İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009"

Transkript

1 İZ OLAS Y ON Y ÖN TE M LE R İ Doç. Dr. Turan A slan

2 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a s İz o la s y o n u S ı k ı T e m a s İz o la s y o n u

3 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a s İz o la s y o n u S ı k ı T e m a s İz o la s y o n u

4 S TA NDA RT ÖNLEMLER

5 G E R E K Lİ OLDU Ğ U Uve R enfeks U M Liyonu A Rolup Has tanın tanısdına olmadığ ına bakılmaks ızın bütün has talara uyg ulanan önlemlerdir Tüm vücut s ıvılarının (kan,s emen,vajinal s ekres yonlar, s erebros pinal, s inoviyal, plevral, peritoneal, perikardial ve amniotik s ıvılar) potans iyel olarak patojen mikroorg anizma taş ıyabileceğ i kabul edilir B ütünlüğ ü bozulmuş deri Mukoz membranlar K an ve vücut s ıvıları için uyg ulanır

6 U Y G U LAM ALAR H a s ta n e y e y a ta n tüm ha s ta la r iç in u y g u la n m a l ı d ı r

7 E L Y IK AM A E ld iv e n g iy m e d e n ö n c e v e ç ı k a r ı r ç ık a r m a z K a n, v ü c u t s ı v ı la r ı, s a lg ı la r, ç ı k a r t ı la r v e k o n ta m in e e ş y a la r, m u k o z a la r v e b ü tü n lü ğü b o z u lm u ş d e r iy e d o k u n m a d a n ö n c e v e s o n ra A y n ı h a s ta n ı n fa r k l ı v ü c u t b ö lg e le r in d e k i i ş le m le r a r a s ı n d a

8 E LDİV E N K a n, v ü c u t s ı v ı la r ı, s a lg ı la r v e ç ı k a r t ı la r, k o n ta m in e e ş y a la r, m u k o z a la r v e b ü tü n lü ğü b o z u lm u ş d e r iy e d o k u n m a d a n ö n c e e ld iv e n g iy ilm e li H a s ta d a n h a s ta y a g e ç e r k e n v e a y n ı h a s ta d a fa r k l ı g ir i ş im le r iç in e ld iv e n d e ği ş tir ilm e li T e m iz, s te r il o lm a y a n e ld iv e n le r u y g u n d u r K u lla n ı m d a n s o n r a h iç b ir y e r e d o k u n m a d a n e ld iv e n le r ç ı k a r ı l ı p t ı b b i a t ı k to r b a s ı n a a t ı l ı r v e ta k ib e n h e m e n e lle r y ı k a n m a l ı

9

10

11

12

13 M AS K E, YÜZ - GÖZ K ORUYUCU İş le m le r s ı r a s ı n d a v ü c u t s ı v ı la r ı, s a lg ı la r, ç ı k a r t ı la r v e k a n s ı ç r a m a o la s ı l ığı o ld u ğu n d a g ö z, b u r u n v e a ğı z m u k o z a s ı n ı k o r u m a a m a ç l ı k u lla n ı lm a l ı Doğ rudan ağ ızdan ağ ıza s olunum yapılmamalı

14 ÖNLÜK İş le m le r s ı r a s ı n d a v ü c u t s ı v ı la r ı, s a lg ı la r, ç ı k a r t ı la r v e k a n s ı ç r a y a b ilm e o la s ı l ığı y ü z ü n d e n d e r i v e g iy s ile r in k ir le n m e s in i ö n le m e k iç in g iy ilm e li K ir le n e n ö n lü k d ış y ü z ü n e d o k u n m a d a n ç ı k a r ı lm a l ı v e e lle r y ık a n m a l ı

15 HASTA BAKIM MALZEMELERİ K a n, v ü c u t s ı v ı la r ı, s a lg ı la r, ç ı k a r t ı la r, m u k o z a la r v e d e r iy e d o k u n a n g iy s i v e d i ğe r m a lz e m e le r, b a ş k a h a s ta la r v e ç e v r e y i k o n ta m in e e tm e d e n u z a k la ş t ı r ı lm a l ı T e k k u lla n ı m l ı k m a lz e m e le r h e m e n t ı b b i a t ı k to r b a s ı n a a t ı lm a l ı, te k r a r k u lla n ı la c a k o la n la r u y g u n y ö n te m le r le s te r il / d e z e n fe k te e d ilm e li

16 İğ neler hiçbir zaman kılıfına g eçirilmemeli, ucu bükülmemeli İğ neler ve diğ er delici - kes ici materyaller kullanıldıktan s onra delinmeye dirençli kaplar içinde biriktirilerek tıbbi atık torbas ına atılmalı

17 YATAK ÇARŞAFLARI Ç e v r e y i k o n ta m in e e tm e d e n u y g u n ş e k ild e ç a m a şı r h a n e y e g ö n d e r ilm e li

18 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a s İz o la s y o n u S ı k ı T e m a s İz o la s y o n u

19 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a s İz o la s y o n u S ı k ı T e m a s İz o la s y o n u

20 S OLUNUM İZOLA S YONU

21 S o lu n u m y o lu ile b u la ş a n e n fe k s iy o n la r, h a v a d a a s ı l ı k a la n k ü ç ü k p a r tik ü lle r in ( < 5 m ik r o n ) v e y a m ik r o o r g a n iz m a iç e r e n to z p a r tik ü lle r in g e ç i ş in in ö n le n m e s in d e u y g u la n ı r K ız a m ık S u ç iç e ği (d is s e m in e z o s te r d a h il) T ü b e r k ü lo z A ğı r A k u t S o lu n u m Y e te r s iz li ği s e n d r o m u ( S A R S ) V ir a l k a n a m a l ı a te ş le r İn flu e n z a

22 UYGULAMALAR S tandart önlemlere ek olarak s olunum izolas yon önlemleri uyg ulanmalı Ö z e l h a v a la n d ı r m a y a d a v e n tila s y o n s is te m i g e r e k li (N e g a tif b a s ı n ç l ı o d a ) H a v a a k ı m ı k o r id o r d a n o d a y a o lm a l ı d ı r O d a d a n d ış a r ı h a v a ç ı k ı y o r s a filtr e e d ilm e lid ir S a a tte k e z h a v a d e ği ş im i s a ğla n m a l ı d ı r

23 O d a k a p ı s ı k a p a l ı o lm a l ı H a s ta n ı n o d a d a n ç ı k m a s ı s ı n ı r la n d ı r ı lm a l ı, tr a n s p o r tu n u n g e r e k li o ld u ğu d u r u m la r d a h a s ta y a c e r r a h i m a s k e ta k t ı r ı lm a l ı H a s ta o d a s ı n a g ir e n h e r k e s N 9 5 s o lu n u m m a s k e s i ta k m a lı K ı z a m ı k, s u ç iç e ği ta n ı s ı o la n h a s ta n ı n O d a s ı n a d u y a r l ı k i ş ile r g ir m e m e li G e r e k iy o r s a N 9 5 s o lu n u m m a s k e s i ta k a r a k g ir m e li B a ğışı k o la n la r ı n m a s k e ta k m a la r ı n a g e r e k y o k tu r

24 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a s İz o la s y o n u S ı k ı T e m a s İz o la s y o n u

25 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a s İz o la s y o n u S ı k ı T e m a s İz o la s y o n u

26 DA MLA C IK İZOLA S YONU

27 D a m la c ık yo luyla ya yıla n c iddi enfek s iyo nla r Haemophilus influenza tip B (m e n e n jit, p n ö m o n i, e p ig lo ttit, s e p s is ) Neisseriae meningitidis ( m e n e n jit, p n ö m o n i, s e p s is )

28 D a m la c ık yo luyla ya yıla n diğ er c iddi ba k teriyel s o lunum yo lu enfek s iyo nla rı F a r e n k s d ifte r is i Mycoplasma pneumonia p n ö m o n is i B o ğm a c a V e b a (a k c i ğe r ) Y e n id o ğa n v e ç o c u k la r d a A g r u b u s tr e p te k o k a l fa r e n jit, p n ö m o n i, k ı z ı l

29 D a m la c ık yo luyla ya yıla n diğ er c iddi vira l enfek s iyo nla r A d e n o v ir ü s İn flu e n z a K a b a k u la k P a r v o v ir ü s B 1 9 R u b e lla

30 D a m la c ı k iz o la s y o n u b ü y ü k p a r tik ü lle r in ( >5 m ik r o n ) g e ç i ş in in ö n le n m e s in d e u y g u la n ı r S ta n d a r t ö n le m le r e ek ola ra k d a m la c ı k iz o la s y o n ö n le m le r i u y g u la n m a l ı d ı r

31 HASTA ODASININ DÜZENLENMESİ H a s ta m ü m k ü n s e te k k i ş ilik o d a y a a l ı n m a l ı T e k k i ş ilik o d a y o k s a a y n ı m ik r o o r g a n iz m a ile a k tif e n fe k s iy o n u o la n v e b a ş k a b ir e n fe k s iy o n u o lm a y a n h a s ta ile a y n ı o d a y ı p a y la ş a b ilir İlk ik i şı k m ü m k ü n d e ğils e e n fe k te h a s ta ile d i ğe r h a s ta v e z iy a r e tç ile r a r a s ı n d a en az bir metre m e s a fe k a la c a k ş e k ild e y e r le ş tir m e y a p ı lm a l ı

32 H a s ta y a b ir m e tr e d e n d a h a k ı s a m e s a fe d e n y a k la ş a c a k o la n la r c e r r a h i m a s k e ta k m a l ı Ö z e l h a v a la n d ı r m a y a g e r e k y o k K a p ı a ç ı k k a la b ilir H a s ta n ı n o d a d ışı n a ç ı k m a s ı s ı n ı r la n d ı r ı lm a l ı, o d a d a n ç ı k m a s ı z o r u n lu h a lle r d e is e h a s ta y a c e r r a h i m a s k e ta k ı lm a l ı

33 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a s İz o la s y o n u S ı k ı T e m a s İz o la s y o n u

34 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a s İz o la s y o n u S ı k ı T e m a s İz o la s y o n u

35 TEMA S İZOLA S YONU

36 Ç o c u k la r d a R S V, p a r a in flu e n z a, e n te r o v ir a l e n fe k s iy o n la r C ilt e n fe k s iy o n la r ı B u la şı c ı l ığı y ü k s e k v e y a k u r u c ilt ü z e r in d e o lu ş a n e n f e k s iy o n la r K u ta n ö z D ifte r i H e r p e s s im p le k s v ir ü s ( n e o n a ta l v e y a m u k o k u ta n ö z ) İm p e tig o M a jö r a b s e, s e llü lit v e y a d e k ü b it P e d ik ü lo z U yu z Ç o c u k la r d a s ta filo k o k a l fr o n k ü lo z Z o s te r (d is s e m in e v e y a im m u n y e tm e z lik li k o n a k )

37 V ir a l - h e m o r a jik k o n ju k tiv it V ir a l k a n a m a l ı a te ş le r Ç o k lu ila ç d ir e n c i ta şı y a n b a k te r ile r E S B L ü r e te n g r a m n e g a tif b a k te r ile r M R S A (m e th ic illin d ir e n ç li S. aureus) Ç o k lu d ir e n ç li P s e u d o m o n a s, A c in e to b a c te r, ç o k lu d ir e n ç li E n t e r o c o c u s E n te r ik e n f e k s iy o n la r İn fe k s iy ö z d o z u d ü ş ü k v e y a c a n s ı z y ü z e y le r ü z e r in d e u z u n s ü r e y a ş a y a b ile n e tk e n le r le ; E.c o li, S h ig e lla, H A V, R o ta v ir ü s, C. difficile

38 UYGULAMALAR H a s ta y a tt ığı s ü r e c e s ta n d a r t ö n le m le r e ek olarak te m a iz o la s y o n ö n le m le r i u y g u la n m a lı

39 HASTA ODASININ DÜZENLENMESİ H a s ta m ü m k ü n s e te k k i ş ilik la v a b o v e tu v a le ti o la n o d a y a a l ı n m a l ı A y n ı m ik r o o r g a n iz m a ile e n fe k te h a s ta la r a y n ı o d a y ı p a y la ş a b ilir H a s ta y la ilg ile n e n p e r s o n e l s a y ı s ı a z a lt ı lm a l ı v e b a k ı m s ü r e s in c e m ü m k ü n s e d e ği ş tir ilm e m e li

40 EL DEZENFEKSİYONU VE ELDİVEN O d a y a g ir e r k e n e lle r y ı k a n m a l ı v e n o n -s te r il e ld iv e n g iy ilm e li E n fe k te m a te r y a lle (d ış k ı /y a r a d r e n a j ı v b.) te m a s o lu r s a e ld iv e n le r d e ği ş tir ilm e li O d a d a n ç ı k m a d a n ö n c e e ld iv e n le r ç ı k a r t ı lm a l ı v e e lle r a n tib a k te r iy e l s a b u n la y ık a n m a l ı

41 KORUYUCU ÖNLÜK, MASKE VE GÖZLÜK H a s ta d a n s a ğl ı k p e r s o n e lin e k a n, s a lg ı v e d i ğe r k o n ta m in e m a te r y a lle r in b u la ş ih tim a li v a r is e u y g u la m a la r d a n ö n c e k o r u y u c u ö n lü k, m a s k e v e g ö z lü k k u lla n ı lm a l ı

42 HAS TA İÇ İN K ULLANILAN MALZEMELER S te to s k o p, te r m o m e tr e, ta n s iy o n a le ti g ib i h a s ta y a a it m a lz e m e le r h a s ta y a ö z g ü o lm a l ı v e o d a d a b ı r a k ı lm a l ı d ı r. H a s ta la r iç in k u lla n ı lm ış o la n h e r tü r lü t ı b b i c ih a z ı n d i ğe r h a s ta la r la o r ta k k u lla n ı lm a s ı n d a n k a ç ı n ı lm a l ı d ı r. O r ta k k u lla n ı m ı z o r u n lu b a z ı e k ip m a n la r, k u lla n ı ld ı k ta n s o n r a m e k a n ik te m iz li ği y a p ı l ı p u y g u n y ö n te m le r le s te r il / d e z e n fe k te e d ilm e lid ir.

43 HAS TA NAK Lİ H a s ta n ı n o d a d a n ç ı k ışı e n a z a in d ir ilm e lid ir. H a s ta n ı n o d a d a n ç ı k m a s ı g e r e k ti ğin d e ; d i ğe r k i ş ile r in v e ç e v r e n in k o n ta m in e o lm a r is k in i e n a z a in d ir m e k iç in g e r e k li ö n le m le r a l ı n m a l ı d ı r.

44 H a s ta o d a s ı n ı n g ü n lü k te m iz li ği s ı c a k s u v e d e te r ja n la y a p ı lm a l ı d ı r. H a s ta a t ı k la r ı v e h a s ta iç in k u lla n ı la n m a lz e m e le r o d a iç e r is in d e K IR M IZ I T IB B İ A T IK to r b a s ı n a a t ı lm a l ı d ı r. H a s ta ç ı k a r t ı v e s e k r e s y o n la r ı ile k o n ta m in e ç a m a şı r la r, e n fe k te ç a m a şı r to r b a s ı n a o d a iç in d e a l ı n ı p, a y r ı y ı k a m a y a g ö n d e r ilm e lid ir. H a s ta ta b u r c u o ld u k ta n s o n r a tü m y ü z e y le r d e z e n fe k te e d ilm e lid ir.

45 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a s İz o la s y o n u S ı k ı T e m a s İz o la s y o n u

46 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a s İz o la s y o n u S ı k ı T e m a s İz o la s y o n u

47 S IKI TEMA S İZOLA S YONU

48 G E R E K Lİ OLDU Ğ U DU R U M LAR V R E ( V a n k o m is in e d ir e n ç li E n te r e k o k ) V IS A ( V a n k o m is in e d u y a r l ı l ığı a z a lm ış S.aureus ) V R S A ( V a n k o m is in e d ir e n ç li S.aureus )

49 U Y G U LAM ALAR H a s ta y a tt ığı s ü r e c e s ta n d a r t ö n le m le r in e ek olarak iz o la s y o n ö n le m le r i u y g u la n m a l ı d ı r

50 H AS TA ODAS IN IN DÜ Z E N LE N M E S İ H a s ta m ü m k ü n s e te k k i ş ilik la v a b o v e tu v a le ti o la n o d a y a a l ı n m a l ı d ı r. B u m ü m k ü n d e ğils e a y n ı m ik r o o r g a n iz m a ile e n fe k te h a s ta la r a y n ı o d a y ı p a y la ş a b ilir. H a s ta y la ilg ile n e n p e r s o n e l s a y ı s ı a z a lt ı lm a l ı v e b a k ı m s ü r e s in c e m ü m k ü n s e d e ği ş tir ilm e m e lid ir.

51 E L D E Z E N FE K S İ Y O N U V E EO dlad İ V E N y a g ir e r k e n e lle r y ı k a n m a l ı v e n o n s te r il e ld iv e n g iy ilm e li E n fe k te m a te r y a lle (d ış k ı /y a r a d r e n a j ı v b.) te m a s o lu r s a e ld iv e n le r d e ği ş tir ilm e li O d a d a n ç ı k m a d a n ö n c e e ld iv e n le r ç ı k a r t ı lm a l ı v e e lle r a n tib a k te r iy e l s a b u n la y ık a n m a l ı

52 K OR U Y U C U ÖN LÜ K, M AS K E V E G ÖZ LÜ K H a s ta d a n s a ğl ı k p e r s o n e lin e k a n, s a lg ı v e d i ğe r k o n ta m in e m a te r y a lle r in b u la ş ih tim a li v a r is e u y g u la m a la r d a n ö n c e k o r u y u c u ö n lü k, m a s k e v e g ö z lü k k u lla n ı lm a l ı

53 H AS TA İÇ İN K U LLAN ILAN M A L Z E M E L E R S te to s k o p, te r m o m e tr e, ta n s iy o n a le ti g ib i h a s ta y a a it m a lz e m e le r h a s ta y a ö z g ü o lm a l ı v e o d a d a b ı r a k ı lm a l ı H a s ta la r iç in k u lla n ı lm ış o la n h e r tü r lü t ı b b i c ih a z ı n d i ğe r h a s ta la r la o r ta k k u lla n ı lm a s ı n d a n k a ç ı n ı lm a l ı O r ta k k u lla n ı m ı z o r u n lu b a z ı e k ip m a n la r, k u lla n ı ld ı k ta n s o n r a m e k a n ik te m iz li ği y a p ı l ı p u y g u n y ö n te m le r le s te r il / d e z e n fe k te e d ilm e li

54 H AS TA N AK Lİ H a s ta n ı n o d a d a n ç ı k ışı e n a z a in d ir ilm e li H a s ta n ı n o d a d a n ç ı k m a s ı g e r e k ti ğin d e ; d i ğe r k i ş ile r in v e ç e v r e n in k o n ta m in e o lm a r is k in i e n a z a in d ir m e k iç in g e r e k li ö n le m le r a l ı n m a l ı

55 S ı k ı te m a s iz o la s y o n u u y g u la n a n h a s ta o d a s ı n ı n g ü n lü k te m iz li ği g e r m is id e tk ili b ir d e z e n fe k ta n la y a p ı lm a l ı H a s ta a t ı k la r ı v e h a s ta iç in k u lla n ı la n m a lz e m e le r o d a iç e r is in d e k i K IR M IZ I T IB B İ A T IK to r b a s ı n a a t ı lm a l ı

56 VR E ile enfekte olan has taların taburculuğunu takiben T ü m y ü z e y le r d e z e n fe k te e d ilm e li, D e z e n fe k s iy o n s o n r a s ı o r ta m k ü ltü r ü a l ı n m a l ı O r ta m k ü ltü r le r in in s o n u ç la r ı b e lli o lu n c a y a k a d a r b u o d a y a y e n i h a s ta y a t ı r ı lm a m a l ı, O d a d a k i m a lz e m e le r b a ş k a h a s ta la r iç in k u lla n ı lm a m a l ı E ğe r y e n i h a s ta y a t ışı z o r u n lu is e d e z e n fe k s iy o n i ş le m le r i (o r ta m y ü z e y le r i v e a le tle r ) ik i k e z u y g u la n m a lı H a s ta ç ı k a r t ı v e s e k r e s y o n la r ı ile k o n ta m in e ç a m a şı r la r, e n fe k te ç a m a şı r to r b a s ı n a o d a iç in d e

57 E l Y ık a m a

58 H a s ta n e in fe k s iy o n la r ı H a s ta n e in fe k s iy o n la r ı e n ö n e m li s o r u n la r d a n b ir id ir O r ta la m a in s id a n s % A B D d e y ı ll ı k 2.4 m ily o n k i ş i b in in s a n d ir e k t v e y a in d ir e k t h a s ta n e in fe k s iy o n u n a b a ğl ı o la r a k k a y b e d iliy o r M a liy e t ~4.5 M ily a r U S D

59 H a s ta ne o rta m ında k i en ö nem li enfek s iyo n k a yna k la rı: H a s ta la r S a ğ lık pers oneli H a s ta ne orta m ı T üm yüzeyler T ıbbi a letler Tuva letler Tem izlik a ra ç la rı

60 B u b ü y ü k s o r u n (H İ) B a s it v e U c u z b ir y ö n te m le o r ta la m a % 5 0 o r a n ı n d a a z a lt ı la b ilir

61 E l Y ık a m a S a ğl ı k p e r s o n e li v e h a s ta la r a r a s ı n d a b a k te r i g e ç i ş in i ö n le m e k a m a c ı y la e lle r in s u v e s a b u n la y ı k a n m a s ı d ı r.

62 H e m ş ir e le r in e lle r in in ; n a b ı z s a y m a, h a s ta y ı k a ld ı r m a, ta n s iy o n ö lç m e, o r a l ı s ı ö lç m e v s. i ş le m le r le b ile K le b s ie lla s p p. ile k o n ta m in e o ld u ğu g ö s te r ilm i ş tir. E l h ijy e n i h a s ta n e in fe k s iy o n la r ı n ı ö n le m e d e te k b a şı n a e n e tk ili v e ö n e m li fa k tö r d ü r.

63 K ir li e lle r H a s ta n e iç in d e y ü k s e k v ir u la n s v e ç o k lu d ir e n ç li m ik r o o r g a n iz m a la r ı n h a s ta la r a r a s ı n d a y a y ı lm a s ı n a n e d e n o lm a k ta d ı r % s a ğl ı k p e r s o n e lin in k ir li e lle r i ile g e ç m e k te d ir.

64 Y a n l ış G Ü V E N! A n tib iy o tik le r in k e ş fi E ld iv e n k u lla n ı m ı D e z e n fe k ta n la r a g ü v e n E l y ı k a m a n ı n ö n e m in i a z a ltm ış t ı r H a s ta n e flo r a s ı d e ği ş m i ş Y ü k s e k m o r ta lite ile s e y r e d e n d ir e n ç li m ik r o o r g a n iz m a tip i o r ta m a h a k im o lm u ş tu r

65

66 E l y ı k a m a n ı n ö n e m i b ilin iy o r m u? D o k to r v e h e m ş ir e le r in % i (E V E T ) D o k to r la r ı n % i H e m ş ir e le r in % i e lle r in i y ı k ı y o r T e m a s ö n c e s i % T e m a s s o n ra s ı % 30 K u r a lla r ı n ç i ğn e n m e s in in a l ış k a n l ı k h a lin e g e tir ilm e s i v e b u n u n s a ğl ı k p e r s o n e li a r a s ı n d a d a y e r le ş m e s i

67 T a r ih i G e li ş im d e F r a n s ız e c z a c ı L a b a r r q u e K lo r id iç e r e n s o lü s y o n la r ın d e z e n fe k ta n o la r a k k u lla n ım ın d a n b a h s e tm iştir d a Ig n a z S e m m e lw e is in, M ü d a h a le ö n c e s i k a d a v r a ile ç a lışa n a s is ta n la r ın ın e lle r in i k lo r lu s u ile y ık a ta r a k d o ğu m s o n r a s ı s tr e p to k o k s ik p u e r p e r a l s e p s is e b a ğlı ö lü m le r i, % 2 3 d e n % 3 e d ü ş ü r m e s i, li y ılla r d a R. K o c h A lk o lü n a n ti g e r m is id a l o ld u ğu is p a tla n m ış v e lı y ılla r d a d e r i a n tis e p tiği o la r a k k u lla n ılm a y a b a ş la n m ış t ı r.

68 E lin b a k te r iy e l flo r a s ı G e ç ic i flo r a (k o n ta m in a s y o n ) H a s ta y a a it s e k r e s y o n ile k o n ta m in e a r a ç g e r e ç le r d e n d e r in in y ü z e y k ı s m ı n a y e r le ş ir le r. H a s ta d a n h a s ta y a b u la ş a c a k k a d a r y a ş a r la r. E.C o li, P s e u d o m a n a s,g r (-) b a s ille r g e ç ic i m.o.d ı r. H.İn fe k s iy o n la r ı n a b u n la r s e b e p o lu r la r. K a l ı c ı flo r a D e r in in ü s t ta b a k a s ı n a, % d a h a d e r in e y e r le ş e n in a tç ı k o lo n iz a s y o n lu m.o. la r la d a im i flo r a o lu ş u r. P r o p io n ib a c te r iu m, C o r y n e b a c te r iu m, k o a g ü la z (-) s ta filo k o k la r k a l ı c ı m.o.d ı r.

69 E l y ı k a m a ç e ş itle r i S o s y a l e l y ık a m a H ijy e n ik e l y ı k a m a C e r r a h i e l y ık a m a

70 S o s y a l e l y ı k a m a -1 G ü n lü k s u v e s a b u n la y a p ı la n y ı k a m a d ı r. Y e m e k y e m e d e n ö n c e, h a s ta y a y e m e k y e d ir m e d e n ö n c e T u v a le te g ittik te n s o n r a H a s ta b a k ı m ı n a b a ş la m a d a n ö n c e E lle r in h e r k ir le n m e s in d e

71 S o s y a l tip e l y ı k a m a - 2 S a b u n k u lla n ı l ı r. E n a z 1 0 s n, k ö p ü k y a y ı lm a l ı v e fr ik s iy o n y a p ı lm a l ı d ı r. A k a r s u a lt ı n d a d u r u la n ı r. K a ğı t h a v lu ile k u r u la n ı r.

72 H ijyenik el yık a m a G e ç ic i m.o. ö ld ü r m e k v e u z a k la ş t ı r m a k iç in s a b u n, a n tim ik r o b iy a l s a b u n, a lk o l b a z l ı a n tis e p tik le r le e lle r in y ı k a n m a s ı d ı r.

73 ijyenik el yık a m a ne za m a n ya pılır 1. Tüm invaziv işlemlerden önce, 2. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara temastan önce, 3. Yaralara, üretral katetere dokunmadan önce ve sonra, 4. Eldiven takmadan önce ve sonra, 5. Kanlı atıklarla temas, mikrobik kontaminasyon sonrası

74 H ijyenik el yık a m a na s ıl ya pılır? T a k ı la r ç ı k a r ı lm a l ı, S ı v ı s a b u n k u lla n ı lm a l ı, b a s m a l ı v e y a fo to s e l m u s lu k te r c ih e d ilm e li, K u m a ş h a v lu k u lla n ı lm a m a l ı, T ü m m e k a n ik h a r e k e tle r 5 k e z te k r a r la n m a l ı, Il ı k s u te r c ih e d ilm e li, E l y ı k a n ı r k e n s u s ı ç r a t ı lm a m a l ı,

75 H ijyenik el yık a m a -deva m E l d e z e n fe k s iy o n u y a p ı la c a k s a ö n e r ile n m ik ta r la r d a (3-5 m l) a n tis e p tik h e r ik i e le a l ı n ı r v e k u r u y a n a k a d a r o v u lu r

76

77 H ijyenik el yık a m a S u lu ç ö z e ltile r : % 4 lü k c h lo r h e x id in e % lik iy o t iç e r e n p o v id o n iy o t A lk o llü ç ö z e ltile r : % 7 0 lik is o p r o p a n o l v e y a e th a n o l % 0.5 c lo r h e x id in e v e y a p o v id o n iy o t % 0.5 g lis e r o l

78 C erra hi el yık a m a -1 S p o r lu b a k te r ile r d a h il g e ç ic i m.o. ö ld ü r ü lü p, u z a k la ş t ı r ı lm a s ı, k a l ı c ı m.o. a z a lt ı lm a s ı a m a c ı y la c e r r a h i o r ta m d a e lle r in f ı r ç a la n a r a k y ı k a n m a s ı d ı r.

79 C erra hi el yık a m a na s ıl ya pılır? T a k ı la r ç ı k a r ı l ı r. E lle r, ö n k o l fr ik s iy o n la ı s la t ı l ı p a n tis e p tik le k a p la n ı r, p a r m a k la r, e lle r ö n k o lu n d ö r t y ü z e y i e tk ili ş e k ild e f ı r ç a la n ı r. E lin s ı r t ı v e iç i 2 d k. ö n k o l 1 d k. y ı k a n ı r, k ir liy s e s ü r e u z a t ı l ı r. F ı r ç a la m a d a ir e s e l v e s ir k ü le r o lm a l ı, h e r y e r e 7-8 d a r b e y a p ı lm a l ı, F ı r ç a la r m ü m k ü n s e te k k u lla n ı m l ı k o lm a l ı, T ı r n a k la r k ı s a o lm a l ı (0.6 m m ), d ip le r i a k a n s u y u n a lt ı n d a t ı r n a k te m iz le y ic i ile iy ic e te m iz le n m e li,

80 C erra hi el yık a m a na s ıl ya pılır? E lle r y u k a r ı y a k a ld ı r ı l ı p p a r m a k u ç la r ı n d a n d u r u la n m a l ı, d ir s e k te n g e r iy e d ö n ü lm e m e li, h e r d e fa s ı n d a p a r m a k u ç la r ı n d a n b a ş la n m a l ı, E lle r g iy s ile r d e n u z a k ta v e d ir s e k te n b ü k ü le r e k y u k a r ı d a tu tu lm a l ı, S te r il h a v lu ile k u r u la n m a l ı d ı r.

81 Adım 1: El yüzeyi el yüzeyi üzerine birleştirin Adım 4: Bükülmüş parmak ile diğer el yüzeyine sürün Adım 2: Sağ el yüzeyi ile sol ele basın ve sol el yüzeyi ile sağ ele basın Adım 5: Oval şekilde sağ başparmak ile kapalı sol ele sürün ve tersi Adım 3: El yüzeyini dikleştirilmiş parmaklar ile el yüzeyi ile birleştirin Adım 6: Sağ eli kapalı parmak uçları ile oval şekilde ileri ve geri doğru sol ele sürün ve tersi

82 E l a ntis eps is i iç in k ulla nıla n m a ddeler S a b u n la r A lk o lle r C h lo r h e x id in e H e x a c h lo r o p h e n e İy o t v e iy o d o fo r la r P a r a -c h lo r o -m e ta -x y le n o l (P C M X ) Q u a t e r n e r A m o n y u m b ile ş ik le r i T r ic lo s a n D i ğe r a ja n la r

83 E l yık a m a da k a rş ıla ş ıla n problem ler E ği t i m y e t e r s i z l i ği P e rs o n e lin H a s t a l a r ın İn a n ç s ı z l ı k v e d e f a n s S e m i n e r l e r, e ği t i m E n g e l l e r i n o r t a d a n k a l d ır ıl m a s ı A ğır i ş y ü k ü E l l e r i n e n ç o k y ık a n m a s ı g e r e k e n y e r l e r, i ş y ü k ü n ü n v e t e l a ş ın d a e n f a z l a o l d u ğu y e r l e r Y a p ıl a c a k m ü d a h a l e, e l y ık a m a d a n ö n e m l i Y ık a m a s ık l ığın ın o l m a m a s ı D e rid e a le rji, d e rm a t it, e k ze m a

84 A ğ ır iş yük ü H a s ta n e in fe k s iy o n la r ı n ı n e n s ı k g ö r ü ld ü ğü y e r Y B Ü H a s ta la r d e ği ş k e n İş le m le r a c il Z a m a n k ı y m e tli P e r s o n e l y e te r s iz E ld iv e n k u lla n ı m ı n ı n g ü v e n v e r m e s i

85

86 A ntis eptik s eç im i

87 A ntis eptik s eç im i ve s a tın a lm a E n k ı s a s ü r e d e e tk in, e n a z ir r ita n, n o n a lle r je n, k ü ç ü k p a k e tle r d e v e ih tiy a ç o la n h e r y e r d e, k o llu y a d a p e d a ll ı k u m a n d a o lm a l ı, T e k k u lla n ı m l ı k o lm a y a n s a b u n lu k la r ı n d ü z e n li v e e tk in te m iz li ği, k a ğı t h a v lu te m in i G e n i ş s p e k tr u m lu v e u c u z o lm a l ı

88 Antiseptiklerin antimikrobiyal etki spektrumu ve özellikleri Grup Gram Gram MikoFungi Virus (+) (-) bakteri Etki hızı Alkoller Hızlı Chlorhexidine (% 2 4) Orta İyot Bileşikleri Orta İyodoforlar Orta Fenol Türevleri Orta Triclosan Orta Quaterner Amonyum Bileşikleri Yavaş Yorum %60-90 kons. İyi etkili. Kalıcı etki yok. Kalıcı etkili, nadiren allerjik Rx. El hijyeni için İrritan İyoda göre Daha az irritan kullanılabilir Non-iyonik surfaktanlar nötralize eder El hijyeninde kullanılabilir Alkol ile Kombinasyonları kullanılır +++ : Mükemmel etkinlik ++: İyi etkili ancak tüm bakterileri kapsamaz +: vasat etkili - :Etkisiz

89 Antiseptik solüsyonlar ve temiz elde normal flora bakterilerini azaltmaları Antiseptik Konstras(%) Süre(dk) N-propanol 60 Isopropanol Ethanol Isopropanol+chlorhex Ethanol+chlorhex Povidon iyot Ortalama Log azalması Hemen Kalıcı (3 saat)

90

91

92 U N U T M A Y A L IM! E L D İV E N K O R U Y U C U D E Ğ İL D İR! E lle r in iz i y ı k a d ı n ı z m ı? Te ş e k k ü r e d e r im.

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi T ü r k iy e V. T a r ım E k on om isi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Eminim AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi i. Bülent GÜRBÜZ Orhan YAVUZ Uludağ Üniversitesi

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI En çok kullandiginiz tibbi alet EL YIKAMA ÖNCE BURUN MU? ELLERINIZI GÜN IÇINDE FARKLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIRSINIZ ELLER NE ZAMAN YIKANMALI? AMERIKAN HASTALIK KONTROL MERKEZI

Detaylı

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR Bu proje, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve raporu Sn. Dr. Özgür Dirim Özkan ve Sn. Oğuzhan

Detaylı

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ Poz No 1 1.7/002 S ıra No: 1 T an ım ı T E K A S K I T E R T İB A T I : 2 6 6 8 0 0 B irim i: T K T ü rkiye E le ktrik D a ğıtım A.Ş. (1.Bölge) (TE1) a) M a lz e m e : Ş a rtn a m e s in e, s ta n d a

Detaylı

Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği)

Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği) Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği) A. Ahmet YÜCER Tokat Tarım tl Müdürlüğü.Tokat,

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-26320 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BEACS1FR* Sayı :83768245/300/ Konu :Felsefe Yaz Okulu FELSEFE BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Fakültemiz

Detaylı

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm T ü r k iy e V. T a rım E k o n o m is i K o n g re s i 18-20 E y lü l 2 0 0 2 E rz u ru m Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm I. Uiilcnt C;URBtZ A.Orkuıı EROL Orhan VAVLZ Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine SORUN MİKROORGANİZMALAR VE DAS YÖNTEMİ Nezahat GÜRLER İstanbul Tıp Fakültesi. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Çapa- İSTANBUL Metisilin dirençli S.aureus Vankomisin dirençli enterokoklar

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

HEMOVİGİLANS. Dr. Hüsnü ALTUNAY

HEMOVİGİLANS. Dr. Hüsnü ALTUNAY HEMOVİGİLANS Dr. Hüsnü ALTUNAY TANIM Hemovijilans, kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü

Detaylı

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir.

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir. WEB SİTELERİ www.kabala.info.tr Bnei Baruch Kabala Eğitim Merkezinin 2004 yılından beri Türkçe olarak yayında olan ana sitesidir. Kabala hakkında temel makalelerin ve bir çok çalışma metinlerinin bulunduğu

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI SDÜDHF/TBH/TLM/62/YT-13.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

Uygulamalı el yıkama ve el antiseptiklerinin kullanımı

Uygulamalı el yıkama ve el antiseptiklerinin kullanımı Uygulamalı el yıkama ve el antiseptiklerinin kullanımı Prof. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı / Samsun Hastane enfeksiyonlarını

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri Orhan ÖZÇATALBAŞ A k d e n iz Ü n iv e r s it e s i Z

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi

Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi T Ü R K İY E VII. TARIM EKONOM İSİ KONGRESİ A N TALYA. % Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi Fahri YAVUZ1 fyavuz@ atauni edu.tr Atilla KESKİN' akeskin@atauni.edu.tr

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 26 A ralık 2008 C U M A Resm î G azete S ayı : 27092 (M ü kerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orm an Bakanlığından: TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI

Detaylı

2016 TARTIM ÜRÜNLERİ

2016 TARTIM ÜRÜNLERİ 206 TARTIM ÜRÜNLERİ laboratuvarürünleri S A A T C A M L A R I - c a m > DİN 234 standartlarına uygun borosilikat 3.3 camdan üretilir. Değişik malzemelerin ve kim yasalların tartım ı için idealdirler. no

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI 1. AMAÇ:Hastane enfeksiyonlarının oluşmasının önlenmesi, oluşmuş ise kontrol altına alınması amacıyla doğru el yıkama tekniğinin kullanılmasını sağlamaktır. 2. KAPSAM: Hastanedeki Tüm Birimleri kapsar.

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ EL HİJYENİ PROGRAMI

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ EL HİJYENİ PROGRAMI SAYFA 1 / 5 A. EL HİJYENİ : Hastane enfeksiyonlarının, hastanın yatışından 48-72 saat sonra veya taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde gelişebilir. Hastane enfeksiyonlarının gelişme süresinin bazı özel

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği

Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği Tü rkiye V. Tarım ko nom isi Kongresi 18-20 y lü l 2002 rzurum Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği Aygül FA/LIOĞLÜ C ıa T Gölge K a lkın m a İdaresi Başkanlığı, W illy Grandi Sok N o.5 Çankaya/

Detaylı

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k,

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k, ümran j g g düşünce kültür sivasei Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Yayın Danışmanı Yusuf Kaplan Yazı İşleri M üdürü Veli Kahraman Yayın K urulu Uğur Altım,

Detaylı

Ümran. Küresel Sıkıyönetim, Ne İşe Yarar. Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve T ic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız. Yayın Koordinatörü Kani Torun

Ümran. Küresel Sıkıyönetim, Ne İşe Yarar. Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve T ic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız. Yayın Koordinatörü Kani Torun Ümran s-.m* O düşünce * kültür siyaset Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve T ic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Yayın Koordinatörü Kani Torun Yayın Danışmanı Yusuf Kaplan Yazı İşleri Müdürü Veli Kahraman

Detaylı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Ercan Türkan DPT -YPKD Genel Müdürlüü Finansman Dairesi Bakanlıı Planlama Uzmanı ODTÜ ktisat Bölümü 12 Kasım 1997 Alternatif Kamu Açıı Tanımları Kamu Kesimi

Detaylı

mîhaber trafo altına kurulu yaşamlar Bizans ın son dermen Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi r^oer - ansı Yavın Organı > YıkJa Oırnez yayımlanır.

mîhaber trafo altına kurulu yaşamlar Bizans ın son dermen Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi r^oer - ansı Yavın Organı > YıkJa Oırnez yayımlanır. mîhaber M armara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı A ğustos 2001 www.iletisim.marun.eclu.tr/mihaber trafo altına kurulu yaşamlar Bizans ın son dermen Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

İmza. İmza. İmza. İmza. İmza

İmza. İmza. İmza. İmza. İmza Sayfa: 1/7 Revizyonun Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı. KAPSAM: Tıbbi birimler, Sterilizasyon, Temizlik hizmetleri Hazırlayan Kıymet Çelebi Enfeksiyon Hemşiresi Kontrol Funda BATMAZOĞLU Kalite Koordinatörü

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E V IE W O F T H E F A C U L T Y O F FO R E ST R Y,

Detaylı

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır DAMLACIK İZOLASYONU Menenjit: ( H. influenzae tip B Neisseria meningitidis enfeksiyonu İnvaziv Neisseria Meningitidis Sepsis Enfeksiyonu Büyük partiküllü (>5μm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır.

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

EL HİJYENİ PROGRAMI PROSEDÜRÜ

EL HİJYENİ PROGRAMI PROSEDÜRÜ Dok No:ENF.PR.02 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 7 1.0 AMAÇ: Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla tüm hastane çalışanları, hastalar,

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

YURTTAŞLIK VE EĞİTİM

YURTTAŞLIK VE EĞİTİM r L YURTTAŞLIK VE EĞİTİM r TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YURTTAŞLIK ve EĞİTİM T Ü R K E Ğ İT İM D E R N E Ğ İ X X. E Ğ İT İM T O P L A N T I S I 21-2 2 K A S IM 1 9 S 6 ISBN 975-7583-15-4 f 3Ü ZELİŞ O

Detaylı

Mantolama Sistemleri. Ü rü n ve Fiyat Listesi K atalogu

Mantolama Sistemleri. Ü rü n ve Fiyat Listesi K atalogu Ü rü n ve K atalogu 2016 16 DNS İZOSET KARBONLU MANTOLAMA PAKET SİSTEM İZOSET EPS Karbonlu Paket Liste Fiyatı Birim Br/m2 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm İzoset Yalıtım Levhası Karbonlu 16 kg/m3 240,00 TL

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANMA REHBERİ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANMA REHBERİ 1 / 7 1. AMAÇ: Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun el temizliği ve eldiven kullanma

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI Hemşireler, hastabakıcılar ve labaratuvar personeli en yüksek risk grupları olarak görülmektedir. Yaralanmalarda ilk sırayı, enjektör iğnesinin kapağının işlem sonrasında

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI 12.09.2013 0 0 1 / 5 1. AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), kuş gribi, domuz gribi

Detaylı

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 ~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi Ver: 2011-4478 Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 rr t r u ^ v .. Z f ~ / f é - T \fsjl. U. 6 j r ^ 9 ^ s T A ^ i _ r İui-K. 'Z t**ol. ^.A u -fil ^ 9h^ -?^W

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI Dok. Kodu: YÖN.TL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Kasım 2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1.AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı

Detaylı

El Hijyeni. Prof. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı / Samsun

El Hijyeni. Prof. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı / Samsun El Hijyeni Prof. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı / Samsun Deri ve Flora Derimiz yaklaşık olarak 1.5 metre kare alana sahip

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

103 laboratuvarürünleri. H O R T U M L A R - k a u ç u k

103 laboratuvarürünleri. H O R T U M L A R - k a u ç u k 2016 HORTUMLAR 103 laboratuvarürünleri H O R T U M L A R - k a u ç u k > Uluslararası standartlara uygun olarak 45A sertlik derecesinde en iyi kalite saf, esnek ve doğal kauçuktan üretilirler. > -25 C

Detaylı

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1 Kuş Gribi ve Korunma Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Avian Influenza Virus Orthomyxoviridae Hemaglütinin, Nöraminidaz H5

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon. Prof. Dr. Saim DAYAN

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon. Prof. Dr. Saim DAYAN Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prof. Dr. Saim DAYAN 1 Hastanede Enfeksiyon Kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon El hijyeni Sürveyans-izolasyon önlemleri 2 Giriş Mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

TEHLİKE ELLERİNDE EL HİJYENİ. EKK UZM DR.H.KAYA SÜER NEU Tıp Fakültesi

TEHLİKE ELLERİNDE EL HİJYENİ. EKK UZM DR.H.KAYA SÜER NEU Tıp Fakültesi EL HİJYENİ EKK UZM DR.H.KAYA SÜER NEU Tıp Fakültesi Tarihçe TEHLİKE ELLERİNDE Tarihçe - 1847 Normal Cilt Florası İnsan cildi bakterilerle kolonizedir. Florada yer alan bakterilerin sayısı cilt bölgesine

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ 1.0 AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), kuş gribi, domuz gribi ve mevsimsel influenza

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

LABORATUVARDA STANDART ÖNLEMLER

LABORATUVARDA STANDART ÖNLEMLER LABORATUVARDA STANDART ÖNLEMLER Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi NEVAL GENÇOL Sağlık k Personeli Meslek Riskleri Enfeksiyon Radyasyon Toksik-kimyasal riskler Fiziksel riskler Kas-iskelet sistemi sorunları

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

E n do k rin o lo ji ve M e ta bo lizm a H a s ta lık la r ı E ğ itim H e m şire s i S e rpil E s m e n

E n do k rin o lo ji ve M e ta bo lizm a H a s ta lık la r ı E ğ itim H e m şire s i S e rpil E s m e n D İY A B E T T E A Ğ IZ V E D İŞ S A Ğ L IĞ I E n do k rin o lo ji ve M e ta bo lizm a H a s ta lık la r ı E ğ itim H e m şire s i S e rpil E s m e n A ğ ız s a ğ l ığ ı de y in c e : Çürüksüz dişler Sağlıklı

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi MSc.N. Duygu Gürsoy Muşovi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 1 2 Riskli Vücut Sıvıları-1 Kan Gözle görülür

Detaylı

Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık

Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık Tü rkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık İ.Bülent GÜRBÜZ A. Orkun EROL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Iarım Ekonomisi

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon Kontrol Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Hastane çalışanlarını

Detaylı

STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON VE ANTİSEPSİ TALİMATI

STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON VE ANTİSEPSİ TALİMATI Dok No:ENF.TL.07 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 7 1.0 AMAÇ:Hastanedeki tüm birimlerde sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon uygulamaları için yöntemlerin ve dezenfektan kullanım

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Kurum :. Adı : YARGITAY Ay: Yılı : Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..,

Detaylı

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 1 Kablolu İnternet Bağlantısı Resmi Yazıyla 10 Gün 2 Kablosuz İnternet Bağlantısı Sözlü Başvuru 5 Dakika 3 Web Sayfası Güncelleme/İlan /Duyuru Resmi Yazı

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV),

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. EL HİJYENİ Kalite Yönetim Birimi

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. EL HİJYENİ Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ VE AMBULANSLARDA EL HİJYENİ Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ KALİTE İÇİN EL ELE AMAÇ Tüm 112 çalışanlarına el hijyeni ile ilgili genel bilgi vermek Kişisel koruyucu ekipman kullanımının arttırılması

Detaylı

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği Serpil

Detaylı