GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015"

Transkript

1 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? A) Antrepo rejimi B) Eşyanın geçici depolama yerine girmesi C) İlgili kurumlarca yapılacak ithalat kontrolleri için eşyanın TSE ye gönderilmesi D) Eşyadan numune alınması E) Eşyanın elleçleme faaliyetine tabi tutulması 2. Antrepo rejimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük idarelerinden izin alınmak şartıyla geçici olarak gümrük antreposundan çıkarılabilir B) Antrepo rejimi, bir ekonomik etkili gümrük rejimidir C) Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi üç aydır D) Gümrük antreposu genel antrepo veya özel antrepo olabilir E) Gümrük antrepolarında depolanan eşya, satış suretiyle başkasına da devredilebilir sayılı Gümrük Kanununa göre eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi ne kadardır? A) 30 gün B) 60 gün C) 90 gün D) 120 gün E) Süresiz 4. Gümrük antrepo rejimine tabi olarak depolanan eşyanın antrepodan kesin çıkışı hangisi ile mümkündür? A) Elleçleme ile B) Tahlile tabi tutulması ile C) Rejimi sona erdiren gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ile D) Satış suretiyle başkasına devredilmesi ile E) Hiçbiri Sayfa 1 /17

2 5. Antrepo rejimine tabi bir eşyanın, başka bir gümrük idaresi denetimindeki antrepoya nakli istenmesi halinde eşya hangi rejim hükümlerine göre taşınır? A) Antrepo rejimi B) Transit rejimi C) Serbest dolaşıma giriş rejimi D) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi E) Hariçte işleme rejimi 6. Gümrük Kanununa göre gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasında kullanılmaz? A) Katma Değer Vergisi B) Damga vergisi C) Ad valorem Gümrük Vergisi D) Ad valorem Antidamping Vergisi E) Ad valorem Özel Tüketim Vergisi 7. Gümrük Kanunu uyarınca itirazlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir B) İtirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir C) Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde itiraz edebilir D) İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde, itiraz yapılmamış sayılır E) İtiraz başvurusu yapılmış bir para cezası için uzlaşma başvurusunda bulunulamaz 8. Gümrük Kanununa göre dahilde işleme izni kapsamında fazla yatırıldığı tespit edilen verginin geri verilmesi için bu verginin tebliği tarihinden itibaren ne kadarlık süre içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir? A) 1 ay B) 3 ay C) 1 yıl D) 3 yıl E) 5 yıl 9. Eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetvele ne ad verilir? A) Açıklama notları B) Alfabetik Endeks C) Sınıflandırma Kararları D) Türk Gümrük Tarife Cetveli E) AB Sınıflandırma Tüzükleri Sayfa 2 /17

3 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdaki hallerin hangisinde eşya ile ambalajı birlikte beyan edilerek eşyanın tarife pozisyonunda vergiye tabi tutulur? A) Ambalajın alışılagelen ve bilinen maddelerden olmaması veya gereğinden farklı bir şekilde yapılması B) Ambalaj maddelerinin vergi oranı, içindeki eşyanın gümrük vergi oranından düşük veya buna eşitse C) Ambalajın ait olduğu eşyanın faturasında kıymetinin ayrı gösterilmesi ve aynı zamanda bağımsız bir ticari eşya niteliğinde olması D) İthalat vergilerinden kaçınma amacıyla ambalaj olarak getirilmesi E) Eşya ile ambalajı her durumda birlikte beyan edilir 11. Gümrük Kanununa göre geçici ithalat rejimine ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerine karşılık olarak teminat alınır. B) Kısmı muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3'ü olarak belirlenir. C) İthal eşyası ile ilgili ayniyet tespitinin mümkün olmadığı hallerde geçici ithalat rejiminin kullanılmasına izin verilmez. D) Taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithali için gümrük beyannamesi yerine A.TR Dolaşım Belgesi kullanılır. E) Eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi Gümrük Kanunu nun 131 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararında özel olarak belirlenen süreler ile Gümrük Yönetmeliğinde düzenlenen istisnai haller saklı kalmak üzere azami yirmidört ay olarak belirlenir sayılı Gümrük Kanununa göre; Kişisel kullanıma mahsus taşıtın 3 ayı aşmayan sürede yurt dışı edilmesi halinde uygulanacak ceza nedir? A) 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 238. Maddesi tatbik edilir. B) İlgili kişi hakkında 5607sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapılır. C) 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 241.maddesi ile belirlenen usulsüzlük cezasının 6 katı para cezası uygulanır. D) Kişinin tekrar araçla Türkiye ye girmesine izin verilmeyecek şekilde ihbar kaydı konur. E) Ceza uygulanmaz sayılı Gümrük Kanununa göre, transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması aşağıdakilerden hangisi kapsamında yapılmaz? A) Transit rejimi beyanı B) Form 302 C) INF 2 bilgi formu D) TIR karnesi E) ATA karnesi Sayfa 3 /17

4 14. Aşağıdakilerden hangisi yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılan tespit işlemleri arasında yer almamaktadır? A) Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri B) Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin tespit işlemleri C) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri D) Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanmasına ilişkin tespit işlemleri E) Geçici ihracat rejimine ilişkin tespit işlemleri sayılı Gümrük Kanununa göre, gümrük müşavirliği meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesi disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? A) Uyarma B) Kınama C) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma D) Meslekten çıkarma E) Kademe ilerlemesinin durdurulması sayılı Gümrük Kanununa göre, dolaylı temsile ilişkin olarak aşağıda yer verilen ibarelerden hangisi yanlıştır? A) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir. B) Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı ve değeri Bakanlar Kurulunca belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. C) Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları, özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip edebilirler. D) Dolaylı temsilcilerin Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel hastalığının bulunmaması gerekir. E) Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler sayılı Gümrük Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için gerekli şartlardan birisi değildir? A) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak. B) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında iki yıl çalışmış olmak. C) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak. D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. E) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Sayfa 4 /17

5 sayılı Gümrük Kanununda Cezalar başlığı kaçıncı kısımda düzenlenmiştir? A) 10. Kısım B) 11. Kısım C) 12. Kısım D) 13. Kısım E) 14. Kısım sayılı Gümrük Kanunu gereğince aşağıdakilerden hangisi gümrük beyan şekillerinden biri olarak değerlendirilemez? A) Sözlü beyan B) Yazılı beyan C) Özet beyan D) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyan E) Eşyanın sahibinin eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmak istediğini ifade ettiği her hangi bir tasarruf yoluyla beyan sayılı Gümrük Kanunu gereğince aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimlerinden değildir? A) Antrepo Rejimi B) Dahilde İşleme Rejimi C) Geçici İthalat Rejimi D) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi E) Hariçte İşleme Rejimi 21. Aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması değildir? A) Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulması B) Özet beyan verilmesi C) Bir serbest bölgeye girmesi D) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı E) İmhası sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelik ile belirlenen yer aşağıdakilerden hangisidir? A) Depo B) Gümrük kapısı C) Serbest bölge D) Gümrük antreposu E) Sınır ticaret merkezi Sayfa 5 /17

6 sayılı Gümrük Kanununa göre eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresi aşağıdakilerden hangisidir? A) İthalat gümrük idaresi B) İhracat gümrük idaresi C) Çıkış gümrük idaresi D) Giriş gümrük idaresi E) Varış gümrük idaresi 24. Aşağıdakilerden hangisi ihracatta sözlü beyana tabi değildir? A) Yolcu ve turistlerin beraberindeki kişisel eşya B) Kara sınır bölgesindeki köy ve kasabalarda yaşayanların sınırın öbür tarafına götürdükleri eşya ve hayvanları C) Bilim adamı, sanatçı ve işçilerinin mesleklerini icra için beraberlerinde götürdükleri alet ve takımları D) Nakil vasıtası hizmetlilerinin beraberlerinde götürdükleri kişisel eşyaları E) Konsinye ihracat sayılı Gümrük Kanununa göre serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçici çıkış B) Hariçte işleme C) İhracat D) Geçici ithalat E) Antrepo sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük idareleri şartlar gerektirdiği takdirde, gümrüğe sunulan eşyayı imha ettirmesi durumunda, imhaya ilişkin masraflar kimden tahsil edilir? A) Eşyayı getiren gemi kaptanından B) Eşyayı imha eden kamu görevlisinden C) Eşya sahibinden D) Gümrük idaresinden E) Eşyayı getiren taşımacıdan sayılı Gümrük Kanununa göre ithal eşyasının gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisidir? A) Eşyanın vergi değeri B) Eşyanın rayiç değeri C) Eşyanın alış bedeli D) Eşyanın satış bedeli E) Eşyanın takas bedeli Sayfa 6 /17

7 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimini ifade etmez? A) Özet beyan B) Transit rejimi C) Serbest dolaşıma giriş rejimi D) Antrepo rejimi E) Hariçte işleme rejimi sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Satışa sunulma B) Elleçleme C) Paketleme D) Yer değiştirme E) Ambalajlama sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi o ülke meşeli ürün kapsamında değildir? A) O ülkede çıkarılan madencilik ürünleri B) O ülkede toplanan bitkisel ürünler C) O ülkede doğan ve komşu ülkede yetiştirilen canlı hayvanlar D) O ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri E) O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler sayılı Gümrük Kanununun fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin hükümleri aşağıdakilerden hangisi için uygulanır? A) Konsinye ihracat B) Yolcu beraberinde getirilen zati eşya C) Yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşya D) Posta kolileri ile gönderilen ticari mahiyette olan eşya E) Bilim adamı, sanatçı ve işçilerinin mesleklerini icra için beraberlerinde götürdükleri alet ve takımları 32. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimlerinden biridir? A) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi B) İhracat rejimi C) Transit rejimi D) Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi E) Hiçbiri 33. Aşağıdakilerden hangisi hudut kapısı değildir? A) Sarp B) Pazarkule C) Halkalı D) Çobanbey E) Cilvegözü Sayfa 7 /17

8 34. Aşağıdaki eşyalardan hangisi ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında değildir? A) Gübre B) Çakmak C) Halı D) Televizyon E) Mobilya 35. Gümrüksüz satış mağazası hangi tip antrepodur? A) Genel antrepo B) Özel antrepo C) Yarı özel antrepo D) Geçici depolama yeri E) Hiçbiri sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ithal eşyasının gümrük kıymetini belirleme yöntemlerinden biri değildir? A) Hesaplanmış Kıymet Yöntemi B) Satış Bedeli Yöntemi C) Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi D) Toplu Fiyata Dayalı Kıymet Yöntemi E) Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi sayılı Gümrük Kanununa göre bağlayıcı tarife veya menşe bilgisi kim tarafından verilir? A) Gümrük müdürü veya kimyager B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya yetkilendirdiği Gümrük İdaresi C) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü D) Ekonomi Bakanlığı E) Hepsi 38. Geçici depolama yerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 ay B) 45 gün C) 2 ay D) 3 ay E) 9 ay 39. Gümrük beyannamesinin malın ihracından önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gereken ihracat şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Ön izne bağlı ihracat B) Kayda bağlı ihracat C) Konsinye ihracat D) Kredili ihracat E) Transit ticaret Sayfa 8 /17

9 40. Aşağıdaki hallerden hangisinde eşya fiilen ihraç edilmiş sayılmaktadır? A) Eşyanın muayenesi yapılarak taşıta yüklenmesi B) Bir iç gümrükte işlemlerinin tamamlanarak çıkış gümrüğüne hareket etmesi C) İhraç kaydıyla geçici depolama yerine veya antrepoya alınması D) Bir sınır gümrük idaresinden çıkış yapması E) Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınması 41. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiili değildir? A) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak B) Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak C) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak D) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek, satmak veya devretmek ya da bu özelliğini bilerek satın almak veya kabul etmek E) Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye den ihraç etmek sayılı Kanuna göre, açılan davalarda, davaya katılanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI TİCARİ EŞYA KAÇAKÇILIĞI I Gümrük İdaresi Gümrük İdaresi Gümrük İdaresi II Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Gümrük İdaresi II Defterdarlık Hazine Avukatı Gümrük İdaresi IV Gümrük İdaresi Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Gümrük İdaresi V Defterdarlık Hazine Avukatı Gümrük İdaresi A) I B) II C) III D) IV E) V sayılı Kanuna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiili değildir? A) Bu ürünleri satışa arz etme B) Bu ürünleri satma C) Bu ürünleri bulundurma D) Bu ürünleri üretme E) Bu ürünleri bilerek kullanma Sayfa 9 /17

10 sayılı Kanuna göre, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına, kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık filli değildir? A) Taklitlerini imal etme B) Ticari amaç olmaksızın kullanma C) Bilerek bulundurma D) Ülkeye sokma E) Bilerek nakletme sayılı Kanuna göre, ikramiyelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Silah ve mermilerle ilgili ödemelerde çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CİF kıymeti esas alınır B) Uyuşturucu madde ekmek amacıyla yapılan bitki yakalamalarında, el konulan bitki kökü sayısı esas alınır C) Sahipsiz yakalanan eşyanın değerinin tespitinde kaçak eşyaya mahsus tespit varakasında yazılan değer esas alınır D) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi elkoyanlara verilir. İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı elkoyanlara ödenir E) İkramiyeler damga vergisi ve harca tabidir 46. İthali kanun gereği yasak olan eşya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiili değildir? A) Bu özelliğini bilerek kullanma B) Bu özelliğini bilerek satışa arzetme C) Bu özelliğini bilerek taşıma D) Bu özelliğini bilerek satın alma E) Bu özelliğini bilerek saklama sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suçlarının işlenmesinde kullanılan taşıtlara el koyma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Türk Ceza Kanununa göre el konulur. B) Kabahatler Kanununa göre el konulur. C) Ceza Muhakemesi Kanununa göre el konulur. D) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna göre el konulur. E) Gümrük Kanununa göre el konulur. 48. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kanuna göre nitelikli hallerden değildir? A) Suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi B) Suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi C) Suçların, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi D) Kaçak akaryakıt satışının, sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi E) Suçların, özel bir amaç gözetilerek işlenmesi Sayfa 10 /17

11 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişinin; resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber vermesi durumunda, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde verilecek ceza ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Verilecek ceza yarı oranında indirilir. B) Ceza verilmez C) Cezada indirim yapılmaz ancak verilecek ceza tecil edilir. D) Verilecek ceza üçte iki oranında indirilir. E) Verilecek ceza üçte bir oranında indirilir sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi akaryakıt tanımına girmez? A) Gaz yağı B) Fuel-oil C) Sıvılaştırılmış petrol gazları D) Asfalt E) Doğal gaz sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurlarından değildir? A) Yol masrafı B) Konaklama bedeli C) Aile masrafı D) Yer değiştirme masrafı E) Yevmiye sayılı Harcırah Kanununa göre, kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, aşağıdakilerden hangisi ödenmez? A) Gidiş ve dönüşleri için yol masrafı B) Gidiş için gündelik C) Gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik D) Aile masrafı E) Dönüş için gündelik sayılı Harcırah Kanununa göre, görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti için gönderilenlere, aşağıdakilerden hangisi ödenmez? A) Gidiş ve dönüşleri için yol masrafı B) Gidiş için gündelik C) Gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik D) Dönüş için gündelik E) Yer değiştirme masrafı Sayfa 11 /17

12 sayılı Harcırah Kanununa göre, bu Kanun gereğince verilecek yurt içi gündelikleri aşağıdakilerden hangisi ile tespit edilir? A) Bütçe kanunu B) Bakanlar Kurulu kararı C) Yönetmelik D) Tebliğ E) Genelge sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, aşağıdakilerden hangisi Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri olarak tanımlanmıştır? A) Kamu Mali Yönetimi B) Mali Kontrol C) Performans Programı D) Stratejik Plan E) Bütçe sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi hazine birliği kapsamında özel vezne açamaz? A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı B) Orman Genel Müdürlüğü C) Vakıflar Genel Müdürlüğü D) Türk Standartları Enstitüsü E) Savunma Sanayi Müsteşarlığı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur? A) Kalkınma Bakanlığı B) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı C) Maliye Bakanlığı D) Hazine Müsteşarlığı E) Merkez Bankası sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yılbaşından en az kaç gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur? A) Yetmiş beş gün B) Yetmiş yedi gün C) Altmış beş gün D) Kırk beş gün E) Yirmi beş gün Sayfa 12 /17

13 sayılı KHK göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak; Bakanlığımız hangi birimin görevidir? A) Strateji Geliştirme Başkanlığı B) Özel Kalem Müdürlüğü C) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği D) Hukuk Müşavirliği E) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sayılı KHK göre, Bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere en fazla kaç Bakanlık Müşaviri atanabilir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 25 E) sayılı KHK göre, Bakanlığımız birimlerinde Daire Başkanı olarak görev yapan bir personelin, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte bu görevde fiilen en az kaç yıl görev yapmış olmak zorundadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) sayılı KHK ye göre, Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları en az kaç yıl çalışmak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, Devlet memurlarının, Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı; I) Kaybetmeleri, II) Özel işlerinde kullanmaları, III) Özel menfaat sağlamak için kullanmaları, Fiilleri aşağıdaki hangi disiplin cezası veya cezalarını gerektirir? A) I, II ve III e, kınama cezası verilir. B) I, II ve III e, aylıktan kesme cezası verilir. C) I ve II ye, kınama, III e, aylıktan kesme cezası verilir. D) I e, kınama, II ve III e, aylıktan kesme cezası verilir. E) I ve III e, kınama, II e, aylıktan kesme cezası verilir. Sayfa 13 /17

14 64. Memur Bay X, bir siyasi partiye ait afişleri asarken yakalanmıştır. Memur Bay Y nin ise, bir siyasi partiye üye olduğu, yaptırılan araştırmada anlaşılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, Memur Bay X ve Memur Bay Y ye uygulanması gereken disiplin cezası veya cezaları hangisidir? A) Her ikisine de, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. B) Her ikisine de, Devlet memurluğundan çıkarılma cezası verilir. C) Memur X e, Aylıktan kesme; Memur Y ye Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. D) Memur X e, kademe ilerlemesinin durdurulması, Memur Y ye Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir. E) Memur X e, Devlet memurluğundan çıkarma; Memur Y ye, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, aşağıdaki fiil ya da hallerin hangilerinin, cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe, tekerrür eden hangi fiiller için hangi cezanın uygulanacağını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak II) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak III) Görev sırasında amirine hal ve hareketi ile saygısız davranmak IV) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek A) III ve IV ün tekerrüründe, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. B) I ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. C) II, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. D) I,II ve III ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. E) I, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. 66. Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli Memur Bay X in tarihinde Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek suçunu işlediği, tarihinde öğrenilmiştir. İlgili hakkında disiplin soruşturması veya disiplin kovuşturmasına başlanması gereken en son tarih ile bu suç nedeniyle en son ceza verilebilecek tarihi sırasıyla gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) ; B) ; C) ; D) ; E) ; Sayfa 14 /17

15 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Devlet memurlarının genel hakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Sendika kurma B) Kovuşturma ve yargılama C) İzin D) Güvenlik E) Davranış ve işbirliği 68. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur olarak göreve başlayan, lisede hazırlık sınıfında okuyan, 4 yıllık yüksekokulu bitirdikten sonra master yapan ilgilinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? A) 9/3 B)9/2 C) 9/1 D) 8/1 E) 8/ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, bilgilerini arttırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere azami ne kadar süre ile ayrılma müsaadesi verilebilir? A) Bir yıl B) İki yıla kadar C) Öğrenim süresi kadar D) Dört yıla kadar E) Üç yıla kadar sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, azami kaç aya kadar refakat izni verilir? A) 3 B) 6 C) 9 D)12 E) Bir yıldan fazla hizmeti olan bir memur, 2013 yılından devreden 17 günlük yıllık iznini devrettiği 2014 yılına ait olan 20 günlük yıllık izni ile birlikte (toplam 37 gün) tamamını tarihinden itibaren kullanmak üzere başvuruda bulunmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, memur (X) in, kullanabileceği toplam izin süresi kaç gündür? A) 37 B) 26 C) 25 D) 20 E) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, eşi doğum yapan memura, isteği üzerine en fazla kaç ay süre ile aylıksız izin verilir? A) Doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren onsekiz aya kadar. B) Doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren yirmidört aya kadar. C) Süt izni bitiminden itibaren yirmidört aya kadar. D) Doğum tarihinden itibaren yirmidört aya kadar. E) Doğum tarihinden itibaren onsekiz aya kadar. Sayfa 15 /17

16 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda yer alan Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sınıflandırma B) Kapsam C) Liyakat D) Eşitlik E) Kariyer sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar, bu durumu kaç gün içinde kurumuna bildirmekle yükümlüdürler? A) 7 B) 10 C) 15 D)20 E) Aşağıdaki suçlardan hangisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına girmez? A) İrtikap B) Göreve ilişkin sırrın açıklanması C) Haksız mal edinme D) Görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık E) Basit ve nitelikli zimmet sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, kamu görevlileri milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan aldıkları hediye veya hibe niteliğindeki eşyanın değeri hangi tutarı aşması halinde kendi kurumuna teslim etmek zorundadır? A) Şube müdürüne ödenen net aylık miktarının beş katını B) On aylık net asgari ücret toplamını C) On aylık brüt asgari ücret toplamını D) Net aylık tutarının on katını E) Görevliye yapılan aylık net ödemenin beş katını sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından talep edilen bilgiler, ilgili kişi ve kuruluşlar tarafından en geç kaç gün içinde Kurula verilir? A) 30 B) 15 C) 10 D) 7 E) 5 Sayfa 16 /17

17 sayılı DMK göre, Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. denilmektedir. Buna göre, memurların genel beyan verme zorunluluğu aşağıda şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? I - İşe girişte diğer belgelerle birlikte, II- Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda, III- Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, IV- Üst göreve atanan memurlar atama tarihini izleyen bir ay içerisinde, V- Mal varlığında maaşının beş katı artış veya azalış olanlar bir ay içerisinde. VI- Başka kuruma naklen atananlar bir ay içerisinde A) I, II, III B) I, II, III, V C) I, II, III, IV, V D) I, II E) I, II, III, VI sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nun ceza hükümlerine göre, bu Kanunda belirlenen bilgi verme zorunluluğunun olduğu merciler hariç olmak üzere, mal bildiriminin muhtevası hakkında açıklama yapan, bilgi veren dolayısıyla bildirimlerin gizliliğine aykırı davrananlara ne kadar hapis cezası verilir? A) Üç aydan bir yıla kadar B) Üç aya kadar C) Altı aydan bir yıla kadar D) Altı aydan üç yıla kadar E) Üç yıldan beş yıla kadar sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, aşağıda yer alan edinimlerin hangisi süresi içinde beyan edilmek zorunda değildir? A) Aylık net ödemenin beş katını geçmeyen arsa B) Aylık net ödemenin beş katını geçen borçlar C) Aylık net ödemenin beş katını geçen hisse senedi D) Aylık net ödemenin beş katını geçmeyen otomobil E) Aylık net ödemenin beş katını geçen altın ve mücevherat TEST BİTTİ BAŞARILAR DİLERİZ Sayfa 17 /17

18 MEMUR (GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) YAZILI SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI 1- A 51- B 2- C 52- D 3- E 53- E 4- C 54- A 5- B 55- A 6- B 56- A 7- D 57- C 8- D 58- A 9- D 59- C 10- B 60- C 11- D 61- A 12- C 62- C 13- C 63- C 14- E 64- D 15- B 65- D 16- C 66- D 17- B 67- E 18- B 68- A 19- C 69- D 20- D 70- B 21- B 71- B 22- D 72- D 23- D 73- E 24- E 74- C 25- C 75- B 26- C 76- B 27- D 77- A 28- A 78- A 29- B 79- A 30- C 80- D 31- D 32- D 33- C 34- D 35- B 36- D 37- B 38- C 39- B 40- D 41- E 42- A 43- E 44- B 45- D 46- A 47- C 48- E 49- B 50- D Sayfa 18 /17

19 Sayfa 19 /17

BAKANLIK MERKEZİ (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

BAKANLIK MERKEZİ (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 BAKANLIK MERKEZİ (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? A) Antrepo rejimi B) Eşyanın geçici depolama yerine girmesi C)

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük tarifesi veya vergilendirme unsurlarında aykırılık İlgili Kanun: Madde 234-1 (a) Cezası: İthalat vergilerinden

Detaylı

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Konu: Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Mayıs 2011

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi 39.maddede değişiklik 41. Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24 Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR 1. Giriş Gümrük mevzuatının öngördüğü oransal para cezalarından bazıları gümrüklenmiş değer

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II.

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA YER ALAN TANIMLAR 55

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Ayça Gümüşay Çapın & Metehan Ortakarpuz GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Ayça Gümüşay Çapın & Metehan Ortakarpuz GÜMRÜK İŞLEMLERİ Editörler Yrd.Doç.Dr.Ayça Gümüşay Çapın & Metehan Ortakarpuz GÜMRÜK İŞLEMLERİ Yazarlar Aynur Acer Bihter Karagöz Esra Cebeci Evren Coşkun Hüseyin Koçarslan Macide Berna Çağlar Metehan Ortakarpuz Mustafa

Detaylı

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 236 ncı maddesine göre gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, No : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, No : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA 2711 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, No : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, No : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici Depolama Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını

Detaylı

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02. Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile meslek unvanımızın

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 1. Aşağıdakilerden hangisi harcırahın bir unsuru değildir? a) Yol masrafı b) Yevmiye c) Aile Masrafı d) Sürekli Görev Yolluğu 3. Bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu, annesi ve babası bulunan ve eşi çalışmayan

Detaylı

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 Cahit YERCİ 2 ÖZ Gümrük Kanunu (GK) nın öngördüğü sekiz gümrük rejiminden beşi şartlı muafiyet rejimi (düzenlemesi)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 Konu: GÜMRÜKTE HANGİ VERGİLER ÖDENMEZSE TASFİYE OLUR? 1. Giriş Bu sirkülerin konu bölümünde yer alan sorunun yanıtı ithalat vergileri dir. Mevzuat

Detaylı

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları EXPORT IMPORT Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları 2. Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye ye Getirilmesi 3. Eşyanın Gümrüğe Sunulması 4.

Detaylı

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Gümrük Yönetmeliğinde sayılan antrepo türlerinden hem genel hem de özel antrepo tipini içermektedir?

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU MEVCUT METİN TASLAK METİN Yeni maddeler Madde 230/A- 1. Müşavirler ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin

Detaylı

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir.

Söz konusu Genelge takas işlemlerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bağlamında yapılacak uygulamayı düzenlemektedir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 13/02/2014 Sayı: 2014/2 Ref: 6 / 2 Konu: TAKAS İŞLEMLERİNDE KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME PRİMİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAKTIR. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER

MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 71 inci maddesinde; kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün Basın duyurusu ve ekte 40216608/157.01 sayılı, Antrepolarda Teminat İşlemleri ile ilgili yazısına istinaden

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2)

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2) T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01 Konu : Özet Beyan Uygulaması 24/01/2012 GENELGE ( 2012/2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Tarihi:10.08.1990 Sayısı:90/748 R.G. Tarihi:15.11.1990 R.G. Sayısı:20696 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

TAYFUN ERCAN TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KABAHATLERİ

TAYFUN ERCAN TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KABAHATLERİ TAYFUN ERCAN TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KABAHATLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. Genel Açıklamalar...5 1.1. Gümrük Kanunu nun Özellikleri Ve Gümrük

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29578 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam

Detaylı

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete. (*2)02.07.2010-27629 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir)

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete. (*2)02.07.2010-27629 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) 07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete (*2)02.07.2010-27629 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) (*3) 02.12.2010-27773 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) Başbakanlık (Gümrük

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Kanunundaki Süreler 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona

Detaylı

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu :10/8/1990-90/748 Kararı Resmî Gazete :15.11.1990/20696 Ek ve Değişiklikler: 1) 7/12/1999-99/13770 B.K.K. 31.12.1999/2392 RG 2) 17/1/2000-2000/4

Detaylı

Kanunlar Karşılaştırma Tablosu 4458 sayılı GÜMRÜK KANUNU

Kanunlar Karşılaştırma Tablosu 4458 sayılı GÜMRÜK KANUNU Kanun si Kanunlar Karşılaştırma Tablosu 4458 sayılı GÜMRÜK KANUNU Yürürlükteki Kanun 6455 Sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Değişen ler (6455 sayılı Yeni Kanun)

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMLERİ VERİLMELİDİR 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nda Amaç; bu kanunda sayılanların

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26685

Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26685 Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26685 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KAÇAK EŞYA YAKALANMASI HALİNDE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 6455 Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Değişen Maddeler Kanun Yürürlükteki Kanun Maddesi 6455 Sayılı

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) İTHALAT İŞLEMLERİ... 3 1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ... 3 2) GERİ GELEN EŞYA...

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25. Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25. Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25 Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ 1. Giriş Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 16.01.2013 Sayı: 2013/ 2 Ref: 6/2

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 16.01.2013 Sayı: 2013/ 2 Ref: 6/2 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 16.01.2013 Sayı: 2013/ 2 Ref: 6/2 Konu : 2013 YILI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN, 2012 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İLE ÜCRETLER ve UYGULAMA ESASLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı