T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim Uluslararası İlişkiler Ofisinin (Biriminin) kuruluşu, işleyişi, görev ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak ve Amaç Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası gereğince hazırlanmıştır. Amaç, Plato Meslek Yüksekokulu misyonu ve vizyonu doğrultusunda, yükseköğretim kurumu olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal ve uluslararası alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. Açıklamalar Madde 3- Bu Yönergede geçen; a) Meslek Yüksekokulu: Plato Meslek Yüksekokulu nu, b) Müdürlük: Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nü, c) Müdür: Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü nü, ç) Kurul: Plato Meslek Yüksekokulu Kurulu nu, d) Yönetim Kurulu: Plato Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu nu, e) AB-Uluslararası İlişkiler Ofisi (Birimi): Müdürlüğe doğrudan bağlı yurt dışı yükseköğretim kurumları uluslararası ilişkiler faaliyetlerini yürüten ofisi (birimi), f) Uluslararası İlişkiler Birim (Ofis) Sorumlusu: Yurt dışı yükseköğretim kurumları uluslararası ilişkiler faaliyetlerini, Meslek Yüksekokulu Müdürü adına yürütülmesinden sorumlu kişi ve Müdür tarafından iş bölümü gereği görevlendirilen Müdür Yardımcısı na bağlı çalışan kişidir. g) Komisyon: Meslek Yüksekokulunun Uluslararası İlişkiler Komisyonunu, h) Koordinatörlük: Plato Meslek Yüksekokulu yurt dışı yükseköğretim kurumları uluslararası ilişkiler faaliyetlerini yürüten, Uluslararası Ortaklıklar ve Edexcel, Bologna 1

2 Faaliyetleri Koordinatörlüğü, AB Eğitim ve Gençlik Programları Faaliyetleri Koordinatörlüğü ve Yurt içi ve Yurt dışı (Avrupa) Proje faaliyetleri koordinatörlüklerini ifade eder. Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumları Uluslararası İlişkiler Ofisi (Birimi) Görev ve Sorumluluk Alanları Madde 4- Uluslararası İlişkiler Birimi, Meslek Yüksekokulu vizyonu doğrultusunda stratejik planlamaları çerçevesinde yurt dışı yükseköğretim kurumları ve kuruluşlarla bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü ilişkiler kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamakla yükümlüdür. a- Planlama Kurumun vizyonu ve genel stratejik planlaması çerçevesinde uluslararası stratejisini oluşturmak ve Yüksekokul Kurulunun onayına sunmak, b- Uluslararası İşbirlikleri Yabancı ülkelerdeki yükseköğrenim kurumları ile yapılacak işbirliği çerçevesinde Erasmus anlaşmaları dahil olmak üzere Leonardo da Vinci, gençlik programları, ortak programlar, üyelik, iç ve dış kaynaklı projeler hazırlamak, seminer ve sempozyumlar düzenlemek konularında gerekli koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlar. 1. Uluslararası organizasyonlarla ilişkilerde üyelik başvurularını, anlaşmaları, bilgi güncellemelerini, yazışmaları hazırlar ve takip eder. 2. Uluslararası Akreditasyon: Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile idari hizmetlerde kalitenin geliştirilmesi amacıyla, Edexcel akreditasyonu da dahil olmak üzere, alınan ve alınacak akreditasyonların gerektirdiği iç ve dış değerlendirme süreciyle ilgili çalışmaları yapar. 3. Avrupa Yükseköğretim Alanı / Bolonya Süreci: Avrupa Birliği Eğitim Programları (Erasmus, Leonardo da Vinci vb.) ile bu programların alt alanlarıyla ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) veya Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus Hareketlilik veya diğer proje başlıkları konusunda yapılan teklif çağrılarını değerlendirir, başvuruları yapar, bazı sözleşmeleri verilen yetki dahilinde imzalar ve düzenli olarak ara ve final raporları hazırlar ve ilgili yerlere gönderir. Tüm faaliyetlerin organizasyonunu yapar, gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirir, nicelik ve nitelik yönünden arttırılmasını sağlar. 4. Okulun, Bologna süreci ile ilgili Avrupa Yükseköğrenim alanına entegrasyonu ile ilgili gerekli çalışmaları yapar ve destekler. 2

3 5. Her türlü uluslararası proje çağrı ve duyurularını okul öğrenci ve personeline iletir, bilgilendirme toplantıları düzenler, proje hazırlama ve yürütme konusunda destek sağlar. 6. Okulun Avrupa Araştırma alanına entegrasyonunu sağlamak amacına yönelik olarak, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve diğer Avrupa Birliği araştırma programlarındaki gelişmeleri takip eder, bireysel/kurumsal girişimlere destek verir ve proje yönetimi konularında rehberlik ve eğitim hizmetleri sunar. 7. Bologna süreci kapsamında olan AKTS Etiketi, Diploma Eki Etiketi başvurularını yapmak ve sonuçlandırmak. 8. Uluslararası öğrenci temini için gerekli tanıtım faaliyetlerini yıllık olarak planlar ve uygular. Bu konu ile ilgili olarak gerekli fuar, sergi, toplantı, ziyaret, eğitim, konferans, seminer, vb. organizasyonlara MYO nun temsilini sağlar. Okula gelen yabancı öğrencilerin ve personelin her türlü başvuru, kabul, karşılama, yerleştirme ve takiplerinin yapılmasını sağlar. Yurtdışına giden öğrenci ve personelin hareketliliği için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili prosedürleri uygular, resmi yazıları hazırlar ve müdür onayına sunar, kişileri yönlendirir ve kişilere yol gösterir. 9. Okulun uluslararası düzeyde tanıtımında kullanılacak her türlü materyalin hazırlanmasını ve teminini sağlar. Tanıtım kataloğu ve web sitesinin güncellemelerini yapar. Uluslararası ilişkiler alanına giren konularda okul içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimine destek sağlar. 10. Okulun yurt içi ve yurt dışı yaptığı projelerinden elde edilen makine/teçhizat/sistem/cihaz envanterinin, okulun ilgili birimleri ile koordinasyon halinde kayıt altına alınmasını sağlar. Yukardaki konularda her yarıyıl sonu Müdürlüğe faaliyet raporu sunar. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlükleri Madde 5- Akademik değerlendirme ve kalitenin geliştirilmesi amacıyla yabancı ülkelerdeki yükseköğrenim kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği çerçevesinde, Edexcel akreditasyonu ve Bologna süreci dahil, Erasmus anlaşmaları, Leonardo da Vinci, Gençlik Programları, ortak programlar, iç ve dış kaynaklı projeler hazırlamak, seminer ve sempozyumlar düzenleme konularındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, MYO Uluslararası İlişkiler Birimi (Ofisi) bünyesinde; 3

4 a. Uluslararası Ortaklıklar ve Bologna Koordinatörlüğü, b. AB Eğitim ve Gençlik Programları Koordinatörlüğü, c. Avrupa Projeleri koordinatörlüğü, kurulması uygun görülmüştür. Her koordinatörlük bir koordinatör ve bir yardımcı olmak üzere 2 öğretim elamanından oluşur. Koordinatörler ve yardımcıları, Müdür tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Koordinatörler ve yardımcıları ilgili müdür yardımcısının sorumluğundaki birimde görev yapmakla birlikte, Müdüre karşı sorumludurlar. İki yılın sonunda aynı kişiler gerekli görülmesi halinde Müdür tarafından tekrar görevlendirilebilir. Seçilen koordinatörler ve yardımcıları Uluslararası İlişkiler Komisyonu (birimi) tabi üyesidir. 1. Uluslararası Ortaklıklar ve Bologna Koordinatörü, ortak programların koordinasyonu (Edexcel), Bologna süreci ve uluslararası üyelik, çalışma ve faaliyetlerinden sorumludur. 2. AB Eğitim ve Gençlik Programları Koordinatörü, Erasmus Programı, Leonardo Da Vinci Programı ve Gençlik Programı koordinasyonlarından sorumludur. 3. Avrupa Projeleri Koordinatörü ise, iç kaynaklı proje, Eureka, dış kaynaklı proje programları, proje eğitim ve seminerleri ile sempozyumları, araştırma ortaklarının koordinasyon çalışma ve faaliyetlerinden sorumludur. Uluslararası İlişkiler Komisyonu (Birimi) Madde 6- Müdür tarafından 2 yıllığına görevlendirilirler. Müdür Yardımcısının başkanlığında kararlarını oy çokluğu ile alırlar. Müdür Yardımcısı dahil en az 7 öğretim elemanından oluşur. Görev dağılımı, atamada Müdür tarafından belirlenmiş olur. Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Görev ve Sorumlulukları Madde 7- Komisyonun görev ve sorumlulukları; a) Komisyon, okulun uluslararası politikasını belirlemek için gerekli çalışmaları, program başkanlarının görüşlerini de alarak gerçekleştirir. Hazırladığı uluslararası politika planını Müdür ve Kurul un bilgisine sunar. b) Kurul tarafından kararlaştırılan uluslararası politikayı uygulamak için atılacak adımları ve eylem planını hazırlar ve uygulamak için Yönetim Kurulu onayına sunar. 4

5 c) Uluslararası ilişkiler konusunda öncelikli hedeflenen stratejik plan kapsamında alanları belirler ve Kurulun onayına sunar. ç) Anlaşmalar/protokoller kapsamında değişimde bulunacak öğrencilerin (Erasmus dâhil) belirlenmesi için uygulanacak kural ve prensipleri, ilgili kurumların (örneğin, Ulusal Ajans) yayınladığı sınırlar içerisinde kararlaştırır ve yönetim kurulu onayına sunar. d) Anlaşmalar/protokoller kapsamında değişimde yer alacak öğretim elemanlarıyla ilgili uygulanacak kural ve prensipleri, ilgili kurumların (Ulusal Ajans gibi) yayınladığı sınırlar içerisinde belirler. e) Değişimler için öğrencilerin öğrenim/staj programlarını ve personelin eğitimöğretim planlarını değerlendirir. f) Koordinatörlüklerin yıllık raporlarının ve diğer ulusal/uluslararası raporların hazırlanmasına katkıda bulunur. g) Uluslararası anlaşma ve protokol dokümanlarının hazırlanmasında Koordinatörlükleri yönlendirir. h) İç ve dış kaynaklı projelerin konularının belirlenmesi, uygulama plan ve projesinin hazırlanmasında seminer ve sempozyum düzenlenmesinde ilgili koordinatörlüğü yönlendirir, bu konuda alınan kararları Müdürlük onayına sunar. Toplantı Madde 8- (1) Komisyon, ilan edilen takvimde belirtilen zamanlarda (ayda iki veya ilgili Müdür Yardımcısının çağrısıyla belirtilen günde) gündemli olarak toplanır. Müdür, doğal olarak bu komisyonun başkanıdır. (2) Komisyon üyeleri, toplantılara iştirak etmekle yükümlüdür. Üye sayısının yarısından bir fazlası, toplantı yeter sayısıdır. Mazeretsiz olarak toplantıya 2 defa katılmayan üyenin, üyeliği düşer ve gerekli görüldüğünde hakkında soruşturma başlatılır. Yerine, en geç iki hafta içinde Müdür tarafından bir başka öğretim elemanı atanır. Komisyon Üyeleri ek Görevlendirme Madde 9- İkili işbirliği antlaşması yapılan her üniversite, meslek yüksekokulu ya da organizasyon konusu için, ilgili kurumla olan ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek için bir komisyon üyesi görevlendirilir. Bu kişinin, o kurumu tanıması ve/veya o ülkenin dilini konuşması tercih nedenidir. Komisyon, bu görev dağılımını oy çokluğu ile yapar. Görevli 5

6 komisyon üyesi, her yılın sonunda, sorumlu olduğu Kurum ile ilgili yapılanları ve önerileri içeren bir rapor hazırlar ve Komisyona sunar. Uluslararası İlişkiler Komisyonu Ofisi (Birimi) Bütçesi Madde 10- Uluslararası İlişkiler Komisyonu Bütçesi, her yıl gerekçeleri ile birlikte ilgili Koordinatörlükler tarafından hazırlanıp, Komisyon kararı ile bir bütün haline getirilip, Müdürlüğe sunulur. Ayrılan bütçenin harcanmasında, okulun satın alma yönetmeliğine göre işlem yapılır. Yıllık Rapor Madde 11- Uluslararası İlişkiler Komisyonu her yıl Mayıs ayında, eğitim-öğretim yılı boyunca Üniversitede gerçekleştirilen bütün uluslararası faaliyetleri rapor haline getirir ve MYO Kurulu na sunar. Kurul tarafından kabul edilen raporlar, okulun web sayfasında yayınlanır. Yürürlük Madde 12- Bu Yönerge, Plato Meslek Yüksekokulu kararı ve Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı nın onayından sonra yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yürütür. 6

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 1) Amaç: Bu yönergenin amacı, Üniversitenin ulusal ve uluslararası

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER DAYANAK... 1 MADDE 1:... 1 AMAÇ ve KAPSAM... 1 MADDE 2:... 1 TANIMLAR... 1 MADDE 3:... 1 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPISI...

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-24/06/2005 tarihli Bakan onaylı Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr.

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr. ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ Derleyen: Dr.Mustafa Altun http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Akademik yaşamın temel unsuru olan öğretim üyesinin

Detaylı

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, il millî eğitim müdürlükleri araştırma

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı