Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý."

Transkript

1 Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. SAYFA 5 TE Kamu Hastaneler Birliði'nden Futsal'a katýlým "Futsal Çorum'a heyecan katacak" Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajan tarafýndan yapýlacak olan Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'na bir katýlýmda Kamu Hastaneler Birliði'nden geldi. SAYFA DE EKÝM SALI KURUÞ Obruk HES kalitesiz malzeme kurbaný Zaman Gazetesinin dünki sayýsýnda yer alan haberde Türkiye'de ki Hidroelektrik Santrallerinde kalitesiz malzeme kullanýlmasýnýn neden olabileceði sorunlara dikkat çekildi. Bu HES'lere ise Çorum'da bulunan Obruk Barajý örnek gösterildi. Selçuk Kapuci imzalý haber þöyle: Hidroelektrik Santrallerin (HES) yapýmýnda kullanýlan kalitesiz-ucuz teknolojiler, santrallerin elektro-mekanik sistemlerinde önemli tahribatlara neden oluyor. Gerek özel sektör gerekse kamunun elinde bulunan bazý HES'lerde kullanýlan ucuz teknolojilerle ilgili olarak Elektrik Üretim AÞ Hidrolik Santraller Daire Baþkaný Atilla Özmen, sorunun ciddi boyutlara ulaþtýðýný söyledi. SAYFA TE Ömer Derindere öðrenciye burs verecek Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hayýrsever iþadamý Ömer Derindere'yi ziyaret etti. Ziyarette, üniversitede hayata geçirilen çalýþmalar ile ilgili Derindere ile bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, geçtiðimiz sene verdiði burslardan dolayý teþekkür etti. SAYFA DE Çorum yine EMITT'te boy gösterecek "Hayallerimizi hayata geçiriyoruz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, makine parkýnda yaptýklarý revizyonla hizmet kalitesini artýrdýklarýný söyledi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde iþçiler ile bir araya gelen Baþkan Muzaffer Külcü, burada yaptýðý konuþmada göreve geldiði günden itibaren yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi. Görev yaptýðý,5 yýl içinde belediyenin araç parkýný revizyondan geçirdiklerini ve birçok yeni araç aldýklarýný kaydeden Baþkan Külcü, "Bu sürede Fen Ýþleri Müdürlüðü ile Temizlik Ýþleri Müdürlüðünün araçlarýný yeniledik. "Özgürlükleri geliþtiren adýmlarý destekliyoruz" DEMOKRATÝKLEÞME PAKETÝNÝN AÇIKLANMASIYLA ÝKÝ HAFTA ÖNCEKÝ ÖNGÖRÜM DÜN GERÇEKLEÞMÝÞ OLDU 5 TE TE Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan dün açýklanan "Demokratikleþme Paketi"nin özgürlüklerin geliþtirilmesi ile kimliðin önündeki engellerin kaldýrýlmasý açýsýndan çok önemli ve olumlu bir adým olduðunu belirtti. EMITT Fuarý'na her yýl katýlan Çorum, sürdürülebilir bir turizm kenti olma doðrultusunda bu yýl etkin bir tanýtým ve pazarlama faaliyeti yürütecek. Çorum Valisi Sabri Baþköy ve Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün destek vereceði Çorum standýnda þehrin dünya çapýndaki kültürel mirasý, müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. SAYFA TE SAYFA 5 TE "Biz ülkenin geleceðine dinamit koyanlarla tencere tava çalmayýz" AHMET ÖLÇER 9 DA "Yaþamda kalma beklentimiz son yýlda 5 yýl arttý" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Küresel Yaþlý Bakýmý ve Yaþlý Turizmi Buluþmasý" kongresine katýldý. Agah Kafkas, kongrede yaptýðý konuþmada dünyada nüfusunun yüzde 5'inden fazlasý yaþlý olan ülkelerde yaþlýlýk sorunu olduðunu söyledi. Türkiye'de 65 yaþ üstü oran kýyaslandýðýnda bu oranýn yüzde 7,5 civarýnda olduðunu kaydeden Kafkas, "Henüz yüzde 5'i yakalamýþ deðiliz. yýldýr Türkiye'de sürdürülen ekonomik sosyal ve saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar sonucu hayatta kalma beklenti süremiz kadýnlarda 79 erkeklerde 7,7'ye yükseldi. Yaþamada kalma beklentimiz yýlda 5 yýl arttý. SAYFA 7 DE YEDAÞ 6 'enerji verimliði için sahneye' çýkýyor AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, "Biz ülkenin geleceðine dinamit koyanlarla tencere tava çalmayýz" dedi. Dün akþam yapýlan AK Parti Ýl Danýþma Meclisi toplantýsýnda konuþan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn eleþtirilerine cevap verdi. 7 DA DA DE SAYFA SAYFA SAYFA Metruk 9 binada ölü bulundu Language Centre yeni döneme yeni yüzüyle baþlýyor

2 ELEMAN ARANIYOR Çamaþýr Dünyasýnda çalýþacak BAYAN elemanlar aranýyor. bizimle çalýþmak isterseniz Adres: Yeniyol mah. HAMAM SK. NO :6 (ALÝ PAÞA KADINLAR HAMAMI KARÞISI) Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 5 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 7 Model Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 9 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: 5 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: EKÝM SALI HABER Ömer Derindere öðrenciye burs verecek Yýl: 9 Sayý: 59 EYLÜL SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 5 Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 6 TL. Yurtdýþý : Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hayýrsever iþadamý Ömer Derindere'yi ziyaret etti. Ziyarette, üniversitede hayata geçirilen çalýþmalar ile ilgili Derindere ile bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, geçtiðimiz sene verdiði burslardan dolayý teþekkür etti. Yeni kurulan Hitit Üniversitesinin Çorum gönüldaþlarýnýn maddi ve gönül destekleriyle çok kýsa sürede büyük mesafeler katettiðini ve sadece bölgede deðil ülkede de farkýndalýk oluþturduðunu, dünyanýn pek çok üniversitesi tarafýndan da iþbirliði için tercih edilmeye baþlandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Ömer Derindere'ye kente ve üniversiteye verdiði katkýlardan dolayý teþekkür etti.hitit Üniversitesi'nde yapýlan çalýþmalardan ve ile kattýðý dinamizmden büyük bir memnuniyet duyduðunu belirten Ömer Derindere ise bu yýl itibariyle Hitit Üniversitesi'nin öðrencisine burs vereceklerini ve üniversitenin geliþmesi için hep birlikte gayret edilmesi gerektiðini dile getirerek, þu ana kadar yapýlan baþarýlý çalýþmalardaki emeklerden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a ve tüm üniversite personeline teþekkür etti. Haber Servisi Rektör Alkan Slavyan Üniversitesi yýldönümü etkinliklerine katýldý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin. kuruluþ yýldönümü etkinliklerine katýlmak üzere Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek'e gitti. Türkiye'den sadece Hitit Üniversitesinin davet edildiði etkinlikte, Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Vlademir Ývanoviç, Hitit Üniversitesini çok önemsediklerini ve kýsa bir süre önce yapýlan iþbirliði anlaþmasýnýn somut geliþmelerini görmekten büyük bir mutluluk duyduklarýný ifade etti. Prof. Dr. Ývanoviç, iþbirliðinin gün geçtikçe daha da güçleneceðini, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn etkinliðe katýlýmlarýndan çok büyük mutluluk duyduklarýný kaydetti.. yýlýný kutlayan Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'ni tebrik eden Rektör Prof. Dr. Alkan, iþbirliðinden ortaya çýkan hýzlý geliþmelerin mutluluk verici olduðunu ifade ederek Prof.Dr. Vlademir Ývanoviç'i Hitit Üniversitesine davet etti. Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri Rusya Federasyonu'nun ilk Cumhurbaþkaný Boris Yeltsin'in eþi Nina Yeltsin, Kýrgýzistan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Basýn Sözcüsü, Baþbakan Yardýmcýsý, Milli Eðitim Bakaný, Rusya Eðitim ve Kültür Bakaný Yardýmcýsý, Rusya'nýn Kýrgýzistan Büyükelçisi, Kýrgýzistan ve çok sayýda ülkeden gelen üniversite rektörleri ve akademisyenlerin katýlýmýyla baþladý. Etkinlik açýlýþ programý sonrasýnda Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nde bulunan Türkoloji Bölümünde, Hitit Üniversitesine gelecek öðrencilerle buluþan Rektör Prof. Dr. Alkan, medeniyetin beþiðinde yeþererek dünyaya bilimin ýþýðýný tutan Hitit Üniversitesinde alacaklarý bilgi ve becerilerle eðitimlerini en iyi þekilde tamamlayacaklarýný ve Çorum'da hiç yabancýlýk çekmeyeceklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Kýrgýzistan'ýn Issýk-Göl bölgesinde Kýrgýz-Rus Slavyan Üniversitesi'nin.yýlý kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen "International Symposium Kyrgyzstan-Russia: Milestones in Humanitarian Cooperation" etkinliðine konuþmacý olarak katýldý. Rektör Prof. Dr. Alkan, ortak kültür, ortak dil, ortak tarihe sahip olduðumuz Kýrgýzistan'da, ata yurtta bulunmaktan duyduðu heyecaný dile getirerek, ekonomik, kültürel ve eðitim konularý baþta olmak üzere, pek çok konuda büyük bir iþbirliði potansiyeline sahip iki ülke arasýnda özellikle eðitim alanýnda önemli iþbirlikleri yapmak istediklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, etkinliðe katýlan tüm rektörlere baþta Mevlana programý olmak üzere, ikili iþbirliði anlaþmalarý çerçevesinde öðretim üyesi ve öðrenci deðiþimleri ve her türlü ortak çalýþma çaðrýsýnda bulunarak, eðitimin uluslararasýlaþmasýna gönülden inanan Hitit Üniversitesinin sahip olduðu bilgi birikimi ve tecrübesi ile önemli çalýþmalar gerçekleþtirilebileceðini belirtti. Rektör Alkan, Kýrgýzistan temaslarý kapsamýnda Biþkek Büyükelçiliðine de nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Nejat Akçal'ý makamýnda ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite ile ilgili bilgiler vererek son dönemde meydana gelen geliþmelerden bahsetti. Ulusalararasýlaþma kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn köklü altý üniversitesiyle de anlaþma imzaladýklarýný ve kýsa süre içersinde bu anlaþmalar kapsamýnda pek çok öðrencinin Hitit Üniversitesinde eðitim almaya geldiðini ve geleceklerini de belirtti. Türk üniversitelerinin bu coðrafya da yapacaðý çok çalýþma olduðunun altýný çizen Büyükelçi Nejat Akçal, bu yoðun çalýþma gayretlerinden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan baþta olmak üzere tüm üniversite personelini tebrik ederek kutladý. Üniversitenin yedi yýllýk bir geçmiþi olmasýna raðmen özellikle son dönemde önemli çalýþmalarýn yapýldýðýný gözlemlediðini ifade ederek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.rektör Prof. Dr. Alkan, Türkiye Türkçesi Öðretim Merkezi'ni (TÖMER) de ziyarette bulundu. Karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunulan görüþmede, Rektör Prof. Dr. Alkan Kýrgýzistan'daki öðrencilerin Türkçe öðrenimleriyle ilgili bilgiler aldý. TÖMER Müdürü Ebubekir Aydýn, Hitit Üniversitesi'nin yapýlan anlaþmalar çerçevesinde öðrenci deðiþimini zaman geçmeden hayata geçirdiðini ve bundan hareketle Türkçe öðrenen ve öðrenmek isteyenlerin Hitit Üniversitesiyle ilgili bilgi sahibi olduklarýný belirterek ayný zamanda yurtdýþýnda eðitim almak isteyenlerin öncelikli tercihlerinin Türk Üniversiteleri olduðunu ve bu üniversiteler içersinde Hitit Üniversitesinin imajýnýn çok iyi olduðunu belirtti. Aydýn, Hitit Üniversitesi'nin gerek teknolojik altyapýsý ile gerekse de bilimsel açýlýmlarýyla dikkat çektiðini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Alkan'ý yapmýþ olduðu giriþimlerden dolayý tebrik etti. Haber Servisi YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýkbal Kuþtepe TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( 98 86) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: TL 5. TL Baský yapýldýðý yer: 5. TL 5. TL 5. TL 5. TL 5. TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 5 KR Ýmsâk : 5: Güneþ : 6:9 Öðle : :7 Ýkindi : 5:5 Akþam : 8: Yatsý : 9:5 AJANDA.. 9. Ay, Gün, 8. Hafta Gençliðini iyi geçirenin, ihtiyarlýðýnýn da iyi geçeceði umulur. Molla Câmî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri KARA TOPRAK Dost dost diye nicesine sarýldým Beyhude dolandým boþa yoruldum Nice güzellere baðlandým kaldým Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum Her türlü isteðim topraktan aldým Koyun verdi kuzu verdi süt verdi Yemek verdi ekmek verdi et verdi Kazma ile döðmeyince kýt verdi Âdem'den bu deme neslim getirdi Bana türlü türlü meyva yedirdi Her gün beni tepesinde götürdü Karnýn yardým kazmayýnan belinen Yüzün yýrttým týrnaðýnan elinen Yine beni karþýladý gülünen Ýþkence yaptýkça bana gülerdi Bunda yalan yoktur herkes de gördü Bir çekirdek verdim dört bostan verdi Benim sadýk yârim kara topraktýr Havaya bakarsam hava alýrým Topraða bakarsam dua alýrým Topraktan ayrýlsam nerde kalýrým Aþýk Veysel ÞATIROÐLU HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,97,986 EUR,66,68 STERLiN,5,9 JPY YENi,96, SAAT: 6. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: 7 M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:/C KONAK ECZANESÝ TEL:5 7 ÝNÖNÜ CAD. 9 - T.E.B. BANK KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd.... Telekom Müd.... PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis...55 Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar...77 Alo Zabýta...5 Alo Jandarma...56 Elektrik Arýza...86 Su Arýza...85 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi

3 EKÝM SALI HABER Çorum yine EMITT'te boy gösterecek Obruk HES kalitesiz malzeme kurbaný Zaman Gazetesinin dünki sayýsýnda yer alan haberde Türkiye'de ki Hidroelektrik Santrallerinde kalitesiz malzeme kullanýlmasýnýn neden olabileceði sorunlara dikkat çekildi. Bu HES'lere ise Çorum'da bulunan Obruk Barajý örnek gösterildi. Selçuk Kapuci imzalý haber þöyle: Hidroelektrik Santrallerin (HES) yapýmýnda kullanýlan kalitesiz-ucuz teknolojiler, santrallerin elektro-mekanik sistemlerinde önemli tahribatlara neden oluyor. Gerek özel sektör gerekse kamunun elinde bulunan bazý HES'lerde kullanýlan ucuz teknolojilerle ilgili olarak Elektrik Üretim AÞ Hidrolik Santraller Daire Baþkaný Atilla Özmen, sorunun ciddi boyutlara ulaþtýðýný söyledi. HES'lerden birinin Obruk Barajý olduðunu ifade eden Özmen, santralde kullanýlan kalitesiz ve ucuz teknolojiden dolayý tahribat ve korozyon oluþtuðuna vurgu yaptý. Özmen'e göre, tahrip gören malzemeler deðiþtirilmediði ve yenilenmediði takdirde santraller, her an can ve mal kaybýna neden olabilir. Ankara'da geçtiðimiz hafta gerçekleþtirilen 'Mikro Ölçekli Hidrolik Santraller ve Faydalarý' konulu sempozyumda konuþan Özmen, yapýlan HES yatýrýmlarýnda kullanýlan ucuz ve kalitesiz teknolojilerin, kýsa süre sonra sýkýntýya sebebiyet verdiðini anlattý. Özmen, bu konuda yýl önce yapýmý tamamlanan ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýlýþý yapýlan Obruk Barajý'nda kullanýlan teknolojiden dolayý ileri derecede tahribat ve korozyon oluþtuðunu ifade etti. Altýnkaya HES Ýþletme Müdürlüðü'nce hazýrlanan "Obruk HES Malzeme ve Daimi Donanýmý ile Ýlgili Sorunlar" raporunda da 9 yýlýnda üretim faaliyetine baþlayan Obruk Barajý'nda kýsa sürede birçok sorunla karþýlaþýldýðý belirtildi. Özellikle iþçilik ve malzeme kalitesizliði nedeniyle sorunlar oluþtuðu ifade edilen raporda, "Genel olarak Obruk HES'te kullanýlan malzemelerde çok önemli bir korozyon ve yýpranma olduðu görülmektedir. Bu kadar kýsa sürede malzemelerin bu denli sorun oluþturmasý, kullanýlan malzemenin ayýplý malzeme olduðunu düþündürmektedir." denildi. EMITT Fuarý'na her yýl katýlan Çorum, sürdürülebilir bir turizm kenti olma doðrultusunda bu yýl etkin bir tanýtým ve pazarlama faaliyeti yürütecek. Çorum Valisi Sabri Baþköy ve Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün destek vereceði Çorum standýnda þehrin dünya çapýndaki kültürel mirasý, müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. Ocak - Þubat tarihleri arasýnda TÜYAP'ta 8. kez düzenlenecek olan Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMITT'te 'medeniyetin beþiði' unvanýna sahip Çorum bir kez daha yerini almaya hazýrlanýyor. Seyahat acentalarýna yönelik tanýtým kokteylinin düzenleneceði Çorum standýnda, insanoðlunun kurduðu ilk medeniyetler arasýnda bulunan Hititlerin kültürel mirasýnýn yaný sýra þehrin tarihi zenginliklerle dolu müzeleri ve ören yerleri tanýtýlacak. -ÇORUM EKOTURÝZMDE DE ÝDDÝALI- Yalnýzca Anadolu deðil dünya kültür mirasý listesinin de baþýnda gelen Hitit uygarlýðýna baþkentlik yapmýþ topraklar olan Çorum'u turizmde hak ettiði konuma taþýmak üzere yoðun çalýþmalar yürüttükleri ifade eden Çorum Valisi Sabri Baþköy, tanýtým çalýþmalarýnýn en önemli konusunun Hitit medeniyetini gözler önüne seren müzeler ve ören yerleri olacaðýný vurguladý. Diðer yandan, son derece farklý coðrafi özellikleri bir arada bulunduran Çorum'un eko-turizm bakýmýndan büyük fýrsatlar barýndýrdýðýný da ifade eden Baþköy, bu konuda altyapý çalýþmalarýnýn büyük ölçüde tamamlandýðýný, bisiklet ve yürüyüþ yollarý ile inanç turizmine yönelik merkezlerin tanýtýmýný da EMITT Fuarý'nda gerçekleþtireceklerini kaydetti. Baþköy, EMITT Fuarý'na her yýl katýldýklarýný ve geniþ bir ziyaretçi kitlesi ile buluþtuklarýný, sektörün temsilcileriyle iþbirliði içinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarýný da sözlerine ekliyor. -HEDEF ÇORUM'U TURÝZM KENTÝ YAPMAK- Çorum'u sürdürülebilir turizmin yaþandýðý bir turizm kenti haline getirmek amacýyla fuar kapsamýnda etkin bir tanýtým ve pazarlama faaliyeti sürdüreceklerini belirten Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise Çorum'un 'medeniyetin beþiði' olarak dünyaya nam saldýðýný, bunun yaný sýra eþsiz doðal güzellikleri barýndýran bir kent olmasýna raðmen yeterince tanýnmadýðýnýn altýný çizdi. Gül, EMITT Fuarý'nda tarihin ve kültürel yaný sýra kentin doðal güzelliklerine de vurgu yapacaklarýný belirtti. Yapýlan bilimsel araþtýrmalar neticesinde Çorum'un 'paleolitik' olarak adlandýrýlan yontma taþ çaðýndan dünyanýn ilk yerleþik medeniyeti olan neolitik dönemden baþlamak üzere son derece köklü bir tarihi olduðunu belirten Ekin Fuar Direktörü Hacer Aydýn, kentin mutlaka görülmesi gereken birçok ören yerine sahip olduðunu ifade etti. Aydýn, bir þehrin bu derece zengin bir tarihi geçmiþe sahip olmasýnýn dünya genelinde nadir görüldüðünü belirtti. Çorum ve çevresinin Hitit, Frig, Kimmer, Med, Pers, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu, Daniþmend, Moðol Eretna ve Osmanlý uygarlýklarýnýn izlerini taþýdýðýný söyleyen Aydýn, bin yýl önce Anadolu'ya gelen Türklerin ilk kurduðu þehirlerden birinin Çorum olduðunun altýný çizdi. Aydýn, þehrin coðrafi güzelliklerinin de eþsiz olduðunu kaydederek, EMITT Fuarý ziyaretçilerine Çorum standýný mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye etti. Haber Servisi "Özgürlükleri geliþtiren adýmlarý destekliyoruz" Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan dün açýklanan "Demokratikleþme Paketi"nin özgürlüklerin geliþtirilmesi ile kimliðin önündeki engellerin kaldýrýlmasý açýsýndan çok önemli ve olumlu bir adým olduðunu belirtti. Özellikle, bu ülkede Ýslami kimliðinden ve inancýndan ötürü sürekli biçimde aþaðýlanan, haksýzlýða uðratýlan, inandýðý gibi yaþama hakký gasp edilen yüz binlerce kamu çalýþaný haným açýsýndan, "kamuda baþörtüsü yasaðý" adý verilen zalimane dayatmaya son verileceðinin açýklanmasýnýn, on yýllardýr sürdürülen bir zulümden, zorbalýktan kurtuluþ ilaný olarak algýlanacaðýna kuþku olmadýðýnýn altýný çizen Gökgöz, "Bu zorbalýða son verilmesinden duyduðumuz mutluluðu kamuoyuyla paylaþýyoruz. Ayný þekilde ilkokullarda her sabah çocuklarýmýza zorla söyletilen ant dayatmasýna son verilmesinin de çok önemli ve hayýrlý bir adým olduðu açýktýr. Rablerinden baþka hiçbir güce kul olmamalarý bilinciyle yetiþtirdiðimiz çocuklarýmýzý her sabah okul bahçelerinde resmi ideolojiye ve onun kurucusuna biat tazelemeye zorlayan bu köhnemiþ uygulamanýn kaldýrýlmýþ olmasýný büyük bir sevinçle karþýladýðýmýzý vurgulamak isteriz. Þüphesiz "Demokratikleþme Paketi" içinde yer verilen düzenlemelerin pek çoðu bu ülkede yaþayan insanlarýn geneli açýsýndan özgürlük alanýnýn geniþletilmesine ve maruz kalýnan kimi haksýzlýklarýn, adaletsizliklerin giderilmesine yönelik adýmlar olarak olumlu düzenlemelerdir. Bununla birlikte elbette Türkiye gibi resmi ideolojik körlük ve dayatma geleneði ile on yýllardýr her kesimden insan kümesini düþmanlaþtýrmýþ, yok saymýþ, ezmiþ bir devlet geleneðine sahip bir ülkede tüm maðduriyetlerin giderilmesi ve haklarýn tam olarak saðlanmasý için daha alýnmasý gereken uzun bir yol olduðu da aþikârdýr. Ne var ki, daha paket açýklanmazdan önce tam bir önyargýyla hareket ederek "paketin içinin boþ olduðu" propagandasýna giriþen çevrelerin tutumlarýnýn hak ve adalet kaygýsýndan uzak olduðu ise ortadadýr. Bu noktada daha açýklanmamýþ paket hakkýnda birilerinin "bölme paketi", diðerlerinin ise "kandýrmaca paketi" tanýmlamalarýna giriþmeleri, söz konusu çevrelerde objektif bir deðerlendirmeden ziyade ideolojik propaganda mantýðýnýn ön planda olduðunun göstergesi sayýlmalýdýr. Bugün açýklanan paketin bir süreç, ileri doðru atýlmýþ bir adým olarak deðerlendirilmesi gerektiðine inanýyoruz. Bu baðlamda bilhassa bu ülkenin Kürt vatandaþlarýnýn geniþ bir kesiminin talebi olan anadiliyle eðitim alma hakkýnýn sadece özel eðitim kurumlarýyla sýnýrlandýrýlmýþ olmasýný bir eksiklik olarak görüyoruz. Yetersiz olmakla birlikte, ileri doðru atýlmýþ bir adým olarak gördüðümüz bu düzenlemenin en kýsa sürede devlet okullarýný da kapsayacak þekilde geliþtirilmesi hakkaniyetin gereðidir. Ayný þekilde kamuda baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý adýmýný çok önemli ve olumlu bir adým olarak deðerlendirmekle birlikte, uygulamadan asker, polis ve yargý mensuplarý gibi üniformalý çalýþanlarýn hariç tutulmasýnýn bir haksýzlýk ve ciddi bir eksiklik olduðunun altýný çiziyoruz. Ýnancýndan ötürü baþörtüsü takan hanýmlarýn ister emniyette, ister orduda, isterse de yargýda hiçbir ayrýmcýlýða ve dýþlamaya maruz kalmadan çalýþabilmeleri için devlet gerekli düzenlemeleri bir an önce yapmalýdýr. Asker ya da polis üniformasý veya hâkim ya da savcý cübbesinin baþörtüsüyle çeliþen kýyafetler olarak algýlanmasýnýn ve bu alanlarda çalýþan insanlarýn baþörtülü olarak çalýþamayacaklarý ön kabulünün yasakçýlarýn, dayatmacýlarýn zihinlere kazýdýklarý haksýz, temelsiz bir önyargý olduðunun altýný çiziyoruz. Hükümet bu konuyla ilgili olarak da en kýsa zamanda gereken adýmý atmalý ve özgürlük alanýný kýsmen deðil, tam olarak geniþletmelidir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Ýskilip ilçe geçiþinde çalýþmalar sona doðru AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Ýskilip- Tosya yolu þehir geçiþinde devam eden çalýþmalarýný inceledi.ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti ilçe Baþkaný Ali Koçkaya ve beraberindekilerle çalýþma alanýna giden Baðcý Baþkan Numan Sezer ve Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar ile yüklenici firma yetkililerinden çalýþmalarla ilgili detaylý bilgiler aldý.tosya yolu þehir içi geçiþinde sýcak asfalt çalýþmalarýnda sona yaklaþýlýrken yýkýlan köprülerin yerine Karayollarýnýn standartlarýna göre üç adet yeni köprü yapýmý için geceli gündüzlü çalýþmalar devam ediyor. Çalýþmalar Þeyhyavsi civarýndan Pazarbaþýna kadar olan bölgede yoðunlaþtýrýldý. Yýkýlan köprülerin yerine yenisinin yapýlmasý ve þehir içi geçiþi sýcak asfalt çalýþmasýnýn önümüzdeki günlerde bitirilmesi hedefleniyor. Ýncelemelerden sonra þehir turu atan Milletvekili Dr. Cahit Baðcý esnafla da sohbet ederek kýsa zamanda sýkýntýlarýn aþýlacaðýna, Ýskilip'in kaliteli yol ve köprülere kavuþacaðýna iþaret ederek, Belediyenin bu konuda tüm imkânlarýný seferber ettiðini söyledi. Belediye Baþkaný Numan Sezer, Ýskilip'te bir yandan yol çalýþmasý yapýlýrken diðer yandan kanalizasyon altyapý þebekesi çalýþmalarýnýn da devam ettiðini belirterek bu konularda kamuoyunun anlayýþ ve desteðine teþekkür etti. Haber Servisi

4 EKÝM SALI HABER Baþkan Yazýcý Halk Günleri'nde çalýþmalarýný anlatýyor Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, mahallelerde muhtarlýklar tarafýndan düzenlenen Halk Günü toplantýlarýna katýlarak belediye yatýrým ve çalýþmalarýný anlatýyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Muhtarlar Derneði ve mahalle muhtarlýklarý tarafýndan düzenlenen Halk Günü toplantýlarýna vatandaþlarýn taleplerini dinlerken, çalýþmalar hakkýnda bilgiler veriyor. Ýlk olarak Esentepe Mahallesi'nde vatandaþlarla bir araya gelen Baþkan Yazýcý'nýn bu haftaki duraðý Cumhuriyet Mahallesi oldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parký'dan düzenlenen toplantýda AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Muhtarlar Derneði Baþkaný Faruk Delibaþ, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarý Cihan Yedek de hazýr bulundu. -"YOL YATIRIMLARINDA REKORLAR KIRDIK"- Belediye olarak gerçekleþtirdikleri yatýrým ve hizmetleri anlatan Baþkan Yazýcý, üç yýlda kanalizasyon, asfalt, park ve su yatýrýmlarý baþta olmak üzere üç dönemlik hizmet sunduklarýný belirtti. Amaçlarýnýn ilçenin tarihi sorunlarýna köklü ve kalýcý çözümler bulmak olduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Ýlçemiz geniþ bir imar alanýna sahip. Bu noktada hizmetlerin gecikmemesi, her yere eþit ve ayný hizmetin saðlanmasý için ter döküyoruz. Ýlçemizin bu kadar geniþ bir alanda kurulu olmasýna raðmen üç yýlda 7 kilometre asfaltla yollarýmýzý kapladýk bu yýl içinde de en uzak mahallelerimiz dahil 8 kilometre yol yapýmý gerçekleþtirdik. Yol hizmetlerimizdeki amacýmýz kaliteli ulaþým imkanýný sunmak, toz ve çamur þikayetlerine son vermek. Osmancýk halkýnýn hak ettiði hizmeti almasýna vesile olmaktýr. Osmancýk'ta asfalt ihtiyacý olan yaklaþýk 8- kilometrelik bir yolumuz kaldý. Birkaç yýl içinde de bu yatýrýmlarýmýzý tamamlayýp hizmetlerimizin ulaþmadýðý hiçbir nokta kalmayacaktýr. Bunun yaný sýra park yatýrýmlarýmýz, kanalizasyon yatýrýmlarýmýz, su yatýrýmlarýmýz ve sosyal kültürel faaliyetlerimiz ile belediyecilikte her noktada dört koldan ter döküyoruz" dedi. Hizmet yarýþýndaki amaçlarýnýn ilçenin tarihi sorunlarýna çözümler bulmak olduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Bu amacýmýz için büyük alt yapý projemizi hayata geçirdik. Kanalizasyon þebeke hatlarýnýn deðiþimi tamamlandý. Þimdide hacimleri onar kat artýrýlan iki modern su deposu yapýmýný da kapsayan içme suyu ve yaðmur suyu inþaatý devam etmektedir. Böylece geçmiþte elli, gelecekte de elli yýl olmak üzere Osmancýk'ýn yüz yýllýk yatýrýmýný gerçekleþtireceðiz. Biz hizmetlerimizi hiçbir zaman seçimlere göre deðil, ihtiyaçlarý, aciliyetlere göre düzenliyoruz. Hizmet sevdamýzýn politikasý ve gayesi budur. Bizim seçim deðil, hizmet derdimiz var. Seçime göre hizmet yaparsak bunu hak da sorar halk da sorar" diye konuþtu. -DOÐALGAZ MÜJDESÝ- Osmancýk'ýn doðalgaza kavuþturulmasý noktasýnda yapýlan çalýþmalarý da deðinen Baþkan Yazýcý, doðalgaz kampanyasýnýn devam ettiðini belirterek daha önceden farklý bankalara abonelik ücreti yatýran vatandaþlarýn aboneliklerini Halk Bankasý Ýl Özel Ýdaresi hesabýna taþýmalarý gerektiðini belirtti. Baþkan Yazýcý, ayrýca Çorumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman'ýn da ilçe merkezinde incelemelerde bulunduðunu kaydederek kýsa süre içerisinde belirlenen alanlarda þehir içi doðalgaz þebeke döþeme çalýþmalarýnýn baþlayacaðýný bildirdi. Baþkan Yazýcý, bu kararýn Osmancýk'a doðalgaz gelmesi konusunda bir tereddüt olmadýðýnýn kanýtý olduðunu vurguladý. AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya da, Osmancýk'ýn önemli yatýrýmlara kavuþtuðunu ve þimdi de bir yatýrým atýlýmýnýn devam ettiðini söyledi. Kaya, Kredi Yurtlar Kurumu, Güreþ Antreman Salonu, milli eðitim yatýrýmlarýnýn yaný sýra tarihi ve kültürel deðerlerin gün ýþýðýna çýkarýlmasý konularýnda da hizmetlerin sürdüðünü bildirdi. Baþkan Yazýcý ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Kaya, gerçekleþtirilen yatýrýmlarýn milletvekilleri ile istiþare ve fikir alýþveriþinde yapýldýðýný ifade ederek Osmancýk'ýn yatýrýmlardan hak ettiði payý almaya devam edeceðinin altýný çizdiler. Yýlmaz MERT Alaca Ziraat Odasýnda kadýn üreticiler eðitimi baþladý Alaca ve köylerindeki kadýn üreticilere yönelik eðitim toplantýlarýnýn ilki gerçekleþtirildi.alaca Ziraat Odasýnýn Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) hibe programlarý kapsamýnda hazýrladýðý ve kabul edilen Kadýn Çiftçi Eðitim Destek Merkezi Projesi'nin ilk kadýn üreticiler toplantýsý Ziraat Odasý toplantý salonunda yapýldý. Toplantýya konuþmacý olarak proje koordinatörü Ziraat Mühendisi Dilek Bilgin, Hukuki konularda bilgi vermek için Avukat Ali Sami Odabaþ ve proje muhasebecisi Seval Ülkü Pak katýldý. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz toplantýda yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda Ziraat Odasý olarak kadýn üreticileri de çok önemsediklerini ifade ederek, "Aslýnda Türk kadýnýn tarýmsal üretimdeki yeri çok büyüktür. Aile iþletmesinde bütün tarýmsal üretim çeþitlerinde kadýnlarýmýzýn da büyük payý vardýr. Kadýnlarýmýz tarla, bað, bahçe iþlerinde çalýþtýklarý gibi, peynir, yoðurt, tereyaðý gibi ürünleri de üretirler. Ýþte biz bu projemiz ile kadýnlarýmýzýn bu üretim becerilerini geliþtirmeyi ve daha iyi daha hijyen þartlarda üretim yapmayý öðretmeyi hedeflemekteyiz. Kadýnlarýmýzýn da bu eðitimlere çok ilgili olduklarýný görmek bizi sevindirmektedir. Eðitimlere bütün kadýn üreticilerimiz ücretsiz olarak katýlabilirler" dedi. Daha sonra konuþma yapan Avukat Ali Sami Odabaþ ise 'kadýn haklarý, boþanma hukuku, kadýn erkek eþitliði, kadýnlarýn toplumdaki yeri' gibi konularda bilgiler verdi. Odabaþ, kadýnlarýn kendi haklarýný iyi bilmelerini ve hak ettikleri deðere ulaþmalarýný söyledi. Ardýndan söz alan Proje Koordinatörü Dilek Bilgin ise Kadýn Çiftçi Eðitim Destek Merkezi Projesi ile ilgili bilgiler verdi. Bahadýr YÜCEL Vali Baþköy Çaykara'da cenaze törenine katýldý Vali Sabri Baþköy, bir süredir tedavi gördüðü Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hayatýný kaybeden Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu'nun annesi Fatma Hacýmüftüoðlu için Trabzon Çaykara ilçesinde düzenlenen cenaze merasimine katýldý. Cenaze törenine, Ýçiþleri eski Bakaný ve Ordu Milletvekili Ýdris Naim Þahin, Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Osman Güneþ, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar, birçok ilin vali ve belediye baþkanlarýnýn yaný sýra vali yardýmcýlarý, kaymakamlarý, ilçe ve belde belediye baþkanlarý, iþadamlarý, siyasiler, STK temsilcileri, daire amirleri, ailesi, yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Açýk Öðretim Lisesi kayýt süresinin uzatýldýðý belirtildi. Açýklamada Açýk Öðretim Lisesi - eðitim öðretim yýlý.dönem yeni kayýtlarýnýn Ekim 'e kadar uzatýldýðýný ifade edildi. Tedavi gördüðü Ankara Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Cumartesi günü hayatýný kaybeden Fatma Hacýmüftüoðlu'nun naaþý, Trabzon-Çaykara Ýlçesine baðlý Karaçam Beldesi Kültür Mahallesi Merkez Camii'nde öðle namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan aile mezarlýðýnda topraða verildi.fatma Hacýmüftüoðlu'nun cenaze merasimine katýlan Vali Sabri Baþköy, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu, Bayburt Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nasrullah Hacýmüftüoðlu, diðer aile bireyleri ile yakýnlarýna taziye ile baþsaðlýðý dileklerini iletti. Açýk Öðretim Lisesi kayýt süresi uzatýldý Mahir ODABAÞI DEPREM KONUSUNDA SORULAN SORULAR Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Dünya da kaydedilen en büyük deprem hangisidir? 9 yýlýndan bu yana kaydedilen en büyük deprem, Mayýs 96'ta Þili'de meydana gelmiþtir.(magnitude 9,5 Mw) Daðlar ovalar dað kaç þiddetindeki depremlerden sonra yer deðiþtirir? 9,5 þiddeti üzerindeki depremler daðlarýn ova, ovalarýn dað olarak yer deðiþtirmesine vesile olabilir. Magnitüd ve Þiddet arasýndaki fark nedir? Magnitüd depremin kaynaðýnda açýða çýkan enerjinin bir ölçüsü; þiddet ise depremin yapýlar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür.(magnitüd / Þiddet karþýlaþtýrmasý) Yeryüzünde en az sallanan kýta hangisidir? Depremi en az olan kýta Antartika kýtasýdýr. Depremler önceden belirlenebilir mi? Mevcut þartlarda depremlerin önceden belirlenmesi mümkün deðildir. Bu noktada en çok yatýrýmý Japonya yapmýþ olmuþ olup, henüz kayda deðer bir sonuca ulaþamamýþtýr. Depremin olasý maksimum süresi ne kadardýr? Ýki - üç dakikadýr. Bazen bu süre artabilir. Öncü deprem nedir? Büyük depremlerden önce gelen küçük depremlerdir. Artçý Deprem nedir? Ana depremi izleyen daha küçük depremler dizisidir. Artçý depremler ne kadar sure ile devam eder? Belli bir süresi yoktur, haftada olabilir yýlda.5 þiddeti altýndaki artçý depremler genelde bir hafta sürer. Marmara depreminin artçýlarý yýl devam etmiþtir. Türkiye'de kaydedilen en büyük deprem hangisidir? Aletsel dönemde ülkemizde kaydedilen en büyük deprem 6 Aralýk 99 yýlýnda Erzincan ilimizde (7,9 þiddetinde) olmuþtur. Gece yarýsý meydana gelen depremde yaklaþýk. kiþi hayatýný kaybetmiþ olup, cesetler günlerce toplanamamýþ ve köpeklere vur emri verilmiþtir. Kuzey Anadolu fay Hattý nedir? Doðuda Bingöl Karlýova ile Mudurnu vadisi arasýnda doðu-batý doðrultusunda bir yay gibi uzanýr. Dünyanýn en aktif ve en önemli kýrýk hatlarý arasýnda yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluðu yaklaþýk km dir; Geniþliði ise m ile km arasýnda deðiþir. ÇO- RUM ilçeleriyle beraber bu fay hattýnýn tehdidi altýndadýr. Depremlerin faydasý var mýdýr? Yüce yaratýcý yeryüzünü bir denge üzerine kurmuþtur. Bu denge bozulduðu zaman birçok sýkýntýlar ortaya çýkabilir. Þöyle ki, dünyaya gözünü açan kediye de - fareye de ihtiyaç vardýr. Birinin neslinin tükenmesi, diðerinin meydaný boþ bulmasýna vesile olur. Bu baðlamda 7 Aðustos depreminde ortaya çýkan enerji % 5 civarýnda olup, 8 atom bombasýna denk geldiðini uzmanlar ifade etmektedir. Dünya da su sýkýntýsý yaþayan ülkeler su kaynaklarýný hayata geçirebilmek için zaman zaman atom bombasý kullanmaktadýrlar. Deprem yaþayan ülkeler ise deprem sayesinde su kaynaklarýna kolayca ulaþmaktadýrlar. Dikkat edilirse çevremizde ki Mecitözü Beke, Havza, Terziköy, Hamamözü vb. kaplýcalarý hep fay hattý etkisindedir. Netice itibariyle TABÝ AFETLERÝN GÜLER YÜZÜNÜ GÖRMEKTE, AÐIR FATURASINI ÖDEMEK- TE ÝNSANOÐLUNUN ELÝNDEDÝR. Vesselam topraðýn altýnda kalsa da demire, çimentoya, sývanýn içinde görünmese de döþenen elektrik kablosuna ÇÝZÝLEN PLA- NA GÖRE hassasiyet göstermek zorundayýz. ÝSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI? Ülke: Türkiye Þehir: Ýstanbul Mevzu: Deprem Özü: Olacak mý, olmayacak mý? I. Prof. On yýl içinde, 6 þiddetinde olacak Çok deðil, sade 6 bin kiþi ölecek! II.Prof. Yok efendim, mümkün deðil, yýl içinde, 7 þiddetinde olacak 7 binden, 7 bin kiþiye kadar ölecek! III. Prof. Kabulü mümkün deðil, yýl içinde, 8 þiddetinde olacak. 8 bin kiþi ölecek! IV. Prof. Hayýr efendim, lütfen, Kesinlikle katýlmýyorum Vatandaþ rahat olsun, Depreme daha çok var, Bana göre, 5 sonra, þiddetinde olacak, Yer yerinden oynayacak, Canlý cansýz kalmayacak Yeryüzünün þekli deðiþecek, Ýnanmazsanýz 6 yýlýnda Karaca Ahmet'te görüþürüz. Vatandaþ: Allah aþkýna yeter, Hepiniz bilim adamýsýnýz, Kafamýzý toptan karýþtýrdýnýz, Panikle yaþamaya alýþtýrdýnýz. S. sav. uzm. ''Ecel gelmiþ, cihana, baþ aðrýsý bahane'' Hiç deprem olmayacakmýþ gibi soðukkanlý, Her an olacakmýþ gibi de, tedbirli olunuz Rahatladýnýz demi Hadi iyi eðlenceler Komedyen: Ey Ýstanbullular, size son dakika flaþ haberim var Deprem olacak. (eyvah!) Ama merak etmeyin, siz görmeyeceksiniz. (oley!) O kadar da sevinmeyin. Çünkü siz o zamana kalmayacaksýnýz!

5 Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, makine parkýnda yaptýklarý revizyonla hizmet kalitesini artýrdýklarýný söyledi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde iþçiler ile bir araya gelen Baþkan Muzaffer Külcü, burada yaptýðý konuþmada göreve geldiði günden itibaren yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi. Görev yaptýðý,5 yýl içinde belediyenin araç parkýný revizyondan geçirdiklerini ve birçok yeni araç aldýklarýný kaydeden Baþkan Külcü, "Bu sürede Fen Ýþleri Müdürlüðü ile Temizlik Ýþleri Müdürlüðünün araçlarýný yeniledik. Bu revizyon hem iþlerimizi kolaylaþtýrdý hemde hizmet kalitemizi artýrdý. yýlýnda aldýðýmýz ilk asfalt serim makinesi bize 7 bin liraya mal olmuþtu. Anahtarýný teslim ettiðimiz yeni makineye ise 6 bin lira ödedik. Rakamlar arasýnda ki fark ülkemizin büyümesi ve kalkýnmasýna da iþaret ediyor" dedi. Çorum Belediyesi olarak ilçelere de asfalt attýklarýný kaydeden Baþkan Külcü, "Þimdiye kadar ilçelere 6.5 milyon liralýk yatýrým yaptýk. Büyükþehirlerin dýþýnda böyle yardým eden bir belediye yok" ifadelerini kullandý. -5 BÝN TON ASFALT HEDEFÝNÝ GEÇTÝK"- Seçim vaatleri arasýnda yer alan "her yýl bin ton asfalt dökme" konusunda ise 5 yýllýk hedefi geçtiklerini açýklayan Baþkan Külcü, "5 yýlda 5 bin ton asfalt atacaðýmýzý söylemiþtik. Þu ana kadar 5 bin ton asfalt attýk. Ýki aylýk bir süremiz daha var. Osmancýk yolunu da çift taraflý asfaltlayacaðýz" diye kaydetti. Baþkan Külcü yeni aldýklarý Kanal Görüntüleme Aracýnýn ise 5 bin liraya mal olduðunu söyledi. Baþkan Külcü konuþmasýnýn devamýnda Temizlik Ýþleri Müdürlüðüne þimdiye kadar aldýklarý yeni araçlar hakkýnda deðerlendirme yaptý. Göreve geldiklerinde Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde hizmet veren araçlarýn farklý farklý plakalarda ve kiralýk olarak hizmet verdiklerini dile getiren Baþkan Külcü, " araca ayda bin lira kira veriliyordu. Biz büyük, 8 küçük kamyon, büyük yol süpürge arcý, mini süpürge aracý, adet yer altý çöp konteynýrý aracý, arazöz ve 8 tane hizmet aracý aldýk. Bunlarý 5 milyon liraya yýl vadeli aldýk. Aylýk bin lira ödüyoruz ve önümüzdeki yýl borcumuz bitecek. Bir yýl sonra araçlar kendilerini amorti edecek" dedi.çorum için büyük hayalleri olduðunu dile getiren Külcü, bunlarý teker teker hayata geçirdiklerini ifade etti. Fatih AKBAÞ TEK EKÝM SALI HABER 5 DEMOKRATÝKLEÞME PAKETÝNÝN AÇIKLANMASIYLA ÝKÝ HAFTA ÖNCEKÝ ÖNGÖRÜM DÜN GERÇEKLEÞMÝÞ OLDU AHMET ÖLÇER Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Baþkan Külcü'den Temizlik Ýþlerine teþekkür Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personeli ile yemekte bir araya geldi. Baþkan Külcü yemek sonrasýnda yaptýðý konuþmada, temizlik konusunda çok iyi yerde olduklarýný ifade ederek, bunda büyük katkýsý bulunan Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personeline teþekkür etti. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde dün gerçekleþtirilen programa Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Yaptýðý konuþmada her ay düzenli olarak belediye müdürlüklerinin performanslarýný ölçmek için anketler yaptýklarýný kaydeden Baþkan Külcü, "Geçen ay yapýlan ankette Park Bahçeler Müdürlüðü ilk sýrada çýkmýþtý. Bu ay yapýlan ankette Temizlik Ýþleri Müdürlüðü yüzde 89 ile belediyenin en baþarýlý müdürlüðü çýktý. Park Bahçeler Müdürlüðü ise yüzde 88 ile ikinci sýrada yer aldý. Bundan dolayý tebrik ediyorum" dedi. Fatih AKBAÞ Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye hizmetlerinde kullanýlmak üzere alýnan asfalt serme makinesi (finþer) anahtarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kanal Görüntüleme Aracý anahtarý CHP Meclis Üyesi Sadýk Örgel, Traktörün anahtarý AK Parti Meclis Üyesi Tahsin Yüce, minibüsün anahtarý ise CHP Meclis Üyesi Sefa Köse tarafýndan operatörlerine teslim edildi. Fatih AKBAÞ "Hayallerimizi hayata geçiriyoruz" Bugün bir yazar olarak, yazarlýk anlamýnda belki de en mutlu günlerimden birisini yaþýyorum. Ýki hafta önce bir yazý yazmýþ ve öngörüde bulunmuþtum. Bu öngörümün de yakýn zamanda gerçekleþeceðine inandýðýmý söylemiþtim. Ve iki hafta önceki yazýmda belirttiðim, öngörüm dün Demokratikleþme Paketinin açýklanmasýyla gerçekleþmiþ oldu. Düþe falan yatmadým. Medyum falan olduðumu da düþünmeyin lütfen. Fakat hocalarý tarafýndan iyi yetiþtirmiþ, baþarýlý bir kimse olarak görebilirsiniz. Ýki hafta önce "YENÝ ANAYASANIN ÖNEM ARZ ET- MESÝNÝN NEDENÝ" baþlýðý altýnda bir yazý yayýnlamýþtým. Yazýmda; 'Türkiye, özellikle son yýllarda öylesine büyüdü ki mevcut Anayasa, Türkiye'nin bu büyüklüðünü taþýyamaz hale geldi. Kaldý ki sadece ülkemiz deðil, tüm dünya yakýn tarihte, tabiri caizse yeni bir çaða geçti. Geliþen bilgi ve teknoloji ile birlikte sosyolojik anlamda da ciddi anlamda deðiþmeler yaþanýr oldu' diyerek özellikle ülkemizde ve dünya konjonktüründeki geliþmelere de deðinerek yeni Anayasanýn artýk kaçýnýlmaz olduðunu vurgulamýþtým. Yazýmýn sonunda ise bir öngörüde bulunmuþ ve 'Gerek Türkiye'de, gerekse de bölgemizde yaþanan geliþmeler doðrultusunda, Yeni Anayasa ile ilgili, çok yakýn zamanda yeni çalýþmalara baþlanacaðýný göreceðimizi düþünüyorum. Hatta Sayýn Baþbakanýmýzýn Türkiye ve bölgedeki geliþmelere olan hassasiyetini düþünecek olursak yakýn zamanda konu ile ilgili medyada yapacaðý yeni açýklamalara da þahit olabiliriz' demiþtim. Öngörülerim üzerine beklenen açýklama dün, Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan geldi. Sayýn Baþbakanýmýz, demokratikleþme paketi adý altýnda, bir dizi açýklamalar yaptý. Sayýn Baþbakanýmýz, Demokratikleþme paketinin yýllýk uzun soluklu sürecin sadece bir safhasý olduðunu "Türkiye geri döndürülemez biçimde ilerlemektedir. Bu paket ilerleyiþin tarihi aþamasýdýr. Nasýl ki yaptýðýmýz reformlarý son nokta olarak görmediysek bunu da bir son nokta olarak görmüyoruz" diyerek ifade etti. Evet, dün itibariyle Türkiye yeni bir sürece girmiþtir. Ülkeyi yýllardýr geren bir çok konuya çözüm bulunacaðýna inanýlan demokratikleþme paketi, Sayýn Baþbakanýmýz tarafýndan kamuoyuna duyurulmuþtur. Paket ile Türkiye'de seçim barajýndan tutun, hazine yardýmlarýna, farklý dil ve lehçelerin kullanýmýna, ýrk, dil, renk, inanç, cinsiyet, yaþam tarzý, toplantý ve gösterilerle ilgili birçok konuya çözüm getirilmesi amaçlanmaktadýr. Demokratikleþme paketi ile özel okullarda dil ve lehçe sorunlarýnýn son bulmasý, kadýn ve erkeðin kýlýk kýyafetine yönelik kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasý, yaþam tarzlarýnýn güvenceye alýnmasý vb. gibi birçok konuya iliþkin çözümler beklenmektedir. Hatýrlayacak olursanýz iki hafta önceki yazýmda 'Bugün batýda, deðerler üzerinden, doðuda ise kimlikler üzerinden yaþanan krizlere tanýklýk etmekteyiz. Türkiye, hem batýnýn hem de doðunun sentezi gibidir. Tarih boyunca Ýslam dünyasýna önderlik etmiþ bir milletiz. Türkiye, Ýslam Dünyasýnda ciddi anlamda aðýrlýðý olan bir ülkedir. Birçok konuda Ýslam Ülkelerine rol model olmaktadýr. Dünya toplumlarý büyük bir dönüþümden geçerken ve yeni bir dünya dizayn edilmeye çalýþýlýrken, Türkiye'nin yadsýnamaz önemi bir kez daha gözler önüne serilmiþtir. Anayasa ile ilgili düþüncelere, yalnýzca ulusal çerçeveden deðil, küresel çerçeveden bakýlacak olursa, yeni bir anayasanýn, neden Türkiye için önem arz ettiði anlaþýlabilir' demiþtim. Ýþte dün açýklanmýþ olan demokratikleþme paketinin içeriðine bakýlacak olursa, neden "batýnýn ve doðunun deðerler ve kimlikler üzerinden yaþadýðý krizler" ifadesini kullandýðým daha iyi anlaþýlacaktýr diye düþünüyorum. Demokratikleþme paketinin, deðerler ve kimlikler üzerindeki çok tartýþmayý bitireceðini düþünüyorum. Tabi öncesinde, paket ile ilgili yaþanmasý beklenen ciddi tartýþmalardan sonra Bana göre Türkiye, dün itibariyle yeni bir devrim yaþamýþtýr. Dün itibariyle hak ve özgürlükler anlamýnda yepyeni süreçler yaþanacaðý bir gerçektir. Bu yeni sürecin ülkemiz için hayýrlý olmasý dileklerimle, hepinize saygýlarýmý sunarým

6 HABER TEK EKÝM SALI 6 DÜNYA KALP SAÐLIÐI GÜNÜ Dünyanýn birçok ülkesinde olduðu gibi Türkiye'de de "Kalp ve Damar Hastalýklarý" birinci ölüm nedenidir. Dünyada her yýl 7.5 milyon, ülkemizde ise bin kiþi bu nedenle hayatýný kaybediyor. Bilimsel araþtýrmalara göre önümüzdeki yýl içinde Kalp ve Damar Hastalýklarý nedeniyle ölümlerin sayýsý daha da artacak. Ülkemizin ve tüm dünyanýn en önemli saðlýk sorunlarýndan biri, damar týkanýklýðý nedeniyle ortaya çýkan kalp hastalýklarýdýr. NEDENLERÝ ve RÝSK GRUPLARI - Deðiþmekte olan yaþam tarzlarý ve buna baðlý olarak deðiþen beslenme alýþkanlýklarý, - Normalin üzerinde kilo alýmý, - Egzersizden uzak kalma, - Sigara ve alkol tüketimi - Diyabet - Stres - Genetik yatkýnlýk Bu nedenlerden bir ya da bir kaçýnýn görülmesi, damar týkanýklýðýna dolayýsýyla da kalpte sorunlar oluþmasýna zemin hazýrlýyor. Pek çok farklý nedenden dolayý kalp sorunlarý oluþsa da, uzmanlar bu sorunlarýn ülkeden ülkeye deðiþebileceðini belirtiyorlar. Örneðin, Türklerin iyi kolesterol düzeyleri Avrupa ve Amerika'ya oranla daha düþük ancak total kolesterol deðerine bakýldýðýnda bizler onlara göre çok daha þanslýyýz. Ancak tüm dünyanýn ortak bir sorunu var; yüksek tansiyon! Hem ülkemizde hem de dünyada birçok eriþkin insan, kalp saðlýðý ile yakýndan ilgili hipertansiyon ya da diyabet problemleri veya vücutlarýndaki aþýrý yað oranýnýn farkýnda olmuyorlar. Farkýnda olsalar bile zaman zaman gereken önemi göstermiyorlar. Kýrsal bölgelere gidildikçe beslenme bozukluðu ve saðlýk kontrollerinin azlýðý birçok problemin geç anlaþýlmasýna neden oluyor. Kentsel bölgelerdeki halkýn saðlýk konusundaki bilinç düzeyi artsa bile, kötü ve yoðun þehir yaþantýsý, çalýþma yaþamýnýn yoruculuðu ve stres, ek sýkýntýlarý beraberinde getiriyor. Bu þartlarýn yaný sýra kentlerde sigara tüketiminin yüksekliði, hareketsiz yaþam nedeniyle kilo verilememesi ve düzenli egzersiz yapýlamamasý kalp hastalýklarý risklerini arttýrýyor. SAÐLIKLI BÝR KALP ÝÇÝN YAPILABÝLECEKLERÝMÝZ!.. - Þiþmanlamamak, - Tansiyon yüksekliðini önlemek, - Kolesterol yüksekliðini önlemek, - Sigara ve alkollü içkilerden uzak durmak, 5-Spor yapmak, 6-Stresten uzak kalmak, 7-Diyabetli hastalarýn ilaç kullanýmý ve diyetine dikkat etmeleri. Temel kural olarak da; bütün bunlarýn aile bireyleri tarafýndan uygulanmasý ve yaþam tarzý haline getirilmesi gerekiyor. Bu yaþam tarzý benimsenerek genetik nedenler dýþýnda, kalp ve damar hastalýklarýndan %8 oranýnda korunmak mümkün. Kalp ve solunum ile ilgili acil durumlarýn %7'inden fazlasý, hasta yakýný veya hastaya yardýmcý olabilecek bireylerin yanýnda gerçekleþmektedir. Aile üyelerinden birinin kalp krizi veya inme bulgularý belirtilerini bilmesi, þüphe anýnda acil týbbi yardým istemesi hayati önem taþýmaktadýr. KALP KRÝZÝNÝN UYARICI BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR? - Göðüs kemiðinin arkasýnda veya iki meme arasýndaki orta bölgede sýkýþma hissi ve aðrý - Vücudun üst tarafýnda, tek veya iki kola; bel, boyun, çene veya mideye yayýlan aðrý ve/veya rahatsýzlýk hissi - Göðüs aðrýsý ile birlikte veya tek baþýna seyreden nefes darlýðý Dikkatten Kaçabilecek Diðer belirtiler: Açýklanamayan halsizlik veya yorgunluk, anksiyete veya olaðan dýþý sinirlilik, hazýmsýzlýk veya gaz sancýsý benzeri sancý, soðuk terleme, bulantý, kusma, baþ dönmesi ve bayýlma. ÝNMENÝN UYARICI BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR? - Genellikle vücudun tek tarafýnda olmak üzere, yüzde, kollarda veya bacaklarda ani geliþen güçsüzlük - Ani geliþen zihin bulanýklýðý, konuþmada ya da anlamada bozukluk - Tek ya da iki gözü etkileyen ani görme bozukluðu - Ani geliþen yürüme bozukluðu, baþ dönmesi, denge ve koordinasyon kaybý - Nedeni bilinmeyen ve ani geliþen þiddetli baþ aðrýsý Bu belirtilerden herhangi biri sizde veya yanýnda bulunduðunuz kiþide varsa, derhal acil servisi ('yi) arayýn. KALP ve DAMAR HASTALIKLARI RÝSKÝNE KARÞI EVDE ALINABÝLECEK ÖNLEMLER!.... Evinizde sigara kullanýmýný yasaklayýn. - Sizin ve çocuklarýnýzýn kalp saðlýðýný korumak için evde sigara içmeyin. - Evinize yeni bir kural getirin: içilen her sigara için ekstra bir ev iþi yapýlsýn.. Evinize saðlýklý besinler alýn. - Güne bir dilim meyve ile baþlayýn veya öðle yemeðinizi evden götürerek iþte veya okulda saðlýklý beslenin. - Akþam yemeklerinde kiþi baþýna en az - çeþit sebze yemeði olmasýna özen gösterin.. Aktif olun - TV baþýnda geçirilen zamaný günde en fazla saat ile sýnýrlandýrýn. - Bisiklet sürmek, kýrda yürüyüþ yapmak veya bahçede aktif zaman geçirmek gibi ev dýþýnda etkinlikler düzenleyin. - Gideceðiniz yere olabildiðince bisiklet ile veya yürüyerek gidin; arabayý tercih etmeyin.. Kan deðerlerinizi ve riskinizi öðrenin. Bir saðlýk merkezine baþvurarak, kan basýncý, kolesterol ve kan þekeri düzeylerinizi ölçtürün. Bel-kalça oranýnýzý ve vücut kitle indeksinizi (VKÝ) öðrenin. Kalbiniz, hayata açýlan kapýdýr. Ona kulak verin! Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü "Demokrasi deðil makyaj paketi" Emek Partisi Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, Baþbakan Erdoðan tarafýndan açýklanan "Demokrasi Paketini" AK Parti'ye makyaj paketi olarak deðerlendirdiklerini bildirdi. Günlerdir üzerinde konuþulan AK Parti'nin "Demokrasi Paketi"nin nihayet Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklandýðýný ifade eden Aydýn, "Paketin içeriðine bakýldýðýnda çözüm getirmek bir yana; ülkenin temel demokrasi sorunlarýnýn yanýna lafýzda bile yaklaþamadýðý görülüyor" dedi. Pakette ülkenin en önemli sorunlarýna deðinilmediðini belirten Aydýn, "Demokratikleþmesi bakýmýndan olmazsa olmaz önemde olan Kürt sorunu, laiklik, örgütlenme, basýn özgürlüðü gibi temel hak ve özgürlüklere iliþkin bir yaklaþým olmadýðý gibi, laiklik meselesini daha da aðýrlaþtýran bir yaklaþým gösterilmiþtir" ifadelerini kullandý. Bu haliyle paketin halkýn demokrasi beklentilerine yanýt vermekten uzak olduðunu iddia eden Aydýn, konuyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede þu görüþlere yer verdi: "Demokrasi paketinin, AK Parti'nin halkýn gözünde "Deðiþimin Partisi" imajýný yeniden tazelemek üzere düzenlenmiþ bir ortaoyunundan ibaret olduðu ayan, beyan ortadadýr. Denebilir ki, son olarak Kürt sorununda uyguladýðý baskýcý politikalar, Gezi direniþi ve ardýndan geliþen toplumsal muhalefeti bastýrmak için kullandýðý yol ve yöntemlerle yýpranmýþ olan otoriter, baskýcý görüntüsüne biraz makyajdýr bu paket. Böyle bir ucube paketi bu ülkenin yurttaþlarýna "Demokrasi Paketi" diye yutturmaya kalkan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve AK Parti hükümetine birilerinin demokrasinin ne olduðunu anlatmasý gerekir. Demokrasinin ancak emekçilerin ve halkýn mücadelesiyle kazanýlacaðý gerçeði bu olayla bir kere daha açýða çýkmýþtýr." Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ YEDAÞ 'enerji verimliði için sahneye' çýkýyor 'Enerji Tiyatrosu'nu hayata geçirmeye hazýrlanan YEDAÞ, kasým ve aralýk ayýnda 'Gamsýz Aile' oyunu ile öðrencilerle buluþacak. Ve tüm oyuncular YEDAÞ personeli. YE- DAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Enerji Verimliliði zili çaldý ve çalýþanlarýmýzla birlikte sahneye çýktýk" dedi. Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Sinop Ýl ve Ýlçelerinde gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YE- DAÞ), -5 yýllarý arasýnda planladýðý Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri' ile 'sahneye de' adým atýyor. 'Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz' parolasýyla, KSS'deki baþarýsýný Avrupa ve Türkiye'de aldýðý ödüllerle tescilleyen ve her kesimin takdirini toplayan YEDAÞ, 'Bir Bölgesel Sürdürülebilir Kalkýnma Hareketi' temasýyla olgunlaþtýrarak, Nurettin Türkoðlu Sosyal Sorumluluk Projeleri'ni zenginleþtirmek için bu kez de 'tiyatroda' eðitim amaçlý bir çaba içine girdi. KSS projeleri kapsamýnda YEDAÞ Enerji Tiyatrosu'nu hayata geçirmeye hazýrlanan YEDAÞ, Türk tiyatrosunun duayeni Nejat Uygur'un kurduðu Uygur Çocuk Tiyatrosu ile iþbirliði yaptý. Enerji Verimliliði temalý hazýrlanan 'Gamsýz Aile' isimli oyunun Genel Sanat Yönetmenliðini Suha Uygur yaparken, senaryosunu Birol Engeler yazdý. Her ilde YE- DAÞ çalýþanlarýndan oluþan tiyatro ekipleri, Devlet ve Þehir Tiyatrolarý sanatçýlarý tarafýndan eðitilerek, bölgeye dönük özellikle enerji konusunda bilgilendirici oyunlar sergilemeleri planlanan proje kapsamýnda 'Gamsýz Aile' oyunun provalarýna baþladý. 'Gamsýz Aile' oyunu, kasým ve aralýk aylarýnda tüm illerde ilkokul öðrencilerine sergilenecek. -SANATA DESTEK YEDAÞ'IN KÜLTÜRÜ- Toplumsal geliþimin ve ortak yaþam kültürünün güçlendirilmesinin YEDAÞ'ýn kurum kültürüne yabancý olmadýðýný belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Sanatý uzaktan izleyen, tüketen ve yaþamýn DAÞ ailesine oldukça yabancýdýr. Sanatý, yaþam kalitesinin yükseltilmesinde bir araç olarak görüyoruz" dedi. Bu kapsamda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri takviminde yýlý Eylül ayý olarak planlanan YEDAÞ Enerjik Tiyatrosu projesini hayata geçirdiklerinin kaydeden Türkoðlu, "YEDAÞ'ýn KSS projeleri arasýnda yer alan bir projemizi daha baþlattýk. Uygur Çocuk Tiyatrosu ile iþbirliði yaparak, gönüllü olarak bu projede yer alan çalýþanlarýmýzýn sergileyeceði 'Gamsýz Aile' oyunu Kasým ve Aralýk aylarýnda öðrencilerle buluþacak" diye konuþtu. 'ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ' ZÝLÝ ÇALDI Enerji Verimliliði temasýyla iþlenen oyun, 5 ilde tüm ilkokul öðrencileriyle buluþacaðýný söyleyen YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Dünyada enerji üretim kaynaklarý sýnýrlý çeþitlikle olup, yeni bir enerji kaynaðýnýn ise tasarruf olduðuna inanýyoruz. Buna baðlý olarak verimli kullaným ve buradan elde edilen artý deðerin üretime kaydýrýlmasý bir YEDAÞ'ýn rüyasýdýr. Bu yolda 'Enerjimizi Harekete Geçirdik' ve 'Sosyal Sorumluluk' projelerimizi 'Enerji Verimliliði' ile olgunlaþtýrdýk. Ev hanýmlarýna, gençlere ve çocuklara kadar ulaþmayý hedefledik. 'Enerji Verimliliði' zili çaldý ve çalýþanlarýmýzla birlikte yola çýktýk" dedi. Türkoðlu, sözlerini þöyle tamamladý: "Paydaþlarýmýzla birlikte YE- DAÞ'ýn rüyasýný gerçekleþtirmekte kararlý ve inançlýyýz. Türkiye'de elektrik daðýtýmý sektöründe 'rol model' olacak KSS projelerini hayata geçiren ilk ve tek elektrik daðýtýmý olmamýn haklý gururunu yaþýyoruz." Haber Servisi

7 EKÝM SALI HABER 7 "Yaþamda kalma beklentimiz son yýlda 5 yýl arttý" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Küresel Yaþlý Bakýmý ve Yaþlý Turizmi Buluþmasý" kongresine katýldý. Agah Kafkas, kongrede yaptýðý konuþmada dünyada nüfusunun yüzde 5'inden fazlasý yaþlý olan ülkelerde yaþlýlýk sorunu olduðunu söyledi. Türkiye'de 65 yaþ üstü oran kýyaslandýðýnda bu oranýn yüzde 7,5 civarýnda olduðunu kaydeden Kafkas, "Henüz yüzde 5'i yakalamýþ deðiliz. yýldýr Türkiye'de sürdürülen ekonomik sosyal ve saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar sonucu hayatta kalma beklenti süremiz kadýnlarda 79 erkeklerde 7,7'ye yükseldi. Yaþamada kalma beklentimiz yýlda 5 yýl arttý. Yaþamda kalma süremiz uzadýkça bundan sonra yaþlýlýkla mücadele katsayýmýz her gün artýyor" dedi. Son yýldýr insanýmýzýn yaþam kalitesini artýrmak için saðlýkta eriþimi kolaylaþtýrmak adýna saðlýkta dönüþüm projesinde muazzam bir geliþme kaydedildiðini söyleyen Agah Kafkas, sözlerini þöyle sürdürdü: "'de insanýmýzýn doktora ulaþým oraný kiþi baþýna. iken bugün 8.6'ya ulaþtý. Dün saðlýða ulaþamýyorduk, bugün saðlýða çok rahatlýkla ulaþabiliyoruz. Artýk kronik hastalýklar ve saðlýðý etkileyen temel sorunlarla ilgili dünyaya örnek teþkil edecek mücadeleler veriyoruz. Örneðin tütün ve obezite ile mücadele, saðlýklý beslenme, hareketli yaþam gibi konularda örnek teþkil ediyoruz." -"BUGÜNÜ YAKALAYANLAR YARINA EMÝN ADIMLARLA YÜRÜRLER"- Bir zamanlar sadece parasý olanýn yurtdýþýnda tedavi olmaya giderken, bugün binlerce insanýn Türkiye'ye saðlýk bulmak için geldiklerinin altýný çizen Kafkas, "Bizim saðlýk turizmini yurtdýþýndan saðlamamýz bunun yanýnda da yaþlýlarýn Türkiye'deki fýrsatlardan yararlanmalarý konusunda biz Saðlýk Bakanlýðý olarak her türlü desteði vermeye ve iþbirliði yapmaya hazýrýz. Türkiye'nin bütün dinamikleri ve kanaat önderleriyle kol kola olmalýyýz. Türkiye kaybettiði fýrsatlarý yeniden yakalamanýn eþiðine gelmiþtir ve yakalama þansýmýz vardýr. Açýklanan demokratikleþme paketi Türkiye'nin özgürleþmesi, Türkiye'nin demokratikleþmesi, Türkiye'nin yaþamda kalma süresinin artmasýna katký saðlayacaktýr. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki demokrasi, özgürlük geliþmeden ekonomisi saðlýðý geliþsin ve insanlarý yaþlanabilsin. Biz yýl önce belki de dünyada ilk defa bir partinin genel merkezinde yaþlýlar koordinasyon merkezi kurduk. Sayýn Genel Baþkan Yardýmcýmýz Prof. Dr. Nükhet Hotar ile beraber kurmuþtuk. Üçüncü bin yýlýn baþýnda neden emin adýmlarla yürüdüðümüzün anlaþýlmasý adýna bunu söylüyorum. Bunun tarihe de not düþülmesi gerekir. Bugünü yakalayanlar yarýna emin adýmlarla yürürler" dedi. Küresel Yaþlý Bakým Ve Yaþlý Turizmi Buluþmasý konulu uluslararasý kongreye Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan, Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin de katýldý. T.C. ÇORUM. ÝCRA DAÝRESÝ /5 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %5'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %5'sini bulmasýnýn ve ancak altýn ve gümüþ olarak satýþa çýkarýlan mallar yönünden bedelinin %5 si þartý aranmaksýzýn satýþ tarihindeki altýnýn ve gümüþün satýþ fiyatý üzerinden mallarýn satýþa çýkarýlmasýna ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 7/9/.Ýhale Tarihi : 6// günü, saat : - : arasý..ýhaie Tarihi : // günü, saat : -: arasý. Ýhale Yeri : ÇORUM ADLÝYE SARAYI. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ. Ýhale Tarihi : 6// günü, saat : - : arasý.. Ýhale Tarihi : // günü, saat : - : arasý. Ýhale Yeri : ÇORUM ADLÝYE SARAYI. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Kafkas'a hemþehri ziyareti Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý Çorum Dernekleri Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Adak ve Gölbaþý Çorumlular Birliði Baþkaný Osman Uruç, Bülent Coþkun ve M. Kemal Sabuncu makamýnda ziyaret etti. Agah Kafkas'a nezaket ziyaretinde bulunan Çorum Dernekleri Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Gölbaþý Çorumlular Birliði Baþkaný Uruç, Kafkas'la bilgi alýþveriþinde bulundu. Ziyaret sonrasýnda Kafkas'a Sultan I. Ahmet Tuðrasý hediye edildi. Resmi ilanlar de Basýn: Language Centre yeni döneme Çorum'da yabancý dil denilince akla ilk gelen, bugüne kadar 7'den 7'e yüzlerce kursiyere her düzeyde yabancý dil öðreten, yabancý dil üniversite hazýrlýk programlarýnda birçok Türkiye ve Çorum dereceleri çýkartan, YDS (eski KPDS-ÜDS) hazýrlýk kurslarý ile kursiyerlerinin akademik geliþimlerine katký sunan Language Centre'de yeni dönem Ýngilizce ve bilgisayar kurslarý baþlýyor. Language Centre kurucu Müdürü Halil Ýbrahim Aþgýn konu hakkýnda verdiði bilgide yeni dönemde yenilenmiþ modern bir binada hizmete baþlayacaklarýný söyledi. -LANGUAGE CENTRE YENÝLENDÝ- Kurulalý 5 yýl geçtiðini ve bu sürede her geçen gün kendilerini daha da geliþtirdiklerini ve kalite çýtasýný sürekli yükselttiklerini kaydeden Aþgýn açýklamasýna þu ifadelerle devam etti: "Kurum çalýþanlarýmýz ve halkýmýzla birlikte Language Centre'yi sadece Çorum'da deðil bölgemizde zirveye taþýdýk. Fakat hiçbir zaman yeni yüzüyle baþlýyor Halil Ýbrahim Aþgýn mevcut durumumuzla yetinmedik. Hep bir ilerisini ve daha iyisini hedefledik. Çünkü "daha iyi olmaya çalýþmayan iyi olarak da kalamaz" bunun farkýndayýz. Bu vizyonumuzun bir gereði olarak bu yaz kurs binamýzý baþtan aþaðýya yeniledik. Çorum'un en modern eðitim binasýný kursiyerlerimizin hizmetine sunmuþ olmanýn mutluluðu içerisindeyiz. Ýngilizce ve bilgisayar öðrenmek için bizi tercih eden kursiyerlerimiz yepyeni ve baþtan aþaðýya modernize edilmiþ eðitim binamýzda, Ýngilizce ve bilgisayarý modern ve nezih bir ortamda öðrenecekler. Tamamen yenilenen kurs merkezimizde yeni bir anlayýþ ve bir heyecanla yabancý dil ve bilgisayar eðitimlerimizi baþlatýyoruz. -HER DÜZEYDE ÝNGÝLÝZCE KURSLARIMIZ BAÞLIYOR- Yeni eðitim ve öðretim dönemi Hitit Üniversitesi ile birlikte tüm ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerimiz için baþladý. Tüm kademelerdeki öðrenci ve öðretmenlerimize baþarý, saðlýk ve mutluluk dolu bir eðitim öðrenim dönemi temenni ediyoruz. Yeni öðrenim dönemiyle birlikte Language Centre'de yeni dönem Ýngilizce ve bilgisayar kurslarý baþlýyor. 7'den 7'e herkese ve her türlü ihtiyaca yönelik Ýngilizce kurs programlarýmýz mevcuttur. Ýlköðretim. sýnýftan itibaren tüm ilkokul, ortaokul ve lise öðrencileri için ayrý ayrý olmak üzere her düzeyde Ýngilizce kurslarýmýz vardýr. Ayrýca Üniversite öðrencileri ve yetiþkinler için de baþlangýç düzeyinden ileri düzeye kadar her seviyede genel Ýngilizce programlarýmýz mevcuttur. Yine birçok Türkiye ve Çorum derecelerine sahip olduðumuz yabancý dil üniversite hazýrlýk kurslarýmýzla birlikte akademik kariyer yapmak isteyenler için YDS ve IELTS Hazýrlýk kurslarýmýzý da önümüzdeki günlerde baþlatýyoruz. Kaliteli bir dil eðitimi almak isteyen herkesi bizimle görüþmeye ve kurslarýmýzdan faydalanmaya davet ediyoruz. Kurslarýmýzla ilgili detaylý bilgileri internet sitemizden edinebileceðiniz gibi Valilik Civarý Ilýca Caddesi üzerindeki kurs binamýza gelerek ya da 5 5 numaralý telefonlarýmýzdan alabilirsiniz. -ÞÝMDÝ BÝLGÝSAYAR ÖÐRENME ZAMANI- Language Centre sadece Çorum'un en iyi dil kursu deðil ayný zamanda mesleki eðitim ve bilgisayar kursudur da. Bilgisayar Ýþletmenliði kursumuz da yine önümüzdeki günlerde baþlayacaktýr. Bu kursumuzu tamamlayarak yapýlacak sýnavda baþarýlý olanlar memurluk atamalarýnda geçerli bilgisayar iþletmenliði sertifikasý almaya hak kazanmaktadýrlar. Language Centre Çorum'da bu sertifikayý veren birkaç kurumdan bir tanesidir. Bilgisayar iþletmenliði kursumuz kýsa bir süre için TL olup, bu fiyat üzerinden taksit yapýlabilmektedir. Çorum'da en güzel fiziki koþullarda bilgisayar eðitiminden faydalanmak isteyenleri kursumuza bekliyoruz" dedi. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada elektrik kesintisinin yapýlacaðý günler saatleri ve etkilenecek yerler þöyle:.. tarihlerinde saatleri arasýnda: Hýdýrlýk Caddesi, Ýskilip Sokak, Yeni sanayi Sokaklarýn bir kýsmý, Kerebigazi Sokaklar, Hal ve Terminale civarý... tarihlerinde saatleri arasýnda: Þeyh Mustafa, Çalýca, Sarýkaya, Akpýnar köyleri... tarihlerinde saatleri arasýnda: Kurusaray köyü tarihleri arasýnda saatleri arasýnda: Tuðcu köyü, Boztepe köyü, Kýþla köyü.

8 EKÝM SALI YAÞAM Baþarýsýz olan çocuk deðil ailedir 8 Yarasa, Sahibine Yarardý At nalýnýn insanlara uður getirdiðine inanan biri, Hoca ya sormuþ: - Hocam, at nalý insana uður getirirmiþ, evin kapýsýna assak günah olur mu? Böyle hurafelerin dine aykýrý olduðunu her zaman anlatan hoca, bu sefer farklý bir yolla Kelime Avý cevap vermiþ:- Eðer uður getiriyorsa, asabilirsin. Ama bence getirmez. Çünkü atlarda bir deðil, dört nal olmasýna raðmen þimdiye kadar bir faydasý olduðunu görmedim aksine akþama kadar yediði kamçýnýn, taþýdýðý yükün ve koþturulduðu yolun hesabý yoktur. Günün Sudoku Bulmacasý Uzmanlar bu dönemin çocuklarýn bedensel, duygusal ve zihinsel geliþimindeki etkilerinin yaný sýra, ileriki yaþamlarýnda baþarýlarýný doðrudan etkileyebileceðini de vurguluyor. Bu dönemde anne ve babalara büyük görevler düþtüðünü belirten Central Hospital dan Uzman Psikolog Aycan Bulut, çocuklarý yeni eðitimöðretim dönemine hazýrlamalarý konusunda ailelere önerilerde bulunuyor.çocuklar için okula baþlamak, neredeyse rakipsiz olduklarý ve üzerlerinde aþýrý ilginin bulunduðu ev yaþantýsýndan ayrýlarak, kendileri gibi onlarca yaþýtýn bulunduðu bir ortama alýþmalarýnda zorluk yaratabiliyor. Diðer bir açýdan evde sahip olamadýðý sosyal özellikleri edinmenin yolu açýlsa da, duygusal olarak gelgitler yaþanan bir dönem baþlýyor. Bu dönemde ailelerin en büyük görevi, çocuklarýný yeni eðitim-öðretim dönemine hazýrlamak ve okula gitmeleri konusunda motive etmekten geçiyor. AÝLELER OKUL HAYATINI ÇOCUKLARINA ANLATMALI Okullarýn açýlma dönemi hem ailelerde hem de çocuklarda sevinç ve sýkýntýyý bir arada barýndýrýrken, deðiþen okula baþlama yaþý ile daha da büyük bir telaþ yaþanmaktadýr.ýlk olarak ailede sosyalleþmeye baþlayan çocuk, yeni süreç ile bu duruma okulda devam etmektedir. Ancak okul yaþamýna ilk adým öncesinde kimi çocuk heyecan, kimisi ise korkulu bir bekleyiþ yaþamaktadýr. Bu süreçte çocuðun, anne-babasýndan alacaðý destekle heyecan ve okulla ilgili kaygýlarýný yenmesi mümkündür.öncelikle evde kurulan düzen ve disiplinin yeni okula ve yeni sorumluluklara uygun olarak ayarlanmasý gerekir. Oyun döneminden yeni çýkan ve okula baþlayan çocuklar için, uygun ders çalýþabileceði oda ve gerekli ortamlar saðlanmalýdýr. Yepyeni bir hayat düzenine geçecek olan çocuklara, aileleri tarafýndan önceden okul ve okul hayatý ile ilgili bilgiler mutlaka verilmelidir. Okula yeni baþlayacak olan çocuðun, eðitim döneminden önce gideceði okulu görmesi oldukça önemlidir. Anne ve babalarýn, çocuðun okulla ilgili soracaðý sorulara sabýrla ve ilgiyle cevap vermesi gerekmektedir. Heyecan ve merak içinde olan çocuðun, yaþadýðý duygularý anladýðýnýzý göstermeniz önemli bir adýmdýr. Korku ve tedirginlik yaratacak ifadelerden de kaçýnýlmasý gerekmektedir. Özellikle ailelerin çocuklarýnýn okul yaþantýsý ile ilgili endiþeleri varsa bunlarý çocuklarýna yansýtmadan çözmeleri gerekmektedir. Çocuðu okula yeni baþlayan ebeveynlerin çocuklarýnýn neler yaþayacaklarý ile ilgili yoðun kaygýlarý vardýr. Hatta kaygýlarýný tavýr ve yorumlarýyla çocuklarýna hissettirirler. Bu gibi durumlarda ebeveynler fark etmeden çocuða sýk sýk karþýlaþabileceði olumsuz bilgiler ve yorumlarda bulunurlar. Unutulmamalýdýr ki kaygý bulaþýcýdýr ve ebeveynlerin yüksek kaygý düzeyi, çocuklarýnda da tedirginlik ve korku yaratýr. Ev içindeki bu kaygýlý ve güvensiz ortam okula yeni baþlayan çocuk için ciddi bir tehdit unsuru oluþturmaktadýr. Bu yeni baþlangýcý çocuk adýna kolaylaþtýrmak için, onu korkutmak yerine ona cesaret vererek yapýlmasý gerekmektedir. Ebeveynlerin kendi korkularý çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratmamalýdýr. ÖDEV VE SERBEST ZAMAN PLANI ÇOCUKLA BÝRLÝKTE YAPILMALI Yeni eðitim-öðretim yýlýnýn baþlamasýyla beraber öðrencilerin eski düzenli hayata geçmeleri biraz zaman almaktadýr. Adaptasyon sürecinin kýsa ve sancýsýz geçirilmesi için, tatilin son birkaç haftasýnda yavaþ yavaþ eski düzene geçmek yararlý olacaktýr. Tatilin son günlerinde sabahlarý erken kalkýp kahvaltý etmek, televizyon ile geçirilen zamanýn kýsaltýlmasý ve akþamlarý erken uyuma düzenine baþlamak gerekmektedir.önceden yapýlan hazýrlýklara raðmen okulun ilk günlerinde öðrencilerde sabah uyanmaya, okula gitmeye ve ders çalýþmaya karþý isteksizlik görülmesi oldukça normaldir. Bu noktada anne ve babalarýn çocuklarý yeni düzene alýþtýrmaya çalýþýrken tatilin gevþek sýnýrlarýndan vazgeçip, okul hayatýnýn sýký ve kesin sýnýrlarýna geçiþ yapmalarý gerekmektedir. Ailelerin çocuklarý ile birlikte uyku ve yemek düzenini, ders çalýþma saatlerini yeniden planlamalarý bu süreci kolaylaþtýracaktýr. Kendisine sorulmadan ve fikri alýnmadan yapýlan bütün programlar, çocukta deðersizlik ve yetersizlik hissi yaratabilmektedir. Bu nedenle okuldan eve gelince ne kadar serbest vaktinin olduðu, ne zaman ödev yapmaya/ders çalýþmaya baþlayacaðý, ne zaman yemek yeneceði ve saat kaçta yatacaðý hakkýnda açýk ve kesin þekilde kendisiyle konuþulmalýdýr. OLUMLU-OLUMSUZ HER DURUMDA ÇOCUÐUN YANINDA OLMAK MOTÝVASYONU ARTIRIR Yeni eðitim döneminin baþýndan itibaren çocuðun rehavete kapýlmasýný önlemek için olumsuz eleþtirilerden uzak durmak gerekmektedir. Geçmiþ dönemlerde yaþanýlan sorunlarýn etkisini yeni döneme yansýtmamak oldukça önemlidir. Yeni dönemin yenilikler getireceðini, olumlu ya da olumsuz her durumda onun yanýnda olunacaðýný hissettirmek, çocuðun okula ve baþarýya olan motivasyonunu arttýracaktýr. Okullarýn açýlmasý bütün çocuklar için heyecan ve tedirginlik kaynaðýdýr. Okul baþarýsý düþük olan öðrenciler bu olumsuz duygularý daha yoðun yaþarlar. Bu gibi durumlarda çocuðu ürkütmekten veya telaþlandýrmaktan kaçýnmalý, tavsiye verirken hassas davranýlmalýdýr. Yeni dönem için somut ve ulaþýlmasý kolay hedefler belirlemek adým adým geliþmeyi ve ilerlemeyi kolaylaþtýracaktýr. Tüm bunlarý yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu deðerlendirme ve planlamalarý çocuðunuz için deðil çocuðunuzla beraber çocuðunuzun kapasitesine uygun olarak yapmanýz gerektiðidir.okulla ilgili yaþanan korku ve tedirginlik - haftadan uzun sürüyorsa, zaman kaybetmeden psikolojik yardým alýnmasý gerekmektedir. Bu aþamada rehber öðretmenler ilk baþvurulacak profesyonellerdir. Yeterli çözüm bulunamaz ise, uzman yardýmý alýnmasý gerekmektedir. : 9:5 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Seksenler Benim Ýçin Üzülme Harun ve Buke karþý karþýyadýr. Harun, Buke'ye yaptýklarýnýn piþmanlýðýyla kendisini vurmasýný ister. Niyazi, elinden kaçýrdýðý Harun'u yakalayabilecek mi? Bu arada Þahin, Resûl'e baský yapmaya devam eder. Resul, kýzýný kocasýnýn evine dönmeye ikna etmek için çabalar. Fakat, Bahar ve Sinan karmaþýk duygular içinde birbirlerine iyice baðlanmaktadýr. Sinan, Irmak'ýn hamile olduðunu öðrenir. Yollarýný ayýran Irmak ve Sinan bebekle ilgili nasýl bir karar verecek? Resul, Yaþar a öfkelidir. Yaþar, ailesinin ona olan tepkisinden dolayý çaresiz, ne yapacaðýný bilmez bir haldedir. : Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kaçak Mahir, Sinan ve Feride nin niþanlanacaðýný duyunca, Feride nin davada kalmak için bu oyuna girdiðini anlar. Vazgeçmesi için ona haber yollar. Kendisini feda etmesini istemez, oysa Feride den gelen cevap Mahir in aþkýnda onulmaz yaralar açacaktýr. Bütün acýsýna raðmen yalanýný sürdürmeye çalýþan Feride, niþanýn aile arasýnda kalmasýný isterken, birden bütün memleketin ilgilendiði bir hadise haline gelmesine mani olamaz. Ve sonunda genel af onaylanýr. Kara ailesi, yürekleri aðzýnda bu affýn evlerine kimi getirip, kimi getirmeyeceðini beklemeye baþlar. Yasin, Osman sayesinde Necdet in Yaver le iliþkisi olduðunu öðrenir. Yasin, Necdet i konuþturmak için her þeyi yapacaktýr. Lala Mustafa Paþa Lala Mustafa Paþa (ya da Lala Kara Mustafa Paþa; ö. 7 Aðustos 58), III. Murat saltanatýnda 8 Nisan 58-7 Aðustos 58 tarihleri arasýnda üç ay dokuz gün sadrazamlýk yapmýþ bir Osmanlý devlet adamýdýr. Ýlk büyük baþarýsýný 57 yýlýndaki Kýbrýs serdarlýðý sýrasýnda gösterdiðinden "Kýbrýs Fatihi" olarak anýlýr. "Lala" ünvaný, þehzadeliðinde II. Selim e lalalýk etmiþ olmasýndan kaynaklanýr. Seferlerden elde ettiði servet ile imparatorluðun çeþitli yerlerine hayýr eserleri yaptýrmýþtýr.boþnak asýllýdýr ve Sokollu Mehmed Paþa'yla ayný köydendir. Aðabeyi Deli Hüsrev Paþa'nýn desteðiyle[] I. Selim devrinde saraya girdi.berber olarak çalýþýrken, I. Süleyman'ýn dikkatini çekti. Daha sonra çeþnigir ve mirahorluk yaptý. 555 te Damat Rüstem Paþa nýn sadrazam olmasýndan sonra saraydan uzaklaþtýrýldý; Filistin-Safed Sancakbeyi oldu. 556'da Manisa Valisi Þehzade Selim in lalalýðýna tâyin edildi. Bu görevi sýrasýnda Þehzade Selim ile Þehzade Bayezid'in arasýndaki rekabetin ortaya çýkmasýna neden olduðu ve Bayezid'in isyanýnda önemli rol oynadýðý düþünülür.[] Daha önce Bayezid'in hizmetinde bulunmuþ olan Lala Mustafa onu babasýna Selim'i kötüleyen mektuplar yazmaya teþvik etmiþ[]; iki kardeþin arasýnýn açýlmasý üzerine ortamý yatýþtýrmak için Selim'i Konya'ya, Bayezid'i Amasya'ya atayan Kanuni; Lala Mustafa Paþa'yý Selim'in yanýna göndermiþti. Baþlangýçta Kütahya'dan ayrýlmak istemeyen Bayezid, Amasya'ya gitmek zorunda kalýnca yolda asker topladý; kardeþi Selim'in topladýðý ordu ile 559'da Konya'da çarpýþtý. Bu çarpýþmada Lala Mustafa Paþa, Bayezid'a karþý savaþtý. Bayezid yenilerek, Amasya'ya kaçmak zorunda kaldý. Lala Mustafa Paþa Eylül 56 ta önce Budin-Pojega Sancakbeyi, sonra da Van Beylerbeyi'ne getirildi.[] Erzurum, Halep ve Þam beylerbeyliklerinde de bulunan Lala Mustafa Paþa, II. Selim devrinde 567 de Yemen de Zeydi imamlarýndan Topal Mutahhar ýn isyân çýkarmasý üzerine, vezir olarak oraya gönderildi. Mýsýr da Yemen harekâtýnýn hazýrlýklarý ile meþgûlken, yerine Koca Sinan Paþa tayin edilip Ýstanbul a çaðrýldý ve altýncý vezir olarak Divân'a girdi.[5] MAYALI EKMEK Ailesiyle vakit geçirmeyen bir erkek, Asla gerçek bir erkek olamaz. (Don Vito Corleone) Malzemeler kg Un Yeteri Kadar Tuz Kibrit Kutusu Büyüklüðünde Maya Tatlý Kaþýðý Toz Þeker Yeteri Kadar Su Üzerine: Çorba kaþýðý eri tilmiþ Tereyaðý Çay Bardaðý Sývý Yað ½ kg Süt Tatlý Kaþýðý Karabiber Yemeðin Tarifi Unu bir kaba koyarak, ortasýný havuz gibi açalým. su bardaðý ýlýk suda þeker ve mayayý eriterek kabarmasýný bekleyelim. Unun içine mayayý ve suyu ilave ederek kulak memesi yumuþaklýðýnda bir hamur elde edelim. Mayalanmasý için hamurun üzerine nemli bir bez örterek serin bir yerde bekletelim. Hamur kabarýnca örtüyü açarak biraz dinlendirelim. Hamurdan küçük parçalar koparýp yuvarlak bezeler yapalým. Bezelerden istediðimiz boyutta yufkalar açalým. Saç üzerinde ya da teflon tavada piþirelim. Sývý yað ve tereyaðý, karabiber ve sütü ocakta karýþtýralým. Elde ettiðimiz harcý fýrça ile piþirdiðimiz ekmeklerin üzerine sürelim. Ekmekleri üst üste koyarak her tarafýnýn yaðlanmasýný saðlayalým. Ekmekleri önce ikiye, sonra dörde katlayalým. Dilediðimiz her yemeðin yanýnda ekmek yerine servis yapalým. 6: Avrupa Yakasý 9: Selena : Yahþi Cazibe : Maðazýn : adanalý 5:5 Çocuklar Duymasýn 6. Esra Erol da Evlen Benimle 9: Ana haber : Kaçak : Ben Onu Çok Sevdim 8. Zeynep. Kýz Taþý. Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli. Nil in Dünyasý Gezi. Ankara da Yedim Taze Meyveyi 6. Kader Baðlayýnca 8: Hayat Dediðin : Haber Saati 9. Hayata Gülümse 9. Show Kulüp Magazin Proðramý. Doktorlar. Adýný Feriha Koydum 6. Eve Düþen Yýldýrým 8.5 Kelime Oyunu 9.5 Spor Sayfasý : Benim Ýçin Üzülme : Güldür Güldür 9: Doktorum. Umutsuz Ev Kadýnlarý.5 Bana Her Þey Yakýþýr. Evim Þahane 6. Arka Sokaklar 8:5 Koca Kafalar 9. Ana Haber Bülteni 9:5 Spor : Çalýkuþu :5 Dizi 9: Seksenler : Ýyi Fikir :5 Dakika : Hava Durumu : Avrupa Avrupa : Aileler Yarýþýyor 6:5 6 Mantý 7: Cevap Soruda 9: Ana Haber 9: Hava Durumu 9:5 Seksenler :55 Süper Dadý 8. Hayatýn Nabzý. Türk Sinemasý. Kendimize Doðru. Ýki Dünya Arasýnda 6. Sýrlar Dünyasý. Yeþil Elma 8.5 Ana Haber 8:5 Ýki Dünya Arasýnda 9:5 Ýki Dünya Arasýnda :5 Nizama Adanmýþ Ruhlar : Yabancý Sinema

9 EKÝM SALI HABER 9 "Biz ülkenin geleceðine dinamit koyanlarla tencere tava çalmayýz" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami mesi, Türk bayraðýný gururla taþýmasýdýr. Ceylan, "Biz ülkenin geleceðine dinamit Ýsim olarak sosyal demokratlýk yapýyorlar. Sosyal demokratlýk sosyal devlet ol- koyanlarla tencere tava çalmayýz" dedi. Dün akþam yapýlan AK Parti Ýl Danýþma ma gereðini yapmaktýr, daha çok demokrasi ve özgürlük demektir. Sosyal demok- Meclisi toplantýsýnda konuþan Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn eleþtirilerine cevap verdi. olan 8 anayasasýný deðiþtireceðimizde ratým deyip, milletin sýrtýndaki kambur "Biz ana muhalefet partisi il baþkanýnýn karþý çýkýyorsunuz. Ardýndan 98 yýlýnda mandýracýlýk iþini ne zamandýr yaptýðýna yönelik açýklamalarda bulunmadýk. Bizi gören maya çalýþýyorsunuz. Biz anayasayý iyileþ- darbe yapanlarýn davasýnda müdahil ol- herkes teþekkür ediyor da siz neden teþekkür tirelim derken neden karþý çýktýnýz. Sabah etmiyorsunuz. Muhalefet, aksa ak demek, kara ise kara demektir. Bizim de hakkýmýzý Cen- Halkýmýz hangi partiye oy vereceðini iyi farklý, öðlen farklý, akþam farklý bunlar. giz Atlas teslim etmeliydi" diyerek sözlerine bilir. Mart akþamý bunu tekrar göreceðiz. Hayvan pazarýnda gezmekle, ata bin- baþlayan Ceylan þöyle devam etti: Ahmet Sami Ceylan "Ben tencere tava satmaktan anlarým ama mekle bu iþler olmaz. Ýlk önce teþkilatlarýn birliðini saðlamak gerekir. Bu iþler siyaseti bilmekle olur. Re- tencere tava çalmayý bilmem. Biz ülkenin geleceðine dinamit koyanlarla tencere tava çalmayýz. Çok istiyorlarsa bir sürü enstrüman var onlardan çalsýnlar da hatta bizlerde dinlemeye gideladý. Çorum Koordinatörü Ýlyas Þeker Çorum'a gelerek tüm teþcep Tayyip Erdoðan gibi liderle olur. Yerel seçim sürecimiz baþlim. Bu son nokta bundan sonra iþimize bakacaðýz. Birileri konuþur hizmet kervaný yürür. Söylenmemiþ þeylerle Çorum kakezimize sunacak. Çarþamba günü Baþbakan ile il Baþkanlarý kilatýmýzý dinledi. Raporunu hazýrladý ve bu raporu genel mermuoyunu meþgul etmeyelim. Kendi aralarýndaki çekiþmelerden toplantýsýna katýlmak üzere Ankara'ya gideceðim. Baþbakanýmýz il baþkanlarýnýn düþünce ve görüþlerini alacak. Buna olaða- ötürü bizimle aþýk atmasýn. Mart akþamý varsa babayiðit saat.'kadar ýþýklarý söndürmeyelim. Biz ana muhalefet partisi ile nüstü il baþkanlarý toplantýsý da diyebiliriz. Aday adaylýðý sürecimiz Ekim'de yani yarýn baþlýyor ve Kasým tarihinde sona yýllarca komþuluk yaptýk. Sandýklar açýlýnca binlerce kiþiyle sonuçlarý paylaþýrken onlar arka kapýdan kaçýyorlardý. Ben onlara erecek. Bu süre zarfýnda hafta sonlarý da dâhil baþvurularý kabul buradan soruyorum. Belediyemizin yýktýðý ucube kültür sitesinde hiç eski kitap aradýlar mý? Bugün okullarda kitap daðýtýlýyor. tifa etmek zorundalar. Yüksek seçim kurulu takvimine göre sü- edeceðiz. Teþkilatta görevli arkadaþlar yine bu süre zarfýnda is- Hatta tabletler daðýtýlýyor. Eskiden doktorlar tam muayene etmeden ilaç yazarlardý. Ben þimdi CHP'lilere soruyorum, SSK Ceylan'ýn konuþmasýnýn ardýndan toplantý basýna kapalý olareci þekillendireceðiz." hastanesi eczanelerinden hiç ilaç aldýnýz mý? Biz SSK ile devlet rak devam etti. hastanelerini birleþtireceðiz dediðimizde karþý çýktýnýz. Þimdi Toplantýya Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Belediye TC kimlik no'su ile muayene olabiliyorsun. 8 yaþýna gelmemiþ Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, vatandaþlarýmýz için Sosyal güvencesine bakýlmaksýzýn ücretsiz muayene yapýlýyor. Eskiden özel hastanelere gitmek lükstü. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve partililer katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL Þimdi özel hastanelerde tüm masraflar devlet tarafýndan karþýlanýyor. Bu arkadaþlar da bundan faydalanýyordur muhakkak. Elbette faydalanacaklardýr. Onlar da bizim vatandaþýmýz. Eskiden Ankara-Çorum arasý duble yol olacak deselerdi düþünmeden dönem oy verirdik. Bugün Ankara- Çorum arasý saat sürüyor. Siz Ankara'ya uçarak mý gidiyorsunuz da bunlarý görmüyorsunuz. Siz bizimle uðraþmak yerine halkýmýza Çorum için ne yapacaksak onu söyleyin. Genel baþkanýnýz Türkiye için ne yapacaksa onu anlatsýn. Siz hiç Çorum'da kömür almadýnýz mý? Þimdi Çorum'da doðalgaz var. Siz ancak Avrupa'ya kendi milletinizi þikayet edersiniz. Biz ise Avrupa ve tüm dünyadaki kardeþlerimizin baþý dik gezmesini saðladýk. Artýk biz Avrupa ve Orta Doðu'nun gündemini belirliyoruz. Bizim liderimiz dimdik duruyor. Sizin döneminizde memur maaþlarýný ödemek için gereken 8 milyon TL için IMF kapýlarýnda bekliyordunuz. Asýl milliyetçilik vatandaþýnýn baþýný dik tutmaktýr. Asýl milliyetçilik benim iþ adamýmýn saygý gör- Metruk binada ölü bulundu Çorum'da yaþýndaki lise öðrencisi Kunduzhan Mahallesinde metruk bir binada ölü bulundu. Alýnan bilgiye göre, bir kiþinin binada gezindiðini gören vatandaþlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaþýndaki lise öðrencisi Eyüp Okutan'ýn cesedi ile karþýlaþtý. Olay yerine gelen saðlýk ekiplerinin incelemesinde Okutan'ýn öldüðünü belirledi. Polis ekipleri, ölen öðrencinin vücudunda kesici ya da delici yara izi bulunmadýðý, yüksekten düþme sonucu baþýndan darbe aldýðýný tespit etti. Öte yandan, gazý boþalmýþ çakmaklar bulunan binanýn madde baðýmlýsý gençler tarafýndan kullanýldýðý öðrenildi. Çorum Ticaret Meslek Lisesi birinci sýnýf öðrencisi Eyüp Okutan'ýn, sosyal paylaþým sitesi Facebook'da paylaþtýðý bir yazý ise dikkat çekti. Yazýda Okutan, "Bir meyhane buldum mezarlýðýn karþýsýnda, durmadan içiyorum sabahtan akþama, bir gün beni ararsan, bir gün beni sorarsan, ya meyhanedeyim, ya karþýsýnda" ifadelerine yer verdi. Okutan'ýn cesedi savcýsýnýn incelemesinin ardýndan otopsi için Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olay yerine gelen ölen çocuðun yakýnlarý sinir krizi geçirdi. Polis ölüm olayýna iliþkin inceleme baþlattý. Gülez, tarla çalýþan kýz çocuklarýna dikkat çekti yýldýr çocuklarýmýn kimliðine W yazdýramadým Eðitim Sen Çorum Þube Yönetim Kurulu Evrim Gülez, "Her çocuðun nitelikli, parasýz, anadilinde ve ulaþýlabilir eðitim hakký vardýr. Bu hakkýn soyut olarak varlýðý eðer hakkýn kullanýlmasý önündeki engeller kaldýrýlmazsa kaðýt üstünde kalýr. Bugün okullarýn açýlmasýnýn üzerinden iki hafta geçti ama kýz çocuklarý ders baþý yapmadý. Çünkü tarlada çalýþýyorlar" dedi. Ýmzalanan uluslararasý sözleþmelere ve yapýlan anayasal düzenlemelere raðmen hala Türkiye`de 89 bin çocuðun sokaklarda, tarlalarda, sanayi bölgelerinde ve ev içinde çalýþtýrýldýðýný kaydeden Gülez, "Okullarda eðitim almasý gereken çocuklar; bedensel, fiziksel ve ruhsal geliþimlerini tamamlamadan iþçi olarak hayata atýlýyor. En temel insani haklarý olan eðitim haklarý gasp ediliyor. Türkiye; ILO`nun 8 Sayýlý "Asgari Yaþ Sözleþmesi" ve 8 Sayýlý "Çocuk Ýþçiliðin En Kötü Biçimlerinin Bitirilmesine Yönelik" sözleþmeleri imzalamýþ ancak çocuk iþçiliðini bitirme konusunda gereken adýmlarý hala atmamýþtýr. Birleþmiþ Milletlerin Çocuk Haklarý Sözleþmesinde maddeye( 7-9-) çekince koyan hükümet Bakanlýk bünyesinde Çocuk Haklarý Ýzleme Merkezi kurmuþ ve Çocuk Haklarý Strateji Belgesi hazýrlamýþtýr. Ancak sivil toplum kuruluþlarý ve bu alanda çalýþma yapan uzmanlardan oluþan Çocuk Haklarý Ýzleme Merkezi 6 aydýr hiçbir somut karar almamýþ; çocuk iþçiliðinin bitirilmesine yönelik tek bir geliþme saðlanamamýþtýr. Göstermelik kurullar ve yayýmlanan belgelerle toplumun her kesimini etkileyen çocuk iþçiliði sorununun çözülemeyeceði açýktýr. Ýzlenen yanlýþ politikalar sonucunda temel insan hakký olan eðitim hakkýnýn gasp edilmesi kabul edilemez. AKP hükümetinin geçen yýl uygulamaya koyduðu ++ modeli sonucunda özellikle kýz çocuklarý eðitimim tamamen dýþýna itilmiþtir. Okul öncesi eðitimde kýz çocuklarýnýn okullaþma oranlarý %6 düþmüþtür. Ýlkokula devam eden kýz çocuklarýnýn %6`sý ise açýk ortaokullar dahil olmak üzere hiçbir eðitim kurumuna devam etmemektedir. Okullaþma oranlarýndaki en büyük düþüþ liselerdedir. / eðitim öðretim yýlýnda 8. sýnýftan mezun olan kýz öðrenciden / eðitim öðretim döneminde 66.67`si hiçbir eðitim öðretim kurumuna kayýt yaptýrmamýþtýr. Bu dönemde açýk liselere kayýt yaptýran kýz öðrenci sayýsý 5.78`dir. Yani; ortaöðretim çaðýndaki 8.85 kýz çocuðu sosyal geliþimleri için son derece önemli olan okullara kayýt yaptýrmamýþtýr. Özellikle kýz çocuklarýný eðitim sisteminin dýþýnda býrakan yeni model geçmiþten beri süren çocuk iþçiliði sorununu derinleþtirmiþtir. Bu modelle Hükümet çocuklara ya eve kapanmayý ya da iþçileþmeyi dayatmaktadýr. Mevsimlik tarým iþçisi olarak çalýþan çocuklar diðer çalýþma türlerine göre en kötü çalýþma koþullarýna sahiptir. Her yýl yoksulluðun yarattýðý zorlamayla aileleriyle birlikte Nisan ayýndan Ekim ayý sonuna kadar evlerinden uzak kalmaktadýrlar. Okullar kapanmadan derslerinden ayrýlan çocuklar okullar açýldýðýnda tarlalarda çalýþmaya devam etmektedir. Çocuklar Urfa, Adana baþta olmak üzere son derece aðýr koþullarda adeta çalýþma kampý sayýlabilecek þartlarda yaþamlarýný idame ettirmeye çalýþýyorlar. Sadece Urfa`da bugün bin çocuk mevsimlik tarým iþçiliði yapýyor. Barýnmadan, giyime, gýdaya kadar bir çok sorunla baþa çýkmak zorunda kalan çocuklar üstüne üstlük gittikleri bölgelerde kimliklerinden dolayý ayrýmcýlýða maruz kalmaktadýrlar. Çocuklarýn ekonomik, kültürel ve sosyal olarak yaþadýklarý zorluklar eðitime de yansýmakta; çocuklar okula döndüklerinde dahi derslerine alýþamamaktadýr. Tüm çocuklar için parasýz, nitelikli,anadilde ve ulaþýlabilir eðitim hakkýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý için mücadele eden Eðitim-Sen`li öðretmenler olarak çocuklarýmýz tarlada çalýþýrken okullarda ders anlatmak istemiyoruz. Uluslararasý sözleþmelere konulan çekincelerin acilen kaldýrýlmasýný ve gerekli bütün düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz" þeklinde kaydetti. yýldýr çocuklarýnýn isminde bulunan W harfini nüfusa kaydettirmeye uðraþan Mardinli avukat Gürsel Ekmen Miroðlu, bugün açýklanacak demokratikleþme paketiyle W, Q ve X yasaðýnýn kalkmasýný umuyor. Miroðlu, engel aþýlýr aþýlmaz çocuklarýnýn adlarýnýn düzeltilmesi için yargýya baþvuracak. Mardinli avukat Gürsel Ekmen Miroðlu, 979 ve 98 doðumlu çocuklarýna Bawer ve Welat isimlerini koydu. 985 yýlýnda çocuklarýný nüfusa kaydettirmek için gittiðinde, yasak olduðu gerekçesiyle bu isimler kabul edilmedi. Miroðlu, kendisi gibi avukat olan eþiyle birlikte verdiði bir yýllýk hukuk mücadelesinden sonra çocuklarýnýn isim hakkýný kazandý ancak W yasaðýný geçemedi. Çocuklarýn isimleri W harfi olmayan þekilde Baver ve Valat olarak kayda geçirildi. Yaklaþýk yýldýr verdiði hukuki mücadelesine raðmen çocuklarýnýn isimlerini doðru þekilde kaydettiremeyen Miroðlu ailesi, bugün açýklanacak demokratikleþme paketiyle W, Q ve X yasaðýnýn kalkmasýný bekliyor. 985 yýlýnda Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi nce haklarýnda dava açýlan Miroðlu ailesi, beraat eder. Daha sonra çocuklarýnýn isimlerinin kabul edilmesi için dava açan Miroðlu, Türk Medeni Kanunu na göre çocuklara isim koyma hakkýnýn ailede olduðunu hatýrlatýr. Dava aþamasýnda mahkeme, Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu na isimleri sorar. Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu, mahkemeye gönderdiði yazýda söz konusu isimlerin Türkçe karþýlýðýnýn olmadýðýný vurgular. Bilirkiþi raporunda ise Lozan Barýþ Antlaþmasý na göre azýnlýklarýn çocuklarýna koyabileceði isimler olduðu ifade edilir. Bunun üzerine mahkeme 986 yýlýnda çocuklarýn isimlerinin Baver ve Valat olarak nüfusa kaydedilmesine karar verir. Miroðlu ailesi daha sonra çocuklarýnýn isimlerinin düzeltilmesi için verdiði hukukî mücadeleden ise sonuç alamaz. Diyarbakýr da çalýþan avukat Gürsel Ekmen Miroðlu, Bawer ve Welat isimlerinin 98 darbesi yönetimi tarafýndan kabul edilmediðini söylüyor. Bu yýllarda isimlerle ilgili büyük sýkýntýlarýn yaþandýðýný anlatan Miroðlu, vatandaþlarýn nüfus dairelerinde çocuklarýna Kürtçe isimler koymaktan vazgeçirildiðine þahit olduðunu vurguluyor. Miroðlu, Evde ve arkadaþlarý arasýnda Kürtçe, resmiyette ise Türkçe isimle tanýnan binlerce kiþi var. Bugün bile bazý davalarda bu evde kullandýklarý adlar kod isim olarak mahkeme iddianamelerine girmekte ve oldukça maðduriyet oluþturmaktadýr. diyor. Bu konudaki çözümün Kürtçenin hayatýn her alanýnda kullanýmýnýn serbest býrakýlmasý olduðunu dile getiren Miroðlu, þunlarý söylüyor: Kürtçe de Türkiye de kullanýlan tüm diller gibi bir Türkiye dilidir. Temel hak ve özgürlükler alanýnýn hýzla geniþlediði bugünün Türkiye sinde Kürtçenin kullanýmý sorun olmaktan çýkmalý artýk. Ýktidarda olmasýna raðmen sistemin bozukluklarýna karþý olan muhalif tavrýyla, mevcut sistemi gitgide iyiye dönüþtüren AK Parti hükümetinin ve Sayýn Baþbakan ýmýzýn Kürtçenin kullanýmý konusunda kalýcý çözüm getireceklerine olan inancýmýz tam. Miroðlu, yasaðýn kalkmasýyla birlikte çocuklarýnýn isimlerinin düzeltilmesi için yargýya ilk baþvuracak kiþilerden olacaðýný dile getiriyor.

10 HABER EKÝM SALI OSMACIKLI BADMÝNTONCU YAREN DÖLCÜ HIZ KESMÝYOR Ýsmail Burak Derindere Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaren Dölcü Ýsviçre'de bronz madalya kazandý. 6-9 Eylül tarihleri arasýnda Ýsviçre'de yapýlan ve yýlýnda yapýlacak olan U5 Avrupa Þampiyonasýna puan veren, Swiss Open Badminton þampiyonasýnda tek bayanlar kategorisi ve karýþýk çiftler kategorisinde bronz madalya kazanarak U5 Avrupa Þampiyonasýnda ne kadar iddialý olduðunu gösterdi. Konuyla ilgili açýklama yapan ÝBD Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü ve ayný zamanda Milli Takým Antrenörü Barýþ Boyar "Badminton branþýný Osmancýk ilçesinde baþlattýðýmýzdan bu yana tam 7 yýl geçti. Ana hedefimiz bu branþta Ýlimiz ve Ýlçemiz adýna Avrupa derecesi yapmaktý. Bu doðrultuda çalýþmalarýmýzý yoðun bir þekilde devam ettirdik. Söz verdiðimiz gibi hedefimizden þaþmadýk ve baþarýlarýmýzý günden güne artýrdýk. Sporcum Yaren Dölcü Ýsviçre'de yapýlan turnuvada da Avrupa þampiyonasýnda ne kadar iddialý olduðunu gösterdi. Ýnþallah her þey yolunda giderse ilimize ve ilçemize büyük bir baþarý daha kazandýrýp Badminton branþýnda ki marka deðerimizi artýrma çabasýndayýz. Bunun için ne gerekirse yapmaya çalýþýyoruz. Milli takýmlarda Yaren'in karýþýk çiftlerde ki partneri olan ve Ýstanbul'da spor yaþantýsýný sürdüren Kubilay Sadi' yi de okul kaydýný yaparak ilçemize getirdik. Bu sporcuda gücümüze güç kattý. Þu anda yoðunlaþtýðýmýz tek konu Avrupa Þampiyonasý inþallah yüzümüzün akýyla bu iþi de baþarýp daha yeni baþarýlara adým atmak istiyoruz. Sporcularýmýzýn bu turnuvalara daha iyi hazýrlanabilmesi için þartlarýmýzýn biraz daha düzeltilmesi gerekiyor. Çalýþtýðýmýz salonun zemini parke olmasý sebebiyle sporcularýmda sakatlýk problemleri baþladý. Benim ricam çokta maliyetli olmayan tane kauçuk badminton kortunun salonumuza kazandýrýlmasý. Bunun için ilçemize çok iþ düþüyor. Bu çocuklar bizim çocuklarýmýz, bu çocuklar bu ilçe için çok þey baþardýlar. Onlarýn daha büyük baþarýlara imza atabilmesi için ve daha önemlisi herhangi bir saðlýk problemiyle karþýlaþmamalarý için onlara hak ettikleri ortamlarýn hazýrlanmasý gerekiyor. Bu sebeple hayýrsever iþ adamlarýmýzdan yardým bekliyoruz. Bu baþarýlarýn kazanýlmasýnda bize çok destek olan baþta kulüp baþkanýmýz Ýsmail Burak Derindere'ye, Baþkan Yardýmcýmýz Muharrem Atagün'e ve yönetim kurulumuza, Belediye Baþkanýmýz Bekir Yazýcý'ya, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Haþim Eðer'e, Osmancýk Milli Eðitim Müdürümüz Fatih Üçok'a ve sporcularýmýn sakatlýk problemleriyle ilgilenen ve bu konuda desteðini hiç esirgemeyen Doktor Davut Çaðlar'a teþekkür ederim" dedi. SPOR SERVÝSÝ Kupa Külcü'ye verildi Geçtiðimiz hafta sonu Ankara'da yapýlan müsabakalarda Güreþ Birinci Ligine çýkan Çorum Belediyesi Güreþ takýmý aldýklarý kupayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye verdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nde düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 5 yýl önce göreve geldiklerinde devraldýklarý Belediyespor da ciddi çalýþmalar yaptýklarýný kaydederek, "Yaptýðýmýz ciddi çalýþmalarýn sonrasýnda baþarýlarda gelmeye baþladý. Ýlk olarak futbol takýmýmýz profesyonel lige yükseldi. Þimdi ise güreþ takýmýmýz geçtiðimiz hafta sonu Ankara'da yapýlan müsabakalarda maçýn 'sini kazanarak Birinci Lige çýktý. Bu baþarýda emeði olan herkese teþekkür ediyorum" dedi. SPOR SERVÝSÝ OÐUZLAR'DA KIRK PINAR HAVASINDA GEÇEN KARAKUCAK GÜREÞLERÝ ios 7 hastalýðý yayýlýyor iphone, ipad ve ipod larýný ios 7 iþletim sistemine güncelleyen Apple kullanýcýlarý, deniz tutmasý gibi belirtilerle doktorlara baþvurmaya baþladý. Uzmanlar, birçok kullanýcýyý etkileyen ortak rahatsýzlýklarýn, ekranýn çok parlak olmasý ve ikonlarýn tasarýmýnýndan kaynaklanýyor olabileceðini belirtti. Apple ýn destek sayfasýna sýkýntýlarýný belirten okuyuculardan bir tanesi, telefonunu sadece dakika kullandýktan sonra kusacak hale geldiðini belirtti. Psikolog Frederick Bonato, ios 7 nin eski versiyonlara kýyasla animasyonlara ve dinamik bir arka plana sahip olduðunu belirterek, ekran hareketliliðinin rahatsýzlýklardan sorumlu olabileceðini öne sürdü. LiveScience sitesine açýklamaya yapan ABD nin Montclair State Üniversitesi nden Bonato, Yeni iphone lar ile deney yapmadýk, ancak yaþanan sorunlarýn ekrandaki hareketlerle baðlantýlý olduðuna eminiz... Dahasý, ekran çözünürlüðü çok yüksek. Bu da çok keskin, net ve hareketli görüntülerle karþý karþýya kalýyorsunuz dedi. Uzmanlar, ios 7 deki ikonlarýn sürekli olarak arka planla birlikte hafifçe hareket ettiðini, böylece ortaya D etkisi çýktýðýný belirtti. Paralaks etkisi olarak tanýmlanan durum, ikonlarýn arka plan üzerinde süzülüyormuþ gibi görünmesine neden oluyor. Bonato, Düz olduðunu bildiðiniz bir ekran üzerinde üç boyutlu görünüm tecrübe etmek, mide bulandýrýcý bir etki oluþturabilir dedi. ipad DE ETKÝ DAHA FAZLA ios 7, uygulamalar arasýnda geçiþ yaparken, ekranýn yakýnlaþtýðý ve uzaklaþtýðý izlenimi doðuruyor. Bu izlenim, kullanýcýlara sanki hareket ediyorlarmýþ etkisi veriyor. Bonato, Görsel olarak, girdi hareket ettiðiniz izlenimi veriyor... Ancak diðer tüm duyularýnýz aksini söylüyor. Yeni iphone modelleriyle bu etki fazlasýyla hissediliyor yorumunu yaptý. IMAX sinemalarý ve uçuþ simülasyonlarýnýn yarattýðý etkiyi küçük ekranda az da olsa ortaya çýkaran ios 7, beynin hareket algýsýnda þüpheye düþmesine neden oluyor. ABD nin Saint Peter's Üniversitesi nde siber hastalýklarý araþtýran Andrea Bubka, ios 7 etkisi, ipad de daha kötü. Ekran daha büyük ve daha fazla bir görüþ alaný kapsýyor dedi. ios 7, iki boyutlu olmasýna raðmen üç boyutlu gibi görünüyor, bu nedenle gözler odaklanacaðý noktayý karýþtýrýyor. Minnesota Üniversitesi nde hareket kaynaklý rahatsýzlýklarý araþtýran Thomas Stoffregen, ios 7 nin neden olduðu bu sorunlar beni þaþýrtmadý... Görüntüleme teknolojisi geliþtikçe daha yüksek ekran çözünürlüðü karþýmýza çýkýyor ve bu durum insanlarý hasta etmeye daha fazla meyilli oluyor dedi. Bubka, en iyi çözümü kýsa bir þekilde özetliyor: Bir süreliðine kafanýzý baþka bir tarafa çevirin. Oðuzlar da bu yýl. sü düzenlenen Altýn Koz Kültür Sanat Etkinlikleri Doða ve Su Sporlarý Festivali kapsamýnda yapýlan Karakucak Güreþlerinde finalde Samsunlu Þaban Yýlmaz'ý yenen Çorum Sungurlulu Murat Gençtürk baþ pehlivan oldu. Çok sayýda davetli ve belediye baþkanlarýnýn izlediði güreþlere pehlivan katýldý. Güreþlere Çorum ile birlikte Antalya, Ýzmir, Ýzmit, Ordu. Samsun ve çevre illerden çok sayýda pehlivan katýldý. Cumartesi günü sabah saatlerinde pehlivanýn katýlýmýyla baþlayan güreþler akþam saatlerinde sona erdi. Kýrkpýnar'da mücadele eden çok sayýda güreþçinin mücadele ettiði Oðuzlarda izleyenler nefes kesen müsabakalarý izleme imkaný buldular. Binlerce vatandaþýn heyecanla beklediði ve takip ettiði güreþlerde baþ pehlivanlýk için toplam 6 güreþçi mücadele etti. Güreþ severlerin ilgi odaðýnda bu senenin kýrk pýnar baþ pehlivaný Antalyalý Ýsmail Balaban'ýn yaný sýra Þaban Yýlmaz, Murat Gençtürk, Ýsmail Çoraman, Hasan Cengiz, Hasan Tuna, Fatih Atlý, Bayram Ertan, Mükerrem Kýyý, Yüksel Kalay, Fatih koyuncu, Yalçýn Sözen, Mahmut Kavakcý, Salih Þahin, Emin Koçak, Fatih Kambur,Osman Erdoðan gibi ünlü pehlivanlar vardý. Büyük çekiþme içerisinde geçen baþpehlivanlýk mücadelesinde Ýsmail Balaban'ý yenen Murat Gençtürkle, Fatih Kambur'u yenen Þaban Yýlmaz finalist oldu. Murat Gençtürk ve Þaban Yýlmaz arasýndaki final mücadelesi karþýlýklý ataklarla geçti. Heyecanla beklenen sonuç Murat Gençtürk'ün müsabakanýn. Dakikasýnda Þaban Yýlmaz'ý paça kazýk oyunu ile düþürerek baþpehlivanlýðý elde etti. Þaban Yýlmaz. olurken,.lüðü Ýsmail Balaban ve Fatih Kambur paylaþtý. Güreþleri izleyen güreþ severler Oðuzlar Belediye Baþkaný'na böylesine güzel bir organizeden dolayý teþekkür ettiler. Güreþlerin Kýrkpýnar'ý aratmadýðýný belirten Güreþ severler Oðuzlar ilçesinde yapýlan bu müsabakalarýn Türkiye'ye örnek olmasýný dilediler ve Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk'tan bu organizenin önümüzdeki yýllarda da artarak devam etmesi temennisinde bulundular. Böylesine hatasýz ve baþarýlý bir organisazyona imza atan Oðuzlar belediye baþkaný Ali Uyanýk tebrik ve kutlamalara karþýlýk vermekte zorlandý. SPOR SERVÝSÝ

11 EKÝM SALI SPOR Çorumspor Yönetimi yazýlý basýn açýklamasý ile Kastamonuspor karþýlaþmasýný deðerlendirip karþýlaþmada takýmlarýný yalnýz býrakmayan taraftarlarýna teþekkür ederek, galibiyet sevinci yaþatamadýklarý için üzüntülü olduklarýný belirttiler. Yönetim açýklamasýnda ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran'a da amatör takýmlara sahip çýkmasý gerektiði yönünde uyarýda bulundu. Kýrmýzý siyahlý yönetim açýklamalarýnýn son bölümünde ise 'Çorumspor'a sahip çýk' sloganý ile hafta sonunda bir yürüyüþ düzenleneceðini duyurdu. "ÇORUMSPOR KULÜBÜ BAÞKANLIÐI Nazmi Avluca Semt Sahas'ýnda güvenlik sýkýntýsý olmasýna raðmen Kastomunuspor maçý olaysýz bir þekilde geçmiþtir. Bizleri Nazmi Avluca Semt Sahasý'nda yalnýz býrakmayan 6 civarýndaki gerçek Çorumspor taraftarý ve taraftar temsilcimiz Þevket Reis'e ne kadar teþekkür etsek haklarýný ödeyemeyiz. Ýsterdik ki, onlara bir galibiyet hediye edelim. Ama olmadý, yönetimimizin ve hocamýzýn transferle ilgili çalýþmalarý devam etmektedir. Çorumspor basýn açýklamasý yaptý Çorumspor'a sahip çýk' Bundan sonraki hafta Ankara'da oynayacaðýmýz Baðlum maçýnda taraftarýmýza layýk olduklarý galibiyeti hediye etmek istiyoruz. Futbolcularýmýzýn iyi niyetinden ve mücadelesinden dolayý teþekkür ediyoruz. Futbolcularýmýzýn da bu muhteþem taraftarýmýza galibiyet armaðan edemedikleri için üzgün olduklarýný belirtmek isteriz. Ayrýca yönetim olarak zor þartlarda olmamýza ve takýmýmýz için bile araç sýkýntýmýz varken Nazmi Avluca Semt Sahasý'na gidemeyen taraftarlarýmýza Dr. Turhan Kýlýççýoðlu Stadyumu'nun önünden Nazmi Avluca semt sahasýna maç saatine kadar servisle taþýdýk. Ayrýca amatör spor kulüpleri baþkaný Sefer Kurtaran'a da amatör spor kulüplerine sahip çýkmasý gerektiðini hatýrlatmak isteriz. Aksi durumda bu görevde bulunmasýnýn bir anlamý yoktur. Taraftarlarýmýzýn organizesinde olacak Çorumspor'a sahip çýk yürüyüþüne de yönetim futbolcu ve aileleriyle birlikte destek vereceðimizi de kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz" SPOR SERVÝSÝ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF) baþkaný Sefer Kurtaran Çorumspor-Kastamonuspor karþýlaþmasýnýn Nazmi Avluca Sahasýna alýnmasýna dair açýklamalarda bulundu. Çorum Belediyespor Yönetiminin saha bakýmýndan dolayý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'ný bu hafta Çorumspor- Kastamonuspor maçýnýn oynanmasý için izin vermemesi üzerine saha sorunu baþ gösterdi ve bu konu yerel gazetelerde iki kulüp yönetimlerinin yazýlý açýklamalarý ile yer almýþtý. Belediyespor yönetimi ile kýrmýzý siyahlý yönetim arasýnda bu konu hakkýnda hafta içinde görüþmeler yapýldýðýnýn iddia edilmesinin ardýndan Çorumspor- Kastamonuspor karþýlaþmasý Nazmi Avluca Sahasý'na alýndý. Kurtaran: Federasyon benden saha ismi istedi Sahanýn son dakika deðiþmesinden ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran'ý sorumlu tutan kýrmýzý siyahlý taraftarlar maçýn oynadýðý anda ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran'ýn istifa etmesi yönünde tezahüratlarda bulundular. ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ile yaptýðýmýz telefon görüþmesinde, baþkan Kurtaran bazý konularýn kamuoyuna yanlýþ aksettirildiðini bu nedenle tepkilerin olduðunu belirterek þu açýklamayý yaptý. Kurtaran " Ýlk önce benim tek baþýma saha deðiþtirme gibi bir yetkim yok ve saha deðiþikliði içinde federasyonu arayan ben deðilim. Belediyespor yönetiminin sahanýn bakýmda olmasý nedeniyle bu hafta Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda karþýlaþma oynatýlmayacaðýný federasyona bildirmesi ile Federasyon yetkilileri benden saha ismi istedi bende federasyonun isteði üzerine iki kulüp yönetimlerini bilgilendirerek maçýn oynanacaðý saha olarak Nazmi Avluca Sahasý'ný federasyona bildirdim. Dediðim gibi benim zaten böyle bir yetkim yok. Fakat maçýn Nazmi Avluca Sahasý'na alýnmasý için benim Çorumspor yönetimi adýna bir yazý yazdýðým yönünde yanlýþ bilgilendirmeler oldu. Oysaki benim böyle bir yazýyý yazmam hiçbir þartta mümkün deðil. Federasyon benden saha ismi ister ben saha ismi veririm. Ýki kulüp yönetimi ile de gerekli görüþmeleri yaptým ve iki kulüp arasýnda uzlaþma saðlanmasý adýna da elimden geleni yaptým" dedi. Telefon görüþmesinin sonunda Kurtaran, iki kulüp arasýnda yaþanan bu kýsýr çekiþmenin Çorum futboluna zarar verdiðini belirterek her iki yönetimi saðduyulu davranmaya davet ettiðini sözlerine ekledi. ADNAN YALÇIN BAL Ligi 6 Grup'ta puan durumu Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor'un yer aldýðý Bölgesel Amatör Küme(BAL)6. Grup'ta. Haftanýn ardýndan ilk iki sýrasýna Bartýnspor liderliðe oturdu. Kastamonuspor ile Çorum'da - berabere kalan kýrmýzý siyahlýlar puanla haftayý. Sýrada kapatýrken, diðer temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise deplasmanda Tosya Belediyespor'a - maðluo oldu ve haftayý puanla 6. Sýrada kapattý. Toplu Sonuçlar Çorumspor - Kastamonuspor : - Tosya Bld - Ýskilip Bld : - Etimesgut Bld - Nevþehirspor : - Kýrýkkalespor - Baðlum Bld : - Safranboluspor - Gölbaþý Bld : - Sincan Bld - Yeþil Kýrþehirspor : - Bartýnspor - Aksaraya Bld : - Takýmlar Bartýnspor Tosya Belediyespor Gölbaþý Belediye Baðlum Bld. MKE Kýrýkkalespor Ýskilip Belediyespor Aksaray Belediyespor Sincan Belediyespor Etimesgut Bld Yeþil Kýrþehirspor Çorumspor Nevþehir Spor Gençlik Kastamonuspor Safranboluspor Puan Durumu O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Kamu Hastaneler Birliði'nden Futsal'a katýlým "Futsal Çorum'a heyecan katacak" Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajan tarafýndan yapýlacak olan Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'na bir katýlýmda Kamu Hastaneler Birliði'nden geldi. Futsal Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani'ye bir ziyarette bulunurken, Happani'ye turnuva hakkýnda genel bilgiler verdi. Futsal Turnuvasý hakkýnda konuþan Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani de ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirirken, Futsal Turnuvasý'nýn Çorum'a yeni bir heyecan katacaðýna ve güzel bir turnuva geçeceðine inandýðýný söyledi. Happani, Kamu Hastaneler Birliði bünyesinde birkaç takýmla da turnuvaya katýlým göstereceklerini de dile getirirken, iddialý birkaç takýmla turnuvada yer alacaklarýný ve turnuvanýn sosyal ve sportif anlamda da Çorum'a güzel þeyler katacaðýný belirtti. Birkaç takýmla turnuvaya katýlmalarý için talimatlarýný veren Turgay Happani son olarak turnuvayý düzenleyecek olan Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans'a da teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ Baðlum Bld - Çorumspor Ýskilip Bld - Etimesgut Bld Aksaray Bld - Sincan Bld Gölbaþý Bld - Bartýnspor Kastamonuspor - Tosya Bld Nevþehirspor - Safranboluspor Y. Kýrþehirspor - Kýrýkkalespor Baðlumspor maçý hazýrlýklarý baþlýyor Ligin ilk haftasýnda Ýskilip Belediyespor maðlubiyeti ikinci haftasýnda Kastamonuspor beraberliði ile morallerin bozulduðu Çorumspor, bugün saat.'da Nazmi Avluca Sahasý'nda yapacaðý antrenmanla ligin üçüncü haftasýnda Ankara deplasmanýnda karþýlaþacaðý Keçiören Baðlumspor maçý hazýrlýklarýna baþlayacak.kötü gidiþe bir an evvel son vermek isteyen Çorumspor yönetimi teknik direktör Sunay Güneþ'in raporu doðrultusunda takviyeler yapacaðý öðrenilirken yeni isimlerin bugün yapýlacak antrenmana çýkmasý bekleniliyor.adnan YALÇIN Güneþ: Büyük taraftarýmýza sonsuz teþekkürler Ligin ikinci haftasýnda evinde Kastamonuspor ile - berabere kalarak altýn deðerinde puan kaybý yaþayan Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ yaptýðý maç deðerlendirmesinde en büyük üzüntülerinin taraftarlara galibiyet sevinci yaþatamamalarý olduðunu söyledi. Karþýlaþmanýn teknik analizinde eksiklerinin olduðunu kabul eden Güneþ, futbolcularýnýn özverili oyunundan maç kazanma hýrslarýndan ve mücadelelerinden dolayý çok memnun olduðunu ancak son vuruþlardaki eksikleri nedeniyle Kastamonuspor karþýlaþmasýndan puan çýkaramadýklarýný dile getirdi. Eksiklerinin olduðunu ve bunun farkýnda olduklarýnýn altýný çizen Güneþ "Eksikliklerimizi gidermek için oyuncu arayýþlarýmýz devam ediyor. Bu hafta içinde de görüþme olduðumuz savunma ve forvet oyuncularýný kadroya katmak için uðraþacaðýz. Gol problemimizi çözdüðümüz andan maç kazanmaya baþlayacaðýz. Taraftarýmýzýn bu konuda endiþelerini gidereceðiz. Ben yine tekrar etmek istiyorum, bizleri deplasmanda ve sahamýzda yalnýz býrakmayan cefakar taraftarlarýmýza sonsuz teþekkürler ediyorum"adnan YALÇIN Tosya karþýlaþmasýnda çok iyi mücadele etmelerine raðmen - yenildiklerini, belirten Ýskilip Beldiyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu maç yorumunda þunlarý söyledi. ". lig hedefiyle oluþturulmuþ bir kadro ile ligde mücadele eden Tosya Belediyespor'u kutluyorum. Geçen yýlki gerilimli olay nedeniyle iki kardeþ kulübün mü- mücadele verdiler cadelesi istediðimiz gibi centilmence bitti. Biz iç saha maçlarýna daha fazla önem veriyoruz. Bu nedenle Tosya Armutçu: Ýnanýlmaz bir Belediyespor maçýna genç futbolculardan kurulu bir kadro ile geldik. Sakat ve cezalýlarýn yanýnda bazý arkadaþlarý iç saha maçlarýnda oynatýyoruz. Genç - futbolcu ile geldiðimiz maçta güçlü kadrosu ile Tosya Belediyespor önünde puan için elimizden gelen mücadeleyi verdik. Maçýn son dakikalarýnda bir anlýk tecrübesizlik sonucunda yediðimiz golle maðlup ayrýldýk. Ben maç boyunca centilmence geçen mücadeleden dolayý iki takým futbolcularýný kutluyorum. Tosya Belediyespor'a hedefe giden yolda baþarýlar diliyorum. Bizim hedefimiz önce ligi son iki sýradan üstte bitirmek sonrada Çorumspor'un üzerinde yer almak. Bu hedef doðrultusunda sahamýzda oynayacaðýmýz maçlara daha fazla önem veriyoruz. Bu hedef doðrultusunda mücadelemiz sürecek" dedi. SPOR SERVÝSÝ

12 EKÝM SALI Belediyespor, hazýrlýklara baþlýyor Batman Petrolspor karþýlaþmasýndan aldýðý yenilgi ile Çorum'a dönen Çorum Belediyespor günlük iznin ardýndan bugün Sakaryaspor hazýrlýklarýna baþlayacak. Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 5.'te yapacaðý antrenman ile Sakaryaspor maçýnýn hazýrlýklarýna start verecek olan Çorum Belediyespor'da haftanýn ilk çalýþmasýna tüm futbolcularýn katýlmasý bekleniliyor. Özbað: Biz futbolla onlar ise bizi farklý dövdü Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, Batman Petrolspor maçý yorumunda kötü yönetim sergileyen bir hakem, saldýrgan Batman taraftarýna raðmen iyi futbol oynadýklarý maçtan puansýz döndüklerini söyledi. Özbað, Batman Petrolspor maçýnda oyuna iyi baþlamalarýna raðmen bireysel hatalardan yedikleri golle maðlup duruma düþtüklerini belirterek "Önceki karþýlaþmalarýmýza oranla bu maçta topa sahip olan bizdik. Maçtaki tek sýkýntýmýz ilk yarý itibariyle hücumda çoðalamadýk. Ýlk yarýnýn uzatma dakikasýnda yine bireysel hatalardan yediðimiz ikinci gol iþimizi iyice zorlaþtýrdý. Devre arasýnda oyuncularýmdan oynadýðýmýz futbolun verdiði umutla futbolcularýmýza her türlü riski alarak yüklenmelerini istedim. Forveti çiftledik ve ilk dakikalarda bulduðumuz golle rakibi paniðe soktuk bizde moral bulduk. Bizim golümüzden sonra bir anda her þey deðiþti. Hakem korkmaya tribünler pislik yapmaya baþladý. Rakip takýmdan her oyuncu zaman geçirmek için yattýðý yerden kalkmadý. Bizim aldýðýmýz faullerde ise tribünlerden pet þiþeler yaðdý. Oyunda biz futbolumuzla rakibi döverken, onlarda bizi farklý þekilde dövdüler. Kazanmak için her yolu mubah sayan bir takýma karþý mücadele ettik. Böyle bir hakemin bu maça verilmesi de ayrý bir hataydý. Karþýlaþmadaki tribün terörünü þöyle ifade edebilirim. Sadece bana dört tane büyük pet þiþe isabet etti. Futbol yaþantýmda sahaya bu kadar pet þiþe atýlan bir maç görmedim. Kaybettiðimiz maçtan bile gereken dersleri çýkardýðýmýza inanýyorum. Futbol olarak, istek olarak geldiðimiz nokta bizim için büyük avantaj olarak görüyorum. Bireysel ve pozisyon hatalarý yaptýk sonucunda da maðlup olduk. Biz bu maðlubiyetten gereken dersleri alýp bunlara iyi çalýþacaðýz ve iki hafta üst üste evimizde oynayacaðýmýz karþýlaþmalarý kazanarak grupta kendimize en üst sýralarda yer bulacaðýz" dedi. SPOR SERVÝSÝ GÖKHAN AKIN "GALÝBÝYET SEVÝNCÝNÝ YAÞAYAMADIK" Pazar günü Petrolspor ile Çorum Belediyespor arasýnda oynanan karþýlaþmada Petrolspor'un - galip gelmesine raðmen sahaya atýlan yabancý maddeler nedeniyle buruk sevinç yaþanýyor. Petrolspor kulüp baþkaný Gökhan Akýn, maç sonrasý sahaya atýlan pet þiþeler nedeniyle galibiyet sevincini yaþayamadýklarýný belirtirken, "Öncelikle alýnan anlamlý galibiyetten ötürü teknik heyet ve sporcu arkadaþlarýmý tebrik ediyorum. Yýllardýr Batman taraftarlar derneðinin Petrolspora manevi olarak elinden gelen tüm desteði vermesi bizi son derece sevindiriyor. Lakin hafta sonu Petrolspor ile Çorum Belediyespor arasýnda oynanan karþýlaþmada eski sporcularýmýz olan Emir Gökçe ve Nedim Köseoðlu taraftarlarý tahrik etmiþtir. Gönül isterdi ki Petrolspor'un her maçta galibiyetten büyük pay sahibi olan taraftarlarýmýzýn onlara uymamasýydý. Galip gelmemize raðmen maalesef galibiyet sevincini yaþayamadýk. Batmanlý sporseverlerin þampiyonluk yolunda Batmanlýlarda bizi suçluyor! Çorum Belediyespor'un deplasmanda oynadýðý olaylý Batman Petrolspor karþýlaþmasý sonrasýnda Batman Gazetelerinde, olaylarýn çýkmasýnýn nedeninin Çorum Belediyesporlu futbolcularýn seyircileri tahrik etmesi olarak yorumlandý. Batman gazetelerinden yansýyan haberlerde, geçtiðimiz sezonda Batman Petrolspor formasý giyen Emir ve Nedim'in seyircileri tahrik ettiði iddia edildi. Batmanlýlar Çorum Belediyespor'un golünün ardýndan eski futbolcularý Emir'in tribünlere hareket yaptýðý hakemin hareketinden dolayý bu futbolcuyu sarý kartla cezalandýrdýðýný iddia ederek Beldiyesporlu futbolcularý suçladýlar. ADNAN YALÇIN bu takýmý centilmenlik kurallarý çerçevesinde desteklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde alýnan cezalar Petrolspor'un þampiyonluk yolunda önünü kesecektir." dedi. SPOR SERVÝSÝ

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan

Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan Yabancý öðrencilerin tercihi Hitit Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KýrgýzRus Slavyan Üniversitesi'nin 20. Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Kýrgýzistan'ýn baþkenti Biþkek

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Çorum Fen Lisesi. Rektör Prof. Dr. ziyaret etti. SAYFA 2 DE

Çorum Fen Lisesi. Rektör Prof. Dr. ziyaret etti. SAYFA 2 DE Halk Saðlýðý da Futsal'da yerini alacak Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan düzenlenecek olan Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'na katýlýmlar giderek artarken... SAYFA 10 DA SGK

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı