pecya İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi De ğişiklikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi De ğişiklikleri"

Transkript

1 İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi De ğişiklikleri Seher AYAN *, Aytül GÜRSU HAR İRİ **, Gülcan UZUNER ÖZER ***, Osman ÖNAL **, M. Emin CEYLAN ****, Nihal CEYLAN ** ÖZET Bu çalışma, Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi'ne ilk başvurularında "İlk Atak Şizofreni" tan ısı alıp, süreç içinde tekrarlayan yatışları da olan ve rasgele örneklem yöntemi ile seçilmi ş 175 olguyu kapsamaktad ır. Çalışman ın amac ı, tekrarlayan yatışlardaki tanı değişikliklerini, bu değişikliklerin nedenlerini ve şizofreni tan ısının süreklilik gösterip göstermedi ğini incelemektir. Bu amaçla 175 olguya ait yatış dosyalarındaki bilgilerin geriye dönük olarak değerlendirilmesi yap ıldı. Tekrarlayan yatışlardaki tanı değişikliklerinin nedenleri aç ısından özellikle, hastanın her defasında yatarak tedavi gördüğü psikiyatri birimi değişiklikleri, bu farkl ı birimlerdeki ekibin tedavi yakla şımlarındaki değişiklikleri ve hastalığa ikincil olarak başlam ış bir psikoaktif madde kötüye kullan ım ı ya da bağıml ılığı olup olmadığı araştırıldı. Sonuçlar, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) program ı içinde Mentel-Haenszel, Ki kare ve Fisher's Exact (one-tail) test'leri kullanılarak değerlendirildi. Sonuç olarak, tekrarlayan yatışa sahip 89 olguda birim değişikliğinin, tan ı değişikliğine istatistiksel aç ıdan anlaml ı derecede etki ettiği; oysa, tedavi yakla şım ındaki değişiklik ya da ikincil psikoaktif madde kullan ım ının etkisinin bulunmad ığı belirlendi. En dikkat çekici bulgumuz ise, tekrarlayan yat ışlarda farklı tanılar ile taburcu edilen tüm hastaların son yatış tanıların ın yeniden " Şizofrenik Bozukluk" olmas ı idi. Sonuçlar, konu ile ilgili literatür bilgileri temel alınarak tartışıldı. Anahtar kelimeler: Şizofreni, ilk atak, prernorbid, prognoz, tan ı, tedavi, süreç Düşünen Adam; 2000, 13(3): SUMMARY This work covers 175 randomly selected cases taken under observation in "Bak ırköy State Hospital of Psychiatric and Neurological Disorders" with the diagnosis of first episode schizophrenia on different dates. The aim of the study is to investigate the diagnostic differences between the repeated hospitalisations, the causes of these differences (clinic changes, treatment differences, secondary psycho-active matter using) and whether the schizophrenia diagnosis shows a continuity or not. For the statistical analyses have been used Mantel-Haenszel, Chi square and Fisher's Exact (one-tail) testings. Finally in 89 cases hawing repeated hospitalisations whilst the clinic change has a meaningfull efect on the diagnostic differences statistically, a treatment difference or secondary psycho-active matter using has not been encountered. It is noteworthy to mention that different diagnosis in our study and the last hospitalisation diagnosis of all patient, discharged from the hospital, is schizophrenia. Key words: Schizophrenia, first episode, premorbidity, prognosis, diagnosis, therapy, course * Aile Hekimliği Uzmanı, ** Ruh Sağlığı ve Hastal ıklar ı Uzmanı (BRSHH 4. Psikiyatri Birimi), *** Ruh Sağlığı ve Hastal ıklar ı Uzmanı (Kocaeli eniv. Medikososyal Birimi), **** Doç. Dr. (BRSHH 4. Psikiyatri Birim Şefi) 155

