AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr"

Transkript

1 ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr TASFÝYE EDÝLMELÝ Adem Özköse (solda): Bize dua edenlere özellikle teþekkür ediyoruz. Allah razý olsun. FO TOÐ RAF: A A SURÝYE DEKÝ GAZETECÝLER: Döneceðimiz günü bekliyoruz usu ri ye de kay bo lan Türk ga ze te ci ler A dem Öz kö se ve Ha mit Coþ kun, ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým i le Þam da gö rüþ tü. Þam da çe ki len gö rün tü ler de A dem Öz kö se, i - yi ol duk la rý ný i fa de e de rek, Al lah a þü kür ler ol sun. Ýn þal lah Tür ki ye ye dö - ne ce ði miz gü nü bek li yo ruz þek lin de duy gu la rý ný di le ge ti rir ken, Ha mit Coþ kun da, Bu gün en mut lu gü nüm i fa de si ni kul lan dý.n 8 de YARD. DOÇ. DR. ÝSMET AKÇA: ORDUYLA DOÐRUDAN ORGANIK ÝLÝÞKÝ ÝÇÝN- DEKÝ BÝR KURUMUN ÝKTÝSADÎ ALANIN ÝÇÝNDE OLMASI GARABETÝ BÝTMELÝ. 27 MAYISÇILAR KURDU, 50 YILDIR HÂLÂ DEVAM EDÝYOR u OYAK, 3 O cak 1961 de, ya ni 27 Ma yýs 1960 as ke rî dar be si nin he men ar dýn dan, Mil lî Bir lik Ko mi te si ta ra fýn dan çý ka rý lan 205 sa yý lý ya say la ku - rul du. Bu ra da da ha ga rip o lan, 27 Ma yýs dar be yö ne ti mi es na sýn da bu ya - sa nýn çýk ma sýn dan zi ya de, böy le bir ya sa nýn a ra dan ge çen 50 yý la rað - men bir kaç kü çük tek nik de ði þik lik dý þýn da hâ lâ yü rür lük te ol ma sý. Ben OYAK ýn tedricen tasfiye edilmesi gerektiðini düþünüyorum. BENZERLERÝ SADECE DARBE ÜLKELERÝNDE MEVCUT u De mok ra tik leþ me ko nu sun da çok faz la yol kat e de me miþ, si ya sal ta - rih le rin de as ke rî mü da ha le le rin bol ol du ðu ül ke ler de de O YAK'ýn ben zer - le ri var. Mý sýr, Su ri ye, En do nez ya, Hon du ras, Ni ka ra gu a, El Sal va dor, Þi - li... O YAK la bir lik te dün ya da en er ken dö nem de var o lan mo del ler den bi - ri Pa kis tan da. Hat ta o ra da her kuv vet ko mu tan lý ðý nýn ay rý bir O YAK ý var. Tür ki ye bu ör nek le rin en er ke ni. MEDYA POLÝTÝK say fasý 11 de ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝNDE Na maz ya sa ðý hâ lâ tam kalk ma dý u Me mur-sen An ka ra Ýl Baþ ka ný Mus ta fa Kýr, An ka ra Ü ni - ver si te si ne bað lý Ce be ci E ði tim Fa kül te si yer leþ ke si i le Ve te ri ner Fa kül te si öð ren ci le ri ne na maz ya sa ðý uy gu lan dý - ðý ný söy le di. Kýr, a çýk la ma sýn da, öð ren ci le rin yer leþ ke i çin - de i ba det ha ne ol ma dý ðýn dan va kit li na maz la rý ný ký la ma - dýk la rý, ders a ra la rýn da çev re ca mi le re na maz i çin git tik le - rin de der se geç kal dýk la rý i çin öð re tim ü ye le ri ta ra fýn dan der se a lýn ma dýk la rý ný bil dir di. Ha be ri say fa 9 da Putin baþkanlýðý Medvedev'den devraldý. FO TOÐ RAF: A A DÖRT YIL ARADAN SONRA Vla di mir Pu tin yi ne Krem lin de u Rus ya da Vla di mir Pu tin dört yýl a - ra dan son ra se le fi Dmit ri Med ve - dev den baþkanlýk kol tu ðunu tö re nle dev ral dý a ra sýn da i ki dö - nem dev let baþ kan lý ðý ya pan Pu tin, ye ni dö nem de 6 yýl gö rev de ka la cak ve 2018'de de aday olabilecek. 7 de Darbeler, okullarda darbe dersi okutulduðu için yapýlmadý ki! FARUK ÇAKIR IN YAZISI say fa 8 de ISSN SEÇÝM 7 PARTÝLÝ BÝR PARLAMENTO YAPISI ORTAYA ÇIKARDI Yunanistan da belirsizlik uyunanistan da yapýlan erken genel seçimler siyasî istikrarsýzlýk ve belirsizlik getirdi. Hiçbir partinin tek baþýna iktidar olacak kadar oy alamadýðý seçimin sonuçlarýndan Yeni Demokrasi nin ilk sýrada geldiði 7 partili bir parlamento ortaya çýktý. Irkçý saldýrýlarýyla ünlü aþýrý saðcý Altýn Þafak Partisi de parlamentoya girdi. Ha be ri say fa 7 de FRANSA DA SARKOZY GÝTTÝ, YENÝ BAÞKAN HOLLANDE Fransýzlar deðiþimi seçti u7 de Erdoðan yine baþkanlýk dedi u8 de 2B de satýþlar baþladý u10 da YARGITAY BAÞKANLIÐINA ALÝ ALKAN SEÇÝLDÝ Yeni Baþkandan hukuk vurgusu uyar gý tay Bi rin ci Baþ kan lý ðý na se çi len A li Al kan, ga ze te ci - le rin so ru la rý ný cevaplarken, Yar gý tay da hiç kim se bel li bir gru bun, bel li bir dü þün ce nin tem sil ci si du ru mun da de ðil dir. Yar gý tay da ki bü tün ar ka daþ la rý mýz hu ku kun ve hu ku kun üs tün lü ðü nün tem sil ci si du ru mun da dýr lar de di. n 8 de DP de Uy sal dö ne mi udp 8. o la ða nüs tü bü yük kon gre sin de Gül te kin Uy sal, 444 oy la ge nel baþ kan lý ða se çil di. Uy sal, Bu par ti nin doð du - ðu top rak lar E ge Böl ge si ve e mi niz ki ye ni den a ya ða kal ka ca ðý Gültekin Uysal yer ler de E ge top rak la rý o la - cak de di. Ha be ri say fa 8 de

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T De ki: Rab bi me is yan e der sem, o bü yük gü nüna za býn dan kor ka rým. O gün kim den a zap u zak laþ tý rý lýr sa, o na Al lah rah met et miþ tir. Ýþ te ap a çýk kur tu luþ bu dur. En âm Sûresi: / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Bi ri ni ze hiz met çi si ye me ði ni ge tir di ðin de o ye me ði ha zýr la ma zah me ti ni ve du ma ný ný o çek miþ tir. Öy le i se ya ný na ye me ðe o turt sun. Þa yet o turt ma ya cak sa, hiç ol maz sa on dan bir i ki lok ma ver sin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 194 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ölmüþ aðaçlarýn dirilip yeþillenmesi Aðaçlara bak; kýþta ölmüþ, kemikler gibi hadsiz aðaçlarý baharda dirilten, yeþillendiren, hattâ herbir aðaçta yaprak ve çiçek ve meyve cihetiyle üç haþrin numûnelerini gösteren bir Zâta karþý inkâr ile, istib âd ile kudretine meydan okunmaz. O dur ki, yem ye þil a ðaç tan si ze a teþ çý ka rýr. (Yâ sin Sû re si: 80) nsan-ý â si, Çü rü müþ ke mik le ri kim di ril - İ te cek di ye, mey dan o kur gi bi in kâ rý na kar þý, Kur ân der: Kim bi dâ ye ten ya rat mýþ i se, o di ril te cek. O ya ra tan Zât i se her bir þe yi her bir key fi yet te bi lir. Hem, si ze ye þil a ðaç tan a teþ çý ka ran bir Zât, çü rü müþ ke mi ðe ha yat ve re bi lir. Ýþ te þu ke lâm, di rilt mek dâ vâ sý na mü te ad dit ci het ler le ba kar, is pat e der. * Ev ve lâ, in sa na kar þý et ti ði sil si le-i ih sa nâ tý þu ke lâ mýy la baþ lar, tah rik e der, ha tý ra ge ti rir, baþ ka â yet ler de taf sil et ti ði i çin ký sa ke ser, ak la ha va le e der. Ya ni, Si ze a ðaç tan mey ve yi ve a te þi ve ot tan er za ký ve hu bû bu ve top rak tan hu bû bâ tý ve ne bâ tâ tý ver di ði gi bi, ze mi ni si ze hoþ her bir er za ký nýz i çin de ko nul muþ bir be þik ve â le mi gü zel ve bü tün le vâ zý mâ tý nýz i çin de bu lu nur bir sa ray ya pan bir Zât tan ka çýp, ba þý boþ ka lýp, a de me gi dip, sak la nýl maz; va zi fe siz o lup, kab re gi rip, u yan dý rýl ma mak ü ze re ra hat ya ta maz sý nýz. * Son ra, o dâ vâ nýn bir de li li ne i þa ret e der, Yem ye þil a ðaç (Yâ sin Sû re si: 80.) ke li me siy le rem zen der: Ey haþ ri in kâr e den a dam! A ðaç la ra bak; kýþ ta öl müþ, ke mik ler gi bi had siz a ðaç la rý ba har da di ril ten, ye þil len di ren, hat tâ her bir a ðaç ta yap rak ve çi çek ve mey ve ci he tiy le üç haþ rin nu mû ne le ri ni gös te ren bir Zâ ta kar þý in kâr i le, is tib âd i le kud re ti ne mey dan o kun maz. * Son ra, bir de li le da ha i þa ret e der, der: Si ze a ðaç gi bi ke sif, sa kîl, ka ran lýk lý bir mad de den a teþ gi bi la tîf, ha fif, nu râ nî bir mad de yi çý ka ran bir Zât tan, o dun gi bi ke mik le re a teþ gi bi bir ha yat ve nur gi bi bir þu ur ver me yi na sýl is tib âd e di yor su nuz? * Son ra, bir de li le da ha tas rih e der, der ki: Be de vî ler i çin kib rit ye ri ne a teþ çý ka ran meþ hur a ða cýn, ye þil i ken i ki da lý bir bi ri ne sü rül dü ðü va kit a te þi ya ra tan ve ru tû be tiy le ye þil ve ha ra re tiy le ku ru gi bi i ki zýd ta bi a tý cem e dip, o nu bu na men þe et mek le, her bir þey, hat tâ a nâ sýr-ý as li ye ve ta bâ yî-i e sâ si ye O nun em ri ne ba kar, O nun kuv ve tiy le ha re ket e der. Hiç bi ri si, ba þý boþ o lup ta bi a týy la ha re ket et me di ði ni gös te ren bir Zât tan, top rak tan ya pý lan ve son ra top ra ða dö nen in sa ný top rak tan ye ni den çý kar ma sý is tib âd e dil mez, is yan i le O na mey dan o kun maz. Söz ler, 25. Söz, s. 364 *** Gör me di mi o in san? Biz o nu bir dam la su dan ya rat týk da, son ra o Bi ze a pa çýk bir düþ man ke si li ve rir. (Yâ sin Sû re si: 77.) Ýþ te þu ba his te, ha þir me se le sin de, Kur ân-ý Ha kîm haþ ri is pat i çin, ye di se kiz sû ret te, muh te lif bir tarz da is pat e di yor. Ev ve lâ: Neþ e-i U lâ yý na za ra ve rir. Der ki: Nut fe den a la ka ya, a la ka dan mud ga ya, mud ga dan tâ hil kat-i in sâ niy ye ye ka dar o lan neþ e ti ni zi gö rü yor su nuz... Na sýl o lu yor ki: Neþ e-i Uh ra yý in kâr e di yor su nuz? O, o nun mis li, bel ki dâ vâ eh ve ni dir. Hem, Ce nâb-ý Hak, in sâ na kar þý et ti ði ih sâ nat-ý a zî me yi: O dur ki, yem ye þil a ðaç tan si ze a teþ çý ka rýr (Yâ sin Sû re si: 80) ke li me siy le i þa ret e dip der: Si ze böy le ni met e den bir zât, si zi ba þý boþ bý rak maz ki, kab re gi rip kalk ma mak ü ze re ya ta sý nýz. Hem rem zen der: Öl müþ a ðaç la rýn di ri lip ye þil len me si ni gö rü yor su nuz. O dun gi bi ke mik le rin ha yat bul ma sý ný ký yas e de me yip is tib âd e di yor su nuz. Söz ler, 10. Söz, s. 108 LÛ GAT ÇE: is tib âd: a kýl dan u zak gör me. bi dâ ye ten: baþ lan gýç ta, ilk o la rak. sa kîl: a ðýr. ta bâ yî-i e sâ si ye: Te mel ve e sas o lan ta bi at lar; top - rak, su, ha va gi bi ve ya ok si jen, hid ro jen, kar bon, a zot gi bi un sur la rýn ö zel lik le ri. neþ e-i u lâ: Ýlk ha yat. Ru hun be de ne gir me siy le dün ya ya ilk ge li þi miz. neþ e-i uh ra: Ý kin ci di ri liþ. Ha þir de ru hun ye ni den vü - cu da gel me si. nut fe: Er kek ve di þi ü re me hüc re le ri nin bir leþ miþ þek li; zi got. a la ka: kan pýh tý sý. mud ga: Et par ça sý. neþ et: çýk ma, doð ma. Sin nen, cis men, rüt be ten bü yük bir a dam: Sü ley man Sab ri Pa þa ah met de mir dog ma il.com s tad Be di üz za man Haz ret le - U ri, Söz ler ad lý e se ri nin Yir mi Bi rin ci Söz ün Bi rin ci Ma ka mý nda, na ma zýn e hem mi ye ti ni ve na ma zýn o ka dar gü zel bir tarz da kýy me ti ni ve fay da sý ný gös te rir ki, en tem bel ve en fa sýk a da ma da hi na ma za kar þý bir iþ ti yak ve rir ve gay re te ge ti rir. 1 Na ma za baþ la ma gay re ti ve ren, na ma za is te ði art tý ran ve gaf let ten u yan dý ran Beþ Ý kaz lý Yir mi Bi rin ci Söz ün Bi rin ci Ma ka mý nda, ga lat-ý his sin ya ni duy gu al dan ma sý nýn bir te za hü rü o lan Na maz i yi dir fa kat her gün her gün be þer de fa kýl mak çok tur. Bit me di ðin den u sanç ve ri yor. 2 sö zü bu me se le nin ha re ket ve ya o dak nok ta sý ný teþ kil et mek te dir. Bir za man sin nen, cis men, rüt be ten bü yük bir a da mýn 3 söy le di ði ve ya söy let ti ril di ði bu sö zü Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, bü tün ne fis le ri mu ha tap et ti re rek, son de re ce ma ni dar ve dü þün dü rü cü o lan þu i fa de le ri Yir mi Bi rin ci Söz e gi riþ yap mýþ týr: O za týn o sö zün den hay li za man geç tik ten son ra nef si mi din le dim, i þit tim ki, ay ný söz le ri söy lü yor. Ve o na bak tým, gör düm ki, tem bel lik ku la ðýy la þey tan dan ay ný der si a lý yor. O va kit an la dým, o zat, o sö zü bü tün nü fus-u em ma re nin (de vam lý kö tü lü ðü ar zu la yan, em re den ne fis le rin) na mý na söy le miþ gi bi dir ve ya söy let ti ril miþ tir. O za man ben da hi de dim: Ma dem nef sim em ma re dir. Nef si ni ýs lah et me yen baþ ka sý ný ýs lah e de mez. Öy le i se nef sim den baþ la rým. De dim: Ey ne fis! Cehl-i mü rek kep (çok yön lü ce ha let, bil me di ði ni de bil me mek) i çin de, tem bel lik dö þe ðin de, gaf let uy ku sun da söy le di ðin þu sö ze mu ka bil Beþ Ý kaz ý ben den i þit. 4 Beþ Ý kaz la nef si ter bi ye e dip, in sa ný ga lat-ý his ten kur ta ran Yir mi Bi rin ci Söz ün Bi rin ci Ma ka mý nýn ya zýl ma sý na bir ci het te se bep o lan, sin nen, cis men, rüt be ten bü yük bir a dam ün va ný na sa hip bu zat, Sü ley man Sab ri is min de bir Os man lý pa þa sý dýr. Sü ley man Sab ri Pa þa, bir çok sa vaþ la ra ka týl mýþ, e sir düþ müþ, e sa ret ten kur tul muþ. Kur tu luþ Sa va þý sý ra sýn da Að rý da ki 7. A þi ret sü va ri tü me ni ko mu tan lý ðý na ge ti ril miþ, da ha son ra da 1928 de 14. Sü va ri Tü me ni Tu gay Ko mu tan lý ðý na a ta nan pa þa 1929 da tüm ge ne ral li ðe yük sel til miþ ve 1931 de e mek li ye ay rýl mýþ. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri 1922 de An ka ra dan Van a dön dü ðün de Sü ley man Sab ri Pa þa ve kâ le ten Van va li li ði ne bak mak ta dýr. Üs tad Be di üz za man la dost o lan Sü ley man Sab ri Pa þa a ra sýn da o gün ler de na maz la il gi li bir ko nuþ ma ge çer. Cüs se li bir ya pý ya sa hip o lan Sü ley man Sab ri Pa þa, Üs tad Be di üz za man a, Na maz i yi dir, fa kat her gün her gün be þer de fa kýl mak çok tur. Bit me di ðin den u sanç ve ri yor der. Üs tad hu se yi ne ni as ya.com.tr De de! De niz... Pen ce re den dý þa rý ba kan ço cuk De de! De niz... de di. Kü çük ne hir kü çük su a kýn tý sý ü ze rin den ge çer ken de niz di ye ni te len dir di o nu. Ba sit ba kýþ mý an lam lý ba kýþ mý, kü çük gö rüþ mü bü yük gö rüþ mü, bü yük dü þü nüþ mü kü çük his se diþ mi? Ý za fî li ðin dal ga la rý ve dal ga nýþ la rýn da de ði þen ma na a kýn tý la rý han gi sa hil de son la nýr bi lin mez. e Sü ley man Sab ri Pa þa, bir çok sa vaþ la ra ka týl mýþ, e sir düþ müþ, e sa ret ten kur tul muþ. Kur tu luþ Sa va þý sý ra sýn da Að rý da ki 7. A þi ret sü va ri tü me ni ko mu tan lý ðý na ge ti ril miþ, da ha son ra da 1928 de 14. Sü va ri Tü me ni Tu gay Ko mu tan lý ðý na a ta nan pa þa 1929 da tüm ge ne ral li ðe yük sel til miþ ve 1931 de mek li ye ay rýl mýþ. Be di üz za man Haz ret le ri da ha son ra Yir mi Bi rin ci Sö zün Bi rin ci Ma ka mý ný ya zar ken Bir za man sin nen, cis men, rüt be ten bü yük bir a dam ba na de di di ye rek ken di si ne a týf ta bu lu nur. 5 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin Van da ki ilk ta le be le rin den Mol la Ha mid E kin ci ha tý ra la rýn da, Sü ley man Sab ri Pa þa yla il gi li þu ib ret li ha tý ra yý nak let mek te dir: O za man bi zim Van tel graf ha ne sin de giz li ev rak la ra ba kan ak ra ba mýz dan Mus ta fa i sim li bi ri var dý. Ba na bu ha di se yi o an lat mýþ tý. Bir gün An ka ra dan ge len tel - Ço cuk iþ te de ðil; ma sum lu ðun gü cü, ma na nýn de rin li ði, an la mýn bü yük lü ðü; kü çük neh ri de niz ka dar an lam lý gö re bi li yor, ba sit li ðin per de si ni yýr týp hik met ka nat lan ma lar ya pa bi li yor. O ma su mi yet, o güç lü ba kýþ ol ma sa na sýl te bes süm et ti rir di de de si ni ve et ra fýn da ki le ri Bi ze gö re ba sit ba kýþ tý, neh ri de niz di ye gör mek; ger çek te güç lü ba kýþ o nun ki, o nun bi ze gül me si ge re kir ken biz o na gül dük. Ne hir de de ni zi gö re me ye cek ka dar ka lýn laþ mýþ ve toz lan mýþ tý ba kýþ la rý mýz. De mir ray la rýn ü ze rin de köp rü den ge çer ken ba ya ðý ba ký yor duk su ya, ha va ya, top ra ða, ba ha ra. Ba har gel miþ ne yi me; ka zan mak ve a lýþ ve riþ yap mak var ken. Kam pan ya dan kam pan ya ya koþ mak var ken; a ðaç la rýn ye þil len me si, kuþ la rýn cý výl tý sý, su la rýn þa kýr tý sý, graf ta: Van da bu lu nan Þeyh Sa id i im ha e din! di ye bir e mir var dý. Tel graf Van Fýr ka Ku man da ný Sü ley man Sab ri Pa þa ya ge li yor du. Tel gra fý al dým. Giz li e mir ol du ðu i çin bað la dým, mü hür le dim ve is ter is te mez va li ye gö tür düm. Fa kat vü cu dum ler ze ye gel miþ gi bi tit ri yor du. Bu ra da bü yük din â lim le rin den bir ta ne kal mýþ tý. De mek o da gi de cek di ye ken di ken di me söy le ni yor dum. Çar nâ çar tel gra fý gö tü rüp Sü ley man Sab ri Pa þa ya ver dim. Pa þa tel gra fý gö rün ce çok hay ret et ti. Çün kü o, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ni ta ný yor du. Ge len tel gra fa ha ya týn haþ ri de ne? De de de niz; ba har; hik met de ni zi, ha ki kat um ma ný, ha þir pro va sý, di ri liþ muþ tu su... Ma sum lu ðu nu yi tir miþ ler, toz lu dü þün ce le re ka pýl mýþ lar, his bu la nýk lý ðý na düþ müþ ler gö re mez; ço cuk gi bi ne hir den de ni ze git me yi, dam la da der ya yý gör me yi, çi çek te yýl dý zý sey ret me yi. Bir dam la da bo ðu lur, bir öp mek te kay bo lur, bir an da hap so lur; ken di ni bü yük zan ne den kü çük ka fa lar. Kâ i nat zer re le rin, a ðaç çe kir de ðin, çi çek ler to hum la rýn, der ya dam la la rýn ü ze rin de ku ru lu. Ir mak lar ne hir le re, ne hir ler de niz le re, de niz ler der ya la ra a kar. Zer re de kâ i na tý, kâ i nat ta zer re yi, çe kir dek te a ða cý, a ðaç ta çe kir de ði gö re me yen ler; kü çük su bi ri kin ti sin de bo ðu lur, a ðaç ta a sý lý ka lýr, kâ i na týn al týn da e zi lir, e zi lir de ço cuk la ra gül dü rür ken di ni. þöy le ce vap ver di: Bu ra da Þeyh Sa id di ye kim se yok tur. An cak Sa id Ho ca is min de bir zat var dýr. O da ken di i ba de tiy le meþ gul, mün ze vî bir in san dýr. Bu i sim de baþ ka bir kim se mev cut de ðil dir. Bu nu ba na ver di. Ben de An ka ra ya yol la dým. 6 Mol la Ha mid in a ða be yi Ab dul lah E kin ci nin an lat týk la rý da bu nu doð ru la mak ta dýr: Þeyh Sa id is ya nýn da Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri Van day dý. Ýs yan ha be ri An ka ra ya yan lýþ ak set miþ. Üs tad ýn is yan et ti ði ni zan ne de rek çok te laþ et miþ ler. Sü ley man Sab ri Pa þa, Nur þin Ca mi i ne Sey da nýn ya ný na gel di. Bu yan lýþ an la þýl ma yý Üs ta da bil di re rek: Sey da, bu nu tek zip e de lim. Böy le bir yan lýþ lýk ol muþ de di. Tek zip et me ye ge rek yok. Za man bu nu tek zip e de cek tir di ye ce vap ver di. 7 Bu ha di se den de an la þý lý yor ki, bü tün me se le men hus ruh o lan Süf ya niz me kar þý ma ne vî mü ca he de baþ la tan Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ni im ha ü ze ri ne dön mek te dir. Baþ ka þey ler ba ha ne dir. Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri, ri va yet ler de ge len eþ has-ý â hir za ma na a it ha ber le rin mü him bir kýs mý ný ve hür ri yet ten ev vel Ýs tan bul da te vi li ni söy le di ði ha dîs le rin ih bar et ti ði â hir za ma nýn deh þet li þa hýs la rý nýn â lem-i Ýs lâm ve in sa ni yet te zu hur et ti ði ni gö rür. Ve yi ne ge len ri va yet ler den, on la ra kar þý çý ka cak ve mu ka be le e de cek o lan Hizb-ül Kur ân hak kýn da, O za ma na ye tiþ ti ði niz za man, si ya set ca ni biy le on la ra ga le be e dil mez; an cak ma ne vî ký lýnç hük mün de i caz-ý Kur ân ýn nur la rýy la mu ka be le e di le bi lir tav si ye si ne mü ra at la, An ka ra da teþ rik-i me saî e de me ye ce ði i çin, ken di si ne tev di e dil mek is te nen meb us luk, Dâr-ül Hik me ti l-ýs lâ mi ye gi bi Di ya net te ki a za lý ðý, hem vi la yat-ý þar ký ye va iz-i u mu mî li ði tek lif le ri ni ka bul et mez. Ken di si ni fik rin den vaz ge çir mek i çin ça lý þan ve An ka ra dan ay rýl ma ma sý ný ri ca i çin is tas yo na ka dar ge len bir ký sým me bus la rýn da ar zu la rý na u ya ma ya ca ðý ný bil di re rek An ka ra dan ay rý lýr, Van a gi der. Ve o ra da ha yat-ý iç ti mâ i ye den u zak la þa rak E rek Da ðý e te ðin de, Zer ne bad Su yu ba þýn da bir ma ða ra cýk ta i da me-i ha yat et me ye baþ lar. 8 Ve böy le ce öm rü nün so nu na ka dar sü re cek o lan mü ca he de, bas ký lar, zu lüm ler, iþ ken ce ler, sür gün ler ve im ha gi ri þim le ri de baþ la mýþ tý. Bu mü ca de le bu gün de bü tün hý zýy la de vam et mek te dir. Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri nin va ri si o lan ha ki ki Nur Ta le be le ri, si ya set yo luy la de ðil, Kur ân ýn ma ne vî mu ci ze si o lan Ri sa le-i Nur yo luy la bu mü ca he de yi yap mak ta dýr lar. Çün kü Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ta li ma tý dýr: O za ma na ye tiþ ti ði niz za man, si ya set ca ni biy le on la ra ga le be e dil mez; an cak ma ne vî ký lýnç hük mün de i caz-ý Kur ân ýn nur la rýy la mu ka be le e di le bi lir. 9 E vet, Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri nin çiz gi si buy du. Ha ki ki Nur Ta le be le ri de bu çiz gi yi ta kip et mek te dir ler. Dip not lar: 1-Söz ler, s. 1269, 2-a ge. 424, 3-a ge. 424, 4-a ge.424, 5- Mol la Ha mid E kin ci Ý.A ta - soy s.117, 6- a ge.117, 7-a ge.118, 8-Ta rih çe-i Ha yat 232, 9-a ge.232 Za man tre ni ne bin miþ an köp rü le ri nin ü ze rin den ge çi yo ruz; al tý a teþ, ö nü ba har, ö nü mut lu luk; ö nü ar dý, al tý, üs tü, her ya ný ve yö nü mut lu luk, ke sin ti siz, sý nýr sýz mut lu luk Köp rü nün al tý da a teþ, bir o ka dar ka vu ru cu, bir o ka dar var lýk i le yok luk a ra sýn da gö tü rüp ge ti ren ya ký cý a teþ. Köp rü nün ü ze rin den ma su mi yet gü cüy le ge çi lir. Ben güç lü lü ðü ne ka pý lan lar al tý na dü þer, ü þür ler, ya nar lar, ya ký nýr lar, keþ ke ler de ka lýr lar Bu ka çýn cý ba har, köp rü nün ü ze rin den ka çýn cý ge çiþ? Dam la da de niz gö rül mü yor sa boþ ba kýþ, ba ya ðý du ruþ, kir li ka lýþ De de! De niz... di yen ço cuk keþ ke hep böy le kal sa; ma sum ve güç lü. Köp rü nün ü ze rin den geç se, köp rü nün ü ze rin den ge çir se

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 17 Cemaziyelahir 1433 Ru mî: 25 Nisan 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ha pis ce za sý ýs lah et mi yor CEZA VE TEVKÝFEVLERÝ GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA ONUK, HAPÝS CEZASININ, HÜKÜMLÜLERÝN ISLAHINDA VE TOPLUMA KAZANDIRILMASINDA TEK BAÞINA YETERLÝ OLMADIÐINI SÖYLEDÝ. CE ZA ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Mus ta fa O nuk, ha pis ce za sý nýn, hü küm lü le rin ýs la hýn da ve top lu ma ka zan dý rýl ma sýn da tek ba þý na ye ter li ol ma dý ðý ný be lir te rek, Dev le ti miz, ce za in faz ku rum la rýn da bu lu nan la rý as la top lu mun göz - den çý kar dý ðý bi rey ler o la rak gör me mek te dir de di. Hü küm lü ve tu tuk lu la rýn e ði tim ve i yi leþ - tir me fa a li yet le ri nin ta ný tý mý i le ce za in faz ku - rum la rýn da ki hü küm lü le rin ü ret miþ ol du ðu ü - rün le rin yer al dý ðý ser gi, Pen dik Meh met A kif Er soy Sa nat Mer ke zi nde a çýl dý. Ser gi nin a çý lý þýn da ko nu þan Ce za ve Tev ki - fev le ri Ge nel Mü dü rü Mus ta fa O nuk, suç ve ce - za nýn in san lýk ta ri hiy le bir lik te var o lan bir ol gu ol du ðu nu, top lum la rýn suç iþ le yen le re kar þý mut la ka tep ki gös ter di ði ni ve suç iþ le yen le rin ce za lan dý rýl ma sý ný is te di ði ni i fa de e de rek, iþ le - nen suç se be biy le bo zu lan ka mu dü ze ni nin tek - rar te sis e dil me si, suç lu la rýn ýs la hý ve top lu ma ka zan dý rýl ma sý nýn ül ke le rin or tak me se le si ha li - ne gel di ði ni söy le di. O nuk, gü nü müz ce za in faz sis te mi nin te me li - nin suç lu nun i yi leþ ti ri le rek top lu ma ye ni den ka - zan dý rýl ma sý ol du ðu nu, bu a ma ca hiz met e den te mel ar gü man la rýn i se uy gun fi zi kî þart lar da e - ði tim, mes lek e din dir me ve tah li ye son ra sý ta ki - bin o luþ tur du ðu nu, ce za in faz sis te min de bu üç he de fe u la þa bil mek i çin ku rum sal ya pý lan ma la - rý ný bü yük öl çü de ta mam la dýk la rý ný bil dir di. Bun dan son ra ce za in faz ku rum la rýn da gö rev ya pa cak in faz ko ru ma per so ne li nin beþ ay lýk te - mel e ði tim al dýk tan son ra ba þa rý gös te ren ler a - ra sýn dan se çi le ce ði ni i fa de e den O nuk, ha pis ha - ne le rin, suç lu la rýn sa de ce ka pa lý ka pý lar ar dýn da tu tul du ðu yer ler o la rak gö rül me me si ge rek ti ði - ni, bu çer çe ve de 225 ce za in faz ku ru mun da çe - þit li te sis, a töl ye ve ben ze ri ü ni te ler o luþ tu ru la - rak hü küm lü le rin ça lýþ ma la rý nýn ya pýl dý ðý ný an - lat tý. Ýþ yurt la rýn da 100 den faz la de ði þik iþ ko - lun da ge çen yýl 16 bin 920 hü küm lü ça lýþ tý rýl dý - ðý ný bil di ren O nuk, ha pis ce za sý nýn, hü küm lü le - rin ýs la hýn da ve top lu ma ka zan dý rýl ma sýn da tek ba þý na ye ter li ol ma dý ðý ný söy le di. SER GÝ A ÇI LI ÞI YA PIL DI Mus ta fa O nuk, suç lu la rýn top lum i çin de de ne - ti mi ve i yi leþ ti ril me si ne yö ne lik uy gu la ma la rýn da ö nem li ha le gel di ði ni vur gu la ya rak, ni san a yý i çe - ri sin de çý ka rý lan bir ya sa i le de ne tim li ser best lik kap sa mýn da top lum da be ra ber ya þa dý ðý mýz hü - küm lü le rin ta kip ve de ne ti mi nin ya pýl dý ðý ný, on la ra de ði þik, al ter na tif i yi leþ tir me prog ram la rý uy gu lan - dý ðý ný an lat tý. O nuk, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Dev le ti miz, ce za in faz ku rum la rýn da bu lu nan la rý as la top lu mun göz den çý kar dý ðý bi rey ler o la rak gör me mek te dir. Bir sü re son ra ye ni den ay ný sos yal çev re de bir lik te ya þa ya ca ðý mýz bu ki þi le rin tah li ye son ra sý ya þa ma ha zýr lan ma sý nýn bü yük ö nem ta - þý dý ðý nýn far kýn da yýz. Bu yön de ki gay ret le ri miz ar - ta rak de vam et mek te. Bu ki þi le ri bir lik te top lu ma ka zan dýr ma nýn yol la rý ný dev let o la rak a ra ma lý yýz. Keþ ke bu in san lar ce za in faz ku rum la rý na hiç gel - me se ler. Ce za in faz ku rum la rý in sa nýn ge le ce ði en son yer ol ma lý çün kü ce za in faz ku ru mu na gel miþ bir in sa ný tek rar ýs lah et mek, top lu ma ka zan dýr - mak gö rül dü ðü ka dar ko lay de ðil. O nuk, ko nuþ - ma sý nýn ar dýn dan Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Tu ran Ço lak ka dý, es ki Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ - sav cý sý Fer zan Çift çi ve ba zý il çe le rin cum hu ri yet baþ sav cý la rý i le ser gi nin a çý lý þý ný ger çek leþ tir di. Ser - gi de, ce za ve tev ki fev le ri ge nel mü dür lü ðü nün de - ne tim li ser best lik ve i yi leþ tir me den so rum lu bi rim - le ri nin fa a li yet le ri nin ta ný tý mý nýn ya ný sý ra 31 fark lý ce za in faz ku ru mu iþ yur dun da hü küm lü ler ce ü - re ti len teks til, gý da, he di ye lik eþ ya gi bi ço ðun lu ðu el i þi o lan ü rün ler yer a lý yor. Ser gi, 13 Ma yýs Pa zar gü nü ne ka dar zi ya ret e di le bi le cek. Ýs tan bul/a a KUPON: 22 ir ti ni as ya.com.tr Res mî bay ram lar Da nýþ tay ýn 19 Ma yýs ge nel ge si i çin ver di ði yü rür lü ðü dur dur ma ka ra rý nýn ar dýn dan mil lî bay ram la rýn ta ma mý i çin kut la ma þe kil le rin de e sas lý de ði þik lik ler ge ti ren ye ni yö - net me lik Res mî Ga ze te de ya yýn la na rak yü rür - lü ðe gir di. Bu ge liþ me son ra sýn da, Da nýþ tay ýn verdiði ka ra r bü yük ih ti mal le ka dük o la cak. Ta bi î, ge nel ge nin yü rür lü ðü nü dur dur ma ka - ra rý i le so nuç la nan sü re ci baþ la tan ip tal baþ vu - ru su, yö net me lik i çin de gün de me gel mez se... Ve yö net me li ðin de ip ta li ci he ti ne gi dil mez se... Ke ma liz min bi lu mum ri tü el le riy le bir lik te ko - ru nup sür dü rül me si ne ken di le ri ni a da mýþ o lan dev rim mu ha fýz la rý her hal de bu yön de ki ha zýr - lýk la rý ný da ha rýl ha rýl de vam et ti ri yor lar dýr. Ba ka lým, böy le bir baþ vu ru ya pý la cak mý ve ya - pýl dý ðý tak dir de Da nýþ tay ýn ka ra rý ne o la cak? Di le riz, bu iþ da ha faz la u za ma dan o lum lu bir so nu ca bað la nýr ve Tür ki ye ye yi ne ge rek siz tar - týþ ma lar la bo þa za man ve e ner ji kay bet ti ril mez. Ye ni yö net me lik te dik kat le ri çe ken en ö nem li hu sus lar dan bi ri, kut la ma la rýn si vil leþ ti ril me si. Ö zel lik le a na cad de ler de ki tank lý top lu res mî ge çit le rin kal dý rýl mýþ ol ma sý son de re ce ö nem li. Çün kü bil has sa Ýs tan bul baþ ta ol mak ü ze re bü yük þe hir ler de bu ge çit tö ren le ri tra fik te sa at - ler ce sü ren ki lit len me le re yol a çý yor ve mil yon - lar ca in sa nýn gün lük hayatýný o lum suz et ki li yor. Ön ce pro va la rý, son ra a sýl la rý i le bu tö ren le rin ya pýl dý ðý gün ler, halk i çin tam bir kâ bus o lu yor. Bun ca yýl dýr de vam e den ve her yýl da ha da kat la na rak bü yü yen bu e zi ye te çok tan son ve ril - miþ ol ma sý ge re kir di. De mek ki vak ti þim diy miþ. As lýn da bu tö ren ler, Baþ ba ka nýn vur gu la dý ðý gi bi as ker i çin de bir yük tü. Kýþ la lar da ay lar ön - ce sin den baþ la yan yü rü yüþ ler, pro va lar ve ha zýr - lýk lar on la rý da faz la sýy la meþ gul e di yor; cid dî za man ve kay nak is ra fý na se be bi yet ve ri yor du. As ke rî gü cü cad de ler de tank, top, zýrh lý a raç ve as ker yü rü te rek gös ter me dö ne mi ar týk geç ti Dev let le rin gü cü nün or du la rýy la öl çül dü ðü de vir ler de ar týk ge ri de kal dý. O nun ye ri ni hu - kuk ve de mok ra si ye bað lý mo dern dev let ya pý - lan ma sý, e ko no mi de ki ge liþ miþ lik se vi ye si ve sos yal ha ya týn bu na gö re bi çim len me si gi bi kri - ter ler al dý. Ki, or du nun gü cü de bun la ra bað lý. 28 Þu bat ta Sin can da yü rü tü len tank lar ör ne - ðin de ol du ðu gi bi, yer yer ken di hal ký na kar þý göv de gös te ri si ne dö nüþ tü rü len mi li ta rist ri tü el - le rin ar týk de vam e de me ye ce ði bir nok ta da yýz. Do la yý sýy la, kut la ma lar da ki as ker a ðýr lý ðý nýn kalk ma sý, ge li nen nok ta nýn ve za ma nýn ru hu o la rak i fa de e di len du ru mun ka çý nýl maz ge re ði. An cak söz ko nu su kut la ma ve tö ren le ri, a ný ta çe lenk koy ma ve say gý du ru þu gi bi mâ lûm ri tü - el le ri si vil le re yap tý ra rak, he le ba þör tü lü eþ le ri i - þin i çi ne ka ta rak sür dür mek de ay rý bir yan lýþ. Ke za, genç le rin eð len ce bi çim le ri ne uy gun kül tü rel et kin lik ler a dý al týn da, ba zý be le di ye le - rin a lýþ kan lýk ha li ne ge tir di ði þen lik, kon ser, fes - ti val prog ram la rýy la i þin i yi ce su lan dý rýl ma sý da. Bu i ti bar la, kut la ma la rýn mi li ta rist ha va dan çý - ka rýl ma sý o lum lu; a ma yet mez. Ý þin ö zü ve ru hu da sor gu la nýp doð ru bir ze mi ne o tur tul ma lý. Me se lâ 29 E kim, cum hu ri ye tin ger çek an la mý i le bu luþ tu ru la rak; 23 Ni san, TBMM nin baþ lan - gýç ta ki ta ri hî mis yo nu ve iþ le vi i le ir ti bat lan dý rý - la rak; 30 A ðus tos, za fer de kat ký sý o lup da bi lâ ha - re dýþ la nan bü tün mil lî mü ca de le kah ra man la rý ve millet ku cak la na rak kut lan ma lý. 19 Ma yýs da ta ri hî ger çek ler ý þý ðýn da ye ni den yo rum lan ma lý. Ve kut la ma prog ram la rýn da, bu bay ram la rýn sim ge le di ði ger çek me saj la rý top lu ma mal e de - cek et kin lik le re a ðýr lýk ve ril me li. Kit le i le ti þim a - raç la rýn da ki ya yýn lar bu na gö re bi çim len me li. Eð len ce ler de bu me saj la rýn cid di yet ve a ðýr lý - ðý i le ör tü þen bir va kar ve se vi ye yi yan sýt ma lý. Vel ha sýl, mil lî bay ram la rýn ger çek an lam da bay ram ol ma ni te li ði ne ka vu þa bil me si, res mî i - de o lo ji kay nak lý so ðuk ve ruh suz ri tü el ler den tü - müy le a rýn dý rý lýp, fýt rat la ve sos yal ger çek ler le ba rý þýk bir çer çe ve ye a lýn ma la rý ný ge rek ti ri yor. Mil le tin bay ra mý ol ma la rý da bu na bað lý.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Öðrenilen ilim hayata tatbik edilmeli NURBAN KAYA Þefkat kahramaný annelerimiz Ga ze te miz de ilk yaz dý ðým ya zýy la bir lik te çe - kin gen lik, te dir gin lik, bi raz da he ye can ya - þa dým. De ðer ve ri lip ya yýn lan ma sý i le de mut lu lu ðu nu tat tým. Ye ni As ya ca mi a sý nýn hiz met ker va ný i çin de ol ma nýn haz zý ný ya þa dým. Her in sa - na de ðer ve ril me si, fik ri ni dü þün ce si ni söy le ye bil - me ra hat lý ðý i le bir lik te hiz me tin u cun dan tu tan her ke se ka pý la rý nýn so nu na ka dar a çýk ol du ðu nu gör düm. Ýn sa nýn bir þey le ri ya pa bil me si, her a lan - da hiz me te kat ký da bu lun ma yý ba þar mýþ ol ma nýn se vin ci ni ya þa ma sý çok gü zel bir duy gu. An ne ler Gü nün de ca ným an nem le de bu se vin - ci mi ya þa ma yý çok is ter dim. Al lah rah met ey le sin bü tün an ne le rin me kân la rý cen net ol sun in þal lah. Ben an ne mi ço cuk de ne cek yaþ ta kay bet tim. Ýn san e lin de ki nin kýy me ti ni hiç bil mez. Ta ki kay be de ne ka dar. Ýn þal lah ço cuk de ni le cek yaþ ta da ol sam an - ne mi üz me mi þim dir. Ço cuk lu ðu muz bü yük le ri - mi ze say gý lý dav ra na rak geç ti ve hâ lâ öy le. Þim di ki genç li ðin i man ve Ýs lâm þu u ruy la, ah lâk lý, e dep li ve say gý lý o la rak ye tiþ me le ri ni an ne ve ba ba la rý na say gý lý ol ma la rý ný te men ni e di yo rum. Ço cuk la rý - mý za da ha be bek ken baþ lý yo ruz her is te dik le ri ni ver me ye. Ýs te dik le rin den da ha da ö te, is te me den bi le ha zýr e di yo ruz. Bel ki is ter se, ha zýr ol sun di ye. Mad dî o la rak, dün ya ya a it her þe yi ve ri yo ruz. U - laþ ma nýn, bek le me nin, ça lýþ ma nýn, ka zan ma nýn ne de mek ol du ðu nu bil me den ve ri yo ruz. Ya ni is - te me den ve ri yo ruz. En ö nem li si de ma ne vi yat, a hi ret i çin, on la rýn e - be dî ha yat la rý ný kur ta ra cak ha zi ne le ri ni boþ bý ra - ký yo ruz. Ý yi yap tý ðý mý zý dü þü nü yo ruz. An ne lik gö - re vi mi zi tam yap ma nýn haz zý na va rý yo ruz. Son ra an lý yo ruz yýl lar ge çin ce, bu nun yan lýþ ol du ðu nu. Ge çen ler de bir yer de din le dim, genç lik ne den mut suz, ne den hep ü mit siz li ðin i çin de ya þý yor? Se be bi iþ te çok ba sit; ço cuk hiç bir þe yin kýy me ti ni bil mi yor, zor luk lar la ya þa mý yor ve e be dî sa a det i le il gi li boþ ye ti þi yor lar. En zor þart lar da ya þa yan a i le - ler bi le, ço cuk la rýn is tek le ri ne ce vap ve re bil mek i - çin va rý ný yo ðu nu, ser ve ti ni dö kü yor. On la ra mad - dî ve ma ne vî de ðer le ri mi zi, ta ri hi mi zi, kül tü rü mü - zü öð ret me li yiz. Mad dî de ðer ler bir ya na en ö nem li si an ne ba ba - sý na o lan de ðer le ri ni kay be di yor lar. An ne ba ba sý on la ra hiz met e der ken so run yok!.. A sýl so run yaþ - lan ma ya baþ la yýn ca çý ký yor. Ne za man ki on lar ken di ha yat la rý ný ku rup ev den ay rýl dýk la rýn da; san ki dün ya ya hep bü yük o la rak gel miþ ler ve hiç on la ra e mek har can ma mýþ gi bi uy ku suz ge çi ri len ge ce le ri, has ta lýk ta a te þi yük sel me sin di ye e li al - nýn da u yu ya ka lan an ne si ni ha týr la mý yor lar. Ha ni çok an la tý lan bir hi kâ ye var. Ge ce da ýs rar la ça lan te le fon da an ne si nin se si ni du yun ca oð lu so - rar!. Ha yýr dýr an ne bu sa at te ne den a ra dýn? An - ne si, Do ðum gü nün kut lu ol sun oð lum der. Oð - lu da An ne ne den sa bah a ra ma dýn be ni bu sa at te ne den ra hat sýz et tin di ye ce vap ve rir. Ve an ne si ü zün tü lü ve kýr gýn bir ses le, Oð lum bun dan tam 25 yýl ön ce sen de be ni bu sa at te u yut ma mýþ, dün - ya ya gel mek i çin uy ku suz bý rak mýþ týn de miþ. Ýþ te e li miz de ki ve e vi miz de ki be re ket le ri mi zi yi - tir me den, de ðe ri ni bi le lim. Ý na nýn bu gün ya ný - mýz day sa ya rýn yok o lu ve ri yor lar. Ö lüm ne ya þa, ne ba þa ne de has ta lý ða bak mý yor. E cel giz li ol du - ðun dan, her bir gün de öl me ih ti ma li var 1. Biz bü - tün kar deþ ler, keþ ke an ne miz ol say dý da o nun la do ya do ya ha ya tý ya þa say dýk, di yo ruz. A ma ya ný - mý za a lýp ba ka cak bir an ne miz yok. Her ke sin an - ne si ken di ne gö re me lek tir. A ma be nim an nem bü tün o nu ta ný yan lar ta ra fýn dan me lek un va ný ný al mýþ bir in san dý. An ne siz ya þa ný yor ya þan ma sý na, a ma hep in sa nýn bir ya ný ek sik o lu yor. Se ni her tür lü kö tü lük ler den ko ru ya cak, ya þýn kaç o lur sa ol sun o nun hep ký zý-oð lu o la rak naz la na cak bi ri - nin ol ma sý çok gü zel. Ko ru yu cu me le ði niz ol maz - sa da in san is ter is te mez ha ya ta kar þý güç lü ol ma yý öð ren se de, gi dip naz la na cak bir an ne si nin ol ma - sý ný is ti yor. Ol ma yan an ne min, yü zün de ki her ký - rý þýk lý ðýn, sa çýn da ki her be ya zýn ve yaþ lý lý ðýn a cý la - rý ný, e lem le ri ni, ke der le ri ni to run la rýy la u nut tur - ma yý çok is ter dim. Biz e vi mi zin be re ket tim sa li ni, þef kat ve mer ha met a bi de si ni emr-i Hak va ki ol du, er ken kay bet tik. Siz ler ev le ri ni zin süs le ri nin, ziy - net le ri nin ve be re ket le ri nin kýy me ti ni bi lin. Be li bü kül müþ ih ti yar la rý nýz ol ma say dý, be lâ lar sel gi bi ü ze ri ni ze dö kü le cek ti. 2 Ev lât la rý i çin çi le ye, sý kýn tý la ra, zah met le re gö ðüs ge ren kah ra man an ne ve ba ba la rý na mer ha met e - den, say gý, sev gi ve hür met te ku sur et me yen, zi ya - ret le ri ni ak sat ma yan bah ti yar in san la ra ne mut lu, bin ler se lâm ol sun on la ra. Güç süz, yor gun, bit kin ve muh taç ol du ðu hal de dil le rin den du â sý ný, yüz le rin - den te bes sü mü ek sik et me yen in san la rýn sa ye sin de Al lah ýn rý za sý ný ka za nan la ra müj de ler ol sun. Mut lu - luk, sað lýk, hu zur ve sa a det gö nül le rin den ek sik ol - ma sýn. Al la hýn rah me ti ve be re ke ti ü ze ri ni ze ol sun. Sev dik le ri niz hep ya ný nýz da ol sun in þal lah. Dip not lar: 1. Mek tu bat, 29. Mek tup. 2. Ha dis-i Þe rif. "SOSYAL PROBLEMLERE PEYGAMBER YOLU'NDAN ÇÖZÜMLER" KONULU SEMPOZYUMUN DEÐER- LENDÝRME OTURUMU BAÞKANLIÐINI YAPAN PROF. DR. SUAT YILDIRIM, "ÝLÝM ÖÐRENÝLMESÝ VE ÖÐRENÝLEN ÝLMÝN HAYATA TATBÝK EDÝLMESÝ GEREKÝR" DEDÝ. SOS YAL Prob lem le re Pey gam ber Yo - lu ndan Çö züm ler ko nu lu sem poz yu mun de ðer len dir me o tu ru mu baþ kan lý ðý ný ya pan Prof. Dr. Su at Yýl dý rým, i lim öð re nil me si ve öð re ni len il min ha ya ta tat bik e dil me si ge - rek ti ði ni söy le di. Prof. Yýl dý rým Fet hul lah Gü len in sem poz yu ma gön der di ði me saj - da ki, Pey gam ber E fen di miz (asm) sa de ce dev rin de ki so run la rý hal let mek le kal ma mýþ, ký ya me te ka dar ge le cek in san lý ðýn so run la - rý ný çöz me me to du nu da or ta ya koy muþ - tur. i fa de le ri ne a týf ta bu lu na rak, bu me tot - la rý an la ya cak i lim er ba bý ve on la rý uy gu la - ya cak in san lar ge rek ti ði ni söy le di. B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Kýzýl ve kaba tüylü koyun türü.- Mevcut ABD devlet baþkanýnýn soyadý. 2. Mermerde sert, damarlý kýsým.- Mübadele, mal deðiþimi. 3. Fil diþi, tahta veya kemikten yapýlmýþ küçük çubuklarla oynanan bir oyun.- Hindistan'da prenslere verilen unvan, mihrace. 4. Angolanýn trafik iþareti.- Mobilseni simgeleyen harfler.- Kimi yörelerimizde aða.- Sonradan ilave edilen prça. 5. Aðlayýp inleyen.- Bir mastar eki.- Risalede birinci hece. 6. Bir göz rengi.- Hayvan otlak yeri.- Utanma duygusu. 7. Artvin yöresinde oynanan bir halk oyunu. 8. Miladi takvimde otuz günlük süre.- Kayýp eþya.- Yiðit, özellikle Batý Anadolu köy yiðidi, zeybek. 9. Baþlýca sürüngen hayvan.- Açýkça bildirme, açýkça duyurma. 10. Varlýklar toplamýndan borçlar düþüldükten sonra geriye kalan katkýsýz varlýk.- Sonuna geldiði kelimeye benzer, gibi mânâlarý katan ek BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI G A R A B Ý Ý B A R E A N A T O M Ý A K Ý M Z A M A N A Þ I M I A A V K L Ý N A R N U M A R A T Ö R R E F L M T M E L A E G Ý F E V A K A R E T E S K Ý N Ý D Y E D A D A L Y A D E R M A N E K M E K "Sosyal Problemlere Peygamber Yolu ndan Çözümler" konulu sempozyumda bir çok sorun ele alýndý. FOTOÐRAF: CÝHAN FÝ KÝR LER TE O RÝ DEN PRA TÝ ÐE DÖ NÜÞ TÜ RÜL ME LÝ MISIR Müf tü sü A li Cu ma da Hz. Pey gam ber in (asm) ký - la vuz lu ðu nun e le a lý nýp, ký ya me te ka dar üm me tin le hi ne o la cak hu sus la rýn ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ni kay det - ti. Cu ma, sem poz yum da sö zü e di len her þe yin a raþ tý rýl - ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek, Bu ra da or ta ya çý kan fi kir - ler den ka i de ler ve ku rum lar ü re ti le rek dün ya i mar e di le - bi lir. Böy le ce Hz. Pey gam ber in (asm) yo lun dan git miþ o - lu ruz. Bu ra da ya pý lan ça lýþ ma lar bü tün Müs lü man la ra ya yýn lan sýn. Te o ri yi pra ti ðe dö nüþ tür mek la zým. de di. Memur mantýðýyla TÝYATRO OLMAZ TÝYATRO VE SÝNEMA OYUNCUSU SÜMER TÝLMAÇ, SON YILLARDA MESLEÐÝ BERBER, KASAP VE NALBUR OLAN KÝÞÝLERÝN DE ANADOLU TURNESÝNE ÇIKARAK TÝYATRO YAPTIÐINI ARTIK BUNUN DA BÝR KRÝTERÝNÝN OLMASI GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. TI YAT RO ve si ne ma o yun cu su Sü mer Til maç, Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan ýn Dev let e liy le ti yat ro ol maz sö zü nün si ya si bir söy lem o la rak bir ta raf la ra çe kil me me si ge rek ti ði ni söy le di. An tal ya nýn Ma nav gat il çe sin de bir ar ka da þý ný zi ya - re te ge len ün lü o yun cu Sü mer Til maç, Baþ ba kan Er do ðan ýn Dev let e liy le ti yat ro ol maz sö zü i le yýl lar dýr kan gren o lan ya ra ya par mak bas tý ðý ný i fa de et ti. 46 yýl i çin de 63 ti yat ro o - yu nu sah ne le di ði ni be lir ten Til maç, sa nat ha ya tý sü re sin ce dev let ti yat ro su i le hiç ça lýþ ma yap ma dý ðý ný kay det ti. Ti yat - ro la rýn ö zel leþ ti ril me si ve ö zel ti yat ro la ra des tek le il gi li o yun - cu lar a ra sýn da yýl lar dýr ko nu nun tar týþ ma lar la sý cak tu tul du - ðu nu an la tan Til maç, son yýl lar da mes le ði ber ber, ka sap ve nal bur o lan ki þi le rin de A na do lu tur ne si ne çý ka rak ti yat ro yap tý ðý ný ar týk bu nun da bir kri te ri nin ol ma sý ge rek ti ði ni be - lirt ti. Dev let me mu ru man tý ðýy la ti yat ro ya pýl maz. Me mur o lan bir ti yat ro cu öz gür o la maz. di yen Til maç, Öz gür ol - ma yan bir ki þi de öz gün o yun or ta ya ko ya maz. Ö zel ti yat ro - lar Baþ ba kan Er do ðan ýn söy le di ði sö zü yýl lar dýr söy lü yor. Dev let ti yat ro la rý ba zý o yun lar i çin ö zel ti yat ro la ra sah ne le ri - ni aç ma sý ge re kir. Ö zel ti yat ro lar des tek le ne rek yýl la dýr sü ren hak sýz re ka bet so na er me li. An tal ya / ci han Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Delgi veya küçük torna çevirmek için kullanýlan ok yayý biçimindeki araç.- Avuç içi. 2. Osmanlýda çocuklar okula baþlarken düzenlenen tören. 3. Arnavutluk un para birimi.- Cahiliye döneminde Mekke'de bir put.- Lantaný simgeleyen harfler. 4. Bulmaya çalýþma.- Belli açýk. 5. Ýçine çeþitli maddeler konulan, sac, plastik veya çinkodan yapýlmýþ kap.- Arapça fiil çatýsýný konu edinen kitap. 6. Telefonda ilk hitap.- Parlak olmayan, donuk. 7. Dünyamýzý oluþturan kara parçalarýndan birisi. 8. Mera bitkisi.- Baðlarda üzüm çubuðu sýrasý. 9. Tahta, çinko vb. hafif þeylerden yapýlmýþ, temelsiz eðreti yapý. 10. Kimi yörelerimizde aða.- Hak edilen ceza. 11. Baþtan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri. Havalandýrma aracý, pervane, pervane kanadý, vantilatör. 12. Eski dilde askerler.- Arapçada benlik. KA BÝ LE TOP LU MUN DAN ÝN SAN MER KEZ LÝ TOP LU MA Prof. Dr. Nev zat A þýk i se de ðer len - dir me ko nuþ ma sýn da, Hz. Pey gam - ber in (asm) bü yük bir in ký lap yap tý - ðý ný di le ge ti re rek, Ýs lam dan ön ce ka bi le mer kez li bir top lum var dý. Pey gam be ri miz den (asm) son ra mes cit mer kez li, in san mer kez li bir top lum o luþ ma ya baþ la dý. þek lin de ko nuþ tu. Kar deþ lik te ka li te nin ko nu - þul ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti ren A þýk, Hz. Pey gam ber in (asm) kar deþ lik ko nu su na ver di ði ö ne min ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ni kay det ti. Kur ân, ha di sin ki tap lar da kal ma sý - nýn bir an la mý ol ma dý ðý ný i fa de e den A þýk, bun la rýn o kun ma sý, an la þýl ma - sý ve ha ya ta tat bik e dil me si ge rek ti - ði ni vur gu la dý. Ga zi an tep / ci han Dün ya kuk la la rý va pur yol cu la rýy la bu lu þa cak n DÜNYANIN kuk la la rý ný Ýs tan bul da bu luþ - tu ran U lus la ra ra sý Ýs tan bul Kuk la Fes ti va li, Ýs - tan bul un en ö nem li sim ge le rin den Þe hir hat - la rý iþ bir li ði i le Pe ru dan A la Car te ad lý kuk la gös te ri si ni Be þik taþ-ka dý köy va pu ru yol cu la - rýy la bu luþ tur ma ya ha zýr la ný yor. Bu yýl 15.in - ci si ger çek le þen U lus la ra ra sý Ýs tan bul Kuk la fes ti va li 13 ül ke den 26 gru bu a ðýr lý yor. 3 Ma - yýs ta baþ la yan fes ti val 13 Ma yýs a ka dar sü re - cek. De ni zin ya ný sý ra ka ra da da de vam e den fes ti val Ýs tan bul un seç kin sa lon la rýn da se yir - ci le ri bü yü le me ye de vam e de cek. 7 Ma yýs ta Be þik taþ-ka dý köy Þe hir Hat la rý va pu ru nun se fe ri yol cu la rý ný bir sür priz bek li yor. Pe ru dan Jo se Na vor ro A la Car te ad lý kuk la gös te ri siy le þe hir hat la rý yol cu la rý ný þa þýrt ma ya ha zýr la ný yor. Her yaþ gru bu na hi tap e den gös - te ri de, Pe ru nun ye rel mo tif le riy le süs lü, za - man za man ip li kuk la, za man za man da kuk - la cý nýn ken di si nin kuk la ol du ðu süp riz ler le do lu var ye te tar zýn da bir kuk la ça lýþ ma sý ný ser gi le ne cek. Kül tür Sa nat Ser vi si U lu sal An tal ya ka ri ka tür ya rýþ ma sýn da genç lik çi zil di n BÜYÜKÞEHÝR Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen - le nen 2 nci U lu sal An tal ya Ka ri ka tür Ya rýþ ma - sý nda de re ce ye gi ren ka ri ka tü rist le re ö dül le ri tö ren le ve ril di. Genç ol mak ko lay mý? baþ lý ðý al týn da ya pý lan ya rýþ ma ya bu yýl 493 e ser ka týl - dý. Jü ri nin de ðer len dir me si so nu cu 11 ka ri ka - tür, pa ra ve pla ket ö dül le ri ne la yýk gö rül dü. An tal ya Kül tür Mer ke zi (AKM) Fu a ye A la - ný nda ser gi len me ye de ðer bu lu nan ka ri ka tür - ler i çin ger çek leþ ti ri len ser gi a çý lý þý son ra sý, AKM Per ge Sa lo nu nda ö dül tö re ni dü zen len - di. Ge çen yýl ya rýþ ma ya 169 e se rin ka týl dý ðý ný ha týr la tan Jü ri Ü ye si Ci han De mir ci, baþ vu ru sa yý sý nýn bu se ne 3 ka tý na çýk tý ðý na dik kat çek - ti. An tal ya da ka ri ka tür cü a çý sýn dan bir can - lan ma ol du ðu nu i fa de e den De mir ci, Çok genç, çok ye ni ar ka daþ lar ka týl dý. An tal ya da se vin di ri ci bir o lay, bu ya rýþ ma ya be le di ye den kim se jü ri de yer al mak i çin baþ vur ma dý. Biz ka ri ka tür cü ler bü tün e ser le ri ken di miz in ce le - dik ve seç tik. di ye ko nuþ tu. An tal ya / ci han O nun (asm) ya þa dý ðý ha yat ký ya me te ka dar ör nek tir n AMASYA Gö nül lü E ði tim ci ler Der ne ði, kar deþ lik hu ku ku ko nu lu kon fe rans dü zen le - di. E ði tim ci, i la hi yat çý ya zar Mu am mer Er - dön mez in ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý ðý prog - ram da iz le yi ci ler göz yaþ la rý ný tu ta ma dý. Hz. Mu ham med in (asm) ha ya týn dan ör nek ler ve - ren Er dön mez, Bü tün in san lý ðýn pey gam ber e fen di mi zi ör nek al ma sý ge re kir. O nun ya þa - dý ðý ha yat ký ya me te ka dar in san lar i çin ör nek - tir. Prob lem le ri mi ze ka lý cý, doð ru çö züm ler bul mak is ti yor sak o nun (asm) ha ya tý na bak - ma mýz, o nun (asm) ha ya tý ný ör nek al ma mýz ye ter li dir. de di. Hz. Mu ham med in (asm) top lu mun yüz de yü zü nü ka zan ma ya ken di si ni a da dý ðý ný vur gu la yan Er dön mez, E fen di miz þu top lu ma gel sey di, Mek ke de yap tý ðý ný ya - par dý; ka pý ka pý do la þýr dý. Her kes le, di ya log ku ra bi le ce ði bir or tam o luþ tu rup kar deþ lik i - çin ze min ha zýr lar dý. Pey gam be ri mi zin sa ha - be si i le o lan ha ya tý kar deþ lik ha ya tý dýr. Kar - deþ lik des ta ný her sa ha be de ay rý ya þan mýþ týr. E fen di mi zin o in san lar la ya þa dý ðý ha ya tý biz le - rin de ký ya me te ka dar ya þa ma mýz ve ya þat ma - mýz ge re ki yor. þek lin de ko nuþ tu.

5 Y afer sa dog Ön ce sa da kat ve se ba týn ka zan dýr dý ðý al týn ha zi ne si ne ba ka lým: Zül kar neyn (as) or du suy la ge ce yol da gi der ken as ker le ri ne: A ya ðý ný za ta ký lan þey le ri top la yýn di ye e mir ve rir. 1. grup: Çok yü rü dük, çok yor gu nuz. Ge ce vak ti bir de a ya ðý mý zý ta ký lan þey le ri top la - NURULLAH ÇETÝN Hoþ gel din ba har çi çe ði(2) U zun za man son ra ye ni den sa na ka vuþ mak... Ye ni den se nin le ol mak ve gü zel li ðin le ha ki ka te doð ru koþ mak... Te fek kü rî mâ nan i le ger çe ði bul mak... Ký þýn ar dýn dan se ni a ðýr la mak U zun za man son ra ye ni den hoþ gel din ba har çi çe ði. Bir gös ter din ken di ni, yi ne kay bol dun. Tam gel din der ken, kay bet tik se ni. Ve þim di ye ni den bul ma nýn, ye ni den se nin le ol ma nýn mut lu lu ðu nu ya þý yo ruz yü re ði miz de. Kim bi lir ne re ler den, han gi el ler den gel din bu güz bah çe le ri ne, has re tin le ya nan gö nül le re? Kim bi lir han gi göz le ri te fek kü re dal dýr dýn ve o ha ki ki te fek kür yol cu lu ðun da bi ze ka dar u laþ týn? Ey u zak di yar lar dan müj de le yi ci o la rak ge len ba har çi çe ði! Aþ ký, sev gi yi, mu hab be ti öð ren di ðin Re sul-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm dan ne ler ge tir din bi ze? An lat ba har çi çe ði, na sip siz ler din le sin se ni. Ha ni, Al lah ý (cc) in kâr e den ler var ya, on la rýn yü zü ne vur ha ki kat le ri. Sen git tin ya, E fen dim; üm me tin ne ka dar çok de ðiþ ti. Kar deþ le rim de dik le rin, ne ka dar çok de ðiþ ti. Gör sen ta ný maz sýn ve bel ki de yü zü mü ze da hi bak maz sýn. Ne re de kal dý Asr-ý Sa a det yýl la rýn da ki o bað lý lýk ve sa da kat? Bir ba har dan bir ba ha ra a nar ol duk ve an la týr ol duk se ni. Tam u nut ma ya yüz tut muþ ken ye ni ne sil se ni, im da dý mý za ye tiþ ti ba har çi çe ði. Se ni müj de le di, se ni ha týr lat tý ve ha ki ka ti biz le re gös ter di. Mevt o lup yok ol ma nýn ve var lý ðýn la â le me ib ret ol ma nýn var lý ðý ný gös ter di. Kim bi le bi lir di ki, gün lük ha ya tý mýz da kul la na bi le ce ði miz kup ku ru o dun par ça sýn dan na rin, gü zel ve ha yat do lu kü çü cük bir çi çe ðin çý ka bi le ce ði ni? Kim bi le bi lir di ki, di ken le rin i çe ri sin den ren gâ renk ve gü zel ko ku lu bir çi çe ðin çý ka bi le ce ði ni? Bü tün bun la rý sen gös ter din ba har çi çe ði. Rab bim is te di, sen gös ter din. Ve En Sev gi li nin müj de si ni biz le re ge tir din. Þim di ba ký yo ruz gü nü mü ze, En Sev gi li yi an mak ve o nu an la mak i çin do lup ta þan sa lon lar ve o sa lon la rý týk lým týk lým dol du ran genç ler Geç ti ði miz gün ler de ü ni ver si te sa lon la rýn da dü zen le nen kut lu do ðum prog ra mý na ka tý lan dün ya Kur ân o ku ma bi rin ci si ho ca mýz la mu hab bet e der ken ba na þu ma ni dar söz le ri söy le di: Kur ân ti la ve ti ya rýþ ma sýn da bi le bu ka dar he ye can lan ma mýþ tým. Ben ilk de fa böy le bir prog ra ma yo ðun il gi gös te ren genç ar ka daþ la rý gör düm. Rab bim biz le re bu gün le ri de gös ter di ya, ne ka dar þük ret sek az dýr. E vet, ho ca mýz ger çek ten de ne gü zel söy lü yor de ðil mi? Bir za man lar Kur ân dan so ðu tul ma ya ça lý þý lan bu mil let, mu kad de sa tý na ne gü zel sa hip çý ký yor. Hiç müm kün müy dü, ü ni ver si te sa lon la rýn da böy le prog ram lar dü zen le mek? Hiç müm kün müy dü, o nun a dý nýn genç ne sil ler ce hay ký rýl dý ðý ný gör mek? Ve a sýl þu nok ta: Hiç müm kün müy dü ü ni ver si te de yüz ler ce gen cin bir a ðýz dan La i la he il lal lah di ye hay kýr dý ðý ný gör mek? Ýþ te Al lah ýn (cc) i na ye ti i le bun la rýn hep si ni gör dük. Bu yüz den ne ka dar þük ret sek az dýr. Ýþ te ba har çi çe ði, bir yýl ay rý lýk ne ler ge tir di. Se nin le ge len coþ ku ve se nin le ge len mut lu luk... Sen sin kâ i na týn zey ne bi. Za hir de ki de ðe ri de ðil, ha ki kat te ki de ðe ri sen sin. En bü yük müj de ci, bel ki de sen sin bu dö nem de. Ýn san lý ða ha ki ka ti gös te ren ib ret tab lo su sen sin. Kâ i na ta mey dan o ku du ðu nu zan ne den le re a ciz li ði, fa kir li ði ve muh taç lý ðý gös te ren sen sin. Sen, E fen di miz in (a.s.m.) müj de si ni ge ti ren bir ne zi ri sin. Ýþ te bu yüz den, bu se bep ten do la yý hoþ gel din. Bu son fa sýl dýr, son ke lâm dýr din le ey ba har çi çe ði. Yü re ði me, gön lü me ve in san lý ða hoþ gel din kâ i na týn zey ne bi Sadakat ve sebat ya rak bo þu na a ðýr lýk mý ya pa ca ðýz. Hiç bir þey top la ma ya lým der. 2. grup: Ma dem ko mu ta ný mýz em ret ti, bi raz cýk top la ya lým, em re mu ha le fet et me ye lim. Zi ra or du nun ko mu ta ný na i ta at et mek ge re kir der. 3. grup: Þim di ye ka dar ko mu ta ný mý zýn bir þe yi bo þu na em ret ti ði ne hiç þa hit ol ma dýk. Mu hak kak bil di ði bir þey var dýr di ye rek bü tün a ba la rý ný að zý na ka dar dol du rur lar. Sa bah ol du ðun da bir de ba ký yor lar ki, me ðer bir al týn ma de nin den geç miþ ler de, a yak la rý na de ðen þey le rin al týn ol du ðu nun far ký na va ra ma mýþ lar. *** - Pey gam be ri ne ve ki ta bý na sa da kat gös te ren üm met, MAKALE 5 - E be vey ni ne sa da kat gös te ren ev lât, - Þey hi ne sa da kat gös te ren mü rid, - Üs ta dý na sa da kat gös te ren ta le be dün ya da da ka za nýr, a hi ret te de. Sa da kat ya pýþ mak týr. Sa da kat ya þa mak týr. Sa da kat uy gu la mak týr. Dok tor mes le ði ni öð ren me li ve týp ku ral la rý na sa dýk kal ma lý. Es naf, tüc car, ti ca ret pren sip le ri ne, ka nun la rý na uy maz sa so nuç a la maz. Has ta, dok to ru na sa da kat le bað lan ma lý. Ver di ði re çe te yi ay nen uy gu la ma lý. *** Kur ân ve Sün net-i Se niy ye nin gü nü müz de ki öl çü ve pren sip le ri ni or ta ya ko yan, i zah Bozuk Ýttihatçýlarla ayrýlan yollar Meþ rû ti ye tin ye nin den i lân e dil me sin de (Tem muz 1908), dün ya gö rü þü bir bi rin den fark lý bir çok þa hýs ve züm re müþ te rek ha re ket et ti. Ne var ki, a ra dan da ha bir se ne bi le geç me den, ay rý lýk lar ve ay ký rý lýk lar baþ gös ter di. Ay ký rý lýk lar o de re ce i le ri git ti ki, hü kü met gü cü nü e le ge çi ren Ýt ti hat çý la rýn i çin de ki ko mi ta cý lar, mu ha lif ce nah ta gör dük le ri ay dýn la rýn var lý ðý na dahi ta ham mül e de me di ler. Te tik çi le ri kul la na rak sû i kast le re baþ la dý lar. Öy le ki, or ta da ne fi kir hür ri ye ti kal dý, ne de can ve mal em ni ye ti. Bü tün bu ya þa nan la rý meþ rû tî sis te me mal et mek doð ru de ðil. Tam ter si ne, bu iþ le rin arka sýn da meþ rû ti ye ti boð ma ve ya þat ma ma he sap la rý ya tý yor du. Ýç ve dýþ i ha net o dak la rý â de ta el e le ver miþ ce si ne uð ra þý yor ve es ki sin den çok da ha þid det li bir dik ta re ji mi ni kur ma ya ça lý þý yor du. Ýþ te, tam da bu saf ha da, hür ri yet ve meþ rû ti ye tin i lâ ný ve ih ya sý mak sa dýy la Ýt ti hat çý lar la baþ lan gýç ta müþ te rek ha re ket i çin de gö rü nen Sa id Nur sî ve ya kýn dost la rý, "bo zu lan Ýt ti hat çý lar"la yol la rý ný a yýr mak du ru mun da kal dý lar. Da ha doð ru su, Ýt ti hat çý lar is ti ka met li yol dan ay rýl dý lar ve hür ri ye tin, meþ rû ti ye tin ru huy la hiç bað daþ ma yan ka ran lýk yol la ra sap tý lar. Be di üz za man, þid de te ve hu su me te da ya lý po li ti ka lar gü den Ýt ti hat çý la rýn da hi lî si ya set le ri ne þid det le i ti raz et ti. Bun dan do la yý da, 31 Mart Vak'a sý ba - POLÝTÝKA Yakýn Tarih Yazýlarý ha ne siy le tu tuk lan dý, sý ký yö ne tim mah ke me si ne sevk e dil di ve i dam ta le biy le yar gý lan dý. E sa sýn da, Sul tan I I. Ab dül ha mid'i taht tan in di ren bo zuk Ýt ti hat çý la rýn he de fin de ki i kin ci þah si yet, Üs tad Be di üz za man'dý. E ðer öy le ol ma say dý, meþ rû ti ye te en çok emek ve ren ve hiz met e den bu â lim þah si yet, "Meþ rû ti ye ti kur ta rý yo ruz" di ye Se la nik'ten ge len dar be ci le rin boy he de fi ha li ne gel mez, ak si ne el üs tün de tu tul ma ya ça lý þý lýr dý. Siyaset ve diplomasi farký Ýt ti hat çý la rýn iç po li ti ka da ki ic ra at la rý ný be ðen me yen Sa id Nur sî, ül ke nin ha ri cî sal dý rý la ra ma ruz kal dý ðý yýl lar da ( ) i se, hü kü me tin ya nýn da ve hat ta or du nun i çin de yer a la rak, ta le be le riy le bir lik te can la baþ la ça lýþ mak tan ge ri dur ma dý. Bu a ra da, bir nok ta nýn da ha al tý ný çiz mek te ya rar var: Sa id Nur sî'nin Ýt ti hat çý la ra mu ha le fe ti nin Sul tan Ab dül ha mid'le doð ru dan bir a lâ ka sý bu lun ma dý ðý gi bi, on lar la bir lik te ha re ket et me si nin de Ýt ti hat çý la rý be ðen me sin den do la yý de ðil dir. Þim di, bu nok ta la ra a çýk lýk ge ti re cek söz le ri "bi rin ci el"den din le ye lim. Sul tan Ab dül ha mid'in þah sý ný ve li pa di þah lar ma ka mýn da gö ren Sa id Nur sî, o nun za ma nýn da ki re ji mi "ha fif", Ýt ti hat çý lar dev rin de ki re ji mi i se "þid det li" is tib dat mâ nâ sýn da gö rüp þu þe kil de yo rum lu yor: "Vak ta ki hür ri yet dî va ne lik le yâd o lu nur du (1907 8); za yýf is tib dat, tý mar ha ne yi ba na mek tep ey le di... Vak ta ki î ti dal, is ti ka met ir ti ca i le il ti bas o lun du (1909); meþ rû ti yet te þid det li is tib dat, ba na ha pis ha ne yi mek tep ey le di." (D.H. Ör fî, ilk pa rag raf.) Gültekin Uysal a baþarýlar... Geç ti ði miz haf ta so nu ya pý lan De mok rat Par ti 8. O la ða nüs tü Kon gre sin de Ge nel Baþ kan lý ða Ge nel Ý da re Ku ru lu Ü ye si Gül te kin Uy sal se çil di do ðum lu o lan Gül te kin Bey, as len Af yon lu dur. Bil kent me zu nu dur yýl la rý a ra sýn da ay ný mis yo nun Af yon ka ra hi sar Ýl Baþ kan lý ðý ný yap tý te par ti si nin Genç lik ten So rum lu Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ol du. De mok rat bir a i le nin ço cuðu o lan Gül te kin Uy sal, ya kýn dan ta ný dý ðý mýz te miz bir i sim. Ken di siy le 2007'de bir se mi ner i çin Ýttihatçýlar arasýnda temiz bir þahsiyet olarak isim yapan Niyazi Bey Af yon'a yap tý ðý mýz bir se ya hat es na sýn da ta nýþ týk. O ra da ver di ði miz se mi ne ri baþ tan so na ta kip et ti. Prog ram son ra sýn da teb rik le ri ni i let ti. Çok ça is ti fa de et tiði ni söy le di. Ka la ba lýk da ðýl dýk tan son ra, hu su si soh be te çe kil dik. Bak tým, De mok rat ge le ne ðe sa dâ kat le bað lý bir þah si yet. Genç ve e ner jik bir si ya set çi. Yýp ran ma mýþ ve te miz fýt rat lý bir dâ vâ a damý. Ay rý ca, çev re sin de hay li se vi len bir þah si yet. Se çil miþ ol du ðu ye ni ve zor va zi fe sin de ha yýr lý mu vaf fa ki yet ler di li yo ruz. ve is pat e den Ri sa le-i Nur u an la ma nýn, Ýs lâ mý ya þa mý nýn bi rin ci þar tý, o ku mak; i kin ci si, o ku duk la rý ný ö züm se mek, be nim se mek ve ya þa mak; ü çün cü sü i se ih lâs, sa da kat, sa mi mi yet ve se bat la de vam et mek tir. Nur ta le be le ri her me se le de Ri sa le-i Nur a tam sa da kat ve se bat gös ter mek mec bu ri ye tin de dir ler. Bil mek de yet mez! Tam sa da kat ve se bat lâ zým dýr. Si ga ra nýn za rar la rý ný en i yi bi len ler dok tor lar ve i kin ci sý ra da öð ret men ler, e ði tim ci ler dir. A ma Tür ki ye de ya pý lan a raþ týr ma ve an ket le rin so nuç la rý na gö re, en çok si ga ra i çen ler de; bi rin ci sý ra da dok tor lar, i kin ci sý ra da e ði tim ci ler dir. Þu hal de tam sa da kat, ön ce öð ren me yi, son ra be nim se me yi, son ra ö züm se me yi ge rek ti ri yor. Þim di ge le lim, Sa id Nur sî'nin Ýt ti hat çý lar la ne den fark lý düþ tü ðü nok ta sý na... Bu hu sus ta, 1909'da ken di si ne tev cih e di len "Sen Se la nik te Ýt ti hat ve Te rak kî i le it ti fak et miþ tin, ne den ay rýl dýn?" þek lin de ki su â le, biz zat Üs tad Be di üz za man ay nen þu þe kil de ce vap ve ri yor: "Ce vap: Ben ay rýl ma dým, on la rýn ba zý la rý ay rýl dý lar. Ni ya zi Bey, En ver Bey gi bi a dam lar la þim di de müt te fi kim; lâ kin ba zý la rý biz den ay rýl dý lar, ba tak lýk yo lu na sap tý lar. Ha mi yet le rin den þüp hem yok tur, fa kat mu ka bil le rin de ga raz his set ti ler; on lar da, ta bi î, ga ra za it ti ba et ti ler. "...Ben ha mi yet li ve din dar a dam lar la da i ma be ra be rim. Ben Se la nik'te Mey dan ý Hür ri yet'te o ku du ðum nu tuk i le i lân et ti ðim mes le ði mi þim di de ta kip e di yo rum." (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 97; Be ya nat ve Ten vir ler, s. 107.) De mek ki ney miþ? Baþ lan gýç nok ta sýn da mu ta býk ka lý nan he def ten ay rý lan, an laþ ma yý bo zan ve ba tak lý ða sa pan Ýt ti hat çý la rýn ken di le ri i miþ. Bi lâ ha re, ay ný mev zu hak kýn da Mü nâ za rât i sim li e se re derc e di len bir su âl ce vap þu þe kil de ol muþ: Su al: "Ýt ti hat ve Te rak kî hak kýn da re yin ne dir?" Ce vap: "Kýy met le ri ni tak dir i le be ra ber, si ya siy yun la rýn da ki þid de te mû te ri zim." (A ge, s ) TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Dýþ me se le de yol i ki le þi yor Ýt ti hat çý la rýn iç si ya set te ki þid de te, do la yý sýy la zul me da ya lý uy gu la ma la rý na kar þý ge len Sa id Nur sî, iþ va tan ve mil let mü da fa a sý na ge lin ce (I. Dün ya Har bi), hiç te red düt da hi et me den hü kû me tin ya nýn da yer al mýþ týr. Bu hu sus, ba zý dost la rý nýn da dik ka ti ni çek miþ ve Ýt ti hat çý la ra mu a rýz ol ma sý na rað men, na sýl o lup da harp es na sýn da on la rýn ya nýn da yer al dý ðý ný sor gu la mýþ lar. Be di üz za man i se, on la ra sus tu ru cu ve bir o ka dar da ib ret li þu ce va bý ver miþ tir: "Ben ce yol i ki dir; mi zâ nýn (te ra zi nin) i ki ke fe si gi bi. Bi ri nin hif fe ti, ö te ki nin sýk le ti ne ge çer. Ben to ka dý mý An tra nik i le be ra ber En ver e, Ve ni ze los i le be ra ber Sa id Ha lim e vur mam. Na za rým da vu ran da se fil dir." (Sü nû hat, s. 67) E vet, iç po li tik uy gu la ma la rýn da Mut la ki yet, Meþ rû ti yet ve Cum hu ri yet hü kü met le riy le u yuþ ma yan, hat ta ço ðu kez zýt la þan Be di üz za man, me se le dýþ sal dý rý la ra ge lin di ðin de, ta ma men fark lý bir ta výr ta kýn mýþ ve bu hü kü met le rin le hin de bu lun ma ya ça lýþ mýþ týr. (Bkz: 16. Lem'a) Te men ni e de lim ki, Sa id Nur sî'nin Sul tan Ab dül ha mid'e ba kýþ ve de ðer len dir me si nin ya ný sý ra, Ýt ti hat çý lar la, hat ta tek par ti dö ne mi po li ti ka cý la rýy la o lan mü na se bet le ri nin de, ne re de baþ la yýp ne re de ke sil di ði hu su su vü zû ha ka vuþ muþ ol sun. (0 505) Ýki ayetin yorumu Meh met Bey: 1-Ah zap Su re si 57. a yet te Al lah a e zi yet kav ra mý ge çi yor. Bu kav ra mý na sýl an la ma lý yýz? 2- Ba ka ra Su re si 28. A ye ti re en kar nas yo na mü sa it a yet ol du ðu nu id di a e den le re kar þý o a ye tin na sýl an la þýl ma sý ge rek ti ði ni an la týr mý sý nýz? Ne den bu fi kir i le ri sü rü lü yor? 1- Ah zap Su re si nin 57. A ye ti me a len þöy le dir: Al lah a ve Re su lü ne e zi yet e den le re Al lah dün ya da da, â hi ret te de lâ net et miþ ve on lar i çin hor ve ha kir e di ci bir a zap ha zýr la mýþ týr. 1 Al lah a mad dî o la rak e zi yet ver me ye, za rar ver me ye, Al lah ýn mül kün den bir þey ek silt me ye im kân var mý dýr? Þu ha dis-i kud sî de ki si te me dik kat: Ey kul la rým! Siz ba na za rar ve re cek kud re te hiç bir za man u la þa ma ya cak sý nýz ki, za rar ve re bi le si niz. Ba na fay da ve re cek ha le e ri þe me ye cek si niz ki, ba na fay da lý o la sý nýz. Ey kul la rým! E ðer si zin geç mi þi niz, ge le ce ði niz, in sa ný nýz, cin ni niz, siz ler den en tak vâ lý bir a da mýn kal bi ü ze re ol sa nýz, bu be nim mül küm de en kü çük bir þey ar týr maz! Þa yet si zin geç mi þi niz, ge le ce ði niz, in sa ný nýz, cin ni niz siz den en gü nah kâr bir kim se nin kal bi ü ze re top lan sa nýz, bu be nim mül küm den hiç bir þey ek silt mez. 2 Bu â yet te Al lah a is yan ve in kâr mâ nâ sý, me câ zî o la rak Al lah a e zi yet ke li me si i le i fâ de e dil miþ tir. Ni te kim Al lah iz zet, þe ref, o nur ve hay si yet sa hi bi dir. Kü çük in san la ra iz ze ti, þe re fi, o nur ve hay si ye ti ve ren, A ziz ve Ce lîl o lan Al lah týr. Biz ken di mi ze yan ba kýl sa, laf a týl sa ve ha fi fe a lýn sak ü ze ri mi ze a lý ný yo ruz, gü ce ni yo ruz, da rý lý yo ruz, ký rý lý yo ruz, bu nu ha kâ ret sa yý yo ruz. Ýþ te em ri ne i ta at e dil me di ðin de, ken di si ne in kâr ve is yan i le i ta at siz lik ya pýl dý ðýn da, el bet te bu, ko ca ka i na týn Ya ra tý cý sý, Me lik i, Sa hi bi, Ceb bâr, Kah hâr ve Hâ kim o lan ve Ce lâl ve Ýz zet sa hi bi o lan Ce nab-ý Al lah ýn gay re ti ne do ku nur, iz zet ve ce lâ li ne i li þir. Fa kat O der hal ce za lan dýr maz, sab re der, kul la rý nýn töv be et me si ni bek ler. Bu na rað men kul la rý nýn is yan kâr tu tum la rý el bet te Zât-ý Ak des e say gý sýz lýk de mek tir. Al lah bu say gý sýz lýk tan hoþ lan maz. 2-Ba ka ra Su re si nin 28. A ye ti me a len þöy le dir: Al lah ý na sýl in kâr e di yor su nuz ki si zi ö lü ler i ken o si zi di rilt ti. Son ra si zi öl dü re cek tir. Son ra da si zi tek rar di ril te cek tir. Son ra da O na dön dü rü le cek si niz. Bu a yet, þa ha ne a hi ret ha ya tý ný an la tý yor. Bu ra da ki di ri liþ dün ya ya dö nüþ de ðil; ký ya met ten son ra ki di ri liþ tir. A hi ret i nan cý güç lü bir i nanç týr ve Ýs lâm di ni nin te me li ni teþ kil e di yor. Kur ân ýn dört te bi ri a hi ret ha ya týn dan bah se di yor. Ö lüm hak týr. Ka bir su a li hak týr. Ru hun ha ya tý hak týr. Ký ya met hak týr. Ký ya met ten son ra di ri liþ hak týr. Mah þer hak týr. He sap ve sor gu hak týr. Sý rat hak týr. Cen net hak týr. Ce hen nem hak týr. E be dî ha yat hak týr. Kur ân-ý Ke rim bir çok a ye tiy le bi ze bu e sas lar dan ha ber ve rir. Re en kar nas yon de ni len, ru hun dün ya ya baþ ka bir vü cut ta ye ni den dön me si gi bi bir i nan cý bes le yen hiç bir a yet ve ha dis mev cut de ðil dir. Kur ân a yet le ri dün ya ha ya tý ný ö lüm le bi ti ri yor ve ö lüm ö te si ha ya tý ve â hi re ti sýk ça na zar la rý mý za ve ri yor. E sa sen dün ya ya ge ri dö nüþ id di a sý es ki Hint, Mý sýr, Yu nan din ve kül tür le rin de var o la gel miþ, fa kat ger çek li ði is pat lan ma mýþ bir ba týl i nanç týr. Kur ân da bu i nan cý bes le yen tek a yet yok tur. Hak din ler de var o lan, Pey gam ber E fen di miz in (asm) ha ber ver di ði ve Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri nin yo rum la dý ðý ger çek þu dur: Sa lih (i yi) ruh lar ö lün ce ka bir le rin de kal maz lar, gök le ri ve yer le ri ge zer ler. Bir kýs mý Cen ne te mah sus ye þil kuþ la rýn i çin de, bir kýs mý þe hâ det â le mi de de nen bu ya þa dý ðý mýz â lem de ki kuþ çuk la rýn ve si nek le rin iç le rin de ge zer ler ve o kuþ çuk la rýn duy gu la rýy la dün ya yý te mâ þâ e der ler, iz ler ler, te fek kür e der ler. Bir ký sým Cen net eh li kim se ler, ber zâh â le min de i ken Tu yu run hud run de ni len ye þil kuþ la rýn i çin de Cen net te ge zer ler. 3 De mek sâ lih ruh lar ser best tir ler; ka bir le rin de mah pus ol mu yor lar, yýl dýz lar da, dün ya da ve de ði þik yer ler de Al lah ýn iz niy le di le dik le ri gi bi ge zi yor lar. 4 Ka na a ti mi ze gö re, il kel din ler de ki re en kar nas yon i nan cý, he men her Pey gam ber le geç miþ te in san lý ða bil di ri len sâ lih ruh la rýn gez me si ha ki ka ti nin, yi ne in san lar e liy le de for me e dil miþ ve bo zul muþ bir þek li dir. Mâ lûm; ba ba sýz do ðan Haz ret-i Ý sa ya Al lah ýn oð lu di ye cek ka dar za man za man a kýl dan, id râk tan, iz an dan ve in saf tan u zak la þan in san de nen bu var lýk sý ný fý, hak din le rin ge tir di ði ger çek le ri boz mak ta ve de ðiþ tir mek te çok ma ha ret ser gi le di. Ha ya tý se ven, fa kat so rum lu luk tan ka çan in sa noð lu, so rum lu luk ge ti ren â hi ret i nan cý ye ri ne, sa de ce bir ha yat ü mi di ve ren re en kar nas yo nu a bar tý lý o la rak be nim se di. Oy sa â hi ret i nan cý var ken, re en kar nas yo na sap ma ya ne ge rek var, ne ih ti yaç var? Za ten â hi ret te ha yat var dýr! Dipnotlar: 1 Ah zâb Sû re si: 57, 2 Ri yâ zu s-sâ li - hîn, 111, 3 Müs lim, 3/1502, 4 Söz ler, s. 466

6 6 Y YURT HABER Do ðu i le ba tý kar deþ ol sun HABERLER KUTLU DOÐUM HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ KAPSAMINDA DÜZENLENEN MÝTÝNGDE KONUÞAN HÜSEYÝN YILMAZ, ''MUHAMMED-Ý SEVDA, DOÐU ÝLE BATIYI KARDEÞ YAPAN BÝR SEVDADIR" DEDÝ. ÝS TAN BUL DA çe þit li si vil top lum ku ru luþ la rý - nýn o luþ tur du ðu Pey gam ber Sev da lý la rý Plat - for mu nca Kut lu Do ðum Haf ta sý et kin lik le ri kap sa mýn da mi ting dü zen len di. Mi tin ge ka týl mak i çin çe þit li semt ler den o - to büs ler le ge len va tan daþ lar, gü ven lik kon tro - lün den ge çi ril dik ten son ra Kaz lý çeþ me Mi ting A la ný na a lýn dý. Mi ting, Kur ân-ý Ke rim i Gü zel O ku ma Ya - rýþ ma sý Tür ki ye 1 in ci si A dem Bi lir in Kur ân-ý Ke rim o ku ma sýy la baþ la dý. Muz ta zaf lar Ý le Da ya nýþ ma Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Hü se yin Yýl maz, et kin lik te yap tý ðý ko - nuþ ma da, dü zen le dik le ri et kin lik ler ne de niy le ar týk mey dan la rýn dar gel di ði ni, bir ön ce ki yý la gö re ka tý lý mýn da coþ ku nun da art tý ðý ný i fa de et ti. Bu yýl Kut lu Do ðum Haf ta sý do la yý sýy la 130 dan faz la yer de et kin lik dü zen le dik le ri ni be lir ten Yýl maz, Bu sev da ar týk gün le re, haf - ta la ra sýð mý yor de di. Mart ýn son haf ta sýn da Ciz re den baþ la dýk - la rý et kin lik ler de bir çok þe hir den Haz re ti Mu - ham med (asm) sev da lý la rý nýn ni da la rý nýn yük - sel di ði ni di le ge ti ren Yýl maz, Ýs tan bul a da Mu ham med-i sev da nýn kar deþ lik çað rý sý ný yi - ne le me ye gel dik le ri ni be lir ti. Haz re ti Mu ham med in (asm) üm me ti o - la rak o na ya ra þýr bir þe kil de Kaz lý çeþ me Mey da ný na kar deþ lik le ri ni ve sev gi le ri ni pe - kiþ tir mek i çin gel dik le ri ni an la tan Yýl maz, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Mu ham medi sev da, do ðu i le ba tý yý kar deþ ya pan bir sev - da dýr. Kürt ü, Türk ü, Laz ý, Çer kez i, A rap ý kar deþ ya pan bir sev da dýr. Ýs tan bul de mek, Tür ki ye de mek tir ve Ýs tan bul da ki bu sev da Muz ta zaf lar Ý le Da ya nýþ ma Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Hü se yin Yýl maz, et kin lik te yap tý ðý ko nuþ ma da, kardeþlik çaðýrýsýnda bulundu. Kaz lý çeþ me Mey da ný nda ki et kin lik, Grup Öz lem ta ra fýn dan i la hi, Mu ham med Nur Yön dem ta ra fýn dan da Kürt çe mev lit o kun ma sý nýn ar dýn dan, du a la rýn o kun ma sýy la so na er di. da ha u la þa ma dý ðý mýz köy le re, bel de le re ve þe hir le re de u la þa cak týr. Tür ki ye nin her ta - ra fýn da bu bir li ði hay ký ra lým. Biz le ri kar deþ ký lan, Al lah týr. Biz le ri bir a ra ya ge ti re bi le - cek o lan Haz re ti Mu ham med in da va sý dýr, o nun ge tir miþ ol du ðu Kur ân-ý Ke rim dir. Gü ney do ðu da ba har yað muru se le dön dü Gü ney do ðu da et ki li o lan ba har yað mur la rý Þan lý ur fa, Si irt ve Di yar ba kýr da su bas kýn la rý na se bep ol du. Bu il - ler imizde çok sa yý da ev ve iþ ye ri ni su bas tý. Bu nun et ra fýn da bir le þe lim. Bi zi kar deþ ya - pa cak o lan en güç lü hu sus, Haz re ti Mu - ham med in sev gi si dir ve dâ vâ sý dýr. Kaz lý çeþ me Mey da ný nda ki et kin lik, Grup Öz lem ta ra fýn dan i la hi, Mu ham med Nur Yön - dem ta ra fýn dan da Kürt çe mev lit o kun ma sý nýn ar dýn dan, du a la rýn o kun ma sýy la so na er di. Pey gam ber Sev da lý la rý Plat for mu ya ra rý na, yi - ye cek sa tý þý ya pý lan bir ker me sin de ger çek leþ ti - ril di ði mi ting a la nýn da, çev re de ki gü ven lik gö - rev li le ri nin ya ný sý ra plat form ü ye si yak la þýk bin ka dýn ve er kek de gö rev yap tý. Ýs tan bul / a a Ha va lar ý sýn dý, bo ðul ma lar baþ la dý KA ZAN DA, se rin le mek i çin su la - ma gö le ti ne gi ren 2 genç, bo ðu la - rak öl dü. E di ni len bil gi ye gö re, Gü - venç Ma hal le si nde ki su la ma gö le - ti nin ký yý sýn da pik nik ya pan 5 genç ten Em re Ka ya (19) ve Mu - ham met E ren (19), se rin le mek i çin gö le te gir di. Bir lik te su ya gir di ði ar ka da þý Mu ham met in çýr pýn dý ðý ný gö ren Em re Ka ya, o na yar dým et mek is - te di. Bir sü re son ra 2 ar ka daþ su da kay bol du. Ýh bar ü ze ri ne o lay ye ri - ne ge len Bü yük þe hir Be le di ye si Su al tý A ra ma Kur tar ma Ti mi, 2 gen cin ce se di ni bul du ve su dan çý - kar dý. Ce set ler ön ce Ka zan Ham di E riþ Dev let Has ta ne si mor gu na, da ha son ra da o top si i çin Ad li Týp Ku ru mu na gön de ril di. Ko ca e li nin Kar te pe il çe sin de in - þa at te me lin de ki su bi ri kin ti si ne gi ren ço cuk bo ðul du. A lý nan bil gi ye gö re, se rin le mek a ma cýy la 4 ar ka da þýy la Rah mi ye Ma hal le si nde ki bir in þa a týn te me - lin de ki su bi ri kin ti si ne gi ren O ðuz - han Öz bay (14), 4 met re de rin lik - te ki su da kay bol du. Çev re de ki le rin ih ba rý ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len it - fa i ye e kip le ri, Öz bay ýn ce se di ni ça mu ra sap lan mýþ hal de bul du. Ars lan bey Ýl köð re tim O ku lu 8. sý - nýf öð ren ci si Öz bay ýn ce se di Ko ca - e li Dev let Has ta ne si mor gu na kal - dý rýl dý. An ka ra-ko ca e li / a a Er ci yes Ü ni ver si te si nin 18. Ba har Þen li ði nde gös te ri yap týlar. Türk Yýl dýz la rý Kay se ri de gös te ri yap tý n TÜRK Ha va Kuv vet le ri nin ak ro ba si ti mi Türk Yýl dýz la rý, Er ci yes Ü ni ver si te si nin (E RÜ) 18. Ba - har Þen li ði nde gös te ri yap tý. Türk Yýl dýz la rý, yo - ðun yað mur ne de niy le gös te ri le ri ni 1,5 sa at ge cik - me li ger çek leþ tir di. Yað mu run ye ni den baþ la ma sý ü ze ri ne gös te ri so na er di. Gös te ri yi Va li Mev lüt Bi li ci, Gar ni zon Ko mu ta ný Tüm ge ne ral A li De - mi ral, E RÜ Rek tö rü Prof. Dr. Fah ret tin Ke leþ te - mur, öð ren ci ler ve va tan daþ lar iz le di. Kay se ri / a a Yýl dý rýmýn isabet ettiði 2 ki þi ya ra lan dý n MA LAT YA DA yýl dý rým i sa bet e den i ki ki þi ya - ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ka le il çe si ne bað lý Ça nak çý kö yün de Üm mü han Al týn taþ (53) i le kom þu su Ya vuz As lan (30), a ni den et ki li o lan sa - ða nak ne de niy le ev le ri ne gir mek is ter ken yýl dý rým i sa bet et me si so nu cu ya ra lan dý. Kom þu la rý nýn ha ber ver me si ü ze ri ne kö ye ge len am bu lans la Tur gut Ö zal Týp Mer ke zi ne kal dý rý lan ya ra lý lar, ya nýk ü ni te sin de te da vi al tý na a lýn dý. Ma lat ya / a a Ýn þa at is ke le si çök tü: 2 ya ra lý n ÞAN LI UR FA DA in þa at ha lin de ki bi na da is ke le - nin çök me si so nu cu 2 iþ çi ya ra lan dý. Þan lý ur fa - Mar din ka ra yo lu nun 2. ki lo met re sin de in þa at ha lin - de ki bi na da be ton dö kü mü ya pý lýr ken is ke le çök tü. Bu sý ra da be ton yý ðýn la rý nýn al týn da ka lan ve ad la rý he nüz öð re ni le me yen 2 iþ çi ya ra lan dý. Ýn þa at ta ki di - ðer iþ çi ler ta ra fýn dan bu lun du ðu yer den çý ka rý lan iþ - çi ler, 112 A cil Ser vis e kip le rin ce Þan lý ur fa E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ya ra lý la rýn ha ya tî teh li ke si nin bu lun ma dý ðý öð re nil di. Þan lý ur fa / a a 2 ya þýn da ki ço cuk su ka na lýn da bo ðul du n VAN IN Mu ra di ye il çe sin de su ka na lý na dü þen 2 ya þýn da ki ço cuk bo ðul du. A lý nan bil gi ye gö re, Ba lak lý kö yün de ya þa yan Ha run ve Me lek Yýl dýz çif ti nin 2 ya þýn da ki ço cu ðu Yah ya Yýl dýz, ev le ri - nin ö nün de oy nar ken su ka na lý na düþ tü. Me lek Yýl dýz, oð lu nun ce se di ni su dan çý kar dý. Ýh bar ü - ze ri ne o lay ye ri ne ge len jan dar ma e kip le ri, ço cu - ðun bo ðul du ðu nu be lir le di. Jan dar ma e kip le ri nin in ce le me si nin ar dýn dan ce set, Mu ra di ye Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ço cu ðun ce na ze si, köy me zar lý ðýn da top ra ða ve ril di. Van / a a Dem re de yat tur la rý baþ la dý Þarlýurfa, Siirt ve Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde bahar yaðmurlarýnýn sele dönüþmesi sorucu çok sayýda ev ve tarým arazisi sular altýnda kaldý. ÞAN LI UR FA DA et ki li o lan sa ða nak ya ðý þýn ar dýn dan de re le rin taþ ma sý so nu cu ba zý ev ve iþ yer le ri nin ze min kat la rý ný su bas tý. Kent te bir kaç gün dür et ki li o lan ve ön ce ki gün öð le den son ra a ni den bas tý ran sa ða nak ya - ðý þýn ar dýn da Ka ra köp rü bel de si i le Sýr rýn Ma hal le sin - de ki de re ler taþ tý. Ký sa sü re li pa ni ðin ya þan dý ðý böl ge - ler de, de re ke na rýn da ki ba zý ev ve iþ yer le ri nin ze min kat la rý ný su bas tý. Taþ kýn ne de niy le ki mi va tan daþ lar ev le rin de ký sa sü re li mah sur ka lýr ken, po lis me ga fon la ma hal le sa kin le ri ni muh te mel taþ kýn la ra kar þý dik kat li ol ma la rý ko nu sun da u yar dý. Va tan daþ lar, su la rýn çe kil me si nin ar dýn dan za rar gö - ren ev ve iþ ye rin de te miz lik ça lýþ ma la rý na baþ la dý. Bu a ra da et ki li ya ðýþ ne de niy le Bo zo va ve Ak ça ka le il çe le ri i le ci va rýn da ki ba zý köy ler de de ta rým a ra zi le ri nin za rar gör dü ðü, ki mi gü zer gâh lar da u la þý mýn ak sa dý ðý be lir til - di. Taþ kýn la rýn et ki li ol du ðu böl ge ler de; be le di ye e kip - le ri, Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü i le it fa i ye e kip - le ri, ça lýþ ma baþ lat tý. Þan lý ur fa Va li si Ce la let tin Gü venç, su bas kýn la rý nýn ya þan dý ðý Ko nuk lu ve Ka ra köp rü bel de le rin de in ce le - me ler de bu lun du. Bu a ra da me te o ro lo ji yet ki li le ri i se ya - ðý þýn kent mer ke zin de 15 da ki ka et ki li ol du ðu nu ve bu sü re i çe ri sin de met re ka ye re 12.4 ki log ram ya ðý þýn düþ - tü ðü nü kay det ti. Si irt ve Di yar ba kýr ýn Bis mil il çe sin de ak þam sa at le rin de baþ la yan sa ða nak ya ðýþ ne de niy le çok sa yý da ev ve iþ ye ri ni su bas tý. Si irt Be le di ye Baþ kan Ve ki - li Ab dul la tif Çe kin, be le di ye yö ne ti ci le riy le bir lik te sa ða - nak ya ðý þýn et ki li ol du ðu Ay dýn lar, Cen giz To pel ve Kur - ta lan cad de le ri i le es ki E ruh yo lun da in ce le me ler de bu - lun du. Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür Ve ki li Ü mit Öz can da, ken di le ri ne ya pý lan baþ vu ru la rý de ðer len dir dik le ri ni be lir te rek o la sý da ha bü yük sel bas kýn la rý na kar þý ted bir al dýk la rý ný kay det ti. Di yar ba kýr ýn Bis mil il çe si Te pe bel - de sin de i se, de re le rin taþ ma sý so nu cu çok sa yý da e vi su bas tý. Be le di ye Baþ kan Ve ki li Ah met Örs, ak þam sa at le - rin de baþ la yan et ki li ya ðýþ ne de niy le Hi jir ki ve Ça me li de re le ri nin taþ tý ðý ný bil dir di. Örs, Çok sý kýn tý var fa kat can kay bý yok, biz bu nu en az za rar la at la ta ca ðýz di ye ko nuþ tu. Þan lý ur fa- Si irt-di yar ba kýr / a a Köy de çý kan yan gýn da 7 ev ve 1 a hýr kül ol du ES KÝ PA ZAR il çe si nin Bul duk kö - yün de çý kan yan gýn da 7 ev ve 1 a - hýr kul la ný la maz ha le gel di. E di ni - len bil gi ye gö re, Bul duk ta, muh - tar A li Ýh san Sa rý ka ya nýn e vin de he nüz be lir le ne me yen ne den le yan gýn çýk tý. Ký sa sü re de bü yü yen yan gýn, bi ti þik te ki Ke mal Sa rý ka - ya, A li Ak ça, Me tin Sa rý ka ya, Ni - ya zi Ka ra ba ba, Ce mal Dað cý ve Mus ta fa Sa rý ka ya ya a it ev le re ve bir a hý ra sýç ra dý. Yan gý na Ka ra bük, Es ki pa zar, Çan ký rý nýn Çer keþ, Bo - lu nun Ge re de be le di ye le ri nin it fa - i ye e kip le ri ve Ka ra bük Or man Ýþ - let me si ne a it a ra zöz ler le mü da - ha le e dil di. Yan gýn kon trol al tý na a lýn dý, 7 ev i le 1 a hýr kul la ný la maz ha le gel di. Ka ra bük Va li si Ýz zet tin Kü çük ve AKP Ka ra bük Mil let ve - ki li Meh met A li Þa hin köy de in ce - le me ler de bu lun du. Va li Kü çük, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, yan gý nýn bü yü me den sön dü rül - dü ðü nü be lir te rek, tek te sel li nin can kay bý ya þan ma ma sý ol du ðu - nu söy le di. E vi ya nan va tan daþ la - ra her gün ye mek ve re cek le ri ni be lir ten Kü çük, Va tan daþ la rý mýz i çin kon tey ner ler ge ti ri yo ruz, bu ev ler de ka la cak lar. Kim se mað dur e dil me ye cek di ye ko nuþ tu. Kü - çük, yan gý nýn ne de ni nin a raþ tý rýl - dý ðý ný bil dir di. Ka ra bük / a a n TÜR KÝYE NÝN ö nem li yat tu rizm mer kez le rin - den Dem re de yat lar de ni ze in di ril me ye ve tur lar dü zen len me ye baþ la dý. Dem re De niz Ta þý yý cý la rý Ko o pe ra ti fi ne bað lý yat la rýn kýþ bo yun ca ka ra da ya pý lan ba kým la rý so na er di. Ta þý yý cý la ra yük le nen yat lar, ka ra yo lun da yak la þýk bir ki lo met re lik yol - cu luk tan son ra de ni ze u laþ tý rýl dý. Yat la rýn de ni ze in di ril me si i le il çe de ki Ça yað zý Li ma ný da renk - len me ye ve ha re ket len me ye baþ la dý. De ni ze in di - ri len yat lar la tu rist grup la rý na yö ne lik tur dü zen - le di. Tur kap sa mýn da, ö zel lik le Ke ko va da ki Ba týk Kent, Si me na An tik Ken ti ve koy lar ge zi li yor. Dem re De niz Ta þý yý cý la rý Ko o pe ra ti fi Baþ ka ný Ah met Çe tin, yap tý ðý a çýk la ma da, ko o pe ra tif le ri - ne ka yýt lý gü nü bir lik ge zi ya pan 41 tek ne bu lun - du ðu nu söy le di. Bu gün ler de yaz se zo nu na ha zýr - lan dýk la rý ný i fa de e den Çe tin, Ko o pe ra ti fi mi ze ka yýt lý tek ne le rin yüz de 90 ý hiz me te ha zýr. Di ðer - le ri de bir haf ta i çin de ha zýr o la cak. Ý yi bir se zon ge çir me yi bek li yo ruz. Ke ko va Böl ge si ne, Ba týk Þe hir, Ü ça ðýz koy la rý na gü nü bir lik, yak la þýk 3 sa - at lik tur lar dü zen li yo ruz de di. Çe tin, böl ge ye yýl - da yer li ve ya ban cý 1 mil yo na ya kýn tu ris tin gel di - ði ni an la ta rak, Ýl çe miz de ko o pe ra ti fi miz i le di ðer ko o pe ra tif le rin top lam 100 ci va rýn da tek ne si bu - lu nu yor. Böl ge ye ge len tu rist le rin ya rý sý na ya ký ný yat tur la rý na ka tý lý yor di ye ko nuþ tu. An tal ya / a a Gö çük al týn da ka lan iþ çi ya ra lan dý n VAN DA ka na li zas yon ça lýþ ma sý sý ra sýn da gö - çük al týn da ka lan iþ çi ya ra lan dý. Van Be le di ye - si nin Þem si bey Ma hal le si nde yap tý ðý ka na li zas - yon ça lýþ ma sý sý ra sýn da gö çük mey da na gel di. Yak la þýk 10 met re de rin lik te ça lý þan iþ çi ler den Ni hat Yo kuþ, gö çük al týn da ka la rak ya ra lan dý. Kep çe o pe ra tö rü nün ve di ðer iþ çi le rin fark et me - si so nu cu, Yo kuþ, top ra ða gö mül dü ðü yer den vü - cu du nun ya rý sý na ka dar çý ka rýl dý. Bu ra da 112 A cil Ser vis e kip le rin ce Yo kuþ a mü da ha le e dil di. Da ha son ra Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü e kip le ri i le UM KE nin yak la þýk ya rým sa at lik ça lýþ ma sý so - nu cu sý kýþ tý ðý yer den sed ye ye bað la nan ha lat lar la çý ka rý lan Yo kuþ, Van Böl ge E ði tim A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Van / a a

7 Y DÜNYA 7 YUNANÝSTAN A SEÇÝMLER BELÝRSÝZLÝK GETÝRDÝ YU NA NÝS TAN DA ya pý lan er ken ge nel se çim ler si ya si is - tik rar sýz lýk ve be lir siz lik ge tir di. Hiç bir par ti nin tek ba þý na ik ti dar o la cak ka dar oy a la ma dý ðý se çi min so nuç la rýn dan Ye ni De mok ra si nin ilk sý ra da gel di ði 7 par ti li bir par la men - to or ta ya çýk tý. Irk çý sal dý rý la rýy la ün lü a þý rý sað cý Al týn Þa fak par ti si de par la men to ya gir di. E ko no mik kriz le mü ca de le de PA SOK ve Ye ni De mok ra si Par ti si nin (ND) or ta ðý ol du ðu Lu - kas Pa pa di mos baþ ba kan lý ðýn da ki ge çi ci iþ bir li ði hü kü me ti - nin al dý ðý ta sar ruf ön lem le ri ne tep ki li Yu nan hal ký nýn oy la rý me mo ran dum kar þý tý kü çük par ti le re git ti. Oy da ðý lý mý na gö re ilk sý ra ya yer le þen ND nin li de ri An to nis Sa ma ras bu gün ko a - lis yon o luþ tur mak i çin gö rüþ me le re baþ la ya cak. Me mo ran du - mu uy gu la ya ca ðý na da ir ya zý lý ta ah hüt ve ren ND li de ri An to nis Sa ma ras i çin en i yi se çe nek me mo ran dum yan lý sý di ðer par ti PA SOK. An cak i ki par ti bir kaç san dal ye ek sik le par la men to da ço ðun lu ðu sað la ya ma dý ðý i çin ko a lis yon gö rüþ me le ri zor lu ge çe ce ði ben zi yor. Sa ma ras be lir le nen sü re i çin de hü kü me - ti ku ra maz sa sý ra sýy la SYRI ZA ve PA SOK li der le ri ko a lis yon a ra yýþ la rý ný sür dü re cek. Gö rüþ me ler so nuç suz ka lýr sa ye ni - den se çi me gi di le bi le cek. So nuç la ra gö re, Ye ni De mok ra si Par ti si oy la rýn yüz de 18,8 i ni a la rak 300 san dal ye li par la - men to da 108 mil let ve ki li çý ka ra bi li yor. Ü çün cü sý ra da ge - len Pan he le nik Sos ya list Ha re ket (PA SOK) i se oy la rýn 13,19 i le 41 san dal ye ye sa hip ol du. Ra di kal Sol Ko a lis yon (SYRI ZA) oy la rýn 16,76 sý i le 52 mil let ve ki li çý ka rý yor. Ba - ðým sýz Yu nan lý lar yüz de 10,6 i le 33 san dal ye ka za ný yor. Yu na nis tan Ko mü nist Par ti si yüz de 8,47 i le 26, Al týn Þa fak yüz de 6,97 i le 21, De mok ra tik Sol Par ti si yüz de 6,1 i le 19 san dal ye ye sa hip o la cak. Se çim le re ka tý lým i se yüz de 65,5 o la rak ger çek leþ ti. Atina / a a Rus lider Vladimir Putin, 4 yýl aradan sonra tekrar 6 yýllýðýna baþkanlýða geri döndü. FO TOÐ RAF: A A Pu tin, ye ni den Krem lin de RUS YA DA Vla di mir Pu tin 4 yýl a ra dan son ra se le fi Dmit ri Med ve dev den kol tu ðu gör kem li bir tö re nin ar dýn dan dev ral dý yýl la rý a ra sýn da i ki dö nem dev let baþ kan lý ðý ya pan Pu tin, ye ni dö nem de 6 yýl gö rev de ka la cak. Pu tin in 2018 de bir dö nem da ha se çil me si nin ö nün de a na ya sal bir en gel bu lun mu yor a ra sýn da i ki dö nem dev let baþ kan lý ðý ya pan Pu tin, ye ni dö nem de 6 yýl gö rev de ka la cak. Tö ren Krem lin in üç gör kem li sa lo nun da ger çek leþ ti. Tö ren Mu ha fýz a la yýn da gö rev li as ker le rin Dev let Baþ kan lý ðý nýn sim ge si çift baþ lý kar ta lýn bu lun du ðu Rus ya dev let baþ kan lý ðý fla ma sý, Rus ya bay ra ðý, Rus ya dev let baþ kan lý ðý ni þa ný ve Rus ya a na ya sa sý nýn An drey Sa lo nu na ge tir me si i le baþ la dý. Pu tin sol e li ni kýr mý zý kap lý a na ya sa ü ze ri ne ko ya rak ye min et ti. Mu ha fýz a la yý ta ra fýn dan 30 pa re top a tý þý i le se lam la nan Pu tin, ký sa da bir ko nuþ ma yap tý. Putin karþýtý gös te ri ci le r Krem lin e doð ru yü rü mek is te me le ri arbede çýktý. 400 gös te ri ci gö zal tý na a lýn dý. Moskova / cihan BM den Ýsrail e duvar uyarýsý LÜB NAN DA bu lu nan Bir leþ miþ Mil let ler Ba rýþ Gü cü (U NI FIL) yet ki li le ri, Ýs ra il in Gü ney Lüb nan da i ki ül ke a ra sýn da ki sý nýr böl ge sin de di ken li tel le ri kal dý ra rak, her han gi bir ba ri yer koy ma dan du var ör me si ni dur dur ma sý ný is te di. Lüb nan U lu sal Ha ber A jan sý nýn ver di ði ha be re gö re, U NI - FIL yet ki li le ri, Ýs ra il li le rin Fa ti ma sý nýr ka pý sýn da bu lu nan böl ge de, ba ri yer le ri yap týk tan son ra du var ör me ye kal dýk la rý yer den de vam e de bi le cek le ri ni söy le di. Bu a ra da böl ge ye ö zel ba rýþ gü cü as ker le ri nin u laþ tý ðý ve ge re ken gü ven lik ön lem le ri ni al dý ðý be lir ti li yor. Sý nýr böl ge sin de bu lu nan Lüb nan as ker le ri nin i se, Ýs ra il li le rin sý ný rý ge çe rek, ken di top rak la rýn da du var ör me ye de vam et me si ni en gel le ye cek le ri u ya rý sý ya pýl dý. Ýs ra il li yet ki li ler, böl ge de bu lu nan yer le þim yer le ri ni ko ru mak a ma cýy la ki lo met re ler ce u zun lu ðun da çok yük sek du var lar ö re cek le ri ni a çýk la mýþ lar dý. Beyrut / a a Sonuçlarýn açýklanmasýndan sonra seçmenlere hitap eden Fransa'nýn yeni Cumhurbaþkaný François Hollande, Fransýzlarýn deðiþimi tercih ettiðini söyledi. FO TOÐ RAF: A A Fransa da yeni dönem FRANSA'DAKÝ CUMHURBAÞKANLIÐI SEÇÝMLERÝNÝN ÝKÝNCÝ TURUNU KAZANAN SOSYALÝST ADAY FRANCOÝS HOLLANDE 'FRANSIZLAR DEÐÝÞÝMDEN YANA TERCÝH YAPTI'' DEDÝ. Eski Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy, sonuçlarýn açýklanmasýndan sonra veda konuþmasý yaptý. Sar kozy den si ya se te ve da FRAN SA DA cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ni Fran co is Hol lan de kar þý sýn da kay be den Ni co las Sar kozy, si ya se te ve da sin ya li ver di. Se çim ye nil gi si nin ar dýn dan seç men le ri ö nün de duy gu lu bir ko nuþ ma ya pan Sar kozy, ge le cek te baþ ta uð raþ i çin de o la bi le ce ði ni i fa de et ti. Üs tü ka pa lý si ya se ti bý ra ka ca ðý me sa jý ný ve ren Sar kozy, Be nim i çin baþ ka bir dö nem baþ lý yor. Bu ye ni dö nem de, or tak fi kir le ri miz ve i nanç la rý mý zý sa vun ma ko nu sun da ba na gü ve ne bi lir si niz an cak, po zis yo num es ki si gi bi ol ma ya cak de di. Sar kozy, 35 yýl lýk si ya si ka ri ye rim bo yun ca 10 yýl hü kü met te ba kan o la rak son o la rak beþ yýl da cum hur baþ ka ný o la rak hiz met et tim, bun dan son ra be nim hiz met le rim fark lý þe kil de o la cak di ye ko nuþ tu. Sar kozy, da ha ön ce yap tý ðý a çýk la ma lar da, a çýk bir þe kil de se çi mi kay be der se si ya se ti bý ra ka ca ðý ný söy le miþ ti. Fran sa nýn Hris ti yan kim li ði ni se çim kam pan ya sýn da ön pa la na çý ka ran Sar kozy, yi ne ül ke de çok göç men var di ye rek si vil top lum ör güt le ri nin sert tep ki si ne yol at mýþ tý. Sar kozy, son o la rak a þý rý sað seç me ne faz la yak laþ tý ðý ge rek çe siy le, mer kez sað ta ra fýn dan da cid di bir þe kil de e leþ ti ril miþ ti. Paris / a a FRANSA'DA EN ÖNEMLÝ SORUN ÝÞSÝZLÝK VE BÜYÜME FRAN SIZ ba sý ný, se çim le rin so nuç la rý ný de ðer len di rir - ken, iþ siz lik ve e ko no mik bü yü me nin Sos ya list si ya - set çi nin ö nün de ki en bü yük so run lar ol du ðu gö rü - þün de bir leþ ti. Sol e ði lim li Li be ra ti on ga ze te si baþ ma ka le sin de, seç men le rin ye ni bir u mut kay na ðý ol - du ðu i çin Hol lan de a oy ver di ði tes pi tin de bu lu nur - ken, ar týk ge ri ye de ðil, i le ri ye ba ka lým i fa de si ni kul - lan dý. Sað e ði lim li Le Fi ga ro ga ze te si baþ ma ka le sin - de, ge le cek ay ge nel se çim le rin dü zen le ne ce ði ni ha - týr la ta rak, sað seç me nin bu kez se fer ber o lup, mec - lis te ço ðun lu ðu sað la ya rak, cum hur baþ kan lý ðý se - çim le rin de ki ha ta yý dü zelt me þan sý na sa hip ol du ðu te men ni sin de bu lun du. Si ya si ga ze te le rin ta ma mý, Fran sýz seç me nin dý þýn da Av ru pa baþ kent le ri nin Hol - lan de ýn se çim kam pan ya sý sý ra sýn da söz ver di ði gi bi büt çe di sip li nin güç len di ril me si ni ön gö ren hü kü met - ler a ra sý söz leþ me yi tar týþ ma ya a çýp aç ma ya ca ðý ný me rak la bek le di ði ni o ku yu cu la rý na du yur du. Paris / a a FRAN SA DA, cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri nin i kin ci tu ru nu Sos ya list a day Fran co is Hol lan de ka zan dý. Res mi ol ma yan so nuç la ra gö re, Hol lan de, oy la rýn yüz de 52 si ni ka za nýr ken, Ni co las Sar kozy yüz de 48 o ra nýn da oy al dý. Hol lan de ýn se çi mi ka zan dý ðý na i liþ kin ha ber, Sos ya list Par ti nin baþ kent Pa ris te ki ge nel mer ke zin de bü yük çoþ kuy la kar þý lan dý. Sos ya list ler, Fran co is Mit ter rand dö ne min den bu ya na üç dö nem dir Ely se e Sa ra yý se çi mi ni ka za na mý yor du. 57 ya þýn da ki Hol lan de, si ya si ka ri ye ri ne Mit ter rand ýn da nýþ ma ný o la rak baþ la mýþ tý. Fran sa da, cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ni ka za nan Fran co is Hol lan de, Fran sýz lar de ði þim den ya na ter cih yap tý de di. Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy nin, i kin ci tur da se çi mi kay bet me si ü ze ri ne ba zý Fran sýz lar, Pa ris in ün lü Bas til le Mey da ný nda kut la ma yap tý. Se çim so nuç la rý nýn a çýk lan ma sý nýn ar dýn dan bin ler ce Pa ris li ta ri hi mey da ný dol dur du. Sar kozy a ley hin de, ye ni Cum hur baþ ka ný Fran co is Hol lan de le hin de slo gan lar a tan seç men le rin coþ ku lu gös te ri le ri, renk li gö rün tü le re sah ne ol du. Se çim so nuç la rý nýn a çýk lan ma sý nýn ar dýn dan Tul le ka sa ba sýn da seç men le ri ne hi tap e den Hol lan de, ma li kri ze kar þý sert ta sar ruf pa ket le ri ne yö ne lik tep ki si ni bir kez da ha di le ge tir di ve Av ru pa lý lar Fran sa yý ya kýn dan iz li yor, ke mer sýk ma po li ti ka la rý bi zim ka çý nýl maz yaz gý mýz de ðil di ye ko nuþ tu. Av ru pa ül ke le ri nin se çim so nuç la rýn dan en di þe duy mak ye ri ne ra hat la ma la rý ge rek ti ði ni i fa de e den Hol lan de, Fran sýz lar de ði þim den ya na ter cih yap tý. Ýn san la ra ye ni den u mut ver mek ten gu rur du yu yo rum. Biz ba þa ra ca ðýz de di. Hol lan de, se çim kam pan ya sý sý ra sýn da, Av ro Böl ge si ül ke le ri nin büt çe di sip li ni ni güç len dir me le ri i çin ha zýr la nan hü kü met le ra ra sý söz leþ me yi tek rar tar týþ ma ya aç ma ta ah hü dün de bu lun muþ, bu ö ne ri baþ ta Al man ya ol mak ü ze re bir çok AB ül ke si nin sert tep ki si ne yol aç mýþ tý. Fran sa nýn ye ni Cum hur baþ ka ný Fran ço is Hol lan de ýn da nýþ ma ný o lan ve ay ný za man da a dý baþ ba kan lýk i çin ge çen Je an- Marc Ay ra ult, Pa ris ve Ber lin in e ko no mik bü yü me nin can lan dý rýl ma sý na ön ce lik ver me si ni is te di. RMC rad yo ka na lý na ko nu þan Ay ra ult, AB nin i ki ö nem li ül ke si Fran sa ve Al man ya nýn bu ko nu da or tak bir uz la þý i çin bir bir le ri ne doð ru a dým at ma la rý ge rek ti ði ni söy le di. Paris / a a Banya Luka'daki tarihi cami Sýrp milliyetçiler tarafýndan dinamitle tahrip edilmiþti. FO TOÐ RAF: A A Tarihî Ferhadiye Camii, yeniden inþaa ediliyor 7 MA YIS 1993 te Sýrp Çet nik le rin te me li ne di na mit ko ya rak ha va ya u çur du ðu ta ri hi Fer ha di ye Ca mi si, ye ni den in þa a e di li yor. Ban ya Lu ka nýn sim ge si o lan ve ül ke de ki ca mi le rin en gü ze li o la rak gös te ri len ta ri hî Fer hat pa þa Ca mi si Bos na sa va þý sý ra sýn da, 19 yýl ön ce Çet nik ler ta ra fýn dan di na mit le pat la tý la rak yý kýl mýþtý. Bos na sa va þý ön ce sin de Boþ nak, Sýrp ve Hýr vat la rýn bir a ra da ya þa dý - SU RÝ YE DE dün par la men to se çim le rin de 14 mil yon 788 bin seç men, 12 bin ka dar san dýk ta oy kul la nýr ken, ül ke nin çe þit li kent le rin de mu ha lif le re kar þý o pe ras yon lar de vam et ti. Yö ne tim kar þý tý o lay la rýn 14. a yýn da halk, ye ni a na ya sa re fe ran du mun dan son ra i kin ci kez san dý ða git ti. Yö ne tim kar þý tý o lay la rýn de vam et ti ði Su ri ye de dün halk, halk mec li sin de ken di si ni tem sil e de cek 250 ü ye i çin se çim yap tý. Sa at de baþ la yan ðý Ban ya Lu ka da 1579 da dö ne min San cak Be yi Fer hat Pa þa ta ra fýn dan yap tý rý lan ve þeh rin en ö nem li sim ge siydi. Bos na-her sek Ýs lam Bir li ði, Fer ha di ye Ca mi si nin yý ký lý þý o lan 7 Ma yýs ý 1998 den i ti ba ren Ca mi ler Gü nü o la rak kut lu yor. Ca mi nin yeni te meli 2007 de atýldý. UNESCO'nun korumasýndaki ca mi nin in þana Tür ki ye TÝ KA a ra cý lý ðýy la des tek ver iyor. Banya Luka / a a Çatýþmalarýn sürdüðü Suriye'de dün halk meclisi için seçimler yapýldý. FO TOÐ RAF: A A Silâhlarýn gölgesinde seçim ve de bi ten se çim ne de niy le halk, ba zý yer ler de yo ðun o la rak san dýk ba þý na gi der ken, ba zý mer kez ler de de yo ðun lu ðun çok az ol du ðu göz len di. Ba zý se çim böl ge le rin de gü ven lik güç le ri nin ge niþ ted bir ler al dý ðý gö rü lür ken, ba zý çev re ma hal le ler de mu ha lif le rin yap tý ðý boy kot çað rý la rý na hal kýn uy du ðu kay de di li yor. Se çim le re 17 si ya si par ti ka tý lýr ken, hal kýn ge nel de a day la rý ye te rin ce ta ný ma dý ðý kay de di li yor. Þam / a a

8 8 HA BER Y Boz dað: Baþ kan lýk sis te mi ni tar týþ ma lý yýz ca ni as ya.com.tr Dar be ler, o kul lar da dar be der si o ku tul du ðu i çin ya pýl ma dý ki! As ke rî o kul lar da ki e ði tim le il gi li 1 Ma yýs 2012 ta rih li ya zý mýz, il gi li le rin dik kat i ni çek miþ ve Ge nel kur may ýn a çýk la ma sý na se bep teþ kil et miþ. Bu bil gi yi de Hür ri yet de ki ha ber den öð re ni yo ruz. Bir haf ta da ü çün cü a çýk la ma no tuy la ve ri len Dar be e ði ti mi ver mi yo ruz baþ lýk lý ha be rin so nun da þöy le de nil miþ: Ye ni As ya yaz mýþ tý/ Ye ni As ya Ga ze te si ya za rý Fa ruk Ça kýr, 1 Ma yýs ta ya yým la nan Dar be ci ye tiþ ti ren sis tem baþ lýk lý ya zý sýn da As ke ri o kul lar ni çin ay ný þe kil de gün de me ge lip tar tý þý la mý yor? Ýl köð re tim ya da li se ler de ne ler o ku tul du ðu nu az çok bi li yo ruz. Ko nu as ke ri o kul lar o lun ca ni çin ay ný bil gi le re u la þýl mý yor? Ne ti ce ye ba ký lýr sa as ke ri o kul lar dar be yi doð ru bu lan bir an la yýþ la öð ren ci le ri e ði ti yor de miþ ti. Bu ya zý ba zý in ter net si te le rin de kul la nýl dý ve te le viz yon prog ram la rýn da yo rum lan dý. (7 Ma yýs 2012, ri yet.com.tr/gun dem/ asp) Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, res mî web si te sin de ( ya yýn la dý ðý 6 Ma yýs 2012 ta rih li ve 10 mad de den o lu þan ha ber in de as ke rî o kul la rýn e ði tim sis te mi i zah e dil me ye ça lý þýl mak ta ve MEB ta ra fýn dan o nay la nan ders çi zel ge le ri ha ri cin de her han gi bir ders o ku tul ma mak ta dýr de nil mek te. Pe ki biz ne de mi þiz? Ne ti ce den, ya ni dar be ge le ne ði nden yo la çý ka rak as ke rî o kul lar da ki e ði ti mi nin sor gu lan ma sý, bu o kul lar da ne le rin öð re til di ði nin þef faf bir þe kil de a çýk lan ma sý ný ta lep et mi þiz. Hak lý yýz, çün kü dar be le re im za a tan lar bu o kul lar da e ði tim gör müþ. Bu o kul lar da e ði tim a lan öð ren ci le rin ta ma mý nýn dar be yan lý sý ol du ðu nu söy le mek el bet te doð ru ol maz. Fa kat dar be le re im za a tan la rýn da bu o kul lar da o ku du ðu ger çe ði ni gör mez den ge le me yiz. Þu da var ki, dar be ci le rin ye tiþ ti ril me si i çin il la Dar be na sýl ya pý lýr? Hü kü met na sýl dev ri lir? Ýk ti da ra na sýl el ko nu lur? baþ lýk lý ders le rin o ku tul ma sý ge rek mez. Dar be ci an la yýþ, bir zih ni yet me se le si dir. Her fýr sat ta si vil si ya set çi le ri e leþ tir mek, on la rý Va tan la rý sa tan ki þi ler o la rak gör mek, o yön de ko nuþ mak, pro pa gan da yap mak genç ne sil le ri dar be he ves li si ha li ne ge ti rir. Me se la, 12 Ey lül 1980 dar be si ne im za a tan e ki bin ba þýn da ki is min, bü tün Tür ki ye yi do la þa rak mey dan lar da yap tý ðý ko nuþ ma lar da Si ya set çi ler ten ce re yi pis let ti. Tür ki ye yi u çu ru ma yu var lý yor lar dý. Biz de da ha faz la bek le ye me dik ve yö ne ti me el koy duk an la mýn da ki söz le ri, as ke ri li se ve harp o kul la rýn da o ku yan öð ren ci ler ü ze rin de na sýl bir et ki yap mýþ týr? Þu nu da u nut ma ya lým ki, MEB ta ra fýn dan o nay la nan ders çi zel ge le ri ha ri cin de her han gi bir ders o ku tul ma mak ta dýr be ya ný pra tik te bir an lam i fa de et mez. Þöy le dü þü nün: Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý nýn büt çe si TBMM de ko nu þu lup tar tý þýl maz ken, har ca ma ka lem le ri in ce len mez ken Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nýn ders çi zel ge si nin bir an la mý o la bi lir mi? Da ha sý, MEB in e ði tim sis te mi de pek çok yö nüy le as ke rî bir man tý ðýn ü rü nü de ðil mi? As ke rî o kul lar da o ku ma dýk, a ma as ker lik yap týk. Do la yý sý i le her as ker gi bi bi zim de as ke rî e ði tim hak kýn da az da ol sa bil gi miz var. Mu ha tap ol du ðu muz as ke rî o kul me zu nu ko mu tan la rý mý zýn si vil le re ve bil has sa si ya set çi le re na sýl te pe den bak tý ðý nýn þa hit le ri yiz. As ker lik ya pan he men her si vi lin bu hu sus ta ha tý ra la rý var dý ve bun lar TSK nýn a çýk la ma sý ný de ðil, ma a le sef bi zim tes bi ti mi zi doð ru lar. Hür ri yet te ki ha be ri o ku yan bir ar ka da þým an lat tý. Ký sa dö nem as ker lik ya par ken, ko mu tan la rý on la ra þöy le ses len miþ: Biz bir baþ ba kan, i ki ba kan sal lan dýr mý þýz. Ge re kir se ay ný sý ný yi ne ya pa rýz! Son i la ve: 28 Þu bat sü re ci nin et ki li bir ko mu ta ný, bir si ya set çi ye a fe der si niz, O na söy le yin, yað lý ka zý ða o tur tu ruz de me miþ miy di? Bu söz ler el bet te or du yu bað la maz ve on lar dan ha re ket le TSK suç la na maz. A ma Ge nel kur may ýn a sýl red de di ci a çýk la ma la rý bun lar i çin yap ma sý ve çok da ha ö nem li si, dar be ler i çin sý ký bir ö ze leþ ti ri ya pýp mil let ten ö zür di le me si ge re kir(di). Er gün, Ja pon la ra fýr sa tý ka çýr ma yýn me sa jý ve re cek nbýlým, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün, 8-12 Ma yýs 2012 ta rih le ri a ra sýn da Ja pon ya ya bir zi ya ret ger çek leþ ti re cek. Ba kan lýk tan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ba kan Er gün Tok yo da ki te mas la rý kap sa mýn da Ja pon ya nýn dev fir ma la rý nýn ü ye ol du ðu Tür ki ye-ja pon ya E ko no mi Ko mi te si ü ye le riy le bu lu þa cak. A ra la rýn da To yo ta, Hon da, Nis san, Mit su bis hi, Fu jit su, Sony, Pa na so nic, Tos hi ba, Nec in de a ra la rýn da bu lun du ðu dün ya ca ün lü Ja pon fir ma la rý nýn üst dü zey yö ne ti ci le riy le bir a ra ya ge le cek o lan Er gün, Ja pon dev le ri ne üç ö nem li baþ lýk al týn da su num ya pa cak. Ba kan Er gün, Ja pon fir ma la rý nýn üst dü zey yö ne ti ci le ri ni Tür ki ye de ya tý rý ma da vet e de rek, Tür ki ye, ya tý rým cý lar i çin en gü ve ni lir li man lar dan bi ri. Bu fýr sa tý ka çýr ma yýn me sa jý ve re cek. Ýs tan bul / a a BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, De ne ti min en et kin ya pýl ma sý na i zin ve ren sis tem, baþ kan lýk sis te mi dir. Ger çek an lam da ya sa ma ve yü rüt me nin bir bi ri ne kar þý ba ðým sýz ol du ðu baþ kan lýk sis te mi ni mü za ke re et mek la zým de di. Boz dað, Mec lis te dü zen le nen Par la men ter De ne tim Sem poz yu mu nda yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye de mev cut a na ya sa da ki sis te min a dý na par la men ter sis tem de ni le me ye ce ði ni, kuv vet ler ay rý lý ðý ný tam o la rak gör me nin zor ol du ðu nu, söz ko nu su sis te min de ne ti min et kin þe kil de ya pýl ma sý na da i zin ver me di ði ni be lir te rek, De ne ti min en et kin ya pýl ma sý na i zin ve ren sis tem, baþ kan lýk sis te mi dir. Ger çek an lam da ya sa ma ve yü rüt me nin bir bi ri ne kar þý ba ðým sýz ol du ðu baþ kan lýk sis te mi ni mü za ke re et mek la zým di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Gazetecilerden ilk görüntüler SU RÝ YE'DE KAY BO LAN GA ZE TE CÝ A DEM ÖZ KÖ SE Ý LE KA ME RA MAN HA - MÝT COÞ KUN'UN 56 GÜN SON RA GÖ RÜN TÜ LE RÝ BA SIN LA PAY LA ÞIL DI. SU RÝ YE YE bel ge sel çe ki mi i çin gi den ga ze te ci A dem Öz kö se i le ka me ra man Ha mit Coþ kun un kay bol duk tan 56 gün son ra Ýn san Hak ve Hür ri yet le ri (ÝHH) Ýn sa ni Yar dým Vak fý Ge nel Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým i le yap týk la rý gö rüþ me ye i liþ kin gö rün tü, ba sýn la pay la þýl dý. ÝHH nin in ter net si te sin de yer a lan ve Þam da Ke fer Su sa Mu ha be rat Mer ke zi nde 5 Ma yýs ta çe kil di ði be lir ti len gö rün tü de, Öz kö se, Coþ kun ve Yýl dý rým ýn a yak ta du ra rak soh bet et tik le ri gö rü lü yor. An cak ba sý na da ðý tý lan gö rün tü nün ses siz ol du ðu dik ka ti çe ki yor. Ýs tan bul / a a DE MOK RAT Par ti (DP) 8. o la ða nüs tü bü yük kon gre sin de Gül te kin Uy sal, ge nel baþ kan lý ða se çil di. Bü yük A na do lu O te li nde ya pý lan ve ka yýt lý bin 276 de le ge den 920 si nin oy kul lan dý ðý ve 916 sý nýn ge çer li sa yýl dý ðý se çi min ilk tu run da a day lar dan GÝK ü ye si Gül te kin Uy sal 459, es ki ba kan lar dan Nev zat Er can 380 ve Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Os man Çil sal 77 oy a lýr ken i þa da mý Fa tih Si nan Yýl maz a hiç bir de le ge oy ver me di. Se çi mi nin i kin ci tu ru ön ce si, ilk tur da 380 oy a lan es ki ba kan lar dan Nev zat Er can i le 77 oy a lan Ge nel Baþ kan Y a r d ý m c ý s ý Os man Çil sal i kin ci tu ra ka týl ma ya cak la rý ný a - Erdoðan ve Slovenya Baþbakaný Janez Jansa, baþ baþa ve heyetler arasý görüþmelerin ardýndan, ortak basýn toplantýsý düzenledi. FO TOÐ RAF: A A Gazeteciler Özköse ve Coþkun ile Bülent Yýldýrým'ýn yaný sýra ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý görevlisi Ýzzet Þahin de görüþtü. FO TOÐ RAF: A A DÖNECEÐÝMÝZ GÜNÜ BEKLÝYORUZ ÞAM DA çe ki len gö rün tü ler de A dem Öz kö se, i yi ol duk la rý ný i fa de e de rek, Al lah a þü - kür ler ol sun. Ýn þal lah Tür ki ye ye dö ne ce ði miz gü nü bek li yo ruz. Bi ze du a e den le re ö zel - lik le te þek kür e di yo ruz. Al lah ra zý ol sun. Ýn þal lah bu ra dan du a lar la çý ka ca ðýz þek lin de duy gu la rý ný di le ge tir di. Ha mit Coþ kun da, duy gu la rý ný, Bu gün en mut lu gü nüm. Ha - ya tý mýn en gü zel gü nü o la rak i fa de et ti. Bü lent Yýl dý rým da, Öz kö se ve Coþ kun i le be - ra ber ol duk la rý ný be lir te rek, her i ki si ne de Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan baþ ta ol mak ü ze re tüm par ti le rin, Tür ki ye de her ke sin sa hip çýk tý - ðý ný söy le di. Yýl dý rým, Ýn þal lah kar deþ le ri mi zi a lýp gö tü re ce ðiz. Bu in sa ni dip lo ma si de ha yýr la so nuç la na cak di ye ko nuþ tu. Tür ki ye hal ký na ha yýr lý ol ma sý di le ðin de de bu lu - nan Yýl dý rým, Kar deþ le ri mi zin sað ol du ðu nu bi li yor duk bir kez da ha ga ran ti le miþ ol - duk i fa de le ri ni kul lan dý. Ga ze te ci ler Öz kö se ve Coþ kun i le Bü lent Yýl dý rým ýn ya ný sý ra ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý gö rev li si Ýz zet Þa hin de gö rüþ tü. Su ri ye ye bel ge sel çe ki mi i çin gi den ga ze te ci A dem Öz kö se i le ka me ra man Ha mit Coþ kun dan u zun sü re ha ber a lý - na ma mýþ tý. ÝHH dip lo ma si he ye ti nin Su ri ye li yet ki li ler le yap týk la rý mü za ke re ler so nu - cun da ay ný gün i ki ga ze te ci nin a i le le riy le te le fon la gö rüþ me si ne de i zin ve ril miþ ti. Kýrat a genç süvari Gül te kin Uy sal çýk la dý lar ve bu na i liþ kin di lek çe le ri ni di van baþ kan lý ðý na ver di ler. Uy sal, se çi min i kin ci tu run da 554 oy a la rak salt ço ðun lu ða u la þa ma dý ðý i çin ü çün cü tu ra gi dil di. Ý kin ci tur oy la ma da, bu tu ra ka týl ma ya ca ðý ný a çýk la yan Nev zat Er can a 75, Os man Çil sal a 2 ve i þa da mý Fa tih Si nan Yýl maz a 4 oy çýk tý. Salt ço ðun luk a ran ma yan ü çün cü tu run da i se Uy sal, 444 de le ge nin o yu nu a la rak DP nin ye ni ge nel baþ ka ný ol du. Ankara / a a ERDOÐAN: YENÝ ANAYASA SÜRECÝNDE TARTIÞILIR SLO VEN YA YA res mi zi ya ret te bu lu nan Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i se Baþ kan lýk sis te mi ne i liþ kin, Ye - ni a na ya sa ça lýþ ma la rýn da ar týk bi li yor su nuz ya zý lým sü re ci baþ la dý. Bu sü reç i çe re sin de tar tý þý la bi lir. Bun lar hep si de mok ra si nin ol maz sa ol maz la rý dýr. Bu Baþ kan lýk sis te mi mi o lur, ya rý Baþ kan lýk sis te mi mi o lur bun la rýn hep si tar tý þý la bi lir. Tar týþ ma la rýn so nu cun da e ðer par la men to bu ra da þu sis te me de ge çe bi li riz, uy gun dur di - yor sa, bi zim za ten söy le ye bi le cek hiç bir þe yi miz kal maz. A ma bü tün me se le Mü sa de me-i ef kar dan ba ri ka-i ha ki kat do ðar. Ya ni fi kir le rin ça týþ ma sýn dan, çar pýþ ma sýn dan, mü za ke re sin den ha ki kat gü ne þi do ðar de di. NE DEN BA ÞÖR TÜ SÜ YA SAK OL SUN KÝ? Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Ý tal yan Cor ri e re del la Se ra ga ze te sin den Mo ni ca Ric ci Sar gen ti ni ye ver di ði ö zel mü la kat ta ise E sed re ji mi bit ti. Þu a na ka dar sab ret tik. A ma Su ri ye hü kü me ti sý nýr da ay ný ha ta la rý yap ma ya de vam e der se bu, NA TO nun 5. mad de sin de be lir ti len bir so run o la cak de di. TBMM de 23 Ni san re sep si yo nu na e þi E mi ne Er do ðan i le ilk kez bir lik te git ti ði ha týr la tý lan ve ba þör tü sü, la ik dev let i çin bir teh dit mi so ru su yö nel ti len Baþ ba kan Er do ðan þöy le de vam et ti: La ik bir dev let, din öz gür lü ðü - nü dýþ la maz. La ik lik, tüm i nanç la ra ay ný me sa fe de du rur. An cak bu, Tür ki ye de, Müs lü man la rýn e ði tim hak ký ný da ih lal e de cek bi çim de bir bas ký a ra cý gi bi kul la nýl mýþ týr. Biz, þim di bü tün din le re ay ný hak la rý sað - lý yo ruz. Ben bu a da let siz li ði dü zelt mek i çin ça lý þý yo rum. Ba þör tü sü ne den ya sak lan sýn? ABD de, Ý tal ya da, bir çok ül ke de bu tür den bir ya sa yok. Ben bu so ru nun ya kýn bir za man da çö zü le ce ði ni dü þü nü yo rum. GÜL TE KÝN UY SAL KÝM DÝR? GÜL TE KÝN Uy sal, 1977 ta ri hin de Af yon - ka ra hi sar da doð du. Li sans e ði ti mi ne ABD nin Te xas E ya le ti nde ki Ho us ton Ü - ni ver si te si Si ya set Bi li mi bö lü mün de baþ la dý ve Bil kent Ü ni ver si te si Ka mu Yö ne ti mi ve Si ya set Bi li mi Bö lü mün den me zun ol du.ga zi Ü ni ver si te si Si ya set Bi li mi A na bi lim A da lýn da Yük sek Li san - sý ný ta mam la dý Yýl la rý a ra - sýn da DYP nin Af yon ka ra hi sar Ýl Baþ - kan lý ðý ný yap týk tan son ra, 2005 Ma yýs a yýn da top la nan DYP Bü yük Kon gre sin - de Ge nel Ý da re Ku ru lu ü ye li ði ne se çil di ve Par ti si nin Genç lik ten So rum lu Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ol du. Uy sal, Türk O - ca ðý Af yon ka ra hi sar Þu be si Yö ne tim ku ru lun da gö rev yap tý. Ay rý ca Li be ral Dü þün ce Top lu lu ðu ve Af yon E ði tim Vak fý ü ye si dir. Tür ki ye Gün lü ðü ve Pi ya - sa gi bi der gi ler de çe vi ri ya zý la rý ya yým la - nan Uy sal a i le þir ke ti o lan Re i soð lu Mer - mer de, iþ ha ya tý na da de vam et mek te. Yar gý tay ýn ye ni baþ ka ný Al kan YAR GI TAY Bi rin ci Baþ kan lý ðý na O nü çün cü Hu kuk Da i re si Baþ ka ný A li Al kan ilk tur da se çil di. Na zým Kay nak ýn yaþ had din den e mek li ye ay rýl ma sýy la bo þa lan Yar gý tay Bi rin ci Baþ kan lý ðý i çin Yar gý tay Bü yük Ge nel Ku ru lu nca se çim ya pýl dý. Se çi min ilk tu run da baþ kan lý ða O nü çün cü Hu kuk Da i re si Baþ ka ný A li Al kan se çil di. Di ðer a day lar Ü çün cü Hu kuk Da i re si Baþ ka ný Ke ma let tin Yük sel 39, Be þin ci Ce za Da i re si Baþ ka ný Ah met Cey la ni Tuð rul 92 oy da kal dý. HUKUKUN ADAMLARIYIZ Yar gý tay Baþ ka ný A li Al kan, baþ kan lýk se çi mi nin ar dýn dan, Yar gý tay Ge nel Ku rul Sa lo nu nda dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Yar gý tay da hiç kim se nin bel li bir gru bun, bel li bir dü þün ce nin ve bel li bir i nan cýn tem sil ci si du ru mun da ol ma dý ðý ný i fa de A li Al kan e de rek, Yar gý tay da ki bü tün ar ka daþ la rý mýz hu ku kun ve hu ku kun üs tün lü ðü nün tem sil ci si du ru mun da dýr lar ve bu a maç la ça lýþ ma la rý ný sür dür mek te dir ler. Bu þe kil de ki dü þün ce le ri ký ný yo rum. Ken di si ni yö ne ten le re gö re mis yon, viz yon, il ke, a maç, he def ve stra te ji de ðiþ ti ren de ðil, tüm bu hu sus la rý ku rum sal kim li ði nin par ça sý ha li ne ge tir miþ, hiz met te ka li te, is tik rar ve de vam lý lý ðý te mel il ke ha li ne ge tir miþ bir Yar gý tay he def li yo ruz de di. BAÞKANVEKÝLLÝÐÝNE BÝLGEN SEÇÝLDÝ Yar gý tay Bi rin ci Baþ kan ve kil li ði ne de 23. Hu kuk Da i re si Baþ ka ný Mah mut Bil gen se çil di. Er dal San lý nýn yaþ had din den e mek li ol ma sýy la bo þa lan Yar gý tay Bi rin ci Baþ kan ve kil li ði i çin se çim ya pýl dý. Ý ki a day a ra sýn da ge çen se çim de, Yar gý tay 23. Hu kuk Da i re si Baþ ka ný Bil gen 200 oy a la rak baþ kan ve kil li ði ne se çi lir ken, di ðer a day 11. Hu kuk Da i re si Ü ye si Ah met Öz gan 145 oy al dý. Bi rin ci Baþ kan ve kil li ði ne se çi len Mah mut Bil gen, Yar gý tay Hu kuk Ge nel Ku ru lu Baþ kan lý ðý ný da yü rü te cek. An ka ra / a a Çi çek: Ye ni bir iç tü zü ðe ih ti yaç var TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Tür ki ye de ik ti dar par ti le ri nin ka nun ya pým sü re ci nin ya vaþ lý ðýn dan, mu ha le fet par ti le ri nin i se de ne tim sü re ci nin et ki siz li ðin den ve par la men to ça lýþ ma la rý nýn plan lý ve prog ram lý ol ma yý þýn dan þi ka yet et ti ði ni be lir te rek, ye ni bir Ýç tü zü ðe ih ti yaç du yul du ðu nu söy le di. Mec lis te, TBMM Baþ kan lý ðý i le Ya sa ma Der ne ði (YA SA DER) ve Ya sa ma Uz man la rý Der ne ði (YU DER) iþ bir li ði i le Par la men ter De ne tim Sem poz yu mu dü zen len di. Sem poz yum da ko nu þan TBMM Baþ ka ný Çi çek, par la men to la rýn bü tün dün ya da de mok ra si nin en ö nem li te mi na tý ol du ðu nu i fa de et ti. Par la men ter sis tem de kuv vet ler ay rý lý ðý il ke si an la mýn da ya sa ma, yü rüt me ve yar gý nýn bir bi rin den ba ðým sýz ol ma la rý ve bir bir le ri ni den ge le me le ri nin e sas ol du ðu nu be lir ten Çi çek, yü rüt me nin ya sa ma dan kay nak lan dý ðý ný ve o na kar þý so rum lu ol du ðu nun her ke sin ka bul et me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Gü nü müz de mok ra tik top lum la rý nýn ik ti dar-mu ha le fet den ge si ne da yan dý ðý ný, Par la men ter de mok ra tik sis tem de par la men to nun hü kü met ü ze rin de ki de ne tim yet ki si nin an la mý bü yük tür de di. Ya pý lan iþ ve iþ lem le rin ye rin de lik de ne ti mi nin sa de ce ve sa de ce par la men to ya a it ol du ðu nu vur gu la yan Çi çek, þöy le de vam et ti: Za man za man ge ri ye dö nük uy gu la ma lar da par la men to nun bu yet ki si nin yar gý or ga ný ta ra fýn dan gas be dil di ði gö rül mek te dir. Bir iþ le min, bir ya sal ta sar ru fun ül ke nin ya ra rý na o lup ol ma dý ðý ný de net le mek sa de ce par la men to ya a it tir. Yar gý nýn gö re vi hu ku ki de ne tim yap mak týr. Bu ne den le, ye rin de lik de ne ti mi a çý sýn dan da de ne tim yol la rý, ik ti dar la rýn ek sik lik le ri nin or ta ya ko nul ma sý ba ký mýn dan ö nem li dir. Yü rür lük te ki Ýç tü zük hü küm le ri ne gö re o to ma tik bir iþ lem söz ko nu su de ðil. Ba zen, De ne tim yo lu ka pa tý lý yor gi bi sý kýn tý lar la kar þý la þý la bi li yor. Mec lis Ýç tü zü ðü nün ye ni baþ tan e le a lýn ma sý ge rek ki, ge çen dö nem u zun bir ça lýþ ma ya pýl dý a ma ya pý lan ça lýþ ma nýn sa hi bi ol ma dý. Bu Ýç tü zü ðün ha ya ta ge çi ril me si ko nu sun da kuv vet li bir i ra de de þu a na ka dar gö zük mü yor. Ko nu nun ye ni baþ tan ir de len me si, be nim Mec lis Baþ ka ný o la rak yet ki le rim ne re de baþ lý yor ne re de bi ti yor bu nun bir de fa da ha göz den ge çi ril me si ge re ki yor. An ka ra / a a

9 A Ü de na maz ya sa ðý hâ lâ tam kalk ma dý drbat ho o.com HA BER 9 Y Se çim ler le yar gý ya de mok ra si mi ge li yor? Bir bu çuk yýl ön ce re fe ran dum la ka bul e di len a na - ya sa de ði þik lik le ri i le yar gý da de ði þim baþ la dý. Bu de ði þim, çe þit li çev re ler de çe þit li þe kil ler de de - ðer len di ril di. Ön ce, i ki ay rý gru bun i ki zýt ba kýþ a çý sý ný ve tes bi ti - ni ö zet le ye lim. Bir grup i çin, bir yýl lýk de ði þim, yar gý nýn dü zel me - si, ob jek tif leþ me si ve de mok ra tik leþ me si an la mý na ge li yor. Bun la ra gö re, 1. Ar týk ha kim ler ve sav cý lar, ken di le ri ni, ya ni yar gý ör gü tü nü yö ne ten HSYK ü ye le ri ni, tem sil de a da let e sa sý na gö re öz gür ce ve de mok ra tik bi çim de se çi yor. 2. On lar da Yar gý tay ýn ve Da nýþ tay ýn ye ni ü ye le ri - ni li ya kat e sa sý na gö re ve öz gür ce se çi yor. 3. Yar gý tay ve Da nýþ tay a ye ni se çi len le rin han gi da i re de ça lý þa ca ðý na da ir gö rev tak si mi ve ki min da i - re baþ ka ný v.b. o la ca ðý na da ir se çim ler i se, ta ma men ob jek tif bi çim de ve yi ne li ya kat e sa sý na gö re ya pý lý - yor. Böy le ce a da let ye ri ne o tu ru yor. Di ðer grup i çin i se de ði þim as lýn da pek de bir þe yin de ðiþ me di ði ni gös te ri yor. Bun la ra gö re i se; 1. HSYK ü ye se çim le ri gös ter me lik. A na do lu nun bir kö þe sin de ki ha kim ve sav cý lar bü yük þe hir ler de ki HSYK ü ye a day la rý ný ne re den ta ný ya cak? Oy kul la - nan lar, bir tür i de o lo ji ye dö nüþ müþ o lan ce ma at, ta - ri kat v.b. çe þit li bað la rý se be biy le et ki al tý na a lý ný yor. Bu tür se çim ler de hep ol du ðu gi bi, ör güt lü o lan ka za ný yor. Ba kan lýk en güç lü ör güt. Böy le ce ba kan lý - ðý el de e den si ya sî zih ni yet HSYK yý da el de et miþ du rum da. 2. HSYK ü ye le rin ce Yar gý tay ve Da nýþ tay a ü ye seç me i þin de ve ü ye le rin gö rev da ðý lý mýn da ya da baþ kan lýk se çim le rin de de li ya ka te de ðil, a i di ye te de - ðer ve ri li yor. Se çer sek em ri mi ze ka yýt sýz þart sýz u ya - cak mý, hat ta sý ra sý ge lin ce in ti ka mý mý zý a la cak mý di ye ba ký lý yor. A day la rýn sað cý mý, sol cu mu ol du ðu ko nu þu lu yor. Çev re si ne, kim le re dü þüp kalk tý ðý na, kri tik dâ vâ lar - da ki tu tu mu na v.s. ba ký lý yor. Ý liþ ki le ri, te le fon gö rüþ - me le ri iz le ni yor. 3. Yar gý tay ve Da nýþ tay a ü ye se çi len ler si ya sî da va - la rýn gö rü le ce ði kri tik da i re ler de gö rev len di ri li yor. Böy le ce hu ku kun en te mel il ke le rin den bi ri o lan ta - biî ha kim il ke si, ya ni ha kim a yar la ma ma ya da a - da let te zar tut ma ma il ke si gü me gi di yor. Ö zet le; es ki den bi ri le ri çe þit li se bep ler le a dam ka - yýr ma cý lý ðý ya par ken, þim di de baþ ka bi ri le ri yi ne çe - þit li se bep ler le a dam ka yý rý yor. Bu ka yýr ma gü ya i de - o lo ji a dý na o lu yor. A ma as lýn da a maç yar gý ik ti da rý ný el de tut mak ve ken di si ni des tek le yen si ya sî dost la rý ný si ya sî ik ti dar da mu ha fa za et mek. De ðer li o ku yu cu la rý mý zýn da ra hat lýk la an la ya ca ðý ü ze re bu i ki gö rüþ, i ki a þý rý uç gi bi. Ý ki si nin de bir ha - ki ka tý var. An cak han gi si da ha doð ru, bu nu ta rih gös te re cek. Ýn þal lah i le ri de bu gü nün hu kuk ta ri hi ni ya zan lar, ki - tap la rý na AKP nin ih ti lâl hu ku ku a dý ný koy mak zo - run da kal maz lar. Böy le ol ma sýn is ti yo ruz, sa mi mi yiz. Dost a cý söy - ler. Dost ol mak ve a cý da ol sa ha ki ka ti söy le mek is ti - yo ruz. Ka na a ti miz hu su sun da i se, þim di lik ba zý i puç la rý i - le ye ti ni yo ruz. Bun lar dan bi ri de dün ya pý lan Yar gý - tay baþ kan lýk se çim le ri... Ma lum, ba zý ga ze te ler bu se çim ön ce sin de, Yar - gý tay da hü kü met-ce ma at ça týþ ma sý ge li yor gi bi baþ - lýk lar at tý lar. Kas de di len þuy du: Ye ni HSYK nýn seç ti ði ye ni 176 (-1) ü ye, bu gü ne ka dar, top lu ca ha re ket et ti. Bu ka dar ki þi, mil let ve kil le ri nin grup top lan tý sý yap ma sý gi bi bir top lan tý ya pýp, ken di a ra la rýn da bað - la yý cý ya da tav si ye e di ci ka rar ver miþ ol ma ya cak la rý - na gö re, iç le rin den ba zý la rý li der du ru mun da. Ve on lar meþ ve ret e di yor, di ðer le ri de on la rýn ka - ra rý na u yu yor! O ka rar ak lý na uy ma sa da... Ya ni bu as lýn da yar gý da de mok ra si de ðil, ol sa ol - sa yar gý ya de mok ra si o yu nu. Yar gý tay ýn ye ni baþ ka ný A li Al kan yar gý ya ve Yar - gý tay a ha yýr lý ol sun. A ma dün kü se çim de de bu blok da ðýl ma dý. Ka na a tim ce yar gý da de mok ra tik leþ me baþ ka ba - ha ra... Ak þe ner in bil gi si ne baþ vu rul du nö ZEL yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav - cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat so ruþ tur - ma sý kap sa mýn da bil gi si ne baþ vu rul mak ü - ze re da vet te bu lu nu lan TBMM Baþ kan ve - ki li Me ral Ak þe ner An ka ra Ad li ye si ne gel - di. 28 Þu bat dö ne min de Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý gö re vin de bu lu nan Ak þe ner, so ruþ tur ma yý yü rü ten ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Mus ta fa Bil gi li ye bil gi ve rdi. An ka ra / a a A da let Ba kan lý ðý ndan A ðar a çýk la ma sý na DA LET Ba kan lý ðý, Meh met A ðar ýn ge - ce le ri yal nýz kal ma ma sý i çin ko ru ma po li si Ya su gay Ak sa kal ýn, her gün sa at den sa ba ha ka dar o da ka pý sýn da bek le di ði id di a la rý nýn ya lan ol du ðu nu bil - dir di. A da let Ba kan lý ðý, dün bir ga ze te de yer a lan Ko ru ma ya Mah kum baþ lýk lý ha - ber le il gi li ya zý lý bir a çýk la ma yap tý. A çýk la - ma da, þun lar kay de dil di: Ay dýn Ye ni pa - zar Ce za Ýn faz Ku ru mu nda hü küm lü o la - rak bu lu nan Meh met A ðar ýn ge ce le ri yal - nýz kal ma ma sý i çin ko ru ma po li si Ya su gay Ak sa kal ýn her gün sa at den sa ba ha ka dar o da nýn ka pý sýn da bek le di ði id di a la rý ger çek dý þý dýr. An ka ra / a a Hak ka ri de zýrh lý a raç ka za yap tý: 4 po lis ya ra lý nhak KA RÝ DE ö zel ha re kat e ki bi ni ta þý - yan a ra cýn dev ril me si so nu cu 4 po lis ya ra - lan dý. Þe hir mer ke zi ne 7 ki lo met re u zak - lýk ta ki Bay Ka le si mev ki sin de, nö bet de ði - þi mi ne gi den ö zel ha re kat po lis le ri ni ta þý - yan zýrh lý a raç, he nüz be lir le ne me yen ne - den le dev ril di. Ka za da, 4 po lis ya ra lan dý. Am bu lans lar la Hak ka ri Dev let Has ta ne - si ne kal dý rý lan ya ra lý po lis le rin sað lýk du ru - mu nun i yi ol du ðu bil di ril di. Hak ka ri / a a 8 il de sah te çek o pe ras yo nu nkur DUK LA RI þir ket ler le sah te çek dü - zen le ye rek pi ya sa yý 5 mil yon li ra do lan dýr - dýk la rý id di a sýy la Ko ca e li mer kez li 8 il de dü - zen le nen o pe ras yon da 29 ki þi gö zal tý na a - lýn dý. Ko ca e li Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak - çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be si e kip le ri, þir ket kur duk la rý ki þi ler a dý na yaz - dýk la rý sah te çek ler le e ko no mik ka zanç sað - la dýk la rý ö ne sü rü len suç ör gü tü ne yö ne lik ça lýþ ma baþ lat tý. Yak la þýk 8 ay sü ren tek nik ve fi zi ki ta ki bin ar dýn dan De niz li, Ko ca e li, Ma ni sa, Bur sa, Ýs tan bul, Ýz mit, Ha tay ve Ça nak ka le de çok sa yý da ad re se dü zen le - nen eþ za man lý o pe ras yon da, 28 ki þi gö zal - tý na a lýn dý. Ko ca e li Em ni yet Mü dür lü ðü ne ge ti ri len þüp he li ler den 7 si em ni yet te ki iþ - lem le ri nin ar dýn dan ser best bý ra kýl dý, 22 si i se ad li ye ye sevk e dil di. Ko ca e li / a a CHP li Ay gün: Mec lis te ce me vi a çýl sýn nchp Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay - gün, Mec lis te Ce me vi a çýl ma sý i çin TBMM Baþ kan lý ðý na baþ vur du. TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu ü - ye si de o lan Ay gün, baþ vu ru di lek çe sin de, Mec lis bün ye sin de ön ce lik le yer te si si ve ar dýn dan da ce me vi nin hiz me te a çýl ma sý i çin ge rek li iþ lem le rin baþ la týl ma sý ný arz e de rim de di. An ka ra / a a Bil has sa Os man lý bâ ki ye si Müs lü man kom þu lar la i liþ ki le rin ba rýþ, iþ bir li ði, mad - dî ve mâ ne vî kal kýn ma te mel le ri ü ze ri ne bi na e dil me si e sas lý for mü lün de ilk a dým, 24 Þu bat 1955 te ön ce Tür ki ye i le I rak a ra sýn da im za la nan iþ bir li ði an laþ ma sý i le a týl mýþ, ay ný yý lýn 23 Ey lül ün de Pâ kis tan ýn ve 3 Ka sým da Ý - ran ýn ka týl ma sýy la ku ru lan Bað dat Pak tý na Be - di üz za man, Re is-i Cum hu ra ve Baþ ve ki le baþ lý ðý al týn da Ce lâl Ba yar ve Ad nan Men de - res e yaz dý ðý teb rik mek tu bu i le des tek ver - miþ ti. Na maz tes bi hâ týn da ki kuv vet li bir ih tar i le bu nu si ze yaz ma ya mec bur ol dum i fâ de siy le, bu pak týn e hem mi ye ti ne dik kat çe ken Be di üz - za man, Siz le rin Pâ kis tan ve I rak la gâ yet mu - vaf fa ki yet kâ râ ne it ti fa ký ný, bu mil le te ke mâl-i sa mî mi yet le, sü rur ve fe rah i le ka zan dýr ma ný zý bü tün rûh-u ca ný mýz la teb rik e di yo ruz di ye baþ la dý ðý mek tu bun da, bu it ti fa ký, dört yüz mil yon (þim di bir bu çuk mil yar) Ýs lâ mýn sulh-u u mû mi ye si ne (ge nel ba rý þý na) ve se lâ met-i am - me nin (dün ya ba rý þý nýn) te mi ni ne ka tî bir mu - kad di me (baþ lan gýç) o la rak rû hum da his set - tim de miþ ti. De mok rat Par ti Muþ Mil let ve ki li mer hum Gý ya set tin Em re nin bi ze nak let ti ði bir hâ tý ra, Be di üz za man ýn Bað dat Pak tý na at fet ti ði ö ne - mi or ta ya ko yu yor: 20 Ka sým 1955 te Bað dat Pak tý Kon se yi Top lan tý sý na ka týl mak i çin Bað - dat a gi den mer hum Men de res, dö nüþ te An - ka ra ya te le fon e dip DP Mec lis Gru bu nun top - lan ma sý ný is ter. Ha va a la nýn dan doð ru dan Mec lis e ge len Men de res, bü yük bir he ye can la, Bu gün â de ta u ça cak gi bi yim. Zi ra Bað dat ta Ýs lâm â le mi nin it ti fa ký nýn çe kir di ði ni ek tik di - ye ko nu þur. Em re, Be di üz za man ýn mu kad di - me de di ði ni Men de res in ha ber siz o la rak çe - kir dek ke li me siy le i fâ de si nin de rin te va fu kî an la mý nýn ol du ðu nu an lat mýþ tý. BÖL GE VE DÜN YA BA RI ÞI Bun dan dýr ki Be di üz za man, þid det li bir a lâ - ka i le bu kal bî ih tar ýn sýr rý ný â hir ha ya tým da (ha ya tý mýn so nun da) ka bir ka pý sýn da bu ne ti - ce-i uz ma yý (bü yük ne ti ce yi) gör mek ve be yân et me ye rû hen mec bur ol dum cüm le siy le, Bað dat Pak tý yla Müs lü man kom þu ül ke ler a ra - sýn da ki an laþ ma ve iþ bir li ði nin ö ne mi ni i zâh e - der. (E mir dað Lâ hi ka sý, ) Yi ne bu mâ nâ yý i zâh i çin, E me vi ler za ma - nýn da, Hür ri yet ha re ke ti nin ba þýn da ve Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da ol du ðu gi bi, ýrk çý lý ðýn is ti ma - liy le is ti ra hat-ý u mû mi ye düþ ma ný giz li din siz - ler de di ði kü re sel em per ya list if sat þe be ke le ri - nin tah rik et ti ði zâ lim ec ne bi le rin yi ne bu komp loy la bü yük za rar ver me ye ça lýþ týk la rý nýn e mâ re le ri ni ha ber ve rir. Bu nun Ýs lâm kar deþ - li ði ne kar þý kul la ný bi le ce ði ni bil dir di ði bu bü - yük teh li ke ol du ðu nu i kaz e der. Ýs lâ ma ve Os man lý ya kar þý su-i kast plâ ný - ný ta þý yan Sevr Mu a he de si gi bi tu zak lar la, Os man lý ya kar þý tah rik e di len mü bâ rek kar deþ A rap la rýn mü câ hit Türk le re kar þý za ra rý ný mi sal ve ren Be di üz za man ýn, kýy - met tar it ti fak de di ði, Bað dat Pak tý ben ze ri an laþ ma ve iþ bir lik le ri nin sâ de ce kar deþ Müs lü man la rýn de ðil, sulh ve mü sâ le me-i u mû mi ye ye (ge nel dün ya ba rý þý sý na) þid det - le muh taç H ris ti yan ve sâ ir din ler sa hip le ri - nin dost luk la rý ný da bu va ta na ka zan dýr ma - ya ve si le o la ca ðý ný be lir tir. Be di üz za man ýn or ta ya koy du ðu bu ha ki kat li pers pek tif, as lýn da yal nýz Tür ki ye i çin de ðil, A - rap lar gi bi mil li yet le ri Ýs lâ mi yet le mec zol muþ (kay naþ mýþ) halk lar i çin de ge çer li. Bu nun i çin dir ki Tür ki ye nin baþ ta I rak, Su ri ye ve Ý ran ol mak ü ze re Müs lü man kom - þu lar la i liþ ki le rin de bu e sas lý düs tu ru þi âr e - din me si þart týr. Bin se ne Kur ân a hiz met e - den, a sýr lar ca Ku düs ün, Þam ýn, Bað dat ýn hi mâ ye si ni, mu kad des bel de ler Mek ke ve Me di ne nin hiz met kâr lý ðý ul vî þe re fi ni ta þý - yan Os man lý nýn mi râ sý ný dev ra lan Tür ki - ye nin, et nik ve mez he bî fark lý lýk la rý ka þý yan ça týþ ma a lan la rýn da ki tu zak la ra düþ me yip, bir lik ve bü tün lük ba ðý ný kuv vet len dir me ye ça lýþ ma sý, bü tün böl ge nin men fa a ti ne dir. BÝR BÝ RÝ NE KOM ÞU VE MUH TAÇ O LAN KAR DEÞ LER Bu a çý dan, Tür ki ye za ten iþ gal ler le, ec ne bi le - rin mü da ha le siy le kar ga þa ve ka os i çi ne sü rük - le nen Müs lü man ül ke ler de hal ký bir bi ri ne dü - þü ren iç sa vaþ se nar yo la rýn da ta raf ol mak ye ri - ne, kriz le ri fýr sat bi lip a ra bu lu cu luk la bir lik ve iþ bir li ði a lan la rý ný ge liþ tir me li ve bü yük o yun u ter si ne çe vir me li dir. Bir bi ri ne kom þu, kar deþ ve bir bi ri ne muh - taç o lan kar deþ ler a ra sýn da et nik ve mez he bî if ti rak lar do ðu ra cak yak la þým lar ye ri ne, ül ke le - rin iç te ve dýþ ta ba rýþ ve bü tün lük le ri ni tak vi ye e den, ça týþ ma la rý en gel le yen ve va tan daþ lý ðý, kar deþ li ði ve bir li ði tah kim e den Ýs lâm kar deþ - li ði ni ön ce le me li dir. Os man lý ör ne ði or ta da. Ay ný i nan ca, ta ri he ve kül tü re sa hip, ay ný ma zi yi ve ka de ri pay la - þan, Ýs lâm me de ni ye ti et ra fýn da bü tün le þen, halk la rý nýn ak ra ba ol du ðu, bü tün et nik ve mez - he bî renk le ri bün ye sin de ba rýn dý ran an la yýþ la, Bað dat Pak tý gi bi si ya sî, e ko no mik, kül tü rel iþ - bir li ði an laþ ma la rý ný ge liþ tir me li dir. Ec ne bi par ma ðý nýn ka rýþ ma sý yla kar deþ ler a ra sýn da hâ ki mi yet dâ vâ sý na ve kav ga sý na dö - nü þe bi le cek it hal pro je ler ye ri ne, bir bi ri ne mâ - ne vî ve mad dî yar dým la sý la-i ra him hat tý ný te - min e den Bað dat Pak tý di na mik li it ti fak ve blok lar o luþ tur ma ya ça lýþ ma lý dýr. Kom þu lar la so run lar bu ger çek çi po li ti ka - lar la a þý lýp, bü tün kom þu la rýn ve böl ge nin ya ra - sý na güç lü iþ bir li ði ze mi ni de böy le sað la nýr Baðdat Paktý projesi cev ni as ya.com.tr ME MUR-SEN An ka ra Ýl Baþ ka ný Ve E ði tim- Bir-Sen 1 No lu Þu be Baþ ka ný Mus ta fa Kýr, An ka ra Ü ni ver si te si ne bað lý Ce be ci E ði tim i le Ve te ri ner fa kül te le ri yer leþ ke le rin de öð ren ci - le ri ne na maz ya sa ðý uy gu lan dý ðý ný söy le di. Mus ta fa Kýr, yap tý ðý a çýk la ma da, yer leþ ke i - çin de i ba det ha ne ol ma dý ðýn dan va kit li na - maz la rý ný ký la ma dýk la rý, ders a ra la rýn da çev re ca mi le re na maz i çin git tik le rin de der se geç kal dýk la rý i çin öð re tim ü ye le ri ta ra fýn dan der se a lýn ma dýk la rý, na maz la rý ný a çýk me kân lar da ve ya ders lik ler de kýl mak is te dik le rin de gü ven - lik gö rev li le ri ta ra fýn dan ta ciz e dil dik le ri ge - rek çe le ri i le fa kül te ça lý þan la rý ve öð ren ci le ri ta ra fýn dan An ka ra Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ne ve mez kur fa kül te le rin de kan lýk la rý na de fa lar - ca þi fa hi o la rak 100 ler ce di lek çe i le de ya zý lý mü ra ca at ta bu lu nul duk la rý ný bil dir di. MES CÝD AÇ MA MAK Ý ÇÝN ÇEV RE DE KÝ CA MÝ LE RÝ GÖS TE RÝ YOR LAR Rek tör lük i le de kan lý ðýn ya sak çý lýk ta a ðýz bir li ði yap týk la rý ný, yi ne ad res o la rak çev re ca - mi le ri gös ter dik le ri ni söy le yen Mus ta fa Kýr, Ne ya zýk ki, An ka ra Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ve bað lý de kan lýk lar ya sak çý lýk ta a ðýz bir li ði ya - par ca sý na çev re ma hal le ler de bu lu nan ca mi le - ri ad res gös te re rek, Yer leþ ke i çin de nam az ký - lý na cak bir me kâ na ih ti yaç yok tur. Me sid a çý - la bil me si i çin de ya pý la bi le cek bir iþ lem yok tur de ni le rek ta lep ler ge ri çev ril miþ tir. Ý þin da ha ga ri bi mü ra ca at ta bu lu nan öð ren ci le rin söz - cü le ri si zin a ma cý nýz na maz kýl mak de ðil, ör - güt len mek tir. Bun dan son ra gö zü müz sü rek li ü ze ri niz de o la cak týr þek lin de ki i fa de ler le teh - dit e dil miþ ler dir di ye ko nuþ tu.mus ta fa Kýr, so ru nun çö zü mü ko nu sun da sen di ka o la rak biz zat ko nu nun mað du ru o lan öð ren ci ler le bir lik te An ka ra Ü ni ver si te si E ði tim Fa kül te si De kan Yar dým cý sý Prof.Dr. Se la hat tin Ö vül - müþ ü zi ya ret e tik le ri ni, Ö vül müþ ün ken di le - ri nin bu so ru nu çö ze me ye cek le ri ni an cak ye ni rek tör ve de kan a day la rý i le gö rü þü le rek ken di - le rin den so ru nun çö zü mü ko nu sun da söz a - lýn ma sý nýn da ha man týk lý yol o la ca ðý ko nu - sun da a kýl yü rüt me ye ça lýþt ýðý ný i fa de et ti. AN KA RA Ü NÝ VER SÝ TE SÝ SUÇ ÝÞ LE MEK TE A ÇIK ÇA IS RAR E DÝ YOR De mok ra tik an la yý þý nýn öz gür lük a lan la rý - nýn sü rek li ge niþ le di ði bir çað da Tür ki ye nin en kök lü Ü ni ver si te si o lan An ka ra Ü ni ver si te - si ta ra fýn dan ya sa la rýn ta ný dý ðý te mel hak ve hür ri yet le ri bi rey sel hak ve öz gür lük le ri en gel - le yi ci tu tum ve dav ra nýþ lar i çin de ha re ket et - me si nin en a zýn da bi lim sel lik a dý na u ta ný la cak bir du rum ol du ðu nu söy le yen Mus ta fa Kýr, þöy le ko nuþ tu: A na ya sa mý zýn 13. ve 24. mad de le ri i le BM Ýn san Hak la rý Be yan na me si nin 18. mad de si, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si nin 9. mad - de si ve i nan ma ve i nan dý ðý gi bi ya þa ma hür ri - ye ti nin ge re ði o lan i ba det e de bil me hak ký An - ka ra Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ve bað lý de kan - lýk lar ta ra fýn dan gasp e di le rek a çýk ça suç iþ len - mek te dir. Sa de ce suç iþ le me mek te, suç iþ le - mek te ýs rar et mek te dir. Biz Me mur-sen o la - rak öð ren ci le rin bi ze o lan ta lep le ri doð rul tu - sun da il gi li fa kül te yet ki li si i le gö rüþ tük ten son ra so nuç a lý na ma yýn ca çö zü mü öð ren ci le - rin An ka ra ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ve il gi li de - kan lýk la ra ver dik le ri 160 di lek çe ör ne ði ni Rek tör lü ðün ve de kan lý ðýn ce vap ya zý la rý ný Köþk e ve YÖK e gön der mek te gör dük. Þim - di Cum hur baþ kan lý ðý ve YÖK Baþ kan lý ðý ma kam la rýn ca so ru nun bir an ön ce in san te - mel hak ve hür ri yet le ri bað la mýn da kök ten çö zül me si ni sað la ma a dý na A na ya sa ve ev ren - sel hu kuk ku ral la rý nýn ta ný dý ðý i ba det et me hür ri ye ti ne en gel o la rak a na ya sa yý ve ev ren sel hu kuk ku ral la rý ný a çýk ça çið ne di ði ge rek çe siy le An ka ra Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ve bað lý de - kan lýk lar hak kýn da ya sal iþ lem ya pýl ma sý ný ay - rý ca tüm ü ni ver si te le re ki þi nin i ba de te et me hür ri ye ti ni ký sýt la yý cý dav ra nýþ lar dan ka çýn ma - la rý ve va kit li i ba det le rin ya pý la bil me si i çin bir me kâ nýn be lir len me si ko nu sun da ta li mat ve - ril me si hu su su nu Cum hur baþ kan lý ðý Ma ka - mýn dan ve YÖK Baþ kan lý ðýn dan u mut la bek - li yo ruz. An ka ra / Fa tih Ka ra göz BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Tür - ki ye nin a ya ðýn da ki pran ga lar dan kur tul - ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Tür ki ye nin da ha faz la bü yü me si ni is te me yen ler, o pran ga la rýn Tür ki ye nin a ya ðýn da ha la kal - ma sý ný is ti yor. Ki mi le ri te rö re des tek ve re - rek, ki mi le ri yan lýþ ve bö lü cü un sur la rý u - lus la ra ra sý a lan da des tek le ye rek bu yön de ça lýþ ma lar ya pý yor de di. A ta lay, Ýs tan bul Ü ni ver si te si (Ý Ü) ve Ýs - tan bul Türk O ca ðý ta ra fýn dan Ý Ü Fen Fa - kül te si Prof. Dr. Na zým Ter zi oð lu Kon fe - rans Sa lo nu nda dü zen le nen Bir Fi kir Ha - re ke ti nin Yüz yý lý: Türk O cak la rý U lus la ra ra - sý Sem poz yu mu nun a çý lý þýn da yap tý ðý ko - nuþ ma da, Tür ki ye nin, Türk mil le ti nin da - ha ge niþ bak ma sý ve da ha bü yük dü þün me si ge rek ti ði ni söy le di. Baþ ba kan Yar dým cý sý A - ta lay, þun la rý kay det ti: A ya ðý mýz da ha la ba - zý pran ga lar var. O pran ga lar dan kur tul ma - lý yýz, o pran ga la rý çý kar ma lý yýz. Tür ki ye nin da ha faz la bü yü me si ni is te me yen ler, o pran ga la rýn Tür ki ye nin a ya ðýn da ha la kal - ma sý ný is ti yor. Ki mi le ri te rö re des tek ve re - rek, ki mi le ri yan lýþ ve bö lü cü un sur la rý u - lus la ra ra sý a lan da des tek le ye rek bu yön de ça lýþ ma lar ya pý yor. Biz Tür ki ye o la rak, mil - let o la rak ül ke mi zin, mil le ti mi zin bü tün de - ðer le ri ni, bü tün un sur la rý ný, bü tün zen gin - lik le ri ni da ha faz la sa hip len me li yiz, da ha faz la pay laþ ma lý yýz. Ön yar gý lar dan, ta ham - mül süz lük ler den, ký sýr iç si ya si çe kiþ me ler - den da ha faz la kur tul ma lý yýz. Her in sa ný mýz de ðer li, hep si mil le ti mi zin par ça sý. Hiç bi ri ni as la ke na ra koy ma yýz. Bu bu gün bi zim i çin çok ö nem li he def ler den bi ri si. "DEVLET VATANDAÞLARININ GÜVENÝNÝ KAYBETMÝÞ'' Dev le tin bü tün va tan daþ la rý nýn gü ve ni ni tek rar, da ha faz la ka zan dý ðý ný, hü kü met o - la rak bu nun i çin ça lýþ týk la rý ný an la tan A ta - lay, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Gü ven le ri ni ka yýp mý et miþ dev let va tan daþ la rý nýn? Dev - let geç miþ te va tan daþ la rý nýn bir çok ke si mi - nin gü ve ni ni, ba zý se bep ler le kay bet miþ, doð ru. Biz ö ze leþ ti ri ya pý yo ruz bu ra da. Bu ö ze leþ ti ri den de hiç çe kin me ye lim. Ki mi din dar ke sim ler le, ba þör tü lü ler le, A le vi va - tan daþ lar la, Kürt va tan daþ lar la, baþ ka la rýy la, çe þit li se bep ler le dev le tin hep so run la rý ol - muþ. Te pe den top lum plan cý la rý, bir an - lam da dev le ti o ko nu ma dü þür müþ ler ve va tan daþ la rýn ba zý ke sim le ri nin, dev let le a - ra sýn da ba zý so run lar ol muþ. A de ta ken di va tan daþ la rý nýn ba zý ke sim le ri nin gü ve ni ni kay bet miþ þek lin de ko nuþ tu. ADALETSÝZLÝKLERÝ GÝDERMELÝYÝZ" To par la yý cý lýk ta, dün ya da ki en i yi ör ne ðin Os man lý ec da dý ol du ðu nu i fa de e den A ta lay, þunlarý kaydetti: Hak sýz lýk lar, a da let siz lik ler var sa on la rý da gi der me li yiz, bun la rý te la fi et - me li yiz. Ya ni mil le te te pe den ba kan la rýn, a - de ta dev let a dý na yan lýþ ya pan la rýn o ha ta la - rý ný da te la fi et me li yiz. Tek rar bü tün va tan - daþ la rý mý zýn gü ve ni ni ka zan ma lý yýz. O za - man bu ö ze leþ ti ri le ri ge re ði gi bi ya pa rak, hem te rö rün, hem Tür ki ye a ley hin de ki lo bi - le rin ze mi ni ni de an cak böy le yok e de bi li riz. Va tan daþ la rý nýn gü ve ni ni ka za nan dev let da - ha güç lü dür. Yok sa kor ku lar la ya þar gi de riz. Bu gün dev let geç mi þiy le yüz le þi yor, va tan - daþ la rý nýn hep siy le ba rý þý yor ve da ha faz la güç le ni yor. Ýs tan bul / a a BAÞBAKAN YARDIMCISI ATALAY, ''AYAÐIMIZDA HALA BAZI PRANGALAR VAR. O PRANGALARDAN KURTULMALIYIZ, O PRANGALARI ÇIKARMALIYIZ'' DEDÝ. PRAN GA LAR DAN KUR TUL MA LI YIZ Þi le de ki ka zý Er ge ne kon la bir leþ ti ril di ÞÝ LE DE KÝ or man lýk a lan da ya pý lan ka zý son ra sýn da 3 ü tu tuk lu 4 sa nýk hak kýn da a çý lan da va, Er ge ne kon da - va sýy la bir leþ ti ril di. Ýs tan bul 12. A ðýr Ce za Mah ke me - si nde Er ge ne kon so ruþ tur ma la rý kap sa mýn da Þi le de ya pý lan ka zý i le il gi li da va nýn ü çün cü du ruþ ma sý ya pýl dý. Mah ke me Baþ ka ný Ve dat Yýl ma zab dur rah ma noð lu, bir ön ce ki du ruþ ma da, da va nýn Er ge ne kon da va sýy la bir leþ ti ril me si i çin Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me - si nden mu va fa kat is ten di ði ni ha týr lat tý. Mah ke me Baþ - ka ný, Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si nin 27 Þu bat 2012 ta rih li ya zý sýn da, ir ti ba týn ye rin de ol du ðu nu be lir - te rek bir leþ tir me ye o nay ver di ði ni i fa de et ti. Þi le ka zý sý da va sý nýn da bir leþ ti ril me siy le Er ge ne kon da va sýn da bir leþ ti ri len dos ya sa yý sý 17 ye yük sel di. Ýs tan bul / cihan

10 EKONOMÝ 10 Y S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 93,10 ÖN CE KÝ GÜN 92,90 DÜN 627 ÖN CE KÝ GÜN 625 DO LAR DÜN 1,7655 ÖN CE KÝ GÜN 1,762 DÜN 2,302 ÖN CE KÝ GÜN 2,3037 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 4 MAYIS ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ p p p p Dosya No : 2008/626 Sanýk : Halil Ýbrahim ARAS Suç : Kamu Görevlileri ile Ýliþkisi Olduðundan Bahisle Bir Ýþin Gördürüleceði Vaadiyle Dolandýrýcýlýk Suç tarihi : 06/03/2006 Yakalama emri tarihi : 15/12/2008 Mahkememizin yukarýdaki dosya numarasýnda sanýk Halil Ýbrahim ARAS Kamu Görevlileri ile Ýliþkisi Olduðundan Bahisle Bir Ýþin Gördürüleceði Vaadiyle Dolandýrýcýlýk suçundan yargýlanmaktadýr. Sanýðýn adresinde bulunamamasý, çýkarýlan tebligat ve zorla getirme müzekkerelerinin sonuçsuz kalmasý sebebiyle savunmasý alýnamamýþ 15/12/2008 tarihli yakalama emrinden bu güne kadar yakalanmasý mümkün olamamýþ ve bu güne kadar yargýlamaya katýlmaktan kaçtýðý kabul edilmiþtir. Bu ilan sanýk için mahkememize müracaat ederek savunmasýný vermesi ve yargýlamaya katýlmasý konusunda bir çaðrý olup, bu çaðrý gazetelerde yayýnlanýp, ayný gün sanýðýn dosyamýzda bilinen son adresi Kýrmýzýtoprak Mah. Atak Sk. No: 4/11 Odunpazarý/Eskiþehir'deki konutunun kapýsýna asýlacaktýr ve yayýn tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmediði takdirde sanýðýn hakkýndaki kuvuþturmanýn sonuçsuz kalmasýný saðlamak amacý ile saklandýðý kabul edilerek CMK 247 maddesi gereðince kaçak olarak ilan edilecektir. Kaçak sanýk hakkýnda kovuþturmaya devam edileceði, önceden sorgusu yapýlmýþ ise hüküm (mahkumiyet hükmü dahil) verilebileceði, ayrýca CMK 248 maddesi gereðince Türkiye'de bulunan mallarýna, hak ve alacaklarýna el konulabileceði ilan olunur. B: T. C. MANÝSA 1. AÐIR CEZA MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN Resmi Ýlanlar KONFERANSA DÂVET Gümüþhane Kültür Merkezi'nde 9 Mayýs Çarþamba günü Saat 17:30'da sayýn Araþtýrmacý-Yazar Halil USLU'nun katýlacaðý Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla "Hazret-i Peygamber (asm) ve Kadýn Haklarý" isimli konferansta aramýzda bulunmanýzdan onur duyarýz. 2B DE SA TIÞ LAR BAÞ LA DI SATIÞINDAN 25 MÝLYAR LÝRA BEKLENEN 2B YASASI'NDA SATIÞLARA DÜN BAÞLADI. HAK SAHÝPLERÝ, 6 AY ÝÇÝNDE BAÞVURABÝLECEK. EN FAZLA 2B ARAZÝSÝ 45 HEKTARLA ANTALYA'DA BULUNUYOR. YIL LAR DIR çö züm bek le yen 2B a ra zi le ri nin hak sa hip le ri ne sa tý þý dün baþ la dý. Hak sa hip - le ri 30 E kim 2012 ta ri hi ne ka dar baþ vu ru ya - pý la bi le cek. An cak, ka nu nun yü rür lü ðe gir di - ði ta rih ten son ra gün cel le me lis te le ri tes cil e - di len ve ya ka das tro tu ta nak la rý ya da mah ke - me ka rar la rý ke sin le þen ta þýn maz lar i çin baþ - vu ru sü re si 8 ay o la cak. Va tan daþ lar baþ vu ru - la rý ný def ter dar lýk lar ve mal mü dür lük le ri ne ya pa cak lar. Dü zen le mey le sa týþ be de li, ra yiç be de lin yüz de 70 i o la rak be lir le nir ken, pe þin ve ya tak sit le ö de me se çe ne ði bu lu nu yor. Pe - þin ö de me ler de yüz de 20, be lir le nen be de lin ya rý sý nýn pe þin ö den me si ha lin de i se yüz de 10 in di rim uy gu la na cak, tak sit len dir me de ya pý la cak. Ta þýn maz la rýn ü ze rin de ki ya pý ve te sis ler den ay rý ca be del a lýn ma ya cak. Hak sa - hip le rin den; ec ri mi sil a lýn ma ya cak ve son 5 yýl i çin tah sil e di len ec ri mi sil be del le ri sa týþ be de lin den mah sup e di le cek. A çýl mýþ o lan da va lar dur du ru la cak. Da va a çýl ma sý ge re - ken le re i se da va a çýl ma ya cak. Ta þýn maz la rý, 31 A ra lýk 2011 ta ri hin den ön ce kul lan dýk la rý gün cel le me lis te le ri ve ka das tro tu ta nak la rý i - le ke sin leþ miþ mah ke me ka rar la rý na gö re be - lir le nen ki þi ler i le mi ras çý la rý, ka nu nun yü rür - lü ðe gir di ði ta rih ten son ra no ter ta ra fýn dan dü zen le ne cek mu va fa kat na me ver me le ri þar - týy la ak di ha lef le ri doð ru dan sa týþ hak kýn dan ya rar la na bi le cek. BAÞ VU RU DA ÝS TE NEN BEL GE LER Baþ vu ru da; baþ vu ru di lek çe si, nü fus cüz - da ný nýn fo to ko pi si, baþ vu ru be de li nin ya tý - rýl dý ðý na da ir mak buz, ka nu ni mi ras çý lar - dan mi ras çý ol duk la rý ný gös te rir ve ra set i la - mý nýn o nay lý ör ne ði; ak di ha lef ler den i se hak sa hi bi nin ve ya mi ras çý la rý nýn ka nu nun yü rür lü ðe gir di ði ta rih ten son ra dü zen le ne - cek no ter tas dik li ya zý lý mu va fa ka tý, tü zel ki þi ler i çin ay rý ca, gay ri men kul ta sar ru fu na i zin li ol du ðu nu ve tem sil ci si ni gös te rir yet ki bel ge si is te ne cek. BAÞ VU RU BE DE LÝ NE KA DAR? Be le di ye ve mü ca vir a lan sý nýr la rý i çin de 2 bin li ra, be le di ye ve mü ca vir a lan sý nýr la rý dý - þýn da bin li ra ö de ne cek. Baþ vu ru be del le ri ta - þýn maz la rýn sa týþ be del le rin den mah sup e di - le cek. Ki þi le rin hak sa hi bi ol ma dýk la rý nýn an - la þýl ma sý du ru mun da baþ vu ru sa hi bi ne baþ - vu ru be de li fa iz siz o la rak i a de e di le cek. Sa týþ be de li, ra yiç be de lin yüz de 70 i o la - cak. Be de lin pe þin ö den me si du ru mun da yüz de 20, ya rý sý nýn pe þin ö den me si ha lin de yüz de 10 in di rim uy gu la na cak. Tak sit li sa - týþ lar da; yüz de 10 in di rim li tak sit len dir me se çe ne ðin den ya rar la nýl ma sý ha lin de sa týþ be de li nin en az ya rý sý, is te nil me me si ha lin de i se, sa týþ be de li nin yüz de 10 ya pý la cak teb li - gat ta ri hin den i ti ba ren en geç üç ay i çin de ö de ne cek. Ka la ný i se, be le di ye ve mü ca vir a - lan sý nýr la rý i çin de en faz la 3 yýl da 6 e þit tak - sit le, dý þýn da en faz la 4 yýl da 8e þit tak sit le fa - iz siz o la rak tah sil e di le cek. Tak sit sü re si nin so nu na ka dar ö den mek kay dýy la tak sit ler - den i ki si nin va de sin de ö den me me si yü küm - lü lük le rin ih la li an la mý na gel me ye cek. Va - de sin de ö den me yen tak sit tu tar la rý na ge cik - me zam mý uy gu la na cak. Ö de me ler, def ter - dar lýk mu ha se be mü dür lük le ri, mal mü dür - lük le ri i le be lir le nen ban ka la ra ya pý la cak. AN TAL YA 2B DE 45 BÝN HEK TAR LA ÝLK SI RA DA Or man Ge nel Mü dür lü ðü, Tür ki ye de þim di ye ka dar 473 bin 420 hek tar 2B a la ný tes pit et ti. En faz la 2B a ra zi si ne sa hip il ler a - ra sýn da i se 45 bin 548 hek tar la An tal ya bi rin - ci, 39 bin 287 hek tar la Mer sin i kin ci, 34 bin 887 hek tar la Ba lý ke sir de ü çün cü sý ra da yer a - lý yor. Bun la rý 31 bin 706 hek tar la An ka ra, 29 bin 643 hek tar la Sa kar ya, 29 bin 138 hek tar la Muð la, 17 bin 106 hek tar la Ýs tan bul, 16 bin 95 hek tar la Bo lu, 15 bin 290 hek tar la Sam - sun, 14 bin 772 hek tar la Ýz mir iz li yor. Kýrk la - re li 14 bin 757, Bur sa 14 bin 534, Ký rýk ka le 12 bin 706, A da na 12 bin 357, Zon gul dak 10 bin 910, Af yon ka ra hi sar 10 bin 673 hek tar 2B a - la ný na sa hip ken, di ðer il ler de 2B a la ný 10 bin hek ta rýn al týn da bu lu nu yor. Ö te yan dan, Or man Ge nel Mü dür lü ðü nce tes pi ti ya pý lan 2B sa ha la rý nýn top lam a la ný - nýn, ey lem li or man, mah ke me ka ra rý gi bi ne - den ler le 410 bin hek ta ra düþ tü ðü be lir ti li yor. 2 bin 649 bi rim de 113 bin 296 hek tar lýk 2B sa ha sý nýn ka das tro su ta mam la nýr ken, 1993 bi rim de 109 bin 30 hek tar lýk sa ha da ça lýþ ma - lar de vam e di yor. Bu ça lýþ ma lar da, 94 bin 456 hek tar lýk kýs mýn da yol, de re, ta pu lu þa - hýs par sel le ri ne i sa bet e den a lan ol du ðu tes - pit e dil di. 2 bin 443 bi rim de de 89 bin 932 hek tar lýk 2B sa ha sý nýn gün cel len me si ta - mam lan dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya BÝ LÝM, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni - hat Er gün, Ö zel Tü ke tim Ver gi si nin ö - zel lik le ha fif ti ca ri a raç pa za rý ný da ralt - tý ðý yö nün de ki de ðer len dir me ler le il gi li o la rak, Bu da ral ma nýn ne de ni ver gi ar tý þý mý dýr, yok sa dün ya pa za rýn da ki glo bal da ral ma nýn bir yan sý ma sý mý - dýr? Bun la rý bir lik te de ðer len dir me miz la zým de di. Er gün, Bi lim, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba kan lý ðý, Kal kýn ma Ba kan lý - ðý ve TÜ BÝ TAK a ra sýn da ki, iþ bir li ði pro - to ko lü nün im za tö re nin de ga ze te ci le - rin so ru la rý ný ce vap la dý. O to mo tiv sek - tö rü tem sil ci le ri nin, ÖTV ar tý þý ne de - niy le pa za rýn da ral dý ðý yö nün de ki de - ðer len dir me le ri nin ha týr la týl ma sý ü ze - ri ne Er gün, ca ri a çý ðýn a zal týl ma sý a dý - na 1600 cc nin ü ze rin de ki mo to ra sa - hip a raç lar i le ha fif ti ca ri a raç lar da ver - gi ar tý þý ya þan dý ðý ný ha týr lat tý. Er gün, Ö zel lik le ha fif ti ca ri a raç lar la il gi li bö - lüm de ta bii ki ko nu yu de ðer len di re ce - ðiz. Bir iz le me sü re si ol ma sý la zým. Bu dö nem i çe ri sin de ha fif ti ca ri a raç lar da sýrf bu ver gi ar tý þý yü zün den ü re tim de ve iç pa zar da ki sa týþ lar da ta bii ki bu du ru mu göz den ge çi re ce ði mi zi söy le - dik. O nun i çin o iz le me sü re ci de vam e di yor de di. Ver gi ar tý þý nýn sa de ce ha - fif ti ca ri ve lüks a raç la rý et ki le di ði ni an - la tan Er gün, söz le ri ni þöy le sür dür dü: O nun i çin o to mo tiv sek tö rün de ki da - ral ma nýn bo yu tu ne dir? Bu na bak ma - mýz ge re ki yor. Bu da ral ma nýn ne de ni ver gi ar týþ la rý mý dýr, ö zel lik le ha fif ti ca ri a raç lar i çin, yok sa dün ya pa za rýn da ki glo bal da ral ma nýn bir yan sý ma sý mý - dýr? Bun la rý bir lik te de ðer len dir me miz la zým. Bu nun da kon jonk tü rel ve ö nü - müz de ki dö ne mi de et ki le ye cek bo - yut lar da mý o lup ol ma dý ðý ný a na liz et - me miz la zým. Bu a na liz ler çer çe ve sin - de bü tün sek tör le re dö nük ka rar lar a lý - na bi lir, göz den ge çi ri le bi lir. En di þe ve - ri ci bir ge liþ me o lur sa hem pa ra po li ti - ka la rý a çý sýn dan, hem ma li po li ti ka la rý a çý sýn dan hem de ye ni des tek ar gü - man la rý nýn ge liþ ti ril me si a çý sýn dan ha - re ke te ge çi re ce ði miz me ka niz ma lar o la cak týr. An ka ra / a a O to mo tiv de ki da ral ma nýn se be bi ni de ðer len di ri yo ruz Enf las yon dü þer ca ri a çýk a za lýr sa no tu nuz yük se lir U NÝC RE DÝT ÝN CE O su Fe de - ri co Ghiz zo ni, Tür ki ye enf - las yon o ra ný ný dü þü rür se ve ca ri a çý ðý a zal ta bi lir se o za man tek rar ya tý rým ya pý la bi lir no ta u la þa cak týr. de di. Kre di de re - ce len dir me ku ru lu þu S&P nin, Tür ki ye nin gö rü nü mü nü du - ra ða na dü þür me si nin yan ký la rý sü rü yor. Tür ki ye de Ya pý Kre - di nin or ta ðý o lan U nic re dit in CE O su Fe de ri co Ghiz zo ni, kre di de re ce len dir me ku ru luþ - la rý nýn ge nel lik le çok ted bir li dav ran dýk la rý ný ve za ten ge - nel de o lum suz yak la þým ser gi - le dik le ri ni söy le di. Ghiz zo ni, Þah sen ben ta bii ki Tür ki - ye nin gö rü nü mü nün dü þü - rül me si ko nu sun da hem fi kir de ði lim. A ma ay ný za man da þöy le de dü þü nü yo rum; e ðer Tür ki ye enf las yon o ra ný ný dü - þü rür se ve ca ri a çý ðý a zal ta bi - lir se o za man tek rar ya tý rým ya pý la bi lir no ta u la þa cak týr. E - vet Tür ki ye þi ka yet et mek te hak lý. A ma 2013 yý lýn da ben ce Tür ki ye nin no tu tek rar yük - sel ti le bi lir de di. Yu na nis tan ýn du ru mu nun Tür ki ye i le ký yas - la na ma ya ca ðý ný i fa de e den Ghiz zo ni, bu ül ke nin no tu nun çok dü þük ol du ðu nu, Yu na - nis tan da borç la rýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý an laþ ma sý ya - pýl dý ðý i çin bu nun o to ma tik o - la rak no tu nu et ki le di ði ni be - lirt ti. S&P, pi ya sa la rýn ta til ol - du ðu 1 Ma yýs ta Tür ki ye nin BB o lan kre di no tu nun gö rü - nü mü nü po zi tif ten du ra ða na dü þür müþ tü. Ýstanbul / a a Aç lýk sý ný rý 1042 TL nme MUR-SEN, Ni san a yýn da 4 ki þi lik bir a i le nin aç lýk sý ný rý ný bin 42 TL, yok sul luk sý ný rý ný i se 2 bin 830 TL o la rak be lir le di. Ra kam lar Mart a yý na ký yas - lan dý ðýn da aç lýk sý ný rýn da yak la þýk 2, yok sul luk sý ný - rýn da i se 60 TL lik ar týþ ya þan dý. Me mur-sen, ge - çim þart la rý ný or ta ya koy mak ve te mel ih ti yaç mad - de le rin de ki fi yat de ði þik li ði nin a i le büt çe si ne yan sý - ma la rý ný be lir le mek a ma cýy la her ay dü zen li o la rak yap týr dý ðý aç lýk ve yok sul luk sý ný rý a raþ týr ma sý nýn Ni san a yý so nuç la rý ný a çýk la dý. A raþ týr ma ya gö re, 4 ki þi lik çe kir dek a i le nin sað lýk lý, den ge li ve ye ter li bes le ne bil me si i çin yap ma sý ge re ken gý da har ca ma - sý tu ta rý (aç lýk sý ný rý) bin 42,686 TL o la rak be lir len - di. Gý da har ca ma sý i le bir lik te gi yim, ko nut (ki ra, e - lek trik, su, ya kýt), u la þým, e ði tim, sað lýk ve ben ze ri ih ti yaç lar i çin ya pýl ma sý zo run lu di ðer har ca ma la - rýn top lam tu ta rý (yok sul luk sý ný rý) i se 2 bin 830,387 TL o la rak he sap lan dý. Ni san a yýn da Mart a yý na gö - re gý da mad de fi yat la rýn da or ta la ma yüz de 1.41 lik bir dü þüþ tes pit e dil di. Yi ne Ni san a yýn da Mart a yý - na gö re gi yim mad de fi yat la rýn da or ta la ma de ði þim yüz de 5.27 lik bir ar týþ ya þan dý. An ka ra / a a TESK: De ðe ri nin al týn da sa tý lan ü rün le ri al ma yýn ntesk Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, ol ma sý ge re ken fi ya týn al týn da sa tý lan ü rü ne þüp hey le yak - la þýl ma sý ný is te ye rek, tü ke ti ci nin al be ni si o lan de ðe - ri nin al týn da sa tý lan mal la ra kan ma ma sý, e ti ket le ri i - yi o ku ya rak, þüp he len di ði ü rün le ri yet ki li le re bil dir - me si ge rek ti ði ni bil dir di. Pa lan dö ken, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, son za man lar da baþ ta bal, et, sa lam, so sis, su cuk, süt ve süt ü rün le ri i le seb ze ve mey ve - de mey da na çý kan hij yen ol ma yan ü rün le rin pi ya - sa da sa týl dý ðý ný a ným sa ta rak, bal i le baþ la yan sü reç te bir çok ü rü nün sað lý ðý teh dit e der bo yu ta gel di ði ni i fa de et ti. Hal ký bir kez da ha u ya ran Pa lan dö ken, mer di ven al tý ü re ti len ü rün le rin a lýn ma ma sý ný ve bu ü rün ler den u zak du rul ma sý ný is te di. A lý na cak ü - rün den ön ce a lýþ ve riþ ya pý la cak es na fýn i yi tes pit e - dil me si ge rek ti ði ne dik ka ti çe ken Pa lan dö ken, þun - la rý bil dir di: Çün kü ger çek es naf, ya ni bak kal, ma - nav, ka sap, þar kü te ri ci kim o lur sa ol sun ken di ye - me di ði bir ü rü nü müþ te ri si ne sat maz. O nun i çin gý da dan ön ce a lýþ ve riþ ya pa ca ðý nýz mü es se se yi çok i yi seç me li si niz. Es naf gü ve ni lir ve müþ te ri si nin sað lý ðý na ö nem ve rir. Ya pý lan de ne tim ve la bo ra tu - var ça lýþ ma la rý so nu cun da ü rün le rin e ti ket te ki ö - zel lik le ri ta þý ma dý ðý, tü ke ti ci nin al da týl dý ðý nýn or ta - ya çýk ma sý ü ze ri ne fir ma ve ü rün le rin de þif re e dil - di ði ni kay de den Pa lan dö ken, ol ma sý ge re ken fi ya týn al týn da sa tý lan ü rü ne þüp hey le yak la þýl ma sý ge rek ti - ði ni be lirt ti. E ti ket ler ü ze rin de ya zan ö zel lik ler le, sa tý lan ü rün le rin i çe rik le ri nin ay ný ol ma sý ge rek ti ði - ni vur gu la yan Pa lan dö ken, tü ke ti ci nin al be ni si o lan de ðe ri nin al týn da sa tý lan mal la ra kan ma ma sý, e ti - ket le ri i yi o ku ya rak, þüp he len di ði ü rün le ri yet ki li le - re bil dir me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. An ka ra / a a Tek no sa hal ka a çý lý yor nsa BAN CI Hol ding in tek no lo ji pe ra ken de ci li ði a la nýn da fa a li yet gös te ren iþ ti ra ki Tek no sa nýn yüz de 10 his se si, ek sa týþ ol ma sý du ru mun da i se yüz de 11.5 his se si TL fi yat a ra lý ðýn dan Ma yýs ta hal ka arz e di le cek. Ko nuy la il gi li dü zen le nen top lan tý da ko nu þan Sa ban cý Hol ding Pe ra ken de ve Si gor ta cý lýk Grup Baþ ka ný Ha luk Din çer þun la rý söy le di: Tek no sa nýn hal ka arz ge - li ri Sa ban cý Hol ding ta sar ru fun da de ðer len di ri le - cek, Tek no sa ya na kit gi ri þi ol ma ya cak. Tek no - sa da hal ka arz e di le cek his se ler yüz de 70 his se dar ko nu mun da ki Sa ban cý Hol ding e a it o la cak, an cak yüz de 30 his se dar ko nu mun da ki di ðer or tak lar - dan (a i le ü ye le rin den) his se le ri ni 6 ay sat ma ma ta - ah hü dü al mýþ du rum da yýz. Din çer e, 2015 e ka - dar hal ka a çý la cak þir ket le rin so rul ma sý ü ze ri ne, Bi zim yö ne tim ku ru lu baþ ka ný mý zýn ve hol ding CE O su nun da ha ön ce a çýk la dýk la rý ný söy le ye ce - ðim. Fark lý bir þey söy le me ye ce ðim. Tek no sa dan son ra A vi va sa, E ner ji sa ve Di a sa nýn hal ka a çýl ma plan la rýn dan söz e dil miþ ti ce va bý ný ver di. Tkno sa Ge nel Mü dü rü Meh met Na ne de Tek no sa nýn sek tör de ki li der li ði ni ko ru mak i çin ön ce lik li a ma cý yur ti çi kon so li das yon sü re cin de et kin þe kil de yer al mak de di. Na ne, Tek no sa nýn 2011 ci ro su nun 1.7 mil yar TL, 2012 he de fi nin yüz de 20 bü yü me ol du ðu nu a çýk la dý. Ýs tan bul / Yeni Asya FAS TA KÝ ilk ma ða za ya tý rý mý ný 2008 yý lýn da ger çek leþ ti ren Ýs tik bal Mo bil ya, Fas ta i ki ye ni ma ða za da - ha a ça rak böl ge de ki bü yü me si ni sür dü rü yor. Fas ýn ö nem li þe hir le - rin den ve dün ya nýn en fa al a lan la - rýn dan bi ri o lan Mar ra kesh ve Mo - ham me di a þe hir le rin de ki ye ni ma - ða za la rýn a çý lýþ tö ren le ri, Boy dak Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ kan Ve ki li Þük rü Boy dak ve Mus ta fa Boy dak ýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti. Ye ni a çý lan ma ða za lar la be ra ber böl ge de ki ma ða za sa yý sý ný se ki ze çý kar tan Ýs tik bal böy le ce Fas ýn ön - de ge len mo bil ya mar ka sý ol ma yo - lun da da tüm hý zýy la i ler li yor. Fas ýn en ö nem li AVM zin ci ri Mar ja ne AVM ler de a çý lan Mar ra - kesh ve Mo ham me di a da ki Ýs tik bal ma ða za la rý, her i ki þeh rin de ca zi be mer kez le ri a ra sýn da yer a lý yor. Ge - niþ bir a la na ya yý lan ma ða za lar dan Mar ra kesh met re ka re, Mo - ham me di a i se met re ka re bü - yük lü ðe sa hip. Ma ða za la rýn a çý lýþ tö re nin de bir ko nuþ ma ya pan Boy dak Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ kan Ve ki li Þük rü Boy dak, yurt - dý þýn da a ra nan ve gü ve ni len mar - ka ol ma nýn ilk yo lu nun mar ka laþ - ma dan geç ti ði ni ha týr la ta rak Fas ta ki mar ka mý za o lan bu yo - ðun ta lep sa de ce Ýs tik bal i çin de ðil Türk mo bil ya sek tö rü nün de gu rur kay na ðý dýr de di. Boy dak ay rý ca ge - le cek 10 yýl i çin de dün ya mo bil ya sek tö rü nün ön de ge len mar ka sý ol - ma yý he def le dik le ri ni de söz le ri ne ek le di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ýs tik bal, Fas ta i ki ye ni ma ða za da ha aç tý 2012 yý lý ta rým sal des tek le me le ri a çýk lan dý ÇÝFT ÇÝ YE, 2012 yý lýn da ve ri le cek ta rým sal des tek le me ler be lir len di. Ba kan lar Ku ru lu nun 2012 Yý lýn da Ya - pý la cak Ta rým sal Des tek le me le re Ý liþ kin Ka rar ý Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Ka ra ra gö - re, 2012 Yý lý Çift çi Ka yýt Sis te mi ne da hil o lan çift çi le re a lan baz lý o la rak ma zot, güb re ve top rak a na li zi des - tek le me ö de me si ya pý la cak. Hu bu bat, yem bit ki le ri, bak la gil ler, yum ru bit ki ler, seb ze ve mey ve a lan la rý i çin de kar ba þý na 3,75 li ra o lan ma zot des te ði 4 li ra ya, 4,75 li ra o lan güb re des te ði 5 li ra ya çý ka rý lýr ken, yað lý to - hum lu bit ki ler ve en düs tri bit ki le ri i çin de kar ba þý na 6 li ra o lan ma zot des te ði 6,4 li ra ya, yi ne 6 li ra o lan güb - re des te ði de 6,3 li ra ol du. Hay van cý lýk des tek le me le ri kap sa mýn da da süt çü ve kom bi ne ýrk lar ve me lez le ri i - le et çi ýrk la rýn me lez le ri a naç sý ðýr ba þý na 225 li ra, et çi ýrk lar a naç sý ðýr ve a naç man da ba þý na 350 li ra, süt çü ve kom bi ne ýrk lar ve me lez le ri a naç sý ðýr soy kü tü ðü i la ve baþ i çin 60 li ra des tek ve ri le cek. Mey ve ve seb ze de or ga nik ta rým des te ði de de kar ba þý na 35 li ra, tar la bit ki le rin de i se de kar ba þý na 10 li ra o la cak. Söz ko nu su ka rar, 1 O cak 2012 ta ri hin den ge çer li ol mak ü ze re dün den i ti ba ren yü rür lü ðe gir di. An ka ra / a a HABERLER

11 Y O YAK ýn 1960 dar be si son ra sýn da ku rul du ðu nu bi li yo ruz a ma o dö nem han gi ih ti ya cý kar þý la mak i çin han gi ge rek çe ler le ku ru lu yor O - YAK? 3O cak 1961 de ku ru lu yor. Ya ni 27 Ma yýs 1960 as ke ri dar be si nin he - men ar dýn dan. Mil li Bir lik Ko mi - te si ta ra fýn dan ku ru lu yor. Ge rek - çe o la rak þu söy le ni yor: Tür ki - ye de ki Or du men sup la rý nýn top lum sal sta tü le ri ne uy gun bir ha yat ya þa ya bil me le - ri ni ga ran ti al tý na a la bil mek, sos yo-e ko no - mik du rum la rý ný dü zelt mek a dý na bir ek sos yal gü ven lik ku ru mu o la rak ku rul ma sý. Bu ta lep e di li yor ve böy le de ku ru lu yor. Or du men sup la rý nýn top lum sal sta tü le ri ne uy gun... de ni li yor, im ti yaz ta le bi giz len mi yor ya ni? Mil li Bir lik Ko mi te si 205 sa yý lý ya say la ku ru yor O YAK ý. Bu ra da ben ce da ha ga rip o lan 27 Ma yýs dar be yö ne ti mi es na sýn da bu ya sa nýn çýk ma sýn dan zi ya de böy le bir ya sa nýn a ra dan ge çen 50 yý la rað men bir - kaç kü çük tek nik de ði þik lik dý þýn da ha la yü rür lü lük te ol ma sý. O dö nem Or du men sup la rý nýn du rum la rý tak vi ye ye ih ti yaç du yu la cak den li kö tü müy dü pe ki? 1950 ler de me mur la rýn, do la yý sýy la Or du men sup la rý nýn da sos yo-e ko no mik du rum - la rý nýn kö tü leþ ti ði bir va ký a. Za ten ge rek çe o la rak da bu su nu lu yor le rin i kin ci ya rý sýn dan i ti ba ren De mok rat Par ti ik ti sa di kri zi enf las yo nist yol lar la çöz me ye ça lýþ tý ve pek çok ke sim, ö zel lik le de sa bit ge lir li me - mur lar bun dan o lum suz et ki len di. O YAK bir sos yal gü ven lik ku ru mu o la rak ku ru lu yor a ma da ha son ra bas ba ya ðý ti ca ri fa a li yet te bu lu nan bir hol din ge dö nü þü yor. Bu na sýl o lu yor? Ya sa da O YAK ýn e li sý na i-ti ca ri ve fi - nan sal a çý dan ser best bý ra ký lý yor. Hol ding - va ri bir ku ru luþ o la rak ön gö rü lü yor, O - YAK a bað lý þir ket ler ü ze rin den e ko no mik a lan la ra ya tý rým ya pa bil me si ne im kan ta - ný ný yor. Di ðer sos yal gü ven lik ku rum la rý - nýn, SSK nýn, E mek li San dý ðý nýn ken di ma li kay nak la rý ný ya tý rý ma yön len dir me si ko nu sun da sý nýr lar var. O YAK ka nu nun da i se bu tür sý nýr lar yok. O YAK ýn ya tý rým ka rar la rý ný kim a lý yor? Ta ma men as ker ler den bir Tem sil ci ler Ku ru lu var. Ge nel Ku rul da ki 40 ki þi nin 31 i ni as ker ler o luþ tu ru yor. Ka la ný ba kan - lar, ka mu ku ru mu baþ kan la rý ve mes lek ku ru lu þu baþ kan la rý gi bi si vil ler den o lu þu - yor. Ge nel Ku rul un ü ze rin de i se Yö ne tim Ku ru lu var. Bu ra da ki 7 ki þi nin en az 4 ü fi - i len mu vaz zaf ya da e mek li as ker. O YAK a bað lý þir ket ler i se a ðýr lýk lý o la rak si vil pro - fes yo nel ler den o lu þu yor. Ser best pi ya sa da ki ya tý rým la rý ve ba þa rý la rý ti ca ri a kýl la yü rü tü len nor mal bir du rum fa kat so nuç o la rak or du ya a it bir hol ding ten bah se di yo ruz. Si lah lý bir ku ru mun ti ca ri bir fa a li yet te bu lun ma sý o a lan lar da ki ra kip le ri i çin na sýl bir du rum do ðu ru yor? O YAK a ya sa nýn sað la dý ðý ba zý a van taj lar var. Bun la rýn il ki, zo run lu ü ye lik. Ki as lýn da zo run lu ü ye lik a na ya sa ya ay ký rý bir du rum. Bü tün or du men sup la rý nýn ma a þýn dan o to - ma tik o la rak yüz de 10 ke si li yor. E mek li ol - duk la rýn da bu pa ra ne ma lan dý rý la rak, E - mek li San dý ðý nýn ya ný sý ra i kin ci bir e mek - li lik ik ra mi ye si o la rak ge ri dö nü yor. Ye dek su bay lar da hil mi bu kes-ö de sis te mi ne? Þöy le: Ye dek su bay la rýn ma a þýn dan yüz - de 5 ke si li yor fa kat O YAK ya sa sýn da ge ri ö de me ler i çin 3 yýl lýk ü ye lik þar tý ol du ðu, ye dek su bay lýk sü re si de hiç bir za man 3 yýl sür me di ði i çin ke si len pa ra ge ri ö den mi - yor ka sa da ka lý yor. Ye dek su bay la rýn pa ra la rý gasp e di li yor ya ni... E vet, ya sa da ki dü zen le me do la yý sýy la so - nuç bu o lu yor. Bir di ðer a van taj da bir ta - kým ver gi mu a fi yet le ri nin ön gö rül müþ ol - ma sý. Þir ket ler den O YAK a ak ta rý lan ge lir - ler de O YAK her tür lü ver gi den mu af. Dör dün cü a van taj ne dir? O YAK ö zel ka nu nun da ön gö rü len, O - YAK ýn mal la rý nýn dev let ma lý o la rak ka - bul e dil me si. Bu nu bir çok hu kuk çu O - YAK ýn mal la rý hac ze di le mez þek lin de yo - rum lu yor. Ya say la ya ra tý lan bu fi i li du rum lar dý þýn da O YAK ra kip le ri ü ze rin de psi ko lo jik so nuç da do ðu ru yor mu? O YAK, Or du i le i liþ ki si o lan bir ku rum o la rak ve Or du nun da Tür ki ye de ya kýn dö ne me dek bü yük bir po li tik gü cü ol ma sý do la yý sýy la bu nun O YAK a ba zý a van taj lar ge tir di ði ni ra hat lýk la ön gö re bi li riz. Ba zý la rý ka mu sal gö rü nür lü ðe de çýk mýþ du rum da. Me se la? 1980 le rin ba þýn da O YAK ýn o to mo tiv sek tö rün de ki i ki mar ka sý nýn bat ma sý ve bun la rýn Zi ra at Ban ka sý na dev re dil me si lar da i ha ley le SSK in þa at la rý al ma sý ve bun la rý ta þe ro na dev ret me si kri zi son ra sýn da ba týk ban ka la ra da ir kri ter çi - zil me sin de O YAK ýn çe ki len çiz gi nin he - men üs tün de kal ma sý... Sü mer bank ýn ö - zel leþ ti ril me sin de O YAK ýn, bir leþ miþ al tý ban ka yý çok u cu za al ma sý. Bu ör nek ler bi - ze, ik ti sa di güç le po li tik güç a ra sýn da ki i - liþ ki yi gös te ri yor. Ay rý ca ser ma ye grup la rý na sýl ken di le ri ne ya kýn ik ti dar lar dö nem le - rin de ba zý im kan lar kul la ný yor sa or du da muh te me len bu im kan la rý kul lan mýþ týr... (...) O YAK i çin de ki hi ye rar þi ye ge çe lim is ti yo rum. Ast su bay la rýn cid di i ti raz la rý var ve A ÝHM e de git ti ler? Ast su bay lar la il gi li du rum hu kuk suz luk - tan zi ya de hak ka ni yet le il gi li gi bi. Mev zu at iþ li yor. Ast su bay lar di yor lar ki: Biz Or du - nun bü yük ço ðun lu ðu nu o luþ tu ru yo ruz. (O YAK ü ye ta ba nýn da da bu böy le). Fa kat bu na rað men O YAK ýn ku rul la rýn da tem - sil e dil mi yo ruz. (Ka rar al ma ka pa si te si ne sa hip ku rul lar da ki as ker ü ye ler her za man ge ne ral dü ze yin de ya hut üst rüt be li su bay - lar). O ra da bü yük bir ik ti sa di pas ta var ve biz hak et ti ði mi zi al mý yo ruz di yor lar. E - MEDYA POLÝTÝK 11 YARD. DOÇ. DR. ÝSMET AKÇA: TEDRÝCEN TASFÝYE EDÝLMELÝ mek li li ði niz de si ze ve ri len ik ra mi ye za ten ma a þý nýz o ra nýn da. Þir ket le rin yö ne ti min - de de yer al mak is ti yor lar. A ÝHM e gö tür - dü ler, mah ke me da va yý ka bul et ti. Ka ra ra da ir ön gö rü nüz o lur mu? O YAK ýn en ö nem li a van taj la rýn dan bi ri hem ö zel hu kuk a la nýn da, hem de ka mu, i da re hu ku ku a la nýn da ya ni gri bir a lan da iþ li yor. Ço ðu du rum da da, O YAK bir i da ri pro je. Çün kü Mi li Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lý ö zerk bir ku ru luþ. Ma li ve i da ri a çý - dan ö zerk. Ge nel ta ný mý bu. Ka mu hu ku - ku ol ma sý ný da þöy le kul la ný yor O YAK, yýl lar zar fýn da ken di si ne yö ne lik ü ye le ri ta - ra fýn dan i ti raz la rý i da ri yar gý ya ta þý yor. Ý - da ri yar gý nýn da as ke ri i da ri yar gý a ya ðý na ta þý yor. Bu da va lar, i da ri yar gý ta ra fýn dan ge nel lik le ka bul gör mü yor ya da gö rü lüp ü ye le rin a ley hi ne ka rar lar çý ký yor. Þim di ilk de fa ast su bay la rýn yap tý ðý i ti raz lar A - ÝHM e ka dar ta þýn dý. Hu ku ki a çý dan en bü yük so run, zo run lu ü ye lik. Tür ki ye de ki sü reç na sýl iþ ler siz ce? TBMM Di lek çe Ko mis yo nu ndan ordunun bir kurumunun Orduyla doðrudan organik iliþki içindeki bir yapýnýn, iktisadî alanýn içinde olmasý garabettir. çý ka cak ra por O YAK hak kýn da ni hai bir ka ra ra va rýl ma sý na yol a çar mý? Di lek çe Ko mis yo nun sü re ciy le bað lan tý lý o la rak Sa yýþ tay ýn da O YAK ta in ce le me ya pa bil me si nin ö nü a çýl dý. A ma þu nu söy - le mek la zým; Or duy la doð ru dan or ga nik i - liþ ki i çin de ki bir ya pý nýn, or du nun bir ku - ru mu nun ik ti sa di a la nýn i çin de ol ma sý ga - ra bet tir. Bu ra da he men, çok ba sit bir þey yap ma mýz la zým. Ýn gil te re de böy le bir þey o la bi lir mi? As ker-si vil i liþ ki le ri nin gö re ce de mok ra tik dü zen len di ði bir ül ke de bu müm kün o lur mu ol maz mý? Var sa bir so - run var de mek tir. Do la yý sýy la ben ce bu nu nor mal bir þey o la rak gör me mek ge re ki - yor en baþ ta. Bu nu böy le koy duk tan son ra ya pý la cak o lan, bü yük o ran da si ya sal ik ti - da rýn ve Mec li sin kon tro lün de. Çün kü O - YAK bir ya sa ya da ya ný yor. Ya say la il gi li dü zen le me ler ya pý la bi lir. Ö zet le ben O - YAK ýn tas fi ye e dil me si ge rek ti ði ni dü þü - nü yo rum. A ma ted ri cen her hal de de ðil mi? E vet, ted ri cen ol ma sý ge re ki yor. 50 yýl lýk bir ya pý dan bah se di yo ruz. Bu ya pý i çin de hak sa hi bi o lan mil yon lar ca in san var dýr muh te me len. Bir an da o la bi le cek bir þey de ðil. Za ten çok kar ma þýk bir sü reç o la - cak týr muh te me len tas fi ye sü re ci. Mut la ka or ta va de li ve ön ce den a çýk lan mýþ, ge rek - çe le ri iþ le yi þi a çýk bir þe kil de be lir len miþ bir sü reç te ger çek leþ me li, ö zel uz man lar - dan o lu þan bir ko mis yo nun o luþ ma sý ge - re ke cek. Kim se nin hak sa hip li ði ne ha lel ge tir me den tas fi ye e dil me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. O YAK Sa vun ma ve Gü ven lik Hiz met le ri A.Þ so ruþ tur ma la rýn, id di a na me le rin ko nu su o lu yor. Son o la rak Da nýþ tay sal dý rý sýn da çok ö nem li de lil le ri ka rart mak la suç lan mýþ tý. Er ge ne kon ya pý lan ma sý nýn bel li ö zel þir ket ler ü ze rin den ba zý o pe ras yo nel iþ le re gi riþ ti ði, O YAK Gü ven lik i - le bun lar a ra sýn da bað lan tý lar or ta ya çýk tý ðý söy le ni yor? O YAK Gü ven lik in ku rul ma sü re ci nin ö zel gü ven lik sek tö rü nün ge liþ me siy le bað lan tý lý ol du ðu nu dü þü nü yo rum. A ma O YAK a çý sýn dan ik ti sa di ve kâr lý lýk a çý sýn - dan bak tý ðý nýz da mer kez de du ran bir þir - ket fa lan da de ðil. Ýk ti sa di de ðe ri de ðil de o pe ras yo nel de ðe ri öl çül müþ o la bi lir? Da nýþ tay id di a na me sin de de lil le rin ka - rar týl ma sý na da ir bir sü reç iþ le miþ gi bi gö - zü kü yor. Dün ya da da Tür ki ye de bu i liþ ki - ler böy le gi di yor. A ma O YAK Sa vun ma ve Gü ven lik, ö zü o la rak bu nun i çin ku rul du - ðu nu dü þün mü yo rum. O YAK ýn dün ya ül ke le rin de bir ben ze ri var mý? Var, ol maz mý. An cak de mok ra si si ge liþ - miþ ül ke ler de de ðil. De mok ra tik leþ me ko - nu sun da çok faz la yol kat e de me miþ, si ya - sal ta rih le rin de as ke ri mü da ha le le rin bol ol du ðu ül ke ler bun lar. Mý sýr, Su ri ye, En - do nez ya, Hon du ras, Ni ka ra gu a, El-Sal va - dor, Þi li... A ma O YAK la bir lik te dün ya da en er ken dö nem de var o lan mo del ler den bi ri Pa kis tan da. Hat ta o ra da her kuv vet ko mu tan lý ðý nýn ay rý bir O YAK ý var. Tür - ki ye bu ör nek le rin en er ke ni, ay rý ca O - YAK di ðer le ri ne gö re çok da ha for mel, da - ha faz la o tur muþ bir mo del. Di ðer ül ke ler - de ki mo del ler i se da ha çok ah bap-ça vuþ i - liþ ki le ri ü ze rin den yü rü yor. Tür ki ye de þir - ket le ri da ha çok pro fes yo nel ler yö ne ti yor, di ðer le rin de da ha çok as ker ler var yö ne - tim ler de. Tür ki ye de ki mo de lin e ko no mik ba þa rý sý ný da a çýk lý yor bu. O YAK ý Tür ki - ye de ki en ba þa rý lý ilk beþ hol ding a ra sýn da sa ya bi li riz. Ya tý rým po li ti ka sýn da fark lý, an lam lý bir du rum var mý? 1969 da O YAK, Re na ult i le an laþ ma ya - pý yor. Bir yýl ön ce de Koç gru bu Fi at i le an la þý yor. Çi men to sa na yi ne ya tý rým ya pý - lý yor. Bun lar it hal i ka me ci sa na yi leþ me dö - ne mi nin de ö nem li sek tör le ri za ten ler de da ha faz la hiz met sek tö rü, 1989 son ra sý bü tün ya tý rým cý lar gi bi fi nans sek tö rü ne yö ne li yor. Do la yý sýy la O YAK yük se len sek tör le re ya tý rým ya pa rak hýz la bü yü yor. Ha len han gi a lan lar da var O YAK? O yak bank ý sa týp ban ka cý lýk sek tö rün - den çýk tý lar. 90 lar dan i ti ba ren ya kýn za - ma na ka dar fi nans, mer ke zi bir yer tu tu - yor du. O to mo tiv ve çi men to sek tö rü i se her za man güç lüy dü. Fi nans tan çý kar ken Er de mir i le de mir-çe lik sek tö rü ne gir di ler. Nak li yat, in þa at, ti ca ret, gý da, tu rizm, gü - ven lik, tek no lo ji-bi li þim, e ner ji gi bi sek tör - ler de de ya tý rým la rý var. Ko nu þan: Fa di me Öz kan Star, Ý le ri de mok ra si i çin yüz de 50 yet mez mi? TÜR KÝYE 12 Ey lül dar be si nin ya ký þýk sýz uy gu la ma la rýn dan bir bir kur tu lu yor. Son o la rak mil li bay ram lar la il gi li dü zen - le me ya pýl dý. Ar týk kut la ma tö ren le ri si vil - leþ ti. Bun dan böy le stat lar da ya da þeh rin en iþ lek cad de le rin de tank la rýn, top la rýn ya da be le di ye iþ ma ki ne le ri nin res mi ge çit yap tý - ðý, tem si li düþ man as ker le ri nin sün gü den ge çi ril di ði tö ren ler ol ma ya cak. Ay rý ca 23 Ni san da dev let bü yük le ri nin kol tuk la rý ný ço cuk la ra dev ret me si gi bi ko - mik bi le ol ma yan mi zan sen ler de gör me - ye ce ðiz. O nun ye ri ne hal kýn da hil o la ca ðý si vil kut la ma lar ya pý la cak. Ya ni ol ma sý ge re ken ya pýl dý. Fa kat ga rip tir ki AK Par ti nin bu tip kök - lü de ði þik lik ler de fark lý bir yo ðurt yi yiþ tar - zý var. Ken di li ðin den at ma sý ge re ken a dým la rý an cak dýþ mü da ha le ler son ra sýn da tep ki o - la rak ya pý yor. (...) AK Par ti de ga rip bir tu tuk luk var. Þöy le ki; bu ka dar des te ðe ve Er do ðan ýn de ne yi mi ne rað men Tür ki ye de hâ lâ i le ri de mok ra si ku rum sal la þa bil miþ de ðil. Ya pýl ma sý ge re ken bir çok dü zen le me hâ lâ raf ta bek li yor. Dar be dö nem le ri nin ü rü nü o lan bir çok ya sa hâ lâ uy gu la ma da. Bun la rýn bir ço ðu da as ke ri ve sa yet le il - gi li. Me se la yýl lar dýr jan dar ma nýn Ý çiþ le ri ne dev ri ko nu þu lur. A ma bý ra kýn Ý çiþ le ri ne dev ri ni ya sa ya rað men jan dar ma, po li se dev ret me si ge re ken böl ge le ri bi le hâ lâ e lin - de tu tu yor. Ha len Tür ki ye yü zöl çü mü nün yüz de 92 sin den jan dar ma so rum lu. Bu da nü fus ba ký mýn dan yüz de 47 ye te - ka bül e di yor. Darbe dönemlerinin ürünü olan birçok yasa hâlâ uygulamada. Bunlarýn birçoðu da askerî vesayetle ilgili. An cak 2009 ta rih li Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý ve Bü yük þe hir Be le di ye Ka nu - nu nda ya pý lan de ði þik lik le be le di ye sý - nýr la rýn da ka lan yer ler jan dar ma dan po - li se geç me liy di. A ma ol mu yor. Bu gü ne ka dar sa de ce 90 yer de po li se dev re dil di. Jan dar ma nýn di ren di ði hat ta bu a maç - la or ge ne ral se vi ye sin de ku lis ya pýl dý ðý da baþ kent te sýr de ðil. Ni te kim Ý çiþ le ri Ba ka ný da 26 Ni san da va li le re bir ge nel - ge gön der di. Ya zý nýn ö zü tu ris tik böl ge ler de ki de - vir le rin ya pý la ma ya bi le ce ði gi bi yo rum la - na bi lir. ÝÇ GÜ VEN LÝK TE ÇÝFT BAÞ LI LIK Her þey bir ya na, mil yon lar ca tu ris tin gel di ði sa hil ban dýn da e lin de u zun nam lu - lu si lah lar o lan jan dar ma nýn tu rist le mu - ha tap ol ma sý da ay rý bir so run. Yüz de 80 i er ve er baþ tan o lu þan 280 bin ki þi lik bir güç jan dar ma. Bu gü ne ka dar mo dern leþ me si, tek no lo - jik ye ni len me si gi bi muh te lif ko nu lar da çok þey söy len di, ya zýl dý, çi zil di. Sis tem her þe yiy le so run lu ol du ðu i çin, ak sa yan yön le ri tek tek i zah et me nin çok bir an la mý yok. En baþ ta iç gü ven lik te çift baþ lý lýk var. Kuþ mu de ve mi bel li de ðil. Ay rý ca her dar be dö ne min de gör dük ki E MAS YA pro to kol le ri ba ha ne e di le rek her tür lü fiþ le me, iz le me ve gay ri ya sal iþ ler jan - dar ma ü ze rin den pi þi ril miþ. Ör nek le ri u zat mak müm kün. An cak þu ra sý net; yüz de 50 oy al mýþ bir par ti bi le jan dar ma nýn Ý çiþ le ri ne bað lan - ma sý ný, ve sa yet sis te mi ni de vam et tir me yi he def le yen ya sa la rý de ðiþ ti re mi yor sa sý kýn tý bü yük de mek tir. Bu gün ya þa nan i yi leþ me ler o i yi leþ me le ri ha zýr la yan ki þi le rin sah ne den çe kil me siy le ký sa sü re de kay bo lur. O yüz den AK Par ti ik ti da rýn dan bek le - nen en te mel þey TO KÝ nin ev, yol, has ta - ne yap ma sýn dan çok, dar be le rin ö nü nü ke - se cek, de mok ra si yi güç len di re cek a dým la rý hýz lý bir þe kil de at ma sý dýr. A dem Ya vuz Ars lan Bu gün,

12 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu Y Dün ya nýn en hýz lý bü yü yen an ti vi rüs ya zý lým þir ke ti han gi si? ABD mer kez li a raþ týr ma ku ru lu þu Gart - ner ýn tü ke ti ci gü ven li ði ko nu sun da dün ya ça pýn da yap tý ðý a raþ týr ma ya gö re, en yük - sek bü yü me yi ger çek leþ ti ren gü ven lik ya - zý lý mý þir ke ti ni tes bit et ti Mart a yýn - da ya yýn la nan Gart ner ve ri le ri ne gö re E - SET, 2011 yý lýn da yüz de bü yü me i le gü ven lik ya zý lým la rý a ra sýn da bi rin ci ol du. Ve ri le ri de ðer len di ren E SET Sa týþ ve Pa zar la ma Yö ne ti ci si Ig na ci o Sbam pa to, Tü ke ti ci ler i çin en i yi gü ven lik ya zý lým la - rýn dan bi ri o la rak ye ri mi zi sað lam laþ týr dý - ðý mýz i çin çok mut lu yuz. Gart ner ýn bu a - na li zi bi zi çok o nur lan dýr dý. Ü rün le ri mi - zin ar ka sýn da bu lu nan ye te nek li, son kul - la ný cý lar i çin teh dit le ri an la ma ya ve çö züm bul ma ya o dak lan mýþ a raþ týr ma cý ve ge liþ - tir me ci le ri miz de, ça ba la rý nýn kar þý lý ðýn da bu þe kil de ö dül len di ril mek ten do la yý çok mut lu ol du lar a çýk la ma sý ný yap tý. Gart ner in ra po run da gü ven lik ya zý lým - la rý pa za rý nýn, IT büt çe le rin de ya þa nan ký - sýt la ma la ra kar þý 2011 yý lý i çe ri sin de yüz de 7.5 bü yü dü ðü be lir ti li yor. Ye ni sa týþ ka nal la rý ge liþ ti ri yor 2011 yý lý bo yun ca, ev ve kü çük iþ let me kul la ný cý la rý na da ha ko lay kul la ným lý ü - rün ler su nan E SET, son kul la ný cý ya u la þý - mý da ko lay laþ týr mak ve ye ni sa týþ ka nal la - rý ge liþ tir mek i çin dün ya nýn dört bir ya - nýn da seç kin ba yi ler i le ça lý þý yor. Ku zey A - me ri ka App le Sto re la rý ve Stap les ma ða - za la rý nýn ya ný sý ra Sa turn ve Me di a Markt gi bi Av ru pa ül ke le rin de ön plan da bu lu - nan ve on bin ler ce ma ða za ya sa hip fir ma - lar la E SET ya zý lým la rý sat ma la rý i çin an laþ - ma lar ya pýl dý. Her plat for ma uy gun çö züm su nu yor E SET, u zun sü re li ve üs tün ko ru ma çö - züm le ri su nu yor. Çok az bel lek ve CPU kay na ðý kul la nýr ken, Thre at Sen se tek no - lo ji si i le ca sus ya zý lým la ra, vi rüs le re ve di - ðer bü tün teh dit le re kar þý ger çek za man lý ko ru ma sað lý yor yý lýn dan i ti ba ren E - SET ü rün le ri nin, bi lin me yen bü tün teh - dit le re kar þý kul la ný cý la rý ný ko ru yan, bu lut ta ban lý i ti bar sis te mi ve Li veg rid tek no lo - ji si i çe ren sü rüm le ri kul la ný lý yor. E SET, ö - dül lü an ti-mal wa re çö züm le ri E SET NOD32 An ti vi rus, E SET Smart Se cu rity, MAC ci haz lar i çin ge liþ ti ril miþ E SET Cyber Se cu rity nin ya ný sý ra E SET Mo bi le Se cu rity (Win dows Mo bi le, An dro id ve Symbi an plat form lar i çin) i le 2010 yý lýn da da tü ke ti ci gü ven lik ya zý lým pa za rýn da ge - niþ bir bü yü me pa yý na sa hip ol du. Def ragg ler CCle a ner prog ra mý nýn ya pým cý sýn dan; sa bit disk bir leþ tir me prog ra mý ný ya ni Def ragg ler ad lý prog ra mý ta nýt mak is ti - yo rum. Türk çe dil des te ði o lan prog ra mýn i þi ni ze ya ra ya - bi le ce ði ni dü þü nü yo rum.. Def ragg ler, CCle a ner ve Re cu va prog ram la rýn dan ta ný - dý ðý mýz Pi ri form ü rü nü ye ni bir disk bir leþ tir me uy gu la - ma sý. Di ðer disk bir leþ tir me uy gu la ma la rýn dan ay rý lan en ö nem li ö zel li ði komp le bir dis ki bir leþ tir mek ye ri ne a na - liz den son ra seç ti ði niz bü yük bo - yut ta ki dos ya la rý ve ya seç ti ði niz kla sör le ri bir leþ ti re bil me si. Prog ra - mýn de ði þik ö zel li ði; bü yük bo yut ta ki bir dos ya yý ve ya bir kla sö rü ken di ba þý na bir leþ ti re bil me si ni sað lý yor. Ýn dir mek i çin: lo ad.chip.e u/tr/def - ragg ler html PROGRAM TANITIMI Tür ki ye de fir ma la rýn yüz de 43 ü sa nal su nu cu kul la ný yor KAS PERSKY Lab ta ra fýn dan ya pý lan a raþ týr ma ya gö re, Türk BT uz man la rýn dan sa de ce % 7 si sa nal laþ týr ma ko nu sun da ken di si ni uz man o la rak ta ným lý yor. Gü ven li muh te va ve teh dit yö ne ti mi çö züm le ri li de ri Kas - persky Lab in sa nal çev re ler i çin ye ni ku rum sal çö zü mü o lan Kas persky Vir tu a li za ti on Se cu rity du yu ru su çer çe ve sin de yap tý ðý a raþ týr ma so nuç la rý, Türk fir ma la rý nýn di ðer u lus lar a - ra sý fir ma lar i le ay ný se vi ye de bu lun du ðu nu or ta ya ko yu yor. A raþ týr ma so nuç la rý na gö re Türk fir ma la rý nýn % 43 ü sa nal su nu cu kul la ný yor ve % 21 i i se bir yýl i çe ri sin de kul lan ma ya baþ la ma yý dü þü nü yor. A raþ týr ma ya gö re, sa nal laþ tý rý lan su nu cu la rýn % 81 i iþ let me a çý sýn dan kri tik ö ne me sa hip o lup Türk fir ma la rý sa nal laþ týr - ma tek no lo ji le ri ni ço ðun luk la ve ri ta ban la rýn da, e-pos ta su nu - cu la rýn da ve CRM sis tem le rin de kul la ný yor. Kas persky Lab E E ME A A raþ týr ma Mer ke zi Baþ ka ný Ser gey No vi kov Sa nal - laþ týr ma tek no lo ji le ri ge li þi mi nin zir ve sin de ve ay ný za man da fir ma la ra ço ðu iþ let me uy gu la ma la rý ve su nu cu la rý sa nal laþ týr - ma, sa nal ma ki ne ler de ö zel bil gi le ri iþ le me fýr sa tý su nu yor. Bu du rum hem per for mans hem sa nal a ra yü zün gü ven li ði ko nu - sun da yük sek stan dart lar sað lý yor. Ge le nek sel tek no lo ji ler her za man bir den ge sað la ya ma dý ðýn dan do la yý þir ket le re, sa nal or tam lar i çin ö zel o la rak ta sar lan mýþ çö züm le re dik kat et me - le ri ni ö ne ri yo ruz de di. Sa nal laþ týr ma nýn hýz lý ge li þi mi ne rað men, Türk BT uz man - la rýn dan a raþ týr ma ya ka tý lan la rýn ya rý sý, bu a lan da sa de ce ba - sit dü zey de bil gi ye sa hip ol duk la rý ný ve bil gi le ri nin, gün lük iþ - lem ler den sa de ce bi raz da ha faz la sý ný ger çek leþ tir me ye yet ti - ði ni be lirt ti ler. Sa de ce % 7 si ken di le ri ni ge niþ bil gi ye sa hip uz man o la rak gö rür ken bu o ran ABD de % 38. A raþ týr ma, Tür ki ye nin sa - nal laþ týr ma tek no lo ji le ri nin, da ha de ne yim li o lan A me ri ka ve Av ru pa pa zar la rý i le he men he men ay ný sü re dir kul lan dý ðý ný or ta ya ko yu yor. Bu sü re dün ya ge ne lin de i se or ta la ma 2 yýl o - la rak dik kat çe ki yor. Kas persky Vir tu a li za ti on Se cu rity Kas - persky End po int Se cu rity ü rü nün den son ra pi ya sa ya su nu lan Kas persky Vir tu a li za ti on Se cu rity, bü tün sa nal, fi zik sel ve mo bil çev re ler de müþ te ri le re tek, bir leþ miþ yö ne tim ve gü - ven lik plat for mu su nu yor. Kas persky Lab in kar ma þýk kö tü a maç lý ya zý lým kar þý tý ko - ru ma sý i le bir le þen bu yak la þým kul la ný cý la ra ko lay yö ne tim i - çin ra kip siz ka rý þým ve ge le cek ne sil ko ru ma sý sað lý yor. Da ha faz la bil gi i çin persky.com.tr/be re ady ad re si zi ya ret e di le bi lir. Trend Mic ro 2012 Ýlk Çey rek Gü ven lik Ra po ru na gö re, si ber suç lu la r artýk u zun sü re li yü rü tü len kam pan ya la rý tercih ediyor nin ilk si ber teh dit ler ra po run da An dro id, App le ve Pin te rest ö ne çýk tý YAYINLANAN si ber teh dit ra po ru na gö - re, 2012 nin ilk üç a yýn da An dro id plat - for mu na yö ne len 5 bin ye ni teh dit o luþ - tu, App le plat for mun da 99 ye ni a çýk tes - bit e dil di ve ye ni sos yal med ya a ðý Pin te - rest e ilk sal dý rý ger çek leþ ti. Trend Mic ro 2012 Ýlk Çey rek Gü ven - lik Ra po ru na gö re, da ha ön ce den si ber suç lu la rýn ter cih et ti ði doð ru dan sal dýr ve i çe rik çal yön tem le ri ye ri ni u zun sü - re li yü rü tü len kam pan ya la ra bý rak tý. Bu çey rek te gü ven lik en düs tri si ö nem li bir de ði þim gös te rir ken, he def li sal dý rý lar ve ge liþ miþ ýs rar lý teh dit le re þa hit ol du. Ra po ra gö re, ilk çey rek te gö rü len Lin - sa nity, Whit ney Ho us ton ýn ö lü mü ve dün ya ça pýn da ger çek le þen sos yo-po li tik a yak lan ma gi bi o lay lar, si ber suç lu la ra ye ni sos yal mü hen dis lik kam pan ya la rý i - çin mal ze me ler ver di. Si ber suç lu lar bu mal ze me le ri kul la na rak kul la ný cý ve að la - ra gi re rek ve/ve ya sý za rak ki þi sel bil gi le re e ri þim sað la dý lar. Ay rý ca ra por, ge liþ miþ ýs rar lý teh dit ler uy gu la yan si ber suç lu la - rýn, bir kam pan ya i çe ri sin de fark lý sal dý rý yön tem le ri iz le ye rek, han gi sal dý rý nýn kur ba nýn a ðý ü ze rin de ba þa rý ya u la þa ca - ðýn dan e min ol duk la rý ný or ta ya koy du. Luck ycat kam pan ya sýn da he def le re çe þit - li za rar lý ya zý lým lar la sal dý rý lýr ken, bu sal - dý rý la rýn ba zý la rý baþ ka si ber sal dý rý kam - pan ya la rý na yön len di ril di ilk çey rek te ö ne çý kan sal dý rý lar: n Ýn ter net e ri þi mi ni a kýl lý te le fon la rý ü ze rin den yü rü ten An dro id kul la ný cý la rý na ya pý lan sal dý rý lar da ki ar týþ hýz la de vam et ti. Yal nýz ca ilk çey rek te, Trend Mic ro yak la þýk 5 bin ye ni za rar lý An dro id uy gu la ma sý tes bit et ti. n App le top lam da 99 a çýk la, O rac le, Go og le ve Mic ro - soft u ge ri de bý rak tý. O rac le 78 i le i kin ci sý ra da yer a lýr ken Go og le da 73, Mic ro soft ta 43 a çýk gö rül dü. En yük sek a - çýk ra ka mý na u laþ ma nýn dý þýn da App le, Mart a yýn da ya - yým la dý ðý ya ma lar la da re kor kýr dý. n Ye ni sos yal med ya si te si Pin te rest, sa de ce po pü ler lik ka zan mak la kal ma dý. Si te kul la ný cý la rý, Star bucks lo go lu he di ye kart la rý ný bir bi ri ne da ðý týr ken, bu i le ti nin za rar lý ya zý lým i çer di ðin den ha ber le ri yok tu. n Bu çey re ðin en faz la is ten me yen e-pos ta gön de ren ül ke le ri i se þu þe kil de sý ra lan dý: Hin dis tan (% 20), En do - nez ya (% 13), Gü ney Ko re (% 12) ve Rus ya (% 10). n Bu çey rek bo yun ca, bir bu lut bi li þim alt ya pý sý o lan Trend Mic ro Smart Pro tec ti on Net work, Trend Mic ro kul la ný cý la rý ný 15.3 mil yar is ten me yen me saj, bin za - rar lý ya zý lým ve 1.3 mil yar za rar lý bað lan tý dan ko ru du. Ba tar ya lar ne den ö lü yor! Ce bi miz de ve lap to pu muz da kul lan dý ðý mýz pil le rin da yan ma sü re si ne den gi de rek a za lý yor? Cep te le fo nu mu zun ve lap to pu mu - zun pi li, i ki þarj a ra sýn da bir gün geç me - den bi te bi li yor. An cak ay lar ve yýl lar i çin de pi lin ve rim li li ði de a za lý yor, üs te lik o nu hiç kul lan ma sak bi le. Pe ki, bu - nun se be bi ne? Pi li ni zi na sýl en i yi þe kil de sak la ya bi lir si niz? Lit - yum i yon pil ler gü nü müz de ki e lek tro nik ci haz la rýn or tak so ru nu ha li ne gel di. Pi lin güç ca na va rý ci haz la rý mý zý u zun sü re ça lýþ tý ra - ma ma sý bir ya na, da ha az a ný lan bir so run i se pi lin u zun dö nem - de ki ve rim li li ði. Lit yum i yon pil ler ve da ha ye ni lit yum po li mer pil ler, za man i çin de ka pa si te le ri ni yi ti ri yor lar ve hat ta ö lü yor lar. Pil so ru nu nun kö kün de kim ya sal bir so run bu lu nu yor. Sað lýk lý bir pil de i yon lar, ka tot ve a not a ra sýn da ra hat bir bi çim de a kar lar. Pi li þarj et mek, i yon la rý ka tot tan a no ta git me ye zor lar, pi li kul - lan mak i se bu nun tam ter si ni ya par. (chip) BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? U ni te BT Tür ki ye de bi li þim sek tö rü nü dýþ kay nak kul la ný mý (o ut - so ur cing) i le ta nýþ tý ran fir ma o lan U ni te BT, 1998 yý lýn da or ta ve bü yük öl çek li þir ket le re BT yö ne tim des te ði ver - mek ü ze re ku rul du. Gü nü müz de BT nin bü tün a lan la rýn da e - ði tim li ve de ne yim li 300 e ya kýn ça lý þa ný i le fa a li yet le ri ne de - vam e den U ni te BT nin hâ li ha zýr da 17 þe hir de o pe ras yo nu, 81 þe hir de i se u zak tan des tek hiz me ti bu lun mak ta dýr. Tür ki - ye de ilk I TIL ser ti fi ka lý ku rum ve e ði tim mer ke zi o lan U ni te BT, Tür ki ye nin en ö nem li tek no lo ji o dak lý þir ket le ri ne son 4 yýl da top lam 1 mil yon 771 bin 612 a det BT prob lem çað rý sý ce - vap lan mýþ ve ba þa rýy la çö züm len miþ tir. U ni te BT nin güç lü çö züm or tak la rý ve ser ti fi ka la rý: I TIL (IT In fras truc tu re Lib rary) 1980 le rin so nun da, Ýn gil te re Ti ca ret Ba kan lý ðý ge liþ tir di. BT ser vis le ri ni yö net me de ay rýn tý lý ve ya pý sal en i yi uy gu la ma se ri - si dir. Müþ te ri, te da rik çi, BT bö lü mü ve kul la ný cý lar a ra sýn da ba - þa rý lý bir þe kil de i le ti þim ku rul ma sý ný müm kün ký lan I TIL, dün ya ça pýn da kul la ný lan ve ta ný nan bir iþ stan dar dý dýr. SDI (Help Desk Ins ti tu te) 1988 yý lýn dan bu gü ne bi li þim tek no lo ji le rin de e ði tim, ü ye lik ve o nay ta ban lý ser vis le ri des tek le yen li der ku ru luþ tur. Log Me In 2003 yý lýn dan bu ya na dün ya da 125 mil yon in sa nýn kul lan dý - ðý, web brow ser ü ze rin den di ðer bir kul la ný cý ya bað lan ma yý sað la yan, a la nýn da li der u zak tan yö ne tim prog ra mý dýr. Trend Mic ro (Ti ta ni um In ter net Se cu rity) Ýn ter net gü ven li ðin de dev rim o luþ tu ran ka li te si is pat lan mýþ, bu lut ta ban lý tek no lo ji vi rüs le ri ve ca sus ya zý lým la rý, bil gi sa ya rý - ný za u laþ ma dan ön ce o to ma tik o la rak dur du ran ra kip siz bil gi - sa yar ko ru ma prog ra mý dýr.

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 HZ. PEYGAMBER VE AÝLE HAYATI Ýslâmýn kadýna verdiði deðeri hiç bir sistem vermemiþtir SÝLÝFKE, YENÝ ASYA GAZETESÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝNÝN HAZIRLADIÐI PEYGAMBER VE AÝLE HAYATI KONULU KONFERANSTA KONUÞAN YAZARIMIZ HALÝL USLU, ÝSLAMIN KADINA VERDÝÐÝ DEÐERÝ HÝÇBÝR SÝSTEM VERMEMÝÞTÝR DEDÝ. Silifke Yeni Asya Gazetesi Temsilciliðinin organize ettiði programa çok sayýda dinleyici katýldý. FOTOÐRAF: Ha san Hü se yin Say gý lý SÝ LÝF KE, Ye ni As ya Ga ze te si Tem sil ci li ði Pey - gam ber ve A i le Ha ya tý ko nu lu bir kon fe rans ger çek leþ tir di. Si lif ke Halk E ði tim Mer - ke zin de ya pý lan kon fe ran - sa, Ye ni As ya ga ze te si ya - zar la rýn dan, a raþ týr ma cýya zar Ha lil Us lu ko nuþ - ma cý o la rak ka týl dý. Hay - ret tin Öz del in sun du ðu prog ram, Mer kez A la ad - din Ca mii Mü ez zi ni Ra - ma zan Ay han ýn Kur an ý Ke rim o ku ma sýy la baþ la dý. Ar dýn dan sö zü a lan Ha lil Us lu, Pey gam be ri miz ve A i le Ha ya tý i le il gi li tes pit le ri ni ak tar dý. Ka de re i na nan ke der et mez di yen ya zar Us lu, En bi ya su re si 107. a yet ti nin me a li ni söy le ye rek, Al lah ýn E fen di mi ze: Se ni a - lem le re rah met o la rak gön der dim de di ði ni söy le di. A NA YA SA NIN TÜ MÜN DE E FEN DÝ MÝ ZÝN (ASM) VA SÝ YE TÝ YER AL MA LI Müs lim ve gay ri müs lim i lim a dam la rý nýn tes pit le ri ne gö re ilk in san hak la rý nýn ku ru cu su ve ko ru yu cu su Hz. Pey gam ber dir. O Ta rih ler - de Ka dýn lar gü nü, An ne ler gü nü ve Sev gi li ler gü nü yok tu di yen Us lu, Ýs lam ýn ka dý na ver - di ði de ðe ri hiç bir sis tem ver me miþ tir. Bu gün Mart 2012 de TBMM de ka nun la þan Ka dý na þid det ya sa sý çok geç ka lan bir ya sa dýr ve teb rik e dil me li dir. Keþ ke a na ya sa nýn tü mün de Hz. Pey gam be ri mi zin e be di bir va si ye ti o lan; Ve - da Hut be si ni Mi la di 8 Mart 632 de, sa - ha be-i Ki ra ma i rat bu yur du ve teb þi rat ta bu lun - du. Ve da Hut be sin den ne fes ve fe yiz al sa lar Tür - ki ye miz i çin hay ra ve si le o lur, Çün kü ger çek Ka dýn Hak la rý ve A i le Ha ya tý Ve da Hut be si nin i çin de derç e dil miþ tir. Bu ci het le Ba tý dün ya sý nýn dev let a dam la rý ve dü þü nür le ri Hz. Pey gam be ri - mi ze hay ran lýk la bak mak ta dýr lar. Ýs la mi yet neþvü ne ma bul mak ta dýr de di. Tür ki ye de ve Dün ya dev let le rin de or ta ya çý kan, bo þan ma ve a i le yý - kýn tý la rýn dan do la yý res mi tes pit le re gö re dün ya - da 100 mil yon so kak ço cu ðu ol du ðu ný u söy le - yen Us lu, bu nun 26 bi ni Tür ki ye de 6 bi ni nin de Ýs tan bul da ol du ðu nu kay det ti. Çý kýþ yo lu o la rak i se Hz. A li E fen di miz den ve Hz. Be di üz za - man dan i ki mü þah has ör nek ve re rek söz le ri ni ta mam la dý. Si lif ke / A li Þa hin Öðrenciler is ra fý ön le mek i çin Af ri ka da ki aç lý ðý an lat tý lar BUR SA Ö zel Ni lü fer E ði tim Ku rum la rý, ge le nek sel o la rak dü zen le di ði Ens ta las - yon Ser gi si nde bu yýl bes len me ve is raf ko nu su nu ma sa ya ya týr dý. Öð ren ci ler ha - zýr la dýk la rý 59 pro je i le va tan daþ la ra si zin dý þý nýz da ki in san la rý da dü þü nün me sa jý ver di. Ser gi de be ðe ni ye su nu lan e ser le rin a na te ma sý ný i se Af ri ka da ya þa nan yok - sul luk o luþ tur du.car re fo ur sa AVM de dü zen le nen Ens ta las yon Ser gi si ne Ý ki pa ket si ga ra nýn bi ri ni Af ri ka ya gön der slo ga nýy la ha zýr la dý ðý pro je i le ka tý lan Be - dir Þa hin baþ, a ma cý nýn in san la rýn si ga ra i çer ken ken di si ne ve çev re si ne ne ka dar za rar ver di ði ni gös ter mek ol du ðu nu söy - le di. Si ga ra nýn in sa ný ya vaþ ya vaþ ö lü me gö tür dü ðü nü di le ge ti ren Þa hin baþ, Biz di yo ruz ki si ga ra yý bý ra kýn. E ðer bý ra ka - mý yor sa nýz a zal týn. Her gün i ki pa ket si - ga ra i çi yor sa nýz bi re dü þü rün, di ðe ri nin pa ra sý ný Af ri ka gi bi ül ke ler de aç lýk tan ö - len le re ba ðýþ la yýn. þek lin de ko nuþ tu. BÝR YAP RAK KA ÐIT ÝS RA FIY LA AF RÝ KA LI LA RIN HAK KI NA GE ÇÝ LÝ YOR Bey za Kul un pro je si i se ke si len a ðaç lar ü ze ri ne. Öð ren ci le rin dik kat et me den ka ðýt kul lan dý ðý ný di le ge ti ren Kul, þun la - rý kay det ti: Af ri ka da ya þa yan ço cuk lar top ra ða ya zý ya zar ken biz sý nýf or ta mýn - da ka ðýt la rý rast ge le kul la ný yo ruz. Bu ka - ðýt lar da a ðaç lar dan ya pý lý yor. A ðaç lar ke sil dik çe ok si je ni miz a za lý yor. Ok si je nin a zal ma sý da çöl leþ me ye se bep o lu yor. Böy le ce Af ri ka lý in san la rýn hak ký na gir - miþ o lu yo ruz. Ya ni bir ka ðýt is ra fý bi le Af ri ka da ki in san la rýn bu ha ya tý ya þa ma - la rý na ne den o la bi li yor. Ýn san la rýn bi linç - le nip ken di ve di ðer in san la rýn ha ya tý ný ko ru ma la rý la zým. BÝR EK ME ÐÝ 10 A BÖ LEN LER VAR Ö zel Ýlk ba har Ýl köð re tim O ku lu 5-A sý - ný fýn dan Ha luk Sa it Ak soy, dün ya nýn ka - ra de li ði is raf ko nu lu pro je siy le in san la ra Erkeklere kýsýrlýk semineri verildi HA TAY IN Ýs ken de run Dev let Has ta ne si dok tor la rýn dan Ü ro lo ji Uz ma ný Op. Dr. Bu rak Si vas lý oð lu nun Er kek ler de Ký sýr lýk So ru nu na Yak la þým ve Ü re me ye Yar dým - cý Tek nik ler Se mi ne ri yo ðun il gi gör dü. Dört yol Dev let Has ta ne si kon fe rans sa lo - nun da ger çek le þen top lan tý da Si vas lý oð lu, ev li çift le rin ço cuk sa hi bi ol ma ma prob - lem le ri nin sa de ce ka dýn fak tö rün den de - ðil, yüz de 50 ye va ran o ran lar da er kek le re bað lý fak tör ler den kay nak la na bi le ce ði ne dik kat çek ti. Er kek te ký sýr lý ðý a i le vi se bep - ler, hor mon bo zuk luk la rý, ge ne tik bo zuk - luk lar, ge çi ril miþ il ti ha bi has ta lýk lar, ge çi - ril miþ ka sýk böl ge si a me li yat la rý ve çev re - sel fak tör le rin ne den o la bi le ce ði ni an la tan Si vas lý ðo lu, ö zel lik le si ga ra kul la ný mý nýn tüm sperm pa ra met re le ri ni boz du ðu nu ve vü cut ge liþ tir me ye ça lý þan in san la rýn al dýk la rý do ping gi bi mad de le rin de ço cuk ol ma sý ný en gel le di ði ni söy le di. Si vas lý oð lu, me saj ver mek is te di ði nin al tý ný çiz di. Ak - soy, pro je si ni þöy le an lat tý: A ma cý mýz is - raf ko nu sun da in san la rý bil gi len dir mek ve az da ol sa bu is ra fýn ön len me si ni sað - la mak. Bir ta raf ta ba zý ev ler de her ak þam her ke sin bir ta ba ðý ve ye me ði var ken, baþ ka ta raf ta aç in san la rýn ol ma sý. Bu ev - ler de ye mek ler yen dik ten son ra ka lan ye - mek ler çö pe gi der ken, di ðer ta raf ta Af ri - ka baþ ta ol mak ü ze re dün ya nýn ö nem li bir ke si min de i se aç in san lar bu lun mak ta ve bir ek me ði 10 a bö len ler var. Ýþ te biz de bu pro je miz i le in san la rýn da ha du yar lý ol ma la rý ný sað la yýp is ra fa dik kat çek mek is te dik. Bu rak Ce fa kar da za ma nýn su gi - bi ak tý ðý na di kat çek ti ði pro je si ni þöy le an lat tý: Su na sýl a çýk bý ra kýl dý ðýn da na sýl is raf sa yý lý yor sa, za ma ný bo þa ge çir mek de is raf týr. Bu ne den le in san la rýn za ma ný ný en i yi þe kil de de ðer len dir me si la zým. Pro je sin de aç lýk tan ö len in san la ra dik kat çe ken Di la ra Es kin, Gü nü müz de in san - lýk if las et mek ü ze re. Bin ler ce in san aç lýk - tan ö lü yor ve di ðer in san lar da bu nu sý ra - dan bir o lay mýþ gi bi al gý lý yor lar. de di. DÝ NÝ MÝZ ÝS RA FI HA RAM KIL MIÞ TIR Ö zel Ni lü fer E ði tim Ku rum la rý ta ra fýn - dan ge le nek sel o la rak dü zen le nen ser gi, Car re fo ur sa AVM de 4 gün a çýk ka la cak. 12 Ma yýs ta Kent Mey da ný, 27 Ma yýs ta i - se Ý ne göl AVM de be ðe ni ye su nu la cak. Ser gi si nin a çý lý þý na ka tý lan Ni lü fer Ýl çe Mil li E ði tim Mü dü rü Meh met Ka ya, is - ra fýn Ýs lam di nin de de ha ram ol du ðu na dik kat çe ke rek, Ni lü fer E ði tim Ku rum - la rý her se ne bu za man da ken di si ne ya ký - þa ný ya pýp gün cel ve ha ya ti ö nem ta þý yan so run la rý ya ka la mak ta. Bes len me ve is raf ko nu su dün ya nýn gün de min de o lan bir ko nu sa vur gan lýk ve is ra fýn ne ka dar ö - nem li bir bo yut ta tü ke tim ka le mi ol du - ðu na e ko no mist ler dik kat çek mek te. E - me ði ge çen le ri kut la rým. Çok gü zel bir ko nu ya dik kat çe ki yor lar de di. An ka ra E tik Zü bey de Ha ným Do ðu me vi A raþ týr ma Has ta ne si Tüp Be bek Ü ni te - si nde er kek ký sýr lý ðý i le il gi li 5 yýl ça lýþ týk - tan son ra bu böl ge ye gel di ði ne dik kat çek ti. Böl ge de ki ký sýr lýk te da vi ve ta kip le ri i le il gi li tec rü be le ri ni an la tan Si vas lý ðo lu, ev li çift le rin ço cuk sa hi bi ol ma ma prob - lem le ri nin sa de ce ka dýn la rý te da vi et mek - le çö zü le me ye ce ði ni, er kek le rin de de ðer - len di ri lip te da vi al ma sý, ka dýn ve er ke ðin or tak bir te da vi prog ra mýn da ta ki bi nin ge rek ti ði ni be lirt ti. Er kek te ký sýr lýk te da vi - si nin ba sa mak lar ha lin de uy gu lan dý ðý ný i - fa de e den Si vas loð lu, þun la rý söy le di: Baþ lan gýç ta se be be yö ne lik me di kal ve ya cer ra hi te da vi ler ter cih e di le rek, so run tam or ta dan kal dý rý la rak çift le rin ev le rin - de do ðal yol la ha mi le lik bek le ne bi lir. So - ru nun tam o la rak or ta dan kal dý rýl ma dý ðý ve ya do ðal yol la ha mi le lik sað la na ma dý ðý du rum lar da a þý la ma, mik ro en jek si yon, tüp be bek gi bi yar dým cý ü re me tek no lo ji - le riy le ço cuk sa hi bi o lu na bi lir. Se çi le cek a þý la ma ve ya tüp be bek yön tem le rin de er ke ðe te da vi ve ri le rek da ha yük sek ba þa - rý el de e di le bi lir. Ha tay / ci han Özel Nilüfer Eðitim Kurumlarý, geleneksel olarak düzenlediði "Enstalasyon" sergisinde bu yýl israfý konu aldý. Süt alerjisi yýllardan beri var HAYATIMIZA son dönemdeki tartýþmalarla giren laktoz intoleransý aslýnda hayatýmýzda yýllardýr var olan bir rahatsýzlýk. Laktoz intoleransý ile ilgili merak edilenleri ve laktoz intoleransý ile süt alerjisi arasýndaki farklýlýklarý Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Birol Saral bilgi verdi. Saral, Laktoz sütte bulunan bir tür þekerdir. Bu þekeri ince baðýrsaðýmýz da bulunan laktaz enzimi parçalar ve baðýrsaktan geri emilebilir hale getirir. Çok nadir de olsa bazý kiþilerde doðumsal olarak bu enzim yoktur. Birincil laktoz intoleransý laktaz enziminin aktivitesinin göreceli olarak anne karnýndaki son günlerde artmaya baþlamasý ve 3 yaþýndan sonra azalmaya baþlamasýyla ilintilidir. Laktoz intoleransý erken doðumlarda,çocuk ve eriþkinlerde beklenen bir olaydýr dedi.saral, Dünyada ortalama olarak beyaz ýrktan yetiþkinlerin yüzde 15 Asyalý yetiþkinlerin yüzde 40 ve Amerika daki siyahilerin yüzde 85 inde baðýrsak laktaz enzimi eksikliði vardýr. Eðer bu enzim baðýrsaðýmýz da yok veya aktivitesi az ise baðýrsaksa gelen laktoz parçalanmadan kalýn baðýrsak geçer ve burada normalde bulunan mikroplar tarafýndan parçalanýr.bu da karýnda þiþlik,aðrý ishal ve kusmaya neden olur. Okul ve okul öncesi çocuklarda dönemsel olarak göbek etrafýnda aðrý görülür ifadelerini kullandý. TEÞHÝS NASIL KONULUR? Genellikle diyetten sütü geçici olarak çýkardýðýmýzda þikayetlerin gerilemesiyle teþhis konulur ifadesini kullanan Dr. Saral þu bilgileri verdi: Hasta süte laktaz enzimi ekleyerek veya laktozsuz süt tüketerek tedavi edilir. Eskiden anne ve anneannelerimizin mayaladýðý yoðurtlarda canlý mikrop vardý, bu mikroplar laktaz ürettiði için laktoz intoleransý olan kiþilerce tüketildiðinde hiçbir rahatsýzlýða sebebiyet vermiyordu. Süt alerjisi vücudumuzun sütteki proteinlere karþý vermiþ olduðu aþýrý tepkidir diyen Dr. Saral sözlerini þu cümlelerle tamamladý: Sindirim sistemi dýþýndaki sistemlerde de bulgu verebilir ve genellikle 3 yaþýndan küçüklerde ortaya çýkar. " Ýstanbul / Nagehan Bayram Tür ki ye de 7-8 ço cuk tan bi ri as tým has ta sý BUR SA Þev ket Yýl maz E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Gö ðüs Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Ley la Çe vir me Ka ra taþ, Tür ki ye de her 7-8 ço cuk tan bi ri nin as tým has ta sý ol du ðu nu söy le di. Dün ya as tým gü nü fa a li yet le ri çer çe ve sin de Þev ket Yýl - maz E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nde de pa - nel dü zen len di. Prog ram da ko nu þan Dr. Ley la Çe vir me Ka ra taþ, Kro nik bir so lu num yo lu has - ta lý ðý o lan ne fes dar lý ðý, hý rýl tý, gö ðüs te bas ký his si ve ök sü rük ya kýn ma la rý i le ken di ni gös te - ren as tý mýn tüm dün ya da 300 mil yon ka dar in - sa ný et ki le di ði tah min e dil mek te dir. Ül ke miz de i - se yak la þýk her e riþ kin den bi ri ve 7-8 ço cuk - tan bi ri as tým has ta sý dýr. Gö rül me sýk lý ðý ya þam ve çev re ko þul la rý nýn de ðiþ me si ne bað lý o la rak gi - de rek art mak ta dýr. Tüm dün ya da as tým dan yýl lýk ö lüm le rin 250 bin ki þi ol du ðu tah min e di li yor. Baþ he kim Prof. Dr. Meh met Ka ra dað i se as tým lý bir has ta i çin kon trol al týn da ol ma nýn ko þul la rý ný þöy le sý ra la dý: Gün düz as tým ya kýn ma sý bu lun - ma ma sý, ge ce as tým ne de ni i le u yan ma ma, has - ta lý ðý te da vi e den ve kon trol al týn da tu tan i laç la rý kul la nýr ken ay rý ca hýz lý et ki li ne fes a çý cý i laç la ra ge rek si ni min ol ma ma sý, ne fes öl çüm le ri nin nor - mal dü zey de ol ma sý, gün lük iþ le rin en gel len me - den ya pý la bil me si de mek tir. Bur sa / ci han TV di zi le ri a i le yi teh dit e di yor E ÐÝTÝM CÝ ya zar Se ma Ma raþ lý, Tür ki ye de her se ne 200 bin ki þi nin a i le bir li ði ni boz du ðu nu be - lirt ti. Av ru pa ve A me ri ka da bo þan ma o ran la rý - nýn bu ra kam lar dan çok da ha faz la ol du ðu nu i - fa de e den Ma raþ lý, Ha ya tý mý za yön ve ren Kur an, ha dis gi bi sað lam kay nak lar dan u zak - laþ ma mýz ve ba tý lý laþ ma se rü ve ni miz, a i le ha ya - tý mý zý da o lum suz et ki li yor. Ev li lik le il gi li so run - lar da ba tý lý çö züm a ra yýþ la rý o lum lu so nuç ver - mi yor. de di. Me ram Be le di ye si nin dü zen le di ði A na Ba ba O ku lu nda dör dün cü dö nem, Se ma Ma raþ lý nýn ver di ði ders ler le baþ la dý. Ma raþ lý, Ko ne vi Kül tür Mer ke zi nde baþ la yan A na Ba ba O ku lu nun ilk der sin de, ka tý lým cý la rý te le viz yo na ve di zi le re kar þý u ya ra rak, Te le viz yon di zi le ri eþ ler a ra sýn da ki i le ti þi mi öl dü rü yor. di ye ko - nuþ tu.me ram Be le di ye Baþ kan Ve ki li Er can O kur ký sa bir ko nuþ ma yap tý. Ar dýn dan sö zü Se ma Ma raþ lý al dý. Ev li lik te So run lar ve Çö züm Yol la rý ko nu sun da su num ya pan Ma raþ lý, er kek le ka dý - nýn do ðuþ tan fark lý ya ra týl dý ðý na dik kat çek ti. Ma raþ lý, þöy le de di: Al lah ka dýn la rý þef kat li ve tes li mi yet çi ya rat mýþ týr. Er kek le ri i se güç, id di a ve ba þa rý ü ze ri ne ya rat mýþ týr. Al lah dý þýn da kâ i - nat ta her þey zýt lý ðý i le var. Be yaz-si yah, yer-gök gi bi, ka dýn-er kek de bu zýt lýk la ya ra týl mýþ týr. Gü - nü müz de ö zel lik le med ya va sý ta sýy la bu zýt lýk bo zul ma ya ça lý þý lý yor. Er kek ler yu mu þa týl ma ya, ka dýn lar da sert leþ ti ril me ye ya ni er kek leþ ti ril - me ye ça lý þý lý yor. Film ler ve di zi ler bi zi zan net ti - ði miz den çok da ha faz la et ki li yor. Di zi le ri iz le - yen er kek ler, mü kem mel fi zik li ka dýn bek len ti si - ne gi rer ken; ba yan lar i se çok güç lü, ka riz ma tik ve sü per er kek mo del le ri gör me ye baþ la dý lar. Di - zi le ri iz le yen ler, eþ le ri ni bu ka rak ter ler le ký yas la - ma ya baþ la yýn ca so run lar çý ký yor. Ma a le sef di zi - ler de a i le ha ya tý ný o lum suz et ki le yen kö tü o lay - lar genç kýz la rýn zi hin le ri ne ve bi lin çal tý na yer - leþ mek te dir. Bu di zi le rin iz len me siy le bir lik te A - rap top lu mun da da bo þan ma o ran la rýn da ö - nem li bir ar týþ ol muþ tur. Kon ya / ci han

14 14 SPOR Y Galatasaray'ý yenip kupayý kaldýracaðýz AZÝZ YILDIRIM Ceza almadý. ÝLHAN EKÞÝOÐLU 3 yýl hak mahrumiyeti aldý. ÞEKÝP MOSTUROÐLU 1 yýl ceza aldý. ÝBRAHÝM AKIN 3 yýl hak mahrumiyeti. SERDAR KULBÝLGE 2 yýl men cezasý aldý. AZÝZ YILDIRIM TEMÝZ, YÖNETÝCÝLER SUÇLU! FUT BOL FE DE RAS YO NU TA RA FIN DAN GE CE YA RI SI A ÇIK LA NAN PFDK KA RAR LA RIN DA F.BAH ÇE KU LÜ - BÜ BAÞ KA NI A ZÝZ YIL DI RIM'A CE ZA TA YÝ NÝ NE YER OL MA DI ÐI NA KA RAR VE RÝ LÝR KEN, KU LÜP YÖ NE TÝ CÝ - LERÝN DEN ÝL HAN EK ÞÝ OÐ LU'NA 3, ÞE KÝP MOS TU ROÐ LU'NA Ý SE 1 YIL HAK MAH RU MÝ YE TÝ CE ZA SI VE RÝL DÝ. TÜRKÝYE Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Pro fes yo nel Fut bol Di sip lin Ku ru lu (PFDK), ka mu o yu nun me rak la bek le di ði fut bol da þi ke ve teþ vik pri mi so ruþ tur ma sý kap sa - mýn da ki ce za la rý ge ce ya rý sý a çýk - la dý.ku ru la sevk e di len ve a ra la - rýn da Fe ner bah çe, Be þik taþ, Ga la - ta sa ray ve Trab zons por'un da bu - lun du ðu top lam 16 ku lüp i çin ''is - nat o lu nan di sip lin ih la li nin un - sur la rý o luþ ma dý ðýn dan ce za ta yi - ni ne yer ol ma dý ðý na'' ka rar ver di. ÝBRAHÝM AKIN'A 3 YIL TFF'nin in ter net si te sin den 71 mad de ha lin de du yu ru lan ka rar lar u ya rýn ca, Fe ner bah çe Ku lü bü As - baþ kan la rý Ýl han Ek þi oð lu'na 3, Þe - kip Mos tu roð lu'na i se 1 yýl hak mah ru mi ye ti ce za sý ve ril di. Ku rul, Ýb ra him A kýn'ý 3 yýl, Ser dar Kul bil - ge, Ü mit Ka ran ve Ah met Çe le - bi'yi 2'þer yýl, Ce mil Tu ran, Cen giz De mi rel, Meh met Þen ve Ya vuz A ðýr göl'ü de 1'er yýl hak mah ru mi - ye tiy le ce za lan dýr dý. A ra la rýn da Fe ner bah çe, Be þik taþ, Ga la ta sa ray ve Trab zons por'un da bu lun du ðu hiç bir ku lü be ce za ve ril me di. Ay rý - ca, so ruþ tur ma da a dý ge çen Fe ner - bah çe Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý - rým, Trab zons por Ku lü bü Baþ ka ný Sad ri Þe ner, Trab zons por Ku lü bü yö ne ti ci si Nev zat Þa kar, es ki Be - þik taþ Ku lü bü As baþ ka ný Ser dal A - da lý ve Be þik taþ Tek nik Di rek tö rü Tay fur Ha vut çu da ce za al ma dý. YILDIRIM'A CEZA ÇIKMADI Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ ka ný A - ziz Yýl dý rým hak kýn da, mü sa ba ka so nu cu nu et ki le mek ten do la yý ce - za ta yi ni ne yer ol ma dý ðý a çýk lan dý. Fe ner bah çe Ku lü bü As baþ ka ný Þe kip Mos tu roð lu'na, Es ki þe hirs - por-trab zons por ma çýn da mü sa - ba ka so nu cu nu et ki le me ye te þeb - bü sü ne de niy le 1 yýl hak mah ru - mi ye ti ce za sý ve ril di. Fe ner bah çe Ku lü bü As baþ ka ný Ýl han Ek þi oð lu, Es ki þe hirs por-trab zons por, Genç ler bir li ði-fe ner bah çe, Fe ner - bah çe-an ka ra gü cü maç la rýn da, mü sa ba ka so nu cu nu et ki le me ye te þeb bü sü ne de niy le 3 yýl hak mah ru mi ye ti ce za sý al dý. ÜMÝT KARAN'A 2 YIL CEZA TFF Pro fes yo nel Fut bol Di sip lin Ku ru lu, fut bol cu Ýb ra him A kýn'a, Fe ner bah çe-ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çý nýn so nu cu nu et ki le mek ten 3 yýl mü sa ba ka lar dan men ce za sý verd.i Ah met Çe le bi, ÜMÝT KARAN 2 yýl hak mahrumiyeti cezasý aldý. Fe ner bah çe-ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çý nýn so nu cu nu et ki le mek ten do la yý 2 yýl hak mah - ru mi ye tiy le ce za lan dý rýl dý. Ü mit Ka ran, Es ki þe hirs por-trab zons por mü sa ba ka sýn da, ma çýn so nu cu nu et ki le me ye te þeb bü sü ne de niy le 2 yýl hak mah ru mi ye ti ce za sý al dý. KALECÝ SERDAR'A DA CEZA Ka le ci Ser dar Kul bil ge, Genç ler - bir li ði-fe ner bah çe ma çýn da mü sa - ba ka so nu cu nu et ki le me ye te þeb - bü sü ne de niy le 2 yýl mü sa ba ka lar - dan men ce za sýy la ce za lan dý rýl dý. Cen giz De mi rel, Genç ler bir li ði- Fe ner bah çe mü sa ba ka sýn da, mü - sa ba ka so nu cu nu et ki le me ye te - þeb bü sü ne de niy le 1 yýl hak mah - ru mi ye ti al dý. Ya vuz A ðýr göl'e, Fe - ner bah çe-an ka ra gü cü kar þý laþ - ma sýn da mü sa ba ka so nu cu nu et - ki le me ye te þeb bü sü ne de niy le 1 yýl hak mah ru mi ye ti ce za sý ve ril di. Meh met Þen, Genç ler bir li ði-fe - ner bah çe mü sa ba ka sýn da, mü sa - ba ka so nu cu nu et ki le me ye te þeb - bü sü ne de niy le 1 yýl hak mah ru - mi ye ti ce za sý i le ce za lan dý rýl dý. EMENÝKE DE SUÇSUZ ÇIKTI TFF Pro fes yo nel Fut bol Di sip - lin Ku ru lu, mü sa ba ka so nu cu nu et ki le mek ten do la yý ku ru lu sevk e di len ve a ra la rýn da Trab zons por Ku lü bü Baþ ka ný Sad ri Þe ner, bor - do ma vi li ku lü bün yö ne ti ci si Nev - zat Þa kar, Fe ner bah çe li yö ne ti ci Mu rat Ö zay dýn lý, es ki ÝBB Spor Ku lü bü Baþ ka ný ve es ki TFF Yö - ne tim Ku ru lu Ü ye si Gök sel Gü - müþ dað, tek nik di rek tör Yýl maz Vu ral, fut bol cu lar Se mih Þen türk, Ser can Yýl dý rým, Gök çek Ve der - son, Se zer Öz türk, E me ni ke ve Meh met Yýl dýz'ýn da bu lun du ðu çok sa yý da ki þi i çin ''ce za ta yi ni ne yer ol ma dý ðý na'' ka rar ver di. Fenerbahçe'nin gündemdeki futbolcusu Emre Belözoðlu, ''Kim þampiyon olursa olsun, Türkiye'de artýk bazý þeylerin gözden geçirilmesi lâzým. Büyük seyircimiz önünde Galatasaray'ý yenip kupayý kaldýrmak istiyoruz'' dedi. FENERBAHÇE'NÝN Sü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nda Trab zons - por'u 3-1 yen di ði maç ta sa rý-la ci - vert li ta ký mýn ilk go lü nü a tan Em re Be lö zoð lu, ge le cek haf ta ta raf tar la rý - nýn ö nün de Ga la ta sa ray'ý ye nip ku - pa yý kal dýr mak is te dik le ri ni söy le di. Em re'nin maç tan son ra ya yýn cý ku - ru lu þa yap tý ðý a çýk la ma lar, ku lü bün in ter net si te sin de de yer al dý. Maç ta ko nu þu la cak çok þey ol du ðu nu be - lir ten Em re, þun la rý i fa de et ti: ''Þe nol Gü neþ de Ay kut ho ca da çok de ðer li in san lar. An cak fut bol da ba zý þey ler o ka dar kop tu ki, bu i ki in sa ný ay rýþ - tý ra bi li yor. Ben 32 ya þým da yým, geç - mi þim de ha ta lar da yap tým. Ta raf - tar lar bu gün her 2 da ki ka da bir an - ne me kü für et ti ler. Ba na her kü für e den ar ka da þý ma göz le ri nin i çi ne ba ka rak di yo rum ki, bu gün ev le ri ne git tik le rin de ken di an ne le ri nin e li ni be nim i çin öp sün ler. Çün kü hiç kim se nin an ne si kü fü rü hak et mi - yor. Her kes ha ta la rýn dan do la yý e leþ - ti ri le bi lir ve yar gý la na bi lir. Geç miþ te ben de ha ta lar yap tým, bu gün yap tý - ðý mý dü þün mü yo rum. Kim se nin an ne si küf rü hak et mi yor. Be nim an nem hiç hak et mi yor. Trab zon lu - lar çok is ti yor lar sa gi dip ken di si ni gö re bi lir ler, be nim bü tün a i lem Maç ka'da ya þý yor. Git mek gör mek is te yen var sa gö re bi lir ler.'' GERGÝNLÝK BÝZE YARIYOR Em re Be lö zoð lu, ma çý da de ðer - len di re rek, ''Ma ça i yi baþ la dýk. Ger - Fe ner bah çe'nin Trab zons por'u 3-1 yen di ði maç ta ta ký mýn ilk go lü nü a tan Em re Be lö zoð lu, sabaha karþý geldikleri Ýstanbul'da taraftarlarýn sevgi gösterileriyle karþýlandý. FOTOÐRAF: A.A gin lik ler bi ze ya rý yor di ye dü þü nü yo - rum. Ta kým ar ka daþ la rý mý teb rik e - de rim'' de di. Þam pi yon luk fýr sa tý ný el le ri ne ge çir dik le ri ni kay de den Em - re, ''Kim þam pi yon o lur sa ol sun, Tür ki ye'de ar týk ba zý þey le rin göz den ge çi ril me si la zým. Tür ki ye'nin en ka - ri yer li fut bol cu la rýn dan bi ri o la rak baþ ta ben, yö ne ti ci ler, baþ kan lar, med ya men sup la rý e li ni vic da ný na ko yup ha re ket e der se gü zel gün ler ge le cek tir. Bu gün bir mi lat ol sun be - nim ve Türk fut bo lu a dý na. Fut bol bu ka dar ö lüm ka lým de ðil. Bun la rý her ke sin bil me si ge re ki yor. Fut bol ha yat ta her þey de ðil. Ýn sa nýn a i le si, þe re fi ve na mu sun dan ön ce ye ge le - cek bir þey de ðil'' þek lin de ko nuþ tu. CUMARTESÝ'YÝ BEKLÝYORUZ Em re, ö nü müz de ki haf ta Ga la ta - sa ray'ý ye nip, þam pi yon ol mak is te - dik le ri ni vur gu la ya rak, ''Çok ö nem li bir pe ri yot tan geç tik. Bu se ne ba þý i - ti ba riy le çok zor lan dýk. Bü yük se yir - ci miz ö nün de Ga la ta sa ray'ý ye nip ku pa yý kal dýr mak is ti yo ruz. Fut bol bu, ya pýp ya pa ma ya ca ðý mý zý bil mi - yo ruz. Bu nu Al lah bi lir an cak. Ta bii baþ ka ný mý zýn de di ði gi bi 'za fer i na - nan la rýn dýr'. Biz de i na ný yo ruz. Ge - çen se ne hak sýz lý ða uð ra dýy sak ki ben uð ra dý ðý mý zý dü þü nü yo rum, Cu mar te si gü nü de in þal lah yü zü gü len bi len o lu ruz'' di ye ko nuþ tu. Sivasspor Süper Final'de havlu attý SÜPER Fi nal Av ru pa Li gi Gru bu'nda son haf ta lar da ba þa rý sýz so nuç lar a lan Si - vass por, Bur sas por'a dep - las man da 2-0 ye ni le rek grup ta hav lu at tý. Sü per Fi - nal'e Bur sas por'u 4-0 ye ne - rek çok i yi baþ lan gýç ya pan Si vass por, da ha son ra dü - þü þe geç ti. Ö zel lik le Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di yes - por kar þý sýn da üst üs te al - dý ðý 2 mað lu bi yet le de mo - ra li ze o lan kýr mý zý be yaz lý e - kip, Bur sas por i le dün fi nal ni te li ðin de bir ma ça çýk tý. Son 4 ma çýn da is te di ði so - nuç la rý a la ma yan ve bu pe - ri yot tan sa de ce 1 pu an çý ka - ra bi len Si vass por, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por maç la rýn da ol du ðu gi bi Bur - sas por kar þý laþ ma sýn da da ba þa rý lý bir per for mans ser - gi le ye me di. Kýr mý zý -be yaz lý - lar, Bur sas por kar þý sýn da al - dý ðý 2-0'lýk mað lu bi yet le Sü per Fi nal'de hav lu at tý ka dar sa rý-la ci vert li ta raf tar, me þa le ler ya kýp ''Fe ner gol gol gol, 2 ku pa ge li yor'', ''Þam pi yon Fe ner'' þek lin de te za hü rat lar yap tý 'da coþkulu karþýlama SÜPER Fi nal Þam pi yon luk Gru - bu'nda dep las man da Trab zons - por'u 3-1 ye ne rek, þam pi yon luk id di a sý ný son ma ça ta þý yan Fe ner - bah çe, Ýs tan bul'da coþ ku lu kar þý - lan dý. Sa rý-la ci vert li ta raf tar lar, kar þý laþ ma nýn ar dýn dan Sa bi ha Gök çen Ha va li ma ný'na ge le rek, te za hü rat lar la Trab zon'dan ge le - cek Fe ner bah çe ka fi le si ni bek le - me ye baþ la dý. Fe ner bah çe ka fi le - si ni ta þý yan ö zel u çak sa at 02.30'da Ge nel Ha va cý lýk Ter mi - na li'ne gel di ðin de 1000 ka dar sa - rý-la ci vert li ta raf tar, me þa le ler ya - kýp ''Fe ner gol gol gol, 2 ku pa ge - li yor'', ''Þam pi yon Fe ner'' þek lin de te za hü rat lar yap tý. Ta kým la bir - lik te ge len Fe ner bah çe li yö ne ti ci - ler ö zel a raç la rý na gi der ken, tek - nik he yet ve fut bol cu lar te za hü - rat lar eþ li ðin de o to bü se bin di. Bu sý ra da fut bol cu lar dan Vol kan De mi rel ve Em re Be lö zoð lu ken - di le ri ni bek le yen ta raf tar la rýn ya - ný na doð ru gi de rek, el sal la dý. Ta - kým o to bü sü ha re ket e din ce me - þa le ler ya ka rak, o to bü sün ö nü ne ge çen ta raf tar lar te za hü rat la rý ný sür dür dü. Ta raf tar la rýn a ra sýn da güç lük le i ler le yen o to büs yak la þýk ya rým sa at te ha va li ma nýn dan ay - rý la bil di. Sa rý-la ci vert li ta raf tar lar a raç la rýy la o to bü sün ar dýn dan kon voy o luþ tu ra rak, ta kým la rý ný Fe ner bah çe Can Bar tu Te sis le - ri'ne ka dar ta kip et ti. Bu a ra da, ha va li ma nýn da çe vik kuv vet e - kip le ri gü ven lik ön le mi al dý. SÜPER LÝG'E ÇAYKUR RÝZE MÝ, AKHÝSAR BELEDÝYE MÝ ÇIKACAK? ELAZIÐSPOR'UN doðrudan Süper Lig'e yükseldiði TFF 1. Lig'de, ipi göðüsleyecek ikinci takým 13 Mayýs Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor maçýyla belli olacak. Çaykur Rizespor'un basýn Sözcüsü Cengiz Mataracý, ligin bitiþ çizgisinin göründüðünü belirterek, ''Son doksan dakikayý koþacaðýz. Uzatmalarý oynayacaðýz. Geride kalan 33 haftada kaç gol atýlmýþ, neler yapýlmýþ artýk önemi yok. Akhisar Belediyespor maçýnda tek çýkýþ yolumuz galibiyet. Geride kalan 33 haftaya bedel'' dedi. Mataracý, "Artýk bu kadar yaklaþtýðýmýz Süper Lig kapýsýndan geri dönmek istemiyoruz'' diye konuþtu.

15 Y HABER 15 TÖRENLE HAFIZLIK TACINI GÝYDÝLER Ta ri hi Ke me ral tý Ca mi i nde dü zen le nen me ra si me, Ýz mir li ler büyük il gi gös ter di. Genç ha fýz lar, ca mi nin i çi ne tek bir ve sa la vat lar la gir di. FO TOÐ RAF: CÝHAN ÝZMÝRLÝ 28 KIZ HAFIZLIK TACINI GÝYERKEN, HAFIZ ADAYLARINA SADECE KUR'ÂN-I KERÝM'Ý EZBERLETMEDÝKLERÝNÝ BELÝRTEN AYYILDIZ, "HEM KUR'ÂN-I EZBERLÝYORLAR HEM DE HAYATINA GEÇÝRMEYE ÇALIÞIYORLAR" DEDÝ. ÝZ MÝR LÝ 28 kýz, ha fýz lýk e ði ti mi - ni ta mam la ya rak tö ren le bel ge - si ni al dý, ha fýz lýk ta cý ný giy di. Ta ri hi Ke me ral tý Ca mi i nde dü - zen le nen me ra si me, Ýz mir li ler büyük il gi gös ter di. Genç ha fýz - lar, ca mi nin i çi ne tek bir ve sa la - vat lar la gir di. Yak la þýk 30 yýl da 500 ün ü ze rin de ha fýz ye tiþ ti ren Bü yük Ha tay Kýz Ku r'ân Kur su Yö ne ti ci si Me su de Mak bu le Ay yýl dýz, hak lý o la rak bun dan do la yý gu rur duy duk la rý ný i fa de et ti. Ha fýz lý ðýn ö ne mi ü ze ri ne ko nu þan Me su de Mak bu le Ay - yýl dýz, ço cuk la rý nýn ha fýz ol ma sý i çin ken di le ri ne tes lim e den a i - le le re te þek kür et ti. Ay yýl dýz, E - ðer bu a i le ler ço cuk la rý ný bi ze tes lim et me se i di bu gü zel lik le ri ya þa maz dýk. Pey gam ber E fen di - miz (ASM), kim ev la dý na Kur ân-ý Ke rim-i öð re tir se ya rýn ký ya met gü nün de o nun, an ne si ve ba ba sý na nur dan taç lar giy di - ri le cek tir. Ýn þal lah bu ha fýz o lan öð ren ci le ri mi zin, an ne ve ba ba - la rý na ya rýn ký ya met gü nün de nur dan taç lar giy di ri le cek tir. Bu kýz la rý mýz, ký ya met gü nü git tik - le rin de, Pey gam ber E fen di miz bu yu ru yor; on lar sa de ce cen ne - te gir me ye cek tir, a i le sin den ce - hen ne mi hak et miþ o lan 10 ki þi - yi, bir ri va ye te gö re de 70 ki þi yi cen ne te gö tü re cek ler dir. de di. Bi yo gaz te si si i le tüp mas ra fýn dan kur tul du lar KAY NAR CA Kay ma - kam lý ðý, Sa kar ya Ü ni - ver si te si (SA Ü) Kay - nar ca Sey fet tin Se lim Mes lek Yük se ko ku lu Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Ö mer Hu lu si De de ve SA Ü Çev re Mü hen dis li ði Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Sa im Öz de mir ta ra fýn dan Ka ya cýk Top çu kö yün de Sa lih Öz de mir in a hý rý na bi yo gaz te si si ku rul du. Te - sis, her ay bir mut fak tü pü kul la nan a i le ye yýl lýk 800 li ra ci va rýn da bir ta sar ruf sað la dý. Ýl çe Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Mü dü rü A li Ul vi Ö zer dem, te sis le il - gi li yo ðun ta lep al dýk la rý ný be lirt ti. Öz de mir a i le si - nin a hý rýn da ki te si sin pro je si ni yü rü ten Yrd. Doç. Dr. Ö mer Hu lu si De de, yap týk la rý ör nek te si sin kü çük a hý rý o lan çift çi ler i çin dü þü - nül dü ðü nü i fa de et ti. 10 bü yük baþ hay va nýn te si sin iþ le til me si i çin ye - ter li ol du ðu nu di - le ge ti ren De de, Gaz de po la ma - sý e vin gün lük ih ti ya cý ný kar þý - la ya cak þe kil de a yar lan dý. Bir ay da ta mam - la nan te sis te sü rek li bir gaz çý ký - þý var. Ke sin ti ya þan mý yor. Tür ki ye de ki bi yo gaz ça lýþ ma la rý nýn en ö nem li prob le mi u zun sü re git - me me siy di. Bi zim sis te mi miz 1,5 yýl dýr ak tif bir þe kil de ça lý þý yor. En se vin di ri ci kýs mý bu. de di. Be le di ye, her il çe de bir a det ol mak ü ze re 11 a det ör nek te sis kur ma yý plan lý yor. Sakarya / ci han KUR ÂN-I EZ BER LE MEK LE KAL MI YOR, HA YAT TARZ LA RI YA PI YOR LAR HA FIZ a day la rý na sa de ce Kur ân-ý Ke rim i ez ber let me dik le ri ni be lir ten Me - su de Mak bu le Ay yýl dýz, Biz bu ar ka daþ la rý mý za þu nu ver me ye ça lý þý yo ruz: Hem Kur ân-ý ez ber li yor lar hem de ha ya tý na ge çir me ye ça lý þý yor lar. Bu im kâ - ný da ve ri yo ruz. Çün kü Ha tay Kýz Kur ân Kur su nda hem Kur ân o kun sun, ay - ný za man da fý kýh der si, A rap ça, ta lim ve Türk ta sav vuf ders le ri i le bir lik te Kur ân der si ve ril mek te dir. Ve bil gi sa yar la e ði tim ve ril mek te dir. Ez ber sü re si da ha ön ce üç yýl i ken, ha fýz lý ðý ný üç yýl da ta mam lar ken bir kýs mý i ki yýl da, bir kýs mý bir yýl da, bir kýs mý 9 ay da bi ti ri yor. Pey gam ber E fen di miz (asm) ne di - yor? Kur ân ýn i çin de ki e mir le ri he lâli he lâl sa yýp, ha ra mý da ha ram ka bul e - den ler ve Kur ân-ý ya þa yan la ra ya rýn ký ya met gü nün de Kur ân þe fa at e de cek, on la rý kur ta ra cak týr. Dün ya yý is te yen de Kur ân ýn i pi ne sa rýl sýn, a hi re ti is te - yen de Kur ân ýn i pi ne sa rýl sýn. Kýz la rý mýz in þal lah ö mür le ri nin so nu na ka dar bu gö rev le ri ni ye ri ne ge ti rir ler. þek lin de ko nuþ tu. Tö ren de 10 ay da ha fýz o - lan Fat ma Par lak i sim li öð ren ci, Fe tih su re si 29. a ye ti, tö ren so nun da da ha - fýz kýz lar, hep bir a ðýz dan Ha fý zýn ba þý na ko yar lar ta cý i sim li i la hi yi o ku du. Beþ aylýkken doðan bebek annesiyle eve gönderildi. 336 gram do ðan be bek ya þý yor BRE ZÝL YA NIN Mi nas Ge ra is böl ge - sin de ya þa yan A le xan dra Ter zis beþ ay lýk ha mi ley ken be be ði ni dün ya ya ge tir di. Ki lo su 336 gram bo yu i se sa - de ce 27 san tim o lan Ca ro li na be bek ha yat mü ca de le si ni ka zan dý ve an ne - siy le e ve gön de ril di. Dok tor lar Bre zil - ya nýn en mi nik be be ði o lan Ca ro li - na nýn ya þa ma sý nýn bir mu ci ze ol du ðu - nu dü þün dük le ri ni söy le di. An ka ra / a a Çam lý kö yün de 50 yýl dýr sür dü rü len ge le nek, bu yýl da 10 bin ki þi yi bi ra ra ya ge tir di. FO TOÐ RAF: CÝHAN 50 yýl dýr Pey gam ber Mev li di nde bu lu þu yor lar BA LIKE SÝR ÝN Man yas il çe si ne bað lý Çam lý kö yün de 50 yýl dýr sür dü rü len Pey - gam ber Mev li di ge le ne ði, bu yýl da 10 bin ki þi yi bi ra ra ya ge tir di. Yur ti çi ve yur dý þýn - dan bin ler ce in sa nýn bu luþ tu ðu bu gü zel ge le nek te mi sa fir le re ye mek ik ra mý da ya - pý lý yor. Bu yýl 2 ton et kul la ný lan ye mek i - çin 4 da na ve 40 ko yun ke sil miþ. Çam lý kö yü, bu yýl yi ne Kut lu Do ðum Haf ta sý kap sa mýn da Pey gam ber Mev li di ne ev sa - hip li ði yap tý. Ýl ki 1962 yý lýn da uy gu la nan bu ge le nek, hiç ak sa ma dan de vam e di yor. Tür ki ye nin fark lý il le rin den çok sa yý da va - tan da þýn ya ný sý ra yurt dý þýn dan da mi sa fir - ler ge li yor. Mev lit do la yý sýy la köy de a de ta bay ram ha va sý ya þa ný yor. Mey dan ve cad - ÇAN KI RI Mer ke ze bað lý Ka ra þeyh kö - yün de va tan daþ lar yað mur du a sý i çin bir a ra ya gel di. Ni san da yað mur a la ma yan mah sul le rin ku ru ma ya yüz tut ma sý ve sa rar ma ya baþ la ma sý ü ze ri ne Ka ra þeyh kö yün de ki va tan daþ lar yað mur du a sý na çýk tý. Köy lü ler Ho ra san ev li ya la rýn dan ve Ah met Ye se vi nin ta le be le rin den o lan Þeyh Ka ra Mus ta fa E fen di nin kab ri ba - þýn da kur ban ke se rek ka zan lar la ye mek pi þir di. Ye mek ler, köy lü ler i le mi sa fir le re ÇÝN DE si nir kri zi ge çi ren ka dýn 5000 ster lin ka ðýt pa ra yý yýr ta rak bin ler ce par ça ya a yýr dý. E þi pa ra sý ný kur tar mak i çin ban ka ça lý þan la - rýn dan yar dým is te di. Shan gai Da ily ga ze te - si nin ha be ri ne gö re, Çin in Sic hu an böl ge - sin de ya þa yan ve kim li ði a çýk lan ma yan bir ka dýn 5 bin ster lin (yak la þýk 14 bin TL) ka ðýt pa ra yý yýr ta rak bin ler ce par ça ya a yýr dý. E þi, ka dý nýn psi ko lo jik te da vi gör dü ðü nü ve si nir de ler süs le nir ken pa na yýr da ku ru lu yor. Ye mek, köy o ku lu nun bah çe si ne ko yu lan ma sa lar da ye ni yor. Ba lý ke sir ve Tür ki ye ye ör nek o lan bu gü zel ge le ne ðe, böl ge hal ký Pey gam ber Mev li di a dý ný ver miþ. Her yýl Tür ki ye nin ta nýn mýþ ho ca la rý ko nuþ ma cý o la rak ka tý lý yor. Bu yýl, Bur sa es ki va iz le - rin den Mus ta fa A cet va tan daþ la ra hi tap e - de rek, Ýs lâm ýn doð ru tem si li ko nu su na de ðin di. Köy ca mi sin de Kur ân ve i la hi ler o ku nu yor. 500 ki þi lik nü fu sa sa hip Çam - lý da, Da ðýs tan göç men le ri ya þý yor. Ha yýr - se ver li ðiy le bi li nen köy, tam bir Pey gam - ber â þý ðý. Hz. Mu ham med (asm) i çin çe - þit li et kin lik ler dü zen le nen köy de her yýl ha tim ler o ku nu yor. Balýkesir / ci han Mah sul le rin ku ru ma ya yüz tut ma sý ü ze ri ne kö ylüler yað mur du a sý na çýk tý. FO TOÐ RAF: CÝHAN Çankýrýlý çiftçiler yaðmur duasýna çýktý ik ram e dil di. 83 ya þýn da o lup a yak ta dur - mak ta zor la nan Na me Bý yýk i le an ne le ri - nin ku ca ðýn da ge len ço cuk lar da yað mur du a sý na eþ lik et ti. Der nek Baþ ka ný Rüþ tü Er do ðan, 5 ki þi ye ye mek ik ra mýn da bu - lun duk la rý ný ve ik ram la rýn köy lü le rin kat ký sý i le ya pýl dý ðý ný be lirt ti. Yað mur du a sý na mil let ve kil le ri Ýd ris Þa hin ve Hü se yin Fi liz, Ýl Ge nel Mec li si ü ye le ri, Çan ký rý Müf tü sü Ars lan Türk i le çok sa - yý da Ka ra þeyh li ka týl dý. Çankýrý / ci han Paralarý birleþtiremediler kri zi ge çir di ði sý ra da pa ra la rý yýrt tý ðý ný be - lirt ti. Yýr tý lan pa ra la - rýn par ça la rý ný bir çan ta ya ko ya rak Çin Ban ka sý nýn yo - lu nu tu tan eþ ban - ka ça lý þan la rýn dan ken di si ne yar dým et me le ri ni is te di. 6 sa at par ça lar ü ze rin de ça lý þan e kip i þin i - çin den çý ka ma yýn ca pa ra do lu çan ta yý a da - ma ge ri ver di. Ça re siz a dam bu pa ra yý e þi - nin te da vi si i çin har ca ma yý plan la dý ðý ný fa - kat ar týk böy le bir þan sý ol ma dý ðý ný söy le di.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Kongreye katýlan gençlerin coþkusu görülmeye deðerdi. Kongrenin açýþ konuþmasýný yapan Yeni Asya gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, Be di üz za man Sa id Nur sî nin Dün ya bü yük bir ma ne vî buh ran ge çi ri yor u ya rý sý na, Ri sa le-i Nur Ta le be le ri nin ka yýt sýz kal ma dý ðý ný söyledi. Kongre sonrasý düzenlenen sergide yazarlarýmýz kitaplarýný imzaladý. Yazar Ýslam Yaþar, gençliði tehdit eden tehlikeler ile ilgili bir konuþma yaptý. 3. Risale-i Nur Gençlik Þöleni Ankara'da adýna yakýþan bir þekilde gerçekleþti. FOTOÐRAFLAR: MURAT SAYAN, ERHAN AKKAYA, MUSTAFA IÞILDAK GENÇLER NUR UN BAHARINI KUTLADI RÝSALE-Ý NUR ENSTÝTÜSÜ TARAFINDAN ORGANÝZE EDÝLEN, GENÇ YORUM DERGÝSÝNÝN KATILIMIYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLEN 3. RÝSALE- Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ ANKARA BALGAT ANADOLU GÖSTERÝ VE KONGRE MERKEZÝ'NDE BÜYÜK BÝR COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝ. Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen gençler hasret giderdi. Hür Adam filminin baþrol oyuncusu Mürþit Aða Bað, duygulu anlar yaþadý, yaþattý. Minik kýzýn Bediüzzaman sevgisi yüzünden okunuyor. Türk Halk Müziðinin usta ismi Ýsa Muslubaþ. FATMA YILMAZ ANKARA An ka ra lý genç ler ta ra fýn dan ha zýr la nan Be di üz za - man Ti yat ro su sa lon da ki le re duy gu lu an lar ya þat tý. TÜR KIYE NIN çe þit li il le rin den bin ler ce ki þi nin ka tý lý mýy la ger çek le þen þö len, u lus la ra ra sý Kur ân-ý Ke rim O ku ma Tür ki ye Bi rin ci si Meh met A tý cý nýn Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve tiy le baþ la dý. Prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ger çek leþ ti ren Ye ni As ya ga ze te si Ým ti yaz Sa hi bi ve Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met Kut lu lar, sa lo nu dol du ran bin ler ce gen cin, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin A ce le et tim, kýþ ta gel dim, siz ler cen ne tâ sâ ba har da ge le cek si niz di ye rek müj de le di ði gün le ri te yid ve öm rü nü fe da et ti ði i man hiz me ti nin ký ya me te ka dar de vam e de ce ði ni i lan et ti ði ni be lirt ti. Be di üz za man Sa id Nur sî nin Dün ya bü yük bir ma ne vî buh ran ge çi ri yor u ya rý sý na, Ri sa le-i Nur Ta le be le ri nin ka yýt sýz kal ma dý ðý ný be lir ten Kut lu lar, Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan ter tip e di len Gü nü müz Ýn sa ný nýn So run la rý ve Çö züm A ra yýþ la rý ko nu lu Genç lik Kon gre si nin de bu has sa si ye tin bir i fa de si ol du ðu nu vur gu la dý. Kut lu lar ýn ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan prog ram da, Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan ha zýr la nan Dün ya Ri sa le-i Nur O ku yor baþ lýk lý si ne viz yon gös te ri si ger çek leþ ti ril di. Hür A dam la gö züm de ki per de kalk tý Prog ra mýn en çok be ðe ni len sür pri zi i se, ge çen yýl Tür ki ye de bü yük tar týþ ma lar eþ li ðin de viz yo na gi ren ve Sa id Nur sî nin ha ya tý nýn an la týl dý ðý Hür A dam fil mi nin baþ rol o yun cu su, ba þa rý lý o yu nuy la Nur yol cu la rý nýn kal bin de taht ku ran us ta o yun cu Mür þid A ða Bað ýn ka tý lý mý ol du. Bü yük al kýþ lar eþ li ðin de sah ne ye çý kan Mür þid A ða, Be di üz za man ýn Metin Haboðlu, gençlerle olmaktan mutluydu. Ta rih çe-i Ha yat ad lý e se rin den dik kat çe ken bö lüm ler sun du. Fil me ha zýr la nýr ken, tam 3 yýl bo yun ca Be di üz za man ýn ha yat tar zý ný an la ma ya ça lýþ tý ðý ný, bu dö nem de ken di ni sor gu la ma fýr sa tý bul du ðu nu söy le yen Bað, Al lah a þü kür i nan cým her za man var dý, a ma bir ta kým ha ta la rý mý zý da ha i yi an la dýk, bu film gö züm de ki bir kaç per de yi da ha kal dýr dý, Al lah ta ma mý ný kal dýr ma yý na sip et sin de di. Hür A dam fil min de ki per for man sýn dan ö tü rü o nur ö dü lü ne lâ yýk gö rü len Bað, Hür A dam fil min de ki o yun cu luk la En i yi er kek o yun cu da lýn da fi na le bý ra kýl dým. Üç ki þi den bi ri ol dum. On dan ön ce Ur fa da a ða bey ler ta ra fýn dan ö dül ve ril miþ ti. Þim di bu ra da al dý ðým bu ö dül, hep sin den da ha de ðer li. Çün kü o ku yan, bi len, ya þa yan ki þi ler si niz de di. Kon gre nin o nur ko nu ðu ol mak tan mut lu luk duy du ðu nu i fa de e den Bað, Be di üz za man ýn bu gün da ha i yi an la þýl dý ðý ný vur gu la dý. Genç li ðin sa a de ti Kur ân da Prog ram da ha son ra Be di üz za man Beþ le me si nin mü el li fi, Ye ni As ya ga ze te si ya zar la rýn dan a raþ týr ma cý-ya zar Ýs lam Ya þar ýn Ýç ti maî ha ya týn en kuv vet li me da rý genç ler dir ko nu lu kon fe ran sý i le de vam et ti. Genç li ðin i ki düþ ma ný nýn ol du ðu nu be lir ten Ya þar, Bi ri ken di si, ya ni Sufî rock'ýn manifestosunu yazan Saleh Sabr gençlik þölenine renk katan sanatçýlardan biriydi. Kongre salonunun içi kadar, dýþý da kalabalýktý. Gelen misafirler Ankara'ya tam bir bayram havasý yaþattý. Ankaralý gençlerden oluþan Bediüzzaman Tiyatrosu oyunlarýyla seyirciden büyük alkýþ aldý. Kongre sonrasý yazarlarýmýzdan Sami Cebeci (saðda) Sebahattin Yaþar (solda) kitaplarýný imzaladý. Çetin Gümüþ ilahileriyle gönüllere ferahlýk getirdi. kul lan mak is te di ði his le ri, he ve sa tý dýr. Ý kin ci düþ ma ný i se, o nu kul lan mak is te yen he ves kâr lar dýr de di. Ýn san la rýn sa a de te her za man kin den da ha muh taç o lup, sa a de ti yan lýþ yer ler de a ra dýk la rý ný söy le yen Ýs lam Ya þar, Ri sa lei Nur genç li ði nin sa a det kay nak la rý nýn Kur ân-ý A zi müþ þan ve Pey gam ber-i Zi þan ol du ðu nu be lirt ti. Genç ler den ça ðýn so run la rý na çö züm tek lif le ri Bu yýl ü çün cü sü dü zen le nen Ri sa le-i Nur Genç lik Kon gre si nin a na ko nu su Ça ðý mýz Ýn sa ný nýn So run la rý ve Çö züm A ra yýþ la rý ydý. Al tý ma sa et ra fýn da dü zen le nen kon gre nin ba yan lar a ya ðý 3-4 Mart ta rih le rin de Ýs tan bul da, er kek ler a ya ðý da 7-8 Ni san ta rih le rin de An ka ra da ger çek leþ ti ril di. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni nde Ni san a yýn da dü zen le nen Genç lik Kon gre si nin dek la ras yon la rý da su nul du. E le al dýk la rý ko nu la rý, Ri sa le-i Nur pers pek ti fiy le in ce le yen genç ler, so run la ra çö züm tek lif le ri ve gün cel tar týþ ma la rý bu so nuç me tin le rin de di le ge tir di ler. Mi ni kon ser ler ve ti yat ro coþ tur du Bir bi rin den de ðer li sa nat çý la rýn ye ral dý ðý mi ni kon ser de ka tý lým cý la ra gü zel da ki ka lar ya þat tý. Ýs lâ mî rock mü zi ði nin ve Türk halk mü zi ði nin se vi len i sim le ri Me tin Ha boð lu, Çe tin Gü müþ, Sa leh Sa - býr ve Ý sa Mus lu baþ ýn mi ni kon ser le ri nin ar dýn dan sah ne yi genç ti yat ro cu lar al dý. Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin çi le li öm rün den ke sit ler su nan ve kud si dâ vâ sý nýn e hem mi ye ti ni vur gu la yan; A li Bey koz un yö net ti ði, An ka ra lý genç ler ta ra fýn dan ha zýr la nan Be di üz za man Ti yat ro su sa lon da ki le re duy gu lu an lar ya þat tý. Ya rýþ ma lar ne fes kes ti Prog ra mýn son bö lü mün de i se Ri sa le-i Nur Ens ti tü ta ra fýn dan dü zen le nen bil gi, ma ka le ve ký sa film ya rýþ ma la rý nýn ö dül tö re ni var dý. Sa id Nur sî ve Mo der ni te ko nu lu ma ka le ya rýþ ma sýn da ö dü le lâ yýk gö rü len Mer ve Ý ri ya rý ya ve Ýf fet ko nu lu ký sa film ya rýþ ma sýn da Yu suf un Göm le ði fil miy le bi rin ci o lan Ýs ma il Mut lu ya ö dül le ri ni Ye ni As ya ga ze te si Ým ti yaz Sa hi bi ve Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met Kut lu lar tak dim et ti. Genç lik Reh be ri ko nu lu, Li se ler A ra sý Bil gi Ya rýþ ma sý nda bi rin ci li ði Nev þe hir den Þey da Sul tan Zen gin el de e der ken, Ka ra man dan Hi lal U ðuz i kin ci, A dý ya man dan A. Bu rak Ün lü de ü çün cü ol du. Ü ni ver si te ler a ra sýn da dü zen len bil gi ya rýþ ma sý i se, Be di üz za man Sa id Nur sî nin eþ siz e se ri Le ma lar ü ze rin den ya pýl dý. Le ma lar ko nu lu, ü ni ver si te le re a ra sý Ri sa le-i Nur Bil gi Ya rýþ ma sý nda bi rin ci An ka ra dan Ay þe Gü müþ ol du. Ýz mir den Ya sin Kuv vet li i kin ci sý ra da yer a lýr ken, Kay se ri den Mer ve Kav þut i se ü çün cü ol du. Þö len son ra sý fu a ye a la nýn da Ye ni As ya Med ya Grup bün ye sin de ya yýn ya pan ga ze te, der gi ve ki tap stand la rýn da ya zar la rý mýz o ku yu cu la rý i le soh bet e dip ki tap la rý ný im za la dý lar.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı