TÜRKİYEDE MAHALLE YÖNETİMİ 2013 ARAŞTIRMASI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYEDE MAHALLE YÖNETİMİ 2013 ARAŞTIRMASI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ"

Transkript

1 TÜRKİYEDE MAHALLE YÖNETİMİ 2013 ARAŞTIRMASI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü TODAĠE de düzenlenen Türkiye de Mahalle Yönetimi Çalıştayı kapsamında, arasında kapatılacak belediye baģkanları ile köy ve mahalle muhtarlarının da bulunduğu katılımcıların, önceden belirlenen gruplara dağılımı sağlıklı bir Ģekilde sağlanmıģtır. Toplamda 70 kiģinin katıldığı ÇalıĢtayın her bir oturumunda moderatörlük yapmak üzere Prof. Dr. Kamil Ufuk BĠLGĠN, Doç. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLġEN, Doç. Dr. M. Kemal ÖKTEM, Dr. Ġlker GÜNDÜZÖZ; oturumların organizasyonu için Dr.Uğur SADĠOĞLU; oturumlararası koordinasyon ve genel raportörlük için Asistan Vahide Feyza URHAN ve çalıģtay oturum raportörlükleri için Gazi ve Hacettepe üniversiteleri Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinden Batuhan PARMAKSIZ, Berna ÇAKIR, Elif YILMAZ, Esin DURAN, Ġbrahim SEVGEL, Ġrem Nihan AK, KürĢad KAYA, Meltem SĠPAHĠ, Merve BAġER, Oğuzhan GENÇ, Ömer Bertan ÇAM, Tansu SARIKAYA görev almıģtır. ÇalıĢtayın Yeni Büyükşehir Belediye Modeli Çerçevesinde Mahalle Yönetimine İlişkin Sorunlar, Hizmete İlişkin Sorunlar ve Özlük Haklarına İlişkin Sorunlar baģlıklı gruplara, katılımcıların dağılımları dengeli olurken; Teşkilat ve Görevlere (Mevzuata) İlişkin Sorunlar a katılımın, daha yoğun olduğu görülmüģtür. ÇalıĢtay da katılımcılar tarafından grup ayrımı yapılmadan bazı hususlar, defaatle vurgulanmıģtır. Bunların baģında Mahalle yönetimi için ayrı bir kanun çıkarılarak yetki, görev ve sorumluluk alanlarının açık bir Ģekilde belirlenmesi gerektiği gelmiģtir. ÇalıĢtay grup oturumlarında ortaya çıkan görüģ ve öneriler, tüm katılımcılar önünde grup moderatörleri tarafından özetlenip, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra Türkiye de Mahalle Yönetimi Çalıştayının aģağıdaki toplam 94 adet sonuç ile 50 adet çözüm ve öneriye ulaģılmıģtır:

2 1. GRUP: YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MODELİ ÇERÇEVESİNDE MAHALLE YÖNETİMİ SORUNLARI Doç. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLġEN in moderatörlüğünde gerçekleģtirilen ve toplam 14 katılımcının görüģleriyle katkıda bulunduğu Yeni Büyükşehir Belediye Modeli Çerçevesinde Mahalle Yönetimine İlişkin Sorunlar grubunda Ģu hususlar dile getirilmiģtir: sayılı Kanun un hazırlanıģ sürecinde belde belediye baģkanları ve köy muhtarlarının görüģlerinin yeterince alınmadığı; Kanun yayınlandıktan sonra da gerek ĠçiĢleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği gerekse muhtar dernekleri tarafından yapılan bilgilendirmelerin yetersiz kaldığı; 2. Bütün büyükģehirlerin tek bir statüde toplanması ve her ilde aynı Ģekilde beldelerin ve köylerin kapatılmasının hatalı olduğu (Ġstanbul, Ankara, Ġzmir vb. büyükģehirlerin sorunlarıyla kırsal özellikleri ağır basanların sorunları farklı olabilir); 3. Ġl Özel idaresinin 30 ilde kaldırılmasının çok da yerinde bir karar olmadığı; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün geçmiģte yapmıģ olduğu hizmetlerle karģılaģtırıldığında Ġl özel idaresinin ve de köylere hizmet götürme birlikleri ve KÖYDES in baģarılı uygulamalar olduğu; 4. Sınırlı mali kaynak ve personele sahip olan az nüfuslu belde belediyelerinin hizmet götürme kapasitelerinin çok düģük olması nedeniyle kaldırılmasının doğru olduğu; bu beldelerde yaģayan halkın ilgili ilçe belediyesinden daha iyi hizmet alması beklentisinin karģılanabilmesi için buralarda büyükģehir belediyesi hizmet Ģubesi veya birimi açarak bu hizmetleri koordine edebileceği (ancak, il ya da ilçe merkezinden çok uzakta bulunan beldelerin korunması-çevresindeki diğer belde ve köylerle birleģtirilerek- ve böylece üçüncü kademe belediye teģkil edilmesi mümkün olabilir. Bunun mümkünse istisnai tutulması ve çok da yaygınlaģtırılmaması veya büyüyecek belde belediyelerinin ilçeye dönüģtürülmesi); 5. Bir beldenin tek bir mahalleye dönüģtürülmesinin yönetilebilirlik açısından sorunlu olduğu; 6. Ġlçe merkezinden uzakta yer alan köylere hizmet götürülmesi (su tesisatlarının acil onarımı, karla mücadele, itfaiye, çöp toplanması vb.) konusundaki tereddütler ve hangi hizmetlerin hangi tür belediye tarafından yerine getirileceği konusundaki muhtarlar

3 arasında bilgi eksikliği mevcutken, Köylerin tüzelkiģiliklerinin kaldırılarak mahalleye dönüģtürülmesinin daha sorunlu olacağı; 7. Özellikle KÖYDES Projesi sayesinde köylerin altyapı durumunun küçük beldelerden daha iyi olsa da mahalleye dönüģecek köylere belediye tarafından hizmet götürülmesinde siyasal faktörlerin rol oynayabileceği; 8. Kapatılacak belde belediyelerinin ve köylerin mal varlıklarının tasfiyesinde dikkatli davranılması; yerel varlıkların mutlaka yerelde bırakılması gerektiği; 9. Köy muhtarlarının hukuki statüsü ve etkisiyle mahalle muhtarınınkini karģılaģtırmanın güçlüğü (mahalle halkının çıkarının korunması açısından Köy muhtarının dava açma yetkisi ortadan kalkmasının yaratacağı sakınca ve evlendirme yetkisinin de ortadan kalkmasıyla özellikle merkeze uzak mahallelerden bu iģ için ilçeye geliģ-gidiģ maliyetinin yükselmesi); 10. Kamuoyunda "pergel düzenlemesi" olarak bilinen 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu nun Geçici 2. maddesi uyarınca daha önceden tüzelkiģiliği kaldırılan birimlere götürülen hizmetin miktar ve kalitesi konusunda kimi yerlerde hizmet kalitesinin arttığı kimi yerlerde ise tersinin olduğu; 11. BüyükĢehir modelinin belde belediyeleri ve köyleri kapatmak suretiyle il merkezinde seçilmiģ yerel krallar yaratılacağı; 12. Köylerin kapatılmasının ulusal düzeyde tarım ve hayvancılığın geliģtirilmesine ve korunmasına engel teģkil edebileceği; 13. Belde ve köyler kapatılıp mahalleye düģtürülecekse mutlaka mevcut mahalle yönetiminin yetki ve gelir açısından güçlendirilmesi gerektiği; sayılı Belediye Kanunu nun 9. maddesindeki muğlaklığın giderilerek mahalle yönetimlerinin belediyeden hak ettikleri yardımın almaları sağlanması; 15. Mahalle yönetimiyle ilgili kapsamlı bir Kanun un çıkartılması gereği; 16. Mahallelerin nüfus oranlarının en alt ve üst olarak belirlenmesi; Pergel düzenlemesinin anayasal güvence altına alınmasıdır. 2. GRUP: TEŞKİLAT VE GÖREVLERE (MEVZUATA) İLİŞKİN SORUNLAR

4 Dr. Ġlker GÜNDÜZÖZ ün moderatörlüğünde gerçekleģtirilen ve toplam 23 katılımcının görüģleriyle katkıda bulunduğu Teşkilat ve Görevlere İlişkin Sorunlar grubunda Ģu hususlar dile getirilmiģtir: 1. Mahalle muhtarlığının son mevzuat değiģiklikleriyle önemli ölçüde yetki ve görevler noktasında yıprandığı ve reforme edilmeye ihtiyaç duyulan bir noktaya geldiği (Özellikle 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu nun kabulünden sonra muhtarlık görevlerindeki azalma nedeniyle muhtarlık gelirlerinde önemli düģüģler söz konusu olmuģtur); 2. Muhtarlığın fonksiyonel olabilmesi ve sürdürülebilir bir idari birim olarak kamu yönetimi sistemi içerisinde yerini koruyabilmesi için görev ve gelirlerinin yeniden tanımlanması; 3. Görev ve sorumluluklarla paralel olmayan yetkiler sonucunda Muhtarların çeģitli mevzuatla pek çok görev ve sorumlulukla karģı karģıya bırakılmasına rağmen bunlarla özdeģ yetki verilmemesi; 4. Mevzuat alanında yaģanan son geliģmelerle muhtarların fiilen iyice zayıflayan bir kurum olması; 5. Mahalle muhtarlarının görevlerinin yeniden tanımlanması ve bu görevleri etkin bir Ģekilde yürütmeleri için yaptırımları da içeren yetkiler verilmesi (Ör, Kabahatler Kanunu ve Ġmar Kanunu gibi kanunlarda muhtara çeģitli yetkiler tanınması); 6. Muhtarların yeniden tanımlanması yapılırken belediye ve merkezi hükümet teģkilatıyla iliģkilerinin net bir Ģekilde mevzuatla belirlenmesi; 7. Kanunların ayıklanarak iģlevsiz kalan görevlerin çıkarılması ve yeni görevlerin tanımlanması; ayrıca, mevzuatta yer alan çeliģkilerin ortadan kaldırılması; 4541 sayılı Kanun baģta olmak üzere tüm kanunların gözden geçirilerek temel bir muhtarlık kanunu (kod kanunu) nun oluģturulması; 8. Mahalle muhtarlığının güçlendirilmesi için tüzel kiģilik kazanması; 9. Muhtarların e-devlet uygulamalarının geliģtiği günümüzde bu sisteme daha fazla entegre olmalarının sağlanması;

5 10. Bazı küçük yerel hizmetlerin belediyeler tarafından mahalle muhtarlıklarına bırakılması; 11. Belediyelerle daha iģlevsel iliģkiler kurulabilmesi için belediye meclisine üyelik, belediye hizmet binasında muhtarlık ofisi oluģturulması ya da yatırım planlamalarında ilgili mahalle muhtarlığının kararlara katılımını sağlayacak mekanizmalar geliģtirilmesi; 12. Demokratik katılım mekanizması açısından azalara bu yapılanmada icrai roller de içerecek düzenlemeler yapılması; 13. Kent konseyi gibi demokratik mekanizmaların yapısal ve iģlevsel olarak geliģtirilmesi; 14. Nüfus Kanunu ndan kaynaklanan sorun alanlarının düzeltilmesi (Muhtarların ikametgâh ilmühaberi, nakil bildirimi gibi düzenlemelerde eskiden olduğu gibi daha aktif olarak sistemin içerisinde yer alması; Form D, form C uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi); 15. Fakirlik ilmühaberi düzenleme fonksiyonunun gözden geçirilmesi (SOYBĠS sistemine entegrasyonun düģünülmesi); 16. Muhtarlıkların turizm enformasyon bürosu olarak dizayn edilmesi; sayılı Belediye Kanunu nun 9. maddesindeki muğlaklığın düzeltilmesi; 18. Muhtarlıkların 6360 sayılı Kanunla kırsal ve kentsel olmak üzere çeģitli niteliklerde idari yapılar olarak ortaya çıkması nedeniyle mahalle muhtarlığı için kademelenme ve bu kademelenmeye dayalı görev, yetki ve gelir sınıflaması; 19. Yasa yoluyla Tek Bir Muhtar Birliği nin kurulması; 20. Kırsal mahalleler için köy tüzel kiģiliklerinin bir süre daha devam etmesi; 21. Bazı yerel hizmetlerin ve merkezi hükümet hizmetlerinin görülmesinde ilk baģvuru noktası olarak muhtarlıklar ön plana çıkarılması; 22. Muhtarların görevlerini sağlıklı bir Ģekilde yürütebilmeleri için buna paralel yetki ve gelirlerin tanımlanması ve vatandaģla harç iliģkisinin ortadan kaldırılmasıdır. 3. GRUP: HİZMETE İLİŞKİN SORUNLAR

6 Prof.Dr. Kamil Ufuk BĠLGĠN ĠN moderatörlüğünde gerçekleģtirilen ve toplam 16 katılımcının görüģleriyle katkıda bulunduğu Hizmete İlişkin Sorunlar grubunda Ģu hususlar dile getirilmiģtir: 1. Sunulan hizmetlerin karģılığında ücret alınmaması; 2. Engellilerin, yatalakların, yaģlıların ve raporluların kayıt zorluğuna çözüm getirilmesi; 3. Mahallede, boģanan çiftlerin muhtar tarafından bilinmemesi (Hülle boģanmaları); 4. Sosyal Hizmetlerden alınan bakıcı aylıklarının mahalle muhtarına bildirilmemesi; 5. Hizmetlerin sunumunda yerel yönetimlerin üzerlerine düģenleri yapmaması; 6. Yerel yönetim meclislerinde mahalle hizmetine iliģkin söz hakkı verilmemesi; 7. Hizmet giderlerinin karģılanmaması; 8. Hizmetler için yetki verilmemesi; 9. Resmi tebligatlara iliģkin hizmetlerde PTT ve tebliğ edilenden sorunların giderilmesi; 10. MERNĠS hataları sonucu mahallede oturanların tam olarak bilinememesi; 11. Nüfus Müdürlüğünün mahalleye iliģkin bilgilerin görülememesi; 12. Mahalleye taģınan vatandaģın Form C leri muhtardan alması veya onaylatması; 13. Form D gereği isim ve adres kontrolünün zorluğu ve Form D kontrolünün yapılamaması sonucu muhtarların mahkemeye çağrılıp ve yargılanması; 14. Mahkeme ile muhatap olunduğunda zor durumda kalınması; 15. Mahkeme, icra, vergi dairesi kararlarından dolayı muhtardan cevap istenmesi sorunu; 16. Emlak Rayiç bedellerinin belirlenmesi komisyonu üyeliğinin zorluğu; 17. VatandaĢ beyanıyla Nüfus Müdürlüklerince kayıt yapılması sonucu ortaya çıkan sorunlar; sayılı Kanun un 9. maddesi gereği belediye tarafından ayni yardımların yapılmaması ve nakdi yardıma da ihtiyaç duyulması;

7 19. Hizmet yerinin yetersizliği; 20. Hizmette sınır yoktur anlayıģıyla vatandaģın hizmet beklentisine girmesi sorunu (Örneğin, mahallede görülen sahipsiz, baģıboģ sokak hayvanları sorunu; mahalledeki gürültü nedeni horoz sesi, araç sesi, hatta uçak sesi vb. gürültülerden rahatsızlık duyanların muhtardan istek ve Ģikayette bulunması); 21. Mahalleye iliģkin, belediye altyapı vb. hizmetleri hakkında muhtara bilgi verilmemesi; 22. Mahallelerde ulusal veya özel amaçlı ancak resmi izinli faaliyetler hakkında muhtara bilgi verilmemesi (Örneğin, Ġstanbul/Beykoz Kavacık ta çekilen filim vb.); 23. Mahalleye kurulan baz istasyonlarının muhtarın bilgisi dahilinde olmaması; 24. ĠĢyeri açıldığında muhtara bilgi verilmemesi; 25. Kimlerin mahalleye geldiğinin veya kimlerin mahalleden ayrıldığının bilinmesi açısından Nakil ilmühaberinin alınmasının zorunlu kılınması; 26. Sisteme kayıtlı olan muhtarların Nüfüs kayıt örneği belgesini vermesi; 27. Arabuluculuk görevi verilmesi; 28. Muhtarlıklara mahallede ki haksız hadiselere karģı mahallenin hukuk nezdinde savunması için ilçelerde kaymakamlıklar, illerde valiliklerden belirli oranda hukuki destek verilmesidir. 4. GRUP: ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN SORUNLAR

8 Doç. Dr. M. Kemal ÖKTEM in moderatörlüğünde gerçekleģtirilen ve toplam 17 katılımcının görüģleriyle katkıda bulunduğu Özlük Haklarına İlişkin Sorunlar grubunda Ģu hususlar dile getirilmiģtir: 1. ĠĢ yoğunluğu, iģ yükü problemleri, bütün muhtarların aynı derecede (statüde) sayılması gibi ölçeğe (nüfus) yönelik sorunların mevcudiyeti; 2. Kendilerine ait bir kanunlarının olmaması, yasal düzenlemelerin yetersizliği; 3. Görev alanının belirsizliği; 4. Belediyelerin eksiklerinin muhtar tarafından karģılanmasının beklenmesi; 5. Sigorta sorunu (BAĞKUR mu olmalı SSK mı? Primlerin ödenememesi durumu vb. muhtarların borçlanması); 6. Alınan ödeneğin azlığı; 7. Geçim yetersizliği ve gizli masraflar (Ör, düğünlere gitmek ve hediye takamama) sorunu; 8. SeçilmiĢ-atanmıĢ çatıģmaları (özlük haklarının saptanmasında rol belirsizliği), 9. Seçimle göreve gelmesine rağmen diğer seçilmiģlerin özlük haklarına sahip olamama (ör, ikinci emeklilik hakkı); 10. Emeklilik sorunu olarak emekli muhtarların ödeneklerinin kesilmesi; 11. E-devlet sisteminde kayıt yapma hakkının olmaması; 12. Nimet külfet dengesinin sağlanamaması (657 sayılı DMK nın sadece cezai olarak değil aynı zamanda olumlu hakların yansıtılması Ģeklinde de sağlanması); 13. Ġhtisas komisyonlarında, mahalleyi teknik temsil hakkının ve hakk-ı huzurun olmaması; 14. Diğer kurumlardan gelen iģ yükünün (PTT) mali desteğe yansıtılamaması; 15. ĠĢyeri bilgilerine e-eriģimin olmamasına rağmen sorumluluk beklenilmesi (mali, cezai); 16. Köy muhtarları ile Ģehir ve kasaba mahalle muhtarlarına asgari ücret kadar ödenek verilmesi;

9 17. Muhtar ödeneği karģılığı; asgari ücret düzeyinde veya TL olmalı (12000x = TL); 18. Bu ödeneğin, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz ve haciz konulamaz nitelikte olması; 19. Muhtarlar, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a-b) bendi kapsamında sigortalı sayılması ve kanuni primlerini devlet veya ilgili kuruluģ tarafından ödenmesi; 20. Yeniden bu görevlere seçilmeyenler veya ayrılanların BAĞKUR ve SSK iliģkileri, kanuni primlerini devlet veya ilgili kuruluģ ödediği sürece devam etmesi; 21. BAĞKUR veya SSK lı olabilme tercihi muhtara kalması; 22. Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almakta bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneği ve harçlardan alacakları prim dolayısıyla kesilmemesi; 23. Siyasi kimliğe bürünmemek ve tarafsız olmak adına, belediye meclisi değil de; Ġhtisas komisyonlarında, mahalleyi teknik temsil hakkının ve hakk-ı huzurun olması; 24. Mesleki sorumluluk sigortası olması; 25. Seyahatlerde indirimli bilet imkanı (uçak, tren vs.) ile kamu kuruluģlarının misafir hanelerinde konaklama imkanları tanınması; 26. Görev süreleri sona eren muhtarların harç bedeli ödemeden silahlarını taģıma imkanı tanınması (ancak, sadece taģıma ruhsatı almak amacıyla muhtar olmanın önüne geçilmesi için bu imkanın 2-3 dönem muhtarlık yapanlara tanınması); 27. Görev baģında iken veya 2 dönem muhtarlık yapanlardan vefat edenlerin Türk Bayrağı sarılarak kaldırılması; görev baģında terör nedeniyle ölenlerin Ģehitlik statüsüne alınmaması; 28. Muhtarların siyasi kimliğinin olmamasıdır. TÜRKİYE DE MAHALLE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÇÖZÜMLER ve ÖNERİLER

10 1. Ġstanbul, Ankara, Ġzmir vb. büyükģehirlerin sorunlarıyla kırsal özellikleri ağır basanların sorunları farklı olabileceğinden bütün büyükģehirlerin tek bir statüde toplanmaması ve her ilde aynı Ģekilde beldelerin ve köylerin kapatılmaması; 2. Sınırlı mali kaynak ve personele sahip olan az nüfuslu belde belediyelerinin hizmet götürme kapasitelerinin çok düģük olması nedeniyle kaldırılmasının doğru olduğu; 3. Kapatılacak beldelerde yaģayan halkın ilgili ilçe belediyesinden daha iyi hizmet alması beklentisinin karģılanabilmesi için buralarda büyükģehir belediyesi hizmet Ģubesi veya birimi açarak bu hizmetleri koordine edebileceği; 4. Ġl ya da ilçe merkezinden çok uzakta bulunan beldelerin korunması-çevresindeki diğer belde ve köylerle birleģtirilerek- ve böylece üçüncü kademe belediye teģkil edilmesi mümkün olabilir. Bunun mümkünse istisnai tutulması ve çok da yaygınlaģtırılmaması veya büyüyecek belde belediyelerinin ilçeye dönüģtürülmesi; 5. Kapatılacak belde belediyelerinin ve köylerin mal varlıklarının tasfiyesinde dikkatli davranılarak yerel varlıkların mutlaka yerelde bırakılması; 6. Belde ve köyler kapatılıp mahalleye düģtürülecekse mutlaka mevcut mahalle yönetiminin yetki ve gelir açısından güçlendirilmesi; 7. Mahalle yönetimiyle ilgili kapsamlı bir Kanun un çıkartılması; 8. Mahallelerin nüfus oranlarının en alt ve üst olarak belirlenmesi ve Pergel düzenlemesinin anayasal güvence altına alınması; 9. Muhtarlığın fonksiyonel olabilmesi ve sürdürülebilir bir idari birim olarak kamu yönetimi sistemi içerisinde yerini koruyabilmesi için görev ve gelirlerinin yeniden tanımlanması ve bu görevleri etkin bir Ģekilde yürütmeleri için yaptırımları da içeren yetkiler verilmesi (Örneğin, Kabahatler Kanunu ve Ġmar Kanunu gibi kanunlarda muhtara çeģitli yetkiler tanınması); 10. Kanunların ayıklanarak iģlevsiz kalan görevlerin çıkarılması ve yeni görevlerin tanımlanması; ayrıca, mevzuatta yer alan çeliģkilerin ortadan kaldırılması; sayılı Kanun baģta olmak üzere tüm kanunların gözden geçirilerek temel bir muhtarlık kanunu (kod kanunu) nun oluģturulması;

11 12. Muhtarların belediye ve merkezi hükümet teģkilatıyla iliģkilerinin net bir Ģekilde mevzuatla belirlenmesi; sayılı Belediye Kanunu nun 9. maddesindeki muğlaklığın giderilerek mahalle yönetimlerinin belediyeden hak ettikleri yardımın almaları-ayni yardım yerine nakdi yardım yapılmasının-sağlanması; 14. Kırsal mahalleler için köy tüzel kiģiliklerinin bir süre daha devam etmesi; 15. Mahalle muhtarlığının güçlendirilmesi için tüzel kiģilik kazanması; 16. Muhtarlıkların 6360 sayılı Kanunla kırsal ve kentsel olmak üzere çeģitli niteliklerde idari yapılar olarak ortaya çıkması nedeniyle mahalle muhtarlığı için kademelenme ve bu kademelenmeye dayalı görev, yetki ve gelir sınıflaması yapılması; 17. Bazı küçük yerel hizmetlerin belediyeler tarafından mahalle muhtarlıklarına bırakılması; 18. Belediyelerle daha iģlevsel iliģkiler kurulabilmesi için belediye meclisine üyelik, belediye hizmet binasında muhtarlık ofisi oluģturulması ya da yatırım planlamalarında ilgili mahalle muhtarlığının kararlara katılımını sağlayacak mekanizmalar geliģtirilmesi; 19. Muhtarlara yerel yönetim meclislerinde mahalle hizmetine iliģkin söz hakkı verilmesi; 20. Muhtarlara Arabuluculuk görevinin verilmesi; 21. Demokratik katılım mekanizması açısından azalara icrai roller de içerecek düzenlemeler yapılması; 22. Kent konseyi gibi demokratik mekanizmaların yapısal ve iģlevsel olarak geliģtirilmesi; 23. Muhtarların e-devlet uygulamalarına entegre olmalarının sağlanması; 24. Nüfus Kanunu ndan kaynaklanan sorun alanlarının düzeltilmesi için Muhtarların ikametgâh ilmühaberi, nakil bildirimi gibi düzenlemelerde daha aktif olarak sistemin içerisinde yer alması; Form D, Form C uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi; 25. Kimlerin mahalleye geldiği veya kimlerin mahalleden ayrıldığının bilinmesi açısından Nakil ilmühaberinin alınmasının zorunlu kılınması;

12 26. Nüfus Müdürlüğü nün mahalleye iliģkin bilgilerin muhtarlar tarafından görülebilmesi; 27. Sisteme kayıtlı olan muhtarların Nüfus kayıt örneği belgesi verebilmesi; 28. Mahalleye taģınan vatandaģın Form C leri muhtardan alması veya onaylatması; 29. Fakirlik ilmühaberi düzenleme fonksiyonunun gözden geçirilerek SOYBĠS sistemine entegrasyonun düģünülmesi; 30. Mahalleye iliģkin, belediye altyapı vb. hizmetleri hakkında muhtara bilgi verilmesi; 31. Resmi tebligatlara iliģkin hizmetlerde PTT ve tebliğ edilenden sorunların giderilmesi ve diğer kurumlardan gelen iģ yükünün (PTT) mali desteğe yansıtılması; 32. Muhtarlıkların turizm enformasyon bürosu olarak dizayn edilmesi; 33. Yasa yoluyla tek bir Muhtarlar Birliği nin kurulması; 34. Bazı yerel hizmetlerin ve merkezi hükümet hizmetlerinin görülmesinde ilk baģvuru noktası olarak muhtarlıkların ön plana çıkarılması; 35. Muhtarların vatandaģla harç iliģkisinin ortadan kaldırılması; 36. Engellilerin, yatalakların, yaģlıların ve raporluların kayıt zorluğuna çözüm getirilmesi; 37. Mahalleye baz istasyonu kurulması, iģ yeri açılması hakkında muhtara bilgi verilmesi; 38. Muhtarlıklara mahallede ki haksız hadiselere karģı mahallenin hukuk nezdinde savunması için ilçelerde kaymakamlıklar, illerde valiliklerden belirli oranda hukuki destek verilmesi; 39. Mahallelerde ulusal veya özel amaçlı ancak resmi izinli faaliyetler hakkında muhtara bilgi verilmesi; 40. Köy muhtarları ile Ģehir ve kasaba mahalle muhtarlarına asgari ücret kadar ödenek verilmesi; 41. Bu ödeneğin, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz ve haciz konulamaz nitelikte olması;

13 42. Muhtarların, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a-b) bendi kapsamında sigortalı sayılması ve kanuni primlerinin devlet veya ilgili kuruluģ tarafından ödenmesi; 43. Yeniden bu görevlere seçilmeyenler veya ayrılanların BAĞKUR ve SSK iliģkileri, kanuni primlerini devlet veya ilgili kuruluģ ödediği sürece devam etmesi; 44. Siyasi kimliğe bürünmemek ve tarafsız olmak adına, belediye meclisi değil de; Ġhtisas komisyonlarında, mahalleyi teknik temsil hakkının ve hakk-ı huzurun olması; 45. BAĞKUR veya SSK lı olabilme tercihinin muhtara bırakılması; 46. Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alanların bu aylıkları muhtarlık ödeneği ve harçlardan alacakları prim dolayısıyla kesilmemesi; 47. Mesleki sorumluluk sigortası olması; 48. Muhtarlara seyahatlerinde indirimli bilet imkanı (uçak, tren vs) ile kamu kuruluģlarının misafirhanelerinde konaklama imkanlarının tanınması; 49. Görev süreleri sona eren muhtarların harç bedeli ödemeden silahlarını taģıma imkanı tanınması (ancak, sadece taģıma ruhsatı almak amacıyla muhtar olmanın önüne geçilmesi için bu imkanın 2-3 dönem muhtarlık yapanlara tanınması); 50. Görev baģında iken veya 2 dönem muhtarlık yapanlardan vefat edenlerin Türk Bayrağı sarılarak kaldırılması; görev baģında terör nedeniyle ölenlerin Ģehitlik statüsüne alınması.

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ Dr. Hamit PALABIYIK Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şermin ATAK Öğr.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi*

Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi* HAKEMLİ Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi* Yrd. Doç. Dr. Ozan ZENGİN** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

Detaylı

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bilirkiģilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine iliģkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkiģilik için

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

BİR OTOKONTROL SİSTEMİ OLARAK BELEDİYELERDE HARCAMALARA KATILMA PAYI

BİR OTOKONTROL SİSTEMİ OLARAK BELEDİYELERDE HARCAMALARA KATILMA PAYI BİR OTOKONTROL SİSTEMİ OLARAK BELEDİYELERDE HARCAMALARA KATILMA PAYI Nebi YILMAZ * I. Giriş Yönetim, insanların en önemli faaliyetlerinden birisidir. Yönetim, insanların belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER Komisyon Raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ÖZET I. GĠRĠġ:

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI Yaşar ATEŞ Sayıştay Uzman Denetçisi 1. GİRİŞ 1982 Anayasasının Gençliğin korunması başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında,

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı