FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"

Transkript

1 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI BİRİNCİ ÜÇ AYLIK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Seri : IV, No : 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile borsa şirketlerinin esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri Şirketimizin itibarı ve mali olanakları açısından son derece önem arzetmektedir. Bu nedenle kurumsal yönetimin kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler, Şirketimiz tarafından da 2003 yılından itibaren uygulanmakta olup, 2012 yılının birinci üç aylık faaliyet döneminde Şirket faaliyetleri bahsekonu tebliğde yer alan ilkeler çerçevesinde sürdürülmüştür. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi : Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : IV, No : 41 Sayılı Tebliği nin ilgili hükümleri doğrultusunda Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Bu birimin sorumlu personeli aynı zamanda Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesidir. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol üstlenmiştir. Bu bağlamda ilgili birim, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB); Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP); Takasbank; Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) na karşı Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmekte, sermaye artırımlarında, kâr payı dağıtımlarında, pay sahiplerinin işlemlerini yapmakta, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakta, pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta ve bu işlemlere ilişkin her türlü iş takibini yürütmektedir. Genel kurullarla ilgili toplantı öncesi hazırlıkların yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınması ve genel kurulun onayına sunulması, genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, talep edenlere gönderilmesi, sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin izlenmesi ve Şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi bu birim tarafından yapılmaktadır. Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımı da bu birimin görevleri arasındadır. Ayrıca, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi bünyesinde Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması için Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı na sahip bir personel görevlidir. Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin sorumlusu ve bağlı personelinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri aşağıdadır. S.Şebnem Özden Birim Sorumlusu hat Mustafa Ayar Birim Personeli hat 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı : Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır. Şirketimizin web sitesi pay sahiplerinin bilgi taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde basın ilân yoluyla da yatırımcılara ulaşılmaktadır.

2 Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakta olup, dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır. Şirket faaliyetleri, genel kurulca onaylanan bağımsız dış denetim kuruluşu ve genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen denetçi veya denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 4. Genel Kurula Katılım Hakkı : 2012 yılının birinci üç aylık döneminde genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir. (2011 yılı faaliyetlerine ilişkin ortaklar olağan genel kurul toplantısı 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılacaktır.) Olağan genel kurullar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre asgari toplantı yeter sayısı (% 25) gerektirmesine rağmen Şirketimiz olağan genel kurullarında çoğunluğun katılımı sağlanmaktadır. En büyük ortağımız Feniş Holding Anonim Şirketi nin iştirak oranı % 69,209 olduğundan, toplantıda gerekli nisabın (yeter sayının) sağlanmasında problem yaşanmamaktadır. Olağan genel kurul toplantılarına son yıllarda medyadan katılım olmamaktadır. Genel Kurul toplantısına davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Genel kurul toplantısı yapılması için yönetim kurulu kararı alındığı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) na ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) na gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Toplantılara davet; esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarıları ve vekaletname örneği ile birlikte, Şirketimizin web sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde toplantı tarihinden en az 21 (yirmibir) gün önce ilânen yayımlanmak suretiyle yapılmaktadır. Genel kurul öncesinde toplantıdan en az 21 (yirmibir) gün evvel Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Ek Tablolar ve Açıklayıcı Notlar ile Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi, varsa Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve gündem maddelerine ilişkin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları da içeren ayrıntılı bilgilendirme notu Şirketin merkez adresinde ve İstanbul Şube adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurullarda pay sahipleri Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Şirket esas sözleşmesinde, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda hüküm bulunmamakta olup, bu konular yönetim kurulunun yetkisindedir. Pay sahiplerinin genel kurula katılımının kolaylaştırılması amacıyla, Şirketimizin web sitesinde gerekli duyurular yapılmaktadır. Genel kurul tutanakları Şirketin merkez adresinde ve İstanbul Şubesinde pay sahiplerinin incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir. Ayrıca tutanaklar web sitesinde de yayımlanmaktadır. 5. Oy Hakkı : Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisi de bulunmamaktadır. Halihazır esas sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir. 6. Azlık Hakları : Azlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. 7. Kâr Payı Hakkı : Şirket Esas Sözleşmesinin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 32. maddesinde dağıtılabilir kârın oluşması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan asgari oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. 2

3 Şirketin menfaat sahipleri arasında kurucu intifa senedi sahipleri bulunmakta olup, kâr dağıtımı konusunda imtiyaza sahiptirler. Şirketin dönem kârından yasal yükümlülüklerin tefrik edilmesi ve kalan kârdan adi hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan asgari oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır. Birinci temettü tutarı ayrıldıktan sonra arta kalan kârın % 10 u intifa senedi sahiplerine dağıtılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ndaki düzenleme çerçevesinde genel kurul tarafından yetki verilmesi koşuluyla ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Genel kurulun onayına sunulan kâr dağıtım teklifleri, ortaklarımızın beklentileri ile Şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin gözetilerek, şirketin kârlılık durumu, planlanan yatırım harcamaları ve çalışma sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen esaslar doğrultusunda Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllar için kâr dağıtım politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a) Ortaklarımızın pay getirileri meyanında düzenli temettü elde etmelerini teminen, Şirketimizin kârlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları dikkate alınarak, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârından ; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : IV, No : 27 Sayılı Tebliği nin 5. maddesinde belirlenen % 20 oranından az olmamak üzere her yıl tatminkâr oranda temettü dağıtılacaktır. Temettü dağıtımı : nakit veya temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilecektir. b) Kâr payı dağıtım politikası, Şirketin devamlılığını ve kârlılığını sürdürebilmek için öngördüğü yatırım projeleri, finansal performansı, sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl gözden geçirilecektir. Kâr dağıtım ödemeleri, genel kurulca karar alınmasını müteakip Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal süreler içerisinde yapılmaktadır. 8. Payların Devri : Şirketimizin halihazır esas sözleşmesinde pay devri konusunda kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamakta olup, pay sahipleri özellikle borsada işlem gören paylarını serbestçe devredebilme olanağına sahiptirler. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 9. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları : Şirketimiz yatırımcıyı bilgilendirme konusunda mevcut mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No : 54 Sayılı Tebliği çerçevesinde özel durumlar kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, gerekli görülen ve açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgiler de kamuya duyurulmaktadır. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr) ve Şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu nun e-yönet Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasında, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanmaktadır yılı birinci üç aylık faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No : 54 Sayılı Tebliği çerçevesinde 3 (üç) adet özel durum açıklaması yapılmış, SPK ve İMKB tarafından bu açıklamalara ilişkin herhangi bir ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Bildirimler kanuni süresi içerisinde yapıldığından SPK tarafından herhangi bir yaptırım söz konusu olmamıştır. 3

4 Şirketimizin ihraç etmiş olduğu paylar, yurtdışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında özel durum açıklaması yapılması gerekmemektedir. 10. İnternet Sitesi : Kamunun aydınlatılması, yatırımcı ilişkilerinin daha etkin ve hızlı şekilde sürdürülebilmesi, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve sürekli iletişim içinde olunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgileri içerecek şekilde internet sitemiz yatırımcıların hizmetinde olup, sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda, en az son beş yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir. Şirketimizin internet sitesi dir. 11. Faaliyet Raporu : Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, yasal mevzuat ve kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususları da içerecek şekilde üçer aylık dönemler halinde faaliyet raporu hazırlamaktadır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda olağan genel kurullarca onay verilen söz konusu işlemlere faaliyet raporunda yer verilmekte ve olağan genel kurullarda pay sahipleri bilgilendirilmektedir. 12. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası : BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin çıkarları, iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde Şirketin itibarı da gözetilerek korunur. Şirket işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenmiş haklarına riayet eder. 13. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı : Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahipleriyle, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda toplantılar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır. Üretim verimliliği, kaliteli mal ve hizmet üretimi amacıyla menfaat sahiplerinin yönetime katılımı, öneri, anket gibi araçlarla desteklenmektedir. 14. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası : Şirketimizin insan kaynakları politikası; devamlılığının, gelişim ve büyümesinin insan kaynağı ile mümkün olabileceği bilinciyle oluşturulmuştur. Etnik köken, dil, din, renk, cinsiyet ayrımı veya siyasi düşünce farkı gözetmeksizin iyi yetişmiş, iş ahlâkına sahip, takım çalışmasına uyan, kendine güveni tam işgücünü bünyeye katarak, insan kaynağının doğru yapılmış kariyer planlamasıyla sürekli gelişimini sağlamak, aidiyet duygusunu geliştirmek, yaratıcılığını desteklemek, ehliyet ve liyakat esaslarına dayalı maddi tatmin ve motive edici diğer etkinliklerle mutluluğunu sağlamak insan kaynakları politikamızın esasları olup, amacımız bunları sürekli kılmak suretiyle Şirketimizi tercih edilen şirket haline getirmektir. Şirketimizde sendikalı örgütlenme mevcut olup, mavi yakalı personelin ücret ve sosyal hakları yapılan toplu iş sözleşmeleri ile düzenlenmektedir. Toplu sözleşme kapsamındaki personel ile ilişkiler sendika temsilcileri vasıtasıyla yürütülmektedir. Sendika temsilcilerinin; sözleşme ile ilgili uygulamaların izlenmesi; işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma uyumu ile çalışma barışının devamının sağlanması; çıkacak uyuşmazlıkların mevzuata ve iş sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olunması; kanun dışı eylem ve uyuşmazlıkların önlenmesi görev ve yetkileri dahilindedir. Çalışanlara yönelik olarak şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim ve sağlık gibi konularda şirket politikaları ve prosedürleri hakkında çalışanlarla bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır. 4

5 Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik mesleki eğitim programları gerçekleştirilmektedir. 15. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler : Şirketimizde mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri (alıcı) memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için; Müşterilerimizin satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin talepleri gecikmeksizin karşılanmaktadır. Zamanında, kaliteli ve ihtiyaca yanıt verecek nitelikte ve artan çeşitte ürün sunulmakta, ürün kalitesini geliştirmek için üretim süreçleri sürekli olarak iyileştirilmektedir. Ürünlerin kalite standartlarına uyulmakta ve standartın korunmasına özen gösterilmektedir. Bilinçli alüminyum kullanımını özendirmek ve sağlamak amacıyla müşterilerimizle periyodik olarak bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları tertip edilmektedir. Sektördeki gelişmeler izlenerek yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel sempozyum ve panellere iştirak edilmekte, yeni ürünler müşterilere tanıtılmaktadır. Ürünlerimizin tanıtımı ve pazarlanması için yurtiçi ve yurtdışında fuar ve sergilere iştirak edilmektedir. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir. 16. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk : Şirket Yönetim Kurulunun bilgilendirme politikası çerçevesinde; çalışanlar, öncelikle yasal mevzuat, iş ahlakı ilkeleri ve şirket prosedürlerinde yer alan diğer çalışma kurallarına uymak zorundadırlar. İş ahlakı ilkeleri, şirket kültürünün önemli unsurlarından biridir. Bu ilkeler, işleri yürütürken uyulması gereken ilkeler olup, Şirketin ortak değerleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Şirketimizin iş ahlakı ilkeleri çalışanların iş hayatını yönlendiren temel ilkeler olup, bunlar arasında; ticari sır sayılabilecek şirket bilgilerinin korunması, saygı, disiplin ve güvene dayalı çalışma ortamının sağlanması, şirket çalışanları arasında eşit hakların korunması, ırk, dil, din, renk, cinsiyet ayrımı ve siyasi düşünce farkı gözetilmemesi öncelik taşımaktadır. Amaç, şirketin ortak değerlerini benimsemek ve dolayısıyla bir davranış birliği oluşturmaktır. Güvenilirlik ve dürüstlük, müşteri tatmini, takım ruhu ve dayanışma, sürekli gelişim ve kaliteye odaklılık, topluma, çevreye ve doğaya duyarlılık Şirketimizin ortak değerleri arasında yer almaktadır. Şirketimiz; ortakları ve çalışanları ile beraber oluşturduğu yapı içerisinde müşterilerine, topluma, çevreye ve doğaya karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder. Bu sorumluluklar Şirketimizin iş hayatının temel ilkelerini oluşturur. Şirketimiz, çevresinde bulunan genel olarak kamuya yönelik faaliyet gösteren çeşitli derneklere bağış ve yardımlarda bulunmaktadır. Şirketimiz sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olup, tüketiciyi, kamu sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Şirketimiz bugüne kadar çevreye zarar vermediği gibi, Şirket aleyhinde herhangi bir şikayet söz konusu olmamış ve dava ikame edilmemiştir. 17. Yönetim Kurulunun İşlevi : BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu, stratejik hedefleri tanımlayarak, şirketin risk, büyüme ve kârlılık dengesini en uygun düzeyde tutar, akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla öncelikle uzun vadeli çıkarları gözeterek şirketi temsil idare ve eder. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirlemekte ve yönetimin performansını denetlemektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir. Şirketin vizyonu, alüminyum ekstrüzyon sektöründe kapasite, kalite, teknoloji, hizmet ve ürün çeşitliliğinde Türkiye nin lider kuruluşu olmak, misyonu ise operasyonel mükemmeliyette, müşteriler tarafından tercih edilen tedarikçi olmak ve kârlılığını artırarak büyümek tir. 5

6 Şirketin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerinde değişiklik olduğu takdirde kamuoyu bilgilendirilmektedir. Şirketin yıllık hedefleri belirlenerek, bu doğrultuda hazırlanan yıllık program ve bütçe Yönetim Kurulunca onaylanmakta, dönemsel olarak revize edilmekte ve faaliyet sonuçları performans raporları ile değerlendirilmektedir. 18. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları : Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitesinin görüşünü de alarak oluşturmaktadır. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerin etkinliği sürekli gözden geçirilmektedir. 19. Yönetim Kurulunun Yapısı : Şirket Yönetim Kurulu halihazır esas sözleşme gereğince en az 3 en fazla 7 kişiden oluşmaktadır. Uygulamada Yönetim Kurulu Üye sayısı 5 kişiden müteşekkildir. Yönetim Kurulu, genel kurulca esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iki yıllık süre için seçilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini ifa etmektedirler. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği genel kurul toplantısını müteakip, görev taksimine ilişkin karar alınarak Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından geçici süreli atama yapılır. Şirketimizde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çalışmaları yürütmek ve yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere bağlı bulunduğumuz ana kurum Feniş Holding A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Sekreterliği mevcuttur. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede belirlenmiştir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat tarafından da tasrih edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerini belirleyen hüküm bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri ile SPK nun kurumsal yönetim İlkelerinde sayılan nitelikleri haizdirler. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi alanlarında profesyonel olup, şirket bünyesinde yürütülen projelerde deneyim ve bakış açıları ile yönlendirici görev yapmak üzere atanmışlardır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına yönelik olarak oluşturulmuş kural ya da sınırlamalar bulunmamakla beraber görevin zaman ve odaklanma anlamında olumsuz etkilenmemesi esastır. Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2011 yılı hesap dönemine ilişkin yapılacak olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilecek üyelerden iki üye bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaktır. Belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adayları kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini haizdirler yılı hesap dönemine ilişkin yapılacak olağan genel kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyesi bulunan kişiler aşağıda belirtilmiştir. Adı - Soyadı M.Sedat Aloğlu H.Bülent Çorapçı Hüseyin Yalçın Ersen Hüseyin C. Gergerlioğlu S.Şebnem Özden Görevi Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 6

7 20. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli : Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin emrettiği hususlar ve ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin spesifik bir konuya ilişkin toplantı talebi ile Şirket faaliyetlerine ilişkin diğer hususlar Şirket Genel Müdürünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu Sekreterliği tarafından değerlendirilerek toplantı gündemi belirlenir yılı birinci üç aylık faaliyet döneminde 5 (beş) kez yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayıları, esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu nda belirtildiği gibidir. Toplantıda alınan kararlar ilgili birimlere iletilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, düzenli olarak ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde en az ayda bir kez, gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı kalmaksızın toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır. Ayrıca denetçi veya denetçiler de gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır. 21. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler : Şirketimizde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetimden sorumlu komite, iki üyeden oluşmuş olup, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğleri çerçevesinde yürütmektedir. Ayrıca, 2011 yılı hesap dönemine ilişkin yapılacak genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine seçilecek kişiler arasından Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulacaktır yılı hesap döneminde görev yapacak komiteler ve komite üyeleri olağan genel kurul toplantısını müteakip belirlenerek kamuya açıklanacaktır. 22. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar : Yönetim Kurulunca, kurul üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası belirlenmiş ve Şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Ücret politikası, pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere olağan genel kurul toplantı gündemine ayrı bir madde olarak ilave edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar (huzur hakkı, ücret vb.) genel kurul tarafından kararlaştırılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere borç para verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet ve benzeri teminatlar da verilmemektedir. * * * * * * * * * * FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Adel Kalemcilik, bütün yasal düzenlemeleri

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim ilkeleri (Corporate Governance Principles), ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi değerlendirmek ve geliştirmek

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ARALIK 2011 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1 BÖLÜM 1-PAY SAHİPLERİ 1 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 1 3. Pay Sahiplerinin

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI 30.12.2011 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu ile 2011 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu muz işbu Beyanımızın

Detaylı

14.1SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

14.1SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU NET NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SPK nun II 14.1SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİ GENEL BİLGİLER İlgili Hesap Dönemi : 01.01.2014-30.09.2014

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1 Ocak - 31 Aralık 2013 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 30 Aralık 2011 tarih, 28158 sayılı

Detaylı

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 10.12.2004

Detaylı

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Sayfa No: 1 31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1- DÖNEMİ : 01.01.2009-31.12.2009 2- ORTAKLIĞIN ÜNVANI : CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3-2009 yılı hesap dönemi içerisinde görev yapmak üzere 24 Nisan 2009 tarihinde yapılan 2008

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul, Şirket), Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK, Kurul) ilan ettiği

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 2 Ekim 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız.

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız. A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları için sürekli değer yaratmayı amaçlayan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. rekabetin ve

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı