Süleyman Demirel Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2008/2, Sayı: 21 Review of the Faculty of Divinity, University of Süleyman Demirel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süleyman Demirel Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2008/2, Sayı: 21 Review of the Faculty of Divinity, University of Süleyman Demirel"

Transkript

1 Süleyman Demirel Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2008/2, Sayı: 21 Review of the Faculty of Divinity, University of Süleyman Demirel Year:2008/2, Number:21 DĐN-ĐLETĐŞĐM ĐLĐŞKĐSĐ VE DĐNÎ ĐLETĐŞĐM ENGELLERĐ Hüseyin CERTEL ÖZET Đnsanı diğer canlılardan farklı ve üstün kılan özelliklerden biri, onun öğrenme ve olgunlaşma sonucu muazzam bir iletişim aracı olan dil ile iletişim kurabilecek ve bunu beden diliyle de zenginleştirebilecek bir istidada sahip olarak yaratılmış olmasıdır. Đletişim, insan hayatının her alanını kuşatan ve onun en sık ihtiyaç duyduğu vazgeçilmez bir etkinliktir. Geçmişten günümüze iletişim olgusunun en yaygın olarak kullanıldığı alanlardan birisi de dindir. Bu iletişim, sadece Tanrı ile kulları arasında gerçekleşen bir iletişim olmayıp, dinî tebliğ, eğitim, irşat vb. faaliyetler halinde kullar arasında da yoğun olarak devam etmektedir. Ancak ülkemizde ister kişiler arası, ister kitle iletişimi şeklinde olsun, dinî iletişimin sağlıklı ve etkili biçimde gerçekleşmesinin önünde pek çok engeller olduğu görülmektedir. Bunlar kısaca, kaynaktan, mesajın muhtevasından, zamanlama, iletişim ortamı ve alıcılardan kaynaklanan engeller olarak sınıflandırılabilir. Anahtar Kelimeler: Đletişim, Đletişim Çatışması, Dinî Đletişim. ABSTRACT Religion-Communication Relation and Obstructs of Religious Communication One of the unique features of human being is to be created to have the ability to communicate with language and to colour it with the body language. Communication is an activity that covers every part of human life. Religion is one of the fields that the communication has been widely used. This communication does not take place only between God and human but also intensively between the human being in form of religious activities, education and mission. However, it has been observed that in Turkey there are many obstructs in front of communication between individuals and communities. These obstructs could be categorized as being from sources, contents of the message and receiver. Keywords: Communication, Communication Conflict, Religious Communication. Doç. Dr., SDÜ Đlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı.

2 Hüseyin CERTEL GĐRĐŞ Đletişim kavramı, birçok davranış biçimini içine alması, pek çok disiplinle olan yakın ilişkisi ve her disiplinin onu kendi alanının bakış açısıyla ele almasının tabii bir sonucu olarak, çok değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Nitekim yüzden fazla yayınlanmış iletişim tanımı bulunmaktadır. Yapılmış mevcut tanımlara girmeden, fakat onlardan da yararlanarak biz, insanlar arası iletişimin etraflı bir tanımını şöyle yapmaktayız: Kaynak kişi ya da kişiler tarafından, ortak semboller kullanılarak değişim amacıyla kodlanan bilgi, duygu, düşünce, kanaat, tutum ve davranış biçimlerine ilişkin mesajların, ilişkileşme yoluyla ve alıcı ile kaynak arasında bağ kurmaya yarayan çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla diğer kişilere aktarılması sürecine iletişim denir. Đletişim konusu, günümüz bilim dünyasında pek çok bilimsel disiplinin kendi sahasının bakış açısıyla ele alıp araştırmalar yaptığı bir alandır. Fiziksel bilimler iletişim konusunu, sibernetik, bilgi kuramı ve genel sistemler kuramının teknik alt başlıkları bağlamında ele alırken; kültür olgusunu iletişim olarak nitelendiren bakış açılarıyla antropologlar, iletişim konusunu çalışan sosyal bilimciler arasında ilk sırada yer almaktadırlar. Sosyal psikologlar, iletişimi bireyler arası ilişkiler ve grup içi etkinlikler çerçevesinde araştırma konusu yapmaktadırlar. Dilbilimciler ise, dilin yapısı konusunda yaptıkları çalışmaları, iletişim biliminin bir parçası olarak değerlenmektedirler 1. Bundan başka psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, pedagoji, teoloji ve diğer birçok bilimsel disiplin iletişim konusuna ilgi duymakta ve iletişim bilimi ile yakın ilişki içerisinde bulunmaktadırlar. Hiç şüphesiz geçmişten günümüze iletişim olgusunun yaygın olarak kullanıldığı alanlardan birisi dindir. Özellikle ilahiyat eğitimi alan kimseler, ister din eğitimi, ister din hizmetleri alanında hizmet görsünler, hem meslekleri gereği, hem de din konusunda insanları aydınlatma sorumluluğu taşıyan samimi birer dindar olarak, her yaştan insanla etkili iletişim kurmak durumundadırlar. Onların mesleklerinde başarılı olmalarında etkili olan temel etkenlerden biri, hiç şüphesiz sahip oldukları iletişim becerisidir. Bu itibarla son zamanlarda ülkemizde, iletişim konusuna ilgi ve ihtiyaç duyulan, dolayısıyla iletişim bilimiyle ilişkilerin önem kazandığı disiplinler arasında ilahiyatı, kurumlar arasında da din eğitimi ve din hizmeti sunan kurumları özellikle saymak gerekir. Her türlü iletişimde olduğu gibi, dinî mesajların iletimine yönelik olarak yürütülen iletişim faaliyetlerinin etkili ve başarılı olmasının önünde de pek çok engeller bulunabilmektedir. Đşte bu yazımızda iletişim sürecinin öğeleri, iletişim türleri ve dinî iletişim hakkında bilgi verildikten sonra, etkili dinî iletişimin önündeki başlıca engeller ortaya konulmaya çalışılacaktır. 1 Yüksel, A.Haluk, Đletişim, Din Hizmetlerinde Đletişim ve Halkla Đlişkiler, Anadolu Üniv. A.Ö.F Yayınları, 7.bas., Eskişehir, 2006, s

3 Din-Đletişim Đlişkisi ve Dinî Đletişim Engelleri A) ĐLETĐŞĐM SÜRECĐNĐN ÖGELERĐ Süreç, aralarında birlik olan veya belli bir düzen içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi 2 demektir. Đletişim olgusu da, bir anda başlayıp biten statik bir eylem değil, bir süreçtir. Đletişim süreci, birtakım öğelerden meydana gelir. Asıl konumuz olan dinî iletişim ve onun insanlar arası boyutunda sıkça karşılaşılan iletişim engellerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, işe öncelikle iletişim sürecinde yer alan öğeler hakkında açıklayıcı bilgiler vererek başlamanın yerinde olacağını düşünmekteyiz. 1)Kaynak Kaynak, iletilmek istenen mesajı sembollerle kodladıktan sonra uygun kanallar vasıtasıyla alıcı ya da alıcılara göndermek suretiyle iletişim sürecini başlatan kişi, grup, kurum ya da toplumdur. Đletişim sürecinde önemli bir yere sahip olup, diğer öğelerin yöneticisi ve kontrol edicisi durumunda olan kaynağın, alıcılar üzerinde istenen istikamette tutum ve davranış değişikliği meydana getirmedeki başarısı, onun inanılırlık, güvenilirlik, uzmanlık, saygınlık, sevilme gibi özelliklere sahip olmasına bağlıdır 3. Mesajların kodlanmasında kaynağı etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Bunlar; kaynağın iletişim becerisi, kişilik yapısı ve tutumları, deneyim ve bilgi düzeyi, çevresel, toplumsal ve kültürel faktörlerdir. Đletişim Becerisi: Đletişim sürecinde, kaynağın iletişim becerisi denince, telaffuz yeteneği, kelime haznesinin genişliği, iyi cümle kurma, uyumlu söz dizimi, kelimeleri yerinde ve yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde kullanma, imlâ, noktalama ve gramer kurallarına riayet, mesajlar herhangi bir iletişim aracı kullanılarak gönderilecekse, uygun araç(kanal)ın seçimi, mesajın seçilen araca uygun şekilde kodlanması gibi özellikler kastedilir. Sözel iletişimde beş adet iletişim becerisi söz konusudur. Bunlardan ikisi, kodlama becerisi de denilen konuşma ve yazmadır. Diğer ikisi, kod açma becerisi de diyebileceğimiz okuma ve dinlemedir. Beşincisi ise, hem kodlamada hem de kod açmada etkili olan düşünme ve muhâkemedir. Bunlardan konuşma ve yazma mesajı hazırlayan ve ileten kaynak kişi için, dinleme ve okuma ise mesajı alan kişi için önemlidir. Nitelik yönünden biraz farklı olan düşünme ve muhâkeme ise kaynak ve alıcının her ikisi için de en önemli olan güç ve 2 3 Eren, Hasan ve Diğerleri, Türkçe Sözlük II, Türk Dil Kurumu Yay.,Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Krş. Kağıtçıbaşı, Çiğdem, Đnsan ve Đnsanlar, 7. bas., Evrim Basım Yayım Dağıtım, Đstanbul, 1988, s ; Freedman, D.O. ve diğerleri, 3. bas., Sosyal Psikoloji, Đmge Kitabevi, Ankara, 1998, s ; Ergin, Akif, Öğretim Teknolojisi Đletişim, Pegem Yayınları, Ankara, 1995, s ; Kaya, Mevlüt, Din Eğitiminde Đletişim ve Dinî Tutum, Etüt Yayınları, Samsun, 1998, s

4 Hüseyin CERTEL becerilerdendir 4. Jest, mimik, çizim, resim ve ses tonu ise, sözel olmayan iletişim becerileridir. Kaynağın iletişim becerilerine sahip olması, mesajın alıcılara istenildiği gibi ulaşması açısından önemlidir. Kişilik ve Tutumlar: Kaynağın kişilik yapısı ve kişiliğinin önemli bir öğesi olarak tutumları, iletişim sürecini etkileyen bir faktör olarak ayrı bir önem taşımaktadır. Kaynağın iletişim sistemini kurmasında, onun sahip olduğu çekingen, girişken, otoriter, demokrat, içe dönük, dışa dönük, mütevâzı, kibirli vb. kişilik özellikleri etkili olur. Mesela; çekingen ve mahcup bir kimsenin iletişim sistemi, muhtevâ ve biçim olarak girişken bir kişinin iletişim sisteminden farklıdır. Đletişimde bulunan kişilerin benimsedikleri dinî, ahlâkî, sosyal ve siyasî değer ve normlar ile çok farklı konulara ilişkin olarak geliştirdikleri tutumları, sahip oldukları hayat standartları ve alışkanlıklar, kişiliklerini biçimlendiren unsurlar olarak onların iletişimlerine yansır. Bir iletişim kaynağının sahip olduğu tutumlar, onun iletişimde bulunma yollarını etkileyen önemli bir faktördür. Bu tutumlar ise, kaynağın kendisine, iletişim konusuna ve alıcıya ilişkin olabilir. Deneyim ve Bilgi: Kaynağın mesajı sağlıklı bir biçimde kodlayabilmesi, kodladığı mesajın alıcı tarafından anlaşılabilmesi ve inandırıcı olabilmesi, onun bilgili ve deneyimli olduğu konularda iletişimde bulunmasıyla mümkündür. Kişinin yeterince bilgi ve tecrübe sahibi olmadığı konularda sağlıklı ve etkili iletişim kurması beklenemez 5. Çevresel ve Kültürel Unsurlar: Kişiler arası iletişimde bireylerin iletişim muhtevâ ve şekilleri, onların içinde bulundukları fizikî, toplumsal ve kültürel çevre şartlarından da önemli ölçüde etkilenir 6. Zira toplumsal yapı içerisinde yer alan her bireyin, üyesi olduğu toplumsal sistem içerisinde işgal ettiği belli bazı statüleri, mevki ve konumları ve buna bağlı olarak rolleri, yetki ve sorumlulukları, itibar ve işlevleri vardır. Bireyin içinde yaşadığı toplum, üyesi bulunduğu gruplar, toplumdan öğrendiği değerler sistemi, davranış kuralları, toplumdaki konumu hakkındaki algısı, sosyal grup içindeki yeri, sırası vb. sosyo- kültürel sisteme ilişkin pek çok değişken, ister kaynak ister alıcı konumunda olsun, bireyi belirli sınırlar içerisinde iletişim kurmaya zorlar 7. 2) Mesaj (ileti, haber) Bilgi, duygu, düşünce, kanaat, tutum, davranış biçimlerinin alıcıya gönderilmek üzere kaynak tarafından ortak semboller kullanılarak kodlanmış haline mesaj denir. Konuşulan ortak dildeki kelimelerin sözle ya da yazıyla ifade Özgüven, Ethem, Görüşme Đlke ve Teknikleri, Đleri Mat., Đstanbul, 1980, s ; Krş. Gürgen, Haluk, Örgütlerde Đletişim Kalitesi, Der Yayınları, Đstanbul, 1997, s.14. Gürgen, Örgütlerde Đletişim Kalitesi, s.15. Gürgen, Örgütlerde Đletişim Kalitesi, s. 15; Krş. Cüceloğlu, Doğan, Đnsan Đnsana, Altın Kitaplar Basımevi, Đstanbul, 1979, s

5 Din-Đletişim Đlişkisi ve Dinî Đletişim Engelleri edilmesi, grafik ve şekiller, jest ve mimikler, mesajı kodlamada kullanılan birer sembol olabilir. Mesaj, bir bakıma kodlayıcı kaynağın alıcı tarafından algılanabilir nitelikteki fiziksel ürünüdür. Telaffuz ettiği ya da yazıya döktüğü kelimeler, çizdiği grafik, şekil ve resimler, yaptığı işaretler, el, kol ve başıyla yaptığı hareketleri, yüzünün aldığı renk ve şekil, vücudunun pozisyonu vb.nin ifade ettiği anlamlar kodlanmış birer mesaj olabilir 8. Mesajlar sadece sözel ya da sözel olmayan semboller kullanılarak kodlanabileceği gibi, her ikisinin birlikte kullanılmasıyla da kodlanabilir. Bir kimse konuşurken, anlam nakletmek için bir yandan kelimeleri kullanırken, bir yandan da bunu jest ve mimikleriyle, ses tonuyla, hatta susmasıyla destekleyebilir. Yani beden dilini de kullanırlar. Beden dili, birlikte kullanıldığı sözel iletişimi destekleyip etkisini artırabildiği gibi, tek başına kullanıldığında da, yerine göre sözel iletişimden çok daha etkili bir iletişim türü olabilir. Onu dinleyenler de, hem sözel sembolleri hem de sözel olmayan ipuçlarını alırlar ve onlara bir anlam verirler. Bir mesaj incelenirken üç husus dikkate alınır: Mesaj Kodu: Kod, insanlar tarafından bir anlam ifade edecek biçimde yapılandırılabilen semboller grubu demektir. Tek tek unsurları belli bir sistem ve kurallar çerçevesinde bir araya getirilmekle anlam ifade eden her şey bir koddur 9. Başta Türkçe, Đngilizce, Arapça vb. diller birer koddur. Dil, iletişimde en yaygın olarak kullanılan bir kod olmakla birlikte, başka kodlar da vardır. Mesela; müzik, resim, dans, hareketler, mimikler, trafik işaretleri, yol çizgileri, halı, kilim desenleri vb. birer koddur. Bir bestekâr duygularını aktarırken, kod olarak müziği kullanır, mûsikide nota denen sembolleri belli bir ölçü ve sistem dâhilinde bir araya getirerek anlamlar(melodiler) oluşturur. Bir mesaj kodlanacağında, öncelikle hangi kodun kullanılacağına, sonra, seçilecek kodun öğelerinin neler olacağına ve bunların yapılandırılmasında hangi metodun kullanılacağına karar vermek gerekir. Mesaj Đçeriği: Đçerik ya da muhtevâ, kaynağın, merâmını ifade etmek üzere kodladığı mesaj malzemesidir. Mesajın içeriğinin kendi içinde birtakım unsurları ve organizasyonu vardır. Mesajın unsurları düzenli bir biçimde organize edilmezse, kaynak ve mesaj ne kadar güçlü olursa olsun, iletişim etkili olmaz. Mesela, üç parça bilgi sunulacaksa, bunların mutlaka birbiriyle uyumlu biçimde ve belli düzen ve sıralamayla sunulması gerekir. Bir mesajın anlaşılmasının başka bir bilgiye sahip olmayı gerektirdiği durumlarda, mesaj içeriğini uygun bir biçimde düzenleyerek gerekli bilgi alt yapısı oluşturulmadan aktarılan mesajların, alıcı tarafından doğru kod açımının yapılması beklenemez. Mesela, bazı durumlarda mesaj malzemesinin organizasyonuna, mesajın muhtevası içinde sıkça tekrarlanacak olan, fakat alıcının yabancı olduğu kavramların açık seçik tanımlanmasıyla başlamak gerekebilir. Verilecek mesajın 8 9 Krş. Bal, Hüseyin, Đletişim Sosyolojisi, SDÜ Yayınları, Isparta, 2004, s.14. Krş. Usluata, Ayseli, Đletişim, Yeni Yüzyıl Kitaplığı, Cep Üniversitesi, Đstanbul, 1996, s. 15; Gürgen, Örgütlerde Đletişim Kalitesi, s

6 Hüseyin CERTEL doğru anlaşılması için alt yapı ve temel oluşturmaya yönelik bilgilerin öncelikle verilmesi icap eder. Mesaj Geliştirme: Mesaj geliştirme, kaynağın, kodları ve içeriği seçerken, düzenlerken ve gönderirken verdiği kararlardan oluşur. Kaynağın mesaj geliştirmesine etki eden en önemli etken ise, kendi kişisel özellikleridir. Kişilerin istidât ve kâbiliyetleri, tutumları, bilgi birikimleri, değerleri, alışkanlıkları, kültürleri ve toplumsal sistemde işgal ettikleri konumları, her konuda olduğu gibi, iletişimde de onların, belli seçimleri belli biçimde yapmalarını beraberinde getirir 10. Mesaj geliştirmeyi etkileyen bir diğer önemli etken de alıcıdır. Zira herhangi bir iletişim kaynağı, iletişim kurmakla, alıcısının istenen istikâmette bir davranışta bulunmasını, tutum takınmasını, kanaat edinmesini, bilgilenmesini, bir fikri kabul etmesini amaçlar 11. Bu itibarla başarılı ve etkili bir iletişim için, mesaj geliştirirken özellikle de içerik seçiminde alıcının bilgi, ihtiyaç ve ilgilerinin dikkate alınması gerekir. 3) Kodlama ve Kod Açma Kodlama, bir bilgi, düşünce, duygu, kanaat ve davranış biçiminin, kaynak tarafından başkalarının da anlayabileceği bir biçimde ifade edilerek iletime uygun ve hazır bir mesaj haline getirilmesidir 12. Dil, kodlama için en uygun ve önemli vasıtadır. Mesajın muhtevası her şeyden önce zihinde dil kullanılarak düşünce olarak tasarlandığına göre, jest, mimik, hareket, işaret vb. kodlama yollarının da aslında dile dayandığı söylenebilir. Kod açma, alıcının kendisine ulaşan mesajı algıladıktan sonra, yorumlayarak anlamlı bir biçime sokmasıdır. Mesajlar, kod açma yoluyla, kâğıt üzerindeki anlamsız işaretler ya da birtakım sesler ve görüntü sinyalleri olmaktan çıkarak anlam ifade eder 13. Đletişimin başarısının en önemli göstergesi, mesajın kod açımının, alıcı tarafından kaynağın ifade etmek istediği manada yapılmasıdır. Bunun gerçekleşmesi ise, büyük ölçüde kodlamanın kalitesine bağlıdır. Kaynakla alıcı tecrübe, yaşantı ve dil bakımından birbirlerine ne kadar yakınlarsa, iletişimde kodlama ve kod açımı o nispette başarılı olur. Nitekim hem iletişim kelimesinde paylaşım anlamı vardır, hem de iletişim olgusunun kendisi bir paylaşımdır. Kodlama ve kod açma ve buna bağlı olarak iletişim sürecinin sağlıklı ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde etkili olan unsurlardan birisi, izâfet (bağıntı) çerçeve sidir. Bağıntı çerçevesi, bireylerin sahip oldukları tüm bilgi birikimi demektir. Kaynak, alıcıya, onun bağıntı çerçevesinin dışında kalan Gürgen, Örgütlerde Đletişim Kalitesi,, s.17; Yüksel, Đletişim, s.9. Yüksel, Đletişim, s. 9; Geniş bilgi için bkz. Güvenç, Bozkurt, Đnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, 3. basım, Đstanbul, 1979, s.23-27, Krş. Gürgen, Haluk, Örgütlerde Đletişim Kalitesi, s ; Yüksel, Đletişim, s Gürgen, Örgütlerde Đletişim Kalitesi, s. 18; Yüksel, Đletişim., s

7 Din-Đletişim Đlişkisi ve Dinî Đletişim Engelleri alanlarla ilgili mesajlar gönderirse, mesela mesajı onun bilmediği bir dille kodlarsa ya da mesajın muhtevası, onun hiç bilgi sahibi olmadığı bir alanla ilgili olursa, kod açımı, dolayısıyla iletişim güçleşir veya hiç gerçekleşmez. 4) Kanal (oluk) Đletişim sürecinde kaynağın kodladığı mesajın fiziksel iletimi ile ilgili bir öğe olan kanal (oluk), mesajı kaynaktan alıcıya ulaştıran araçtır. Mesajın kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan kanallara iletişim araçları denir. Đletişim araçlarını farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Mesela; iletişim araçları (kanalları) kişiler arası iletişim araçları ve kitle iletişim araçları olarak ikiye ayrılabilir. Kaynak ile alıcı veya alıcıların yüz yüze gelmeleriyle gerçekleşen iletişimde, kişiler arası iletişim araçları ( söz, yazı, resim, fotoğraf, hareket, jest, mimik) kullanılmaktadır. Kitle iletişiminde ise, kaynak tarafından kodlanan bir mesajın; televizyon, radyo, film, gazete, internet, toplu SMS, elektronik posta vb. kitle iletişim araçlarıyla alıcılara iletilmesi söz konusudur 14. Kitle iletişiminde kullanılan kanallar, kaynağa, mesajı çok sayıda alıcıya kısa sürede ulaştırma imkânı sunar. Alıcı, mesajı algılama ve kod açmayı duyu organlarını kullanarak gerçekleştirdiğine göre, iletişim kanalları, mesajın hitap ettiği ya da algılandığı duyu organlarına göre de sınıflandırılabilir. Bir mesaj işitilebilir, görülebilir, dokunulabilir nitelikte olabilir 15. Đletişim sürecinde bu kanallardan ne kadar çoğu kullanılırsa, bir başka ifadeyle mesaj ne kadar çok duyu organına hitap ederse, iletişim o nispette etkili olur. 5) Alıcı Alıcı, mesajı alan kişi ya da kişilerdir 16. Alıcılar dinleyiciler olabileceği gibi, okuyucular da olabilirler. Alıcılar mesajı, organize olmuş ses ya da ışık dalgalarından oluşan semboller halinde algılayıp aldıktan sonra, kendi değer yargıları ve ihtiyaçlarına uygun biçimde değerlendirir, kod açımını yaparlar. Đletişimin amacına ulaşması için alıcı merkezli olması gerekir. Bu, konunun, kodun, içeriğin, sembollerin ve kanalın seçimi vb. iletişim sürecinin her aşamasında, alıcıların sosyal statü ve konumlarının, bağıntı (izâfet) çerçevelerinin, bilgi düzeylerinin, ilgi, ihtiyaç ve istidâtlarının, inanç, düşünce, değer ve tutumlarının, hangi iletişim araçlarına daha duyarlı olduklarının, iletişim beceri ve deneyimlerinin, benlik algılarının, hayat felsefelerinin bilinmesi ve dikkate alınmasıyla olur. Zira bu özellikler, alıcıların mesajı algılama, değerlendirme ve kod açımını yapmalarında etkin rol oynarlar. Pratikte ise, alıcıların özelliklerinin çoğu zaman göz ardı edildiği, ya konunun Gürgen, Örgütlerde Đletişim Kalitesi, s ; Yüksel, Đletişim., s Krş. Đletişim, a.g.e., s.12; Gürgen, Örgütlerde Đletişim Kalitesi, s Krş. Ergin, Akif- Birol Cem, Eğitimde Đletişim, Anı Yayıncılık, Ankara, 2000, s. 147; Yüksel, Đletişim, s ; Gürgen, Örgütlerde Đletişim Kalitesi, s

8 Hüseyin CERTEL veya kaynağın konu hakkındaki bilgi ve yeteneklerinin ya da iletişim kanalının ön plâna çıkarıldığı sıkça görülmektedir. Đletişim sürecinin sağlıklı işlemesi ve amaçlarına ulaşmasında, alıcının iletişim becerileri önemli rol oynar. Eğer alıcının dinleme, okuma ve düşünme yeteneği yoksa veya yetersizse, ya kod açımını hiç yapamaz ya da eksik veya yanlış yapar. Alıcının kendisine, kaynağa ve mesajın içeriğine karşı geliştirdiği olumlu-olumsuz tutumları da, kod açımında etkili olur. Burada temas edilmesi gereken bir husus da, alıcı ile hedef kitle arasındaki farktır. Mesajın ulaştığı herkese alıcı denebilir. Hedef kitle, kaynağın mesaj göndermekle özellikle etkilemek, belli istikamette duygu, düşünce, tutum ve davranış değişikliği meydana getirmek istediği kişi ya da kişilerdir 17. 6) Geri Bildirim (yansıma-feed-back ) Geri bildirim, alıcı ya da alıcıların kaynağın mesajına verdiği olumlu ya da olumsuz tepki veya cevaptır. Bir alıcı, bir mesajı alıp kodlarını çözerek ona bir anlam verdikten sonra, kendisi bir kaynak durumuna dönüşür. Aldığı mesaja bir tepki olarak sözlü, yazılı ya da beden ve yüz ifadesi olarak hazırladığı cevabî mesajı, bir kanal vasıtasıyla, yeni alıcı durumunda olan eski kaynağa gönderir. Böylece, iletişim süreci içinde kaynak ile alıcı, bir bakıma yer değiştirmiş olur. Geri bildirim yoluyla kaynağa ulaşan olumlu ya da olumsuz cevabî mesaj, ona, gönderdiği mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı ve yeterince etkili olup olmadığı konusunda bilgi verir, kendi kendisini kontrol etme ve alıcıya göndereceği yeni mesajları bu geri bildirimi dikkate alarak, onun ihtiyaç ve tepkilerine göre düzenleme ve iletişimin etkinliğini artırma imkânı sağlar 18. Olumlu geri bildirim (yansıma), kaynağa, mesajının doğru anlaşıldığını, iletişimle gerçekleştirmek istediği amaca ulaştığını, beklenen etkinin gerçekleştiğini bildirirken; olumsuz geri bildirim ise, iletişimin amacına ulaşmadığını, beklenen etkinin gerçekleşmediğini gösterir. Bir de geri bildirim ya da yansıma, alıcının iletişim sürecine aktif olarak katılmasına imkân sağlayarak, hem iletişimi sıkıcı olmaktan kurtarır, hem de onu, etkileri ölçülemeyen tek yönlü bir etkinlik olmaktan çıkarıp iki yönlü bir süreç haline getirir 19. Kaynağa ulaşma süresi bakımından yansıma (geri bildirim), gecikmeli ve gecikmesiz olarak ikiye ayrılabilir. Kaynak, mesajı gönderdikten hemen sonra olumlu- olumsuz tepkileri alabiliyorsa, bu gecikmesiz yansımadır. Kişiler arasında yüz yüze gerçekleştirilen iletişimde gecikmesiz yansıma söz konusudur Yüksel, Đletişim., s. 13. Krş. Özgüven, Ethem, Görüşme Đlke ve Teknikleri, Đleri Matbaası, Ankara, 1980, s. 15; Ergin, Akif- Birol, Cem, Eğitimde Đletişim, Anı Yayıncılık, Ankara, 2000, s.155 vd. ; Oskay, Ünsal, Đletişimin ABC si, 3. Basım, Der Yayınları, Đstanbul, 2001, s Krş. Tayfun, Recep, Etkili Đletişim ve Beden Dili, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007, s.15; Gürgen, Örgütlerde Đletişim Kalitesi, s

9 Din-Đletişim Đlişkisi ve Dinî Đletişim Engelleri 20. Zira bu tür iletişimde kaynakla alıcı arasında fiziksel bir yakınlık bulunmaktadır. Kitle iletişim araçlarında olduğu gibi, alıcıların tepkilerinin, ancak aradan belli bir zaman geçtikten sonra kaynağa ulaşması ise, gecikmeli geri bildirimdir. Geri bildirimin gecikmeli ya da gecikmesiz oluşu, kullanılan kanalın yapısıyla ilgili bir durumdur 21. Mesela, kişiler arası iletişim kanallarında mesaja anında geri bildirimde bulunma imkânı varken; kitle iletişiminde kullanılan radyo, televizyon, gazete vb. kanallarda verilen mesajlara tepki mahiyetinde yazılan mektupların yazımı ve ulaştırılması, telefonla ulaşılmak istenildiğinde numaranın bulunması, aranması ve düşürülmesi, televizyon kanalının yayınını protesto etmek ya da onaylamak amacıyla seyredilme oranının düşürülmesi ya da artırılması, ancak aradan belli bir zamanın geçmesiyle mümkün olabilmektedir. 7) Gürültü (engeller) Đletişimin istenilen şekilde gerçekleşmesini engelleyen her türlü etken bir iletişim engelidir. Bir başka ifadeyle, mesajın iletimine ya da alıcıya ulaşan mesajın doğru algılanması ve anlamlandırılmasına mâni olan her şey, engel (gürültü) olarak adlandırılır. Mesajın uygun ve yeterli sembollerle kodlanmaması, gereksiz tekrarlar, imlâ ve noktalama hataları, anlatım bozuklukları ve cümle düşüklükleriyle muhtevâsının bozulması ya da değişmesi, kanalda mesaj iletimini engelleyen aksaklıkların bulunması, alıcının mesajı yanlış çözümlemesi veya anlamlandırması birer gürültüdür. Şu halde gürültü ya da engeller bazen kaynaktan, bazen kanaldan, bazen alıcıdan, bazen de iletişim ortamından kaynaklanabilir. Yani bu engeller fiziksel ve teknolojik, fizyo-nörolojik, sosyo-psikolojik, sosyo-kültürel nitelikte olabilir 22. Fiziksel ve teknolojik nitelikte olanlar, mekanik olarak mesajın iletilmesine engel olurlar. Böylece mesaj ya hiç iletilemez yahut mekanik bir gürültü yüzünden iletişim kesilebilir, mesaj tam iletilmez, ya da zamanında yerine ulaşmaz. Yüz yüze yapılan iletişimde ortamın gürültülü, havasız, soğuk vb. oluşu, telefon konuşmalarında hatlarda parazit olması, radyo ve televizyon kanalıyla iletişimde, olumsuz hava şartları sebebiyle ses ve görüntü kalitesinin bozulması, faks cihazının yazdığı mesajın okunaklı olmaması, elektronik iletişim hatlarındaki yetersizlikler, hatların meşgul olması, iyi düzenlenmeyen web sayfaları, yanlış kodlanan mesajları etkin iletişimi engelleyen fiziksel faktörler olarak değerlendirilebilir. Bu tür engellerin giderilmesi ve arızaların tamiri nispeten kolaydır. Önemli olan sosyo-psikolojik engellerdir 23. Şimdi bu engellerden başlıcalarına kısaca temas edelim: Krş. Tayfun, a.g.e, s. 16; Gürgen. a.g.e., s.24; Yüksel, Đletişim, 16. Yüksel, Đletişim, s. 16. Krş. Tayfun, Recep, Etkili Đletişim ve Beden Dili, s. 17. Eren, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 5. Bas., Beta Basım Yayım Dağıtım, Đstanbul, 1998, s

10 Hüseyin CERTEL a) Kişisel Engeller: Đletişimin iki temel unsuru olan kaynak ve alıcı, her ikisinin de amacı etkin bir iletişim olsa bile, bilerek veya bilmeyerek bizzat kendileri etkin iletişimin önündeki birer engel olabilirler. Kaynak ve alıcının kişisel arzu ve istekleri, değer yargıları, alışkanlıkları, bilgi düzeyleri, tecrübeleri, ilgileri, anlama ve algımla kapasiteleri, yetenekleri, kültürleri, duyguları, tutumları, önyargı ve saplantıları birbirinden farklı olabilir. Bu farklılıklar, sadece kaynağın kod, sembol, muhteva ve kanal seçimini etkilemekle kalmaz; alıcının kod açımını ve mesaja vereceği tepkinin olumlu, olumsuz ya da kayıtsız kalma şeklinde olmasını da belirler. Alıcı, kaynağın gönderdiği her şeyi algılayamayabilir, ona kaynakla aynı değer ve önemi vermeyebilir. Ayrıca alıcının kaynağa olan inancı, güveni, sevgisi, önyargı ve tutumları da, kişi ya da kurumlardan gelen mesajların farklı şekillerde anlamlandırılmasına ve gösterilecek tepkinin belirlenmesine etki eder. Bundan başka iletişim anında, alıcının içinde bulunduğu açlık, uykusuzluk yorgunluk, dalgınlık, üzgünlük vb. psiko-fizyolojik şartlar da, iletişimi engelleyen kişisel faktörler arasında sayılabilir. b) Dil Güçlükleri: Dil, en çok kullanılan ve en önemli iletişim aracıdır. Etkili iletişim, kaynağın gönderdiği mesajın, alıcıya niteliği bozulmadan ulaşması ve içeriğine kaynakla alıcının aynı anlamı vermeleriyle gerçekleşir. Oysa bir dildeki pek çok kelimenin birbiriyle hiç ilgisi olmayan birden fazla anlamı olabileceği gibi, bir kelime ya da kavrama kaynakla alıcı farklı anlamlar verebilir, hatta alıcı, kaynağın kullandığı kelime ve kavramları hiç bilmiyor olabilir. Bunun için kaynak, mesajı kodlarken kendisini alıcının yerine koyarak, onun tanıdığı kelime ve sembolleri seçmeli, yerine göre anlaşılmasında güçlük çekilebilecek kelime ve kavramları herkesçe bilinen kelimelerle tanımlamalı, yerine göre kelimelerden oluşan yazılı ve sözlü mesajları şemalar, grafikler ve resimlerle destekleme yoluna gitmelidir. Bunun yanında yüz yüze iletişimde beden dili denilen yüz ifadeleri (tebessüm etme, gülme, somurtma), mimikler, tokalaşma vb. leri, dil ile ifade edilenlerden daha etkili olabileceği gibi, onların doğru anlaşılması ve anlamlandırılmasına da yardımcı olurlar 24. Dolayısıyla sözlü iletişimin beden diliyle desteklenmesi, kaynağın samimiyetini gösterir, kod açımına yardımcı olur ve iletişimin etkinliğini artırır. c) Dinleme Yetersizliğinden Kaynaklanan Güçlükler: Dinleme, çok önemli bir iletişim becerisidir. Günlük hayatımızın büyük bir bölümünü dinlemekle geçiririz. Ancak dinleme aynı zamanda zor bir iştir. Đnsanlar genelde bu iş için fazla çaba sarf etmez, konuşulan her şeyi aynı dikkat ve özenle dinlemezler. Zira kulağımıza gelen her ses uyaranını aynı dikkatle dinlersek, sinir sistemimiz bozulur, bunun için sinir sistemiz kendini korumak için dikkati her zaman yoğunlaştırmaz. Dinleme işitmekten farklı bir şey olup, hususi bir gayreti ve yoğunlaşmayı gerektirir. Kişilerarası ilişkilerde, kalitenin asıl belirleyicisi 24 Krş. Eren, Örgütsel Davranış, s

11 Din-Đletişim Đlişkisi ve Dinî Đletişim Engelleri dinleme becerileridir. Karşılıklı etkili dinlemenin olmadığı yerde, sağlıklı bir iletişim sürecinden bahsetme imkânı yoktur. Etkin iletişim, etkin dinleme ile gerçekleşir. Ancak insanların zayıf noktalarından biri, iyi dinleyici olmamalarıdır 25.Nitekim çoğumuz, iletişim sürecinde dikkatimizi, karşımızdakinin ne dediğinden çok, kendi kafamızdaki düşünceleri aktarmaya yoğunlaştırır; karşımızdakinin sözünü tamamlamasına bile fırsat vermeyiz. Oysa ister günlük hayatın doğal akışı içerisinde, ister iş ve okul benzeri ortamlarda olsun, etkili bir iletişimin gerçekleşmesi, etkili dinlemenin başarılması ile mümkündür. d) Önyargılar ve Algıda Seçicilik: Pek çok kimsenin sağlıklı ve yeterli bir bilgi ya da tecrübeye dayansın veya dayanmasın, çeşitli olay, olgu, obje, kişi ve konularda değişmesi zor peşin hükümleri ve değer yargıları vardır. Bu tür yargıların olumsuz etkileri iletişimde de kendini gösterir. Bunlara alıcının, bilerek veya bilmeyerek mesajın tamamını veya bir kısmını algılamaması (algıda seçicilik) da eklenince, iletişimin etkinliği önemli ölçüde engellenebilir. Zira insanların, kendilerine ulaşan uyaranların bir kısmını ihmal ederek, özellikle algılamak istediklerini seçip onlar üzerinde odaklandıkları, algısal tamlama yoluyla organize edip tekleşmiş bütünler haline getirdikten sonra, onları, kendi kişisel özellikleri ve toplumsal etkilenmeler çerçevesinde yorumladıkları bir gerçektir 26. Alıcı, kaynağa karşı birtakım önyargıları ve buna bağlı olarak geliştirdiği olumsuz duygu, düşünce ve tutumları varsa, ona güvenmiyorsa, ondan gelecek mesajları ya hiç algılamayacak ya da niyet okuma yoluna giderek mesaja, onun kastettiğinin dışında bir anlam yükleyebilecektir. Etkin iletişimi olumsuz etkileme bakımından bu önyargıları, alıcının kaynağa, kaynağın alıcıya ya da her ikisinin mesajın içeriğine ve iletişim kanalına karşı geliştirmiş olmaları fark etmez. B) ĐLETĐŞĐM TÜRLERĐ Đletişim, farklı kriterlere göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Mesela gerçekleşme biçimi esas alındığında kişiler arası iletişim sözlü (verbal) ve sözsüz (non-verbal) olarak ikiye ayrılır. Sözlü ya da sözel iletişim, dil kullanılarak sözle veya yazıyla gerçekleştirilir. Sözlü iletişim daha ziyade konuşma olarak ele alınır. Bunun yazıyla gerçekleştirilmesinde ise, yazı, resim, grafik, karikatür ve şekiller kullanılır. Sözsüz iletişim jestler, mimikler, renkler, giysiler vb. kullanılarak gerçekleştirilir Sweeney, R. Neil, Zirveye Tırmanma Yolları, Çev.: Yakut Eren, Đlgi Yayıncılık, Rota Yayın ve Dağt., Đstanbul, 1989, s.36. Tayfun, Etkili Đletişim ve Beden Dili, s.68. Geniş bilgi için bknz. Gürgen, Örgütlerde Đletişim Kalitesi, s vd. 137

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MKÜ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY

MKÜ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY MKÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ REKREASYON LİDERLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY 1 1. İLETİŞİM

Detaylı

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4C0118 HUMANITIES Received: May 2011 Accepted: October 2011 Ahmet Güneş Series : 4C Cumhuriyet University

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

TÜRKİYE DE İLETİŞİM TEKELİ ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

TÜRKİYE DE İLETİŞİM TEKELİ ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İLETİŞİM TEKELİ ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Derya TANER Tez Danışmanı:

Detaylı

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM DERSİN İÇERİĞİ İşletmelerde en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 Değerli öğrenciler sizler için hazırlanan bu notta aşağıdaki konulara ilişkin bölümler bulunmaktadır. 1. İletişim nedir?

Detaylı

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri 1 BÖLÜM 1 Giriş 1.1. İletişim 1.1.1. Tanım ve Genel Açıklamalar Latince communis sözcüğünden türetilen communication sözcüğünün

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 401 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması A Field Research Aiming to Determine The Characteristics of President

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN 0 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ

DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN 0 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BİLİM DALI DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN 0 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ Muammer

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ

ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ Yard. Doç. Dr. Turgay GÜNDÜZ Uludağ Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ERGENLĐK NEDĐR? ERGENLĐK ÇAĞININ GENEL ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR? Ergenlik, çocuklukla yetişkinlik

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

ERGENLERLE ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM. Rukiye KARAKÖSE. (Danışman Psikolog)

ERGENLERLE ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM. Rukiye KARAKÖSE. (Danışman Psikolog) ERGENLERLE ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM Rukiye KARAKÖSE (Danışman Psikolog) Bu kitapçık, TÜRKĐYE ĐLAHĐYAT TEDRĐSATINA YARDIM EDEN DERNEKLER FEDERASYONU yayınıdır. Para ile satılmaz. Editör Şaban KARAKÖSE Ankara, 1.

Detaylı

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ Mehmet Akif Özer Özet Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için dış

Detaylı