2 Ilk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi «Değişiklikleri Ayan, Gürsu Hariri, Uzuner Özer, Önal, Ceylan, Ceylan GIRIŞ ve AMAÇ Şizofeni, MÖ 1400 y ılından bu yana bilinmesine karşın gizemini hala koruyan, hastalar ın semptomoloji aç ıs ından çe şitlilik göstermeleri nedeniyle, standart biçimde tan ımlanmas ı ve s ınıflandırılmas ı konusunda güçlükler ya şanan, üstelik her toplumda ve her sosyoekonomik düzeyde görülebilen bir hastal ıktır. Yap ılan çe şitli çal ışmalarda (1 '2'3), şizofreninin y ıll ık insidans ı % 0.1, yaşam boyu prevalans ı % 1-1.4, nokta prevalans ı ise % olarak bulunmu ş olup, bugün için şizofreninin nokta prevalans ı % 0.6-% 7.1 aras ında kabul edilmektedir. Bir yıllık prevalans ı ise % aras ındadır. Şizofrenin ba şlang ıç yaşının ya şları aras ında olduğu kabul edilmektedir. Ancak baz ı yeni veriler, 45 yaşından sonra da hastal ığın başlayabilece ğine i şaret etmektedir (geç ba şlangıçl ı şizofreni). Kad ınlarda ortalama 28-29, erkeklerde ortalama ya şlannda ba şlar. Şizofreni insidans ı şehirlerde ve endüstriyel bölgelerde, köylere göre daha yüksektir (4). Psikozlann tan ı ölçütleri, hastal ığın başlang ıç zaman ının belirlenmesini gerektirir. Şimdiye kadar yap ılan çe şitli çalışmalarda (5-7), hastalığın başlangı - c ıyla ilgili olarak farkl ı tan ımlamalar yap ılm ış ve belirgin hastal ık belirtilerinin ba şlamas ından önce bir öncül dönemin varl ığından bahsedilmiştir. Vaillant (8), hastal ığın başlang ıc ının öncül belirtiler ile pozitif psikotik belirtilerin olu şumu aras ındaki süre olduğunu bildirmi ştir. Diğer baz ı araştırmac ılar (9,10) ise, ığın başlang ıc ını "psikotik belirtilerin olu şumu hastal ile tedavi ba şlangıc ı aras ındaki zamand ır" şeklinde tan ımlamışlardır. Görüldü ğü gibi, şizofrenin ilk atağında başlangıc ı belirlemek konusunda tam bir görüş birliğine varılamam ıştır. Şizofrenin öncül dönemi, birkaç günden birkaç y ıla kadar değişkenlik gösterebilir. Yakla şık olarak alt ı ay içinde hastalar ın % 25'inin başlangıç tan ıs ın ın deği şmekte oldu ğu, baz ı hastaların ise alt ı ay sonra bile tanılarının hala netlik kazanmad ığı bildirilmi ştir ( ı ). Şizofreninin tipik bir ba şlangıç biçimi yoktur ve Minik tablo, en az hastal ığın etyolojisi ile ilgili kuramlar, tan ı ve s ınıfland ırmas ı ile ilgili sistemler ve gittikçe artan tedavi seçenekleri kadar zengindir (12). Her iki cins için tüm ya şlarda, şizofreninin başlangı- c ında öncelikli olarak negatif belirtiler ve onu takiben pozitif belirtiler ortaya ç ıkar. Negatif belirtilerin pozitif belirtilere göre hastal ık süreci ve prognozu ile daha yak ından ilgili olduğu düşünülmektedir (13). Negatif belirtileri saptanan hastada, prognozun daha kötü ve hastal ık öncesi i şlevselliğinin daha bozuk olduğunu bildiren ara ştırmalar vard ır (14). İlk atak şizofreninin prognozu konusunda yap ılmış çal ışmalarda, bir iki sene içinde ata ğı tekrarlayan hastalar ın ileride tedaviye dirençli vakalar grubuna girdikleri görülmü ştür (15 ' 16). İlk atak şizofreni tan ısı koyduktan sonra tedaviye geç ba şlanan olgularda, relaps oran ının arttığı ve hastal ığın seyrinin kötü etkilendiği gösterilmi ştir (18,19) Tedavideki diğer bir a şama da, hastan ın hastalığına uyum sağlanmasıdır (20). Şizofreni tedavisinde aile ile işbirliği içinde olmanın bir gereklilik olduğu kabul edilmektedir. Yüksek duygu d ışa vurumu olan aileye sahip ilk atak şizofreni hastalar ının, kronik hastalardakine benzer şekilde kötü seyir gösterdikleri saptanm ıştır (21). " İlk Atak Şizofreni ve Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tan ı ve Tedavi De ğişiklikleri" başlığı alt ında yapılan bu geriye dönük çal ışman ın amac ı, "ilk atak şizofreni" tan ısıyla klinik gözlem altına al ınan hastaların hem taburculuk tan ıs ındaki deği şikliklerini hem de tekrarlayan yat ışlanndaki farkl ı psikiyatri biriminin, dolay ısıyla da farkl ı tedavi yaklaşımlarının tanı ve tedavi üzerine etkilerini ara ştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEM " İlk Atak Şizofreni ve Tekrarlayan Yat ışlarda Tanı Deği şiklikleri" başlığı altında yap ılan bu çal ışma, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi'nde farkl ı tarihlerde "ilk atak şizofreni" tan ıs ıyla klinik gözlem altına al ınan ve rasgele örneklem yöntemiyle seçilmiş 175 olguyu kapsamaktad ır. Hastalar, ilk ba şvurularında poliklinik ve acil ayaktan tedavi ünitesinde ICD-10 ve DSM-IV tan ı ölçütlerine göre de ğerlendirilmi ş ve ilk atak şizofreni tan ısı ile yatarak tedavi görmeleri uygun bulunmu ştur. 175 olgunun bir k ısmının (n: 89), zaman içinde tekrarlayan yat ışlara sahip hastalardan olu ş- tuğu görülmü ştür. 156

3 Tablo 1. Sosyodemografik özellikler. < >60 Ba şlang ıç yaşı 1 % % ıo % 42 % 28 % 15 % 4 % 0.5 Cinsiyet Medeni durum - Evli - Dul - Bekar K:0 E:1 K: 2 E: 15 0 K: 17 K: 14 K: 10 K: 5 K:0 E: 57 E: 34 E: 16 E: 3 E: Eğitimsiz ilkokul Ortaokul Lise Üniversite Eğitim durumu Meslek Var 30 (% 17) Yok 145 (% 83) Yerle şim yeri Kent 148 (% 85) Çalışma, geriye dönük olarak yat ış dosyalar ın ın taranmas ı ve elde edilen bilgilerin de ğerlendirilmesi yöntemine dayanmaktad ır. Çal ışmaya dahil edilen olgularda, yaş ve cinsiyet s ın ırı aranmam ıştır. istatistiksel analizleri SPSS (Statistical Package for Social Sciences) program ı ile yap ılmış, anlaml ılık sının 0.05 olarak alınmıştır. Mantel-Haenszel testi, Ki kare testi ve Fisher's Exact testi (one-tail) kullan ılmıştır. Çalışmanın amac ı tekrarlayan yat ışlarda tan ı deği şikliklerini, bu değişikliklerin nedenlerini ara ş- tırmak ve bu de ğişkenlerin etkisi ile ilk ba şvuruda konmuş olan şizofreni ön tan ısının sonraki kontrol ve yatışlarda süreklilik gösterip göstermedi ğini incelemek oldu ğundan, incelenen her yat ış dosyas ında hastan ın sosyodemografik verilen, tekrarlayan yatışlarda hangi psikiyatrik birimde tedavi gördü ğü, farkl ı tedavi yaklaşımlan, süreç içinde -tan ı, tedavi şekli ve prognozu etkileyebilece ği dü şüncesinden yola ç ıkarak- ikincil bir psikoaktif madde kullan ımı olup olmadığı ve son yatış tan ısının ilk başvurudaki tanı ile benzerliği ayr ıntılı olarak araştınlmıştır. BULGULAR Sosyodemografik veriler: Olgulanmada " İlk atak şizofreni" tan ısı konduğu zamanki hasta ya şı, şi- Köy 27 (% 15) zofreni ba şlama ya şı olarak kabul edildi. Buna göre, en s ık görülen ya ş grubu aras ıdır (% 42). En az 15 yaş altı (1 olgu, % 0.5) ve 60 ya ş üstüdür (1 olgu, % 0.5). Olgular ın 38'i evliyken (% 22), 137'si (% 78) evli de ğildi (Tablo 1). Tüm olgular cinsiyet, medeni durum ve ilk atak şizofreni ba şlangıç yaşına göre değerlendirildiğinde, her iki cinste de en s ık görülme yaşı yaş grubundaydı (erkek 57 olgu: % 32, kad ın 17 olgu: % 9). Yine ayn ı yaş grubunda en fazla bekar oran ı mevcuttu (62 olgu: % 35). Evli oran ının en yüksek olduğu yaş grubu 40-49'du (15 olgu: % 8). İlk yatış tanısı şizofren olan erkek hastalar ın % 58'i bekarken, kadınlarda bu oran % 42 olarak belirlendi (Tablo 1). Çal ışma kapsam ına dahil edileh olguların öğretim düzeyine bak ıldığında en fazla ilkokul mezunu olduğu görüldü (Tablo 1). Hastalar çok çe şitli meslek gruplar ında dağılım gösterirken toplam ın % 83'ü herhangi bir mesle ğe sahip değildi. Aile ve ekonomik desteğe sahip olan hastaların sayısı (% 92) ise fazla bulundu (Tablo 1). Tüm olgular yerle şim yeri aç ısından değerlendirildiğinde: Kentli % 85, köylü % 15 olarak saptand ı (Tablo 1). 157

4 Tablo 2. İlk yatış y ı l ı ve tan ı değişikliği. Tan ı değişikliği 1995 öncesi 1995 sonras ı Toplam Var 16 (% 66.7) 8 (% 33.3) 24 (% 27) Yok 38 (% 58.5) 27 (% 41.5) 65 (% 73) Toplam 54 (% 60.7) 35 (% 39.3) 89 (% 100) Tablo 4. İlk tan ı, taburculuk tan ıs ı ve tan ı değişikliği. İlk tan ı ve taburculuk tan ısı Tan ı değişikliği Ayn ı Farkl ı Var 9 (% 37.5) 15 (% 62.5) Yok 54(% 83.1) Tablo 3. Farkl ı çık ış tan ıları ve say ısı. Atipik psikoz BTA psikoz 10 Atipik mizaç bozuklu ğu 6 ->- K ısa psikotik bozukluk Paranoid bozukluk 4-3- İki uçlu mizaç bozulduğu 6 - Atipik depresyon 2 ->- Madde ve alkol kullan ım ına bağl ı psikoz 3 ->- Atipik anksiyete bozuklu ğu Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk Yatt şa ait veriler: İlk başvuru sonras ı klinik gözlem altına al ınan hastaların hastanede kal ış süreleri incelendiğinde, 122 olgunun (% 70) 20 günün üzerinde yattığı görüldü. Tan ı değişikliği olan 11 olgunun 20 gün ve alt ı; 13'ünün de 20 günün üzerinde yatt ığı görüldü. Bu karşılaştırma istatistiksel olarak de ğerlendirildiğinde elde edilen sonuç anlaml ı bulunmadı (p=0.53). Sonuç olarak hastanede kal ış süresinin tan ı üzerinde belirgin bir etkisi olmad ığı belirlendi. " İlk atak şizofreni" tan ısıyla yatınlan hastaların taburculuk tan ıları ile yatış tanısı karşılaştırıldığında, 55 olguda (% 30) farkl ı ç ıkış tanıs ı saptand ı (Tablo 2 ve 3) y ılları aras ında hastaneye ba şvuran olguların incelenmesinde, ilk taburculuk sonras ında tekrarlayan yat ışa sahip 89 (% 51) olgu belirlendi. Tekrarlayan yat ışlı tüm olguların, hastanede yat ış sayısın ın ortalamas ı 2.82 olup, bunların hepsinde 1 yıl içinde en az 1 kez hastaneye yat ışı bulunduğu saptandı. Çoklu yat ışla içinde en fazla tekrarlayan yatışa bakıldığı zaman, 1 olgunun 21 kez yatt ığı görüldü. Çoklu yatışlarda 70 olguda (% 79) psikiyatri birimi ve 19 olguda (% 21) tan ı değişikliği tespit edildi. Mükerrer yatışlı olgularda tan ı değişiklikleri incelendiği zaman, 24 olgudan 22'sinde psikiyatri birim de ğişikliği de vard ı (p=0.002). Servis ve tan ı değişiklikle- rine bağlı beklenen tedavi de ği şikliği, sadece 4 olguda (% 4.5) mevcuttu. Tekrarlayan yat ışlar içinde (n: 89) tan ı değişikliği olan 24 olguda, ilk tam ile taburculuk tan ısı aras ındaki benzerlik/farkl ılık yönünden karşılaştırma yapıldığı zaman, tan ı değişikliği olan 9 olguda ilk tan ı ile taburculuk tanısı aynı iken, 15'inde farkl ı bulundu. Yine aynı şekilde mükerrer yat ışlarda tan ı değişikliği olmayan 65 olgunun 54'ünde, ilk tan ı ile taburculuk tan ısı aynı, 1 l'inde farkl ıydı (p= ) (Tablo 4). Ailesinde yüksek duygu dışa vurutnu olan 30 olgu için, aile beklentisinin tekrarlayan yat ış üzerine etkisi incelendi ğinde, aile beklentisi olan 22 olguda (% 24.7) tekrarlayan yat ış varken, 8'inde yoktu (% 93, p=0.004). Tanı ve tedavi üzerinde önemli etkisi olduğu düşünülen psikoaktif madde ve alkol kullan ımı, ancak 7 olguda tespit edildi. Bu 7 olgunun 5'inde (% 5.6) tanı değişikliği mevcuttu (p=0.11). İlk hospitalizasyon sonras ı farkl ı ç ıkış tanısına sahip olguların dökümü Tablo 3'de gösterilmi ştir. TARTIŞMA Toplumsal ve tıbbi anlamda insan yaşam ında büyük değişikliğe neden olan şizofreni konusunda çok çeşitli araştırmalar yap ılmaktadır. Literatürgözden geçirildiğinde, birbirini destekleyen ara ştırmaların yanısıra çeli şkili sonuçlar da görmek olas ıdır. Bu çal ışmam ızda, olgularda ilk atak ba şlang ıç yaşı yaş grubunda en fazlad ır. Bu sonuç, literatür ile uyumludur (4). Ancak çal ışmamızda her ya ş grubunda da hastal ık görülmüştür. Buradan ç ıkanmla şizofreninin her ya şa ait bir hastal ık olduğu söy- 158

5 lenebilir. Zaten geç ba şlangıçl ı şizofreni kavram ı da artık geni ş bir kesimde kabul görmekte olup, yeni s ı- nıflandırma sistemlerinde hastal ığın başlang ıç yaşı ile ilgili kriter kald ınlmıştır (4 '21). Çalışrnam ızda, evli hastalardaki oranlar daha düşüktür. Ayr ıca bekar şizofreni oran ı erkek lehine bulunmuştur. Buna göre, " şizofreni, daha çok genç ve bekar erkeklerde görülmekte; evlilik ise, hastal ık için koruyucu bir yol oynamaktad ır" denilebilir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde bekarlar ın daha fazla yatarak tedavi görmeleri, evlili ğin hastal ığa karşı koruyucu ve destekleyici bir kurum olmas ından kaynaklanabilir. Fakat bunun yan ısıra, şizofren bir ki şinin evlenemeyip, bekar bir hayat sürdürmeye mahkum olması da olas ıdır. Bu nedenle şizofreni, bekarlar aras ında daha yaygın görülmekte olabilir (4). Kadınlarda başlama yaşının erkeklere göre daha ileri yaşlarda olması, toplumun beklenti düzeyi ve sorumluluklann erkekler lehine daha fazla olmas ı ile açıklanabilir. Nitekim bizim toplumumuzda kad ınlar daha genç yaşlarda evlendirilmektedir ve e ğer evlilik kurumu şizofreni için iyi bir prognoz kriteri olmaktaysa, bu durum da neden kad ınlarda şizofreninin erkeklere nispeten daha az görüldü ğünü ve neden daha geç ya şlarda başladığını bir ölçüde aç ıklayabilir. Bulunan sonuçlarda hastalann % 85'i kentlidir. Bu sonuç, literatürle uyumludur (4). Şizofreni insidans ı, şehirlerde ve endüstriyel bölgelerde daha yüksektir. Çünkü, gelişmiş bölgelerde ki şilerden iş ve güç beklentisi de yüksektir. Yeterli performans göstermesini engelleyen bir rahats ızlığı olduğu için, şizofren hastanın stresör yüklenmesi daha fazla olacak ve gittikçe daha dü şük seviyede bulunan bölgelerde yaşamaya mahkum olacakt ır (kayma fenomeni). Bunun nedeninin, şehirlerdeki sosyal yap ının hızlı değişimi ve düzensizliği yanıs ıra, köylerdeki yap ının daha durağan olmas ı, insanlar aras ı iletişimin desteği de beraberinde getirmesi olabilece ği gibi, stresör faktörlerin azl ığı ve doktor ba şvurusunun daha az olmas ı da olabilir. Yani, köylerdeki destek ve koruyuculuğa bağlı olarak, "hastalar ın kendi içlerinde saklı tutulmas ı ve idare edilmesi" gerekti ği dü şüncesiyle - çok mecbur kalmad ıkça- doktora götürülmedikleri ve bu nedenle köylerde şizofreni oran ının rölatif olarak daha dü şük olduğu düşünülebilir. Olgulanm ız ın % 48'i ilkokul mezunu ve ancak % 17'si meslek sahibidir. Eğitim ve meslek alanındaki bu dağılım, ülke sonuçlar ı ile uyumludur (DİE, 1998). Ancak, özellikle erken ba şlangıç yaşına sahip şizofrenlerde meslek sahibi olmama oran ının yükseldiği, hastalığın oluşturduğu yeti yitimi ile ilişkili olarak değerlendirilebilir. Hastalann % 92'si aile deste ğine sahiptir. Bu durum, Türkiye'de toplumsal ya şam için aile kavram ın ın ön planda olmas ı, aynca "iyi ve kötünün mutlaka aile içinde sakl ı kalmas ı" yaklaşımı ile bağlantılıdır. Korunan aile yap ısı yanında, taburculuk sonras ı ülkemizde sosyal hizmet ve bak ım yap ılanmas ının bulunmamas ı da hem hastaya hem de aileye, hastaya sahip ç ıkmaktan ba şka bir seçenek b ırakmamaktad ır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar Hastanesi'nde 1995 yılından beri DSM-IV kullan ılmaktad ır. Çalışmamızda, 1995 y ılı öncesi ve sonras ı tan ı değişiklikleri aç ısından istatistiksel anlaml ı bir farkl ılık bulunmam ıştır (p=0.48). Bunun nedeni daha önce kullanılan s ınıfland ırma sistemi olan ICD-10'un da kesin kriterler içermesidir. " İlk atak şizofreni" tan ısı verildikten sonra, yatarak klinik gözlem alt ına al ınan hastalann, hastanede kalış süreleri tan ı farkl ılıkları aç ısından karşılaştırıldığında, istatistiksel anlaml ı bir sonuç bulunmam ıştır (p=0.53). Buna bakarak, hastanede yat ış süresinin tan ı üzerinde etkili olmad ığı söylenebilir. İlk yatarak tedavi süresince, ilk yat ış tanısı ve taburculuk tan ısı aras ındaki uyum/uyumsuzluk, daha sonraki tekrarlayan yat ışlardaki tan ı değişikliği aç ı- s ından incelendiğinde, elde edilen sonuç istatistiksel olarak anlaml ıdır (p= ). Bunun nedeni, hastalann her yat ışta farkl ı klinik tablolar sergilemeleri olabilir. Çünkü şizofreni kliniği oldukça farkl ılıklar gösterebilirmekte olup, şizofreni bir semptomlar topluluğu, yani bir sendrom ya da durum şeklinde de kabul edilebilmektedir. Ayr ıca çal ışmam ızda, ç ıkış tan ı farklılığı olan tüm olgulardaki son yat ış ta' nıs ının tekrar şizofreni yönünde olduğu gözlenmiştir (% 100). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi'nde hastalar tekrarlayan yat ışlan süresince farkl ı servislerde takip edilmektedirler. Çal ışmam ızdaki olgu- 159

6 lar bu aç ıdan incelenerek, ayn ı hasta için her bir yatışındaki servis (psikiyatri birimi) de ğişikliğine bağlı tanı farkl ılıkları karşılaştırıldığında, oldukça anlaml ı istatistiksel bir sonuç elde edilmi ştir (p=-0.002). Her ne kadar global olarak hastanemizde DSM-IV tan ı kriterleri kullan ılmaktaysa da, klinik görü ş, gözlem ve tedavi yakla şımları aras ında farkl ılıklar olabilmektedir. Fakat yine de, son yat ış tan ıs ının ilk tan ı ile ayn ı olmas ı gözönüne al ındığında, farkl ı psikiyatri birimlerinde de ği şik tan ılara gidilmi ş olma sebebinin daha çok şizofrenik bozukluğun semptomatoloji zenginliğine bağlı olduğu sonucuna var ılmıştır. Çalışmam ızda, 7 olguda alkol ve psikoaktif madde (PAM) kullanım ı saptanm ıştır. Bu 7 olgunun 5 tanesi, 89 tekrarlayan yat ışa sahip olgular aras ında bulunmaktaydı. Fakat, sekonder PAM kullan ım ına bağlı tan ı değişikliğine bakıldığında, anlaml ı bir farklılık saptanmad ı (p: 0.11). Asl ında, sekonder PAM kullan ımının tan ı koymada güçlükler yaratt ığı, semptomatolojiyi kar ıştırdığı bilinmektedir. Bizde anlaml ı bir istatistiksel de ğer bulunmamas ın ın nedeni, genel olgu say ıs ına (n: 175) göre, PAM kullananların say ısın ın (n: 7) azl ığı olabilir. Fakat, bu sonuç ayn ı zamanda, sekonder PAM kullan ımının -diğer rahats ızl ıklarda olduğu gibi- şizofrenik bozuklukta da tabloyu olumsuz etkileyerek, tekrarlayan yat ışlara sebep olabileceğini göstermektedir. SONUÇ Şizofreni, psikiyatri bilim dal ında ve günlük yaşam pratiğinde ayrıcal ıkl ı bir önem ve ilgiye sahiptir. Yap ılan araştırmalar sonucunda s ın ıflandırma, tan ı ve tedavi alan ında elde edilen sonuçlar hastal ığa daha standart bir yakla şım getirmiştir. Yeni s ınıflandırma sistemleri daha kesin kriterler içermektedir. Fakat bunun yan ısıra, bu kadar zengin ve farkl ıl ıklar içeren bir semptomlar kompleksi olan şizofreni hastalığı, belirli kriterlere hapsoldu ğunda, zaman zaman görülen klinik farkl ılıklar, tan ı değişikliğine gidi şi de kaç ınılmaz b ırakmaktad ır. Ancak sosyal yeti yetimi gelişen vakalarda bu derece farkl ı kliniğe rağmen, kesin ve esas tan ı konulabilmektedir. Şizofreni ve diğer ruhsal bozukluklar, topluma, kültüre, dine, göreneklere ve di ğer çe şitli faktörlere göre çok farkl ılıklar gösterebilmektedir. Standardizasyon ise bu farkl ılıkları gözard ı etmektedir. İlk atak şizofreni tan ısı ve tekrarlayan yat ışlarda tan ı değişiklikleri incelendiği zaman, bu değişikliklerin servis değişikliğine bağlı olması yan ında, hastal ığın zengin klinik tablosu ile de ilgili olduğu da söylenebilir. Hastane sonras ı hastal ık ile uyum sürecinde aile desteği önemli yer tutar. Bu nedenle ailenin de içine dahil edildiği bir sosyal hizmet a ğının yap ılandınlmas ı, ailenin hastaya ve hastal ığa yaklaşımı, tutum ve davran ışı, hastal ığı kabulleni şi yönünde bilgilendirilmesi, ayrıca beklenti düzeyini ve yüksek duygu dışa vurumunu azaltmas ı aç ısından eğitilmesi oldukça önemlidir. KAYNAKLAR 1.Jablensky A, Sartoryus N, Ernberg G, et al: Schizophrenia: Manifestations, incidence and course in different cultures. A World Health Organization: Ten country study. Psycol Med Monogr Suppl 20:1-97, Karno M, Norquist GS: Schizophrenia: Epidemiology in Comprehensive Textbook of Psychiatry, Ed by HI Kaplan, BJ Sadock, Sixth Edition. Williams and Wilkings Baltimore 902, 909, Karno M, Norquist GS: Schizophrenia: Epidemiology in Comprehensive Textbook of Psychiatry, Ed by HI Kaplan, BJ Sadock. Williams and Wilkings Baltimore Ceylan ME: Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri 1. Bask ı, İstanbul Bleuler M: The Schizophrenic Disorders: Long-term Patient and Family Studies. New Haven, Yale University Press, Wing J: Comments on the Tong term outcome of schizophrenia. Schizophrenia Bull 14: Dawson D, Monroe-Blum H, Bartolucci G: Schizophrenia in focus. New York, Human Sciences Press, Vaillant GE: Prospective prediction of schizophrenic remission. Arch Gen Psychiatry 11: , Johnstone EC, Cmwe TJ, Jonson AL, et al: The Nortwork Park study of first episodes of schizohrenia. Br J Psychiatry 148: , Gift TE, Strauss JS, Harder DW, et al: Established chronicity of psychotic symptoms in first admission schizophrenic patients. Am J Psychiatry 138: , Beiser M, Erickson D, et al: Establishing the onset of psychotic illnes. Am J Psychiatry 150: , Kaplan H, Sadock B: Comprehensive Textbook of Psychiatry. Sixt edition, Williams and Wilkings baltimore 1: , Hafner H: The influence of age and sex on the onset and early. J Pract Psychiatry Behav Health 2:10-15, Mayerhoff DI, Loebel AD, Alvir Mil, et al: The deficit state in first episode schizophrenia. Am J Psychiatry 151: , The Scottish Schizophrenia Research Group. The scottish first episode schizophrenia study VIII. Five-year follow-up: linical and Psychosocial findings. Br J Psychiatry 161: , Spitzer R, Endicott J: Research Diagnostic criteria instrument. No. 50, New York: New York State Psychiatric Institute Remington G: Topical issues on the diagnostic and drug treatment of first episode schizophrenia. J Pract Psychiatry Behav Health 2:2-9, Loebel A, Lieberman J: Duration of psychosis and outcome in first episode schizophrenia. Am J Psychiatry Behav Health 149: , Birchwood M, Macmillan F: Early intervention in schizophrenia. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 27: , McGorry P, Chanen A: Post traumatic stress disorder following recent onset psychosis. J Nerv Ment Dis 179: , Hafner H, Maurer K, Loffler W, et al: The Epidemiology of early schizophrenia influence of age and gender on onset and early course. Br J Psychiatry 29-38,

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya Hastaneye İlk Kez Başvuran ve Yatan Alkol Dışındaki Madde Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET Amaç: Hastane istatistikleri bir psikiyatrik bozuklu ğun epidemiyolojik e ğitimini tahmin etmekte ve uygun

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Araştırmacılar: As. Dr. Simge Seren KIRLIOĞLU As. Dr. Sinem ACAR Doç. Dr. Pınar ÇETİNAY AYDIN Prof.

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin Ahmet TÜRKCAN ÖZET Türkiye'de madde kullananlara ait hastane verileri çoğunlukla 'e lara ili şkindir. Poliklinik başvuruları ve özel kurumlara

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

pecya Başak ÖZÇEL İK *, Oğuz KARAMUSTAFALİOĞLU *, Neşe ÜSTÜN *, Tamer AKER *, Serhat ÇITAK *

pecya Başak ÖZÇEL İK *, Oğuz KARAMUSTAFALİOĞLU *, Neşe ÜSTÜN *, Tamer AKER *, Serhat ÇITAK * Süregen Psikotik Bozukluğu Olan Hastalar ın Tedavi, Bak ım ve Uyum Sorunlar ı Bağlam ında Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Eğitim ve Ara ştırma Hastanesi'ndeki Uygulamalar ve Ya şanan Başak ÖZÇEL İK

Detaylı

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Pınar DEMİRARSLAN*, Peykan G. GÖKALP*, Kültegin ÖGEL**, Ali N. BABAO ĞLU*** ÖZET Bu çalışman

Detaylı

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok*

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* *İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. **İstanbul Üniversitesi DETAE Sinirbilim A.B.D. Şizofreni

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Bir Akut Psikoz Kliniğinde Yatan Erkek Hastalarda Psikoaktif Madde Kullanımı ve Klinik Değişkenler Üzerine Etkisi

Bir Akut Psikoz Kliniğinde Yatan Erkek Hastalarda Psikoaktif Madde Kullanımı ve Klinik Değişkenler Üzerine Etkisi B. Sancak, G. Özgen, Ü. Özer Bir Akut Psikoz Kliniğinde Yatan Erkek Hastalarda Psikoaktif Madde Kullanımı ve Klinik Değişkenler Üzerine Etkisi Psychoactive Substance Use in Male Patients Hospitalized in

Detaylı

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Uzm. Dr. Gökhan Öz Prof. Dr. Cengiz Kılıç Giriş Mizofoni: Çeşitli hafif seslerden belirgin

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK Dr. Ersin UYGUN Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,Psikiyatri Kliniği AÇIKLAMA (2013-2016) Danışman: Araştırmacı: Konuşmacı: Sunum Akışı Hizmet verilen bölgenin

Detaylı

ÖZET. GiR İŞ lann diğer hastalara göre şiddet ögesi yoğun olan violent

ÖZET. GiR İŞ lann diğer hastalara göre şiddet ögesi yoğun olan violent PS İKİYATRİK HASTALIKLAR VE SUÇ * Dr. F. MANER'** Dr. Z. E.KAYATEKİN ** Dr. E. ABAY ** Dr. S. SAYGILI ** Dr. A. İ. Ş ENER ** ÖZET Suç işleyen psikiyatrik hastalar ı incelemek amacıyla yapılan bu çahşmada

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ İLE KLİNİK DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI*

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ İLE KLİNİK DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI* ALKOL BAĞIMLILIĞINDA ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ İLE KLİNİK DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI* Kalyoncu, A., Pektaş, Ö., Mırsal, H., Şatır, T., Pektaş, A., Mırsal, N., Yılmaz, S., Beyazyürek, M.

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

A.Evren Tufan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

A.Evren Tufan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Şükriye Boşgelmez, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri A.Evren Tufan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Çocukluk çağı DEHB erişkin yaşamda

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi

Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(3):223-230 Doğum Ardı Psikoz Tanısı Konulan Hastaların Uzun Süreli İzlemi Dr. Cebrail KISA 1, Dr. Çiğdem AYDEMİR 2, Dr. Aydın KURT 3, Dr. Sema GÜLEN 4, Dr. Erol GÖKA 2

Detaylı

S. TÜRKCAN *, C. INCESU *, Ö. CANBEK *, Y. CAN *, M. SERCAN *, N. UYGUR * ÖZET. pecya SUMMARY

S. TÜRKCAN *, C. INCESU *, Ö. CANBEK *, Y. CAN *, M. SERCAN *, N. UYGUR * ÖZET. pecya SUMMARY 1831 Adli Olgunun Tan ı Dağılımı ve Tan ı-suç Bağlant ıs ın ın S. TÜRKCAN *, C. INCESU *, Ö. CANBEK *, Y. CAN *, M. SERCAN *, N. UYGUR * ÖZET AMAÇ: Psikiyatrik hastal ıklar ile suç ilişkisi son y ıllarda

Detaylı

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM

POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM POSTPARTUM BAŞLANGIÇLI DEPRESYONDA GİDİŞ VE SONLANIM DR FARUK UĞUZ KONYA N.E.Ü MERAM TIP FAKÜLTESI PSIKIYATRI A.D. ÖĞR. ÜYESI Açıklama Son iki yıl içinde ilaç endüstrisi vd sivil toplum kuruluşları ile

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Adana RSHH'de zorunlu tedavi ve sorunları DR. GÖZDE CİĞERLİ

Adana RSHH'de zorunlu tedavi ve sorunları DR. GÖZDE CİĞERLİ Adana RSHH'de zorunlu tedavi ve sorunları DR. GÖZDE CİĞERLİ Açıklama 2008-2009 Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Dr. Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

KANSER İSTATİSTİKLERİ

KANSER İSTATİSTİKLERİ 1 KANSER İSTATİSTİKLERİ Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk sağlığı sorunudur. Tanı olanaklarının gelişmesi ve

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

Dr. Fatih Volkan Yüksel. Kurucu. Psikiyatrist. fvyuksel@empatipsikoterapi.com 1 / 47

Dr. Fatih Volkan Yüksel. Kurucu. Psikiyatrist. fvyuksel@empatipsikoterapi.com 1 / 47 Kurucu Psikiyatrist fvyuksel@empatipsikoterapi.com 1976 yılında İstanbul?da doğmuş; ilkokulu Yalova?da, ortaokulu İSTEK Vakfı okullarından Beyhan Aral 1 / 47 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Şatır T., Pektaş A., Mırsal N., Yılmaz

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

Şizofrenide Depresyon ve İntihar

Şizofrenide Depresyon ve İntihar Şizofrenide Depresyon ve İntihar M.Güney **, A. Özden 1 özet: 1991 yılında A. Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniği açık erkek psikoz katına yatırılarak incelenen kronik şizofren hastalarda, depresyon görülme

Detaylı

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * Niyazi UYGUR **, Mehmet IŞIKLI **, Kültegin ÖGEL**, Ali R ıza ÇELİKER ** ÖZET Çalışma, şizofreni tan ıs ına varılm ış, suç işlemiş ve işlememi

Detaylı

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ

YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ YETİŞKİNLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI DOÇ. DR. ARTUNER DEVECİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D. Madde deyince ne anlıyoruz? Alkol Amfetamin gibi uyarıcılar Kafein Esrar ve sentetik kannabinoidler

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Hastanesi ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: AYTÜL (GÜRSU) HARİRİ Doğum yeri ve tarihi: İstanbul 31.01.1963 Ünvanı: Bildiği Yabancı Diller: Doçent Dr./Psikiyatri Uzmanı 1. Almanca 2. İngilizce ÖĞRENİM Lisans-Yüksek lisans (1981-1987):

Detaylı

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD AÇIKLAMA 2009-2012 Araştırmacı: - Konuşmacı: Lundbeck İlaçları AŞ (2009, 2010) Danışman: - Olgu 1 - Bize ayrımcılık yapılıyor

Detaylı

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır?

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır? 1. Depresyon nedir? Depresyon ruh halinizi, hislerinizi, davranışlarınızı, ve ruh sağlığınızı etkileyen bir hastalıktır. Depresyonun bir halsizlik kendi kendinize çözebileceğiniz bir sorun olmayıp, biyolojik

Detaylı

pecya Şizofrenlerde Suç İşlemeyi Etkilemesi Olas ı Faktörler* Niyazi Uygur**, Mehmet I şıkh**, Kültekin Ögel**, Ali R ıza Çeliker**.

pecya Şizofrenlerde Suç İşlemeyi Etkilemesi Olas ı Faktörler* Niyazi Uygur**, Mehmet I şıkh**, Kültekin Ögel**, Ali R ıza Çeliker**. Şizofrenlerde Suç İşlemeyi Etkilemesi Olas ı Faktörler* iyazi Uygur**, Mehmet I şıkh**, Kültekin Ögel**, Ali R ıza Çeliker**. ÖZET Çalışma, şizofreni tan ısına varılm ış hastalarda suç işlemeyi etkilemesi

Detaylı

Remisyon Dönemindeki Mani Hastalar ında Yetiyitimi Düzeyi ÖZET. pecya SUMMARY

Remisyon Dönemindeki Mani Hastalar ında Yetiyitimi Düzeyi ÖZET. pecya SUMMARY Remisyon Dönemindeki Mani Hastalar ında Yetiyitimi Düzeyi Çağatay KARŞIDAĞ *, Şafak TAKTAK *, Nihat ALPAY ** ÖZET Bu çalışman ın amacı, remisyon döneminde olan mani hastalar ının, ataklar arası dönemlerindeki

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

pecya Şizofrenide Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Açıs ından Cinsiyet Farkl ılıklar ı

pecya Şizofrenide Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Açıs ından Cinsiyet Farkl ılıklar ı Şizofrenide Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Açıs ından Cinsiyet Farkl ılıklar ı Nesrin KARAMUSTAFALIOĞLU*, Hakan ATALAY**, Figen ATALAY***, Nihat ALPAY ÖZET Şizofreni, erken ya şta başlayan, yaşam

Detaylı

TRSM de Rehabilitasyonun

TRSM de Rehabilitasyonun TRSM de Rehabilitasyonun Yeri Dr. Ayla Yazıcı BRSHH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü 7.10.2010 Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir.

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir. Psikiyatrinin en önemli hastalıklarından biridir. Bu hastalıkta gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma, acayip tuhaf davranışlar, hezeyanlar ( mantıksız, saçma, olması mümkün olmayan veya olması mümkün

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** ÖZET Bu çal ışmada Erzurum Yeti ştirme Yard ımda ve aileleri ile birlikte lise çağındaki erkek gençler arasında

Detaylı

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ezgi Özserezli O Evlilik ilişkisi, kişilerin psikolojik sağlığını temelden etkilemektedir.

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur.

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Ayşe Devrim Başterzi Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Epidemiyoloji ve eğitim mi? Eğitim ve epidemiyoloji mi?

Detaylı

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282 YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR Sıra No YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİS İ (SI/SI- E/SSI/ SSI- E/DİĞER ULUSALAR ARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL ULAK BİM GRUB U Yıl Sayı Sayf alar 00 00 00 00 006 00

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk

BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk BİPOLAR YAŞAM DERNEĞİ http://www.bipolaryasam.org/ Bipolar II Bozukluk Doç. Dr. Sibel Çakır İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D Duygudurum Bozuklukları Birimi Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: ELAN Danışman:

Detaylı

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz

pecya Parkinson Hastal ığında Psikoz Parkinson Hastal ığında Psikoz Nesrin B. TOMRUK*, Nilgün ÇİLOĞLU*, Nihat ALPAY*, Feriha ÖZER** ÖZET Parkinson hastalığında psikotik bozukluklar antiparkinsonyen tedaviye ba ğlı gelişmektedir. Bu çal ışmada

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2014;4(3): 14-18 ISSN: 2146-443X Düzce Üniversitesi sbedergi@duzce.edu.tr Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Sema Tanr ıöver*, Nihat Kaya**, Ümran Tüzün*, Kay ıhan Aydoğmuş*. ÖZET İstanbul Üniversitesi tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory T ıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Da ğıl ımı Bilal BAKİR*, U. Reha YILMAZ**, İsmail YAVAŞ***, Mahir GÜLEÇ* ÖZET Depresyon en s ık görülen ruhsal bozukluktur. Depresif belirtilerin,

Detaylı

pecya Alkol Bağıml ılığı ve Depresyon Zehra ARIKAN *, Asl ı ÇEKI( KURUOĞLU **, Hülya ELTUTAN ***, Erdal I ŞIK * GIRIŞ

pecya Alkol Bağıml ılığı ve Depresyon Zehra ARIKAN *, Asl ı ÇEKI( KURUOĞLU **, Hülya ELTUTAN ***, Erdal I ŞIK * GIRIŞ Alkol Bağıml ılığı ve Depresyon Zehra ARIKAN *, Asl ı ÇEKI( KURUOĞLU **, Hülya ELTUTAN ***, Erdal I ŞIK * ÖZET Uzun zamandan beri dikkat çeken bir konu olan alkol ba ğıml ılık- ı ve depresyon aras ındaki

Detaylı

Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması

Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması Deniz Ceylan, Berna Binnur Akdede, Emre Bora, Ceren Hıdıroğlu,

Detaylı

Toplum Psikiyatrisi ÖZET

Toplum Psikiyatrisi ÖZET Toplum Psikiyatrisi Armağan Y. SAMANCI*, Hüsnü ERKMEN*, Ercan ÖZMEN* ÖZET Toplum psikiyahlsi hizmetleri geleneksel hastane a ğırlıkl ı yaklaşım ın yerine geçmektedir. Şimdiye kadar elde edilen örnekler,

Detaylı

KLİNİĞİMİZDE YATARAK TEDAVİ GÖREN YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERDE MADDE KULLANIM PROBLEMLERİ VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİNİN SAPTANMASI

KLİNİĞİMİZDE YATARAK TEDAVİ GÖREN YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERDE MADDE KULLANIM PROBLEMLERİ VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİNİN SAPTANMASI KLİNİĞİMİZDE YATARAK TEDAVİ GÖREN YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERDE MADDE KULLANIM PROBLEMLERİ VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİNİN SAPTANMASI Kalyoncu A., Yılmaz S., Bolten A., Mırsal H., Pektaş Ö., Beyazyürek

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Dahili Tıp Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji www.gunescocuk.com Çocuk ve ergen psikiyatrisinde

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı