TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği ve görevde yükselme konularında bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek üzere uygulanacak hizmet içi eğitimin esaslarını tespit etmektir. Kapsam Madde 2- TMO personeline uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, eğitim programlarını, planlama esaslarını, başvuru, katılma, sınav ve sonuçların değerlendirilmesi ile hizmet içi eğitime ilişkin diğer konuları kapsar. Dayanak Madde 3- Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun değişik 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İfade eder. Tanımlar Madde 4- Bu yönetmelikte geçen; a) TMO/Teşebbüs : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü, b) Genel Müdür : TMO Genel Müdürünü, c) Merkez : TMO Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını, d) Taşra : TMO Genel Müdürlüğü Şube ve bağlı işyerleri ile işletme müdürlüklerini Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri Madde 5- TMO da Hizmet İçi Eğitim, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ve Kalkınma Planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir; a) Personelin, bilgilerini, verimliliğini artırmak ve yetişmelerini sağlamak suretiyle hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak, daha üst görevlere hazırlamak, b) Personele Devlet Memurlarının görev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek, 1

2 c) Personelin, TMO yararına bilimsel inceleme ve araştırma yapma istek ve yeteneklerini geliştirmek, d) Yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak, Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri Madde 6- Hizmet içi eğitimlerin hedeflerine ulaşabilmesi için uygulanacak ilkeler şunlardır; a) Eğitimin sürekli olması, b) Eğitimin TMO nun amaçlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması, c) Her kademedeki yöneticiye, emrinde çalışan personelin eğitiminden ve yetiştirilmesinden sorumlu olması bilincinin kazandırılması, d) Bu yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğiticilerin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmalarının sağlanması, e) Hizmet içi eğitimden yararlanmada, öncelikler esas alınarak tüm personele fırsat eşitliği sağlanması, f) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp-ulaşılmadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat ve benzeri değerlendirmelerin uygulanması, g) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge ve eğitici değişiminin sağlanması, h) Eğitim faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması, i) Hizmet içi eğitimlerin personelin göreve devamını özendirecek, yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabasını değerlendirecek hususları içermesinin sağlanması. 2

3 Hizmet İçi Eğitim Birimleri II. BÖLÜM HİZMET İÇİ EĞİTİM BİRİMLERİ VE EĞİTİMDE GÖREVLENDİRME Madde 7- Hizmet içi eğitim faaliyetleri; a) Eğitim Kurulu, b) Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı (Eğitim Şube Müdürlüğü) tarafından yürütülür. Eğitim Kurulu Madde 8- Eğitim Kurulu, Genel Müdürün Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Savunma Sekreteri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ve Eğitim Şube Müdürü ile Genel Müdürün uygun göreceği diğer görevlilerden oluşur. Eğitim Kurulunun görevleri; a) Hizmet içi eğitime ilişkin genel esas ve ilkeleri belirler, b) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan hizmet içi eğitim plan program ve bütçesini inceler, değerlendirir, son şeklini verir. c) Bir önceki yılın plan ve programlarının sonuçlarını değerlendirir. d) Eğitim merkezlerine ilişkin önerileri inceler. Eğitim Kurulu, yılda en az bir defa Aralık ayında veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Genel Müdürün uygun göreceği tarihlerde toplanır. Kurulun Sekreterya işleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri Madde 9- Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının hizmet içi eğitime ilişkin görevleri bünyesindeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu Müdürlük aşağıda sıralanan görevleri yapar ve hizmet içi eğitim çalışmalarını koordine eder; a) TMO nun görev konuları ve insan gücü ihtiyacı ile uyumlu olarak, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, yıllık eğitim planlarını hazırlamak, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek, b) Yurt içi kuruluşlarda ve yurt dışında eğitim imkanlarını araştırarak ilgi ve şartlarına göre eleman katılmasını sağlamak, personelin yüksek lisans, doktora ve benzeri eğitim programlarından yararlandırılmalarına yardımcı olmak, 3

4 c) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, uygun görülen yeni sistem ve eğitim yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak, d) Yurt içinden ve dışından eğitim amacı ile TMO ya gelecek personel için eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve sonucu hakkında ilgili yerlere bilgi vermek, e) Tüm TMO personeli için, katıldıkları eğitimler, başarı durumları ve benzeri verilerin yer aldığı kayıtları tutmak, eğitimlerle ve eğitilenlerle ilgili istatistiki bilgileri oluşturmak, yapılacak çalışmaları değerlendirmek, f) Yıllık eğitim faaliyetlerinin maliyetini çıkararak iş programı yapmak ve bütçeye gerekli ödeneğin konulmasını sağlamak, g) Eğitimle ilgili yayınları izlemek, doküman toplamak, yararlı görülenlerin ilgililere ulaşmasını sağlamak, h) Eğitim faaliyetlerinde ilgililerle işbirliği yaparak sınavları hazırlamak, uygulamak ve alınan sonuçları değerlendirmek, eğitileceklerin önceliğini tespit etmek, ı) İlgili birimlerle işbirliği yaparak eğitimin içeriği süresi ile katılımcılar ve eğitim görevlilerinin belirlenmesini sağlamak, i) Eğitim araç gereçlerini temin etmek, kullanıma hazır bulundurmak, eğitime katılanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tedbirleri almak, k) Eğitim Kütüphanesini katılımcıların ve personelin yararlanabileceği bilimsel, sosyal, kültürel ve mesleki konularda yerli ve yabancı kitap ve süreli yayınlarla donatmak, hizmete hazır bulundurmak, l) Eğitim faaliyetlerinin yer aldığı Eğitim Bültenini çıkarmak, ilgili birim, kişi ve kuruluşlara iletilmesini sağlamak, m) Staj yapacak yüksek okul öğrencilerinin sayısını ve staj yapılacak branşları belirlemek, staj yapmalarını sağlamak, n) Uygulanacak eğitim programlarının içeriklerine göre kurulacak komisyonlar vasıtasıyla müfredata uygun ders notlarının hazırlanması, kitaplaştırılması, görsel ve işitsel eğitim tekniklerinin uygulanmasını sağlamak, o) Eğitim konularına ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, gelişen ve değişen yeni eğitim metot ve teknolojilerinin uygulanmasını sağlamak. Hizmet İçi Eğitimde Görevlendirme Madde 10- Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında, eğitim uzmanları ile kurum içinden veya diğer kurum ve kuruluşlarla özel sektör veya üniversitelerden eğitim görevlileri görev alırlar. 4

5 Eğitim Görevlilerinin Seçimi Madde 11- Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında eğitim görevlisi olarak TMO personeli görevlendirilir. İlgili program konusunda teşebbüs bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun TMO dışında yetkili kimseler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde kurum dışından eğitim görevlisi sağlanabilir. Eğitim görevlilerinin seçiminde; a) Eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip olmak, b) Fakülte veya yüksekokul bulunmadığı takdirde, lise veya dengi okul mezunu olmak, c) Konusunda en az beş yıl tecrübeli olmak, d) Eğiticilerin eğitimi seminerini görmüş olmak, (TMO dışından gelen eğitim görevlilerinde bu koşul aranmaz) Eğitim görevlileri, ilgili birimin talebi ve/veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Genel Müdürün onayı ile görevlendirilirler. Eğitim görevlisi olarak görevlendirilen TMO personeli bu görevi kabul etmek zorundadır. Eğitim Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları Madde 12- TMO bünyesi içinden ve dışından eğitici olarak görevlendirilecek eğitim görevlileri; a) Konuları ile ilgili ders planı yapmak, b) Yaptıkları planla ilgili ders notlarını hazırlayarak bir nüshasını programın başlamasından en az yedi gün önce program yöneticisine vermek, c) Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almak, d) Eğitim konularını işlerken modern öğretim yöntemlerini uygulamak, e) Eğitim sürecinde ölçme değerlendirme (yazılı-sözlü-ön test-son test vb.) araçlarını uygulamak, ön test sonucunu hemen, diğerlerini en geç 7 gün içinde program yöneticisine vermek, 5

6 f) Eğitimde araç ve gereç olarak kullanılacak yardımcı malzemeleri program yöneticisi ile işbirliği yaparak önceden sağlamak, g) Programda yapılmasını gerekli gördüğü değişiklikleri bir rapor halinde program yöneticisine vermek, h) Eğitime katılanların devam durumlarını izleme ve yoklama fişlerini işlemek, ı) Program yöneticisi ile gerekli her türlü işbirliğini yapmak, i) Zorunlu sebeple görevlerine devam edememeleri halinde durumunu gerekçesi ile birlikte program yöneticisine bildirmek, j) Alanlarıyla ilgili öğretim yöntemi, araç gereç ile teknoloji değişimini incelemek, araştırmalar yaparak sürekli kendini yenilemek yetiştirmek ve gelişmelerin gerektirdiği materyallerin sağlanması hususunda Eğitim Şube Müdürlüğüne önerilerde bulunmak, k) Konuları ile ilgili olarak yaptığı inceleme ve araştırma sonuçlarını rapor halinde Eğitim Şube Müdürlüğüne vermek, l) Eğitim bülteni hazırlanmasında, baskı ve dağıtımında Eğitim Şube Müdürlüğü yetkilileri ile işbirliği yapmak, ile yükümlüdürler. Eğitim görevlileri dersleri olduğu süre içinde idari ve disiplin yönünden Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı olup, hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar. Hastalık ve mazeretleri nedeniyle derslere katılamayan eğitim görevlilerinin yerine ilgili birimlerce aynı nitelikleri taşıyan başka bir personel Genel Müdür Onayı ile görevlendirilir. Eğitim görevlileri eğitim yapılan yerin iç düzeni ile disiplin hükümlerine uymak zorundadırlar. Aksi davranışlarda bulunanlar hakkında Eğitim Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Eğitim Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları Madde 13- Eğitim Uzmanları; a) Eğitim ihtiyaçlarının bilimsel yöntemlerle tesbiti; yıllık eğitim planı ve programlarının hazırlanması, uygulanması sonuçlarının değerlendirilmesi, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yeni uygulamaların tespiti ile ilgili inceleme, araştırma ve diğer çalışmaları konuyla ilgili teknikler ve talimatlar doğrultusunda yapmak, yürütmek, b) Eğitim faaliyetleriyle ilgili maliyet tespit çalışmaları yapmak, programların uygulanmasında her türlü eğitim araç-gereç, ders notu, eğitici ve eğitilenlere ait ihtiyaçları tespit ederek karşılanmasını sağlamak, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, 6

7 c) Eğitimlerle ilgili, gerekli her türlü bilgiyi içeren kart, cetvel, form ve benzeri kayıtların tutulması ve izlenmesi işlerini yürütmek, bu bilgilerden gerekenlerin ilgili yerlere vaktinde gönderilmesini sağlamak, d) Yurt içi kuruluşlarda ve yurt dışında eğitim olanaklarını araştırıp izleyerek TMO personelinin bunlara katılma ve yararlanmasını sağlamak, e) Eğitim amacıyla yurt içi veya yurt dışından TMO ya gelecekler için eğitim programları düzenlemek, f) Sorumluluğuna verilen araştırma ve incelemeleri yaparak gerekli raporları düzenlemek, görevlendirildiğinde eğiticilik yapmak, g) Birlikte çalıştıkları Uzman Yardımcılarının eğitimle ilgili her konuda yetişmelerine yardımcı olmak, h )Eğitimle ilgili yayınları izlemek, doküman toplamak, yararlı görülenlerin ilgililere ulaşmasını sağlamak, eğitim bülteninin hazırlanmasını, dağıtımını ve verilecek diğer görevleri yapmak ile yükümlüdür PROGRAM YÖNETİCİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Madde 14- Eğitim programları Eğitim Şube Müdürlüğü yöneticileri ve uzmanları arasından görevlendirilen bir program yöneticisinin gözetim ve sorumluluğunda yürütülür. Program yöneticisi; a) Programın gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkları programın başlangıcından en az 10 gün önce bitirmek, b) Eğitim ortamı ile ders araç ve gereçlerini eğitime uygun hale getirmek, c) Eğitim görevlileri ile sürekli işbirliği yapmak, d) Zorunlu sebeplerle görevine devam edemeyen eğitim görevlilerini, zamanında Eğitim Şube Müdürlüğüne bildirmek, e) Eğitime katılanların devam durumlarını izlemek ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit ederek gereğinin yapılmasını sağlamak, f) Program ve katılımcıların değerlendirilmesi ile ilgili ön çalışmaları yapmak, amacına uygun olarak uygulanmasını sağlamak ve sonuçları 15 gün içinde ilgili yerlere bildirmek, 7

8 g) Eğitim programı sonunda, programı olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gerekli önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak yetkililere vermek, h) Eğitim programları sırasında katılımcıların yemek, yatak, v.b. problemleri ile ilgilenmek ve gerek bulundukları çevreyi gerekse birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak geziler, yemekli toplantılar düzenlemek, tiyatro, sinema v.b. sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarını sağlayıcı organizasyonları yapmak ile yükümlüdürler. III. BÖLÜM HİZMET İÇİ EĞİTİMİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI Yıllık Planın Hazırlanması Madde 15- Yıllık eğitim planı yıl içinde uygulanması planlanan eğitim programları hakkında gerekli bilgileri kapsar. Plana esas olacak çalışmalar için her yıl TMO nun tüm merkez ve taşra birimleri, kendi görev alanları açısından bir sonraki yıl uygulamasına ihtiyaç duydukları eğitim programlarını en geç Eylül ayında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne teklif ederler. Eğitim Şube Müdürlüğü, teklif edilen eğitim ihtiyaçlarını önceki yıllara ait uygulama sonuçları, Müdürlükçe çeşitli teknikler kullanılarak yapılan araştırmalar, Teftiş Kurulu Raporları ve eğitim imkanları ile birlikte değerlendirerek, TMO nun geleceğe yönelik insan gücü ihtiyacı paralelinde Ekim ayı içinde yıllık eğitim plan taslağını hazırlar. Plan taslağı öncelikle, gerekli görülürse, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında Eğitim Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Eğitim Uzmanlarının katıldığı bir toplantıda tartışılır. Son şekli verildikten sonra Aralık ayı içinde Eğitim Kurulunda görüşülür ve Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. Kesinleşen plan bastırılarak tüm teşkilata dağıtılır. TMO nun faaliyet konularında teknolojik gelişmeler ve uygulanan hizmet yöntemlerinde zaman içinde doğacak değişme ve gelişmelere bağlı olarak planı oluşturan programlarda gerekli değişiklikler veya ilaveler Genel Müdürün onayı ile yapılabilir. Eğitim Programları Madde 16- Yıllık Eğitim Planını oluşturan eğitim programlarında, eğitimin adı, amacı, yeri, başlama ve bitiş tarihleri, süresi, işlenecek konular ve saatleri katılacakların sayısı, seçme veya başarı sınavı yapılıp yapılamayacağı, ağırlıklı puan uygulanacak 8

9 dersler, yaklaşık maliyet, katılacaklarda aranacak nitelikler, başvuru şekli ve benzeri gerekli bilgiler yer alır. TMO hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında uygulanacak eğitim programları, 4 ana grupta tespit edilmiştir. Bu programlar ve özelliklerine göre aşağıda sıralanmıştır; a) Yetiştirme Eğitimleri; Personelinin TMO faaliyet alanını, politikalarını, birlikte çalışacağı personeli, kendi görev yetki ve sorumluluklarını tanıması, yapacağı göreve ilişkin hizmet öncesi yetiştirme eksikliklerini gidermeye yönelik eğitimlerdir. b) Geliştirme Eğitimleri; Çalışan personele yaptığı işle ilgili yeniliklerin ve gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumu kazandırmak üzere düzenlenen eğitimler. c) Yükselme Eğitimleri; Personelin atanması sözkonusu olabilecek yeni görevin gerektirdiği yeterlilikleri kazanabilmesi, ona uyum sağlaması ve başarılı olabilmesi için düzenlenen eğitimlerdir. Bu eğitimler, TMO Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenir. d) Yabancı Dil Eğitimleri; Personele yabancı dil öğretme veya bildikleri yabancı dili geliştirmek amacıyla yapılan eğitimlerdir. Bu amaçla TMO ca bizzat veya Milli Eğitim Bakanlığı izniyle yabancı dil eğitimi yapmak üzere kurulmuş olan kuruluşlar veya üniversitelerle işbirliği yapmak suretiyle kurslar açılabilir, Ayrıca, Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi kaydıyla çalışma saatlerinde veya dışında, dil eğitimi veren kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere personelin katılmaları sağlanabilir. Yetiştirme ve yükselmeye yönelik eğitim programlarına katılanlar en az 2 yıllık süre geçmeden tekrar aynı tür eğitime alınmazlar. Eğitim programları; kurs, seminer, uygulamalı eğitim, panel, konferans, inceleme gezisi gibi yöntemlerden bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenebilir. Programlarda Yer Alacak Konular Madde 17- Bu yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. Bunlardan başka Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Halkla İlişkiler, Yönetimde İnsan İlişkileri, Yönetim Bilimi, Araştırma Yöntemleri ve programın özelliğine göre uygun görülen diğer konulara da yer verilebilir. Görevde yükselme eğitim programları; TMO Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde düzenlenir. 9

10 Programların Süresi Madde 18- Programların süresi varılmak istenilen amaca uygun olarak ve programı oluşturacak unsurların (program yeri, bütçesi, eğitim görevlileri, katılımcılar, diğer programlarla ilişkisi gibi) her biri dikkate alınarak tespit edilir. Zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır. Görevde yükselme eğitimleri 75 saatten az olamaz. Programların Uygulanacağı Yerler Madde 19- Programlar, özelliklerine göre Ankara daki Güvercinlik Eğitim Merkezinde, Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde, Şube Müdürlüklerinde, gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler veya özel kurumlara ait eğitim ortamlarında düzenlenebilir. Programların özelliklerine göre uygulanacakları yerler yıllık eğitim planının görüşülmesi sırasında belirlenir. İhtiyaca göre uygulama yerlerinde Genel Müdürün onayı ile değişiklik yapılabilir. Uygulamalı Eğitim Madde 20- Eğitim programları düzenlenirken gerek programın süresi içinde, gerekse programın bitiminden itibaren uygulamalı eğitime yer verilebilir. Eğitim programı süresi içindeki uygulamalı eğitim, derslerin devamı niteliğindedir. IV. BÖLÜM EĞİTİME KATILMA-SINAVLAR-İZİN-DİSİPLİN VE DEĞERLENDİRME Eğitim Programlarına Katılma Madde 21- Eğitim programlarının özellik ve amaçlarına göre hizmet içi eğitim programlarına katılım; a) Bağlı bulunulan yöneticinin öneri ve uygun görüşü, b) Doğrudan Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca tespit ve çağrılma, c) TMO Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği esasları çerçevesinde katılım, d) Personelin, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne doğrudan başvurusu sonucu uygun görülmesi halinde, dört ayrı yöntemle gerçekleşir. Hangi eğitim programlarına kimlerin, hangi koşullarda ve yöntemle katılabileceği yıllık eğitim planında gösterilir. 10

11 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, eğitim programın özelliği, personelin hizmet yılı, eğitim seviyesi, işin gereği, birimin ihtiyacı ve benzeri kriterlere göre katılımcı adaylarını değerlendirerek Genel Müdürün onayına sunar. Uygun görülenler eğitim programına çağrılır. Gerekli görüldüğü takdirde Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından katılımcılar bir sınav veya testle seçilebilir. Eğitim programlarına çağrılan personelin, bu eğitim programına katılması zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın eğitim programına katılmayanlar hakkında gerekli disiplin işlemleri yapılır. Eğitim tesislerine (Ailelerin katılabileceği belirtilenler hariç) başkaları getirilemez ve tesislere alınamazlar. Programlarda katılımcı personele gerekli görülen ders notu, kağıt, kalem, form ve benzeri ders araç ve malzeme verilebilir. Getirmeleri istenilen malzeme varsa önceden duyurulur. Disiplin Madde 22- Eğitime katılan personel, eğitim süresince disiplin ve idari yönden, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlıdır. Eğitim süresince bulunulan yer katılımcıların görev yeridir. Katılımcı personel, eğitim yapılan yerin iç düzeni ile ilgili kurallara ve TMO nun ilgili mevzuatına uymakla yükümlüdürler. Aksi davranışlarda bulunanlar hakkında Eğitim Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Disiplinsizlik durumlarının ağırlık derecesine göre durum tutanakla tespit edilerek, aciliyet halinde Genel Müdürlük Makamına bilgi sunulmak suretiyle geçici veya sürekli olarak eğitimden uzaklaştırılabilir. Genel disiplin kuralları yanında aşağıda belirtilen hususlar da disiplini bozucu davranışlardır; a) İzin almadan derslere devamsızlık yapmak ve Eğitim Merkezi dışına çıkmak, b) Derslerde ahengi bozmak, yöneticilere, eğitim görevlilerine ve arkadaşlarına saygısız davranışlarda bulunmak, c) Sınavlarda kopya çekmek, veya teşebbüs etmek, d) Eğitim Merkezinin olanaklarını kötüye kullanmak, e) Eğitim Merkezinde izinsiz toplantı düzenlemek, ilan, bildiri, afiş, pankart asmak, f) Eğitim Merkezi içinde her çeşit patlayıcı, parlayıcı, yaralayıcı, yanıcı madde veya silah bulundurmak, g) Dershaneye veya yatakhaneye içkili gelmek veya içki içmek, 11

12 h) Eğitim Merkezinde kumar oynamak veya oynatmak, i) Eğitim veya yatakhane malzeme ve demirbaşlarına zarar vermek, İzin ve Sağlık Madde 23- Eğitime katılan personelin eğitim süresince izin kullanmaması esastır. Ancak, zorunlu hallerde yıllık izinlerine mahsuben Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından ilgili personelin işyerine bildirilmek üzere aşağıdaki ölçüler içinde izin verilebilir; 5 iş gününe kadarki programlarda 3 ders saatine kadar, 6-10 işgünü süreli eğitim programlarında 1 gün, işgünü süreli eğitim programlarında 2 gün, 21 işgününden fazla süreli eğitim programlarında 3 gün, Katılımcı personelin hastalanmaları halinde muayeneye çıkış işlemleri merkezde Eğitim Şube Müdürlüğünce taşradaki eğitimlerde ise programın düzenlendiği yerin birim ve program yöneticilerince ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Resmi sağlık kurum ve kuruluşunun bulunmadığı yerlerde veya acil vakalarda özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca muayene ve tedaviler yapılır ve masrafları eğitim bütçesinden ödenir. Muayene sırasında rapor verilmiş ve bu süre eğitim süresinin 1/5 inden fazla olursa personel işyerine gönderilir. İzin alacak veya muayeneye gidecek personelin program yöneticisine haber vermesi zorunludur. Sınavlara İlişkin Genel Esaslar Madde 24- Eğitimin özelliğine göre, katılan personele eğitim süresi içinde ve/veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak ayrı, ayrı ya da birlikte olmak üzere sınav uygulanır. Uygulanacak sınav sayısı yıllık eğitim planında gösterilir. Başarı belgesi verilecek programlardan süresi 30 ders saatine kadar (30 saat dahil) olanlarda yalnız devre sonu sınavı, bu süreyi aşanlarda ara ve devre sonu sınavı yapılır. Ara sınavlar ve devre sonu sınavları aynı dersten tüm konuları içeren sorulardan oluşur. Sınavlarda köşesi kapalı özel sınav kağıtları kullanılır. Sınavın süresi, soruları ve cevap anahtarı, sınavdan en fazla iki saat önce Eğitim Şube Müdürü, (yokluğunda yardımcısı), program yöneticisi ve ilgili eğitim görevlilerinden oluşan sınav komisyonunca tespit edilir. Sınavlar, sınav komisyonu nezaretinde yapılır. Sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı, sınavın bitiş saati bir tutanakla belgelenir. 12

13 Açık uçlu sınav kağıtları ilgili eğitim görevlileri tarafından değerlendirilerek isim yerleri kapalı olarak program yöneticisine teslim edilir. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, tamamlamalı ve doğru-yanlış türlerinden yapılan sınavlarda değerlendirme program yöneticisince yapılır. Sınavlarda kopya çeken veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır. Bu kişiler katıldıkları eğitim programında başarısız sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi yapılır. TMO Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde yapılan eğitimlerde program sırasında yazılı, sözlü veya uygulamalı ara ve devre sonu değerlendirmeleri yapılabilir. Ancak, bu değerlendirmeler deneme sınavı niteliğindedir. Değerlendirme Ve Başarı Madde 25- a) Sınavlarda notlar 100 puan üzerinden verilir. Başarı puanı 70 dir. Buna göre; Pekiyi, İyi, Orta, 69 ve altındaki puanlar başarısız olarak değerlendirilir arası puan alan personele bir defaya mahsus olarak bütünleme sınavı hakkı tanınır. Bütünleme sınavında da 70 puan altında alanlar başarısız sayılırlar. b) Tek sınavlı programlarda başarılı olmak için, tüm konuları içeren sorulardan oluşan sınavdan 70 puan alınması şarttır. c) Ara ve devre sonu sınavlı derslerin, başarı notu, ara sınav notunun % 40 ı ile devre sonu sınav notunun % 60 ı toplanarak bulunur. Ancak, bu şekilde elde edilen puanın 70 olması gerekir. d) puan arasında not alınarak kalınan bir ders için bir defaya mahsus olmak üzere bir sınav hakkı daha verilir. Ancak, bu sınavda başarılı olmak için 70 puan almak şartı aranır. e) Her hangi bir dersten 60 dan düşük puan alan kişi ortalaması ne olursa olsun katılmış olduğu programda başarısız sayılır. Başkaca sınav hakkı tanınmaz. Programın bitmesine bakılmaksızın işyerine iade edilir. f) Geçerli mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyenlere devre sonu sınavından önce ikinci bir sınav hakkı tanınır. Mazereti nedeniyle bir veya birden çok dersin devre sonu sınavlarına katılamayanlar için; program bitiminden sonra 30 gün içinde mazeret sınavı yapılır. Mazeretsiz olarak her hangi bir dersin sınavına katılmayanlar programda başarısız sayılırlar. 13

14 g) Sınav sonuçları eğitim yapılan yerde ilan edilir. İtirazlar sonuçların duyurulmasından başlayarak en geç 10 gün içinde dilekçe ile yapılır. İtiraz eden katılımcıların kağıdı, Eğitim Şube Müdürü ve yardımcısının başkanlığında ilgili eğitim görevlisi ve program yöneticisinden oluşan bir değerlendirme komisyonunda tekrar incelenir ve sonuç bir tutanağa bağlanarak 10 gün içinde itiraz sahibine bildirilir. Komisyonun verdiği puan kesindir. edilir. Sınav kağıtları 1 yıl süreyle saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla imha Program Sonu Değerlendirme Eğitim Amacının Değerlendirilmesi Madde 26- Her program sonunda eğitimin önceki ve sonraki durumlarını karşılaştırmak, katılanların o eğitim hakkındaki görüş ve düşüncelerini almak ve gelecek programları geliştirmek amacıyla bir değerlendirme araştırması yapılır. Gerekli önlemlerin alınabilmesi ve bilgi için araştırma sonuçları bir rapor haline getirilir. Aynı şekilde, eğitimin amacına ulaşıp-ulaşmadığını tespit amacıyla, eğitim programlarında başarılı olanların alanlarında çalışıp-çalışmadıkları, eğitim sonunda programın amacına ulaşıp-ulaşmadığını tespit amacıyla izleme çalışmaları yapılabilir. Eğitim Sonu Belgeleri Madde 27- Eğitim programlarına katılanlar için, program sonunda bir belge düzenlenir. Sınav yapılan eğitimlerde başarı belgesi, en az 5 iş gün süreli, sınav yapılmayan eğitimlerde ise katılım belgesi verilir. Bu belgeler, gerektiğinde katılımcının bir üst göreve atanmasında dikkate alınır. Yıllık eğitim planında belirlenen eğitim programlarında ilk üç dereceye giren katılımcılara ayrıca tespit edilen diğer ödüller verilebilir. Eğitim programlarına katılan her personel için birimlerince hizmet içi eğitim kartı düzenlenir. Katıldıkları eğitim programı ile ilgili bilgiler bu karta işlenir ve şahsi dosyalarında saklanır. Eğitim ihtiyacı tespit çalışmalarında ve programa katılımlarda bu bilgilerden yararlanılır. Yurt İçinde Eğitim V. BÖLÜM DİĞER EĞİTİM HİZMETLERİ Madde 28- TMO imkanlarıyla düzenlenmesi mümkün olmayan ve yurt içi çeşitli okul ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim programlarına, tespit edilmiş ihtiyaçlar doğrultusunda, yalnızca Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı kanalıyla, birim yöneticisinin teklifi ve Genel Müdürün onayı ile uygun nitelikteki personelin katılması sağlanır. 14

15 Böyle bir programa katılan personel, programın ve eğitim yerinin iç düzenine uymakla yükümlüdür. Programa gereken ilgiyi göstermeyen ve devamsız olanlar, ilgili kuruluşlarca bildirildiğinde geri çağrılır. Varsa eğitimle ilgili giderler kendisinden tahsil edilir ve disiplin hükümleri uygulanır. Eğitim süresince bu personele kural olarak izin verilmez. Ancak, izin isteği geçerli bir sebebe dayanmak ve programın zorunlu devam süresini geçmeyeceği veya sınava girme hakkını kaybettirmeyeceği ilgili kuruluşça belgelenmek kaydıyla Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca yerine getirilir. Hastalık ve tedavilere ilişkin işlemler, eğitimi uygulayan kuruluşa haber vermek kaydıyla, o yerdeki TMO birimi tarafından ilgili mevzuata göre yürütülür. Bu tür programlara katılanlara verilen belgelerin birer sureti özlük dosyalarına konulmak üzere birimi kanalıyla Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına iletilir. Yurt Dışında Eğitim Madde 29- Yurt dışında eğitim; personelin bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirmek, eğitilmek, staj veya öğrenim amaçlarıyla Genel Müdürlük bütçesi ile yabancı ülkelerin teknik yardım kaynaklarından veya diğer kurum ve kuruluşlarla özel firmalarla yapılan teknik şartnameler veya sözleşmeler gereği çeşitli kaynaklardan yararlanılarak yaptırılan eğitimlerdir. Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelin seçim ve görevlendirilmelerinde bu yönetmelik ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yurt dışına gönderilecek personelin seçimi ve görevlendirilmeleri ilgili birimlerle koordineli olarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünce yapılır. Eğitim Hizmeti Verme Madde 30- Atıl kapasitenin rasyonel kullanılması amacıyla özel veya resmi kurum veya kuruluşlarla, şahıslara yönelik olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde ücretli veya ücretsiz eğitimler düzenlenebilir, tesislerden faydalanmaları sağlanabilir. Hizmet Hükümlülüğü-Rapor Verme Madde 31- Çeşitli resmi ve özel eğitim kurumlarınca düzenlenen ve süresi en az üç ay olan eğitim programlarına katılmaları kararlaştırılanlardan öğrenim sürelerinin üç katı hizmet yüklenim belgesi alınır. En az 10 gün süreli kurum dışında düzenlenen yurt içi veya yurt dışı eğitim programına katılan personel, programın bitiminden itibaren bir ay içinde, eğitimden sağlanan ve sağlanabilecek yararı belirten bir rapor hazırlayarak Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına vermek zorundadır. Raporlar, katılanların sayısına göre tek, tek veya toplu olarak düzenlenebilir. 15

16 VI. BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER Eğitim Giderleri Madde 32- Hizmet içi eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili (Kurum içi veya dışı eğitim hizmeti giderleri ile eğitim hizmeti satın almalar dahil) tüm giderler ilgili mevzuat çerçevesinde TMO bütçesinden karşılanır. Eğitim programlarında demirbaş malzeme dışında sarf edilebilir eğitim malzemesi temini ile sosyal ve kültürel faaliyetlerle, temsil ve ağırlama giderleri için Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne her yıl Yetki Devri Talimatı ile tespit edilecek miktarda harcama yetkisi verilir. Eğitim Yöneticisi ve Görevlilerinin Giderleri Madde 33- Teşebbüs personeli eğitim yöneticisi ve görevlilerine; Harcırah ve Bütçe Kanunu hükümlerine, ilgili tüzük, yönetmelik, eğitim merkezi, mesleki eğitim, meslek edindirme, kurs ve seminerlere ilişkin esaslara göre gerekli ödemeler yapılır. Üniversite veya diğer kuruluşlardan sağlanan eğitim görevlilerine ise anlaşma gereği ödeme yapılır. Eğitime Katılanların Giderleri Madde 34- Hizmet içi eğitime katılanlara Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine göre harcırah verilir. Yolluk ve yevmiye programa katılacak personelin bağlı olduğu birimce ödenir. Ancak, zorunlu hallerde ve uzun süreli kurslarda Eğitim Şube Müdürlüğü de harcırah avansı ödemesi yapabilir. Hizmet içi eğitimin görev mahallinde yapılması halinde eğitime katılan personele gündelik ödenmez. Çeşitli Hükümler Madde 35- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ilgili kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri ile TMO nun mevzuatı uygulanır. VII. BÖLÜM YÜRÜRLÜK Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 36- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle tarih, sicil, 217 yayın nolu TMO Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile tarih, sicil, 127 yayın nolu TMO Yurt Dışı Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kalkar. 16

17 Yürürlük Madde 37- Yönetim Kurulunun 06/09/2001 tarih ve 23/ sayılı kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yürütme Madde 38- Bu yönetmelik hükümlerini TMO Genel Müdürü yürütür. 17

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Makam Onayı

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. I.BÖLÜM Genel Hükümler. Madde 2- Bu Yönetmelik Hendek Belediyesi nde görevli personeli kapsar.

T.C. HENDEK BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. I.BÖLÜM Genel Hükümler. Madde 2- Bu Yönetmelik Hendek Belediyesi nde görevli personeli kapsar. T.C. HENDEK BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : Madde 1- Hendek Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere

Detaylı

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. I.BÖLÜM Genel Hükümler

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. I.BÖLÜM Genel Hükümler PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ: Madde 1- Pamukkale Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. DÜZCE BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Düzce Belediye Başkanlığı'nda görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve ileri

Detaylı

KANUNİ DAYANAK : Madde 3- Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

KANUNİ DAYANAK : Madde 3- Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : Madde 1-Çerkezköy Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar - 1 - MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinde

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin yetiştirilmesini sağlamak,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: - Madde 1- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığında görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, Ahi Evran Üniversitesinde görevli personelin Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi,

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-7 I. BÖLÜM Genel hükümler Amaç Madde 1- Bursa Su ve

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Trakya Üniversitesinde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmelerini

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Sıra No :GMKA/Yönerge/18 Revizyon No : 1 Tarih : 26/09/2011 T.C. HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım, Hedef, İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge amacı, Güney Marmara

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönerge; Erzincan Üniversitesi nde görev yapmakta olan idarî personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönerge, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile bağlı İşletme Müdürlüklerinde görevli personelin

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1)Trabzon Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Manisa Büyükşehir Belediyesinde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Sayfa 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesinde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi,

Detaylı

İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Madde 2- Bu Yönetmelik İncesu Belediyesi nde görevli personeli kapsar.

İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Madde 2- Bu Yönetmelik İncesu Belediyesi nde görevli personeli kapsar. İNCESU BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı; İncesu Belediyesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmesini

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 4.1.1995/22161 Tebliğler Dergisi : 24.10.1994/2419, Düzeltme: 21.11.1994/2419 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Ağustos / 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL PROJE YÖNETİMİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2015 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : Madde 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı; Beylikdüzü Belediyesi

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sultangazi Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler 08.12.2009 tarih ve 2009/226 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak, Hedef, İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Başbakanlık

Detaylı

Madde 2- Bu Yönetmelik Mustafakemalpaşa Belediyesi nde görevli personeli kapsar.

Madde 2- Bu Yönetmelik Mustafakemalpaşa Belediyesi nde görevli personeli kapsar. T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYI : 46 KARARIN TARİHİ :03.03.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :3-5 ÖZÜ : Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında görevli personelin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Gaziosmanpaşa Üniversitesi nde görevli personelin günün koşullarına

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönerge, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: MADDE 1 - Bu yönerge, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmelerini

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Sağlık Bakanlığı nda görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18/04/2014 Toplantı Sayısı : 386 Karar Sayısı : 3261 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3261-04/03/2014 tarih ve 382/3231 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilen ve 657 sayılı

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1)Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin idari, mesleki ve teknik

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevlerinin gerektirdiği

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personelin yetiştirilmelerini sağlamak,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

Bu talimat, Üniversitemizde görevli personelin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve

Bu talimat, Üniversitemizde görevli personelin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve 911-00-TA 002 10.12.22 1/13 1.Amaç Bu talimat, Üniversitemizde görevli personelin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve daha üst seviyedeki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ile eğitim merkezlerinde

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, 71-100-D-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİGİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİGİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİGİ 2006 (Bu yönetmelik, Yönetim Kurulunun 14.02.2006 tarih ve 7/54 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.) 1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ

Detaylı

T.C. TARIM ORMAN ve KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı BAKANLIK MAKAMINA

T.C. TARIM ORMAN ve KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı BAKANLIK MAKAMINA T.C. TARIM ORMAN ve KÖYİŞLERİ BAKANLİĞİ Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : MKD117 A N K A R A Konu : Hizmetiçi Eğitim 21/4/1988 Yönetmeliği BAKANLIK MAKAMINA 657 Sayılı Devlet

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1- Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresinde çalışmakta olan personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ AĞUSTOS 2000 HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 181 Sayılı Sağlık Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ ( * )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ ( * ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ ( * ) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Başkanlık teşkilatında görevli personelin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (11/12/2009 tarih ve B.10.0.SEG.0.72.00.03-010.03/15296 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesinde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak,

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretim kurumu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır.

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır. Sayfa :1/5 1.AMAÇ Prosedürün amacı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme Yönetmeliği, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik, 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde- 1 Bu Yönergenin amacı, Amasya Üniversitesi ne bağlı meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin; okulda kazanmış oldukları bilgi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ YÖNERGENİN AMACI MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Turizm İşletmeciliği ye Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Staj Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Staj Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım Amaç MADDE 1- (1) Stajın amacı öğrencilere; a) Meslekleriyle ilgili işyerini yakından tanıtmak,

Detaylı