VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 VI-6 KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

2 Muhasebat Genel Müdürlüğü KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 6/4/006 R.G. Sayısı : 650 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE () Bu Yönetmeliğin amacı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE () Bu Yönetmelik, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kesin hesaplarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE () Bu Yönetmelik, 0//00 tarihli ve 508 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 4 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 () Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Bakan: Maliye Bakanını, b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, c) Bütçe geliri tahakkuk hesapları: Kamu idaresi hesap planlarında yer alan ve sonuç hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı olan ilgili bilanço hesaplarını, ç) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumları, d) Genel bütçeli idareler: Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini, e) Kanun: 508 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu, f) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini, g) Özel bütçeli idareler: Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini, ğ) Strateji geliştirme birimi: Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi, h) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkanını, ifade eder. Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

3 Muhasebat Genel Müdürlüğü İKİNCİ BÖLÜM Kesin Hesap Cetvellerinin Hazırlanması ve Düzenlenecek Cetveller Kesin hesap cetvellerinin hazırlanması ve gönderilmesi MADDE 5 () Kesin hesap cetvel ve belgeleri, strateji geliştirme birimi tarafından bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır. () Genel ve özel bütçeli kurumlarda cetvel ve belgeler, izleyen malî yılın Mayıs ayının onbeşine kadar ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanmış olarak dört nüsha halinde Bakanlığa gönderilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştayın bütçesi ile ilgili olarak düzenlenecek kesin hesap cetvellerinin bir örneği aynı süre içerisinde, kesin hesap kanun tasarısına eklenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ise, izleyen malî yılın Mayıs ayının onbeşine kadar bir örneğini doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, bir örneğini Sayıştay Başkanlığına ve bir örneğini de merkezi yönetim kesin hesabına eklenmek üzere Bakanlığa gönderirler. () Genel bütçeli idareler bütçe gelirleri kesin hesap cetveli de aynı süre içinde Bakanlıkça hazırlanır. (4) Devlet borçları ve hazine garantilerine ilişkin cetveller Hazine Müsteşarlığınca düzenlenir ve kesin hesap kanun tasarısı ekine bağlanmak üzere en geç Haziran ayının onbeşine kadar Bakanlığa gönderilir. (5) İdarelerin kesin hesaplarının Bakanlığa ve Sayıştaya elektronik ortamda verilmesine ilişkin düzenlemeler Bakanlıkça yapılır. Kamu idarelerince düzenlenecek kesin hesap cetvelleri MADDE 6 () Kamu idarelerince düzenlenecek cetveller aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu cetveller ilgili kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerince Üçüncü Bölümde belirlenen esaslara göre düzenlenir. a) Bakanlar ve üst yöneticiler cetveli (Form: ) b) Geçici mizan ve kesin mizan (Form:, /) c) Bütçe giderleri kesin hesap cetveli (Form: ) ç) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali (Form: /) d) Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali (Form: /) e) Kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali (Form: /) f) Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali (Form: /4) g) Geçen yıldan devreden ödenekler cetveli (Form: /5) ğ) Ertesi yıla devredilen ödenekler cetveli (Form: /6) h) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre yıl içinde ve mahsup döneminde yapılan bütçe giderleri icmali (Form: /7) ı) Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek üstü bütçe giderleri icmali (Form: /8) i) Karşılaştırmalı bütçe giderleri kesin hesap cetveli (Form: /9) j) Bütçe giderleri kesin hesap cetveli açıklaması (Form: /0) k) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli (Form: 4) l) Bütçe gelirleri kesin hesap icmali (Form: 4/) Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

4 Muhasebat Genel Müdürlüğü m) Şartlı bağış ve özel gelirler cetveli (Form: 4/) n) Karşılaştırmalı bütçe gelirleri kesin hesap cetveli (Form: 4/) o) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli açıklaması (Form: 4/4) ö) Yıl içinde silinen kamu alacakları cetveli (Form: 5) p) Kesinleşen Sayıştay ilâmları uygulama sonuçları cetveli (Form: 6) r) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri, s) Bakanlıkça uygun görülecek diğer belge ve cetveller. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kesin Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesine İlişkin Esaslar Bakanlar ve üst yöneticiler cetveli MADDE 7 () Bu cetvelde, kesin hesabın ait olduğu malî yıl içinde asil ve vekil olarak görev yapan bakanlar ile üst yöneticilerin adı ve soyadı, göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri gün, ay ve yıl olarak gösterilir. Tarihler arasında resmi tatil günleri dahil boşluk bırakılmaz. Geçici mizan ve kesin mizan MADDE 8 () Geçici mizan ve kesin mizan, muhasebe yönetmeliklerinde gösterilen hesap planına uygun olarak ve hesap bazında düzenlenir. Bu mizanlar genel bütçeli idareler için Bakanlıkça düzenlenir. Bütçe giderleri kesin hesap cetveli MADDE 9 () Bu cetvel, bütçe giderlerinin kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın dört düzeyini, finansal sınıflandırmayı ve ekonomik sınıflandırmanın iki düzeyini gösterecek şekilde düzenlenir. () Cetvelin; a) "Başlangıç Ödeneği", "Kurum Dışı Aktarmalarla Eklenen Ödenek", "Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen Ödenek", "Yedek Ödenekten Aktarmalarla Eklenen Ödenek" ve "Yıl İçinde Eklenen Özel Ödenek" sütunları genel toplamlarının, kurum merkez muhasebe biriminin geçici mizanındaki 90- Bütçe Ödenekleri Hesabı ilgili yardımcı hesaplarının alacak kalanına, b) "Kesinti", "Kurum Dışı Aktarmalarla Düşülen Ödenek", "Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen Ödenek", "Yedek Ödenekten Aktarmalarla Düşülen Ödenek", "Yıl İçinde İptal Edilen Ödenek" sütunları genel toplamlarının, kurum merkez muhasebe biriminin geçici mizanındaki 90- Bütçe Ödenekleri Hesabı ilgili yardımcı hesaplarının borç kalanına, c) "Geçen Yıldan Devreden Ödenek" ve "Geçen Yıldan Devreden Özel Ödenek" sütunlarındaki tutarların, "Geçen Yıldan Devreden Ödenekler Cetveli"nde (Form: /5) gösterilen birinci ve ikinci ara toplam sütunlarındaki tutarlara, ç) "Bütçe Gideri" sütunu genel toplamının, kesin hesabı düzenlenen yıl kurum geçici mizanındaki 80- Bütçe Giderleri Hesabı borç kalanı ile kesin hesabı düzenlenen yılın mahsup döneminde yapılan bütçe giderleri toplamına, d) "Ödenek Üstü Bütçe Giderleri" sütunundaki tutarların, "Toplam Ödenek" sütunu tutarlarından, "İptal Edilen Ödenek", "Ertesi Yıla Devredilen Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5 Muhasebat Genel Müdürlüğü Ödenek" ve "Bütçe Gideri" sütunları tutarlarının düşülmesi sonucu bulunan olumsuz farka, e) "İptal Edilen Ödenek" sütunundaki tutarların, yıl sonunda ilgili tertipler itibarıyla iptal edilen ödenek tutarlarına, f) "Ertesi Yıla Devredilen Ödenek" sütunundaki tutarların "Ertesi Yıla Devredilen Ödenekler Cetvelinde" (Form: /6) gösterilen tutarlara, eşit olması gerekir. () Bu cetvelin son sayfası ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanır. Fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali MADDE 0 () Bu cetvel, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyine göre düzenlenir. () Cetvel; "Toplam Ödenek", "Gönderilen Ödenek", "Bütçe Gideri", "Ödenek Üstü Bütçe Gideri", "İptal Edilen Ödenek" ve "Ertesi Yıla Devredilen Ödenek" sütunlarından oluşur. () Bu cetvelin her bir sütun genel toplamının, Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelinde (Form: ) aynı adlarla gösterilen sütunların genel toplamlarına eşit olması gerekir. (4) Cetvelin "Gönderilen Ödenek" sütununa, bütçede öngörülen ödeneklerden merkezde veya merkez dışında kullanılmak üzere ödenek gönderme belgesi ile gönderilen ödenek tutarı kaydedilir. Bu sütun genel toplamının kurum geçici mizanındaki 90- Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabının ilgili yardımcı hesaplarının borç kalanına eşit olması gerekir. Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali MADDE () Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre düzenlenir. () Cetvel, "Toplam Ödenek", "Gönderilen Ödenek", "Bütçe Gideri", "Ödenek Üstü Bütçe Giderleri", "İptal Edilen Ödenek" ve "Ertesi Yıla Devredilen Ödenek" sütunlarından oluşur. () Bu cetvelin her bir sütun genel toplamının, Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelinin (Form: ) aynı adlarla gösterilen sütunlarının genel toplamlarına, "Gönderilen Ödenek" sütunu toplamının ise Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali (Form:/) "Gönderilen Ödenek" sütunu toplamına eşit olması gerekir. Kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali MADDE () Bu cetvel, kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre düzenlenir. () Cetvel, "Toplam Ödenek", "Gönderilen Ödenek", "Bütçe Gideri", "Ödenek Üstü Bütçe Giderleri", "İptal Edilen Ödenek" ve "Ertesi Yıla Devredilen Ödenek" sütunlarından oluşur. () Bu cetvelin her bir sütun genel toplamının, Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli (Form: ) ile Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri İcmalinde (Form:/) aynı adlarla gösterilen sütunların genel toplamlarına eşit olması gerekir. 4 Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

6 Muhasebat Genel Müdürlüğü Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali MADDE () Bu cetvel, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelinin icmali olup, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi satırlara, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi de sütunlara yazılır. Her bir sütun "Toplam Ödenek" ve "Bütçe Gideri" olmak üzere ikiye ayrılır. () Bu cetvelin "Toplam" sütununda gösterilen "Toplam Ödenek" ve "Bütçe Gideri" sütunları genel toplamlarının, Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelinin (Form: ) aynı adlarla gösterilen sütunlarının genel toplamlarına eşit olması gerekir. Geçen yıldan devreden ödenekler cetveli MADDE 4 () Bu cetvel, geçen yıldan devreden bütçe ödeneklerine ilişkin olarak kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın dört düzeyini, finansal sınıflandırmayı ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyini gösterecek şekilde düzenlenir. () Cetvelin sütun genel toplamlarının, kurum merkez muhasebe biriminin kesin hesabı düzenlenen yıl geçici mizanındaki 90- Bütçe Ödenekleri Hesabının; a) Merkezi yönetim bütçe kanunu veya ilgili diğer kanunların verdiği yetkiye dayanılarak bir önceki yıldan devreden ödeneklerin kaydedildiği "Diğer Kanunlar Gereğince Devreden Ödenek", b) Bir önceki yıldan devreden akreditifler ile işin bitim süresinin uzatılması ve bu sürenin ertesi yıla taşması nedeniyle bir önceki yıldan devreden taahhüt kalanının (özel ödeneklerden devreden akreditif ve taahhüt kalanları hariç) kaydedildiği "508 S.K. 5 inci Maddesi Gereğince Devreden Ödenek/Akreditif Artığı", c) Dış proje kredilerinden ödeneği bulunduğu halde çeşitli nedenlerle bir önceki yıl sonuna kadar harcanmayan ve Devlet Planlama Teşkilatınca yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla ertesi yıla devredilmesi gereken dış proje kredileri tutarı ile ödeneğine dayanılarak verilen avans ve açılan akreditiflerden yapılan çekiş tutarlarından bir önceki yıl sonuna kadar mahsubu yapılamayanların kaydedildiği "4749 S.K. Göre Devreden Dış Proje Kredisi Akreditif ve Avans Artığı", ç) Bir önceki yıldan 508 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince devredilen ödeneklerden kesin hesabı çıkarılan yılda ödenek kaydı yapılanların kaydedildiği "508 S.K. 9 uncu Maddesi Gereğince Devreden Ödenek", d) Bir önceki yıldan 508 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince devredilen özel ödeneklerden kesin hesabı çıkarılan yılda ödenek kaydı yapılanların kaydedildiği "508 S.K. 40 ıncı Maddesi Gereğince Devreden Ödenek", yardımcı hesaplarının alacak kalanlarına eşit olması gerekir. Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5

7 Muhasebat Genel Müdürlüğü Ertesi yıla devredilen ödenekler cetveli MADDE 5 () Bu cetvel, ertesi yıla devredilen bütçe ödeneklerine ilişkin olarak kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın dört düzeyini, finansal sınıflandırmayı ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyini gösterecek şekilde düzenlenir. () Cetvelin sütun genel toplamlarının, kurum merkez muhasebe biriminin kesin hesabı düzenlenen yıl geçici mizanındaki 90-Bütçe Ödenekleri Hesabının; a) Merkezi yönetim bütçe kanunu veya ilgili diğer kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ertesi yıla devredilen ödeneklerin kaydedildiği "Diğer Kanunlar Gereğince Devredilen Ödenek", b) Ertesi yıla devredilen akreditifler ile işin bitim süresinin uzatılması ve bu sürenin ertesi yıla taşması nedeniyle ertesi yıla devredilen taahhüt kalanının (özel ödeneklerden devredilen akreditif ve taahhüt kalanları hariç) kaydedildiği "508 S.K. 5 inci Maddesi Gereğince Devredilen Ödenek/Akreditif Artığı" ve "508 S.K. 5 inci Maddesi Gereğince Devredilen Ödenek/Taahhüt Artığı", c) Dış proje kredilerinden ödeneği bulunduğu halde çeşitli nedenlerle kesin hesabı çıkarılan yıl sonuna kadar harcanamayan ve Devlet Planlama Teşkilatınca yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla ertesi yıla devredilmesi gereken dış proje kredileri tutarı ile ödeneğine dayanılarak verilen avans ve açılan akreditiflerden yapılan çekiş tutarlarından kesin hesabı çıkarılan yıl sonuna kadar mahsubu yapılamayanların kaydedildiği "4749 S.K. Göre Devredilen Dış Proje Kredisi Akreditif ve Avans Artığı", ç) 508 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince, kesin hesabı çıkarılan yılda harcanmayan özel ödeneklerden ertesi yıla devredilenlerin kaydedildiği "508 S.K. 9 uncu maddesi Gereğince Devreden Ödenek", d) 508 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, kesin hesabı çıkarılan yılda harcanmayan özel ödeneklerden ertesi yıla devredilenlerin kaydedildiği "508 S.K. 40 ıncı Maddesi Gereğince Devreden Ödenek", yardımcı hesaplarının borç kalanlarına eşit olması gerekir. Fonksiyonel sınıflandırmaya göre yıl içinde ve mahsup döneminde yapılan bütçe giderleri icmali MADDE 6 () Bu cetvel, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyini gösterecek şekilde düzenlenir. () Cetvelin, "Yılı Bütçe Gideri" sütunu genel toplamının, kesin hesabı hazırlanan yıla ilişkin kurum geçici mizanındaki 80-Bütçe Giderleri Hesabının borç kalanına; "Mahsup Dönemi Bütçe Gideri" sütunu genel toplamının ise, kesin hesabı çıkarılan yılın mahsup döneminde yapılan bütçe giderleri toplamına; "Toplam Bütçe Gideri" sütunundaki tutarların ise her iki sütundaki tutarların toplamına eşit olması gerekir. Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek üstü bütçe giderleri icmali MADDE 7 () Bu cetvel, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyini gösterecek şekilde düzenlenir. 6 Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

8 Muhasebat Genel Müdürlüğü () Bütçe içinde karşılanmayan ve bütçe giderleri kesin hesap cetvelinde ödenek üstü bütçe gideri olarak gösterilen tutarlar ve kesin hesap kanunu tasarısı ile tamamlayıcı ödenek alınması gereken bütçe giderleri bu cetvelde toplu olarak gösterilir. () Cetvelin "Toplam" sütunu genel toplamının, "Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli"nin (Form: ) "Ödenek Üstü Bütçe Giderleri" sütunu genel toplamına eşit olması gerekir. Karşılaştırmalı bütçe giderleri kesin hesap cetveli MADDE 8 () Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre düzenlenir. () Cetvel; kesin hesabı düzenlenen yıldan önceki iki yıla ve kesin hesabı düzenlenen yıla ilişkin "Bütçe Başlangıç Ödeneği", "Toplam Ödenek", "Bütçe Giderleri" ve "Giderin Toplam Ödeneğe Oranı" sütunlarından oluşur. () Cetvelin; a) Kesin hesabı düzenlenen yıldan önceki iki yıla ilişkin "Bütçe Başlangıç Ödeneği", "Toplam Ödenek" ile gerçekleşen "Bütçe Gideri" sütunları genel toplamlarının önceki iki yılın kesin hesabında gösterilen ilgili sütun genel toplamlarına, b) Kesin hesabı düzenlenen yıla ilişkin "Bütçe Başlangıç Ödeneği", "Toplam Ödenek" ve "Bütçe Gideri" sütunu tutarı genel toplamlarının ise "Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli"nin (Form: ) aynı adlarla gösterilen sütunlarının genel toplamlarına, eşit olması gerekir. Bütçe giderleri kesin hesap cetveli açıklaması MADDE 9 () Bütçe giderleri kesin hesap cetvelinin açıklaması, bütçe hazırlama rehberi dikkate alınarak hizmet gerekçeleri belirtilmek suretiyle açık ve anlaşılır biçimde yapılır. Ödenek ve gider arasındaki farklar, nedenleri, iptal edilen ödenekler ve iptal edilme nedenleri açıklanır. Ödeneklerin bütçe giderlerine oranı gösterilerek, hedef, malî ve fiziki gerçekleşme durumu, bütçe başlangıç ödeneğine göre sapmalar ve nedenleri hakkında yeterli bilgi verilir. Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli MADDE 0 () Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre düzenlenir. () Cetvelin, bütçe gelirlerinin ekonomik kodları itibarıyla; a) "Bütçe Geliri Tahmini" sütunu genel toplamının, kesin hesabı çıkarılan yıl kurum bütçesinin (B) cetvelinde gösterilen gelir tahminleri toplamına, b) "Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Artığı" sütunu genel toplamının, kesin hesabı çıkarılan yıldan bir önceki yıl kurum kesin mizanında gösterilen bütçe geliri tahakkuk hesapları borç kalanları toplamına, c) "Yılı Tahakkuku" sütunu genel toplamının, kesin hesabı çıkarılan yılın kurum kesin mizanındaki bütçe geliri tahakkuk hesapları borç kalanları toplamından "Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Artığı" sütunu genel toplamı düşüldükten sonra kalan tutara, Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7

9 Muhasebat Genel Müdürlüğü ç) "Toplam Tahakkuk" sütunundaki tutarların, "Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Artığı" sütun tutarları ile "Yılı Tahakkuku" sütun tutarları toplamlarına, d) "Ret ve İadeler" sütunlarındaki tutarların, kesin hesabı çıkarılan yıl kurum geçici mizanında gösterilen 80- Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı ilgili yardımcı hesaplarının borç kalanları toplamına, e) "Net Tahsilat" sütunundaki tutarların, kesin hesabı çıkarılan yıl sonu itibarıyla kurum geçici mizanında gösterilen 800- Bütçe Gelirleri Hesabı ilgili yardımcı hesaplarının alacak kalanı tutarından 80- Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı ilgili yardımcı hesaplarının borç kalanı düşüldükten sonra kalan tutara, f) "Ertesi Yıla Devredilen Tahakkuk Artığı" sütunundaki tutarların, kesin hesabı çıkarılan yıla ilişkin kurum kesin mizanında görülen bütçe geliri tahakkuk hesapları ilgili yardımcı hesaplarının borç kalanlarına, eşit olması gerekir. () Bu cetvel genel bütçeli idarelerin bütçe gelirleri için Bakanlıkça düzenlenir ve bu cetvelde gösterilen tutarların genel bütçeli idareler kesin mizanı ilgili gelir hesaplarında gösterilen tutarlara eşit olması gerekir. Bu cetvelin son sayfası ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanır. Bütçe gelirleri kesin hesap icmali MADDE () Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre düzenlenir. () Cetvel; "Bütçe Geliri Tahmini" ve "Net Tahsilat" sütunlarından oluşur. () Cetvelin her bir sütun genel toplamının, "Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli"nin (Form: 4) aynı adlarla gösterilen sütunlarının genel toplamlarına eşit olması gerekir. (4) Bu cetvel genel bütçeli idareler için Bakanlıkça düzenlenir. Şartlı bağış ve özel gelirler cetveli MADDE () Bu cetvel, kamu yararına kullanılmak üzere 508 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince elde edilen özel gelirler ile aynı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar için ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre düzenlenir. () Cetvelin; a) "Bütçe Geliri Tahmini" sütunu genel toplamının, kesin hesabı çıkarılan yıl kurum bütçesinin (B) cetvelinde gösterilen özel gelir tahminleri toplam tutarına, b) "Toplam Bütçe Geliri" sütunundaki tutarların, kesin hesabı çıkarılan yıl kurum geçici mizanındaki 800- Bütçe Gelirleri Hesabı ile - Emanetler Hesabının ilgili özel gelir yardımcı hesaplarının alacak kalanları toplamına, c) "İptal Edilen Özel Gelir" sütunundaki tutarların, ilgili özel gelir yardımcı hesapları itibarıyla iptal edilen özel gelir tutarlarına, 8 Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

10 Muhasebat Genel Müdürlüğü ç) "Ret ve İadeler" sütunlarındaki tutarların, kesin hesabı çıkarılan yıl kurum geçici mizanındaki 80- Bütçe Gelirleri Ret ve İadeler Hesabı ilgili yardımcı hesaplarının borç kalanlarına, d) "Net Gelir" sütunundaki tutarların, "Toplam Bütçe Geliri" sütun tutarları ile "Ret ve İadeler" sütun tutarları arasındaki farka, e) "Bütçe Gideri" sütunu genel toplamının, "Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli"nde gösterilen (Form: ) özel ödenekler finans kodundan yapılan bütçe gideri toplamına, f) "Ertesi Yıla Devredilen Özel Gelir" sütunu genel toplamının, kesin hesabı çıkarılan yıla ilişkin kurum geçici mizanındaki - Emanetler Hesabı ilgili özel gelir yardımcı hesaplarının alacak kalanı toplamına, eşit olması gerekir. Karşılaştırmalı bütçe gelirleri kesin hesap cetveli MADDE () Bu cetvel, bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre düzenlenir. () Cetvel, kesin hesabı düzenlenen yıl ile önceki iki yılın bütçeleri (B) cetvellerinde gösterilen "Bütçe Geliri Tahmini" sütunu ile "Toplam Tahakkuk", "Net Tahsilat", "Tahsilatın Tahmine Oranı" ve "Tahsilatın Tahakkuka Oranı" sütunlarından oluşur. () Cetvelin; a) Kesin hesabı düzenlenen yıldan önceki iki yıla ilişkin "Bütçe Geliri Tahmini" "Toplam Tahakkuk" ve "Net Tahsilat" sütunları toplamlarının önceki iki yıl kesin hesabında gösterilen tutarlara, b) Kesin hesabı düzenlenen yıla ilişkin "Bütçe Geliri Tahmini", "Toplam Tahakkuk" ve "Net Tahsilat" sütunları toplamlarının; "Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli"nde (Form: 4) gösterilen "Bütçe Geliri Tahmini", "Toplam Tahakkuk" ve "Net Tahsilat" sütunları toplamlarına, eşit olması gerekir. (4) Bu cetvel genel bütçeli idarelerin bütçe gelirleri için Bakanlıkça düzenlenir. Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli açıklaması MADDE 4 () Bu cetvel, bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde, kesin hesabı düzenlenen yılın bütçe tahminleri ile hedeflenen gelirlerini, gelir gerçekleşmelerini ve bunlardaki sapmaların nedenlerini içerecek şekilde hazırlanır. () Bu cetvel genel bütçeli idareler için Bakanlıkça düzenlenir. Yıl içinde silinen kamu alacakları cetveli MADDE 5 () İdare hesaplarında kayıtlı olup, zorunlu veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan kamu alacaklarından silinenler bu cetvelde gösterilir. () Cetvel, 508 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi gereğince; merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen parasal sınıra kadar Maliye Bakanı ve ilgili kamu idaresi üst yöneticilerince silinenler ile kesin hesabı düzenlenen yıla ilişkin merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı cetvele dayanılarak silinen kamu alacaklarının ve bunların toplamının gösterildiği sütunlardan oluşur. Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9

11 Muhasebat Genel Müdürlüğü Cetvelin "Silinen Toplam Kamu Alacağı" sütunundaki tutarların, 60- Giderler Hesabının ilgili yardımcı hesaplarının borç kalanlarına eşit olması gerekir. () Bu cetvel, genel bütçeli idarelerin silinen alacakları için Bakanlıkça düzenlenir. Kesinleşen Sayıştay ilâmları uygulama sonuçları cetveli MADDE 6 () Bu cetvele, kesin hesapların ait olduğu yılın sonuna kadar Sayıştay tarafından tazminine hükmedilen kamu zararı tutarlarına ilişkin ilâmın yılı ve numarası, ilâmın kesinleştiği yıl, borç tutarı, silme-düşme terkin tutarı, silme-düşme terkinden sonra kalan borç tutarı, yapılan tahsilat ve ertesi yıla devredilen borç tutarı ile bunlara ilişkin oranlar kaydedilir. () Bu cetvel, genel bütçeli idareler için Bakanlıkça düzenlenir. Hazine Müsteşarlığınca düzenlenecek devlet borçları ve hazine garantileri cetvelleri MADDE 7 () Hazine Müsteşarlığınca, Hazine hesaplarında kayıtlı iç borçlar, dış borçlar ve Hazine garantileri için düzenlenecek cetveller aşağıda gösterilmiştir. a) Devlet İç Borçları Cetveli (Form: 7) b) Devlet İç Borçları Cetveli Açıklaması (Form: 7/) c) Devlet Dış Borçları Cetveli (Form: 7/) ç) Devlet Dış Borçları Cetveli Açıklaması (Form: 7/) d) Hazine Garantili Borçlar Cetveli (Form: 7/4) e) Hazine Garantili Borçlar Cetveli Açıklaması (Form: 7/5) () İç ve dış borçlara ilişkin cetvellerin düzenlenmesinde borçların vadeleri ve borçlanma araçları dikkate alınır. () Cetvellerin sütun genel toplamlarının, genel mizandaki ilgili hesapların kalanlarına eşit olması gerekir. Fark olması halinde nedeni ilgili cetvelin altında açıklanır. Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri MADDE 8 () Mal yönetim hesabına ilişkin cetveller, Kanunun 44 üncü maddesi gereğince Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelik ekindeki örneklerine uygun olarak düzenlenir. Diğer belge ve cetveller MADDE 9 () Kesin hesaplara eklenmesi gerekli görülen diğer belge ve cetveller ile bu Yönetmelik eki cetvellerde yılı bütçe kanunlarına paralel olarak yapılacak değişiklikler Bakanlıkça belirlenerek duyurulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Kesin hesap kanunu tasarısının hazırlanması MADDE 0 () Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden gelen kesin hesap cetvelleri Bakanlıkça konsolide edilerek kesin hesap kanunu tasarısı hazırlanır. Kesin hesap kanunu tasarısının ekinde; a) Genel kesin mizan, b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması, c) Karşılaştırmalı bütçe gelirleri kesin hesap cetveli, 0 Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

12 Muhasebat Genel Müdürlüğü ç) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması, d) Karşılaştırmalı bütçe giderleri kesin hesap cetveli, e) Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı, f) Devlet iç ve dış borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller ve açıklaması, g) Yıl içinde silinen kamu alacakları cetveli, ğ) Kesinleşen Sayıştay ilâmları uygulama sonuçları cetveli, h) Mal yönetimi hesabı icmal cetvelleri, ı) Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeler, yer alır. () Hazırlanan kanun tasarısı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte, izleyen malî yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Başbakanlığa ve bir örneği de Sayıştay Başkanlığına gönderilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Mizan bilgileri ile kesin hesap cetvelleri arasındaki uyumsuzluk MADDE () Kesin hesap cetvellerindeki bilgilerin konsolide mizan bilgileri ile tutarlı olması şarttır. Kurumlardan gelen kesin hesaba esas cetveller ile mizanlardaki bilgiler arasında tutarsızlık olması halinde Bakanlık uyumsuzluğun giderilmesini ilgili kamu idaresinden ister. Bakanlıkça verilen süre içinde uyumsuzluğun giderilmemesi halinde durum Başbakanlığa ve Sayıştay Başkanlığına bildirilir. Yürürlük MADDE () Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE () Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

13 KURUMU : ADI SOYADI BAKANLAR VE ÜST YÖNET C LER CETVEL YILI : BAKANIN ÜST YÖNET C N N GÖREVE BA LAMA TAR H GÖREVDEN AYRILMA TAR H ADI SOYADI GÖREVE BA LAMA TAR H GÖREVDEN AYRILMA TAR H Form: 4

14 KURUMU : KODU GEÇ C M ZAN HESAPLARIN TUTARI KALANI YILI: ADI BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK GENEL TOPLAM Form: 5

15 KES N M ZAN KURUMU: YILI: HESAPLARIN TUTARI KALANI KODU ADI BORÇ ALACAK BORÇ GENEL TOPLAM ALACAK Form: / 6

16 KURUMU : AÇIKLAMA I II III IV I II III IV * Geçen Y ldan Devreden Ödenekler Cetveli (Form:/5 ) nin "-Ara Toplam" sutun tutar kaydedilecektir. ** Geçen Y ldan Devreden Ödenekler Cetveli (Form:/5) nin "-Ara Toplam" sutun tutar kaydedilecektir. BÜTÇE ÖDENE Form: /A F NANSAL EKONOM K KURUMSAL FONKS YONEL I II GENEL TOPLAM BÜTÇE G DERLER BA LANGIÇ ÖDENE KES NT () () GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK * () B Ü T Ç E KURUM DI I AKTARMALARLA EKLENEN ÖDENEK DÜ ÜLEN ÖDENEK (4) (5) KURUM Ç AKTARMALARLA EKLENEN ÖDENEK DÜ ÜLEN ÖDENEK (6) (7) 7

17 YEDEK ÖDENEKTEN AKTARMALARLA EKLENEN ÖDENEK DÜ ÜLEN ÖDENEK (8) (9) KES N HESAP CETVEL L E M L E R Y I L S O N U BÜTÇE KANUNU VE ÖZEL KANUNLAR GERE NCE TOPLAM ÖDENEK YIL Ç NDE PTAL ÖDENEK ÜSTÜ BÜTÇE () BÜTÇE G DER ED LEN ÖDENEK G DER (5)= [( )- (4) GEÇEN YILDAN () [-(6+7)]-4 YIL Ç NDE EKLENEN ÖZEL ( )] DEVREDEN ÖZEL ÖDENEK ÖDENEK ** () (0) YILI: PTAL ED LEN ÖDENEK (6) ERTES YILA DEVRED LEN ÖDENEK (7) Form: /B 8

18 FONKS YONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE G DERLER CMAL KURUMU : GÖNDER LEN KODU AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE G DER ÖDENEK (*) ÖDENEK ÜSTÜ BÜTÇE G DER 0 GENEL KAMU H ZMETLER 0 SAVUNMA H ZMETLER 0 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 07 SA LIK H ZMETLER 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 09 E T M H ZMETLER 0 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER GENEL TOPLAM (*) Bu sütuna, ödenek gönderme belgesine ba lanmak suretiyle merkezdeki ve merkez d ndaki harcama birimlerine gönderilen ödenekler kaydedilecektir. YILI : PTAL ED LEN ÖDENEK ERTES YILA DEVRED LEN ÖDENEK Form: / 9

19 EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE G DERLER CMAL KURUMU : EKONOM K KODU I II PERSONEL G DERLER MEMURLAR SÖZLE MEL PERSONEL Ç LER GEÇ C PERSONEL D ER PERSONEL SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER MEMURLAR SÖZLE MEL PERSONEL Ç LER GEÇ C PERSONEL D ER PERSONEL M LLETVEK LLER MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ÜRET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLAR TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLAR YOLLUKLAR GÖREV G DERLER H ZMET ALIMLARI TEMS L VE TANITMA G DERLER MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER TEDAV VE CENAZE G DERLER FA Z G DERLER KAMU KURUMLARINA ÖDENEN Ç BORÇ FA Z G DERLER D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER DI BORÇ FA Z G DERLER SKONTO G DERLER KISA VADEL NAK T LEMLERE A T FA Z G DERLER CAR TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZ NE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN YURT DI INA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE G DERLER MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER GAYR MADD HAK ALIMLARI GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMAS GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER STOK ALIMLARI D ER SERMAYE G DERLER SERMAYE TRANSFERLER YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER YURT DI I SERMAYE TRANSFERLER BORÇ VERME YURT Ç BORÇ VERME YURT DI I BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE KUR FARKLARINI KAR ILAMA ÖDENE YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENE ÖNGÖRÜLEMEYEN G DERLER ÖDENE DEPREM G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE YEDEK ÖDENEK YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR ILAMA ÖDENE 8 MÜLTEC VE GÖÇMEN G DERLER ÖDENE D ER YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK GÖNDER LEN ÖDENEK BÜTÇE G DER ÖDENEK ÜSTÜ BÜTÇE G DER YILI: PTAL ED LEN ÖDENEK ERTES YILA DEVRED LEN ÖDENEK Form: / :

20 KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE G DERLER CMAL KURUMU : YILI: KURUMSAL KOD I II III IV AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK GÖNDER LEN ÖDENEK BÜTÇE G DER ÖDENEK ÜSTÜ G DER PTAL ED LEN ÖDENEK GENEL TOPLAM ERTES YILA DEVRED LEN ÖDENEK Form: / ;

21 KURUMU : AÇIKLAMA 0 0 SAVUNMA H ZMETLER 0 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 07 SA LIK H ZMETLER 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 09 E T M H ZMETLER SAVUNMA H ZMETLER 0 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 07 SA LIK H ZMETLER 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 09 E T M H ZMETLER 0 FONKS YONEL VE EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE G DERLER CMAL YILI : SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA PERSONEL G DERLER MAL VE H ZMET ALIM G DERLER FA Z G DERLER CAR TRANSFERLER DEVLET PR M G DERLER BÜTÇE G DER TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE G DER TOPLAM ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE G DER TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE G DER TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE G DER 0 TOPLAM BÜTÇE G DER TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE G DER TOPLAM ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK G DER TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE G DER ÖDENEK BÜTÇE G DER Form: /4 FONKS YONEL KODU GENEL KAMU H ZMETLER SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER GENEL TOPLAM AÇIKLAMA E K O N O M K K O D U SERMAYE G DERLER SERMAYE TRANSFERLER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER * FONKS YONEL KODU GENEL KAMU H ZMETLER SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER GENEL TOPLAM * Bu sütun sadece Maliye Bakanl taraf ndan doldurulacakt r 4

22 GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEKLER CETVEL KURUMU: YILI: KURUMSAL I II III IV I II III IV I II AÇIKLAMA D ER KANUNLAR GERE NCE DEVREDEN ÖDENEK (*) 508 S.K. 5. MADDES GERE NCE DEVREDEN ÖDENEK 4749 S.K. GÖRE DEVREDEN DI PROJE KRED S AKRED T F/AVANS ARTI I (*) GENEL TOPLAM * Bir önceki y ldan devredilen ödeneklerden sadece ödenek kayd yap lm olanlar kaydedilecektir. FONKS YONEL Akreditif Art (*) Taahhüt Art (*) ARA TOPLAM 508 S.K. 9. MADDES GERE NCE DEVREDEN ÖZEL ÖDENEK (*) 508 S.K. 40. MADDES GERE NCE DEVREDEN ÖZEL ÖDENEK (*) ARA TOPLAM GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEKLER TOPLAMI (+) Form:/5 F NANSAL EKONOM K 4

23 ERTES YILA DEVRED LEN ÖDENEKLER CETVEL KURUMU: YILI: KURUMSAL FONKS YONEL I II III IV I II III IV I II AÇIKLAMA 508 S.K. 5. MADDES GERE NCE D ER KANUNLAR DEVRED LEN ÖDENEK GERE NCE DEVRED LEN ÖDENEK Akreditif Art Taahhüt Art 4749 S.K. GÖRE DEVRED LEN DI PROJE KRED S AKRED T F/AVANS ARTI I ARA TOPLAM () 508 S.K. 9.MADDES GERE NCE DEVRED LEN ÖZEL ÖDENEK 508 S.K. 40.MADDES GERE NCE DEVRED LEN ÖZEL ÖDENEK ARA TOPLAM () GENEL TOPLAM ERTES YILA DEVRED LEN ÖDENEKLER TOPLAM (+) Form: /6 F NANSAL EKONOM K 44

24 FONKS YONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE YIL Ç NDE VE MAHSUP DÖNEM NDE YAPILAN BÜTÇE G DERLER CMAL KURUMU : YILI : KODU AÇIKLAMA YILI BÜTÇE G DER MAHSUP DÖNEM BÜTÇE G DER TOPLAM BÜTÇE G DER 0 GENEL KAMU H ZMETLER 0 SAVUNMA H ZMETLER 0 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 07 SA LIK H ZMETLER 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 09 E T M H ZMETLER 0 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER GENEL TOPLAM Form: /7 45

25 FONKS YONEL VE EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK ÜSTÜ BÜTÇE G DERLER CMAL KURUMU: AÇIKLAMA EKONOM K KODU PERSONEL G DERLER SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER MAL VE H ZMET ALIM G DERLER FA Z G DERLER YILI : CAR TRANSFERLER 0 GENEL KAMU H ZMETLER 0 SAVUNMA H ZMETLER 0 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 07 SA LIK H ZMETLER 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 09 E T M H ZMETLER 0 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER GENEL TOPLAM AÇIKLAMA SERMAYE G DERLER SERMAYE TRANSFERLER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM FONKS YONEL KODU FONKS YONEL KODU 0 0 GENEL KAMU H ZMETLER SAVUNMA H ZMETLER 0 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER 07 SA LIK H ZMETLER 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER 09 E T M H ZMETLER 0 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER GENEL TOPLAM Form: /8 46

26 KAR ILA TIRMALI BÜTÇE G DERLER KES N HESAP CETVEL KURUMU : YILI: EKONOM K KODU... YILI... YILI... YILI G DER N G DER N G DER N BÜTÇE BÜTÇE TOPLAM BÜTÇE AÇIKLAMA TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM BA LANGIÇ BÜTÇE G DER ÖDENE E ORANI BA LANGIÇ G DER BA LANGIÇ BÜTÇE G DER I II ÖDENEK ÖDENEK ÖDENE E ORANI ÖDENEK ÖDENE E ORANI ÖDENE () ÖDENE (6) (/) ÖDENE (9) () (5) (6/5) (8) (9/8) () (4) (7) % % % PERSONEL G DERLER MEMURLAR SÖZLE MEL PERSONEL Ç LER GEÇ C PERSONEL D ER PERSONEL SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER MEMURLAR SÖZLE MEL PERSONEL Ç LER GEÇ C PERSONEL D ER PERSONEL 7 M LLETVEK LLER MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ÜRET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV G DERLER H ZMET ALIMLARI TEMS L VE TANITMA G DERLER MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER TEDAV VE CENAZE G DERLER FA Z G DERLER KAMU KURUMLARINA ÖDENEN Ç BORÇ FA Z G DERLER D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER DI BORÇ FA Z G DERLER SKONTO G DERLER KISA VADEL NAK T LEMLERE A T FA Z G DERLER CAR TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZ NE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINDAN HANE HALKINAYAPILAN FAYDA ÖDEMELER YURT DI INA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE G DERLER MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER GAYR MADD HAK ALIMLARI GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER STOK ALIMLARI D ER SERMAYE G DERLER SERMAYE TRANSFERLER YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER YURT DI I SERMAYE TRANSFERLER BORÇ VERME YURT Ç BORÇ VERME YURT DI I BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE KUR FARKLARINI KAR ILAMA ÖDENE YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENE ÖNGÖRÜLEMEYEN G DERLER ÖDENE DEPREM G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE YEDEK ÖDENEK YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR ILAMA ÖDENE 8 MÜLTEC VE GÖÇMEN G DERLER ÖDENE D ER YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM Form: /

27 BÜTÇE G DERLER KES N HESAP CETVEL AÇIKLAMASI KURUMU: KURUMSAL FONK. F N EKONOM K AÇIKLAMA I II III IV I I II YILI: Form: /0 48

28 KURUM : EKONOM K KODLAR I II II IV AÇIKLAMA GENEL TOPLAM BÜTÇE GEL RLER KES N HESAP CETVEL TAHAKKUK TAHS LAT BÜTÇE GEL R TAHM N GEÇEN YILDAN DEVREDEN TAHAKKUK ARTI I YILI TAHAKKUKU TOPLAM TAHAKKUK BÜTÇE GEL RLER NDEN RET VE ADELER NET TAHS LAT YILI : ERTES YILA DEVRED LEN TAHAKKUK ARTI I NET TAHS LATIN TAHM NE ORANI % Form: 4 49

29 BÜTÇE GEL RLER KES N HESAP CMAL KURUM : YILI : EKONOM K KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GEL R TAHM N NET TAHS LAT I II D ER MÜLK YET GEL RLER PARA CEZALARI VE CEZALAR ÇE TL VERG DI I GEL RLER K VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR VERG GEL RLER GEL R,KAR VE SERMAYE KAZANÇLARI ÜZER NDEN ALINAN VERG LER MÜLK YET ÜZER NDEN ALINAN VERG LER DAH LDE ALINAN MAL VE H ZMET VERG LER ULUSLARARASI T CARET VE MUAMELELERDEN ALINAN VERG LER D ER VERG LER DAR HARÇLAR VE ÜCRETLER, SANAY DI I VE ARIZ SATI LAR VERG DI I GEL RLER TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER MAL OLMAYAN TE EKKÜL VE KAMU MAL KURULU LARINDAN GEL RLER SERMAYE GEL RLER SAB T SERMAYE VARLIKLARININ SATI I STOKLARIN SATI I ARAZ VE MADD OLMAYAN VARLIKLARIN SATI I DE ERL KA ITLARIN SATI I YURT DI INDAN VERG GEL RLER VERG DI I GEL RLER D ER RET VE ADELER ALINAN BA I VE YARDIMLAR GENEL TOPLAM RET VE ADELER (-) Form: 4/ 4:

30 ARTLI BA I VE ÖZEL GEL RLER CETVEL KURUM : YILI : ÖZEL GEL R KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GEL R TAHM N NET GEL R BÜTÇE G DER TOPLAM BÜTÇE GEL R (*) PTAL ED LEN ÖZEL GEL R (**) RET VE ADELER (***) I II III IV GENEL TOPLAM (*) Bu sütuna önceki y ldan devreden gelir ile y l içinde tahsil edilen gelir toplam yaz lacakt r. (**)Bu sütuna, Kanunlar n belirledi i yetkili makamca iptali uygun görülen özel gelir miktar, ilgili yard mc hesaplar itibar yla kaydedilir. (***) Bu sütuna, 80- Bütçe Gelirlerinden Red ve adeler hesab na borç kayd yla ilgiliinered ve iade edilen tutarlar, yard mc hesaplar itibar yla kaydedilir. ERTES YILA DEVRED LEN ÖZEL GEL R Form:4/ 4;

31 KAR ILA TIRMALI BÜTÇE GEL RLER KES N HESAP CETVEL KURUM : YILI : EKONOM K KODU NET TAHS LAT (6) TAHS LATIN TAHM NE ORANI (/) TAHS LATIN TAHAKKUKA ORANI (/) AÇIKLAMA BÜTÇE GEL R TAHM N () TOPLAM TAHAKKUK ()... YILI NET TAHS LAT () TOPLAM TAHAKKUK (5) BÜTÇE GEL R TAHM N (7) TOPLAM TAHAKKUK (8)... YILI NET TAHS LAT (9) TAHS LATIN TAHM NE ORANI (6/4) TAHS LATIN TAHAKKUKA ORANI (6/5) TAHS LATIN TAHM NE ORANI (9/7) TAHS LATIN TAHAKKUKA ORANI (9/8) BÜTÇE GEL R TAHM N (4)... YILI I II % % % VERG GEL RLER GEL R,KAR VE SERMAYE KAZANÇLARI ÜZER NDEN ALINAN VERG LER MÜLK YET ÜZER NDEN ALINAN VERG LER DAH LDE ALINAN MAL VE H ZMET VERG LER ULUSLARARASI T CARET VE MUAMELELERDEN ALINAN VERG LER D ER VERG LER DAR HARÇLAR VE ÜCRETLER, SANAY DI I VE ARIZ SATI LAR VERG DI I GEL RLER TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER MAL OLMAYAN TE EKKÜL VE KAMU MAL KURULU LARINDAN GEL RLER D ER MÜLK YET GEL RLER PARA CEZALARI VE CEZALAR ÇE TL VERG DI I GEL RLER K VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR SERMAYE GEL RLER SAB T SERMAYE VARLIKLARININ SATI I STOKLARIN SATI I ARAZ VE MADD OLMAYAN VARLIKLARIN SATI I DE ERL KA ITLARIN SATI I ALINAN BA I VE YARDIMLAR YURT DI INDAN GENEL TOPLAM RET VE ADELER (-) VERG GEL RLER VERG DI I GEL RLER D ER RET VE ADELER Form : 4/ 5

32 BÜTÇE GEL RLER KES N HESAP CETVEL AÇIKLAMASI KURUM : YILI : GEL R N AÇIKLAMA KODU ADI I II III Form: 4/4 5

33 YIL Ç NDE S L NEN KAMU ALACAKLARI CETVEL KURUM : YILI : YARDIMCI HESAP KODU I II III IV 0 0 AÇIKLAMA Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler MUHASEBE B R M MAL YE BAKANI VE ÜST YÖNET C LERCE S L NENLER BÜTÇE KANUNUNA GÖRE S L NENLER S L NEN TOPLAM KAMU ALACA I Gelirlerden Alacaklardan Silinenler Vergi Gelirleri Vergi D Gelirler Sermaye Gelirleri Al nan Ba lar ve Yard mlar Ki ilerden Alacaklardan Silinenler Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar Di er Alacaklar Kurum Alacaklar ndan Silinenler D Borcun kraz ndan Do an Alacaklar Para Piyasas Nakit lemleri Alacaklar Kurumca Verilen Borçlardan Do an Alacaklar Di er Kurum Alacaklar Di er Alacaklardan Silinenler GENEL TOPLAM Form : 5 54

34 KES NLE EN SAYI TAY LAMLARI UYGULAMA SONUÇLARI CETVEL KURUM : YILI : L MUHASEBE B R M BORÇ TUTARI () S LME-DÜ ME TERK N TUTARI () S LME-DÜ ME TERK NDEN SONRA KALAN BORÇ TUTARI () TAHS LAT (4) ERTES YILA DEVRED LEN BORÇ TUTARI (5) 4/ % TAHS LAT ORANLARI / % (+4)/ % 5/ % LAMIN YILI LAMIN NUMARASI LAMIN KES NLE T YIL GENEL TOPLAM Form: 6 55

35 DEVLET Ç BORÇLARI CETVEL KURUM : YILI : HESAP KODU II III HESAP ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN BORÇ YIL Ç NDE ALINAN BORÇ BORÇ TOPLAMI YIL Ç NDE ÖDENEN BORÇ K sa Vadeli ç Borçlar Toplam Uzun Vadeli ç Borçlar Toplam G E N E L T O P L A M ERTES YILA DEVRED LEN BORÇ Form: 7 I 56

36 DEVLET Ç BORÇLARI CETVEL AÇIKLAMASI YILI: Form: 7/ 57

37 DEVLET DI BORÇLARI CETVEL KURUM : YILI : HESAP KODU II III Hesap Ad GEÇEN YILDAN DEVREDEN BORÇ YIL Ç NDE ALINAN BORÇ BORÇ TOPLAMI YIL Ç NDE ÖDENEN BORÇ K sa Vadeli D Borçlar Toplam Uzun Vadeli D Borçlar Toplam G E N E L T O P L A M ERTES YILA DEVRED LEN BORÇ Form: 7/ I 58

38 DEVLET DI BORÇLARI CETVEL AÇIKLAMASI YILI: Form: 7/ 59

39 HAZ NE GARANT L BORÇLAR CETVEL KURUM : YILI : HESAP KODU II III HESAP ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN HAZ NE GARANT LER YIL Ç NDE VER LEN HAZ NE GARANT LER VER LEN HAZ NE GARANT LER TOPLAMI YIL Ç NDE PTAL OLUNAN HAZ NE GARANT LER YIL Ç NDE LG L KURUMCA ÖDENEN HAZ NE GARANT LER (ANAPARA) HAZ NECE R SK HESABINDAN ÖDENEN HAZ NE GARANT LER (ANAPARA) G E N E L T O P L A M ERTES YILA DEVRED LEN HAZ NE GARANT LER Form: 7/4 I 5:

40 HAZ NE GARANT L BORÇLARI CETVEL AÇIKLAMASI YILI: Form: 7/5 5;

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Nisan 2006 tarih ve 2650 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK YÖNETMELIK Maliye Bakanligindan: KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeligin

Detaylı

BÜTÇE KESİN HESAP.

BÜTÇE KESİN HESAP. BÜTÇE KESİN HESAP www.erkankaraarslan.org ÖDENEK HESAPLARı Hesap No Hesap Adı Yardımcı Hesap 1 2 3 Detaylı 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı E.Kod1 E.Kod2 yok Ödenek Hesapları 901 01 Bütçe Başlangıç

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı İÇİNDEKİLER Sayfa No - Bakanlar ve Üst Yöneticiler Cetveli (Form:)... - Bütçe Geçici Mizan ve Kesin Mizan (Form:-/)... 3- Bütçe Kesin Hesap Gider

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1- ) Geçici Mizan (Form: ) 3-7 3) Kesin Mizan (Form: /1) 9-13

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MALÝ YILI KESÝN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI 2 00 9 2 00 9 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES T.C. MAL YE BAKANLI I 2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES EK M 2015, ANKARA Ç NDEK LER Sayfa BÖLÜM I BÜTÇE PERFORMANSI... 1 BÖLÜM II ORTA VADEL MAL PLAN (2016-2018)... 29 BÖLÜM III 2016 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

BÜTÇE KESİN HESAP.

BÜTÇE KESİN HESAP. BÜTÇE KESİN HESAP www.erkankaraarslan.org BÜTÇE HAZIRLAMA TAKVİMİ İşlem Sırası Tarihi Yetkili İşlemin Adı Açıklama 1 Haziran Ayı Sonu Üst Yönetici Bütçe Çağrısı 2 Temmuz Ayı Sonu Harcama Birimleri

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ GENEL GEREKÇE Bu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükümlerine göre 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meclis Kararý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 03 Kurumsal Sýnýflandýrmaya

Detaylı

"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar."

Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar. "Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar." Halkla kenetlenerek baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýza dürüst yönetim ilkemizden taviz vermeden devam ediyoruz. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

2017 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Abdullah ŞEKER Maliye Uzmanı. Kesin Hesap Kanunu Hazırlama Ocak 2013

Abdullah ŞEKER Maliye Uzmanı. Kesin Hesap Kanunu Hazırlama Ocak 2013 Abdullah ŞEKER Maliye Uzmanı Kesin Hesap Kanunu Hazırlama Ocak 2013 Yasal Çerçeve ANAYASA 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KESİN HESAP YÖNETMELİĞİ MEVZUATTAKİ DİĞER HÜKÜMLER Anayasada Kesin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com

2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 ÖDENEK HESAPLARI ERKAN KARAARSLAN www.erkankaraarslan erkankaraarslan.org 1 Slide 2 Hesap Planı - TEDM Bilanço Hesapları Faaliyet Hesapları Maliyet Hesapları Bütçe Hesapları I-VARLIKLAR 1.Dönen

Detaylı

, ,29

, ,29 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

KESİN HESAP VE ÖDENEK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

KESİN HESAP VE ÖDENEK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU KESİN HESAP VE ÖDENEK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU 2005 yılına kadar ödenek hesaplarımız 5 hesapta bütçenin ekonomik gider sınıflandırmasına uygun olarak açılan yardımcı hesaplarda izleniyordu.

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

KESİN HESAP HAZIRLAMA TALİMATI

KESİN HESAP HAZIRLAMA TALİMATI SAYFA NO : 1/5 İlgili Birim / Sahibi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü İlgili Kanun/Yönetmelik/Yönerge-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ GİRİŞ 5018 sayılı

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..55, PERSONEL GİDERLERİ

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5.,5 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

, , ,27

, , ,27 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU T.C.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu : Adı : Kurumsal Kodu. KURUM ADI Yılı : Ay : ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER.., Giderler

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) R.G. Tarihi : 07/03/2009 R.G. Sayısı : 27162 I- Giriş (1) Merkezi Yönetim

Detaylı