BDDK tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ne gönderilen tarih ve BDDK.UY1/ sayılı görüş yazısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BDDK tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ne gönderilen 16.05.2008 tarih ve BDDK.UY1/42-1-1-6865 sayılı görüş yazısı"

Transkript

1 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN YENİ TÜRK LİRASI NAKDEN KARŞILANMAK SURETİYLE YENİ TÜRK LİRASINDAN YENİ TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDECEK PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 29/05/2008 TARİH VE 30/612 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA, İZAHNAME VE EKLERİ İLE SİRKÜLERLERDE YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITMASINDAN İHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDİLERİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN İHRAÇÇILARA TAZMİN ETTİRİLEMEYEN KISMI İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İSE, DENETLEDİKLERİ MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKİ YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ VE KANAATLER NEDENİYLE DOĞABİLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. Diğer Kamu Kurumlarından Alınan Görüşler: BDDK tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ne gönderilen tarih ve BDDK.UY1/ sayılı görüş yazısı BDDK nın ilgili yazısı ile YTL olan Banka sermayesinin hissedarların payları oranında katılması suretiyle %100 oranında artırılarak YTL ye çıkarılmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri açısından sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Diğer taraftan, aynı yazı ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun tarih ve 2604 sayılı Kararı ile Bankamız kurucu pay senetlerinin (intifa) Bankamız tarafından olağanüstü yedekler hesabında bulunan bakiyeden karşılanmak suretiyle satın alınarak imha edilmesinin ve buna bağlı olarak Bankamız ana sözleşmesinin, kurucu payları düzenleyen 15inci ve 16ncı maddelerinin tamamen, kar dağıtımını düzenleyen 45inci maddesinin ise kurucu paylara yapılacak kar dağıtımı ile ilgili kısımlarının ana sözleşmeden çıkarılması suretiyle değiştirilmesinin, Bankamız sermayesinin artırılmasıyla birlikte, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 18inci maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 11inci maddesi çerçevesinde, uygun görüldüğü bildirilmiştir. 1

2 I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret Unvanı : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2. Merkez ve Şube Adresleri : Merkez :Levent Nispetiye Mah.Aytar Cad. No: Beşiktaş / İSTANBUL Şube Adresleri: Ek-1 de sunulmuştur 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : Levent Nispetiye Mah.Aytar Cad. No: Beşiktaş / İSTANBUL 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu : / 6291 sayılı Resmi Gazete Ticaret sicil no: İstanbul Ticaret Odası 5. Süresi : Süresiz 6. Bilinen Ortak Sayısı : Banka hisse senetlerinin Borsada işlem görmesi nedeniyle ortak sayısı tam olarak bilinmemektedir. 7. Ortaklığın Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları 8. Kuruluş Amacı (Faaliyet Konusu): Ana sözleşmenin 3. maddesine göre şirketin amacı ve iştigal konusu, A) Her türlü Banka İşlemleri, B) Bankalar kanununun verdiği imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak, C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak, D) Türkiye Cumhuriyeti ve sair resmi ve hususi kuruluşların çıkartacakları borçlanma tahvilleri ile hazine tahvil ve bonoları ve diğer pay senetleri ve tahvilleri satın almak ve satmak, E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek, F) Bankalar Kanununa aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak Bu maddede yazılı işlemler sınırlı olmayıp,tadadidir.bu işlemlerden başka herhangi bir işlem yapılması Banka için faydalı görünürse, buna başlanılması Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanmasına ve Ana Sözleşmede değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onanmasına bağlıdır.bu suretle tasdik ve olunan karar bu Anasözleşmeye eklenir. B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : YTL ii) Çıkarılmış Sermayesi : YTL 2

3 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmiş sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kişi ve yabancı ortaklar arasında dağılımı: Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı 17/04/2007 tarihli Genel Kurul 03/04/2008 tarihli Genel Kurul Son Durum (BinYTL) (%) (Bin YTL) (%) (Bin YTL) (%) Doğuş Holding A.Ş , , ,662 Doğuş Araştırma Geliştirme ve , , ,799 Müşavirlik Hizmetleri A.Ş Doğuş Nakliyat A.Ş , , ,055 GE Araştırma ve Müşavirlik , , ,850 Limited Şirketi Diğer Ortaklar (Halka açık , , ,634 kısım) TOPLAM Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: YOKTUR 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin; Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı ( Bin YTL) Oranı (%) General Electric Company ,85 Ferit ŞAHENK* ,63 Filiz ŞAHENK* ,73 Deniz ŞAHENK* ,94 *Dolaylı pay sahipliği hesaplanırken etki düzeyi küçük olan paylar dikkate alınmamıştır. 5. İhraççı yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı ( Bin YTL) Oranı (%) Doğuş Holding A.Ş ,662 GE Araştırma ve Müşavirlik Ltd. Şti , Sermayeyi temsil eden payların; Tertibi Grubu İmtiyaz Türü Nama/ Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (YTL) Toplam (YTL) Sermayeye Oranı(%) 17 YOKTUR YOKTUR NAMA 0, ,94 57,14 17 YOKTUR YOKTUR HAMİLİNE 0,01 2, YOKTUR YOKTUR NAMA 0, ,86 TOPLAM ,00 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Emisyon Primi Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Yedekler VAR Diğer* Tertip birleştirme * YTL sermayede mevcut olan tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir. 3

4 8. Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihraç etmiş ise, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açıklamalar: YOKTUR 9. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim Kurulunun Oluşumu:Banka Ana Sözleşmesi nin 18inci ve 19uncu maddesi gereğince Banka Yönetim Kurulu, Banka Genel Müdürü ve vekili dışında pay sahibi olan en az 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçilerin Seçilmesi: Banka Ana Sözleşmesinin 31inci maddesi gereğince, Bankalar Kanununun saydığı koşulları taşıyan pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi seçilerek Genel Kurul da onaylanır.bankalar Kanununun denetçi olmalarını yasaklamış olduğu kimseler denetçi seçilemezler. 10. Ortaklık esas sözleşmesinde yer alan ağırlaştırılmış nisaplar hakkında bilgi: Banka Ana Sözleşmesi nin 37nci maddesine göre, Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisap, Ticaret Kanunu na göre tayin olunur. 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar: Banka Ana Sözleşmesi nin 15inci maddesinde yer aldığı üzere, Bankanın kuruluşunda ana sözleşmeyi kurucu olarak imza edenlere, ilk sermayeyi taahhüt ederek ödeyenlere 370 adet kurucu pay senedi verilmiştir. Ana sözleşmenin 16ncı maddesine göre kurucu payları, sahiplerine, ana sözleşmedeki temettü payından faydalanmak ve tasfiye halinde, tasfiyeyi onayan Genel Kurulca takdir edilecek belirli bir tasfiye payını almak hakkını verir. Ana Sözleşme nin 45inci maddesine göre, Bankanın bir yıllık çalışmalarından elde edilen gelirlerden bütün giderler çıktıktan sonra kalacak net kardan, bu maddenin A-B-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevziler yapıldıktan sonra kalanının %10 u kurucu(intifa) senetlerine dağıtılır. Diğer taraftan, BDDK nın tarih ve 2604 sayılı kararı ve SPK nın tarih ve15/612 sayılı kararı uyarınca Banka nın kurucu pay senetlerinin iptali amacıyla Ana Sözleşme nin 15, 16 ve 45inci maddelerinin tadiline ilişkin başvurusu onaylanmış olup bu onaylara istinaden Banka Yönetim Kurulu tarafından Banka nın Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı ve Kurucu Pay Senetleri Sahipleri Genel Kurulu Toplantısı nın tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Kurucu pay senetlerinin iptaline ilişkin gelişmeler Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulacak olup gelişmelerin İMKB Günlük Bülteni aracılığı ile takip edilmesi mümkündür. 12. Payların devir esası: Banka Ana Sözleşmesinin 14üncü maddesine göre pay senetlerinin satış ve devri senedin devralan adına cirosu ve teslimi ile olur. Satış ve devir Bankaya karşı Yönetim kurulu kararı ile devrin pay defterine kaydı sonucunda hüküm ifade eder. Yönetim kurulu, devri hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeyebilir.sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri saklıdır. 13. Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya (İMKB veya diğer borsalar) kote olup olmadığına/işlem görüp görmediğine veya böyle bir başvurunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: Banka hisse senetleri İMKB de işlem görmektedir. 4

5 14. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri: GE Capital Corporation'ın (GECC) Türkiye'deki iştiraki GE Araştırma ve Müşavirlik Ltd'e ait Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin %4.65'ine tekabül eden YTL nominal değerde tedavülde olmayan hisse senedinin Doğuş Holding A.Ş.'ne satışı hususunda GE Araştırma ve Müşavirlik A.Ş ile Doğuş Holding A.Ş. arasında mutabakata varılmıştır. Taraflar arasında varılan mutabakat uyarınca, hisselerin toplam devir bedeli ABD Doları olarak tespit edilmiş olup, işlemle ilgili hisse ve nakit takası taraflar arasında 27 Aralık 2007 tarihinde Borsa dışında aracı kurum kullanmaksızın gerçekleştirilmiştir. b) Ortaklık tarafından diğer bir ortaklığın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: I-B-14-a maddesinde açıklanmıştır. II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Pay ihracına ilişkin yetkili organ kararları: Bankamızın 22 Nisan 2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, 7 Milyar YTL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, YTL çıkarılmış sermayesini YTL bedelli artırarak (%100) YTL ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. 2. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (Bin YTL) YOKTUR NAMA 0, ,00 TOPLAM ,00 3. a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının dağılımı aşağıda verilmektedir (YTL): YOKTUR i. Olağanüstü Yedek Akçeler : - ii. Gayrimenkul Satış Kârı : - iii. İştirak Satış Kârı : - iv. Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları : - v. Diğer : - TOPLAM : - b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak... tertip paylar ile ilgili bilgiler:yoktur Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (YTL) Pay Sayısı TOPLAM - - Nominal Değerleri Toplamı (Bin YTL) 5

6 4. a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadığı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) İhraç edilen paylar yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2008 yılının kârından temettü alabilecektir. c) Temettüye Hak Kazanılan Tarih: 2008 hesap dönemi 5. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: YOKTUR 6. İhraç edilecek payların yatırımcılara sağladığı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Diğer taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 7. Payların devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilişkin bilgi: Bölüm 1/B 12 de açıklanmıştır. 8. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi: YOKTUR. 9. Varsa belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: YOKTUR 10. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı: YOKTUR 11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: YOKTUR 12. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen işgünü akşamı sona erecektir. b) Ortakların ödenmiş/çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: %100 6

7 c) Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası: T.Garanti Bankası A.Ş İstanbul Kurumsal Şubesi (Şube kodu:381) no.lu hesap d) Başvuru şekli: a) Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız (e) bendinde belirtilen yere/yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 20 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmeye başlandığından, ortaklarımızın halen ellerinde bulunan hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda, teslim alınan, bu hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izleneceğine ilişkin olarak aracı kurum tarafından bir tutanak verilecektir. Yeni pay alma haklarını kullanacak ortaklarımız aracı kurumla da mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan 381/ numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. b) Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız aracı kurumla da mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan 381/ numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. ii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. e) Başvuru yeri/yerleri: 1- Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: Beşiktaş /İSTANBUL Telefon: 0 (212) T.Garanti Bankası A.Ş Tüm Şubeler Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmek üzere Bankamız adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ne müracaat etmeleri gerekmektedir. 7

8 f) Payların dağıtım zamanı ve yeri: Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 13. Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları: YOKTUR 14. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz esasları: a) Halka arz süresi: 2 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilân edilecek sirkülerde belirtilecektir. b) Halka arz sirkülerinin ilan edileceği gazeteler: Milliyet ve Posta Gazetesi c) Başvuru şekli ve yeri: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri satış işlemlerini yürüten Borsa üyesi aracı ve saklayıcı kurumlar tarafından tahsil edildikçe T.Garanti Bankası A.Ş. nin İstanbul Kurumsal Şubesi nde açılan no.lu özel banka hesabına yatırılacaktır. d) Payların dağıtım zamanı ve yeri: Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. 15. Satış fiyatı: a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında1 YKr nominal değerli bir payın satış fiyatı: 1 Yeni Kuruş nominal değerde her bir hisse için, sermaye artırımına 1 Yeni Kuruş nominal bedelle iştirak edilecektir. b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satışında 0.01 YTL nominal değerli bir payın satış fiyatı: Nominal değerin altında olmamak kaydıyla İ.M.K.B de oluşacak fiyattır. 16. Satış Yöntemi: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:22 Tebliği gereğince Borsa da Satış yöntemi kullanılacaktır. 17 Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi: YOKTUR 18. Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler, yönetimin ve aracı kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri: Paylar nominal değerden satılacaktır. 19. a)satışa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluş/kuruluşlar ve gişe hizmeti veren kuruluş/kuruluşlar ile bu kuruluşların adresleri: Aracılık Eden Kuruluş: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: Beşiktaş /İSTANBUL Telefon: 0 (212) b) Aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulmayan payların tutarı: En iyi gayret aracılığı 8

9 c) Aracı kuruluş/kuruluşlara ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: Aracı kuruluşa ödenecek toplam ücret YTL olup toplam ihraç maliyeti içindeki payı % 0,15 dir. 20. Ortaklığın ödemesi gereken, ihraca ilişkin toplam ve/veya pay başına maliyet: Halka arza ilişkin toplam maliyet YTL, pay başına düşen maliyet ise 0, YTL dir. 21. Ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ve kullanım yerleri: Sermaye artışından elde edilecek YTL Bankanın sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Diğer taraftan, tarihinde yapılacak Kurucu Pay Senetleri Sahipleri Genel Kurulu nda alınacak karara istinaden mevcut 370 adet kurucu pay senedinin Banka tarafından fevkalade yedeklerden karşılanmak suretiyle satın alınması halinde toplam YTL nakit çıkışı gerçekleşecektir. 22. Temettü alma hakkında zamanaşımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 9

10 III. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER A.ORTAKLIĞIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS) GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLARI Banka nın 2007 yılsonu ile ara dönemine ilişkin mali tablo dipnotları ekte verilmektedir. 1. Ortaklığın ve 31/03/2008 tarihleri itibariyle konsolide bilançoları (Bin YTL) Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları AKTİF KALEMLER Toplam Toplam Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Deðerler Diğer Menkul Deðerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER Krediler Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) XVII. VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İişkin XIX. DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI

11 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları PASİF KALEMLER I. MEVDUAT 33,780,205 43,689,530 48,242, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 644, , , Diğer 33,135,905 43,349,091 47,635,659 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 259, , ,545 III. ALINAN KREDİLER 9,661,875 10,900,742 12,807,113 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 5,295,645 8,591,956 7,792, Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5,295,645 8,591,956 7,792,545 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR 1,740,498 2,513,228 2,441,679 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 573,702 1,161,470 1,190,723 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 1,664 4,115 5, Finansal Kiralama Borçları 1,815 4,115 5, Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR 637, , , Genel Karşılıklar 158, , , Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 129, , , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 206, , , Diğer Karşılıklar 142, , ,051 XIII. VERGİ BORCU 201, ,740 54, Cari Vergi Borcu 200, ,710 54, Ertelenmiş Vergi Borcu 1, XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 143, , ,910 XVI. ÖZKAYNAKLAR 4,824,387 7,125,677 7,337, Ödenmiş Sermaye 2,100,000 2,100,000 2,100, Sermaye Yedekleri 878,985 1,025, , Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları 122, ,537 (95,239) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 2,147 29,864 29, Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 950 1,509 1, Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) (19,370) 32,238 (52,464) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 772, , , Kâr Yedekleri 672,321 1,562,863 1,650, Yasal Yedekler 108, , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 526,745 1,388,561 1,388, Diğer Kâr Yedekleri 36,923 5,935 93, Kâr veya Zarar 1,165,311 2,413,778 2,905, Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı - - 2,413, Dönem Net Kâr/ Zararı 1,165,311 2,413, , Azınlık Payları 7,770 23,334 26,062 PASİF TOPLAMI 57,119,825 76,148,493 82,097,447 11

12 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 37,696,878 56,385,848 69,467,950 I. GARANTİ ve KEFALETLER 10,047,598 12,891,007 15,026, Teminat Mektupları 7,357,760 9,769,605 10,928, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 897, , , Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 574, , , Diğer Teminat Mektupları 5,886,380 8,408,645 9,392, Banka Kredileri 143, , , İthalat Kabul Kredileri 141, , , Diğer Banka Kabulleri 1,585 8,265 11, Akreditifler 2,485,822 2,916,200 3,904, Belgeli Akreditifler 10,810 1,649 3, Diğer Akreditifler 2,475,012 2,914,551 3,900, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden 60,475 88,715 59, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 11,430,967 16,814,956 18,274, Cayılamaz Taahhütler 11,430,728 16,814,566 18,274, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 305,582 1,739,966 2,599, Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2,258,157 3,252,447 4,003, Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 1,528,984 1,852,451 1,263, İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 19,092 24,398 22, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 6,134,828 7,619,252 7,931, Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. T Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 1,183,835 2,325,240 2,452, Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 16,218,313 26,679,885 36,167, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 7,107 58,282 3, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 7,107 58,282 3, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler 16,211,206 26,621,603 36,163, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1,403,539 2,081,044 2,757, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 704,037 1,006,323 1,354, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 699,502 1,074,721 1,403, Para ve Faiz Swap İşlemleri 12,536,093 14,997,565 17,248, Swap Para Alım İşlemleri 6,111,651 7,239,421 8,643, Swap Para Satım İşlemleri 6,394,162 7,745,080 8,585, Swap Faiz Alım İşlemleri 15,103 5,818 8, Swap Faiz Satım İşlemleri 15,177 7,246 10, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 1,962,337 8,788,927 15,468, Para Alım Opsiyonları 908,144 4,169,309 7,379, Para Satım Opsiyonları 903,478 4,052,375 7,550, Faiz Alım Opsiyonları - 81,200 91, Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları 65, , , Menkul Değerler Satım Opsiyonları 84, , , Futures Para İşlemleri 71, , , Futures Para Alım İşlemleri 36,938 85, , Futures Para Satım İşlemleri 34, , , Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 139,536-5, Futures Faiz Alım İşlemleri 69,768-2, Futures Faiz Satım İşlemleri 69,768-2, Diğer 97, , ,097 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 241,792, ,777, ,273,011 IV. EMANET KIYMETLER 41,230,636 59,776,634 56,329, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 7,628,568 24,787,653 23,217, Emanete Alınan Menkul Değerler 22,626,253 21,627,576 17,742, Tahsile Alınan Çekler 4,020,711 4,699,934 5,296, Tahsile Alınan Ticari Senetler 2,727,060 2,912,936 3,460, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 3,861,532 5,409,411 6,272, İhracına Aracı Olunan Kıymetler 20,233 18,805 21, Diğer Emanet Kıymetler 346, , , Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 200,561, ,001, ,943, Menkul Kıymetler 217, , , Teminat Senetleri 12,355,117 16,913,523 19,202, Emtia Varant 415, , , Gayrimenkul 13,884,208 21,245,851 34,501, Diğer Rehinli Kıymetler 173,684,029 99,202, ,579, Rehinli Kıymet Alanlar 6, VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 279,489, ,163, ,740,961 12

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında;

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında; AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 310.474.000 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 65.340.000 LİRADAN 375.814.000 LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eurobank Tekfen A.Ş. Yönetim Kurulu na:

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2010 The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2010 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 126

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı