý tlar þ öyle olacaktý r. Deð erlemede ortaya çý kacak karlar için kayý t örneð i ise þ öyledir; Ý þ letmenin 1,6 TL ödeyerek satý n aldý ð ý Euro,yý l sonunda deð erlemeye tutulduð unda 1 Euro'nun 1,75 YTL olduð u görülmüþ tür. Elde edilen kar: x0,15 =3.000 TL / KASA Kasasý 646. KAMBÝ YO KARLARI / / Deð erlemede ortaya çý kacak zararlar için kayý t örneð i Ayný örnekte 1 =1,5 TL olsun. Zarar= x0.10 =2.000 TL KAMBÝ YO ZARARLARI KASA Kasasý / Bazý dövizlerde uð ranan zararlar dið erlerinden elde edilen karlardan (lehte kur farklarý ) mahsup edilmemeli, bir baþ ka anlatý mla lehte ve aleyhte kur farklarý ayrý ayrý 646 ve 656

9 hesaplarda kayda alý nmalý dý r. Envanter çalý þ malarý sý rasý nda yerli ve yabancý paralarý n sayý mý sonucu sayý m noksanlarý ve fazlalarý çý kabilir. Bu farklar : 197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI... Türk lirasý kasa sayý m noksaný... Yabancý paralar kasasý sayý m noksaný 397. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI... Türk lirasý kasasý sayý m fazlasý... Yabancý paralar kasasý sayý m fazlasý hesaplarý nda izlenir. Karþ ý hesap Türk ve yabancý paralar kasasý hesaplarý dý r. Yabancý paralar sayý m farklarý ný n deð erlenmesinde VUK. Genel Teblið i ile ilan edilen döviz kurlarý nazara alý nacaktý r. Kayıt örnekleri : Ý þ letmenin kayý tlarý nda 100 Kasa Hesabý nda TL bulunduð u kayý tlardan anlaþ ý lmaktadý r..yapý lan sayý m sonucunda Kasada TL olduð u tespit edilmiþ tir / SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI Kasa Noksaný 100. KASA Türk Lirasý kasasý DÖNEM KARI VEYA ZARARI SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI Kasa Noksaný Sorumlusu bulunamayan sayý m noksaný Sayý m noksaný ný n sorumlusu bulunduð u takdirde 690. hesap yerini alacak hesaplarý na bý rakacaktý r ALICILAR 127. DÝ Ð ER TÝ CARÝ ALACAKLAR 135. PERSONELDEN ALACAKLAR gibi. Kasa sayý m noksanlarý 690. DÖNEM KARI VEYA ZARARI Hesabý na intikal ettirilmekle beraber, kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrahlarý na dahil edilecektir. Yukarý daki örneð e göre Kasa sayý m sonucu TL fazla versin / KASA Türk Lirasý kasasý 397. SAYIM VE TES. FAZLALARI Türk Lirasý kasa fazlasý / Kasa fazlasý ný n nedeni belli olduð u, örneð in bir alý cý dan yapý lan tahsilatý n noksan kayda

10 geçirildið i belli edildið inde aþ að ý daki kayý t yapý lacaktý r / SAYIM VE TES. FAZLALARI Türk Lirasý kasa fazlasý ð ý ð ý 120. ALICILAR / Fazlalý n nedeninin bulunamadý durumlarda sayý m fazlasý gelir hesaplarý na aktarý lacaktý r / SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI Türk Lirasý kasa fazlasý 679. D OLAÐ ANDIÞ I GEL.VE KAR Sayý m fazlasý gelirleri / Olayý n ertesi yý la taþ masý halinde kullaný lacak hesap 671. ÖNCEKÝ DÖNEM GELÝ R VE KARLARI hesabý dý r. 2)ALINAN ÇEKLER, BANKALAR,VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) ALINAN ÇEKLER Alý nan çekler için þ u 4 aþ ama geçerlidir. -Portföydeki çekler -Tahsildeki çekler -Teminattaki çekler -Karþ ý lý ksý z çekler Ý þ letme $ karþ ý lý ð ý vadeli olarak tekstil malý satmý þ ve karþ ý lý ð ý nda çek almý þ tý r. KDV ise peþ in olarak tahsil edilmiþ tir. 1 $ =1,30 TL ALINAN ÇEKLER KASA Ý 600 YURT ÇÝ SATIÞ LAR HESAPLANAN KDV DOLAR ALACAKLI DOLAR ÇEK BORÇLU SPK Kanunu'na göre çekler için reeskont söz konusudur. (213 sayý lý Vergi Usul Kanunu'na göre ise çekler için reeskont hesaplanmayacað ý unutulmamalý dý r..) Ayrý ca yabancý paralý çeklerde deð erleme sý rasý nda lehte veya aleyhte kur farklarý ortaya çý kacaktý r. Vadeli çekler için tekdüzen hesap planý nda reeskont hesabý mevcut deð ildir. Bu nedenle 122. ALACAK SENETLERÝ REESKONTU içinde ayrý bir tali hesapta izlenebilir. ----

11 657. REESKONT FAÝ Z GÝ DERLERÝ XXX... Vadeli çek reeskontu 122. ALACAK SENETLERÝ REESKONTU XXX...Vadeli çek reeskont giderleri ---- Ý zleyen dönemde 122 hesap 642 hesaba aktarý lacaktý r ALACAK SENETLERÝ REESKONTU XXX...Vadeli çek reeskont giderleri 642. FAÝ Z GELÝ RLERÝ XXX... Çek reeskont faizleri / Yabancý paralý çeklerde reeskont iþ lemi yaný nda, deð erlemeden ortaya çý kan kambiyo karlarý ve kambiyo zararlarý da kayda alý nacaktý r. Kullaný lacak hesaplar: 646- KAMBÝ YO KARLARI 656- KAMBÝ YO ZARARLARI hesaplarý dý r. Yukarý da açý klandý ð ý üzere VUK'a göre; vadeli çekler için yapý lan reeskontlar kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleþ tirilir BANKALAR Ý þ letmenin ký sa vadeli (12 aylý k gibi) TL cinsi veya yabancý para ile vadeli veya vadesiz mevduatlarý hesaba borç ve faiz alý ndý ise karþ ý lý ð ý nda 642- FAÝ Z GELÝ RLERÝ hesabý na alacak yazý lý r. Ayrý ca gelir vergisi kesintisi de kayda alý ný r BANKALAR XXX PEÞ Ý N ÖDENEN VERGÝ LER VE FONLAR XXX... Gelir vergisi 642. FAÝ Z GELÝ RLERÝ XXX... Banka faizleri Gelir vergisi kesintisinin düþ ülerek, net faizin kayda alý nmasý doð ru deð ildir. Zira gerek muhasebe biliminde ve gerekse vergi hukukunda gelirler ve giderler brüt tutarlarý üzerinden kayý tlarda yer alý r. Aslý nda bu tür hareket mükelleflerin daha fazla vergi ödemesine yol açar. Zira tarhedilecek vergiden mahsup imkaný olan bir vergi (stopaj) kayý tlarda gider olarak nazara alý nmaktadý r. Yabancý paralý mevduat hesaplarý nda ayrý ca deð erlemeden doð an lehte ve aleyhte kur farklarý da kayda alý nacaktý r VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) REESKONT İŞLEMİ / 322. BORÇ SENETLERÝ REESKONTU XXX... Verilen çekler reeskontu

12 647. REESKONT FAÝ Z GELÝ RLERÝ XXX... Verilen çekler reeskont gelirleri / Ý zleyen dönemde 322 hesap 657- REESKONT FAÝ Z GÝ DERLERÝ hesabý na aktarý lacaktý r.yabancý paralý verilen çeklerde lehte ve aleyhte kur farklarý kayý tlara geçirilecektir. 3)STOK HESAPLARI ( hesaplar) Maliyet bedeli ile deð erlemeye tabi bulunan stoklarý n envanterinde aþ að ý daki konular üzerinde durulmasý söz konusu olur. - Stoklar hangi yöntemle deð erlenecektir? - Envantere dahil edilecek ve edilmeyecek mallar - Fireler ve zayi olan mallar - Sayý m ve tesellüm noksanlarý ve fazlalarý - Faiz ve kur farklarý - Alý þ ve satý þ iskontolarý - Stok deð er düþ üklüð ü karþ ý lý ð ý Stoklar hangi yöntemle değerlenecektir? Bilindið i üzere muhasebe stoklarý n deð erlenmesi konusunda çeþ itli yöntemler öne sürülmüþ tür. Hareketli að ý rlý klý ortalama maliyet, ilk giren ilk çý kar, son giren ilk çý kar yöntemleri (Bu yöntem Enflasyon düzeltmesinin yürürlüð e girmesinden ötürü kaldý rý ldý.) gibi.teþ ebbüsler yý l sonu stoklarý ný bu yöntemlerden birisiyle serbestçe deð erleyebilirler. Ancak son giren ilk çý kar yöntemlerini seçtikleri takdirde, bundan beþ yý l süre ile vazgeçemezler. Yöntemin teþ ebbüslere sað ladý ð ý fayda fiyatlarý n yükselme seyri izledið i dönemlerde envanter sý rasý nda elde en düþ ük bedelle deð erlenmiþ stok kalmasý na olanak sað lamý þ olmasý dý r. Ancak üretim teþ ebbüslerinde özellikle aylý k gibi ký sa dönemler itibariyle maliyet belli edenlerde bu yöntemin uygulamalarý yoktur. Bu teþ ebbüslerde ortalama maliyet veya ilk giren ilk çý kar yöntemi rahatlý kla kullaný labilir Envantere dahil edilecek ve edilmeyecek stoklar Komisyonculara veya baþ ka firmalara satý lmak üzere gönderilen, fakat mal hesaplarý na çý ký þ kayý tlarý yapý lmamý þ mal miktarlarý mevcut mallar listesine eklenmelidir.mali kurumlara veya alacaklý larý n depolarý na konarak, rehin edilmiþ mal da sayý m listelerinde mal varlý ð ý na dahil edilecektir.faturasý düzenlenerek satý lan ve mal hesaplarý na çý ký þ kaydedildið i halde henüz gönderilmemiþ mallar, sayý mda göz önüne alý nmayarak listelere kaydolunmamalý dý r. Satý n alý nmý þ ve faturasý gelmiþ olup da mal hesaplarý na borç yazý ldý ð ý halde henüz iþ letmenin eline geçmemiþ mal envanter listelerine eklenmelidir. Envanter gününde edinilmekte olan mallar (Yoldaki mallar, sipariþ teki mallar ve benzeri) da stoklara dahil edilir. Sayý m listelerine dahil edilecek mallar, yukarý da da iþ aret edildið i gibi, iþ letmenin stokuna girmiþ yani, mülkiyeti iþ letmeye geçmiþ olan mallardý r. Ý þ letmede konsinye (emanet) olarak bulunan mallar, sayý ma dahil edilmez. Buna mukabil, baþ kalarý ný n nezdine konsinye gönderilen mallarla, deð erleme gününde yolda bulunan mülkiyeti iþ letmeye ait mallar, sayý m listelerine dahil olurlar Fireler Uygulamada genellikle normal ve anormal fireler ayý rý mý yapý lmaktadý r. Aþ að ý da önce bu ayý rý m doð rultusunda bilimsel kitaplardan örnekler verilmiþ tir. Normal nitelikteki fireler ve bozulmalar yarý mamul ve mamul maliyetlerine dahil edilecektir. Fire, bozulma ve benzeri nedenlerle ortaya çý kan sayý m noksanlarý ný n üretim giderleri içerisinde

13 nazara alý nmasý gerekir. Normal nitelikteki firelerin üretim giderleri içinde yer almasý ve böylece yarý mamul ve mamul maliyetlerine dahil edilmesi doð rudur. Ancak üretim aþ amasý ndan önce stok ambarlarý nda meydana gelen firelerden üretimi sorumlu tutmak yerinde deð ildir. Bu fireler kaný mý zca üretim maliyetlerine dahil edilmemelidir. Bunlarý n yeri üretim maliyetleri deð il, satý þ larý n maliyeti hesaplarý dý r. Anormal firelerin ise üzerinde durulmasý, önce nedenlerinin araþ tý rý larak ortaya çý karý lmasý ve þ ayet kiþ ilerin hatalarý ndan kaynaklananlar varsa, bu kiþ iler sorumlu tutulmalý dý r.üretim teþ ebbüslerinde üretim aþ amasý nda meydana gelen normal fireler kullaný lan hammadde ve malzeme maliyetleri içerisinde yarý mamul ve mamul maliyetlerine dahil olmaktadý r.anormal nitelikteki firelerin üzerinde durularak sorumlularý varsa maliyetleri bu kiþ ilere yüklenmelidir.anormal nitelikteki firelerin üretim maliyetlerine dahil edilmemesi gerekir. Bu fireler 197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI hesabý aracý lý ð ý ile 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI na dahil edilmelidir.fireler stoklarda miktar olarak meydana gelen azalmalardý r. Çeþ itli nedenleri olabilir. Ký rý lma, akma, çürüme, sý zý ntý, kuruma, buharlaþ ma gibi...fireler stoklarý n depo ve ambarlarda kalarak zamanla meydana gelebileceð i gibi, alý þ ve satý þ lar sý rasý nda da ortaya çý kabilir.örneð in sabunun depoda zamanla kuruyarak að ý rlý ð ý ndan kaybetmesi, cam eþ yaný n alý þ satý þ sý rasý nda ký rý lmasý, akaryaký tý n dökülmesi ve uçmasý firelere neden olur. Yapý lan sayý mlarda ambarlarda bulunan stok miktarlarý, meydana gelen fireler nedeniyle bulunmasý gereken stoklarý n altý nda olabilir. Bulunan stok miktarý maliyet bedeli ile deð erlenir. Bulunmasý gereken stokun maliyet deð erinden düþ ülünce, firenin maliyet bedeli bulunmuþ olur.ý þ te burada kayý tlardaki stok deð erinin fiili stok deð erine indirilmesi, bir baþ ka anlatý mla fire maliyetinin kayý tlardaki stok deð erinden düþ ülmesi yoluna gidilecek, bunun içinde muhasebede gerekli düzeltme kaydý yapý lacaktý r. Fire maliyeti kayda alý nmazsa ne olur? Fireler mevcut stoklar içerisinde yer alý r.fire maliyeti kadar dönem sonu stoklarý ný n deð eri artý rý lmý þ olur. Bir baþ ka anlatý mla, gerçekleþ miþ bir zarar (fire maliyeti) aktifleþ tirilerek stoklara dahil edilir. ÖRNEK : 1- Ý lk madde ve malzeme stoklarý nda normal (kabul edilebilir) fire meydana gelmesi. Maliyet bedeli TL.'dir SATILAN MAMULLER MALÝ YETÝ Ý LK MADDE VE MALZEME / Bu firenin girdisinin KDV'si indirilebilecek ve keza fireye tekabül eden ilk madde ve malzeme için emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanmayacaktý r.firenin anormal boyutta olmasý halinde, sebep veya sebeplerinin araþ tý rý lmasý ve þ ayet sorumlusu belirlenebilmiþ se ona tazmin ettirilmesi gerekir. Bu takdirde önce 197. SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI hesaba kullaný lmasý, daha sonra madde ve malzeme bedeli kendisine fatura edildið i zaman bu hesap kapatý lmalý dý r. ÖRNEK : 2- Üretim aþ amasý nda fire meydana gelmesi. Fire normal yani kabul edilebilir ölçüler içinde olduð u takdirde üretim maliyetlerine dahil olacaktý r. Örneð in bir konfeksiyon atölyesinde dikilen elbiseler için kullaný lan kumaþ larý n kesim sý rasý nda bir ký sý m ký rpý ntý olarak ortaya çý kmaktadý r. Bu ký rpý ntý

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR Yetkin Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 1456 Sokak No: 10/ 1 Punta İş Merkezi Kat: 13 Alsancak 35220 İzmir TÜRKİYE Telephone +90 232 421 26 00 Telef aks +90 232 421 26 01 I nternet www.kpmg.com.tr Tarih :

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI... 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ... 74 III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT... 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU... 74 B) İSPAT SİSTEMİ...

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI 12 EKİM 2011 VERGİ USUL KANUNU İLGİLİ MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ VUK 3 A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu

Detaylı

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler.

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler. 2. HAFTA 4. TACİRLERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI Ticaret kanunumuz tacirleri açıkça bir sınıflaşmaya tabi tutmuştur. Ancak ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer kurumlar

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı