Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22"

Transkript

1 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Orijinali: İngilizce CEDAW/C/TUR/CC/ Şubat 2005 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 23 Otuz ikinci Oturum, 2005 Sonuç gözlemleri: Türkiye 1. Komite, 20 Ocak 2005 tarihinde gerçekleştirdiği 677. ve 678. toplantılarında Türkiye nin birleştirilmiş dördüncü ve beşinci dönemsel raporlarını (CEDAW/C/ TUR/4-5 ve Corr.1) incelemiştir. Taraf Devlet in Sunduğu Bilgiler 2. Temsilci, raporu sunarken, Hükümet in kadın haklarının hayata geçirilmesi için üzerine düşen uluslararası yükümlülüklere bağlı olmak yönündeki siyasi iradesinin bir ifadesi olarak Taraf Devlet in Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ne koyduğu tüm çekinceleri 1999 yılında kaldırdığına işaret etmiştir. 9. maddenin 1. fıkrasına ilişkin beyanının kaldırılması için de çalışmalar yürütülmektedir yılında İhtiyari Protokol ün onaylanmış olması da vurgulanmıştır. 3. Temsilci, Taraf Devlet in geçirmekte olduğu hızlı dönüşüm sürecine dikkat çekerek, yakın tarihte hukuk alanında gerçekleştirilen gelişmelerin altını çizmiştir. Bu gelişmeler arasında en önemlilerinden biri, Mayıs 2004 tarihinde Anayasa nın 10. maddesinin değiştirilerek, Devlet in sadece kadın ile erkek arasında ayrımcılık yapılmamasını sağlamakla değil, tüm alanlarda kadınlara uygulamada eşit hak ve fırsatlar tanınması için gerekli tedbirleri almakla da yükümlü kılınmış olmasıdır. 90. madde- 21 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri nin (2005) (United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Comments: Turkey) orijinal metni için bkz. (erişim: 28 Eylül 2009). 22 Bu belgenin İngilizceden Türkçeye çevirisi Defne Orhun tarafından yapılmıştır. 23 CEDAW Komitesi olarak anılmaktadır.

2 birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi nin türkiye üzerine sonuç gözlemleri (2005) 123 nin değiştirilmesi ile de, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası sözleşmelerin tüm ulusal yasalar karşısında üstünlüğü sağlanmıştır. 4. Temsilci, 2001 tarihli yeni Medeni Kanun un kadın haklarını ve evlilik içerisinde ve aile ilişkilerinde kadın ile erkek arasında eşitliği güvence altına aldığını belirtmiştir. Bu kanunun yürürlüğe konmasında sivil toplum kuruluşları önemli bir rol oynamışlardır tarihli Ailenin Korunmasına Dair Kanun, aile içi şiddet meselesini ilk kez ele almış ve hakim ve savcılar bu kanunun hükümleri ile ilgili olarak eğitimden geçmişlerdir. Belediye Kanunu ise nüfusu i aşan belediyelerin, şiddet mağdurlarına, kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri de dahil olmak üzere, çeşitli hizmetler sunmasını öngörmüştür. 5. Nisan 2005 te yürürlüğe girmesi planlanan yeni Ceza Kanunu, cinsel suçları topluma karşı işlenen suçlar kategorisine koymak yerine, kişiye karşı işlenen suçlar olarak nitelemiştir. Kanun ilk kez, evlilik içi tecavüz ve işyerinde cinsel taciz meselelerinin yanı sıra, insan ticareti konusunu da ele almıştır. Namus cinayeti 24 faillerine indirim sağlayan hükmün 2000 yılında ilga edilmiş olmasından başka, yeni Kanun söz konusu failler için müebbet hapis cezası getirmek suretiyle Hükümet in bu tür suçları önlemek yönündeki kararlılığını sağlamlaştırmıştır. İş Kanunu nda 2003 yılında yapılan değişikliklerle, cinsiyete dayalı ayrımcılık yasaklanmış ve kadınlara yönelik olarak, medeni hal ve aile yükümlülüklerinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, ayrımcı uygulamalar ortadan kaldırılmıştır. 6. Hukuk alanında önemli ilerlemeler yaşanırken, geleneksel değerler ile örf ve adetler yeni yasaların hayata geçirilmesine etkide bulunmaya devam etmiştir. Bu yasaların hayata geçirilmesine destek sağlamayı amaçlayan bir Zihniyet Dönüştürme Projesi yürütmek Hükümet in öncelikli hedefleri arasında bulunuyordu. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele etme çabaları içerisinde, Şiddeti Önleme Platformu oluşturulması ve kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesi için bir yıl süren bir kampanya yürütülmesi de yer almıştır. Namus cinayetlerinin ortadan kaldırılması için harcanan çabalar artırılmıştır; bu çabalar, Genel Kurul da bu konuda bir karar tasarısı çıkarılması için ülkenin baş destekçi olmasıyla da gözler önüne serilmiştir. 7. Kadınların ilerlemesini amaçlayan ulusal mekanizma, Kasım 2004 tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un yürürlüğe girmesi ve daha etkili politikalar geliştirilmesi ve düzenlenmesini sağlamak için Kadının Statüsü Danışma Kurulu oluşturulmasıyla güçlendirilmiştir yılında zorunlu temel eğitimle ilgili olarak yürürlüğe konulan bir yasa ile bilhassa kırsal alandaki kız öğrencilerin sayısının artırılması ile kız çocuklarının eğitimine önemli katkılar sağlanmış; aynı şekilde, Haydi Kızlar Okula adıyla başlatılan ulusal kampanya da bu yönde katkılarda bulunmuştur. Okuma yazma kursları, gayri resmi eğitim programları ve eğitimde kullanılan materyallerin cinsiyete dayalı ayrımcılık yapan unsurlardan arındırılması amacıyla gözden geçirilmesi de bu çabalara 24 Komite, aşağıda sunulan 25. paragrafta Ceza Kanunu nda töre kavramının kullanılmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle endişesini yansıtmaktadır ed.n.

3 124 temel belgeler katkı sağlamıştır. Kadınların istihdam anlamında erkeklerin çok gerisinde kalmış olması ve iş gücüne yaptıkları katkıların giderek düşmesi nedeniyle, kadınların istihdam oranını artırmak amacıyla politikalar geliştirilmiş ve çeşitli projeler ve eğitim programları uygulamaya konulmuştur. Kadınların sağlığı konusunda da, birtakım göstergelerin ortaya koyduğu üzere, önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada medyanın rolünü artırmak amacıyla çeşitli projeler başlatılmıştır. 9. Kadınların, başta siyaset alanı olmak üzere, karar alma mekanizmalarına katılımı henüz tatmin edici bir düzeye ulaşmamıştır. Meslek alanlarında ve akademi dünyasında kadınlar yüksek bir oranda yer alıyorlarsa da, meclisteki sandalyelerin yalnızca yüzde 4,4 üne sahiptirler ve Bakanlar Kurulu nda sadece bir kadın bakan bulunmaktadır. Kadınların yerel yönetimlerdeki temsil oranı son derece düşüktür. Ancak, kadınlar son zamanlarda siyasete katılım alanına büyük ilgi göstermeye başlamışlardır. Yakın bir gelecekte bu alanda bir hamle gerçekleşmesi beklenmektedir. 10. Temsilci, kaydedilen ilerlemelere rağmen, bölgesel eşitsizliklerin devam ettiğini ve hizmetlerin planlanması ve sunulmasında bu gerçeğin dikkate alındığını dile getirmiştir. 11. Sonuç olarak temsilci, Hükümet in kadın ile erkek arasında eşitliğin sağlanması yönündeki kararlılığını vurgulamış ve Komite nin yanı sıra, ülkenin akademik ve sivil toplum kuruluşlarının destek ve işbirliğine duydukları güveni dile getirmiştir. Komite nin Sonuç Gözlemleri Giriş 12. Komite, dönemsel raporların hazırlanması konusundaki talimatlarına uygun bir biçimde hazırlanmış ve açıklıkla ve aydınlatıcı bir biçimde yazılmış olan birleştirilmiş dördüncü ve beşinci dönemsel raporlar için Taraf Devlet e teşekkürlerini sunmaktadır. 13. Komite, kadından sorumlu Devlet Bakanı nın başkanlığında, Sözleşme nin uygulanmasından sorumlu farklı bakanlık temsilcilerinden ve akademisyenlerden kurulu üst düzey delegasyon huzurunda Taraf Devlet e saygılarını sunmaktadır. Komite, Sözleşme nin uygulanmasıyla ilgili olarak en son gelişmeleri ayrıntılı olarak aktaran sözlü sunumdan, Komite nin oturum öncesi çalışma grubu tarafından dile getirilmiş olan hususlara ve sorulara ilişkin sunduğu yazılı yanıtlardan ve Komite tarafından sözlü olarak ifade edilen sorulara getirdiği ayrıntılı açıklamalardan dolayı Taraf Devlet e teşekkürlerini sunmaktadır. 14. Komite, Sözleşme nin 15. maddesinin 2. ve 4. fıkraları ile 16. maddesinin 1. fıkrası (c), (d), (f) ve (g) bentleri ile ilgili koymuş olduğu çekinceleri kaldırdığı için Taraf Devlet e takdirlerini sunmaktadır. 15. Komite, Taraf Devlet in Sözleşme nin 9. maddesi, 1. fıkrasına ilişkin olarak getirdiği beyanın kaldırılması için de, bu beyanın dayanağını teşkil eden Vatandaşlık Kanunu nun ilgili hükümlerinin kaldırılmasını müteakiben çalışmaya başladığını belirtmektedir.

4 birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi nin türkiye üzerine sonuç gözlemleri (2005) Komite Taraf Devlet in, raporun hazırlanmasında kadın sivil toplum kuruluşlarıyla, ilgili kamu kuruluşlarıyla ve akademisyenlerle yürüttüğü işbirliğini takdir etmektedir. Komite, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ilerleme kaydetmek için sivil toplum ve akademisyenler tarafından verilen güçlü desteği kabul ettiği için Taraf Devlet e takdirlerini sunmaktadır. Olumlu Yönler 17. Komite, Taraf Devlet in Anayasa nın 10. maddesini, Devlet in kadınların eşit konumlarından yararlanmalarını güvence altına alma yükümlülüğünü açıkça ifade eder ve kadınlarla erkekler arasında de facto eşitliğin (eylemli/fiili eşitliğin) teminini hızlandırmayı amaçlayan geçici özel tedbirler alınması için sağlam bir temel yaratır şekilde değiştirmiş olmasından dolayı Taraf Devlet e takdirlerini sunmaktadır. Komite bunun yanı sıra, Anayasa nın 90. maddesini değiştirerek, Sözleşme de dahil olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası andlaşmaların iç hukuk karşısındaki üstünlüğünü güvence altına aldığı için de Taraf Devlet i takdir etmektedir. 18. Komite, Taraf Devlet in birleştirilmiş ikinci ve üçüncü dönemsel raporlarının (CEDAW/C/TUR/2-3) 1997 yılında incelenmesinden bu yana hukuk alanında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin artırılmasını ve kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını hedefleyen ve aile içi şiddetle mücadele (1998 tarihli Ailenin Korunmasına Dair Kanun), kadının evlilik içerisindeki yasal konumu (2001 tarihli Medeni Kanun) ve evlilik içi tecavüzün ve işyerinde cinsel tacizin suç olarak nitelenmesi (2004 tarihli Ceza Kanunu) de dahil olmak Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uyan önemli reformlar gerçekleştirmiş olduğunu takdirle belirtmektedir. 19. Komite, 20 Aralık 2004 tarihinde kabul edilen 59/165 sayılı ve Namus Adına Kadınlara ve Genç Kızlara Yönelik İşlenen Suçların Ortadan Kaldırılması Doğrultusunda Çalışmak başlıklı Genel Kurul kararının çıkmasını desteklediği için Taraf Devlet e takdirlerini sunmaktadır. 20. Komite, Taraf Devlet in kızların okula kaydolma oranlarının yükseltilmesine özel önem atfetmek suretiyle zorunlu temel eğitimi beş yıldan sekiz yıla çıkarmasını takdirle karşılamaktadır. 21. Komite, Taraf Devlet in Ekim 2002 tarihinde Sözleşme nin İhtiyari Protokol ünü onaylamış ve Komite nin Aralık 1999 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Sözleşme nin 20. maddesi 1. fıkrasında yaptığı değişikliği kabul etmiş olmasını takdirle karşılamaktadır. Endişe Uyandıran Temel Konular ve Tavsiyeler 22. Komite, Taraf Devlet in Sözleşme nin tüm hükümlerinin sistematik ve devamlı surette uygulanması yönündeki yükümlülüğünü dile getirmektedir. Komite aynı zamanda, işbu sonuç gözlemlerinde ifade edilen endişe uyandırıcı konuların ve tavsiyelerin, bir sonraki dönemsel raporun sunulmasına dek geçen süre boyunca, Taraf Devlet in öncelikli ilgisini gerektirdiği görüşündedir. Dolayısıyla, Komite Taraf Devlet ten, uygulamaya koyma faaliyetlerinde bu alanlara özel önem atfetmesini ve bir sonraki dönemsel raporunda atılan adımları ve ulaşılan sonuçları bildirmesini ta-

5 126 temel belgeler lep etmektedir. Ayrıca Taraf Devlet in, tam uygulama sağlayabilmek için işbu sonuç gözlemlerini tüm ilgili bakanlıklara ve Meclis e sunmasını da istemektedir. 23. Komite, kadın erkek eşitliği konusundaki mevcut anayasal ve yasal hükümleri dikkate almakla birlikte, Taraf Devlet in mevzuatında kadınlara yönelik ayrımcılığa ilişkin olarak Sözleşme nin 1. maddesine uygun bir tanım bulunmadığını endişeyle belirtmektedir. 24. Komite, kadınlara yönelik ayrımcılığa ilişkin olarak Sözleşme nin 1. maddesine paralel bir tanımın Anayasa ya veya ilgili yasalara dahil edilmesini tavsiye etmektedir. Komite ayrıca, kamuoyunda ve özellikle de milletvekilleri, hakim-savcılar ve avukatlar arasında Sözleşme ve kadınlara yönelik ayrımcılığın anlamı ve kapsamı ile ilgili olarak bilincin artırılması amacıyla kampanyalar yürütülmesini tavsiye etmektedir. 25. Komite, Medeni Kanun ile Ceza Kanunu nun bazı hükümlerinin kadınlara ve genç kızlara yönelik ayrımcılık yaratmaya devam ettiğini endişeyle dile getirmektedir. Komite özellikle de, halen belirli bazı koşullar altında kadının rızası dışında genital muayene ya da bekâret testi yapılabiliyor oluşundan ve Ceza Kanunu nda namus cinayeti yerine töre cinayeti ifadesinin kullanılıyor olmasının kadınlara yönelik işlenen bu tür suçların gerektiği gibi kovuşturmaya tabi tutulmamasına ve bu suçların faillerinin daha hafif cezalara çarptırılmasına sebebiyet verebileceğinden dolayı endişelenmektedir. 25 Komite ayrıca, yaş arasındaki gençlerin rızaları dahilinde gerçekleştirdikleri cinsel ilişkilerin cezalandırılmasının da, özellikle süregiden ataerkil yaklaşımlar göz önüne alındığında, genç kızları daha ağır biçimde etkileyebileceğinden endişe etmektedir. 26 Komite bunların yanı sıra, Medeni Kanun da yapılan değişiklikle eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasının esas kabul edilmesi kuralının geçmişe dönük olarak uygulanmadığını kaygıyla dile getirmektedir. 26. Komite, Taraf Devlet in, yasal mevzuatını Sözleşme nin 2. maddesiyle uyumlu hale getirmek için, varlığını sürdüren ayrımcı hükümlerin gecikmeksizin değiştirilmesine öncelik tanımasını talep etmektedir. Komite Taraf Devlet ten özellikle, genital muayeneden geçirilmek için kadının her türlü koşul altında kendi rızasının önkoşul olarak aranmasını; töre ya da namus adına işlenen her türlü suçun ağır adam öldürme suçu olarak nitelenmesini ve yasa tarafından bu suça ağır cezaların verilmesini ve yaş arasındaki gençlerin rızaları dahilinde gerçekleştirdikleri cinsel ilişkileri cezalandıran hükümlerin gözden geçirilmesini sağlayacak değişiklikleri gerçekleştirmesi için çağrıda bulunmaktadır. Ayrıca Taraf Devlet in, Medeni Kanun da yapılan ve edinilmiş mallar üzerinde kadının ortak mülkiyet sahibi olmasına yol açan değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanamamasının yarattığı etkileri, bu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce evlenmiş olan kadınlar aleyhine ortaya çıkan sonuçların giderilmesi niyetiyle gözden geçirmesini de tavsiye etmektedir. 27. Komite, aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadınlara yönelik şiddetin devam etmesinden ötürü kaygı duymaktadır. Kadın şiddet mağdurlarının, sahip oldukları 25 Bu konuda ayrıca bakınız Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü Yakın Ertürk ün Türkiye Ziyaretine İlişkin Raporu, 56. ve 57. paragraflar ed.n. 26 Bu konuda ayrıca bakınız Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Şiddet, Sebepleri ve Sonuçları Özel Raportörü Yakın Ertürk ün Türkiye Ziyaretine İlişkin Raporu, 58. paragraf ed.n.

6 birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi nin türkiye üzerine sonuç gözlemleri (2005) 127 haklardan ve yasa kapsamında kendilerine tanınan koruma mekanizmalarından habersiz olduğundan endişe etmektedir. Komite bunların yanı sıra, sığınma evleri de dahil olmak üzere, kadın şiddet mağdurlarına yönelik destek hizmetlerinin sayıca yetersiz olması itibariyle kaygılanmaktadır. Ayrıca, yakın bir tarihte yürürlüğe giren Belediye Kanunu uyarınca sığınma evi tesis etme sorumluluğunun, bu sorumluluğun uygulamasını izleyecek ve finansmanını sağlayacak yeterli mekanizmalar oluşturulmaksızın belediyelere yüklendiğini de endişeyle dile getirmektedir. 28. Komite, aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimini oluşturan ve kadınların sahip olduğu insan haklarına yönelik bir ihlal teşkil eden kadınlara yönelik tüm şiddet biçimlerinin önlenmesi ve bununla mücadele edilmesi için harcanan çabaların artırılması için Taraf Devlet e çağrıda bulunmaktadır. Komite, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlara koruma ve destek hizmetlerinin sağlanması ve suçluların cezalandırılıp rehabilite edilmesi için Ailenin Korunmasına Dair Kanun un ve ilgili politikaların tam olarak uygulanması ve ne kadar etkili olduğunun dikkatli bir biçimde incelenmesi gereğinin altını çizmektedir. Bu bağlamda Komite, 19 No lu Genel Tavsiye ye dikkat çekmektedir. Komite ayrıca Taraf Devlet in, Belediye Kanunu nun, Taraf Devlet in tüm ülke üzerinde yeterli sayıda sığınma evi bulunacak, bu evlere yeterli finansman temin edecek ve bu alandaki araştırma sonuçları ve sivil toplum kuruluşlarının uygulama kaynaklı tecrübeleri dikkate alınacak şekilde uygulanmasını sağlayarak izlemesini talep etmektedir. Komite, başta kolluk kuvvetleri, hakim-savcılar ve sağlık görevlileri olmak üzere kamu görevlilerinin, kadınlara yönelik her türlü şiddete karşı tam anlamıyla duyarlılık kazanmaları ve bu tür durumlara yeterli yanıtı verebilmeleri amacıyla sürekli olarak eğitim görmelerini tavsiye etmektedir. Komite ayrıca, Taraf Devlet i, medya ve halk eğitim programları aracılığıyla, bu tür şiddetin sosyal ve ahlâki açıdan kabul edilemez olduğu ve kadınlara yönelik ayrımcılık teşkil ettiği görüşünü yerleştirmek üzere, sürekli bilinçlendirme tedbirleri almaya davet etmektedir. 29. Komite, kadın ile erkeğin toplumdaki rolleri ve sorumlulukları söz konusu olduğunda, kadınları aşağı bir konuma itmeyi sürdüren ataerkil yaklaşımların ve kökleşmiş geleneksel ve kültürel kalıpların yaygınlığından dolayı büyük kaygı duymaktadır. Komite, bu yaklaşımların, namus cinayetleri de dahil olmak üzere, kadınlara yönelik şiddetin sürüp gitmesine katkıda bulunduğu ve kadınların haklarından yararlanmalarını pek çok alanda olumsuz yönde etkilediği; Sözleşme nin eğitim, iş, sağlık ve karar alma mekanizmalarına katılım alanlarını da içerecek şekilde tam olarak hayata geçirilmesini engellediği yönündeki kaygılarını dile getirmektedir. Komite ayrıca, Medeni Kanun un ilgili hükümlerine rağmen erken evlilik, zorla evlilik ve çokeşlilik gibi kadınlara yönelik ayrımcılığa yol açan belirli bazı geleneksel ve kültürel uygulamaların süregitmekte oluşunu da endişeyle karşılamaktadır. 30. Komite, Taraf Devlet in, kadınlarla erkeklerin toplumun her seviyesinde eşit konuma sahip oldukları anlayışını yerleştirmek ve bu eşitlik için destek sağlamak için hem kadınlara hem de erkeklere yönelik bilinçlendirme ve eğitim kampanyaları da dahil olmak üzere, Sözleşme nin 2(f) ve 5(a) hükümlerine uygun bir biçimde, kadınların ve erkeklerin rolleri ve sorumlulukları ile ilgili kalıplaşmış yaklaşımların ortadan kal-

7 128 temel belgeler dırılması için gösterdiği çabayı artırmasını istemektedir. Komite, Taraf Devlet ten bu tür tedbirlerin etkisini dikkatli bir biçimde izlemesini talep etmektedir. Komite, kadınlarla erkeklerin özel ve kamusal alanda eşit konum ve sorumluluklara sahip olduklarına ilişkin olarak medyanın, kadınlara olumlu bir görüntü yansıtmaya teşvik edilmesini tavsiye etmektedir. Komite ayrıca Taraf Devlet ten, Komite nin evlilikte ve aile ilişkilerinde eşitlik hakkında çıkardığı 21 No lu Genel Tavsiye yi göz önünde bulundurmak suretiyle, evlilikte ve aile ilişkilerinde kadınlara yönelik ayrımcılık yaratan geleneksel ve kültürel uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla, öğretmenler ve medyanın yanı sıra sivil toplum kuruluşları, kadın grupları ve cemaat liderleri ile işbirliği içerisinde ve gecikmeksizin ek tedbirler getirmesini talep etmektedir. 31. Komite, kadınların siyasal ve kamusal hayatın tüm alanlarında son derece yetersiz temsil ediliyor olması ve başta karar alma seviyeleri olmak üzere, hem ulusal, hem yerel düzeyde eşitliğin sağlanması yönündeki gelişmelerin üzücü derecede yavaş olması nedeniyle endişe duymaktadır. Komite ayrıca, dışişleri hizmetindeki yüksek kademelerde de kadınların yetersiz temsil ediliyor olduğunu dile getirmektedir. 32. Komite Taraf Devlet i, kamusal hayatın tüm alanlarındaki seçilmiş ve atanmış organlarda kadınların temsilini artırmak için sürekli tedbirler almaya teşvik etmektedir. Komite, Taraf Devlet in Meclis te, belediye organlarında ve dışişleri hizmetindeki yüksek kademelerde yer alan kadınların sayısını artırmak için Sözleşme nin 4. maddesi 1. fıkrasına ve Komite nin 25 No lu Genel Tavsiye ye uygun bir biçimde geçici özel tedbirler almasını tavsiye etmektedir. Komite ayrıca Taraf Devlet in, kadınların siyasal ve kamusal hayata ve karar alma yetkisine sahip konumlara katılmasının önemi hakkında bilinçlendirme sağlayacak kampanyalar yürütmesini ve bu gibi tedbirlerin etkisini ölçmesini tavsiye etmektedir. 33. Komite, kadınlar arasında okuma yazma oranının düşüklüğünden, tüm eğitim seviyelerinde genç kızların ve kadınların düşük kayıt ve mezuniyet oranlarından ve bu tutarsızlıkların kentsel-kırsal, bölgesel ve etnik farklılıklarla daha da artıyor oluşundan kaynaklanan endişelerini dile getirmektedir. Komite bunların yanı sıra, genç kızların ve kadınların eğitimde geleneksel olarak kadınlara uygun olduğu düşünülen alanlarda çoğunluğu oluşturmaya devam etmelerinden ve bilhassa teknik okullarda ve meslek okullarında yetersiz temsil ediliyor olmalarından ötürü kaygı duymaktadır. Komite, eğitim alanında yapılan bu seçimlerin meslek ve istihdam alanındaki olanaklar açısından kadınlara dezavantaj yaratmasından endişe etmektedir. Komite, ayrıca, anadilleri Türkçe olmayan kadın ve genç kızların eğitime erişim ve eğitim alanında başarı sağlama açısından çoklu ayrımcılık biçimleriyle karşı karşıya kaldıklarını da kaygıyla belirtmektedir. Komite, okullarda ve üniversitelerde uygulanan türban yasağının genç kızlar ve kadınlar üzerindeki etkisi konusunda da endişelenmektedir. Komite bunların yanı sıra, kalıplaşmış yaklaşımların eğitim alanında kızlar açısından dezavantaj yaratmaya devam ettiğini üzüntüyle dile getirmektedir. 34. Komite, kadınlar arasında okuma yazma oranının yükseltilmesi, genç kızların ve kadınların tüm eğitim ve öğretim seviyelerine erişiminin artırılması ve kadınlar ve erkekler açısından eğitim ve meslek alanlarına ilişkin seçimlerin çeşitlendirilmesinin etkin bir biçimde teşvik edilmesi için Taraf Devlet in ileriye dönük tedbirler almasını

8 birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi nin türkiye üzerine sonuç gözlemleri (2005) 129 tavsiye etmektedir. Komite, bu tür tedbirlerin Sözleşme nin 4. maddesi 1. fıkrasına ve Komite nin 25 No lu Genel Tavsiye ye uygun bir biçimde geçici özel tedbirler içermesini tavsiye etmektedir. Komite Taraf Devlet ten, bölgesel farklılıkları ele almanın yanı sıra, bilhassa kırsal kesimde, çeşitli etnik gruplara mensup olan ve anadili Türkçe olmayan genç kızların ve kadınların karşı karşıya kaldığı eğitim alanındaki dezavantajları gidermek için daha ayrıntılı hedefler içeren politikalar ve programlar uygulamasını talep etmektedir. Komite Taraf Devlet in, türban yasağının etkilerini izlemesini ve değerlendirmesini ve bu yasak yüzünden okuldan ve üniversiteden atılan kadınların sayısı hakkında bilgi toplamasını talep etmektedir. Komite ayrıca, Taraf Devlet in kadınların eşitliği ve ekonomik olanaklarının sağlanması için eğitimin önemi konusunda daha çok bilinçlendirme faaliyeti yürütmesini ve kalıplaşmış yaklaşımları alt etmesini talep etmektedir. 35. Komite, kadınların hem kamu sektörü hem de özel sektörde erkeklerden bariz biçimde daha az kazandıkları emek piyasasında, kadınlara yönelik olarak uygulanan doğrudan ve dolaylı ayrımcılıktan ötürü endişe duymaktadır. Komite, kadınların yüksek işsizlik oranından, özellikle kentlerde işgücüne düşük katılımlarından ve çoğunlukla tarım alanında ücretsiz ev işçisi olarak ve kayıt dışı işlerde düşük ücretlerle veya ücret almadan ve sosyal sigorta güvenceleri bulunmaksızın çalışıyor olmalarından ötürü kaygılarını dile getirmektedir. Komite ayrıca, kadınların emek piyasasına katılımı önündeki engellerden birinin de yeterince çocuk bakım imkânlarının bulunmayışı olduğunu üzüntüyle belirtmektedir. 36. Komite, Taraf Devlet in Sözleşme nin 11. maddesinin tam olarak hayata geçirilmesi için tedbirler almasını istemektedir. Komite, Taraf Devlet in özellikle eğitim ve öğretim yoluyla mesleki ayırımların ortadan kaldırılması için tedbirler almasını tavsiye etmektedir. Komite, Taraf Devlet e, kadınların emek piyasasına dahil olmasını ve yeniden katılımını kolaylaştırmak amacıyla okul öncesi çağı çocukları için ulaşılabilir çocuk bakım olanaklarının artırılması konusunda acil çağrıda bulunmaktadır. 37. Komite, Taraf Devlet bünyesinde anne ve bebek ölümü oranlarının yüksek seyrettiğini endişeyle belirtmektedir. 38. Komite, Taraf Devlet in, özellikle anne ve bebek ölüm oranlarına ilişkin olmak üzere kadınların sağlık durumunu iyileştirmek için yeterli kaynak sağlamasını ve başta kırsal alanlar ve bilhassa doğum sonrası bakımı olmak üzere, eğitimli personel tarafından verilecek tıbbi yardıma ve sağlık bakım imkânlarına erişimin artırılması için her türlü çabayı sarf etmesini tavsiye etmektedir. 39. Komite, Taraf Devlet te bulunan kadın sığınmacıların durumu ile ilgili olarak raporda herhangi bir bilgi yer almadığını üzüntüyle ifade etmektedir. 40. Komite Taraf Devlet ten, bir sonraki dönemsel raporunda, Türkiye deki kadın sığınmacıların durumuna ilişkin ayrıntılı bir tablo sunmasını talep etmektedir. Komite, Taraf Devlet in iktisadi planlamada kadın bakış açısının dahil edilmesi ile ilgili herhangi bir bilgi yer almadığını dile getirmektedir. Komite Taraf Devlet ten, bir sonraki dönemsel raporunda, iktisadi planlamasında kadın bakış açısının dahil edilmesi ile ilgili bilgi sunmasını talep etmektedir. 41. Komite Taraf Devlet ten, bir sonraki dönemsel raporunda, Kürt kadınları ve

9 130 temel belgeler çeşitli ayrımcılık biçimlerine maruz kalan diğer kadın gruplarına ve bu kadınların sağlık, iş ve eğitime erişimlerinin yanı sıra, bu kadınlara uygulanan çeşitli şiddet biçimleri ve yargılanan kadınlarla, kadın ticareti mağduru kadın ve genç kızlarla ilgili olarak bilgi, cinsiyetlere göre ayrıştırılmış istatistik ve veri sunmasını talep etmektedir. 42. Komite Taraf Devlet ten, bir sonraki dönemsel raporunda, yukarıdaki 17. ve 18. paragraflarda bahsi geçen anayasa değişikliklerinin ve yeni yasaların uygulanmasını sağlamak için atılan adımlara ilişkin bilgilerin yanı sıra, bu yeniliklerin Sözleşme hükümlerinin hayata geçirilme oranını artırma ve kadınların ihlal hallerinde adalete ve tazmin imkânına erişmelerini güvence altına alma yönündeki etkilerine ilişkin olarak da bir değerlendirme sunmasını talep etmektedir. Komite Taraf Devlet in kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlayan yasal reformlarla ilgili olarak başta hakimler, avukatlar ve kolluk kuvvetlerine yönelik olmak üzere eğitim ve öğretim programlarını pekiştirmesini tavsiye etmektedir. Komite ayrıca, kadınların kendileri için tazmin mekanizmalarını işletebilmelerini sağlamak amacıyla kadınlara yönelik bilinçlendirme kampanyalarının yürütülmesini tavsiye etmektedir. 43. Komite Taraf Devlet ten, 2007 yılında sunulması gereken bir sonraki dönemsel raporunda, işbu raporda dile getirilen endişelere Sözleşme nin 18. maddesi uyarınca yanıt vermesini talep etmektedir. 44. Komite Taraf Devlet i, bir sonraki dönemsel raporun hazırlanması sırasında tüm bakanlıkların, kamu organ ve makamlarının geniş katılımını sağlamak yönünde teşvik etmektedir. Bunun yanı sıra Taraf Devlet i, söz konusu raporu Komite ye sunmadan evvel Meclis te tartışmaya açma konusunda da teşvik etmektedir. 45. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Planı nın uygulanmasını gözden geçirmek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen Genel Kurul özel oturumu (yirmi birinci özel oturum), çocuklar konulu Genel Kurul özel oturumu (yirmi yedinci özel oturum), Irkçılık, Irk Ayrımcılığı, Yabancı Düşmanlığı ve Bununla Bağlantılı Hoşgörüsüzlüğe Karşı Dünya Konferansı ve İkinci Dünya Yaşlanma Kurultayı gibi ilgili Birleşmiş Milletler konferanslarında, zirvelerde ve özel oturumlarda kabul edilen beyanların, programların ve eylem platformlarının cinsiyete ilişkin özel boyutlarını dikkate alan Komite, Taraf Devlet ten bir sonraki dönemsel raporuna, bu belgelerin Sözleşme nin ilgili hükümlerine ilişkin kısımlarının uygulanmasına yönelik bilgiler eklemesini talep etmektedir. 46. Komite, Devletlerin belli başlı yedi uluslararası insan hakları belgesine, yani Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ye bağlılığının, kadınların hayatın tüm alanlarında insan haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanma imkânlarını geliştirdiğini belirtmektedir. Komite, bu yedi uluslararası insan hakları sözleşmesini onayladığı için Taraf Devlet e takdirlerini sunmaktadır. 47. Komite hükümet yetkilileri, politikacılar, milletvekilleri ve kadın ve insan hak-

10 birleşmiş milletler kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi komitesi nin türkiye üzerine sonuç gözlemleri (2005) 131 ları örgütleri de dahil olmak üzere insanları, kadınların de jure ve de facto eşitliğini (hukuksal ve eylemli/fiili eşitliğini) güvence altına almak için atılan adımların yanı sıra, bu bağlamda atılması talep edilen adımlardan da haberdar etmek amacıyla işbu sonuç gözlemlerinin Türkiye çapına yayılmasını rica etmektedir. Komite Taraf Devlet ten, Sözleşme yi, İhtiyari Protokol ü, Komite nin genel tavsiyelerini, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu nu ve Genel Kurul un yirmi üçüncü özel oturumunda kabul edilen Kadın 2000: Yirmi birinci Yüzyıl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış başlıklı belgeyi, başta kadın ve insan hakları örgütleri olmak üzere geniş çapta yaymaya devam etmesini talep etmektedir.

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 1.3.9. KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. BAŞLANGIÇ Genel Kurul, Eşitlik, güvenlik, özgürlük, bütün

Detaylı

Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme 45,46,47

Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme 45,46,47 Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme 45,46,47 Aile Sorumlulukları Bulunan Kadın ve Erkek İşçilere Fırsat Eşitliği ve Eşit Muamele Sağlanmasına İlişkin Sözleşme Yürürlüğe giriş tarihi:

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL İşbu Protokol'e Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı Andlaşması'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insan

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi 71,72

Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi 71,72 Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi 71,72 Önsöz Belém do Pará Sözleşmesi Bu Sözleşme ye Taraf Devletler, Amerika İnsan Hakları

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Elli Yedinci Oturum, 2002 102. Gündem Maddesi Üçüncü Komite nin raporu (A/57/549)

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3 Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda 20 Aralık 1993 tarihinde oylamaya başvurulmadan kabul edilmiştir. Genel Kurul, Tüm insanların eşitliği,

Detaylı

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı-

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- -Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- Onaylama Türkiye, Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartını 27/06/2007 tarihinde onaylamış ve yenilenmiş Şart ta yer alan 98 paragraftan 91 ini kabul etmiştir (Türkiye daha önce

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

Anneliğin Korunması Sözleşmesi 48,49,50

Anneliğin Korunması Sözleşmesi 48,49,50 Anneliğin Korunması Sözleşmesi 48,49,50 1952 tarihli (Gözden Geçirilmiş) Anneliğin Korunması Sözleşmesi nin Değiştirilmesine İlişkin Sözleşme Yürürlüğe giriş tarihi: 07 Şubat 2002 Sözleşme No: 183 Yer:

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey

Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey 30 Nisan 2010 Boğaziçi Üniversitesi Nazan Moroğlu, LL.M Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi For Equal Rights PEACE is a must. To

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu Katılımcılar: 24-25 Mayıs 2010 Bakü/Azerbaycan Leyla COŞKUN (Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı) Şengül ALTAN ARSLAN (Dış

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1

Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1 Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1 [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/63/425)] 63/155 Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadelenin yoğunlaştırılması Genel Kurul, 19 Aralık 2006, 61/143 sayılı ve

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet: Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler, İlkeler ve Devletin Sorumluluğu. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet: Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler, İlkeler ve Devletin Sorumluluğu. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Kadına Yönelik/Cinsiyet Temelli Şiddet: Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler, İlkeler ve Devletin Sorumluluğu Uluslararası Gelişmeler/Mevzuat Kadınlar, yasalarda ve gerçek hayatta erkeklerle eşit haklara

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Cafer YILMAZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkan v. Giriş Cinsiyet eşitliği konusu, Avrupa

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK *

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Şiddet toplumun her kesiminde karşımıza çıkan bir sorun olduğu gibi kadın ve erkek eşitsizliğine

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu Sayın Başkan, Değerli Meclis Başkanları, Değerli Katılımcılar, Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nu sunmak

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 9TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 11111 260 01 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 11111 262 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar 01 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet, kadın veya erkek olmaya ve kadın ile erkek arasındaki ilişkiye dair toplumsal olarak

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER A Genel Kurul Dağıtım GENEL A/RES/53/144 8 Mart 1999 Elli üçüncü oturum Gündem maddesi 110 (b) GENEL KURUL KARARI [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] 53/144. Evrensel Olarak

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Etkinlik Değerlendirmeleri 145 Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Nilüfer Timisi Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları çerçevesinde

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN YILLAR

UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN YILLAR UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN YILLAR 2016 Uluslararası Küresel Anlayış Yılı Uluslararası Küresel Anlayış Yılı UNESCO 192. Yürütme Kurulunun 14 Ağustos 2013 tarihindeki oturumunda aldığı karara istinaden,

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi nde öğrenim gören özel gereksinimli

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ YÖNETİM KOMİTESİ (CDEG) Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu. 7. Bakanlar Konferansı TASLAK EYLEM PLANI

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ YÖNETİM KOMİTESİ (CDEG) Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu. 7. Bakanlar Konferansı TASLAK EYLEM PLANI KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ YÖNETİM KOMİTESİ (CDEG) Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı TASLAK EYLEM PLANI Hukuki ve fiili toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesine

Detaylı

Trans Olmak Suç Değildir!

Trans Olmak Suç Değildir! Trans Olmak Suç Değildir! Anayasa ya göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

Proje. Yardım Operasyonları Proje Ortakları: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Proje. Yardım Operasyonları Proje Ortakları: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Proje «Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

01-03 Aralık 2008 Kadın ve Yönetişim Uluslararası Kongresi Hilton İstanbul Leyla COŞKUN Konuşma Metni. Değerli Katılımcılar, Sayın Bakan,

01-03 Aralık 2008 Kadın ve Yönetişim Uluslararası Kongresi Hilton İstanbul Leyla COŞKUN Konuşma Metni. Değerli Katılımcılar, Sayın Bakan, 01-03 Aralık 2008 Kadın ve Yönetişim Uluslararası Kongresi Hilton İstanbul Leyla COŞKUN Konuşma Metni Sayın Bakan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından düzenlenen Kadın ve Yönetişim Uluslar

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL 1.Durum Analizi Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ülkelerin

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi (İstanbul, Türkiye)

7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi (İstanbul, Türkiye) 7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi (İstanbul, Türkiye) DEĞİŞEN ZORLUKLAR YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Küresel Kongresi, 24 ila 26 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı