Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK"

Transkript

1 ĠYMMO

2 Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK RAPORLAMA DĠLĠ

3 IFRS FOUNDATION (UFRS VAKFI-2010 Tüzük DeğiĢikliği Ġle) IASB (Standart Belirleyici Organ) ( IAS/2001-IFRS) AVRUPA KOMĠSYONU ve EFRAG (Avrupa Finansal Raporlama DanıĢma Grubu-Direktifler:4, 7 ve 8) FASB(ABD)

4 Ġktisadi Devlet TeĢekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu, Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi, Sigorta Murakabe Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu Maliye Bakanlığı Koordinatörlüğü'nde Kurulan Muhasebe Standartları Komisyonu Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)

5 IAS/IFRS lerle Tam Uyum SPK ya Tabi Ortaklıklar Bankacılık Sektörü Sigorta ve Bireysel Emeklilik ġirketleri

6 Ölçeklerine Göre ĠĢletmeler (Md ) TMS/TFRS/KOBĠ Standartlarına Göre Raporlama (Md.64-88) TMS/TFRS/KOBĠ Standartlarına Göre Değerleme (Md ) Uygulamanın BaĢlaması: (Md. 1534)

7 Muhasebe Standartları Denetim Standartları Bağımsız Denetim Yetkilendirme Kamu Yararını Ġlgilendiren KuruluĢlar Yaptırımlar

8 TAM SET / KOBĠ STANDARTLARI TMS + TFRS + KAVRAMSAL ÇERÇEVE + YORUMLAR BĠLANÇO ESASI VERGĠ AMAÇLI DEĞĠL BĠLGĠ AMAÇLI

9 TĠCARĠ ĠġLETME ESNAF TACĠR TMS/TFRS (TAM SET) KOBĠ TFRS Bankalar Sigorta ġirketleri Halka Açık ġirketler Büyük Sermaye ġirketleri Büyük Ölçekli ġahıs ĠĢletmeleri Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler

10 Halka Açık Olmayan Kamuyu Aydınlatma Zorunluluğu Bulunmayan Genel Amaçlı Finansal Tablo Hazırlayan

11 HEDEF KĠTLE: Yatırımcılar, Borç ve Kredi Verenler DEĞERLEME ÖLÇÜLERĠ: Gerçeğe Uygun Değer FĠNANSAL RAPORLARIN SAYISI ve ĠÇERĠĞĠ Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Kapsamlı Gelir Tablosu Nakit AkıĢ Tablosu Özkaynak DeğiĢim Tablosu

12 Durdurulan Faaliyetler ve SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeni Bir Kalem Canlı Varlıklar Azınlık Payları

13 Varlık Borç Özkaynak Gelir : Hasılat ve Kazanç Gider: Maliyet ve Zarar

14 ĠĢletmeye Ekonomik Yarar Sağlamasının veya ĠĢletmeden Ekonomik Yarar ÇıkıĢlarının Muhtemel Olması Maliyet veya Değerinin Güvenilir ġekilde Ölçülmesi

15 ĠLKE BAZLI TARĠHSEL MALĠYET ĠLE CARĠ DEĞERE DAYALI KARMA ÖLÇÜM SĠSTEMĠ GERÇEĞE UYGUN DEĞER

16 Gerçeğe Uygun Değer Maliyet Bedeli Net GerçekleĢebilir Değer Kullanım Değeri (ĠĢletmeye Özgü Değer) Geri Kazanılabilir Değer SatıĢ Maliyetleri DüĢülmüĢ Gerçeğe Uygun Değer Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Bedeli

17 KarĢılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiģtirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.

18 tüm satın alma maliyetleri, dönüģtürme maliyetleri ve stokların mevcut durumuna veya konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetler toplamıdır (TMS 2) varlıkların elde edilmesinde veya inģasında ödenen nakit ya da nakit benzerleri ya da verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değeridir (TMS 16 ve 38) muhasebeleģtirme tarihindeki peģin fiyatın eģdeğer tutarı ya da ödemenin normal kredi vadesinin ötesine ertelenmesi durumundaysa tüm ödemelerin bugünkü değeridir (KOBĠ Standartları)

19 ĠĢin normal akıģı içinde, tahmini satıģ fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ giderleri toplamının, düģürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder TMS 2 Uyarınca Stoklarda Değer DüĢüklüğünün Tespitinde Kullanılır

20 Bir varlığın devam eden kullanımı ile ekonomik ömrünün sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akıģlarının bugünkü değeridir. Varlılarda değer düģüklüğünün belirlenmesi amacıyla varlığın satıģ maliyetleri düģülmüģ gerçeğe uygun değeriyle (gerçekleģebilir değer) kıyaslanmak suretiyle kullanılan bir değerleme ölçüsüdür (TMS 36)

21 Bir varlığın satıģ giderleri düģürülmüģ gerçeğe uygun değeriyle kullanım değerinden büyük olanıdır. GerçekleĢebilir değeri belirlenebilen ve kullanımda olmayan varlıların değer düģüklüğünün belirlenmesinde kullanılan değerleme ölçüsüdür.

22 Finansal varlığın (finansal borcun) itfa edilmiģ maliyeti, gelecekteki nakit giriģlerinin (nakit ödemelerinin) etkin faiz oranı ile indirgenmiģ bugünkü değeridir ve bir dönemin faiz geliri (gideri) finansal varlığın (borcun) dönem baģındaki defter değeri ile dönemin etkin faiz oranının çarpılmasına eģittir. Vadeleri sabit ve ödeme planları belirli olan finansal araçların (sabit getirili yatırım araçları ile sabit ödemeli borçlanma araçları) temel değerleme ölçüsüdür. BileĢik faiz esasına göre hesaplanır.

23 Ġlk Ölçüm Sonraki Ölçüm Değer DüĢüklüğü Amortisman Stoklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar/ Durdurulan Faaliyetler Finansal Araçlar Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli Maliyet/Net GerçekleĢebilir Değer (DüĢük Olanı) Maliyet/Yeniden Değerleme Modeli Maliyet/Yeniden Değerleme Modeli Maliyet/Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi Defter Değeri ile SatıĢ Maliyetleri DüĢülmüĢ Gerçeğe Uygun Değer (DüĢük Olanı) Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer/Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Yöntem Gereği - Test Sonucuna Göre (Maliyetiyle Değerlenenler Ġçin) Test Sonucuna Göre (Maliyetiyle Değerlenenler Ġçin) Test Sonucuna Göre (Maliyetiyle Değerlenenler Ġçin) Yöntem Gereği Test Sonucuna Göre (Ġtfa EdilmiĢ Maliyetiyle Değerlenenler Ġçin) Var Var Var (Maliyetiyle Değerlenenler) Yok -

24

25

26 Vergi Kanunlarında temelde duran varlık tanımı yer almamıģtır. Ancak söz konusu varlıklar, gayrimenkul ve demirbaģ eģya baģlıkları altında incelenmiģtir. Tek Düzen Hesap Planında ise iģletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan varlıklar duran varlık olarak değerlendirilmiģ ve esasen Maddi Duran Varlıklar ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar olmak üzere iki ana grupta incelenmiģlerdir. TMS ler çerçevesinde iģletmenin yararlanma amaçlarına bağlı olarak; MDV, MODV, SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller.

27 MDV MODV Satış Amaçlı DV Mal veya hizmet üretimi/arzı kiraya verilmek İdari kullanım amacıyla ve bir dönemden fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir. Fiziksel niteliği olmayan, tanımlanabilir, kontrol edilebilir, parasal olmayan varlıktır. Bir yıl içerisinde satılması amaçlanan duran varlıklar Yatırım Amaçlı G. Menkul Kira geliri veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerdir.

28 MDV MODV Satış Amaçlı DV Maliyet Bedeli Takas yolu ile edinilenler gerçeğe uygun değer Maliyet bedeli İşletme birleşmesi veya takas yolu ile edinilenler, gerçeğe uygun değer Defter değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı Yatırım Amaçlı G. Menkul Maliyet bedeli; Finansal kiralamada, gerçeğe uygun değer ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı; İşletmece inşa edilmesi durumunda, gerçeğe uygun değer ve Takas durumunda; gerçeğe uygun değer veya defter değeri

29 MDV MODV SatıĢ Amaçlı DV Yatırım Amaçlı G. Menkul Maliyet veya Yeniden Değerleme Modeli Maliyet veya Yeniden Değerleme Modeli Varlığın ilk ölçümünde kullanılan kriterler Maliyet veya Gerçeğe Uygun Değer

30

31 Ana Standart: TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Maddi Duran Varlık: Amaç Unsuru; Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, baģkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve Süre Unsuru; bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, Somutluk Unsuru; fiziki kalemlerdir.

32 MDV nin Ġlk Ölçüm Yöntemi: Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli: Bir varlığın elde edilmesinde veya inģaatında ödenen nakit veya nakit benzerlerini veya verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli durumlarda, ilk muhasebeleģtirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder. Maliyet Bedeli Unsurları: Ġndirimler ve ticari iskontolar düģüldükten sonra, ithalat vergileri ve iade edilmeyen alıģ vergileri dahil, satın alma fiyatı. Varlığın yerleģtirileceği yere ve yönetim tarafından amaçlanan koģullarda çalıģabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine iliģkin her türlü maliyet. Maddi duran varlığın sökülmesi ve taģınması ile yerleģtirildiği alanın restorasyonuna iliģkin tahmini maliyeti, iģletmenin ilgili kalemin elde edilmesi ya da stok üretimi dıģında bir amaçla belirli bir süre kullanımı sonucunda katlandığı yükümlülük. Ayrıca, varlığın edinimiyle ilgili iģlem maliyetleri (noter, mahkeme, vekalet vs.) de varlığın maliyetine dahil edilir.

33 VUK 269 ve 273 uyarınca değerleme ölçütü: Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli: Varlığın iktisap edilmesi ve Varlığın değerinin artırılması için yapılan ödemeler ile Bunlara bağlı ödemelerden oluģmaktadır. Maliyete intikal ettirilmesi ihtiyari olan giderler: Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri, ÖTV ve emlak alım vergileri

34 Vergi Kanunları ve Standartlar temelde uyumludur. Ancak, giderleģtirilmesi iģletmelerin ihtiyarına bırakılmıģ olan harcamalar ticari kardan çıkarılabilir.

35 Vadeli satın alınmıģ ise: Varlığın maliyet bedeli, peģin fiyat eģdeğer tutarıdır. Varlığın toplam bedeli ile peģin fiyat eģdeğer tutarı arasındaki fark ilgili olduğu dönemde finansman gideri olarak dikkate alınır. Maddi Duran Varlıklara iliģkin borçlanma maliyetleri açısından TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı hükümleri esas alınır. Borçlanma Maliyetlerinin giderleģtirilmesinde kilit bir kavram: Özellikli Varlık Özellikli Varlık, amaçlanan kullanıma veya satıģa hazır hale getirilebilmesi zorunlu olarak uzun süreyi gerektiren varlıklardır. Bir varlık, özellikli varlık niteliğini taģımıyor ise, söz konusu varlığa iliģkin finansman maliyetleri doğrudan giderleģtirilir. Özellikli varlığa isabet eden borçlanma maliyetleri ise, söz konusu varlığın maliyetinin bir parçasını oluģturur. Kullanıma hazır hale geldiği tarihten sonraki borçlanma maliyetleri gider yazılır.

36 VUK un genel anlayıģına göre, vade farkı tutarları varlıkların maliyet bedelinin bir unsurudur. Varlıkların aktife alındığı döneme iliģkin tüm finansman giderleri ilgili varlığın maliyetine eklenir, sonraki dönemlere iliģkin olanların gider olarak dikkate alınması mümkündür. (VUK GT 163, GVK GT 187)

37 Standartta yer alan temel yaklaģım, (maddi duran varlık özellikli varlık niteliği taģımadığı sürece) ilgili varlığa iliģkin finansman giderlerinin dönem gideri olarak dikkate alınmasıdır. Vergi kanunlarında ise temel esas, varlığın aktifleģtirildiği dönemin sonuna kadar isabet eden finansman giderlerinin, maliyet bedeline intikal edilmesi gerektiği yönündedir. Buna göre, varlığa (özellikli varlık olmadığı sürece) iliģkin faiz giderleri ile vade farkları (hesaplanacak amortisman tutarı dikkate alınarak) ticari kara eklenmelidir. Özellikli varlığın kullanıma hazır hale geldiği tarihten ilgili dönemin sonuna kadarki finansman giderleri (hesaplanacak amortisman tutarı dikkate alınarak) ticari kara eklenmelidir.

38 Bir MDV nin takas yoluyla elde edilmesinde; Edinilen varlığın gerçeğe uygun değeri güvenilir Ģekilde belirlenebiliyorsa, gerçeğe uygun değer, Edinilen varlığın gerçeğe uygun değeri belirlenemiyorsa, bu durumda elden çıkarılan varlığın gerçeğe uygun değeri, Her ikisinin de gerçeğe uygun değeri belirlenemiyorsa, elden çıkarılan varlığın defter değeri dikkate alınır. DıĢ emsal esası

39 Doğrudan bir düzenleme yok. Genel esaslar çerçevesinde; takasta alınan ve verilen kıymetlerin VUK 267 uyarınca emsal bedeli ile değerlenmesi gerekir. Ġç veya DıĢ emsal esası.

40 Gerçeğe uygun değer ile emsal bedelin kıyaslanması ve duruma göre düzeltmelerin yapılması gerekir.

41 a. TMS Açısından: Bir iģletme maddi duran varlık kalemlerinin günlük bakım maliyetlerini oluģtukları tarihte gider yazar. b. Vergi Kanunları Açısından: Ġktisadi kıymeti geniģletmeyen ve değerini artırmayan normal bakım, tamir ve temizleme giderleri ilgili olduğu dönemde doğrudan giderleģtirilir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Bu konuda TMS uygulaması ile vergi uygulaması uyumludur.

42 a. TMS Açısından: Varlıktan elde edilecek faydayı ve varlığın mevcut performansını önemli ölçüde artıracak maliyetler, ilgili varlığın maliyet bedeline eklenir. b. Vergi Kanunları Açısından: VUK md. 272 uyarınca, gayrimenkulü geniģletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak üzere yapılan giderler gayrimenkulün değerine eklenir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Bu konuda TMS uygulaması ile vergi uygulaması uyumludur.

43 a. TMS Açısından: Maddi duran varlıkların parçalarının düzenli aralıklarla yenilenmesi durumunda, yenileme maliyetleri ilgili maddi duran varlığın defter değerine dahil edilir. Yenilenen parçaların eskilerinin defter değeri ise bilanço dıģı bırakmaya iliģkin hükümler çerçevesinde bilanço dıģı bırakılır. b. Vergi Kanunları Açısından: Maddi duran varlıkların değerini artırmayan ve/veya fonksiyonunu geliģtirmeyen giderlerin parça yenilenmesi Ģeklinde dahi olsa- maliyete eklenmesi ya da eski parçanın defter değerinin bilanço dıģı bırakılması söz konusu değildir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maddi duran varlığın maliyetine eklenen parça bedellerinin ticari kardan çıkarılması, eski parçalara iliģkin gider yazılan tutarların da ilgili dönemde ticari kara eklenmesi gerekmektedir.

44 a. TMS Açısından: Maddi duran varlığın kullanımının devamı için yapılması gereken her büyük çaptaki düzenli arıza kontrollerinin maliyeti ilgili varlığın maliyet bedeline eklenir. Bir önceki kontrolden kalan maliyetler ise bilançodan çıkarılır. b. Vergi Kanunları Açısından: Maddi duran varlıklara iliģkin yapılan geniģletici ya da değer kazandırıcı giderler dıģında kalan harcamalar doğrudan gider olarak dikkate alınacaktır. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maddi duran varlığın maliyetine eklenen düzenli arıza kontrol bedellerinin ticari kardan çıkarılması, eski düzenli arıza kontrolüne iliģkin gider yazılan tutarların da ilgili dönemde ticari kara eklenmesi gerekmektedir.

45 Ġki yönteme göre; Maliyet Bedeli: TMS açısından Maliyet Bedeli (BirikmiĢ Amortisman + BirikmiĢ Değer DüĢüklüğü Zararı) Yeniden Değerleme Modeli: Gerçeğe Uygun Değer (BirikmiĢ Amortisman + BirikmiĢ Değer DüĢüklüğü Zararı)

46 YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġ AZALIġ Özkaynak Gider Ġzleyen Dönemlerde Ġzleyen Dönemlerde ArtıĢ AzalıĢ ArtıĢ AzalıĢ Özkaynaklarda Raporlanır Yeniden Değerleme Değer ArtıĢından KarĢılanır; Kalanı Gider Yazılır Önceki AzalıĢ Tutarı Kadar Olan Kısmı Gelir Yazılır. Kalan Kısım Özkaynaklarda Raporlanır. Gider

47 Vergi Kanunları Açısından Maddi duran varlıkların, ilk ve sonraki muhasebeleģtirilmelerinde kullanılan değerleme yöntemi, maliyet bedeli modelidir. Ticari - Mali Kar KarĢılaĢtırması Maliyet bedeli yönteminin seçilmesi durumunda, TMS ile VUK arasında bir fark gözlenmezken, yeniden değerleme modeli tercih edildiğinde, yeniden değerlenmiģ tutarın durumuna göre gerekli düzeltmelerin (amortisman uygulaması da dikkate alınmak üzere) yapılması gerekmektedir.

48 a. TMS Açısından: Kıst amortisman esası geçerlidir. b. Vergi Kanunları Açısından: Binek otomobillere iliģkin istisnai hüküm hariç tam amortisman esası geçerlidir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Tam amortisman tutarları ile kıst amortisman tutarları arasındaki fark ticari kardan çıkarılır.

49 a. TMS Açısından: Amortismana tabi tutarın belirlenmesinde, varlığın bedelinden kalıntı değeri düģülmektedir. b. Vergi Kanunları Açısından: Kalıntı değer uygulaması yoktur. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Kalıntı değere isabet eden amortisman tutarı, mali kara geçiģte ticari kardan çıkarılır.

50 a. TMS Açısından: Tüm MDV ler ayrıma tabi tutulmaksızın amortisman uygulamasına konu edilirler. b. Vergi Kanunları Açısından: Ġktisadi ve teknik bütünlük arz etmeyen ve belli bir tutarı aģmayan (2011 için 700.-TL) alet, edevat mefruģat ve demirbaģlar, doğrudan gider yazılabilir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Amortismana tabi tutulan bu kapsamdaki maddi duran varlıklarının ilgili yıl amortisman tutarı dıģında kalan kısmı ticari kardan düģülebilir.

51 a. TMS Açısından: Arsa ve binalar ayrılabilir varlıklardır ve sınırsız ömre sahip olan arsaya isabet eden bedel üzerinden amortisman ayrılması mümkün değildir. b. Vergi Kanunları Açısından: Arsa bedelleri bina maliyetleri içerisinde değerlendirilmekte ve söz konusu bedeller üzerinden amortisman ayrılmaktadır. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Arsa bedeline isabet eden amortisman tutarları ticari kardan çıkarılır.

52 TMS Açısından: Doğrusal amortisman Azalan bakiyeler yöntemi Üretim miktarları yöntemi Vergi Kanunları Açısından: Normal amortisman Azalan bakiyeler yöntemi Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Amortisman yöntemlerine göre oluģabilecek farklılıklar, düzeltilir.

53 a. TMS Açısından: ĠĢletme belirler (Yararlı Ömür). b. Vergi Kanunları Açısından: Maliye Bakanlığı nca belirlenir (Faydalı Ömür). c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Hesaplanan amortisman tutarlarına göre gerekli düzeltmelerin yapılması gerekir.

54 TMS Açısından: TMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü Standardı hükümleri geçerlidir. Bir varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aģmıģ olması durumunda bu varlık değer düģüklüğüne uğramıģ olacak ve aralarındaki fark kadar karģılık ayrılacaktır. Geri kazanılabilir tutar: bir varlığın, satıģ maliyetleri düģülmüģ gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. SatıĢ maliyetleri düģülmüģ gerçeğe uygun değer: bir varlığın karģılıklı pazar ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında gerçekleģtirilen satıģı sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarma maliyetlerinin düģülmesi suretiyle bulunan değer olacaktır. Kullanım Değeri: Bir varlıktan elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akıģlarının bugünkü değeridir.

55 DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ GÖSTERGELERĠ VARSA Gerçeğe Uygun Değer (SatıĢ Maliyetleri DüĢülmüĢ) Kullanım Değeri Yüksek Olanı Seç Defter Değeri Geri Kazanılabilir Tutar DüĢük Olanı Seç Yeni Defter Değeri

56 Vergi Kanunları Açısından: VUK md. 317 uyarınca, afetler, yeni icatlar ya da cebri çalıģma sonucu değerini kısmen veya tamamen yitiren maddi duran varlıklar için, Maliye Bakanlığı nca belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları kullanılarak, varlık için değer düģüklüğü ayrılması mümkündür. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Fevkalade amortisman nispetine iliģkin tutar ile TMS ye göre hesaplanan değer düģüklüğü tutarı kıyaslanıp gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Eğer fevkalade amortisman nispeti belirlenmediyse, söz konusu değer düģüklüğünün tamamı ticari kara eklenmelidir.

57 a. TMS Açısından: Bir maddi duran varlığın elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilat ile varlığın defter değeri arasındaki fark, kazanç ya da zarar olarak doğrudan dikkate alınır. b. Vergi Kanunları Açısından: VUK 328 uyarınca, maddi duran varlık satıģından elde edilen bedel ile birikmiģ amortismanların dikkate alındığı envanter değeri arasındaki fark kar ya da zarar olarak dikkate alınır. Aynı cins bir varlığın edinilmesi iģletme için zaruri ise ya da iģletme yöneticileri tarafından konuya iliģkin bir karar alınmıģ olursa, mükellefler bu satıģtan doğan kazancı üç yıl boyunca özkaynak hesaplarında takip edebilirler. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Genel olarak satıģın takibinde TMS ve VUK hükümleri esasen paralel iken yenileme fonu uygulamasından yararlanıldığı durumda, kar yazılan tutar mali kazancın tespitinde ticari kazançtan çıkarılabilecektir.

58

59 Ana Standart: TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Süre Unsuru ĠĢletmede bir yıldan fazla kullanılan, Somutluk Unsuru Fiziksel niteliği bulunmayan, Ayrılabilirlik Unsuru Tanımlanabilir nitelikteki, Parasallık Unsuru Elde tutulan para ile sabit ya da belirlenebilir tutarda bir para cinsinden elde edilecek, varlıklardır.

60 Belirlenebilirlik Kontrol edilebilirlik Gelecekteki Ekonomik Yararlar

61 ĠĢletme DıĢından EdinilmiĢ Ġse: DıĢarıdan Ayrı Olarak Elde Etme: Maliyet bedeli ĠĢletme BirleĢmesinin Bir Parçası Olarak Elde Etme: TFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri Standardına göre, gerçeğe uygun değer Devlet TeĢviki Yoluyla Elde Etme: TMS 20 uyarınca gerçeğe uygun değer Takas Yoluyla Elde Etme: Edinilen varlık gerçeğe uygun değeriyle; edinilen varlığın gerçeğe uygun değeri tespit edilemiyorsa elden çıkarılan varlığın gerçeğe uygun değeriyle; elden çıkarılan varlığın gerçeğe uygun değeri de tespit edilemiyorsa elden çıkarılan varlığın defter değeriyle

62 ĠĢletme Ġçerisinde GeliĢtirilmiĢ Ġse: Temelde Ar-Ge projeleri bu kapsamda kabul edilmiģtir. ĠĢletmede geliģtirilen markalar, ticari baģlıklar, yayın hakları, müģteri listeleri ve benzer nitelikli kalemler MODV kriterlerini karģılamazlar. AraĢtırma safhasında yapılan tüm harcamalar doğrudan dönem gideri kabul edilir. ġartlar sağlandıktan sonra geliģtirme harcamaları aktifleģtirilir. Burada değerleme yöntemi maliyet bedelidir. ġerefiye, sadece iģletme birleģmesinde MODV olarak kabul edilir.

63 Vergi Kanunları Açısından: VUK 269: Gayri maddi haklar Maliyet Bedeli VUK 270: Ġhtiyari harcamalar. ĠĢletmede OluĢturulan Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi: VUK 269, 270, 271: Maliyet Bedeli Ar-Ge gideri sayılacak harcamalara iliģkin genel açıklamalar, 1 Seri No lu KVK GT de yer almaktadır. Ayrıca, VUK uyarınca temel mantık, Ar-Ge harcamalarının aktifleģtirilmesi, bu faaliyet gayri maddi hak olarak sonuçlanırsa, bu tutarın amortisman yoluyla itfa edilmesi, diğer durumda doğrudan gider yazılması yönündedir.

64 Ticari - Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maliyet bedeli ile değerlenen maddi olmayan duran varlıklarda TMS 38 hükümleri ile vergi uygulaması paralellik arz etmektedir. Bununla birlikte, VUK 270 nci maddede sayılan harcamaların doğrudan giderleģtirilmesi tercih edilmiģ ise, bu tutarlar ticari kardan çıkarılabilir. AraĢtırma harcamaları TMS uygulamasında doğrudan giderleģtirilirken, vergi uygulamasında aktifleģtirilerek amortisman yoluyla itfa edilir. Bu nedenle ilgili tutarların gerekli düzeltmeler (amortisman vb) yapıldıktan sonra ticari kara eklenmesi gerekir.

65 TMS AÇISINDAN: Vadeli satın alınmıģ ise: Varlığın maliyet bedeli, peģin fiyat eģdeğer tutarıdır. Varlığın toplam bedeli ile peģin fiyat eģdeğer tutarı arasındaki fark ilgili olduğu dönemde finansman gideri olarak dikkate alınır. Maddi Olmayan Duran Varlıklara iliģkin borçlanma maliyetleri: TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı Özellikli Varlık Özellikli Varlık, amaçlanan kullanıma veya satıģa hazır hale getirilebilmesi zorunlu olarak uzun süreyi gerektiren varlıklardır. Bir varlık, özellikli varlık niteliğini taģımıyor ise, söz konusu varlığa iliģkin finansman maliyetleri doğrudan giderleģtirilir. Özellikli varlığa isabet eden borçlanma maliyetleri, söz konusu varlığın maliyetinin bir parçasını oluģturur. Kullanıma hazır hale geldiği tarihten itibaren borçlanma maliyetleri gider yazılır.

66 Vergi Kanunları Açısından: VUK un genel anlayıģına göre, vade farkı tutarları varlıkların maliyet bedelinin bir unsurudur. Varlıkların aktife alındığı dönem sonuna kadar isabet eden tüm finansman giderleri, ilgili varlığın maliyet unsuru olarak değerlendirilmiģtir. (VUK GT 163)

67 Ticari - Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maddi olmayan duran varlık özellikli varlık niteliği taģımadığı sürece, ilgili varlığa iliģkin finansman giderleri dönem gideri olarak dikkate alınır. Vergi kanunlarında ise temel esas, varlığın aktifleģtirildiği dönemin sonuna kadar isabet eden finansman giderlerinin maliyet bedeline intikal edilmesi gerektiği yönündedir. Buna göre, varlığın (özellikli varlık olmadığı sürece) edinimine iliģkin faiz giderleri ile vade farkları (hesaplanan amortisman tutarı dikkate alınarak) ticari kara eklenmelidir. Özellikli varlıklarda; varlığın kullanıma hazır hale geldiği tarihten o dönemin sonuna kadarki borçlanma maliyetlerinin (amortisman etkisi dikkate alınarak) ticari kara eklenmesi gerekmektedir.

68 TMS açısından: Ġki yönteme göre; Maliyet Bedeli: Maliyet Bedeli (BirikmiĢ Amortisman + BirikmiĢ Değer DüĢüklüğü Zararı) Yeniden Değerleme Modeli: Gerçeğe Uygun Değer (BirikmiĢ Amortisman + BirikmiĢ Değer DüĢüklüğü Zararı)

69 YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġ AZALIġ Özkaynak Gider Ġzleyen Dönemlerde Ġzleyen Dönemlerde ArtıĢ AzalıĢ ArtıĢ AzalıĢ Özkaynaklarda Raporlanır Yeniden Değerleme Değer ArtıĢından KarĢılanır; Kalanı Gider Yazılır Önceki AzalıĢ Tutarı Kadar Olan Kısmı Gelir Yazılır. Kalan Kısım Özkaynaklarda Raporlanır. Gider

70 Vergi Kanunları Açısından Maddi olmayan duran varlıkların, ilk ve sonraki muhasebeleģtirilmelerinde kullanılan değerleme ölçüsü, maliyet bedelidir. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maliyet bedeli yönteminin seçilmesi durumunda, TMS ile VUK arasında bir fark bulunmamaktadır. Yeniden değerleme modeli tercih edildiğinde, yeniden değerlenmiģ tutarın durumuna göre gerekli düzeltmelerin (amortisman uygulaması da dikkate alınarak) yapılması gerekmektedir.

71 TMS Açısından: Sınırlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Yararlı Ömre Göre Ġtfaya tabidir. Sınırsız Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Ġtfa edilmez. Diğer özellikler itibariyle, esasen Maddi Duran Varlıklara paraleldir. Vergi Kanunları açısından: Maddi olmayan duran varlıklar her halükarda amortisman uygulamasına konu edilir. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Sınırsız ömre sahip olan maddi olmayan duran varlıklara isabet eden amortisman tutarı mali kara geçiģte ticari kardan çıkarılır. Sınırlı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklarda, amortisman tutarları karģılaģtırılarak gerekli düzeltme yapılır.

72 TMS Açısından: Doğrusal amortisman Azalan bakiyeler yöntemi Üretim miktarları yöntemi Vergi Kanunları Açısından: Normal amortisman Azalan bakiyeler yöntemi Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Amortisman yöntemlerine göre oluģabilecek farklılıklar, düzeltilir.

73

74 DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ GÖSTERGELERĠ VARSA Gerçeğe Uygun Değer (SatıĢ Maliyetleri DüĢülmüĢ) Kullanım Değeri Yüksek Olanı Seç Defter Değeri Geri Kazanılabilir Tutar DüĢük Olanı Seç Yeni Defter Değeri

75 Vergi Kanunları Açısından: VUK md. 317 uyarınca, afetler, yeni icatlar ya da cebri çalıģma sonucu değerini kısmen veya tamamen yitiren maddi olmayan duran varlıklar için, Maliye Bakanlığı nca belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları kullanılarak, varlık için değer düģüklüğü ayrılması mümkündür. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Fevkalade amortisman nispetine iliģkin tutar ile TMS ye göre hesaplanan değer düģüklüğü tutarı kıyaslanıp gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Eğer fevkalade amortisman nispeti belirlenmediyse, söz konusu değer düģüklüğünün tamamı ticari kara eklenmelidir.

76

77 Olumsuz Unsur Ana Standart: TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Mal veya hizmet üretiminde, tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak (TMS 16) veya normal iģ akıģı çerçevesinde satılmak (TFRS 5) gibi amaçlardan ziyade, Olumlu Unsur kira geliri veya değer artıģ kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla sahibi veya finansal kiralama sözleģmesine göre kiracı tarafından elde tutulan gayrimenkullerdir. Gayrimenkul: Arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisini ifade eder.

78 TMS Açısından: Yatırım Amaçlı Gayrimenkul; Satın Alınması Durumunda: Maliyet bedeli Vadeli Satın Alma: EĢdeğer peģin ödeme tutarı Finansal Kiralama Yolu Ġle Edinme: Gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanı ĠĢletmece ĠnĢa Edilme: Gerçeğe uygun değer veya maliyet bedeli Takas Yolu Ġle Edinme: Gerçeğe uygun değer veya defter değeri

79 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN ĠLK ÖLÇÜMÜ Satın Alma ĠĢletmece ĠnĢa Etme Takas Yolu Ġle Elde Etme PeĢin Bedel Maliyet Bedeli Vadeli Satın Alma EĢdeğer PeĢin Tutarı Gerçeğe Uygun Değer veya Maliyet Bedeli Gerçeğe Uygun Değer Veya Defter Değeri

80 Vergi Kanunları Açısından: Vergi kanunlarında gayrimenkullerin kullanım amacı çerçevesinde farklı değerlendirilmesi durumu yoktur. Temel değerleme ölçütü daha önce ifade edildiği üzere maliyet bedelidir. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Yatırım amaçlı gayrimenkullerin edinim yollarına bağlı olarak farklı değerleme usulleri vardır. Vergi uygulamasında tek ölçüt maliyet bedelidir. Bu durumun yaratabileceği sonuçlar alternatif durumlara göre düzeltilmelidir.

81 TMS açısından: Özellikli Varlık: TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Özellikli Varlık Değil: Varlığa iliģkin vade farkları ve borçlanma maliyetleri doğrudan gider yazılır. Vergi Kanunları açısından: Vade farkı tutarları varlıkların maliyet bedelinin bir unsurudur. Varlıkların aktife alındığı dönem sonuna kadar isabet eden tüm finansman giderleri, ilgili varlığın maliyet unsuru olarak değerlendirilmiģtir. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Varlığa (özellikli varlık olmadığı sürece) iliģkin faiz giderleri ile vade farkları (iģleyecek amortisman tutarı dikkate alınarak) ticari kara eklenmelidir. Özellikli varlıklarda; varlığın kullanıma hazır hale geldiği tarihten o dönemin sonuna kadarki borçlanma maliyetlerinin (amortisman etkisi dikkate alınarak) ticari kara eklenmesi gerekmektedir.

82 a. TMS Açısından: Bir iģletme yatırım amaçlı gayrimenkullerine iliģkin günlük bakım maliyetlerini aktifleģtirmez. b. Vergi Kanunları Açısından: Ġktisadi kıymeti geniģletmeyen ve değerini artırmayan normal bakım, tamir ve temizleme giderleri ilgili olduğu dönemde doğrudan giderleģtirilir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Bu konuda TMS uygulaması ile vergi uygulaması uyumludur.

83 a. TMS Açısından: Gayrimenkulün inģası veya geliģtirilmesi sırasında ortaya çıkan aģırı tutarda artık malzeme, kayıp iģçilik veya diğer kaynaklar gibi normalin üzerinde gerçekleģen harcamalar doğrudan giderleģtirilir. b. Vergi Kanunları Açısından: Vergi uygulamasında tam maliyet esası geçerlidir ve iktisadi kıymetin iktisap edilmesine iliģkin tüm maliyetler, normalin üzerinde bile olsa, varlığın maliyet bedeline dahil edilir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Varlığa iliģkin aģırı maliyet kapsamında doğrudan gider yazılan tutarların amortisman etkisinde arındırılmıģ kısmı ticari kara eklenir.

84 a. TMS Açısından: Bir yatırım amaçlı gayrimenkulün iktisabından sonra, varlıktan elde edilecek faydayı ve varlığın mevcut performansını önemli ölçüde artıracak maliyetler, ilgili varlığın maliyet bedeline eklenir. b. Vergi Kanunları Açısından: VUK 272 uyarınca, gayrimenkulü geniģletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak üzere yapılan giderler gayrimenkulün değerine eklenir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Bu konuda TMS uygulaması ile vergi uygulaması uyumludur.

85 a. TMS Açısından: Ġki yönteme göre; Maliyet Bedeli: TMS 16 hükümlerine göre değerlenir. Gerçeğe Uygun Değer: Bu yöntemi seçmiģ olan bir iģletme yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değiģimden kaynaklanan kazanç veya kaybı, oluģtuğu dönemde kâr veya zarara dahil eder. b. Vergi Kanunları Açısından: Maddi duran varlıkların, ilk ve sonraki muhasebeleģtirilmelerinde kullanılan değerleme ölçüsü, maliyet bedelidir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maliyet bedeli yönteminin seçilmesi durumunda, TMS ile VUK arasında bir fark gözlenmezken, gerçeğe uygun değer yöntemi tercih edildiğinde, gerçeğe uygun değerin durumuna göre gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

86 a. TMS açısından: Maliyet Bedeli Yönteminde: Amortisman ayırma iģlemlerine TMS 16 hükümleri çerçevesinde devam edilir. Gerçeğe Uygun Değer Yönteminde: Yatırım amaçlı gayrimenkullerde amortisman uygulamasına son verilir. b. Vergi Kanunları açısından: Maliye Bakanlığı nın belirlediği faydalı ömre göre, yatırım amaçlı gayrimenkuller amortismana tabi tutulur. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maliyet bedeli yöntemine göre vergi kanunları uyumludur. Gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere isabet eden amortisman tutarı ticari kardan çıkarılır.

87 a. TMS açısından: Maliyet Bedeli Yönteminde: Yatırım amaçlı gayrimenkullerde değer düģüklüğü zararı, varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aģan kısmını ifade eder. (TMS 16) Gerçeğe Uygun Değer Yönteminde: Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değiģimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluģtuğu dönemde kâr veya zarara dahil edilir. b. Vergi Kanunları açısından: VUK 317 uyarınca, afetler, yeni icatlar ya da cebri aģınma sonucu maddi duran varlığın değerini kısmen veya tamamen yitirmesi sonucu belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları kullanılarak, varlığın değerinin düģürülmesi mümkündür. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Fevkalade amortisman oranı tespit edilmiģse, buna isabet eden tutar ile değer düģüklüğü bedeli kıyaslanıp gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Eğer böyle bir oran belirlenmediyse, söz konusu değer düģüklüğünün tamamı ticari kara eklenmelidir.

88

89 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar: ĠĢletmede bir yıl içerisinde satılması amaçlanan ve bu durumun kesine yakın olduğu duran varlıklardır. Varlığın satıģa hazır durumda olması ĠĢletme yönetiminin satıģı taahhüt etmiģ olması SatıĢın en fazla bir yıl içinde (iģletmenin kontrolü dıģındaki olaylar ve koģullar hariç) gerçekleģme olasılığının olması Varlığın gerçeğe uygun değeri ile uyumlu bir fiyattan pazarlanıyor olması Alıcı arayıģının aktif bir Ģekilde yapılıyor olması

90 a. TMS Açısından: SatıĢ amaçlı duran varlıklar, defter değerleri ile satıģ için katlanılacak maliyetler düģülmüģ gerçeğe uygun değerlerinden düģük olanı ile ölçülürler. b. Vergi Kanunları Açısından: Vergi kanunlarında gayrimenkullerin kullanım amacı çerçevesinde farklı değerlendirilmesi durumu yoktur. Temel değerleme ölçütü maliyet bedelidir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: TMS ve VUK değerleme farklılıklarının yaratabileceği sonuçlar alternatif durumlara göre düzeltilmelidir.

91 a. TMS Açısından: Ortaklara kar payı ödemesinin ayni olarak verilmesi amacıyla elde tutulan bir duran varlık, defter değeri ile dağıtım maliyetleri düģülmüģ gerçeğe uygun değerinden düģük olanıyla ölçülür. b. Vergi Kanunları Açısından: Söz konusu varlıkların değerlemesi maliyet bedeli ile yapılacaktır. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: TMS ve VUK değerleme farklılıklarının yaratabileceği sonuçlar alternatif durumlara göre düzeltilmelidir.

92 a. TMS açısından: SatıĢ amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar amortismana tabi tutulmaz. b. Vergi Kanunları açısından: Amortisman uygulaması, ilgili varlığa iģletmece atfedilen amaca bağlı olarak değiģim göstermez. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Varlığa iliģkin amortisman tutarı, ticari kardan çıkarılır.

93 a. TMS Açısından: Bir varlığın baģlangıçta veya daha sonrasında, defter değerinin, satıģ maliyetleri düģülmüģ gerçeğe uygun değerini aģan kısmı değer düģüklüğü zararı olarak dikkate alınır. b. Vergi Kanunları Açısından: VUK 317 uyarınca, afetler, yeni icatlar ya da cebri aģınma sonucu maddi duran varlığın değerini kısmen veya tamamen yitirmesi sonucu belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları kullanılarak, varlığın değerinin kaybedilmesi mümkündür. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Fevkalade amortisman oranı tespit edilmiģse, buna isabet eden tutar ile değer düģüklüğü bedeli kıyaslanıp gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Eğer böyle bir oran belirlenmediyse, söz konusu değer düģüklüğünün tamamı ticari kara eklenmelidir.

94 a. TMS açısından: Eğer ilgili varlık için değer düģüklüğü gider olarak dikkate alınmıģsa, bu gidere isabet edecek tutarda değer artıģı gelir olarak dikkate alınır. Daha fazla değer atıģı ölçüm yöntemi gereği dikkate alınmaz. b. Vergi Kanunları Açısından: Maddi duran varlıkların, ilk ve sonraki muhasebeleģtirilmelerinde kullanılan değerleme ölçüsü, maliyet bedelidir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Daha önce gider kaydedilmiģ tutarlara iliģkin ortaya çıkan ve gelir olarak dikkate alınan değer artıģları mali karın tespitinde ticari kardan çıkarılır.

95

96 Stok: TMS 2 Stoklar ĠĢin normal akıģı içinde satılmak için elde tutulan; Satılmak üzere üretilmekte olan ya da Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler Ģeklinde bulunan varlıklardır. Hizmet sunulma durumunda ise, stoklar; iģletmenin henüz ilgili geliri elde etmediği hizmetin maliyetini de kapsar.

97 Maliyet Bedeli Yöntemi Stok Maliyeti: Tüm satın alma maliyetleri DönüĢtürme maliyetleri Stokların mevcut durum ve konumuna getirilmesi için katlanılan maliyetlerden oluģur.

98 DönüĢtürme Maliyetleri Doğrudan üretimle ilgili giderler, Direkt ilk madde, direkt iģçilik, Sabit ve değiģken genel üretim giderlerinin sistematik dağıtılan tutarlarından oluģur.

99 Genel Üretim Giderleri: Sabit Üretim Giderleri: Normal kapasite oranını (beklenen ortalama üretim düzeyini) aģan maliyetler doğrudan gider yazılırken, anılan kapasite oranına paralel giderler stok maliyetine dahil edilir. DeğiĢken Genel Üretim Giderleri

100 Vergi Kanunları Açısından: VUK 274 uyarınca, emtia; VUK 275 e göre imal edilen emtia maliyet bedeli ile değerlenir. VUK uyarınca temel yöntem tam maliyet yöntemidir. Dolayısıyla, direkt ilk madde ve malzeme, direkt iģçilik giderleri ile genel üretim giderleri (değiģken ve sabit maliyet) mamul maliyeti içerisinde yer alır. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Doğrudan giderleģtirilen genel üretim giderlerinden dönem sonu stoklara isabet eden kısım ticari kara eklenmelidir.

101 a. TMS açısından: Hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler ile hizmet sunulması durumunda iģletmenin henüz geliri elde etmediği hizmetlerin maliyeti stok olarak aktifleģtirilir. Hizmet maliyetlerine iliģkin stokların ölçümü stok üretim maliyetlerine göre ölçülür. b. Vergi Kanunları açısından Hizmet maliyetinin belirlenmesine iliģkin genel esaslar, TMS hükümlerine paraleldir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: TMS ile vergi uygulaması paraleldir.

102 a. TMS açısından: Emtia peģin fiyat eģdeğer tutarı ile değerlenir. Dolayısıyla vade farkı olması durumunda bu tutar doğrudan finansman gideri olarak dikkate alınır. b. Vergi Kanunları açısından: VUK 274 uyarınca, emtia maliyet bedeli ile değerlenir. Bu bedel, vade farklarını da kapsar. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Stoklara iliģkin gider yazılan tutarın dönem sonu stoklara isabet eden kısmı, mali karın tespitinde ticari kara eklenir.

103 a. TMS açısından: Borçlanma maliyetleri açısından TMS 23 hükümleri geçerli olacaktır. ġayet elde edilecek varlık özellikli varlık niteliği taģımıyorsa buna iliģkin borçlanma maliyetleri doğrudan gider yazılır. Ancak, iģletmelerce, çok miktarda ve tekrarlanarak üretilen stoklar için bu hüküm uygulanmayabilir. b. Vergi Kanunları açısından: 238 Sıra No lu VUK GT uyarınca, iģletmelerin finansman giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu değildir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Üretimi yapılan stok özellikli varlık niteliği taģımıyorsa, TMS ve vergi uygulaması aynı iken, aksi durumda maliyete intikal ettirilen faiz tutarı ticari kardan çıkarılır.

104 a. TMS açısından: Yan ürünler, yapıları gereği önemsiz iseler, bu ürünlerin net gerçekleģebilir değerlerine göre ölçülüp, bu tutarın ana ürünün maliyetinden düģülmesi gerekmektedir. Net gerçekleģebilir değer=[tahmini satıģ fiyatı - (tahmini tamamlanma maliyeti + satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ giderleri)] b. Vergi Kanunları açısından: VUK 278 uyarınca, yan ürünler (üstüpü, deģe, ıskarta vb.) emsal bedel ile değerlenecektir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: TMS uyarınca ulaģılacak yan ürün değeri ile VUK hükümlerine göre ulaģılan tutarın değerlerine göre gerekli düzeltmeler yapılır.

105 a. TMS açısından: Stoklar aktifleģtirildikten sonra maliyet bedeli ile net gerçekleģebilir bedelinden düģük olanı ile ölçülür. Net GerçekleĢebilir Değer = Tahmini SatıĢ Fiyatı [tahmini tamamlanma maliyeti+satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ giderleri] b. Vergi Kanunları açısından: VUK uyarınca, stoklar maliyet bedeli ile değerlenmeye devam edilir. c. Ticari - Mali Kar KarĢılaĢtırması: Değerleme yöntem farklılığı nedeniyle oluģacak uyumsuzlukları giderici düzeltmeler yapılmalıdır.

106 a. TMS açısından: Her bir raporlama dönemi sonunda, stokların defter değerinin geri kazanılabilir olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Net gerçekleģebilir değerin stokun defter değerinin altına düģmesi durumunda, arada oluģan fark stok değer düģüklüğü karģılığı olarak dikkate alınır. b. Vergi Kanunları açısından: VUK 274 uyarınca, stokun maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satıģ bedelleri %10 ve daha fazla düģüklük gösterirse, mükellefler emsal bedel ölçüsünü dikkate alabilirler. VUK 278 hükmüne göre, kıymeti düģen mallar emsal bedeli ile değerlenir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Vergi uygulamasında düzenli olarak bir stok değer düģüklüğü testi uygulanmamaktadır. Buna göre, VUK hükümlerine uygun olmayan karģılık tutarlarından dönem sonu stoklara isabet eden kısmının ticari kara eklenmesi gerekir.

107

108 Finansal Araç: Bir iģletmenin finansal varlığı ile diğer bir iģletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artıģa neden olan herhangi bir sözleģmedir. Finansal Varlıklar: Sayma Yöntemi Ġle TanımlanmıĢtır (TMS 32; Prg. 11) Nakit Mevcudu (Kasa, Banka-Vadeli, Vadesiz) Alacaklar (Senetli-Senetsiz, Vadeli-Vadesiz Çekler) Menkul Kıymetler (Hisse Senetleri, Kar-Zarar Ortaklığı Belgeleri, Tahvil ve Bonolar vs.) Finansal Borçlar: Sayma Yöntemi Ġle TanımlanmıĢtır Borçlar (Senetli-Senetsiz, Vadeli-Vadesiz Çekler, Krediler, ÇıkarılmıĢ Tahviller)

109 FĠNANSAL VARLIKLAR FĠNANSAL BORÇLAR RĠSKTEN KORUNMA ARAÇLARI Alım-Satım Amaçlı Satılmaya Hazır Vadeye Kadar Elde Tutulacak Kredi ve Alacaklar Krediler Borçlar Verilen Çekler Tahviller Türev Ürünler

110 Finansal Varlık Yöntem Değerleme Farkı Alım Satım Amaçlı Gerçeğe Uygun Değer Kâr / Zarara Satılmaya Hazır Gerçeğe Uygun Değer Öz Kaynaklara Vadeye Kadar Elde Tutulacak Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Kâr / Zarara Krediler ve Alacaklar Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Kâr / Zarara 110

111 NAKİT MEVCUTLARININ DEĞERLEMESİ TMS/TFRS Vergi Kanunları İlk Kayıt Sonraki Ölçüm İlk Kayıt Sonraki Ölçüm Kasa (TL) Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer İtibari Değer (VUK/Md. 284) İtibari Değer (VUK/Md. 284) Kasa (Döviz) Gerçeğe Uygun Değer (Milli Para Karşılığı) Gerçeğe Uygun Değer (Milli Para Karşılığı) Borsa Rayici (VUK/Md. 280/284) Borsa Rayici (VUK/Md. 280/284) Banka (Vadesiz TL) Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Banka (Vadesiz Döviz) Gerçeğe Uygun Değer (Milli Para Karşılığı) Gerçeğe Uygun Değer (Milli Para Karşılığı) Borsa Rayici (VUK/Md ) Borsa Rayici (VUK/Md ) Banka (Vadeli TL) Gerçeğe Uygun Değer İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli İtibari Değer (Nominal Tutar) Kıst Getiri (VUK/Md. 281) Banka (Vadeli Döviz) Gerçeğe Uygun Değer İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Yatırılan Tutarın TL Karşılığı Kıst Getiri+Borsa Rayici (VUK/Md. 281/280)

112 ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ TMS/TFRS)KOBİ Vergi Kanunları İlk Kayıt Sonraki Ölçüm İlk Kayıt Sonraki Ölçüm Alacaklar (Senetli-Senetsiz) Gerçeğe Uygun Değer (İskonto Edilmiş Tutar) İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Mukayyet Değer/ Senetli Alacaklarda Reeskont (VUK/Md. 281) Alınan Çekler (Vadesiz) Gerçeğe Uygun Değer (Çek Bedeli) Gerçeğe Uygun Değer (Çek Bedeli) Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Alınan Çekler (Vadeli) Gerçeğe Uygun Değer (İskonto Edilmiş Tutar) İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Şüpheli Alacaklar Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer Tasarruf Değeri (VUK/Md. 323) Tasarruf Değeri (VUK/Md. 323) Değersiz Alacaklar Bilanço Dışı Bırakılır Mukayyet Değerleri İle Zarara İntikal Ettirilir

113 MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ TMS/TFRS)KOBİ Vergi Kanunları İlk Kayıt Sonraki Ölçüm İlk Kayıt Sonraki Ölçüm Hisse Senetleri Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer Alış Bedeli (VUK/Md. 279) Alış Bedeli (VUK/Md. 279) Kar/Zarar Ortaklığı Belgesi Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer Alış Bedeli (VUK/Md. 279) Alış Bedeli (VUK/Md. 279) Tahvil Bono (Kamu Özel) Gerçeğe Uygun Değer İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Alış Bedeli Borsa Rayici veya Kıst Getiri (VUK/Md. 279)

114 Borçlar (Senetli Senetsiz) Krediler Verilen Çekler (Vadesiz) Verilen Çekler (Vadeli) Çıkarılmış Tahviller Vazgeçilen Alacak FİNANSAL BORÇLARIN DEĞERLEMESİ TMS/TFRS)KOBİ Vergi Kanunları İlk Kayıt Sonraki Ölçüm İlk Kayıt Sonraki Ölçüm Gerçeğe Uygun Değer (İskonto Edilmiş Tutar) Gerçeğe Uygun Değer (Anapara Tutarı) Gerçeğe Uygun Değer (Çek Bedeli) Gerçeğe Uygun Değer (İskonto Edilmiş Tutar) Gerçeğe Uygun Değer İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Gerçeğe Uygun Değer (Çek Bedeli) İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Kar/Zararda Raporlanır (TFRS 9) Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) Kredinin Nominal Tutarı Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) İtibari Değer (VUK/Md. 286) Mukayyet Değer/ Senetli Alacaklarda Reeskont (VUK/Md. 285) Kıst Faiz Gideri (VUK/Md. 285) Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) İtibari Değer (VUK/Md. 286) 3 Yıl İçinde Zararla İtfa Olunmazsa Kar Hesabına Aktarılır (VUK/Md. 324)

115

116 Hasılat: Ortakların sermayeye katkıları dıģında, özkaynakta artıģla sonuçlanan ve iģletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır.

117 Mal satıģları, Hizmet sunumları ve ĠĢletme varlıklarının baģkaları tarafından kullanılmasından sağlanan; - Faiz, - Ġsim hakkı ve - Temettüler

118 Ekonomik Faydaların ĠĢletmeye GiriĢinin Muhtemel Olması Güvenilir ġekilde Ölçülmesi

119 Ölçüm: Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer: KarĢılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiģtirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Hasılat, iģletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.

120 Takasa konu edilen mal veya hizmetler benzer özelliklere ve değere sahip değilse hasılat yaratıcı bir iģlem olarak değerlendirilmez. Takasa konu edilen birbirinden farklı mal veya hizmetlerin değiģtirilmesinde, takas hasılat yaratan bir iģlemdir ve hasılat, alınan mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun değerinden transfer edilen nakit ve nakit benzerleri tutarının düģülmesi suretiyle hesaplanır. Alınan değerlerin gerçeğe uygun değeri belirlenemiyorsa hasılat, elden çıkarılan mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun değerine varsa transfer edilen nakit ve nakit benzerleri tutarının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

121 Vadeli satış işlemlerinde satış bedelinin gerçeğe uygun değeri gelecekteki tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenir. Dolayısıyla peşin bedel ile vadeli bedel arasındaki tutar, faiz geliri olarak dikkate alınır.

122 Bir ürünün satıģ bedeli ayrıģtırılabilir nitelikteki satıģ sonrası servis hizmetlerini de içeriyorsa, servis hizmetine iliģkin bedel bu hizmetin verildiği dönemlerde hasılat yazılır.

123 TMS 11 Uyarınca ĠnĢaat SözleĢmeleri Dahil Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi: Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; ĠĢleme iliģkin ekonomik yararların iģletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması; Raporlama dönemi sonu itibariyle iģlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi ve ĠĢlem için katlanılan maliyetler ile iģlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

124 HİZMET SUNUMLARINA İLİŞKİN HASILATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (TMS 11 DAHİL) Sonucun Güvenilir Şekilde Tahmin Edilmesi Sonucun Güvenilir Şekilde Tahmin Edilememesi Sonucun Güvenilir Şekilde Tahmin Edilememesi ve Maliyetlerin Geri Kazanılmasının Muhtemel Olmaması Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi Katlanılmış Maliyetlerden Geri Kazanılması Muhtemel Olan Tutar Kadar Maliyetler Gider Yazılır Hasılat Kaydı Yapılmaz

125 Etkin faiz yöntemi uygulanır. Faiz içeren bir menkul kıymetin ediniminden önce ödenmemiģ faizin tahakkuku durumunda; sonradan tahsil edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait kısım hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır.

126 Ġlgili sözleģmenin özü dikkate alınarak, Tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilir.

127 Hissedarların tahsil etme hakları ortaya çıktığında finansal tablolara yansıtılır

128 Daha önce finansal tablolara yansıtılmıģ olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizlik ortaya çıktığında, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilmesi muhtemel olmaktan çıkan tutar baģlangıçta hasılat olarak muhasebeleģtirilmiģ tutarın düzeltilmesi yerine, gider olarak finansal tablolara yansıtılır.

129 TMS 18 HASILAT VERGİ KANUNLARI Peşin Bedelli Satış Gerçeğe Uygun Değer Satış Bedeli Vadeli Satış Takas Hizmet Faiz Karşılık Ayırma Vade Farkı Hariç Nakit Tutar Birbirinden Farklı Mal veya Hizmetlerin Değiştirilmesinde Gerçeğe Uygun Değer Tamamlanma Yüzdesi (Dönemsel) Etkin Faiz Yöntemi (Bileşik Faiz) Daha Önce Hasılat Yazılan Bir Tutarın Tahsil Edilebilirliği Konusunda Belirsizlik Oluşursa Bu Tutar Gider Yazılır Vade Farkı Dahil Satış Bedeli Emsal Bedel (VUK/Md. 267) Dönemsellik Esası Basit Faiz VUK/md. 322 veya 323 te Yer Alan Şartların Sağlanması Gerekir

130

131 Kiralama: Kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya ödeme planı karģılığında, taraflarca kararlaģtırılmıģ bir zaman süresince kiracıya devrettiği sözleģmedir.

132 KAPSAM: AĢağıda yer alanlar hariç her çeģit kiralama iģleminin muhasebeleģtirilmesi: Maden, petrol, doğalgaz ve benzeri yeniden teģekkülü mümkün olmayan kaynakların araģtırılması ve kullanılmasına iliģkin kiralama iģlemleri ve Sinema filmleri, videokasetler, oyunlar, el yazıları, patentler ve telif hakları gibi hak ve ürünlerin lisans anlaģmaları.

133 KİRALAMA İŞLEMLERİ Finansal Kiralama Risk ve faydaların tamamen devredildiği kiralamalar Faaliyet Kiralaması Finansal kiralama haricindeki kiralamalar

134

135 TANIM: Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve yararların devredildiği sözleģmedir. AĢağıdaki Ģartların tek baģlarına ya da bir arada olduğu sözleģmeler finansal kiralama sözleģmeleri olarak nitelendirilir. Kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda veya daha önce kiracıya geçeceğinin öngörülmesi; Kiracıya, kiralanan varlığı buna iliģkin opsiyonun kullanım tarihinde oluģması beklenen gerçeğe uygun değerinden çok daha düģük bir bedelle satın alma opsiyonu verilmesi nedeniyle, kiralama sözleģmesinin baģlangıcı itibariyle kiracı tarafından bu opsiyonun kullanılacağının beklenmesi; Mülkiyet kiracıya geçmeyecek dahi olsa, kira süresinin kiralanan varlığın ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması; Kiralama sözleģmesinin baģlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin, en az, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eģit olması ve Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değiģiklikler yapılmadığı sürece, sadece kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması.

136 SözleĢme süresinin sonunda mülkiyet genelde kiracıya geçmez Varlık ekonomik ömrü boyunca birden fazla faaliyet kiralamasına konu edilebilir Kira ödemelerinin bugünkü değeri bugünkü satın alma bedelinin çok altındadır Bakım, onarım ve sigorta giderleri kiralayana aittir Önceden belirlenen süreler içinde sözleģme iptal edilebilir Ekseriyetle gemi, uçak, taģıt araçları konu edilir

137 Ġlk Kayıt: Kiralanan varlığın gerçeğe uygun değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düģük olanı ile varlık ve borç olarak muhasebeleģtirilir. Sonraki Ölçüm: Kira ödemeleri borç anapara ödemesi ve faiz giderleri olarak muhasebeleģtirilir. Varlık olarak muhasebeleģtirilen tutar amortismana tabi tutulur: - Varlığın kiralama süresi sonunda kiracı tarafından satın alınacağının kesine yakınsa, yararlı ömür esasına göre (TMS 16 ve TMS 38) - Varlığın kiralama süresi sonunda kiracı tarafından satın alınacağı kesin değilse, kiralama süresi ile yararlı ömründen kısa olanı dikkate alınır.

138 Ġlk Ölçüm: Net kiralama yatırımı tutarına eģit tutarda bir alacak olarak gösterirler. Net Kiralama Yatırımı: Brüt kiralama yatırımının, kiralama iģleminde zımnen yer alan faiz oranında iskonto edilen kısmıdır (Bugünkü Değer). Brüt Kiralama Yatırımı: Kiralama süresince elde edilecek kira gelirlerinin nominal tutarları toplamıdır. Brüt Kiralama Yatırımı Net Kiralama Yatırımı = Faiz Geliri Üretici veya Satıcı Konumundaki Kiraya Verenler Ġçin: Gerçeğe Uygun Değer Defter Değeri = SatıĢ Karı/Zararı

139 Yapılan kira ödemeleri doğrusal (eģit) olarak kiralama süresi boyunca gider olarak muhasebeleģtirilir. Doğrusal amortisman yöntemi çerçevesinde gider olarak muhasebeleģtirilir (Tüm Kira Bedelinin PeĢin Ödenmesi Durumunda).

140 Örnek: X, yerel bankalar tarafından üzerinde görüģ birliğine varılmıģ tahmin uyarınca, gelecekteki beģ yıl boyunca genel fiyat seviyesi endeksinin, devlet tarafından yayımlandığı Ģekliyle, yıllık ortalama % 10 artacağının öngörüldüğü bir ülkede faaliyet göstermektedir. X, bir faaliyet kiralaması kapsamında Y den beģ yıl için bir ofis yeri kiralamıģtır. Kira ödemeleri, gelecekteki beģ yıllık dönem boyunca beklenen yıllık %10 genel enflasyonu yansıtacak Ģekilde aģağıdaki gibi yapılandırılmıģtır: 1. Yıl : TL 2. Yıl : TL 3. Yıl : TL Dönemler Ġtibariyle Gider Yazılacak Tutar: 4. Yıl : TL / 5 = TL 5. Yıl : TL Toplam: TL

141 Kiralama süresi boyunca doğrusal yöntem uygulanmak suretiyle gelir olarak muhasebeleģtirilir. Kira gelirinin elde edilmesinde katlanılan maliyetler, amortismanlar dahil olmak üzere, gider olarak muhasebeleģtirilir.

142 Bir varlığın satıģını ve yine aynı varlığın geri kiralanmasını içerir. Kira ödemeleri ve satıģ fiyatı, bunlar bir bütün olarak müzakere edildiğinden, genellikle birbirlerine bağımlıdır.

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR Yetkin Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 1456 Sokak No: 10/ 1 Punta İş Merkezi Kat: 13 Alsancak 35220 İzmir TÜRKİYE Telephone +90 232 421 26 00 Telef aks +90 232 421 26 01 I nternet www.kpmg.com.tr Tarih :

Detaylı

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra UMS/UFRS ve TMS/TFRS kapsamında aşağıdaki bilgi ve becerilere

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Detaylı