Denetimden. Not Menkul Kıymetler (net) Not Ticari Alacaklar (net)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Denetimden. Not 4 3.728 5.061 Menkul Kıymetler (net) Not 5 113.634 117.022 Ticari Alacaklar (net)"

Transkript

1

2 SAHA KURUMSAL YÖNETĐM VE KREDĐ DERECELENDĐRME ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2007 BĐLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası YTL olarak ifade edilmiştir.) Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş VARLIKLAR Notlar Dönen Varlıklar : Hazır Değerler Not Menkul Kıymetler (net) Not Ticari Alacaklar (net) Not Finansal Kiralama Alacakları (net) Not 8 Đlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Not 9 Diğer Alacaklar (net) Not Canlı Varlıklar (net) Not 11 Stoklar (net) Not 12 Devam Eden Đnş.Sözleş. Alacaklar (net) Not 13 Ertelenen Vergi Varlıkları Not 14 Diğer Cari / Dönen Varlıklar Not Toplam Dönen Varlıklar Duran Varlıklar : Ticari Alacaklar (net) Not 7 Finansal Kiralama Alacakları (net) Not 8 Đlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Not 9 Diğer Alacaklar (net) Not 10 Finansal Varlıklar (net) Not 16 Pozitif/Negatif Şerefiye (net) Not 17 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Not 18 Maddi Varlıklar (net) Not Maddi Olmayan Varlıklar (net) Not 20 Ertelenen Vergi Varlıkları Not 14 Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar Not 15 Toplam Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcısıdır.

3 SAHA KURUMSAL YÖNETĐM VE KREDĐ DERECELENDĐRME ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2007 BĐLANÇOSU Yükümlülükler ve Özsermaye Kısa Vadeli Yükümlülükler: Finansal Borçlar (net) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası YTL olarak ifade edilmiştir.) Denetimden Geçmiş Uzun Vad. Fin. Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) Đlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Devam Eden Đnşaat Sözleş. Hakediş Bedelleri (net) Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) Denetimden Geçmemiş Notlar Not 6 Not 6 Not 8 Not 10 Not 7 Not 9 Not 21 Not 13 Not 23 Not 14 Not Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı Uzun Vadeli Yükümlülükler: Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) Đlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) Not 6 Not 8 Not 10 Not 7 Not 9 Not 21 Not 23 Not 14 Not Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI ÖZSERMAYE Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri Đhraç Primleri Hisse Senedi Đptal Karları Yeniden Değerleme Fonu Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Özsermaye Düzeltme Farkları Not 25 Not 26 Not 26 Not 26 Not 26 Not 26 Not Kar Yedekleri Yasal Yedekler Not 27 Statü Yedekleri Not 27 Olağanüstü Yedekler Not 27 Özel Yedekler Not 27 Serm. Eklenecek Đşt. Hisseleri ve Gayrim. Satış Kazançları Not 27 Yabancı Para Çevrim Farkları Not 27

4 Net Dönem Karı / Zararı (18.217) (50.069) Geçmiş Yıllar Karı / Zararı Not 28 (54.234) (4.165) Özsermaye Toplamı YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcısıdır

5 SAHA KURUMSAL YÖNETĐM VE KREDĐ DERECELENDĐRME ANONĐM ŞĐRKETĐ 01 OCAK - 31 ARALIK 2007 DÖNEMĐNE AĐT GELĐR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ('' YTL'') olarak ifade edilmiştir) ESAS FAALĐYET GELĐRLERĐ Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Satış Gelirleri (net) Satışların Maliyeti (-) ( ) (19.013) Hizmet Gelirleri (net) - - Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (net) - - BRÜT SATIŞ KARI / ZARARI Faaliyet Giderleri (-) ( ) (93.410) NET ESAS FAALĐYET KARI / ZARARI (28.460) (62.889) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) (375) (301) Finansman Giderleri (-) - - FAALĐYET KARI VE ZARARI (17.650) (50.069) Net Parasal Pozisyonu Kar/Zararı ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR (17.650) (50.069) VERGĐ Cari Yıl Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Gelir / Gider NET DÖNEM KARI veya ZARARI (18.217) (50.069) Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcısıdır

6 SAHA KURUMSAL YÖNETĐM VE KREDĐ DERECELENDĐRME ANONĐM ŞĐRKETĐ Dönemine ait Nakit Akım Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (''YTL'') olarak ifade edilmiştir) NET DÖNEM KARI / ZARARI (18.217) Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Payları (+) Karşılıklardaki Değişiklikler (+) Faiz Giderleri (+) 0 VARLIK ve BORÇLARDAKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ NET NAKİT (11.921) Varlık ve Borçlardaki Değişimler Ticari Alacaklardaki Artış (-) Diğer Alacaklardaki Artış (-) (531) 3-Diğer Varlıklardaki Azalış (+) Ticari Borçlardaki Artış (+) Diğer Borçlardaki Artış (+) Ödenen Vergi 0 7-Ödenen Kıdem Tazminatı 0 8-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit ESAS FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NET NAKİT (1.039) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit (294) 1-Duran Varlık Yatırımları (-) (294) 2-Duran Varlık Satışı (+) 0 3-Tahsil Edilen Faiz ve Temettüler (+) 0 Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 0 1- Kredilerdeki Artış(+) 0 NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ AZALIŞ (1.333) DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcısıdır

7 SAHA KURUMSAL YÖNETĐM VE KREDĐ DERECELENDĐRME ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2007 TARĐHĐNDE SONA EREN DÖNEME AĐT ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) Sermaye Sermaye Taahhüdü Özsermaye Düzeltme Farkları Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Net Dönem Karı /(Zararı) Geçmiş Yıllar Karı /(Zararı) Toplam 31 Aralık 2006 itibariyle (50.069) (4.165) Nakit Sermaye Artışı Transfer (50.069) 0 B.amortisman Düzeltme Farkı Net Dönem Karı / Zararı (18.217) - (18.217) 31 Aralık 2007 itibariyle (18.217) (54.234) Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcısıdır

8 NOT 1 - ORGANĐZASYON VE FAALĐYET KONUSU Genel Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Anonim Şirketi ( Şirket ), ticaret siciline sicil numarası ile tarihinde tescil edilmiş ve 07 Aralık 2005 tarih, 6447 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) tarihli kararıyla Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Derecelendirmesi alanında; tarihli kararıyla da Kredi Derecelendirmesi alanında yetki belgesi almıştır.. Ortaklık Yapısı Şirket ortaklarının unvanları ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir: Adı Soyadı / Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Selim Suhan Seçkin % 25,00 % 25,00 Ali Perşembe % 25,00 % 25,00 Demet Karadayı % 25,00 % 25,00 Abbas Yüksel % 25, ,00 % 25, ,00 Gökhan Aydoğan % 0,00 1,00 % 0,00 1,00 TOPLAM %100, %100, Faaliyet Merkezi ve Çalışan Sayısı Şirket faaliyetlerini tek bir coğrafi bölümde (Türkiye) ve tek bir iş alanında (derecelendirme faaliyetleri) yürütmektedir. Şirket in merkezi Đstanbul dadır ve 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle çalışan sayısı 3 tür. Şirket in Genel Müdürlüğü Valikonağı Caddesi, Akkavak Sok. 12/2 Nişantaşı, Şişli, Đstanbul adresindedir. Ayrıca şubesi bulunmamaktadır. NOT 2 MALĐ TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI Ekli mali tablolar 15 Kasım 2003 tarihli seri XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ i ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ekteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan esaslar aşağıdaki gibidir: Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak muhasebe kayıtlarını tutmakta ve yasal mali tablolarını hazırlamaktadır. Mali tablolar Şirket in yasal kayıtlarına dayandırılmış ve Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiş olup Tebliğe göre Şirket in durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım düzeltmelere ve sınıflandırmalara tabi tutularak hazırlanmıştır. Söz konusu düzeltmeler genel olarak finansal araçların, maddi ve maddi olmayan varlık ve amortismanlarının ve kıdem tazminatı karşılıklarının

9 tebliğe göre değerlemesinden kaynaklanmıştır. Şirket, 31 Aralık standartları uygulamıştır tarihi itibariyle zorunlu olan tüm Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No: 25 sayılı Tebliği, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (15 Kasım 2003) yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, dileyen işletmelere 30 Haziran 2003 veya izleyen tarihler itibariyle sona eren yıllık veya ara hesap dönemlerinden başlamak üzere bu Tebliğ hükümlerini uygulama imkanı getirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 11/367 sayılı kararı ile mevcut objektif kriterler dikkate alındığında, yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, yüksek enflasyon dönemlerine ilişkin kriterler oluşmadığından 2005, 2006 ve 2007 yılı mali tabloları enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamıştır. NOT 3 - ÖNEMLĐ MUHASEBE ĐLKELERĐ a. Hazır Değerler Nakit akım tablosu gösterimi amacıyla yapılan nakit ve nakit eşdeğerleri tanımlaması kasadaki nakit varlığı, banka ve diğer finansal kuruluşlardaki mevduatı, diğer para piyasası plasmanlarını ve 3 ay veya daha kısa vadeli geri satış sözleşmeleri çerçevesinde kullandırılan fonları içermektedir. (Not 4) b. Menkul Kıymetler Şirket yatırım amaçlı varlıklarını şu iki kategoride sınıflandırmıştır: Alım-satım amaçlı finansal varlıklar ve Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar. Likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar Alım-satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Şirket, bu finansal araçların sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte uygun bir şekilde yapmaktadır. Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılmakta ve kayda alınmalarını takip eden dönemlerde makul değerleri ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Borsada işlem gören hisse senetlerinin makul değeri, ilgili hisse senedinin ĐMKB de bilanço tarihi itibariyle oluşan en iyi alış fiyatıdır. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan faizler öncelikle faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kar payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin alım ve satım işlemleri teslim tarihi ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar belirli bir vade yapısı ve belirli tutardaki ödemeleri içeren ve işletmenin vadesine kadar elde tutma niyeti ve gücü olan kıymetlerdir. Vadesine kadar elde tutulacak menkul kıymetler bilanço tarihi itibariyle piyasada oluşmuş en iyi alış fiyatı ile değerlenmektedir. Tüm finansal varlıklar, satın alma masrafları da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Mali tablolara yansıtılmasından sonra satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul değerlerinin güvenilir bir şekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece makul değerleri üzerinden değerlendirilmiştir.

10 c. Dövizli Đşlemler Yıl içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden; dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler ise dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden YTL ye çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazanç ve zararları, gelir tablosuna yansıtılmıştır. d. Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar elde etme maliyetlerinden birikmiş amortismanlar indirildikten sonra kalan net değerleri üzerinden gösterilmektedir. Maddi duran varlıklar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman metoduyla aşağıdaki kullanılabilir ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmuştur: Duran Varlık Cinsi Faydalı Ömür (Yıl) Amortisman Oranları Makine Tesis 3-5 % 33 - % 20 Demirbaşlar 5 % 20 Maddi varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. Maddi varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar, diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler. e. Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan varlıklar, iktisap edilen haklardan ve özel maliyetlerden oluşmakta olup, mali tablolarda, kayıtlı değerlerinden birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değerleri üzerinden gösterilmektedir. Maddi olmayan varlıklar 5 yıllık ve 3 yıllık tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile itfa edilmektedirler. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir tutarlarına indirilir. f. Kıdem tazminatı karşılığı Kıdem tazminatı yükümlülüğü şirket çalışanlarının en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılması durumunda, ilişkisi kesilmesi halinde, vefat veya askerlik hizmetleri için çağrılması durumunda, şirketin yasal bir zorunluluğu olarak Türk Đş Kanunu nun gerektirdiği gibi hesaplanan kıdem tazminatının bugünkü tahmini değerini yansıtmaktadır (Not 23 ). g. Karşılıklar Karşılıklar, şirketin geçmişteki işlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların dışa akmasının gerekli olabileceği ve bu tutar için güvenilir bir tahminin yapılabileceği durumlarda mali tablolara yansıtılır.

11 h. Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün varlık ve yükümlülükler mali tablolara dahil edilmemektedir. Bu tür varlık ve yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak dipnotlarda açıklanmaktadır. ı. Finansal Risk Yönetimi Şirket faaliyetlerinden dolayı, para ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketin toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamaktadır. Kredi Riski: Şirket in kullandırdığı krediler karşılığında aldığı teminatlardan dolayı karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcut değildir. Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir. Likidite riski: Likidite riski, Şirket in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Kur Riski: Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle önemli bir kur riskine maruz kalmamıştır. i. Gelir ve Giderlerin Muhasebeleştirilmesi Tüm faiz taşıyan araçlara ilişkin faiz gelirleri ve giderleri tahakkuk esasına göre ilk alım maliyeti üzerinden etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak gelir tablosuna yansıtılmıştır. Faiz gelirleri, mevduat faizi gelirleri, Borsa Para Piyasası faiz gelirleri, Kredili işlemler faiz gelirleri, sabit getirili menkul kıymetlerden alınan kupon faizlerini, hazine bonoları üzerindeki birikmiş faiz ve primleri içermektedir. Gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. j. Ertelenen Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, varlık ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi hesaplamasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranları kullanılır. Başlıca geçici farklar, maddi duran varlık ve stokların maliyet değerleri üzerinden düzeltilmesinde, hali hazırda vergiden düşürülemeyen/vergiye tabi kazanılmamış kredi finansman gelirleri ve giderleri karşılıklarından, kıdem tazminatı karşılığından, kullanılmayan mali zararlar ile kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından doğmaktadır.

12 Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumundan ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. k. Netleştirme Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler. NOT 4 HAZIR DEĞERLER 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle hazır değerlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir. Kasa Bankalar Vadesiz Mevduatlar YTL Toplam NOT 5 - MENKUL KIYMETLER Menkul kıymetlerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir; Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bon B Tipi Likit Fon Toplam Menkul Kıymetler ( Net ) Alım-satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıkların kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir ; 1-30 gün gün gün günden fazla - - Toplam

13 NOT 6 FĐNANSAL BORÇLAR Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur.) NOT 7 TĐCARĐ ALACAK ve BORÇLAR Ticari alacak ve borçların ayrıntısı aşağıdaki gibidir. a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Müşteriler Verilen Depozito ve Teminatlar Toplam b) Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur.) c) Kısa Vadeli Ticari Borçlar Satıcılar Toplam d) Uzun Vadeli Ticari Borçlar Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur.) NOT 8 FĐNANSAL KĐRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur.) NOT 9 ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARLA ĐLGĐLĐ BAKĐYELER VE ĐŞLEMLER a) Đlişkili taraflardan olan alacak ve borç yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur.) b) Đlişkili taraflarla dönem içinde gerçekleştirilen işlem yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur.) NOT 10 DĐĞER ALACAK ve BORÇLAR 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle diğer alacak ve diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir.

14 a) Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli) Diğer Çeşitli Alacak Toplam b) Diğer Yükümlülükler (Kısa Vadeli) Ödenecek Vergi ve Fonlar Odenecek Sosyal Güv.Kesintileri Gider Tahakkukları Toplam NOT 11 CANLI VARLIKLAR Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 12 STOKLAR Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 13 DEVAM EDEN ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ ALACAKLARI VE HAKEDĐŞ BEDELLERĐ Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 14 ERTELENEN VERGĐ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ Ertelenen vergi yükümlüğünün ayrıntısı aşağıdaki gibidir. Ertelenen Vergi Yükümlülükleri (642) - Ertelenen Vergi Varlıkları ( - ) 75 - Ertelenen Vergi Varlıkl. (Yükümlülüğü) ( Net ) (567) - Şirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Seri XI, No 25 Tebliği hükümleri ve yasal mali tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, SPK Seri XI, No 25 Tebliği ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesine yol açar. 31 Aralık 2007 tarihinde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran %20 dir. (31Aralık 2006: %20). Döneme ilişkin birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) nün açıklanan vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:

15 31 Aralık 2007 Toplam Geçici Ertelenmiş Farklar Vergi Kıdem Tazminatı Karşılığı Ertelenen Vergi Varlıkları 75 Menkul Kıymetler Maddi Varlıklar (226) (45) Ertelenen Vergi Borçları 642 Ertelenen Vergi Borç. Net 567 NOT 15 DĐĞER CARĐ/CARĐ OLMAYAN VARLIKLAR 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle diğer cari varlıkların detayı aşağıdaki gibidir. Gelecek Aylara ait Giderler 978 Gelir Tahakkukkları 854 Devreden KDV Peşin Ödenen Vergiler İş Avansları Personel avansları Toplam (*) Gelecek aylara ait giderlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2007 itibariyle diğer cari olmayan varlık yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur.) NOT 16 FĐNANSAL VARLIKLAR Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur.) NOT 17 POZĐTĐF / NEGATĐF ŞEREFĐYE Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRĐMENKULLER Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 19 MADDĐ DURAN VARLIKLAR - NET Maddi varlıkların dönemindeki hareketleri aşağıdaki gibidir. Maliyet 31 Aralık 2006 Giriş Çıkış 31 Aralık 2007

16 Makine Demirbaşlar Toplam Birikmiş Amortisman Makine Demirbaşlar Toplam Net Defter Değeri Şirket in maddi duran varlıklarının toplam sigorta tutarı YTL dir. NOT 20 MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - NET Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 21 ALINAN AVANSLAR Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 22 EMEKLĐLĐK PLANLARI Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI a) Kısa Vadeli Borç Karşılığı yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) b) Uzun Vadeli Borç Karşılıklarının tamamı Kıdem Tazminatı Karşılıklarından oluşmaktadır. Türk yasalarına göre Şirket en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmeti için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle 2.030,19 YTL (31 Aralık 2006: YTL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini üzerinden kayıtlara yansıtılmıştır. SPK Seri XI, No 25 Tebliği ilgili hükümleri, Şirket in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam karşılığın hesaplanmasına yönelik aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır. Iskonto Oranı % 6 % 6 Emeklilik Olasılığının Tahmini İçin Devir Hızı Oranı % 0 % 0 Temel varsayım, enflasyon ile orantılı olarak her yıllık hizmet için 2.030,19 YTL (31 Aralık 2006: YTL) olan tavan yükümlülüğünün artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir.

17 Cari dönem kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2006 bakiyesi - Cari Dönemde Ayrılan Karşılık Tutarı 375 Cari Dönemde Đptal Edilen Karşılık Tutarı - 31 Aralık 2007 bakiyesi 375 NOT 24 ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR / ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 25 SERMAYE Đmtiyazlı hisse senedi bulunmayan şirketin sermayesi her biri 1 YTL nominal değerde adet paydan oluşmaktadır. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Anonim Şirketi nin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıda belirtilmiştir. Adı Soyadı / Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Selim Suhan Seçkin % 25,0000 % 25,0000 Ali Perşembe % 25,0000 % 25,0000 Demet Karadayı % 25,0000 % 25,0000 Abbas Yüksel % 24, ,00 % 24, ,00 Gökhan Aydoğan % 0,0005 1,00 % 0,0005 1,00 TOPLAM %100, %100, NOT 26 SERMAYE YEDEKLERĐ Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 27 KAR YEDEKLERĐ Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20 sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5 i olarak ayrılır. Đkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş

18 sermayenin %5 ini aşan dağıtılan karın %10 udur. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50 sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. Đkinci tertip kanuni yedek akçe ise, % 5 birinci tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kar, dağıtıma tabi tutulacaksa bu kısım üzerinden sınırsız olarak % 10 oranında ayrılır. Đkinci tertip kanuni yedek akçe Şirket in zararlarına karşı kullanılabilir. Kurumun kar yedeği yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 28 GEÇMĐŞ YIL KARLARI / ZARARLARI a) Geçmiş Yıl Karları / Zararları Geçmiş yıl zararlarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir Yılı Zararı (50.069) 2004 Yılı Zararı (4.165) 2005 Yılı Geçmiş Yıl Zararları (4.165) Toplam (54.234) Toplam (4.165) b) Kar Dağıtım Esasları Dönem karı, geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedek akçeler, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatının öngördüğü yedek akçeler ve zarar indirimi yapıldıktan sonra sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilir. Gelir Vergisi Kanunu nun 94-6/b-i bendine göre, tüm mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan kar payları % 10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz. NOT 29 YABANCI PARA POZĐSYONU 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle; yabancı para pozisyonu bulunmamaktadır. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 30 DEVLET TEŞVĐK VE YARDIMLARI Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 31 KARŞILIKLAR ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Taahhütler ve yükümlülükler Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur)

19 Verilen teminat mektupları Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) Hukuki Konular Şirketin ve tarihleri itibariyle, aleyhine veya lehine açılmış ve/veya devam eden herhangi bir davası yoktur. NOT 32 ĐŞLETME BĐRLEŞMELERĐ Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 34 BĐLÂNÇO TARĐHĐNDEN SONRAKĐ OLAYLAR Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 35 DURDURULAN FAALĐYETLER Yoktur. (31 Aralık 2006 Yoktur) NOT 36 ESAS FAALĐYET GELĐRLERĐ Esas faaliyet gelirlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir: a) Satış Gelirleri 01 Ocak Aralık Ocak Aralık 2006 Derecelendirme Geliri Eğitim Danışmanlık Toplam b)satışların Maliyeti 1 Ocak Aralık Ocak Aralık 2006 Memur Ücret ve Giderleri (97.887) (531) Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler (5.639) (8.132) Kira (21.912) (10.350) Toplam ( ) (19.013)

20 NOT 37 FAALĐYET GĐDERLERĐ Faaliyet Giderlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir. 1 Ocak Aralık Ocak Aralık 2006 Genel Yönetim Giderleri ( ) (93.410) Toplam ( ) (93.410) Yukarıdaki gider kalemlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir; a) Genel Yönetim Giderleri 1 Ocak Aralık Ocak Aralık 2006 Çeşitli Büro Gid. (33.919) (17.459) Vergi Ve Harçlar (1.602) (2.039) Huzur Hakları (47.911) (47.751) Su Giderleri ( 2.276) - Elektrik Gideri ( 562) Enerji Su Yakıt Giderleri - (1.038) Haberleşme Gideri (4.025) (1.742) Doğalgaz Gid (197) - Tic. Od. Gid. (1.092) (2.426) Amortisman Giderleri (5.354) (5.335) Diğer Giderler (10.118) (15.620) Toplam ( ) (93.410) NOT 38 DĐĞER FAALĐYETLERDEN GELĐR / GĐDER VE KAR / ZARARLAR 1 Ocak Aralık Ocak Aralık 2006 Diğer Faaliyetlerden Gelirler Karlar Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (375) (301) a)diğer faaliyet gelirlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir. 1 Ocak Aralık Ocak Aralık 2006 Faiz Geliri Menkul Kıymet Gelir Reeskontları Toplam

21 b)diğer faaliyet giderlerinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir. 1 Ocak Aralık Ocak Aralık 2006 Kıdem Tazminatı Karşılığı (375) - Menkul Kıymet Satış Zararı (301) Toplam (730) (301) NOT 39 FĐNANSMAN GĐDERLERĐ Yoktur. (31 Aralık 2006-Yoktur) NOT 40 NET PARASAL POZĐSYON KAR / ZARARI Yoktur. (31 Aralık 2006-Yoktur) NOT 41 VERGĐ Türkiye de kurumlar vergisi oranı %20 dir. ( 2006: % 20 ) Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 (2006 mali yılı için %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir. En az iki yıl süre ile elde tutulmuş iştirakler ile gayrimenkullerin satışından doğan karlar, sermayeye eklenmeleri şartı ile vergiden istisnadır. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. NOT 42 HĐSSE BAŞINA KAZANÇ

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR 1-2. GELĐR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU.. 4 NAKĐT AKIM TABLOSU... 5-6 FĐNANSAL TABLOLARA AĐT

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

BEKO ELEKTRONİK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEKO ELEKTRONİK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza. Süleyman Seba Caddesi

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. (SERİ :XI NO:29 KONSOLİDE OLMAYAN) 31.03.2011 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİTABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİTABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİTABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR (II-14.1 KONSOLĐDE OLMAYAN) 31.03.2014 (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİA.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

PENGUEN GIDA SANAYİA.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Cardif Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, CARDIF SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı