Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi"

Transkript

1 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 28 Þu bat göz al tý la rý nýn baþ la ma sýy la bir lik te tek rar gün de me ge len Sul tan bey li Be le di ye es ki Baþ ka ný Ali Na bi Ko çak, son gün ler de ken di si hak kýn da pi ya sa da do la þan 'ma dem ho ca 28 Þu bat'ta mað dur edi li yor du da o za man ni ye kim se hak kýn da suç du yu ru sun da bu lun ma dý' söy lem le ri ne bel ge le riy le ce vap ver di. 23 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU! Sultanbeyli halkýnýn yýllardýr beklediði "Gölet Bölgesi Çevre Düzenlemesi Projesi" hayata geçti. Uzun zamandýr Sultanbeyli gündeminde olan Gölet Projesi'nin önündeki engeller yapýlan çalýþmalarýn ardýndan kalktý ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn katýlýmýyla temeli atýldý. Tö re ne bü yük il gi gös te ren Sul tan - bey li hal ký, il çe nin çeh re si ni de ðiþ ti re - cek bu bü yük pro je için baþ ta Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ ve Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes kin ol mak üze re tüm yet ki li le re aç - týk la rý pan kart lar la te þek kür et ti. Sul tan bey li hal ký nýn uzun sü re dir bek le di ði Gö let Pro je si'nde en gel ler kal ktý. Ýha le si ta mam la nan ve Þu bat ayýn da þan ti ye si ku ru lan gör kem li pro je nin te mel at ma tö re ni bü yük coþ kuy la ger çek leþ ti ril di. Sul tan bey li'nin 23 yýl lýk ha ya li olan pro je nin te me li ni Bü yük þe hir Be le di - ye Baþ ka ný Dr. Ka dir Top baþ at tý. Dü zen le nen tö re ne, Ýs tan bul Mil - let ve kil le ri Erol Ka ya, Ýs met Uç ma ve Os man Boy raz, Sul tan bey li Kay ma - ka mý Meh met Cey lan, Be le di ye Baþ - ka ný Hü se yin Kes kin, 2. Dö nem Be le - di ye Baþ ka ný Ya hya Ka ra ka ya, 4. Dö - nem Be le di ye Baþ ka ný Ala at tin Er soy, Cum hu ri yet Baþ sav cý sý M. Fa tih Öz - de mir, Ýl çe Em ni yet Mü dü rü Ha lit Kör ken, Mil li Eði tim Mü dü rü Ve fa Ve - dat Bu dak, ÝBB Ge nel Sek re ter Yar - dým cý la rý Mev lüt Vu ral ve Kök sal Tan - dý roð lu, ÝBB Ýt fai ye Dai re Baþ ka ný Ali Ka ra man, Fen Ýþ le ri Dai re Baþ ka ný Ab - dur rah man Uçak, Ya pý Ýþ le ri Mü dü rü Ýsa Cam lý, AK Par ti Ýl Yö ne tim Ku ru lu Üye si Cem Ku sey ri, Ak Par ti Ýl çe Baþ - ka ný Ali Se vinç, CHP Ýl çe Baþ ka ný Mu - har rem Ko nuk, Ýl ge nel mec lis ve be - le di ye mec lis üye le ri, okul mü dür le ri, si vil top lum ku ru luþ la rý tem sil ci le ri, muh tar lar ve va tan daþ lar ka týl dý. 05 TE KO ÇAK: 'ZÝ HÝN BU LAN DIR - MA YA ÇA LI ÞI YOR LAR' 28 Þubat göz altýlarý baþladýðý günden bu yana gündemden düþmeyen Sultanbeyli Belediye eski Baþkaný Ali Nabi Koçak, son günlerde hakkýnda çýkarýlan söylentilere açýklýk getirdi. Gazetemiz Haber Koordinatörü Recep Karakoç'a konuþan Koçak: '28 Þubat göz altýlarý baþladýðýndan bu yana özellikle medya, o yýllarda maðdur edilen bir baþkan olarak benimle sürekli görüþüyor. Bizler de o dönmelerde yaþadýðýmýz sýkýntýlarý ve olaylarý halkýmýzýn bilmesi için anlatýyoruz. Ancak, bazý çevreler bu açýklamalarýmdan rahatsýz olmuþ olacak ki, son günlerde piyasaya þu söylemi yaymaya çalýþýyorlar. 'Madem Ali Nabi Koçak, 28 Þubat'ta maðdur ediliyordu o tarihlerde niye hukuk yoluna baþvurmamýþ. Hakkýný niye o tarihlerde aramamýþ da þimdi aramaya çalýþýyor' þeklinde zihin bulandýrýcý açýklamalar yapýyorlar' dedi. Konuyla ilgili belgeleri tek tek açýklayan Koçak, 1996 yýlýnda Doðu Silahçýoðlu hakkýnda yaptýðý suç duyurusunu da gazetemizle paylaþtý. KO ÇAK: 16 YIL ÖN CE DE SUÇ DU YU RU SUN DA BU LUN DUM Ýnsanlarýn zihinlerini bulandýrmaya çalýþan kiþilere yaptýðý suç duyurularý ile cevap ve ren Ko çak: 'Ben ve Sul tan bey li hal - kýnýn çeþitli kesimleri ile uðraþan dönemin 2. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Doðu Silahçýoðlu hakkýnda Kartal Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulundum. Yýl Silahçýoðlu, önce Kaymakamlýða yazý yazýyor ve Atatürk heykeli için belediyenin yer göstermesini istiyor. Kaymakamlýk da kendilerine gelen o yazýyý belediyemize gönderdi. Biz de Atatürk heykelinin yapýlacaðý yeri tespit etmek, imar plan de ði þik li ði yap mak ve be - lediye meclisinden karar çýkarmaya hazýrlanýrken, ordudan gelen subaylar Fatih Caddesinin ortasýna tarihinde Atatürk heykelini diktikler' ifadelerini kullandý. Bu süreçten sonra yargýya baþvurduðunu dile getiren Koçak: 'Zorla ve cebren yolun ortasýna heykel dikildi. Bizler de bu iþin hu kuk suz ol du ðu na ka nat getirdiðimiz için tarihinde Kartal Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna giderek Doðu Silaçýoðlu hakkýnda suç duyurusunda bulunduk" dedi KO ÇAK: O ZA MAN KÝ HU KUK, YET KÝ ZÝ LÝK KA RA RI VER DÝ Bir paþanýn kendi sýnýrlarý dýþýnda birçok iþe karýþmasýnýn hukuksuz olduðunu, ancak o dönemdeki güçlü yapýnýn hukuka bile etki ettiðini dile getiren Koçak: 'O tarihlerde güç o insanlardan yanaydý. Bizim bulunduðumuz suç duyurusunu önce oyaladýlar ardýndan da Askeri Savcýlýk bakýyor, biz ilgilenmiyoruz diye yetkisizlik kararý verdiler. Eðer, o tarihlerde hukuk kurallarý iþlemiþ olsaydý Silahçýoðlu o tarihte hesap verecekti" dedi. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Engelliler Resim Grubu Emirgan Korusu'nu Gezdi Üm ra ni ye Be le di ye si Sos yal Yar dým Ýþ le ri Mü dür lü ðü Gül den So yak Tü fek çi En gel li ler Kül tür ve Eði tim Mer - ke zi'ne üye En gel li ler Re sim, Ka ra ka lem ve Yað lý bo ya ile Tem po Ri tim Gru bu, 7. Ulus lar Ara sý La le Fes ti va - li'nin ya pýl dý ðý Emir gan Ko ru su'na bir ge zi dü zen le di. Üm ra ni ye Be le di ye si Sos yal Yar dým Ýþ le ri Mü dür lü ðü Gül - den So yak Tü fek çi En gel li ler Kül tür ve Eði tim Mer ke zi'ne üye en gel li va tan daþ lar, et - kin lik le re de vam edi yor. Gül - den So yak Tü fek çi En gel li ler Kül tür ve Eði tim Mer ke zi'ne üye En gel li ler Tem po Ri tim Gru bu, 7. Ulus lar Ara sý La le Fes ti va li'nin ya pýl dý ðý Emir - 05 gan Ko ru su'na bir ge zi dü - zen le di. Ka ra ka lem ve yað lý bo ya re sim kur si yer le ri ile zi - hin sel en gel li ler tem po ri tim gru bu, do ða da la le ler ara sýn da ka ra ka lem re sim ça lýþ ma la rý yap tý. Ay rý ca Ýs tan bul Bü yük Þe hir Be le di ye si'nin can lý mü - zik din le ti si ne de ka tý lan 20 en gel li, gün bo yun ca ai le le ri ile bir lik te gü zel va kit ge çir di. Sancaktepe Belediyesi'nden iki okula konferans salonu San cak te pe Be le di ye si okul la rýn eði tim ka li te si ni ar týr mak ama cýy la pro je len dir di ði 'Her oku la bir kon fe rans sa lo nu' ça - lýþ ma sý na hýz la de vam edi yor. Bu kap sam da Sa rý ga zi Ti ca ret Mes lek Li se si ile Ke mal Türk ler il köð re tim Oku lu'na ka zan dý - rý lan kon fe rans sa lon la rý dü zen le nen tö ren le açýl dý. 05 TE

2 MAYIS 2012 Bu cadde komedi filmlerine konu olur İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan trafik, son uygulama ile komedi filmlerine konu olabilecek cinsten. Sultanbeyli Devlet Hastanesinin tadilata girmesiyle birleşen Hayat ve Miraç caddeleri, esnafın ve adres tarif edenlerin kafasını karıştırıyor. Bura nere Sultanbeyli devlet hastanesinin eski hükümet konağı ile sınır olması nedeniyle yol olması gereken yer, hastane bahçesi ve otoparkı olarak kullanılıyordu. Tek Cadde olması gereken yer bu kapalı alan sayesinde ikiye bölünmüştü. Yetkililerin bu durumu fark edip çözüm öretmeleri biraz uzun sürdü. Alınan kararla Hayat ve Miraç caddelerinin birleşmesi sağlandı. Ancak yetkililerin gözden kaçırdıkları önemli bir nokta var ki; komedi filmlerine konu olacak cinsten. Hastaneye ait olan bahçe ve otopark bölümünün kaldırılmasını sağlayan yetkililer caddenin birleşmesini sağladı. Hayat caddesi Camii Caddesi ile kesişip sonlanıyor. Miraç caddesi de Kuran Kursu Caddesi ile kesişip sonlanıyor. Eskiden Devlet hastanesinin bahçesi ve otoparkı olan ve uzunluğu 35 metre civarında ki yer boşta kalıyor. Bu alanın Hayat Caddesine mi Miraç Caddesine mi ait belli değil. Arada kalan kısım hangi caddeye bağlı belli değil. Esnaf şaşkın Konuyla ilgili fikirlerine başvurduğumuz vatandaşlar bu komediye son verilmesini istedi. Hayat ve Miraç caddeleri üzerinde bulunan esnaflar, yetkililer caddeleri birleştirdiklerini sanıyorlar. Asıl şimdi caddeleri bölmüşlerdir diyerek şikâyetlerini dile getirdiler. Miraç Caddesinde bulunan bir esnaf, anlatıyor. Dükkânıma gelecek toptancıya adres veriyorum. Mahalle adı cadde adı ve kapı numarasını veriyorum. Toptancı bir süre sonra beni arayarak caddenin bittiğini söylüyor. Ben şaka yaptığını sanıyorum. Ama şaka değil gerçek. Aynı durum Hayat Caddesi esnafları içinde geçerlidir. Her iki caddede bulunan esnafların şikâyetçi oldukları başka sorunlarda var. Yol ortasına denk gelen elektrik direği, yolu dallarıyla kaplayan ağaç, yolu ortalayan ev veya işyeri merdivenleri, sorunlardan birkaçı. Aslında bir olan ama iki cadde esnafı, Belediye yetkililerimiz bu soruna biran önce çözüm üretip bizleri bu trajikomediden kurtarsın diyor. Engelli vatandaşlar için yeni 6 park Sultanbeyli Belediyesi, özürlü vatandaşların toplumsal hayata entegrasyonunu sağlamak adına yürüttüğü çalışmalarla engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. İhalesi gerçekleştirilen 6 yeni engelsiz park alanı ile Mehmet Akif, Hamidiye ve Hasanpaşa Mahallelerinde Sultanbeyli de yaşayan özürlü vatandaşlar artık sosyal yapılacak olan parklar özürlü vatandaşların hayatta daha fazla yer alacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Sultanbeyli Belediyesi, özürlü vatandaşların yaşam koşullarını kolaylaştırıcı düzenlemelerini bir bir hayata geçiriyor. Geçtiğimiz ay yapılan Din, Felsefe ve Bilim ışığında Engelli Olmak ve Sorunları Sempozyumu ile ihtiyaçlarına göre tasarlanacak. Proje çerçevesinde park alanı içerisi ve dışarısı özel teknikler kullanılarak hazırlanacak. Hissedilebilir yüzey teknikleri ile yapılacak parklarda klavuz iz, klavuz kubbe, eliptik yüzey ve engelli rampaları gibi çok özel teknikler uygulanacak. Park dışında ise kaldırımların özürlü vatandaşların sosyal sorunlarının özürlü vatandaşların ihtiyaçlarına göre düzenlenmek konuşulmasına katkı sunan Sultanbeyli Belediyesi, fiziki şartların iyileştirilmesi için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda özürlü vatandaşların kolayca erişim sağlayabilecekleri 6 yeni park alanı oluşturulacak. Turgut Reis, Orhan Gazi, Battal Gazi, suretiyle, parklara erişimin önündeki engeller de ortadan kaldırılacak. İki katlı oyun parkları, ipli tırmanma aletleri ve daha bir çok özelliğin yer alacağı bu özel parklar, özürlü vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamasının yanı sıra Sultanbeyli halkının da uğrak dinlenme yerleri olacak. Burger King Sancaktepe de hizmete girdi Sancaktepe de her geçen gün yeni markalar hizmet vermeye başlıyor. Bu markalardan biri de dünyaca ünlü Burger King oldu. Burger King in açılışını Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem birlikte yaptılar. BURGER KING 1954 yılında James Mc Lamore ve David Edgerton tarafından Amerika Birleşik Devletleri Miami de kurulan ve dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan Burger King, en büyük özelliği Alevde Izgara konsepti ve bu konseptin en popüler burgeri Whopper ilk kez 1957 yılında satışa sunmuştur. Türkiye deki faaliyetlerine ise 1995 yılında ATA Grubu'na bağlı TAB Gıda Sanayi A.Ş. bünyesine katılmasıyla başlayan Burger King, kısa sürede restoran zincirlerinin halkalarını çoğaltarak vazgeçilmez lezzetlerin adresi olmuştur. Türkiye'de de hızlı servis sektörünün lider kuruluşlarından biri olan Burger King, bugün 444 restoran ile lezzet düşkünlerine hizmet vermektedir. Dünya genelinde 78 ülkede restoranı ile hizmet veren Burger King rakiplerinden yüksek kalite standartlarına, temizliğe, çevre uyumuna ve lezzete verdiği önemle ayrılmaktadır. BURGER KING TÜRKİYE TAB Gıda bünyesindeki Burger King; Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi nde En Hızlı Büyüyen Ülke, Burger King Franchisee arasında En Hızlı Gelişim ödüllerine layık görülürken, gizli müşteri araştırmalarında da Serviste Mükemmellik ödüllerinin sahibi olmuştur. Sayısız ödüller alan Burger King, Mediacat ve Ipsos KMG araştırması sonuçlarına göre Fast-Food kategorisinde 2011 Türkiye nin Lovemark ı ve Türkiye nin En Samimi Markası seçilmiştir yılında Monopoly Çılgınlığı Burger King de kampanyası ile İnteraktif Pazarlama Zirvesi nde (İPZ) En İyi Mobil Pazarlama Kampanyası, Digital Age Yaratıcılık Ödüllerinde En Yaratıcı Mobil Kampanyalar ve Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) Ödülleri nde üçüncülük ödüllerini almıştır. Burger King Türkiye, Taksim ve Beyoğlu restoranları ile Beyaz Zambak ödülüne de layık görülmüştür. Kurulduğu günden bu yana, dünya çapında uyguladığı yüksek kalite ve hijyen standardına, çevre uyumlu ve doğaya saygılı üretime, zengin lezzetli ürün çeşidini geliştirmeye ve sürekli eğitime verdiği önem, Burger King'in bugünkü başarısındaki en önemli rolü oynamaktadır. Camiler günde 12 saat açık kalacak Dünyanın hiçbir yerinde camilerin namaz arasında kapanmadığını belirten Mehmet Görmez, Türkiye`nin de bu ayıptan kurtulacağını söyledi. Diyanet, kapısı kilitli cami dönemini sona erdiriyor. Dünyanın hiçbir yerinde camilerin namaz arasında kapanmadığını belirten Başkan Mehmet Görmez, Türkiye`nin de bu ayıptan kurtulacağını söyledi: "Camiler artık en az 12 saat açık kalacak. Görevli hoca efendilerimiz de belli saatlerde cemaatinin sorularını cevaplandırmak üzere hazır bulunacak." Mehmet Görmez, camilerle ilgili yeni bir genelge yayımlayacaklarını belirtti. "Camiler bundan böyle en az 12 saat açık kalacak." diyen Görmez, "Görevli hoca efendilerimiz de günün belli saatlerinde cemaatinin sorularını cevaplandırmak üzere hazır olacak. Ülkemizin, Müslümanlığın, İslam dünyasının içinden geçtiği süreçleri dikkate aldığımızda vazifesine âşık bir mihrap görevlisinin sadece günde beş vakit namaz vaktinde camiyi açıp namaz bittikten sonra cemaatiyle bir sohbet bile etmeden camiyi terk etmesi en büyük hizmet kusurudur. Bu kabul edilemez. Onun için biz kendimizi böyle bir görev tanımına mahkûm edemeyiz." ifadelerini kullandı. Merkezî vaaz sistemini eleştiren Diyanet İşleri Başkanı, uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyledi: "Bir ülke düşünün ki 100 bin insan, o ülkenin manevî hayatını ayakta tutmak için seferber olmuş. 100 binden fazla personeli olan bir kurumun sadece cumaları bir kişinin merkezden yapacağı konuşmayı mekanik bir kutudan diğer camilerdeki cemaate dinletmek gibi bir hakkı olabilir mi? Bu uygulama nedeniyle 15 yılı aşkın süredir, din görevlilerinin dilleri paslandı. Bu nedenle kablolar kesilecek ve mihrapta görev yapan her arkadaşımız, kürsüden dinimizi anlatmaya başlayacak." İmamlar da bayramlarda mesai alacak Memurlara 2013`te yapılacak zam oranını belirleyecek müzakerelerden, yaklaşık 90 bin imamı sevindirecek önemli bir karar çıktı. Karara göre imamlar, Ramazan ve Kurban bayramlarında mesai ücreti alabilecekler. İmamlara, günlük yevmiyelerinin üçte biri oranında mesai ücreti verilecek. Diyanet Sen`in önerisi üzerine görüşülen `imamlara bayram mesaisi` talebi, Çalışma Bakanı Faruk Çelik tarafından kabul edildi. Böylece imamlara Ramazan Bayramı`nda 3 gün, Kurban Bayramı`nda ise 4 gün mesai ücreti ödenmesi karara bağlandı. Türkiye`deki tüm camiler bundan böyle günde en az 12 saat ibadete açık kalacak. Din görevlileri de günün belli saatlerinde cemaatin sorularını cevaplandırmak üzere camilerde hazır bulunacak. Koca bir adının tek sakini bu siyah kedi İstanbulluların Hayırsız Ada ismini verdiği Sivriada, kültür ve turizm merkezi haline getirileceği günü bekliyor. Taş ocağı olarak kullanıldıktan sonra kaderine terk edilen adada çöp birikintileri dikkat çekiyor. Yat sakinleri ve balıkçıların konakladığı adanın tek sakini ise balıkçıların kara ismini taktığı ve adaya nasıl geldiği bilinmeyen bir kedi. Hayırsız Ada nın tek sakini siyah kedi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın, geçtiğimiz yıl açıkladığı Adalar Projesi nde Yassıada ve Sivriada da kongre merkezleri, oteller, yat limanları kurulacağını kaydetmişti. Cihan Haber Ajansı (Cihan) ekibi Erdoğan ın takvimine giren Sivriada ya giderek, adanın bulunduğu son durumu görüntüledi. Denizden yüksekliği 90 metre olan yaklaşık 100 dönümlük adada 10. yüzyıldan kalma, bugün sadece bazı duvar kalıntıları görülen bir manastır bulunuyor. Herhangi bir yerleşimin bulunmadığı adada Bizans İmparatorluğu döneminde din adamları ve imparatorların sürgüne gönderildiği rivayet ediliyor. Üzerinde eski bir Bizans manastırı yıkıntısından başka bir yapının olmadığı ve ıssız bir ada olan Sivriada da, Kandilli Rasathanesine ait deprem ölçüm cihazları bulunuyor. Kadıköy'den balıkçı teknesiyle yaklaşık bir saatte gidilebilen adada ilk olarak taş ocağı için yapılan küçük limanla karşılaşılıyor. Sivriada da martıların yuvaları ve balıkçıların beslediği bir de kedi var. Adada ayrıca, yıkık bir bina ve hemen önünde helikopter inmesi için etrafı temizlenmiş düz bir alan bulunuyor. ADA SAKİNİ KARA KEDİ Adaya adım attığımızda karşımıza gelişigüzel etrafı kaplayan ot yığınları çıkıyor. Adayı dolaşmaya başladığımızda ise çalılıkların arasında bir kedi dikkatimizi çekiyor. Tek kare fotoğrafını çekme imkânı bulduğumuz ancak kamera ile görüntüleyemediğimiz kara kedi tekrar çalılıkların arasında bir anda kayboldu. Uzun uğraşlarımıza rağmen kedinin izine rastlayamadık. Ada sakinleri arasında tepesinden eksik olmayan ve buraya yuva yapan martılarda bulunuyor. Adanın zirve noktasına tırmanmaya başladığımızda martıların çığlıkları andıran sesleri şiddetini artırıyor. Bu seslerin sebebinin ise gördüğümüz yuva ve yumurtalar olduğunu sonradan anlıyoruz. Neredeyse zirve noktasında bulunan martı yuvasında iki yumurta dikkatimizi çekiyor.

3 19 MAYIS 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 19 MAYIS 2012 Y l : 9 Say : 264 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 19 MAYIS 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU! Sultanbeyli halkýnýn yýllardýr beklediði "Gölet Bölgesi Çevre Düzenlemesi Projesi" hayata geçti. Uzun zamandýr Sultanbeyli gündeminde olan Gölet Projesi'nin önündeki engeller yapýlan çalýþmalarýn ardýndan kalktý ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn katýlýmýyla temeli atýldý. 1. SAYFADAN DEVAM "Gölet Projesi Hayal Olmaktan Çýktý" Törende ilk konuþmayý yapan Sultanbeyli Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin, "Sultanbeylililer olarak yýllardýr beklediðimiz Gölet Projesi bugün hayal olmaktan çýkýyor, hayata geçiyor. 200 dönümlük devasa alan içerisinde, birçok sportif faaliyetin gerçekleþtirileceði sahalarýn, sosyal alanlarýn, seyir teraslarýnýn bulunduðu Gölet Projesi için, Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Kadir Topbaþ'a sizler adýna teþekkürlerimi sunuyorum" dedi ve Büyükþehir Belediyesi'nin ilçeye katkýlarýna deðindi. Keskin, "Belediye hizmet binamýz, hemen yanýndaki Sultanbeyli Kültür Merkezimiz, ÝSMEK'ler, Kadýn Koordinasyon Merkezi, Özürlüler Merkezi ve okullarýmýz baþkanýmýzýn bizzat ilgilenip ilçemize kazandýrdýðý çalýþmalar. Bununla birlikte ilçemizin asfalt sorunu büyük ölçüde azaldý. ÝSKÝ ve ÝGDAÞ'ýn çalýþmalarýyla alt yapý noktasýnda Ýstanbul'un en sorunsuz ilçelerinden biri haline geldik. Dere ýslah çalýþmalarý baþkanýmýzýn talimatýyla devam ediyor. ÝETT ilçemize çok sayýda yeni araç ve hat tahsis edildi. Toplu ulaþýmda, eksiklerimiz olsa da gözle görülür bir rahatlýk yaþamaya baþladýk" þeklinde konuþtu. Gölet Projesi'nin detaylarýna deðinen Keskin, "1 yýl gibi kýsa bir sürede tamamlanmasý planlanan proje sayesinde, Sultanbeylimiz hem ilçemize, hem de tüm bölge halkýna hizmet veren en büyük ve kapsamlý tesislerden birine ev sahipliði yapacak" diyerek Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'a ve ekibine ilçeye yaptýklarý katkýlardan dolayý teþekkür etti. "10 Trilyonluk Proje Sultanbeyli Halkýna Hayýrlý Osun" Törende konuþan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, "Sultanbeyli halký 23 yýldýr bu aný bekledi. Bir dizi sýkýntýlarýn ardýndan bölgede çok önemli bir merkez olacak dev tesisimizin temelini atmak için sizlerleyiz. Maliyeti 10 trilyon olan projenin tamamlanmasýyla, burasý yaþlýlarýn gelip oturacaðý, hanýmlarýn sohbet edeceði, çocuklarýn oynayacaðý, gençlerin spor yapacaðý, balýk tutacaðý bir alan olacak." dedi. Projenin bitiþ tarihini de açýklayan Baþkan Topbaþ "Sultanbeylili halkýna yakýþan bu güzel tesisimizi inþallah Þubat Belediye Baþkanýmýz Ýsmail Erdem, 16 Mayýs Çarþamba günü iki okulun konferans salonunu Kaymakam Feyzullah Özcan ve Milli Eðitim Müdürü Mukadder Gürsoy ile beraber açtý. Ýlk olarak Kemal Türkler ilköðretim Okulu konferans salonunun açýlýþýný gerçekleþtiren Baþkan Erdem, Bir toplumu geleceðe hazýrlayacak olan kurumlarýn okullar olduðunu söyleyerek, " Yerel yönetimlerin görevleri arasýnda eðitim ve öðretim kurumlarýna elinden geldiði ölçüde destek vermek vardýr. Eðitimi etkinliklerle aktif hale getirmek, öðrenci bilgisini artýrmak geleceðimize yatýrým yapmak demektir. Belediye olarak bizlere düþen görev ise çocuklarýmýza imkân saðlamak ve çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin önünü açmaktýr" dedi. Kaymakam Feyzullah Özcan ise eðitimin önemine dikkat çekerek Sancaktepe'nin bu alanda daha iyi olmasý gerektiðini belirtti. Özcan, Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem'e desteklerinden dolayý teþekkür ederek, "Ben bu güzel mekânýn þimdiden çok önemli kültürel ve sanatsal etkinliklere imza atacaðýný hissediyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan salonun açýlýþ kurdelesi kesilerek, konferans salonu hizmete alýndý. Kemal Türkler ilköðretim Okulu'na yeni bir konferans salonu kazandýran Belediye Baþkanýmýz Ýsmail Erdem, daha sonra Sarýgazi Ticaret Meslek Lisesi'nin konferans salonlunun açýlýþý gerçekleþtirildi. Buradaki açýlýþta da bir konuþma Sancaktepe Belediyesi'nden iki okula konferans salonu Sancaktepe Belediyesi okullarýn eðitim kalitesini artýrmak amacýyla projelendirdiði 'Her okula bir konferans salonu' çalýþmasýna hýzla devam ediyor. Bu kapsamda Sarýgazi Ticaret Meslek Lisesi ile Kemal Türkler ilköðretim Okulu'na kazandýrýlan konferans salonlarý düzenlenen törenle açýldý. 1. SAYFADAN DEVAM yapan Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem, meslek okullarýnýn ülke için önemine deðindi. Baþkan Erdem, gerek lise gerekse üniversite düzeyinde eðitim veren bu kurumlarýn ülkede her geçen gün önemimin arttýðýný söyledi. Erdem salonun açýlýþýnda, "Meslek liseleri sadece teorik bilgi vermiyor, bunun farkýndayýz. Meslek lisesi öðrencileri haftanýn belli günlerinde okulda, diðer günlerde ise kendi branþlarý ile ilgili çeþitli sektörlerde çalýþýyorlar." dedi. Kaymakam Feyzullah Özcan ise hem teknik hem de vasýflý eleman olarak yetiþen meslek liselilerin ülke sanayi ve ekonomisinde önemli bir ihtiyacý karþýladýðýný belirtti. Sancaktepe belediyesinin desteði ile okullara kazandýrýlan her iki salon da 80 kiþilik kapasiteye sahip olup, hýzlý bir þekilde ve büyük titizlikle hazýrlandý. Salonun dizayný, koltuklarýn rahatlýðý ve mekan havalandýrmasý ile "Konferans Salonlarý" izleyicilerine konforlu bir ortam sunuyor. Ayrýca sahne alanýnýn kullanýþlýlýðý ve raylý perde sisteminin performansa getirdiði ahenk ile dijital ses sisteminin etkisi de, tiyatro, konser, panel, konferans, seminer gibi etkinliklere kolaylýk saðlýyor. ayýnda bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Baþkan Topbaþ'tan Sultanbeyli'ye Metro Müjdesi... Konuþmasýnda Sultanbeyli'ye yapýlan yatýrýmlara da deðinen Baþkan Topbaþ, ilçeye bugüne kadar yapýlan yatýrýmlarýn toplamýnýn 378 trilyon olduðunu ve bu yatýrýmlarýn bundan sonra da devam edeceðini söyledi. Altyapý sorunlarý, asfalt eksiklikleri ve kavþak düzenlemelerinin önemli ölçüde bittiðini belirten Baþkan Topbaþ, Sultanbeylililere yeni projelerin de müjdesini verdi. Baþkan Topbaþ, "Sizlerin bizi göreve getirdiðinizden günden bu yana, her alanda sorunlarý çözmek için çalýþmalar yaptýk. Ýstanbul'un tamamýna 8 yýlda yaptýðýmýz yatýrýmýn toplamý 52 katrilyon. Bunun 24 katrilyonu sadece ulaþýmla ilgili. Bu dönem Sultanbeyli'de otobüs sorunu kalmayacak. En iyi otobüsleri verin diye talimat verdim. Þimdi yeni gelen sarý, klimalý, konforlu otobüslerden de gelecek. Daha ileride metro gelecek. Nasip olursa Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro hattý baþlattýk. 23 km'lik bu hat bir dünya rekoru. Bu hat Çekmeköy-Taþdelen-Yenidoðan-Sultanbeyli ile birleþecek. Daha sonra Sabiha Gökçen Havaalaný ile Pendik'e ulaþacak. Ýkinci bir hattýmýz daha var. Kadýköy- Ümraniye- Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Projesi. Allah nasip ederse Sultanbeyli'den metroya binen bir insan þehrin birçok noktasýna rahatlýkla gidecek" þeklinde konuþtu. "El Ele Vererek Düzenli Þehirler Ýnþa Edelim" Konuþmasýnda þehirleþme sorunlarýna da deðinen Baþkan Topbaþ, "Bundan 50 yýl önce devlet vatandaþa nasýl ev sahibi olacaðýný gösterseydi, bugün þehirler daha düzenli olurdu. Beraberce þehirlerimizi doðru ve düzenli bir hale getirelim. Kimsenin evini baþýna yýkarak deðil, el ele vererek düzenli þehirler inþa edelim" dedi. Baþkan Kadir Topbaþ'ýn konuþmasýna alkýþlarla destek veren Sultanbeylililer, açtýklarý dövizlerle þehre yapýlan yatýrýmlar için teþekkür etti. "2B'yle Beraber Sultanbeyli'nin ve Birçok Yerin Mülkiyet Problemlerini Aþacaðýz" Törene katýlan AK Parti Ýstanbul Milletvekili Erol Kaya da bir konuþma yaparak "Kültür merkezlerine, belediye binasýna, kaymakamlýk binasýna bakýn, Sultanbeyli'nin zihni bir dönüþüm yaþadýðýný göreceksiniz. Bu þehrin insanlarý þehirli bir yaþam sürmenin temellerini oluþturuyor. Ben bunun için Büyükþehir Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyorum" dedi. 2B yasasýna da deðinen Kaya, "Ýnþallah 2B'yle beraber Sultanbeyli'nin ve birçok yerin mülkiyet problemlerini aþacaðýz. Rayiç bedelin üzerinden yüzde 70, peþin ödemede yaklaþýk yüzde 50 gibi bir deðerle beraber, herkesin durumu dikkate alýnarak çözülecek. Bu paralar yine sizlere, çocuklarýnýza harcanacak" þeklinde konuþtu. Sultanbeyli Kaymakamý Mehmet Ceylan, "ÝBB'nin ilçemiz için hazýrladýðý bu büyük proje, vatandaþýmýzýn sosyal ve sportif aktiviteler yapmasýnda büyük rol alacaktýr. Sultanbeyli daha güzel hizmetlere layýktýr. Yapýlacak hizmetlerle daha iyiye doðru ilerleyeceðiz" dedi. Haziran ayý baþýnda hükümet konaðýnýn açýlýþýnýn yapýlacaðýný söyleyen Kaymakam Ceylan yapýmý tamamlanan yeni okullarýn da bu yýl hizmete gireceðini açýkladý. Ýlçedeki siyasi partiler adýna konuþan Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ali Sevinç, "Biz siyasilerin görevi, uyumlu bir þekilde çalýþarak sizlere en güzel hizmeti sunabilmektir. Ben Ali Sevinç olarak diðer siyasi parti baþkanlarýmýzla beraber elele verip Sultanbeyli'yi en güzel noktalara getirmek için çalýþacaðýz" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Baþkan Topbaþ, vatandaþlarla birlikte Sultanbeyli'nin çehresini deðiþtirecek Gölet Bölgesi Çevre Düzenlemesi Projesi'nin temel atma törenini gerçekleþtirdi. Törenin ardýndan Sultanbeyli Ýtfaiyesi'nin resmi açýlýþýný yapan Baþkan Topbaþ ve ekibi, itfaiyeyi ziyaret ederek yetkililerden çalýþmalarla ilgili bilgi aldý. Ýl çapýndaki çalýþmalarý deðerlendiren Baþkan Topbaþ "Þu anda teknik donaným olarak Newyork Ýtfaiyesi seviyesine geldik. Türkiye'de bir yerde bir afet olduðu zaman biz müdahale ediyoruz. Karada ve denizde giden su botlarýmýz var. Þu anda ekipman olarak çok güçlüyüz. Bugüne kadar cankurtaran ekiplerimiz 10 binin üzerine kurtarma yaptý" dedi. Ýtfaiye ziyaretinin ardýndan Baþkan Topbaþ, sevgi gösterileri altýnda Sultanbeyli'den ayrýldý. SBS DESTEK PROJESÝ HAZIR Sultanbeyli'nin Eðitim ve Kültür Yýlý'nýn en önemli projelerinden SBS 1001 Eðitim Destek Projesi'nin 1001 öðrencisi için geri sayým baþladý. 9 Haziran günü sýnava girecek öðrenciler 4 ayrý dershanede sýnava hazýrlanýyor. Sultanbeyli Belediyesi, 2011 yýlý sonunda Büyük Salon'da bir toplantý gerçekleþtirmiþ, toplantýda Ak Parti Ýstanbul Milletvekili Metin Külünk, Sultanbeyli Kaymakamý Mehmet Ceylan, Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Vefa Vedat Budak, belediye baþkan yardýmcýlarý, danýþmanlarý, Sultanbeyli Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürü, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü, Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü ile Milli Eðitim Müdürlüðü þube müdürleri ve okul müdürleri bir araya gelerek, ilçede eðitimle ilgili yapýlacak projeleri deðerlendirmiþti. Baþkan Hüseyin Keskin, toplantýda yaptýðý konuþmada, eðitimcilerden yeni projeler beklediklerini belirterek, 'Biz Sultanbeyli'yi eðitim ve kültür ilçesi olarak hayal ediyoruz ve yapýlacak projelere destek vermeye hazýrýz' demiþti. Sultanbeyli Belediyesi'nin 2012 yýlýný Sultanbeyli için "Eðitim ve Kültür Yýlý" ilan etmesinin ardýndan bir çok yeni proje için düðmeye basýldý. Kurumlarýn koordineli olarak yaptýklarý çalýþmalarla Sultanbeyli'de yeni okullar hizmete girerken birçok eðitim projesi de hayata geçirildi. Ýþte bu önemli projelerden biri de 'SBS 1001 Destek Projesi'. SBS öðrencilerine destek Sultanbeyli Kaymakamlýðý, Sultanbeyli Belediyesi ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ortaklaþa hazýrladýðý "SBS 1001 Eðitim Destek Projesi" ilköðretim 8. sýnýftaki baþarýlý öðrencilere, Seviye Belirleme Sýnavý'na yönelik eðitim desteði verilmesini kapsýyor. Ýlçenin eðitim kalitesini üst seviyelere çýkarmak, baþarýlý öðrencilere fýrsatlar sunabilmek adýna yapýlan çalýþmanýn ilk ayaðýnda, ilçedeki SBS baþarý düzeyi, öðrenci sayýsý, okullara göre puan ortalamalarý gibi istatistikî veriler deðerlendirildi, projenin bütçesi çýkarýlarak atýlacak somut adýmlar tespit edildi. Ardýndan 300'ün üzerinde puan alan öðrenciler tespit edildi ve aileleriyle görüþüldü ve 1001 öðrenci 4 ayrý dershanede ücretsiz eðitime baþladý. Projenin eðitimciler ayaðýnda ise okul müdürlerine ve öðretmenlere yönelik seminerler düzenlendi. Sultanbeyli'de eðitimin kalitesini önemli ölçüde artýrmak ve çýtayý yükseltmek adýna ümit vadeden projenin 1001 öðrencisi, þimdi 9 Haziran günü düzenlenecek olan sýnava hazýrlanýyor. Ümraniye de Engelliler Tiyatro Grubu Profesyonellere Taþ Çýkardý! Ümraniye Belediyesi, Halil Ýbrahim Sofrasý Aþ Evi'nin sýcak yemek uygulamasýndan faydalanan bir grup vatandaþa Engelliler Haftasý nedeniyle bir program düzenledi. Gülden Soyak Engelli Merkezi kursiyerleri, sahneledikleri oyun ve seslendirdikleri þarkýlarla programa renk kattý. Ümraniye Belediyesi, Engelliler Haftasý dolayýsýyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Belediye, Engelliler Haftasý'nýn 'Güçsüz Yaþlýlar Günü' nedeniyle Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelli Merkezi'nde bir program düzenledi. Programa Ümraniye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Serap Eþit Elveren, Sosyal Ýþler Müdürü Hakan Karataþ ile Halil Ýbrahim Sofrasý Aþ Evi'nin sýcak yemek uygulamasýndan faydalanan bir grup vatandaþ ve engelli vatandaþlar katýldý. Programda Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelli Merkezi kursiyerleri, çeþitli gösteri ve oyunlar sergiledi, Engelli Korosu da seslendirdiði birbirinden güzel þarkýlarla programa renk kattý. Engellilerle yakýndan ilgilenen Ümraniye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Serap Eþit Elveren, program sonrasýnda onlarla birlikte yemek yedi. SULTANBEYLÝ'DE ENGELSÝZ PARKLAR Sultanbeyli Belediyesi, özürlü vatandaþlarýn toplumsal hayata entegrasyonunu saðlamak adýna yürüttüðü çalýþmalarla engelleri ortadan kaldýrmaya devam ediyor. Ýhalesi gerçekleþtirilen 6 yeni engelsiz park alaný ile Sultanbeyli'de yaþayan özürlü vatandaþlar artýk sosyal hayatta daha fazla yer alacak. Sosyal belediyecilik anlayýþýyla çalýþmalarýný sürdüren Sultanbeyli Belediyesi, özürlü vatandaþlarýn yaþam koþullarýný kolaylaþtýrýcý düzenlemelerini bir bir hayata geçiriyor. Geçtiðimiz ay yapýlan "Din, Felsefe ve Bilim ýþýðýnda Engelli Olmak ve Sorunlarý Sempozyumu" ile özürlü vatandaþlarýn sosyal sorunlarýnýn konuþulmasýna katký sunan Sultanbeyli Belediyesi, fiziki þartlarýn iyileþtirilmesi için de çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Bu hedef doðrultusunda özürlü vatandaþlarýn kolayca eriþim saðlayabilecekleri 6 yeni park alaný oluþturulacak. Turgut Reis, Orhan Gazi, Battal Gazi, Mehmet Akif, Hamidiye ve Hasanpaþa Mahallelerinde yapýlacak olan parklar özürlü vatandaþlarýn ihtiyaçlarýna göre dizayn edilecek. Proje çerçevesinde park alaný içerisi ve dýþarýsý özel teknikler kullanýlarak hazýrlanacak. Hissedilebilir yüzey teknikleri ile yapýlacak parklarda klavuz iz, klavuz kubbe, eliptik yüzey ve engelli rampalarý gibi çok özel teknikler uygulanacak. Park dýþýnda ise kaldýrýmlarýn özürlü vatandaþlarýn ihtiyaçlarýna göre düzenlenmek suretiyle, parklara eriþimin önündeki engeller de ortadan kaldýrýlacak. Ýki katlý oyun parklarý, ipli týrmanma aletleri ve daha bir çok özelliðin yer alacaðý bu özel parklar, özürlü vatandaþlarýn sosyal hayatta daha fazla yer almalarýný saðlamasýnýn yaný sýra Sultanbeyli halkýnýn da uðrak dinlenme yerleri olacak.

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 19 MAYIS 2012 Ne yazayým, ne anlatabilir bilemiyorum? Anne. Ne anlatabilir onu tam olarak bilemiyorum. Yeryüzünde yerinin doldurulamayacaðý tek varlýk sanýrým insan için. Hiçbir þey söylemeden, tek adýný aklýmýza geldi mi; burnumuzun direði kýrýlacak gibi sancýyan varlýk. Yeryüzü var olduðundan beri belki de kýymetini yanýmýzda olduðu zaman bilemediðimiz, fakat gidince, yanýmýzda olmayýnca, biz ondan uzaklaþýnca, kýsaca gurbette olduðumuzda(bazen yanýnda bile gurbet olduðumuz olur ya)uzun, uzun of, of, offf çektiðimiz varlýk. Dünya bu varlýða bir günlük bir ad takmýþ, her gün anneler günü olsa az bizse ona gün koymaya kalkýyoruz. Ne garip bir dünyadayýz demiyor mu þair, oda doðru diyor. Aslýnda bir gün bile onlarýn hatýrlanmasý isteyen nice annelerde yok deðil hani. Bu iþi bir sektör (kapital) haline getirenlere inat o gün annemize kendimizi, en sevdiði bizi cani gönülden götürüp; anneciðim sana layýk deðil ama bu hayýrsýzý getirdim demeliyiz.peki, sen ne yapacaksýn diyecekseniz, gülmeyin ama dediðimi bir deneyeceðim. Bu yazýyý okumaya baþladýðýnýzda þaþýrmayýn evet, tarzým deðil ama benimde ufakta olsa farklýlýklar yapabileceðimi düþünüp hak vermenizi isterim. Yaþadýðýmýz yeryüzündeki sýradan ve sýra dýþý olaylarý ara sýrada olsa karþýlaþýyor veya yaþýyoruz. En çok kýzdýðýmýz, konuþulmasýna bile tahammül edemediðimiz konularý tartýþýyor buluruz kendimizi. Bulunduðun semt, çevre, arkadaþ topluluðu vs. vs. sizi konuþmaya tartýþmaya elinizde olmasa da bulaþtýrýyor. Bunlarýn bazýlarý faydalý görünse de sonrasý felaketle sonuçlandýðý da oluyor. Konumuza dönersek, bu anneler günüde bizim elimizden, irademizden ve anlayýþýmýzdan uzak görünse de sektörel olarak tam ortasýnda bulunuyor, yaþýyor, müþahede ediyoruz. Kabul edelim etmeyelim, insanýmýzýn en dertli ve sýkýntýlý döneminde bile; öyle þeylerin tartýþmasýný yapýyoruz ki kendimiz bile inanamýyoruz. Hani rivayet odur ki; Fatih Sultan Mehmet han Ýstanbul'u fetih ettiðinde Ayasofya'da toplantý olduðunu duyar (Kostantiniye'nin ileri gelen papazlarýnýn toplantýsýdýr) ve oraya gidip merakýný gidermek için sorar. Neyi tartýþýyorsunuz diye sorarlar ve cevap çok ilginçtir: Melekler erkek mi diþimi diye tartýþýyorduk derler. Fethe ulaþmamýza bunlarýn katkýsý çoktur der. Çünkü ülke elden giderken tartýþtýklarý konuya bakar mýsýnýz der. Bizlerde kendimizi bir deðerlendirmeliyiz diye düþünüyor ve ne halde nelerle meþgulüz ona göre hareket etmeliyiz diyorum. Karýþýk konularla bende kafanýzý karýþtýrdým. Ne yapalým þimdi anneler gününü kutlamayalým mý yani diyorsunuz. Biz kutlamasak ta nasýlsa kutlayacaklar diyorsunuz, ben kendimin yapacaðýný söyledim. En azýndan tepkimi ve düþüncemi yansýtacaðým. Bu sadece anneler günüyle alakalý deðil tabi. Bu konudaki günlerin birçoðuna da böyle bakýyorum. Çaðdýþý, yobaz, baðnaz vs. vs. diyebilirler, ben öyle düþünüyor ve birey olarak eylemimi ve kiþisel görüþümü söylüyorum. Bu duygu ve düþünceyle, kalýn huzur ve saðlýcakla. KAYA KILIÇ CEZÝRETÜL ARAB'A YOLCULUK -5- Kureyþ müþrikleri peygamberimizin baskýlarla, zulüm ve tahakkümlerle kendilerine boyun eðmeyeceðini anlamýþlardý. Bu sebeple yeni planlar tertiplediler. Ýftiralar tasarladýlar. Nazarlarda Resulü ekremi küçültmek, ulvi davasýnýn insanlarca duyulmasýna engel olmaktý. Bu maksatla hürmet ettikleri Velid bin Muðire etrafýnda toplandýlar. Þirkin babasý sayýlan Velid þöyle seslendi : 'Ey Kureyþliler! Ýþte hac mevsimi gelip çattý. Arap kabileleri yurdumuza akýn edecekler, Muhammed in meselesi hakkýnda sorular soracaklar. Bir fikir etrafýnda birleþelim, aramýzda ihtilafa düþmeyelim. Bu kurnazca teklifi Kureyþliler beðendi, ve Velidi dinlemek istediler. Velid önce onlarýn görüþlerini öðrenmek istedi. Müþrikler, 'kahindir deriz' dediler. Velid: ' o kahin deðildir. Onun okuduðu þeyler kahin düzmeleri cinsinden deðildir. Kahin doðru da söyler yalan da. Ama biz Muhammedin hiçbir yalanýný görmedik.' Dedi. Müþrikler 'o halde mecnundur diyelim' dediler. Velid: o mecnun da deðildir. Onun hali bir delininkine asla benzemiyor.' O zaman müþrikler þair olduðunu söylemek istediler, Velid bu görüþü de doðru bulmadý. Müþrikler sihirbaz deriz, dediler. Velid: ' biz hem sihirbazlarý, hem de yaptýklarý sihirleri görmüþüzdür. Onun okuduklarý ne sihirbazlarýn okuyup üfledikleridir, ne de düðümleyip baðladýklarýdýr' dedi. Müþrikler o zaman bu teklifi Velid e yüklediler. Velid: ' vallahi, onun sözlerinde apayrý, bambaþka bir tatlýlýk vardýr. Onun okuduðu sözden tatlý söz olamaz. O bir nurdur. Onun öyle bir tatlýlýðý vardýr ki, sanki kökü çok verimli toprakta, suyu bol bahçelerde yükselen, dallarý ise etrafa uzanan gür meyveli bir hurma aðacýdýr o.' Müþrikler bu ifadelerden korktular. Öyle ki velidin dininden döndüðünü zannettiler. Oysa o kararýný þöyle açýkladý: ' sizin, asýlsýz ve yalan olduðu kýsa zamanda anlaþýlacak olan bu dedikleriniz içinde yine akla en yakýn olaný ona sihirbaz demenizdir. Çünkü onun sözleri, evlatla babanýn, karý ile kocanýn, kardeþle kardeþin, kavim ve kabilesiyle þahsýn arasýný açýyor.' Velidin bu görüþü ile efendimizi halktan uzak tutmaya çalýþacaklardýr. Yüce Allah indirdiði ayetlerle velid bin muðirenin planýndan bahsediyor, 'KAHROLASI, NASIL DA ÖLÇÜP BÝÇTÝ. YÝNE KAH- ROLASI, NASIL DA ÖLÇÜP BÝÇTÝ, SONRA BAKTI, SONRA KAÞINI ÇATTI, SURATINI ASTI, SONRA SIRT ÇEVÝRÝP KÝ- BÝRLENDÝ. -BU OLSA OLSA ESKÝDEN KALMA BÝR SÝHÝR- DÝR. BU ANCAK BEÞER SÖZÜDÜR.- DEDÝ. BEN ONU SA- KARA SOKACAÐIM. SAKARIN NE OLDUÐUNU BÝLÝR MÝSÝN? O YAKMADIK BÝR ÞEY BIRAKMAZ. AZABI TEK- RARLAMAKTAN DA VAZGEÇMEZ.' (Müddesir). Efendimiz, asla bir kahin deðildi. Onun sözleri hak ve hakikatti. Aklýn tasdik ettiði gerçeklerdi. Karýþýklýktan, tahminden uzak, kesinlik ifade eden sözlerdi. O mecnun da deðildi. Sadece yakýnlarý dostlarý deðil, düþmanlarý da ona inanýyordu. Þair de deðildi. Onun bahsettiði hakikatler, þiirden uzak idi. Müþriklerin bu iftira ve tertiplerinden sonra yüce Rabb Resulüne þöyle vahyetti: 'O HALDE EY RE- SULÜM! SEN ÖÐÜT VERMEYE DEVAM ET, RABBÝNÝN SA- NA VERDÝÐÝ PEYGAMBERLÝK NÝMETÝ ÝÇÝN NE BÝR KA- HÝNSÝN, NE DE BÝR MECNUN.' ZEYNEP BOYNUDELÝK z e y n e p _ n i k s a h o t m a i l. c o m Bakýn kabahati orada burada aramaya gerek yok. Sebebi gayet basit <yapanýn yanýna kâr kalmasý> daha önce de yazmýþtým. Hoca merhum bir gün sokakta bir fare kovalarken görüp soranlara "ne olacaðý var mý? Yol olur diye korkarým" diye cevaplamýþ. Þimdi bütün bu olanlara bakarak "oto- SADETTÝN ABAYLI Yukarýdaki sözü bu hafta bir köþe yazarýnýn ifadesinden alýntý yaptým. Bu düþünceyi savunan kiþi son cümle olarak böyle bir cümle kurarak düþüncesinin doðruluðunu saðlamlaþtýrdýðýný düþüyor herhalde. Lakin nereden baktýðýnýzla alakalýdýr " A d a - let".týpký bugün olduðu gibi; Size göre adalet ÝSA DOÐAN siyasi ve haksýz yargýlamalar yaparken, baþkalarýna göre de tam tersi adil olabiliyor. Aslýnda her alanda geliþen bu tarafgirlik hastalýðý Türkiye'nin asýrlýk hastalýðýdýr. Herkesin adaletin kendi tarafýnda olmasýný istemesi, deðiþen zamanlarda, deðiþen siyasal konjonktürlerde taraflarý þüpheciliðe sürüklemiþtir. Bir bütün deðil de bölünmüþ kitlesel taraflar olduðumuzdan yüzde yüz memnuniyet de mümkün deðil maalesef. Ýnsanlýk tarihinde yaþanýlan her dönemde bir þekilde düzen kurulmaya saðlanmýþ. Bu yaþanýlan döneme göre adaletli, günümüz düþüncesine göre de çaðdýþý olabilir. Adalet denen kavramýn devleti deðil de içinde yaþayan insanlarý korumasý ise çok eski bir þey deðil. Yani aslýnda adalet Abone Olun, Gazeteniz Her Gün Masanýza Gelsin... Tel: ban" olduðu gayet açýktýr. Aþaðýya daha önce yazdýðým yazýdan bir bölüm aktarýyorum. Bunu "duble yol" baþlangýcý kabul edebilirsiniz. Hani, bir de Ýsviçre ile yaptýðýmýz olaylý maç var, hani bilmem kaç maç ceza almýþtýk ya, ha iþte o maçtan bahsediyorum. Sayýn Terim ilk maçta Ýsviçre de bize reva görülen muameleye dayanamayýp tepkisini þöyle dile getirmiþ idi: "Bu maçýn bir de Türkiye ayaðý var ve bu maç, ta hava alanýnda baþlar." Ve sonuç malum. Futbol hayatý boyunca en centilmen seçilmiþ olan 'Þifo'nun üzerine yýkýldý. Diðerleri hiçbir þey olmamýþ gibi hayatlarýna devam etmekteler. Geldik bu günlere ama nasýl geldik kýsaca bir bakalým. Bir Sayýn Bakanýmýz çýkmýþ "biz Trabzon'un þampiyonluk kupasýna ulaþmasýný (ilmik, ilmik) iþlemekteyiz. Bunu duyan yine Trabzon kökenli bir politikacý daha da ileri giderek herkesçe malûm söylemlerde bulundu." Burada hemen bir soru soralým "hani spor özerkti" tamam, bir politikacý ilinin takýmýna sahip çýkmalýdýr. Ama dedektiflik yapmasý gerekmezdi suç duyurusunda bulunur varsa delilleri gereken yerlere verir sonucu bekler. Savcýlarý veya Tahkim Kurulunu yönlendirmez. Hele bir Sayýn Bakan"gergef iþlemez" bütün bu olanlardan sonra bu durundan kendine pay çýkaranlarýn, bunlardan cesaret alanlarýn çýkmasý gayet tabiidir. Geçen hafta baþta Sayýn Sadri Þener ve Sayýn Þenol Güneþ "bu maç Güneydoðudan daha beter olur." mealindeki sözleri bir mesaj olarak algýlanmýþ. Sayýn Þener de ayný hatayý daha da ileri götürerek "rakip Avni Aker'den galip çýkarsa yýkým olur dünyanýn sonu olur" diye baþlayan demeci yerine taraftarlarýný sakinleþtirici demeçler ile taraftarlarýna "bu alt tarafý bireyi deðil devleti koruyan bir olguydu: Ýnsanlarýn bireysel hýrslarýna karþý düzeni kurmak amacýný güdermiþ. Ýnsanlar arasý iliþkiler medenileþtikçe adaletin korumacý kalkaný da geniþlemek zorunda kalýnmýþtýr. Bu geliþmenin en temel nedeni toplumun refah seviyesinin yükselmesidir. Düþünce dünyasýnýn özgür olduðu bir toplumda birçok sorun geçmiþte kalmýþ demektir. Sorunlarýn az, düþünmeye zamanýn çok olmasý toplumlarýn geliþmesinde, adaletin devlet-birey arasý dengesinde önemli rol oynarlar. Ýþin tarihsel kýsmýndan ziyade bugünün nasýl görüldüðü daha önemli olduðundan konuyu bu noktada kýsa kesmek istiyorum. Adalet: Fenerliye haksýzlýk yaparken, GS'yý þampiyon yapabilir mi? Adalet: Pireye kýzýp yorganý yakana pireden dolayý anlayýþ göstermek midir? Adalet: Hýrsýzýn hiç suçu yokmuþçasýna kabahati Hocada(Nasrettin Hoca) bulmak mýdýr? Fenerli de suçlu; depresyona girip ortalýðý terörize ettiði için. GS'lý da suçlu FB'lileri provoke ettiði için. Pire suçlu yorganý berbat ettiði için Yorganý yakan suçlu pireye raðmen sabretmediði, direnmediði için. Hýrsýz suçlu eþeði çaldýðý için. Hoca suçlu Eþþeðini iyi gözetlemediði için. Gördüðünüz gibi duruma göre her zaman bir suçlu ve masum vardýr. Kabahati Polis'e yýkmak iþin kolayýna kaçmaktan baþka bir þey deðil.hocanýn suçu KABAHAT KÝMDE?.. ADALET GELENE DEK, TEK SEÇENEK ÞÝDDETMÝÞ! yok,hýrsýzýn suçu yok ama tüm suç Polis'in.Hükümet aleyhtarý bir çok yazar da bunu fýrsat bilip, (sanki bu ülkede hiç olmayan,çok anormal ve de beklenmedik olan, sanki Ýsviçre,Almanya gibiymiþiz..) spordan siyaset üretme heyecanýna kapýldýlar.bunlarýn yaptýðý ucuz yazarlýktan baþka bir þey deðil.ýnsan biraz kendini kenara çekip aklý selim olarak düþünmez mi! Herkesin eleþtirisi var, ama çözümü söyleyen yok.çünkü mesele çözüm deðil mesele eleþtiri bombasýný atýp kenara çekilmektir. Sanki kendileri sütten çýkmýþ ak kaþýkmýþlar gibi! Oysa daha düne kadar Polis'in hali ortadaydý. Bugün dünden daha iyi deðil diyen kör olmalý bence. Dünkü Polis korkularýnýzý hatýrlayýn bir hele! Sistemi, teknolojiyi deðiþtirebilirsiniz ama topluluklarý hemen deðiþtiremezsiniz. Dünden kalma hastalýklarýmýz hala devam ederken "doktor" olmayanlarýn bu hastalýklarý görmemelerini anlarým ama istismar etmelerini çok ucuz bulurum. Maalesef ucuz kalemler ülkemizde çok. Çocukçasýna olaylarý irdelemeden, sorgulamadan, saðýna soluna bakmadan düz mantýk "kuþlar iki ayaklýdýr, o halde bütün iki ayaklýlar uçar" gibi yazýlar yazýp, konuþabiliyorlar. Çünkü bu tipler düþünmekten çok konuþanlardýr. Düþünmeyen anlayamaz! Yine insaný tartýþacaðýmýz yerde "polis"e takýlýp kalýyoruz. Oysa Polis sizden, bizden, aramýzdan, birilerinden oluþuyor. bir spor müsabakasý bu her zaman ve yerde üç neticelidir. Bu müsabaka bu üç neticeden her hangi biri ile neticeleneceði gayet açýktýr. Yeneriz yeniliriz ama bu bir müsabaka olduðunu sakýn unutmamalýyýz" gibi taraftarýný yatýþtýracaklarýna Sayýn Güneþ'in hatasýný tekrarlamýþtýr. Maç akþamý yani dün akþam, çeþitli kanallardan takip ediyorum. Saat Beyaz TV bu konu hakkýnda yorumlar. Görüntüde Sayýn Sadri Þener birileri tarafýndan zapt edilmeye çalýþýlmakta belli ki biri veya birilerine hücum edecek bu durum normal olmasa gerek sayýn Baþkan bunu yaparsa normal seyirci ne yapmaz? Haydi diyelim ki rakip takýmýn oyuncularý tahrik ettiler. Maçýn devre arasý rakip takýmýn soyunma odasýnýn orada Sayýn Baþkanýn iþi ne? Her þey tamam da onlar mý öyle? Hayýr, maç oynanmakta ama maç deðil sanki "savaþ" adam direk sakatlamak veya "hadým" etmek üzere hakemden hiçbir hareket yok kornerde Emre'ye ne varsa atýlmakta söylenildiðine göre Sayýn Hakem "sen deðil de baþkasý atsýn" demekte bu kadarýna da "pes" denir herhalde. Bakýn Memleketimizde yabancýlarý kim olursa olsun "hor göme" Batýdaki manada sýnýflandýrma kesinlikle olmaz ve olmamýþtýr da ama Emre yurt dýþýndan bazý huylar kapýp da o oyuncuya hakaret babýnda bir þey söylemiþ midir onu d bilemem þayet böyle bir þey yapmýþsa kesinlikle tasvip etmiyorum. Diyelim ki denileni yaptý. Bunun cezasýný Federasyon vermeli deðil mi? Diyelim ki vermedi ise hýncýný veya intikamýný alma hakkýný Zokora denilen bu oyuncuya kim veriyor. Bunlar Batýda kendilerine devamlý hakaret edilmeleri sebebiyle hakarete alýþýk olmalarý neticesi "kaþlarýný çatarak" söylenen her sözü "hakaret" saymaktalar anlaþýlan. Aþaðýdaki parantez içindeki bölümü Trabzonspor'un basýn bildirisinden aldým. (Trabzonspor Kulübü ve yönetim kurulu olarak maçta yaþanmasý muhtemel gerginliðe yönelik tüm uyarýlarý hafta boyunca yapmamýza raðmen üzülerek kabul ediyoruz ki süreç beklediðimiz gibi geliþmemiþ, toplumsal reaksiyonlarýn önünde durulamamýþtýr.) Peki maç sonu misafir takýmýn "mahsur" kalmasýna ne denir? Bunu bu duruma getirenler þapkalarýný önlerine koyarak enine boyuna düþünmelerini tavsiye etmekten baþka bir temennimiz olabilir mi? Bir Kümenin parçasý sadece.1 Mayýsta yüzlerini maskeleyip binalarýn camlarýný dökenleri kaç kiþi yazdý? Birbirlerini öldüresiye döven ve yaralayan futbol taraftarlarýný kaç kiþi konuþtu? Býrakýn her yeri yýksýnlar, döksünler ama Polis karýþmasýn mý? Var mý böyle bir devlet? Polis de biziz taraftar da biziz! Suçlu da biziz! Hazýmsýz bir topluluk muyuz diye sormak istiyorum! Bir yanda B.Dortmund-Bayern Münih maçýný ve sonrasýndaki þampiyonluk kutlamalarýna bakýyorum bir yanda GS-FB maçýnýn sonrasýndaki olaylara. Birinde gülüp, oynayarak, alkýþlanarak alýnan bir kupa diðerinde gece yarýsýna kadar bekletilip polis çemberinde verilen bir kupa. Aralarýndaki fark ne sizce? Birinde hayvani duygularýndan arýnmýþ bir topluluk, diðerinde hayvansal güdüleriyle hareket eden bir topluluk var. Sýrf tuttuðu takým þampiyon olamadý diye insan kamu mallarýna bu kadar zarar verir mi, masum vatandaþlarý bu kadar korkutur mu? Terör sadece güneydoðuda falan deðil meðer tam içimizdeymiþ! Eðer bu hale gelecek kadar insancýl duygularýmýzý köreltebiliyorsak, yaratýlan taraftar baskýsýnýn futbolu ne kadar kirletebileceðini anlamak mümkün olabilir. Kirli futbolun nedenleri arasýna bence bu hazmedilemez olan taraftar baskýsýný da eklemek lazým. Saðlýcakla Kalýn.

7 MAYIS 2012 AYGAD üyesi gazeteciler sertifikalarını aldı Kısa adı AYGAD olan Anadolu Yakası Gazetecileri Derneği üyesi gazeteciler Gazetecilik Eğitim Sertifikası belgelerini aldılar. Anadolu Yakası Gazetecileri artık sertifikalı... Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile AYGAD Anadolu Yakası Gazetecileri Derneğinin (09 Mart-01 Nisan tarihleri arasında) düzenlediği Uygulamalı Gazetecilik Eğitim Programı bir süre önce tamamlanmıştı. Seminere katılan gazeteciler için 10 Mayıs Perşembe günü Marmara Üniversitesinin Göztepe Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi anfisinde bir tören düzenlendi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Devran kısa bir konuşma yaptı. Devran yaptığı konuşmada; Üniversitemizin birikimlerini sizlere sunmak, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sektörel faaliyetlerle işbirlikteliğimiz sizinle de devam etsin istiyoruz. TV Yayın organımız var. Gelip paylaşabilirsiniz. Yerel basın sorunlarını tartışalım. İrtibatınızı olabildiğince sürdürünüz. Talebiniz olduğunda bize bildirin. İnternet Haberciliği konusunda da sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Dedi. Devran sözlerini şöyle tamamladı; Bu eğitime katıldığınız için hepinizi yürekten kutluyorum. Lütfen burasını ikinci bir eviniz olarak kabul edin. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca İTO Yetkililerine de teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu seminerleri veremeyebilirdik. Bu programda emeği geçen hocalarımıza ve AYGAD Yöneticilerine teşekkür ediyorum. dedi. AYGAD Başkanı Kahyaoğlu Teşekkür etti Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Devran ın konuşmasından sonra bir selamlama ve teşekkür konuşması yapan AYGAD Başkanı Ümit Kahyaoğlu; Çok değerli hocalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Huzurlarınızda onlara bir defa daha teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de İstanbul Ticaret Odası nadır. Bu eğitimin verilmesinde sağladığı desteği hiçbir zaman unutmayacağız. dedi. Kahyaoğlu konuşmasının son bölümünde de ; İstanbul yerel basını olarak eğitim ihtiyacımız vardı. Yapılan eğitimlerden bizler mahrum kalıyorduk. AYGAD çatısı altında bir araya gelir-gelmez Dekan Bey e talebimizi ilettik. Sağ olsun, bizi kırmadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Üyelerimizin yüzde ellisi bu seminere katıldılar. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. dedi. Hocalara Plaket Verildi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile AYGAD Anadolu Yakası Gazetecileri Derneğinin (09 Mart-01 Nisan tarihleri arasında) düzenlediği Uygulamalı Gazetecilik Eğitim Programı Seminerinde emeği geçen hocalara birer teşekkür plaketi verildi. Prof. Dr. Atilla Girgin, Prof. Dr. İhsan Özgen, Doç. Dr. Şevket Sayılgan, Yard. Doç. Dr. Levent Eldeniz, Bedrettin Uğur, Hasan Öztürk gibi öğretim üyelerine, Engin Sağ ve Emrah Eriç e AYGAD Başkanı Ümit Kahyaoğlu tarafından birer teşekkür plaketi takdim edildi. Seminere katılan 39 gazetecinin sertifikalarının verilmesinin ardından toplu halde hatıra fotoğrafları çekildi. HABER TAKİP ailesi üç üyesi ile katıldı AYGAD ın Marmara Üniversitesi ile birlikte düzenlediği eğitim seminerine, HABER TAKİP Gazetesi nden üç üye katıldı. Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk Gerçek, Haber Koordinatörümüz Recep Karakoç ve Sancaktepe Sorumlumuz Tevfik Erk, eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanan isimler arasında yer aldı. HABER TAKİP ailesinin sertifikalarını, Dekan Yusuf Devran verdi BAŞKAN TOPBAŞ TAN SULTANBEYLİ NİN İMARINI YÜKSETME İMASI! Yaklaşık iki yıl aradan sonra Sultanbeyli ye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gölet Projesi nin temelini attı. Törende konuşan Başkan Topbaş, kentleşmenin ola bilmesi için imarların yükselmesi gerekiyor. Bunun içinde çalışılmalı şeklinde ifade kullanması kamuoyunda Sultanbeyli nin imar oranları mı yükseltilecek sorusunu ortaya çıkardı. BAŞKAN TOPBAŞ, GÖLET PROJESİNİN TEMELİNİ ATTI! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Cuma günü Sultanbeyli ye gelerek Gölet Projesinin temel atma törenine katıldı. Tören e İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Milletvekillerinden Erol Kaya, İsmet Uçma, Osman Poyraz ve çok sayıda davetli katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeylililer olarak yıllardır beklediğimiz Gölet Projesi bugün hayal olmaktan çıkıyor, hayata geçiyor. 200 dönümlük devasa alan içerisinde, birçok sportif faaliyetin gerçekleştirileceği sahaların, sosyal alanların, seyir teraslarının bulunduğu Gölet Projesi için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a sizler adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye katkılarına değindi. Başkan Keskin den sonra AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Sevinç te kısa bir selamla konuşması yaptı. İstanbul Milletvekili Erol Kaya dan sonra kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, göreve geldikleri 2004 ten bugüne kadar İstanbul a 52 milyar TL yatırım yaptıklarını, bu yatırımların yüzde 55'inin ulaşıma yaptıkları yatırımlar olduğunu söyledi. Başkan Topbaş, Sultanbeyli ye yaptıkları yatırımların da 378 milyon lira olduğunu hatırlatarak, ''Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattını başlattık. 23 kilometrelik bu hat 38 ayda bitecek'' dedi. TOPBAŞ, 1-2 YIL İÇERİSİNDE SULTAN- BEYLİ DE SORUN KALMAYACAK! Başkan Topbaş 1-2 yıl içerisinde Sultanbeyli de otobüs sorununun kalmayacağını belirterek tüm otobüslerinde en yeni otobüslerden oluşacağını söyledi. Başkan Topbaş şöyle devam etti: ''Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy metro hattını başlattık. 23 kilometrelik bu hat 38 ayda bitecek. Bu hat, Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan ve Sultanbeyli ile birleşecek. Daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı ile Pendik'e ulaşacak. Sultanbeyli ile ilgili bir projemiz daha var. Kadıköy-Ümraniye-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu. Bu hayal edilemezdi. Bundan böyle metroya binen bir kişi, İstanbul'un herhangi bir yerine rahatlıkla gidebilecek. Bunlar gerçek olacak. O zaman otobüse ihtiyaç kalmayacak. Daha konforlu, kaliteli bir sistem gelecek.'' Dedi. Konuşmaların ardından Başkan Topbaş, törene katılanlarla ve sahneye çağırdığı çocuklarla birlikte butona basarak gölet projesi inşaatının temelini attı. Başkan Topbaş buradaki temel atma töreninden sonra Sultanbeyli İtfaiye binasını gezerek görevlilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi BAŞKAN TOPBAŞ TAN İMAR YÜKSELTME İMASI Konuşmasının bir bölümünde kentleşmek için imar oranlarının yükseltilmesi gerektiğini ima etmesi programda bulunan vatandaşlar tarafından acaba Sultanbeyli nin imar oranları mı yükseltilecek? Sorusu sorulmaya başlandı. Konuyla ilgi Sultanbeyli Belediyesi geçtiğimiz Pazartesi günkü meclise imar oranlarının artırılması ile ilgili bir önerge vermişti. Önerge komisyona gönderilmiş ve Perşembe günü tekrardan meclise gelmişti. Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Akbulut, Perşembe günü mecliste görüşülecek imar oranını Haziran ayına kaydırılması teklifini verdi ve oy çokluğu ile imar maddesi Haziran ayına kaldı. Hırsızlık kurbanı olmamak için bunlara dikkat edin Ev ve iş yeri güvenliği için ipuçları Her gün yüzlerce ev ve iş yerinin hırsızlık kurbanı olduğu günümüzde, hırsızlardan korunmak sanıldığı kadar güç değil. Pronet Güvenlik Genel Müdürü Metin Kastro, hırsızlık olaylarının engellenmesini sağlayacak basit ancak etkili önlemleri açıkladı. Kastro ya göre, izinsiz girişleri engellemek için önlemlerin dengeli bir şekilde alınması gerekiyor. Önlemlerin abartılması, yangın gibi panik anlarında mekandan çıkışları güçleştirerek üzücü olaylar yaşanmasına neden olabiliyor. İstatistikler, Türkiye de saatte 10 ev ve 5 iş yerinin, günde ise 230 dan fazla ev ve 100 den fazla iş yerinin hırsızlığa maruz kaldığını ortaya koyuyor. Hırsızlar, hedef aldıkları mekanları soyabilmek için akıl almaz yöntemlere başvururken, basit ancak etkili önlemler, istenmeyen olayların yaşanmasını önemli derecede engelleyebiliyor. Ülkemizin lider güvenlik firması konumunda bulunan Pronet Güvenlik in Genel Müdürü Metin Kastro, kaçıncı katta ya da hangi konumda olursa olsun, her ev ve iş yerinin hırsızların hedefi olabileceğine dikkat çekerek, alınması gereken önlemlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi: Araştırmalara göre, mekanlara yönelik hırsızlık olaylarının yaklaşık yüzde ellisi kapıdan izinsiz girişler şeklinde gerçekleşiyor. Bu nedenle, mekanda bulunulmadığı sürece dış kapıların mutlaka kilitli olması ilk şart diyebiliriz. Kişi, evini ya da iş yerini kısa bir süreliğine terk edecek olsa bile kapısını mutlaka kilitlemeli; Yarım saatliğine komşuya kadar gidip geleceğim, bir şey olmaz diye düşünmemeli. İçeride kimsenin olmadığını anlayan hırsızlar, çok kısa bir süre içinde eve girip çıkabilirler. Sadece dış kapının değil, varsa balkon ve teras kapılarının da sağlamlıkları ve içeriden kilitlenebiliyor olmaları da aynı derecede önem taşıyor. Hırsıza kilit dayanmaz sözü geçerliliğini hâlâ koruyor Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte geliştirilen yeni nesil kilitlerin, geleneksel kilit sistemlerinden çok daha etkin koruma sağladığına dikkat çeken Metin Kastro, bu durumun Hırsıza kilit dayanmaz sözünün geçerliliğini değiştirmediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: Yeni nesil kilit sistemleri, eski sistemlere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Yeni sistemler için Açılamaz demek mümkün olmasa da en azından hırsızların daha çok uğraşmalarını gerektireceğini söyleyebiliriz. Bu da zamana karşı yarışan kötü niyetli kişileri caydırmak için önemli bir etken. Delinme olanağı olmayan emniyetli kilit göbekleri kullanılmalı ve kilit silindirinin özel bir emniyet çerçevesi içinde olmasına dikkat edilmeli. Bunlara ek olarak, kapıda zincir ve emniyet kilidi de bulunmalı. Mekanik önlemler kadar komşuluk ilişkileri de önemli Ev ve iş yerlerinin dış çevrelerinde karanlık bölümler varsa, bu bölgelerin mutlaka aydınlatılması gerektiğini söyleyen Kastro, Mekanların dışındaki aydınlatılmamış bölgeler hırsızların daha rahat hareket etmelerine neden olur. Bu nedenle, tüm yakın çevrenin mümkün olduğunca aydınlatılması gerekir. Bu amaçla sürekli yanan ışık kaynakları kullanılabileceği gibi, hareket duyarlı algılayıcılara bağlı olan ve sadece etrafta hareket olduğunda yanan ışık kaynakları da kullanılabilir diye konuştu. Mekanların güvenliğinde mekanik önlemler kadar komşuluk ilişkilerinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Kastro sözlerini şöyle sürdürdü: Tatil gibi bir sebeple uzun süre boyunca evde bulunmayacak kişilere, güvendikleri bir komşularından yardım almalarını öneriyoruz. Uzun süre boşaltılmayan bir posta kutusu, o evde kimsenin bulunmadığını gösteren bir işaret olarak değerlendirilir. Posta kutusunun anahtarını komşuya teslim etmek, burada fatura ve zarf birikmesini engelleyecektir. Ayrıca, güvenilir bir komşuya verilecek ev anahtarı ya da zaman ayarlı lambalar sayesinde evin ışıklarının yakılıp söndürülmesi de evi gözetleyen kimselerde evin boş olmadığı hissini uyandıracaktır. İzinsiz girişleri engellemek isterken çıkış zorlaştırılmamalı Metin Kastro, konut ve iş yeri güvenliğinin sadece hırsızlığa karşı tedbir olarak düşünülmemesi gerektiğini, yangın ve gaz kaçağı gibi diğer istenmeyen durumların da güvenliğin bir parçası olduğunu belirterek şöyle konuştu: Hırsızlara karşı koruma sağlayacağım derken önlemleri abartmak, dışarıdan izinsiz girişleri engellediği gibi, yangın gibi panik durumlarında içeridekilerin dışarı çıkmalarını da güçleştirir. Zor kullanarak mekana girmek isteyenleri dışarıda tutmak ne kadar önemliyse, mekanın derhal terk edilmesinin gerektiği durumlarda içeridekileri kilit altında tutmamak da aynı derece önem taşımaktadır. Bu nedenle önlemler dengeli bir şekilde alınmalı ve panik durumları için bir kaçış planı belirlenmelidir. Güvenlik sistemi lüks değil, ihtiyaç Türkiye deki hırsızlık girişimlerinin önemli bir kısmının hane halkı evdeyken gerçekleştiğini ve bunun da büyük travmalara neden olduğunu söyleyen Pronet Güvenlik Genel Müdürü Metin Kastro, Sözünü ettiğimiz tüm önlemler caydırıcılık unsurları barındırsa da unutulmamalıdır ki hırsızları evlerimizden ve iş yerlerimizden uzak tutmanın en kolay, en etkili ve en ucuz yolu, güvenlik sistemi sahibi olmaktır. Bu sistemler, duman ve gaz dedektörlerinin eklenmesi ile hırsızlığın yanı sıra yangın ve gaz kaçağı gibi olaylara karşı da komple koruma sağlayan sistemlere dönüştürülebilmektedir. Önceki yıllarda bir lüks olarak görülen güvenlik sistemleri, artan hırsızlık olayları ve düşük abonelik ücretleri ile günümüzde bir ihtiyaç haline geldi diye konuştu. 14 ADIMDA ETKİN GÜVENLİK Dış kapınızın her zaman kilitli olduğundan emin olun. Balkon ve teras kapılarınızın içeriden kilitlenebilir olmasına dikkat edin. Delinme olanağı olmayan emniyetli kilit göbekleri kullanın. Evde çalışan ve kapının anahtarını kullanan hizmetli kişiler işten ayrıldığında kilitlerini değiştirin. Tatile çıkarken posta kutunuzun anahtarını güvendiğiniz bir komşuya teslim ederek fatura ve zarf birikmesini engelleyin. Hem iç hem de dış mekanda harekete duyarlı ve zaman ayarlı ışık kaynakları kullanın. Önlemlerinizi dengeli bir şekilde alın, yangın gibi panik durumları için bir kaçış planı belirleyin. Kapıda zincir ve emniyet kilidi bulundurun. Ev civarında dolaşan şüpheli kişiler görüldüğünde polise bilgi verin. Kapı anahtarınızı paspas altı, ayakkabı içi, elektrik ve su saati gibi akla gelebilecek yerlere saklamayın. Evlere servis hizmetinde, ürünü ulaştırmak için eve gelen görevliye mutlaka kimlik sorun. Evde kasa olsa dahi, fazla miktarda para ve ziynet eşyası bulundurmayın, bunun yerine banka kasalarını tercih edin. Hırsızın eve girdiğini fark ettiğiniz an, bulunulan yerde kalın ve ne istiyorsa alıp gitmesine izin verin. Güvenlik ipuçlarını aileniz ve özellikle çocuklarınız ile paylaşın, uygulamaları için onları teşvik edin.

8

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝ EDERÝZ. azetemiz; Anadolu Yakasý azeteciler Derneði Üydir Haftalýk Bölge azeteniz 04 EÝM 202 YIL: 9 SAYI: 275 026. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM08

Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM08 ZAMAN, Sprendlinger Land Str., 9 Offenbach ZKZ -E 9, PvSt Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM ARALIK PERŞEMBE NR. 99 FÝYATI: EURO WWW.EUROZAMAN.COM STUTTGART BİL ÖZEL OKULU YENİ

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı