Programme. XVII th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Programme. XVII th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY"

Transkript

1 Program

2 XVII th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY October 13-16, 2001 Efes Congress Center IZMIR Programme

3 De erli meslektafllar m z, Onyedinci Ulusal Kardiyoloji Kongresi için bir kez daha zmir de biraraya geliyoruz. Ulusal Kardiyoloji Kongresi gelene ini sürdürerek bu y l da ilgi ile kat laca n z umdu umuz bir bilimsel program ve be eninizi kazanaca n bekledi imiz sosyal etkinliklerle karfl n za ç k yor. Her y l giderek artan say da kat l m, gönderilen bildiri özeti say s ndaki art fl ve sizlerden gelen olumlu de erlendirmelerle Kongremiz, Derne imizin gurur duydu umuz bir temel e itim etkinli i haline gelmifltir. Kongre bilimsel program ndaki kat l mc lar n ilgi alanlar na göre yap lan ayr m bu y l da belirgin olarak ortaya konmufl; en üst düzeyde yararlanmalar amaçlanm flt r. Bu anlamda güncel konularda temel bilgileri aktaran minikurs ve genç meslektafllar m z için rahat tart flma ortam oluflturan Nas l Yapal m oturumlar n n say s artt r lm fl ve çeflitlendirilmifltir. Bu y l da Çal flma Gruplar m zca düzenlenmifl olan oturumlar program n önemli bir k sm n oluflturmaktad r. Ayr ca seçkin yabanc konuk konuflmac lar ve endüstri taraf ndan düzenlenen uydu sempozyumlar kongreye renk katacakt r. Türk Kardiyoloji Derne i yeniden canland rma (Kardiyopulmoner resüsitasyon) konusunda ülke düzeyinde yayg n e itimi hedef alan bir etkinli i gerçeklefltirmek üzere harekete geçmifltir. Bu ba lamda ilk kez Ulusal Kongre öncesi iki tam günü içine alacak flekilde bir ileri yaflam deste i kursu düzenlenmifltir. Her y l oldu u gibi Ulusal Kardiyoloji Kongresi nin çekici bilimsel ve sosyal ortam nda buluflmak dile iyle. Ali Oto Bilim Kurulu Baflkan Genel Sekreter Altan Onat Türk Kardiyoloji Derne i Baflkan

4 TÜRK KARD YOLOJ DERNE YÖNET M KURULU Baflkan : Altan Onat Genel Sekreter : Ali Oto Baflkan Yard. : Çetin Erol Y lmaz Niflanc G. Sekr. Yard. : Lale Tokgözo lu Vedat Sansoy Muhasip : Tezer Ulusoy Veznedar : Vedat Aytekin Üyeler : Oktay Ergene Serdar Aksöyek Ali Ergin KONGRE B L M KURULU Ali Oto, Baflkan Serdar Aksöyek, Bflk. Yrd. Vedat Sansoy, Bflk. Yrd., Lipid Çal fl. Gr. Bflk. Çetin Erol, Çal flma Gruplar Sorumlusu Ahmet Birand, Kalp Yetersizli i Çal fl. Gr. Bflk. Jale Cordan, Kapak Hastal klar Çal fl. Gr. Bflk. Nail Ça lar, Hipertansiyon Çal fl. Gr. Bflk. Deniz Güzelsoy, Nükleer Kardiyoloji Çal fl. Gr. Bflk. Serdar Küçüko lu, Ekokardiyografi Çal fl. Gr. Bflk. Kenan Övünç, Koroner Kalp Hastal klar Çal fl. Gr. Bflk. Oktay Sancaktar, Giriflimsel Kardiyoloji Çal fl. Gr. Bflk. Nuran Yaz c o lu, Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çal fl. Gr. Bflk. GÜNÜN POSTER SEÇ M KURULU Hakan Kültürsay (Baflkan) Berkten Berkalp Zehra Bu ra smet Dindar Sümeyye Güllülü Giray Kabakç Hakan Karpuz Haflim Mutlu Levent Salt k Y ld r m Seyithano lu Mustafa fian U ur Kemal Tezcan Tuna Tezel 3

5 B LD R ÖZETLER DE ERLEND RME KURULU Abac, A. Acartürk, E. Adalet, K. Akal n, H. Akçevin, A. Akgün, G. Ak ll, A. Ak n, M. Aksoy, M. Aksöyek, S. Alp, M. Alp, N. Alpman, A. Altun, A. Arslan, N. Arslan, N. Aslan, Ö. Afllamac, S. Ata, N. Atalay, S. Ateflal, S. At lgan, D. Ayd nlar, A. Aydo du, S. Aytaç, A. Aytekin, S. Aytekin, V. Aytemir, K. Baflar, I. Baflaran, Y. Batur, M. K. Bayata, S. Berkalp, B. Beyaz t, Ö. Bilal, S. Bilge, M. Birand, A. Boyac, B. Bozat, T. Bu ra, Z. Caymaz, H. O. Cordan, J. Ça l, A. Ça lar, N. Ça lar, N. Çam, N. Çehreli, S. Çeliker, A. Çeliker, C. Çengel, A. Çorapç o lu, T. De er, N. De ertekin, M. De irmencio lu, F. Demiralp, E. Demircin, M. Demirkan, D. Demirtafl, E. Demirtafl, M. Demirtafl, M. Diker, E. Dinçtürk, M. Dindar,. Do an, R. Dokumac, B. Domaniç, N. Dörtlemez, H. Döven, O. Durmaz,. Emre, A. Enar, R. Ener, S. Erdine, S. Erdöl, C. Ergene, O. Ergin, A. Erol, Ç. Ersanl, M. Ersek, B. Ertafl, F. S. Erzengin, F. F ratl,. Gemici, K. Genç, C. Gençbay, M. Gök, H. Göldeli, Ö. Gören, T. Görenek, B. Güldal, M. Güleç, H. S. Güllülü, S. Gültekin, N. Güneri, S. Gürkan, K. Gürlek, A. Gürmen, T. Güven, Ö. Güzelsoy, D. lerigelen, B. lkay, E. Ifl k, E. Kabakç, G. Kabukçu, M. Karao uz, R. Karc er, S. M. Karpuz, H. Kat rc o lu, S. F. Kaymaz, C. Kazazo lu, A. R. Kelefl,. Kervanc o lu, C. Kes, S. K l çç o lu, B. K raç, S. Koldafl, L. Komsuo lu, B. Korkmaz, E. Korkmaz, fi. Koylan, N. Kozan, Ö. Köse, S. Kumbasar, D. Kumbay, E. Küçüko lu, S. Kültürsay, H. Kürüm, T. Kütük, E. Mercano lu, F. Mutlu, H. Müderriso lu, H. Nalbantgil,. Narin, A. Nazl, N. Niflanc, Y. Okay, T. Oktay, A. Olga, R. Olguntürk, R. Onat, A. Oral, D. Oto, A. Oto, Ö. Öncül, A. Önder, R. Öngen, Z. Övünç, K. Özbay, G. Özcan, M. Özdemir, R. Özder, A. Özenci, M. Özerkan, F. Özin, B. Özkan, M. Özkan, M. Özkutlu, H. Özkutlu, S. Özler, A. Özmen, F. Özsaruhan, Ö. Öztunç, F. Öztürk, M. Öztürk, S. Özyurda, Ü. Paker, T. Pamir, G. Payz n, S. Pehlivano lu, S. Sabah,. Sa n Saylam, G. Sa kan, O. Sancaktar, O. Sansoy, V. Serdar, O. A. Soydan,. Soydafl Ç nar, C. Sönmez, B. fiahin, M. fian, M. fiaflmaz, A. fiaflmaz, H. fienocak, H. fiurdum Avc, G. Tafldemir, O. Tatar, H. Tavl, T. Tavflano lu, S. Tayyareci, G. Telli, H. H. Tezcan, U. Tezel, T. Timuralp, B. Tokgözo lu, L. Toprak, N. Töre, H. F. Turan, F. Tutar, D. E. Türko lu, C. Türko lu, C. Tüzün, K. H. Tüzüner, F. E. Uçak, D. Ulusoy, T. Umman, B. Umman, S. Usal, A. Ünal r, A. Üner, S. Ünlü, M. Yakut, C. Yaz c o lu, N. Yener, A. Yeflil, M. Yeflilbursa, D. Yeflilçimen, K. Yeflilda, O. Y lmaz, E. Yüksel, H. ÇALIfiMA GRUPLARI GENEL KURULLARI Giriflimsel Kardiyoloji Çal flma Grubu 14 Ekim 2001, 12:30-13:30, Oditoryum Ekokardiyografi Çal flma Grubu 14 Ekim 2001, 12:30-13:30, Efes Salonu Hipertansiyon Çal flma Grubu 14 Ekim 2001, 12:30-13:30, Bergama Salonu Kalp Yetersizli i Çal flma Grubu 14 Ekim 2001, 12:30-13:30, Didim Salonu Kapak Hastal klar Çal flma Grubu 14 Ekim 2001, 12:30-13:30, Konak Salonu Lipid Çal flma Grubu 14 Ekim 2001, 12:30-13:30, Petek Salonu Pacemaker Çal flma Grubu 15 Ekim 2001, 12:30-13:30, Oditoryum Koroner Kalp Hastal Çal flma Grubu 15 Ekim 2001, 12:30-13:30, Efes Salonu Nükleer Kardiyoloji Çal flma Grubu 15 Ekim 2001, 12:30-13:30, Bergama Salonu Hemflirelik Çal flma Grubu 15 Ekim 2001, 12:30-13:30, Didim Salonu 4

6 Konuk Konuflmac lar P. Amarenco, Paris, Fransa R. G. Asmar, Paris, Fransa J. P. Bassand, Paris, Fransa M. Budoff, L.A., ABD L. Erhardt, Malmö, sveç F. A. Flachskampf, Erlangen-Nürnberg, Almanya R. Fogari, Pavia, talya P. Hansten, Washington, ABD A. Hjalmarson, Göteborg, sveç S. E. Humphries, London, ngiltere T. F. Lüscher, Zurich, sviçre J. M. Neutel, Orange, Kanada D. E. Newby, Edinburgh, skoçya J. E. Otterstad, Vestfold, Norveç S. H. Rahimtoola, L. A.,ABD S. Sans, Barcelona, spanya H. Siragy, Virginia, ABD I. B. Squire, Leichester, ngiltere T. N. Tulenko, Philadelphia, ABD F. Van de Werf, Leuven, Belçika K. Wachtell, Copenhagen, Danimarka H. Weber, Wien, Avusturya 5

7 GENEL B LG LER Kamu yarar na çal flan Türk Kardiyoloji Derne i nce her y l düzenlenen Ulusal Kardiyoloji Kongre lerinin onyedincisi Ekim 2001 tarihleri aras nda Efes Kongre Merkezi - ZM R de düzenlenecektir. Aç l fl töreni 13 Ekim Cumartesi akflam saat 19:00 da yap lacakt r. Kat lma Ücretleri TKD üyelerine Di er hekimlere Asistan, efl ve hemflirelere 15 A ustos 2001 tarihinden sonra TL TL TL Kay t ücreti fl Bankas F nd kzade flubesi nezdindeki say l Türk Kardiyoloji Derne i hesab na en geç 14 Eylül 2001 tarihine kadar havale edilmeli, veya toplant aç l fl öncesinde kay t s ras nda, ödenmelidir. Kay t ücreti karfl l nda özet kitab ile kongre çantas verilecek, bilimsel oturumlar izlenip sanayi sergisi gezilebilecektir. Kat l mc lar ve kay tl eflleri ayr ca, aç l fl kokteyli ve gala yeme ine davetlidirler. Konaklama Afla da yaz l otellerde konaklamak isteyen kongre kat l mc lar için özel indirimli ücretler üzerinde anlafl lm flt r (Oda paket fiyat na dört gece oda-kahvalt konaklama, kongre merkezinde üç gün ö le yeme i paketi dahildir): Otel Ad Tek Kiflilik Paket ki Kiflilik Paket B. Efes Oteli ***** Gr. Hotel Mercure ***** Hilton Oteli ***** Princess Otel ***** Anemon Otel **** Ege Palas **** Kaya Prestige **** Konak Mercure **** zmir Palas *** Karaca Otel *** Kilim Otel *** Yumuko lu Otel *** 370.-USD 570.-USD 590.-USD 310.-USD 300.-USD 300.-USD 290.-USD 400.-USD 270.-USD 350.-USD 290.-USD 310.-USD 460.-USD 680.-USD 680.-USD 410.-USD 350.-USD 350.-USD 340.-USD 500.-USD 320.-USD 420.-USD 340.-USD 380.-USD 6

8 Bildiri Süresi Panelistler ve serbest bildiriler için ayr lan zaman programda bildirilmifltir. Konuflmac lar n ve oturum baflkanlar n n bu süreye titizlikle uymalar kongrenin baflar ile yönetilmesi aç s ndan çok önemlidir. Posterler Poster bildirileri, poster salonunda sergilenecek ve her poster yar m gün as l bulundurulacakt r. Programda belirtilen saatlerde oturum baflkanlar n n yönetti i poster tart flmalar düzenlenmifltir. Poster Ödülü Bu y l sekizinci kez uygulanacak En yi Poster Ödülü, her gün as l bulunulacak posterler aras ndan Poster Seçim Kurulunca hem içerik, hem de göze en iyi hitap eden ve sunufl yönünden en iyisi olarak belirlenene verilecektir. Üç kongre gününün her birinde seçilen günün posteri sahibine hem Dernekçe belge verilecek, hem de özenle haz rlad poster için 75 milyon liral k destek sa lanacakt r. Bildiri Özet Kitapç Sözlü ve poster bildiri özetleri Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi nin özel ekinde yay nlanacakt r. Simültane Tercüme ngilizce olarak verilecek olan konferanslar efl zamanl olarak Türkçeye çevrilecektir. Sergiler laç ve t bbi malzeme firmalar nca düzenlenecek sergiler, kongre süresince saat 9:00-18:00 aras nda fuayelerde aç k olacakt r. Sa l k Bakanl ve S.S.K.Onay Kongreye kay tl hekimlere, geçmifl y llarda oldu u gibi, Sa l k Bakanl ve SSK kurulufllar ndaki görevlerinden izinli say labilmeleri imkan sa lanacakt r. Sosyal Etkinlikler * 13 Ekim Cumartesi akflam Aç l fl Yeme i (Servier firmas nca desteklenmektedir.) * 15 Ekim Pazartesi akflam Gala Yeme i (Roche firmas nca desteklenmektedir.) Kongreye kay tl üyeler ayr bir ücret ödemeksizin bu sosyal etkinliklerden yararlanabileceklerdir. 7

9 KONGREY DESTEKLEYEN KURULUfiLAR Kongrenin baflar s na önemli katk da bulunan ilaç ve t bbi teçhizat sanayiinin seçkin temsilc ler ne Türk Kardiyoloji Derne i teflekkür eder. Büyük destek sa layan kurulufllar; Roche Servier Merck Sharp & Dohme Pfizer Novartis Aventis AstraZeneca Boehringer Ingelheim Bristol Myers Squibb Sanofi-Bristol Myers Squibb Sergi açarak kongreyi destekleyen kurulufllar; Abdi brahim Adeka Ali Raif Bayer CC Bayer Türk Pharma Biofarma Eczac bafl laç Ekin Esaote Formed GE Medikal GlaxoSmithKline ncekaralar Marsa-Kraft Medistar Nobel Onmed Penta Petafl Philips Pharmacia Remed Medikal Roche Diagnostics Sanofi-Do u Santa Farma Siemens Tepa Tera Unilever 8

10 12 Ekim 2001, Cuma Hilton LER KARD YAK YAfiAM DESTE (KARD YOPULMONER RESUS TASYON) KURSU Türk Kardiyoloji Derne i, Acil T p Uzmanlar Derne i, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derne i 08:00-18:00 08:00 Kay t 08:15 Kursun gözden geçirilmesi ve amaçlar Ü. Ergene 08:30 Ön s nav 08:45 Temel yaflam deste i M. Konbak 09:15 Temel yaflam deste i (pratik) e itimi ve s nav 10:00 Ara 10:15 Hava yolu kontolü H. Bilgin 10:45 Disritmiler S. Payz n 12:00-13:00 Ö le yeme i 13:00 Ölümcül disritmiler / elekriksel tedavileri Z. Öngen 13:30 Akut miyokard infarktüsü S. Aksöyek 14:30 Ara 14:45-18:00 Pratik uygulama Uygulamal e itim elemanlar : A. Çertu, J. Fowler, Ü. Ergene, Y. Çete, O. K nay, C. Nazl, K. Demira, S. Ulukaya, L. Döflemeci, M. Pekdemir, F. Coflkun, A. Demircan, N. Özüçelik, C. Ayr k, O. Demirk ran 9

11 13 Ekim 2001, Cumartesi Efes Kongre Merkezi, zmir 09:00-19:00 Kongreye Kay t / Registration 13 Ekim 2001, Cumartesi Oditoryum M N KURS NFEKT F ENDOKARD TTE KL N K, TANI, TEDAV VE PROFLAKS 09:00-10:30 Moderatör: E. Acartürk 09:00 nfektif endokarditte klinik bulgular S. Güllülü 09:20 nfektif endokarditte tan N. Ata 09:40 nfektif endokarditte komplikasyonlar B. Umman 10:00 nfektif endokarditte tedavi / profilaksi M. Akova 10:20 Tart flma 10:30-11:00 Ara M N KURS AR TM EKG S N TANIMA 11:00-12:30 Moderatör: A. Karamehmeto lu 11:00 Bradiaritmiler A. Altun 11:20 Supraventriküler aritmiler U. K. Tezcan 11:40 Ventriküler taflikardiler K. Adalet 12:00 Pacing ve ICD E. Diker 12:20 Tart flma 12:30-13:30 Ö le yeme i 10

12 13 Ekim 2001, Cumartesi Efes Salonu M N KURS KORONER ARTER HASTALI I TEDAV S NDE D YET 09:00-10:30 Moderatör: A. O uz 09:00 Kalp koruyucu diyette ya asitlerinin yeri F. Özerkan 09:20 Akdeniz tipi diyet ve fitosteroiler M. Aksoy 09:40 Antioksidanlar M. fian 10:00 Diyette uyum sorunu G. Köksal 10:20 Tart flma 10:30-11:00 Ara M N KURS INTRAKORONER G R fi MSEL TEDAV DE EK LAÇ TEDAV S 11:00-12:30 Moderatör: E. Demirtafl 11:00 Antiagregan tedavi M. Gülbaran 11:20 GP IIb/IIIa inhibitörlerinin yeri O. Yeflilda 11:40 Standard ve düflük moleküler a rl kl heparinin yeri C. Nazl 12:00 Statin kullan m V. Koca 12:20 Tart flma 12:30-13:30 Ö le yeme i 11

13 13 Ekim 2001, Cumartesi Bergama Salonu M N KURS FALLOT TETRALOJ S NEDEN YLE AMEL YAT ED LEN HASTALARIN ZLEM 09:00-10:30 Moderatör: A. Akçoral 09:00 Cerrahi tedavi yöntemleri ve rezidüel lezyonlara cerrahi yaklafl m Ö. Oto 09:20 Erken komplikasyonlar R. Özyürek 09:40 Rezidüel lezyonlar n izlemi E. Çil 10:00 Ritm problemleri M. K. Lenk 10:20 Tart flma 10:30-11:00 Ara M N KURS M TRAL KAPAK CERRAH TAM R 11:00-12:30 Moderatör: Daha sonra bildirilecektir. 11:00 Mitral kapak cerrahisinde rekonstrüksiyon yöntemleri Ö. Ifl k 11:20 TEE k lavuzlu unda kapal mitral komissürotomi uygulamas M. Güler 11:40 Mitral kapak rekonstrüksiyon öncesi ve sonras ekokardiyografik de erlendirme S. Küçüko lu 12:00 Tart flma 12:30-13:30 Ö le yeme i 12

14 13 Ekim 2001, Cumartesi Didim Salonu M N KURS VAZOVAGAL SENKOP: PATOF ZYOLOJ DEN TEDAV YE 09:00-10:30 Moderatör: M. Yeflil 09:00 Tan m, s n flama, patofizyoloji T. Kürüm 09:20 Klinik özellikler S. Bayata 09:40 Tan yöntemleri S. Köse 10:00 Tedavi M. Yeflil 10:20 Tart flma 10:30-11:00 Ara M N KURS KALP VE D ABETES MELLITUS 11:00-12:30 Moderatör: H. Gök 11:00 Diabetes mellitus ve kalp: Patofizyolojik mekanizmalar G. Cin 11:20 Diyabetik hastan n kardiyak yönden de erlendirilmesi C. K rma 11:40 Diyabetik kalp: zlem ve tedavi özellikleri Ö. Göldeli 12:00 Tart flma 12:30-13:30 Ö le yeme i 13

15 13 Ekim 2001, Cumartesi Konak Salonu M N KURS PULMONER TROMBOEMBOL ZM 09:00-10:30 Moderatör: H. F. Töre 09:00 Epidemiyolojik özellikler S. Pehlivano lu 09:20 Klinik özellikler R. Özdemir 09:40 Tan sal yaklafl m A. Ünal r 10:00 zlem ve tedavi S. Çehreli 10:20 Tart flma 10:30-11:00 Ara M N KURS GEBEL K VE KALP HASTALIKLARI 11:00-12:30 Moderatör: G. Kabakç 11:00 Kalp kapak hastal kl gebenin izlemi M. Kabukçu 11:20 Gebelikte aritmiler ve tedavisi E. Baflar 11:40 Kardiyomiyopati T. Tavl 12:00 Hipertansiyon ve gebelik M. Gençbay 12:20 Tart flma 12:30-13:30 Ö le yeme i 14

16 13 Ekim 2001, Cumartesi Petek Salonu M N KURS PER FER K ARTER HASTALI I 09:00-10:30 Moderatör: E. Y lmaz 09:00 Tan sal yaklafl m B. Korkut 09:20 Giriflimsel tedavi K. Yeflilçimen 09:40 Cerrahi tedavi M. Bayaz t 10:00 Tart flma 10:30-11:00 Ara M N KURS UZUN QT SENDROMU 11:00-12:30 Moderatör: A. fiaflmaz 11:00 Konjenital uzun QT sendromu: Tan mlama, klinik önemi B. Dokumac 11:20 Genotip / fenotip iliflkileri, tedavi stratejileri M. K. Batur 11:40 Edinsel uzun QT sendromu. F ratl 12:00 Brugada sendromu B. Görenek 12:20 Tart flma 12:30-13:30 Ö le yeme i 15

17 13 Ekim 2001, Cumartesi Hilton LER KARD YAK YAfiAM DESTE (KARD YOPULMONER RESUS TASYON) KURSU Türk Kardiyoloji Derne i, Acil T p Uzmanlar Derne i, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derne i 08:00-13:00 08:00 Kardiyovasküler farmakoloji G. Korfal 09:00-10:00 10:00 Ara Yeniden canland rma: Özel durumlar nmede kardiyak arrest F. Coflkun Donmada kardiyak arrest M. Pekdemir Astma, anaflaksi ve bo ulmada kardiyak arrest Y. Çete Travmada kardiyak arrest J. Fowler Elektrik ve y ld r m çarpmas nda kardiyak arrest Ö. Kurtipek Gebelik ve kardiyak arrest C. Ayr k Toksikolojik acillerde kardiyak arrest N. Özüçelik 10:15 nvaziv giriflimler ve izlemi O. K nay 11:15 Yeniden canland rman n yasal yönü L. Alt ntop 11:45-13:00 Ö le yeme i 16

18 13 Ekim 2001, Cumartesi Oditoryum Merck Sharp & Dohme Taraf ndan Düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Z. Öngen 13:30 Hastaneden taburcu olan hastan n tedavisinde klinik uygulama Clinical practice in managing the discharged patients L. Erhardt Hipertansif komplikasyonlar n tedavisinde yeni ufuklar: Güncel çal flmalar K. Wachtell 14:50-15:00 Tart flma 15:00-15:30 Ara Servier Taraf ndan Düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : A. Oto 15:40 Progress çal flmas ve gerekçesi Progress rationale and design P. Amarenco 15:55 Progress çal flmas n n sonuçlar Progress results and implications R. G. Asmar 16:10 Coversyl: ACE inhibisyonunun ötesinde Perindopril: Beyond ACE inhibition: Improvement of fibrinolytic balance R. Fogari 16:25 Perindopril in güvenilirli i ve tolerans Acceptability profile of perindopril from stroke to heart failure (including Progress safety profile) I. B. Squire 16:40-17:00 Tart flma 17

19 H PERTANS YON VE ACE NH B TÖRLER Pfizer Taraf ndan Düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : S. Erdine 17:30 Hipertansiyon ve Endotel disfonksiyonunda güncel yaklafl mlar T. F. Lüscher 18:30-19:00 Tart flma Aç l fl Töreni / Inauguration Aç l fl Konuflmalar / Opening Addresses 19:00 Altan Onat Türk Kardiyoloji Derne i Baflkan Ahmet Prifltina zmir Büyükflehir Belediye Baflkan 19:25 Türk Kardiyoloji Derne i flükran plaketlerinin verilmesi 19:30 Anadolu medeniyetleri ( lkça ) : yonya Serdar Aksöyek 20:00 Gösteri 20:30-23:00 Aç l fl Yeme i 18

20 13 Ekim 2001, Cumartesi Efes Salonu PR MER VE SEKONDER KORUMADA ACE NH B TÖRLER N N YER Aventis Taraf ndan Düzenlenen Uydu Sempozyum :30-15:00 Oturum Baflkan : H. Kültürsay 13:30 HOPE çal flmas n n sekonder korumada yap lan di er çal flmalarla karfl laflt r lmas J. E. Otterstad 13:55 Koroner kalp hastal nda yüksek risk kavram H. Kültürsay 14:20 ACE inhibbitörlerinin pleiotropik etkisi S. Pehlivano lu 14:45-15:00 Tart flma 15:00-15:30 Ara KORONER ARTER HASTALI I: R SK FAKTÖRLER N N YÖNET M NDEN KOMPL KASYONLARIN TEDAV S NE UZANAN SÜREÇ Pfizer Taraf ndan Düzenlenen Uydu Sempozyum :30-17:00 Oturum Baflkan :. Soydan 15:30 Aterosklerozun önlenmesindeki kan bas nc kontrolünün ötesindeki faydalar T. N. Tulenko 16:10 Akut koroner sendromlar nda statinlerin rolü D. E. Newby 16:45-17:00 Tart flma AKUT M YOKARD INFARKTÜSÜNDE TROMBOL T K TEDAV : YEN YÖNEL MLER Boehringer Ingelheim Taraf ndan Düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : A. Oto 17:30 Akut miyokard infarktüsünde trombolitik tedavi: Yeni yönelimler F. Van de Werf 18:10 Akut miyokard infarktüsünde trombolitik tedavi ile birlikte perkütan koroner giriflimler Y. Niflanc 18:30-19:00 Tart flma 19

21 13 Ekim 2001, Cumartesi Bergama Salonu SABAHIN ERKEN SAATLER NDE ETK L KAN BASINCI KONTROLÜNÜN ÖNEM Boehringer Ingelheim ve Glaxo Smith Kline Taraf ndan Düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Daha sonra bildirilecektir. 13:30 Sabah n erken saatlerinde etkili kan bas nc kontrolünün önemi The importance of effective blood pressure control in the early hours of the morning J. M. Neutel 14:45-15:00 Tart flma 15:00-15:30 Ara Sanofi-Bristol Myers Squibb Taraf ndan Düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Daha sonra bildirilecektir. Program daha sonra bildirilecektir. 20

22 13 Ekim 2001, Cumartesi Hilton LER KARD YAK YAfiAM DESTE (KARD YOPULMONER RESUS TASYON) KURSU Türk Kardiyoloji Derne i, Acil T p Uzmanlar Derne i, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derne i 13:00-18:30 13:00 Genel de erlendirme (Protokollerin gözden geçirilmesi) A. Çertu 14:00 Pratik uygulama Uygulamal e itim elemanlar : A. Çertu, J. Fowler, Ü. Ergene, Y. Çete, O. K nay, C. Nazl, K. Demira, S. Ulukaya, L. Döflemeci, M. Pekdemir, F. Coflkun, A. Demircan, N. Özüçelik, C. Ayr k, O. Demirk ran 15:30 Ara 15:45 Pratik s nav (Entübasyon ve disritmiler) 17:15 Ara 17:30-18:30 Teorik s nav 21

23 14 Ekim 2001, Pazar Oditoryum NASIL YAPALIM 07:30-08:30 Bilimsel makale nas l yaz l r? H. Yüksel (Baflkan) M. Özcan K. Aytemir Konferans 09:00-10:30 Oturum Baflkan : A. Onat 09:00 Pulmoner embolide trombolitik tedavi Thrombolytic therapy in pulmonary embolism J. P. Bassand 09:40 Koroner kalp hastal tan s nda noninvazif testler; ekokardiyografi, nükleer kardiyoloji ve elektron beam tomografi Noninvasive tests for coronary heart disease: how valuable are echo, nuclear cardiology and electron beam tomography F. A. Flachskampf 10:20 Tart flma 10:30-11:00 Ara KARD YOLOJ DE MEZUN YET SONRASI SÜREKL E T M SEMPOZYUMU 11:00-12:30 Moderatör: A. Oto 11:00 Sürekli t p e itimi / kavramlar, stratejiler F. Özmen 11:20 Avrupada durum H.Weber 11:40 Ülkemizde STE F. Sayek 12:00 Gelecek: Panel tart flmas S. Erdine, T. Okay, Y. Niflanc, F. Özmen, H. Weber, F. Sayek 12:20 Tart flma 12:30-14:00 Ö le yeme i 12:30-13:30 Giriflimsel Kardiyoloji Çal flma Grubu Genel Kurulu 22

24 14 Ekim 2001, Pazar Efes Salonu NASIL YAPALIM 07:30-08:30 Obeziteyi nas l tedavi ediyoruz? N. Koylan (Baflkan) D. Ural O. Döven AN KARD YAK ÖLÜM Pacemaker Çal flma Grubu Sempozyumu 09:00-10:30 Moderatör: C. Türko lu 09:00 Tan, epidemiyoloji ve risk faktörleri B. Özin 09:20 Canland rma A. Serdar 09:40 Sekonder korunma F. Mercano lu 10:00 Primer korunma C. Türko lu 10:20 Tart flma 10:30-11:00 Ara H PERTANS YON TEDAV S NDE TARTIfiMALI KONULAR Hipertansiyon Çal flma Grubu Sempozyumu 11:00-12:30 Moderatör: K. Büyüköztürk 11:00 Kardiyovasküler komplikasyonlarda tedavi yaklafl m M. Bilge 11:20 Diyabetiklerde antihipertansif ilaç seçimi S. Aydo du 11:40 Kronik böbrek yetersizli inde ve diyalizli hastalarda antihipertansif ilaç seçimi S. Ateflal 12:00 Alfa blokerler ve kalsiyum kanal blokerlerinin yeni çal flmalar fl nda de erlendirilmesi H. Özkutlu 12:20 Tart flma 12:30-14:00 Ö le yeme i 12:30-13:30 Ekokardiyografi Çal flma Grubu Genel Kurulu 23

25 14 Ekim 2001, Pazar Bergama Salonu NASIL YAPALIM 07:30-08:30 Asemptomatik kapak hastal klar na nas l yaklaflal m? N. Nazl (Baflkan) B. Boyac A. Narin KORONER ARTER HASTALI I: YEN TANISAL GÖZLEMLER 09:00-10:30 Oturum Baflkanlar : A. Ergin, A. Çengel 09:00 Anstabil angina pektorisli olgularda ICAM ve VCAM ekspresyonu ile EKG de ifliklikleri aras ndaki iliflkinin de erlendirilmesi SB 1 H. Bozdemir, E. Ercan, C. Ceyhan, G. Bozdemir, O. Durmaz, M. Zoghi, A. Ak ll, M. Ak n ( zmir) 09:10 Akut inferiyor miyokard infartüsü s ras nda non-infarkt derivasyonlarda görülen ST-segment de iflikliklerinin anjiyografik korelasyonu SB 2 M. Zoghi,. Türko lu, O. Yavuzgil, C. Gürgün, A. Ak ll, M. Ak n, C. Türko lu ( zmir) 09:20 Akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda EKG bulgular ile dobutamin stres testi sonuçlar n n karfl laflt r lmas SB 3 R. Atak, M. Ileri, E. Yetkin, K. fienen, S. Çehreli, D. Demirkan (Ankara) 09:30 Kronik total oklüzyonlarda reperfüzyon tedavisinin sol ventrikül sistolik fonksiyonlar ve bölgesel duvar hareketleri üzerine olan etkisinin ekokardiyografik ve sintigrafik de erlendirimi SB 4 C. Ermifl, A. Boz, S. Yalç nkaya, E. Semiz, O. Sancaktar, N. De er (Antalya) 09:40 Akut miyokard infarktüslü hastalarda sa ve sol ventrikül fonksiyonlar n n miyokardiyal performans indeksi ile de erlendirilmesi SB 5 M. Eren, H. Akhan, B. Da deviren, fi. Görgülü, H. Yaka, D. Öz, T. Tezel ( stanbul) 09:50 Sa ventrikül miyokard infarktüsünün tan s nda doku Doppler görüntüleme SB 6 M. Y lmaz, M.K. Erol, M. Aç kel, S. Sevimli, N. Alp (Erzurum) 10:00 Tart flma 10:30-11:00 Ara 24

26 G R fi MSEL KARD YOLOJ : MOLEKÜLDEN KL N E 11:00-12:30 Oturum Baflkanlar : O. Ergene, Z. Öngen 11:00 ACE gen polimorfizminin koroner kollateral geliflimi üzerine etkisi SB 7 T. Alt n, E. Tutar, H. Karabulut, S. Turhan, S. Güleç, D. Oral (Ankara) 11:10 Perkütan koroner revaskülarizasyon sonras dönemde plazma anjiyotensin II düzeyi prognostik bir faktör mü? SB 8 O. Yavuzgil, M. Zoghi, C. Gürgün, F. Özerkan, Y. Delen, C. Türko lu, H. Kültürsay, M. Ak n ( zmir) 11:20 Primer stent uygulamalarinda karbon kapl stentlerin kullan m n n inflamatuvar yan ta etkileri SB 9 E. Tayfun, M. E. Korkmaz,. Atar, A. Y ld r r, Ö. Gülmez, M. Uluçam, B. Özin, H. Müderriso lu (Ankara) 11:30 Koroner anjiyografi ve intrakoroner giriflimlerin adenozin difosfat ile uyar lm fl trombosit agregasyon yan t na etkileri SB 10 A. Sa can, S.B. Omay, M. Ak n ( zmir) 11:40 ntrakoroner giriflimlerin epinefrinle uyar lm fl in-vitro trombosit agregasyon yan t üzerine etkileri SB 11 A. Sa can, S.B. Omay, M. Ak n ( zmir) 11:50 Anstabil anginal olgularda koroner anjiyografik lezyon ciddiyeti ile ICAM, VCAM ekspresyonu aras ndaki iliflki SB 12 H. Bozdemir, E. Ercan, C. Ceyhan, G. Bozdemir, O. Durmaz, A. Ak ll, M. Ak n ( zmir) 12:00 Koroner arter ektazili hastalarda efor testinde iskemi saptanma s kl ve anjiyografik ak m özellikleri ile iliflkisi SB 13 A. Alt nbafl, C. Nazl, G. Günay, O. Ergene, O. K nay, H. Kahraman (Isparta) 12:10 Tart flma 12:30-14:00 Ö le yeme i 12:30-13:30 Hipertansiyon Çal flma Grubu Genel Kurulu 25

27 14 Ekim 2001, Pazar Didim Salonu NASIL YAPALIM 07:30-08:30 Sigaray nas l b rakt rmal?. Soydan (Baflkan) F. Ersel L. Koldafl DOKU DOPPLER EKOKARD YOGRAF : KARD YAK GÖRÜNTÜLEMEDE YEN B R BOYUT 09:00-10:30 Oturum Baflkanlar : S. Kes, S. Aytekin 09:00 Renkli doku Doppler ekokarkardiyografi ile aortan n elastik özelliklerinin de erlendirilmesi SB 14 N.K. Eryol, R. Topsakal, Y. Çiçek, A. Abac, E. Baflar. A. Ergin, S. Çetin (Kayseri) 09:10 Doku Doppler görüntüleme ile aort kapak maksimum sistolik velositesinin ölçümü: sol ventrikül fonksiyonlar n n de erlendirilmesinde yeni bir parametre SB 15 T. Baran, M. S. Küçüko lu, B. Ökçün ( stanbul) 09:20 Doku Doppler ekokardiyografi ile bölgesel isovolumik relaksasyon zamanlar n n de erlendirilmesi SB 16 N. Özer, K. Aytemir, E. Atalar, S. Aksöyek, K. Övünç, L. Tokgözo lu, G. Gürsel, F. Özmen, A. Oto, N. Nazl, S. Kes (Ankara) 09:30 Kalbin sistolik fonksiyonlar n de erlendirmede mitral anuler hareket ve doku Doppler ekokardiyografi SB 17 N. Özer, K. Aytemir, E. Atalar, L. Tokgözo lu, K. Övünç, S. Aksöyek, G. Kuru, F. Özmen, N. Nazl, G. Gürsel, S. Kes (Ankara) 09:40 Akut miyokard infarktüsü seyrinde görülen resiprokal de iflikliklerin mekanizmas : iskemi ya da ayna hayali. Doku Doppler ekokardiyografik çal flma SB 18 fi. Çelik, R. Y lmaz, M. Baykan, T. Erdo an, C. Erdöl (Trabzon) 09:50 Tart flma 10:30-11:00 Ara 26

28 NON NVAZ F ELEKTROKARD YOLOJ UYGULAMALARI 11:00-12:30 Oturum Baflkanlar : R. Karao uz, S. Aksöyek 11:00 Nörokardiyojenik senkop tedavisinde TiltTraining yöntemi: erken dönem takip sonuçlar SB 19 O. K nay, C. Nazl, G. Acar, Ö. Gedikli, A. Alt nbafl, H. Kahraman, A. Do an, M. Özayd n, N. Tüzün, O. Ergene (Isparta) 11:10 Kardiyo-inhibitör tip nörokardiyojenik senkop: Dil-alt izosorbid dinitrat ile yap lan Tilt masas testi s ras nda gözlenen özgün bir yan t tipi mi? SB 20 V. Keskin, Ö. Aslan, Ö. Badak, Ü. Tekin, V. Öztürk, M. Özdamar, B. Akdeniz, S. Güneri ( zmir) 11:20 Nörokardiyojenik senkop tedavisinin seçiminde pozitif isoproterenol Tilt table testi s ras nda intravenöz metoprolol kullan m n n de eri SB 21 K. Gemici, M. Saraç,. Baran, J. Cordan (Bursa) 11:30 Dil-alt izosorbid dinitrat ile yap lan Tilt masas testi: Hangi aç da ve hangi nitrat dozuyla? SB 22 V. Keskin, Ö. Aslan, Ö. Badak, S. Güneri, V. Öztürk, D. Aytekin, B. Akdeniz, M. Özdamar ( zmir) 11:40 Erken repolarizasyonlu kiflilerde otonomik fonksiyonlar n de erlendirilmesi SB 23 A.D. Demir, M. Soylu, Y. Balbay, Ö. Özdemir, fi. Korkmaz (Ankara) 11:50 12 derivasyonlu yüzey elektrokardiyografisi ile dar QRS kompleksli supraventriküler taflikardi mekanizmalar n n ay r c tan s SB 24. Erdinler, E. Ökmen, E. O uz, A. Akyol, K. Gürkan, T. Ulufer ( stanbul) 12:00 Noninvazif aritmik göstergelerin kombinasyonlar ve spontan sürekli ventrikül taflikardisi SB 25 G. Kudaiberdieva, B. Görenek, Y. Çavufloglu, Ö. Göktekin, A. Birdane, A. Ünal r, N. Ata, B. Timuralp (Eskiflehir) 12:10 Tart flma 12:30-14:00 Ö le yeme i 12:30-13:30 Kalp Yetersizli i Çal flma Grubu Genel Kurulu 27

29 14 Ekim 2001, Pazar Konak Salonu NASIL YAPALIM 07:30-08:30 Refrakter angina pektorisi nas l tedavi edelim? H. fienocak (Baflkan) M. Demirtafl M. Ersanl H PERTANS YONDA PATOF ZYOLOJ K - KL N K L fik LER 09:00-10:30 Oturum Baflkanlar : H. Özkutlu, R. Önder 09:00 Hipertansif hastalarda nab z bas nc ile hedef organ hasar aras ndaki iliflki SB 26 F. Özerkan, O. Durmaz, M.R. Önder, M. Ak n ( zmir) 09:10 Hipertansif popülasyonda "nab z bas nc " koroner arter hastal için gerçekten tek bafl na bir risk faktörü müdür? Çokmerkezli T.A.K..P çal flmas preliminer sonuçlar SB 27 H. Karpuz, M. Ersanl, N. Keser, U. Özkutlu, E. Semiz, A. Serdar, Ö. Sevdik, M. fiahin, M. fian, M. fienocak, R. Yalç n, M. Yeflil ( stanbul) 09:20 Hipertansiyon ve diyabetin aort stifnesi üzerine etkileri ve stifnesin sol ventrikül diyastolik fonksiyonu ile iliflkisi SB 28 M. Eren, fi. Görgülü, B. Da deviren, O. Bolca, D. Öz, T. Tezel ( stanbul) 09:30 Tip 2 diyabetik hipertansif hastalarda QT dispersiyonu ile insülin direnci, beta-hücre indeksi aras ndaki iliflki SB 29 C. Top, Ö. Keskin, Y. Cingözbay, S. Nalbant, M. Danac ( stanbul) 09:40 Esansiyel hipertansiyonlu stabil koroner arter hastalar nda adenozin difosfat ve epinefrinle uyar lm fl in-vitro trombosit agregasyon yan t SB 30 A. Sa can, M. Kay kç o lu, S.B. Omay, M. Ak n ( zmir) 09:50 Esansiyel hipertansiyonda statin tedavisinin endotel fonksiyonlar na etkisi SB 31 Z. Danao lu, M. Kay kç o lu, H. Kültürsay, L. Can, S. Payz n ( zmir) 10:00 Tart flma 10:30-11:00 Ara 28

30 KALP YETERS ZL : TANI VE TEDAV DE YEN GÖZLEMLER 11:00-12:30 Oturum Baflkanlar : H. Dörtlemez, A. Gürlek 11:00 Türkiye'de kalp yetersizli i tan ve tedavi yaklafl mlar : çok merkezli TÜRKAY (Türk Kalp Yetersizli i) çal flmas SB 32 A.A. Özkan, R. Enar, S. Pehlivano lu, B. lerigelen, S. Aksöyek, S. Payz n, T. Okay ve TÜRKAY Araflt r c lar 11:10 Kalp yetersizli i fliddeti ile serum tümör markerlar aras ndaki iliflki SB 33 A. Karadede, Ö. Öztürk, Ö. Ayd nalp, A. Karabulut, M.S. Ülgen, G. Toprak, N. Toprak (Diyarbak r) 11:20 Konjestif kalp yetersizli inde serum homosistein düzeyi SB 34 A.A. Karadede, Ö. Ayd nalp, Ö. Öztürk, A.V. Temamo ullar, M. Sucu, G. Toprak, N. Toprak (Diyarbak r) 11:30 leri kalp yetersizli inde oluflan miyokardiyal hasar n kardiyak Troponin T ile saptanmas ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ile iliflkisi SB 35 B. Balc, Ö. Y lmaz, O. Yeflilda, M. Yaz c, F. brahimov, M. Meriç, F. Albayrak (Samsun) 11:40 Sol ventrikül sistolik fonksiyon bozuklu u olan olgulara uygulanan lvd-36 testinin yan tlar n n kardiyopulmoner egzersiz testi ile karfl laflt r lmas SB 36 fi. Ünal Dayi, T. Akbulut, H. Akgöz,. Sar, S. Çelik, Ö. Da, G. Tayyareci, T. Ulusoy ( stanbul) 11:50 Dilate kardiyomiyopatili hastalarda spironolakton tedavisinin etkileri SB 37. Gökflen, M. Cemri, T. Timurkaynak, M. Özdemir, B. Boyac, R. Yalç n, T. Atasever, A. Çengel,Ö. Dörtlemez, H. Dörtlemez (Ankara) 12:00 Konjestif kalp yetersizlikli hastalarda sol atriyal mekanik fonksiyonlar SB 38 M.K. Erol, M. Y lmaz, M. Aç kel, S. Sevimli, H. fienocak (Erzurum) 12:10 Tart flma 12:30-14:00 Ö le yeme i 12:30-13:30 Kapak Hastal klar Çal flma Grubu Genel Kurulu 29

31 14 Ekim 2001, Pazar Petek Salonu NASIL YAPALIM 07:30-08:30 Kapak hastal klar nda koroner arter hastal na nas l yaklaflal m? S. Umman (Baflkan) H. fiaflmaz A. Akçevin MPLANTE ED LEN ANT AR TM K AYGITLARDA ZLEM VE SORUN ÇÖZÜMÜ 09:00-10:30 Oturum Baflkanlar : S. Güneri, A. Öncül 09:00 Kal c pacemaker tak lm fl hastalar n uzun süreli takip ve sonuçlar SB 39 A. Öncül, Y. Niflanc, A.K. Bilge, M. Sezer, B. Umman, M. Meriç, Ö. Özsaruhan ( stanbul) 09:10 Autocapture Pacing sistemini kullanan kal c kalp pillerinin 5 y ll k izlem sonuçlar SB 40. Erdinler, E. O uz, A. Akyol, K. Gürkan, T. Ulufer ( stanbul) 09:20 Implantable Cardioverter Defibrillator uygulanm fl hastalarda ventriküler erken depolarizasyonlar ve R-on-T fenomeninin monomorfik ventriküler taflikardi oluflumuna etkisi SB 41 B. Görenek, G. Kudaiberdieva, B. Timuralp, Ö. Göktekin, Y. Çavuflo lu, A. Birdane, A Ünal r, N. Ata (Eskiflehir) 09:30 Otomatik implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör tak lan hastalarda rehospitalizasyon ve nedenleri SB 42 E. Vuruflkan, R. Karao uz, M. Güldal, Ö Akyürek, D. Oral (Ankara) 09:40 Çift odac kl ICD sistemlerinde uygunsuz defibrilasyon epizodlar n n de erlendirilmesi SB 43 C. Ermifl, R.J. Collins, D.G. Benditt (Minnesota) 09:50 Tart flma 10:30-11:00 Ara 30

32 KORONER KALP HASTALI ININ GENET K TEMELLER 11:00-12:30 Oturum Baflkanlar : L. Tokgözo lu, M. Ak n 11:00 Genç yafl miyokard infarktüsünde protrombin ve faktör V Leiden mutasyonu SB 44 Y. Dönmez, M. Demirtafl, M. Kanadafl, M. Demir, K. Tanr verdi, F. Bafllam fll, A. Birand (Adana) 11:10 Akut miyokard infarktüslü hastalarda faktör V Leiden mutasyonunun prognoz üzerine etkisi SB 45 fi. Çelik, M. Baykan, F. Uçar, E. Oval, C. Örem,. Durmufl, C. Erdöl (Trabzon) 11:20 Genç yafl miyokard infarktüsünde metilen tetra hidrofolat redüktaz enzim polimorfizmi ve homosistein düzeyinin rolü SB 46 M. Kanadafl, M. Demirtafl, M. Demir, Y. Dönmez, K. Tanr verdi, F. Bafllam fll, A. Birand (Adana) 11:30 Diabetes mellitus tip 2 li hastalarda vücut kitle indeksi, lipid profilleri ve ACE gen polimorfizminin koroner arter hastal geliflimindeki rolünün incelenmesi SB 47 H.A. Ergen, H.H. Hatemi, B. A açhan, O. Öztürk, T. sbir ( stanbul) 11:40 Hipertansiyonda anjiyotensin II tip 1 reseptör polimorfizminin etkisi SB 48 B. A açhan, H. Y lmaz, M. Ayd n, T. sbir ( stanbul) 11:50 Tart flma 12:30-14:00 Ö le yeme i 12:30-13:30 Lipid Çal flma Grubu Genel Kurulu 31

33 14 Ekim 2001, Pazar Poster Salonu POSTER B LD R LER 09:00-12:30 PERKÜTAN KORONER G R fi MLER: UYGULAMA, ZLEM, DE ERLEND RME 10:30-11:00 Tart flmal Poster Oturumu Oturum Baflkanlar : E. Kumbay, E. lkay Direkt stent tekni inin klinik bulgular ve maliyet yönünden predilatasyon sonras stentleme ile karfl laflt r lmas P 1 A. Tafltan, Ö. Kozan, B.Y. Seyithano lu ( zmir) Stent restenozu tedavisinde perkütan transluminal koroner balon anjiyoplastinin yeri; (erken ve geç izleme sonuçlar ) P 2 V. Aytekin, S. Tüfekçio lu, I.C.C. Demiro lu, H.K. Aflk n, S. Aytekin, R. Özcan, C. Demiro lu ( stanbul) Koroner NIR stent uygulamalar n n uzun dönem (>3 y l) klinik ve anjiyografik sonuçlar P 3 K. Sönmez, F. Turan, M. Gençbay, M. De ertekin, N. Ekfli Duran ( stanbul) Akut koroner sendromlarda direkt stent uygulamas P 4 E. lkay, I. Karaca, M. Akbulut, A.E. K l ço lu, Y. Özbay, M. Yavuzk r,.n. Arslan (Elaz ) ntrakoroner lazer anjiyoplasti uygulanan hastalar n erken dönem sonuçlar P 5 V. Aytekin, S. Tüfekçio lu, I.C.C. Demiro lu, H.K. Aflk n, S. Aytekin, H. Feray, R. Özcan, C. Demiro lu ( stanbul) ELCA n n akut miyokard infarktüsünde kullan m P 6 E. lkay, I. Karaca, M. Akbulut, A.E. K l ço lu, Y. Özbay, M. Yavuzk r,.n. Arslan (Elaz ) Perkütan koroner giriflimlerde glikoprotein IIb/IIIa inhibitörü kullan m n n giriflim sonras troponin I düzeylerine etkisi P 7 E. Ökmen, H. Kafl kç o lu, M. Çakmak, A. fianl, H. Uyarel, N. Çam ( stanbul) Direkt stent ve predilatasyonu takiben stent uygulamas n n kardiyak troponinler üzerine etkisi P 8 N. Çam, E. Ökmen, H. Kafl kç o lu, H. Uyarel,. Erdem, M. Vural ( stanbul) Perkütan koroner giriflimlerde minör miyokardiyal hasar saptamada kardiyak troponin T, Troponin I ve kreatin fosfokinaz MB nin karfl laflt r lmas P 9 N. Çam, E. Ökmen, H. Kafl kç o lu, A. fianl,. Erdem, H. Uyarel, R. Öztürk. ( stanbul) 32

34 Koroner stent uygulanan hastalarda iki farkl Clopidogrel rejiminin karfl laflt r lmas P 10 A. Tafltan, Ö. Kozan, B.Y. Seyithano lu ( zmir) Perkütan intrakoroner giriflimin ilk 24 saatinde uygulanan farkl Heparin tedavi flemalar n n karfl laflt r lmas (erken sonuçlar) P 11 V. Aytekin, H. Feray, I.C.C. Demiro lu, H.K. Aflk n, S. Tüfekçio lu, S. Aytekin, E. Men, M. Cansel, R. Özcan, C. Demiro lu ( stanbul) Koroner stent uygulanan hastalarda lokal intramural düflük molekül a rl kl Heparin uygulamas n n akut tromboz ve restenoz üzerine etkisi P 12 A. Tafltan, Ö. Kozan, B.Y. Seyithano lu ( zmir) fllem öncesi B-bloker kullan m n n perkütan koroner giriflimler sonras kardiyak enzim düzeyleri üzerine etkileri P 13. Atar, M.E. Korkmaz, M. Baltal, A. Y ld r r, E. Tayfun, Ö. Gülmez,.A. Sonat, M. Uluçam, B. Özin, H. Müderriso lu (Ankara) Akut koroner sendromlarda X-sizer kateter ile trombektomi uygulamas P 14 A.K. Bilge, Y. Niflanc, E. Y lmaz, B. Umman, M. Sezer, A. Ery lmaz, T. Gören, A. Öncül, Ö. Özsaruhan ( stanbul) Perkütan intrakoroner giriflimin ilk 24 saatte ölçülen CRP de erleri üzerine etkisi P 15 S. Aytekin, V. Aytekin, A.B. Çatako lu, I.C.C. Demiro lu, B. Kocazeybek, R. Özcan, C. Demiro lu ( stanbul) Perkütan intrakoroner giriflim öncesinde ölçülen C-reaktif protein de erlerinin, erken ve geç dönem izleme sonuçlar üzerindeki prediktif de eri P 16 S. Aytekin, A:B. Çatako lu, V. Aytekin, I.C.C. Demiro lu, B. Kocazeybek, R. Özcan, C. Demiro lu ( stanbul) Perkütan intrakoroner giriflim sonras geliflen inflamatuvar yan t n prognoza etkisi (erken dönem sonuçlar ) P 17 S. Aytekin, V. Aytekin, A.B. Çatako lu, I.C.C. Demiro lu, B. Kocazeybek, R. Özcan, C. Demiro lu ( stanbul) Kararl ve karars z angina pektorisli olgularda baflar l PTCA n n QT dispersiyonu üzerine etkisi P 18 E. Bozkurt, M.K. Erol, M. Aç kel, M. Y lmaz, fi. Karakelleo lu, S. Ateflal (Erzurum) Perkütan koroner anjiyoplasti sonras restenozu belirlemede Helikobakter Pilori antikoru, Klamidya Pneumonia antikoru, homosistein ve lipoprotein(a) düzeyleri önemlidir P 19 N. Özer, K. Aytemir, E. Atalar, G. Kuru, S. Aksöyek, K. Övünç, G. Gürsel, N. Nazl A. Oto, F. Özmen, S. Kes (Ankara) Mitral balon valvuloplasti s ras nda yap lan interatriyal septostominin transmitral hemodinamik parametrelere etkisi P 20 O. K nay, C. Nazl, O. Ergene, A. Alt nbafl, A. Do an, G. Günay, C. A çali Ö. Gedikli, H. Kahraman, M. Özayd n (Isparta) 33

35 NON NVAZ F ELEKTROKARD YOLOJ 10:30-11:00 Tart flmal Poster Oturumu Oturum Baflkanlar : S. Ateflal, H. Çiftçi Mitral kapak hastal bulunan permanent atriyal fibrilasyonlu hastalarda internal atriyal kardiyoversiyon sonuçlar m z P 21 Ö. Göktekin, M. Melek, B. Görenek, Y. Çavuflo lu, A. Birdane, A. Ünal r, N. Ata, B. Timuralp (Eskiflehir) Atriyal fibrilasyonda internal kardiyoversiyonun pulmoner kapiller bas nç üzerine etkisi P 22 Ö.Göktekin, M.Melek, B.Görenek, A Ünal r, B.Timuralp (Eskiflehir) Klasik transtorasik kardiyoversiyona dirençli atriyal fibrilasyon vakalar nda bifazik dalgaformlu kardiyoversiyon uygulamas P 23 C. Ermifl, D.G. Benditt, D.N. Iskos, N. Samniah, K.G. Lurie, B.J. Padanilam, S. Sakaguchi (Minneapolis, USA) Paroksismal supraventriküler taflikardi s ras nda trombosit fonksiyonu P 24 E. Atalar,. Haznedaro lu, T. Aç l, K. Aytemir, Övünç K, G. Kabakç, L. Tokgözo lu, G. Gürsel, N. Nazl, S. Aksöyek, F. Özmen, S. Kes (Ankara) Paroksismal atriyal fibrilasyonlu hastalarda artm fl trombosit aktivasyonu P 25 E. Atalar,. Haznedaro lu, T. Aç l, K. Aytemir, Övünç K, G. Kabakç, L. Tokgözo lu, G. Gürsel, N. Nazl, S. Aksöyek, F, Özmen, S. Kes (Ankara) Supraventriküler taflikardi ay r c tan s nda yeni bir teknik P 26 S. Köse, C. Öztürk, A. yisoy, C. Barç n, K. Kabul, H.F. Töre, E. Ifl k, E. Demirtafl (Ankara) Atriyal fibrilasyonlu vakalarda kardiyoversiyon tipinin p dalga dispersiyonu üzerine etkisi P 27 A. Do an, Ö. Gedikli, A. Alt nbafl, Y. Uçarc, M. Özayd n, O. K nay, C. Nazl, H. Kahraman, G. Acar, O. Ergene (Isparta) Atriyal fibrilasyonun kardiyoversiyon sonras erken nüksünü belirlemede kalp h z de iflkenli inin belirleyici de eri P 28 Ö. Akyürek, E. Diker, R. Karao uz, M. Güldal, D. Oral (Ankara) Akut miyokard infarktüsü s ras nda atriyal fibrilasyon geliflmesinde atriyal erken at mlara ba l short-long-short sequence in önemi P 29 B. Görenek, A. Birdane, A.G. Kudaiberdieva, Y. Çavuflo lu, A. Ünal r, Ö. Göktekin, M. Alkan, N. Ata, E. Arslan, B. Timuralp (Eskiflehir) Atriyal fibrilasyonda transözefageal ekokardiyografi eflli inde tek kateter ile internal kardiyoversiyon floroskopiye alternatif bir yöntem P 30 Ö. Göktekin, M. Melek, A. Birdane, N. Ata, B.Görenek, A.G. Kudaiberdieva, Y. Çavuflo lu, A. Ünal r, B. Timuralp (Eskiflehir) 34

36 Baflar s z elektriki kardiyoversiyon sonras uygulanan 24 saatlik Amiodaron tedavisi tekrarlanan kardiyoversiyonda baflar y art r yor P 31 R. Dandachi, S. Güleç, Y. Atmaca, M. K l çkap, Ç. Özdöl,. Dinçer, Ö. Akyürek,T. Say n, G. Zekican, D. Oral (Ankara) Sendrom X li hastalarda artm fl p dalga dispersiyonu P 32 E. Tatl, A. Altun, O. Erdo an, G. Durmufl-Altun, B. U ur-altun, G. Özbay (Edirne) Mitral darl kl hastalarda mitral balon valvüloplasti iflleminin p dalga dispersiyonu üzerine etkisi P 33 H. Turhan, E. Yetkin, M.B.Y lmaz, K. fienen, Y. Güray, B. Geyik, S. Çehreli, E. Kütük (Ankara) Ektopik atriyal taflikardili çocuklarda radyofrekans kateter ablasyonu sonuçlar n n eriflkinlerinki ile karfl laflt r lmas P 34 K. Adalet, A. Dindar, A. Vural, H. Püflüro lu, F. Mercano lu, Ö. Özsaruhan, F. Erzengin ( stanbul) Preeksitasyon sendromlu hastalarda epikardiyal ve endokardial yollar n radyofrekans kateter ablasyonu sonuçlar n n karfl laflt r lmas P 35 K. Adalet, F. Mercano lu, M. Özayd n, M. Meriç, Ö. Özsaruhan, F. Erzengin ( stanbul) Akut MI ön tan s ile streptokinaz uygulanan, sonras nda propafenon uyar testi ile Brugada sendromu oldu u anlafl lan olgu P 36. Akdemir, V. Davuto lu, M. Aksoy (Gaziantep) Unilateral bafl a r s, lakrimasyon ve asistol ile seyreden bir SUNCT sendromu vakas P 37 A. Yi it, M. Mo ulkoç, M. Kahraman, H. Dinçer, Y. Maflrabac, S. Öztürk, C. Özer (Ankara) Koroner arter hastal n göstermede yeni bir egzersiz indeksi olan QRS skorlamas n n de eri P 38 E. Bozkurt, M.K. Erol, M. Aç kel, M.Y lmaz, fi. Karakelleo lu (Erzurum) Tredmil egzersiz testindeki izole inferior bölgede ST çökmelerinin, farmakolojik stres testi ile de erlendirilmesi P 39 M. Akbulut. E. lkay, A. Karakurt, I. Karaca, N. Arslan (Elaz ) Akut miyokard infarktüsünde elektrokardiyografik tombstoning belirtisinin sol ventrikül fonksiyonlar ve koroner arter hastal yayg nl ile iliflkisi P 40 T. Koçum, C. Tolunay,. Dinçer, G. Akgün, D. Oral (Ankara) Akrep sokmas na maruz kalan hastalarda elektrokardiolojik bulgular P 41 S. Alan. M.S. Ülgen, M. Söker, A. Karabulut, A.A. Karadede, K. ltimur, F. Geyik, N. Toprak (Diyarbak r) 35

37 KORONER KALP HASTALI I: TANI, TEDAV VE ZLEM 10:30-11:00 Tart flmal Poster Oturumu Oturum Baflkanlar : T. Gören, R. Özdemir Miyokard infarktüslü genç vakalarda klinik ve anjiyografik de erlendirme P 42 E.Tatl, M.Y ld z, Ç.Gül, F.Özçelik, G. Özbay (Edirne) 45 yafl alt ve 70 yafl üstündeki koroner arter hastalar nda risk say s ile lezyon yayg nl aras ndaki iliflki P 43 M. Sucu, A.A Karadede, A. Karabulut, S. Alan, K. ltümür, N. Toprak (Diyarbak r) nferiyor miyokard infarktüsü: Yafll (>75) hasta grubunda da anteriyor miyokard infarktüsüne göre daha düflük riskli mi? P 44 A. Arat- Özkan, S. Pehlivano lu, G. Binici, R. Enar ( stanbul) Dobutamin stres ekokardiyografide konvansiyonel Doppler parametrelerinde oluflan de iflikliklerin koroner arter hastal tan s ndaki yeri P 45 T. Gündo du, E. Ural, D. Ural, G. Kahraman, A. A açdiken, A. Vural, B. Komsuo lu (Kocaeli) Akut miyokard infarktüsünün erken dönemindeki sol ventrikül relaksasyon bozukluklar n n prognostik de eri P 46 G. Kudaiberdieva, Ö. Göktekin, Y. Çavuflo lu, B. Görenek, A. Birdane, A. Ünal r, N. Ata, B. Timuralp (Eskiflehir) Anteriyor miyokard infarktüsü sonras sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlar n n efor kapasitesine etkisi P 47 M. Kabukçu, E. Yan k, F. Demircio lu, A. Belgi, H. Y lmaz, O. Sancaktar, F. Ersel-Tüzüner (Antalya) Akut inferiyor miyokard infarktüsünde sa ventrikül yay l m n belirlemede avl derivasyonunun rolü P 48 M.B. Y lmaz, H. Turhan, E. Yetkin, Y. Güray, H. K sac k, fi. Korkmaz, E. Kütük (Ankara) Koroner anjiyoplasti sonras geliflen koroner anevrizma ve greft kapl stent ile tedavisi P 49 M. Mo ulkoç, A. Yi it, M. Kahraman Y. Maflrabac, S. Öztürk, H. Dinçer, C. Özer (Ankara) nfarktan sorumlu damara PTCA yap l rken gö üs a r s meydana gelmesi ile miyokard canl l aras ndaki iliflki P 50 A. Abac, M. Kula, A. O uzhan, E. Basar, N.K. Eryol, A. Ergin, R. Topsakal, S. Çetin (Kayseri) 36

38 Sol ventrikül duvar hareketleri ile restenoz oran aras ndaki iliflkinin anjiyografik olarak incelenmesi P 51 S. Tüfekçio lu, V. Aytekin, I.C.C. Demiro lu, S: Aytekin, H.K. Aflk n, H. Feray, R. Özcan, C. Demiro lu ( stanbul) Yeterli koroner kollateral dolafl m n canl miyokard dokusu varl n belirlemedeki de eri P 52 S.D. Kumbasar, Ö. Akyürek,. Dinçer, M. K l çkap, F. Ertafl, B. Berkalp, G. Pamir, G. Akgün, Ç. Erol, D. Oral (Ankara) Orta derecede koroner darl klarda fraksiyone ak m rezervinin kullan m P 53 M.K. Erol, M. Aç kel, E. Bozkurt, M. Y lmaz, fi. Karakelleo lu, S. Ateflal (Erzurum) Karars z angina pektoris ve Q dalgas z miyokard infarktüsünde glikoprotein IIb/IIIa inhibitörlerinin QT dispersiyonu üzerine etkisi P 54 E. Ökmen, U. Zor,. Erdinler, A. Zor, A. fianl, M. Çakmak, N. Çam ( stanbul) Karars z anjina pektoris ve ST segment yükselmesiz miyokard infarktüslü olgularda tirofiban tedavisinin ST segment rezolüsyonü üzerine etkisi P 55 Ö. Bayturan, C. fiekuri, O. Ütük, A. Bilge, Z. Kurhan, H. Göçer, H. T k z, U.K. Tezcan,T. Tavl (Manisa) Karars z angina pektoris ve Q dalgas z miyokard infarktüsünde tirofiban kullan m n n erken ve geç dönem prognoza etkisi P 56 E. Ökmen, H. Tunar, H. Kafl kç o lu, A. fianl, M. Çakmak, R. Öztürk, N. Çam ( stanbul) Bridging for CABG with the GP IIb/IIIa-receptor antagonist abciximab P 57 C.F. Vahl, N. Kayhan, S. Hagl (Germany) Karars z anginada troponin-t yüksekli inin anjiyografik morfoloji ve sol ventrikül fonksiyonu ile iliflkisi P 58. Akdemir, N. Aksoy, V. Davuto lu, M. Aksoy, M. Gürsürer, A. Emre, B. Ersek (Gaziantep, stanbul) Akut iskemik sendromlu olgularda kardiyak troponin-t nin di er yüksek risk belirleyicileri ile iliflkisinin de erlendirilmesi P 59 Y. Çavuflo lu, A. Birdane, E. Arslan, B. Görenek, U. Taflbafl, A. Ünal r, B. Timuralp (Eskiflehir) Anstabil anjina pektorisli hastalarda troponin T ve koroner anjiyografi bulgular P 60 I. Karaca, M. Akbulut, A.E. K l ço lu, E. lkay, Ö. Gündo du, N. Arslan (Elaz ) Akut koroner sendromlarda kardiyak troponin-t düzeyi ile fibrinojen ve lökosit düzeyleri aras ndaki iliflki P 61 Y. Çavuflo lu, A. Birdane, A. Ünal r, E. Arslan, C. Demirüstü, G. Kudaiberdieva, B. Timuralp (Eskiflehir) 37

39 14 Ekim 2001, Pazar Oditoryum Konferans 14:00-15:30 Oturum Baflkan : Y. Niflanc 14:00 Perkütan koroner anjiyoplasti ve stent içi restenozun tedavisi Percutaneous coronary angioplasty and management of in-stent restenosis J. P. Bassand 14:40 Kalp hastal taramas için yeni bir test: Elektron bim tomografi Screening for heart disease using electron beam tomography M. Budoff 15:20 Tart flma 15:30-16:00 Ara KARD YOLOJ DE KARMAfiIK KAVRAMLAR SEMPOZYUMU 16:00-17:30 Moderatör: D. Oral 16:00 Hibernasyon / stunning V. Sansoy 16:20 Pre-conditioning O. Sancaktar 16:40 No-reflow fenomeni Ö. Kozan 17:00 Apoptozis H. Kültürsay 17:20 Tart flma B TMEYEN ÖYKÜ: BETA BLOKERLER AstraZeneca Taraf ndan Düzenlenen Uydu Sempozyum 18:00-19:30 Oturum Baflkan : N. De er 18:00 Dünden bugüne beta bloker kullan m S. Erdine 18:40 Beta blokerlerin gelece i ve kalp yetersizli inde kullan m A. Hjalmarson 19:20 Tart flma 38

40 14 Ekim 2001, Pazar Efes Salonu KAPAK HASTALIKLARINDA ANT TROMBOT K VE ANT KOAGÜLAN TEDAV Kapak Hastal klar Çal flma Grubu Sempozyumu 14:00-15:30 Moderatör: J. Cordan 14:00 Nativ kapak hastal nda A. Ayd nlar 14:20 Protez kapak hastalar nda D. Demirkan 14:40 Kapak hastal olan gebelerde N. Toprak 15:00 Antikoagülan / antitrombotik alanlarda giriflimler H. Müderriso lu 15:20 Tart flma 15:30-16:00 Ara KARfiIT GÖRÜfi 16:00-17:30 Oturum Baflkan : M. Öztürk 16:00 AF de kardiyoversiyon TEE rehberli inde yap lmal d r S. Küçüko lu 16:20 AF de kardiyoversiyon konvensiyonel yöntemle yap lmal d r E. Ifl k 16:40 Periferik arteryel giriflimler giriflimsel radyologlara b rak lmal d r A. Besim 17:00 Kardiyologlar periferik arter hastal için giriflimleri de yapmal d r V. Aytekin 17:20 Tart flma VALSARTAN LE SELEKT F ANG OTENS N RESEPTÖR BLOKAJI VE KARD YOPROTEKT F FAYDALAR Novartis Taraf ndan Düzenlenen Uydu Sempozyum 18:00-19:30 Oturum Baflkan : Daha sonra bildirilecektir. 18:00 Selektif blokaj ile hipertansiyon kontrolü H. Siragy 18:40 Konjestif kalp yetersizli i L. Erhardt 19:20 Tart flma 39

41 14 Ekim 2001, Pazar Bergama Salonu KORONER KALP HASTALI I: PATAF ZYOLOJ DE MMÜNOLOJ K VE TROMBOJEN K FAKTÖRLER 14:00-15:30 Oturum Baflkanlar : fi. Korkmaz, T. Okay 14:00 Diyabetes mellitus erkeklerde koroner kollateral oluflumunu olumsuz etkiliyor SB 49 S. Turhan, S. Güleç, E. Tutar, T. Alt n,. Dinçer, D. Oral (Ankara) 14:10 Preinfarktüs anginan n immun marker lere etkisi SB 50 M. Tokaç, A. Özdemir, M. Yaz c, K. Özdemir, B.B. Altunkeser, B. Korkut, H. Gök (Konya) 14:20 Lipid düflürücü tedavinin plazma okside-düflük dansiteli lipoprotein (Ox-Ldl) antikor düzeylerine etkisi SB 51 C. Örem, A. Örem, H.A. Uydu, fi. Çelik, M. Gökçe, M. Baykan, C. Erdöl (Trabzon) 14:30 Koroner arter hastalar nda familyal tip IIa hiperkolesteroleminin in vitro trombosit agregasyon yan t üzerine etkisi SB 52 A. Sa can, M. Ak n, S.B. Omay, F. Özerkan, A. Ak ll, C. Türko lu ( zmir) 14:40 Kronik sigara içen koroner arter hastalar nda ex-vivo trombosit agregasyon yan t SB 53 A. Sa can, S.B. Omay, M. Ak n, A. Ak ll, C. Türko lu ( zmir) 14:50 Koroner arter hastalar nda tip 2 diyabetin in-vitro trombosit aktivasyonu üzerine etkileri SB 54 A. Sa can, S.B. Omay, A. Ak ll, C. Türko lu, M. Ak n ( zmir) 15:00 Tart flma 15:30-16:00 Ara GENÇ ARAfiTIRMACI ÖDÜLÜ 16:00-17:30 Oturum Baflkanlar : R. Özcan, A. Onat Birincilik Ödülü: Akut miyokard infarktüslü hastalarda paroksismal atriyal fibrilasyon ile sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu aras ndaki iliflki Relation between paroxysmal atrial fibrillation and left ventricular diastolic function in patients with acute myocardial infarction fi. Çelik kincilik Ödülü: Kronik nonvalvüler atriyal fibrilasyonlu hastalarda beta bloker tedavisi akut fazda sol atriyum apendiks fonksiyonunu azalt yormu? Does acute-phase beta blockade reduce left atrial appendage function in patients with chronic nonvalvular atrial fibrillation M. Bilge 40

MARMARA. 2007 Güncelleme: Kalp Hastal klar nda Tan ve Tedavi & Kardiyoloji Hemflireli i. 19-21 Ocak 2007 Kervansaray Termal Otel BURSA

MARMARA. 2007 Güncelleme: Kalp Hastal klar nda Tan ve Tedavi & Kardiyoloji Hemflireli i. 19-21 Ocak 2007 Kervansaray Termal Otel BURSA I. BÖLGESEL E T M TOPLANTISI MARMARA Kervansaray Termal Otel Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr

Detaylı

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji Derne

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s Kardiyoloji 4 Mart 2006 Klassis Hotel, Silivri stanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan 34384 stanbul Telefon : (0212) 221 1730-221 1738 Faks : (0212) 221 1754 e-posta : tkd@tkd.org.tr

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

2007 Güncelleme: Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği

2007 Güncelleme: Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği IV. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI KARADENİZ ve DOĞU ANADOLU Büyük Oteli Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul - TÜRKİYE Tel : + 90 212 221 17 30/38 Faks : + 90 212 221

Detaylı

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 Tel : 0212 221 17 30 / 38 Fax : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

De erli Meslektafl m z,

De erli Meslektafl m z, F NAL PROGRAM De erli Meslektafl m z, Türk Kardiyoloji Derne i Hipertansiyon, Lipit ve Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar n n, 2010 y l ortak toplant s 25-28 fiubat 2010 tarihleri aras nda Kuzey K br

Detaylı

16 Mart 2012 - Cuma Salon A

16 Mart 2012 - Cuma Salon A 16 Mart 2012 - Cuma Salon A 09:00-11:15 1. Oturum: Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Oturum Başkanları: Dr. Bülent Özin - Dr. Haldun Müderrisoğlu 09:00-09:30 Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu: Hedeflerimize Ulaştık

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Hipertansiyon - Lipit Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar Ortak Toplant s

Hipertansiyon - Lipit Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar Ortak Toplant s Hipertansiyon - Lipit. Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel. : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr De erli Meslektafl m z,

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

De erli Meslektafl m z,

De erli Meslektafl m z, De erli Meslektafl m z, Türk Kardiyoloji Derne i nin her y l düzenlemifl oldu u Hipertansiyon, Lipit ve Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar n n ortak toplant s 24-27 fiubat 2011 tarihleri aras nda Kuzey

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2009

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2009 Aritmi Çalışma Grubu Ablasyon Ablasyon Limak Ambassadore Hotel Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Kardiyoloji Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 607 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi: Yıl ve Dönemi 011-01 6. SINIF AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Abdurrahman

Detaylı

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI TKD KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 1 KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI Süre: 5 yıl Rotasyonlar ve süreleri: Nefroloji: 3 ay Endokrinoloji: 3 ay Gastroenteroloji: 3 ay Göğüs hastalıkları: 3 ay

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr

Detaylı

VIII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı DÜZENLEME KURULU. Düzenleme Kurulu O. Sancaktar, Ö. Kozan

VIII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı DÜZENLEME KURULU. Düzenleme Kurulu O. Sancaktar, Ö. Kozan VIII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı DÜZENLEME KURULU Düzenleme Kurulu O. Sancaktar, Ö. Kozan TKD Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Önceki Başkan : S.Öztürk Başkan : O. Sancaktar

Detaylı

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI KAR 16 KARDİYOLOJİ Dr. Haksun EBİNÇ /1 Dr. Mehmet Tolga DOĞRU /2 Dr. Murat TULMAÇ /3 Dr. Vedat ŞİMŞEK /4 Dr. Nesligül YILDIRIM /5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KAR 7001 SEMİNER SAATİ (Her Öğretim Üyesi

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme)

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) TKD Bölgesel (Hekim Hemflire Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Gelecek Baflkan Baflkan Yard mc s Genel Sekreter Genel Sekreter Yard mc s Sayman Üyeler KYD Kursu Direktör Sekreter Dr. Çetin

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Kalp Kapak Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Ea Organizasyon Göksu Evleri Çamlýk Cd. No:191

Detaylı

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2008

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2008 Aritmi Çalışma Grubu BİLİMSEL PROGRAM Ablasyon Ablasyon Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Aritmi

Detaylı

XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY October 11-14, 2003 Atlantis Hotel & Pine Beach Hotel ANTALYA Programme De erli meslektafllar

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

30 Mayıs 2014 Cuma - Salon A 09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMASI. 09.15-10:45 ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU - I Oturum Başkanları: Bülent Özin, Kamil Adalet

30 Mayıs 2014 Cuma - Salon A 09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMASI. 09.15-10:45 ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU - I Oturum Başkanları: Bülent Özin, Kamil Adalet 30 Mayıs 2014 Cuma - Salon A 09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMASI 09.15-10:45 ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU - I Oturum Başkanları: Bülent Özin, Kamil Adalet 09.15-09.35 Atriyal fibrilasyon ablasyonu kimlere, ne

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme)

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) ve XXII. leri Kardiyak Yaflam Deste i Kursu IV. Hemflireler için KYD Kursu 30 Ocak - 02 fiubat 2009 Fantasia Hotel Deluxe KUfiADASI / AYDIN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı

2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı 2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı Atrial Fibrilasyona Çok Yönlü Bakış- 8.45 9.45 İzzet Erdinler- Memorial Ataşehir Hastanesi Ahmet Taha Alper- Dr. Siyami Ersek GKDC EAH Hasan Turhan-

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

Aritmi. 23-24 Mayıs 2009 Xanadu Resort Hotel Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu

Aritmi. 23-24 Mayıs 2009 Xanadu Resort Hotel Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu Çalışma Grubu Aritmi Xanadu Resort Hotel Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Çalışma Grubu Değerli

Detaylı

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Doğum Tarihi: 12/05/1958 Doğum Yeri: İzmit 1976-1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985-1993 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Kardiyoloji Asistanı 1993-1994

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

23 Nisan 2015, Perşembe. 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 17:20-18:10 14:30-15:20 İLGİNÇ OLGULAR VE KOMPLİKASYONLAR

23 Nisan 2015, Perşembe. 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 17:20-18:10 14:30-15:20 İLGİNÇ OLGULAR VE KOMPLİKASYONLAR 23 Nisan 2015, Perşembe 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 Saat Salon1 Açılış Töreni 13:00-13:15 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DE 2014 GÜNCELLEMESİ 13:15-13:30 Perkütan Koroner Girişimlerde Yeni Antiagreganlar

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

XXI st Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology

XXI st Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XXI st Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology November 26-29, 2005 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme TÜRK KARD YOLOJ DERNE XXI. Ulusal Kardiyoloji

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4 DÖNEM-4 KARDİYOLOJİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Kalp hastalarından medikal öykü alır ve fizik muayenesini yapar. (Psikomotor) 2-Kalp hastalıklarında, tanıya götürecek temel laboratuvar yöntemlerini

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

Aritmi. 30-31 Mayıs 2008 Gloria Golf Resort Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu

Aritmi. 30-31 Mayıs 2008 Gloria Golf Resort Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu Çalışma Grubu Aritmi 30-31 Mayıs Gloria Golf Resort Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Çalışma

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ALPMAN BİLİMSEL AKTİVİTELER

Prof. Dr. Ahmet ALPMAN BİLİMSEL AKTİVİTELER Prof. Dr. Ahmet ALPMAN BİLİMSEL AKTİVİTELER KLİNİK ÇALIŞMALAR Yurt Dışı ve Science Citation Index de geçen dergilerdeki yayınlar: 1. Alpman A, Güldal M, Erol Ç, Akgün G, Kervancıoğlu C, Sonel A, Akyol

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Program Kitab. Eriflkin Konjenital. Kalp Hastalıklar. Çal flma Grubu. Toplantısı. Eriflkin Konjenital. Kalp Hastal klar.

Program Kitab. Eriflkin Konjenital. Kalp Hastalıklar. Çal flma Grubu. Toplantısı. Eriflkin Konjenital. Kalp Hastal klar. Eriflkin Konjenital Kalp Hastal klar Eriflkin Konjenital Il ca Hotel Program Kitab KURULLAR Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu Baflkan: Önceki Baflkan: Baflkan Yard mc lar : Genel Sekreter: Genel

Detaylı

KURULLAR Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkan Gelecek Başkan Başkan Yardımcısı Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Sayman Üyeler Prof. Dr. Çetin EROL Prof. Dr. Oktay ERGENE Prof. Dr. Lale

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

2. DUYURU EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

2. DUYURU EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ 2. DUYURU Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu Önceki Başkan Saide Aytekin Başkan Yelda Başaran Başkan Yardımcısı Cihangir Kaymaz Sekreter Necla Özer Muhasip Sümeyye Güllülü Lokal Düzenleme

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

University : Ankara University, School of Medicine, 1982. Residency : Ankara Numune Hospital, 1989

University : Ankara University, School of Medicine, 1982. Residency : Ankara Numune Hospital, 1989 Yavuz MAŞRABACI, MD Internal Medicine Specialist Place and Date of Birth : Amasya, 12.12.1958 EDUCATION University : Ankara University, School of Medicine, 1982 Residency : Ankara Numune Hospital, 1989

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY November 27-30, 2004 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme De erli Meslektafllar m z,

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

6-9 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya, Rixos Sungate Hotel'de güzel bir toplantı geçirmeniz ümidi ile...

6-9 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya, Rixos Sungate Hotel'de güzel bir toplantı geçirmeniz ümidi ile... 2. DUYURU Sayın Meslektaşlarımız; Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısının yirmibirincisini bu kez de Rixos Sungate Hotel' de gerçekleştireceğiz. Her yıl gelenekselleşmiş bilimsel toplantımızda

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Ulusal Aritmi Toplantısı

Ulusal Aritmi Toplantısı Nish İstanbul A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 İstanbul - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 20 Şubat 2014, Perşembe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hülya Özlem ŞENER Doğum Tarihi: 01 /02 / 1971 İletişim: Cep 532 6944739 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com hulya.sener@izmir.edu.tr Medeni Durum: Evli / 1

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı. Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı. Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Göğüs ağrısı ile ne sıklıkta karşılaşıyoruz? Göğüs ağrısı ile ne sıklıkta karşılaşıyoruz? İngiltere

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi toplantısı 5-8 Mart 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Acapulco

Detaylı

Bilimsel programın son gününde derneğimizin Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu nun oturumları yer alacaktır.

Bilimsel programın son gününde derneğimizin Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu nun oturumları yer alacaktır. Değerli Türk Kardiyoloji Derneği Üyeleri ve Meslektaşlarım, Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada kalp yetersizliğinin görülme sıklığındaki artışa paralel olarak tanı ve tedavideki gelişmeler hızla süre

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Kardiyoloji Anabilim Dalı, erişkin ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 Dedeman Otel stanbul / Türkiye www.urolithiasis2011.org De erli meslektafllar m, Sizleri 2009 y l nda gerçeklefltirmeye bafllayarak üriner

Detaylı

ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım. Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD

ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım. Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD İçerik Tanım EKG Tedavi 2 3 4 5 Tanım MI a ait tipik klinik bulgular Anamnez

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD.

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut Koroner Sendrom(ACS) ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüsü(STEMI)

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ Doç.Dr.B.Yılmaz CİNGÖZBAY GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİ İSTANBUL İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 11 Haziran 2011

Detaylı

Kalp Yetersizliği Eylül Anemon Hotel Eskişehir

Kalp Yetersizliği Eylül Anemon Hotel Eskişehir 7 Kalp Yetersizliği Toplantısı 16-19 Eylül 2010 Eskişehir Kalp Yetersizliği Toplantısı 17-19 Eylül 2010 Anemon Hotel Eskişehir Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi, No:9/1 Okmeydanı 34384, İstanbul

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji

olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji olgu örnekleriyle EKG Dr. Özer Badak DEÜTF, Kardiyoloji 22 y tıp öğrencisi. Batıcı göğüs ağrıları tanımlıyor. Şikayetinin olduğu andaki EKG ye göre yanınız nedir? 1) Stabil angina 2) Nonkardiyak ağrı 3)

Detaylı