Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de"

Transkript

1 Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa 12 de Neden AB Mali Deste i Sayfa 13 te Sanayi, Tar m, Turizm ve Üniversite Kenti Düzce Sayfa 27 de

2 2 Garanti Anadolu Sohbetleri Anadolu Sohbetleri Türkiye - Avrupa Birli i liflkilerinde Son Geliflmeler GARANT : KOB lerin Bankas Bugün Türkiye deki giriflimcilerin gündeminde yer alan konulara bakt m zda, ekonomide ülkece k sa sürede kat etti imiz yolu somut olarak görebiliyoruz. Bundan sadece 6-7 y l önce ayakta kalabilmenin yollar n arayan KOB ler, bugün marka olmay, uluslararas piyasalarda rekabet edebilmeyi, Avrupa Birli i sürecine uyumu, inovasyonla katma de er yaratmay, finansman araçlar ndan etkin yararlanman n yöntemlerini ve kurumsallaflmay tart fl yor. Bu tablo, dönem dönem sorunlarla karfl laflsak da ekonomide yaklafl k 6 y ld r aral ks z olarak gerçeklefltirdi imiz büyümeyi sürdürülebilir istikrara dönüfltürmek için, do ru yolda oldu umuzu gösteriyor. Ayn zamanda Garanti Bankas olarak bundan 10 y l önce öngördü ümüz geliflim çizgisinin do ru oldu unu kan tl yor de, istikrarl ekonominin itici gücü olarak gördü ümüz KOB lere yönelik hizmetlerimizi ayr bir iflkolu kapsam nda ele ald k. KOB ler üzerine uzmanlaflan ilk özel Türk bankas olarak, 11 y ld r, iflletmelerin ihtiyaçlar n n bir ad m önünde olmak amac yla gereken yap y oluflturmaya çal fl yoruz. Bu kapsamda, öncü rolümüzü gelifltirmek için, di er tüm hizmetlerimizde oldu u gibi bu alanda da, sahada olmay bir yaflam biçimi haline getirdik. Bugün, giriflimcilere, KOB Bankac l iflkolu çat s alt nda, tamamen bu alanda uzmanlaflm fl ü aflk n kifliden oluflan kadromuzla hizmet veriyoruz. Sadece flubelerimizi de il, genel müdürlük organizasyonumuzu da sahada olacak flekilde yap land rd k. Garantililer her f rsatta KOB lerin yan nda, onlar dinliyor, öngörü ve yetkinliklerini sahada gelifltiriyor. Arkadafllar m, müflterilerimizin iflyerlerine düzenli ziyaretlerde bulunuyor, kat ld klar fuar, konferans, toplant gibi etkinliklerde bizzat yer alarak yeni e ilimleri, ifl yap fl flekillerini yerinde gözlemliyor. Anadolu nun dört bir yan nda illerin ve bölgelerin ekonomik geliflim alanlar n incelemek için f rsatlar yarat yor, yöntemler gelifltiriyor. Gözlemlerimiz fl nda, iflletmelerin ihtiyaçlar na uygun kredileri ve nakit ak fllar na uygun sektör paketlerini sunuyoruz. Türkiye nin giriflimcilik alan n geniflletmek için kad n giriflimcilere yönelik destek paketimizi de KAG DER in iflbirli iyle kullan ma sunduk. Paket kapsam nda, giriflimcilik e itimlerinin ilk etab n tamamlad k. Ayr ca geçen y l Ekonomist Dergisi nin iflbirli iyle düzenlemeye bafllad m z Türkiye nin Kad n Giriflimcisi yar flmas n n ikincisini bu y l tekrar gerçeklefltirece iz. Duyurular m z yay nlad k, baflvurular almaya bafllad k. Kredilerin yan s ra, teknolojik yetkinli imizi KOB ler için kolay ve yayg n kullan l r hale getiren ürünleri de hizmete sunduk: flletmelerin her an bankac l k bilgilerine ulaflmalar n sa layan 444 KOB (5624) telefon hatt KOB lerin hizmetinde... Garanti nin her zaman sahada olma felsefesinin bir baflka sonucu da, KOB lerin düflünsel vizyonlar na katk da bulunmak için düzenledi imiz bilgilendirme toplant lar... Anadolu nun dört bir yan nda gerçeklefltirdi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri, Ortak Ak l Toplant lar, Basel II ve D fl Ticaret Toplant lar, iflletmeleri gelecekteki ifl ortam na haz rlamay amaçl yor. Toplant lar, KOB lerin nabz n tutmak ve ihtiyaçlar na uygun hizmetler gelifltirmemiz için sa lam verilere ulaflmam z sa l yor den bu yana yaklafl k i aflk n giriflimciyle bir araya geldi imiz Garanti Anadolu Sohbetleri toplant lar n n 49. su için, Düzce deyiz. Toplant da, Türkiye ekonomisinin bugünkü durumu ve 2008 de nas l bir yol izleyece ini, Düzce nin sanayi-tar m dengesini nas l kurmas gerekti ini ve ildeki önemli sektörlerden oto yan sanayiinin uluslararas rekabette ne yapmas gerekti ini, ayr nt l olarak incelemeyi hedefledik. Garanti Bankas olarak, kalk nman n itici gücü KOB lerin istikrar n güvencesi haline gelmesine katk da bulunmak için çal fl yoruz. KOB lerin bankas olarak, KOB lere her konuda destek vermeye devam edece iz. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Yeni y l n ilk aylar n geride b rakt m z flu günlerde, Türkiye - AB iliflkileri ne yaz k ki zor bir dönemden geçmektedir. Ancak bunun temel nedeni AB nin, özellikle son geniflleme dalgas sonras nda, kendi iç sorunlar n çözememifl olmas ve yeni bir geniflleme sürecine yo unlaflamamas d r. Küreselleflme ile artan rekabet AB üyesi ülkelerin önemli yap sal reformlar yapmas n gerektirmifl, ancak baz çevreler bu süreçte yaflanan ekonomik ve sosyal s k nt lar geniflleme sürecine ba lam flt r. Bu nedenle mevcut AB co rafyas n n önemli kesimlerinde genifllemenin h z ve kapsam hakk nda olumsuz düflünceler ve tav rlar ortaya ç kabilmektedir. Tüm bu geliflmeler sonucunda da Türkiye nin müzakere süreci ne yaz k ki güçlüklerle karfl laflmaktad r. Ancak 2007 y l Türkiye lerleme Raporu yla birlikte yay mlanan AB Geniflleme Strateji Belgesi de göstermifltir ki, AB nin gelece e iliflkin planlar sadece baz üye ülkelerin korkular ndan ve endiflelerinden oluflmamaktad r. AB her geçen gün daha fazla üyesi, daha fazla nüfusu, daha farkl ç karlar olan bir birlik haline gelmektedir. Geniflleme Strateji Belgesi nde Türkiye nin stratejik önemine yap lan kuvvetli vurgu da bunun en aç k ifadesidir. Avrupa Komisyonu Atatürk ün Selamlar Köyü ne ziyaretinin her y ldönümü bayram olarak kutlan yor. Atatürk, Düzce yi 18 Temmuz 1934 te ziyaret etmifl. Bu ziyarette Atatürk "Düzce güzel bir yer. Sizler burada bahçeli evler yapmal s n z" fleklinde bir telkinde bulunmufl. brahima a Köyü ne de Selamlar ad n vermifl. Atatürk, az nl klar n bask gördükleri yolundaki flikayetleri üzerine "Az nl klar da bizim vatandafllar m zd r ve bundan böyle eflit muamele göreceklerdir" demifl ve aç klamas Düzce de davullar eflli inde mahalle ve köylerde ilan edilmifl. Atatürk ün Düzce yi ziyaretinden 1 y l sonra, 18 Temmuz tarihi Atatürk Günü olarak kutlanmaya bafllanm fl. Ata ya ayran ikram edildi i için de Selamlar Köyü sakinleri bu günü "Ayran Bayram " olarak kutluyorlar. Kaynak: Geniflleme Strateji Belgesi nde, AB nin taahhütlerini yerine getirerek, teknik koflullar karfl land müddetçe fas llar n müzakerelere aç lmas gerekti ini de belirtmifltir. Böylece Fransa n n yapt gibi teknik hiçbir gerekçe göstermeksizin tamamen siyasi nedenlerle müzakerelerin engellenmesinin, AB nin kendi taahhütlerine ve kat l m müzakerelerinin do as na ayk r oldu unun alt n çizmifltir. Komisyonun bu tavr n n pek çok üye ülke taraf ndan desteklendi i Strateji Belgesi nde Türkiye nin önemine yap lan kuvvetli vurgudan anlafl lmaktad r. Dolay s yla, özellikle baz üye ülkelerin Türkiye nin üyeli iyle ilgili politikalar, bizleri AB mesaisini sürdürmekten al koymamal d r. Çünkü bu mesai her fleyden önce Türkiye nin toplumsal yaflam n n bütün alanlar nda AB standartlar na ulaflmas hedefine yöneliktir. Nitekim Türkiye halihaz rda müzakere eden bir ülkedir. Kamuoyumuzu meflgul eden söz konusu olumsuz geliflmeler bu hukuki gerçe i de ifltirmemektedir. Müzakereler devam etmektedir ve bugüne kadar 6 fas l müzakerelere aç lm flt r. Bu fas llar Bilim ve Araflt rma, statistik, flletme ve Sanayi Politikas, Trans - Avrupa A lar, Tüketicinin ve Sa l n n Korunmas ile Mali Kontrol dür. Öte yandan, Konsey de onaylan p aç l fl kriteri belirlenen fas llarda, söz konusu kriterlerin karfl lanmas na yönelik çal flmalar bafllam flt r. Bu çerçevede, 2008 y l nda en önemli önceli imiz bir taraftan müzakerelerin aç lmas n bekledi imiz fas llarda müzakerelere bafllamak, öte yandan aç l fl kriteri belirlenen fas llarda bu kriterlerin karfl lanmas için gerekli ad mlar n at lmas n sa lamakt r. Bu ba lamda flirketler hukuku ve fikri mülkiyet fas llar n n aç l fl kriterleri olan strateji ve eylem plan ocak ay sonunda AB taraf na resmen iletilmifl bulunmaktad r. Kat l m müzakerelerinin seyri ve bu süreçte yaflanan baz sorunlar gündemde ön plana ç ksa da, Türkiye-AB iliflkilerinin çok boyutlu oldu u unutulmamal d r. Topluluk Programlar ndan, Mali flbirli ine, Teknik Destek Mekanizmalar ndan, Sivil Toplum Diyaloguna kadar pek çok dinami i içinde bar nd ran Türkiye-AB iliflkileri, flüphesiz içinde bulundu umuz sürecin günlük siyasi sorunlar na yenilmeyecektir. Türkiye-AB müzakerelerinin tek hedefi tam Atatürk ün Ziyareti Bayram Oldu üyeliktir. Türkiye nin bu hedefe ulaflmas n engellemek ya da hedefi de ifltirmek için çeflitli çabalar mevcuttur. Ancak, Türkiye bir yandan bunlara karfl siyasi/diplomatik alanlarda mücadele ederken, öbür yandan AB standartlar na ulaflma çal flmalar na devam etmektedir. Türkiye de daha s k bir g da güvenli i a, daha güçlü bir sosyal diyalog, daha temiz bir çevre ve tüm bunlara ba l olarak daha yüksek yaflam standartlar için müzakere sürecinin önemi aç kt r. Uzun dönemli modernleflme hedeflerimiz, k sa dönemli siyasi s k nt lardan önce gelmeyecek ve Türkiye bu önemli f rsat en iyi flekilde de erlendirecektir. Müzakere sürecinin kendine özgü baz zorluklar her zaman olacakt r. Müzakere sürecine sa duyu hakim oldukça tüm bu sorunlar afl labilir. Bunun için AB taraf n n Ahde Vefa ilkesine ba l kalmas ve en önemli d fl politikas olan genifllemeyi kendi kamuoylar na daha iyi anlatmas gerekmektedir. Benzer biçimde bizlerin de kendi kamuoyumuza Türkiye nin kat l m müzakereleri çerçevesinde yaflayaca dönüflümü çok iyi anlatmas ve toplumun sürece olan inanc n güçlendirmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Garanti Anadolu Sohbetleri nin ülkemizin AB ile yürüttü ü kat l m müzakerelerine katk s tart fl lmazd r. Özellikle son y llarda güç kazanan Türkiye nin AB üyeli ine muhalif popülist yaklafl mlar karfl s nda somut veriler üzerinden sektör ve il baz nda analitik de erlendirmeler yapan Garanti Anadolu Sohbetleri k sa zamanda önemli çal flmalara imza atm flt r. Yay n hayat n n 4. y l nda ayl k olarak yay mlanan Garanti Anadolu Sohbetleri çal flanlar n inanç ve azimlerinden dolay tebrik eder, Türkiye nin AB üyeli ine katk lar ndan dolay da teflekkür ederim. Ben her zaman, kimi olumsuzluklara ra men, Türkiye nin karfl l kl kazanç ilkesi çerçevesinde müzakere sürecini baflar ya ulaflt racak güç, birikim, heyecan ve iradeye sahip oldu unu düflündüm. Garanti Anadolu Sohbetleri nin 4 y ll k yay n hayat ndaki sayg n duruflu, dinamizmi ve yaratt etki bunun en önemli göstergelerinden biridir. O uz Demiralp Büyükelçi, Avrupa Birli i Genel Sekreteri Her y l Atatürk ün Düzce ye gelifli bayram olarak kutlan yor

3 Bir Bak flta AB 3 K saca AB AB Nedir? Avrupa Birli i (AB), demokratik Avrupa ülkelerinden oluflan, vatandafllar n n hayatlar n iyilefltirmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için çal flan bir ailedir. AB Sembolleri Avrupa Birli i Bayra Bayra n üzerinde bulunan 12 alt n y ld z n oluflturdu u daire, dayan flmay ve Avrupal lar n birbirleriyle uyumunu temsil eder. Avrupa Marfl Avrupa Marfl, Beethoven in 9. Senfonisi nden Nefleye Övgü prelüdüdür. Avrupa n n temellendi i özgürlük, bar fl ve dayan flma ideallerini söz olmadan müzi in evrensel diliyle ifade eder. Avrupa Birli i Günü Avrupa k tas nda bar fl, dayan flma ve istikrar döneminin bafllang c n simgeleyen 9 May s, Avrupa Birli i nin do um günüdür. Ekonomik ve Parasal Birlik ve EURO 1 Ocak 2002 den bu yana Euro, 300 milyondan fazla Avrupal n n gündelik hayatlar n n bir parças olmufltur. upabirligi.html Slovenya AB Baflkan Üye devletler aras ndaki görüfl ayr l klar ve ara s ra meydana gelen krizler haberlerin manfletlerini olufltursa da, asl nda kameralardan uzakta, AB dikkate de er bir baflar hikayesidir. AB, sadece yar m yüzy ll k ömründe Avrupa da bar fl ve refah sa lam fl, tek Avrupa para birimini (Euro) oluflturmufl ve sermayenin, hizmetlerin ve mallar n serbest hareket etti i s n rs z tek pazar meydana getirmifltir. Ayn zamanda AB, hem büyük bir ticari güç hem de çevre koruma ve kalk nma yard mlar gibi alanlarda bir dünya lideridir. Bu yüzden Avrupa Birli i nin 6 dan 27 ülkeye kadar genifllemifl olmas ve daha birçok ülkenin üyelik için s rada olmas flafl lmamas gereken bir durumdur. AB baflar lar n ola and fl bir flekilde çal flmas na borçludur. AB ola and fl d r çünkü AB, ne Birleflik Devletler gibi bir federasyon, ne de Birleflmifl Milletler gibi hükümetler aras nda basit bir iflbirli i organizasyonudur. AB benzersizdir. AB yi oluflturan ülkeler (Üye devletler) ba ms z, egemen milletler olarak kal rlar fakat egemenliklerini, dünyada tek tek sahip olamayacaklar gücü ve etkiyi kazanmak için bir araya getirirler. Egemenlikleri bir araya getirmek, pratikte karar alma yetkilerinin bir k sm n, ortak fayda içeren belirli konulardaki kararlar n Avrupa düzeyinde demokratik olarak al nmas için, beraber oluflturduklar ortak kurumlara aktarmalar anlam na gelir. Avrupa Birli i Ne Yapar? Roma Antlaflmas n haz rlayanlar, Avrupa Ekonomik Toplulu u için flu görev alanlar n belirledi: Ortak bir pazar oluflturarak ve üye devletlerin ekonomi politikalar n kademeli olarak birbirine yak nlaflt rarak, toplulu un tümünde ekonomik faaliyetlerin dengeli geliflmesini, daimi ve dengeli bir genifllemeyi, istikrar n artmas n, hayat standartlar n n h zland r lm fl bir flekilde yükseltilmesini ve topluluk içindeki devletler aras nda daha yak n iliflkileri teflvik etmek. Bu hedeflere; mallar n, kiflilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolafl m, iflletmeler aras nda adil rekabetin sa lanmas ve tüketicilerin menfaatinin korunmas sayesinde büyük ölçüde ulafl ld. Tek Pazar 1993 de tamamland ve Euro 2002 de dolafl ma girdi. Avrupa Birli i Dönem Baflkanl n 1 Ocak 2008 de Slovenya üstlendi. Slovenya ile, 1 May s 2004`te AB`ye kat lan yeni Do u Avrupa ülkelerinden biri ilk defa AB Dönem Baflkanl `n üstlenmifl oldu. Baflkanl Portekiz den devralan Slovenya n n dönem baflkanl 6 ay sürecek ve 1 Temmuz da Türkiye nin üyeli ine flimdilik karfl ç kan Fransa ya devredecek. Slovenya Baflkanl kendisine 5 öncelikli konu belirledi : 1. Avrupa n n gelece i: Lizbon Anlaflmas n n yürürlü e girmesi 13 Aral k 2007 de imzalanan, Avrupa Anayasas n n yerini alacak Lizbon Anlaflmas n n üye ülkelerde onaylanmas için gayret gösterecek. Amaç, anlaflman n 2009 Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce yürürlü e girmesi. Di er ülkelere örnek olmak için Slovenya, anlaflmay ocak ay nda onaylad. 2. Lizbon Stratejisi nde yeni bir dönem bafllatmak: Slovenya, baharda yap lacak Avrupa Konseyi nde Yenilenmifl Lizbon Stratejisi nde yeni bir dönem bafllatmaya kararl. Üzerine e ilinmesi gereken 4 ana konu olarak; Araflt rmaya yat r m, bilgi ve inovasyon, Rekabetçi bir ticari çevrenin geliflmesi, ifl piyasas na adaptasyon, Slovenya Cumhuriyeti Resmi dil, Güney Slav dillerinden olan Slovence. Macarca ve talyanca ise sadece bu ülkelerle s n r bölgelerinde, çok etkili olma özelliklerinden dolay resmi dil statüsüne sahip. Orta Avrupa Ülkesi Slovenya 20. yüzy lda Yugoslavya n n bir parças yd. Baflkent ve en büyük kenti: Ljubljana Yüzölçümü: km 2 Toplam nüfusu: (2005) Yo unluk: 95 kifli/km 2. AB nin en tenha ülkelerinden. Ve nüfusun sadece % 50 si kentlerde yafl yor. Slovenya daki etnik da l m: Slovenler Önemli demografik geliflmeleri dikkate alarak yan t bulmak, Enerji ve hava de iflimleri konular n görüyor. 3. Enerji ve iklim sorununa çözüme ilerleme: Mart 2007 de Avrupa Konseyi nin kabul etti i yeni enerji ve iklim politikas Komisyon taraf ndan geçti imiz haftalarda yay nland. Slovenya üye ülkelerle, ilgili Avrupal kurumlar n n anlaflmalar n sa lamaya çal flacak. Ayr ca Avrupa Enerji Politikas n n gelifltirilmesine de çal flacak. 4. Bat Balkanlar a yeni Avrupa perspektifleri önermek: Slovenya da lan Yugoslav ülkelerin AB üyeli i sürecine girmelerini h zland rmak için çaba harcayacak. Bat Balkanlar n istikrar tüm AB güveli i için önem (%83.1, S rplar (%2), H rvatlar (%1.8), Boflnaklar (%1,1) ve di erleri (%12), Macar ve talyan etnik az nl klar ise (%0.5). Komflular : talya, Macaristan, Avusturya, H rvatistan. Baflbakan: Janez Jansa Cumhurbaflkan : Danilo Türk. 11 Kas m 2007 de, Büyükelçi Danilo Türk, 55 yafl nda, sol taraf ndan desteklenen ba ms z bir aday olarak büyük farkla Cumhurbaflkan seçildi. Ülkenin en yüksek noktas olan Triglav (2.864m), ülke bayra nda da sembol olarak kullan l yor. Para birimi: 1 Ocak 2007 den itibaren Avro. (1 Avro tolar idi) Yeni üyeler aras ndaki en istikrarl ülke Slovenya; kaliteli iflgücüne, çok uygun bir tafl d ndan Baflkanl k bu ülkelere AB perspektifi verilmesinden yana. Slovenya y çok zorlayacak bir konu olsa da, bir zamanlar eski Yugoslavya n n bir parças olan Slovenya n n bu özelli i nedeniyle, S rbistan ile Kosoval Arnavutlar aras nda arabuluculuk yapabilece ine inan l yor. 5. Avrupa Kültürleraras Diyalog Y l dolay s yla de iflik kültürler, inançlar ve gelenekler aras nda diyalo u cesaretlendirmek: Baflkanl k Piran Avrupa-Akdeniz Üniversitesi ni açmak da dahil olmak üzere Avrupa halklar n n birbirlerini tan mas ve anlamas na çal flacak. Slovenya, Türkiye nin üyeli ine s cak bak yor Yeni seçilen Slovenya Devlet Baflkan Danilo Türk, Türkiye`nin AB üyeli ini destekleyen bir politika izliyor. Slovenya "üyelik" ve "kat l m" kavramlar na program nda vurgu yap yor. Lubliyana geniflleme sürecinin güçlü biçimde devam ndan yana. Türkiye`nin müzakere sürecini "verilen taahhütler paralelinde" ilerletme niyetinde. Bu çerçevede Türkiye ile iki-üç bafll n daha müzakereye aç lmas planlan yor. Slovenya D fliflleri Bakan Dimitrij Rupel "Türkiye ve H rvatistan la kat l m müzakereleri, AB kriterlerini karfl lamada kaydettikleri ilerleme temelinde sürecektir" dedi. Türkiye, Slovenya ile AB yoluna devam ediyor. jeostratejiye, kaliteli altyap ya sahip Avrupa n n orman aç s ndan zengin 3. ülkesi Slovenya. Topraklar n n %57 si orman. klimlerin s nmas n n en fazla hissedildi i ülkelerin bafl nda geliyor y l nda yaflam beklentisi erkeklerde 71.1 ve kad nlarda 79.5 idi. Slovenya ve Slovakya isimlerinin benzerli inden dolay çok kar flt r l r: Slovakya ya Slovenská Republika ve Slovenya ya Republika Slovenija deniyor. Her y l Slovakya ve Slovenya aras nda 600 kg gibi büyük miktarda mektubun yanl fll kla komflu ülkeye gitmesine flafl rmamak gerekir. Georges W. Bush da bu iki ülkeyi kar flt ranlar aras nda... AB Dönem Baflkanl resmi sitesi :

4 4 Türkiye ve AB Anadolu Sohbetleri Sivil Toplum Diyalo u Nedir? Bütün demokratik toplumlarda canl bir sivil toplum önemli bir yere sahiptir Sadece siyasi s n f aras nda de il, ayn zamanda toplumun genelinde mümkün olan en yayg n uzlaflman n tesis edilmesi gerekmektedir... Bu önemli bir görevdir. Bu görev siyasetçilerin yan s ra STKlar, kiliseler ve akademik çevreler gibi sivil toplumu temsil eden di er seslerin de bu süreçte rol oynamalar n gerektirmektedir. Avrupa Komisyonu Baflkan José Manuel Barroso, Belgrad, 16 fiubat 2006 Bay Avrupa: Marc Pierini AB geniflleme sürecinde herkese söz hakk AB nin devam etmekte olan geniflleme süreci, beraberinde pek çok avantaj getirmektedir. Bu süreç Avrupa k tas nda birli i güçlendirmekte, bar fl, istikrar ve güvenli i art rmakta ve daha fazla refah getirmektedir. Bununla birlikte, geniflleme otomatik olarak geliflen bir süreç de ildir. Önceki geniflleme hareketlerinden edinilen derslerden birisi vatandafllar n daha iyi bilgilendirilmeleri ve haz rlanmalar gerekti idir. Vatandafllar n birbirlerine yak nlaflt r lmalar ve farkl kültürler, siyasi ve ekonomik sistemler hakk nda bilgilendirilebilmeleri için sürece dahil edilmeleri gerekmektedir. Bu flekilde genifllemenin beraberinde getirdi i f rsatlar ve zorluklar daha iyi bir flekilde anlafl labilir. Sivil toplumun dahil edilmesi Sivil toplum diyalo u fikri, ilk olarak Ekim 2004 te Avrupa Komisyonu taraf ndan önerilmifl ve 17 Aral k 2004 tarihinde de AB Konseyi taraf ndan onaylanm flt r. Kat l m müzakerelerine paralel olarak, Birlik her bir aday ülke ile yo un bir siyasi ve kültürel diyalog bafllatacakt r. Halklar n bir araya getirilmesi suretiyle karfl l kl anlay fl n yükseltilmesini amaçlayan bu kapsaml diyalog, sivil toplumu da içerecektir. Bat Balkanlar da kucaklayan sivil toplum diyalo unun hedefleri flöyledir: AB ve aday ülkelerdeki sivil toplumlar aras nda karfl l kl tecrübe al fl veriflinin güçlendirilmesi; Bilgi aç n n giderilmesine destek olunmas ; Karfl l kl olarak bilgi ve anlay fl n tesis edilmesi; Gelecekteki kat l mlar n getirece i f rsatlar ve zorluklar konusunda daha fazla fark ndal k oluflturulmas. Sivil toplum diyalo unun özünde AB Üye Devletleri ile aday ülkelerdeki sivil toplumlar n n tüm kesimleri aras nda sistematik bir temas ve karfl l kl de iflim bulunmaktad r. Türkiye ye gelince Sivil Toplum Diyalo u, Türkiye nin AB içinde daha fazla tan nmas n sa layacak, Türk vatandafllar n n da AB nin ne oldu unu, de erlerini ve politikalar n daha fazla anlamas na imkan verecektir. Ayn zamanda, vatandafllar n siyasi, kültürel ve ekonomik kalk nma sürecinde daha fazla rol oynamas na yard mc olacak - böylece AB ye kat lan ülkelerde güçlü bir sivil toplumun oluflumunu desteklenmifl olacakt r. AB-Türkiye aras nda Sivil Toplum Diyalo u: Türkiye deki Faaliyetler Y llar içerisinde Türkiye ve AB e itim dahil siyasi, ekonomik ve profesyonel aç dan zaten pek çok temas gerçeklefltirmifltir. Bu faaliyetlerin pek ço u devam edecek, güçlendirilecek ve daha yayg nlaflt r lacakt r. Bu faaliyetlere ülkenin ücra ve dezavantajl bölgelerinin de erifliminin sa lanmas önemlidir. Birinci y l nda, Sivil Toplum Diyalo u daha önceden bafllat lm fl olan faaliyetleri, özellikle Türk-Yunan sivil toplum diyalo u kapsam nda yürütülmüfl olan etkinlikleri daha fazla gelifltirilebilir. Türk-Yunan sivil toplum diyalo u kapsam nda 2004 ve 2005 y llar nda çeflitli Türk-Yunan iflbirli i projeleri desteklenmifltir da toplam dört adet sivil toplum diyalo u hibe program uygulanm flt r. Bu çerçevede 70 ten fazla diyalog ve iflbirli i projesine AK taraf ndan 4.33 milyon Avro tutar nda mali destek sa lanm flt r. Örne in, AK Ankara Delegasyonu nun yönetti i yeni kuflak Avrupa Ufuklar ve Mozaik programlar ile onun devam niteli indeki Sivil Toplum Diyalo u: Kültür Hareketi, AB ve Türk sivil toplum örgütleri aras nda s n r-ötesi iflbirli ini teflvik etmektedir. Program çerçevesinde 1.45 milyon Avro ile bir yandan AB-Türkiye aras ndaki kültür projeleri öte yandan da AB konular yla ilgili bilgilendirme/medya faaliyetleri desteklenmifltir. AB finansmanl faaliyetlere ilaveten, AB Üye Devletleri ile Türkiye aras nda Sivil Toplum Diyalo una katk da bulunan ikili projeler de yürütülmektedir. Deneyimli Büyükelçi Marc Pierini, Ankara daki Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun (AKTD) Komisyon Temsilcisi olarak Kas m 2006 da göreve bafllad. Pierini nin atanmas yla, AKTD Baflkanl direktörlük düzeyine yükseltildi. Böylelikle Türkiye Delegasyonu, Avrupa Komisyonu nun toplam 142 delegasyonu aras nda bu konuma sahip 17 delegasyonundan birisi durumuna geldi. Türkiye ye geldi i günden beri fleffaf bir politika yürütmeye özen gösteren Büyükelçi Pierini, Türkiye Delegasyonu nun Avrupa Komisyonu nun tüm temsilcilikleri aras nda tek bir ülkeden sorumlu en büyük delegasyon oldu unu s kl kla ifade ederek, Komisyon un Türkiye ye verdi i öneme dikkat çekmeye özen gösteriyor. Pierini, mali yard mlar da dikkate al nd nda, Delegasyon un ayn zamanda en büyük iflbirli i program n yürüten temsilcilik konumuna geldi ini de belirtiyor. Ankara daki Delegasyon di er diplomatik temsilciliklerle ayn ifllevleri (Siyasi ve ekonomik durumun gözlemlenmesi, temsil ifllevi) yerine getirmenin yan s ra 3 temel görevi daha üstlenmektedir: Kat l m müzakereleri çerçevesindeki siyasi ve hukuki geliflmelerin izlenmesi; Kat l m öncesi mali yard m program n n uygulanmas ; AB konusunda letiflim ve Enformasyon Program n n yürütülmesi. Marc Pierini Kimdir? Frans z vatandafl Büyükelçi Marc Pierini tamam D fl liflkiler Servisi nde olmak üzere, Avrupa Komisyonu nda 32. y l n doldurmufltur. Washington da kinci ve Baflkatip görevlerinde bulunduktan sonra Rabat, fiam ve Tunus ta Delegasyon Baflkan olarak görev yapm flt r. Libya Delegasyonu nun ülkede ikamet etmeyen Delegasyon Baflkan olarak görev alan Pierini, 2 Avrupa Komisyonu Üyesi nin de (Claude Cheysson ve Abel Matutes) dan flmanl n yapm flt r. Pierini Avrupa-Akdeniz Ortakl n n ilk koordinatorlü ünü üstlenmifltir. Büyükelçi Pierini, Aix-en-Provence Üniversitesi nden Ekonomi Yüksek Lisans Derecesi ne sahiptir. Büyükelçi Pierini, Türkiye deki görevine geldi i günden itibaren yapt konuflmalarda bafll ca 4 konuya de inmifltir: Kat l m müzakereleri, AB- Türkiye iliflkilerinin küresel boyutu, Türkiye deki reformlar ve alg lamadaki farkl l klar. Türkiye-AB iliflkilerinin küresel boyutuna da s k de inen Pierini, Türkiye nin Avrupa için tafl d önemi; Türkiye geliflen dinamik ekonomisi ve genç iflgücü Enerji kaynaklar için bir transit ülke konumunda olmas Türkiye nin Ortado u ve Kafkaslar ile olan tarihten gelen ba lar ve bilgisiyle, Orta Do u da çok aktif bir diplomasi izlemesi slam dünyas yla Bat aras nda özel bir köprü rolü olarak ifade etmifl ve AB nin Türkiye nin reform sürecini güçlü bir flekilde desteklemekte oldu unu vurgulam flt r. Kaynaklar: IEMED in 7. Y ll k AB-Türkiye Konferans, Barselona Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi, Ankara /SD tr.doc

5 AB Kat l m Müzakereleri 5 Müzakereler Nas l Yürütülür? Kimler Rol Al r? Avrupa Konseyi müzakerelerde takip edilecek yöntem ve k lavuz ilkeleri tespit eden Müzakere Çerçevesi ni, Aral k 2004 te belirlemiflti. Müzakereler nas l ilerler? Avrupa Komisyonu Türkiye ile görüflmeler yapar. Ortak tutumlar haz rlar Konsey AB Ortak Tutumlar n tart fl r ve kararlaflt r r lk aflama, genel olarak 1 y l kadar süren tarama sürecidir. Tarama süreci müzakereler bafllamadan önce aday ülkelerin, AB müktesebat n n 35 politika alan nda sergiledi i haz rl k düzeyinin tespitini amaçlar. Bu aflamada, her bir müktesebat fasl için ikifler adet resmi toplant düzenlenir. lk toplant da Komisyon, aday ülkeye o fasla iliflkin olarak yerine getirmesi gereken mükellefiyetleri aç klar. Yaklafl k bir ay kadar sonra, ikinci toplant düzenlenir (Ülke oturumu olarak adland r l r) ve bu toplant da, aday ülke, konuya iliflkin ne kadar haz rl kl oldu unu, uyumlaflt rma planlar n ve müzakere pozisyonunu yani neyi en zaman yapabilece ini ortaya koyar. Bu toplant lar n ard ndan, Komisyon o fas la iliflkin tarama raporunu haz rlayarak taslak bir Ortak Pozisyon Belgesi ni (DCP) Avrupa Birli i Konseyi ne sunar. Türkiye Müzakere pozisyonunu sunar Hükümetler Aras Kat l m Konferans Üye Ülkeler + Aday Ülke Bakan ve Bakan Yard mc s Düzeyi Daimi Temsilciler + Bafl Müzakereci Kamuoyu Genel süreç ve özel konular hakk nda görüflmeler, her iki taraftaki hükümet pozisyonlar n etkileyebilir. geçici tedbirler sistemi kullan larak tüm Topluluk Müktesebat n n iç hukuka aktar lmas amac yla ek süre sa lan r ve müzakereler de bu flekilde sonuçland r l r. Kat l m Antlaflmas n n imzalanmas ndan önce, Komisyon aday ülkenin üyelik baflvurusuyla ilgili olarak nihai görüflünü ortaya koyar. Bununla yan nda hem Avrupa Parlamentosu nun r zas al nmal hem de Avrupa Birli i Konseyi, baflvuruyu oybirli iyle kabul etmelidir. Kat l m Antlaflmas n n yürürlü e girebilmesi için, hem AB üyesi ülkelerin hem de kat lan ülkenin parlamentolar nda onaylanmas gerekir. Bazen bu amaçla referandumlar düzenlenir. Üyelik ancak Kat l m Antlaflmas n n yürürlük kazanmas yla gerçekleflir. Müzakereler, üye ülkelerle Türkiye aras nda düzenlenen ve kat l m konferanslar ad verilen hükümetleraras konferanslarda yürütülmektedir. AB ye Üye 27 Ülke Üye ülkeler ortak pozisyonlar n Türkiye ye sunmadan önce kendi aralar nda belirlemek amac yla AB Bakanlar Konseyi çerçevesinde toplan r. Bütün kararlar oy birli iyle al n r. Bakanlar Konseyi (Her üye ülkeden bir temsilci) AB taraf n n bafl aktörü ve karar alma organ d r. Konsey in dönüflümlü olarak üstlenilen Konsey Baflkanl toplant lara baflkanl k eder ve Türkiye ile iletiflimi sa lar. ve Türkiye Kat l m Konferans nda Türkiye, D fliflleri Bakan ve Bafl Müzakereci Ali Babacan taraf ndan temsil edilmektedir. Brüksel de günlük temaslar ve temsil görevi Büyükelçi Volkan Bozk r n baflkanl ndaki Türkiye nin AB Daimi Temsilcili i taraf ndan üstlenilmektedir. Avrupa Komisyonu Antlaflmalar n Koruyucusu olarak teknik destek sa lar ve müzakere sürecinde kolaylaflt r c olarak görev al r. Komisyon içerisindeki ifller Komisyon Üyesi Olli Rehn in Komisyonun nternet Sitesi Avrupa Komisyonu nun, AB vatandafllar yla iletiflimini gelifltirmek amac yla düzenli olarak yeniledi i internet sitesi, her gün 20 AB dilinde k sa haberler sunuyor. Kamuoyunun genel ihtiyaç ve ilgisine yönelik olan sitede baflkanl ndaki Geniflleme Genel Müdürlü ü taraf ndan koordine edilir. Avrupa Parlamentosu müzakerelerde sa lanan ilerleme konusunda bilgilendirilir. Parlamento nun sonuçta ortaya ç kacak kat l m antlaflmas na onay vermesi gereklidir. Kamuoyu da önemli oyunculardan biridir. Baz ülkelerde Kat l m Anlaflmas n n son onay, yap lacak bir referandumun sonucuna ba l olabilir. Bunun söz konusu olmad hallerde dahi kamuoyunun görüflleri dikkate al nmas gereken önemli faktörler aras nda yer almaktad r. Taraflar n birbirleri hakk ndaki bilgilerinin artt r lmas ve gerçek veya alg lanan konu ve sorunlar n tart fl lmas amac yla Komisyon, AB ile aday ülkelerdeki sivil toplum aras nda diyalo un güçlendirilmesini sa layacak bir Sivil Toplum Diyalo u program bafllatm flt r. Avrupa Komisyonu nun tüm etkinliklerine yer veriliyor. Avrupa Birli i Konseyi AB Konseyi, taslak halindeki ortak pozisyonu tart flarak belge üzerinde yap lmas teklif edilen de ifliklikler ve yorumlar do rultusunda bu tasla ortak AB Pozisyonu olarak kabul etme yönünde oybirli iyle karar al r. Ortak Pozisyon, aday ülkenin belli fas llarda yap lacak müzakerelerin bafllamas ndan önce yerine getirmesi gereken veya bir fasl n geçici olarak kapanmas için gerekli olan ölçütleri içerir. Daha ileri düzeyde tart fl lmas gerekebilecek bir tak m konular da (Örne in geçifl dönemi talepleri gibi) söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda, bu konular n aç kl a kavuflturulabilmesi için, aday ülkeyle 27 üye ülke aras nda üzerinde tart fl lan birçok pozisyon belgesi haz rlanabilir. Her bir fas l üzerinde anlaflmaya var ld nda, o fas l geçici olarak kapan r ancak, her bir husus üzerinde anlaflma sa lanmadan hiçbir fley kesin de ildir. Topluluk müktesebat sürekli olarak de iflip geliflti inden ileri bir tarihte fas llar n yeniden aç lmas da gerekebilir. Süreç boyunca Komisyon aday ülkenin üyelik haz rl klar n ve kaydetti i geliflmeleri takip eder. Bu izleme sürecinin sonunda, y ll k lerleme Raporu yay mlan r. AB üyesi olmak Müktesebat n tüm fas llar üzerinde anlaflmaya var ld nda, ki bu birkaç y l devam eden bir süreçtir, var lan sonuçlar, Kat l m Antlaflmas na dercedilir. Uygun olan hallerde, Komisyon Genifllemeden Yana Avrupa Komisyonu nun genifllemeden sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn: Geniflleme, Avrupa ya bar fl, demokrasi ve refah dereceli olarak yayma konusunda AB nin uygulad yumuflak gücün temelidir diyor. AB neden genifllemeye devam ediyor? 1957 de 6 üye ile yola ç kan AB, y llar içinde genifllemenin büyük yararlar n gördü. Geniflleme, siyasi olarak k tan n her yerinde demokrasi, insan haklar ve istikrar güçlendirdi. Ekonomik olarak, refah ve rekabeti art rarak birli in küreselleflmeyle gelen sorunlarla daha iyi bafla ç kmas n sa lad. Yeni kat lacak ülke hangi ülke olacak ve ne zaman kat lacak? Halihaz rda büyük bir ülke grubunun eflzamanl kat l m olas görünmüyor. fiuanki kat l m öncesi haz rl klar dikkate al nd nda, daha sonraki kat l mlar n orta ve uzun vadede gerçekleflmesi beklenmektedir. Mevcut geniflleme gündemi, Bat Balkan Ülkelerini ve Türkiye yi kaps yor. Bu ülkeler AB ye giden yolun farkl aflamalar nda bulunuyorlar. Ana ilke, her ülkenin kendi yetenekleri ölçüsünde kat l m yolunda ilerlemesidir. AB genifllemesi sonsuza dek devam edecek mi? Avrupal, Avrupal kimli ine katk da bulunan co rafi, tarihi ve kültürel unsurlar birlefltiren bir terimdir. Genifllemenin yasal dayana Avrupa Birli i Antlaflmas n n 49. Maddesidir. Bu maddede flu hüküm yer al r: Madde 6 (1) de belirtilen ilkelere uyan tüm Avrupa Ülkeleri Birlik e üye olmak için baflvuruda bulunabilir. Maastricht Antlaflmas n n 6 (1) maddesi flu hükmü öngörür: Birlik, Üye Devletlerde ortak olan özgürlük, demokrasi, insan haklar ve temel haklara sayg, hukukun üstünlü ü ilkeleri üzerine kurulmufltur. Avrupa Birli i, her fleyden önce de erleri ile tan mlanmaktad r. Geniflleme de 2007 Sonbahar Paketi 6 Kas m 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu Avrupa Birli i nin geniflleme alan ndaki politikas n belirleyen y ll k strateji belgesini benimsedi. Belge ayr ca son 12 ay içerisinde aday ve potansiyel aday ülkelerde; Türkiye, H rvatistan, eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya n n yan s ra Arnavutluk, Bosna Hersek, Karada, S rbistan ve (BM Güvenlik Konseyi nin 1244 say l karar uyar nca) Kosova da kaydedilen ilerlemelerin bir özetini de içeriyor. Buna ilaveten, son bir y l içerisinde her bir aday ve potansiyel aday ülkelerde kaydedilen ilerlemelerin Komisyon un ilgili birimleri taraf ndan izlendi i ve de erlendirildi i 2007 ilerleme raporlar da yay nland. Geniflleme paketi olarak bilinen paket, ayr ca Avrupa ve Kat l m ortakl klar n n revize edilmesi konusunda konseye sunulan teklifleri ve Komisyon taraf ndan daha fazla reforma ihtiyaç duyuldu u tespit edilen alanlar n listesini de içeriyor. Son olarak, aday ve potansiyel aday ülkelerde reform çabalar n n desteklenmesi amac yla kullan labilecek mali yard mlar n çok-y ll çerçevesi belirleniyor Sonbahar Paketi kapsam nda bulunan tüm belgelere Avrupa Komisyonu Geniflleme Genel Müdürlü ü internet sitesinden ulafl labilir: cuments/reports_nov_2007_en.htm

6 6 AB Kat l m Müzakereleri Anadolu Sohbetleri Kat l m Müzakereleri Müzakerelerde Gelinen Nokta AB, 2007 den itibaren kat l m öncesi finansman, Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (IPA) olarak adland r lan tek bir araçtan sa layacak. Geniflleme AB nin en güçlü politika araçlar ndan birisidir. lgili ülkelerin dönüflümünü sa layan, bar fl, istikrar, refah, demokrasi, insan haklar ve hukukun üstünlü ü ilkelerinin Avrupa genelinde yayg nlaflt r lmas na yard mc olan ve titizlikle yürütülen bir süreçtir. 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ve H rvatistan la kat l m müzakerelerinin bafllat lmas yla birlikte AB nin geniflleme sürecinde önemli bir ad m at lm flt r. Müzakereler müktesebat olarak bilinen AB yasalar bütününün benimsenmesi ve uygulanmas yla ilgilidir. Müktesebat 35 bafll k alt nda gruplanm fl, yaklafl k sayfadan oluflmakta ve AB ye üye ülkelerin uymas gereken kurallar ortaya koymaktad r. Avrupa Birli i Bilgi A Edirne zmir stanbul Bursa Denizli Ankara Antalya Mersin Avrupa Birli i hakk nda bilgi bulmak zor olabilir, özellikle nereden bafllayaca n z bilmiyorsan z, önerimiz bu ifle AB Bilgi A n ziyaret ederek bafllaman z! Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, AB Türkiye iliflkileri hakk ndaki bilgileri ve son geliflmeleri halka iletmek amac yla Türkiye çap nda bir bilgilendirme ve iletiflim stratejisi uygulamaktad r. Delegasyon, bu amaçla, stanbul ve Ankara da aç lan AB Bilgi Merkezleri (ABBM) ile Türkiye çap nda 13 ilde faaliyet gösteren Bir aday ülke olarak Türkiye nin, mevzuat n n önemli bir k sm n AB yasalar na uygun hale getirmesi gerekmektedir. Bu da, çevreden yarg sistemine, ulaflt rmadan tar ma ülkedeki neredeyse tüm sektörleri ve halk n tüm kesimlerini etkileyecek temel toplumsal de iflikliklerin yap lmas anlam na gelmektedir. Öte yandan aday ülke müktesebat n kendisini müzakere etmez, çünkü bu kurallar n aday ülke taraf ndan tamamen kabul edilmesi gerekmektedir. Müzakere süreci müktesebat n uyumlu hale getirilmesi ve uygulanmas na iliflkin koflullar üzerinde yürütülmektedir, baflka bir ifadeyle bu kurallar n nas l ve ne zaman uygulanaca müzakere edilmektedir. Bu sebeple kat l m müzakereleri klasik anlamda müzakere olarak kabul edilmemektedir. Üye ülke olabilmek için aday ülkenin hem ulusal hem de bölgesel düzeyde kurumlar n, yönetim kapasitesini, idari ve yarg sistemlerini AB standartlar na yükseltmesi gerekmektedir. Müzakarelerle ilgili belge ve ba lant lar: _Turkiye/Muzakereler.html Samsun Kayseri Adana Trabzon Diyarbak r Gaziantep Van AB Bilgi Merkezleri AB Bilgi Bürolar AB Bilgi Bürolar ndan oluflan kapsaml oluflumlarla AB Bilgi A n desteklemektedir. Ayr ca, üniversite ve araflt rma merkezlerinde bulunan Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EDC ler) ö renci ve akademisyenlerin AB ye iliflkin konularda ihtiyaç duyduklar bilgi kaynaklar na ulaflmalar n sa lamaktad r. AB Bilgi A n n di er hizmetleri, ülke genelinde düzenlenmekte olan konferans, panel ve çal fltaylara AB konusunda uzman Avrupa Tak m konuflmac lar n ve ayr ca gruplara özel AB e itim toplant lar n n düzenlendi i Avrupa E itimleri ni sa lamakt r. Detayl bilgi için: AB, 3 Ekim 2005 te Türkiye ile üyelik müzakerelerini bafllatt. Bu ba lamda aday ülke Türkiye için bir müzakere çerçevesi kabul edildi. Müzakerelerin ilk aflamas n AB ve Türk mevzuatlar n n karfl laflt r lmas n ve Türk mevzuat nda yap lmas gerekli uyumlaflt rman n saptanmas anlam na gelen tarama süreci oluflturdu. Tarama toplant lar n n, Ekim 2006 da sona ermesinin ard ndan Komisyon her bir fas lla ilgili tarama raporunu haz rlad. Müzakereye aç lan ilk fas l 25. Fas l -Bilim ve Araflt rma- oldu. Fas l 12 Haziran 2006 tarihinde müzakereye aç l p, ayn tarihte geçici olarak kapat ld. Avrupa Komisyonu Kas m 2006 da yay nlad ilerleme raporunda, mallar n serbest dolafl m yla ilgili k s tlamalar konusunda tafl d endifleleri dile getirdi. Bu endifleler aras nda, Türkiye nin Ankara Anlaflmas n n Ek Protokolünü imzalayarak taahhüt etti i ulafl m araçlar na yönelik k s tlamalar yer ald. Ancak, bu konuda herhangi bir çözüm sa lanamad ; Avrupa Birli i Konseyi Aral k 2006 tarihinde Türkiye nin K br s Cumhuriyeti ne yönelik sözkonusu k s tlamalar ba lam nda 8 fas lda müzakereleri ask ya ald. Di er bir anlat mla, Kurumsal flbirli i Avrupa Birli i ve Türkiye aras ndaki Ortakl k Anlaflmas, kat l m sürecinin temelini oluflturur. Bu süreç boyunca politik diyalog ve iflbirli ini sürdürmek amac yla, afla daki kurumlar hayata geçirilmifltir. Ortakl k Konseyi Ortakl k Konseyi, Türk Hükümeti ve Avrupa Birli i (Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu) temsilcilerinden oluflur. Ortakl k Konseyi, Türkiye-AB iliflkilerinin flekillendirilmesi ve yönlendirilmesinde kilit rol oynar. Amac ; siyasi, ekonomik ve ticari konularda Ortakl k Anlaflmas n n uygulanmas ve gelifltirilmesini sa lamakt r. Konsey, y lda iki kez bakanlar düzeyinde toplan r. Kararlar oybirli i ile al n r. Türkiye ve Topluluk taraf n n birer oyu vard r. Ortakl k Komitesi Ortakl k Komitesi, Ortakl k iliflkisiyle ilgili teknik konular incelemek ve Ortakl k Konseyi nin gündemini haz rlamak üzere, gerek AB den gerek Türkiye den uzmanlar n bir araya gelmesini sa lar. Müzakere bafll klar na göre düzenlenen 8 alt komiteden oluflur: 1. Tar m ve Bal kç l k Komitesi 2. ç Pazar ve Rekabet Komitesi 3. Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Komitesi 4. Ekonomik ve Parasal Konular Komitesi 5. Yenilik (Innovation) Komitesi 6. Ulaflt rma, Çevre ve Enerji Komitesi 7. Bölgesel Kalk nma, stihdam ve Sosyal Politika Komitesi 8. Gümrükler, Vergilendirme, Türkiye nin ek protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi bu fas llar için aç l fl koflulu oldu. Bu fas llar flunlard r: 1. Fas l - Mallar n serbest dolafl m 3. Fas l - fl Kurma Hakk ve Hizmet Sunumu Serbestisi 9. Fas l- Mali hizmetler 11. Fas l- Tar m ve k rsal kalk nma 13. Fas l- Bal kç l k 14. Fas l- Ulaflt rma politikas 29. Fas l- Gümrük Birli i 30. Fas l- D fl liflkiler Bunun yan s ra Türkiye nin AB-Türkiye Ortakl k Anlaflmas Ek Protokolü kapsam ndaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde hiçbir fasl n geçici olarak kapat lmayaca karar da al nd. Bu durum müzakere sürecinin t kand anlam na gelmiyor. Ocak 2007 den itibaren müzakereler ask ya al nmam fl fas llar ba lam nda normal süreç devam etmekte, ask ya al nm fl fas llar bak m ndan ise Türkiye kendi teknik çal flmalar n sürdürmektedir. Bu çerçevede 2007 y l n n ilk yar s nda gerçekleflen Alman Dönem Baflkanl s ras nda Giriflimcilik ve Sanayi Politikas bafll kl 20. Fas l, statistik bafll kl 18. Fas l ve Mali Kontrol bafll kl 32. Fas l, y l n 2. yar s n kapsayan Portekiz Dönem Baflkanl s ras nda ise Trans-Avrupa fiebekeleri bafll kl 21. Fas l Tüketicinin ve Sa l n Korunmas bafll kl 28. Fas l müzakereye aç lm flt r. Uyuflturucu Kaçakç l ve Kara Para Aklama Komitesi Karma Parlamento Komisyonu Karma Parlamento Komisyonu (KPK), Türkiye-AB ortakl n n denetim organ d r. Görevi, Ortakl k Konseyi nin kendisine sundu u y ll k faaliyet raporlar n incelemek ve Türkiye-AB ortakl na iliflkin konularda tavsiyelerde bulunmakt r. TBMM ve Avrupa Parlamentosu ndan seçilen 18 er üyeden oluflur. Y lda 2 kez toplan r. Gümrük Birli i Ortak Komitesi (GBOK) GBOK un ana görevi, Türkiye-AB aras ndaki gümrük birli inin iflleyifliyle do rudan ilgili alanlarda öngörülen mevzuat uyumunu gerçeklefltirmektir. Bu hedefe ulaflmak için bir dan flma süreci oluflturarak, bu konularda bilgi ve görüfl al flveriflini yönlendirir; Ortakl k Konseyi ne tavsiyelerde bulunur. Ayda bir düzenli olarak toplan r. Türk dari Yap s çinde AB le lgili Yap lanma Avrupa Birli i Genel Sekreterli i (ABGS), Türkiye nin AB üyeli ine haz rlanmas na yönelik çal flmalar çerçevesinde, kurumlar aras koordinasyon ve uyum plan ve programlar na öncülük eder. Temmuz 2000 de kurulmufltur. D fl Ticaret Müsteflarl AB cra Kurulu nun hedefi, Gümrük Birli i ve bütünleflme süreci kapsam nda gerçeklefltirilecek çal flmalar yönlendirmek, izlemek ve sonuçland r lmas n sa lamakt r. l_isbirligi.html

7 Türkiye ve AB 7 Eurobarometre 68 Avrupa Birli i nde Kamuoyu Hayattan memnuniyet Bahar 2007 de hayat ndan memnun olanlar n oran %76 ile Türkiye de en yüksek düzeye ulaflm fl, ancak bu oran Güz 2007 de %6 l k farkla %70 oran na düflmüfltür. Bu düzey Türkiye için yüksek görünse de AB ülkelerindeki %80 lik oran ile karfl laflt r ld nda düflük kalmaktad r. Gelecek 12 ay hakk nda beklentiler Türkiye kamuoyunun genel olarak hayatlar n n gelecek 12 ayda nas l geliflece i hakk ndaki beklentileri, AB üye ülkeleriyle karfl laflt r ld nda, Türkiye kamuoyunun %34 e karfl %30 la biraz daha iyimser oldu u görülmektedir. Türkiye deki gelecek beklentilerinde iyimserlerin oran nda bir düflüfl gözlenirken durumun de iflmeyece ini düflünenlerin oran nda önemli say labilecek art fllar gözlenmektedir. Ülkenin ekonomik durumunun iyiye gidece ini düflünenler %38 den %33 e gerilemifl, ayn kalaca n düflünenler %17 den %32 ye yükselmifltir. Kötümser grubun oran n n %32 den %26 ya düfltü ü gözlenmektedir. Benzer görüntüler di er de erlendirmelerde de göze çarpmaktad r. Ülke durumunun de erlendirilmesi AB genelinde ülke ekonomilerinin durumu hakk nda de erlendirmelere bak ld nda Türkiye iyimser de erlendirmede %46 düzeyiyle 17. s radad r. fl durumu de erlendirmelerine bak ld nda Türkiye iyimserlik aç s ndan % 23 ile 8. s radad r. Çevre söz konusu oldu unda da %35 lik iyimserlik oran yla 8. s radad r. Sosyal refah konusunda ise Türkiye %33 lük iyimser kitle ile AB ortalamas n n (%46) oldukça alt ndad r. Ülkenin en önemli sorunlar Güz 2007 ile Bahar 2007 karfl laflt r ld nda terörün gündemdeki yeri artm fl ve %77 ile 1. s raya yerleflmifltir. Anketin yap ld Ekim ay nda ülke gündemi düflünüldü ünde bu sonuç flafl rt c de ildir. kinci en önemli sorun %57 ile iflsizlik olarak görünmektedir. flsizli i ekonomik durum %23 ile izlemektedir. AB ülkeleri gündeminde ise terör, görece önemini bir önceki araflt rma ile karfl laflt r ld nda kaybetmifltir. flsizlik ve enflasyon en önemli iki sorun olarak ortaya ç kmaktad r. Türkiye de ifllerin nas l ilerledi i üzerine de erlendirmeler AB geneliyle karfl laflt r ld nda, Türkiye de ifller nas l gidiyor sorusuna verilen yan tlar n oldukça olumlu oldu u söylenebilir. Öyle ki görüflülenlerin %48 i ifller do ru yönde ilerliyor derken %37 lik bir grup da bu görüflün karfl s nda yer almaktad r. AB genelinde ise ancak %34 lük bir grup do ru yönde geliflim gözlerken, yanl fl yönde ilerlendi ini söyleyenler daha büyük bir grup oluflturmaktad r (%41). Türkiye, ifllerin do ru yönde ilerledi ini düflünenler aras nda 4. s radad r. Kurumlara güven Gerek AB genelinde (%71) gerek Türkiye de (%84) en güvenilir kurum ordudur. Türkiye de yaz l bas n, radyo ve TV kanallar na olan güven düzeyi AB genelinin oldukça alt nda kalmaktad r. Dini kurumlara AB genelinde örneklemin ancak %46 s taraf ndan güven duyulurken Türkiye de bu oran %64 düzeyine ulaflmaktad r. Ayr ca, siyasi partilere (%23), hükümete (%63) ve Meclis e (%64) güvenme e iliminde olanlar AB genelinden yüksek orandad r. Farkl AB ülkeleriyle karlaflt r ld nda Türkiye hükümete güvenme e ilimi konusunda %63 ile 2. s radad r. Meclise güvenme e ilimi konusunda %64 ile 3. s radad r. Ancak Avrupa Birli i ne güvenme e iliminde olanlar AB genelinde %48 iken Türkiye de ancak %25 düzeyindedir. AB ye olan güven Türkiye de azal rken AB genelinde artmaktad r. Türkiye kamuoyunun üyelik hakk nda görüflleri Türkiye kamuoyunun %49 u (Güz 2006 da %54 ü ve Bahar 2007 de %52 si) AB üyeli inin iyi bir fley olaca n düflünmektedir. Güz 2007 de ise AB ye üye olman n Türkiye ye fayda sa layaca n düflünenler ancak %53 düzeyinde kalm flt r. AB nin Genel maj Güz 2007 de AB nin genel imaj nda hem AB geneli hem de Türkiye de benzer düflüfller gözlenmektedir. Her iki tarafta da olumlu imaj sahipleri %50 nin hemen alt nda kalmaktad r. Avrupa n n siyasi meselelerinden haberdar olmak Türkiye de %31 lik bir kitle Avrupa daki siyasi meselelerden haberdar oldu unu düflünmektedir. Bu görüfl AB genelinde %18 düzeyinde kalmaktad r. Bu oranla Türkiye AB ülkeleri aras nda 1. s radad r. AB nin gelece i Türk kamuoyu AB nin gelece i konusunda AB genelinden daha karamsard r. Bu konuda AB genelinde %66 iyimser görüfl bildirirken Türkiye de ancak %51 iyimser görüfle sahiptir. Ulusal veya AB bünyesinde karar verme Kararlar n AB bünyesinde ortaklafla al nmas na ne AB genelinde ne de Türkiye de s cak bir yaklafl m mevcuttur. Ancak Türkiye de ortaklafla kararlara verilen destek hemen her konuda daha düflüktür. Ekonomi ve enflasyona karfl AB bünyesinde müdahale söz konusu oldu unda Türkiye deki destek düzeyi s ras yla %30 ve %29 dur. Bu oran AB ülkelerinde %48 ve %49 dur. Emekli maafllar konusunda ortaklafla karar al nmas na gelince, bu konuda AB düzeyinde (%26) Türkiye den (%28) daha yüksek bir oranda çekingenlik vard r. Çevreyi koruma konusunda ise AB içinde ortaklafla karar tercihi en yüksek düzeye ulaflmaktad r. Üye ülkelerde %73 ortak karar tercihi belirtirken Türkiye de bu oran ancak %31 de kalmaktad r. AB nin oynad rol Türkiye de AB nin ülke ekonomisi üzerine etkisine bak ld nda AB nin olumlu rol oynad n düflünenler (%37) AB genelinden (%39) düflüktür. Benzer flekilde çevreyi koruma alan nda da AB nin olumlu rol oynad n düflünenler Türkiye de ancak %36 iken AB genelinde %52 düzeyindedir. Ancak di er konularda, örne in enflasyon (%36), iskan (%31), emeklilik (%34) konular nda AB nin olumlu rol oynad n düflünenler Türkiye de AB genelinden yüksektir. Medya ve AB Türkiye kamuoyu AB konusunda tüm medya kanallar nda AB genelinin de erlendirmelerine göre daha fazla yay n yap ld kanaatindedir. AB genelinde bu yay nlar n de erlendirmelerinde tarafs z yay n yap ld yönünde kanaat bask n olmas na ra men Türkiye de tarafs z yay n kanaatinden çok, çok olumlu ya da çok olumsuz yay n yap ld kanaatleri ön plana ç kmaktad r. Medya kanallar na duyulan güvene bak ld nda Türkiye de AB genelinden daha düflük düzeyde güven duyuldu u görülmektedir. Bu araflt rma, Avrupa Komisyonu Bas n ve letiflim Genel Müdürlü ü letiflim taraf ndan talep ve koordine edilmifltir. Bu rapor, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu için düzenlenmifltir. Bu belge, Avrupa Komisyonu nun görüfllerini yans tmaz. Tüm yorum ve görüfller raporu haz rlayan yazara aittir. AB Hakk nda Faydal Web Ba lant lar Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu Young Entrepreneurs for Europe Bölgeler Komitesi Ekonomik ve Sosyal Komite Avrupa Bölgesel Geliflme Bilgi Derne i AEIDL x_en.htm Çevre STK lar ODirectory/NGOFind.html ç Pazar n Harmonizasyonu Ofisi ktisadi Kurumlar fl Örgütleri Türk Üniversiteleri, Kobileri ve Bilim Merkezlerinin Avrupa ya Entegrasyonu AB Fonlar, Projelerin mali yönetimi apter_8/2168.html Mali Yard m Masas Türkiye nin Kat l m Sa lad Topluluk Programlar ka/anakonular/turkiye_ab/toplulukpro gramlari.htm Türkiye nin Taraf Oldu u Serbest Ticaret Antlaflmalar a/ttoca.html Avrupa Birli i CC Best Türkiye Raporu (KOSGEB) ult.asp?action=...&id=1 AB de Devlet Yard mlar ve malat Sanayinde Uygulamalar ult.asp?action=...&id=6 AB Terminolojisinde KOBI lerle lgili Sözcük ve Kavramlar ult.asp?action=...&id=6 AB ye Aday Ülkeler K yaslama Raporu (T SK) ana&ana_id=23 Türkiye-AB D fl Ticaret statistikleri caret.htm Merkez Bankas - AB ye Aday Ülkeler Raporu u/adayulkeler.html

8 8 Türkiye ve AB Anadolu Sohbetleri Avrupa Kültürleraras Diyalog Y l 2008 Avrupa da kültürel çeflitlilik giderek art yor. AB nin genifllemesi, göçler, dünyan n geri kalan yla kurulan yeni ticaret ba lar, çal flma kanunlar ndaki k s tlamalar n ortadan kald r lmas ve küreselleflme çok say da ülkede kültürel çeflitlili e yol açt. Böylece Avrupa k tas n n dil, din, etnik ve kültürel orijin say s da artt. Sonuç olarak, kültürleraras diyalog, Avrupa kimli inin ve yurttafll n n güçlendirilmesinde giderek önemli bir rol oynamaya bafllad. Eurobarometre nin Avrupa n n her yerinden ve bütün hayat tarzlar ndan kifliyi kapsayan kültür konulu anketine göre, her 10 AB vatandafl ndan 9 u, kültüre, kültürel de iflimlere ve kültürleraras diyalo a AB içinde daha çok yer ve önem verilmesi gerekti ine inan yor Avrupa da Kültürleraras Diyalog Y l olarak kutlan yor. Avrupa vatandafllar aras nda daha iyi bir bir anlay fl ve iletiflim sa layabilmek için Brüksel, Farkl l klar çinde Birlikte slogan yla bir medya kampanyas bafllatt. Proje, 10 milyon Avro luk bütçeden ve ek olarak tüm AB baflkentlerinden sa lanacak hibelerden olufluyor. Bu, tüm Avrupa da yaflayanlar zengin kültürel miras m z n faydalar n ve farkl kültürel geleneklerden ö renme f rsatlar n araflt rmalar konusunda cesaretlendirecektir. Y l boyunca Avrupa düzeyindeki baz öncü projelerin yan s ra her üye devlette bir ulusal projeye AB deste i verilecek ve sivil toplumu harekete geçirmeyi amaçlayan bir ortak program yürütülecektir. Bunun yan s ra kültürleraras diyalo un önemi ve yararlar konusunda fark ndal k yaratmak üzere, aralar nda Faz l Say n da bulundu u, uluslararas üne sahip sanatç lardan 7 si elçi olarak görevlendirilmifltir. Bilgi için: Figel ve Say /Komiser Ján Figel ve 7 AB Elçisinden biri olan Faz l Say Foto raf kayna : K sa Film Yar flmas AKTD, 2008 Avrupa Kültürleraras Diyalog Y l na iliflkin iletiflim faaliyetlerinin bir parças olarak, kültürleraras diyalog konulu bir k sa film yar flmas düzenliyor. 1 May s 2008 tarihine kadar k sa filmlerini gönderecek tüm amatör ve profesyoneller yar flmaya kat labilir. Kültürleraras Diyalog K sa Film Yar flmas, 10 dakikay geçmeyen ve 1 Ocak 2006 dan sonra çekilmifl, video format nda, her türden k sa filmin kat l m na aç k. Daha önce, baflka yar flma, festival veya benzeri etkinliklere kat lm fl ya da önceden ödül alm fl filmler de yar flmaya kat labiliyor. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Büyükelçi Marc Pierini konuyla ilgili yapt aç klamada, Kültürleraras Diyalog, eflitlikten sosyal adalete, farkl kültürlere sayg dan insan haklar na kadar uzanan kapsaml bir konu. K sa Film Yar flmas, gerek AKTD nin Türk kamuoyunun AB ye ve Türkiye nin kat l m sürecine iliflkin sorular na yan t vermek amac yla haz rlad bir Soru- Cevap Veritaban bulunuyor. Veritaban nda, kamu sa l ndan e itime, tar m, istihdam ve sosyal konulardan ifl gelifltirmeye uzanan genifl yelpazedeki sorular yan tlan yor. Site ziyaretçileri kay t olup soru sorma imkan na da sahip. yeni yetiflen, gerek deneyimli Türk film yap mc lar n n Kültürleraras Diyalog kavram n nas l alg lad klar n ortaya koymalar na f rsat verecektir fleklinde konufltu. Yar flma, Ankara Üniversitesi letiflim Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluklar Araflt rma Merkezi flbirli i ve Radyo Mydonose un katk lar yla düzenleniyor. Yar flmaya son kat l m tarihi 1 May s Ön elemeyi geçen filmler, May s 2008 tarihlerinde, Ankara Üniversitesi nde gösterilecek. Kazananlar ise, 15 May s 2008 de yap lacak ödül töreninde aç klanacak. Yar flma ile ilgili bilgi, haber ve duyurular: ve Daha fazla bilgi için : Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Soru-Cevap Sitesi Siteyi ziyaret için: Almanya Türkiye ile Bulufluyor: Genç Liderler Forumu Kültürel Diplomasi Enstitüsü (ICD), Almanya Türkiye ile bulufluyor - Genç Liderler Forumu (GMT) adl program n bu y lki aya için baflvurular kabul etmeye bafllad. Bu süreçte seçilecek alt Türk ve alt Alman kat l mc, hâlihaz rda on iki genç lideri bünyesinde bar nd ran grupla birlikte, Ekim 2008 de Türkiye de gerçeklefltirilecek olan bir haftal k programa kat lacaklard r y l nda bu on iki yeni kat l mc, yine bir haftal k bir süre için Almanya ya giderek yeni seçilecek on iki kiflilik genç liderler grubuyla bir araya geleceklerdir. Son baflvuru tarihi : 30 Nisan 2008 Program ve seçilme koflullar yla ilgili ayr nt l bilgi: Baharda Demokrasi ve nsan Haklar Projelerine Hibe Özgürlük, demokrasi, insan haklar ve temel özgürlüklere sayg ve hukukun üstünlü ü ilkeleri AB nin temelini oluflturmaktad r. Demokratik kurumlar n istikrar, hukukun üstünlü ü, insan haklar ve az nl klar n korunmas na iliflkin Kopenhag siyasi kriterleri, bu ilkeleri bir araya getirmekte ve geniflleme sürecini flekillendirmektedir. Birli in insan haklar na atfetti i önem, en son olarak Temel Haklar fiart n n, Aral k 2007 de onanan Lizbon Reform Antlaflmas metnine dahil edilmesiyle ve AB Temel Haklar Ajans n n kurulmas yla bir kez daha vurgulanm flt r. Demokrasi ve nsan Haklar Avrupa Arac (D HAA), insan haklar ve demokrasiyi dünya genelinde desteklemeyi hedefleyen bir AB program d r. lk bafllat ld 1994 ten bu yana, D HAA demokrasi ve insan haklar n n desteklenmesi alan nda sivil toplum faaliyetlerinin desteklenmesinde kullan lan temel araç olmufltur dönemi için, D HAA bünyesinde dünya genelinde 140 milyon Avro ayr lm fl; Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu taraf ndan tespit edilmifl projelerde kullan lmak üzere sadece Türkiye için ise, 3 milyon Avro luk miktar tahsis edilmifltir. Bununla beraber, Türkiye deki sivil toplum oyuncular da, Komisyon un Brüksel deki EuropeAid flbirli i Ofisi taraf ndan merkezi olarak idare edilen bölgesel ve küresel teklif ça r lar ndan faydalanabileceklerdir y l için belirlenen tahmini öncelikleri için: 20Priorities%202007%202008%20Co nsultatation_tr.doc AKTD bu dokümanda yer alan önceliklerle ilgili olarak sivil toplum kurulufllar n n görüfllerini almak üzere bir dan flma süreci bafllatt. Kuruluflunuz, konuyla ilgili her türlü görüflü AKTD ye bildirebilir. Bilgi için: ve/feb2008,260208_03.html Görüfllerin tümü e-posta yoluyla adresine veya normal posta yoluyla Avrupa Birli i Komisyonu Türkiye Delegasyonuna 10 Mart 2008 tarihine kadar gönderilebilir bahar aylar nda bafllayacak Türkiye ye yönelik D HAA hibe ça r s n AKTD internet sitesinden takip için: g.html Garanti Bankas, Türkiye nin Kad n Giriflimcisi ni 2. Kez Seçiyor Garanti Bankas, Ekonomist Dergisi nin iflbirli iyle, 2. kez Türkiye nin Kad n Giriflimcisi ni seçmeye haz rlan yor. Türkiye de yaflayan ve hakim ortak oldu u flirketi y ll k 25 milyon YTL nin alt nda ciro yapan kad n giriflimciler, baflar hikayeleriyle birlikte seçmelere kat labiliyor. Bu koflullara sahip giriflimciler, kendileri aday olabilecekleri gibi, ba l olduklar kurum veya di er kifliler taraf ndan da aday gösterilebiliyor. Kat lanlar n baflar hikayelerinin, giriflim ruhuna sahip di er kad nlar yüreklendirmesi, Türkiye deki giriflimci kad nlar n oran n daha da yükseltmesi ve dünya pazarlar nda rekabet edebilir düzeye getirmesi hedefleniyor. Yar flmaya baflvurular, Garanti KOB portal ve Ekonomist in internet sitesi üzerinden ve Garanti flubelerinden al nacak baflvuru formlar yla, 15 Mart 2008 tarihine kadar yap labiliyor.

9 Düzce ve AB 9 Düzce nin Sanayi Potansiyeli ve Türk Ekonomisine Katk s Düzce, s nai alanda çok h zl geliflen bir ilimizdir. Bu h zl geliflmenin birçok nedenleri var. Birincisi, Düzce eskiden beri, a aç sanayisinden bafllamak suretiyle küçük ve orta büyüklükteki sanayinin esasen var oldu u bir ilimizdi. Baflka bir deyiflle Düzce nin sanayide yapt at l m s f rdan bafllam fl de ildir. göstermektedir. Düzce de faaliyet gösteren fabrikalar n ihraç etti i ürünler bugün 350 milyon USD civar ndad r. Bu rakam n 1-2 y l içinde 500 milyon USD ye yükselmesi hedeflenmektedir. 500 milyon USD, 1960 l y llarda Türkiye nin toplam ihracat idi. Baflka bir deyiflle nüfuslu Düzce, yaln z bafl na, Türkiye nin bundan 50 y l önceki ihracat n n tamam kadar ihracat gerçeklefltirmektedir. Düzce ilinin bir flans da Karadenize aç lan kap s olan Akçakoca ilçesinde, denizin alt nda do al gaz rezervleri keflfedilmesi olmufltur y l ndan itibaren bu rezervlerdeki gaz ç kar lmaya ve ulusal gaz flebekesine verilmeye bafllanm flt r. fiu anda Akçakoca da, Türkiye nin orta büyüklükteki 9 ilinde tüketilen miktara eflit do al gaz üretilmektedir. Yaflar Yak fl* kincisi, 1999 y l nda üç ay arayla gelen iki büyük deprem Düzce ye çok büyük hasar vermiflti. Bu hasar n sonucunda Düzce, maruz kald can ve mal kayb n n yan nda, fert bafl na milli gelirin de h zla düflerek dolara indi i bir il haline geldi y l nda ç kar lan bir yasayla fert bafl na milli geliri dolardan az olan illerde yap lacak yat r mlar n teflvik edilmesine imkan sa lan nca bundan en çok yararlanan il Düzce olmufltur. Nitekim yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi nde görüflülürken, birçok milletvekili bu yasaya Teflvik Yasas, de il Düzce Yasas ad verilmesi gerekti ini dile getirmifltir. Çünkü, Düzce gibi Türkiye nin en büyük iki metropolü stanbul ve Ankara n n tam ortas nda, küçük sanayi tecrübesi ve nitelikli eme i esasen mevcut bulunan bir il dururken, yat r mc n n baflka bir bölgede yat r m yapmas n n zor olaca n söylemifllerdir. Üçüncüsü de Düzce nin Karadeniz Ere lisi ndeki Orta Do u ve Balkanlar n en büyük Demir-Çelik fabrikas na ve Karadeniz k y s ndaki limanlara yak n olmas n n s nai geliflme potansiyelini güçlendirmifl olmas d r. Düzce bu avantajlar n çok iyi kullanm flt r. Teflvik yasas n n ç kmas ndan sonra Düzce merkez ilçede iki organize sanayi bölgesi kurulmufltur. Birinci organize sanayi bölgesindeki 49 fabrika arazisinin tahsisi yap lm fl, bu arazilerinin tamam nda fabrikalar n inflas na bafllanm fl, büyük bir bölümündeki fabrikalar inflaatlar n tamamlam fl, baz lar da üretime geçmifl bulunmaktad r. kinci sanayi bölgesinde mevcut olan 11 parselin yat r mc ya tahsisi yap lm flt r ve bir ço unda fabrika inflaatlar tamamlanmak üzeredir. Organize sanayi bölgeleri d fl nda kurulan fabrikalarla beraber, Düzce ilinde kurulan fabrikalar n toplam say s bugün 110 civar na ulaflm flt r. Bu iflletmeler aras nda Ferroli ve bir Çin firmas n n gerçeklefltirdi i bisiklet fabrikas gibi büyük yabanc yat r mlar da bulunmaktad r. Orman alanlar Düzce nin yaklafl k %50 sini oluflturmaktad r. Bölgede irili ufakl 200 civar nda orman ürünleri iflletmesi faaliyet AB ye kat l m süreci ve Düzce Düzce Belediyesi nin bafllatt Düzce Avrupa Birli i ne haz rlan yor adl bir program sayesinde çeflitli AB üyesi ülkelerle iflbirli i yap lmaktad r. AB fonlar nda sa lanan hibe kredilerle k sa ad MERP (Marmara Earthquake Rehabilitation Programme) olan bir proje gerçeklefltirilmifltir. Bu projenin mali portesi 4.2 milyon Avro dur. Proje, Düzce Belediyesi çal flanlar na, bölge halk na ve özellikle genç ve bayan nüfusa yöneliktir. Projenin resmi lideri Yunanistan n Grevena Valili i dir. Ortaklar ise Düzce Belediyesi, Yunanistan daki Dialogos adl bir sivil toplum kuruluflu, Selanik teki Aristotle Üniversitesi, talya daki Emilia-Romagna Bölge Hükümeti, yine talya daki Legambiente kentinde yerleflik Çevre ve Ekolojik Yaflam Örgütü ile Lunaria kentinde yerleflik Gönüllülük A adl kurulufltur. Bu tip projelerin ço alt lmas amac yla Düzce Valili i ve Düzce Belediyesinde AB proje gruplar kurulmufl olup halen çal flmalar na devam etmektedirler. Depremin yaralar n saran Düzce ye, son 5 içinde Avrupa Birli i Hibe Fonlar ndan, Avrupa Yat r m Bankas ndan ve Dünya Bankas ndan toplam 124 milyon Avro kredi girmifltir. Bu kredilerin bir k sm hibeyle, di er k sm hazine kefaletiyle gerçekleflmifltir. Bu kredilerle Düzce de deprem konutlar, sa l k ocaklar, hastane, çevre ve ba lant yollar infla edilmifl, il ve ilçe belediye s n rlar ndaki yollar n asfalt kaplamalar tamamlanm fl ve sivil toplum kurulufllar ile ba lant l olarak bölge halk na meslek edindirme ve bilgilendirme kurslar düzenlenmifltir. Düzce de tar m Düzce halk n n önemli bölümü geçimini f nd k tar m ndan sa lamaktad r. Baflta Akçakoca olmak üzere hemen hemen tüm ilçelerinde f nd k tar m yap lmaktad r y l nda Düzce de ton f nd k üretimi gerçekleflmifltir. Son dönemlerde f nd k piyasas nda büyük dalgalanmalar olmuflsa da, bunun istikrara kavuflturulmas için yo un çaba sarf edilmektedir. F nd ktan baflka Düzce ovas nda Virginia tipi tütün, pancar, m s r, bu day ve çeltik üretimi de yap lmaktad r. AB hibe fonlar yla çiftçilerimiz desteklenerek organik tar ma yönlendirilmektedir. limizde bu projeler kapsam nda organik tar m bölgeleri vard r. Hayvanc l k Düzce ekonomisinde önemli yer tutmaktad r. Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Fonundan ve AB hibe kredilerinden köylülerimize verimi yüksek hayvanlar temin edilmifltir. Düzce de büyük ölçekte 4 adet süt ve süt ürünleri iflletmesi kurulmufltur. Düzce deki modern tavuk kümeslerinde, her 45 günde 20 milyon tavuk yetifltirilmektedir. Düzce de turizm Düzce, Karadeniz k y s nda turizm potansiyeli en yüksek ilimizdir. Akçakoca ilçesi 1950 li y llar n bafllar ndan itibaren iç turizmin en çok geliflti i ilçelerimizden biridir. Bu ilçemiz, 27 km lik bir sahil fleridine sahiptir. Akçakoca da 2 flelale, bir ma ara, tarihi Ceneviz Kalesi ve mesire yeri mevcuttur. 36 km lik Düzce- Akçakoca duble karayolunun henüz tamamlanmam fl olan 7 km lik k sm n n 2008 y l nda bitirilmesi öngörülmektedir. Düzce nin Konuralp Beldesi, hem Osmanl Devleti nin tarihi hem de antik tarih aç s ndan önemli bir flehirdir. Orhan Gazi nin komutanlar ndan Akçakoca Bey ve Konur Alp taraf ndan Osmanl topraklar na kat lm flt r. Kentin tarihi milattan önce 3. y.y. a kadar gitmektedir. O tarihte, Melen nehrinin antik ad olan Hypios kelimesine izafeten yerleflim merkezine Hypia ad verilmifltir. Milattan sonra 1. y.y. da da kentte büyük bir tiyatro infla edilmifltir. Gösteriflli kal nt lar günümüze kadar intikal etmifl olan bu antik tiyatro Türkiye de Ege ve Akdeniz bölgesi d fl ndaki tek antik tiyatrodur. l s n rlar içinde ayr ca çok say da flelale, kapl ca, yayla ve kufl cenneti vard r. Düzce bu potansiyel sayesinde büyük bir s çraman n efli indedir. *Düzce Milletvekili TBMM AB Uyum Komisyonu Baflkan D fliflleri Eski Bakan Yaflar YAKIfi 1938 y l nda Akçakoca da do du de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdi ve ayn y l D fliflleri Bakanl na intisap etti. D fliflleri Bakanl nda de iflik görevlerde bulunurken, NATO Savunma Koleji ne devam etti. NATO Daimi Temsilcili i ve fiam Büyükelçili i Müsteflarl görevlerine getirildi. DPT de SEDAK Koordinasyon Bürosu nu kurdu ve baflkanl n yapt. Riyad Büyükelçisi, D fliflleri Bakanl Müsteflar Yard mc s, Kahire Büyükelçisi ve BM nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Suudi Hükümeti taraf ndan "Kral Abdülaziz" niflan, talya Cumhurbaflkan taraf ndan "Ordine della Stella della Soliderieta Italiana- Commendatore" liyakat niflan n ald. D fl politika konular nda yurtiçi ve d fl nda çok say da makalesi yay nland. AK Parti Kurucu Üyesi Yak fl, D fl liflkilerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s idi. 22. ve 23. Dönem Düzce Milletvekili olan Yak fl, 58. Hükümet te D fliflleri Bakanl yapt. Halen Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Üyesi ve TBMM Avrupa Birli i Uyum Komisyonu Baflkanl n sürdürüyor. Frans zca, ngilizce ve Arapça bilen Yak fl, evli ve 1 çocuk babas d r.

10 10 Düzce ve AB Anadolu Sohbetleri Düzce Belediyesi AB Proje Çal flmalar Düzce Belediyesi, 1999 depremleri sonras AB taraf ndan finanse edilen Marmara Deprem Rehabilitasyon Program (MERP) çat s alt nda gerçeklefltirdi i Düzce nin Rehabilitasyonu için Entegre Bir Müdahale Projesi yle 2002 y l nda AB projeleriyle tan flt. Proje kapsam nda, Düzce Belediyesi bünyesinde oluflturulan Proje Grubu ile 4 y lda tamamlanan projenin ard ndan Düzce Belediyesi kendi bünyesindeki farkl birimlerde görev alan ve proje haz rlama ve uygulama konusunda deneyim, bilgi ve yeterlili e sahip personelini biraraya getirerek AB Proje Ofisini kurdu. Proje Ofisi ad alt nda gerçekleflen çal flmalar 2007 y l nda D fl liflkiler Müdürlü ü nün kurulmas yla resmi bir statü kazand. Halen AB proje çal flmalar bu müdürlü ün çat s alt nda devam etmekte olup yürütülen ve/veya yürütülecek projeler için projeye ba l olarak kurulan ekipler taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Düzce Belediyesi nin tamamlad projeler MERP - Düzce nin rehabilitasyonu için entegre bir müdahele projesi Avrupa Birli i 2001 y l nda ilan etti i Marmara Deprem Rehabilitasyon Program (MERP) kapsam nda, 1999 Marmara depremlerinden zarar gören belediyelere felaketlerle bafla ç kma kapasitesinin gelifltirilmesi, psikolojik rehabilitasyon, teknik kapasitenin art r lmas çerçevesinde toplam 20 milyon Avro niteli inde bir hibe öngörmüfltür. Önerilen 17 proje aras ndan 5 proje bu yard m almaya hak kazanm flt r. Düzce Rehabilitasyonu çin Entegre Bir Müdahale projesi bunlardan biridir. 4.2 Milyon Avro bütçeli Düzce projesinin %75 i Avrupa Komisyonu taraf ndan, %25 i Avrupal ortaklar taraf ndan karfl lanm flt r. 31 Aral k 2005 tarihinde sonlanan proje kapsam nda; a) tfaiye Teflkilat Binas restorasyonu tamamlanm flt r. b) 8 elemanl Arama ve Kurtarma Ekibi gerekli tüm ekipman sa lanarak oluflturulmufl ve e itilmifltir. c) Düzce Belediyesi tfaiye Teflkilat ekipmanlar iyilefltirilmifltir. d) Zemin etütleri ve bina kontrollerinin, belediyenin kendi personeli ile yapabilme kapasitesinin art r lmas, AB yönetmelikleri, afet senaryolar haz rlanmas ve mikro bölgeleme çal flmalar n n gerçeklefltirilmesi için Selanik ve Düzce de yaklafl k 50 bilim adam n n kat ld 10 seminer ve workshop düzenlenmifl ve pilot uygulamalar tamamlanm flt r. e) 7 adet sismik kay t cihaz yerlefltirerek Düzce yer hareketlerinin sürekli olarak izlenmesi sa lanm flt r. f) Yerel üniversite bünyesinde tam donan ml bir beton ve zemin mekani i laboratuar kurulmufltur. g) Sivil toplumun arama-kurtarma çal flmalar na organize destek verebilmesi için e itim programlar gerçeklefltirilmifltir. h) Düzce de organik tar m ve hayvan yetifltiricili inde teflvik edici ve örnek konumda olan entegre bir organik pilot çiftlik kurulmufltur. i) Organik tar mda insan kayna seviyesini yükseltmek için mühendis ve çiftçilere e itimler verilmifltir. j) Tar m sektöründeki müdahalelerin bir sonucu olarak, Düzce de ilk organik hücre olan 60 kiflilik organik çiftçi a oluflturulmufltur. Bu a teknik olarak arazilerin sertifikasyonu ve organik ürünlerinin tan t m ile desteklenmifl ve bölgede bu alandaki çal flmalar na devam etmektedir. k) Turizm giriflimcili ini ve yerel üretim birimlerini içeren 25 üyeden oluflan bir çal flma a oluflturulmufltur. l) Turizm alan nda çal flmak ya da küçük giriflimler yapmak isteyen iflsiz gençlere ve kad nlara yönelik giriflimcilik e itimleri verilmifltir. Seminerlerin olumlu ç kt s olarak kursiyerler taraf ndan outdoor aktiviteleri yapan küçük bir flirket kurulmufl ve bölgede küçük alternatif turizm birimlerini içeren ortak tan t m araçlar (web-site) oluflturulmufltur. m) Halk n deprem riskleri konusunda bilinçlendirilmesi için kampanyalar yap lm fl ve acil durumlarda görev alacak bir gönüllüler birli i oluflturulmufltur. URBACT PARTECIPANDO Projesi Bilgi üretimi ve paylafl m na dayal URBACT PARTECIPANDO Projesi, 7 farkl ülkeden 22 flehrin sosyal birliktelik konusunda bilgi ve deneyim al flveriflini art rmak üzere kurdu u bir a d r. Amaç, yerel bazda kalk nma programlar n n, halk n ve di er toplumsal aktörlerin kat l m yla haz rlanmas ve k sa, orta ve uzun dönemde hangi kalk nma hedeflerinin bölgeye en iyi flekilde uyaca n belirleyebilmektir. Toplam bütçesi Avro olan projede Düzce Belediyesi uzman statüsünde gözlemci bir ortakt r. QEC-ERAN Eurepan Residents Regeneration Network URBACT Projesi nin Belediyeye bir getirisi de 1989 da Brüksel de kurulan QEC-ERAN a na kat l m oldu. QEC-ERAN a kentsel rejenerasyon ve Avrupa Kentsel Kalk nma politikalar üzerine ortak programlar/projeler gelifltirmek, bilgi ve deneyim al flveriflinde bulunmak üzere kurulan Avrupa n n en uzun süreli a lar ndan biridir. DÜZCE BELED YES ARCHIMED-SRM- DGC Projesi (Düzce, Grevena ve Katanya için Deprem Risk Yönetimi) K y fleridindeki toplumlar n inisiyatifine dayanan, Güney-Bat Akdeniz Bölgesinin geliflimini amaçlayan ARCHIMED Program çerçevesinde tasarlanan ve Türkiye den Düzce, Yunanistan dan Grevana ve talya dan da Katanya flehirlerinin yer ald Avro bütçeli proje yaflanacak felaketlerin en az kay pla atlat lmas için al nacak önlemleri kaps yor. Ayr ca deprem riskinin önceden haber al nmas ya da riskin azalt lmas için yap lacak jeolojik ve jeoteknik çal flmalar n programlanmas hedefleniyor. Projeye göre 3 flehirde mikro bölgelendirme çal flmalar yap lacak ve yeni bir veri taban oluflturulacak. Mikro bölgelendirmeyle, daha dar bölgede daha detayl araflt rmalar yap labilecek. MODEL-Sivil Toplum Diyalogunun Güçlendirilmesi Projesi Kalk nma Ajanslar konusundaki bilgi ihtiyac na yan t vermek üzere Avrupa Komisyonu nun da deste i ile bafllat lan Sivil Toplum Diyalogunun Güçlendirilmesi - Küçük Ölçekli Projeler program çerçevesinde bulunan MODEL projesi kapsam nda 26 Bölgesel Kalk nma Ajans n n kapsad illerin belediye baflkanlar, belediyelerin idari kadrolar, sivil toplum örgütleri Avrupa n n en önemli kalk nma ajanslar yla buluflturularak uluslararas iki seminer düzenlenmifltir. Ayn zamanda konferans niteli indeki bu etkinliklerde Avrupa n n önemli Kalk nma Ajanslar, Avrupa daki ajanslar n yap s, iflleyifli,

11 Düzce ve AB 11 kulland klar yöntem ve kaynaklar gibi konularda kat l mc lar bilgilendirdiler. Do al Kaynaklar Koruma Projesi Toplam bütçesi Avro olan proje, sürdürülebilir kalk nma amac do rultusunda Düzce de temiz su kaynaklar n n do ru yönetiflimi, korunmas ve bilinçli kullan m n sa lamay hedeflemektedir. Etkin bir su yönetiflimi için kurumsal kapasitenin art r lmas ; yerel su politikalar belirlenmesinde sosyal paydafllar n kat l m yla toplumsal uzlaflma elde edilmesi; daha ak lc su tüketiminin sa lanmas ; Avrupa dan baflar l uygulama örneklerinin tan t larak know-how transferi sa lanmas ; kentin sosyal paydafllar n n sürdürülebilir kalk nma ve AB çevre politikalar ile ilgili bilgilerinin art r lmas ; su kaynaklar n n korunmas ve bilinçli su tüketimi için; toplum bilincini gelifltirmeyi amaçlayan projede afla daki faaliyetler gerçeklefltirilmifltir; Tüm ilgili sosyal paydafllar n kat l m yla bir sosyal müzakere toplant s düzenlenmesi, Kentin su kaynaklar n n yönetimi ve kullan m nda etkili olan bafll ca sosyal kesimlerin bilgi, kurumsal kapasite ve bilinç düzeylerini art rmaya yönelik ev han mlar na, çiftçilere, ö retmen ve ö rencilere dört e itim seminerinin düzenlenmesi, Okullarda ö rencilerle birlikte pilot "su kaynaklar n koruma" etkinliklerinin gerçeklefltirilmesi, Tar m sektörü ve ev kad nlar na yönelik bilinçlendirme kampanyas gerçeklefltirilmesi, World Expo 2008 için "Su" temal bir performans n haz rlanmas, "Su" temal e itsel bir simülasyon park n n ilk tasar mlar n n yap larak yetkililere sunulmas, Avrupa da su kaynaklar n n yönetimi konusunda baflar l uygulamalar n temsilcilerinin davet edilerek know-how transferinin sa lanmas. TERRA I Projesi Türkiye de 17 A ustos ve 12 Kas m 1999 depremleri sonras nda alt yap onar m ve yeniden yap lanmas konular nda yard mlar ile gündeme gelen Avrupa Yat r m Bankas, son olarak (PUB) Baflbakanl k Proje Uygulama Birimi ile birlikte gelifltirilen TERRA-1 Projeleri ne karfl l ks z finans temin etmiflti ve 2006 y l nda gerçeklefltirilen TERRA- 1 Projesi sonucunda sadece Düzce merkezde de il, Düzce il genelinde asfaltlamalar önemli ölçüde tamamland. Yerel Gündem 21 Düzce Belediyesi, Türkiye Yerel Gündem 21 Program kapsam nda, belediye öncülü ünde Kentimiz BM Biny l Kalk nma Hedeflerini Destekliyor kampanyas n n bafllat lmas ve desteklenmesi; Kent Konseyleri nin (ve bu kat l mc yap yla ba lant l olarak, kad n ve gençlik meclisleri, engelliler, çal flma gruplar, vb. çal flmalar n n) desteklenmesi ve güçlendirilmesi UCLG- Birleflmifl Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teflkilat na bireysel yerel yönetim üyesi ve buna ba l olarak UCLG-MEWA- Birleflmifl Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortado u ve Bat Asya Teflkilat na kurumsal/program üyesi olunmas ndan, yerel eylem planlamas süreçlerinin desteklenmesi ve yerel projelerin desteklenmesi için oluflturulan fonlardan yararlan lmas, di er ülkelerdeki yerel yönetimlerle bilgi ve deneyim al flveriflinin güçlendirilmesi ve AB ye tam üyelik sürecinin desteklenmesi ve benzeri çal flmalara do rudan kat l m n sa lanmas amac yla UCLG- Birleflmifl Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teflkilat na bireysel yerel yönetim üyesi ve buna ba l olarak UCLG-MEWA- Birleflmifl Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortado u ve Bat Asya Teflkilat na kurumsal/program üyesi olmufltur y l nda baflvuru aflamas nda olan projeler DANCE NO WAR Projesi Toplam bütçesi Avro olan projede; Avrupa vatandafllar n n ve daha spesifik olarak gençlerin yerel ve Avrupa düzeyinde kültürel, sanatsal ve yarat c hayata aktif olarak kat lmalar na f rsat oluflturacak, dans okullar ve yerel gruplar n da dahil edildi i uluslararas sanatsal ve kültürel gezici faaliyetler organize etmeyi amaçlanmaktad r. Bu sayede hedef grup farkl kültürler aras ndaki karfl laflt rma ve z tl klar n giderek daha çok kökleflti i bir toplumda birlikte yaflam n gerektirdi i tüm ilgili konularda iletiflim halinde olabileceklerdir. Projenin ortaklar ; Yönetim Akademisi (LODZ-POLONYA) nsanbilimleri ve Ekonomi Akademisi (LODZ-POLONYA) Düzce Belediyesi (Düzce-TÜRK YE) NUMI Kültür Derne i (Ivanska- HIRVAT STAN) Surya Dans Okulu (Capri- TALYA) Capri Belediyesi (Capri- TALYA) Ladyburgz Dan flmanl k (Capri- TALYA) URBACT II- ENTERCITIES Projesi Misterbianco Belediyesi taraf ndan teklif edilen proje, Avrupa flehirlerinin KOB leri desteklemeyi ve yat r m izni veya di er bu tarz destekler almaktaki prosedürlerin güçlendirilmesi, hizmet sa lama, yard m tahsis etmeyi amaçlayan ilgili deneyimlerini karfl laflt rmay tasarlamaktad r. Bu deneyimlerden semtlerin canland r lmas, dezavantajl insanlar n dahil edilmesi, belirli faaliyet sektörlerinin tan t m, belirli iflletmelerin tipolojisini (sosyal iflletmeler, kad nlar n iflletmeleri, vs.) desteklemek gibi belirli kentsel geliflim stratejilerine yönelmifl iflletmeleri destekleyenlerine özel ilgi gösterilecektir. URBACT II-INTREND Projesi Syracuse Belediyesi wwnin önerdi i ve flehir kalk nma projelerinin yatk nl için kat l mc ve birleflik bir yaklafl m tasarlayan Proje, MEDINT Projesi ile bafllayan deneyimlerin takibini içermektedir. Özellikle, iyi seçilmifl kat l mc bir araç olan Yerel Forum ve dahil olan her flehirde hemen uygulanacak olan somut aksiyon planlar na ulaflmak için Entegrasyon Endikatörleri gibi çok önemli araçlar kullan lacakt r. Asl nda Yerel Forum, yerel ihtiyaç ve özelliklere en iyi adaptasyonu sa layan bir esnekliktedir. Bir önceki giriflimimizde prototipi yarat lan bu endikatörler, INTREND projesinde, her bir proje orta taraf ndan üretilecek olan Entegre Yerel Aksiyon Plan üzerinde sonland r lacak ve test edilecektir. Turkish-Tuscany Tourism Together Projesi Avro bütçesi olan proje Düzce Belediyesi önderli inde ve Tuzla, Bayburt, Ere li, Bingöl ile Scansano ve Viareggio Belediyeleri ( talya) iflbirli inde yürütülecektir. Projede ifltirakçi ortak olarak Okan Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm Y.O da yer almaktad r. Sivil Toplum Diyalogunun Güçlendirilmesi-Kentler ve Belediyeler Hibe Program alt nda baflvurulan projede amaç, sürdürülebilir turizm hakk nda mevcut topluluk politikalar ile ilgili yerel yöneticilerin ve karar al c lar n bilgi seviyesini art rmak, turizmin sürdürülebilir geliflmesine imkân sa layacak yerel yöneticiler için stratejik bir çerçeve oluflturmak, Türk ve Avrupa yerel yönetimleri aras nda deneyim al flverifli ve kültürel iletiflim yaratmak, alternatif turizm formlar üzerine kal c ortakl klar kurmak, Türk ve Avrupa vatandafllar aras nda karfl l kl anlay fl art rmak ve kültürleraras diyalogu kolaylaflt rmakt r. Ayr ca yine D fl liflkiler Müdürlü ü bünyesinde AB projeleri d fl nda AB ülkelerindeki yerel yönetimlerle iflbirli ini gelifltirmek ve deneyim al flverifli sa lamak üzere çeflitli organizasyonlara Düzce Belediyesi nin üyeli i devam etmekte ve etkinlikler Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Yerel yönetimler, halk n kentsel ihtiyaçlar n karfl layabilmek, ortak hayat n huzurlu, mutlu ve refaha giden bir gelece ini sa layabilmek için vard r. Bu amaçla, yerel yönetimlerin temel organ olan belediyeler, halk n n gündelik yaflam n ça dafl kent koflullar na tafl rken, gelece inin kalk nma modellerini de gelifltirir. Geliflmifl kalk nma modellerinde Sosyal Belediyecilik olgusu, toplumu oluflturan bireylerin; hastal kta, gençlikte, yafll l kta, düflkünlükte ve refahta kendilerini ve geleceklerini güven içinde hissettikleri ihtiyaçlar için belediyenin daima yan nda olabildi i bir toplumsal yaflam sistemidir. Bu yolda baflar için, belediyeler yerel yönetim anlay fl n, kaynak oluflturmay da içeren Geliflim Projeleri ile zenginlefltirmelidir. Düzce Belediyesi olarak, depremlerle y pranan genç ilimizde p r l p r l bir kent oluflturmak için çal fl yoruz. Depremleri Yeniden Do mak çin F rsata Çeviren Bir Kentin yar nlar için Geliflim Projelerini üretiyoruz depremleri sonras nda Düzce yi ve onun gelece ini yeniden kurmak sorumlulu u ile yüzleflen Belediyemiz kamu kaynaklar yan nda d fl kaynaklar ve toplumsal rezerv kapasitelerini harekete geçirmek için bir dizi etkinlik planlam fl ve bunlar hayata geçirmifltir. Kamu kaynaklar n n sa l kl bütçelere ba lanarak do ru alanlarda ve etkin kullan m kadar, yeni kaynak yaratman n, bu kaynaklar toplumun öncelikli ihtiyaçlar na yönelik olarak kullanman n gere ine ve önemine inan yoruz. düzenlenmektedir. Bunlardan biri de Avrupa Komflular Bayram d r. Avrupa Komflular Bayram 1999 y l nda ilk kez Fransa da kutlanmaya bafllanan Komflular Günü giderek tüm Avrupa Ülkeleri ne yay ld. Her y l 22 ülkenin 582 flehrinde 6 milyonu aflk n insan taraf ndan 29 May s tarihinde gerçeklefltirilen etkinliklerle kutlanan bu gün, geçti imiz y l ilk kez Düzce de de kutlanm flt r. Mehmet KELEfi Düzce Belediye Baflkan Bu anlay fl ile Düzce Belediyesi Sivil Toplum Kurulufllar güç birli i sa lam fl, ortak çal flmalar yürütmüfl, Avrupa Birli i ve Dünya Bankas yan nda di er d fl kaynaklardan yararlanmak üzere projeler gelifltirmifl, bunlar n bir k sm n uygulam fl, bir k sm n da uygulamaya devam etmektedir. Ancak, bilimsel yaklafl m ve ça n avantajl kalk nma modellerine uygun olarak genel bütçelerin plana ba lanmas örne indeki gibi biz de elde etti imiz d fl kaynaklar ve flekillendirdi imiz projeleri uzun vadeli toplum ç karlar ile ba daflt rmak ve buna uygun bir plan çerçevesine oturtabilmek için öncelikle bir Düzce Proje Gelifltirme Merkezi kurulmas na giriflilmifltir. Düzce ve bölgeye yönelik oldu u kadar yurt gerçekleri ve ihtiyaçlar na yönelik nitelikli eleman yetifltirme, çal flmalar, e itim ve projeler gelifltirmek amac ile kurulan merkezimiz bu konuda çok olumlu ad mlar atm flt r. Bugün bizi onurland ran proje merkezimiz; geliflmeye, projeler üretmeye, bu proje ve uygulama etkinliklerini belirli bir düzen, planlama ile topluma aç k sonuçlar n sergilemeye devam etmektedir.

12 12 Düzce ve AB Anadolu Sohbetleri Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Düzce Valili i bünyesinde Kas m 2007 de kurulan Düzce li AB Projeleri Ofisi, l Hukuk flleri Müdürü Vali Yard mc s Vekili M. Erhan TÜRKER baflkanl nda çal fl yor. Düzce nin geliflmesi ve kalk nmas amac na yönelik muhtelif projeler üretiyor ve bu projeleri uygulamaya çal fl yorlar. Düzce li AB Proje Gurubu 11 e itim projesi haz rlam fl. Kurulufllar ndan bu yana henüz finansal içerikli hiçbir proje ça r s yap lmam fl oldu undan, sadece e itim projeleri haz rlanm fl, finansal projelerin haz rlanmas konusunda da ofiste her türlü tedbir al nm fl. Düzce l Sivil Savunma Müdürlü ü bünyesinde görev yapan profesyonel, Arama Kurtarma Ekibinde görevli personel, tfaiye Müdürlü ü nde görevli kurtarma ekibi personeli ve ilde gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan STK lara yöneliktir. Amaçlanan; AB üyesi ülkelerdeki profesyonel ve gönüllü kurtarma ekiplerinin acil durum ça r s ald klar ndaki hareket tarzlar n, sahadaki koordinasyonlar n yerinde görüp inceleyerek ülkemizde de bu yönde uygulamalar yapmakt r. yönetiminde geleneksel anlay fllar n ve yönetim biçimlerinin ça dafl düzeyde hizmet üretme ve aktarmada yetersiz oldu u ve eksik kald görülmektedir. Amaç kamu hizmetlerinin kalitesinin art r lmas nda AB normlar n n ulaflt standartlar yerinde görüp incelemek, il düzeyinde bu standartlar n uygulanabilirlik koflullar n gözden geçirmek. Düzce Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Yurdu ö rencilerine bilgisayar kullan m ve internet e itimi verilmesi art r lmas, daha üretken olmalar n n sa lanmas, istihdam olanaklar n n art r lmas amaçlanmaktad r. Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümü ö rencilerine AB ülkelerinde staj imkân Baflvuran kurulufl: GÖLYAKA ÇOK PROGRAMLI L SES Proje, Gölyaka Çok Programl Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümü son s n f nda okuyan ö rencileri kapsamaktad r. Ö rencilerin elektrik elektronik teknolojileriyle ilgili temel bilgi ve becerilerini art rmak, iflgücü piyasas nda rekabet etme ve giriflimcilik ruhunun gelifltirilmesi, mesle iyle ilgili yeni teknolojileri yerinde görmeleri, mesleki e itimde elde edilen bilgilerin karfl l kl olarak paylafl lmas sonucunda istihdam ihtiyac n n karfl lanmas düflünülmektedir. Elde edilen bilgi ve becerilerin di er ö rencilerle sektörel faaliyetlerde uygulamaya aktar lmas, kültürleraras etkileflimin sa lanmas na katk da bulunulmas da bir di er hedefidir. Düzce li AB Projeleri Ofis Baflkanl taraf ndan haz rlat lan 11 E itim Projesi, hemen hemen Düzce de hizmet yürüten tüm kamu kurumlar ndan seçilmifl ofis görevlisi personelin ofis görevlileriyle müflterek çal flmalar yla haz rlanm fl ve 8 fiubat 2008 tarihinde DPT AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl na teslim edilmifl. Haz rlanan Projeler LLP-LDV VETPRO Kapsam nda E itim Yönetiminde Kalitenin Art r lmas Baflvuran kurulufl: DÜZCE M LL E T M MÜDÜRLÜ Ü E itim yönetiminde kalitenin art r lmas amac yla e itim yöneticilerinin e itimde daha etkin olacaklar ; yerinde e itim, teknolojik destekli e itim, ortak ak ll e itim gibi konu bafll klar nda e itimlerin yer ald projedir. Yönetici kadroyu kapsamaktad r. Dünyam z Çölleflmesin Baflvuran kurulufl: GÜMÜfiOVA LÇE TARIM MÜDÜRLÜ Ü Gümüflova lçe Tar m Müdürlü ü Teknik Personeli ve Halk E itim Müdürlü ü personelini kapsar. Azalan su kaynaklar n n daha etkin ve verimli kullan lmas n sa layan damlamayla sulama sisteminin, AB üyesi ülkelerde uygulan fl n inceleyerek ülkemizdeki mevcut durumla k yaslamalar yap lmas ve k yaslama sonras belirlenen geliflme ve yeniliklerin ilçede ve ilde uygulanabilirli ini araflt rmak ve bu yönde tedbirler almak. Türkiye de Aile Hekimli i Uygulamas nda Hizmet Kalitesinin Artt r lmas Baflvuran kurulufl: DÜZCE SA LIK L MÜDÜRLÜ Ü Projede hareketlilik faaliyeti, müdürlükçe belirlenecek. Aile hekimli i sisteminde görev tan m yap lm fl 8 personelle gerçeklefltirilecek. Öncelikli hedefler; içinde bulunulan zorlu sürecin en k sa zamanda ve en olumlu flekilde afl lmas sa lanarak, birinci basamak sa l k hizmetleri ve halk sa l hizmetlerinin standartlar n n artt r lmas, sistemin daha kaliteli uygulanmas ve halka daha verimli daha iyi hizmet verilmesinin sa lanmas d r. Afet ve Acil Müdahale Ekiplerinin AB Ülkelerindeki Standartlar n n ncelenmesi Baflvuran kurulufl: DÜZCE L S V L SAVUNMA MÜDÜRLÜ Ü Yem Bitkileri Gelifltirme Baflvuran kurulufl: DÜZCE L TARIM MÜDÜRLÜ Ü Üretilen yem bitkilerinin kalitesinin artt r lmas, birim alandan al nan verim miktar n n AB ülkeleri düzeyine ç kar lmas, yem bitkileri üretiminde kullan lan teknolojilerle intikalini sa lamak, yem bitkilerini depolama, saklama, kurutma gibi aflamalarda oluflan kay plar en aza indirmek, yem bitkileri ürünlerinin pazarlanmas ve de erlendirilmesi olanaklar n n artt r lmas n kapsamaktad r. G da Güvenli i Standart ve Donan mlar n n Mesleki E itime Transferi Baflvuran kurulufl: ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK L SES Avrupa daki g da güvenli i normlar n n ve üretim parklar nda donan mlar n ve g da kontrol yöntemleri ve laboratuar ortamlar n n incelenerek okul ortam na transfer edilmesi. Proje ö retmen ve idarecileri kapsamaktad r. Kamu Yönetiminde Avrupal l k Bilincinin Oluflturulmas ve Yönetim Kalitesinin Artt r lmas Baflvuran kurulufl: DÜZCE VAL L Düzce nin çeflitli kamu kurum ve kurulufllar nda, STK lar nda üst düzey yöneticilik yapan kiflilere yönelik olacak. Avrupa ülkeleriyle karfl laflt r ld nda, kamu Baflvuran kurulufl: DÜZCE E T M GÖNÜLLÜLER DERNE Çocuklar 18 yafl ndan sonra yurttan ayr lmakta ve hayata adapte olmakta zorluk çekmektedir. Çocuklar n ço unlu u, ilgilenilmedi i takdirde uyuflturucuya, fuhufla ve çeflitli kötü al flkanl klara itilmektedir. Bu projeyle çocuklar n mesleki yeterliliklerini Düzce ye Yeni Vali Düzce nin yeni valisi Bülent K l nç görevine bafllad. Düzce valili ine atanan Mülkiye Baflmüfettifli Bülent K l nç, 18 fiubat 2007 günü görevine bafllad. le geliflinde Valilik önünde vali yard mc lar, kaymakamlar, belediye baflkanlar, daire amirleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, bas n mensuplar taraf ndan karfl lanan Bülent K l nç, Düzce de vali olarak çal flmaktan dolay duydu u memnuniyeti ifade etti. Makam nda kamuoyuna yönelik ilk Düzceli Genç fladamlar na AB ülkelerinde kullan lan teknolojik ofis araç gereçlerinin kullan m n n ö retilmesi ve yap lan uygulamalar n gösterilmesi Baflvuran kurulufl: DÜZCE SANAY C VE fiadamlari DERNE AB ülkelerinde bu konuda yap lan çal flmalar n incelenmesini de kapsamaktad r. Amaç, Düzce deki ifladamlar n n teknolojiyi daha etkin kullanmas n sa lamak, bu konuda yap lm fl güzel çal flmalar yerinde görüp incelemek, ifl dünyas ndaki pazarlama ihracat ve ithalat ifllerinin daha h zl ve etkin yürütülmesini sa lamakt r. fl çin Haz r m Baflvuran kurulufl: GÜMÜfiOVA HALKE T M MERKEZ MÜDÜLÜ Ü Gümüflova Halk E itimi Merkezi nde bilgisayar biliflim teknolojileri alan nda aç lan kurslardan baflar l olarak sertifika alan, lise mezunu genç iflsizlerden oluflan bir grubun, proje sonunda 5084 say l yasa kapsam nda Düzce de aç lan fabrikalarda istihdam edilmesi amac yla Almanya daki firmalarda (bir baflka AB ülkesi de olabilir) 2 hafta boyunca staja tabi tutulmas hedeflenmektedir. VETPRO: Çal flanlara yönelik mesleki e itim ve kültürel projelerdir. IVT: Ö rencilere (meslek lisesi) yönelik mesleki e itim ve kültürel projelerdir. PLM: Yüksekokulda okuyan veya yeni bitirmifl kiflilere yönelik mesleki e itim ve kültürel projelerdir. mesaj n bas n arac l yla veren K l nç, konuflmas nda kolektif bir çal flma anlay fl yla görev yapaca n belirtti ve ilk düflüncesinin vatandafllara, Düzce ye ve devlete faydal ifller yapmak oldu unu ifade ederek, Düzce nin her bak mdan ilerlemesi için elinden geleni yapaca n söyledi. Kaynak:

13 Türkiye-AB Mali flbirli i 13 Neden AB Mali Deste i T pk bir ev infla eder gibi bir ülkenin uzun vadeli refah için sa lam bir temel önemlidir. AB, dünyada bar fl, demokrasi ve refah n art r lmas n hedefler. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan haklar ve pazar ekonomisi konusunda ayn temel de erleri paylaflan ülkelerle ortakl klar kurar. AB, bu ülkelerin ekonomik ve sosyal geliflmelerine çeflitli mali araçlarla finansal olarak katk sa lar. Bu ülkelerden baz lar Avrupa içindedir ve AB ye üye olmaya çal flmaktad r. Aday ülke olarak kabul edildiklerinde kat l m öncesi finansman ad verilen art r lm fl mali destek al rlar. AB kat l m öncesi finansman aday ülkelerin üyeli e haz rlanmas nda yard mc olur Kopenhag kriterleri, AB standartlar na yak nlaflmak için al nmas gereken politik, ekonomik, yasal ve idari önlemlerle ilgilidir. Kat l m öncesi fonlar n nihai amac bireylerin yaflamlar n iyilefltirmektir. Finansman için uygun projeler genellikle devlet kurumlar veya sivil toplum örgütlerince gerçeklefltirilir. AB finansman alan kurumlar sa l k ve e itimden, alt yap ve k rsal kalk nmaya kadar de iflik alanlarda kamu politikalar n n tasarlanmas ve uygulanmas ndan sorumlu kurumlard r. Fonlar ve Türkiye: Amaç AB ye Uyumu H zland rmak AB taraf ndan finanse edilen projeler vas tas yla her gün Türkiye nin hemen her köflesinde bir giriflime, insan m z n yaflam nda bir iyileflmeye tan k oluyoruz. Projelere sa lanan finansman deste i bölgeleraras ekonomik ve sosyal farkl l klar n azalt lmas n amaçlar. Bu nedenle AB fonlar tahsis edilirken daha az geliflmifl bölgelere öncelik verilir ve bunlar kifli bafl na düflen milli gelirin, ülkenin ortalama GSMH n n %75 inin alt nda olan bölgelerdir. AB finansman Türkiye de uzun vadeli ilerlemeyi amaçlamaktad r AB finansman h zl çözümler için de ildir. Bir bütün olarak toplumda ve ekonomide uzun vadeli de ifliklikleri hedefler. Kat l m sürecinin h z reformlarla yak ndan iliflkilidir. Para de il sonuç önemli AB fonlar proje baz nda da t l r. Hemen her sektörü kapsam na alan bu yard m sistemine, bakanl klar ve di er hükümet kurulufllar, belediyeler, sivil toplum örgütleri, KOB ler ve çiftçiler gibi farkl gruplar kat labilir. Bunlar uzun dönemli projelerdir. Hibenin verilmesinin ard ndan elde edilen sonuçlar izleyen AB, proje sonuçlar na göre de erlendirme yapar ve baflar l olan programlar yeniden açar, baflar s z olanlar ysa yeniden flekillendirir. AB den Türkiye ye 4 y lda 2 milyar Avro Kalk nma Fonu AB, Türkiye nin uyum çal flmalar n desteklemek için haz rlad Kat l m Öncesi Yard m Mekanizmas kapsam nda 2010 Y llar tibariyle AB nin Türkiye ye Mali Deste i y l na kadar 2.3 milyar Avro luk hibe fonu ay rd. Bu fonlar 5 farkl alanda haz rlanacak projelere verecek: Kurumsal geliflim, S n r ötesi iflbirli i, Bölgesel kalk nma, nsan kaynaklar n gelifltirme K rsal kalk nma y l ndan bu yana Türkiye ye yaklafl k 1.5 milyar Avro hibe kulland rtan AB, bu 5 alanda haz rlanacak projelere mali destek sa layarak, Türkiye nin uyum sürecinin toplumsal boyuta indirgenmesini amaçl yor. Türkiye de halen devam etmekte olan 200 den fazla proje bulunuyor Milyon Euro Mali Yard m n Öncelikleri AB, üyeli e giden yolda Türkiye yi desteklemede kararl d r çünkü mali destek Türkiye nin AB üyeli ine haz rlanmas na odakl d r. Ayr ca Türkiye nin gelecekteki üyeli i konusunda Birli in kararl l n gösterir. IPA Nedir AB, 2007 den itibaren kat l m öncesi finansman, Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (IPA) olarak adland r lan tek bir araçtan sa l yor. Bu yeni araç, Avrupa Komisyonu nun önceki genifllemelerden edindi i tecrübeler ve aday ve muhtemel aday ülkelerin ihtiyaçlar ndan yola ç k larak oluflturulmufltur. IPA n n amac d fl yard m ve iç politika aras nda bir köprü görevi görmektir. 1. Türkiye yi çok y ll plan için haz rlar 2. Türkiye yi AB fonlar n n sa lam finansal yönetimi için destekler. IPA, AB üyeli i isteyen ülkelere* 2007 den itibaren 7 y ll k süreçte toplam 11,468 milyar Avro sa layacakt r. Komisyon bafllang ç için Türkiye nin, IPA n n ilk dört y l nda ( ) milyar Avro almas n öngörmüfltür. IPA n n befl bilefleni bulunuyor: Geçifl dönemi deste i ve kurumsal kalk nma - I. Bileflen Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i - II. Bileflen Bölgesel Kalk nma - III. Bileflen nsan Kaynaklar Gelifltirme - IV. Bileflen K rsal Kalk nma - V. Bileflen * Türkiye, H rvatistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karada ve S rbistan. Kaynak ve bilgi: nrasi.html Türkiye de AB mali yard m n n öncelikleri; reformu, s n r ötesi iflbirli ini ve üye ülkelerle ortakl klar desteklemektir. Türkiye, 2001 y l ndan beri Türk Mali Arac kapsam nda AB den kat l m öncesi destek almaktad r. Fonlar her y l ulusal programlar kapsam nda y ll k programlanmaktad r itibariyle Türkiye ye verilen deste in ad ve kapsam, aday ülkelere kat l m öncesi destek sa layan Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (IPA) kapsam na al nd. IPA, yeni alanlarda mali destek sa lar IPA, 5 bölüm halinde yap land r lm flt r ve Türkiye ye kat l m öncesi destek sa lamaya devam edecektir. Yenilik; yap sal fonlarla ayn prensiplerle yönetilen çevre, ulaflt rma, bölgesel rekabet, insan kaynaklar kalk nmas ve k rsal kalk nma konular nda da kat l m öncesi mali deste in getirilmifl olmas d r. IPA kapsam nda Türkiye, IPA taraf ndan k smen finanse edilen Topluluk Programlar ndan faydalanmaya devam edecektir. Topluluk Programlar ve Kurumlar (Ajanslar ), ilgili alanda AB üye ülkelerindeki örgütler aras nda iflbirli ini gelifltirmek için tasarlanm flt r. Örne in; e itim programlar gibi Topluluk Programlar na kat l m, Türk ve AB ö rencilerinin, akademisyenlerinin, stajyerlerin karfl l kl ziyaretler yapmalar na, birbirlerinin ülkelerinde e itim görmelerine, mesleki e itim ve di er benzeri eylemlerde bulunmalar na imkan verir. Örne in; 7. Çerçeve Program (AR&GE), Sosyal Politika Programlar, Kültür vs. gibi di er Topluluk Programlar bu programlara kat lanlar aras nda daha yak n ba lant lar, know-how aktar m n güçlendirmeyi amaçlar. Bu bafllang çta zor gibi görünebilir, fakat bu alanlarda uzun ömürlü bir a oluflturmak için mükemmel bir yöntemdir. Efllefltirme programlar, AB mevzuat ndaki en iyi know-how bilgisini üye ülkelerden aday ülkelere aktarmak için tasarlanm flt r. Türkiye deki bir veya daha fazla AB üye ülkesindeki ilgili kamu kurumlar aras nda efllefltirme oluflturarak yap l r. Türkiye ve AB paran n nereye gitti ine birlikte karar verirler Herhangi bir iliflkideki gerçek ortaklar gibi, Türkiye ve AB, AB den gelen parayla ne yap lmas gerekti ini belirlemek için birlikte çal fl rlar. AB (icra organ olan Avrupa Komisyonu taraf ndan temsil edilir) Türkiye nin AB normlar ve yönetmelikleri ile uyumlaflmas için gerekli olan alanlar gösterir. Türk kurumlar da bu ihtiyaçlara hitap eden projeleri haz rlar ve uygular.

14 14 Türkiye-AB Mali flbirli i Anadolu Sohbetleri AB Türkiye nin S f r Tolerans Poltikas n Destekliyor AB Türkiye de iflkence ve kötü muameleye karfl mücadele alan n, 2.7 milyon Avro luk bir projeyle mali olarak destekliyor y l nda BM taraf ndan resmi doküman olarak kabul edilen stanbul Protokolü, iflkence ve sonuçlar n n belgelenmesi konusundaki ilk uluslararas ilkeler bütünüdür. flkence ve di er insanl k d fl, küçük düflürücü yöntemlerin etkin bir flekilde soruflturulmas ve belgelendirilmesine iliflkin kitapç k da bu protokolün bir parças d r. Hukuk, sa l k ve insan haklar alan nda faaliyet gösteren 75 ten fazla uzman ile aralar nda flkence Kurbanlar n n Rehabilitasyonu Konseyi - IRTC nin de bulundu u 40 farkl kurulufl taraf ndan üç y ll k bir ortak çaba sonucu ortaya ç kar lan bu çal flma, Türkiye nsan Haklar Vakf taraf ndan bafllat lm fl ve koordine edilmifltir. 24 ayl k projede, ilgili sa l k ve yarg uzmanlar na verilecek e itimlerle iflkence iddialar n n do ru bir flekilde tespit edilebilmesi hale ve Hibelerden Haberdar Olmak çin... Avrupa Toplulu u fonlar ndan Türkiye ye aktar lan kat l m öncesi mali yard m n, hizmet, mal al m, inflaat iflleri, efllefltirme ve hibe alanlar nda birçok ihale f rsatlar sundu unu belirtmifltik. fieffafl k ve eflit muamelinin sa lanmas amac yla ihaleler ve teklif ça r lar düzenli olarak afla da belirtilen web sitelerinde yay nlan r. lgilenen baflvuru sahipleri ve tedarikçilerin fon imkanlar ndan faydalanmak üzere afla da belirtilen ba lant lar düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilir. Avrupa Komisyonu EuropeAid flbirli i Ofisi AB ile kat l m öncesi mali iflbirli i kapsam nda finanse edilecek projelerin duyurular için: /index_en.htm Bu bölümde üye ülkeler, Türkiye dahil aday ülkeler ve di er ülkelerdeki tüm AB ihale duyurular yer al r. Merkezi Finans ve hale Birimi (MF B) Türk idari yap s alt nda faaliyet gösteren MF B, Türkiye de uygulanan Avrupa Komisyonu finansmanl projelere destek vermek amac yla yürüttü ü aktivitelerin ihale ve sözleflme süreçlerinden sorumludur. Sadece Türkiye de uygulanmakta olan projelere iliflkin teklif ça r lar ve sat n alma duyurular için: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun ihale makam oldu u ihale ve teklif ça r lar n n duyurular yay nlan r. Yerel hibe teklif ça r lar, yerel sat n almalar ve idari sat n alma duyurular burada yay nlanmaz. /AB_Program_Bilgileri,Programprojemerge. html?mode=10 Di er yararl siteler: p?mypays=en AB nin Mali Olarak Destekledi i Programlar AB, Türkiye de her y l, sosyal hizmetlerden iflletme deste ine ve bölgesel kalk nmaya kadar binlerce proje finanse ediyor. Bütün projelerin tek bir hedefi var: AB üyeli ine haz rl k. AB finansman yla desteklenen projeler: Demokrasi, hukukun üstünlü ü ve insan haklar na sayg y garantileyen Anahtar sektörlerde AB destekleri, reformlar ve geliflimler: Altyap, Enerji, Telekom, Ulaflt rma & Çevre, M %16.1 dari kapasite Gelifltirme & STD, M %22.8 Adalet, Özgürlük Güvenlik, M %7.1 sa lanacakt r. Türk Tabipler Odas ve IRTC nin teknik deste iyle, Adli T p Kurumu taraf ndan uygulanacak olan proje, t bbi muayene/belgeleme ile yasal kovuflturma ve de erlendirme süreçlerine iliflkin olarak Protokolün gerektirdi i e itim materyali ve stratejilerini gelifltirecektir. flkence s kl kla flüphelenilen; ancak, uygulamada tespiti ve kan tlanmas oldukça zor bir olgudur. Ayr ca suçu veya tacizi gerçeklefltirenler, cezaland r lmamakta ve s f r tolerans politikas n n uygulamadaki etkisi çok düflük düzeyde kalmaktad r. Bu konuda e itim alm fl doktorlar taraf ndan iflkence bulgular n n etkin bir flekilde belgelendirilmesi ve bu sa l k raporlar n n yarg ç ve savc larca do ru flekilde yorumlanabilmesi sayesinde, flüpheli iflkence vakalar n n daha do ru de erlendirilebilmesi sa lanacakt r. istikrarl kurumlar, flleyen piyasa ekonomisi ve artan rekabet, AB ve Türkiye aras ndaki sivil toplum diyalo u, Yap sal Fonlar n yönetimi için haz rl k. Detayl bilgi: m_bilgileri.html Di er, 32.7 M % Proje ç Piyasa, Gümrük Birli i & Tar m, M %11.6 Ekonomik & Sosyal Uyum, M %21.8 Sosyal Politika, M %18.8 Kimler Baflvurabilir Kat l m öncesi finansman, ço unlukla kamu ve sivil kurulufllara yöneltilmifltir. Baz özel topluluk programlar d fl nda kifliler yararlanamaz. AB finansman esas olarak y ll k ulusal programlarla reformlar desteklemek için tasarland ndan reformlardan sorumlu kurulufllar bu finansman için seçilebilir. Örne in nsan Kaynaklar Gelifltirme alan nda Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl veya Bölgesel Ajanslar n iflsiz insanlar için e itim talebine, dan flmanl k flirketleri ve insan kaynaklar flirketleri e itim sa lay c lar olarak teklif vermeye uygun olurlar. Ulaflt rma projelerinde, Ulaflt rma Bakanl, inflaat flirketlerinin ve dan flmanl k gruplar n n teklif verebilece i ihaleler düzenler. Sivil Toplum Diyalo u alt nda birçok KOB, STK ve akademik kurulufllar da projelerine destek alabilirler. Efllefltirme gibi kurum kapasitesinin art r lmas yla ilgili programlarda ortak yararlan c lar devlet kurumlar d r. Devlet kurumlar n yan s ra ayr ca üniversitelere, medya örgütlerine, sivil Mali Yard m Nas l Uygulan r toplum ve ticari ç kar gruplar na aç k programlar da bulunmaktad r. lgi duyulan mali destek türü için geçerli olan uygunluk kriterini ö renmek için proje bilgisine bak lmas önerilmektedir. Projeler hem idari birimlerin hem de do rudan Türk vatandafllar n n faydas nad r: Bakanl klar ve di er hükümet organizasyonlar : AB mevzuat n n nas l uygulanaca konusunda öneri ve e itim deste i, Belediyeler ve iller: Kat at k ve at k su ar tma tesisleri ve ulaflt rma alt yap s gibi altyap yat r m projelerinin gerçeklefltirilmesi, Sivil toplum (Sosyal ortaklar, STK lar): Cinsiyet, çevre, insan haklar, medya, kültür vb. konularda, KOB ler: Rekabet düzeylerini art rmalar konusunda; Gençler ve kad nlar gibi iflsiz ve savunmas z gruplar: fl bulma, aktif istihdam veya sosyal kapsama önlemlerine yönelik e itim almalar ve becerilerini gelifltirmeleri, Okul çocuklar : Daha iyi derslikler ve iyilefltirilmifl e itim müfredat, Yoksul bölgelerdeki çiftçiler: Tar msal verimlili in art r lmas konusunda destek al rlar. AB fonlar, Brüksel den Türkiye nin en ücra köflesine kadar her yerde AB kurallar na göre uygulan r. AB finansman, aday ülke için flu ad mlarla uygulan r: - Bütçe karar : Brüksel de AB üye ülkeleri, ilgili ülkeye tahsis edilecek miktar, ülkenin büyüklü ü, nüfusu gibi çeflitli faktörler ve belli alanlardaki reform gereksinimlerine göre belirler. - Fonlar n ulusal programlara da l m - Programlama denilen, fonlar n da l m ifllemleri flu ad mlar izler: Türk Kamu Kurulufllar proje fikirlerini Avrupa Birli i Genel Sekreterli i ne (ABGS) sunar. ABGS ve Komisyonunun Genifllemeden Sorumlu Genel Müdürlü ü nün ortak karar yla seçilen proje fikirleri kapsaml flekilde gelifltirilir. Türk Kamu Kurulufllar detayl proje teklifleri haz rlar. Türk Hükümeti ve Avrupa Komisyonu bu projeler için fon da l m n yapar. Ulusal program, belirli alanlarda reform gereksinimlerini destekleyen çeflitli projelerden oluflur. AB finansman genellikle projelerin toplam bedelinin %75 ini kapsar, fakat baz özel projelerde AB finansman %100 e eriflebilir. - Çeflitli ulusal programlar n içinde fonlar n ihalesi - Ulusal Program n imzalanmas n takiben, projelerin uygulamas ihale süreci ile bafllar. Türk kamu sisteminde ihale ve ödeme sürecinden Merkezi Finans ve hale Birimi (MF B) sorumludur. Bu fonlar n ihale edilmesinde rekabet ortam n n yarat lmas AB kamu sat nalma prosedürlerine göre yap l r. Baflar l baflvuru/teklif sahipleriyle, projelerin uygulanmas için üstlendikleri aktiviteler kapsam nda, sözleflmeler imzalan r. Sözleflmeler befl çeflit olabilir. Hizmetler, Mal Al mlar, nflaat flleri, Hibeler veya Efllefltirme. fieffafl k ve eflit muamelenin sa lanmas için ihaleler ve teklif ça r lar düzenli olarak afla daki web sitelerinde yay nlan r. MF B web sayfas AKTD web sayfas Avrupa Komisyonu web sayfas - Fonlar n ödemesi - Projelerin zaman nda, do ru ve baflar l biçimde uygulanmas n takiben, yüklenicilere MF B taraf ndan ödemeleri yap l r. Türkiye de AB fonlar n n kullan lmas n n sorumlulu u Türk Hükümeti nin elindedir. Ankara da bulunan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD), AB prosedürlerinin izlenmesini sa lamak amac yla her projenin ihale ve sözleflme aflamas nda önceden onay verir.

15 Türkiye-AB Mali flbirli i Çerçeve Program Topluluk Programlar AB Çerçeve Programlar, Avrupa Birli i nde çok uluslu araflt rma ve teknoloji gelifltirme projelerinin desteklendi i bafll ca Topluluk Program d r. lki 1984 y l nda bafllayan Çerçeve Programlar (ÇP) çok y ll programlar olup, kapsam ve programa ayr lan bütçe miktar her bir programda art fl göstermektedir. ÇP lerin bafll ca amaçlar aras nda, Avrupa n n bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeleraras iflbirli inin teflvik edilmesi say labilir. AB nin Mart 2000 de yap lan Zirve Toplant s nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adland r lan strateji kapsam ndaysa, AB nin dünyan n en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi olmas hedeflenmifltir. Bütünlefltirilmifl bir Avrupa Araflt rma Alan oluflturmay hedefleyen ve döneminde yürürlükte olan 6. ÇP ve y llar nda yürürlükte olacak 7. ÇP AB nin bu hedefe ulaflmas amac yla flekillendirilmifltir. 7.ÇP ye Kimler Kat labilir ÇP lere, ulusal/uluslararas kanunlar ve AB kanunlar na göre kurulmufl tüzel ve gerçek kifliler yani üniversiteler, araflt rma merkezleri, kamu kurumlar, sanayi kurulufllar ve sivil toplum örgütleri baflvurabilirler. Ayr ca, tüzel kiflili e sahip olan veya olmayan KOB lerin de baflvurular teflvik edilecektir. 7.ÇP ye Nas l Baflvurulur Komisyon, ilgili özel program ve çal flma programlar nda belirtilen öncelikler kapsam nda y lda bir veya 2 defa proje teklif ça r lar açmaktad r. Ça r lar, 7.ÇP özel bilgi kanallar, internet sayfalar, üye ve aday ülkelerde bulunan ulusal irtibat noktalar arac l ile duyurulmaktad r. Projelerin, 6.ÇP de kullan lan Elektronik Proje Teklifi Sunma Sistemi - EPSS arac l yla sunulmas 7.ÇP de bir kural olacakt r. EPSS ile ayr nt l bilgiye CORD S ten ve/veya internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Baflvurunuzu yapt ktan sonra, projeniz ba ms z uzmanlar taraf ndan de erlendirilir ve sonucu proje koordinatörüne Komisyon taraf ndan iletilir. Kardefl Olal m! Yerel yönetimler için Kardefl olma zaman. AB kentler aras nda kardefl flehirli i destekliyor. AB taraf ndan gelifltirilen Kardefl fiehir Program town twinning, üye ülkeler ve aday ülkelerdeki flehirler aras nda iflbirli ini art rmay, kardefl flehir vatandafllar aras ndaki de iflimi ve Avrupa y ilgilendiren konularda düzenlenecek toplant lar, e itim seminerlerini desteklemeyi hedefliyor y l nda bafllayan Kardefl fiehir Program kapsam nda AB üyesi ülkelerdeki flehirlerin projeleri AB mali yard mlar yla desteklendi. Kardefl fiehir Program ile Avrupa Komisyonu genelde, bu tür faaliyetlerin yayg n olmad bölgelerden gelen proje önerilerini, özellikle de Türkiye nin de aralar nda bulundu u aday ülkelerdeki yerel yönetimlerin projelerini 7.ÇP nin Yap s ve Özel Programlar n Bütçe Da l mlar y llar aras nda uygulanacak olan AB 7. ÇP, dört özel program ve bunlara ek olarak Ortak Araflt rma Merkezleri nin faaliyetlerini içermektedir. EURATOM da dahil olmak üzere 7. ÇP nin yedi y ll k bütçesinin 53,2 milyar Avro ya ulaflmas beklenmektedir 7.ÇP le lgili En Güncel Bilgilere Ulafl m 7.ÇP ile ilgili en güncel bilgilere CORD S ten ve/veya Tübitak n 7.ÇP için özel haz rlad internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Bunun yan s ra, iletiflim bilgilerine web sayfas ndan ulaflabilece iniz, her bir alandan sorumlu ulusal irtibat noktalar yla da irtibata geçebilirsiniz. 7.ÇP ye yönelik her türlü sorunuzu adresine yönlendirebilirsiniz. desteklemeyi amaçl yor. Küçük ölçekli yerel yönetimlere, köylere, kad nlara ve gençlere yönelik projelere öncelik tan n yor. Türkiye deki kurulufllar n da Kardefl fiehir Program kapsam ndaki hibe programlar na proje sunma hakk bulunuyor. Program n koordinasyonunu Türkiye Belediyeler Birli i yürütüyor. Kimler baflvurabilir fiehirleraras de iflim hibe programlar için, evsahibi belediyenin yönetimi ya da kardefl flehir projesinin koordinasyonunu üstlenen komitenin baflkan. Konferans ve seminerler düzenlemeyi hedefleyen projeler için, yerel yönetimler ya da yerel yönetimlere ba l federasyon ya da birlikler. Bilgi için: Avrupa Toplulu u Programlar birkaç y la yay lan bir süre boyunca, AB üye ülkeleriyle aday ülkeler aras nda Topluluk politikalar na iliflkin farkl alanlardaki iflbirli ini teflvik etmek amac yla kabul edilmifl bir faaliyetler bütünüdür. Her üye ve aday ülke vatandafl, flirketi, sivil toplum kuruluflu ile ulusal kurumlar; Araflt rma, E itim, Mesleki E itim, Gençlik, Kültür, Görsel- flitsel alan, Çevre, Enerji, Ulaflt rma, Sosyal Politika, Medeni Hukuk alan nda Adli flbirli i, Küçük ve Orta Ölçekli Teflebbüsler; Vergilendirme, Gümrük, Bilgi Toplumu gibi alanlarda Topluluk Programlar na kat labilirler. Türkiye nin aktif olarak kat ld Topluluk Programlar afla da sunulmaktad r; programlarla ilgili ayr nt l bilgi için afla da verilen Ulusal rtibat Noktalar yla ba lant kurulabilir: 7. Çerçeve Program: Çerçeve Programlar (FP) AB nin neredeyse tüm disiplinleri içine alan araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini destekleyen temel mali araç niteli indedir. Yaflam Boyu Ö renim Program : Yeni Yaflam Boyu Ö renim Program, hayat n çocukluktan yafll l a uzanan her an nda ö renim f rsatlar n desteklemektedir dönemi için program bütçesi, 7000 milyon Avro olup bu Program, mevcut Socrates, Leonardo da Vinci ve e-learning programlar n n devam niteli indedir. Yaflam Boyu Ö renim Program okul e itimi (Comenius), yüksek ö renim (Erasmus), mesleki e itim (Leonardo da Vinci) ve yetiflkin e itimi (Grundtvig) olarak dört sektörel programdan oluflmakta ve politika alan nda iflbirli i, dil, enformasyon ve iletiflim teknolojileri ile sonuçlar n yayg nlaflt r lmas ve kullan lmas üzerine odaklanan bir çapraz programla tamamlanmaktad r. Jean Monnet Program : Avrupa Entegrasyonu konusu üzerine yo unlaflmakta ve bu alanda faaliyet gösteren temel kurum ve kurulufllara destek sa lamaktad r döneminde program n bütçesi, 6,970 milyon Avro. Jean Monnet burslar hakk nda bilgi almak ve yararlanmak için: Sorular n z için: Tel: +90 (0) veya 44 Faks: +90 (0) Youth in Action: Youth in Action AB nin gençli e yönelik yeni program d r. 1 Ocak 2007 den itibaren uygulanmaya bafllayan bu program 31 Aral k 2013 e kadar devam edecek olup toplam bütçesi, 885 milyon Avro dur. Youth in Action Program, beceri edinimi konusunda önemli katk lar sa layan ve bu nedenle de gençlere, ö renimlerinde Avrupa boyutu olan örgün ve yayg n e itim f rsatlar sa lamada anahtar rol üstlenen bir araçt r. Youth in Action Program, daha az f rsata sahip gençler ile yafl aras gençlerin kat l m n teflvik ederken herkese hitap eden bir programd r. Kültür Program : Genel amaç, programa kat lan ülkelerdeki kreatörler, kültürel oyuncular ve kurumlar aras ndaki kültürel iflbirli inin gelifltirilmesi yoluyla Avrupal lara ait ortak kültür sahas n gelifltirmek ve böylelikle Avrupa vatandafll n n olgunlaflmas n teflvik etmektir. Program, görsel-iflitsel kültür alan nda faaliyet gösteren endüstrilerin ve özellikle de kâr amac gütmeyen küçük kültür teflebbüslerinin kat l m na aç kt r. e2007/cult_en.html spx?f6e10f cffd52dd97ca AFACAC895DED00FF48EB145

16 16 Türkiye-AB Mali flbirli i Anadolu Sohbetleri Avrupa da E itim Avrupa Online Akademisi AB nin finansal deste iyle kurulan Avrupa Online Akademisi, Avrupa entegrasyonuyla ilgili uzaktan ö renim modülleri yani profesyonel ifl yaflamlar n devam ettirirken kiflilere ö renim görme olana n sunuyor. Akademik katk da bulunan kurumlar aras nda Nice ve Berlin de faaliyet gösteren Centre International de Formation Européenne ve Köln Üniversitesi Jean- Monnet Siyaset Bilimi Bölümü bulunuyor. Program; akademisyenlere, üniversite mezunlar na, günlük olarak Avrupa Entegrasyonu yla ilgili sa l kl bilgiye ihtiyaç duyan kamu ve özel sektör çal flanlar na hitap ediyor. Avrupa da E itim ve Burs Olanaklar ation_culture/index_en.htm _detay.asp?duyuru_id=81 Türkiye deki AB Kurumlar nda Staj Olanaklar ktisadi Kalk nma Vakf TÜS AD Ofisleri Ar Hareketi AB Bilgi Merkezi AB Genel Sekreterli i Eskiflehir Yolu 9. km ANKARA Ulusal Ajans Devlet Planlama Teflkilat AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi (ABGPM) Necati Bey Cad. No: Bakanl klar- Ankara Yurtd fl ndaki AB Kurumlar nda Staj Olanaklar TÜS AD Bruksel: Washington : Berlin: Paris: Avrupa Parlamentosu gençlere ücretli ve ücretsiz staj olanaklar sunmaktad r. public/staticdisplay.do?language= EN&id=147 AB Komisyonu gençlere ücretli staj olanaklar sunmaktad r. index_en.htm Bölgeler Komitesi üniversite mezunu gençlere ücretli staj olanaklar sa lamaktadir. /contact_us_traineeships.htm#stagesrem Avrupa Konseyi gençlere ücretsiz staj olanaklar sunmaktad r. Fresources/jobs/10%5FTraineeship%5 Fopportunities/ AB ile ilgili di er staj olanaklar Türk Avukatlara E itim Olana Türk avukatlar n n Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi (A HS) konusunda e itimini amaçlayan Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu ortak projesi 21 Nisan 2007 tarihinde aç ld. AB nin 1.3 milyon Avro ile destekledi i proje, Avrupa Konseyi taraf ndan Türkiye Barolar Birli i ile iflbirli i halinde yürütülüyor. Türkiye den 78 bölge barosunun yer ald projede toplam avukat say s n n yaklafl k %20 sine yani 10,500 avukata e itim verilecek. Avukatlar n e itimine ek olarak, A HM nin ilgili içtihad na at fta bulunan aç klamal bir Türk Ceza Muhakemesi Kanunu haz rlanacak ve proje kapsam nda e itilen avukatlar ile Türkiye deki di er ilgili kurumlara da t lacakt r. Bilgi için: AKTD/ AB de Kültür Programlar AB Mevzuat nda Kültür AB mevzuat n n 151. maddesi uyar nca, toplulu un kültür alan ndaki yetkileri, gerçekleflen tüm topluluk etkinlikleri süresince göz önünde bulundurulmal ; kültürel ço ulculuk kavram na tüm aktivitelerde sayg duyulmal ve korunmal d r. Bu ba lamda AB nin tek bir Avrupa kültürünü empoze etmek yerine, kültürel ço ulculu u hedef ald söylenebilir. Komisyon un kültür programlar aktiviteleri: Kültür 2007 Program ( ) Kültür 2000 program n n baflar lar n n ard ndan 2007 y l nda küresel bir vizyon içeren Kültür 2007 program bafllat ld. AB, Kültür 2007 hibe program kapsam nda üye ülkelerdeki kurulufllarla ortak projeler yürüten kültür-sanat kurum ve kurulufllar na destek veriyor. Program n genel amaçlar ; programa dahil olan ülkelerin sanatç lar, kültür uygulay c lar ve kültür kurumlar aras ndaki iflbirli inin gelifltirilmesiyle, ortak kültürel miras temeline dayanan ve üye devletler taraf ndan paylafl lan kültürel alan n geniflletilmesidir. Program n Bütçesi; 7 y l için toplam 352 milyon Avro olarak öngörülüyor. Kimler Baflvurabilir Program, önerilen faaliyeti gerçeklefltirecek iflletme kapasitesine ve mali kapasiteye sahip oldu unu kan tlayan, kâr amac gütmeyerek faaliyet gösteren kültürel iflletmeler dahil olmak üzere, görsel-iflitsel olmayan sektörlerin ve uygulay c lar n tümünün kat l m na aç kt r. Destek Alanlar 1. Kültürel Eylemler Deste i: 2. Kültürel Organizasyonlar Deste i: 3. Kültürel Araflt rmalar ve Derlemeler Deste i: Kültürel iflbirli i alan ndaki araflt rmalar n desteklenmesi Kültürel iflbirli i alan ndaki projelerin etkisini artt rmak amac yla bilgi, belge toplanmas ve da t m html Bilgi: için: Türkiye Kültür 2007 Program : Kültür ve Turizm Bakanl EUROMED Kültürel Miras Program Bir AB Program olan Euromed Heritage, AB ve Akdeniz Ülkeleri aras nda iflbirli ini art rma ile Akdeniz Ülkeleri nin kültürel varl klar n koruma ve gelifltirme çabalar n destekler. Bu program kapsam nda kültürel varl klar koruma alt na almak isteyen kurumlar ile fon deste i sa lamak isteyebilecek yat r mc lar biraraya getirecek ADOPT adl bir platform da oluflturulmufltur. Program y lda iki kez proje kabul etmektedir. Avrupa Kültür Baflkentleri Her y l, bir ya da iki Avrupa kenti, kültür baflkenti olarak belirlenir ve kente finansal destek sa lan r. Bu deste in hedefi, sergi organizasyonlar gibi flehrin kültürel miras na fl k tutan etkinliklere ve genifl kapsaml performanslar ile birlikte Avrupa n n her yan ndan oyuncu ve sanatç lar bir araya getiren konser ve di er gösterilere fon oluflturmas d r. Program sayesinde seçilen flehirlerde uzun vadede kültür ve turizmin desteklenmesi yönünde olumlu sonuçlar al nd kan tland. stanbul, Essen ve Pécs flehirleriyle birlikte 2010 y l nda Avrupa Kültür Baflkenti oluyor. er_actions/cap_europ/historic_en.html Kültür Alan nda Di er Mali Destek mkanlar Avrupa Akdeniz Gençlik Program Euromed Youth kültürel içerikli gençlik programlar içerir. Türkiye için: Asuman Goksel / 2008 Avrupa Nostra Ödülleri Anna Lindh Vakf, EuroMed Destekli Kültür Fonu; AB ve Akdeniz ülkeleri aras ndaki 4 ülkeden partnerin kat ld kültürel projelere ila Avro aras nda destek verir. htm Türkiye için: Esra Nilgün Mirze / Avrupa Kültür Vakf, Türk sanatç ve kültür operatörlerine de fon deste i mevcut olan bir STK d r. Avrupa çap nda etkin 220 nin üzerinde STK n n temsilci platformu olan Avrupa Nostra, Avrupa Komisyonu nun Kültür 2000 Program çerçevesinde AB Kültürel Miras Ödülleri da t yor. Avrupa Nostra Ödülleri maddi kültürel miras n korunmas nda en iyi örnekleri tespit ve teflvik etmek, Avrupa çap nda bilgi ve deneyim al flveriflini canland rmak, kamu bilincini ve Avrupa kültürel miras na duyulan de eri art rmak ile Örne in Gücü felsefesiyle yeni örnekleri teflvik etmek için her y l veriliyor. Üstün baflar lar flu kategorilerde ödüllendirilecektir: Koruma Araflt rma Bireyler ya da kurumlar taraf ndan özverili hizmet E itim, Yetifltirme ve Bilinçlendirme Bilgi için:

17 Türkiye-AB Mali flbirli i 17 AB Yard mlar ndan Haberdar Olal m AB ile müzakere yapan ülkemizde AB yard mlar konusunda akla gelen pek çok soru bulunuyor. AB yard mlar ndan nas l haberdar oluruz? AB yard mlar n kimler alabilir? AB yard mlar neye yarar? Kat lmak için AB nin ne gibi projelere destek verdi inden haberdar olmak istiyorsan z, afla daki aç klamalar dikkatle takip edin. Bilgiye ulaflmak çok zor de il, çünkü AB de herfley fleffaf. Kaynak 1: EuropeAid 1. EuropeAid in sayfas na giriniz. 2. Sol taraftaki listede yer alan menüden arama kriterinize uygun program seçiniz. Bu listedeki MEDA program ; Türkiye ye uygulanan kat l m öncesi mali iflbirli i çerçevesinde yap lan duyurular içeriyor. Seçilebilecek di er programlar ise PHARE/ISPA/SAPARD, TACIS, CARDS/OBNOVA ve bu programlar n kapsam na girmeyen (Örne in, insan haklar gibi büyük programlar n ve tematik projelerin kapsam na girmeyen co rafi konuma dayal projeler) ALA, FED/BUDGET, EAR ve OTHER seçenekleri olarak karfl n za ç k yor. 3. Program belirledikten sonra, arad m z projenin statüsünü seçmemiz gerekiyor. Bafllamas beklenen fakat henüz ihale ilan veya teklif ça r s yay mlanmam fl olan projeleri görmek için Forecast (Tahmin) seçene ini tercih edin. Forcast seçene inde ön bilgiler yay mlan yor. hale ilan veya teklif ça r s yay mlanm fl ve hali haz rda baflvuruda bulunabilece iniz projeleri görmek için Open (Aç k) seçene ini, kapan fl tarihi geçen tüm projeleri görmek içinse Closed (Kapanm fl) seçene ini tercih etmelisiniz. Bu seçenekle kapanm fl olan projelerle ilgili yay mlanm fl tüm belgelere (ön bilgi ilan ve sat n alma duyurusu ile ihale ilan veya teklif ça r s ) ve e er uygunsa k sa liste ile sözleflmenin mevcut durumuna ba l olarak sözleflmenin kiminle yap laca n bildiren ilana da ulaflman z mümkün. 4. Program ve projenin statüsünden sonra arad n z projenin türünün seçimini yapman z gerekiyor. Services (Hizmetler), Works ( nflaat iflleri) ve Supplies (Tedarik) seçilerek ihale ça r lar na eriflebilece i gibi, Grants (Hibeler) seçilerek teklif ça r lar aras nda araman z gerçeklefltirebilirsiniz. 5. Son olarak Region (Bölge) ve Country (Ülke) seçeneklerinin her ikisinin de seçili olmas na dikkat etmelisiniz. Her iki seçene in de seçili olmas araman z tüm ülke ve bölgeler içerisinde gerçeklefltirmenizi sa layacakt r. Buna ilaveten, arad n z program n kategorisine göre, karfl n za ç kacak di er bölge tercihleriyse Cross-Border (S n r ötesi), Inter-State (Eyaletler aras ), Mediterranean Partners (Akdeniz ülkeleri), Amerique Centrale (Orta Amerika), Amérique Latine (Latin Amerika), Asie (Asya), Etats Unis Mexicains (Meksika), Gulf countries (Orta Do u ve Körfez Ülkeleri), Mercosur (Arjantin, Paraguay, Brezilya, Uruguay, Bolivya ve fiili nin oluflturdu u serbest ticaret blo u) ve Pacte Andin (Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Peru ve Venezuella n n oluflturdu u ortak pazar) olarak belirlenmifltir. 6. Türkiye ye özel arama yapmak için ise sadece Turkey seçene ini iflaretlemeniz ve bu alanlardaki di er seçeneklerin iflaretlerini kald rman z yeterli. Çünkü burada karfl m za ç kacak seçenekler, ilk ad mda seçmifl oldu unuz programa ba l lar. Tercih etti iniz bölge ve/veya ülkeye ait kutucu u iflaretlemezseniz, arama motoru standart olarak yard m program kapsam nda yer alan tüm ülkeleri tarayacakt r. 7. Tüm tercihlerimizden sonra aramay bafllatmak için Sorguyu Gönder butonuna basman z yeterli. lgili sonuçlar, ekran n sa bölümünde listelenecektir. Sonuçlardan herhangi birine ait ayr nt lar görmek isterseniz, ilgili bafll a t klaman z yeterli olacakt r. Kaynak 2: Merkezi Finans ve hale Birimi 1. Merkezi Finans ve hale Biriminin (MFIB) Internet adresine giriniz: 2. Sa köfledeki ihaleler bölümünde ihale durumu k sm nda aç k, tipi k sm nda hibe seçeneklerini iflaretleyiniz ve ara butonuna t klay n z. Türkiye de aç k olan AB destekli tüm hibe programlar n göreceksiniz. Bu bölümde her bir hibe program n n alt nda o hibe program ile ilgili teklif ça r s ilan, baflvuru rehberi, baflvuru formu gibi tüm evraklar mevcuttur. Bu evraklar kaydederek daha detayl bilgiye ulaflabilirsiniz. Kaynak 3: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu 1. AKTD nin Internet adresine giriniz: 2. Ana sayfada AB mali yard mlar yla ilgili güncel geliflmeleri bulabilirsiniz. 3. Sa daki duyurular bölümünde o hafta içerisinde aç lan hibe programlar ve ihaleleri görebilirsiniz. 4. Ayr ca sa orta bölümdeki EuropeAid k sm na girdi inizde 1. kaynak olarak söz etti imiz sayfa da karfl n za ç kacakt r. Kaynaklar: Ahmet Sungur ve AB Info Uzman ndan yi Proje Haz rlaman n Yollar AB Hibeleri en revaçta konulardan olmas na ra men s k flikayet edilen bir konudur. Proje ça r lar na yeterli ve do ru proje baflvurular n n gelmedi i oluyor. Bir projenin hibe kazanabilmesi yani AB Hibe Programlar ndan faydalanmas için, baflvuru sahipleri baz unsurlara dikkat etmelidir. Bu unsurlar bir çok projede 5 ana bafll k alt nda toplanabilir. 1- Baflvuru Sahibinin Uygunlu u: Bir çok baflvuru sahibi ellerindeki projenin kaliteli olmas na ra men neden hibe alamad klar konusunda soru iflaretleri tafl maktad r. De erlendirme tablosuna bak lacak olursa de erlendirme uzmanlar n n ilk olarak okuduklar bölüm baflvuru sahibinin teknik ve mali yeterlili i bölümüdür. Bu bölümden belirli bir puan n alt nda not al nd taktirde proje baflvuru formunun geri kalan k sm okunmamaktad r. Yani baflvuru sahibi teknik ve mali olarak proje yürütebilecek kapasitede de ilse projenin konusu ne olursa olsun teklif reddedilmektedir. Bu yüzden baflvuru formunun 3 ve 4. bölümleri eksiksiz ve detayl olarak doldurulmal d r. Baflvuru sahibi projesinin de erlendirilebilmesi için her fleyden önce: 1.1 Baflvuru sahibi ve ortaklar proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip oldu unu, 1.2 Baflvuru sahibi ve ortaklar yeterli teknik uzmanl a sahip oldu unu, 1.3 Baflvuru sahibi ve ortaklar yeterli yönetim kapasitesine sahip oldu unu, (Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere) 1.4 Baflvuru sahibi istikrarl ve yeterli finansman kaynaklar na sahip oldu unu ispat etmek ve bu bafll klar alt nda belirli bir puan n üzerinde not almak zorundad r. 2- lgililik: Projenin hibe alabilmesi için projenin baflvurunun yap ld hibe program yla ilgili olmas gereklidir. Bu kapsamda: 2.1 Proje, teklif ça r s n n hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceli iyle ne kadar ilgili oldu unu, 2.2 Proje, hedef bölgelerin ihtiyaçlar ve sorunlar ile ne kadar ilgili oldu unu, 2.3 lgili taraflar ne kadar aç kça tan mlanm fl ve stratejik olarak seçildi ini, hedef gruplar ve nihai faydalan c lar net olarak belirtilip belirtilmedi i aç k bir biçimde belirtilmelidir. Ahmet SUNGUR 3- Yöntem: Projenin ne flekilde yap laca, faaliyetlerin ne flekilde gerçeklefltirilece i konular n n aç kland bölümlerdir. Baflvuru sahibi projenin yöntemini haz rlarken: 3.1 Önerilen faaliyetlerin uygunlu u, uygulanabilirli i, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla ne kadar uyumlu oldu u, 3.2 Projenin genel tasar m n n ne kadar tutarl oldu u, 3.3 Ortaklar n projeye kat l m ve katk düzeyinin yeterli olup olmad, 3.4 Proje faaliyet plan n n aç k ve uygulanabilir nitelikte olup olmad, 3.5 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak do rulanabilir göstergelerin yer al p almad konular nda detayl aç klamalar yapmal d r. 4- Sürdürülebilirlik: yi bir projenin ayn zamanda sadece proje zaman hibenin verildi i dönem de il, proje kapsam nda verilen hibe deste inden sonra da projeyi yürütebilece ini ispat etmesi gerekir. Bu kapsamda; 4.1 Projenin, hedef gruplar üzerinde ne kadar somut bir etkisinin oldu u, 4.2 Projenin ne tür potansiyel çarpan etkileri içerdi i yani kendisine ve çevresine olumlu yan etkilerinin oldu u, 4.3 Teklif edilen projeden beklenen sonuçlar n ne kadar sürdürülebilir oldu u konusunda detayl bilgi verilmesi gerekmektedir. 5- Bütçe ve Maliyet Etkinli i: Proje kapsam nda yap lacak harcama kalemlerinin ne kadar iyi seçildi i ve istenilen hibenin da l m n n ne flekilde yap laca n n da aç k ve net bir flekilde bütçede gösterilmesi ve maliyet gerekçelendirmelerinin somut bir flekilde ortaya konulmas gerekmektedir. Bu kapsamda: 5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar aras ndaki oran n yeterli oldu u, 5.2 Yap lmas öngörülen harcamalar projenin uygulanmas için neden gerekli oldu u somut bir flekilde anlat lmal d r.

18 18 Düzce ve AB flbirli i Anadolu Sohbetleri Kad n Giriflimcilere AB den Destek Düzce de K rsal Kalk nma Program AB fonlar ile desteklenen Kad n Giriflimcilere Destek Projesi mart ay nda bafll yor. Düzce de baflvuru ve iletiflim merkezi DESOB olacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu nun organize etti i, AB fonlar yla desteklenen, 9 Merkez ve 16 ilde ayn anda uygulamaya geçecek olan Kad n Giriflimcilere Destek Projesi mart ay nda bafll yor. Projenin Düzce de baflvuru ve iletiflim merkezi DESOB ( Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birli i) olacak. AB Projeleri Giriflimcilik Dan flman ve TESK Kad n Giriflimciler projesi stanbul Direktörü Dilek Zeybek, projenin amac n n ifl kurma niyetinde olan veya var olan iflini geniflletme iste inde olan kad n giriflimcilerin, AB Fonlar ndan yararland rarak desteklenmesi oldu unu söyledi. Mart ay nda 14 kiflilik teknik destek ve kiflilik e itici ekiple faaliyet göstereceklerini belirten Zeybek, proje kapsam nda giriflimciye ulaflmay hedeflediklerini sözlerine ekledi. Projenin di er bir amac n n ise; AB bütünleflmesini sa lamaya yarayacak olan Kopenhag Kriterleri ni yerine getirmek, yani AB ye üye ülkelerin küçük iflletmecileri ile Türkiye de faaliyet gösteren küçük iflletmeciyi rekabet edecek düzeye tafl mak oldu u belirtildi. Kaynak: Dikkat: Gazetemiz 8. sayfas ndaki Garanti Bankas Türkiye nin Kad n Giriflimcisini 2. Kez Seçiyor bafll kl haberimize bak n z. Tar m ve Köyiflleri Bakanl Kalk nma Plan ve Programlar ile Ulusal Tar m Stratejisi çerçevesinde olan "Tar msal K rsal Kalk nma Yat r mlar n n Desteklenmesi Program " uygulanacak. Tar m l Müdürü Ahmet fiahin, uygulanacak olan program n desteklenmesi için yeni çal flmalar bafllat lmas gerekti ini belirterek, "Tar m ve Köyiflleri Bakanl, k rsal alanda yap lacak olan yat r mlar n yüzde 50 sini, k rsal alanda yap lacak olan alt yap çal flmalar n n da yüzde 70 ini karfl l yor y l nda bafllayan proje, k rsal alanda yat r m desteklemek için önemli bir proje. Bu proje, kalk nma plan ve programlar yla y llar aras nda ulusal tar m stratejisi çerçevesinde tar m üreticilerine, k rsal alanlarda bireysel veya toplu olarak yap lacak öz sermayeye dayal projeli yat r mlara, belirlenen iller dahilinde k rsal alanda ekonomik ve sosyal geliflmeyi sa lamak için gerçek ve tüzel kiflilerin tar m ürünlerinin ifllenmesine, de erlendirilmesine ve pazarlanmas na yönelik hibe deste i veren k rsal kalk nma program d r" dedi. Tar m Müdürü fiahin, program n amaçlar n, "Gelirleri ve sosyal standartlar gelifltirmek, alt yap y iyilefltirmek, tar msanayi entegrasyonunu sa lamak, g da güvenli ini güçlendirmek, tar msal ürünlerin pazarlama ömrünün uzat lmas, alternatif gelir kaynaklar üretmek, mevcut k rsal kalk nma çal flmalar n n etkinli ini artt rmak, katma de er sa layacak alt yap tesis etmek, mevcut kamu hizmetlerini iyilefltirmek, hizmetlere eriflimi artt rmak, giriflimcilik kapasitesini ço altmak ve uluslararas kaynaklar n özellikle Avrupa Birli i kaynaklar n n kullan lmas için kapasite oluflturmakt r" fleklinde aç klad. Düzce AB ye Haz rlan yor Kampanyas Düzce Organik Tar mla Tan flt Düzce nin eski Vali Halil Nimeto lu zaman nda bafllatt "Düzce Avrupa Birli i ne Haz rlan yor" kampanyas, AB sürecinde düzcelileri psikolojik olarak AB ye haz rlama ve dinamizm katma aç s ndan son derece yararl olmufl. Türkiye nin en genç ili olan Düzce nin her aç dan AB ye haz r olmas için yetkililer tüm planlar n ve çal flmalar n AB ye göre yapm fllar, yap yorlar. Kampanya kapsam nda tüm sivil toplum kurulufllar kendi çevrelerine ciddi bir e itim vermeye devam ediyor. Çeflitli e itim toplant lar ve yayg n halk e itimleriyle vatandafllar ve kent, psikolojik olarak AB ye girmeye haz r durumda. Kampanya kapsam nda en önem verilen konulardan biri de çevre koruma oluyor. Yerel yetkililer çevre korumada do algaz kullan m n n önemini halka da anlatm fllar. AB Mesleksiz Gençlere F rsat Verdi Desteklenmeye de er bulunan 103 bin 500 Avro bütçeli 3 Düzce projesi, Özel dare Müdürlü ü koordinatörlü ünde haz rland. Bu bütçenin yüzde 90 AB Komisyonu taraf ndan hibe olarak finanse edildi. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (DESOB) ile Düzce Mesleki E itim Merkezi Müdürlü ü taraf ndan yürütülen, " flsizlere Meslek Edindirme ve stihdam Art rma Projesi" kapsam nda düzenlenen kurslar kentteki iflsizlere f rsat yaratt. Projelerin amac, istihdam imkan bulamam fl ve mesle i olmayan iflsizlere meslek edindirmekti. Kurslar ücretsiz olup ayr ca kurslara kat lan kursiyerlere, 80 ile 60 Avro aras nda e itim gideri ödemesi yap ld. Önce, depremde evleri y k lan Sallar, Kaz ko lu ve Nalbanto lu köylerindeki hak sahipleri için yap lan 8 bin konutun bulundu u alana do algaz verilmifl. Tamamland ndan 100 milyon dolar bulacak do algazla ilgili yat r m, Düzce kuruldu undan bu yana yap lan en büyük yat r m oluyor. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu taraf ndan gerçeklefltirilen ihale sonucunda Düzce halk, Eskiflehir ve Bursa dan yüzde 6, stanbul ve Ankara dan yüzde 12 daha ucuza do algaz kullan yor. AB ile hükümet aras nda yürütülen ve AB taraf ndan finansa edilen Aktif fl Gücü Yeni F rsatlar Program kapsam nda Düzce l Özel daresi, Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, K z Meslek Lisesi, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i ile Mesleki E itim Merkezi iflbirli iyle haz rlanan projeler, Merkezi Finans ve hale Birimi (MF B) taraf ndan desteklenmeye de er bulundu. Projeler kapsam nda tornac l k, kaynakç l k, CNC Operotörlü ü, elektrikçilik, bilgisayarl muhasebe, tekstil makinalar kullan m, do al gaz tesisatç l, kaynakç l k, bilgisayar kullan m kurslar aç ld ve kurs süresi 250 ile 60 saat aras nda oldu. fl-kur l Müdürü Mustafa Özcan, Düzce de bu tür faaliyetlerin istihdam art rmak için çok önemli oldu unu belirterek, "Geçen y l 9 bin olan iflsiz say m z bu kurslar sayesinde 7 bine indi. Kurslar bitiren arkadafllar m z fl-kur a gelip ek meslek kay tlar n mutlaka yapt rd lar. Düzce de bulunan 7 bin iflsizden 5 bini vas fs z iflçi, yani elinde hiç bir mesle i olmayan insanlar" diye konufltu. AB de tar m n yolu organik tar mdan geçiyor denebilir. AB koflullar nda üretilen organik tar m ürünleri revaçta. Düzce de ilk organik tar m bahçeleri, Arabac Köyü Tar msal Kalk nma Kooperatifi taraf ndan Topçular Köyü nde hayata geçirildi. AB Aktif fl Gücü Programlar Alternatif Kalk nma projesi kapsam nda Düzceli genç çiftçilere ve çiftçi adaylar na, talyan, Yunan ve Türk uzmanlar taraf ndan Tar m Ürünleri fllenmesi, E itimi ve Organik Tar m e itimi verildi. Akçakoca Kaymakaml Köylere Hizmet Götürme Birli i, Yunanistan Diagolos Sivil Toplum Örgütü, Akçakoca Altunçay Köyü Muhtarl ve Duraklar Köyü Muhtarl liderli inde yürütülen e itim seminerine kat lan kursiyerler, organik tar m e itimlerinin yan s ra, organik tar m ürünlerinin nas l de erlendirilmesi konusunda teorik ve pratik olarak bilgilendirildi. Kursiyerler ayr ca günlük 5 Avro harc rah ve kurs sonunda kurs bitirme belgesi ald lar. Düzce nin Nüfusu AB Standartlar nda Düzce de 2005 y l nda yeni do an çocuk say s nda azalma oldu. l genelinde 2004 y l nda 6075 olan do um say s, 2005`te 5890 a geriledi. Do umlarda bir önceki y la göre %3.1 oran nda azalma gerçekleflti. Böylece Düzce`de nüfus art fl h z negatif oldu. AB statistik Kurumu Eurostat` n verilerine göre, AB nüfusu 2004 y l nda %0.5 artm flt. AB üyesi ülkelerden Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, ngiltere, spanya ve talya da nüfus art fl y ll k %0.3 ile 1 oran nda gerçekleflirken, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya ve Polonya`da ise nüfus binde 3-5 oran nda azald. Y ll k nüfus art fl h z %1.6 ile 2 aras nda gerçekleflen Türkiye`de ise Düzce, do umlarda yaflanan 3.1 lik azalma ile AB standartlar n yakalam fl oldu. Kaynaklar: Düzce Nüfus Müdürlü ü ve Eurostat

19 Düzce ve AB 19 Prof. Dr. nan GÜLER: Büyümek için farkl olmal s n z Ankara Gazi Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar E itimi Bölümü Baflkan Prof. Dr. nan Güler: "Büyümek istiyorsan z farkl olmak zorundas n z diyor. Bu düflüncesine en güzel örnek olarak da Düzce yi gösteriyor ve Düzce AB de var olan, ancak Türkiye de az say da olan klinik mühendisli i için çal flma yapmal " diyor. Yeni kurulan ve büyümek yolunda h zla ilerlemek isteyen Düzce Üniversitesi ni nas l de erlendiriyorsunuz? Düzce Üniversitesi yeni bir üniversite olmas na ra men bir çok üniversiteden alt yap olarak daha iyi bir durumda. yi bir üniversite olabilmesi için, klasik programlar yerine, disiplinleraras branfllar bar nd rmas gerekiyor. E er bir Bo aziçi, bir stanbul Üniversitesi gibi farkl an lmak istiyorsan z, siz de farkl olmal s n z. Sizi seçkin kifliler tercih etmeli ki, fark n z ortaya ç ks n. Düzce nin do u istikametinde adeta vak f üniversitesi diyebilece imiz kadar destek alan zzet Baysal Üniversitesi nin oldu unu, bat s nda da ehil ellerde yeflermifl ve uzaktan e itim konusunda ilk befl üniversite aras na girmifl bir üniversite oldu unu, dolay s yla Düzce Üniversitesi nin kendisini gösterebilmesi için, Türkiye de olmayan, ancak dünyada var olan bölümlerin aç lmas n geçen y lki kurultayda önerdim. Ve buna örnek olarak da klinik mühendisli ini verdim. Klinik mühendisli i AB yolunda en gözde olacak bölümdür. Düzce AB de olan ancak Türkiye de az say da olan klinik mühendisli i için çal flma yapmal. Klinik mühendisli i gibi spesifik bölümler Türkiye üniversitelerinde yayg n m? Klinik mühendisli i, çeflitli kurulufllar içersindeki sa l k hizmetlerinin gelifltirilmesi için mühendislik görüfl, yöntem ve tekniklerinin uygulanmas d r. Türkiye de bu sahaya uygun yetiflmifl, konuya odaklanm fl bir mühendis bulunmamaktad r. Dünyada klinik mühendisli i h zl aflamalar kaydediyor. Klinik mühendisi, problemlerin tan m nda, cihazlar n seçilim ve kontrolünde hastane personeline yard mc olmak, ticari olarak üretilmeyen ticari cihazlar gerçeklefltirmek için faaliyet gösterir. Türkiye de bu konuda ehil ifl gücü yok. On binde bir vaka için cihaz üretemezsiniz. Ancak gerekli cihazlar klinik mühendisi üretebilir. Örne in; Erciyes Üniversitesi nde çal fl rken, çocuk cerrahisinden profesör bir arkadafl, yeni do an ve rektumu kapal olan bir bebek için bir stimülatör gelifltirmemizi istedi. Bu stimülatörü piyasada bulamazs n z. Bu tip cihazlar gelifltirmek klinik mühendisinin iflidir. Bu lokal alanlar n Avrupa da uygulan fl nas l? Avrupa da hiçbir hekim klinik mühendisi olmadan ameliyata giremez. Hiçbir hekim ameliyat cihazlar n n sorumlulu unu üzerine almaz. Kanunlar buna göre düzenlenmifltir. Her fleyin hesab n sorabilmek için, bu tip alanlar n geliflmesi ve bu alanlarda ehil insan gücünün yetifltirilmesi gerekmektedir. Bu durum Türkiye de de böyle olacak. Benim bildi im Karadeniz Teknik Üniversitesi olmak üzere 4-5 üniversite klinik mühendisli i kurma çal flmalar na bafllad. Düzce de farkl olmak istiyorsa bu bölüm ve bunun gibi say s az bölümlerin kurulmas için çal flmalar yürütmeli. Farkl bölümler kurarsan z, ö rencileriniz de farkl olur, sizi tercih eden hocalarda farkl olur. Üniversiteler kurulduklar flehrin ihtiyaçlar na yönelik ifl gücü ihtiyac n giderecek bölümler de açmal lar. Bu çerçeveden bak ld nda Düzce Üniversitesi nde hangi bölümler a rl k kazanmal? Üniversitelerin lokal olmamas gereklidir. Ad üzerinde üniver site. Düzce Üniversitesi nde Avrupa Birli i ile ilgili, biliflimle ilgili bölümlerin yan s ra klinik mühendisli i, kalite mühendisli i gibi bölümler de aç lmal d r. Bugün üniversitelerden tutun da çeflitli laboratuarlara kadar kalibrasyonun Düzce Üniversitesi Avrupa Parlamentosu nda Düzce Üniversitesi Rektörü fierifo lu, EUVP kapsam nda Brüksel e davet edildi Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya fierifo lu, AB Ziyaretçi Program (EUVP) kapsam nda Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu taraf ndan AB nin birimlerini ziyaret etmek üzere Brüksel e davet edildi. Rektör fierifo lu, 2008 y l nda 5 günlük bu ziyarette Düzce ye ve Üniversite ye yararl olaca düflünülen konu ve birimlerle görüflecek. Ziyaret program na kat lanlar Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu üyeleri taraf ndan seçiliyor. EUVP Program nedir? EUVP Program, AB nin hedef, politika ve halklar n ilk elden tan nmas ve AB üyesi ülkelerle üye olmayan ülkelerdeki kiflilerin karfl l kl iletifliminin sa lanmas amac yla AB d fl ndaki ülkelerden genç Prof. Dr. nan GÜLER Düzce Üniversitesi Rektörü ve istikbal vaad eden liderlerin davet edildi i bir programd r. Program 5 Amerikal n n davet edildi i 1974 y l ndan beri yürürlüktedir. lk y llar nda sadece Amerikal lara aç k olan program, art k 70 ten fazla ülkeden 170 kifliyi kapsamaktad r. Kaynak: ntent&task=view&id=222&itemid=2 girmedi i alan yoktur. Örne in kalibrasyonla ilgili bir bölüm mutlaka olmal d r. Ankara ve stanbul aras nda bulunan Düzce nin T p Fakültesi neden trafik hastal klar ve kazalar na iliflkin yapt çal flmalarla ad n duyurmas n? Neden bu konuda baflar l bir fakülte olmas n? Size göre Düzce hangi aç lardan önemli? Gerek insan profili, gerek yaflam tarz ele al nd nda Düzce, küçük bir Türkiye dir. Türkiye deki olaylar takip edip, anlamak için, Düzce nin gündemini takip etmek yeterli olacakt r. stanbul ve Ankara n n tam ortas nda bulunan il, Avrupa daki tüm floray kendi içinde bar nd ran, bol su kaynaklar na sahip bir flehirdir. stanbul un su ihtiyac, Melen Çay ndan sa lan yor. Düzce nin bozulmam fl çevre yap s Melen Çay n bugüne dek korumufl. Bu çevre bilinci mutlak suretle AB projeleriyle desteklenmelidir. Avrupa n n tüm floras n, Hendek ten Abant a kadar Düzce nin her yerinde bulabiliyorsan z. Bu flora yaln zca Düzce ye de il tüm dünyaya aittir. Bu floran n korunmas gerekli ve bunun için de AB fonlar ndan yararlan lmal d r. Düzce nin korunmas için valilik, belediye, üniversite, çevre müdürlü ü gibi kurum ve kurulufllar biraraya gelip Düzce yi Düzce için de il, dünya için korumal d r. Türkiye de iller sanayileflirken çevre kaç n lmaz olarak kirleniyor. Düzce de giderek büyüyen sanayi ili nas l etkileyecek? stanbul un su ihtiyac n karfl layan Melen Çay ve havzas koruma alt ndad r. Bu noktada Düzce nin ekosisteminin bozulmas ve çevre kirlili i oluflmas mümkün gözükmemektedir. Ülke GSMH n n %45 i stanbul da olufluyorsa ve stanbul için gerekli suyun büyük bölümünü Melen havzas karfl l yorsa, stanbul Belediyesi de Melen suyuna sahip ç kmak zorundad r. Düzce için yürüttü ünüz AB projeleri var m? fiu anda Düzce ad na de il ama Gazi Üniversitesi olarak, spanyol, talyan ve Romen ortaklar m zla uzaktan e itim vermek amac yla haz rlam fl oldu um bir proje mevcut. Önce bütüncül projeler üretip sonra bunu Düzce ya da herhangi bir ile uyarlamam z gerekti ini düflünüyorum. Bu bütüncül projenin Türkiye aya n, Düzce nin özel, belirgin bir meselesi için uyarlayaca z. Düzce çevreyle bar fl k olarak h zla ilerleme kaydeden bir il. Geçen y l DTSO Baflkan yla yapt m görüflmede Baflkan; Düzce de çeflitli alanlarda çal flacak 200 ara elemana ihtiyaç oldu unu, fakat bulamad klar n söyledi. Bu ihtiyaç duyulan elemanlar ancak k sa süreli atölye, laboratuar e itimleri ve uzaktan e itimle yetifltirebilirsiniz. Uzaktan e itimi, ne kadar ö rencinin anlayabilece i gibi semantik hale getirebilirseniz, baflar o denli yüksek olur. Prof. Dr. nan GÜLER Ankara Gazi Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar E itimi Bölümü Baflkan Bu proje herhangi bir ürünün üretimden tüketimine kadar tüm bilginin 3 boyutlu olarak takip edilmesini sa l yor. Örne in bir otomobil alacaks n z. Otomobili sanal ortamda üç boyutlu haliyle görüyor, kap s n aç p, boyunuza göre koltu unuzu ayarlay p test sürüflü yapabiliyorsunuz. Ya da otomobil motoruyla ilgilenen bir eleman yine sanal olarak motorun parçalar n söküp takabiliyor. Bu projeyi Düzce nin ya da di er illerin her hangi bir ihtiyac n gidermek için uyarlayabilirsiniz. Biz bu iflleri gerçeklefltirebilen platform ve materyal oluflturuyoruz. Düzce Üniversitesi uzaktan e itim yöntemini kendi birimlerinde her alanda uygulayabilir. Ankara Düzceliler Derne i olarak Düzce için üretmifl oldu unuz AB projesi var m? Dernek olarak belediyeyle iflbirli i içinde bir proje yürütmek istedik. Geçti imiz y l düzenlenen Düzce Kurultay nda bu fikrimizi Belediye Baflkan yla paylaflt m. Baflkan m z n ifli çok olacak, bizi bir türlü harekete geçiremedi. Bizler zaten proje üretiyoruz. Yerel yönetimler ihtiyaçlar do rultusunda hedef gösterirse, Düzcemiz için elimizden geleni yapar z. Bizler Düzce de yaflamad m z için il ihtiyaçlar n çok da iyi bilmiyoruz. Valilik, belediye gibi il kurum ve kurulufllar bize yol göstermelidir. Bu birimler öncelikli projeleri ortaya koyacaklar, biz de bu projeleri detayland r p AB den destek al nmas n sa layaca z. Ankara Düzceliler Derne i olarak Düzce Üniversitesi ne akademik destek baflta olmak üzere, her kurumumuza her türlü deste i vermeye haz r z. Düzceli bir profesör olarak Düzce ve AB iliflkilerini nas l de erlendiriyorsunuz? Düzce nin AB ye haz r oldu unu düflünüyorum. l KOB leri çok h zl gelifliyor. Çünkü zmit ve Adapazar nda oluflan KOB fazlas Düzce ye geliyor. lin sanayi alt yap s n n iyi olmas stanbullu ve Ankaral sanayicileri de bölgeye çekiyor.

20 20 KOB ler ve AB Anadolu Sohbetleri AB KOB lere Özel Önlem Veriyor KOB lerde Sosyal ve Çevresel Sorumluluk Avrupa Birli i KOB lere verdi i önemi AB 7. Çerçeve Program olarak bilinen Araflt rma ve Teknoloji Gelifltirme desteklerinin bir alt bafll olan KOB Yarar na Araflt rmalar programlar yla gösteriyor. Sadece bu bafll a ayr lan fon 1.4 milyar Avro tutar nda. Okan KARA* Avrupa Birli i gelece ini Lizbon Stratejisi olarak bilinen büyüme ve istihdam temel alan politikalara ba lad. Bu strateji belgesinde alt çizilense bu hedeflere ancak inovasyon (yenilikçilik) ve araflt rma sayesinde ulafl labilece idir. Avrupa daki firma say s n n %99 una yak n n KOB ler oluflturmakta. Yaklafl k 25 milyon Avrupa KOB si 75 milyon kifliyi istihdam etmekte ki bu; Avrupa daki özel sektörün yaratt ifl alanlar n n 2/3 ü oran nda. Bu oran tekstil sektörü gibi baz sektörlerde toplam istihdam n %80 ine kadar ç kabiliyor. KOB lerin sürekli yenilik, araflt rma ve istihdama bu yatk nl klar AB nin de dikkatini çekiyor. Bu hedefler do rultusunda, y llarca büyük firmalar n gölgesinde kalan KOB ler art k hak ettikleri ilgiyi görmeye bafll yorlar. AB yaklafl k 54 milyar Avro civar nda bütçeye sahip olan AB 7.Çerçeve Program nda (7.ÇP), KOB kat l m n teflvik etmenin yan s ra, sadece KOB ler ve KOB Birlikleri için de tam 1,4 milyar Avro luk dev bir fon ay rd. Bu fonun temel amac, araflt rma kapasitesine sahip olmayan KOB lerin araflt rma ihtiyaçlar n d flar dan temin edebilmesini sa lamak. Bir di er amaçsa araflt rmayla u raflan KOB lerin, merkez araflt rma kapasitelerini artt rmalar n sa lamak olarak göze çarp yor. Yenilik ve Ar-Ge hedefleyen KOB ler, Ar-Ge harcamalar nda %75 e, idari harcamalar nda ise %100 e varan oranda destekleniyor. Bu fonu alman n ön kofluluysa KOB ve/veya KOB Birli i statüsüne sahip olmak. AB nin mevcut kabul edilen KOB tan m na göre çal flan say s 250 nin alt nda olup, y ll k cirosu 50 milyon Avro veya y ll k bilanço de eri 43 milyon Avro yu geçmeyenler ve sermayeyle ilgili ön koflullar tafl yanlar KOB olarak kabul ediliyor. AB 7. Çerçeve Program da KOB lerin yan s ra KOB Birliklerinin de desteklenmesi öngörülmektedir. Mali deste in iki flekilde verilmesi planlanmaktad r: 1. KOB lere yönelik araflt rma: KOB lere yönelik araflt rma projelerinin k sa vadeli olmas ve amaçlar n n KOB lerin yenilik ihtiyaçlar n n karfl lanmas na odaklanmas beklenmektedir. 2. KOB Birliklerine yönelik araflt rma: Belirli sanayi sektörlerindeki pek çok KOB nin ortak sorunlar na teknik çözümler getirmeye iliflkin olarak proje üreten KOB örgütlerini desteklemeyi hedeflemektedir. KOB Örgütlerine yönelik projelerde araflt rma sonuçlar n n üyelere yay lmas gibi etkinlikler de bulunmaktad r. Türkiye de AB 7.ÇP nin koordinasyonunu TÜB TAK a ba l Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) yürütmektedir. TÜB TAK Türk KOB lerinin bu programdan en yüksek flekilde faydalanmas n sa lamaya çal flman n yan s ra Ar-Ge nin global dünyadaki öneminin fark na varan KOB lerimizi 1995 y l ndan beri kendi kurumsal destek programlar yla (TEYDEB birimi) da desteklemektedir. TÜB TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl n n (TEYDEB) Ar-Ge Destekleri, kavram gelifltirme safhas ndan deneme üretimi sonuna kadar di er bir deyiflle üretim/ticarilefltirme öncesine kadar olan safhalar kapsamaktad r. Ar-Ge niteli i tafl yan projelerin; personel, alet/teçhizat/yaz l m/yay n al mlar, yurt içi Ar-Ge kurulufllar na yapt r lan Ar-Ge faaliyetleri, dan flmanl k/hizmet al mlar, malzeme giderleri ve patent giderleri %60 a varan oranlarda geri ödemesiz, proje baz nda en çok 3 y l olarak desteklenebilmektedir. *AB 7. Çerçeve Program Ulusal Koordinatörü TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), flirketlerin günlük gönüllü ticari faaliyetlerinde ve hissedarlarla olan iliflkilerinde sosyal ve çevresel kayg lar göz önünde bulundurmalar olarak tan mlanabilir. KSS konseptinin arkas ndaki ana fikir, bir iflletmenin sürdürülebilir olmas için finansal aç dan güvencede olup, olumsuz çevresel etkilerini asgariye indirgemesi ve sosyal beklentilerle uyum içinde olmas olarak özetlenebilir. KSS, ayn zamanda iflletmelerin sürdürülebilir kalk nmaya olan katk lar olarak da tan mlanabilir. Yap lan analizler Avrupa KOB lerinin yar s n n, farkl derecelerde, belirli bir sosyal sorumluluk üstlendiklerini gösteriyor. Bu kat l m oran flirketin büyüklü ü ile do ru orant da olmakla beraber, mikro iflletmelerde %65, küçük ve orta büyüklükteki iflletmelerde ise %70 civar nda. Kat l m oran KOB lerin bulunduklar sektörle ba lant l olarak de iflmemekte. Ayr ca, Topluluk seviyesinde de bir Kuzey-Güney farkl l mevcut; Fransa da kat l m oran %33 iken bu oran Finlandiya da %83. Kültüre, sa l k ve refah faaliyetlerine yap lan destek, KOB ler aras nda sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik en s k görülen kat l m biçimi. Sportif faaliyetlere destek, büyüklü ü veya ülkesi ne olursa olsun KOB ler aras nda en çok tercih edilen faaliyet alan. TÜB TAK tan Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar TEYDEB Kalk nma, ekonominin bilgiye dayal olmas n, dolay s yla Ar-Ge projelerinin desteklenmesini gerektirir. Türkiye, AB nin stratejik hedefiyle de uyumlu olarak, Ar-Ge faaliyetleri ve desteklerinin ülke refah n art rmaya odaklanarak daha etkili olmas için 2004 sonlar nda bafllayan bir dizi önlem, günümüzde de yürütülen bilim-teknoloji destek programlar yla devam etmektedir. TÜB TAK ta oluflturulan programlar ve planlanan faaliyetler Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl TEYDEB taraf ndan yürütülmektedir. TEYDEB in destek programlar ; Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Program, EUREKA Sanayi Ar-Ge A Deste i, Proje Pazarlar Destekleme Program, Teknoloji ve Yenilik Odakl Giriflimleri Destekleme Program, KOB Ar-Ge Bafllang ç Destek Program... KOB lere yönelik strateji ve eylem planlar nda gelifltirilen temel strateji; KOB lerin verimliliklerini, katma de er KOB lerin ço unlu u, sosyal sorumluluk içeren faaliyetlere kat l m nedenlerini etik nedenler olarak tan ml yor. KOB lerin dörtte üçü ise bu faaliyetlerden sa layacaklar ticari kazanc n bilincinde. Bafll ca kazançlar aras nda müflteri güveninin iyilefltirilmesi ve toplum/kamu yetkilileri ile daha iyi iliflkiler kurmak say l yor. Çevresel faaliyetler konusunda ise, yap lan faaliyetlerin gönüllü olup olmad n belirlemek çok zor. Bunun en önemli nedeni, KOB lerin uyum konusunda yaflad klar zorluklar ve uymalar gereken çevre mevzuat n yeteri kadar iyi bilmemeleri. KOB lerin çevresel sorumluluk faaliyetlerine kat lmas n gerektiren baflka bir neden ise pazar talebi (özellikle tafleron iliflkilerde) ve belirli rekabet avantaj sa lamak için vermeleri gereken stratejik kararlar. Çevresel konular söz konusu oldu unda, etik kayg lar bir itici güç olmaktan ç k yor. Sosyal sorumluluk olgusu kamu yetkililerinin daha fazla ilgisini çekmeye devam ediyor. Sosyal sorumluluk, ulusal Avrupa yaklafl m nda ölçek ve yo unluk aç s ndan farkl l klar gösteriyor. Ayr ca, sosyal sorumluluk faaliyetlerine kat l mda KOB lerin %8 i, belirli bir kamu deste ine sahip (vergi indirimi, sübvansiyon, bilgi,vb). içindeki paylar n n ve uluslararas rekabet güçlerinin art r lmas esas na dayanmaktad r. Bu stratejik hedeflere ulaflmak için piyasa koflullar ve uluslararas anlaflmalar kapsam ndaki yükümlülükler dahilinde, KOB lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farkl laflt r lm fl bir destek program TÜB TAK taraf ndan kurgulanm fl ve uygulamaya al nm flt r. Bu programla, KOB ler taraf ndan yürütülen YTL bütçe ve 18 ay süreyle s n rl ilk iki projenin TÜB TAK taraf ndan desteklenmesi amaçlanm flt r. Bilgi ve baflvurular:

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Çeviren: lknur SARSILMAZ

Çeviren: lknur SARSILMAZ 307 UBCCE ve FAAL YET ALANI MURAT ZÖNGÜR UBCCE Genel Sekreteri Çeviren: lknur SARSILMAZ Karadeniz ve Hazar Denizi Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonlar Uluslararas Birli i (UBCCE) Genel Sekreteri olarak

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Barış sosyal dayanışma kültürler arası diyalog katılım insan hakları

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı