B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR"

Transkript

1 A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara iliþkin özel koþullar ve uyarýlar, dördüncü sütunda ise programlara alýnacak öðrenci sayýlarý yer almaktadýr. bk. 1, bk. 2 gibi uyarýlarýn ne olduklarý D. TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR baþlýðý altýnda numara sýrasýyla açýklanmýþtýr. Adý yanýnda (*) veya (**) iþareti olmayan yükseköðretim programlarýnýn öðretim süresi 4 yýldýr. B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR 1. Bir programýn adaylarda aradýðý koþullarý dikkatle inceleyiniz; belirtilen koþullarý tam olarak taþýmýyorsanýz o program için üniversiteye baþvurmayýnýz. Aksini yaparsanýz, baþvurunuz geçersiz sayýlýr veya verdiðiniz yanlýþ bilgi dolayýsýyla kabul edilmiþ olsanýz bile kesin kayýt hakkýný kaybetmiþ olursunuz. 2. Bir programa baþvururken, o programda öðrenime baþlamak için gerekli olan yetenek ve becerilere sahip olup olmadýðýnýzý göz önünde tutunuz. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlamamasý ya da kapatýlmasý halinde o program için yapýlan baþvurular iþleme konmaz. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu kurum ve adý ile koþullarý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa, o programa kabul edilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun koþullarý ile kurallarýna uymalarý istenebilecektir. C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR Bil. : Bilimler Öðr. : Öðretmenliði bk. : Bakýnýz ÜNÝ. : Üniversitesi Fak. : Fakültesi Y.O. : Yüksekokul Müh. : Mühendisliði D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR bk. 1. Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve o programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal özürün bulunmamasý gerekir. Bu nedenle kayýt sýrasýnda, o mesleði yürütmeyi engelleyecek ruhsal ve bedensel sakatlýðýn olmadýðýný gösteren saðlýk raporu istenebilir. bk. 2. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniforma yý giymek zorundadýrlar. bk. 3. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr. bk. 4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi öðretim bk. 5. Ýsteyen öðrencilere bir yýl süreli Ýngilizce veya Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi öðretim süresine dahil deðildir. bk. 6. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim bk. 7. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir. bk. 8. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim Ýngilizce yeterlik sýnavýný bk. 9. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. bk.10. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim Almanca yeterlik sýnavýný bk.11. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin üniversite ile iliþkileri kesilir. bk.12. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim Fransýzca yeterlik sýnavýný 6 bk.13. Bu programa kayýt için konuþma, iþitme ve görme özürü bulunmamasý gerekir. bk.14. Öðretim dili ingilizcedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Sýnýfý, öðretim Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya üniversitenin eþdeðerliliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlarda son iki yýl içinde TOEFL-550, Bilgisayarlý TOEFL-213, Cambridge Proficiency- PASS, IELTS-6,5 taban baþarý puaný alanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Hazýrlýk Sýnýfý eðitimi sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. bk.15. Bu programdaki öðretim dili en az %30 Ýngilizcedir. bk.16. Öðretim dili Ýngilizcedir. bk.17. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, çizim yapabilme, estetik görüþ ve yaratýcýlýk önemlidir. bk.18. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Yabancý dil hazýrlýk programý süresi, öðretim bk.19. Kayýt için tam teþekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleði yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir. bk.20. Bir yýl süreli Ýspanyolca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim Ýspanyolca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Yeterlik sýnavý ilgili bk.21. Bir yýl süreli Ýtalyanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim Ýtalyanca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Yeterlik sýnavý ilgili bk.22. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. bk.23. Atýlým Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Hazýrlýk Sýnýfý Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþkileri kesilir. bk.24. Bahçeþehir Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Ýngilizce Hazýrlýk Programý için ABD Dolarý; tüm lisans programlarý için ABD Dolarýdýr. Bu ücrete KDV (%8) dahil deðildir. Öðretim ücreti sabit olup, öðrenci mezun oluncaya kadar ABD Dolarý bazýnda ilk kayýt yýlýndaki öðretim ücretini öder. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim Öðretim yýlý baþýnda uygulanacak Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE, CPE, TWE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçemeyenler, Bahçeþehir Üniversitesi Yabancý Diller ve Enformatik Okulunda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. bk.25. Baþkent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için yýllýk ABD Dolarýdýr. Öðretim ücretindeki yýllýk artýþlar her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla % 7.5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. bk.26. Öðrenciler 4. yýlda baþarýlarý göz önünde tutularak, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni vb. alanlarda eðitim alacaklardýr. bk.27. Beykent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý, bölüm programlarý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim Ýngilizce

2 yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin üniversite ile iliþkileri kesilir. bk.28. Bilkent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý dýr. bk.29. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bilkent Üniversitesinde uygulanan belirli bir eðitim programýna giriþ hakkýný kazanan öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý gerekmektedir. Öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan Üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý (bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr) veya Bilkent Üniversitesi yabancý dil muafiyet sýnavýný baþarmalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlarýn Ýngilizce bilgilerini geliþtirmek için Üniversitenin hazýrladýðý destek ve hazýrlýk eðitim programlarýna katýlmalarý zorunludur. Eðitim süresinin sonunda programý baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný süresi içinde bitirmedikleri için veya baþarýsýzlýk nedeni ile Üniversite ile iliþiði kesilen öðrenciler, Üniversiteye giriþ mevzuatýna göre Üniversitenin herhangi bir eðitim programýna yeniden kayýt hakký kazandýklarý takdirde, Bilkent Üniversitesinin yabancý dil muafiyet sýnavýna alýnýrlar. Baþarýlý olanlar kazandýklarý eðitim programýna devam ederler; baþarýsýz olanlar Üniversitenin yabancý dil eðitim olanaklarýndan yararlanamazlar ve öðrencilik statüleri olmaz. Bu adaylar bir yýl içinde yukarýda belirtilen uluslararasý sýnavlarda Üniversitece kabul edilen düzeylerde baþarýlý olduklarýný kanýtladýklarý takdirde öðrenci statüsü kazanýrlar ve kazanmýþ olduklarý programlara bir sonraki ders yýlý baþýnda kayýt yaptýrabilirler. Bir yýl içinde bu iþlemleri tamamlayamayan adaylarýn baþvurularý kabul edilmez. Ýngilizce hazýrlýk sýnýfýndan, baþarýlý durumda iken süresinden önce ayrýlýp yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler Bilkent Üniversitesinin Yabancý Dil Düzey Sýnavýna alýnýrlar ve belirlenen düzeyden baþlayarak kalan süreleri kadar bir süreyi Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda kullanabilirler. Bu süre sonunda baþarýsýz olanlarýn Üniversite ile iliþikleri kesilir. bk.30. Programýn adýnda belirtilen konularda Fransýz ve Ýngiliz dilleri eðitimine aðýrlýk veren bir program uygulanmaktadýr. Programa baþlayabilmek için öðrencilerin her iki dilden yeterlik sýnavýný baþarmalarý gereklidir. Yeterlik sýnavý/sýnavlarýnda baþarýlý olamayan öðrencilerin lisans programýndan önce Fransýzca ve/ veya Ýngilizce dil/dillerinde hazýrlýk programýna katýlmalarý zorunludur. bk.31. Öðretim dili Ýngilizcedir. Boðaziçi Üniversitesine YÖS ile gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunun verdiði yeterlik sýnavýna girerler. Bu sýnavý geçemeyenler Boðaziçi Üniversitesi Yabancý Diller Yüksekokulunda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný geçenler ya da Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) baþarýlý olduklarýný belgeleyenler kazandýklarý bölüme kayýtlarýný yaptýrabilirler. bk.32. Bu programý baþarý ile tamamlayan öðrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi alacaklardýr. bk.33. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. bk.34. Çankaya Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarýdýr. Bu ücrete KDV dahildir. bk.35. Doðuþ Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti KDV dahil Lisans programlarý ve Hazýrlýk Sýnýfý için ABD Dolarýdýr. Bu ücret Güz ve Bahar yarýyýlý baþýnda olmak üzere iki eþit taksitte öðrenci tarafýndan ödenir. bk.36. Bu programýn öðretim dili Ýngilizcedir. Ýngilizce yabancý dil yeterlik sýnavý yapýlýr. Yabancý dil yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan 7 adaylar için zorunlu Ýngilizce hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk programýnýn süresi en fazla iki yýldýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim Programda Mesleki Yabancý Dil derslerinden biri Fransýzca okunacaktýr. bk.37. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrenciler, eðitimöðretim yönetmeliði gereðince, hazýrlýk sýnýfýný bir yýl daha destek sýnýfýnda tekrar ederler. Destek sýnýfýnda da baþarýsýz olan öðrencilerin iliþkileri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. bk.38. Bu programda Ýngilizce destekli eðitim verilmektedir. bk.39. Bu programýn öðretim dili Türkçedir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Ýngilizcedir. bk.40. Bu programý tercih edecek öðrenciler uygulamalý derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoðraf makinesi, film, flaþ, röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir. bk.41. Bir yýl süreli Ýngilizce ve Almanca Hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim Yabancý dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.42. Bu programýn öðretim dili Türkçe dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Almanca veya Ýngilizcedir. bk.43. Fatih Üniversitesinde eðitim ve öðretim ücrete tabidir. Öðrenciler öðretimlerini Ýstanbul Kampüsünde sürdürecektir. Öðretim ücreti Lisans öðretimlerinin Hazýrlýk Sýnýflarý için 2 500, Fen-Edebiyat Fakültesinin bütün bölümleri 2 000, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin bütün bölümleri için ABD Dolarý olup, öðretim ücretleri TC Merkez Bankasý kuru karþýlýðý Türk Lirasý olarak, banka sözleþmesinde belirtilen þekli ile (8) sekiz taksite %8 KDV dahil edilerek tahsil edilecektir. bk.44. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi nde öðretim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için ABD Dolarý + KDV karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretin ilk taksidi kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksidi ikinci yarý yýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. bk.45. Fakülte binasý hizmete girinceye kadar öðrenciler öðrenimlerini Serik Meslek Yüksekokulunda sürdüreceklerdir. bk.46. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, Almanca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin KPDS, PNDS, ZDP, ZMP sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. bk.47. Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Lisans programýna baþlayabilmek için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk Sýnýfýna kaydolurlar. Bu sürenin sonunda baþarýlý olan öðrenciler 1 yýllýk ikinci hazýrlýk Ýleri Fransýzca ve Sosyal Temel Bilimler Sýnýfýnda eðitim görürler. Bu sýnýfta da baþarýlý olduktan sonra 4 yýllýk lisans eðitimine baþlarlar. bk.48. Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Bu bölüme kayýt yaptýrma hakký kazanan öðrencilerin lisans programýna baþlayabilmeleri için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýflarýna kaydolurlar. bk.49. Bir yýl süreli Arapça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim Arapça yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Yeterlik sýnavý ilgili yükseköðretim kurumunca düzenlenir. bk.50. Öðretim dili Fransýzcadýr. bk.51. Öðretim dili Almancadýr. bk.52. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, Almanca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin KPDS, PNDS, GDS, KDS, ZDP, ZMP sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve

3 bk.53. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin KPDS, TOEFL, IELTS, FCE, CPE, CAE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve bk.54. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, Fransýzca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin KPDS ve DELF sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. bk.55. Haliç Üniversitesi Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfý tarafýndan kurulmuþ Vakýf Üniversitesidir. Haliç Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda eðitim-öðretim ücreti Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, Konservatuvar Türk Musikisi ve Tiyatro Bölümleri ve Fen-Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý ile Psikoloji bölümleri için ABD Dolarý, Fen- Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Mimarlýk Bölümleri ve Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Türkçe), Turizm Ýþletmeciliði Bölümleri için ABD Dolarý, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði ile Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Ýngilizce) bölümleri için ABD Dolarý, Hemþirelik Yüksekokulu için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar yarý yýlý kayýt sýrasýnda ödenir. Eðitim-öðretim ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlar her yýl, bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla % 5 ile sýnýrlý tutulmuþtur. bk.56. Iþýk Üniversitesi, geçmiþi yaklaþýk 118 yýl olan, TC nin ilk Eðitim Vakfý, Feyziye Mektepleri Vakfý (FMV) tarafýndan kurulmuþtur. Eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarýdýr. Bu ücrete %8 KDV dahil deðildir. Öðretim dili Ýngilizcedir. Üniversiteye yerleþtirilen öðrencilerin Ýngilizce dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý için üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan, üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý (Bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr.) veya Iþýk Üniversitesi yabancý dil yeterlilik sýnavýný baþarmalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlar, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýna devam ederler. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýný, süresi içinde baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Ýngilizce yeterlilik sýnavlarýnda baþarýlý olan öðrenciler, birinci sýnýfa devam etme hakký kazanýr. bk.57. Bir yýl süreli Yunanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. bk.58. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce veya Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim bk.59. Bir yýl süreli Rusça Hazýrlýk Programý uygulanýr. bk.60. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm Fakülteler için ABD Dolarýdýr. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde Ýngilizce zorunlu öðretim dilidir. Üniversiteye YÖS ile gelen öðrenciler Yabancý Diller Hazýrlýk Programýnýn verdiði yeterlik sýnavýna girerler. Bu sýnavý baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, TWE, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu sýnavý geçemeyenler Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yabancý Diller Hazýrlýk Programýnda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Hazýrlýk sýnýfý öðretim bk.61. Kültür Koleji Eðitim Vakfý tarafýndan kurulan Ýstanbul Kültür Üniversitesinde eðitim Þirinevler-Ataköy kampuslarýnda yapýlacaktýr. Eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti lisans programlarý için ABD Dolarý, Hazýrlýk Sýnýfý için ise ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Öðrencilerde, Üniversitenin Ýngilizce öðretim yapýlan bölümlerinde TOEFL sýnav notunun 550, Türkçe eðitim yapýlan bölümlerinde ise dersleri takip edebilecek nitelikte Türkçe bilmesi þartý aranacaktýr. Yeterli miktarda Türkçe ve Ýngilizce bilmeyen öðrenciler hazýrlýk sýnýflarýna yerleþtirilecektir. 8 bk.62. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfýndan muaf olmak ve doðrudan 1. sýnýfa baþlamak isteyen öðrencilerin aþaðýda adý geçen eþdeðerli sýnavlarý ve saptanan puanlarý almalarý gerekmektedir. TOEFL 520 ve 3,5 TWE, IELTS 5,5 veya FCE B. bk.63. Koç Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarýdýr. bk.64. Bu programda baþarýlý olabilmek için elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. bk.65. Öðretim dili Ýngilizcedir. Orta Doðu Teknik Üniversitesinin Yabancý Diller Yüksekokulu Temel Ýngilizce Bölümü hazýrlýk sýnýfýnda eðitimin süresi en çok iki yarý yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonundaki yeterlik sýnavýna katýlma koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Yýl sonunda ve/veya yaz okulu sonunda verilen yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler bir sonraki eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek yeterlik sýnavýný Üniversiteye kayýt yaptýran yeni öðrencilerle birlikte alabilirler. Baþarýsýz olan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin, ertesi yýl destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce bir yýl okuyup baþarýsýz olan ve YÖS ile yeniden ODTÜ ye gelen öðrencilerin destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce iki yýl okuyup YÖS ve eþdeðerliði kabul edilen uluslararasý sýnavlar ile yeniden ODTÜ ye gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunda tekrar okuyamazlar. Bu öðrenciler bir yýl içinde Yabancý Diller Yüksekokulunca verilen yeterlik sýnavýný veya Üniversitenin eþdeðerliði kabul ettiði uluslararasý sýnavlarý (TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE) alabilirler; bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr. Bu sýnavlarýn herhangi birinden baþarýlý olduklarý takdirde kazandýklarý bölüme kayýt yaptýrabilirler. Aksi halde Üniversite ile iliþikleri kesilir. Son iki eðitim-öðretim yýlý içinde ODTÜ Temel Ýngilizce Bölümü Hazýrlýk Programýnda öðrenim görerek baþarýlý olanlar, Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olanlar veya ayný eðitim-öðretim yýllarýnda ODTÜ lisans programýnda öðrenim görmüþ olanlar Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. bk.66. Sabancý Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir akademik yýlýnda öðrenim ücreti tüm programlar için KDV dahil yýllýk ABD Dolarý olarak tahsil edilmiþtir akademik yýlý öðrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafýndan 2004 Ocak ayýnda belirlenecektir. Öðrenim üceritinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda ve 15 Aðustos 2004 tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan, diðer yarýsý ikinci dönem kayýtlarý sýrasýnda ve 15 Ocak 2005 tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Sabancý Üniversitesinde öðrenim dili Ýngilizcedir. Kayýt yaptýran tüm öðrenciler ortak bir muafiyet sýnavýndan geçecektir. Üniversitenin kendi yabancý dil seviyesinin altýnda olduðu belirlenen öðrenciler, Temel Geliþtirme Yýlýna devam eder. Temel Geliþtirme Yýlýnda öðrenim süresi bir akademik yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan Temel Geliþtirme Yýlý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonunda verilecek olan muafiyet sýnavýna katýlmalarý gerekmektedir. Yýl sonunda veya yaz okulu sonunda baþarýlý olamayan öðrenciler, bir sonraki akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilirler. Bu sýnavda da baþarýsýz olan öðrencilere eksiklerini kendi olanaklarý ile tamamlamalarý amacýyla bir yýl süre verilir. Bu þekilde süre verilen öðrenciler, süre sonunda bir sonraki akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilir. Bu sýnavda da baþarýlý olamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Temel Geliþtirme yýlýnda daha önce bir dönem veya bir yýl öðrenim görüp baþarýsýz olan ve YÖS ile yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler kabul edildikleri akademik yýlýn baþýnda ve bunu izleyen akademik yýlýn baþýnda düzenlenen muafiyet sýnavlarýna girebilir. Bu sýnavlar sonunda yeterli baþarýyý gösteremeyenler kayýt hakkýný kaybeder. Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði, Mekatronik Mühendisliði, Mikroelektronik

4 Mühendisliði, Telekomünikasyon Mühendisliði, Üretim Sistemleri Mühendisliði lisans derecelerini, Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý: Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý, Kültürel Etütler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans derecelerini, Ekonomi- Yönetim Bilimleri Programlarý: Ekonomi, Yönetim Bilimleri lisans derecelerini kapsamaktadýr. Öðrencilerden, yerleþtirildikleri programa kayýt yaptýrýrken ilgi duyduklarý lisans derece alanlarýný belirtmeleri istenecektir. Esas öðrenim görmek istenen lisans derece alaný ise lisans programýnýn ikinci yýlý sonunda kesinleþtirilecektir. bk.67. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi Almanca ve/veya Ýngilizcedir. bk.68. Yeditepe Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Hazýrlýk Sýnýfý için ABD Dolarý, Týp Fakültesi için ABD Dolarý, Diþ Hekimliði Fakültesi için ABD Dolarý, Fen-Edebiyat, Hukuk, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýletiþim Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakülteleri için ABD Dolarý, Mühendislik-Mimarlýk, Eczacýlýk Fakülteleri için ABD Dolarýdýr. bk.69. Öðretim dili Ýngilizce ve Türkçe dir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresine dahil deðildir. Yabancý dil düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.70. Öðretim dili Ýngilizcedir. Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý öðretim Ýngilizce düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.71. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþ deðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþulu ile) TOEFL, CAE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve bk.72. Doðu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaðusa kentinde, eðitim-öðretim veren bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Devlet-Vakýf Üniversitesidir. Doðu Akdeniz Üniversitesinde eðitim ücretlidir ders yýlýnda öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Bu miktara KDV ve her öðrencinin dönem baþýna ödemesi gereken "Öðrenci Etkinlikleri Fonu" ücreti dahildir. Öðretim ücreti iki eþit taksitte her öðretim yarý yýlý baþýnda alýnýr. Dönem ortalamasý (GPA) 3.50 ve üzeri, genel not ortalamasý (CGPA) 3.00 ýn üzerinde olan öðrencilere, izleyen dönem için öðretim ücretinin bir kýsmý verilir. Doðu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde ve dýþýnda, kýz ve erkek öðrenciler için, çeþitli barýnma olanaklarý sunulmaktadýr. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere Üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnmaktadýr. Barýnma ücretleri yurdun özel olup olmamasýna, odadaki yatak sayýsýna stüdyo/daire veya müstakil ev biçiminde olmasýna baðlý olarak çeþitlilik göstermekle birlikte, Üniversite yurtlarýnda bir kiþilik dönem ücreti ortalama 350 ile ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Yurt ücretleri her dönem kayýt sýrasýnda, dönemlik olarak ödenir. bk.73. Öðretim dili Türkçedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. bk.74. Ýngilizce, Almanca veya Fransýzca dillerinden öðrencinin seçeceði birinden bir yýl süreli zorunlu yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Ancak zorunlu hazýrlýk okumasý gereken yabancý dil yeterlilik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu programa alýnacak öðrenciler beþinci yarýyýldan itibaren 15 kiþilik kontenjan ile üniversitece belirlenen esaslara göre Çocuk ve Gençlik Edebiyatý yan alan programýný da alabileceklerdir. bk.75. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. bk.76. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, Ýngilizce yeterlilik sýnavýný baþaranlar veya üniversitenin 9 eþdeðerliliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar ve bk.77. Kadir Has Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. Eðitim, Ýngilizce aðýrlýklýdýr ders yýlýnda öðretim ücreti Fen-Edebiyat Fakültesi için ABD Dolarý, Mühendislik Fakültesi için ABD Dolarý, Hukuk Fakültesi, Ýletiþim Fakültesi ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi için ABD Dolarý, Hazýrlýk Sýnýflarý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretlere ayrýca KDV ilave edilecektir. Birinci taksit kesin kayýt sýrasýnda, ikinci taksit güz yarý yýlý içinde, üçüncü taksit bahar yarý yýlý ders kayýtlarý sýrasýnda ve dördüncü taksit bahar yarý yýlý içinde ödenir. Öðretim ücreti kayýt yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif döviz satýþ kuru üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Öðrencilerin dersleri takip edebilecek düzeyde Ýngilizce ve Türkçe dillerini bilmeleri (ya da Türkçe öðrenmek için bir kursa kayýt olmalarý) gerekmektedir. bk.78. Ufuk Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðrenim ücreti Hazýrlýk Sýnýfý dahil her iki program içinde ABD Dolarý+KDV karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplarak, ikinci taksidi ikinci yarý yýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ufuk Üniversitesinde ingilizce destekli Türkçe eðitim verilmektedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Sýnýfý öðretim Ýngilizce Yeterlik Sýnavý ile Türkçe Yeterlilik Sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Türkçe yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olamayanlarýn kayýtlarý bir yýl süre ile dondurularak Üniversiteler veya diðer resmi kurumlar tarafýndan açýlan Türkçe Dil kursuna gönderilirler. Öðrenciler yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði son iki yýl içinde alýnmýþ TOEFL, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan Üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý gerekir. bk.79. Yaþar Üniversitesinde öðrenim ücretlidir akademik yýlýnda öðretim ücreti tüm fakülteler ve Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarýdýr. Bu ücrete ayrýca %8 KDV eklenecektir. Öðrenim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda kalan yarýsý 2 taksit halinde ikinci dönem, TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Yaþar Üniversitesinde tüm programlar için öðrenim dili Ýngilizcedir. Kayýt yaptýran öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýna girerler. Bu sýnavda baþarýlý olan veya TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE vb. uluslararasý sýnavlarda Üniversite Senatosunca kabul edilebilir baþarý düzeyini saðladýklarýný belgeleyen öðrenciler doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde olmayan öðrenciler, bir yýl süreli zorunlu Yaþar Üniversitesi-Wall Street Institute Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda yoðun Ýngilizce eðitimi alýrlar. Yurtta kalmak isteyen kýz ve erkek öðrenciler için ders yýlýnda bir yataklý oda ücreti ayda 225 ABD Dolarý, iki yataklý oda ücreti kiþi baþýna ayda 175 ABD Dolarý karþýlýðý TL.dir. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Öðretim ücreti ve yurt ücretleri her yýl Üniversite Mütevelli Heyeti nce fiyat ve maliyet artýþlarýyla o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. bk.80. Girne Amerikan Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programý için ABD Dolarý; Ýngilizce hazýrlýk aþamasýndan sonraki Fakültelerde ABD Dolarýdýr. Ayrýca %3 KDV alýnýr. Öðretim ücreti iki eþit taksit halinde ödenir. Ödeme zorluðu içinde bulunanlar Üniversite Muhasebe Müdürlüðü ile varacaklarý özel anlaþma çercevesinde yýllýk öðretim ücretini taksitlendirilebilir. Öðretim ücretinin ilk taksitine ek olarak 125 ABD Dolarý alýnýr. Bu ücretin 45 ABD Dolarý kayýt kabul; 30 ABD Dolarý ulaþým ve park yeri; 50 ABD Dolarý akademik ve kültürel etkinlik ücretlerini kapsamaktadýr, ikinci dönemin baþýnda öðretim ücretinin ödenmesi sýrasýnda, 125 ABD Dolarlýk bu ek ücret tekrar ayný amaçla alýnýr. Bunu izleyen dönemlerde ise öðrenci her dönem ayný kapsamdan

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Glossar zum Bildungssystem und zum Aufenthaltsrecht - Türkisch -

Glossar zum Bildungssystem und zum Aufenthaltsrecht - Türkisch - Glossar zum Bildungssystem und zum Aufenthaltsrecht - Türkisch - Anlage zum Handbuch Vielfalt gestalten - Handbuch für Multiplikatoren berufliche Integration von Migrant/innen herausgegeben von den Projekten

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI*

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir. Adaylar, öğretim

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir. Adaylar, öğretim

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kodu Adı *Hazırlık/ Eğitim Dili ÖSYM Kılavuz Süre kılavuz Türü Kontenjan En Küçük En Büyük KILAVUZ_ Bakınız. Tanıtım Kitapçıkları Linkleri Atatürk Eğitim Fakültesi 107210014

Detaylı

GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV TÜZÜĞÜ

GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV TÜZÜĞÜ GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV TÜZÜĞÜ Ġsim 1. Bu Tüzük, Girne Amerikan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Metin başka

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler 2012 İÇİNDEKİLER GAÜ-Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü... 1 GAÜ-Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği... 14 GAÜ-Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı