Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu Baský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský"

Transkript

1 Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LS-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia ve Nokia Connecting People Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Ýþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz /1. Baský

3 Ýçindekiler GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN... 5 Genel bakýþ... 6 Nokia Fitness Monitor cihazýný kullanmaya baþlarken... 6 Giriþ Parçalar ve tuþlar Baþlarken Nokia Fitness Monitor cihazýný þarj etme Nokia Fitness Monitor cihazýný açýp kapatma Menüyü kullanma ve veri ekleme Nokia Fitness Monitor cihazýný takma Menü iþlevleri listesi Nokia Fitness Monitor cihazýný kullanma Etkinlik seçme Etkinlik ekleme ve çýkarma Verileri görüntüleme Hedefleri ayarlama Kiþisel bilgiler Genel ayarlar Kronometre ve sayacý kullanma Kronometre Sayaç Veri aktarýmý Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 3

4 4. Teknik özellikler Batarya bilgileri Þarj Etme ve Boþaltma BAKIM VE ONARIM Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 4

5 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun. EGZERSÝZE BAÞLAMADAN ÖNCE Düzenli bir egzersiz programýna baþlamadan önce doktorunuza danýþýn. KALÝFÝYE SERVÝS Bu ürünün onarýmý yalnýzca kalifiye personel tarafýndan yapýlabilir. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlar için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. SUYA DAYANIKLILIK Cihazýnýz suya dayanýklý deðildir. Cihazýnýzý kuru tutun. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 5

6 Genel bakýþ Nokia Fitness Monitor cihazýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Nokia Fitness Monitor cihazýný kullanmaya baþlarken 1. Nokia Fitness Monitor cihazýný gece boyunca þarj edin: Nokia Fitness Monitor cihazýnýn altýndaki þarj konektörü kapaðýný açýn ve þarj cihazýný monitöre baðlayýp bir duvar prizine takýn. Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. Bu cihaz ACP-12 þarj cihazýyla birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Uyarý: Bu cihazla birlikte yalnýzca Nokia tarafýndan onaylanmýþ þarj cihazlarý kullanýn. Baþka türde þarj cihazlarýnýn kullanýlmasý cihaz için geçerli onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir. Onaylý þarj cihazlarýný edinmek için satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi kavrayýn ve çekin. 2. Nokia Fitness Monitor cihazýný tuþunu basýlý tutarak açýn. Cihaz, mesafe ve kalori tüketimi hesaplamalarýnýn daha kesin olmasý için kiþisel bilgilerinizi tanýmlamanýzý isteyecektir. Buna ek olarak, cihaz için dili ve günün tarihi ile saati de tanýmlamanýz gerekir. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 6

7 Bu bilgileri tanýmlamak için Evet tuþuna (bkz: Kiþisel bilgiler, sayfa 19) veya varsayýlan ayarlarý kullanmak için Hayýr tuþuna basýn. 3. Nokia Fitness Monitor cihazýný kemerinize veya belinize takýp günlük etkinliklerinize baþlayýn. Otomatik etkinliði varsayýlan olarak seçilmiþtir. Cihaz kalori tüketiminiz, attýðýnýz adým sayýsý ve katettiðiniz mesafe hakkýndaki bilgileri otomatik olarak toplar. Cihaz yürüdüðünüzü, koþtuðunuzu veya durduðunuzu algýlayabilir. Uyarý: Uzun süredir egzersiz yapmýyorsanýz, egzersiz yapmak bazý riskler içerebilir. Düzenli bir egzersiz programýna baþlamadan önce doktorunuza danýþýn. 4. Gün içindeki toplam etkinliklerinizin verilerini günlük hedefinizle karþýlaþtýrmak için tuþuna basýn. 5. Akþamlarý, örneðin koþmaya gittiðinizde etkinlik türünü Otomatik iken Koþma olarak deðiþtirin. Etkinl. tuþuna basýn, Koþma seçeneðini belirleyin ve Baþlat tuþuna basýn. 6. Koþu sonrasýnda, Otomatik moda geri dönün. Koþma egzersizi boyunca oluþan sonuçlar arasýnda ilerlemek için Dur tuþuna ve veya tuþlarýna basýn. Sonucu kaydetmek için Çýkýþ tuþuna basýn. 7. Yatmaya giderken Nokia Fitness Monitor cihazýný tuþunu basýlý tutarak kapatýn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 7

8 Giriþ Nokia Fitness Monitor LS-2 gün boyunca etkinlik düzeyinizi ölçer. Kemere veya bele takýlarak kullanýlan Nokia Fitness Monitor katettiðiniz mesafeyi, etkinlik sürenizi ve yaktýðýnýz kalori miktarýný tahmin eder. Kendiniz için bir kondisyon hedefi belirleyin veya günlük, haftalýk veya aylýk etkinliklerinizin verileri hakkýnda düzenli bilgi edinin. Nokia Fitness Monitor, istediðiniz kondisyon düzeyine ulaþmanýza yardýmcý olur. Ekran ve menü iþlevleri Nokia cep telefonlarýna benzer olduðu için Nokia Fitness Monitor cihazýnýn kullanýmý kolaydýr. Ayrýca, kayýtlý etkinlik verilerinizi Nokia Fitness Monitor cihazýndan uyumlu bir Nokia cep telefonuna kýzýlötesi baðlantý kullanarak aktarabilirsiniz. Nokia Fitness Monitor cihazýný kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyun. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 8

9 1. Parçalar ve tuþlar Nokia Fitness Monitor cihazýnda aþaðýdaki parçalar ve tuþlar bulunur. 1. Kýzýlötesi baðlantý noktasý 2. Açma kapatma tuþu 3. Ekran 4. ve seçim tuþlarý Seçim tuþlarýnýn iþlevi ekranda, tuþlarýn yanýndaki yönlendirici metne baðlýdýr. Örneðin bekleme modunda, Menü ve Etkinl.. 5. ve kaydýrma tuþlarý 6. Þarj konektörü kapaðý Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 9

10 2. Baþlarken Nokia Fitness Monitor cihazýný þarj etme 1. Þarj konektörü kapaðýný açýn. 2. Þarj kablosunu yuvaya takýn. 3. Þarj cihazýný duvar prizine takýn. Þarj süresi yaklaþýk olarak 2,5 saattir. Nokia Fitness Monitor cihazý açýksa, cihaz tam olarak þarj olduðunda ekrandaki þarj simgesi hareketsiz durur. Nokia Fitness Monitor cihazýnýn bataryasý cihazý, her gün þarj etmek yerine gece boyunca kapatýrsanýz daha uzun süre dayanýr. Not: Nokia Fitness Monitor cihazýnda tüketici tarafýndan deðiþtirilebilecek þekilde tasarlanmamýþ yeniden þarj edilebilir bir batarya bulunur. Nokia Fitness Monitor cihazýný bakým için en yakýn yetkili servise götürün. Nokia Fitness Monitor cihazýný açýp kapatma Nokia Fitness Monitor cihazýný açmak için tuþunu basýlý tutun. Nokia Fitness Monitor cihazýný kapatmak için tuþunu basýlý tutun. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 10

11 Nokia Fitness Monitor cihazý kilitlenir ve hiçbir tuþ yanýt vermezse, cihazý ve tuþlarýna basarak yeniden baþlatýn. Nokia Fitness Monitor cihazýný ilk kez açtýðýnýzda, cihaz kiþisel bilgilerinizi tanýmlamak isteyip istemediðinizi sorar. Bkz: Kiþisel bilgiler, sayfa 19. Kiþisel bilgiler, Nokia Fitness Monitor cihazýnýn katettiðiniz mesafeyi veya kalori tüketiminizi daha kesin olarak hesaplamasýný saðlar. Buna ek olarak, cihaz için dili ve günün tarihi ile saati de tanýmlamanýz gerekir. Kiþisel bilgileri tanýmlamazsanýz, Nokia Fitness Monitor cihazýný ikinci ve üçüncü kez açtýðýnýzda cihaz, kiþisel bilgilerinizi tanýmlamak isteyip istemediðinizi yeniden sorar. Menüyü kullanma ve veri ekleme Nokia Fitness Monitor cihazýnýn iþlevleri menüler þeklinde gruplandýrýlmýþtýr. 1. Menüye eriþmek için Menü tuþuna basýn. 2. Menüde veya tuþlarýna basarak ilerleyebilir ve Seç tuþuna basarak örneðin, HEDEFLER seçeneðini belirleyebilirsiniz. 3. Ýstediðiniz iþlevi seçin. 4. Bir önceki menü düzeyine dönmek için Geri, menüden çýkmak içinse Çýkýþ tuþuna basýn. Ýstediðiniz zaman, Geri tuþunu basýlý tutarak bekleme moduna dönebilirsiniz. Hedefleriniz veya kiþisel bilgileriniz gibi verileri eklemek için: 1. Ýlgili menüye girin. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 11

12 2. Sayýlar arasýnda istediðiniz sayý görüntülenene kadar ilerlemek için veya tuþuna basýn. 3. Ýmleci bir sonraki sayýya taþýmak için > tuþuna basýn. Bir hata yaptýðýnýzda imleç maksimum veri uzunluðuna ulaþýp baþtaki sayýya dönene kadar > tuþuna basýn. 4. Tüm verileri eklediðinizde bilgileri kaydetmek için OK tuþuna basýn. Nokia Fitness Monitor cihazýný takma Nokia Fitness Monitor cihazýný kemerinize veya belinize takabilirsiniz. Nokia Fitness Monitor cihazýnýn arkasýndaki klipsi kaldýrýn (1) ve kemeri klipsin altýndan geçirin. Nokia Fitness Monitor cihazýnýn bel veya kalçanýza saðlam bir þekilde oturduðundan emin olun. Nokia Fitness Monitor cihazýný bol bir pantolonun cebine takarsanýz, cihaz hareketlerinizi algýlayamaz. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 12

13 Not: Nokia Fitness Monitor cihazýnýn kýzýlötesi baðlantý noktasý yukarýda olacak þekilde takýldýðýndan emin olun. Cihazý baþ aþaðý takarsanýz toplanan veriler yanlýþ olabilir. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 13

14 Menü iþlevleri listesi 1. SONUÇLAR 1 1. Bugün 2. Bu hafta 3. Bu ay 2. HEDEFLER 1. Günlük Hedef 2. Bir kerelik hedef 3. Varsayýlan hedefler 3. KÝÞ. BLG 1. Cinsiyet 2. Doðum tarihi 3. Boy 4. Kilo 5. VKÝ ve BMH 6. Yürüme Adýmý 7. Koþma Adýmý 4. AYARLAR 1. Saat 2. Tarih 1. SONUÇLAR menüsünde Nokia Fitness Monitor cihazýný ilk kullandýðýnýz aydan baþlamak üzere son 11 ay için alt menüler de bulunur. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 14

15 3. Enerji 4. Ölçüler 5. Dil 6. Ses 7. Fabrika ayarlarý 5. EKSTRA 1. Kronometre 2. Sayaç 6. VERÝ AKTARIM Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 15

16 3. Nokia Fitness Monitor cihazýný kullanma Bekleme modundayken, etkinliklerinizi hedeflerinizle hýzlý bir biçimde karþýlaþtýrmak için tuþuna basýn. Ýçinde bulunduðunuz günün, son yedi günün ve son dört haftanýn günlük hedefinizle karþýlaþtýrmasýný ve bir kerelik hedefinizle mevcut durumunuzun karþýlaþtýrmasýný görüntülemek için art arda tuþuna basýn. Etkinlik seçme Nokia Fitness Monitor cihazýnýzý açtýðýnýzda, Otomatik etkinlik varsayýlan olarak seçilmiþtir. Otomatik seçeneði belirlendiðinde, Nokia Fitness Monitor yürüdüðünüzü, koþtuðunuzu veya hareket etmeden durduðunuzu otomatik olarak algýlar ve kondisyon verilerinizi buna uygun olarak kaydeder. Otomatik seçeneði günlük hareketlerinizi her oturduðunuzda veya yürümeye baþladýðýnýzda etkinlik ayarlarýný deðiþtirmek zorunda kalmadan kaydedebilmenizi saðlar. Otomatik seçeneði dýþýnda bir etkinlik seçmek için: 1. Etkinl. tuþuna basýn ve yapacaðýnýz etkinliði seçin. 2. Baþlat tuþuna basýn, Nokia Fitness Monitor cihazýný kemerinize veya belinize takýn ve etkinliðe baþlayýn. 3. Etkinliði bitirmek istediðinizde, Dur tuþuna basýn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 16

17 Etkinliðin istatistiklerini görüntülemek için veya tuþlarýna basýn. 4. Etkinliðe devam etmek için Dvm tuþuna veya Otomatik etkinliðe dönmek için Çýkýþ tuþuna basýn. Etkinlik ekleme ve çýkarma Etkinlik listenizi gereksinimlerinize göre düzenleyebilirsiniz. Gerek duyduðunuz etkinlikleri ekleyebilir ve gerekirse daha sonra bunlarý listeden çýkarabilirsiniz. Nokia Fitness Monitor cihazýný ilk olarak açtýðýnýzda etkinlik listesinde varsayýlan olarak yalnýzca yürüme ve koþma etkinlikleri vardýr. Otomatik etkinliði her zaman varsayýlan olarak kullanýlabilir durumda odluðundan hiçbir zaman listede gösterilmez. 1. Etkinlik listesine eriþmek için Etkinl. tuþuna basýn. 2. Ekle veya Çýkar seçeneðini belirleyin. Ekle seçeneðini belirlerseniz Nokia Fitness Monitor cihazý o anda etkinlik listesinde bulunmayan etkinliklerin listesini görüntüler. Çýkar seçeneðini belirlerseniz Nokia Fitness Monitor cihazý o anda etkinlik listesine bulunan etkinliklerin listesini görüntüler. 3. Listede ilerleyin ve eklemek veya listeden çýkarmak istediðiniz etkinliði seçin. Önemli: Bir etkinliði listeden çýkardýðýnýzda, söz konusu etkinliðin kayýtlý sonuçlarý hafýzada kalýr ve uyumlu bir telefona aktarýlabilir. Ancak, SONUÇLAR menüsündeki sonuçlarý görüntüleyemezsiniz. Yürüyüþ ve Koþma etkinliklerini listeden çýkaramazsýnýz. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 17

18 Verileri görüntüleme Ýçinde bulunduðunuz gün, hafta, ay ve son 11 ay için kondisyon istatistiklerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bir yýldan uzun süre önce toplanan veriler otomatik olarak silinir. 1. Menü tuþuna basýp SONUÇLAR seçeneðini belirleyin ve istediðiniz döneme ilerleyin. Seçilen dönem için toplam kalori, adým ve mesafe görüntülenir. 2. Gör tuþuna basýn ve her etkinlik türünün istatistiklerini ayrý ayrý görüntülemek için ilerleyin. Ýpucu: Bekleme modundayken hýzlý bir biçimde etkinliklerinizi hedeflerinizle karþýlaþtýrabilirsiniz. Ýçinde bulunduðunuz günde ne kadar adým attýðýnýzý görmek için tuþuna basýn. Adým sayýsýnýn etrafýndaki ilerleme çubuðu günlük hedefinize ne kadar yaklaþtýðýnýzý gösterir. tuþuna tekrar, katettiðiniz mesafeyi görmek için bir kez, gün içinde yaktýðýnýz kalori miktarýný görmek için iki kez basýn. Günlük hedefinizle, son yedi günün ve son dört haftanýn karþýlaþtýrma grafiðini görmek için tuþuna basmaya devam edin. Çubuklar her gün veya haftanýn etkinlerini temsil eder ve ekrandaki yatay çizgi günlük hedefinizi veya günlük hedefin yedi ile çarpýmýný gösterir. Bir kerelik hedefinizle mevcut durumunuzu karþýlaþtýrmak için tuþuna bir kez daha basýn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 18

19 Hedefleri ayarlama Kalýcý bir günlük hedef ve tek bir etkinlik için bir kerelik hedef belirleyebilirsiniz. Hedeflerinizi belirli bir tüketilen enerji miktarý, belirli bir mesafe veya adým sayýsý olarak belirleyebilirsiniz. Bir kerelik hedefinize ulaþtýðýnýzda, Nokia Fitness Monitor bip sesi çýkartýr ve bir not görüntüler. OK tuþuna basarak notu onayladýðýnýzda cihaz bir kerelik hedefi kapatýr. Bir kerelik hedef seçeneðini yeniden etkinleþtirmek için yeni bir kerelik hedefi tanýmlayýn. 1. Menü tuþuna basýp HEDEFLER ve Günlük Hedef veya Bir kerelik hedef seçeneðini belirleyin. 2. Seç tuþuna basýp istediðiniz hedef türünü seçin. 3. Hedefi ayarlayýn, bkz: Menüyü kullanma ve veri ekleme, sayfa 11. Günlük hedefi 0 olarak ayarlayamazsýnýz. Varsayýlan hedefleri geri yüklemek için Menü tuþuna basýp HEDEFLER ve Varsayýlan hedefler seçeneklerini belirleyin. Onaylamak için Evet tuþuna basýn. Varsayýlan bir kerelik hedef yoktur, varsayýlan günlük hedef ise adýmdýr. Kiþisel bilgiler Daha kesin bilgiler elde edebilmek için Nokia Fitness Monitor cihazýyla kiþisel bilgileri tanýmlayabilirsiniz. Kiþisel bilgileriniz Nokia Fitness Monitor cihazýnýn kalori tüketiminizi daha kesin olarak hesaplayabilmesini saðlar. Daha kesin bilgiler elde edebilmek için yürüme veya koþma adým uzunluklarýnýzý da girebilirsiniz. Doðru tanýmlanan adým uzunluðu yürüdüðünüz veya koþtuðunuz mesafenin daha Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 19

20 kesin bir biçimde hesaplanabilmesini saðlar. Daha da ayrýntýlý mesafe bilgileri elde etmek için adým uzunluðunuzu kalibre edebilirsiniz. Kiþisel bilgilerinizi tanýmlamazsanýz, Nokia Fitness Monitor cihazý önceden tanýmlanmýþ varsayýlan deðerleri kullanýr. Menü tuþuna basýp KÝÞ. BLG seçeneðini belirleyin. KÝÞ. BLG altýndaki alt menülere tek tek girin, Deðþt. tuþuna basýp cinsiyetinizi, doðum tarihinizi, kilonuzu ve boyunuzu tanýmlayýn. Yürüme Adýmý ve Koþma Adýmý alt menülerinde Deðþt. tuþuna basýn ve Gir seçeneðini belirleyip yürüme ve koþma adým uzunluðunuzu tanýmlayýn. Daha fazla bilgi için bkz: Menüyü kullanma ve veri ekleme, sayfa 11. Daha da kesin bir ölçüm için adým uzunluðunuzu kalibre edebilirsiniz. 100 metrelik bir mesafe ölçün, Menü tuþuna basýp KÝÞ. BLG ve Yürüme Adýmý veya Koþma Adýmý seçeneðini belirleyin. Deðþt. tuþuna basýp Kalibre et seçeneðini belirleyin ve Baþlat tuþuna basýn. Cihaz bip sesi çýkarmadan önce Nokia Fitness Monitor cihazýný kemerinize takmak için yedi saniyeniz vardýr. Bip sesinden sonra yürümeye veya koþmaya baþlayabilirsiniz. 100 metreyi tamamladýðýnýzda, durun ve yaklaþýk olarak üç saniye bekleyin. Cihaz kalibrasyonun tamamlandýðýný belirtmek için bip sesi çýkartýr. Kalibrasyonu tamamlamak için cihazý kemerinizden çýkartýp Dur tuþuna da basabilirsiniz. Varsayýlan adým uzunluðunu geri yüklemek için Menü tuþuna basýp KÝÞ. BLG ve Yürüme Adýmý veya Koþma Adýmý seçeneðini belirleyin. Deðþt. tuþuna basýp Varsayýlan seçeneðini belirleyin. Cinsiyetinizi, yaþýnýzý, boyunuzu ve kilonuzu tanýmladýktan sonra Nokia Fitness Monitor cihazý otomatik olarak Vücut Kütle Ýndeksi (VKÝ) ve Bazal Metabolizma Hýzý (BMH) deðerlerini hesaplar. BMH, metabolizmanýzýn hiç hareket etmediðiniz Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 20

21 durumda bile yaktýðý kalori miktarýný gösterir. Bu deðerleri KÝÞ. BLG altýndaki VKÝ ve BMH alt menüsünde görüntüleyebilirsiniz. Nokia Fitness Monitor formda kalmak için yaptýðýnýz egzersizlerde yaktýðýnýz kalori miktarýný görüntülediðinde, cihaz yalnýzca BMH deðerine ek olarak yaktýðýnýz kalori miktarýný görüntüler. Nokia Fitness Monitor yalnýzca bir kiþinin kullanýmý için tasarlanmýþtýr. Bir seferde yalnýzca bir tek kiþisel bilgi grubunu kaydedebilirsiniz. Genel ayarlar Menü tuþuna basýn ve AYARLAR seçeneðini belirleyin. AYARLAR altýndaki alt menülere tek tek girin ve günün saati ve tarihini, enerji ve ölçü birimlerini, ekran dilini ve Nokia Fitness Monitor cihazýnýn çaldýðý sesleri seçin. Daha fazla bilgi için bkz: Menüyü kullanma ve veri ekleme, sayfa 11. Fabrika ayarlarýný geri yüklemek için Menü tuþuna basýp AYARLAR ve Fabrika ayarlarý seçeneklerini belirleyin. Kronometre ve sayacý kullanma Kronometre Kronometre bataryayý kullanýr ve bataryanýn kullaným süresini azaltýr. 1. Menü tuþuna basýn, EKSTRA seçeneðini belirleyip Kronometre seçeneðine ilerleyin. 2. Süre tutmaya baþlamak için Baþlat tuþuna basýn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 21

22 3. Bir ara dereceyi kaydetmek için Ayýr tuþuna ve süre tutmayý durdurmak için Dur tuþuna basýn. Süre tutmayý durdurduktan sonra, varolan ara derecelerin üzerine süre tutmaya devam etmek için Dvm tuþuna veya varolan ara dereceleri silmek için Çýkýþ tuþuna basýn. Sayaç 1. Menü tuþuna basýp EKSTRA seçeneðini belirleyin ve Sayaç seçeneðine ilerleyin. 2. Kur tuþuna basýp sayaç deðerini girin. Sayaç süresi sonuna gelindiðinde Nokia Fitness Monitor cihazý bip sesi çýkartýr, ekran yanýp sönerken bir not görüntülenir. Veri aktarýmý Nokia Fitness Monitor ile uyumlu bir cep telefonu arasýnda veri aktarýmý yapabilirsiniz. 1. Menü tuþuna basýp VERÝ AKTARIM seçeneðini belirleyin. 2. Nokia Fitness Monitor cihazýnýn kýzýlötesi baðlantý noktasýný etkinleþtirmek için Aç tuþuna basýn. 3. Nokia Fitness Monitor cihazýnýn ve verilerin aktarýlacaðý uyumlu telefonun kýzýlötesi baðlantý noktalarýný birbirlerini görecek þekilde konumlandýrýn ve cihazlar arasýndan hiçbir engel bulunmadýðýndan emin olun. Ýzin verilen maksimum mesafe 0,5 metredir ve iletim açýsý 45 derecedir. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 22

23 Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne doðru tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla giriþimine izin vermeyin. Bu cihaz Sýnýf 1 lazer ürünüdür. 4. Telefondan aktarýmý etkinleþtirin. Daha fazla bilgi için telefonun kullaným kýlavuzuna bakýn. Nokia Fitness Monitor cihazýnda saklanan tüm veriler telefona aktarýlýr. Aktarým tamamlandýðýnda Nokia Fitness Monitor cihazýnda iþlemin baþarýlý olduðunu bildiren bir not görüntülenir. 5. Belirli bir süre sonra kýzýlötesi baðlantý noktasý otomatik olarak devre dýþý olur ancak baðlantý noktasýný hemen devre dýþý býrakmak için Kapat tuþuna basýn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 23

24 4. Teknik özellikler Aðýrlýk: 40 gr Boyutlar (çap, kalýnlýk): 60 mm, 22 mm Çalýþma süresi: 32 saat Þarj süresi: 2,5 saat Çalýþma sýcaklýðý: -15 C - 55 C Uyumluluk: Kýzýlötesi baðlantý noktasý ve Spor Hocasý iþlevi bulunan Nokia 40 serisi telefonlar Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 24

25 5. Batarya bilgileri Þarj Etme ve Boþaltma Cihazýnýz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Yeni bir bataryanýn tam performansýna ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve boþaltma döngüsünden sonra saðlanýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranacaktýr. Not: Bu cihazda tüketici tarafýndan deðiþtirilebilecek þekilde tasarlanmamýþ yeniden þarj edilebilir bir batarya bulunur. Nokia Fitness Monitor cihazýný bakým için en yakýn yetkili servise götürün. Bataryanýzý yalnýzca, bu cihaz için tasarlanmýþ Nokia onaylý þarj cihazlarýyla þarj edin. Kullanýlmadýðý zaman þarj cihazýný, cihazdan ve elektrik prizinden çýkarýn. Bataryayý þarj cihazýna baðlý durumda býrakmayýn. Aþýrý þarj etme bataryanýn ömrünü kýsaltabilir. Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya kullanýlmadan býrakýldýðýnda zaman içinde boþalýr. Aþýrý düþük veya yüksek sýcaklýklar bataryanýzýn þarj yeteneðini etkileyebilir. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 25

26 BAKIM VE ONARIM Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr. Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar görebilir. Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya eritebilir. Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir. Cihazý açmayý denemeyin. Uzman olmayan kiþilerin müdahalesi cihaza zarar verebilir. Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç devre kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar verebilir. Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný engelleyebilir. Yukarýdaki öneriler, cihazýnýz ve þarj cihazýnýz için ayný ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý en yakýn yetkili servise götürün. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 26

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu 9311543 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-11 ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu 1 9246088 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu 9204133 Basým 1 TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu LD-4W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LD-3W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3 Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu 9354812 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-34W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-55W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-50W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-57W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-12W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu 9235347 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-11W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-1B ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili maddelerine

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu 9311710 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-4W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-8W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu 9216259 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu BH-905 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1 Nokia Mini Hoparlör MD-6 3 5 4 2 9205726/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markasýdýr. Giriþ Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkür

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Konumlandýrma 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu 9233639 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HF-7 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356113 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354245

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı