Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı"

Transkript

1

2 SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi gereği, yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları da arttı. Devletin vatandaşına sunmakla yükümlü olduğu hizmetlerin büyük bir bölümü artık yerel yönetimler eliyle sunulmaktadır. Çorum Belediyesi olarak, Yeni Türkiye nin hedefleri doğrultusunda geliştirdiğimiz hizmet anlayışımızı en iyi şekilde hemşehrilerimize sunmayı temel hedef görüyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Çorum bırakmak için, bugünden yarını imar ve inşa etmeye çalışıyoruz. Binlerce yıllık tarihin mirasını koruyarak, daha modern ve bünyesinde yaşayan herkesin eşit hizmet aldığı bir Çorum için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kişilerin ve toplumun refahını, huzurunu, mutluluğunu esas alan belediyecilik anlayışıyla Çorum u alt yapı, üst yapı, yol, yeşil alan ve park bahçe çalışmaları ile ihya ederken temizlikte, ulaşımda kentsel estetikte diğer kentlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunların yanında çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve yaşlılarımız için yaptığımız hizmetlerle Çorum u bir çok alanda örnek bir şehir haline getirmeye gayret ediyoruz. Şehirler, ancak orada yaşayanların ortak gayret ve işbirliğiyle, daha da önemlisi bilinçli yaşam ve özeniyle güzelleşir, kalkınır ve gelişir. Bu gerçeğin farkında olan Çorum Belediyesi, birlikte yönetim ilkesiyle, katılımcı, şeffaf, teknik ve bilimsel metotların ışığında şehrimizi kalkındırmanın, geliştirmenin ve güzelleştirmenin çabasını vermektedir. Belediyemiz kaynaklarını bilinçli kullanmaya, kalite yönetimine, güler yüzlü ve yapıcı bir yönetim ortaya koymaya özen göstermektedir. Çorum umuzun geleceği için yaptığımız planlamalarda gerçekçi, öncelikli sorunlardan haberdar ve çözüm odaklı olmaya da özellikle dikkat etmektedir. Bu rapor, yapacağımız faaliyetler ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedeflerini göstermektedir. Hazırladığımız Performans Programı ile yapılan hizmetlerin performans ölçümünü ve değerlendirmelerini yaparak, ulaşmak istediğimiz hedefleri tespit ediyoruz. Böylece daha planlı ve programlı bir çalışma yöntemi sergiliyor ve vatandaşlarımızın güvenine layık olmayı çalışıyoruz Yılı Performans Programı nın Çorumlu hemşehrilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 İÇİNDEKİLER 2 I-GENEL BİLGİLER 3 A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 3 B-TEŞKİLAT YAPISI 8 C-FİZİKSEL KAYNAKLAR 9 D-İNSAN KAYNAKLARI 16 E-DİĞER HUSUSLAR 18 II-PERFORMANS BİLGİLERİ 20 A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 20 B-AMAÇ VE HEDEFLER 20 C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 26 C.1.KURUMSAL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER C.2.KENTSEL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER C.3. ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİK İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER C.4.TOPLUMSAL GELİŞİM İÇİN PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 192 D.1.İDARE PERFORMANS TABLOSU 192 D2.TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 200 III-EKLER 201 A-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 201 2

4 I-GENEL BİLGİLER A-)YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/ /17 md.) ( )(Ek cümleler: 12/11/ /17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (1) b) ( )Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/ /17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12/11/ /17 md.; Değişik: 12/7/ /100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.(iptal fıkra: Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan, gençlik ve spor ibaresinden sonra gelmek üzere, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.) ibaresi eklenmiştir. 3

5 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 4

6 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) (Ek: 12/11/ /18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (Ek fıkra: 12/11/ /18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet 5

7 ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/ /18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (Ek fıkra: 10/9/ /121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz. Belediyeye tanınan muafiyet Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Belediyenin Organları Belediye meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/ /29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 6

8 g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 7

9 B-)TEŞKİLAT YAPISI ÖRGÜT YAPISI Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ Belediye Meclisi Belediye Encümeni İç Denetim Birimi Kalite Yönetim Temsilciliği Özel Kalem Müd. Başkan Yardımcısı Ahmet YABACIOĞLU Başkan Yardımcısı Zeki GÜL Başkan Yardımcısı Alper ZAHİR Başkan Yardımcısı Turhan CANDAN İnsan ları ve Eğitim Müd. Sosyal Yardım İşleri Müd. Destek Hizmetleri Müd. Zabıta Müd. Bilgi İşlem Müd. İtfaiye Müd. Fen İşleri Müd. Hal Müd. Yazı İşleri Müd. Kültür ve Sosyal İşler Müd. İmar ve Şehircilik Müd. Ulaşım Hizmetleri Müd. Hukuk İşleri Müd. Mezarlıklar Müd. Su ve Kanalizasyon Müd. Temizlik İşleri Müd. Mali Hizmetler Müd. Veteriner İşleri Müd. Park ve Bahçeler Müd. 8

10 C-) FİZİKSEL KAYNAKLAR Çorum Belediyesi mülkiyeti kendine ait aşağıdaki binalarda hizmetlerini sürdürmektedir. a. Hizmet Binaları 1 Başkanlık Binası (2 katlı) 1 Hizmet Binası (5 Katlı) Ek Hizmet Binası (Turgut Özal İş Merkezi) İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası Sebze Hali ve Hizmet Binası Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Hizmet Binası Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası TTS Hizmet Binası Nikah Sarayı Hizmet Binaları (Sosyal, Kültürel amaçlı kullanılan hizmet Alanları) Sosyal Tesisler (Çomar Mevkii) Turgut Özal Konferans Salonu Kadın Kültür ve Sanat Merkezi (5 Adet) Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi Hizmet Binaları (Sportif Amaçlı Kullanılan Hizmet Alanları) Mimarsinan Sentetik Çim Sahası ve Spor Tesisi Gülabibey Mah. Fevziçakmak 3. Sok Sentetik Saha Akkent Mahallesi Pazaryanı Sentetik Halı Saha Feyzullah Kıyıklık Parkı Sentetik Halı Saha Recep Yazıcıoğlu Parkı Sentetik Halı Saha Mehmetçik Parkı Sentetik Halı Saha ve Spor Kompleksi b. Tesis, Şantiye ve Atölyeler 2 Adet İçme suyu Arıtma Tesisi (Organize, Bahabey) Atık su arıtma tesisi 4 Adet Pompa terfi istasyonu (Pınarbaşı, Eskice, Konaklı, Sağmaca) Su Teknisyenliği İdare Binası Asfalt Şantiyesi Tamir Atölyesi 2 Adet Taş Ocağı Tesisi, (Melikgazi, Boğabağı) Tıbbi Atık Tesisi 9

11 c. Yeşil Alanlar Alan Türü Alan Miktarı (Adet) Toplam Alan (m²) Park Çocuk Parkı Mesire Alanı Orman Alanı Kavşak Refüj Yeşil Alan TOPLAM d. Otoparklar - Kapalı Otoparklarımız Sıra Mahalle Yer Kapasite Alan(m²) 1 Yeniyol Mah. Mevlana Çok Katlı Otoparkı Gülabibey mah. Yunus Emre Çok Katlı Otoparkı Toplam Açık Otoparklarımız Sıra Mahalle Yer Kapasite Alan(m²) 1 Tepecik Mah. Pafta:62, Ada 2472, Parsel 1,2,3,4,5,41,42,67, Karakeçili Mah. Pafta:70, Ada 41, Parsel 79,138 ada 2,3,4,36, Karakeçili Mah. Pafta:70, Ada 141, Parsel 22,62 ve 63 nolu parsellerin tamamı, 21 ve 61 nolu parsellerin yarısı 4 Yavruturna Mah. Pafta:5, Ada 1162, Parsel 1,3,14,15,16, Çepni Mah. Pafta:26, Ada 344, Parsel 66, Toplam e. Pazarlarımız Sıra Yer Kullanım Şekli Alanı (m²) Niteliği Pazar Türü 1 Ulukavak Mah. Pazartesi Pazarı Açık Semt Pazarı 2 Kale Salı Pazarı Açık Semt Pazarı 3 Üçdutlar Mah. Salı Pazarı (Fuar Alanı) Açık Semt Pazarı 4 Mimar Sinan M. Organik Pazarı (Salı) Kapalı Semt Pazarı 5 Çepni Mah. Çarşamba Pazarı Açık Semt Pazarı 6 Buhara Evler M. Buhara Pazarı (Perşembe Pazarı) Kapalı Semt Pazarı 7 Mimar Sinan M. Cuma Pazarı Kapalı Semt Pazarı 8 Bahçelievler M. Cumartesi Pazarı Açık Semt Pazarı 9 Akkent Mah. Toki Pazarı (Pazar) Açık Semt Pazarı 10 Ulukavak Mah. İkbalkent Pazarı (Cuma) Açık Semt Pazarı 11 Mimar Sinan M. Galericiler sitesi Oto Pazarı (Cumartesi) Açık Oto Pazarı Toplam

12 Bilgi Ve Teknolojik lar 11

13 Coğrafi Bilgi Sistemi Servisi: Her türlü coğrafi referanslı bilginin etkin olarak elde edilmesi, depolanması, güncellenmesi, kullanılması, analizi ve görüntülenmesi için gerekli bilgisayar donanımı ve yazılımını sağlar. Kurum içi ve dışarıdan gelen istekler üzerine verilen yetki dâhilinde raster ve vektör verilerin işlenmesi için gerekli alt yapıyı sağlar. Sunucu programı (Citysurf) üzerinde kullanılan uydu fotoğrafının güncelliğini sağlar ve böylelikle gerçek arazi görüntüsü üzerinde anlık değişimlerin gözlemlenmesini sağlar. CBS sunucu programı (Citysurf) üzerinde tutulan raster ve vektörel verilerin coğrafi sorgulama ve analizlerini gerçekleştirir. Belediyemiz resmi web sayfası ve E-Belediyecilik işlemlerinin gerçekleştirildiği sitemiz. E-Belediye Uygulamaları: Sıra No Uygulama Adı 1- Çevre Temizlik Tarifeleri 2- Bina Aşınma Oranları 3- İnşaat Maliyet Bedelleri 4- Arsa Rayiç Değerleri 5- Sicil Arama 6- Şifremi Unuttum 7- Yeni Üyelik 8- Sicil Kodu ile Online Tahsilât 9- İstek Şikâyet Bildirim Formu 10- İstek Şikâyet Takip Formu 11- Beyan Bilgileri 12- Borç Bilgileri 13- Tahakkuk Bilgileri 14- Tahsilât Bilgileri 15- T.C. Kimlik No ile Tahsilât Belediyemiz faaliyetlerinin hızlı, kesintisiz ve zamanında yürütülebilmesi için teknolojik araç ve gereçlerini güncelleyerek etkin olarak kullanımını sağlamaktadır. Tüm birimlerde bilgisayar kullanılmakta, teknolojik araçlardan etkin olarak yararlanılmaktadır. bünyesinde 1 web sitesi, 1 mobil web sitesi, 1 kurumsal İntranet ağı mevcuttur. Belediye iç ve dış birimlerinin tamamında internet bağlantısı mevcut olup bilgi ve belge transferi internet üzerinden yapılabilmektedir. kbs.corum.bel.tr Kent Bilgi Sistemi (Citysurf) ile ilgili exe uygulamasının bulunduğu, sistem özellikleri için gereksinimler, kullanım ve kurulumla ilgili yardım ve tanıtıcı dokümanlar, iletişim destek bilgileri ve cep telefonları için mobil harita web arayüzünün bulunduğu sitemiz. cbs.corum.bel.tr/liste.aspx Belediyemiz personelinin kullanıcı adı ve yetkisi dâhilinde ulaşabildiği ve başta Takbis, Mernis, Arşiv ve Mobil Harita vs. bilgilerinin bulunduğu sitemiz. Rapor.corum.bel.tr Belediye otomasyon programında yer alan bazı modüllerin (genel tahakkuk, istek şikâyet, ortak sicil vb.) raporlarının alındığı site. mobilharita.corum.bel.tr Akıllı telefon ve tabletler için hazırlanmış kent bilgi sistemi arayüzü 12

14 Sıra Uygulama Adı Sıra No Uygulama Adı 1- Gelir Artırma Uygulamaları 17- İşyeri Ruhsatı 2- Tc Kimlik No'dan Tapu Bilgisi 18- Emlak Kamulaştırma Uygulaması 3- Tapu Bilgisi Görüntüleme 19- İmar Bilgi Sistemi & Parsel Kartı 4- İstek Şikâyet Adresi Haritada 20- İmar Kot Alımları Girişi 5- Zabıta Çağrı Merkezi 21- Faaliyet Takip 6- Mali B.S. Parsel Bilgi Kartı 22- Cbs Veri Sorgula Excel 7- Harita Çöp Toplama Günü 23- Duyuru Ekle 8- Mevzuat İşlemleri 24- Toplu Dosya Gönder Yetkilileri 9- Mali Hizmetler Rapor 25- Şirket Elemanları Takip 10- Mobil Harita 26- İş Takip Uygulaması 11- Log İzleme 27- Su Abone Açma Kesme Bildirim Modülü 12- Harita Tus Uygulaması 28- Engelli Eğitim Merkezi Uygulaması 13- Asansör Ruhsatları Uygulaması 29- Kadın Kültür Merk. ÇOKKSAM Uygulaması 14- Araç Takip Geçmiş Sorgula 30- Bilgi İşlem İstek Talep Modülü 15- Gıda Yardım 16- Eczane Veri Girişi Bilgi İşlem Müdürlüğü Bünyesindeki Sunucular Ve Sunduğu Hizmetler: SIRA SUNUCU ADI SUNDUĞU HİZMET 1- E-Belediye Online tahsilât ve intraktif belediye işlemlerinin sağlandığı sunucu 2- Terminal Sunucu Dış birimlerimizin iç ağda otomasyon programına bağlanabilmesini sağlayan sunucu. 3- Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu Postgis veri tabanı, Citysurf sunucu yazılımı 4- Geomobis Sunucusu Panoramik 360 derece fotoğraf ve sayısal veri sağlayıcı 5- Kurumsal Web Portal Sunucusu 6- E-Devlet Sunucusu Belediyemiz kurumsal web sayfası işlemlerinin gerçekleştirildiği sunucu Belediyemiz uygulamalarının E-Devlet entegrasyonunda çalıştırılmasını sağlayan sunucu. 7- T.c Kimlik & Runlar Sunucusu Otomasyon programı destek sunucuları 8- Paylaşımlar Sunucusu Birimlerin önemli çalışma dosyalarının her yerden güvenli erişim, muhafaza ve paylaşımının sağlanması 9- Acronis Appliance Sunucusu Sanal sunucuların Yedeklenmesi ve geri yüklenmesinin sağlanması 10- İmar Ruhsat Sunucusu Duru programının imar ruhsat kayıtlarında kullanılması 11- Sampaş Tester Sunucusu 12- Yedekleme Sunucusu Sampaş çalışanlarının otomasyon üzerinde çalışabilmelerinin sağlanması Banka verilerinin sisteme aktarılması ve otomasyon verilerinin günlük yedeklenmesi işlemleri 13

15 13- Hukuk İcraPro Sunucusu İcraPro programı ana makinesi 14- Pdks Sunucusu Personel Devam Takip Sistemi ana bilgisayarı 15- Gelir Dojop Sunucusu Gelir Servisi dojopları ana makinesi 16- Android Sunucusu Çorum 3d Kent Rehberi Android Uygulamasını çalıştıran sunucu. 17- Oracle Sunucusu Otomasyon veritabanının bulunduğu sunucu. 18- Logsing 5651 Sayılı Yasa Gereği Tutulan Logların Sunucusu 19 - Active Directory Sunucusu 20- TV Yayın Sunucusu Bilgisayarların, kurumsal yapı içerisinde belirli yetkilerle çalıştırılmasını sağlayan sunucu. Belediye Faaliyetlerinin ve duyuruların vatandaşlara ekranlardan bildirilmesini sağlayan sunucu 21- Dava Soft Sunucusu Hukuki işlemlerin takibinin yapıldığı sunucu 22- Evlendirme İşlemleri Sunucusu Evlendirme işlemleri esnasında nüfus bilgileri entegre işlemlerinin yapıldı sunucu 23- NETSIS Sunucusu Tansa Muhasebe işlemlerini yürüttüğü sunucu 24- SSL Güvenlik Sunucusu Dışarıdan İçağa sağlanan bağlantılarda güvenliği sağlayan sunucu 25- Turnike Sunucusu Yemekhane Giriş Çıkış takibinin yapıldığı sunucu 14

16 ARAÇLAR İŞ MAKİNALARI ARAÇLAR KULLANIM ŞEKLİ MİKTARI İŞ MAKİNASI ÇALIŞTIĞI BİRİM MİKTARI Kamyonlar Damperli Kamyon 33 Fen İşl.Müd. 8 Yükleyici Loder Sıkıştırmalı Çöp 28 Temizlik İşl.Müd. 1 Transmixer 3 Ekskavatör Fen İşl.Müd. 4 Arazöz 8 Fen İşl.Müd. 2 Kazıcı Kepçe Süpürge 7 Su Kanal Müd. 4 Seyyar Jeneratör 1 Grayder Fen İşl.Müd. 4 Asfalt Serme 1 Fen İşl.Müd. 3 Dozer Çizgi Boya Makinesi 1 Temizlik İşl.Müd. 1 Yer Altı Çöp Kon. Top. Ar 1 Silindir Fen İşl.Müd. 9 Kurtarıcı 1 Finişer Fen İşl.Müd. 4 Su Tankeri 7 Forklift Fen İşl.Müd. 3 Seyyar Bakım Aracı 1 Asfalt Freze Mak. Fen İşl.Müd. 1 Asansörlü Araç 1 Yaya Silindiri Fen İşl.Müd. 2 Sathi Yol Kaplama Aracı 1 Çapa Makinası Veteriner İşl.Müd. 2 Kurtarma Aracı İtf. 1 Beton Mak. Fen İşl.Müd. 1 Vidanjör 3 Mini Kazıcı Kepçe Veteriner İşl.Müd. 2 Kanal Temizleme 1 Yol Süpürgesi Temizlik İşl.Müd. 2 Vinç 1 Teleskobik Forklift Fen İşl.Müd. 1 Tır (Çekici) 3 Şnorkel Merdivenli Araç 3 Akaryakıt Tankeri 2 Cenaze Yıkama 1 Ağaç Sökme 2 Otobüs Servis 6 Şehir İçi 9 Minibüs Hizmet 1 Traktör Nakliye 6 Kamyonet Hizmet 26 Kontrol Temizlik 7 Cenaze Taşıma 4 Mübaya 1 Su Kaçak Tespit Aracı 1 Kanal Görüntüleme 1 Binek Araç Makam 1 Hizmet 6 Motorsiklet Zabıta Hizmet 5 Sepetli Araç Elk. Teknisyenliği 2 TOPLAM ARAÇLARIMIZIN 0-15 Yaş Arası Miktar % 15 - Yaş Üzeri Miktar 73 39% Genel Toplam 187 TOPLAM İŞ MAKİNALARININ 0-15 Yaş Arası Miktar 39 72% 15 - Yaş Üzeri Miktar 15 28% Genel Toplam 54 15

17 D-)İNSAN KAYNAKLARI Yıllar İtibariyle Personel Durumu Memur İşçi Sözleşmeli Yıllar Göre Personel Durumu Memur İşçi Sözleşmeli Yılı Mevcut Kadro Dağılımına Göre Personel Durumu Kadrosuna Göre Kadro Mevcut Yönetim (Seçilmiş) 4 3 Memur İşçi Sözleşmeli - 9 Toplam Yılı Mevcut Kadro Dağılımına Göre Personel Durumu Sözleşmeli; 9; 2% Yönetim (Seçilmiş); 3; 1% İşçi; 134; 28% Memur; 328; 69% 16

18 Cinsiyete Göre Personel Dağılımı STATÜ Kadın Erkek Toplam Yönetim (Seçilmiş) Memur İşçi Sözleşmeli Toplam Cinsiyete Göre Personel Dağılımı 0 3 Yönetim (Seçilmiş) Memur İşçi Sözleşmeli Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı 8 Kadın Erkek Eğitim Yapısı Yönetim Memur İşçi Sözleşmeli Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Toplam İlkokul Ortaokul Lise Meslek Lisesi Yüksekokul Üniversite Yüksek Lisans TOPLAM Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı Yüksek Lisans; 7; 2% Üniversite; 149; 32% İlkokul; 77; 16% Ortaokul; 35; 7% Lise; 43; 9% Yüksekokul; 111; 23% Meslek Lisesi; 52; 11% 17

19 E-)DİĞER HUSUSLAR MALİ YAPI Yıllara Göre Gelir Ve Gider Durumu Gelir , , , , , ,51 Gider , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, gelir gider Yıllara Göre Gelir Tahakkuk Durumu Gelir , , , , , ,51 Tahakkuk , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, gelir tahakkuk 18

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2015

PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2 Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediyesi Başkanı 3 BAŞKAN IN SUNUŞU Tarihi, kültürü, sporu ve sanatı ile gurur duyan, katılımcı

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 1 Hayatta insanı mutlu edecek şey, kendisi için değil kendisinden sonra gelecek olanlar için Çalışmaktır. 2 Değerli Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim, Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi KASIM 2012 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

"Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!"

Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! "Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" HAMİT TUNA TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 32 Mahalleden oluşan Toroslar İlçesi; 253 bin 446 nüfus ve 5

Detaylı