Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Böylelikle, bütün süreçleri kusursuz ve etkili olarak takip edebilirsiniz. Ýhtiyacýnýz olan herhangi bir zamanda kýlavuza baþvurabilmek için, onu güvenilir bir yerde saklamanýzý tavsiye ederiz. Ürününüzü güle güle kullanmanýzý dileriz. Aþaðýdaki semboller bu kýlavuzda kullanýlmaktadýr: Kiþisel güvenliðinizle ve cihazýn zarar görmesinin nasýl önleneceði ile ilgili önemli bilgiler Genel bilgiler ve tavsiyeler Çevre ile ilgili bilgiler Ýçindekiler 3 Ýçindekiler Talimat kitapçýðý Güvenlik bilgileri Ürün tanýmý Deterjan çekmecesi Kontrol paneli Gösterge ekraný Ýlk kullaným Kiþiselleþtirme Sesli ikaz sinyali Çocuk güvenliði kilidi Günlük kullaným Çamaþýrlarýn yerleþtirilmesi Deterjanýn ve çamaþýr yumuþatýcýnýn ölçülmesi Ýstenilen programýn seçilmesi Sýcaklýðýn seçilmesi Sýkma hýzý, Suda Bekletme ya da Gece Programý seçeneklerinin seçilmesi Program seçenek tuþlarý Ön yýkama seçeneðinin seçilmesi Leke seçeneðinin seçilmesi Hassaslar seçeneðinin seçilmesi Ekstra Durulama seçeneðinin seçilmesi Hýzlý yýkama seçeneðinin seçilmesi Gösterge ekraný Baþlat/Beklet tuþunun kullanýlmasý Gecikmeli Baþlatmanýn seçilmesi Ýçindekiler Program ilerleme göstergesi Bir seçeneðin veya çalýþan bir programýn deðiþtirilmesi Bir programýn duraklatýlmasý Bir programýn iptal edilmesi Program baþlatýldýktan sonra kapaðýn açýlmasý Programýn sonunda Yýkama programlarý Program bilgileri Yýkama tavsiyeleri Çamaþýrlarýn sýnýflandýrýlmasý Sýcaklýklar Çamaþýrlarý makineye koymadan önce Maksimum çamaþýr miktarý Çamaþýr aðýrlýklarý Lekelerin çýkartýlmasý Deterjanlar ve katký maddeleri Kullanýlacak deterjan miktarý Su sertliði dereceleri Uluslararasý yýkama kodu sembolleri Bakým ve temizlik Kireç çözme Her yýkamadan sonra Dýþ temizlik Deterjan çekmecesi Tahliye pompasý Su giriþ filtresi Donmaya karþý önlemler Acil durum boþaltmasý Servis çaðýrmadan önce Teknik veriler Ýçindekiler 5 Tüketim deðerleri Montaj Ambalajdan çýkartma Konumlandýrma ve düzlemselleþtirme Su giriþi Aqua-stop aygýtý Su tahliyesi Elektrik baðlantýsý Çevreyle ilgili bilgiler Ambalaj malzemeleri Eski makine Ekolojik tavsiyeler Güvenlik bilgileri Talimat Kitapçýðý Güvenlik bilgileri Bulaþýk makinenizi ilk defa kullanmadan önce AEG/ELECTROLUX cihazlarý güvenlik bakýmýndan endüstriyel standartlara ve cihaz güvenliði konusundaki yasal þartlara uygundur. cihazýnýz hasarlýysa, satýcýnýzla temasa geçiniz. Þayet cihaz sýcaklýðýn sýfýrýn altýna düþtüðü kýþ aylarýnda teslim edildiyse: Ýlk kez kullanmadan önce, cihazý oda sýcaklýðýnda 24 saat bekletiniz. Genel güvenlik Bu ürünün özelliklerini herhangi bir þekilde deðiþtirmek veya ürünü modife etmeye çalýþmak tehlikelidir. Yüksek sýcaklýkta yýkama programlarý esnasýnda, kapak camý sýcak olabilir. Dokunmayýnýz! Küçük ev hayvanlarýnýn tamburun içine girmemesine dikkat ediniz. Bunu önlemek için, lütfen kullanmadan önce tamburun içini kontrol ediniz. Jeton, toplu iðneler, çiviler, vidalar, taþlar gibi nesneler veya diðer sert ve keskin cisimler çok büyük bir hasara neden olabilir, dolayýsýyla bunlar makineye konulmamalýdýr. Sadece önerilen miktarda çamaþýr yumuþatýcý ve deterjan kullanýnýz. Aþýrý miktarda kullaným, çamaþýrlarýnýza zarar verebilir. Kullanýlacak miktarlarla ilgili üretici önerilerini dikkate alýnýz. Çoraplar, baðcýklar, yýkanabilir kemerler gibi küçük parçalarý, makine teknesi ile dahili tamburun arasýna sýkýþabileceklerinden, bir yýkama torbasýna veya yastýk kýlýfýnýn içine koyunuz. Güvenlik bilgileri 7 Çamaþýr makinenizi sert cisimler içeren maddeleri, kenarý dikili olmayan malzemeleri veya yýrtýk malzemeleri yýkamak için kullanmayýnýz. Kullandýktan, temizledikten ve bakýmýný yaptýktan sonra daima cihazýn fiþini prizden çekiniz ve su musluðunu kapatýnýz. Makineyi hiçbir zaman kendi baþýnýza tamir etmeye çalýþmayýnýz. Deneyimsiz kiþilerce yapýlacak tamir iþlemleri yaralanmalara veya ciddi arýzalara neden olabilir. Onarým iþlemleri için Servis Merkezinizle irtibata geçiniz. Daima orijinal yedek parça kullanýlmasýný talep ediniz.

3 Montaj Cihazý ambalajýndan çýkartýrken, hasarlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer þüpheniz varsa, cihazý kullanmayýnýz ve Servis Merkezi ile irtibata geçiniz. Tüm ambalaj ve nakliye cývatalarý kullanmadan önce çýkartýlmalýdýr. Buna uyulmamasý halinde cihazýnýz ve diðer cihazlarýnýz ciddi hasar görebilir. Kullanma kýlavuzundaki ilgili bölüme bakýnýz. Cihazýn montajý bittikten sonra, elektrik kablosunun, su giriþ hortumunun ve tahliye hortumunun cihazýn altýnda kalmadýðýndan emin olunuz. Eðer makine halý kaplý bir zemine konuluyorsa, lütfen havanýn rahatça devirdaim yapabilmesi için ayaklarýný ayarlayýnýz Montajdan sonra hortumlarda ve baðlantýlarda bir su kaçaðý olmadýðýndan daima emin olunuz. Eðer cihaz buzlanmanýn olduðu bir yere monte ediliyorsa lütfen, "donma tehlikeleri" bölümünü okuyunuz. Bu cihazýn montajý için gerekli herhangi bir su baðlantýsý, kalifiye bir su tesisatçýsý veya uzman bir kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu cihazýn montajý için gerekli herhangi bir elektrik baðlantýsý, kalifiye bir elektrik teknisyeni veya uzman bir kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. 8 Güvenlik bilgileri Kullaným Bu cihaz, sadece ev içi kullaným için tasarlanmýþtýr. Tasarým amaçlarýndan baþka bir amaç için kullanýlmamalýdýr. Sadece makinede yýkanabilir tipte çamaþýrlarý yýkayýnýz. Yýkanacak her giysinin üzerindeki bilgilerini dikkate alýnýz ve buna göre yýkayýnýz. Makineye aþýrý miktarda çamaþýr doldurmayýnýz. Kullanma kýlavuzundaki ilgili bölüme bakýnýz. Çamaþýrlarý yýkamadan önce ceplerinin boþ olduðundan ve düðmelerle fermuarlarýn kapatýlmýþ olduðundan emin olunuz. Yýpranmýþ veya yýrtýlmýþ çamaþýrlarý yýkamaktan kaçýnýnýz ve boya, mürekkep, pas ve çim lekesi gibi lekeleri yýkamadan önce özel iþlemden geçiriniz. Ýçi telli sutyenler makinede YIKANMAMALIDIR. Uçucu petrol ürünlerine temas etmiþ giysiler makinede yýkanmamalýdýr. Eðer uçucu temizleme sývýlarý kullanýlýyorsa, giysileri makineye koymadan önce bu sývýlarýn giysiden tamamen çýktýðýndan emin olunmalýdýr. Fiþi prizden çekmek için asla elektrik kablosundan çekmeyiniz; daima fiþin kendisini tutarak çekiniz. Eðer elektrik kablosu, kontrol paneli hasarlýysa veya makine üst levhasý veya alt tabaný çamaþýr makinesinin içine eriþilebilir halde halistiren bloðu ve diðer malzemeleri çýkartýnýz. ECO valfý aktive etmek için, deterjan çekmecesinin ana yýkama bölmesine 2 litre su koyunuz. Daha sonra, tambur ve kazandaki olasý üretim kalýntýlarýný çýkarmak için makineye çamaþýr koymadan 95 C'de bir pamuklu yýkama programý baþlatýnýz. Deterjan çekmecesine 1/2 ölçek deterjan koyunuz ve makineyi çalýþtýrýnýz. Kiþiselleþtirme Sesli ikaz sinyali Makinede, aþað&, durulama sayýsý) ve çamaþýr tipine göre uygun yýkama sýcaklýðýný belirler. BAÞLAT/BEKLET lambasý yanýp sönmeye baþlar ve Göstergede seçili programýn süresi görüntülenir. Program seçme düðmesi saat yönünde veya saatin aksi yönde döndürülebilir. Pozisyon O= Programý sýfýrlama/makineyi KAPATMA Programýn sonunda, makineyi kapatmak için program seçme düðmesi O pozisyonuna getirilmelidir. Seçim düðmesinin sembollerinin yýkama programlarýndaki karþýlýklarý için «Yýkama programlarý» bölümüne bakýnýz. Dikkat! Þayet program seçme düðmesini baþka bir programýn çalýþmasý esnasýnda çevirirseniz, sarý BAÞLAT/BEKLET pilot ýþýðý yanlýþ bir seçim yapýldýðýný bildirmek üzere 3 kez yanýp söner ve gösterge ekranýnda Err mesajý görüntülenir. Makine yeni seçilen programý uygulamayacaktýr. ECO Sýcaklýðýn seçilmesi Eðer çamaþýrlarýnýzý çamaþýr makinesinin öngördüðü sýcaklýktan daha farklý bir sýcaklýkta yýkamak istiyorsanýz, sýcaklýðý artýrmak veya azaltmak için bu tuþa devamlý basýnýz. Her yýkama programýna göre maksimum sýcaklýk deðerlerini «Yýkama programlarý paragrafýndan kontrol edebilirsiniz». Soðuk yýkama sembolü þuna karþýlýk gelir: ( ). OK Kullaným 15 Sýkma hýzý, Gece Programý seçeneklerinin seçilmesi veya Suda bekletme Eðer çamaþýrlarýnýzý çamaþýr makinesinin öngördüðü sýkma devrinden daha farklý bir hýzda sýkmak istiyorsanýz, sýkma devrini deðiþtirmek için Sýkma devri tuþuna ard arda basýnýz.

4 OK Seçenekler ve yýkama programlarý arasýndaki uyumluluk için «Yýkama programlarý» bölümüne bakýnýz. Suda Bekletme : bu seçeneði seçtiðinizde, çamaþýrlarýn kýrýþmasýný önlemek için son durulama suyu boþaltýlmaz. Programýn sonunda, 0 ve -sembolü ekranda yanýp sönecektir, - sembolü (kapak kilitli) yanýk kalýr, BAÞLAT/BEKLET pilot ýþýðý söner ve suyun boþaltýlmasý gerektiðini belirtmek üzere kapak kilitlenir. Suyu boþaltmak için: seçim düðmesini O pozisyonuna getiriniz BOÞALTMA veya SIKMA programýný seçiniz gerektiði takdirde ilgili tuþu kullanarak sýkma hýzýný azaltýnýz BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz program tamamlandýðý zaman gösterge yanýp sönen bir 0 görüntüler. sembolü söner ve kapak açýlabilir. - Gece Programý : bu seçeneði seçtiðinizde, çamaþýrlarýn kýrýþmamasý için makine son durulama suyunu boþaltmaz. Tüm sýkma aþamalarý atlandýðýndan dolayý bu yýkama devri çok sessizdir ve gece ya da elektriðin daha ucuz olduðu diðer saatlerde seçilebilir. PAMUKLU, KARIÞIK 40-60, SENTETÝK, KOT, HASSAS, VÝSKOZ, BAYAN ÝÇ ÇAMAÞIRI, ÝPEKLÝ ve SPOR-YOwUN programlarýnda (KOLAY ÜTÜLEME, BATTANÝYE, 20 DAK. - 3 KG ve SPOR CEKETLER HARÝÇ) durulamalar daha fazla su ile yapýlacaktýr. Program sona erdiðinde, 0 ve sembolü gösterge ekranýnda yanýp söner, kapak -sembolü (Kapak kilitli) yanýk kalýr, BAÞLAT/BEKLET pilot ýþýðý söner ve suyun boþaltýlmasý gerektiðini belirtmek üzere kapak kilitlenir. Suyu boþaltmak için, lütfen bir önceki seçenek ile ilgili bölümü okuyunuz. 16 kullaným Program seçenek tuþlarý Programa baðlý olarak, farklý fonksiyonlar kombine edilebilir. Dikkat: Seçeneklerin hepsi kendi aralarýnda uyumlu deðildir. Uyumsuz seçeneklerin tuþlarý söner. Eðer ayarlanan yýkama programýyla veya diðer seçeneklerle uyumlu olmayan bir seçenek seçilirse, göstergede birkaç saniye Err mesajý görüntülenir ve sarý BAÞLAT/BEKLET pilot ýþýðý yanýp sönmeye baþlar. Seçenekleri programý ayarladýktan sonra ve BAÞLAT/BEKLET tuþuna basmadan önce seçmelisiniz. SEÇENEKLER tuþuna basýnýz: Tüm seçenek sembolleri gösterge ekranýnda belirir. Mevcut seçenekleri kaydýrmak için, SEÇENEKLER tuþlarýna basýnýz. Karþýlýk gelen sembol gösterge ekranýnda belirir ve yanýp sönmeye baþlar. Seçiminizi aktive etmek ve teyit etmek için OK tuþuna basýnýz. Bu seçeneðin ayarlandýðýný belirtmek üzere seçilen sembolün altýnda siyah bir çizgi belirir. Seçeneði devre dýþý býrakmak için ayný tuþa tekrar basýnýz. Seçenekleri seçtikten sonra, gösterge varsayýlan ekran moduna geri dönünceye kadar yaklaþýk 10 saniye bekleyiniz. Seçili seçenek gösterge ekranýnda belirir. ÖN YIKAMA seçeneðinin seçilmesi Eðer çamaþýrlarýnýzýn ana yýkama devrinden önce 30 C'de ön yýkamaya tabi tutulmasýný istiyorsanýz bu seçeneði seçiniz. PAMUKLU ve SENTETIKLI çamaþýrlar programlarýnda, ön yýkama iþlemi kýsa süreli bir sýkma iþlemiyle sona ererken, HASSAS ÇAMAÞIRLAR programlarýnda su sadece boþaltýlýr. OK Bu seçenek ve yýkama programlarý arasýndaki uyumluluk için «Yýkama programlarý» bölümüne bakýnýz. Ýlgili sembol gösterge ekranýnda belirecektir. 1 2 LEKE seçeneðinin seçilmesi Bu seçeneði, yoðun kirli veya lekeli çamaþýrlara leke çýkarýcý uygulamak için seçiniz (leke çýkarma aþamasýnýn süresi ile optimize edilerek uzatýlmýþ ana yýkama). Bu seçenek 40 C'den düþük sýcaklýkta KULLANILMAZ. OK 1 2 Bu seçenek ve tüm yýkama programlarý arasýndaki uyumluluk için «Yýkama programlarý» bölümüne bakýnýz. kullaným 17 Dikkat! Eðer leke seçenekli bir program uygulamak isterseniz, leke çýkarýcýyý sembolüyle iþaretli bölmeye koyunuz. HASSASLAR seçeneçinin seçilmesi Bu tuþa basýldýðýnda, yýkama yoðunluðu düþürülecektir. Makine PAMUKLU, KARIÞIK ve SENTETIK programlarý için bir durulama devri ekler. Bu seçenek Ekstra Durulama uyumlu deðildir. seçeneðiyle OK 1 2 Bu seçenek ve yýkama programlarý arasýndaki uyumluluk için «Yýkama programlarý» bölümüne bakýnýz. Bu seçenek rengi solan çamaþýrlar için tavsiye edilir. Ekstra Durulama seçeneçinin seçilmesi Bu cihaz, sudan tasarruf etmek için tasarlanmýþtýr. Bununla birlikte, çok hassas bir cilde sahip insanlar için (deterjana alerjisi olanlar), durulama aþamasýnda ekstra su kullanýmý yararlý olabilir (ekstra durulama). Bu seçenek ve yýkama programlarý arasýndaki uyumluluk için «Yýkama programlarý» bölümüne bakýnýz.

5 OK Bu opsiyonu sürekli olarak her yýkama devrinde 1 2 aktive etmek istediðiniz takdirde, ayný anda SICAK ve SIKMA tuþlarýna yaklaþýk 6 saniye basýnýz: Gösterge ekranýnda sembolü yanar. Bu fonksiyon sürekli aktif kalýr. Ýptal etmek istediðiniz takdirde, sembol kayboluncaya kadar ayný tuþlara basýnýz. HIZLI YIKAMA seçeneðinin seçilmesi Çamaþýr makinesi varsayýlan olarak «Normal kirli çamaþýrlar» için yýkama programýný önerir. OK HIZLI YIKAMA tuþuna basmak suretiyle yýkama programý kýsaltýlabilir. Bu seçenek PAMUKLULAR, SENTETÝKLER ve HASSASLAR yýkama programlarý ile birlikte seçilebilir. Bu düðmeye bir kez bastýðýnýzda, karþýlýk gelen sembol gösterge ekranýnda belirecektir ve «Günlük kirli çamaþýrlar» için yýkama süresini kýsaltmanýz mümkün olacaktýr. 18 kullaným Gösterge, kýsaltýlmýþ yýkama süresini görüntüleyecektir. Günlük kirlenen çamaþýrlar için kullanýlýr. Maksimum yük deðeri PAMUKLULAR için 7 kg ve SENTETIKLER ve HASSASLAR için 3,5 kg'dýr. Bu düðmeye iki kez bastýðýnýzda, karþýlýk gelen sembol gösterge ekranýnda yanar durumda kalacak ve «hafif kirli çamaþýrlar» için yýkama süresini kýsaltmanýz mümkün olacaktýr. Gösterge, kýsaltýlmýþ yýkama süresini görüntüleyecektir. Gösterge, kýsaltýlmýþ yýkama süresini görüntüleyecektir. Sadece çok hafif kirli çamaþýrlar için kullanýlýr. Maksimum yük deðeri PAMUKLULAR için 3,5 kg ve SENTETIKLER ve HASSASLAR için 2 kg'dýr. Gösterge Gösterge, aþaðýdaki bilgileri görüntüler: Seçilen programýn süresi Bir program seçildikten sonra, süresi saat ve dakika cinsinden gösterilir (örneðin 2.05). Bu süre, her bir çamaþýr tipi için önerilen maksimum yük esasýna göre otomatik olarak hesaplanýr. Program baþlatýldýktan sonra, geriye kalan süre her dakika güncellenir. OK Gecikmeli baþlatma Ýlgili tuþ ile seçilen gecikme (maks. 20 saat) ayarý, 3 saniyeliðine göstergede görüntülenir, daha sonra önceden seçilen programýn süresi görüntülenir. Göstergede GECÝKMELÝ BAÞLATMA OK sembolü belirecektir. Gecikme süresi deðeri her saat baþý bir azalýr ve sonra, 1 saat kaldýðý zaman süre dakika dakika azalmaya baþlar. Yanlýþ seçenek seçimi Eðer ayarlanan yýkama programýyla uyumlu olmayan bir seçenek seçilirse, Err mesajý yaklaþýk 2 saniye görüntülenir ve sarý BAÞLAT/BEKLET ýþýðý yanýp sönmeye baþlar. OK kullaným 19 Alarm kodlarý Ýþletim problemleri olmasý halinde, bazý alarm kodlarý görüntülenebilir, örneðin E20 («Servis çaðýrmadan önce» kýsmýna bakýnýz). OK Programýn sonunda Program tamamlandýðý zaman, yanýp sönen bir sýfýr rakamý 0 görüntülenir, «Kapak» sembolü söner ve kapak açýlabilir. OK BAÞLAT/BEKLET tuþunun kullanýlmasý Seçilen programý baþlatmak için, BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz; karþýlýk gelen kýrmýzý pilot ýþýk yanýp sönmeyi kesecektir. KAPAK sembolü, cihazýn çalýþmaya baþladýðýný ve kapaðýn kilitlendiðini belirtmek üzere görüntülenir. KAPAK sembolü zamaný belirtir: kapaðýn açýlabileceði OK KAPAK sembolü açýk: kapak açýlamaz. Cihaz bir yýkama programý yürütüyor. KAPAK sembolü kapalý: kapak açýlabilir. Yýkama programý tamamlanmýþtýr. Çalýþan bir programý duraklatmak için, BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz: karþýlýk gelen kýrmýzý pilot ýþýk yanýp sönmeye baþlar. Programý kesintiye uðradýðý yerden devam ettirmek için, BAÞLAT/BEKLET tuþuna tekrar basýnýz. Eðer bir gecikmeli baþlatma seçeneðini seçtiyseniz, makine geri sayýma baþlayacaktýr. Eðer hatalý bir seçenek seçilirse, BAÞLAT/BEKLET tuþuna entegre sarý pilot ýþýðý 3 defa yanýp söner, Err mesajý yaklaþýk 2 saniyeliðine görüntülenir. GECÝKMELÝ BAÞLATMANIN seçilmesi Programý baþlatmadan önce, eðer baþlatma iþleminin ertelenmesini isterseniz, istediðiniz gecikme süresini seçmek için GECÝKMELÝ BAÞLATMA tuþuna devamlý basýnýz. Karþýlýk gelen simge göstergede görüntülenir OK 20 kullaným Seçilen gecikme süresi deðeri (20 saate kadar) gösterge ekranýnda yaklaþýk 3 saniye görüntülenecektir, daha sonra programýn süresi tekrar görüntülenecektir. Bu seçeneði, programý ayarladýktan sonra ve BAÞLAT/BEKLET tuþuna basmadan önce seçiniz. Gecikmeli baþlatmayý, BAÞLAT/BEKLET tuþuna basmadan önce istediðiniz zaman iptal edebilirsiniz. Eðer gecikme süresi iþlemekteyken makineye çamaþýr eklemek isterseniz, BAÞLAT/BEKLET tuþuna basarak makineyi beklemeye alýnýz.

6 Daha sonra kapaðý açmadan önce bir kaç saniye KAPAK sembolü yanýp sönmeyi kesinceye kadar bekleyiniz. Kapaðý kapattýktan sonra,baþlat/beklet tuþuna tekrar basýnýz. Yýkama programý, 30 dak dak dak. ve 2 saat ve daha sonra 20 saate kadar 1'er saatlik artýþlar halinde bu tuþ kullanýlarak ertelenebilir. Gecikmeli baþlatmanýn seçilmesi: Programý ve istediðiniz diðer seçenekleri seçiniz; Gecikmeli baþlatmayý seçiniz; BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz: makine geri sayýmý baþlatýr. Program, seçilen gecikme süresi sona erer ermez baþlar. BAÞLAT/BEKLET tuþuna basarak makineyi BEKLEME konumuna ayarlayýnýz; GECÝKMELÝ BAÞLATMA tuþuna, Gecikmeli baþlatmanýn iptal edilmesi: 0' sembolü görüntüleninceye kadar basýnýz; BAÞLAT/BEKLET tuþuna, programý baþlatmak için tekrar basýnýz. GECÝKMELÝ BAÞLATMA seçeneði, Boþaltma programlarýyla birlikte seçilemez. Program ilerleme göstergesi Program aþama göstergesi seçilen programýn yýkama aþamasýný görüntüler. Yýkama esnasýnda, iþlemdeki programýn yýkama aþamasý sembolünün altýnda siyah bir çizgi yanýp söner. Her yýkama aþamasýnýn sonunda,ilgili sembolün altýndaki çizgi sabitlenir. Þayet programýn sonunda AÞIRI DOZ sembolü yanarsa, bu çok fazla deterjan kullanýldýðýný belirtir. Bir seçeneðin veya çalýþan bir programýn deðiþtirilmesi Program baþlamadan önce herhangi bir seçeneðin deðiþtirilmesi mümkündür. Herhangi bir deðiþiklik yapmadan önce, "BAÞLAT/BEKLET" tuþuna basarak çamaþýr makinesini beklemeye almalýsýnýz. kullaným 21 Çalýþan bir programýn deðiþtirilmesi SADECE SÝFÝRLAMAK SURETIYLE mümkündür. Program seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz ve sonra seçmek istediðiniz yeni program pozisyonuna getiriniz. Teknedeki yýkama suyu boþaltýlmayacaktýr. Yeni programý, BAÞLAT/BEKLET tuþuna tekrar basarak baþlatýnýz. Bir programýn duraklatýlmasý Çalýþan bir programý duraklatmak için BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz, karþýlýk gelen ýþýk yanýp sönmeye baþlar. Programý yeniden baþlatmak için ayný tuþa tekrar basýnýz. Bir programýn iptal edilmesi Çalýþmakta olan bir programý iptal etmek için, seçme düðmesini O pozisyonuna getiriniz. Böylece yeni bir program seçebilirsiniz. Program baþlatýldýktan sonra kapaðýn açýlmasý Öncelikle BAÞLAT/BEKLET tuþuna basarak makineyi bekleme konumuna getiriniz. Þayet KAPAK sembolü kaybolursa, kapak açýlabilir. Þayet KAPAK sembolü sönmüyorsa, makinenin halen ýsýtma uyguladýðý, su seviyesinin kapaðýn alt kenar seviyesinin üstünde olduðu anlamýna gelir. Böyle bir durumda kapak açýlamaz. Eðer kapaðý açamýyor ancak açmanýz gerekiyorsa, program seçme düðmesini O/Off pozisyonuna getirerek makineyi kapatmanýz gerekmektedir. Yaklaþýk 3 dakika sonra kapak açýlabilir (su seviyesine ve sýcaklýðýna dikkat ediniz!). Programýn sonunda Makine otomatik olarak durur, BAÞLAT/BEKLET tuþunun pilot ýþýðý söner, göstergede yanýp sönen bir 0 görüntülenir ve 2 dakika süresince sesli ikaz sinyali verilir. Eðer SUDA BEKLETME veya GECE PROGRAMI seçili ise, KAPAK sembolü halen yanar durumdadýr ve kapaðý açmadan önce suyun boþaltýlmasý gerektiðini belirtmek üzere kapak kilitli durumda kalýr. Suyu boþaltmak için, lütfen Suda Bekletme seçeneði paragrafýndaki aþamalarý okuyunuz. Program seçim düðmesini O pozisyonuna getirerek makineyi kapatýnýz. Çamaþýrlarý tamburdan çýkartýnýz ve tamburun boþ olduðunu dikkatlice kontrol ediniz. Eðer baþka bir yýkama daha yapmayacaksanýz, su musluðunu kapatýnýz. Küf ve hoþ olmayan kokularýn oluþmasýný önlemek amacýyla kapaðý açýk 22 Yýkama programlarý Yýkama programlarý Program/ Sýcaklýk Çamaþýr tipi Seçenekler Program tanýmý BEYAZ PAMUKLULAR RENKLÝ PAMUKLULAR soðuk 40 HÝJYEN 60 Beyaz pamuklular: örneðin çarþaflar, masa örtüleri, keten çamaþýrlar Devir düþürme/ / (*) Devir düþürme/ / (*) (40-60 KARIÞIK ile kullanýlamaz) Ana yýkama Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Renkli pamuklular ve ketenler: iþ giysileri, çarþaflar, keten çamaþýrlar, iç çamaþýrlarý, havlular ve karýþýk dokumalýlar Beyaz pamuklular için özel program kot pantolonlarý, Ana yýkama Durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Ana yýkama/durulamalar Maksimum hýzda uzun süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 1200 devirde uzun süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 1200 devirde kýsa süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 1200 devirde kýsa süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 1200 devirde kýsa süreli sýkma Devir düþürme/ (*) Devir düþürme/ / KOT gömlekleri veya ceketleri ÇAMAÞIRLAR için özel program soðuk SENTETÝKLER soðuk KOLAY ÜTÜLEME soðuk Sentetik veya karýþýk dokumalýlar: iç çamaþýrý, renkli giysiler, çekmez gömlekler, bluzlar Sentetik veya karýþýk iplikliler: iç çamaþýrý, renkli giysiler, çekmez gömlekler, bluzlar Devir düþürme/ / (*) - Devir düþürme/ - HASSAS ÇAMAÞIRLAR soðuk Hassas kumaþlar: örneðin perdeler Devir düþürme/ / (*) - Yýkama programlarý 23 Yýkama programlarý Program/ Sýcaklýk VÝSKOZ soðuk Çamaþýr tipi Seçenekler Devir düþürme/ / (*) Devir düþürme/ / Program tanýmý Ana yýkama Durulamalar 1200 devirde kýsa süreli sýkma 1200 devirde kýsa süreli sýkma Viskoz çamaþýrlar Elde yýkanabilir çamaþýrlar için ayrý durulama devri Suda Bekletme Gece Programý ve HASSAS DURULAMA BOÞALTMA seçeneði olan Boþaltma programlarda son durulama suyunu boþaltmak için SIKMA Pamuklular için ayrý sýkma Devir düþürme Su boþaltma ve maksimum hýzda sýkma Ana yýkama Durulamalar 1200 devirde kýsa süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 1200 devirde kýsa süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 1200 devirde kýsa süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 1200 devirde kýsa süreli sýkma BATTANÝYE Battaniyeler için kýsa devir "Saf yün, çekmez, YÜNLÜLER makinede yýkanabilir" veya "Elde yýkama" soðuk etiketli giysiler Oldukça hassas, elde yýkanan çamaþýrlar için özel program Nazik yýkanacak ve sýkýlacak ipekli çamaþýrlar Devir düþürme Devir düþürme/ / BAYAN ÝÇ ÇAMAÞIRLARI soðuk Devir düþürme/ / ÝPEKLÝLER 30 -soðuk Devir düþürme/ / 24 Yýkama programlarý Yýkama programlarý Program/ Sýcaklýk Çamaþýr tipi Seçenekler Program tanýmý Ana yýkama Durulamalar 800 devirde kýsa süreli sýkma 30 C'de ön-yýkama Ana yýkama Durulamalar 1200 devirde kýsa süreli sýkma Ana yýkama Durulamalar 1200 devirde kýsa süreli sýkma Ana yýkama 3 Durulama 1200 devirde kýsa süreli sýkma SPOR Spor kýyafetler için CEKETLER özel program SOwUK Devir düþürme/ Aðýr kirli spor SPORkýyafetleri için özel bir YOwUN SOwUK program Devir düþürme/ / 20 DAK.

7 - 3 Hafif kirli çamaþýrlar Kg için, yünlüler hariç 30 Pamuklu veya karýþýk dokumalý, hafif kirli HIZLI YIKAMA - Yoðun veya bir kez giyilmiþ çamaþýrlarda kullanmak için. Devir düþürme Devir düþürme/ EKO 60 Beyaz ve renkli pamuklularekonomi, hafif-normal Devir düþürme/ / (*) kirli çamaþýrlar, gömlekler, iç çamaþýrlarý. Çalýþmakta olan yýkama programýný iptal etmek veya makineyi kapatmak için. 60 C'de Ana yýkama 2 durulama 1200 devirde uzun süreli sýkma O * Leke seçeneði sadece 40 C veya daha yüksek sýcaklýkta seçilebilir. Yýkama programlarý 25 Yýkama programlarý Çamaþýr tipi PAMUKLULAR SENTETÝKLER, HASSASLAR VE VÝSKOZLAR Maks. çamaþýr miktarý 7 kg 3.5 kg 3.5 kg 1.5 kg 2 kg KOT ÇAMAÞIRLAR KOLAY ÜTÜLEME BATTANÝYE YÜNLÜ (ELDE YIKAMA) 2 kg ve ÝPEKLÝLER BAYAN ÝÇ ÇAMAÞIRLARI SPOR CEKETLER 1 kg 3 kg 3 kg 3 kg 7 kg 20 DAK. -3 KG SPOR-YOwUN EKONOMÝ HÝZLÝ YÝKAMA - YOwUN 5 kg 26 Program bilgileri Program bilgileri Beyaz pamuklular için yýkama programý. Bu program, 60 C' de yýkama ve ekstra durulama sayesinde mikroorganizmalarý elimine eder. Bu þekilde yýkama iþlemi daha etkili olur. LEKE bölümüne özel bir hijyen maddesi koyun ve LEKE seçeneðini seçin. Beyaz ve renkli pamuklular için, farklý yýkama sýcaklýklarýna uygun özel program. Bu program, 40 C veya 60 C'de ayrý yýkanmasý gereken çamaþýrlar için kullanýlabilir. Elektrik ve sudan tasarruf etmek için, tamburu maksimum çamaþýr miktarý kapasitesinde yükleyebilirsiniz. 60 C'de yapýlan normal bir yýkama programýndaki ile ayný iyi bir yýkama sonucu alacaksýnýz. Bu program ile kot pantolonlarý, gömlekleri veya ceketleri ve ayrýca yüksek-teknoloji ürünü maddelerden yapýlma kazaklarý yýkamak mümkündür. (Ekstra Durulama seçeneði otomatik olarak aktive edilecektir). Bu seçenek seçildiðinde, çamaþýr nazikçe yýkanýr ve kýrýþýklýk yaratmayacak þekilde sýkýlýr. Böylece ütüleme kolay daha hale gelir. Ayrýca, makine bazý ek durulamalar uygulayacaktýr. Viskoz, bakýr ipeði, liyosel gibi Hassaslar programýndan daha nazik bir makine iþlemi ve "Elde yýkama" programýndan daha yoðun temizleme bir iþlemi ile yýkanmasý gereken çamaþýrlar için özel program. Tek bir battaniye, yatak örtüsü vs. için yýkama programý. Makinede yýkanabilir yünlüler ve ayrýca "elde yýkanabilir" sembolünü taþýyan elde yýkanabilir yünlüler ve hassas çamaþýrlar için yýkama programý. Bu program, bayan iç çamaþýrlarý, sutyenler ve iç çamaþýrlarý gibi çok hassas çamaþýrlar için uygundur. HÝJYEN KARIÞIK KOT ÇAMAÞIRLAR KOLAY ÜTÜLEME VÝSKOZ BATTANÝYE YÜNLÜLER ELDE YIKAMA BAYAN ÝÇ ÇAMAÞIRLARI Program bilgileri 27 Program bilgileri ÝPEKLÝLER Ýpekliler ve karýþýk sentetikli çamaþýrlar için uygun hassas yýkama programý Spor kýyafetler için özel program. Maksimum sýcaklýk 40 C'dir. Bu programý seçtiðinizde katký maddeleri eklemeyiniz. Bu program aðýr kirli spor kýyafetleri için uygundur. Ana yýkamadan önce çamur lekelerini çýkarmak için, makine otomatik olarak bir ön yýkama aþamasý ekleyecektir. Deterjan çekmecesinin iþaretli bölmesine deterjan KOYMAMANIZI öneririz. 30 C'de özel program, süre- yaklaþýk 20 dakika, havalandýrýlmasý gereken çamaþýrlar için idealdir: örneðin sadece bir kez giyilmiþ bir spor ceket veya hafif kirli ya da yeni giysiler. Hýzlý yýkama programý, hafif kirli beyaz/solmaz renkli pamuklular ve karýþýk dokumalýlar için kullanýlýr. aþaðýdaki þekilde sýnýflandýrýnýz: beyazlar, renkliler, sentetikler, hassaslar, yünlüler. Sýcaklýklar 95 veya /50 normal derecede kirli beyaz pamuklular ve ketenler için (örneðin; çay örtüleri, havlular, masa örtüleri, çarþaflar...). normal kirli, solmaz renkli keten, pamuklu veya sentetik iplikli giysiler (örneðin; gömlekler, gece elbiseleri, pijamalar...) ve hafif kirli beyaz pamuklular için (örneðin; iç çamaþýrlarý). sentetik iplikli ve yünlüler de dahil «saf yün, makinede yýkanabilir, çekmez» etiketi taþýyan hassas çamaþýrlar (örneðin perde kumaþlarý), karýþýk iplikli çamaþýrlar için Soðuk Çamaþýrlarý makineye koymadan önce Beyazlarla renklileri asla bir arada yýkamayýnýz. Yýkamada beyazlar "beyazlýðýný" yitirebilir. veya uzun bant gibi þeyleri baðlayýnýz. ayrý bir özen gösteriniz. Çamaþýr aðýrlýklarý Aþaðýdaki aðýrlýk deðerleri örnek amaçlýdýr: bornoz bebek bezi yorgan kýlýfý çarþaf yastýk kýlýfý masa örtüsü havlu bezleri çay örtüsü gece elbisesi kadýn külotlarý erkek iþ gömleði erkek gömleði erkek pijamasý bluz erkek külotlarý g g g g g g g g g g g g g g g 30 Yýkama devrinin hazýrlanmasý Lekelerin çýkartýlmasý Ýnatçý lekeler sadece su ve deterjanla çýkmayabilir.

8 taze lekelere soðuk su uygulayýnýz. þarap: su ve deterjana bastýrýn, durulayýp asetik veya sitrik asit uygulayýn, daha sonra tekrar durulayýn. mürekkebin tipine göre, kumaþý önce asetonla (*) sonra asetik asitle ýslatýn; beyaz kumaþ üzerinde kalan izleri aðartýcý ile çýkartýn ve sonra iyice durulayýn. Zift lekeleri: önce leke çýkarýcý, metil alkol (mavi ispirto) veya benzinle öniþlemden geçirin, sonra macun deterjanla ovalayýn. (*) suni ipekler üzerinde aseton uygulamayýn. Deterjanlar ve katký maddeleri Ýyi yýkama sonuçlarýnýn elde edilmesi ayrýca deterjan seçimine ve israfý önleme ve çevreyi koruma için doðru miktarda deterjan kullanýmýna baðlýdýr. Ekolojik tipte olsa bile deterjanlar, fazla miktarda kullanýldýklarýnda doðanýn hassas dengesini bozabilen maddeler içerir. Deterjan seçimi kumaþýn tipine, (hassas, yünlü, pamuklu, vs.), rengine, yýkama sýcaklýðýna ve kir derecesine göre yapýlýr. Yýkama devrinin hazýrlanmasý 31 Genelde kullanýlan tüm çamaþýr makinesi deterjanlarý bu makinede de kullanýlabilir: her türlü kumaþ için toz deterjanlar, hassas çamaþýrlar ve yünlüler için toz deterjanlar (maks. 60 C), sývý deterjanlar, tüm çamaþýr tiplerinde tercihen düþük sýcaklýkta yýkama programlarý için (maks. 60 C), veya sadece yünlüler için özel. Deterjan ve kullanýlacak katký maddeleri, yýkama programý baþlatýlmadan önce deterjan çekmecesinin uygun bölmelerine konmalýdýr. Eðer konsantre toz veya sývý deterjanlar kullanýlýyorsa, ön yýkamasýz bir program seçilmelidir. Çamaþýr makinesi, konsantre deterjanýn en uygun þekilde kullanýmý için bir devirdaim sistemine sahiptir. Sývý deterjaný, deterjan daðýtýcý çekmecesindeki iþaretli bölmeye program baþlamadan hemen önce koyunuz. Herhangi bir çamaþýr yumuþatýcýsý veya kola maddeleri, yýkama programý baþlatýlmadan önce sembolüyle iþaretlenmiþ bölmeye konmalýdýr. Kullanýlacak miktarlarla ilgili üretici önerilerine riayet ediniz ve deterjan çekmecesindeki «MAX» iþaretini geçmeyiniz. Kullanýlacak deterjan miktarý Deterjan tipi ve miktarý, çamaþýrýn tipine, yük aðýrlýðýna, lekenin zorluðuna ve kullanýlan suyun sertliðine baðlýdýr. Cihaz üreticisinin kullanýlacak miktarlar hakkýndaki talimatlarýna riayet ediniz. Aþaðýdaki hallerde daha az deterjan kullanýnýz: az miktarda çamaþýr yýkýyorsanýz, çamaþýrlar hafif kirli ise, yýkama esnasýnda çok fazla köpük oluþuyorsa. Yýkama devrinden önce leke çýkarma iþlemi için, kullanýlacak deterjan miktarýyla ilgili üretici talimatlarýna riayet ediniz. Bu lekeleri çýkarmak için özel bir ürün kullanmanýz halinde, yýkama devrini hemen baþlatmanýz gerekir. Su sertliði dereceleri Su sertliði, sertlik "derecesi" cinsinden belirtilir. Bölgenizdeki suyun sertliði hakkýnda bilgiyi ilgili su iþleri idaresinden veya yerel yetkilinizden elde edebilirsiniz. 32 Yýkama devrinin hazýrlanmasý Not: Su sertlik derecesinin orta-yüksek (sertlik derecesinden II) olmasý halinde bir su yumuþatýcýsý ilave edilmelidir. Üretici talimatlarýna riayet ediniz. sertliði dereceleri Alman Fransýz dh T.H. Cihazýn gövdesini temizlemek için metil alkol, çözücüler veya benzeri ürünler kullanmayýnýz. Deterjan çekmecesi Deterjan çekmecesi düzenli olarak temizlenmelidir. 1. Deterjan çekmecesini sýkýca çekerek çýkarýnýz. Bakým ve temizlik Bölmenin ortasýndaki yumuþatýcý gözünü çýkarýnýz. 3. Tüm kýsýmlarý su ile temizleyiniz. 4. Yumuþatýcý gözünü yerine iyice oturuncaya kadar içeriye itiniz. 5. Çamaþýr makinesinin tüm aksamlarýný, özellikle de yýkama çemberinin üst kýsmýndaki uçlarý bir fýrça yardýmýyla temizleyiniz. 6. Deterjan çekmecesini kýlavuz raylarýn içine yerleþtiriniz ve içeriye doðru itiniz. Tahliye pompasý Pompa düzenli olarak özellikle de aþaðýda açýklanan durumlarda kontrol edilmelidir makine boþaltma ve/veya sýkma yapmýyorsa iðne, jeton, bozuk para gibi pompayý týkayan nesnelerden ötürü makine tahliye anýnda. olaðan dýþý bir ses çýkarýyorsa. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: 1. Cihazýn fiþini prizden çekiniz. 2. Gerekirse, su soðuyana kadar bekleyiniz. 3. Pompanýn kapaðýný açýnýz. 4. Dökülen sývýlarý toplamak için pompanýn yakýnýna bir kap koyunuz. 5. Acil durum tahliye hortumunu çýkartýnýz ve kabýn içine koyunuz ve kapaðýný çýkartýnýz. 36 Bakým ve temizlik 6. Boþalan su bittiðinde pompayý söküp çýkartýnýz.

9 Pompayý çýkarýrken dökülen suyu silmek için daima yakýnýnýzda bir bez bulundurunuz. 7. Pompa pervanesini döndürerek sýkýþmýþ bir nesne varsa çýkartýnýz. 8. Acil durum tahliye hortumunun kapaðýný geri takýnýz ve arka kýsmýný yuvasýna yerleþtiriniz. 9. Pompayý tam olarak sýkýlayýnýz. 10. Pompa kapaðýný kapatýnýz. Uyarý! Cihaz kullaným halindeyken ve seçilen programa baðlý olarak, pompada sýcak su olabilir. Bir yýkama devri esnasýnda pompa kapaðýný asla çýkarmayýnýz, cihaz yýkama devrini tamamlayana ve boþaltma yapana kadar daima bekleyiniz. Kapaðý yerine takarken, kaçak yapmayacak ve çocuklarýn çýkartmasý mümkün olmayacak þekilde sýkýlandýðýndan emin olunuz. Su giriþ filtresi Makinenin su almasý gerekenden daha uzun zaman alýyorsa, su giriþ hortumundaki filtrenin týkalý olup olmadýðýný kontrol ediniz. 1. Su musluðunu kapatýnýz. 2. Hortumu musluktan çýkartýnýz. 3. Hortumun içerisindeki filtreyi sert bir fýrça ile temizleyiniz. 4. Hortumu tekrar musluða takýnýz. Bakým ve temizlik 37 Donmaya karþý önlemler Eðer makine sýcaklýðýn 0 C'nin altýna düþtüðü bir yere monte edilmiþse, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: 1. Su musluðunu kapatýnýz ve su giriþ hortumunu musluktan çýkartýnýz. 2. Acil durum tahliye hortumunun ve giriþ hortumunun ucunu yere koyduðunuz bir kabýn içine yerleþtiriniz ve suyun boþalmasýný saðlayýnýz. 3. Su giriþ hortumunu geri takýnýz ve acil durum tahliye hortumunu kapaðýný geri takýp yuvasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde, makinede kalan su boþaltýlmýþ ve buz oluþumu ve sonuç olarak cihazýn zarar görmesi de önlenmiþ olur. Makineyi tekrar kullanacaðýnýz zaman, ortam sýcaklýðýnýn 0 C'nin üzerinde olduðundan emin olunuz. Dikkat! Acil durum boþaltma hortumunu kullanarak suyu her boþalttýðýnýzda, deterjan çekmecesinin ana yýkama bölmesine 2 litre su koymanýz ve sonra boþaltma programýný baþlatmanýz gereklidir. Bu durum, deterjanlarýn bir kýsmýnýn bir sonraki yýkamada kullanýlmadan kalmasýný önleyen EKO VALFI'NI aktive edecektir. Acil durum boþaltmasý Eðer su tahliye olmuyorsa, makineyi boþaltmak için aþaðýdaki prosedürü uygulayýnýz: 1. Cihazýn fiþini prizden çekiniz; 2. Su musluðunu kapatýnýz; 3. Gerekirse, su soðuyana kadar bekleyiniz; 4. Pompanýn kapaðýný açýnýz; 5. Yere bir kap koyunuz ve acil durum tahliye hortumunun ucunu kabýn içine yerleþtiriniz. Kapaðýný çýkartýnýz. Su, yer çekimi gücüyle kaba boþalmalýdýr. Kap dolduðu zaman, hortumun kapaðýný geri takýnýz. Kabý boþaltýnýz. Suyun akmasý durana kadar prosedürü tekrarlayýnýz; 6. Gerekirse pompayý yukarýda anlatýldýðý gibi temizleyiniz; 7. Acil durum tahliye hortumunu kapaðýný taktýktan sonra yuvasýna yerleþtiriniz; 8. Pompayý geri takýnýz ve kapaðýný kapatýnýz. 38 Servis çaðýrmadan önce Servis çaðýrmadan önce Belirli problemler bazý basit kontrol ve bakýmlarýn yapýlmamasýndan kaynaklanýr ve bir mühendisi aramaya gerek kalmadan basit bir þekilde çözülebilir. Yetkili Servisinizi aramadan önce lütfen aþaðýdaki kontrol listesini uygulayýnýz. Makine çalýþmaktayken, sarý BAÞLAT/BEKLET pilot ýþýðýnýn yanýp sönmesi, aþaðýdaki alarm kodlarýndan birisinin gösterge ekranýnda görünmesi ve ayný zamanda her 20 saniyede bir bazý sesli ikaz sinyallerinin verilmesi mümkündür: E10 : su beslemesiyle ilgili problem E20 : su tahliyesiyle ilgili problem E40 : kapak açýk. EF0 : Su basmasý-önleme sistemi aktive edilmiþ Problem giderildikten sonra, programý yeniden baþlatmak için BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýnýz. Tüm kontrollerden sonra problem hala geçmediyse, yerel Yetkili Servisinizle temasa geçiniz. Sorun Muhtemel sebep/çözüm Kapak kapanmamýþ. E40 Kapaðý tam olarak kapatýnýz. Cihazýn fiþi prize uygun bir þekilde takýlmamýþtýr. Fiþi prize takýnýz. Prizde elektrik beslemesi yoktur. Lütfen evinizin elektrik tesisatýný kontrol ediniz. Ana sigorta yanmýþtýr. Sigortayý deðiþtiriniz. Program seçme düðmesi doðru konumlandýrýlmamýþtýr ve BAÞLAT/BEKLET tuþuna basýlmamýþtýr. Lütfen program seçme düðmesini çeviriniz ve BAÞLAT/BEKLET tuþuna tekrar basýnýz. Gecikmeli baþlatma fonksiyonu seçilmiþtir. Eðer çamaþýrlar hemen yýkanacaksa, gecikmeli baþlatmayý iptal ediniz. Çamaþýr makinesi çalýþmaya baþlamýyor: Servis çaðýrmadan önce 39 Sorun Muhtemel sebep/çözüm Su musluðu kapalýdýr. E10 Su musluðunu açýnýz. Giriþ hortumu ezilmiþtir veya kýrýlmýþtýr.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) E10 Giriþ hortumu baðlantýsýný kontrol ediniz. Giriþ hortumundaki filtre týkalýdýr. E10 Su giriþ hortumu filtresini temizleyiniz. Kapak tam olarak kapatýlmamýþtýr. E40 Kapaðý tam olarak kapatýnýz. Tahliye hortumunun ucu çok alçaktadýr. «Su boþaltmasý» bölümündeki ilgili paragrafa bakýnýz. Tahliye hortumu ezilmiþ veya kýrýlmýþtýr. E20 Tahliye hortumu baðlantýsýný kontrol ediniz. Tahliye pompasý týkalýdýr. E20 Tahliye pompasýný temizleyiniz. SUDA BEKLETME veya GECE PROGRAMI seçeneði seçilmiþtir. SUDA BEKLETME veya GECE PROGRAMI seçeneðini devre dýþý býrakýnýz. Çamaþýrlar tamburun içinde düzgünce daðýtýlmamýþtýr. Çamaþýrlarý tambur içinde daðýtýnýz. Çok fazla deterjan veya uygun olmayan deterjan (çok fazla köpük oluþumuna neden olur) kullanýlmýþtýr. Deterjan miktarýný deðiþtiriniz veya baþka birdeterjan kullanýnýz. Giriþ hortumu baðlantýlarýndan birinde kaçak olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hortumun içinden su geçerken bunu anlamak her zaman kolay deðildir; baðlantýnýn ýslak olup olmadýðýna bakýnýz. Giriþ hortumu baðlantýsýný kontrol ediniz. Tahliye hortumu hasar görmüþtür. Yeni bir tanesiyle deðiþtiriniz. Acil durum tahliye hortumunun kapaðý, pompa temizlendikten sonra geri takýlmamýþtýr. Acil durum tahliye hortumunun kapaðýný geri takýnýz ve arka kýsmýný yuvasýna yerleþtiriniz. Makine su almýyor: Makine su alýyor sonra hemen boþaltýyor: Makine boþaltma yapmýyor ve/veya sýkmýyor: Zeminde su var: 40 Servis çaðýrmadan önce Sorun Muhtemel sebep/çözüm Çok az veya uygun olmayan deterjan kullanýlmýþtýr. Deterjan miktarýný artýrýnýz veya baþka bir deterjan kullanýnýz. Ýnatçý lekeler, yýkamadan önce muameleden geçirilmemiþtir. Ýnatçý lekeleri çýkartmak için ticari temizlik ürünleri kullanýnýz. Doðru sýcaklýk deðer seçilmemiþtir. Doðru sýcaklýðý seçip seçmediðinizi kontrol ediniz. Makineye aþýrý çamaþýr konulmuþtur. Tambura daha az çamaþýr koyunuz. Program halen çalýþmaktadýr. Yýkama devrinin sona ermesini bekleyiniz. Yetersiz yýkama sonuçlarý: Kapak açýlmýyor: Kapak kilidi henüz açýlmamýþtýr. Birkaç dakika bekleyiniz. Tamburda halen su vardýr. Suyu boþaltmak için boþaltma veya sýkma programýný seçiniz. Nakliye cývatalarý ve contalarý çýkartýlmamýþtýr. Cihazýn doðru bir þekilde monte edildiðinden emin olunuz. Makine titriyor veya gürültülü çalýþýyor: Destek ayaklarý ayarlanmamýþtýr Cihazýn düzlemselliðini kontrol ediniz. Çamaþýrlar tamburun içinde düzgünce daðýtýlmamýþtýr. Çamaþýrlarý tambur içinde daðýtýnýz. Tamburda belki çok az çamaþýr vardýr. Daha fazla çamaþýr koyunuz. Çamaþýrlar tambur içinde eþit oranda daðýlmadýðýndan elektronik dengesizlik tespit cihazý devreye girmiþtir. Tamburun ters yönde dönme hareketiyle çamaþýrlar yeniden daðýtýlýr. Bu durum, dengesizlik ortadan kalkýncaya kadar birkaç defa daha olabilir ve normal sýkma iþlemi devam eder. Eðer birkaç dakika sonra, çamaþýrlar tamburda halen eþit oranda daðýlmamýþsa, makine sýkma iþlemi yapmayacaktýr. Çamaþýrlarý tambur içinde daðýtýnýz. Sýkma iþlemi geç baþlýyor veya makine sýkma yapmýyor: Servis çaðýrmadan önce 41 Sorun Muhtemel sebep/çözüm Makine, diðer sýradan motorlara göre daha farklý ses çýkaran tipte bir motorla donatýlmýþtýr. Bu yeni motor, sýkma iþlemi yaparken daha yumuþak baþlatma, çamaþýrlarýn tamburda daha homojen daðýlýmýný ve ayrýca makinenin daha dengeli olmasýný saðlar. Makine normalin dýþýnda sesler çýkarýyor Tamburda su görünmüyor: Modern teknolojiyle üretilmiþ makineler, performansý etkilemeksizin daha az su kullanarak çok ekonomik çalýþýrlar. Eðer problemi tanýmlayamýyor veya çözemiyorsanýz, servis merkezimizle temasa geçiniz. Telefon açmadan önce, makinenin modelini, seri numarasýný ve satýn alma tarihinizi not ediniz: Servis Merkezi bu bilgileri isteyecektir. Mo Pro d..... d. No Se r. No Mod..... Prod. No P0042 BD Ser. No Teknik Veriler Teknik Veriler Boyutlar Geniþlik Yükseklik Derinlik (kapak dahil) 60 cm 85 cm 63 cm Elektrik baðlantý Voltajý Toplam güç - Sigorta Elektrik baðlantýsý hakkýnda bilgiler, cihaz kapaðýnýn iç kenarýndaki veri etiketinde yazýlýdýr Minimum Maksimum Pamuklular Maksimum 0,05 MPa 0,80 MPa 7,0 kg 1400 devir (L 74850) 1600 devir (L 76850) Su besleme basýncý Maksimum Yükleme Sýkma Hýzý Tüketim deðerleri 43 Tüketim deðerleri Program Su tüketimi (litre olarak) Enerji tüketimi (kw/saat olarak) Program süresi (dakika olarak) Pamuklular 95 Hijyen 60 KARIÞIK 40 Kot çamaþýrlar 60 Sentetikler 60 Kolay ütüleme 60 Hassaslar 40 Viskozlar 40 Hassas durulama Boþaltma Sýkma Battaniye 40 Yünlüler 40 Bayan iç çamaþýrlarý ,1 Programlarýn süreleri hakkýnda bilgi için, lütfen kontrol panelindeki göstergeye bakýnýz.

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF12480W

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF12480W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF14781W

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF14781W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWC 7105 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWC 7105 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 IWC 7105 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61051 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61051 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 61051 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU 54,8 cm 59,7 cm 82 cm 81,6 cm 60 cm 58 cm 1,4 cm 15,3 cm 5,9 cm 2807110174/021009.1246 2 DOLAP KAPAĞI SOL TARAFA AÇILACAKSA 35 3 4 ø10 Havșa delme DOLAP KAPAĞI SAĞ TARAFA AÇILACAKSA

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı