Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22"

Transkript

1 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Orijinali: İngilizce CEDAW/C/TUR/CC/ Şubat 2005 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 23 Otuz ikinci Oturum, 2005 Sonuç gözlemleri: Türkiye 1. Komite, 20 Ocak 2005 tarihinde gerçekleştirdiği 677. ve 678. toplantılarında Türkiye nin birleştirilmiş dördüncü ve beşinci dönemsel raporlarını (CEDAW/C/ TUR/4-5 ve Corr.1) incelemiştir. Taraf Devlet in Sunduğu Bilgiler 2. Temsilci, raporu sunarken, Hükümet in kadın haklarının hayata geçirilmesi için üzerine düşen uluslararası yükümlülüklere bağlı olmak yönündeki siyasi iradesinin bir ifadesi olarak Taraf Devlet in Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ne koyduğu tüm çekinceleri 1999 yılında kaldırdığına işaret etmiştir. 9. maddenin 1. fıkrasına ilişkin beyanının kaldırılması için de çalışmalar yürütülmektedir yılında İhtiyari Protokol ün onaylanmış olması da vurgulanmıştır. 3. Temsilci, Taraf Devlet in geçirmekte olduğu hızlı dönüşüm sürecine dikkat çekerek, yakın tarihte hukuk alanında gerçekleştirilen gelişmelerin altını çizmiştir. Bu gelişmeler arasında en önemlilerinden biri, Mayıs 2004 tarihinde Anayasa nın 10. maddesinin değiştirilerek, Devlet in sadece kadın ile erkek arasında ayrımcılık yapılmamasını sağlamakla değil, tüm alanlarda kadınlara uygulamada eşit hak ve fırsatlar tanınması için gerekli tedbirleri almakla da yükümlü kılınmış olmasıdır. 90. madde- 21 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri nin (2005) (United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Comments: Turkey) orijinal metni için bkz. (erişim: 28 Eylül 2009). 22 Bu belgenin İngilizceden Türkçeye çevirisi Defne Orhun tarafından yapılmıştır. 23 CEDAW Komitesi olarak anılmaktadır.

2 birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi nin türkiye üzerine sonuç gözlemleri (2005) 123 nin değiştirilmesi ile de, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası sözleşmelerin tüm ulusal yasalar karşısında üstünlüğü sağlanmıştır. 4. Temsilci, 2001 tarihli yeni Medeni Kanun un kadın haklarını ve evlilik içerisinde ve aile ilişkilerinde kadın ile erkek arasında eşitliği güvence altına aldığını belirtmiştir. Bu kanunun yürürlüğe konmasında sivil toplum kuruluşları önemli bir rol oynamışlardır tarihli Ailenin Korunmasına Dair Kanun, aile içi şiddet meselesini ilk kez ele almış ve hakim ve savcılar bu kanunun hükümleri ile ilgili olarak eğitimden geçmişlerdir. Belediye Kanunu ise nüfusu i aşan belediyelerin, şiddet mağdurlarına, kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri de dahil olmak üzere, çeşitli hizmetler sunmasını öngörmüştür. 5. Nisan 2005 te yürürlüğe girmesi planlanan yeni Ceza Kanunu, cinsel suçları topluma karşı işlenen suçlar kategorisine koymak yerine, kişiye karşı işlenen suçlar olarak nitelemiştir. Kanun ilk kez, evlilik içi tecavüz ve işyerinde cinsel taciz meselelerinin yanı sıra, insan ticareti konusunu da ele almıştır. Namus cinayeti 24 faillerine indirim sağlayan hükmün 2000 yılında ilga edilmiş olmasından başka, yeni Kanun söz konusu failler için müebbet hapis cezası getirmek suretiyle Hükümet in bu tür suçları önlemek yönündeki kararlılığını sağlamlaştırmıştır. İş Kanunu nda 2003 yılında yapılan değişikliklerle, cinsiyete dayalı ayrımcılık yasaklanmış ve kadınlara yönelik olarak, medeni hal ve aile yükümlülüklerinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, ayrımcı uygulamalar ortadan kaldırılmıştır. 6. Hukuk alanında önemli ilerlemeler yaşanırken, geleneksel değerler ile örf ve adetler yeni yasaların hayata geçirilmesine etkide bulunmaya devam etmiştir. Bu yasaların hayata geçirilmesine destek sağlamayı amaçlayan bir Zihniyet Dönüştürme Projesi yürütmek Hükümet in öncelikli hedefleri arasında bulunuyordu. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele etme çabaları içerisinde, Şiddeti Önleme Platformu oluşturulması ve kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesi için bir yıl süren bir kampanya yürütülmesi de yer almıştır. Namus cinayetlerinin ortadan kaldırılması için harcanan çabalar artırılmıştır; bu çabalar, Genel Kurul da bu konuda bir karar tasarısı çıkarılması için ülkenin baş destekçi olmasıyla da gözler önüne serilmiştir. 7. Kadınların ilerlemesini amaçlayan ulusal mekanizma, Kasım 2004 tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un yürürlüğe girmesi ve daha etkili politikalar geliştirilmesi ve düzenlenmesini sağlamak için Kadının Statüsü Danışma Kurulu oluşturulmasıyla güçlendirilmiştir yılında zorunlu temel eğitimle ilgili olarak yürürlüğe konulan bir yasa ile bilhassa kırsal alandaki kız öğrencilerin sayısının artırılması ile kız çocuklarının eğitimine önemli katkılar sağlanmış; aynı şekilde, Haydi Kızlar Okula adıyla başlatılan ulusal kampanya da bu yönde katkılarda bulunmuştur. Okuma yazma kursları, gayri resmi eğitim programları ve eğitimde kullanılan materyallerin cinsiyete dayalı ayrımcılık yapan unsurlardan arındırılması amacıyla gözden geçirilmesi de bu çabalara 24 Komite, aşağıda sunulan 25. paragrafta Ceza Kanunu nda töre kavramının kullanılmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle endişesini yansıtmaktadır ed.n.

3 124 temel belgeler katkı sağlamıştır. Kadınların istihdam anlamında erkeklerin çok gerisinde kalmış olması ve iş gücüne yaptıkları katkıların giderek düşmesi nedeniyle, kadınların istihdam oranını artırmak amacıyla politikalar geliştirilmiş ve çeşitli projeler ve eğitim programları uygulamaya konulmuştur. Kadınların sağlığı konusunda da, birtakım göstergelerin ortaya koyduğu üzere, önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada medyanın rolünü artırmak amacıyla çeşitli projeler başlatılmıştır. 9. Kadınların, başta siyaset alanı olmak üzere, karar alma mekanizmalarına katılımı henüz tatmin edici bir düzeye ulaşmamıştır. Meslek alanlarında ve akademi dünyasında kadınlar yüksek bir oranda yer alıyorlarsa da, meclisteki sandalyelerin yalnızca yüzde 4,4 üne sahiptirler ve Bakanlar Kurulu nda sadece bir kadın bakan bulunmaktadır. Kadınların yerel yönetimlerdeki temsil oranı son derece düşüktür. Ancak, kadınlar son zamanlarda siyasete katılım alanına büyük ilgi göstermeye başlamışlardır. Yakın bir gelecekte bu alanda bir hamle gerçekleşmesi beklenmektedir. 10. Temsilci, kaydedilen ilerlemelere rağmen, bölgesel eşitsizliklerin devam ettiğini ve hizmetlerin planlanması ve sunulmasında bu gerçeğin dikkate alındığını dile getirmiştir. 11. Sonuç olarak temsilci, Hükümet in kadın ile erkek arasında eşitliğin sağlanması yönündeki kararlılığını vurgulamış ve Komite nin yanı sıra, ülkenin akademik ve sivil toplum kuruluşlarının destek ve işbirliğine duydukları güveni dile getirmiştir. Komite nin Sonuç Gözlemleri Giriş 12. Komite, dönemsel raporların hazırlanması konusundaki talimatlarına uygun bir biçimde hazırlanmış ve açıklıkla ve aydınlatıcı bir biçimde yazılmış olan birleştirilmiş dördüncü ve beşinci dönemsel raporlar için Taraf Devlet e teşekkürlerini sunmaktadır. 13. Komite, kadından sorumlu Devlet Bakanı nın başkanlığında, Sözleşme nin uygulanmasından sorumlu farklı bakanlık temsilcilerinden ve akademisyenlerden kurulu üst düzey delegasyon huzurunda Taraf Devlet e saygılarını sunmaktadır. Komite, Sözleşme nin uygulanmasıyla ilgili olarak en son gelişmeleri ayrıntılı olarak aktaran sözlü sunumdan, Komite nin oturum öncesi çalışma grubu tarafından dile getirilmiş olan hususlara ve sorulara ilişkin sunduğu yazılı yanıtlardan ve Komite tarafından sözlü olarak ifade edilen sorulara getirdiği ayrıntılı açıklamalardan dolayı Taraf Devlet e teşekkürlerini sunmaktadır. 14. Komite, Sözleşme nin 15. maddesinin 2. ve 4. fıkraları ile 16. maddesinin 1. fıkrası (c), (d), (f) ve (g) bentleri ile ilgili koymuş olduğu çekinceleri kaldırdığı için Taraf Devlet e takdirlerini sunmaktadır. 15. Komite, Taraf Devlet in Sözleşme nin 9. maddesi, 1. fıkrasına ilişkin olarak getirdiği beyanın kaldırılması için de, bu beyanın dayanağını teşkil eden Vatandaşlık Kanunu nun ilgili hükümlerinin kaldırılmasını müteakiben çalışmaya başladığını belirtmektedir.

4 birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi nin türkiye üzerine sonuç gözlemleri (2005) Komite Taraf Devlet in, raporun hazırlanmasında kadın sivil toplum kuruluşlarıyla, ilgili kamu kuruluşlarıyla ve akademisyenlerle yürüttüğü işbirliğini takdir etmektedir. Komite, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ilerleme kaydetmek için sivil toplum ve akademisyenler tarafından verilen güçlü desteği kabul ettiği için Taraf Devlet e takdirlerini sunmaktadır. Olumlu Yönler 17. Komite, Taraf Devlet in Anayasa nın 10. maddesini, Devlet in kadınların eşit konumlarından yararlanmalarını güvence altına alma yükümlülüğünü açıkça ifade eder ve kadınlarla erkekler arasında de facto eşitliğin (eylemli/fiili eşitliğin) teminini hızlandırmayı amaçlayan geçici özel tedbirler alınması için sağlam bir temel yaratır şekilde değiştirmiş olmasından dolayı Taraf Devlet e takdirlerini sunmaktadır. Komite bunun yanı sıra, Anayasa nın 90. maddesini değiştirerek, Sözleşme de dahil olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası andlaşmaların iç hukuk karşısındaki üstünlüğünü güvence altına aldığı için de Taraf Devlet i takdir etmektedir. 18. Komite, Taraf Devlet in birleştirilmiş ikinci ve üçüncü dönemsel raporlarının (CEDAW/C/TUR/2-3) 1997 yılında incelenmesinden bu yana hukuk alanında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin artırılmasını ve kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını hedefleyen ve aile içi şiddetle mücadele (1998 tarihli Ailenin Korunmasına Dair Kanun), kadının evlilik içerisindeki yasal konumu (2001 tarihli Medeni Kanun) ve evlilik içi tecavüzün ve işyerinde cinsel tacizin suç olarak nitelenmesi (2004 tarihli Ceza Kanunu) de dahil olmak Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uyan önemli reformlar gerçekleştirmiş olduğunu takdirle belirtmektedir. 19. Komite, 20 Aralık 2004 tarihinde kabul edilen 59/165 sayılı ve Namus Adına Kadınlara ve Genç Kızlara Yönelik İşlenen Suçların Ortadan Kaldırılması Doğrultusunda Çalışmak başlıklı Genel Kurul kararının çıkmasını desteklediği için Taraf Devlet e takdirlerini sunmaktadır. 20. Komite, Taraf Devlet in kızların okula kaydolma oranlarının yükseltilmesine özel önem atfetmek suretiyle zorunlu temel eğitimi beş yıldan sekiz yıla çıkarmasını takdirle karşılamaktadır. 21. Komite, Taraf Devlet in Ekim 2002 tarihinde Sözleşme nin İhtiyari Protokol ünü onaylamış ve Komite nin Aralık 1999 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Sözleşme nin 20. maddesi 1. fıkrasında yaptığı değişikliği kabul etmiş olmasını takdirle karşılamaktadır. Endişe Uyandıran Temel Konular ve Tavsiyeler 22. Komite, Taraf Devlet in Sözleşme nin tüm hükümlerinin sistematik ve devamlı surette uygulanması yönündeki yükümlülüğünü dile getirmektedir. Komite aynı zamanda, işbu sonuç gözlemlerinde ifade edilen endişe uyandırıcı konuların ve tavsiyelerin, bir sonraki dönemsel raporun sunulmasına dek geçen süre boyunca, Taraf Devlet in öncelikli ilgisini gerektirdiği görüşündedir. Dolayısıyla, Komite Taraf Devlet ten, uygulamaya koyma faaliyetlerinde bu alanlara özel önem atfetmesini ve bir sonraki dönemsel raporunda atılan adımları ve ulaşılan sonuçları bildirmesini ta-

5 126 temel belgeler lep etmektedir. Ayrıca Taraf Devlet in, tam uygulama sağlayabilmek için işbu sonuç gözlemlerini tüm ilgili bakanlıklara ve Meclis e sunmasını da istemektedir. 23. Komite, kadın erkek eşitliği konusundaki mevcut anayasal ve yasal hükümleri dikkate almakla birlikte, Taraf Devlet in mevzuatında kadınlara yönelik ayrımcılığa ilişkin olarak Sözleşme nin 1. maddesine uygun bir tanım bulunmadığını endişeyle belirtmektedir. 24. Komite, kadınlara yönelik ayrımcılığa ilişkin olarak Sözleşme nin 1. maddesine paralel bir tanımın Anayasa ya veya ilgili yasalara dahil edilmesini tavsiye etmektedir. Komite ayrıca, kamuoyunda ve özellikle de milletvekilleri, hakim-savcılar ve avukatlar arasında Sözleşme ve kadınlara yönelik ayrımcılığın anlamı ve kapsamı ile ilgili olarak bilincin artırılması amacıyla kampanyalar yürütülmesini tavsiye etmektedir. 25. Komite, Medeni Kanun ile Ceza Kanunu nun bazı hükümlerinin kadınlara ve genç kızlara yönelik ayrımcılık yaratmaya devam ettiğini endişeyle dile getirmektedir. Komite özellikle de, halen belirli bazı koşullar altında kadının rızası dışında genital muayene ya da bekâret testi yapılabiliyor oluşundan ve Ceza Kanunu nda namus cinayeti yerine töre cinayeti ifadesinin kullanılıyor olmasının kadınlara yönelik işlenen bu tür suçların gerektiği gibi kovuşturmaya tabi tutulmamasına ve bu suçların faillerinin daha hafif cezalara çarptırılmasına sebebiyet verebileceğinden dolayı endişelenmektedir. 25 Komite ayrıca, yaş arasındaki gençlerin rızaları dahilinde gerçekleştirdikleri cinsel ilişkilerin cezalandırılmasının da, özellikle süregiden ataerkil yaklaşımlar göz önüne alındığında, genç kızları daha ağır biçimde etkileyebileceğinden endişe etmektedir. 26 Komite bunların yanı sıra, Medeni Kanun da yapılan değişiklikle eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasının esas kabul edilmesi kuralının geçmişe dönük olarak uygulanmadığını kaygıyla dile getirmektedir. 26. Komite, Taraf Devlet in, yasal mevzuatını Sözleşme nin 2. maddesiyle uyumlu hale getirmek için, varlığını sürdüren ayrımcı hükümlerin gecikmeksizin değiştirilmesine öncelik tanımasını talep etmektedir. Komite Taraf Devlet ten özellikle, genital muayeneden geçirilmek için kadının her türlü koşul altında kendi rızasının önkoşul olarak aranmasını; töre ya da namus adına işlenen her türlü suçun ağır adam öldürme suçu olarak nitelenmesini ve yasa tarafından bu suça ağır cezaların verilmesini ve yaş arasındaki gençlerin rızaları dahilinde gerçekleştirdikleri cinsel ilişkileri cezalandıran hükümlerin gözden geçirilmesini sağlayacak değişiklikleri gerçekleştirmesi için çağrıda bulunmaktadır. Ayrıca Taraf Devlet in, Medeni Kanun da yapılan ve edinilmiş mallar üzerinde kadının ortak mülkiyet sahibi olmasına yol açan değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanamamasının yarattığı etkileri, bu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce evlenmiş olan kadınlar aleyhine ortaya çıkan sonuçların giderilmesi niyetiyle gözden geçirmesini de tavsiye etmektedir. 27. Komite, aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadınlara yönelik şiddetin devam etmesinden ötürü kaygı duymaktadır. Kadın şiddet mağdurlarının, sahip oldukları 25 Bu konuda ayrıca bakınız Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü Yakın Ertürk ün Türkiye Ziyaretine İlişkin Raporu, 56. ve 57. paragraflar ed.n. 26 Bu konuda ayrıca bakınız Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü Yakın Ertürk ün Türkiye Ziyaretine İlişkin Raporu, 58. paragraf ed.n.

6 birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi nin türkiye üzerine sonuç gözlemleri (2005) 127 haklardan ve yasa kapsamında kendilerine tanınan koruma mekanizmalarından habersiz olduğundan endişe etmektedir. Komite bunların yanı sıra, sığınma evleri de dahil olmak üzere, kadın şiddet mağdurlarına yönelik destek hizmetlerinin sayıca yetersiz olması itibariyle kaygılanmaktadır. Ayrıca, yakın bir tarihte yürürlüğe giren Belediye Kanunu uyarınca sığınma evi tesis etme sorumluluğunun, bu sorumluluğun uygulamasını izleyecek ve finansmanını sağlayacak yeterli mekanizmalar oluşturulmaksızın belediyelere yüklendiğini de endişeyle dile getirmektedir. 28. Komite, aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimini oluşturan ve kadınların sahip olduğu insan haklarına yönelik bir ihlal teşkil eden kadınlara yönelik tüm şiddet biçimlerinin önlenmesi ve bununla mücadele edilmesi için harcanan çabaların artırılması için Taraf Devlet e çağrıda bulunmaktadır. Komite, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlara koruma ve destek hizmetlerinin sağlanması ve suçluların cezalandırılıp rehabilite edilmesi için Ailenin Korunmasına Dair Kanun un ve ilgili politikaların tam olarak uygulanması ve ne kadar etkili olduğunun dikkatli bir biçimde incelenmesi gereğinin altını çizmektedir. Bu bağlamda Komite, 19 No lu Genel Tavsiye ye dikkat çekmektedir. Komite ayrıca Taraf Devlet in, Belediye Kanunu nun, Taraf Devlet in tüm ülke üzerinde yeterli sayıda sığınma evi bulunacak, bu evlere yeterli finansman temin edecek ve bu alandaki araştırma sonuçları ve sivil toplum kuruluşlarının uygulama kaynaklı tecrübeleri dikkate alınacak şekilde uygulanmasını sağlayarak izlemesini talep etmektedir. Komite, başta kolluk kuvvetleri, hakim-savcılar ve sağlık görevlileri olmak üzere kamu görevlilerinin, kadınlara yönelik her türlü şiddete karşı tam anlamıyla duyarlılık kazanmaları ve bu tür durumlara yeterli yanıtı verebilmeleri amacıyla sürekli olarak eğitim görmelerini tavsiye etmektedir. Komite ayrıca, Taraf Devlet i, medya ve halk eğitim programları aracılığıyla, bu tür şiddetin sosyal ve ahlâki açıdan kabul edilemez olduğu ve kadınlara yönelik ayrımcılık teşkil ettiği görüşünü yerleştirmek üzere, sürekli bilinçlendirme tedbirleri almaya davet etmektedir. 29. Komite, kadın ile erkeğin toplumdaki rolleri ve sorumlulukları söz konusu olduğunda, kadınları aşağı bir konuma itmeyi sürdüren ataerkil yaklaşımların ve kökleşmiş geleneksel ve kültürel kalıpların yaygınlığından dolayı büyük kaygı duymaktadır. Komite, bu yaklaşımların, namus cinayetleri de dahil olmak üzere, kadınlara yönelik şiddetin sürüp gitmesine katkıda bulunduğu ve kadınların haklarından yararlanmalarını pek çok alanda olumsuz yönde etkilediği; Sözleşme nin eğitim, iş, sağlık ve karar alma mekanizmalarına katılım alanlarını da içerecek şekilde tam olarak hayata geçirilmesini engellediği yönündeki kaygılarını dile getirmektedir. Komite ayrıca, Medeni Kanun un ilgili hükümlerine rağmen erken evlilik, zorla evlilik ve çokeşlilik gibi kadınlara yönelik ayrımcılığa yol açan belirli bazı geleneksel ve kültürel uygulamaların süregitmekte oluşunu da endişeyle karşılamaktadır. 30. Komite, Taraf Devlet in, kadınlarla erkeklerin toplumun her seviyesinde eşit konuma sahip oldukları anlayışını yerleştirmek ve bu eşitlik için destek sağlamak için hem kadınlara hem de erkeklere yönelik bilinçlendirme ve eğitim kampanyaları da dahil olmak üzere, Sözleşme nin 2(f) ve 5(a) hükümlerine uygun bir biçimde, kadınların ve erkeklerin rolleri ve sorumlulukları ile ilgili kalıplaşmış yaklaşımların ortadan kal-

7 128 temel belgeler dırılması için gösterdiği çabayı artırmasını istemektedir. Komite, Taraf Devlet ten bu tür tedbirlerin etkisini dikkatli bir biçimde izlemesini talep etmektedir. Komite, kadınlarla erkeklerin özel ve kamusal alanda eşit konum ve sorumluluklara sahip olduklarına ilişkin olarak medyanın, kadınlara olumlu bir görüntü yansıtmaya teşvik edilmesini tavsiye etmektedir. Komite ayrıca Taraf Devlet ten, Komite nin evlilikte ve aile ilişkilerinde eşitlik hakkında çıkardığı 21 No lu Genel Tavsiye yi göz önünde bulundurmak suretiyle, evlilikte ve aile ilişkilerinde kadınlara yönelik ayrımcılık yaratan geleneksel ve kültürel uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla, öğretmenler ve medyanın yanı sıra sivil toplum kuruluşları, kadın grupları ve cemaat liderleri ile işbirliği içerisinde ve gecikmeksizin ek tedbirler getirmesini talep etmektedir. 31. Komite, kadınların siyasal ve kamusal hayatın tüm alanlarında son derece yetersiz temsil ediliyor olması ve başta karar alma seviyeleri olmak üzere, hem ulusal, hem yerel düzeyde eşitliğin sağlanması yönündeki gelişmelerin üzücü derecede yavaş olması nedeniyle endişe duymaktadır. Komite ayrıca, dışişleri hizmetindeki yüksek kademelerde de kadınların yetersiz temsil ediliyor olduğunu dile getirmektedir. 32. Komite Taraf Devlet i, kamusal hayatın tüm alanlarındaki seçilmiş ve atanmış organlarda kadınların temsilini artırmak için sürekli tedbirler almaya teşvik etmektedir. Komite, Taraf Devlet in Meclis te, belediye organlarında ve dışişleri hizmetindeki yüksek kademelerde yer alan kadınların sayısını artırmak için Sözleşme nin 4. maddesi 1. fıkrasına ve Komite nin 25 No lu Genel Tavsiye ye uygun bir biçimde geçici özel tedbirler almasını tavsiye etmektedir. Komite ayrıca Taraf Devlet in, kadınların siyasal ve kamusal hayata ve karar alma yetkisine sahip konumlara katılmasının önemi hakkında bilinçlendirme sağlayacak kampanyalar yürütmesini ve bu gibi tedbirlerin etkisini ölçmesini tavsiye etmektedir. 33. Komite, kadınlar arasında okuma yazma oranının düşüklüğünden, tüm eğitim seviyelerinde genç kızların ve kadınların düşük kayıt ve mezuniyet oranlarından ve bu tutarsızlıkların kentsel-kırsal, bölgesel ve etnik farklılıklarla daha da artıyor oluşundan kaynaklanan endişelerini dile getirmektedir. Komite bunların yanı sıra, genç kızların ve kadınların eğitimde geleneksel olarak kadınlara uygun olduğu düşünülen alanlarda çoğunluğu oluşturmaya devam etmelerinden ve bilhassa teknik okullarda ve meslek okullarında yetersiz temsil ediliyor olmalarından ötürü kaygı duymaktadır. Komite, eğitim alanında yapılan bu seçimlerin meslek ve istihdam alanındaki olanaklar açısından kadınlara dezavantaj yaratmasından endişe etmektedir. Komite, ayrıca, anadilleri Türkçe olmayan kadın ve genç kızların eğitime erişim ve eğitim alanında başarı sağlama açısından çoklu ayrımcılık biçimleriyle karşı karşıya kaldıklarını da kaygıyla belirtmektedir. Komite, okullarda ve üniversitelerde uygulanan türban yasağının genç kızlar ve kadınlar üzerindeki etkisi konusunda da endişelenmektedir. Komite bunların yanı sıra, kalıplaşmış yaklaşımların eğitim alanında kızlar açısından dezavantaj yaratmaya devam ettiğini üzüntüyle dile getirmektedir. 34. Komite, kadınlar arasında okuma yazma oranının yükseltilmesi, genç kızların ve kadınların tüm eğitim ve öğretim seviyelerine erişiminin artırılması ve kadınlar ve erkekler açısından eğitim ve meslek alanlarına ilişkin seçimlerin çeşitlendirilmesinin etkin bir biçimde teşvik edilmesi için Taraf Devlet in ileriye dönük tedbirler almasını

8 birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi nin türkiye üzerine sonuç gözlemleri (2005) 129 tavsiye etmektedir. Komite, bu tür tedbirlerin Sözleşme nin 4. maddesi 1. fıkrasına ve Komite nin 25 No lu Genel Tavsiye ye uygun bir biçimde geçici özel tedbirler içermesini tavsiye etmektedir. Komite Taraf Devlet ten, bölgesel farklılıkları ele almanın yanı sıra, bilhassa kırsal kesimde, çeşitli etnik gruplara mensup olan ve anadili Türkçe olmayan genç kızların ve kadınların karşı karşıya kaldığı eğitim alanındaki dezavantajları gidermek için daha ayrıntılı hedefler içeren politikalar ve programlar uygulamasını talep etmektedir. Komite Taraf Devlet in, türban yasağının etkilerini izlemesini ve değerlendirmesini ve bu yasak yüzünden okuldan ve üniversiteden atılan kadınların sayısı hakkında bilgi toplamasını talep etmektedir. Komite ayrıca, Taraf Devlet in kadınların eşitliği ve ekonomik olanaklarının sağlanması için eğitimin önemi konusunda daha çok bilinçlendirme faaliyeti yürütmesini ve kalıplaşmış yaklaşımları alt etmesini talep etmektedir. 35. Komite, kadınların hem kamu sektörü hem de özel sektörde erkeklerden bariz biçimde daha az kazandıkları emek piyasasında, kadınlara yönelik olarak uygulanan doğrudan ve dolaylı ayrımcılıktan ötürü endişe duymaktadır. Komite, kadınların yüksek işsizlik oranından, özellikle kentlerde işgücüne düşük katılımlarından ve çoğunlukla tarım alanında ücretsiz ev işçisi olarak ve kayıt dışı işlerde düşük ücretlerle veya ücret almadan ve sosyal sigorta güvenceleri bulunmaksızın çalışıyor olmalarından ötürü kaygılarını dile getirmektedir. Komite ayrıca, kadınların emek piyasasına katılımı önündeki engellerden birinin de yeterince çocuk bakım imkânlarının bulunmayışı olduğunu üzüntüyle belirtmektedir. 36. Komite, Taraf Devlet in Sözleşme nin 11. maddesinin tam olarak hayata geçirilmesi için tedbirler almasını istemektedir. Komite, Taraf Devlet in özellikle eğitim ve öğretim yoluyla mesleki ayırımların ortadan kaldırılması için tedbirler almasını tavsiye etmektedir. Komite, Taraf Devlet e, kadınların emek piyasasına dahil olmasını ve yeniden katılımını kolaylaştırmak amacıyla okul öncesi çağı çocukları için ulaşılabilir çocuk bakım olanaklarının artırılması konusunda acil çağrıda bulunmaktadır. 37. Komite, Taraf Devlet bünyesinde anne ve bebek ölümü oranlarının yüksek seyrettiğini endişeyle belirtmektedir. 38. Komite, Taraf Devlet in, özellikle anne ve bebek ölüm oranlarına ilişkin olmak üzere kadınların sağlık durumunu iyileştirmek için yeterli kaynak sağlamasını ve başta kırsal alanlar ve bilhassa doğum sonrası bakımı olmak üzere, eğitimli personel tarafından verilecek tıbbi yardıma ve sağlık bakım imkânlarına erişimin artırılması için her türlü çabayı sarf etmesini tavsiye etmektedir. 39. Komite, Taraf Devlet te bulunan kadın sığınmacıların durumu ile ilgili olarak raporda herhangi bir bilgi yer almadığını üzüntüyle ifade etmektedir. 40. Komite Taraf Devlet ten, bir sonraki dönemsel raporunda, Türkiye deki kadın sığınmacıların durumuna ilişkin ayrıntılı bir tablo sunmasını talep etmektedir. Komite, Taraf Devlet in iktisadi planlamada kadın bakış açısının dahil edilmesi ile ilgili herhangi bir bilgi yer almadığını dile getirmektedir. Komite Taraf Devlet ten, bir sonraki dönemsel raporunda, iktisadi planlamasında kadın bakış açısının dahil edilmesi ile ilgili bilgi sunmasını talep etmektedir. 41. Komite Taraf Devlet ten, bir sonraki dönemsel raporunda, Kürt kadınları ve

9 130 temel belgeler çeşitli ayrımcılık biçimlerine maruz kalan diğer kadın gruplarına ve bu kadınların sağlık, iş ve eğitime erişimlerinin yanı sıra, bu kadınlara uygulanan çeşitli şiddet biçimleri ve yargılanan kadınlarla, kadın ticareti mağduru kadın ve genç kızlarla ilgili olarak bilgi, cinsiyetlere göre ayrıştırılmış istatistik ve veri sunmasını talep etmektedir. 42. Komite Taraf Devlet ten, bir sonraki dönemsel raporunda, yukarıdaki 17. ve 18. paragraflarda bahsi geçen anayasa değişikliklerinin ve yeni yasaların uygulanmasını sağlamak için atılan adımlara ilişkin bilgilerin yanı sıra, bu yeniliklerin Sözleşme hükümlerinin hayata geçirilme oranını artırma ve kadınların ihlal hallerinde adalete ve tazmin imkânına erişmelerini güvence altına alma yönündeki etkilerine ilişkin olarak da bir değerlendirme sunmasını talep etmektedir. Komite Taraf Devlet in kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlayan yasal reformlarla ilgili olarak başta hakimler, avukatlar ve kolluk kuvvetlerine yönelik olmak üzere eğitim ve öğretim programlarını pekiştirmesini tavsiye etmektedir. Komite ayrıca, kadınların kendileri için tazmin mekanizmalarını işletebilmelerini sağlamak amacıyla kadınlara yönelik bilinçlendirme kampanyalarının yürütülmesini tavsiye etmektedir. 43. Komite Taraf Devlet ten, 2007 yılında sunulması gereken bir sonraki dönemsel raporunda, işbu raporda dile getirilen endişelere Sözleşme nin 18. maddesi uyarınca yanıt vermesini talep etmektedir. 44. Komite Taraf Devlet i, bir sonraki dönemsel raporun hazırlanması sırasında tüm bakanlıkların, kamu organ ve makamlarının geniş katılımını sağlamak yönünde teşvik etmektedir. Bunun yanı sıra Taraf Devlet i, söz konusu raporu Komite ye sunmadan evvel Meclis te tartışmaya açma konusunda da teşvik etmektedir. 45. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Planı nın uygulanmasını gözden geçirmek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen Genel Kurul özel oturumu (yirmi birinci özel oturum), çocuklar konulu Genel Kurul özel oturumu (yirmi yedinci özel oturum), Irkçılık, Irk Ayrımcılığı, Yabancı Düşmanlığı ve Bununla Bağlantılı Hoşgörüsüzlüğe Karşı Dünya Konferansı ve İkinci Dünya Yaşlanma Kurultayı gibi ilgili Birleşmiş Milletler konferanslarında, zirvelerde ve özel oturumlarda kabul edilen beyanların, programların ve eylem platformlarının cinsiyete ilişkin özel boyutlarını dikkate alan Komite, Taraf Devlet ten bir sonraki dönemsel raporuna, bu belgelerin Sözleşme nin ilgili hükümlerine ilişkin kısımlarının uygulanmasına yönelik bilgiler eklemesini talep etmektedir. 46. Komite, Devletlerin belli başlı yedi uluslararası insan hakları belgesine, yani Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ye bağlılığının, kadınların hayatın tüm alanlarında insan haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanma imkânlarını geliştirdiğini belirtmektedir. Komite, bu yedi uluslararası insan hakları sözleşmesini onayladığı için Taraf Devlet e takdirlerini sunmaktadır. 47. Komite hükümet yetkilileri, politikacılar, milletvekilleri ve kadın ve insan hak-

10 birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi nin türkiye üzerine sonuç gözlemleri (2005) 131 ları örgütleri de dahil olmak üzere insanları, kadınların de jure ve de facto eşitliğini (hukuksal ve eylemli/fiili eşitliğini) güvence altına almak için atılan adımların yanı sıra, bu bağlamda atılması talep edilen adımlardan da haberdar etmek amacıyla işbu sonuç gözlemlerinin Türkiye çapına yayılmasını rica etmektedir. Komite Taraf Devlet ten, Sözleşme yi, İhtiyari Protokol ü, Komite nin genel tavsiyelerini, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu nu ve Genel Kurul un yirmi üçüncü özel oturumunda kabul edilen Kadın 2000: Yirmi birinci Yüzyıl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış başlıklı belgeyi, başta kadın ve insan hakları örgütleri olmak üzere geniş çapta yaymaya devam etmesini talep etmektedir.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18 Ayrımcılığın Tanımlanması 1. Madde İşbu sözleşmeye göre, kadınlara karşı ayırım deyimi kadınların, medeni durumlarına

Detaylı

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 Temel Belgeler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 7 Kasım 1967 tarihli ve 2263 (XXII) sayılı Genel Kurul kararıyla ilan edilmiştir. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler e mensup halkların,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL İÇİNDEKİLER Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi BÖLÜM I BÖLÜM II BÖLÜM III BÖLÜM IV Tanım...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN

AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN DESTEKLENMESİ VE KORUNMASINA DAİR KILAVUZ* * Orijinal adı "Guidelines to Promote and

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 3,4

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 3,4 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 3,4 Bu Sözleşmeye taraf olan Devletler, Birleşmiş Milletler yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Dağıtım: Genel 23 Şubat 2011 Özgün dil: İngilizce CMW/C/GC/1 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kälin BROOKINGS ENSTİTÜSÜ Yerinden Olma Projesi : İmaj Yayınevi Ankara, Temmuz 2005 ISBN İMAJ KİTABEVİ

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

HAPİS DIŞI ÖNLEMLERLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASGARİ STANDART KURALLARI (TOKYO KURALLARI)

HAPİS DIŞI ÖNLEMLERLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASGARİ STANDART KURALLARI (TOKYO KURALLARI) HAPİS DIŞI ÖNLEMLERLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASGARİ STANDART KURALLARI (TOKYO KURALLARI) 1. GENEL PRENSIPLER 1. Temel Amaçlar 1.1 Bu Asgari Standart Kurallar, hapis dışı önlemlerin kullanılmasını geliştirmek

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı