GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015"

Transkript

1 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? A) Antrepo rejimi B) Eşyanın geçici depolama yerine girmesi C) İlgili kurumlarca yapılacak ithalat kontrolleri için eşyanın TSE ye gönderilmesi D) Eşyadan numune alınması E) Eşyanın elleçleme faaliyetine tabi tutulması 2. Antrepo rejimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük idarelerinden izin alınmak şartıyla geçici olarak gümrük antreposundan çıkarılabilir B) Antrepo rejimi, bir ekonomik etkili gümrük rejimidir C) Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi üç aydır D) Gümrük antreposu genel antrepo veya özel antrepo olabilir E) Gümrük antrepolarında depolanan eşya, satış suretiyle başkasına da devredilebilir sayılı Gümrük Kanununa göre eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi ne kadardır? A) 30 gün B) 60 gün C) 90 gün D) 120 gün E) Süresiz 4. Gümrük antrepo rejimine tabi olarak depolanan eşyanın antrepodan kesin çıkışı hangisi ile mümkündür? A) Elleçleme ile B) Tahlile tabi tutulması ile C) Rejimi sona erdiren gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ile D) Satış suretiyle başkasına devredilmesi ile E) Hiçbiri Sayfa 1 /17

2 5. Antrepo rejimine tabi bir eşyanın, başka bir gümrük idaresi denetimindeki antrepoya nakli istenmesi halinde eşya hangi rejim hükümlerine göre taşınır? A) Antrepo rejimi B) Transit rejimi C) Serbest dolaşıma giriş rejimi D) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi E) Hariçte işleme rejimi 6. Gümrük Kanununa göre gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasında kullanılmaz? A) Katma Değer Vergisi B) Damga vergisi C) Ad valorem Gümrük Vergisi D) Ad valorem Antidamping Vergisi E) Ad valorem Özel Tüketim Vergisi 7. Gümrük Kanunu uyarınca itirazlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir B) İtirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir C) Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde itiraz edebilir D) İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde, itiraz yapılmamış sayılır E) İtiraz başvurusu yapılmış bir para cezası için uzlaşma başvurusunda bulunulamaz 8. Gümrük Kanununa göre dahilde işleme izni kapsamında fazla yatırıldığı tespit edilen verginin geri verilmesi için bu verginin tebliği tarihinden itibaren ne kadarlık süre içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir? A) 1 ay B) 3 ay C) 1 yıl D) 3 yıl E) 5 yıl 9. Eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetvele ne ad verilir? A) Açıklama notları B) Alfabetik Endeks C) Sınıflandırma Kararları D) Türk Gümrük Tarife Cetveli E) AB Sınıflandırma Tüzükleri Sayfa 2 /17

3 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdaki hallerin hangisinde eşya ile ambalajı birlikte beyan edilerek eşyanın tarife pozisyonunda vergiye tabi tutulur? A) Ambalajın alışılagelen ve bilinen maddelerden olmaması veya gereğinden farklı bir şekilde yapılması B) Ambalaj maddelerinin vergi oranı, içindeki eşyanın gümrük vergi oranından düşük veya buna eşitse C) Ambalajın ait olduğu eşyanın faturasında kıymetinin ayrı gösterilmesi ve aynı zamanda bağımsız bir ticari eşya niteliğinde olması D) İthalat vergilerinden kaçınma amacıyla ambalaj olarak getirilmesi E) Eşya ile ambalajı her durumda birlikte beyan edilir 11. Gümrük Kanununa göre geçici ithalat rejimine ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerine karşılık olarak teminat alınır. B) Kısmı muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3'ü olarak belirlenir. C) İthal eşyası ile ilgili ayniyet tespitinin mümkün olmadığı hallerde geçici ithalat rejiminin kullanılmasına izin verilmez. D) Taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithali için gümrük beyannamesi yerine A.TR Dolaşım Belgesi kullanılır. E) Eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi Gümrük Kanunu nun 131 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararında özel olarak belirlenen süreler ile Gümrük Yönetmeliğinde düzenlenen istisnai haller saklı kalmak üzere azami yirmidört ay olarak belirlenir sayılı Gümrük Kanununa göre; Kişisel kullanıma mahsus taşıtın 3 ayı aşmayan sürede yurt dışı edilmesi halinde uygulanacak ceza nedir? A) 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 238. Maddesi tatbik edilir. B) İlgili kişi hakkında 5607sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapılır. C) 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 241.maddesi ile belirlenen usulsüzlük cezasının 6 katı para cezası uygulanır. D) Kişinin tekrar araçla Türkiye ye girmesine izin verilmeyecek şekilde ihbar kaydı konur. E) Ceza uygulanmaz sayılı Gümrük Kanununa göre, transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması aşağıdakilerden hangisi kapsamında yapılmaz? A) Transit rejimi beyanı B) Form 302 C) INF 2 bilgi formu D) TIR karnesi E) ATA karnesi Sayfa 3 /17

4 14. Aşağıdakilerden hangisi yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılan tespit işlemleri arasında yer almamaktadır? A) Çok zor duruma ilişkin tespit işlemleri B) Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin tespit işlemleri C) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri D) Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanmasına ilişkin tespit işlemleri E) Geçici ihracat rejimine ilişkin tespit işlemleri sayılı Gümrük Kanununa göre, gümrük müşavirliği meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesi disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? A) Uyarma B) Kınama C) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma D) Meslekten çıkarma E) Kademe ilerlemesinin durdurulması sayılı Gümrük Kanununa göre, dolaylı temsile ilişkin olarak aşağıda yer verilen ibarelerden hangisi yanlıştır? A) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir. B) Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı ve değeri Bakanlar Kurulunca belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. C) Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları, özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip edebilirler. D) Dolaylı temsilcilerin Kanunda öngörülen faaliyetlerini yapmalarına engel hastalığının bulunmaması gerekir. E) Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler sayılı Gümrük Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için gerekli şartlardan birisi değildir? A) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak. B) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında iki yıl çalışmış olmak. C) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak. D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. E) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Sayfa 4 /17

5 sayılı Gümrük Kanununda Cezalar başlığı kaçıncı kısımda düzenlenmiştir? A) 10. Kısım B) 11. Kısım C) 12. Kısım D) 13. Kısım E) 14. Kısım sayılı Gümrük Kanunu gereğince aşağıdakilerden hangisi gümrük beyan şekillerinden biri olarak değerlendirilemez? A) Sözlü beyan B) Yazılı beyan C) Özet beyan D) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyan E) Eşyanın sahibinin eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmak istediğini ifade ettiği her hangi bir tasarruf yoluyla beyan sayılı Gümrük Kanunu gereğince aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimlerinden değildir? A) Antrepo Rejimi B) Dahilde İşleme Rejimi C) Geçici İthalat Rejimi D) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi E) Hariçte İşleme Rejimi 21. Aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması değildir? A) Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulması B) Özet beyan verilmesi C) Bir serbest bölgeye girmesi D) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı E) İmhası sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelik ile belirlenen yer aşağıdakilerden hangisidir? A) Depo B) Gümrük kapısı C) Serbest bölge D) Gümrük antreposu E) Sınır ticaret merkezi Sayfa 5 /17

6 sayılı Gümrük Kanununa göre eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresi aşağıdakilerden hangisidir? A) İthalat gümrük idaresi B) İhracat gümrük idaresi C) Çıkış gümrük idaresi D) Giriş gümrük idaresi E) Varış gümrük idaresi 24. Aşağıdakilerden hangisi ihracatta sözlü beyana tabi değildir? A) Yolcu ve turistlerin beraberindeki kişisel eşya B) Kara sınır bölgesindeki köy ve kasabalarda yaşayanların sınırın öbür tarafına götürdükleri eşya ve hayvanları C) Bilim adamı, sanatçı ve işçilerinin mesleklerini icra için beraberlerinde götürdükleri alet ve takımları D) Nakil vasıtası hizmetlilerinin beraberlerinde götürdükleri kişisel eşyaları E) Konsinye ihracat sayılı Gümrük Kanununa göre serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçici çıkış B) Hariçte işleme C) İhracat D) Geçici ithalat E) Antrepo sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük idareleri şartlar gerektirdiği takdirde, gümrüğe sunulan eşyayı imha ettirmesi durumunda, imhaya ilişkin masraflar kimden tahsil edilir? A) Eşyayı getiren gemi kaptanından B) Eşyayı imha eden kamu görevlisinden C) Eşya sahibinden D) Gümrük idaresinden E) Eşyayı getiren taşımacıdan sayılı Gümrük Kanununa göre ithal eşyasının gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisidir? A) Eşyanın vergi değeri B) Eşyanın rayiç değeri C) Eşyanın alış bedeli D) Eşyanın satış bedeli E) Eşyanın takas bedeli Sayfa 6 /17

7 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimini ifade etmez? A) Özet beyan B) Transit rejimi C) Serbest dolaşıma giriş rejimi D) Antrepo rejimi E) Hariçte işleme rejimi sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Satışa sunulma B) Elleçleme C) Paketleme D) Yer değiştirme E) Ambalajlama sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi o ülke meşeli ürün kapsamında değildir? A) O ülkede çıkarılan madencilik ürünleri B) O ülkede toplanan bitkisel ürünler C) O ülkede doğan ve komşu ülkede yetiştirilen canlı hayvanlar D) O ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri E) O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler sayılı Gümrük Kanununun fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin hükümleri aşağıdakilerden hangisi için uygulanır? A) Konsinye ihracat B) Yolcu beraberinde getirilen zati eşya C) Yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşya D) Posta kolileri ile gönderilen ticari mahiyette olan eşya E) Bilim adamı, sanatçı ve işçilerinin mesleklerini icra için beraberlerinde götürdükleri alet ve takımları 32. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimlerinden biridir? A) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi B) İhracat rejimi C) Transit rejimi D) Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi E) Hiçbiri 33. Aşağıdakilerden hangisi hudut kapısı değildir? A) Sarp B) Pazarkule C) Halkalı D) Çobanbey E) Cilvegözü Sayfa 7 /17

8 34. Aşağıdaki eşyalardan hangisi ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında değildir? A) Gübre B) Çakmak C) Halı D) Televizyon E) Mobilya 35. Gümrüksüz satış mağazası hangi tip antrepodur? A) Genel antrepo B) Özel antrepo C) Yarı özel antrepo D) Geçici depolama yeri E) Hiçbiri sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ithal eşyasının gümrük kıymetini belirleme yöntemlerinden biri değildir? A) Hesaplanmış Kıymet Yöntemi B) Satış Bedeli Yöntemi C) Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi D) Toplu Fiyata Dayalı Kıymet Yöntemi E) Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi sayılı Gümrük Kanununa göre bağlayıcı tarife veya menşe bilgisi kim tarafından verilir? A) Gümrük müdürü veya kimyager B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya yetkilendirdiği Gümrük İdaresi C) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü D) Ekonomi Bakanlığı E) Hepsi 38. Geçici depolama yerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 ay B) 45 gün C) 2 ay D) 3 ay E) 9 ay 39. Gümrük beyannamesinin malın ihracından önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gereken ihracat şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Ön izne bağlı ihracat B) Kayda bağlı ihracat C) Konsinye ihracat D) Kredili ihracat E) Transit ticaret Sayfa 8 /17

9 40. Aşağıdaki hallerden hangisinde eşya fiilen ihraç edilmiş sayılmaktadır? A) Eşyanın muayenesi yapılarak taşıta yüklenmesi B) Bir iç gümrükte işlemlerinin tamamlanarak çıkış gümrüğüne hareket etmesi C) İhraç kaydıyla geçici depolama yerine veya antrepoya alınması D) Bir sınır gümrük idaresinden çıkış yapması E) Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınması 41. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiili değildir? A) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak B) Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak C) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak D) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek, satmak veya devretmek ya da bu özelliğini bilerek satın almak veya kabul etmek E) Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye den ihraç etmek sayılı Kanuna göre, açılan davalarda, davaya katılanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI TİCARİ EŞYA KAÇAKÇILIĞI I Gümrük İdaresi Gümrük İdaresi Gümrük İdaresi II Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Gümrük İdaresi II Defterdarlık Hazine Avukatı Gümrük İdaresi IV Gümrük İdaresi Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Gümrük İdaresi V Defterdarlık Hazine Avukatı Gümrük İdaresi A) I B) II C) III D) IV E) V sayılı Kanuna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiili değildir? A) Bu ürünleri satışa arz etme B) Bu ürünleri satma C) Bu ürünleri bulundurma D) Bu ürünleri üretme E) Bu ürünleri bilerek kullanma Sayfa 9 /17

10 sayılı Kanuna göre, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına, kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık filli değildir? A) Taklitlerini imal etme B) Ticari amaç olmaksızın kullanma C) Bilerek bulundurma D) Ülkeye sokma E) Bilerek nakletme sayılı Kanuna göre, ikramiyelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Silah ve mermilerle ilgili ödemelerde çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CİF kıymeti esas alınır B) Uyuşturucu madde ekmek amacıyla yapılan bitki yakalamalarında, el konulan bitki kökü sayısı esas alınır C) Sahipsiz yakalanan eşyanın değerinin tespitinde kaçak eşyaya mahsus tespit varakasında yazılan değer esas alınır D) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi elkoyanlara verilir. İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı elkoyanlara ödenir E) İkramiyeler damga vergisi ve harca tabidir 46. İthali kanun gereği yasak olan eşya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık fiili değildir? A) Bu özelliğini bilerek kullanma B) Bu özelliğini bilerek satışa arzetme C) Bu özelliğini bilerek taşıma D) Bu özelliğini bilerek satın alma E) Bu özelliğini bilerek saklama sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçakçılık suçlarının işlenmesinde kullanılan taşıtlara el koyma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Türk Ceza Kanununa göre el konulur. B) Kabahatler Kanununa göre el konulur. C) Ceza Muhakemesi Kanununa göre el konulur. D) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna göre el konulur. E) Gümrük Kanununa göre el konulur. 48. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kanuna göre nitelikli hallerden değildir? A) Suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi B) Suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi C) Suçların, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi D) Kaçak akaryakıt satışının, sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi E) Suçların, özel bir amaç gözetilerek işlenmesi Sayfa 10 /17

11 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişinin; resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber vermesi durumunda, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde verilecek ceza ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Verilecek ceza yarı oranında indirilir. B) Ceza verilmez C) Cezada indirim yapılmaz ancak verilecek ceza tecil edilir. D) Verilecek ceza üçte iki oranında indirilir. E) Verilecek ceza üçte bir oranında indirilir sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi akaryakıt tanımına girmez? A) Gaz yağı B) Fuel-oil C) Sıvılaştırılmış petrol gazları D) Asfalt E) Doğal gaz sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurlarından değildir? A) Yol masrafı B) Konaklama bedeli C) Aile masrafı D) Yer değiştirme masrafı E) Yevmiye sayılı Harcırah Kanununa göre, kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, aşağıdakilerden hangisi ödenmez? A) Gidiş ve dönüşleri için yol masrafı B) Gidiş için gündelik C) Gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik D) Aile masrafı E) Dönüş için gündelik sayılı Harcırah Kanununa göre, görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti için gönderilenlere, aşağıdakilerden hangisi ödenmez? A) Gidiş ve dönüşleri için yol masrafı B) Gidiş için gündelik C) Gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik D) Dönüş için gündelik E) Yer değiştirme masrafı Sayfa 11 /17

12 sayılı Harcırah Kanununa göre, bu Kanun gereğince verilecek yurt içi gündelikleri aşağıdakilerden hangisi ile tespit edilir? A) Bütçe kanunu B) Bakanlar Kurulu kararı C) Yönetmelik D) Tebliğ E) Genelge sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, aşağıdakilerden hangisi Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri olarak tanımlanmıştır? A) Kamu Mali Yönetimi B) Mali Kontrol C) Performans Programı D) Stratejik Plan E) Bütçe sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi hazine birliği kapsamında özel vezne açamaz? A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı B) Orman Genel Müdürlüğü C) Vakıflar Genel Müdürlüğü D) Türk Standartları Enstitüsü E) Savunma Sanayi Müsteşarlığı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur? A) Kalkınma Bakanlığı B) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı C) Maliye Bakanlığı D) Hazine Müsteşarlığı E) Merkez Bankası sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yılbaşından en az kaç gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur? A) Yetmiş beş gün B) Yetmiş yedi gün C) Altmış beş gün D) Kırk beş gün E) Yirmi beş gün Sayfa 12 /17

13 sayılı KHK göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak; Bakanlığımız hangi birimin görevidir? A) Strateji Geliştirme Başkanlığı B) Özel Kalem Müdürlüğü C) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği D) Hukuk Müşavirliği E) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sayılı KHK göre, Bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere en fazla kaç Bakanlık Müşaviri atanabilir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 25 E) sayılı KHK göre, Bakanlığımız birimlerinde Daire Başkanı olarak görev yapan bir personelin, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte bu görevde fiilen en az kaç yıl görev yapmış olmak zorundadır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) sayılı KHK ye göre, Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları en az kaç yıl çalışmak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, Devlet memurlarının, Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı; I) Kaybetmeleri, II) Özel işlerinde kullanmaları, III) Özel menfaat sağlamak için kullanmaları, Fiilleri aşağıdaki hangi disiplin cezası veya cezalarını gerektirir? A) I, II ve III e, kınama cezası verilir. B) I, II ve III e, aylıktan kesme cezası verilir. C) I ve II ye, kınama, III e, aylıktan kesme cezası verilir. D) I e, kınama, II ve III e, aylıktan kesme cezası verilir. E) I ve III e, kınama, II e, aylıktan kesme cezası verilir. Sayfa 13 /17

14 64. Memur Bay X, bir siyasi partiye ait afişleri asarken yakalanmıştır. Memur Bay Y nin ise, bir siyasi partiye üye olduğu, yaptırılan araştırmada anlaşılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, Memur Bay X ve Memur Bay Y ye uygulanması gereken disiplin cezası veya cezaları hangisidir? A) Her ikisine de, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. B) Her ikisine de, Devlet memurluğundan çıkarılma cezası verilir. C) Memur X e, Aylıktan kesme; Memur Y ye Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. D) Memur X e, kademe ilerlemesinin durdurulması, Memur Y ye Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir. E) Memur X e, Devlet memurluğundan çıkarma; Memur Y ye, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, aşağıdaki fiil ya da hallerin hangilerinin, cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe, tekerrür eden hangi fiiller için hangi cezanın uygulanacağını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak II) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak III) Görev sırasında amirine hal ve hareketi ile saygısız davranmak IV) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek A) III ve IV ün tekerrüründe, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. B) I ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. C) II, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. D) I,II ve III ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. E) I, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. 66. Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli Memur Bay X in tarihinde Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek suçunu işlediği, tarihinde öğrenilmiştir. İlgili hakkında disiplin soruşturması veya disiplin kovuşturmasına başlanması gereken en son tarih ile bu suç nedeniyle en son ceza verilebilecek tarihi sırasıyla gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) ; B) ; C) ; D) ; E) ; Sayfa 14 /17

15 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Devlet memurlarının genel hakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Sendika kurma B) Kovuşturma ve yargılama C) İzin D) Güvenlik E) Davranış ve işbirliği 68. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur olarak göreve başlayan, lisede hazırlık sınıfında okuyan, 4 yıllık yüksekokulu bitirdikten sonra master yapan ilgilinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? A) 9/3 B)9/2 C) 9/1 D) 8/1 E) 8/ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, bilgilerini arttırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere azami ne kadar süre ile ayrılma müsaadesi verilebilir? A) Bir yıl B) İki yıla kadar C) Öğrenim süresi kadar D) Dört yıla kadar E) Üç yıla kadar sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, azami kaç aya kadar refakat izni verilir? A) 3 B) 6 C) 9 D)12 E) Bir yıldan fazla hizmeti olan bir memur, 2013 yılından devreden 17 günlük yıllık iznini devrettiği 2014 yılına ait olan 20 günlük yıllık izni ile birlikte (toplam 37 gün) tamamını tarihinden itibaren kullanmak üzere başvuruda bulunmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, memur (X) in, kullanabileceği toplam izin süresi kaç gündür? A) 37 B) 26 C) 25 D) 20 E) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, eşi doğum yapan memura, isteği üzerine en fazla kaç ay süre ile aylıksız izin verilir? A) Doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren onsekiz aya kadar. B) Doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren yirmidört aya kadar. C) Süt izni bitiminden itibaren yirmidört aya kadar. D) Doğum tarihinden itibaren yirmidört aya kadar. E) Doğum tarihinden itibaren onsekiz aya kadar. Sayfa 15 /17

16 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda yer alan Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sınıflandırma B) Kapsam C) Liyakat D) Eşitlik E) Kariyer sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar, bu durumu kaç gün içinde kurumuna bildirmekle yükümlüdürler? A) 7 B) 10 C) 15 D)20 E) Aşağıdaki suçlardan hangisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına girmez? A) İrtikap B) Göreve ilişkin sırrın açıklanması C) Haksız mal edinme D) Görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık E) Basit ve nitelikli zimmet sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, kamu görevlileri milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan aldıkları hediye veya hibe niteliğindeki eşyanın değeri hangi tutarı aşması halinde kendi kurumuna teslim etmek zorundadır? A) Şube müdürüne ödenen net aylık miktarının beş katını B) On aylık net asgari ücret toplamını C) On aylık brüt asgari ücret toplamını D) Net aylık tutarının on katını E) Görevliye yapılan aylık net ödemenin beş katını sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından talep edilen bilgiler, ilgili kişi ve kuruluşlar tarafından en geç kaç gün içinde Kurula verilir? A) 30 B) 15 C) 10 D) 7 E) 5 Sayfa 16 /17

17 sayılı DMK göre, Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. denilmektedir. Buna göre, memurların genel beyan verme zorunluluğu aşağıda şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? I - İşe girişte diğer belgelerle birlikte, II- Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda, III- Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, IV- Üst göreve atanan memurlar atama tarihini izleyen bir ay içerisinde, V- Mal varlığında maaşının beş katı artış veya azalış olanlar bir ay içerisinde. VI- Başka kuruma naklen atananlar bir ay içerisinde A) I, II, III B) I, II, III, V C) I, II, III, IV, V D) I, II E) I, II, III, VI sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nun ceza hükümlerine göre, bu Kanunda belirlenen bilgi verme zorunluluğunun olduğu merciler hariç olmak üzere, mal bildiriminin muhtevası hakkında açıklama yapan, bilgi veren dolayısıyla bildirimlerin gizliliğine aykırı davrananlara ne kadar hapis cezası verilir? A) Üç aydan bir yıla kadar B) Üç aya kadar C) Altı aydan bir yıla kadar D) Altı aydan üç yıla kadar E) Üç yıldan beş yıla kadar sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, aşağıda yer alan edinimlerin hangisi süresi içinde beyan edilmek zorunda değildir? A) Aylık net ödemenin beş katını geçmeyen arsa B) Aylık net ödemenin beş katını geçen borçlar C) Aylık net ödemenin beş katını geçen hisse senedi D) Aylık net ödemenin beş katını geçmeyen otomobil E) Aylık net ödemenin beş katını geçen altın ve mücevherat TEST BİTTİ BAŞARILAR DİLERİZ Sayfa 17 /17

18 MEMUR (GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) YAZILI SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI 1- A 51- B 2- C 52- D 3- E 53- E 4- C 54- A 5- B 55- A 6- B 56- A 7- D 57- C 8- D 58- A 9- D 59- C 10- B 60- C 11- D 61- A 12- C 62- C 13- C 63- C 14- E 64- D 15- B 65- D 16- C 66- D 17- B 67- E 18- B 68- A 19- C 69- D 20- D 70- B 21- B 71- B 22- D 72- D 23- D 73- E 24- E 74- C 25- C 75- B 26- C 76- B 27- D 77- A 28- A 78- A 29- B 79- A 30- C 80- D 31- D 32- D 33- C 34- D 35- B 36- D 37- B 38- C 39- B 40- D 41- E 42- A 43- E 44- B 45- D 46- A 47- C 48- E 49- B 50- D Sayfa 18 /17

19 Sayfa 19 /17

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 32 6/6/2002

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 GÜMRÜK U İLE BAZI VE HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153'üncü maddesinden sonra gelmek

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER

MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 71 inci maddesinde; kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 Konu: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERĐNĐN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ĐLE YENĐ GÜMRÜK YÖNETMELĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı