Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi"

Transkript

1 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 28 Þu bat göz al tý la rý nýn baþ la ma sýy la bir lik te tek rar gün de me ge len Sul tan bey li Be le di ye es ki Baþ ka ný Ali Na bi Ko çak, son gün ler de ken di si hak kýn da pi ya sa da do la þan 'ma dem ho ca 28 Þu bat'ta mað dur edi li yor du da o za man ni ye kim se hak kýn da suç du yu ru sun da bu lun ma dý' söy lem le ri ne bel ge le riy le ce vap ver di. 23 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU! Sultanbeyli halkýnýn yýllardýr beklediði "Gölet Bölgesi Çevre Düzenlemesi Projesi" hayata geçti. Uzun zamandýr Sultanbeyli gündeminde olan Gölet Projesi'nin önündeki engeller yapýlan çalýþmalarýn ardýndan kalktý ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn katýlýmýyla temeli atýldý. Tö re ne bü yük il gi gös te ren Sul tan - bey li hal ký, il çe nin çeh re si ni de ðiþ ti re - cek bu bü yük pro je için baþ ta Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ ve Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes kin ol mak üze re tüm yet ki li le re aç - týk la rý pan kart lar la te þek kür et ti. Sul tan bey li hal ký nýn uzun sü re dir bek le di ði Gö let Pro je si'nde en gel ler kal ktý. Ýha le si ta mam la nan ve Þu bat ayýn da þan ti ye si ku ru lan gör kem li pro je nin te mel at ma tö re ni bü yük coþ kuy la ger çek leþ ti ril di. Sul tan bey li'nin 23 yýl lýk ha ya li olan pro je nin te me li ni Bü yük þe hir Be le di - ye Baþ ka ný Dr. Ka dir Top baþ at tý. Dü zen le nen tö re ne, Ýs tan bul Mil - let ve kil le ri Erol Ka ya, Ýs met Uç ma ve Os man Boy raz, Sul tan bey li Kay ma - ka mý Meh met Cey lan, Be le di ye Baþ - ka ný Hü se yin Kes kin, 2. Dö nem Be le - di ye Baþ ka ný Ya hya Ka ra ka ya, 4. Dö - nem Be le di ye Baþ ka ný Ala at tin Er soy, Cum hu ri yet Baþ sav cý sý M. Fa tih Öz - de mir, Ýl çe Em ni yet Mü dü rü Ha lit Kör ken, Mil li Eði tim Mü dü rü Ve fa Ve - dat Bu dak, ÝBB Ge nel Sek re ter Yar - dým cý la rý Mev lüt Vu ral ve Kök sal Tan - dý roð lu, ÝBB Ýt fai ye Dai re Baþ ka ný Ali Ka ra man, Fen Ýþ le ri Dai re Baþ ka ný Ab - dur rah man Uçak, Ya pý Ýþ le ri Mü dü rü Ýsa Cam lý, AK Par ti Ýl Yö ne tim Ku ru lu Üye si Cem Ku sey ri, Ak Par ti Ýl çe Baþ - ka ný Ali Se vinç, CHP Ýl çe Baþ ka ný Mu - har rem Ko nuk, Ýl ge nel mec lis ve be - le di ye mec lis üye le ri, okul mü dür le ri, si vil top lum ku ru luþ la rý tem sil ci le ri, muh tar lar ve va tan daþ lar ka týl dý. 05 TE KO ÇAK: 'ZÝ HÝN BU LAN DIR - MA YA ÇA LI ÞI YOR LAR' 28 Þubat göz altýlarý baþladýðý günden bu yana gündemden düþmeyen Sultanbeyli Belediye eski Baþkaný Ali Nabi Koçak, son günlerde hakkýnda çýkarýlan söylentilere açýklýk getirdi. Gazetemiz Haber Koordinatörü Recep Karakoç'a konuþan Koçak: '28 Þubat göz altýlarý baþladýðýndan bu yana özellikle medya, o yýllarda maðdur edilen bir baþkan olarak benimle sürekli görüþüyor. Bizler de o dönmelerde yaþadýðýmýz sýkýntýlarý ve olaylarý halkýmýzýn bilmesi için anlatýyoruz. Ancak, bazý çevreler bu açýklamalarýmdan rahatsýz olmuþ olacak ki, son günlerde piyasaya þu söylemi yaymaya çalýþýyorlar. 'Madem Ali Nabi Koçak, 28 Þubat'ta maðdur ediliyordu o tarihlerde niye hukuk yoluna baþvurmamýþ. Hakkýný niye o tarihlerde aramamýþ da þimdi aramaya çalýþýyor' þeklinde zihin bulandýrýcý açýklamalar yapýyorlar' dedi. Konuyla ilgili belgeleri tek tek açýklayan Koçak, 1996 yýlýnda Doðu Silahçýoðlu hakkýnda yaptýðý suç duyurusunu da gazetemizle paylaþtý. KO ÇAK: 16 YIL ÖN CE DE SUÇ DU YU RU SUN DA BU LUN DUM Ýnsanlarýn zihinlerini bulandýrmaya çalýþan kiþilere yaptýðý suç duyurularý ile cevap ve ren Ko çak: 'Ben ve Sul tan bey li hal - kýnýn çeþitli kesimleri ile uðraþan dönemin 2. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Doðu Silahçýoðlu hakkýnda Kartal Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulundum. Yýl Silahçýoðlu, önce Kaymakamlýða yazý yazýyor ve Atatürk heykeli için belediyenin yer göstermesini istiyor. Kaymakamlýk da kendilerine gelen o yazýyý belediyemize gönderdi. Biz de Atatürk heykelinin yapýlacaðý yeri tespit etmek, imar plan de ði þik li ði yap mak ve be - lediye meclisinden karar çýkarmaya hazýrlanýrken, ordudan gelen subaylar Fatih Caddesinin ortasýna tarihinde Atatürk heykelini diktikler' ifadelerini kullandý. Bu süreçten sonra yargýya baþvurduðunu dile getiren Koçak: 'Zorla ve cebren yolun ortasýna heykel dikildi. Bizler de bu iþin hu kuk suz ol du ðu na ka nat getirdiðimiz için tarihinde Kartal Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna giderek Doðu Silaçýoðlu hakkýnda suç duyurusunda bulunduk" dedi KO ÇAK: O ZA MAN KÝ HU KUK, YET KÝ ZÝ LÝK KA RA RI VER DÝ Bir paþanýn kendi sýnýrlarý dýþýnda birçok iþe karýþmasýnýn hukuksuz olduðunu, ancak o dönemdeki güçlü yapýnýn hukuka bile etki ettiðini dile getiren Koçak: 'O tarihlerde güç o insanlardan yanaydý. Bizim bulunduðumuz suç duyurusunu önce oyaladýlar ardýndan da Askeri Savcýlýk bakýyor, biz ilgilenmiyoruz diye yetkisizlik kararý verdiler. Eðer, o tarihlerde hukuk kurallarý iþlemiþ olsaydý Silahçýoðlu o tarihte hesap verecekti" dedi. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Engelliler Resim Grubu Emirgan Korusu'nu Gezdi Üm ra ni ye Be le di ye si Sos yal Yar dým Ýþ le ri Mü dür lü ðü Gül den So yak Tü fek çi En gel li ler Kül tür ve Eði tim Mer - ke zi'ne üye En gel li ler Re sim, Ka ra ka lem ve Yað lý bo ya ile Tem po Ri tim Gru bu, 7. Ulus lar Ara sý La le Fes ti va - li'nin ya pýl dý ðý Emir gan Ko ru su'na bir ge zi dü zen le di. Üm ra ni ye Be le di ye si Sos yal Yar dým Ýþ le ri Mü dür lü ðü Gül - den So yak Tü fek çi En gel li ler Kül tür ve Eði tim Mer ke zi'ne üye en gel li va tan daþ lar, et - kin lik le re de vam edi yor. Gül - den So yak Tü fek çi En gel li ler Kül tür ve Eði tim Mer ke zi'ne üye En gel li ler Tem po Ri tim Gru bu, 7. Ulus lar Ara sý La le Fes ti va li'nin ya pýl dý ðý Emir - 05 gan Ko ru su'na bir ge zi dü - zen le di. Ka ra ka lem ve yað lý bo ya re sim kur si yer le ri ile zi - hin sel en gel li ler tem po ri tim gru bu, do ða da la le ler ara sýn da ka ra ka lem re sim ça lýþ ma la rý yap tý. Ay rý ca Ýs tan bul Bü yük Þe hir Be le di ye si'nin can lý mü - zik din le ti si ne de ka tý lan 20 en gel li, gün bo yun ca ai le le ri ile bir lik te gü zel va kit ge çir di. Sancaktepe Belediyesi'nden iki okula konferans salonu San cak te pe Be le di ye si okul la rýn eði tim ka li te si ni ar týr mak ama cýy la pro je len dir di ði 'Her oku la bir kon fe rans sa lo nu' ça - lýþ ma sý na hýz la de vam edi yor. Bu kap sam da Sa rý ga zi Ti ca ret Mes lek Li se si ile Ke mal Türk ler il köð re tim Oku lu'na ka zan dý - rý lan kon fe rans sa lon la rý dü zen le nen tö ren le açýl dý. 05 TE

2 MAYIS 2012 Bu cadde komedi filmlerine konu olur İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan trafik, son uygulama ile komedi filmlerine konu olabilecek cinsten. Sultanbeyli Devlet Hastanesinin tadilata girmesiyle birleşen Hayat ve Miraç caddeleri, esnafın ve adres tarif edenlerin kafasını karıştırıyor. Bura nere Sultanbeyli devlet hastanesinin eski hükümet konağı ile sınır olması nedeniyle yol olması gereken yer, hastane bahçesi ve otoparkı olarak kullanılıyordu. Tek Cadde olması gereken yer bu kapalı alan sayesinde ikiye bölünmüştü. Yetkililerin bu durumu fark edip çözüm öretmeleri biraz uzun sürdü. Alınan kararla Hayat ve Miraç caddelerinin birleşmesi sağlandı. Ancak yetkililerin gözden kaçırdıkları önemli bir nokta var ki; komedi filmlerine konu olacak cinsten. Hastaneye ait olan bahçe ve otopark bölümünün kaldırılmasını sağlayan yetkililer caddenin birleşmesini sağladı. Hayat caddesi Camii Caddesi ile kesişip sonlanıyor. Miraç caddesi de Kuran Kursu Caddesi ile kesişip sonlanıyor. Eskiden Devlet hastanesinin bahçesi ve otoparkı olan ve uzunluğu 35 metre civarında ki yer boşta kalıyor. Bu alanın Hayat Caddesine mi Miraç Caddesine mi ait belli değil. Arada kalan kısım hangi caddeye bağlı belli değil. Esnaf şaşkın Konuyla ilgili fikirlerine başvurduğumuz vatandaşlar bu komediye son verilmesini istedi. Hayat ve Miraç caddeleri üzerinde bulunan esnaflar, yetkililer caddeleri birleştirdiklerini sanıyorlar. Asıl şimdi caddeleri bölmüşlerdir diyerek şikâyetlerini dile getirdiler. Miraç Caddesinde bulunan bir esnaf, anlatıyor. Dükkânıma gelecek toptancıya adres veriyorum. Mahalle adı cadde adı ve kapı numarasını veriyorum. Toptancı bir süre sonra beni arayarak caddenin bittiğini söylüyor. Ben şaka yaptığını sanıyorum. Ama şaka değil gerçek. Aynı durum Hayat Caddesi esnafları içinde geçerlidir. Her iki caddede bulunan esnafların şikâyetçi oldukları başka sorunlarda var. Yol ortasına denk gelen elektrik direği, yolu dallarıyla kaplayan ağaç, yolu ortalayan ev veya işyeri merdivenleri, sorunlardan birkaçı. Aslında bir olan ama iki cadde esnafı, Belediye yetkililerimiz bu soruna biran önce çözüm üretip bizleri bu trajikomediden kurtarsın diyor. Engelli vatandaşlar için yeni 6 park Sultanbeyli Belediyesi, özürlü vatandaşların toplumsal hayata entegrasyonunu sağlamak adına yürüttüğü çalışmalarla engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. İhalesi gerçekleştirilen 6 yeni engelsiz park alanı ile Mehmet Akif, Hamidiye ve Hasanpaşa Mahallelerinde Sultanbeyli de yaşayan özürlü vatandaşlar artık sosyal yapılacak olan parklar özürlü vatandaşların hayatta daha fazla yer alacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Sultanbeyli Belediyesi, özürlü vatandaşların yaşam koşullarını kolaylaştırıcı düzenlemelerini bir bir hayata geçiriyor. Geçtiğimiz ay yapılan Din, Felsefe ve Bilim ışığında Engelli Olmak ve Sorunları Sempozyumu ile ihtiyaçlarına göre tasarlanacak. Proje çerçevesinde park alanı içerisi ve dışarısı özel teknikler kullanılarak hazırlanacak. Hissedilebilir yüzey teknikleri ile yapılacak parklarda klavuz iz, klavuz kubbe, eliptik yüzey ve engelli rampaları gibi çok özel teknikler uygulanacak. Park dışında ise kaldırımların özürlü vatandaşların sosyal sorunlarının özürlü vatandaşların ihtiyaçlarına göre düzenlenmek konuşulmasına katkı sunan Sultanbeyli Belediyesi, fiziki şartların iyileştirilmesi için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda özürlü vatandaşların kolayca erişim sağlayabilecekleri 6 yeni park alanı oluşturulacak. Turgut Reis, Orhan Gazi, Battal Gazi, suretiyle, parklara erişimin önündeki engeller de ortadan kaldırılacak. İki katlı oyun parkları, ipli tırmanma aletleri ve daha bir çok özelliğin yer alacağı bu özel parklar, özürlü vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamasının yanı sıra Sultanbeyli halkının da uğrak dinlenme yerleri olacak. Burger King Sancaktepe de hizmete girdi Sancaktepe de her geçen gün yeni markalar hizmet vermeye başlıyor. Bu markalardan biri de dünyaca ünlü Burger King oldu. Burger King in açılışını Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem birlikte yaptılar. BURGER KING 1954 yılında James Mc Lamore ve David Edgerton tarafından Amerika Birleşik Devletleri Miami de kurulan ve dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan Burger King, en büyük özelliği Alevde Izgara konsepti ve bu konseptin en popüler burgeri Whopper ilk kez 1957 yılında satışa sunmuştur. Türkiye deki faaliyetlerine ise 1995 yılında ATA Grubu'na bağlı TAB Gıda Sanayi A.Ş. bünyesine katılmasıyla başlayan Burger King, kısa sürede restoran zincirlerinin halkalarını çoğaltarak vazgeçilmez lezzetlerin adresi olmuştur. Türkiye'de de hızlı servis sektörünün lider kuruluşlarından biri olan Burger King, bugün 444 restoran ile lezzet düşkünlerine hizmet vermektedir. Dünya genelinde 78 ülkede restoranı ile hizmet veren Burger King rakiplerinden yüksek kalite standartlarına, temizliğe, çevre uyumuna ve lezzete verdiği önemle ayrılmaktadır. BURGER KING TÜRKİYE TAB Gıda bünyesindeki Burger King; Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi nde En Hızlı Büyüyen Ülke, Burger King Franchisee arasında En Hızlı Gelişim ödüllerine layık görülürken, gizli müşteri araştırmalarında da Serviste Mükemmellik ödüllerinin sahibi olmuştur. Sayısız ödüller alan Burger King, Mediacat ve Ipsos KMG araştırması sonuçlarına göre Fast-Food kategorisinde 2011 Türkiye nin Lovemark ı ve Türkiye nin En Samimi Markası seçilmiştir yılında Monopoly Çılgınlığı Burger King de kampanyası ile İnteraktif Pazarlama Zirvesi nde (İPZ) En İyi Mobil Pazarlama Kampanyası, Digital Age Yaratıcılık Ödüllerinde En Yaratıcı Mobil Kampanyalar ve Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) Ödülleri nde üçüncülük ödüllerini almıştır. Burger King Türkiye, Taksim ve Beyoğlu restoranları ile Beyaz Zambak ödülüne de layık görülmüştür. Kurulduğu günden bu yana, dünya çapında uyguladığı yüksek kalite ve hijyen standardına, çevre uyumlu ve doğaya saygılı üretime, zengin lezzetli ürün çeşidini geliştirmeye ve sürekli eğitime verdiği önem, Burger King'in bugünkü başarısındaki en önemli rolü oynamaktadır. Camiler günde 12 saat açık kalacak Dünyanın hiçbir yerinde camilerin namaz arasında kapanmadığını belirten Mehmet Görmez, Türkiye`nin de bu ayıptan kurtulacağını söyledi. Diyanet, kapısı kilitli cami dönemini sona erdiriyor. Dünyanın hiçbir yerinde camilerin namaz arasında kapanmadığını belirten Başkan Mehmet Görmez, Türkiye`nin de bu ayıptan kurtulacağını söyledi: "Camiler artık en az 12 saat açık kalacak. Görevli hoca efendilerimiz de belli saatlerde cemaatinin sorularını cevaplandırmak üzere hazır bulunacak." Mehmet Görmez, camilerle ilgili yeni bir genelge yayımlayacaklarını belirtti. "Camiler bundan böyle en az 12 saat açık kalacak." diyen Görmez, "Görevli hoca efendilerimiz de günün belli saatlerinde cemaatinin sorularını cevaplandırmak üzere hazır olacak. Ülkemizin, Müslümanlığın, İslam dünyasının içinden geçtiği süreçleri dikkate aldığımızda vazifesine âşık bir mihrap görevlisinin sadece günde beş vakit namaz vaktinde camiyi açıp namaz bittikten sonra cemaatiyle bir sohbet bile etmeden camiyi terk etmesi en büyük hizmet kusurudur. Bu kabul edilemez. Onun için biz kendimizi böyle bir görev tanımına mahkûm edemeyiz." ifadelerini kullandı. Merkezî vaaz sistemini eleştiren Diyanet İşleri Başkanı, uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyledi: "Bir ülke düşünün ki 100 bin insan, o ülkenin manevî hayatını ayakta tutmak için seferber olmuş. 100 binden fazla personeli olan bir kurumun sadece cumaları bir kişinin merkezden yapacağı konuşmayı mekanik bir kutudan diğer camilerdeki cemaate dinletmek gibi bir hakkı olabilir mi? Bu uygulama nedeniyle 15 yılı aşkın süredir, din görevlilerinin dilleri paslandı. Bu nedenle kablolar kesilecek ve mihrapta görev yapan her arkadaşımız, kürsüden dinimizi anlatmaya başlayacak." İmamlar da bayramlarda mesai alacak Memurlara 2013`te yapılacak zam oranını belirleyecek müzakerelerden, yaklaşık 90 bin imamı sevindirecek önemli bir karar çıktı. Karara göre imamlar, Ramazan ve Kurban bayramlarında mesai ücreti alabilecekler. İmamlara, günlük yevmiyelerinin üçte biri oranında mesai ücreti verilecek. Diyanet Sen`in önerisi üzerine görüşülen `imamlara bayram mesaisi` talebi, Çalışma Bakanı Faruk Çelik tarafından kabul edildi. Böylece imamlara Ramazan Bayramı`nda 3 gün, Kurban Bayramı`nda ise 4 gün mesai ücreti ödenmesi karara bağlandı. Türkiye`deki tüm camiler bundan böyle günde en az 12 saat ibadete açık kalacak. Din görevlileri de günün belli saatlerinde cemaatin sorularını cevaplandırmak üzere camilerde hazır bulunacak. Koca bir adının tek sakini bu siyah kedi İstanbulluların Hayırsız Ada ismini verdiği Sivriada, kültür ve turizm merkezi haline getirileceği günü bekliyor. Taş ocağı olarak kullanıldıktan sonra kaderine terk edilen adada çöp birikintileri dikkat çekiyor. Yat sakinleri ve balıkçıların konakladığı adanın tek sakini ise balıkçıların kara ismini taktığı ve adaya nasıl geldiği bilinmeyen bir kedi. Hayırsız Ada nın tek sakini siyah kedi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın, geçtiğimiz yıl açıkladığı Adalar Projesi nde Yassıada ve Sivriada da kongre merkezleri, oteller, yat limanları kurulacağını kaydetmişti. Cihan Haber Ajansı (Cihan) ekibi Erdoğan ın takvimine giren Sivriada ya giderek, adanın bulunduğu son durumu görüntüledi. Denizden yüksekliği 90 metre olan yaklaşık 100 dönümlük adada 10. yüzyıldan kalma, bugün sadece bazı duvar kalıntıları görülen bir manastır bulunuyor. Herhangi bir yerleşimin bulunmadığı adada Bizans İmparatorluğu döneminde din adamları ve imparatorların sürgüne gönderildiği rivayet ediliyor. Üzerinde eski bir Bizans manastırı yıkıntısından başka bir yapının olmadığı ve ıssız bir ada olan Sivriada da, Kandilli Rasathanesine ait deprem ölçüm cihazları bulunuyor. Kadıköy'den balıkçı teknesiyle yaklaşık bir saatte gidilebilen adada ilk olarak taş ocağı için yapılan küçük limanla karşılaşılıyor. Sivriada da martıların yuvaları ve balıkçıların beslediği bir de kedi var. Adada ayrıca, yıkık bir bina ve hemen önünde helikopter inmesi için etrafı temizlenmiş düz bir alan bulunuyor. ADA SAKİNİ KARA KEDİ Adaya adım attığımızda karşımıza gelişigüzel etrafı kaplayan ot yığınları çıkıyor. Adayı dolaşmaya başladığımızda ise çalılıkların arasında bir kedi dikkatimizi çekiyor. Tek kare fotoğrafını çekme imkânı bulduğumuz ancak kamera ile görüntüleyemediğimiz kara kedi tekrar çalılıkların arasında bir anda kayboldu. Uzun uğraşlarımıza rağmen kedinin izine rastlayamadık. Ada sakinleri arasında tepesinden eksik olmayan ve buraya yuva yapan martılarda bulunuyor. Adanın zirve noktasına tırmanmaya başladığımızda martıların çığlıkları andıran sesleri şiddetini artırıyor. Bu seslerin sebebinin ise gördüğümüz yuva ve yumurtalar olduğunu sonradan anlıyoruz. Neredeyse zirve noktasında bulunan martı yuvasında iki yumurta dikkatimizi çekiyor.

3 19 MAYIS 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 19 MAYIS 2012 Y l : 9 Say : 264 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 19 MAYIS 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU! Sultanbeyli halkýnýn yýllardýr beklediði "Gölet Bölgesi Çevre Düzenlemesi Projesi" hayata geçti. Uzun zamandýr Sultanbeyli gündeminde olan Gölet Projesi'nin önündeki engeller yapýlan çalýþmalarýn ardýndan kalktý ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn katýlýmýyla temeli atýldý. 1. SAYFADAN DEVAM "Gölet Projesi Hayal Olmaktan Çýktý" Törende ilk konuþmayý yapan Sultanbeyli Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin, "Sultanbeylililer olarak yýllardýr beklediðimiz Gölet Projesi bugün hayal olmaktan çýkýyor, hayata geçiyor. 200 dönümlük devasa alan içerisinde, birçok sportif faaliyetin gerçekleþtirileceði sahalarýn, sosyal alanlarýn, seyir teraslarýnýn bulunduðu Gölet Projesi için, Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Kadir Topbaþ'a sizler adýna teþekkürlerimi sunuyorum" dedi ve Büyükþehir Belediyesi'nin ilçeye katkýlarýna deðindi. Keskin, "Belediye hizmet binamýz, hemen yanýndaki Sultanbeyli Kültür Merkezimiz, ÝSMEK'ler, Kadýn Koordinasyon Merkezi, Özürlüler Merkezi ve okullarýmýz baþkanýmýzýn bizzat ilgilenip ilçemize kazandýrdýðý çalýþmalar. Bununla birlikte ilçemizin asfalt sorunu büyük ölçüde azaldý. ÝSKÝ ve ÝGDAÞ'ýn çalýþmalarýyla alt yapý noktasýnda Ýstanbul'un en sorunsuz ilçelerinden biri haline geldik. Dere ýslah çalýþmalarý baþkanýmýzýn talimatýyla devam ediyor. ÝETT ilçemize çok sayýda yeni araç ve hat tahsis edildi. Toplu ulaþýmda, eksiklerimiz olsa da gözle görülür bir rahatlýk yaþamaya baþladýk" þeklinde konuþtu. Gölet Projesi'nin detaylarýna deðinen Keskin, "1 yýl gibi kýsa bir sürede tamamlanmasý planlanan proje sayesinde, Sultanbeylimiz hem ilçemize, hem de tüm bölge halkýna hizmet veren en büyük ve kapsamlý tesislerden birine ev sahipliði yapacak" diyerek Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'a ve ekibine ilçeye yaptýklarý katkýlardan dolayý teþekkür etti. "10 Trilyonluk Proje Sultanbeyli Halkýna Hayýrlý Osun" Törende konuþan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, "Sultanbeyli halký 23 yýldýr bu aný bekledi. Bir dizi sýkýntýlarýn ardýndan bölgede çok önemli bir merkez olacak dev tesisimizin temelini atmak için sizlerleyiz. Maliyeti 10 trilyon olan projenin tamamlanmasýyla, burasý yaþlýlarýn gelip oturacaðý, hanýmlarýn sohbet edeceði, çocuklarýn oynayacaðý, gençlerin spor yapacaðý, balýk tutacaðý bir alan olacak." dedi. Projenin bitiþ tarihini de açýklayan Baþkan Topbaþ "Sultanbeylili halkýna yakýþan bu güzel tesisimizi inþallah Þubat Belediye Baþkanýmýz Ýsmail Erdem, 16 Mayýs Çarþamba günü iki okulun konferans salonunu Kaymakam Feyzullah Özcan ve Milli Eðitim Müdürü Mukadder Gürsoy ile beraber açtý. Ýlk olarak Kemal Türkler ilköðretim Okulu konferans salonunun açýlýþýný gerçekleþtiren Baþkan Erdem, Bir toplumu geleceðe hazýrlayacak olan kurumlarýn okullar olduðunu söyleyerek, " Yerel yönetimlerin görevleri arasýnda eðitim ve öðretim kurumlarýna elinden geldiði ölçüde destek vermek vardýr. Eðitimi etkinliklerle aktif hale getirmek, öðrenci bilgisini artýrmak geleceðimize yatýrým yapmak demektir. Belediye olarak bizlere düþen görev ise çocuklarýmýza imkân saðlamak ve çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin önünü açmaktýr" dedi. Kaymakam Feyzullah Özcan ise eðitimin önemine dikkat çekerek Sancaktepe'nin bu alanda daha iyi olmasý gerektiðini belirtti. Özcan, Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem'e desteklerinden dolayý teþekkür ederek, "Ben bu güzel mekânýn þimdiden çok önemli kültürel ve sanatsal etkinliklere imza atacaðýný hissediyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan salonun açýlýþ kurdelesi kesilerek, konferans salonu hizmete alýndý. Kemal Türkler ilköðretim Okulu'na yeni bir konferans salonu kazandýran Belediye Baþkanýmýz Ýsmail Erdem, daha sonra Sarýgazi Ticaret Meslek Lisesi'nin konferans salonlunun açýlýþý gerçekleþtirildi. Buradaki açýlýþta da bir konuþma Sancaktepe Belediyesi'nden iki okula konferans salonu Sancaktepe Belediyesi okullarýn eðitim kalitesini artýrmak amacýyla projelendirdiði 'Her okula bir konferans salonu' çalýþmasýna hýzla devam ediyor. Bu kapsamda Sarýgazi Ticaret Meslek Lisesi ile Kemal Türkler ilköðretim Okulu'na kazandýrýlan konferans salonlarý düzenlenen törenle açýldý. 1. SAYFADAN DEVAM yapan Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem, meslek okullarýnýn ülke için önemine deðindi. Baþkan Erdem, gerek lise gerekse üniversite düzeyinde eðitim veren bu kurumlarýn ülkede her geçen gün önemimin arttýðýný söyledi. Erdem salonun açýlýþýnda, "Meslek liseleri sadece teorik bilgi vermiyor, bunun farkýndayýz. Meslek lisesi öðrencileri haftanýn belli günlerinde okulda, diðer günlerde ise kendi branþlarý ile ilgili çeþitli sektörlerde çalýþýyorlar." dedi. Kaymakam Feyzullah Özcan ise hem teknik hem de vasýflý eleman olarak yetiþen meslek liselilerin ülke sanayi ve ekonomisinde önemli bir ihtiyacý karþýladýðýný belirtti. Sancaktepe belediyesinin desteði ile okullara kazandýrýlan her iki salon da 80 kiþilik kapasiteye sahip olup, hýzlý bir þekilde ve büyük titizlikle hazýrlandý. Salonun dizayný, koltuklarýn rahatlýðý ve mekan havalandýrmasý ile "Konferans Salonlarý" izleyicilerine konforlu bir ortam sunuyor. Ayrýca sahne alanýnýn kullanýþlýlýðý ve raylý perde sisteminin performansa getirdiði ahenk ile dijital ses sisteminin etkisi de, tiyatro, konser, panel, konferans, seminer gibi etkinliklere kolaylýk saðlýyor. ayýnda bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Baþkan Topbaþ'tan Sultanbeyli'ye Metro Müjdesi... Konuþmasýnda Sultanbeyli'ye yapýlan yatýrýmlara da deðinen Baþkan Topbaþ, ilçeye bugüne kadar yapýlan yatýrýmlarýn toplamýnýn 378 trilyon olduðunu ve bu yatýrýmlarýn bundan sonra da devam edeceðini söyledi. Altyapý sorunlarý, asfalt eksiklikleri ve kavþak düzenlemelerinin önemli ölçüde bittiðini belirten Baþkan Topbaþ, Sultanbeylililere yeni projelerin de müjdesini verdi. Baþkan Topbaþ, "Sizlerin bizi göreve getirdiðinizden günden bu yana, her alanda sorunlarý çözmek için çalýþmalar yaptýk. Ýstanbul'un tamamýna 8 yýlda yaptýðýmýz yatýrýmýn toplamý 52 katrilyon. Bunun 24 katrilyonu sadece ulaþýmla ilgili. Bu dönem Sultanbeyli'de otobüs sorunu kalmayacak. En iyi otobüsleri verin diye talimat verdim. Þimdi yeni gelen sarý, klimalý, konforlu otobüslerden de gelecek. Daha ileride metro gelecek. Nasip olursa Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro hattý baþlattýk. 23 km'lik bu hat bir dünya rekoru. Bu hat Çekmeköy-Taþdelen-Yenidoðan-Sultanbeyli ile birleþecek. Daha sonra Sabiha Gökçen Havaalaný ile Pendik'e ulaþacak. Ýkinci bir hattýmýz daha var. Kadýköy- Ümraniye- Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Projesi. Allah nasip ederse Sultanbeyli'den metroya binen bir insan þehrin birçok noktasýna rahatlýkla gidecek" þeklinde konuþtu. "El Ele Vererek Düzenli Þehirler Ýnþa Edelim" Konuþmasýnda þehirleþme sorunlarýna da deðinen Baþkan Topbaþ, "Bundan 50 yýl önce devlet vatandaþa nasýl ev sahibi olacaðýný gösterseydi, bugün þehirler daha düzenli olurdu. Beraberce þehirlerimizi doðru ve düzenli bir hale getirelim. Kimsenin evini baþýna yýkarak deðil, el ele vererek düzenli þehirler inþa edelim" dedi. Baþkan Kadir Topbaþ'ýn konuþmasýna alkýþlarla destek veren Sultanbeylililer, açtýklarý dövizlerle þehre yapýlan yatýrýmlar için teþekkür etti. "2B'yle Beraber Sultanbeyli'nin ve Birçok Yerin Mülkiyet Problemlerini Aþacaðýz" Törene katýlan AK Parti Ýstanbul Milletvekili Erol Kaya da bir konuþma yaparak "Kültür merkezlerine, belediye binasýna, kaymakamlýk binasýna bakýn, Sultanbeyli'nin zihni bir dönüþüm yaþadýðýný göreceksiniz. Bu þehrin insanlarý þehirli bir yaþam sürmenin temellerini oluþturuyor. Ben bunun için Büyükþehir Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyorum" dedi. 2B yasasýna da deðinen Kaya, "Ýnþallah 2B'yle beraber Sultanbeyli'nin ve birçok yerin mülkiyet problemlerini aþacaðýz. Rayiç bedelin üzerinden yüzde 70, peþin ödemede yaklaþýk yüzde 50 gibi bir deðerle beraber, herkesin durumu dikkate alýnarak çözülecek. Bu paralar yine sizlere, çocuklarýnýza harcanacak" þeklinde konuþtu. Sultanbeyli Kaymakamý Mehmet Ceylan, "ÝBB'nin ilçemiz için hazýrladýðý bu büyük proje, vatandaþýmýzýn sosyal ve sportif aktiviteler yapmasýnda büyük rol alacaktýr. Sultanbeyli daha güzel hizmetlere layýktýr. Yapýlacak hizmetlerle daha iyiye doðru ilerleyeceðiz" dedi. Haziran ayý baþýnda hükümet konaðýnýn açýlýþýnýn yapýlacaðýný söyleyen Kaymakam Ceylan yapýmý tamamlanan yeni okullarýn da bu yýl hizmete gireceðini açýkladý. Ýlçedeki siyasi partiler adýna konuþan Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ali Sevinç, "Biz siyasilerin görevi, uyumlu bir þekilde çalýþarak sizlere en güzel hizmeti sunabilmektir. Ben Ali Sevinç olarak diðer siyasi parti baþkanlarýmýzla beraber elele verip Sultanbeyli'yi en güzel noktalara getirmek için çalýþacaðýz" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Baþkan Topbaþ, vatandaþlarla birlikte Sultanbeyli'nin çehresini deðiþtirecek Gölet Bölgesi Çevre Düzenlemesi Projesi'nin temel atma törenini gerçekleþtirdi. Törenin ardýndan Sultanbeyli Ýtfaiyesi'nin resmi açýlýþýný yapan Baþkan Topbaþ ve ekibi, itfaiyeyi ziyaret ederek yetkililerden çalýþmalarla ilgili bilgi aldý. Ýl çapýndaki çalýþmalarý deðerlendiren Baþkan Topbaþ "Þu anda teknik donaným olarak Newyork Ýtfaiyesi seviyesine geldik. Türkiye'de bir yerde bir afet olduðu zaman biz müdahale ediyoruz. Karada ve denizde giden su botlarýmýz var. Þu anda ekipman olarak çok güçlüyüz. Bugüne kadar cankurtaran ekiplerimiz 10 binin üzerine kurtarma yaptý" dedi. Ýtfaiye ziyaretinin ardýndan Baþkan Topbaþ, sevgi gösterileri altýnda Sultanbeyli'den ayrýldý. SBS DESTEK PROJESÝ HAZIR Sultanbeyli'nin Eðitim ve Kültür Yýlý'nýn en önemli projelerinden SBS 1001 Eðitim Destek Projesi'nin 1001 öðrencisi için geri sayým baþladý. 9 Haziran günü sýnava girecek öðrenciler 4 ayrý dershanede sýnava hazýrlanýyor. Sultanbeyli Belediyesi, 2011 yýlý sonunda Büyük Salon'da bir toplantý gerçekleþtirmiþ, toplantýda Ak Parti Ýstanbul Milletvekili Metin Külünk, Sultanbeyli Kaymakamý Mehmet Ceylan, Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Vefa Vedat Budak, belediye baþkan yardýmcýlarý, danýþmanlarý, Sultanbeyli Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü, Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü ile Milli Eðitim Müdürlüðü þube müdürleri ve okul müdürleri bir araya gelerek, ilçede eðitimle ilgili yapýlacak projeleri deðerlendirmiþti. Baþkan Hüseyin Keskin, toplantýda yaptýðý konuþmada, eðitimcilerden yeni projeler beklediklerini belirterek, 'Biz Sultanbeyli'yi eðitim ve kültür ilçesi olarak hayal ediyoruz ve yapýlacak projelere destek vermeye hazýrýz' demiþti. Sultanbeyli Belediyesi'nin 2012 yýlýný Sultanbeyli için "Eðitim ve Kültür Yýlý" ilan etmesinin ardýndan bir çok yeni proje için düðmeye basýldý. Kurumlarýn koordineli olarak yaptýklarý çalýþmalarla Sultanbeyli'de yeni okullar hizmete girerken birçok eðitim projesi de hayata geçirildi. Ýþte bu önemli projelerden biri de 'SBS 1001 Destek Projesi'. SBS öðrencilerine destek Sultanbeyli Kaymakamlýðý, Sultanbeyli Belediyesi ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ortaklaþa hazýrladýðý "SBS 1001 Eðitim Destek Projesi" ilköðretim 8. sýnýftaki baþarýlý öðrencilere, Seviye Belirleme Sýnavý'na yönelik eðitim desteði verilmesini kapsýyor. Ýlçenin eðitim kalitesini üst seviyelere çýkarmak, baþarýlý öðrencilere fýrsatlar sunabilmek adýna yapýlan çalýþmanýn ilk ayaðýnda, ilçedeki SBS baþarý düzeyi, öðrenci sayýsý, okullara göre puan ortalamalarý gibi istatistikî veriler deðerlendirildi, projenin bütçesi çýkarýlarak atýlacak somut adýmlar tespit edildi. Ardýndan 300'ün üzerinde puan alan öðrenciler tespit edildi ve aileleriyle görüþüldü ve 1001 öðrenci 4 ayrý dershanede ücretsiz eðitime baþladý. Projenin eðitimciler ayaðýnda ise okul müdürlerine ve öðretmenlere yönelik seminerler düzenlendi. Sultanbeyli'de eðitimin kalitesini önemli ölçüde artýrmak ve çýtayý yükseltmek adýna ümit vadeden projenin 1001 öðrencisi, þimdi 9 Haziran günü düzenlenecek olan sýnava hazýrlanýyor. Ümraniye de Engelliler Tiyatro Grubu Profesyonellere Taþ Çýkardý! Ümraniye Belediyesi, Halil Ýbrahim Sofrasý Aþ Evi'nin sýcak yemek uygulamasýndan faydalanan bir grup vatandaþa Engelliler Haftasý nedeniyle bir program düzenledi. Gülden Soyak Engelli Merkezi kursiyerleri, sahneledikleri oyun ve seslendirdikleri þarkýlarla programa renk kattý. Ümraniye Belediyesi, Engelliler Haftasý dolayýsýyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Belediye, Engelliler Haftasý'nýn 'Güçsüz Yaþlýlar Günü' nedeniyle Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelli Merkezi'nde bir program düzenledi. Programa Ümraniye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Serap Eþit Elveren, Sosyal Ýþler Müdürü Hakan Karataþ ile Halil Ýbrahim Sofrasý Aþ Evi'nin sýcak yemek uygulamasýndan faydalanan bir grup vatandaþ ve engelli vatandaþlar katýldý. Programda Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelli Merkezi kursiyerleri, çeþitli gösteri ve oyunlar sergiledi, Engelli Korosu da seslendirdiði birbirinden güzel þarkýlarla programa renk kattý. Engellilerle yakýndan ilgilenen Ümraniye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Serap Eþit Elveren, program sonrasýnda onlarla birlikte yemek yedi. SULTANBEYLÝ'DE ENGELSÝZ PARKLAR Sultanbeyli Belediyesi, özürlü vatandaþlarýn toplumsal hayata entegrasyonunu saðlamak adýna yürüttüðü çalýþmalarla engelleri ortadan kaldýrmaya devam ediyor. Ýhalesi gerçekleþtirilen 6 yeni engelsiz park alaný ile Sultanbeyli'de yaþayan özürlü vatandaþlar artýk sosyal hayatta daha fazla yer alacak. Sosyal belediyecilik anlayýþýyla çalýþmalarýný sürdüren Sultanbeyli Belediyesi, özürlü vatandaþlarýn yaþam koþullarýný kolaylaþtýrýcý düzenlemelerini bir bir hayata geçiriyor. Geçtiðimiz ay yapýlan "Din, Felsefe ve Bilim ýþýðýnda Engelli Olmak ve Sorunlarý Sempozyumu" ile özürlü vatandaþlarýn sosyal sorunlarýnýn konuþulmasýna katký sunan Sultanbeyli Belediyesi, fiziki þartlarýn iyileþtirilmesi için de çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Bu hedef doðrultusunda özürlü vatandaþlarýn kolayca eriþim saðlayabilecekleri 6 yeni park alaný oluþturulacak. Turgut Reis, Orhan Gazi, Battal Gazi, Mehmet Akif, Hamidiye ve Hasanpaþa Mahallelerinde yapýlacak olan parklar özürlü vatandaþlarýn ihtiyaçlarýna göre dizayn edilecek. Proje çerçevesinde park alaný içerisi ve dýþarýsý özel teknikler kullanýlarak hazýrlanacak. Hissedilebilir yüzey teknikleri ile yapýlacak parklarda klavuz iz, klavuz kubbe, eliptik yüzey ve engelli rampalarý gibi çok özel teknikler uygulanacak. Park dýþýnda ise kaldýrýmlarýn özürlü vatandaþlarýn ihtiyaçlarýna göre düzenlenmek suretiyle, parklara eriþimin önündeki engeller de ortadan kaldýrýlacak. Ýki katlý oyun parklarý, ipli týrmanma aletleri ve daha bir çok özelliðin yer alacaðý bu özel parklar, özürlü vatandaþlarýn sosyal hayatta daha fazla yer almalarýný saðlamasýnýn yaný sýra Sultanbeyli halkýnýn da uðrak dinlenme yerleri olacak.

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 19 MAYIS 2012 Ne yazayým, ne anlatabilir bilemiyorum? Anne. Ne anlatabilir onu tam olarak bilemiyorum. Yeryüzünde yerinin doldurulamayacaðý tek varlýk sanýrým insan için. Hiçbir þey söylemeden, tek adýný aklýmýza geldi mi; burnumuzun direði kýrýlacak gibi sancýyan varlýk. Yeryüzü var olduðundan beri belki de kýymetini yanýmýzda olduðu zaman bilemediðimiz, fakat gidince, yanýmýzda olmayýnca, biz ondan uzaklaþýnca, kýsaca gurbette olduðumuzda(bazen yanýnda bile gurbet olduðumuz olur ya)uzun, uzun of, of, offf çektiðimiz varlýk. Dünya bu varlýða bir günlük bir ad takmýþ, her gün anneler günü olsa az bizse ona gün koymaya kalkýyoruz. Ne garip bir dünyadayýz demiyor mu þair, oda doðru diyor. Aslýnda bir gün bile onlarýn hatýrlanmasý isteyen nice annelerde yok deðil hani. Bu iþi bir sektör (kapital) haline getirenlere inat o gün annemize kendimizi, en sevdiði bizi cani gönülden götürüp; anneciðim sana layýk deðil ama bu hayýrsýzý getirdim demeliyiz.peki, sen ne yapacaksýn diyecekseniz, gülmeyin ama dediðimi bir deneyeceðim. Bu yazýyý okumaya baþladýðýnýzda þaþýrmayýn evet, tarzým deðil ama benimde ufakta olsa farklýlýklar yapabileceðimi düþünüp hak vermenizi isterim. Yaþadýðýmýz yeryüzündeki sýradan ve sýra dýþý olaylarý ara sýrada olsa karþýlaþýyor veya yaþýyoruz. En çok kýzdýðýmýz, konuþulmasýna bile tahammül edemediðimiz konularý tartýþýyor buluruz kendimizi. Bulunduðun semt, çevre, arkadaþ topluluðu vs. vs. sizi konuþmaya tartýþmaya elinizde olmasa da bulaþtýrýyor. Bunlarýn bazýlarý faydalý görünse de sonrasý felaketle sonuçlandýðý da oluyor. Konumuza dönersek, bu anneler günüde bizim elimizden, irademizden ve anlayýþýmýzdan uzak görünse de sektörel olarak tam ortasýnda bulunuyor, yaþýyor, müþahede ediyoruz. Kabul edelim etmeyelim, insanýmýzýn en dertli ve sýkýntýlý döneminde bile; öyle þeylerin tartýþmasýný yapýyoruz ki kendimiz bile inanamýyoruz. Hani rivayet odur ki; Fatih Sultan Mehmet han Ýstanbul'u fetih ettiðinde Ayasofya'da toplantý olduðunu duyar (Kostantiniye'nin ileri gelen papazlarýnýn toplantýsýdýr) ve oraya gidip merakýný gidermek için sorar. Neyi tartýþýyorsunuz diye sorarlar ve cevap çok ilginçtir: Melekler erkek mi diþimi diye tartýþýyorduk derler. Fethe ulaþmamýza bunlarýn katkýsý çoktur der. Çünkü ülke elden giderken tartýþtýklarý konuya bakar mýsýnýz der. Bizlerde kendimizi bir deðerlendirmeliyiz diye düþünüyor ve ne halde nelerle meþgulüz ona göre hareket etmeliyiz diyorum. Karýþýk konularla bende kafanýzý karýþtýrdým. Ne yapalým þimdi anneler gününü kutlamayalým mý yani diyorsunuz. Biz kutlamasak ta nasýlsa kutlayacaklar diyorsunuz, ben kendimin yapacaðýný söyledim. En azýndan tepkimi ve düþüncemi yansýtacaðým. Bu sadece anneler günüyle alakalý deðil tabi. Bu konudaki günlerin birçoðuna da böyle bakýyorum. Çaðdýþý, yobaz, baðnaz vs. vs. diyebilirler, ben öyle düþünüyor ve birey olarak eylemimi ve kiþisel görüþümü söylüyorum. Bu duygu ve düþünceyle, kalýn huzur ve saðlýcakla. KAYA KILIÇ CEZÝRETÜL ARAB'A YOLCULUK -5- Kureyþ müþrikleri peygamberimizin baskýlarla, zulüm ve tahakkümlerle kendilerine boyun eðmeyeceðini anlamýþlardý. Bu sebeple yeni planlar tertiplediler. Ýftiralar tasarladýlar. Nazarlarda Resulü ekremi küçültmek, ulvi davasýnýn insanlarca duyulmasýna engel olmaktý. Bu maksatla hürmet ettikleri Velid bin Muðire etrafýnda toplandýlar. Þirkin babasý sayýlan Velid þöyle seslendi : 'Ey Kureyþliler! Ýþte hac mevsimi gelip çattý. Arap kabileleri yurdumuza akýn edecekler, Muhammed in meselesi hakkýnda sorular soracaklar. Bir fikir etrafýnda birleþelim, aramýzda ihtilafa düþmeyelim. Bu kurnazca teklifi Kureyþliler beðendi, ve Velidi dinlemek istediler. Velid önce onlarýn görüþlerini öðrenmek istedi. Müþrikler, 'kahindir deriz' dediler. Velid: ' o kahin deðildir. Onun okuduðu þeyler kahin düzmeleri cinsinden deðildir. Kahin doðru da söyler yalan da. Ama biz Muhammedin hiçbir yalanýný görmedik.' Dedi. Müþrikler 'o halde mecnundur diyelim' dediler. Velid: o mecnun da deðildir. Onun hali bir delininkine asla benzemiyor.' O zaman müþrikler þair olduðunu söylemek istediler, Velid bu görüþü de doðru bulmadý. Müþrikler sihirbaz deriz, dediler. Velid: ' biz hem sihirbazlarý, hem de yaptýklarý sihirleri görmüþüzdür. Onun okuduklarý ne sihirbazlarýn okuyup üfledikleridir, ne de düðümleyip baðladýklarýdýr' dedi. Müþrikler o zaman bu teklifi Velid e yüklediler. Velid: ' vallahi, onun sözlerinde apayrý, bambaþka bir tatlýlýk vardýr. Onun okuduðu sözden tatlý söz olamaz. O bir nurdur. Onun öyle bir tatlýlýðý vardýr ki, sanki kökü çok verimli toprakta, suyu bol bahçelerde yükselen, dallarý ise etrafa uzanan gür meyveli bir hurma aðacýdýr o.' Müþrikler bu ifadelerden korktular. Öyle ki velidin dininden döndüðünü zannettiler. Oysa o kararýný þöyle açýkladý: ' sizin, asýlsýz ve yalan olduðu kýsa zamanda anlaþýlacak olan bu dedikleriniz içinde yine akla en yakýn olaný ona sihirbaz demenizdir. Çünkü onun sözleri, evlatla babanýn, karý ile kocanýn, kardeþle kardeþin, kavim ve kabilesiyle þahsýn arasýný açýyor.' Velidin bu görüþü ile efendimizi halktan uzak tutmaya çalýþacaklardýr. Yüce Allah indirdiði ayetlerle velid bin muðirenin planýndan bahsediyor, 'KAHROLASI, NASIL DA ÖLÇÜP BÝÇTÝ. YÝNE KAH- ROLASI, NASIL DA ÖLÇÜP BÝÇTÝ, SONRA BAKTI, SONRA KAÞINI ÇATTI, SURATINI ASTI, SONRA SIRT ÇEVÝRÝP KÝ- BÝRLENDÝ. -BU OLSA OLSA ESKÝDEN KALMA BÝR SÝHÝR- DÝR. BU ANCAK BEÞER SÖZÜDÜR.- DEDÝ. BEN ONU SA- KARA SOKACAÐIM. SAKARIN NE OLDUÐUNU BÝLÝR MÝSÝN? O YAKMADIK BÝR ÞEY BIRAKMAZ. AZABI TEK- RARLAMAKTAN DA VAZGEÇMEZ.' (Müddesir). Efendimiz, asla bir kahin deðildi. Onun sözleri hak ve hakikatti. Aklýn tasdik ettiði gerçeklerdi. Karýþýklýktan, tahminden uzak, kesinlik ifade eden sözlerdi. O mecnun da deðildi. Sadece yakýnlarý dostlarý deðil, düþmanlarý da ona inanýyordu. Þair de deðildi. Onun bahsettiði hakikatler, þiirden uzak idi. Müþriklerin bu iftira ve tertiplerinden sonra yüce Rabb Resulüne þöyle vahyetti: 'O HALDE EY RE- SULÜM! SEN ÖÐÜT VERMEYE DEVAM ET, RABBÝNÝN SA- NA VERDÝÐÝ PEYGAMBERLÝK NÝMETÝ ÝÇÝN NE BÝR KA- HÝNSÝN, NE DE BÝR MECNUN.' ZEYNEP BOYNUDELÝK z e y n e p _ n i k s a h o t m a i l. c o m Bakýn kabahati orada burada aramaya gerek yok. Sebebi gayet basit <yapanýn yanýna kâr kalmasý> daha önce de yazmýþtým. Hoca merhum bir gün sokakta bir fare kovalarken görüp soranlara "ne olacaðý var mý? Yol olur diye korkarým" diye cevaplamýþ. Þimdi bütün bu olanlara bakarak "oto- SADETTÝN ABAYLI Yukarýdaki sözü bu hafta bir köþe yazarýnýn ifadesinden alýntý yaptým. Bu düþünceyi savunan kiþi son cümle olarak böyle bir cümle kurarak düþüncesinin doðruluðunu saðlamlaþtýrdýðýný düþüyor herhalde. Lakin nereden baktýðýnýzla alakalýdýr " A d a - let".týpký bugün olduðu gibi; Size göre adalet ÝSA DOÐAN siyasi ve haksýz yargýlamalar yaparken, baþkalarýna göre de tam tersi adil olabiliyor. Aslýnda her alanda geliþen bu tarafgirlik hastalýðý Türkiye'nin asýrlýk hastalýðýdýr. Herkesin adaletin kendi tarafýnda olmasýný istemesi, deðiþen zamanlarda, deðiþen siyasal konjonktürlerde taraflarý þüpheciliðe sürüklemiþtir. Bir bütün deðil de bölünmüþ kitlesel taraflar olduðumuzdan yüzde yüz memnuniyet de mümkün deðil maalesef. Ýnsanlýk tarihinde yaþanýlan her dönemde bir þekilde düzen kurulmaya saðlanmýþ. Bu yaþanýlan döneme göre adaletli, günümüz düþüncesine göre de çaðdýþý olabilir. Adalet denen kavramýn devleti deðil de içinde yaþayan insanlarý korumasý ise çok eski bir þey deðil. Yani aslýnda adalet Abone Olun, Gazeteniz Her Gün Masanýza Gelsin... Tel: ban" olduðu gayet açýktýr. Aþaðýya daha önce yazdýðým yazýdan bir bölüm aktarýyorum. Bunu "duble yol" baþlangýcý kabul edebilirsiniz. Hani, bir de Ýsviçre ile yaptýðýmýz olaylý maç var, hani bilmem kaç maç ceza almýþtýk ya, ha iþte o maçtan bahsediyorum. Sayýn Terim ilk maçta Ýsviçre de bize reva görülen muameleye dayanamayýp tepkisini þöyle dile getirmiþ idi: "Bu maçýn bir de Türkiye ayaðý var ve bu maç, ta hava alanýnda baþlar." Ve sonuç malum. Futbol hayatý boyunca en centilmen seçilmiþ olan 'Þifo'nun üzerine yýkýldý. Diðerleri hiçbir þey olmamýþ gibi hayatlarýna devam etmekteler. Geldik bu günlere ama nasýl geldik kýsaca bir bakalým. Bir Sayýn Bakanýmýz çýkmýþ "biz Trabzon'un þampiyonluk kupasýna ulaþmasýný (ilmik, ilmik) iþlemekteyiz. Bunu duyan yine Trabzon kökenli bir politikacý daha da ileri giderek herkesçe malûm söylemlerde bulundu." Burada hemen bir soru soralým "hani spor özerkti" tamam, bir politikacý ilinin takýmýna sahip çýkmalýdýr. Ama dedektiflik yapmasý gerekmezdi suç duyurusunda bulunur varsa delilleri gereken yerlere verir sonucu bekler. Savcýlarý veya Tahkim Kurulunu yönlendirmez. Hele bir Sayýn Bakan"gergef iþlemez" bütün bu olanlardan sonra bu durundan kendine pay çýkaranlarýn, bunlardan cesaret alanlarýn çýkmasý gayet tabiidir. Geçen hafta baþta Sayýn Sadri Þener ve Sayýn Þenol Güneþ "bu maç Güneydoðudan daha beter olur." mealindeki sözleri bir mesaj olarak algýlanmýþ. Sayýn Þener de ayný hatayý daha da ileri götürerek "rakip Avni Aker'den galip çýkarsa yýkým olur dünyanýn sonu olur" diye baþlayan demeci yerine taraftarlarýný sakinleþtirici demeçler ile taraftarlarýna "bu alt tarafý bireyi deðil devleti koruyan bir olguydu: Ýnsanlarýn bireysel hýrslarýna karþý düzeni kurmak amacýný güdermiþ. Ýnsanlar arasý iliþkiler medenileþtikçe adaletin korumacý kalkaný da geniþlemek zorunda kalýnmýþtýr. Bu geliþmenin en temel nedeni toplumun refah seviyesinin yükselmesidir. Düþünce dünyasýnýn özgür olduðu bir toplumda birçok sorun geçmiþte kalmýþ demektir. Sorunlarýn az, düþünmeye zamanýn çok olmasý toplumlarýn geliþmesinde, adaletin devlet-birey arasý dengesinde önemli rol oynarlar. Ýþin tarihsel kýsmýndan ziyade bugünün nasýl görüldüðü daha önemli olduðundan konuyu bu noktada kýsa kesmek istiyorum. Adalet: Fenerliye haksýzlýk yaparken, GS'yý þampiyon yapabilir mi? Adalet: Pireye kýzýp yorganý yakana pireden dolayý anlayýþ göstermek midir? Adalet: Hýrsýzýn hiç suçu yokmuþçasýna kabahati Hocada(Nasrettin Hoca) bulmak mýdýr? Fenerli de suçlu; depresyona girip ortalýðý terörize ettiði için. GS'lý da suçlu FB'lileri provoke ettiði için. Pire suçlu yorganý berbat ettiði için Yorganý yakan suçlu pireye raðmen sabretmediði, direnmediði için. Hýrsýz suçlu eþeði çaldýðý için. Hoca suçlu Eþþeðini iyi gözetlemediði için. Gördüðünüz gibi duruma göre her zaman bir suçlu ve masum vardýr. Kabahati Polis'e yýkmak iþin kolayýna kaçmaktan baþka bir þey deðil.hocanýn suçu KABAHAT KÝMDE?.. ADALET GELENE DEK, TEK SEÇENEK ÞÝDDETMÝÞ! yok,hýrsýzýn suçu yok ama tüm suç Polis'in.Hükümet aleyhtarý bir çok yazar da bunu fýrsat bilip, (sanki bu ülkede hiç olmayan,çok anormal ve de beklenmedik olan, sanki Ýsviçre,Almanya gibiymiþiz..) spordan siyaset üretme heyecanýna kapýldýlar.bunlarýn yaptýðý ucuz yazarlýktan baþka bir þey deðil.ýnsan biraz kendini kenara çekip aklý selim olarak düþünmez mi! Herkesin eleþtirisi var, ama çözümü söyleyen yok.çünkü mesele çözüm deðil mesele eleþtiri bombasýný atýp kenara çekilmektir. Sanki kendileri sütten çýkmýþ ak kaþýkmýþlar gibi! Oysa daha düne kadar Polis'in hali ortadaydý. Bugün dünden daha iyi deðil diyen kör olmalý bence. Dünkü Polis korkularýnýzý hatýrlayýn bir hele! Sistemi, teknolojiyi deðiþtirebilirsiniz ama topluluklarý hemen deðiþtiremezsiniz. Dünden kalma hastalýklarýmýz hala devam ederken "doktor" olmayanlarýn bu hastalýklarý görmemelerini anlarým ama istismar etmelerini çok ucuz bulurum. Maalesef ucuz kalemler ülkemizde çok. Çocukçasýna olaylarý irdelemeden, sorgulamadan, saðýna soluna bakmadan düz mantýk "kuþlar iki ayaklýdýr, o halde bütün iki ayaklýlar uçar" gibi yazýlar yazýp, konuþabiliyorlar. Çünkü bu tipler düþünmekten çok konuþanlardýr. Düþünmeyen anlayamaz! Yine insaný tartýþacaðýmýz yerde "polis"e takýlýp kalýyoruz. Oysa Polis sizden, bizden, aramýzdan, birilerinden oluþuyor. bir spor müsabakasý bu her zaman ve yerde üç neticelidir. Bu müsabaka bu üç neticeden her hangi biri ile neticeleneceði gayet açýktýr. Yeneriz yeniliriz ama bu bir müsabaka olduðunu sakýn unutmamalýyýz" gibi taraftarýný yatýþtýracaklarýna Sayýn Güneþ'in hatasýný tekrarlamýþtýr. Maç akþamý yani dün akþam, çeþitli kanallardan takip ediyorum. Saat Beyaz TV bu konu hakkýnda yorumlar. Görüntüde Sayýn Sadri Þener birileri tarafýndan zapt edilmeye çalýþýlmakta belli ki biri veya birilerine hücum edecek bu durum normal olmasa gerek sayýn Baþkan bunu yaparsa normal seyirci ne yapmaz? Haydi diyelim ki rakip takýmýn oyuncularý tahrik ettiler. Maçýn devre arasý rakip takýmýn soyunma odasýnýn orada Sayýn Baþkanýn iþi ne? Her þey tamam da onlar mý öyle? Hayýr, maç oynanmakta ama maç deðil sanki "savaþ" adam direk sakatlamak veya "hadým" etmek üzere hakemden hiçbir hareket yok kornerde Emre'ye ne varsa atýlmakta söylenildiðine göre Sayýn Hakem "sen deðil de baþkasý atsýn" demekte bu kadarýna da "pes" denir herhalde. Bakýn Memleketimizde yabancýlarý kim olursa olsun "hor göme" Batýdaki manada sýnýflandýrma kesinlikle olmaz ve olmamýþtýr da ama Emre yurt dýþýndan bazý huylar kapýp da o oyuncuya hakaret babýnda bir þey söylemiþ midir onu d bilemem þayet böyle bir þey yapmýþsa kesinlikle tasvip etmiyorum. Diyelim ki denileni yaptý. Bunun cezasýný Federasyon vermeli deðil mi? Diyelim ki vermedi ise hýncýný veya intikamýný alma hakkýný Zokora denilen bu oyuncuya kim veriyor. Bunlar Batýda kendilerine devamlý hakaret edilmeleri sebebiyle hakarete alýþýk olmalarý neticesi "kaþlarýný çatarak" söylenen her sözü "hakaret" saymaktalar anlaþýlan. Aþaðýdaki parantez içindeki bölümü Trabzonspor'un basýn bildirisinden aldým. (Trabzonspor Kulübü ve yönetim kurulu olarak maçta yaþanmasý muhtemel gerginliðe yönelik tüm uyarýlarý hafta boyunca yapmamýza raðmen üzülerek kabul ediyoruz ki süreç beklediðimiz gibi geliþmemiþ, toplumsal reaksiyonlarýn önünde durulamamýþtýr.) Peki maç sonu misafir takýmýn "mahsur" kalmasýna ne denir? Bunu bu duruma getirenler þapkalarýný önlerine koyarak enine boyuna düþünmelerini tavsiye etmekten baþka bir temennimiz olabilir mi? Bir Kümenin parçasý sadece.1 Mayýsta yüzlerini maskeleyip binalarýn camlarýný dökenleri kaç kiþi yazdý? Birbirlerini öldüresiye döven ve yaralayan futbol taraftarlarýný kaç kiþi konuþtu? Býrakýn her yeri yýksýnlar, döksünler ama Polis karýþmasýn mý? Var mý böyle bir devlet? Polis de biziz taraftar da biziz! Suçlu da biziz! Hazýmsýz bir topluluk muyuz diye sormak istiyorum! Bir yanda B.Dortmund-Bayern Münih maçýný ve sonrasýndaki þampiyonluk kutlamalarýna bakýyorum bir yanda GS-FB maçýnýn sonrasýndaki olaylara. Birinde gülüp, oynayarak, alkýþlanarak alýnan bir kupa diðerinde gece yarýsýna kadar bekletilip polis çemberinde verilen bir kupa. Aralarýndaki fark ne sizce? Birinde hayvani duygularýndan arýnmýþ bir topluluk, diðerinde hayvansal güdüleriyle hareket eden bir topluluk var. Sýrf tuttuðu takým þampiyon olamadý diye insan kamu mallarýna bu kadar zarar verir mi, masum vatandaþlarý bu kadar korkutur mu? Terör sadece güneydoðuda falan deðil meðer tam içimizdeymiþ! Eðer bu hale gelecek kadar insancýl duygularýmýzý köreltebiliyorsak, yaratýlan taraftar baskýsýnýn futbolu ne kadar kirletebileceðini anlamak mümkün olabilir. Kirli futbolun nedenleri arasýna bence bu hazmedilemez olan taraftar baskýsýný da eklemek lazým. Saðlýcakla Kalýn.

7 MAYIS 2012 AYGAD üyesi gazeteciler sertifikalarını aldı Kısa adı AYGAD olan Anadolu Yakası Gazetecileri Derneği üyesi gazeteciler Gazetecilik Eğitim Sertifikası belgelerini aldılar. Anadolu Yakası Gazetecileri artık sertifikalı... Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile AYGAD Anadolu Yakası Gazetecileri Derneğinin (09 Mart-01 Nisan tarihleri arasında) düzenlediği Uygulamalı Gazetecilik Eğitim Programı bir süre önce tamamlanmıştı. Seminere katılan gazeteciler için 10 Mayıs Perşembe günü Marmara Üniversitesinin Göztepe Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi anfisinde bir tören düzenlendi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Devran kısa bir konuşma yaptı. Devran yaptığı konuşmada; Üniversitemizin birikimlerini sizlere sunmak, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sektörel faaliyetlerle işbirlikteliğimiz sizinle de devam etsin istiyoruz. TV Yayın organımız var. Gelip paylaşabilirsiniz. Yerel basın sorunlarını tartışalım. İrtibatınızı olabildiğince sürdürünüz. Talebiniz olduğunda bize bildirin. İnternet Haberciliği konusunda da sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Dedi. Devran sözlerini şöyle tamamladı; Bu eğitime katıldığınız için hepinizi yürekten kutluyorum. Lütfen burasını ikinci bir eviniz olarak kabul edin. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca İTO Yetkililerine de teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu seminerleri veremeyebilirdik. Bu programda emeği geçen hocalarımıza ve AYGAD Yöneticilerine teşekkür ediyorum. dedi. AYGAD Başkanı Kahyaoğlu Teşekkür etti Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Devran ın konuşmasından sonra bir selamlama ve teşekkür konuşması yapan AYGAD Başkanı Ümit Kahyaoğlu; Çok değerli hocalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Huzurlarınızda onlara bir defa daha teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de İstanbul Ticaret Odası nadır. Bu eğitimin verilmesinde sağladığı desteği hiçbir zaman unutmayacağız. dedi. Kahyaoğlu konuşmasının son bölümünde de ; İstanbul yerel basını olarak eğitim ihtiyacımız vardı. Yapılan eğitimlerden bizler mahrum kalıyorduk. AYGAD çatısı altında bir araya gelir-gelmez Dekan Bey e talebimizi ilettik. Sağ olsun, bizi kırmadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Üyelerimizin yüzde ellisi bu seminere katıldılar. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. dedi. Hocalara Plaket Verildi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile AYGAD Anadolu Yakası Gazetecileri Derneğinin (09 Mart-01 Nisan tarihleri arasında) düzenlediği Uygulamalı Gazetecilik Eğitim Programı Seminerinde emeği geçen hocalara birer teşekkür plaketi verildi. Prof. Dr. Atilla Girgin, Prof. Dr. İhsan Özgen, Doç. Dr. Şevket Sayılgan, Yard. Doç. Dr. Levent Eldeniz, Bedrettin Uğur, Hasan Öztürk gibi öğretim üyelerine, Engin Sağ ve Emrah Eriç e AYGAD Başkanı Ümit Kahyaoğlu tarafından birer teşekkür plaketi takdim edildi. Seminere katılan 39 gazetecinin sertifikalarının verilmesinin ardından toplu halde hatıra fotoğrafları çekildi. HABER TAKİP ailesi üç üyesi ile katıldı AYGAD ın Marmara Üniversitesi ile birlikte düzenlediği eğitim seminerine, HABER TAKİP Gazetesi nden üç üye katıldı. Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk Gerçek, Haber Koordinatörümüz Recep Karakoç ve Sancaktepe Sorumlumuz Tevfik Erk, eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanan isimler arasında yer aldı. HABER TAKİP ailesinin sertifikalarını, Dekan Yusuf Devran verdi BAŞKAN TOPBAŞ TAN SULTANBEYLİ NİN İMARINI YÜKSETME İMASI! Yaklaşık iki yıl aradan sonra Sultanbeyli ye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gölet Projesi nin temelini attı. Törende konuşan Başkan Topbaş, kentleşmenin ola bilmesi için imarların yükselmesi gerekiyor. Bunun içinde çalışılmalı şeklinde ifade kullanması kamuoyunda Sultanbeyli nin imar oranları mı yükseltilecek sorusunu ortaya çıkardı. BAŞKAN TOPBAŞ, GÖLET PROJESİNİN TEMELİNİ ATTI! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Cuma günü Sultanbeyli ye gelerek Gölet Projesinin temel atma törenine katıldı. Tören e İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Milletvekillerinden Erol Kaya, İsmet Uçma, Osman Poyraz ve çok sayıda davetli katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeylililer olarak yıllardır beklediğimiz Gölet Projesi bugün hayal olmaktan çıkıyor, hayata geçiyor. 200 dönümlük devasa alan içerisinde, birçok sportif faaliyetin gerçekleştirileceği sahaların, sosyal alanların, seyir teraslarının bulunduğu Gölet Projesi için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a sizler adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye katkılarına değindi. Başkan Keskin den sonra AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Sevinç te kısa bir selamla konuşması yaptı. İstanbul Milletvekili Erol Kaya dan sonra kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, göreve geldikleri 2004 ten bugüne kadar İstanbul a 52 milyar TL yatırım yaptıklarını, bu yatırımların yüzde 55'inin ulaşıma yaptıkları yatırımlar olduğunu söyledi. Başkan Topbaş, Sultanbeyli ye yaptıkları yatırımların da 378 milyon lira olduğunu hatırlatarak, ''Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattını başlattık. 23 kilometrelik bu hat 38 ayda bitecek'' dedi. TOPBAŞ, 1-2 YIL İÇERİSİNDE SULTAN- BEYLİ DE SORUN KALMAYACAK! Başkan Topbaş 1-2 yıl içerisinde Sultanbeyli de otobüs sorununun kalmayacağını belirterek tüm otobüslerinde en yeni otobüslerden oluşacağını söyledi. Başkan Topbaş şöyle devam etti: ''Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy metro hattını başlattık. 23 kilometrelik bu hat 38 ayda bitecek. Bu hat, Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan ve Sultanbeyli ile birleşecek. Daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı ile Pendik'e ulaşacak. Sultanbeyli ile ilgili bir projemiz daha var. Kadıköy-Ümraniye-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu. Bu hayal edilemezdi. Bundan böyle metroya binen bir kişi, İstanbul'un herhangi bir yerine rahatlıkla gidebilecek. Bunlar gerçek olacak. O zaman otobüse ihtiyaç kalmayacak. Daha konforlu, kaliteli bir sistem gelecek.'' Dedi. Konuşmaların ardından Başkan Topbaş, törene katılanlarla ve sahneye çağırdığı çocuklarla birlikte butona basarak gölet projesi inşaatının temelini attı. Başkan Topbaş buradaki temel atma töreninden sonra Sultanbeyli İtfaiye binasını gezerek görevlilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi BAŞKAN TOPBAŞ TAN İMAR YÜKSELTME İMASI Konuşmasının bir bölümünde kentleşmek için imar oranlarının yükseltilmesi gerektiğini ima etmesi programda bulunan vatandaşlar tarafından acaba Sultanbeyli nin imar oranları mı yükseltilecek? Sorusu sorulmaya başlandı. Konuyla ilgi Sultanbeyli Belediyesi geçtiğimiz Pazartesi günkü meclise imar oranlarının artırılması ile ilgili bir önerge vermişti. Önerge komisyona gönderilmiş ve Perşembe günü tekrardan meclise gelmişti. Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Akbulut, Perşembe günü mecliste görüşülecek imar oranını Haziran ayına kaydırılması teklifini verdi ve oy çokluğu ile imar maddesi Haziran ayına kaldı. Hırsızlık kurbanı olmamak için bunlara dikkat edin Ev ve iş yeri güvenliği için ipuçları Her gün yüzlerce ev ve iş yerinin hırsızlık kurbanı olduğu günümüzde, hırsızlardan korunmak sanıldığı kadar güç değil. Pronet Güvenlik Genel Müdürü Metin Kastro, hırsızlık olaylarının engellenmesini sağlayacak basit ancak etkili önlemleri açıkladı. Kastro ya göre, izinsiz girişleri engellemek için önlemlerin dengeli bir şekilde alınması gerekiyor. Önlemlerin abartılması, yangın gibi panik anlarında mekandan çıkışları güçleştirerek üzücü olaylar yaşanmasına neden olabiliyor. İstatistikler, Türkiye de saatte 10 ev ve 5 iş yerinin, günde ise 230 dan fazla ev ve 100 den fazla iş yerinin hırsızlığa maruz kaldığını ortaya koyuyor. Hırsızlar, hedef aldıkları mekanları soyabilmek için akıl almaz yöntemlere başvururken, basit ancak etkili önlemler, istenmeyen olayların yaşanmasını önemli derecede engelleyebiliyor. Ülkemizin lider güvenlik firması konumunda bulunan Pronet Güvenlik in Genel Müdürü Metin Kastro, kaçıncı katta ya da hangi konumda olursa olsun, her ev ve iş yerinin hırsızların hedefi olabileceğine dikkat çekerek, alınması gereken önlemlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi: Araştırmalara göre, mekanlara yönelik hırsızlık olaylarının yaklaşık yüzde ellisi kapıdan izinsiz girişler şeklinde gerçekleşiyor. Bu nedenle, mekanda bulunulmadığı sürece dış kapıların mutlaka kilitli olması ilk şart diyebiliriz. Kişi, evini ya da iş yerini kısa bir süreliğine terk edecek olsa bile kapısını mutlaka kilitlemeli; Yarım saatliğine komşuya kadar gidip geleceğim, bir şey olmaz diye düşünmemeli. İçeride kimsenin olmadığını anlayan hırsızlar, çok kısa bir süre içinde eve girip çıkabilirler. Sadece dış kapının değil, varsa balkon ve teras kapılarının da sağlamlıkları ve içeriden kilitlenebiliyor olmaları da aynı derecede önem taşıyor. Hırsıza kilit dayanmaz sözü geçerliliğini hâlâ koruyor Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte geliştirilen yeni nesil kilitlerin, geleneksel kilit sistemlerinden çok daha etkin koruma sağladığına dikkat çeken Metin Kastro, bu durumun Hırsıza kilit dayanmaz sözünün geçerliliğini değiştirmediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: Yeni nesil kilit sistemleri, eski sistemlere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Yeni sistemler için Açılamaz demek mümkün olmasa da en azından hırsızların daha çok uğraşmalarını gerektireceğini söyleyebiliriz. Bu da zamana karşı yarışan kötü niyetli kişileri caydırmak için önemli bir etken. Delinme olanağı olmayan emniyetli kilit göbekleri kullanılmalı ve kilit silindirinin özel bir emniyet çerçevesi içinde olmasına dikkat edilmeli. Bunlara ek olarak, kapıda zincir ve emniyet kilidi de bulunmalı. Mekanik önlemler kadar komşuluk ilişkileri de önemli Ev ve iş yerlerinin dış çevrelerinde karanlık bölümler varsa, bu bölgelerin mutlaka aydınlatılması gerektiğini söyleyen Kastro, Mekanların dışındaki aydınlatılmamış bölgeler hırsızların daha rahat hareket etmelerine neden olur. Bu nedenle, tüm yakın çevrenin mümkün olduğunca aydınlatılması gerekir. Bu amaçla sürekli yanan ışık kaynakları kullanılabileceği gibi, hareket duyarlı algılayıcılara bağlı olan ve sadece etrafta hareket olduğunda yanan ışık kaynakları da kullanılabilir diye konuştu. Mekanların güvenliğinde mekanik önlemler kadar komşuluk ilişkilerinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Kastro sözlerini şöyle sürdürdü: Tatil gibi bir sebeple uzun süre boyunca evde bulunmayacak kişilere, güvendikleri bir komşularından yardım almalarını öneriyoruz. Uzun süre boşaltılmayan bir posta kutusu, o evde kimsenin bulunmadığını gösteren bir işaret olarak değerlendirilir. Posta kutusunun anahtarını komşuya teslim etmek, burada fatura ve zarf birikmesini engelleyecektir. Ayrıca, güvenilir bir komşuya verilecek ev anahtarı ya da zaman ayarlı lambalar sayesinde evin ışıklarının yakılıp söndürülmesi de evi gözetleyen kimselerde evin boş olmadığı hissini uyandıracaktır. İzinsiz girişleri engellemek isterken çıkış zorlaştırılmamalı Metin Kastro, konut ve iş yeri güvenliğinin sadece hırsızlığa karşı tedbir olarak düşünülmemesi gerektiğini, yangın ve gaz kaçağı gibi diğer istenmeyen durumların da güvenliğin bir parçası olduğunu belirterek şöyle konuştu: Hırsızlara karşı koruma sağlayacağım derken önlemleri abartmak, dışarıdan izinsiz girişleri engellediği gibi, yangın gibi panik durumlarında içeridekilerin dışarı çıkmalarını da güçleştirir. Zor kullanarak mekana girmek isteyenleri dışarıda tutmak ne kadar önemliyse, mekanın derhal terk edilmesinin gerektiği durumlarda içeridekileri kilit altında tutmamak da aynı derece önem taşımaktadır. Bu nedenle önlemler dengeli bir şekilde alınmalı ve panik durumları için bir kaçış planı belirlenmelidir. Güvenlik sistemi lüks değil, ihtiyaç Türkiye deki hırsızlık girişimlerinin önemli bir kısmının hane halkı evdeyken gerçekleştiğini ve bunun da büyük travmalara neden olduğunu söyleyen Pronet Güvenlik Genel Müdürü Metin Kastro, Sözünü ettiğimiz tüm önlemler caydırıcılık unsurları barındırsa da unutulmamalıdır ki hırsızları evlerimizden ve iş yerlerimizden uzak tutmanın en kolay, en etkili ve en ucuz yolu, güvenlik sistemi sahibi olmaktır. Bu sistemler, duman ve gaz dedektörlerinin eklenmesi ile hırsızlığın yanı sıra yangın ve gaz kaçağı gibi olaylara karşı da komple koruma sağlayan sistemlere dönüştürülebilmektedir. Önceki yıllarda bir lüks olarak görülen güvenlik sistemleri, artan hırsızlık olayları ve düşük abonelik ücretleri ile günümüzde bir ihtiyaç haline geldi diye konuştu. 14 ADIMDA ETKİN GÜVENLİK Dış kapınızın her zaman kilitli olduğundan emin olun. Balkon ve teras kapılarınızın içeriden kilitlenebilir olmasına dikkat edin. Delinme olanağı olmayan emniyetli kilit göbekleri kullanın. Evde çalışan ve kapının anahtarını kullanan hizmetli kişiler işten ayrıldığında kilitlerini değiştirin. Tatile çıkarken posta kutunuzun anahtarını güvendiğiniz bir komşuya teslim ederek fatura ve zarf birikmesini engelleyin. Hem iç hem de dış mekanda harekete duyarlı ve zaman ayarlı ışık kaynakları kullanın. Önlemlerinizi dengeli bir şekilde alın, yangın gibi panik durumları için bir kaçış planı belirleyin. Kapıda zincir ve emniyet kilidi bulundurun. Ev civarında dolaşan şüpheli kişiler görüldüğünde polise bilgi verin. Kapı anahtarınızı paspas altı, ayakkabı içi, elektrik ve su saati gibi akla gelebilecek yerlere saklamayın. Evlere servis hizmetinde, ürünü ulaştırmak için eve gelen görevliye mutlaka kimlik sorun. Evde kasa olsa dahi, fazla miktarda para ve ziynet eşyası bulundurmayın, bunun yerine banka kasalarını tercih edin. Hırsızın eve girdiğini fark ettiğiniz an, bulunulan yerde kalın ve ne istiyorsa alıp gitmesine izin verin. Güvenlik ipuçlarını aileniz ve özellikle çocuklarınız ile paylaşın, uygulamaları için onları teşvik edin.

8

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi sınırları içinde bulunan Validebağ Korusu 354.076 m2 alanıyla İstanbul un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :1-4. Syf Sayfası :6. Syf Yayın Tarihi :30.052014 Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da bir ilk

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT Bilişim denince Beşiktaş BEŞİKTAŞ Belediyesi Avrasya bölgesi'nin en büyük bilişim fuarına katılıyor. Beşiktaş Belediyesi, bilişim alanında kullandığı son teknolojileri ve yenilikleri, 29 Kasım 2 Aralık

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339.000 Milyon YTL. (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339.000 Milyon YTL. (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Şişli Toplam Yatırım 339.000 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Şişli Toplam Yatırım 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Esenler Toplam Yatırım 317.000 Milyon YTL (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OSMED, BODRUM DA SEKTÖRÜ BULUŞTURDU Merkezi Antalya da bulunan Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği (OSMED), Bodrum da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

BODRUM MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ

BODRUM MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ BODRUM MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ Bodrum Kaymakamlığı tarafından geleneksel hale getirilen mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon Yalıkavak Mahallesi takımı oldu. Bodrum İlçe Stadı

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR Sultangazi de 36 Altın Ay Altyapı ve Üstyapı HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 SULTANGAZİ NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ Sultangazi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU A- YAPIM İŞLERİ: 1- İlçemize bağlı Tekke Mahallesi Tekke Cami yanı Çevre duvar, Abdestlik, Bay Bayan WC, Bahçe karo taş döşeme çalışmaları

Detaylı

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği resmi açılış töreninin bir etabını da Artvin de yaptı. Valilik Meydanı

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı