S O S Y A L TA R İ H ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S O S Y A L TA R İ H ı"

Transkript

1 S O S Y A L TA R İ H U L U S L A R A R A S ı S O S Y A L T A R İ H E N S T İ T Ü S Ü T Ü R K İ Y E B Ö L Ü M Ü { 1 }

2 Merhaba Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (USTE) Türkiye Bölümü nün yıllık raporu niteliğinde olan Sosyal Tarih in üçüncü sayısıyla yeniden kars ınızdayız. En bas ta belirtelim ki, gelen istemleri gözönünde tutarak baskı sayımızı 1200 e çıkarmak gereğini duyduk. Sosyal Tarih, konuyla bağlı aras tırma kurulus larına, üniversitelerin ilgili bölümlerine, aras tırmacılara, kütüphanelere, sivil toplum örgütlerine, yayın organlarına olmak üzere yaklas ık bin adrese postalanıyor. Sosyal Tarih i edinmenin herhangi bir ücrete tâbi olmadığını tekrar belirtelim. İsteyenlerin adreslerini iletmeleri yeterli. Ayrıca adres değis ikliklerini bildirmeyi lütfen unutmayın. Önceki raporlarımızda olduğu gibi bunda da öncelikle geçen yıl topladığımız koleksiyonlar hakkında bilgi vereceğiz. Tabiatıyla ilk lerimiz de olacak: Geçtiğimiz yıl itibariyle sayıları toplanan süreli yayınların listesini ilk kez veriyoruz. Amacımız, süreli yayınlar profilimiz hakkında sizleri daha somut bilgilendirmek, bağlı olarak önerilerinizi almak. Bir kitap ve Bir dergi tanıtımının ilginizi çekeceğini sanıyoruz. Bir soru bölümünde sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. İnternette nasıl katalog taraması yapabileceğini soranların online tarama bas lıklı yazıyı mutlaka okumalarını salık veririz. Son tashihte düzeltmemize rağmen baskıda bazı Türkçe harflerin standart harfe dönüs tüğünü, dolayısıyla yanlıs yazıldığını tespit ediyoruz. Henüz çözemediğimiz bu sorun için s imdilik affınıza sığınıyoruz. Kullandığımız fotoğraflar koleksiyonlarımızla ilgili fotoğraflardır. Olanaklı olduğu ölçüde nerede, ne zaman, hangi tarihte çekildiğini belirtmeye çalıs ıyoruz. Yanına not düs emediğimiz kapaktaki fotoğraflardan büyüğünde askeri mahkemede yargılanan 'Türkiye Barıs Derneği' yőneticilerinden Reha İsvan (ayakta) ve Orhan Apaydın (1983); küçük fotoğrafta ise 1 Mayıs kortejinde soldan sağa Enis Cos kun, Mahmut Dikerdem, Reha İsvan ve Bedir Aydemir görülüyorlar. Arka kapaktaki fotoğraf Enstitü'müzün afis deposundan bir bölümü görüntülüyor Tekrar görüs mek üzere hos çakalın. Zülfikar Özdoğan S O S Y A L T A R İ H : U L U S L A R A R A S ı S O S Y A L T A R İ H E N S T İ T Ü S Ü ( U S T E ) S A Y ı Y A Z ı ẟ M A A D R E S İ : Z Ü L F İ K A R Ö Z D O ğ A N E - M A I L : Z O I I S G. N L C R U Q U I U S W E G 3 1, A T, A M S T E R D A M H O L L A N D A T E L : F A X : U R L : A N A S A Y F A : H T T P : / / W W W. I I S G. N L T Ü R K İ Y E B Ö L Ü M Ü N Ü N İ N T E R N E T S A Y F A S ı : H T T P : / / W W W. I I S G. N L / U S T E / I N D E X. H T M L { 2 }

3 Yeni koleksiyonlar TÜ R K İ Y E D E S E Ç İ M L E R 3 Kasım 2002 genel seçimlerinin Türkiye nin politik tarihinde özel bir yer alacaği s imdiden anlas ılıyor. Kazanan ve kaybeden partilerin tarihsel kökenleri ve ideolojik dokuları itibariyle bu seçimin önümüzdeki yıllarda bilimsel çalıs maların konusu olacağını s imdiden öngörmek mümkün. Aslında bütün seçimler ülkelerin tarihinde önemli kilometre tas larını olus tururlar. Böyle olmasına rağmen seçimlerle ilgili materyalı toplayan herhangi bir merkezi kurulus Türkiye de yoktur. Dolayısıyla partilerin çıkardıkları propaganda materyalının seçimler geçtikten sonra bulunması ve aras tırma konusu yapılması oldukça güçtür. Çoğu partinin düzenli bir ars iv bölümü olmadığı, varolanlardan yararlanmanın güçlükler içerdiği, birçok partinin politika sahnesini iz bırakmadan terkettiği ve birçok partinin kapatılmasından sonra mallarına elkonulduğu gözönünde tutulursa bu tür materyalı toplayıp saklamanın önemi daha iyi anlas ılabilir. Bu nedenlerle Türkiye de seçimler konulu bir koleksiyon olus turmak üzere harekete geçtik. İlk olarak 3 Kasım 2002 genel seçiminde partilerin ve adayların çıkardığı propaganda materyalını toplamayı hedefledik. Seçim bildirgeleri, bros ürler, bildiriler, afis ler vb tüm yazılı ve görsel propaganda materyalını biraraya getirmeye çalıs tık. Bu çalıs mamızı önümüzdeki genel ve yerel seçimlerde de sürdüreceğiz. Amaç, seçimlerde çıkarılan propaganda materyalının en azından bir kısmının kaybolmasının önlenmesi, toplanan materyale aras tırmacıların kolaylıkla ulas abilmesi, seçimler üzerinde bilimsel çalıs maların tes vik edilmesi, gelecek kus akların seçimlerin nasıl düzenlendiğini somut olarak anlayabilmesidir. Bu tür bir çalıs mayı ileride Türkiye de benzer bir kurulus la is birliği içerisinde gelis tirmeyi düs ünüyoruz. D E V - S O L / D H K C K O L E K S İ Y O N U 70 li yıllarda Dev-Sol hareketi politika sahnesinde boy verdiğinde radikal solun bitmek bilmeyen bölünmelerinin yeni bir örneği olarak algılanmıs tı ve doğrusu ömrüne fazla zaman biçilmemis ti. Ama hiç de öyle olmadı. Zaman herkesi yanılttı. Devam edileceğine kesin gözüyle bakılan anaç sol gruplar tarih sahnesini birer birer terkettiler ama Dev-Sol kendi adıyla yoluna devam etti. Neydi bu hareketi doğuran nedenler? Hareketin yapısı, gelis imi ve kapsamı nedir? Dev- Sol u diğer sol gruplardan ayıran özellikler, toplumsal desteğinin boyutları nelerdir? Neden bu denli uzun bir zaman dilimine yayılabildiler? Günümüzdeki amaçları, mücadele yöntemleri nelerdir? Kus kusuz tüm bu ve diğer soruların yanıtları hâlâ aras tırma konusudur. Ne ki, Dev-Sol bu tür bilimsel aras tırmalar yerine sadece terör raporları na konu olmaktan bir türlü kurtulamıyor! Kus kusuz Türkiye de sola yönelik bu çarkın, yani görmezden gelmek, önemsememek ve unutturmak politikasının bir yerde as ılması gerekiyor. Tabiatiyle bu çarkın kırılması, aras tırmacıların konu hakkında yeterli materyale ulas masıyla olanaklı olabilir. İs te bizim gibi aras tırma kurulus larının görevi bu tür materyalın biraraya getirilip aras tırmacıların hizmetine verilmesidir. Bu amaçla Dev-Sol / DHKC nin materyalını Enstitü müzde toplamanın gerekli olduğu kanaatine vardık ve giris imde bulunduk. Toplanan materyal, kurulus undan buyana Dev- Sol un çıkardığı bütün propaganda araçlarından olus maktadır.bunlar Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Almanca, Hollandaca ve diğer dillerde kitaplar, bros ürler, dergiler, haber bültenleri, raporlar, bildiriler vb yazılı materyaldırlar. Ayrıca çes itli eylemleri kapsayan çok sayıda VHS video filmi, afis ler, takvimler, el ilanları, kartlar, D E V - S O L U N Ç ı K A R D ı ğ ı P R O P A G A N D A K A R T L A R ı N D A N B İ R İ S İ. { 3 }

4 İ S T A N B U L D A K İ S O S Y A L E K O L O J İ S T D Ö N Ü ẟ Ü M Ü N 3 K A S ı M S E Ç İ M L E R İ N E D E N İ Y L E Ç ı K A R D ı ğ ı B İ L D İ R İ N İ N B İ R Y Ü Z Ü. anars izmin Herodot ları olarak nitelenen Max Nettlau ve Ferdinand Domela Nieuwenhuis in koleksiyonlarını güvenceye aldı. Özellikle Nettlau nun koleksiyonu o dönemde dünyadaki en zengin dökümantasyon olarak kabul ediliyordu. Bu koleksiyon aynı zamanda Rus anars ist hareketiyle ilgili materyal açısından da çok zengindi. Michael Bakoenin in ars ivi de bu koleksiyon içerisinde yeralıyordu. Enstitü de anars izmle ilgili materyal dünyanın her tarafından gelen birçok ars ivlerin içerisinde bulunmakla birlikte bazı koleksiyonları hacmi ve özelliği itibariyle özellikle anılmaya değer buluyoruz: bayraklar da bu koleksiyona dahildir. Dev-Sol koleksiyonunu incelemek herhangi bir izine tabi değildir. TÜ R K İ Y E D E A N A R ẟ İ S T H A R E K E T V E U S T E D E B U L U N A N A N A R ẟ İ S T K O L E K S İ Y O N L A R Türkiye deki anars ist hareket genç bir hareket olmasına kars ın hızla büyüyor ve oldukça dinamik bir yapıya sahip görünüyor. Bu hareketle ilgili belgeleri toplamaya bas ladığımızı geçen sayımızda duyurmus tuk. Bu yıl elimize ulas an eklemelere birlikte bu koleksiyon son yıllarda en hızlı büyüyen koleksiyonlardan birisi oldu. Özellikle fanzinler (illegal fotokopi bros ürleri) bunlar arasında önemli bir yer tutuyorlar. Çıkarılan afis leri, bildirileri elde edip olanaklı olduğu ölçüde eksiksiz bir koleksiyon olus turmaya çalıs ıyoruz. Ayrıca eylemlerin fotoğrafları da zaman zaman koleksiyona ekleniyor. Öte yandan anars ist yayınları (kitap, bros ür, periodik) sistemli olarak izleyip katalogluyoruz. Koleksiyonun olus turulmasında İstanbul daki anars ist örgütler bize büyük ölçüde yardımcı oluyorlar. Ne var ki anars ist hareket büyük kentlerle sınırlı olmaktan çoktan çıktı. Anadolu nun birçok yöresinde benzer grupların faaliyette bulunduğunu biliyoruz. Amacımız onlara da uzanmak ve toplanan koleksiyonu daha kapsamlı bir düzeye getirmektir. USTE, anars ist hareketin materyalını toplayan dünyadaki sayılı kurulus ların en bas ında geliyor. Enstitü daha kurulduğu ilk yıllarda Fédération Jurassienne, Jacques Gross ve Fritz Brupbacher e ait materyal Birinci Enternasyonal ın özgürlükçü kanadının ve daha sonrasının tarihine ıs ık tutuyor Bu konuda daha genis bilgiye Avusturyalı anars ist Pierre Ramus un internet adresimizdeki ars iv envanterinden ulas abilirsiniz. Gustav Landaur dan kalan literatür, Almanya daki radikal hareketler açısından bir hayli zengindir. Alexander Berkman ve Emma Goldman ın ars ivleri hem Amerikan hem de Rus anars ist hareketlerini kapsadığı için ayrı bir özelliğe sahiptir. Rudolf Rocker, Grigori Maximov, Augustin Souchy, Senya ve Mollie Fléchine- Steimer in belgeleri Alman ve Rus Anarkosendikalist hareketlerinin tarihine hemen hemen tümüyle yanıt verebilecek düzeydedir. Anarkosendikalizmin pratiğiyle ilgili materyalı de Confederación Nacional del Trabajo ve de Federación Anarquista Ibérica koleksiyonlarından bulmak olanaklıdır ki bunlar büyük ölçüde İspanya iç savas ı dönemini kapsamaktadır. Latin Amerika anars ist { 4 }

5 hareketleri ise büyük ölçüde Ugo Fedeli, Hugo Rolland ve Augustin Hamon kolesiyonlarında temsil edilmektedirler. Son yıllarda Enstitü müze ulas an anars izmle ilgili koleksiyonlar ise s unlar: Freedom ve Freedom Press; Cristiaan Cornelissen; Luigi ve Luce Fabbri; John Mackay (mikrofilm), Louise Michel (mikrofilm); Elisée Reclus (Moskova dan mikroflm). Anars ist hareketler ve materyalı açısından uzun bir geçmis e ve zengin bir birikime sahip olan USTE bu ilgisini devam ettiriyor. Bu çerçevede Türkiye anars ist hareketine ve materyalının toplanmasına da büyük bir önem veriyoruz Bu arada bize yardım eden dostlarımıza içten tes ekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz.. P A R T İ Y A S O S Y A L İ S T A K U R D İ S T A N ( P S K ) / K Ü R D İ S T A N S O S Y A L İ S T P A R T İ S İ K O L E K S İ Y O N U PSK, Türkiye deki sosyalist Kürtlerin ilk bağımsız parti olarak örgütlenmesinin adıdır yılında kuruldu. İlk yıllarda, hem yetis mis kadroları, hem de kitle örgütlenmesi KOMKAR ile elde ettikleri bas arıyla Türkiye deki Kürt hareketinin ideolojik ve politik merkezi olmaya aday görünüyordu. Liderleri Kemal Burkay Türkiye sosyalist hareketindeki deneyimi, yazar ve sanatçı kimliğiyle saygın bir konuma sahipti. Ancak PSK, kurulus undan bir süre sonra tarih sahnesine çıkan PKK nin bas lattığı silahlı mücadelenin gölgesinde kaldı ve bu durum bugüne kadar devam edegeldi. Ne ki parti potansiyel olarak hâlâ Türkiye deki Kürt ulusal hareketinin ideolojik ve politik merkezi olmaya devam ediyor. Ayrıca uzun ve zengin bir birikime sahip olduğunu gözardı etmemek gerekir. Ne yazık ki aras tırmacıların Türk soluna gösterdikleri ilgisizlik Kürt solu için de geçerlidir. Bu ilgisizlikte gerekli malzemeye ulas manın güçlükleri de rol oynuyor olabilir düs üncesiyle PSK nın bütün propaganda materyalını Enstitü de toplamaya karar verdik. Kurulus undan bugüne dek çıkardığı yazılı (kitap, dergi, gazete, bros ür, bildiri vb) ve görsel-is itsel tüm materyale (afis, takvim, video bandı, bayrak, long play, rozet, kalem, saat) Enstitü müzde ulas mak olanaklıdır. Ayrıca bundan sonra çıkacak propaganda materyalının sürekliliği de güvence altına alındı. PSK koleksiyonunda yeralan materyale ulas mak için önce USTE nin internet anasayfasında Online katalog bas lığını tıklamanız gerekiyor. Daha sonra İngilizce, Fransızca veya Hollandaca dillerinden birisini tercih edip kars ınızdaki bos kutuya psk kodunu veriniz. Kutunun altındaki düğmeyi tıkladığınızda PSK ile ilgili tüm materyalın bas lıkları ekrana dökülecektir. Bayrak, rozet, kalem ve saat vb dıs ındaki tüm yazılı ve görsel materyalın kopyasını Enstitü müze bas vurarak edinebilirsiniz. TÜ R K İ Y E B A R ı ẟ D E R N E ğ İ İ L E A V R U P A D A D A Y A N ı ẟ M A K A M P A N Y A S ı A R ẟ İ V İ 1980 li yıllarda askeri cunta tarafından yargılanan Barıs K Ü R D İ S T A N S O S Y A L İ S T P A R T İ S İ N İ N D Ü Z E N L E D İ ğ İ G Ö S T E R İ D E N B İ R G Ö R Ü N Ü M. { 5 }

6 TÜ R K İ Y E B A R ı ẟ D E R N E ğ İ Y Ö N E T İ C İ L E R İ Y L E D A Y A N ı ẟ M A K O N F E R A N S ı N D A N S O N R A TÜ R K İ Y E İ ẟ Ç İ P A R T İ S İ ( T İ P ) G E N E L B A ẟ K A N ı B E H I C E B O R A N ( O R T A D A ) B İ R G R U P L A B İ R L İ K T E. S O L B A ẟ T A K O N F E R A N S ı D Ü Z E N L E Y E N L E R D E N M E H M E T A L İ D İ K E R D E M, A R K A S ı R A D A ẟ A P K A L ı O L A N T İ Y A T R O S A N A T Ç ı S ı VA S ı F Ö N G Ö R E N. L O N D R A S O N B A H A R ı. Derneği yöneticileriyle Avrupa da dayanıs ma kampanyasının bütün ars ivinin, kampanyayı yönetenlerden Mehmet Ali Dikerdem tarafından Enstitü müze devredildiğini geçen sayımızda belirtmis tik. Sevgili Mehmet Ali Dikerdem geçtiğimiz yıl içerisinde de birçok kez aynı ars ivi tamamlar nitelikteki eklemeleriyle bu koleksiyonu giderek zenginles tiriyor. Eklenen materyal s unlar: Türkiye Barıs Derneği davası ve dayanıs ma eylemleri fotoğrafları, M. Ali Dikerdem in açıklamalarıyla ilgili olarak açılan sorus turmaların belgeleri ve konuyla ilgili olarak Mahmut Dikerdem in oğluna mektubu, Türk basınının satas malarına yanıtlar, dayanıs ma eylemleriyle ilgili İngilizce ve Türkçe raporlar, bros ürler vb. M A H M U T D İ K E R D E M A R ẟ İ V İ Mahmut Dikerdem 1916 yılında İstanbul da doğdu. Galatasaray Lisesi nden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu yılında Dıs is leri Bakanlığı na giren Dikerdem iki yıl sonra diplomatik misyonla İsviçre de göreve bas ladı yılında Ceneve Üniversitesi nde uluslararası hukukla ilgili doktorasını yaptı. Bir süre sonra Türkiye nin Kahire Büyükelçiliği ne birinci sekreter olarak atandı yılları arasında bakanlığın Orta-Doğu masasını yönetti. Daha sonraki yıllarda aralarında Ürdün, İran, Gana ve Hindistan ın bulunduğu birçok ülkenin Türkiye Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. 37 yıllık parlak bir diplomatik kariyerden sonra 1976 yılında Dıs is leri Bakanlığı na veda etti. Değis ik ülkelerdeki diplomatik görevi Dikerdem e dünyada barıs ı ve sosyal adaleti sağlamanın ne kadar önemli olduğu gerçeğini yakından gösterdi. Bu nedenle 1977 yılında İstanbul da birçok aydının içinde yeraldığı Türkiye Barıs Derneği insiyatifinde bas ı çekmesi bir rastlantı değildi. 12 Eylül darbesinden sonra Dikerdem Genel Bas kanı olduğu Türkiye Barıs Derneği davası nedeniyle askeri mahkemede yargılandı. Askeri rejimin o karanlık günlerinde haklı ve onurlu savas ımından en küçük bir ödün vermedi. Mahmut Dikerdem 1993 yılında vefat etti. Mahmut Dikerdem in ars ivinde ölümü üzerine dıs basında çıkan iki yazı ve Harold Pinter in mektubu; Askeri Yargıtay a sunduğu temyiz lahiyası; Türkiye Barıs Derneği çalıs maları sırasında tuttuğu notlar ve yazılar; grafik malzemesi ve karikatürler; yazıları ve kendisiyle yapılan röportalar ( ); Nazım ın Yön de çıkan ilk s iirleri; seçme yazılar (1991); mektuplar (Oktay Rıfat, Mehmet Ali Dikerdem); röportajları; fotoğraflar; ölümünden önce çalıs ma masasınında bulunan materyal ki bunların arasında toplu eserler in daktilo metinleri, 1946 yılından itibaren temize çektiği yazıları, yas amının son aylarında ilgisini çeken konularda yazılar bulunuyor. Mahmut Dikerdem in ars ivi ölümünden on yıl sonra Enstitü müze intikal etti. Bu unutulmaz barıs savas çısını sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ars ivini iletirken oğlu Mehmet Ali { 6 }

7 Dikerdem in bize gönderdiği mektuptaki s u son dizeleri almadan edemiyoruz:... Hayatının son günlerine kadar sosyalist mücadeleyi düs ündü ve yazdı. Ne yazık ki, tarihin bir cilvesi olarak, ömrü sosyalist sistemin çöküs üyle birlikte sona erdi (Ekim 1993)... örneği gösterek Enstitü ye bağıs ladı. 14 koliden olus an materyal Karaman ın kis isel ars ivinden; Belçikada ki göçmen is çi hareketi ve Türkiye deki demokrasi güçleriyle dayanıs ma etkinlikleriyle ilgili belgelerden olus uyor. Ars ivin uzunluğu yaklas ık olarak bes metredir. etkinlikleri kapsayan ars iv, fotoğraf, afis ve pankartlarla de zengin bir içeriğe sahiptir. HTİB Nijmegen s ubesinin ars ivini incelemek herhangi bir izine tabi değildir. E N V A N T E R İ Y E N İ Ç ı K A R ı L A N A R ẟ İ V L E R M U H A R R E M K A R A M A N A R ẟ İ V İ Muharrem Karaman Malatya nın Akçadağ ilçesinde doğdu yılında İs ve İs çi Bulma Kurumu aracılığıyla Belçika ya gelerek madenlerde çalıs maya bas ladı, o dönemde aynı yolu izleyen binlercesi gibi.. Ama o diğer binlercesi gibi sadece madenlerde çalıs makla yetinmedi, dil öğrendi, aks amları okula devam etti, önce meslek lisesini daha sonra da meslek yüksek okulunu bitirdi. Diğer yandan is çi arkadas ları arasında da öne geçmeye bas ladı yılında bağlı olduğu sendikanın yerel temsilcisi oldu, bir yıl sonra ise sendika yönetim kuruluna seçildi yılında ise sendikalar konfederasyonu Confédération des Syndicats Chrétiens nin (CSC) merkez yürütme kurulunda göçmen is çilerden sorumlu sekreter görevini üstlendi ve bu görevini 1998 yılında emekli oluncaya dek yürüttü. Karaman, CSC nin Türk is çileri için çıkardığı Emek dergisinin de redaktörlüğünü yaptı ve aynı zamanda Tribun immigres dergisinin redaksiyonunda çalıs tı. H O L L A N D A TÜ R K İ Y E L İ İ ẟ Ç İ L E R B İ R L İ ğ İ ( H T İ B ) N ı J M E G E N ẟ U B E S İ N İ N A R ẟ İ V İ HTİB, Hollanda daki göçmen Türklerin ülkesel çapta ilk örgütlenmesinin adıdır. Geçen 29 yıl içerisinde Hollanda da göçmen Türklerle ilgili her eylemin, her olumlu gelis menin altında tek bas ına veya bas ka örgütlerle birlikte HTİB imzasını görürüz. Bu bile bas lı bas ına HTİB in Hollanda daki Türklerin yas amında ne denli önemli rol oynadığını gösterir. HTİB genel merkezinin ve Amsterdam s ubesinin ars ivlerinin Enstitü müzde bulunduğunu daha önceki sayılarımızda belirtmis tik. Geçtiğimiz yıl Nijmegen s ubesinin ars ivinin de katılmasıyla HTİB ars ivinin tamamlanması doğrultusunda önemli bir adım daha atıldı. S ube ile ilgili tüm yazıs maları, Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye Bölümü ile ilgili envanteri çıkarılan tek ars iv Alternatif- Türk Gençlik Merkezi nin ars ivi oldu. Alternatif / Türk Gençlik Merkezi, 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye den gelen politik mültecilerin ve daha önce aile birles imi nedeniyle Amsterdam da bulunan ikinci nesil gençlerin biraraya gelmesiyle 1985 yılında kuruldu. Amaç sol eğilimli Amsterdam lı Türk gençlerini bir çatı altında toplamaktı. Değis ik sol grupların biraraya gelmesi nedeniyle kurulus çalıs maları uzun ve tartıs malı geçti. Amsterdam belediyesi tarafından da desteklenen olus um zamanla milliyetçi ve islami akımların dıs ında kalan Türk gençlerinin bulus ma merkezi konumuna geldi. Alternatif hâlâ çalıs malarına devam ediyor. Bu arada uzun süredir gerçekles tirdiği İs çi sınıfının sendikal hakları ve Türkiye deki insan hak ve özgürlüklerinin çiğnenmesine kars ı yürütülen bu yoğun mücadelenin doğal bir sonucu olarak toplanan bütun materyalı sevgili Muharrem Karaman büyük bir duyarlılık M U H A R R E M K A R A M A N, C S C N I N B İ R T O P L A N T ı S ı N D A P R E Z İ D Y U M D A Y E R A L ı Y O R ( S O L B A ẟ T A ) { 7 }

8 televizyon ve radyo yayınlarıyla gençlerin kültürel gelis imini ve yaratıcılığını özendirmeye çalıs ıyor. Alternatif in ars ivi, 1985 yılında kurulus undan 1997 yılına dek olan zaman aralığını kapsıyor. Ars iv, iki metre uzunluğunda ve örgütün tüm yazıs malarını, toplantı notlarını, etkinliklerini, raporlarını içeriyor. Ars ivin incelenmesi herhangi bir izine tâbi değildir. Action; European Trade Union Confederation (ETUC) vd. Bu arada mevcut ars iv envanterlerinin online ortama tas ınması projesi hızla yas ama geçiriliyor. S imdiye dek, yani 2003 yılının ortası itibariyle 850 ars ivin envanterini internet sayfamızda (http://www.iisg.nl/ archives/findingaids.html) incelemenize sunduk. Bunların arasında Türkiye ile ilgili ars ivler de var. Bütün ars ivlerin envanterlerinin -ki 2500 den fazla- online ortama tas ınması gerçekles inceye dek bu proje sürecek. Koleksiyonlarımız hakkında bilgi edinmek isteyenlerin öncelikle bu envanterleri incelemesini salık veririz. Sözkonusu internet sayfasında alfabetik sıraya göre yerles tirilen ars ivin kars ısındaki HTML seçeneğini tıkladığınızda ilgili ars ivin envanteri tam metin olarak ekranınıza dökülecektir. U S T E N E Y E N İ G E L E N A R ẟ İ V L E R 2002 yılı içerisinde USTE ne yeni gelen ars ivlerin toplam raf uzunluğu metre oldu. Bu rakamın sadece ars ivlerle, yani birinci derecede tarihsel değer tas ıyan dökümanlarla ilgili olduğunu, mikrofilmlerin, kitapların, süreli yayınların, görsel ve is itsel materyalın bu rakama dahil olmadığını hemen belirtelim. Toplanan ars ivlerin önemli bir kısmının envanteri çıkarılmakla birlikte belirli bir kısmının eleman yetersizliği nedeniyle çıkarılamadığını gözönünde tutarsak bazı ars ivlerin neden hemen incelenmeye açılamadığı ortaya çıkar. Yeni gelen uluslararası ars ivlerden bazıları s unlardır: War Resisters International; Luce and Luigi Fabbri; Ernest Mandel; Zitzlaff, Wienke (Geschichte RAF, Linken in der DDR); Protest Movements in Bangladesh; Bruno Becker ( ); Amnesty International (London); Israeli Peace Movement (Adam Keller); Woordenboek dissidenten in de Sowjet Unie; Documentatie Indonesië; Karl Skrábek; Kommunistische Partei Deutschlands - Opposition KPD (O); Democratic Party for a New Society (Burma); U Oung Myint Tun; Azerbeidzjaanse Democratische Partij (ADP) in Iran; Burma Campaign UK; Irmgard Möller (Bücherei der Gefangenen Stammheim); United for Intercultural Geçtiğimiz yıl kataloglanıp raflarımızı dolduran 1062 yeni kitapla birlikte Türkiye nin sosyal-ekonomik tarihi üzerine topladığımız kitapların toplamı 2002 yılı sonu itibariyle buldu. Bu kitaplardan 1177 tanesinin Kürtler, 69 tanesinin Ermeniler üzerine olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Uluslararası kitap klüpleri aracılığıyla edindiğimiz kitaplar - ki yılda civarında- bu sayıya dahil değildir. Çünkü kataloglama sistemimiz nedeniyle bu kitaplar yayınlandıkları ülkelere göre kodlanıyorlar. Bunların geçmis yıllar itibariyle toplamı gözönünde tutulursa Türkiye ile ilgili kitapların toplamının civarında olduğunu söyleyebiliriz. B İ R K İ T A P : K Ü R D İ S T A N TA R İ H İ N D E D E R S İ M, D R. VE T. M. N U R İ D E R S İ M İ Dr. Vet. M. Nuri Dersimi, Dersim isyanına (1937) yakından tanık olmus, bu nedenle o dönemin olaylarını ve kis ilerini gözlemleyip özenle yazıya dökmüs nadir Kürt aydınlarından birisi belki de birincisidir. Dönemin olaylarıyla, Kürt-Alevi as iretleriyle ve belirli kis ilerle ilgili verdiği ayrıntılı bilgiler oldukça ilgi çekicidir. Kitaplar Idealleri uğrunda her s eyi göze alan her politik göçmen gibi Dr. Dersimi nin de yas amı bir hayli fırtınalı geçmis. İsyan bastırılınca önce Fransızların denetimindeki Hatay bölgesine geçen Nuri Dersimi Türkiye hükümetinin baskıları üzerine ilkönce Suriye ye daha sonra Ürdün e gidiyor. Yeni olus turulan bir devlet olan Ürdün de iki yıl veteriner genel müdürlüğü görevinde bulunuyor. Ne var ki Türkiye Cumhuriyeti (TC) hükümeti bu görevlendirmeden rahatsız oluyor ve Dersimi yi yurt dıs ı etmesi için Kral Abdullah a ağır baskılarda bulunuyor. Bunun üzerine Dersimi selameti tekrar Suriye ye geçmekte buluyor ve ölünceye kadar bu ülkede kalıyor. Suriye de bulunan Kürt aydınlarıyla birlikte örgütlenmelere gidiyor, yayın ve propaganda faaliyetlerinde bulunuyor. Dersimi nin Türkiye de de basılan Hatıratım kitabından sonra en ünlü eseri kus kusuz Kürdistan Tarihinde Dersim dir. Bu kitabın ilk baskısı 1952 yılında Halep te Türkçe yapıldı. Ancak dili dönemin Türkçesinin günümüz açısından anlas ılamayan tüm özelliklerine sahip. Kapağında, Dersim dağlarında s afak vakti elinde silahıyla bir Kürt savas çısı deseni var ve altındaki imza Apraham adını tas ıyor. Tiel caddesindeki { 8 }

9 Ani Matbaası nda basılmıs. Arka kapağında Fiatı 5 Lübnan lirası yazılı. 339 sayfaya ek olarak içindekiler bölümüyle birlikte bir de yanlıs -doğru cetveli konmus. Kitabın içerisinde kendisiyle veya dönemin kis ileriyle ilgili birçok fotoğraf var. Eserin en ilgi çekici yanı hemen önsözden sonra yeralan bir harita; Dersim ve as iretleri bas lığını tas ıyor, ayrıca basılmıs ve kitaba yapıs tırılmıs. 1; 2,000, 000 ölçekli haritanın kimin tarafından çizildiği ise belirtilmiyor. Kitabın bu ilk baskısından sonra Suriye de veya bas ka bir yerde basılıp basılmadığını tespit edemedik. Ancak Dersimi nin kitabı daha sonra biri Almanya da birisi de Türkiye de olmak üzere iki baskı daha yaptığını biliyoruz. Ayrı ayrı yayınevleri tarafından basılmasına kars ın her ikisine de birinci baskı dendiği için neye göre birinci baskı olduğunu çıkartmamız olanaklı değil yılında Köln de Koral yayınları tarafından yapılan baskısı 339 sayfa ve ayrıca içindekiler bölümü eklenmis. En bas ta da Yayınevinin önsözü bulunuyor. Aynı kitap 1997 yılında İstanbul da Doz yayınları tarafından basılıyor. Ama Dr. Dersimi nin önsözüne ve fotoğraflara bu baskıda nedense yer verilmiyor. Her iki baskıda da kitabın günümüz Türkçesine uyarlandığını görüyoruz. Ancak ne var ki her iki baskıda da yukarıda sözünü ettiğimiz ve ilk orijinal baskısında yeralan haritanın yeralmadığını görüyoruz. Bu haritanın bas ka TÜ R K İ Y E İ L E İ L G İ L İ T O P L A N A N S Ü R E L İ Y A Y ı N L A R Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye ile ilgili yaklas ık 300 süreli yayının tüm sayıları toplandı. Bu son yıllar açısından bir rekoru tes kil ediyor. Bir önceki yıl bu sayının 200 civarında olduğunu dikkate alırsak varılan noktanın önemi daha iyi anlas ılır. Bu rakam aynı zamanda s u anlama Periyodikler bir yerde basılıp basılmadığını tespit edememekle birlikte her kos ulda özelliği itibariyle saklı kalmasına gönlümüz razı olmadı. Bu nedenle sözkonusu haritayı yayınlıyoruz. Umarız kitabın yeni baskısında bu harita yeralır. Ayrıca, bu tür kitaplar günümüze uyarlanırken ne tür kriterler kullanıldığının, orijinalinden nelerin çıkarılıp nelerin eklendiğinin yayınevi tarafından yeni baskıda belirtilmesinin okuyucuların en doğal hakkı olduğunu geçerken belirtelim. geliyor; Türkiye deki ekonomik krizin süreli yayın dünyası üzerindeki baskısı belirli ölçüde kalktı. Ne var ki, kimi alanlarda zorluklar as ılabilmis değil. Örneğin sendikal yayınlarda düzensizlik hâlâ devam ediyor. Bu, aynı zamanda sendikal alandaki sancıların da bir belirtisi niteliğinde. Sol yayınlar kitlesellik temelini büyük ölçüde yitirmis durumdalar; tirajları oldukça düs ük { 9 }

10 K U R T U L U ẟ : N A S ı R L ı E L L E R M E C L İ S E. S A Y ı 1, 1 0 E Y L Ü L K R ẟ. olduğu gibi yayın süreleri de bir hayli kısalmıs durumda. Kürtlerin yayınlarındaki artıs bizim toplama alanımızı genis letmemizden kaynaklanıyor. Türkiye dıs ında Avrupa nın tüm ülkelerinde, Rusya, İran, Suriye den de Kürtçe dergiler toplanıyor. Avrupa daki göçmenlerin yayınlarında son yıllarda görülen çes itlilik ve kalite artırımı çizgisi sürüyor. Gelecek yıllar açısından hedefimiz Kuzey Amerika ve Avustralya daki Türk göçmen gruplarının yayınlarını da koleksiyonlarımıza katmaktır yılında toplama listemizde yeralan süreli yayınların listesi:: Günlük gazeteler: Akit (kapandı), Yeni S afak, Evrensel, Yedinci Gündem (kapandı), Yeniden Özgür Gündem. Sendika dergileri: Ağaç-is, Banks, Basın-is, Basında Hakis, Basisen, Birles ik Metal-is, Çalıs anlar Toleyis, Çimse-is, Dev Maden-Sen, DİSK in Sesi, Genel-is Emek, Genel Sağlıkis ten Ses, Genel Maden-is, Güç, Haber-is, Haber-Sen, Hak-is, Harb-is, Hava-is, Hız, İs veren, Mess, Kamu İs çisinin Sesi (Kuzey Kıbrıs), Kristalis, Lastik-is, Lastik-is Bülteni, Madenci, Nakliyat-is, Oleyis, Orman İs çisinin Sesi, Petrol-is, Rota, Selülöz-is, Sosyal-is, S ekeris, Tarım-is, Tek Gıda-is, Tekstil Haber, Tez Koop-is, Toleyis, Türk-is, Türk Metal, Türkiye Deri-is, Türkiye Dok Gemi-is, Yeraltı Maden-is, Yol-is, Yol Koop. Dergiler: Abece, Agos, Aile ve Toplum, Ankara Çalıs maları, Anti Kapitalist, Alınteri, Artık Yeter, Atılım, Aydınlanma, Aydınlık, Avrasya Dosyası, Barıs, Bir Adım, Birikim, Cem, Cemre (kapandı), Cogito, Cosmopolitic, Cveneburi, Çağrı, Defter, Demokrat Bakıs, Deng, Devrim, Devrimci Demokrasi, Dersler Sonuçlar, Devrimci Genç (kapandı), Devrimci Hareket, Doğu Batı, Düs ünen Siyaset, Emekçi Kadınlar Birliği, Fabrika, Feminist Çevre, Feminist Hareket, Folklor ve Edebiyat, Ekim Gençliği, Emek Aras tırmaları Derneği, Gelecek, Gelenek, Genç Bakıs, Genç Hareket, Genç Kurtulus, Genç Umut, Gerçek Hayat, Gökbayrak, Gökyüzü, Göçder Haber Bülteni, Güney, Haksözü, Haziran, İdea (kapandı), İktisat, İleri, İlerici Gençlik, İnsan Hakları Bülteni, İnsan Hakları Yazıları (Diyarbakır), Insight Turkey, İs çi Mücadelesi, İzmir, Kadının Sesi, Kaldıraç, Kara Mecmua, Karizma, Kaos GL, Kızıl Bayrak, Kızılcık, Komünist, Komünist İs çi, Köz, KSD, Kutadgubilig, Kuvayi Milliye, Liberal, Liberal Düs ünce, Munzur, Müdafaa-i Hukuk, Mülkiye, Mürekkep, New Perspectives on Turkey, Odak, Okul ve Ülke (kapandı), Onbir 27, Otonom, Öncü Gençlik (kapandı), Öteki Ben, Özgür Bakıs, Özgür Düs ün, Özgür Genç (kapandı), Özgür Gençlik, Özgür Halk, Özgür Hayat, Özgür Üniversite Forumu, Özgürlük Yolunda Kadın, Partizan, Pazartesi (kapandı), Pir Sultan Abdal, Popüler Tarih, Post Ekspres, Praksis, Rızgari, Sanat ve Hayat, Savas Yolu, Serbesti, S.D. Sosyalist İs çi, Sosyalist Kurtulus, Sınıf Bilinci (kapandı), Sınıf Tavrı, Siyasi Gazete, Sol, Solduyu, Sorun Polemik, Sosyalizm (kapandı), Sosyalist Enternasyonal, Sosyalist Kurtulus, Sosyalist Politika, Stratejik Analiz, Tarih ve Toplum, Tavır, Tek Yol Hareket, Teoride Doğrultu, Toplum ve Hukuk, Teori, Teori ve Politika, Tezkire, Toplum ve Bilim, Toplum ve Hekim, Toplumsal Tarih, Türk Solu, Turkish Probe, Tutuklu Aileler Bülteni, Türkiye Günlüğü, Turkiye Insan Haklari Raporu, Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği, Türkiye ve Siyaset, Türk Yurdu, Uçan Haber, Uçan Süpürge, Ünlem, Universiteli Cephe, Yarın,Yazın (kapandı), Yedinci Gündem (haftalık-kapandı), Yeni Türkiye, Yeniden Müdafaa-i Hukuk, Van Bölge Barosu, VS. TÜ R K İ Y E D ı ẟ ı N D A T O P L A N A N S Ü R E L İ Y A Y ı N L A R Günlük gazeteler: Özgür Politika Dergiler: Aînda, Alevilerin Sesi, Amara, Ararat, Azadiya Welat, Bahro Suryoyo (Syriac - Aramaic), Berbang, Birayeti, Birnebun, Cemoti (Turco- Iranien), Çözüm, Critiqie (critical Middle Eastern studies), Demanû, Deng, Deng, Dengé Bakur, Devrimci Sol, Dicle, Doğus, Ekin, Ekmek ve Adalet, Emek, Furkono, Gulistan, Havibun (Kürdoloji - Berlin), Heftegî, { 10 }

S O S Y A L TA R İ H. U l u s l a r a r a s ı S o s y a l Ta r İ h E n s t İ t ū s ū ( U S T E ) 7 5 y a ş ı n d a. N İ c e y ı l l a r a...

S O S Y A L TA R İ H. U l u s l a r a r a s ı S o s y a l Ta r İ h E n s t İ t ū s ū ( U S T E ) 7 5 y a ş ı n d a. N İ c e y ı l l a r a... S O S Y A L TA R İ H U l u s l a r a r a s ı S o s y a l Ta r İ h E n s t İ t ū s ū ( U S T E ) 7 5 y a ş ı n d a. N İ c e y ı l l a r a... 2 0 0 9 S O S Y A L TA R İ H İ n t e r n a t İ o n a l İ n s

Detaylı

İki aylık dergi ŞUBAT 2010 SAYI: 34 TEKEL İŞÇİSİ KADINLAR DİRENİYOR KADIN DAYANIŞMASI BÜYÜYOR

İki aylık dergi ŞUBAT 2010 SAYI: 34 TEKEL İŞÇİSİ KADINLAR DİRENİYOR KADIN DAYANIŞMASI BÜYÜYOR İki aylık dergi ŞUBAT 2010 SAYI: 34 TEKEL İŞÇİSİ KADINLAR DİRENİYOR KADIN DAYANIŞMASI BÜYÜYOR İçindekiler Merhaba 3 100. Yılda Örgütlü Kadın, Güçlü Sendika 4 KISA... KISA... Uçan Süpürge nin Bu Yılki Teması:

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖMER YAPRAKKIRAN-OSMAN ÇUTSAY

İÇİNDEKİLER ÖMER YAPRAKKIRAN-OSMAN ÇUTSAY İÇİNDEKİLER 3 Münih Güvenlik Konferansı 49 yaşına girdi Batı Cephesinde Yeni bir Şey Yok Dünya, birçok bölgesinde, özellikle de Batı nın kapısı sayılan Ortadoğu da cayır cayır yanarken, geleneksel bir

Detaylı

Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 -

Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 - Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 - Rizgarî nin Sosyalist Hareket ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesindeki Yeri Üzerine Bir Deneme -I- Recep Maraşlı Ülkemizin, toplumumuzun oldukça dinamik bir siyasal

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. mart 2006. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. mart 2006. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 150 mart 2006 odtülüler bülteni içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği aylık yayın organıdır Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı:150 Mart 2006 Dernek

Detaylı

TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor;

TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor; TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. ARtık kararları iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor; kadınlar İçindekiler Editörden 12 Türkiye ekonomisinin lokomotifi:

Detaylı

olmaz deme, bensiz olmaz de...

olmaz deme, bensiz olmaz de... AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! SAY E I l H JM AR Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (40) Yayına Hazırlayan: Dokümantasyon Merkezi ISBN : 975-7217-49-2

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (40) Yayına Hazırlayan: Dokümantasyon Merkezi ISBN : 975-7217-49-2 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (40) Yayına Hazırlayan: Dokümantasyon Merkezi ISBN : 975-7217-49-2 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Medeni Yasasına göre kurulmuş, hükümet dışı ve bağımsız bir kuruluştur.

Detaylı

kriz ve savaş: işsizlik, açlık, ölüm kapımızı çalıyor

kriz ve savaş: işsizlik, açlık, ölüm kapımızı çalıyor MART - 2009 SAYI 2009-3 kriz ve savaş: işsizlik, açlık, ölüm kapımızı çalıyor MÜLKİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MAR) KURULDU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI KRİZDEN İNSAN MANZARALARI İÇİNDEKİLER mülkiye

Detaylı

Mesafeleri Kısalttık ŞENOL GÖKA TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI

Mesafeleri Kısalttık ŞENOL GÖKA TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI RADYOVİZYON ARALIK 09 Mesafeleri Kısalttık TRT 26 ülkeden 96 radyocuyu Antalya da 3 haftalık Radyo Programcılığı Eğitimine getirerek bir ilki gerçekleştirdi. Kuzey Afrika, Arap Yarım Adası, Balkanlar,

Detaylı

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını

İSCİ KARDESLİĞİ. mazluma dini, milliyeti sorulmaz! Daşdemir ile Elif Akgün ün açıkla- ettiği geçmişin faşizan uygulamalarını ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 38 Haziran 2009 1 YTL... İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA REKORU BİZDE! Dakikada dokuz

Detaylı

Mesafeleri Kısalttık ŞENOL GÖKA TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI

Mesafeleri Kısalttık ŞENOL GÖKA TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI RADYOVİZYON ARALIK 09 Mesafeleri Kısalttık TRT 26 ülkeden 96 radyocuyu Antalya da 3 haftalık Radyo Programcılığı Eğitimine getirerek bir ilki gerçekleştirdi. Kuzey Afrika, Arap Yarım Adası, Balkanlar,

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

B U S A Y I D A. Av. Şenay Tavuz

B U S A Y I D A. Av. Şenay Tavuz Sahibi: İzmir Barosu Adına Başkan Av. Sema PEKDAŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Av. A. Haşim Öztürk Editör: Av. Şenay Tavuz Yönetim Yeri: İZMİR BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / İZMİR Tel: 0232 463

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Büyük İnsanlık İçin HDP ye OY VER!.. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 2 Haziran 2015 Yıl: 1 Sayı: 13 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD AKP UZATMALARI OYNUYOR! YALANA,

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. ekim 2007. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. ekim 2007. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 167 ekim 2007 odtülüler bülteni 167 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunları Derneği aylık yayın organıdır. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ekim 2007

Detaylı

Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması. Cengiz Çandar

Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması. Cengiz Çandar Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

Çok yakın bir zamana kadar, megabayt mertebeli cd ler

Çok yakın bir zamana kadar, megabayt mertebeli cd ler Üç Cadde Üç Lider (6 da) Van Gogh Alive (13 te) Şapka ile Bastona 62 Bin Dolar (4 te) ARALIK 2012 / SAYI 29 www.atilim.edu.tr Atılım Üniversitesi Yayınları Veri Yönetimi Değişiyor: Büyük Veri Günümüz dünyasında,

Detaylı

Yıllardır tartışmaları devam

Yıllardır tartışmaları devam Ankara göçüyor İnönü Bulvarı nda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan metro göçüğü sonrası Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde de üç farklı noktada göçük oluştu.12 Kadının bedeni kimin kararı? Başbakan

Detaylı

HAFIZALAR ÇEKİŞMESİ. Ayda Bir Merhaba HATIRALARIN RETORİĞİ, GEÇMİŞ ZAMAN VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM

HAFIZALAR ÇEKİŞMESİ. Ayda Bir Merhaba HATIRALARIN RETORİĞİ, GEÇMİŞ ZAMAN VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM HAFIZALAR ÇEKİŞMESİ HATIRALARIN RETORİĞİ, GEÇMİŞ ZAMAN VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM Ayda Bir Merhaba T ürkiye ve Ortadoğu daki değişim/dönüşüm süreçlerinin farklı bir evreye geçtiği görülüyor. PKK nın silah bırakma

Detaylı

TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN 20 YILI

TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN 20 YILI TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN 20 YILI Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri ve Yayınlama Özgürlüğü Raporları 1994-2014 İÇİNDEKİLER Önsöz...5 Yayınlama Özgürlüğü Raporu 1994...9 Düşünce ve

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME

TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.109-131 TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME Mehmet IŞIK 1 Şakir

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

jiyan nabe ON suz 10 yıl Dil olmadan yaşam olmaz Saldırı örgütü Nato ya Hayır! Dosyalar yeniden açılsın talebi yükseliyor

jiyan nabe ON suz 10 yıl Dil olmadan yaşam olmaz Saldırı örgütü Nato ya Hayır! Dosyalar yeniden açılsın talebi yükseliyor Avrupa Barış Meclisi nin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü gazetesi Aralık 2010 Bê ziman jiyan nabe Dil olmadan yaşam olmaz Ana dilde eğitim ve öğretim bir insanlık hakkıdır. Yaşam hakkından ayrı düşünülemez.

Detaylı