Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK"

Transkript

1 ĠYMMO

2 Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK RAPORLAMA DĠLĠ

3 IFRS FOUNDATION (UFRS VAKFI-2010 Tüzük DeğiĢikliği Ġle) IASB (Standart Belirleyici Organ) ( IAS/2001-IFRS) AVRUPA KOMĠSYONU ve EFRAG (Avrupa Finansal Raporlama DanıĢma Grubu-Direktifler:4, 7 ve 8) FASB(ABD)

4 Ġktisadi Devlet TeĢekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu, Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi, Sigorta Murakabe Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu Maliye Bakanlığı Koordinatörlüğü'nde Kurulan Muhasebe Standartları Komisyonu Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)

5 IAS/IFRS lerle Tam Uyum SPK ya Tabi Ortaklıklar Bankacılık Sektörü Sigorta ve Bireysel Emeklilik ġirketleri

6 Ölçeklerine Göre ĠĢletmeler (Md ) TMS/TFRS/KOBĠ Standartlarına Göre Raporlama (Md.64-88) TMS/TFRS/KOBĠ Standartlarına Göre Değerleme (Md ) Uygulamanın BaĢlaması: (Md. 1534)

7 Muhasebe Standartları Denetim Standartları Bağımsız Denetim Yetkilendirme Kamu Yararını Ġlgilendiren KuruluĢlar Yaptırımlar

8 TAM SET / KOBĠ STANDARTLARI TMS + TFRS + KAVRAMSAL ÇERÇEVE + YORUMLAR BĠLANÇO ESASI VERGĠ AMAÇLI DEĞĠL BĠLGĠ AMAÇLI

9 TĠCARĠ ĠġLETME ESNAF TACĠR TMS/TFRS (TAM SET) KOBĠ TFRS Bankalar Sigorta ġirketleri Halka Açık ġirketler Büyük Sermaye ġirketleri Büyük Ölçekli ġahıs ĠĢletmeleri Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler

10 Halka Açık Olmayan Kamuyu Aydınlatma Zorunluluğu Bulunmayan Genel Amaçlı Finansal Tablo Hazırlayan

11 HEDEF KĠTLE: Yatırımcılar, Borç ve Kredi Verenler DEĞERLEME ÖLÇÜLERĠ: Gerçeğe Uygun Değer FĠNANSAL RAPORLARIN SAYISI ve ĠÇERĠĞĠ Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Kapsamlı Gelir Tablosu Nakit AkıĢ Tablosu Özkaynak DeğiĢim Tablosu

12 Durdurulan Faaliyetler ve SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeni Bir Kalem Canlı Varlıklar Azınlık Payları

13 Varlık Borç Özkaynak Gelir : Hasılat ve Kazanç Gider: Maliyet ve Zarar

14 ĠĢletmeye Ekonomik Yarar Sağlamasının veya ĠĢletmeden Ekonomik Yarar ÇıkıĢlarının Muhtemel Olması Maliyet veya Değerinin Güvenilir ġekilde Ölçülmesi

15 ĠLKE BAZLI TARĠHSEL MALĠYET ĠLE CARĠ DEĞERE DAYALI KARMA ÖLÇÜM SĠSTEMĠ GERÇEĞE UYGUN DEĞER

16 Gerçeğe Uygun Değer Maliyet Bedeli Net GerçekleĢebilir Değer Kullanım Değeri (ĠĢletmeye Özgü Değer) Geri Kazanılabilir Değer SatıĢ Maliyetleri DüĢülmüĢ Gerçeğe Uygun Değer Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Bedeli

17 KarĢılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiģtirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.

18 tüm satın alma maliyetleri, dönüģtürme maliyetleri ve stokların mevcut durumuna veya konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetler toplamıdır (TMS 2) varlıkların elde edilmesinde veya inģasında ödenen nakit ya da nakit benzerleri ya da verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değeridir (TMS 16 ve 38) muhasebeleģtirme tarihindeki peģin fiyatın eģdeğer tutarı ya da ödemenin normal kredi vadesinin ötesine ertelenmesi durumundaysa tüm ödemelerin bugünkü değeridir (KOBĠ Standartları)

19 ĠĢin normal akıģı içinde, tahmini satıģ fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ giderleri toplamının, düģürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder TMS 2 Uyarınca Stoklarda Değer DüĢüklüğünün Tespitinde Kullanılır

20 Bir varlığın devam eden kullanımı ile ekonomik ömrünün sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akıģlarının bugünkü değeridir. Varlılarda değer düģüklüğünün belirlenmesi amacıyla varlığın satıģ maliyetleri düģülmüģ gerçeğe uygun değeriyle (gerçekleģebilir değer) kıyaslanmak suretiyle kullanılan bir değerleme ölçüsüdür (TMS 36)

21 Bir varlığın satıģ giderleri düģürülmüģ gerçeğe uygun değeriyle kullanım değerinden büyük olanıdır. GerçekleĢebilir değeri belirlenebilen ve kullanımda olmayan varlıların değer düģüklüğünün belirlenmesinde kullanılan değerleme ölçüsüdür.

22 Finansal varlığın (finansal borcun) itfa edilmiģ maliyeti, gelecekteki nakit giriģlerinin (nakit ödemelerinin) etkin faiz oranı ile indirgenmiģ bugünkü değeridir ve bir dönemin faiz geliri (gideri) finansal varlığın (borcun) dönem baģındaki defter değeri ile dönemin etkin faiz oranının çarpılmasına eģittir. Vadeleri sabit ve ödeme planları belirli olan finansal araçların (sabit getirili yatırım araçları ile sabit ödemeli borçlanma araçları) temel değerleme ölçüsüdür. BileĢik faiz esasına göre hesaplanır.

23 Ġlk Ölçüm Sonraki Ölçüm Değer DüĢüklüğü Amortisman Stoklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar/ Durdurulan Faaliyetler Finansal Araçlar Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli Maliyet/Net GerçekleĢebilir Değer (DüĢük Olanı) Maliyet/Yeniden Değerleme Modeli Maliyet/Yeniden Değerleme Modeli Maliyet/Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi Defter Değeri ile SatıĢ Maliyetleri DüĢülmüĢ Gerçeğe Uygun Değer (DüĢük Olanı) Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer/Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Yöntem Gereği - Test Sonucuna Göre (Maliyetiyle Değerlenenler Ġçin) Test Sonucuna Göre (Maliyetiyle Değerlenenler Ġçin) Test Sonucuna Göre (Maliyetiyle Değerlenenler Ġçin) Yöntem Gereği Test Sonucuna Göre (Ġtfa EdilmiĢ Maliyetiyle Değerlenenler Ġçin) Var Var Var (Maliyetiyle Değerlenenler) Yok -

24

25

26 Vergi Kanunlarında temelde duran varlık tanımı yer almamıģtır. Ancak söz konusu varlıklar, gayrimenkul ve demirbaģ eģya baģlıkları altında incelenmiģtir. Tek Düzen Hesap Planında ise iģletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan varlıklar duran varlık olarak değerlendirilmiģ ve esasen Maddi Duran Varlıklar ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar olmak üzere iki ana grupta incelenmiģlerdir. TMS ler çerçevesinde iģletmenin yararlanma amaçlarına bağlı olarak; MDV, MODV, SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller.

27 MDV MODV Satış Amaçlı DV Mal veya hizmet üretimi/arzı kiraya verilmek İdari kullanım amacıyla ve bir dönemden fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir. Fiziksel niteliği olmayan, tanımlanabilir, kontrol edilebilir, parasal olmayan varlıktır. Bir yıl içerisinde satılması amaçlanan duran varlıklar Yatırım Amaçlı G. Menkul Kira geliri veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerdir.

28 MDV MODV Satış Amaçlı DV Maliyet Bedeli Takas yolu ile edinilenler gerçeğe uygun değer Maliyet bedeli İşletme birleşmesi veya takas yolu ile edinilenler, gerçeğe uygun değer Defter değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı Yatırım Amaçlı G. Menkul Maliyet bedeli; Finansal kiralamada, gerçeğe uygun değer ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı; İşletmece inşa edilmesi durumunda, gerçeğe uygun değer ve Takas durumunda; gerçeğe uygun değer veya defter değeri

29 MDV MODV SatıĢ Amaçlı DV Yatırım Amaçlı G. Menkul Maliyet veya Yeniden Değerleme Modeli Maliyet veya Yeniden Değerleme Modeli Varlığın ilk ölçümünde kullanılan kriterler Maliyet veya Gerçeğe Uygun Değer

30

31 Ana Standart: TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Maddi Duran Varlık: Amaç Unsuru; Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, baģkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve Süre Unsuru; bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, Somutluk Unsuru; fiziki kalemlerdir.

32 MDV nin Ġlk Ölçüm Yöntemi: Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli: Bir varlığın elde edilmesinde veya inģaatında ödenen nakit veya nakit benzerlerini veya verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli durumlarda, ilk muhasebeleģtirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder. Maliyet Bedeli Unsurları: Ġndirimler ve ticari iskontolar düģüldükten sonra, ithalat vergileri ve iade edilmeyen alıģ vergileri dahil, satın alma fiyatı. Varlığın yerleģtirileceği yere ve yönetim tarafından amaçlanan koģullarda çalıģabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine iliģkin her türlü maliyet. Maddi duran varlığın sökülmesi ve taģınması ile yerleģtirildiği alanın restorasyonuna iliģkin tahmini maliyeti, iģletmenin ilgili kalemin elde edilmesi ya da stok üretimi dıģında bir amaçla belirli bir süre kullanımı sonucunda katlandığı yükümlülük. Ayrıca, varlığın edinimiyle ilgili iģlem maliyetleri (noter, mahkeme, vekalet vs.) de varlığın maliyetine dahil edilir.

33 VUK 269 ve 273 uyarınca değerleme ölçütü: Maliyet Bedeli Maliyet Bedeli: Varlığın iktisap edilmesi ve Varlığın değerinin artırılması için yapılan ödemeler ile Bunlara bağlı ödemelerden oluģmaktadır. Maliyete intikal ettirilmesi ihtiyari olan giderler: Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri, ÖTV ve emlak alım vergileri

34 Vergi Kanunları ve Standartlar temelde uyumludur. Ancak, giderleģtirilmesi iģletmelerin ihtiyarına bırakılmıģ olan harcamalar ticari kardan çıkarılabilir.

35 Vadeli satın alınmıģ ise: Varlığın maliyet bedeli, peģin fiyat eģdeğer tutarıdır. Varlığın toplam bedeli ile peģin fiyat eģdeğer tutarı arasındaki fark ilgili olduğu dönemde finansman gideri olarak dikkate alınır. Maddi Duran Varlıklara iliģkin borçlanma maliyetleri açısından TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı hükümleri esas alınır. Borçlanma Maliyetlerinin giderleģtirilmesinde kilit bir kavram: Özellikli Varlık Özellikli Varlık, amaçlanan kullanıma veya satıģa hazır hale getirilebilmesi zorunlu olarak uzun süreyi gerektiren varlıklardır. Bir varlık, özellikli varlık niteliğini taģımıyor ise, söz konusu varlığa iliģkin finansman maliyetleri doğrudan giderleģtirilir. Özellikli varlığa isabet eden borçlanma maliyetleri ise, söz konusu varlığın maliyetinin bir parçasını oluģturur. Kullanıma hazır hale geldiği tarihten sonraki borçlanma maliyetleri gider yazılır.

36 VUK un genel anlayıģına göre, vade farkı tutarları varlıkların maliyet bedelinin bir unsurudur. Varlıkların aktife alındığı döneme iliģkin tüm finansman giderleri ilgili varlığın maliyetine eklenir, sonraki dönemlere iliģkin olanların gider olarak dikkate alınması mümkündür. (VUK GT 163, GVK GT 187)

37 Standartta yer alan temel yaklaģım, (maddi duran varlık özellikli varlık niteliği taģımadığı sürece) ilgili varlığa iliģkin finansman giderlerinin dönem gideri olarak dikkate alınmasıdır. Vergi kanunlarında ise temel esas, varlığın aktifleģtirildiği dönemin sonuna kadar isabet eden finansman giderlerinin, maliyet bedeline intikal edilmesi gerektiği yönündedir. Buna göre, varlığa (özellikli varlık olmadığı sürece) iliģkin faiz giderleri ile vade farkları (hesaplanacak amortisman tutarı dikkate alınarak) ticari kara eklenmelidir. Özellikli varlığın kullanıma hazır hale geldiği tarihten ilgili dönemin sonuna kadarki finansman giderleri (hesaplanacak amortisman tutarı dikkate alınarak) ticari kara eklenmelidir.

38 Bir MDV nin takas yoluyla elde edilmesinde; Edinilen varlığın gerçeğe uygun değeri güvenilir Ģekilde belirlenebiliyorsa, gerçeğe uygun değer, Edinilen varlığın gerçeğe uygun değeri belirlenemiyorsa, bu durumda elden çıkarılan varlığın gerçeğe uygun değeri, Her ikisinin de gerçeğe uygun değeri belirlenemiyorsa, elden çıkarılan varlığın defter değeri dikkate alınır. DıĢ emsal esası

39 Doğrudan bir düzenleme yok. Genel esaslar çerçevesinde; takasta alınan ve verilen kıymetlerin VUK 267 uyarınca emsal bedeli ile değerlenmesi gerekir. Ġç veya DıĢ emsal esası.

40 Gerçeğe uygun değer ile emsal bedelin kıyaslanması ve duruma göre düzeltmelerin yapılması gerekir.

41 a. TMS Açısından: Bir iģletme maddi duran varlık kalemlerinin günlük bakım maliyetlerini oluģtukları tarihte gider yazar. b. Vergi Kanunları Açısından: Ġktisadi kıymeti geniģletmeyen ve değerini artırmayan normal bakım, tamir ve temizleme giderleri ilgili olduğu dönemde doğrudan giderleģtirilir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Bu konuda TMS uygulaması ile vergi uygulaması uyumludur.

42 a. TMS Açısından: Varlıktan elde edilecek faydayı ve varlığın mevcut performansını önemli ölçüde artıracak maliyetler, ilgili varlığın maliyet bedeline eklenir. b. Vergi Kanunları Açısından: VUK md. 272 uyarınca, gayrimenkulü geniģletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak üzere yapılan giderler gayrimenkulün değerine eklenir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Bu konuda TMS uygulaması ile vergi uygulaması uyumludur.

43 a. TMS Açısından: Maddi duran varlıkların parçalarının düzenli aralıklarla yenilenmesi durumunda, yenileme maliyetleri ilgili maddi duran varlığın defter değerine dahil edilir. Yenilenen parçaların eskilerinin defter değeri ise bilanço dıģı bırakmaya iliģkin hükümler çerçevesinde bilanço dıģı bırakılır. b. Vergi Kanunları Açısından: Maddi duran varlıkların değerini artırmayan ve/veya fonksiyonunu geliģtirmeyen giderlerin parça yenilenmesi Ģeklinde dahi olsa- maliyete eklenmesi ya da eski parçanın defter değerinin bilanço dıģı bırakılması söz konusu değildir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maddi duran varlığın maliyetine eklenen parça bedellerinin ticari kardan çıkarılması, eski parçalara iliģkin gider yazılan tutarların da ilgili dönemde ticari kara eklenmesi gerekmektedir.

44 a. TMS Açısından: Maddi duran varlığın kullanımının devamı için yapılması gereken her büyük çaptaki düzenli arıza kontrollerinin maliyeti ilgili varlığın maliyet bedeline eklenir. Bir önceki kontrolden kalan maliyetler ise bilançodan çıkarılır. b. Vergi Kanunları Açısından: Maddi duran varlıklara iliģkin yapılan geniģletici ya da değer kazandırıcı giderler dıģında kalan harcamalar doğrudan gider olarak dikkate alınacaktır. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maddi duran varlığın maliyetine eklenen düzenli arıza kontrol bedellerinin ticari kardan çıkarılması, eski düzenli arıza kontrolüne iliģkin gider yazılan tutarların da ilgili dönemde ticari kara eklenmesi gerekmektedir.

45 Ġki yönteme göre; Maliyet Bedeli: TMS açısından Maliyet Bedeli (BirikmiĢ Amortisman + BirikmiĢ Değer DüĢüklüğü Zararı) Yeniden Değerleme Modeli: Gerçeğe Uygun Değer (BirikmiĢ Amortisman + BirikmiĢ Değer DüĢüklüğü Zararı)

46 YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġ AZALIġ Özkaynak Gider Ġzleyen Dönemlerde Ġzleyen Dönemlerde ArtıĢ AzalıĢ ArtıĢ AzalıĢ Özkaynaklarda Raporlanır Yeniden Değerleme Değer ArtıĢından KarĢılanır; Kalanı Gider Yazılır Önceki AzalıĢ Tutarı Kadar Olan Kısmı Gelir Yazılır. Kalan Kısım Özkaynaklarda Raporlanır. Gider

47 Vergi Kanunları Açısından Maddi duran varlıkların, ilk ve sonraki muhasebeleģtirilmelerinde kullanılan değerleme yöntemi, maliyet bedeli modelidir. Ticari - Mali Kar KarĢılaĢtırması Maliyet bedeli yönteminin seçilmesi durumunda, TMS ile VUK arasında bir fark gözlenmezken, yeniden değerleme modeli tercih edildiğinde, yeniden değerlenmiģ tutarın durumuna göre gerekli düzeltmelerin (amortisman uygulaması da dikkate alınmak üzere) yapılması gerekmektedir.

48 a. TMS Açısından: Kıst amortisman esası geçerlidir. b. Vergi Kanunları Açısından: Binek otomobillere iliģkin istisnai hüküm hariç tam amortisman esası geçerlidir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Tam amortisman tutarları ile kıst amortisman tutarları arasındaki fark ticari kardan çıkarılır.

49 a. TMS Açısından: Amortismana tabi tutarın belirlenmesinde, varlığın bedelinden kalıntı değeri düģülmektedir. b. Vergi Kanunları Açısından: Kalıntı değer uygulaması yoktur. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Kalıntı değere isabet eden amortisman tutarı, mali kara geçiģte ticari kardan çıkarılır.

50 a. TMS Açısından: Tüm MDV ler ayrıma tabi tutulmaksızın amortisman uygulamasına konu edilirler. b. Vergi Kanunları Açısından: Ġktisadi ve teknik bütünlük arz etmeyen ve belli bir tutarı aģmayan (2011 için 700.-TL) alet, edevat mefruģat ve demirbaģlar, doğrudan gider yazılabilir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Amortismana tabi tutulan bu kapsamdaki maddi duran varlıklarının ilgili yıl amortisman tutarı dıģında kalan kısmı ticari kardan düģülebilir.

51 a. TMS Açısından: Arsa ve binalar ayrılabilir varlıklardır ve sınırsız ömre sahip olan arsaya isabet eden bedel üzerinden amortisman ayrılması mümkün değildir. b. Vergi Kanunları Açısından: Arsa bedelleri bina maliyetleri içerisinde değerlendirilmekte ve söz konusu bedeller üzerinden amortisman ayrılmaktadır. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Arsa bedeline isabet eden amortisman tutarları ticari kardan çıkarılır.

52 TMS Açısından: Doğrusal amortisman Azalan bakiyeler yöntemi Üretim miktarları yöntemi Vergi Kanunları Açısından: Normal amortisman Azalan bakiyeler yöntemi Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Amortisman yöntemlerine göre oluģabilecek farklılıklar, düzeltilir.

53 a. TMS Açısından: ĠĢletme belirler (Yararlı Ömür). b. Vergi Kanunları Açısından: Maliye Bakanlığı nca belirlenir (Faydalı Ömür). c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Hesaplanan amortisman tutarlarına göre gerekli düzeltmelerin yapılması gerekir.

54 TMS Açısından: TMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü Standardı hükümleri geçerlidir. Bir varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aģmıģ olması durumunda bu varlık değer düģüklüğüne uğramıģ olacak ve aralarındaki fark kadar karģılık ayrılacaktır. Geri kazanılabilir tutar: bir varlığın, satıģ maliyetleri düģülmüģ gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. SatıĢ maliyetleri düģülmüģ gerçeğe uygun değer: bir varlığın karģılıklı pazar ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında gerçekleģtirilen satıģı sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarma maliyetlerinin düģülmesi suretiyle bulunan değer olacaktır. Kullanım Değeri: Bir varlıktan elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akıģlarının bugünkü değeridir.

55 DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ GÖSTERGELERĠ VARSA Gerçeğe Uygun Değer (SatıĢ Maliyetleri DüĢülmüĢ) Kullanım Değeri Yüksek Olanı Seç Defter Değeri Geri Kazanılabilir Tutar DüĢük Olanı Seç Yeni Defter Değeri

56 Vergi Kanunları Açısından: VUK md. 317 uyarınca, afetler, yeni icatlar ya da cebri çalıģma sonucu değerini kısmen veya tamamen yitiren maddi duran varlıklar için, Maliye Bakanlığı nca belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları kullanılarak, varlık için değer düģüklüğü ayrılması mümkündür. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Fevkalade amortisman nispetine iliģkin tutar ile TMS ye göre hesaplanan değer düģüklüğü tutarı kıyaslanıp gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Eğer fevkalade amortisman nispeti belirlenmediyse, söz konusu değer düģüklüğünün tamamı ticari kara eklenmelidir.

57 a. TMS Açısından: Bir maddi duran varlığın elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilat ile varlığın defter değeri arasındaki fark, kazanç ya da zarar olarak doğrudan dikkate alınır. b. Vergi Kanunları Açısından: VUK 328 uyarınca, maddi duran varlık satıģından elde edilen bedel ile birikmiģ amortismanların dikkate alındığı envanter değeri arasındaki fark kar ya da zarar olarak dikkate alınır. Aynı cins bir varlığın edinilmesi iģletme için zaruri ise ya da iģletme yöneticileri tarafından konuya iliģkin bir karar alınmıģ olursa, mükellefler bu satıģtan doğan kazancı üç yıl boyunca özkaynak hesaplarında takip edebilirler. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Genel olarak satıģın takibinde TMS ve VUK hükümleri esasen paralel iken yenileme fonu uygulamasından yararlanıldığı durumda, kar yazılan tutar mali kazancın tespitinde ticari kazançtan çıkarılabilecektir.

58

59 Ana Standart: TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Süre Unsuru ĠĢletmede bir yıldan fazla kullanılan, Somutluk Unsuru Fiziksel niteliği bulunmayan, Ayrılabilirlik Unsuru Tanımlanabilir nitelikteki, Parasallık Unsuru Elde tutulan para ile sabit ya da belirlenebilir tutarda bir para cinsinden elde edilecek, varlıklardır.

60 Belirlenebilirlik Kontrol edilebilirlik Gelecekteki Ekonomik Yararlar

61 ĠĢletme DıĢından EdinilmiĢ Ġse: DıĢarıdan Ayrı Olarak Elde Etme: Maliyet bedeli ĠĢletme BirleĢmesinin Bir Parçası Olarak Elde Etme: TFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri Standardına göre, gerçeğe uygun değer Devlet TeĢviki Yoluyla Elde Etme: TMS 20 uyarınca gerçeğe uygun değer Takas Yoluyla Elde Etme: Edinilen varlık gerçeğe uygun değeriyle; edinilen varlığın gerçeğe uygun değeri tespit edilemiyorsa elden çıkarılan varlığın gerçeğe uygun değeriyle; elden çıkarılan varlığın gerçeğe uygun değeri de tespit edilemiyorsa elden çıkarılan varlığın defter değeriyle

62 ĠĢletme Ġçerisinde GeliĢtirilmiĢ Ġse: Temelde Ar-Ge projeleri bu kapsamda kabul edilmiģtir. ĠĢletmede geliģtirilen markalar, ticari baģlıklar, yayın hakları, müģteri listeleri ve benzer nitelikli kalemler MODV kriterlerini karģılamazlar. AraĢtırma safhasında yapılan tüm harcamalar doğrudan dönem gideri kabul edilir. ġartlar sağlandıktan sonra geliģtirme harcamaları aktifleģtirilir. Burada değerleme yöntemi maliyet bedelidir. ġerefiye, sadece iģletme birleģmesinde MODV olarak kabul edilir.

63 Vergi Kanunları Açısından: VUK 269: Gayri maddi haklar Maliyet Bedeli VUK 270: Ġhtiyari harcamalar. ĠĢletmede OluĢturulan Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi: VUK 269, 270, 271: Maliyet Bedeli Ar-Ge gideri sayılacak harcamalara iliģkin genel açıklamalar, 1 Seri No lu KVK GT de yer almaktadır. Ayrıca, VUK uyarınca temel mantık, Ar-Ge harcamalarının aktifleģtirilmesi, bu faaliyet gayri maddi hak olarak sonuçlanırsa, bu tutarın amortisman yoluyla itfa edilmesi, diğer durumda doğrudan gider yazılması yönündedir.

64 Ticari - Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maliyet bedeli ile değerlenen maddi olmayan duran varlıklarda TMS 38 hükümleri ile vergi uygulaması paralellik arz etmektedir. Bununla birlikte, VUK 270 nci maddede sayılan harcamaların doğrudan giderleģtirilmesi tercih edilmiģ ise, bu tutarlar ticari kardan çıkarılabilir. AraĢtırma harcamaları TMS uygulamasında doğrudan giderleģtirilirken, vergi uygulamasında aktifleģtirilerek amortisman yoluyla itfa edilir. Bu nedenle ilgili tutarların gerekli düzeltmeler (amortisman vb) yapıldıktan sonra ticari kara eklenmesi gerekir.

65 TMS AÇISINDAN: Vadeli satın alınmıģ ise: Varlığın maliyet bedeli, peģin fiyat eģdeğer tutarıdır. Varlığın toplam bedeli ile peģin fiyat eģdeğer tutarı arasındaki fark ilgili olduğu dönemde finansman gideri olarak dikkate alınır. Maddi Olmayan Duran Varlıklara iliģkin borçlanma maliyetleri: TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı Özellikli Varlık Özellikli Varlık, amaçlanan kullanıma veya satıģa hazır hale getirilebilmesi zorunlu olarak uzun süreyi gerektiren varlıklardır. Bir varlık, özellikli varlık niteliğini taģımıyor ise, söz konusu varlığa iliģkin finansman maliyetleri doğrudan giderleģtirilir. Özellikli varlığa isabet eden borçlanma maliyetleri, söz konusu varlığın maliyetinin bir parçasını oluģturur. Kullanıma hazır hale geldiği tarihten itibaren borçlanma maliyetleri gider yazılır.

66 Vergi Kanunları Açısından: VUK un genel anlayıģına göre, vade farkı tutarları varlıkların maliyet bedelinin bir unsurudur. Varlıkların aktife alındığı dönem sonuna kadar isabet eden tüm finansman giderleri, ilgili varlığın maliyet unsuru olarak değerlendirilmiģtir. (VUK GT 163)

67 Ticari - Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maddi olmayan duran varlık özellikli varlık niteliği taģımadığı sürece, ilgili varlığa iliģkin finansman giderleri dönem gideri olarak dikkate alınır. Vergi kanunlarında ise temel esas, varlığın aktifleģtirildiği dönemin sonuna kadar isabet eden finansman giderlerinin maliyet bedeline intikal edilmesi gerektiği yönündedir. Buna göre, varlığın (özellikli varlık olmadığı sürece) edinimine iliģkin faiz giderleri ile vade farkları (hesaplanan amortisman tutarı dikkate alınarak) ticari kara eklenmelidir. Özellikli varlıklarda; varlığın kullanıma hazır hale geldiği tarihten o dönemin sonuna kadarki borçlanma maliyetlerinin (amortisman etkisi dikkate alınarak) ticari kara eklenmesi gerekmektedir.

68 TMS açısından: Ġki yönteme göre; Maliyet Bedeli: Maliyet Bedeli (BirikmiĢ Amortisman + BirikmiĢ Değer DüĢüklüğü Zararı) Yeniden Değerleme Modeli: Gerçeğe Uygun Değer (BirikmiĢ Amortisman + BirikmiĢ Değer DüĢüklüğü Zararı)

69 YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġ AZALIġ Özkaynak Gider Ġzleyen Dönemlerde Ġzleyen Dönemlerde ArtıĢ AzalıĢ ArtıĢ AzalıĢ Özkaynaklarda Raporlanır Yeniden Değerleme Değer ArtıĢından KarĢılanır; Kalanı Gider Yazılır Önceki AzalıĢ Tutarı Kadar Olan Kısmı Gelir Yazılır. Kalan Kısım Özkaynaklarda Raporlanır. Gider

70 Vergi Kanunları Açısından Maddi olmayan duran varlıkların, ilk ve sonraki muhasebeleģtirilmelerinde kullanılan değerleme ölçüsü, maliyet bedelidir. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maliyet bedeli yönteminin seçilmesi durumunda, TMS ile VUK arasında bir fark bulunmamaktadır. Yeniden değerleme modeli tercih edildiğinde, yeniden değerlenmiģ tutarın durumuna göre gerekli düzeltmelerin (amortisman uygulaması da dikkate alınarak) yapılması gerekmektedir.

71 TMS Açısından: Sınırlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Yararlı Ömre Göre Ġtfaya tabidir. Sınırsız Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Ġtfa edilmez. Diğer özellikler itibariyle, esasen Maddi Duran Varlıklara paraleldir. Vergi Kanunları açısından: Maddi olmayan duran varlıklar her halükarda amortisman uygulamasına konu edilir. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Sınırsız ömre sahip olan maddi olmayan duran varlıklara isabet eden amortisman tutarı mali kara geçiģte ticari kardan çıkarılır. Sınırlı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklarda, amortisman tutarları karģılaģtırılarak gerekli düzeltme yapılır.

72 TMS Açısından: Doğrusal amortisman Azalan bakiyeler yöntemi Üretim miktarları yöntemi Vergi Kanunları Açısından: Normal amortisman Azalan bakiyeler yöntemi Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Amortisman yöntemlerine göre oluģabilecek farklılıklar, düzeltilir.

73

74 DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ GÖSTERGELERĠ VARSA Gerçeğe Uygun Değer (SatıĢ Maliyetleri DüĢülmüĢ) Kullanım Değeri Yüksek Olanı Seç Defter Değeri Geri Kazanılabilir Tutar DüĢük Olanı Seç Yeni Defter Değeri

75 Vergi Kanunları Açısından: VUK md. 317 uyarınca, afetler, yeni icatlar ya da cebri çalıģma sonucu değerini kısmen veya tamamen yitiren maddi olmayan duran varlıklar için, Maliye Bakanlığı nca belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları kullanılarak, varlık için değer düģüklüğü ayrılması mümkündür. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Fevkalade amortisman nispetine iliģkin tutar ile TMS ye göre hesaplanan değer düģüklüğü tutarı kıyaslanıp gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Eğer fevkalade amortisman nispeti belirlenmediyse, söz konusu değer düģüklüğünün tamamı ticari kara eklenmelidir.

76

77 Olumsuz Unsur Ana Standart: TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Mal veya hizmet üretiminde, tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak (TMS 16) veya normal iģ akıģı çerçevesinde satılmak (TFRS 5) gibi amaçlardan ziyade, Olumlu Unsur kira geliri veya değer artıģ kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla sahibi veya finansal kiralama sözleģmesine göre kiracı tarafından elde tutulan gayrimenkullerdir. Gayrimenkul: Arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisini ifade eder.

78 TMS Açısından: Yatırım Amaçlı Gayrimenkul; Satın Alınması Durumunda: Maliyet bedeli Vadeli Satın Alma: EĢdeğer peģin ödeme tutarı Finansal Kiralama Yolu Ġle Edinme: Gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanı ĠĢletmece ĠnĢa Edilme: Gerçeğe uygun değer veya maliyet bedeli Takas Yolu Ġle Edinme: Gerçeğe uygun değer veya defter değeri

79 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN ĠLK ÖLÇÜMÜ Satın Alma ĠĢletmece ĠnĢa Etme Takas Yolu Ġle Elde Etme PeĢin Bedel Maliyet Bedeli Vadeli Satın Alma EĢdeğer PeĢin Tutarı Gerçeğe Uygun Değer veya Maliyet Bedeli Gerçeğe Uygun Değer Veya Defter Değeri

80 Vergi Kanunları Açısından: Vergi kanunlarında gayrimenkullerin kullanım amacı çerçevesinde farklı değerlendirilmesi durumu yoktur. Temel değerleme ölçütü daha önce ifade edildiği üzere maliyet bedelidir. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Yatırım amaçlı gayrimenkullerin edinim yollarına bağlı olarak farklı değerleme usulleri vardır. Vergi uygulamasında tek ölçüt maliyet bedelidir. Bu durumun yaratabileceği sonuçlar alternatif durumlara göre düzeltilmelidir.

81 TMS açısından: Özellikli Varlık: TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Özellikli Varlık Değil: Varlığa iliģkin vade farkları ve borçlanma maliyetleri doğrudan gider yazılır. Vergi Kanunları açısından: Vade farkı tutarları varlıkların maliyet bedelinin bir unsurudur. Varlıkların aktife alındığı dönem sonuna kadar isabet eden tüm finansman giderleri, ilgili varlığın maliyet unsuru olarak değerlendirilmiģtir. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Varlığa (özellikli varlık olmadığı sürece) iliģkin faiz giderleri ile vade farkları (iģleyecek amortisman tutarı dikkate alınarak) ticari kara eklenmelidir. Özellikli varlıklarda; varlığın kullanıma hazır hale geldiği tarihten o dönemin sonuna kadarki borçlanma maliyetlerinin (amortisman etkisi dikkate alınarak) ticari kara eklenmesi gerekmektedir.

82 a. TMS Açısından: Bir iģletme yatırım amaçlı gayrimenkullerine iliģkin günlük bakım maliyetlerini aktifleģtirmez. b. Vergi Kanunları Açısından: Ġktisadi kıymeti geniģletmeyen ve değerini artırmayan normal bakım, tamir ve temizleme giderleri ilgili olduğu dönemde doğrudan giderleģtirilir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Bu konuda TMS uygulaması ile vergi uygulaması uyumludur.

83 a. TMS Açısından: Gayrimenkulün inģası veya geliģtirilmesi sırasında ortaya çıkan aģırı tutarda artık malzeme, kayıp iģçilik veya diğer kaynaklar gibi normalin üzerinde gerçekleģen harcamalar doğrudan giderleģtirilir. b. Vergi Kanunları Açısından: Vergi uygulamasında tam maliyet esası geçerlidir ve iktisadi kıymetin iktisap edilmesine iliģkin tüm maliyetler, normalin üzerinde bile olsa, varlığın maliyet bedeline dahil edilir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Varlığa iliģkin aģırı maliyet kapsamında doğrudan gider yazılan tutarların amortisman etkisinde arındırılmıģ kısmı ticari kara eklenir.

84 a. TMS Açısından: Bir yatırım amaçlı gayrimenkulün iktisabından sonra, varlıktan elde edilecek faydayı ve varlığın mevcut performansını önemli ölçüde artıracak maliyetler, ilgili varlığın maliyet bedeline eklenir. b. Vergi Kanunları Açısından: VUK 272 uyarınca, gayrimenkulü geniģletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak üzere yapılan giderler gayrimenkulün değerine eklenir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Bu konuda TMS uygulaması ile vergi uygulaması uyumludur.

85 a. TMS Açısından: Ġki yönteme göre; Maliyet Bedeli: TMS 16 hükümlerine göre değerlenir. Gerçeğe Uygun Değer: Bu yöntemi seçmiģ olan bir iģletme yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değiģimden kaynaklanan kazanç veya kaybı, oluģtuğu dönemde kâr veya zarara dahil eder. b. Vergi Kanunları Açısından: Maddi duran varlıkların, ilk ve sonraki muhasebeleģtirilmelerinde kullanılan değerleme ölçüsü, maliyet bedelidir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maliyet bedeli yönteminin seçilmesi durumunda, TMS ile VUK arasında bir fark gözlenmezken, gerçeğe uygun değer yöntemi tercih edildiğinde, gerçeğe uygun değerin durumuna göre gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

86 a. TMS açısından: Maliyet Bedeli Yönteminde: Amortisman ayırma iģlemlerine TMS 16 hükümleri çerçevesinde devam edilir. Gerçeğe Uygun Değer Yönteminde: Yatırım amaçlı gayrimenkullerde amortisman uygulamasına son verilir. b. Vergi Kanunları açısından: Maliye Bakanlığı nın belirlediği faydalı ömre göre, yatırım amaçlı gayrimenkuller amortismana tabi tutulur. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Maliyet bedeli yöntemine göre vergi kanunları uyumludur. Gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlenen yatırım amaçlı gayrimenkullere isabet eden amortisman tutarı ticari kardan çıkarılır.

87 a. TMS açısından: Maliyet Bedeli Yönteminde: Yatırım amaçlı gayrimenkullerde değer düģüklüğü zararı, varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aģan kısmını ifade eder. (TMS 16) Gerçeğe Uygun Değer Yönteminde: Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değiģimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluģtuğu dönemde kâr veya zarara dahil edilir. b. Vergi Kanunları açısından: VUK 317 uyarınca, afetler, yeni icatlar ya da cebri aģınma sonucu maddi duran varlığın değerini kısmen veya tamamen yitirmesi sonucu belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları kullanılarak, varlığın değerinin düģürülmesi mümkündür. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Fevkalade amortisman oranı tespit edilmiģse, buna isabet eden tutar ile değer düģüklüğü bedeli kıyaslanıp gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Eğer böyle bir oran belirlenmediyse, söz konusu değer düģüklüğünün tamamı ticari kara eklenmelidir.

88

89 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar: ĠĢletmede bir yıl içerisinde satılması amaçlanan ve bu durumun kesine yakın olduğu duran varlıklardır. Varlığın satıģa hazır durumda olması ĠĢletme yönetiminin satıģı taahhüt etmiģ olması SatıĢın en fazla bir yıl içinde (iģletmenin kontrolü dıģındaki olaylar ve koģullar hariç) gerçekleģme olasılığının olması Varlığın gerçeğe uygun değeri ile uyumlu bir fiyattan pazarlanıyor olması Alıcı arayıģının aktif bir Ģekilde yapılıyor olması

90 a. TMS Açısından: SatıĢ amaçlı duran varlıklar, defter değerleri ile satıģ için katlanılacak maliyetler düģülmüģ gerçeğe uygun değerlerinden düģük olanı ile ölçülürler. b. Vergi Kanunları Açısından: Vergi kanunlarında gayrimenkullerin kullanım amacı çerçevesinde farklı değerlendirilmesi durumu yoktur. Temel değerleme ölçütü maliyet bedelidir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: TMS ve VUK değerleme farklılıklarının yaratabileceği sonuçlar alternatif durumlara göre düzeltilmelidir.

91 a. TMS Açısından: Ortaklara kar payı ödemesinin ayni olarak verilmesi amacıyla elde tutulan bir duran varlık, defter değeri ile dağıtım maliyetleri düģülmüģ gerçeğe uygun değerinden düģük olanıyla ölçülür. b. Vergi Kanunları Açısından: Söz konusu varlıkların değerlemesi maliyet bedeli ile yapılacaktır. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: TMS ve VUK değerleme farklılıklarının yaratabileceği sonuçlar alternatif durumlara göre düzeltilmelidir.

92 a. TMS açısından: SatıĢ amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar amortismana tabi tutulmaz. b. Vergi Kanunları açısından: Amortisman uygulaması, ilgili varlığa iģletmece atfedilen amaca bağlı olarak değiģim göstermez. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Varlığa iliģkin amortisman tutarı, ticari kardan çıkarılır.

93 a. TMS Açısından: Bir varlığın baģlangıçta veya daha sonrasında, defter değerinin, satıģ maliyetleri düģülmüģ gerçeğe uygun değerini aģan kısmı değer düģüklüğü zararı olarak dikkate alınır. b. Vergi Kanunları Açısından: VUK 317 uyarınca, afetler, yeni icatlar ya da cebri aģınma sonucu maddi duran varlığın değerini kısmen veya tamamen yitirmesi sonucu belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranları kullanılarak, varlığın değerinin kaybedilmesi mümkündür. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Fevkalade amortisman oranı tespit edilmiģse, buna isabet eden tutar ile değer düģüklüğü bedeli kıyaslanıp gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Eğer böyle bir oran belirlenmediyse, söz konusu değer düģüklüğünün tamamı ticari kara eklenmelidir.

94 a. TMS açısından: Eğer ilgili varlık için değer düģüklüğü gider olarak dikkate alınmıģsa, bu gidere isabet edecek tutarda değer artıģı gelir olarak dikkate alınır. Daha fazla değer atıģı ölçüm yöntemi gereği dikkate alınmaz. b. Vergi Kanunları Açısından: Maddi duran varlıkların, ilk ve sonraki muhasebeleģtirilmelerinde kullanılan değerleme ölçüsü, maliyet bedelidir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Daha önce gider kaydedilmiģ tutarlara iliģkin ortaya çıkan ve gelir olarak dikkate alınan değer artıģları mali karın tespitinde ticari kardan çıkarılır.

95

96 Stok: TMS 2 Stoklar ĠĢin normal akıģı içinde satılmak için elde tutulan; Satılmak üzere üretilmekte olan ya da Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler Ģeklinde bulunan varlıklardır. Hizmet sunulma durumunda ise, stoklar; iģletmenin henüz ilgili geliri elde etmediği hizmetin maliyetini de kapsar.

97 Maliyet Bedeli Yöntemi Stok Maliyeti: Tüm satın alma maliyetleri DönüĢtürme maliyetleri Stokların mevcut durum ve konumuna getirilmesi için katlanılan maliyetlerden oluģur.

98 DönüĢtürme Maliyetleri Doğrudan üretimle ilgili giderler, Direkt ilk madde, direkt iģçilik, Sabit ve değiģken genel üretim giderlerinin sistematik dağıtılan tutarlarından oluģur.

99 Genel Üretim Giderleri: Sabit Üretim Giderleri: Normal kapasite oranını (beklenen ortalama üretim düzeyini) aģan maliyetler doğrudan gider yazılırken, anılan kapasite oranına paralel giderler stok maliyetine dahil edilir. DeğiĢken Genel Üretim Giderleri

100 Vergi Kanunları Açısından: VUK 274 uyarınca, emtia; VUK 275 e göre imal edilen emtia maliyet bedeli ile değerlenir. VUK uyarınca temel yöntem tam maliyet yöntemidir. Dolayısıyla, direkt ilk madde ve malzeme, direkt iģçilik giderleri ile genel üretim giderleri (değiģken ve sabit maliyet) mamul maliyeti içerisinde yer alır. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Doğrudan giderleģtirilen genel üretim giderlerinden dönem sonu stoklara isabet eden kısım ticari kara eklenmelidir.

101 a. TMS açısından: Hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler ile hizmet sunulması durumunda iģletmenin henüz geliri elde etmediği hizmetlerin maliyeti stok olarak aktifleģtirilir. Hizmet maliyetlerine iliģkin stokların ölçümü stok üretim maliyetlerine göre ölçülür. b. Vergi Kanunları açısından Hizmet maliyetinin belirlenmesine iliģkin genel esaslar, TMS hükümlerine paraleldir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: TMS ile vergi uygulaması paraleldir.

102 a. TMS açısından: Emtia peģin fiyat eģdeğer tutarı ile değerlenir. Dolayısıyla vade farkı olması durumunda bu tutar doğrudan finansman gideri olarak dikkate alınır. b. Vergi Kanunları açısından: VUK 274 uyarınca, emtia maliyet bedeli ile değerlenir. Bu bedel, vade farklarını da kapsar. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Stoklara iliģkin gider yazılan tutarın dönem sonu stoklara isabet eden kısmı, mali karın tespitinde ticari kara eklenir.

103 a. TMS açısından: Borçlanma maliyetleri açısından TMS 23 hükümleri geçerli olacaktır. ġayet elde edilecek varlık özellikli varlık niteliği taģımıyorsa buna iliģkin borçlanma maliyetleri doğrudan gider yazılır. Ancak, iģletmelerce, çok miktarda ve tekrarlanarak üretilen stoklar için bu hüküm uygulanmayabilir. b. Vergi Kanunları açısından: 238 Sıra No lu VUK GT uyarınca, iģletmelerin finansman giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu değildir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Üretimi yapılan stok özellikli varlık niteliği taģımıyorsa, TMS ve vergi uygulaması aynı iken, aksi durumda maliyete intikal ettirilen faiz tutarı ticari kardan çıkarılır.

104 a. TMS açısından: Yan ürünler, yapıları gereği önemsiz iseler, bu ürünlerin net gerçekleģebilir değerlerine göre ölçülüp, bu tutarın ana ürünün maliyetinden düģülmesi gerekmektedir. Net gerçekleģebilir değer=[tahmini satıģ fiyatı - (tahmini tamamlanma maliyeti + satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ giderleri)] b. Vergi Kanunları açısından: VUK 278 uyarınca, yan ürünler (üstüpü, deģe, ıskarta vb.) emsal bedel ile değerlenecektir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: TMS uyarınca ulaģılacak yan ürün değeri ile VUK hükümlerine göre ulaģılan tutarın değerlerine göre gerekli düzeltmeler yapılır.

105 a. TMS açısından: Stoklar aktifleģtirildikten sonra maliyet bedeli ile net gerçekleģebilir bedelinden düģük olanı ile ölçülür. Net GerçekleĢebilir Değer = Tahmini SatıĢ Fiyatı [tahmini tamamlanma maliyeti+satıģı gerçekleģtirmek için gerekli tahmini satıģ giderleri] b. Vergi Kanunları açısından: VUK uyarınca, stoklar maliyet bedeli ile değerlenmeye devam edilir. c. Ticari - Mali Kar KarĢılaĢtırması: Değerleme yöntem farklılığı nedeniyle oluģacak uyumsuzlukları giderici düzeltmeler yapılmalıdır.

106 a. TMS açısından: Her bir raporlama dönemi sonunda, stokların defter değerinin geri kazanılabilir olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Net gerçekleģebilir değerin stokun defter değerinin altına düģmesi durumunda, arada oluģan fark stok değer düģüklüğü karģılığı olarak dikkate alınır. b. Vergi Kanunları açısından: VUK 274 uyarınca, stokun maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satıģ bedelleri %10 ve daha fazla düģüklük gösterirse, mükellefler emsal bedel ölçüsünü dikkate alabilirler. VUK 278 hükmüne göre, kıymeti düģen mallar emsal bedeli ile değerlenir. c. Ticari-Mali Kar KarĢılaĢtırması: Vergi uygulamasında düzenli olarak bir stok değer düģüklüğü testi uygulanmamaktadır. Buna göre, VUK hükümlerine uygun olmayan karģılık tutarlarından dönem sonu stoklara isabet eden kısmının ticari kara eklenmesi gerekir.

107

108 Finansal Araç: Bir iģletmenin finansal varlığı ile diğer bir iģletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artıģa neden olan herhangi bir sözleģmedir. Finansal Varlıklar: Sayma Yöntemi Ġle TanımlanmıĢtır (TMS 32; Prg. 11) Nakit Mevcudu (Kasa, Banka-Vadeli, Vadesiz) Alacaklar (Senetli-Senetsiz, Vadeli-Vadesiz Çekler) Menkul Kıymetler (Hisse Senetleri, Kar-Zarar Ortaklığı Belgeleri, Tahvil ve Bonolar vs.) Finansal Borçlar: Sayma Yöntemi Ġle TanımlanmıĢtır Borçlar (Senetli-Senetsiz, Vadeli-Vadesiz Çekler, Krediler, ÇıkarılmıĢ Tahviller)

109 FĠNANSAL VARLIKLAR FĠNANSAL BORÇLAR RĠSKTEN KORUNMA ARAÇLARI Alım-Satım Amaçlı Satılmaya Hazır Vadeye Kadar Elde Tutulacak Kredi ve Alacaklar Krediler Borçlar Verilen Çekler Tahviller Türev Ürünler

110 Finansal Varlık Yöntem Değerleme Farkı Alım Satım Amaçlı Gerçeğe Uygun Değer Kâr / Zarara Satılmaya Hazır Gerçeğe Uygun Değer Öz Kaynaklara Vadeye Kadar Elde Tutulacak Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Kâr / Zarara Krediler ve Alacaklar Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Kâr / Zarara 110

111 NAKİT MEVCUTLARININ DEĞERLEMESİ TMS/TFRS Vergi Kanunları İlk Kayıt Sonraki Ölçüm İlk Kayıt Sonraki Ölçüm Kasa (TL) Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer İtibari Değer (VUK/Md. 284) İtibari Değer (VUK/Md. 284) Kasa (Döviz) Gerçeğe Uygun Değer (Milli Para Karşılığı) Gerçeğe Uygun Değer (Milli Para Karşılığı) Borsa Rayici (VUK/Md. 280/284) Borsa Rayici (VUK/Md. 280/284) Banka (Vadesiz TL) Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Banka (Vadesiz Döviz) Gerçeğe Uygun Değer (Milli Para Karşılığı) Gerçeğe Uygun Değer (Milli Para Karşılığı) Borsa Rayici (VUK/Md ) Borsa Rayici (VUK/Md ) Banka (Vadeli TL) Gerçeğe Uygun Değer İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli İtibari Değer (Nominal Tutar) Kıst Getiri (VUK/Md. 281) Banka (Vadeli Döviz) Gerçeğe Uygun Değer İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Yatırılan Tutarın TL Karşılığı Kıst Getiri+Borsa Rayici (VUK/Md. 281/280)

112 ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ TMS/TFRS)KOBİ Vergi Kanunları İlk Kayıt Sonraki Ölçüm İlk Kayıt Sonraki Ölçüm Alacaklar (Senetli-Senetsiz) Gerçeğe Uygun Değer (İskonto Edilmiş Tutar) İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Mukayyet Değer/ Senetli Alacaklarda Reeskont (VUK/Md. 281) Alınan Çekler (Vadesiz) Gerçeğe Uygun Değer (Çek Bedeli) Gerçeğe Uygun Değer (Çek Bedeli) Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Alınan Çekler (Vadeli) Gerçeğe Uygun Değer (İskonto Edilmiş Tutar) İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Mukayyet Değer (VUK/Md. 281) Şüpheli Alacaklar Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer Tasarruf Değeri (VUK/Md. 323) Tasarruf Değeri (VUK/Md. 323) Değersiz Alacaklar Bilanço Dışı Bırakılır Mukayyet Değerleri İle Zarara İntikal Ettirilir

113 MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ TMS/TFRS)KOBİ Vergi Kanunları İlk Kayıt Sonraki Ölçüm İlk Kayıt Sonraki Ölçüm Hisse Senetleri Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer Alış Bedeli (VUK/Md. 279) Alış Bedeli (VUK/Md. 279) Kar/Zarar Ortaklığı Belgesi Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer Alış Bedeli (VUK/Md. 279) Alış Bedeli (VUK/Md. 279) Tahvil Bono (Kamu Özel) Gerçeğe Uygun Değer İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Alış Bedeli Borsa Rayici veya Kıst Getiri (VUK/Md. 279)

114 Borçlar (Senetli Senetsiz) Krediler Verilen Çekler (Vadesiz) Verilen Çekler (Vadeli) Çıkarılmış Tahviller Vazgeçilen Alacak FİNANSAL BORÇLARIN DEĞERLEMESİ TMS/TFRS)KOBİ Vergi Kanunları İlk Kayıt Sonraki Ölçüm İlk Kayıt Sonraki Ölçüm Gerçeğe Uygun Değer (İskonto Edilmiş Tutar) Gerçeğe Uygun Değer (Anapara Tutarı) Gerçeğe Uygun Değer (Çek Bedeli) Gerçeğe Uygun Değer (İskonto Edilmiş Tutar) Gerçeğe Uygun Değer İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Gerçeğe Uygun Değer (Çek Bedeli) İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Kar/Zararda Raporlanır (TFRS 9) Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) Kredinin Nominal Tutarı Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) İtibari Değer (VUK/Md. 286) Mukayyet Değer/ Senetli Alacaklarda Reeskont (VUK/Md. 285) Kıst Faiz Gideri (VUK/Md. 285) Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) Mukayyet Değer (VUK/Md. 285) İtibari Değer (VUK/Md. 286) 3 Yıl İçinde Zararla İtfa Olunmazsa Kar Hesabına Aktarılır (VUK/Md. 324)

115

116 Hasılat: Ortakların sermayeye katkıları dıģında, özkaynakta artıģla sonuçlanan ve iģletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır.

117 Mal satıģları, Hizmet sunumları ve ĠĢletme varlıklarının baģkaları tarafından kullanılmasından sağlanan; - Faiz, - Ġsim hakkı ve - Temettüler

118 Ekonomik Faydaların ĠĢletmeye GiriĢinin Muhtemel Olması Güvenilir ġekilde Ölçülmesi

119 Ölçüm: Gerçeğe Uygun Değer Gerçeğe Uygun Değer: KarĢılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiģtirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Hasılat, iģletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde tutularak, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.

120 Takasa konu edilen mal veya hizmetler benzer özelliklere ve değere sahip değilse hasılat yaratıcı bir iģlem olarak değerlendirilmez. Takasa konu edilen birbirinden farklı mal veya hizmetlerin değiģtirilmesinde, takas hasılat yaratan bir iģlemdir ve hasılat, alınan mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun değerinden transfer edilen nakit ve nakit benzerleri tutarının düģülmesi suretiyle hesaplanır. Alınan değerlerin gerçeğe uygun değeri belirlenemiyorsa hasılat, elden çıkarılan mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun değerine varsa transfer edilen nakit ve nakit benzerleri tutarının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

121 Vadeli satış işlemlerinde satış bedelinin gerçeğe uygun değeri gelecekteki tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenir. Dolayısıyla peşin bedel ile vadeli bedel arasındaki tutar, faiz geliri olarak dikkate alınır.

122 Bir ürünün satıģ bedeli ayrıģtırılabilir nitelikteki satıģ sonrası servis hizmetlerini de içeriyorsa, servis hizmetine iliģkin bedel bu hizmetin verildiği dönemlerde hasılat yazılır.

123 TMS 11 Uyarınca ĠnĢaat SözleĢmeleri Dahil Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi: Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi; ĠĢleme iliģkin ekonomik yararların iģletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması; Raporlama dönemi sonu itibariyle iģlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi ve ĠĢlem için katlanılan maliyetler ile iģlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

124 HİZMET SUNUMLARINA İLİŞKİN HASILATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (TMS 11 DAHİL) Sonucun Güvenilir Şekilde Tahmin Edilmesi Sonucun Güvenilir Şekilde Tahmin Edilememesi Sonucun Güvenilir Şekilde Tahmin Edilememesi ve Maliyetlerin Geri Kazanılmasının Muhtemel Olmaması Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi Katlanılmış Maliyetlerden Geri Kazanılması Muhtemel Olan Tutar Kadar Maliyetler Gider Yazılır Hasılat Kaydı Yapılmaz

125 Etkin faiz yöntemi uygulanır. Faiz içeren bir menkul kıymetin ediniminden önce ödenmemiģ faizin tahakkuku durumunda; sonradan tahsil edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait kısım hasılat olarak finansal tablolara yansıtılır.

126 Ġlgili sözleģmenin özü dikkate alınarak, Tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilir.

127 Hissedarların tahsil etme hakları ortaya çıktığında finansal tablolara yansıtılır

128 Daha önce finansal tablolara yansıtılmıģ olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizlik ortaya çıktığında, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilmesi muhtemel olmaktan çıkan tutar baģlangıçta hasılat olarak muhasebeleģtirilmiģ tutarın düzeltilmesi yerine, gider olarak finansal tablolara yansıtılır.

129 TMS 18 HASILAT VERGİ KANUNLARI Peşin Bedelli Satış Gerçeğe Uygun Değer Satış Bedeli Vadeli Satış Takas Hizmet Faiz Karşılık Ayırma Vade Farkı Hariç Nakit Tutar Birbirinden Farklı Mal veya Hizmetlerin Değiştirilmesinde Gerçeğe Uygun Değer Tamamlanma Yüzdesi (Dönemsel) Etkin Faiz Yöntemi (Bileşik Faiz) Daha Önce Hasılat Yazılan Bir Tutarın Tahsil Edilebilirliği Konusunda Belirsizlik Oluşursa Bu Tutar Gider Yazılır Vade Farkı Dahil Satış Bedeli Emsal Bedel (VUK/Md. 267) Dönemsellik Esası Basit Faiz VUK/md. 322 veya 323 te Yer Alan Şartların Sağlanması Gerekir

130

131 Kiralama: Kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya ödeme planı karģılığında, taraflarca kararlaģtırılmıģ bir zaman süresince kiracıya devrettiği sözleģmedir.

132 KAPSAM: AĢağıda yer alanlar hariç her çeģit kiralama iģleminin muhasebeleģtirilmesi: Maden, petrol, doğalgaz ve benzeri yeniden teģekkülü mümkün olmayan kaynakların araģtırılması ve kullanılmasına iliģkin kiralama iģlemleri ve Sinema filmleri, videokasetler, oyunlar, el yazıları, patentler ve telif hakları gibi hak ve ürünlerin lisans anlaģmaları.

133 KİRALAMA İŞLEMLERİ Finansal Kiralama Risk ve faydaların tamamen devredildiği kiralamalar Faaliyet Kiralaması Finansal kiralama haricindeki kiralamalar

134

135 TANIM: Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve yararların devredildiği sözleģmedir. AĢağıdaki Ģartların tek baģlarına ya da bir arada olduğu sözleģmeler finansal kiralama sözleģmeleri olarak nitelendirilir. Kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda veya daha önce kiracıya geçeceğinin öngörülmesi; Kiracıya, kiralanan varlığı buna iliģkin opsiyonun kullanım tarihinde oluģması beklenen gerçeğe uygun değerinden çok daha düģük bir bedelle satın alma opsiyonu verilmesi nedeniyle, kiralama sözleģmesinin baģlangıcı itibariyle kiracı tarafından bu opsiyonun kullanılacağının beklenmesi; Mülkiyet kiracıya geçmeyecek dahi olsa, kira süresinin kiralanan varlığın ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması; Kiralama sözleģmesinin baģlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin, en az, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eģit olması ve Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değiģiklikler yapılmadığı sürece, sadece kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması.

136 SözleĢme süresinin sonunda mülkiyet genelde kiracıya geçmez Varlık ekonomik ömrü boyunca birden fazla faaliyet kiralamasına konu edilebilir Kira ödemelerinin bugünkü değeri bugünkü satın alma bedelinin çok altındadır Bakım, onarım ve sigorta giderleri kiralayana aittir Önceden belirlenen süreler içinde sözleģme iptal edilebilir Ekseriyetle gemi, uçak, taģıt araçları konu edilir

137 Ġlk Kayıt: Kiralanan varlığın gerçeğe uygun değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düģük olanı ile varlık ve borç olarak muhasebeleģtirilir. Sonraki Ölçüm: Kira ödemeleri borç anapara ödemesi ve faiz giderleri olarak muhasebeleģtirilir. Varlık olarak muhasebeleģtirilen tutar amortismana tabi tutulur: - Varlığın kiralama süresi sonunda kiracı tarafından satın alınacağının kesine yakınsa, yararlı ömür esasına göre (TMS 16 ve TMS 38) - Varlığın kiralama süresi sonunda kiracı tarafından satın alınacağı kesin değilse, kiralama süresi ile yararlı ömründen kısa olanı dikkate alınır.

138 Ġlk Ölçüm: Net kiralama yatırımı tutarına eģit tutarda bir alacak olarak gösterirler. Net Kiralama Yatırımı: Brüt kiralama yatırımının, kiralama iģleminde zımnen yer alan faiz oranında iskonto edilen kısmıdır (Bugünkü Değer). Brüt Kiralama Yatırımı: Kiralama süresince elde edilecek kira gelirlerinin nominal tutarları toplamıdır. Brüt Kiralama Yatırımı Net Kiralama Yatırımı = Faiz Geliri Üretici veya Satıcı Konumundaki Kiraya Verenler Ġçin: Gerçeğe Uygun Değer Defter Değeri = SatıĢ Karı/Zararı

139 Yapılan kira ödemeleri doğrusal (eģit) olarak kiralama süresi boyunca gider olarak muhasebeleģtirilir. Doğrusal amortisman yöntemi çerçevesinde gider olarak muhasebeleģtirilir (Tüm Kira Bedelinin PeĢin Ödenmesi Durumunda).

140 Örnek: X, yerel bankalar tarafından üzerinde görüģ birliğine varılmıģ tahmin uyarınca, gelecekteki beģ yıl boyunca genel fiyat seviyesi endeksinin, devlet tarafından yayımlandığı Ģekliyle, yıllık ortalama % 10 artacağının öngörüldüğü bir ülkede faaliyet göstermektedir. X, bir faaliyet kiralaması kapsamında Y den beģ yıl için bir ofis yeri kiralamıģtır. Kira ödemeleri, gelecekteki beģ yıllık dönem boyunca beklenen yıllık %10 genel enflasyonu yansıtacak Ģekilde aģağıdaki gibi yapılandırılmıģtır: 1. Yıl : TL 2. Yıl : TL 3. Yıl : TL Dönemler Ġtibariyle Gider Yazılacak Tutar: 4. Yıl : TL / 5 = TL 5. Yıl : TL Toplam: TL

141 Kiralama süresi boyunca doğrusal yöntem uygulanmak suretiyle gelir olarak muhasebeleģtirilir. Kira gelirinin elde edilmesinde katlanılan maliyetler, amortismanlar dahil olmak üzere, gider olarak muhasebeleģtirilir.

142 Bir varlığın satıģını ve yine aynı varlığın geri kiralanmasını içerir. Kira ödemeleri ve satıģ fiyatı, bunlar bir bütün olarak müzakere edildiğinden, genellikle birbirlerine bağımlıdır.

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-18 HASILAT İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Standartla İlgili Kavramlar O Standardın Getirdikleri O Hasılatın Ölçülmesinde Genel İlkeler O Mal Satışından Elde

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-2 STOKLAR İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Stokun Tanımı O Standardın Getirdikleri O Stok Maliyetlerinin Belirlenmesi O Stok Maliyetinin Ġçeriği O Stok Maliyetini

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ STANDARDIN AMACI Stokların maliyetinin nasıl saptanacağı, Nasıl gidere dönüģeceği, Stok maliyetlerinin

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU 1: TMS 18 Hasılat standardına göre; mal satışı ve hizmet sunumlarına ilişkin hasılatın,

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3

İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 6102 Sayılı Kanun da Türkiye Muhasebe Standartlarının Yer Aldığı Maddeler 5 1.2 Tam Set Muhasebe Standartları: 6 1.3 Muhasebe Standartlarına Yaklaşımımız ve Yapılan Çalışmanın

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU I- GENEL AÇIKLAMALAR Sakıp ŞEKER Yeminli Mali Müşavir Hukuksal çerçevesi 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ Sunum Planı Yeni Yaklaşımlar İşletme Kültürü Bileşenleri Düzenlemeler/Düzenleyici Otoriteler Yeni Muhasebe Düzeni TMS/TFRS Uygulayacaklar TMS/TFRS Vergi Farklılıkları

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim ġirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim ġirketi. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Bu rapor 59 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2014 Tarihi Ġtibarıyla Konsolide Olmayan

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. AMACI

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. AMACI TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. AMACI Bu Standardın amacı, maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir. Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesindeki temel konular; varlıkların

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek TMS 18 HASILAT İçerik Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek 2 Giriş TMS 18, ilk defa 09/12/2005 tarihinde

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

TMS 2 STOKLAR 1. AMACI

TMS 2 STOKLAR 1. AMACI 1. AMACI TMS 2 STOKLAR Bu standardın amacı stoklarla ilgili muhasebe iģlemlerini açıklamaktır. Muhasebede stokların muhasebeleģtirilmesi ile ilgili temel konu, stokların bir varlık olarak muhasebeleģtirilmesinde,

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı