Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan 12 Aralýk'ta gerçekleþen Kongre sürecine kadar geniþ bir zaman diliminde Finike'de yürütülen çalýþmalarý özetliyor. 11 yýldýr faaliyette bulunan Finike Seyyar Pazarcý Esnafý Dayanýþma Derneði beþinci kongresi 12/12/2010 tarihinde yapýldý. Kongrenin yapýldýðý Pazar günü üyelerin önemli bir kýsmý çalýþmakta olduðundan ve kongre delege usulü ile deðil üyelerin bizzat katýlýmýyla yapýldýðý için tüm üyelerin katýlýmý saðlanamadý. Bununla birlikte 477 üyenin hazýr bulunduðu bir kongre olmasý önemli idi. Yeni kaybettiðimiz eski ikinci baþkanýmýz Servet Üstün arkadaþýmýzý da andýðýmýz kongrenin en önemli bölümü elbette yeni yönetimin seçileceði andý. Seçimler iki saat sürdü. Eski yönetimi temsil eden arkadaþlarýn oluþturduðu listenin karþýsýna bu kongrede iki ayrý liste çýktý. Sonuçta seçimlerin sonucunda iki liste toplam 42 oyda kalýrken, eski baþkanýn yeniden aday olduðu liste 431 oyla seçildi, 4 oy da geçersiz çýktý. Listelerde asil ve yedek üyeler ve diðer kurullara toplam 16 aday gösterilmesi gerektiðine göre, azýnlýkta kalan iki listeye listedekilerin dýþýnda 10 üye oy vermiþ oldu. Seçimlerin sonunda bir konuþma yapan baþkan seçimleri kaybeden listelerdeki arkadaþlarý rakip ya da hasým olarak görmediðimizi ve o arkadaþlarýmýzýn da bizim derneðimizin birer parçasý olduklarýný ve bundan sonra da bugüne kadar olduðu gibi birlikte çalýþacaðýmýzý belirtti. Bizim asýl hasýmlarýmýzýn derneðin içinde deðil dýþýnda olduðunu ve derneðimizin çalýþmalarýndan dayanýþma faaliyetimizden rahatsýz olanlar olduðunu ve bunlarýn kimler olduðunu herkesin bildiðini belirtti. «Benimle ayný kaderi paylaþanlarý rakibim Finike Seyyar Pazarcý Esnafý Dayanýþma Derneðimiz kurulduðundan itibaren hýzla güçlenerek binin üzerinde pazarcýnýn örgütlenmesini ve Belediye karþýsýnda bir pazarlýk gücü elde etmelerini saðladý. Ama derneðimiz sadece pazarcý esnafýnýn haklarýný korumakla sýnýrlý 1 Mayýs öncesi piknik Yöremizde 25/4/2010 tarihinde 1 Mayýs hazýrlýklarý çerçevesinde alanýmýzda ilk defa çok katýlýmlý bir kitlesel piknik düzenledik. Piknik çalýþmalarýmýz gün önceden baþlamýþtý. Piknik günü alanýmýzdan piknik alanýna 40 çivarýnda özel araba ve otobüslerle piknik alanýna varýldý. Hemen imece usulü etler doðrandý, kazanlar kuruldu yemekler hazýrlandý. Yemekten sonra «neden örgütlülük, neden 1 Mayýs» konulu konuþmadan sonra D.G.B müzik gurubu eþliðinde halaylar çekildi oyunlar oynandý. Bundan böyle bu tür pikniklerin sýk sýk tekrar edilmesi kararý alýnarak akþamleyin alanýmýza döndük... 1 Mayýs Yaklaþýk bir ay boyunca süren çalýþmalarýn DGB (Finike Demokratik Güç Birliði) bileþenlerinden olan Menevþelik Kültür ve Dayanýþma derneðinin açýlýþý nedeniyle 6 Mayýs'ta üç devrimci önderin katlediliþini anmak için bir gece düzenledik. Bizler afiþ asarken - Adam asýyordu birileri - Suçlu görüldük yargýlandýk- Uzattýk boynumuzu daragaçlarýna... AND OLSUN KÝ... Ölümdü dayatýlan, ilikleri titreten ölüm FÝNÝKE DEN HABERLER Pazarcýlar Derneði Kongresi'ni Yaptý deðil kader arkadaþlarým olarak görürüm; benim rakibim öyle gözüküyor ki yerel yönetimdir» dedi ve yönetime aday olup seçilemeyen arkadaþlarý dýþlamak yerine kucaklamak gerektiðini belirterek ilk atanacak komitelerde görev almalarýný önerdi. Derneðimiz kurulduðu yýldan bu yana 11 yýldýr kongrelerini demokratik biçimde yapmaktadýr. Beþincisini gerçekleþtirdiðimiz kongrelerimizde de her seferinde yönetim listesine girenlerin yenilenmesine özen gösterilmektedir. Bir yandan deneyimi temsil etmek ve aktarmak üzere eski yönetimden 6 kiþi yeni yönetime önerilirken mutlaka yeni arkadaþlarýn da deneyim kazanmasý ve sorumluluk almasý için 10 yeni isim seçimlere önerilmektedir. Ayrýca üyelerin seçtiklerini geri alma hakkýnýn uygulanmasýna da gayret ediyoruz. Bu çerçevede bir kongrede seçilen ikinci baþkanýmýz seçildikten 6 ay sonra kirli bir iþe karýþmasý nedeniyle kongreyi beklemeden üyeler tarafýndan geri çaðrýlmýþtý. Bunun yaný sýra dernekler kanununun sýnýrlarý çerçevesinde kalmaksýzýn üyelerin dernek iþleyiþini öðrenmeleri ve sorumluluk almalarýný saðlamak üzere dönüþümlü olarak üç ayda bir dernek üyelerini yönetime ortak etmek ve kararlarý üyelerin katýldýðý toplantýlarda almayý benimsemekteyiz ve böylelikle derneðimiz ayný zamanda üyelerin sorunlarýna bizzat sahip çýkmalarýný saðlamaya gayret ediyoruz. Bu sayede derneðimiz üyelerinin çýkarlarýný etkili bir biçimde savunan bir kurum olarak güçlendiði gibi baþkalarýna da örnek olma özelliði taþýyor. Bu örnek de göstermektedir ki, ezilen sömürülen Pazarcýlar Derneði'nde Acý Kayýp kalmadý. Üreticilerle tüketiciler arasýndaki aracýlarýn azaltýlmasýný saðladý, pazarda maliyetleri yükselten kimi uygulamalarýn önüne geçti. Böylece geniþ bir sempati ve destek de topladý. Bunun da ötesinde emekçilerin ve ezilenlerin genel sorunlarýna duyarlý ve etkin bir duruþ benimseyerek yöremizde bu kesimlerin sorunlarý karþýsýnda duyarlýlýðýnýn arttýrýlmasý konusunda da önemli adýmlara öncülük etti. En son belediyenin daha önce izin verdiði konutlardan 150'sini boþaltarak TOKÝ ye devretme kararý karþýsýnda derneðimizin de içinde yer aldýðý Finike Demokratik Güç Birliði platformu kararlý bir direniþ gösterdi. Yine DGB çerçevesinde yöremizde 8 Mart ve 1 Mayýs eylemlerin örgütlenmesinde ve referandum sýrasýnda da derneðimiz aktif bir rol üstlendi. Bu etkinliklerin artmasýna paralel olarak da derneðimize yönelik baskýlar ve saldýrýlar artmaya baþlamýþtýr. Bizler her türlü haklarýmýza örgütlü mücadele ile karþý durmaya çalýþýrken karþýmýzdaki görünür ama görünmez olduðunu ilan eden gaspçýlar yüzlerce entrika ile bir þekilde bizlerin önünü kesmeye çalýþýyor. Ama baþarý kaydedememesinin nedeninin güçsüzlüðünden deðil haksýzlýðýndan geldiðini bir türlü kabul edemiyor. Bununla birlikte epeyidir alanýmýzda sisli bir hava hakim sürmekte. Önce dernek baþkanýmýz pusuya düþürülüp darp edildi. Bu etkinlikleri önleyemediði için kaymakam sürüldü. Dernek yöneticilerinden birinin aracý kundaklandý. Zaman zaman dernek lokalinde «denetim» bahanesiyle yapýlan taciz ve saldýrýlar giderek arttý. En son olarak da Kasým ayýnýn sonunda derneðin baþkan yardýmcýsý sahilde kuþkulu bir biçimde ölü bulundu. Derneðimiz bu ölümün ardýnda neyin yattýðýný açýða çýkarmak üzere çaba göstermektedir. Akþam saatlerinde derneðimiz yönetim kurulu üyesi ve ikinci baþkan Finike'de 1 Mayýs ardýndan 1 Mayýs'ta Finike alanlardaydýk. Finike giriþinde toplanan katýlýmcýlar davul zurna eþliðinde halaylar çekerek kortejin yürüyüþe geçmesini beklediler. Kortejimiz 12.30'da harekete geçtiðinde sloganlarýmýz ve taþýdýðýmýz dövizlerle göz dolduran bir durumdaydýk. Yürüyüþ güzergahý boyunca yol kenarýna yýðýlan halk halkýmýz saflara sloganýmýza sadece alkýþlarla yanýt vermekle kaldý. Korteje katýlanlar azýnlýktaydý. Bölgemizde bölge pazarý olduðundan pazarcý esnaftan da yeterli katýlým alamayan 1 Mayýs etkinliðimiz bizlerin hedeflediði sayýya ulaþamadý. Yine de coþkulu bir 1 Mayýs kutlandý bölgemizde. Yürüyüþ güzergahý boyunca attýðýmýz Yaþasýn halklarýn kardeþliði sloganý kenardan bir avuç kendini bilmez tarafýndan ýslýkla protestoya uðradý. Düzenlediðimiz geceye 1300 kiþilik katýlým oldu. Günün anlamý hakkýnda bir konuþmadan sonra Finike Pazarcý Esnafý Derneði baþkaný kendi yazdýðý bir þiiri okuyup bir konuþma yaptý. Konuþmadan sonra geceye davet Onlar ölümsüzlüðe,el sallayarak gittiler Katledildiler,seçilmiþ bir altý mayýsta Çýkýnlarýnda, iþçi sýnýfýna sevdalarý Bir örgütlü duruþ, bir de yoldaþlýk vardý Kýzmadan cellatlarýna, ne de 6 Mayýs Anmasý ettiðimiz sanatçý Ali Asker sahne aldý. Devrimci türkü ve marþlarla baþlayan gece sloganlarla sýk sýk bölünmek zorunda kaldý. 5 saat süren anmamýzýn her saniyesi katýlanlarýn da sunduklarý katkýlarla marþlar devrimci türkülerle Pazarcýlar Derneði baþkanýnýn etkinlikte okuduðu þiir: daraðacýna Öfkelerini haykýrdýlar, düzen kurucularýna Yasýnýzý tutmayacaðýz, hiç bir zaman Býraktýðýnýz, korkusuzluða sarýlarak Emanetiniz, bayraðý taþýyacaðýz Denizleri, Hüseyinleri, Yusuflarý kesimlerin demokratik bir biçimde iþleyen bir örgütünde sömürenlerin kazanma þansý olmaz. O nedenle onlar bu tür kurumlarý ya yozlaþtýrarak, yahut savaþ yöntemleri kullanarak kontrol altýna almak isterler. Bu þartlar onlarý hile ve tertip yapmaya yöneltir. O nedenle de dikkatli olmak tedbirli davranmak lazýmdýr. Bu meseleyi böyle görmeyip iþin sýnýf mücadelesinin bir alaný olduðunu bilmeyenler ise, kaybetme riskiyle yüzyüze olur. Demek ki ezilenlerin sömürülenlerin söz ve karar sahibi olduðu demokratik bir iþleyiþ içinde sömürenlerin þansý yoktur. O halde bu örnek bizim davamýzda haklý olduðumuzu gösterir. Bizim bu örgütlü duruþumuzu yok etmek isteyenlerin derneðin içinden çýkamayacaðýndan da eminiz ve güvenli adýmlarla ilerliyoruz. Bu nedenle genellikle birliðimizi ve örgütlülüðümüzü bozmaya yönelik tertipler bugüne kadar daima dýþarýdan geldi. Bu konuda nelere, nelere tanýk olduk; daha da olacaðýmýzdan hiç þüphemiz yok. Derneðimiz kimilerini o kadar rahatsýz ediyor ki koskoca belediye tarafýndan derneðimize alternatif dernek kurulmasý (her ne kadar bu dernek bu gün itibariyle feshedilmiþ olsa da), yönetimi kurumumuzun üyelerinin elinden almak için rakip adaylar çýkartýlmasý kurumumuza yönelik yapýlan oyunlarýn birkaçý. Ama kurumumuz demokratik duruþu ve haksýzlýklarýn karþýsýnda oluþundan ödün vermeden yoluna devam edecektir. Buradan dosta düþmana duyurulur. Servet Üstün arkadaþýmýz deniz sahilinde arabasýnýn arkasýnda bulunan eþya ve mallarýn arasýnda ölü olarak eþi tarafýndan bulundu. Finike hastahanesi yetkilileri ölümü þüpheli gördüðünden defin izni vermedi. Cenazeyi otopsi için Antalya ya adli týpa yolladý. Otopsi neticesinde zehirlenerek öldüðü bildirildi. Emniyet ise borçlarý nedeniyle intihar ettiðini yayýyor ya da öyle gösterilmek isteniyor. Oysa arkadaþýmýzýn borçlarýnýn en az 20 katý mal varlýðý vardý. Hatta sýkýþýk bir durumu da yoktu. Ýcralýk mahkemelik olan bir davasý da yoktu. Hayatý seven bir arkadaþýmýzdý. Halen savcýlýk tarafýndan soruþturma baþlamýþ durumda. Süreci dikkatle izliyoruz bu konuda somut bir giriþim yapmak için sonucu bekliyoruz. Biz arkadaþýmýzýn pazarlarýmýzdaki yerlerini korumaya geride kalan yakýnlarýna sahip çýkmaya devam edeceðiz. Geçtiðimiz cuma ve cumartesi pazar yerlerindeki yerini çiçeklerle donatarak saygý duruþunda bulunup onu anma konuþmasý yaptýk. Gün boyu çiçekler tazelenerek gerek turunç ova gerek Finike halkýna arkadaþýmýza nasýl sahip çýktýðýmýzý gösterdik. Bu durum halkta bize karþý daha bir sýcaklýk daha bir yakýnlýk oluþturdu, insanlar bu alanda böylesi bir sahiplenmeye tanýk olmadýðýndan gün boyu duygu seli yaþadýk. Adeta halkla kucak kucaða omuz omuza idik iki anma gününde. Hem arkadaþýmýzý anmak hem de geçindirmek için çalýþtýðý ailesiyle dayanýþma içinde olmak üzere çabalarýmýzý da sürdüreceðiz. Baský ve zulüm nereden ve nasýl gelirse gelsin biz buradayýz ve burada olmaya devam edeceðiz. Örgütlü mücadelemizi daha sýký örüp tüm haksýzlýklara karþý örgütlü duruþumuzda eksen kaymasý yaþamayacaðýz. Buradan dost da ve düþmana ilan ediyoruz.. Biz de bu sloganý onlarýn beynine çakar gibi sýk atmakla yanýtýmýzý vermiþ olduk. Alana geldiðimizde coþku doruk noktasýndaydý. Günün önemi ve anlamý konuþmasýnýn ardýndan þiirlerle etkinliðimiz devam etti. Derneðimizin baþkaný tarafýndan yazýlan 12 þiir çeþitli kiþilerce okundu. «Bu gün bir mayýs» adlý þiirinbizzat baþkan tarafýndan okunmasý uzun süre alkýþ almamýzý saðladý. 12 adet þiir halkýn coþkusunu yükseltti. Þiir okumasýnýn bitiminden sonra müzik gurubumuz çeþitli müzik ve halaylar çalarak katýlýmcýlarý coþturdu..bu yýl nedense geçen yýla oranla Kürtlerin katýlýmý azýnlýktaydý. Çünkü BDP nin almýþ olduðu karar doðrultusunda Kürtlerin çoðunluðu Antalya daki eyleme katýlmýþlardý Mayýsý da Finike de böyle geçti. sürdü. Yöremizde ilk defa böyle bir etkinlik yapmamýza raðmen, gerek anma gecesine katýlanlarýn gerekse çevrenin beðenisini kazanmasý bizleri fazlasýyla memnun býraktý. Ýnadýna inadýna, çoðaltacaðýz sýzlamasýn kemikleriniz, rahat uyuyun AND OLSUN KÝ Dikeceðiz kýzýl bayraðý Zulmün kalelerine. Referandum Çalýþmalarý 12 Eylülde anayasa oylamasý var. «Evet»ler Tayyibe, «Hayýr»larsa cuntaya, CHP ve MHP ye pirim toplatacak. Ya biz ezilenler bunlarýn hangisinden yararlanacaðýz? Evet dersek ezilenleri ferahlatacak, sömürüyü, iþsizliði ortadan kaldýracak bir anayasa mý sunacaklar? Ya da hayýr deyince dün cunta anayasasý diye bar bar baðýrdýðýmýz anayasa bizi rahatlatýyordu da bizim mi haberimiz mi yoktu? Bugün sistem tarafýndan parlatýlarak beðenimize sunulan CHP, baþkan ve tüzük deðiþikliðiyleezilenlerden yana oldu da haberimiz mi yok? Ya MHP ye ne demeli? Hayýr diyerek onun «fikirlerimiz iktidarda ülkücüler hapiste» dediði 12 Eylül anayasasýnýn yazýldýðý dönemdeki düþünü hortlatmayacak mýyýz? Ama EVET de HAYIR da sistem tarafýndan çoktan ayarlanmýþtýr. Bize düþense figüranlýktýr. Bizler 12 Eylül'ün kaderi elimizde sanarak o umutla sandýða gideceðiz. Sistem bu günden istemediði oylarý atacaðý çöplüðü bulmuþtur bile. Ezenlerin ezilenlere altýn tepside sunacaðý bir anayasa hiç olmadý ve olmayacak da. Ancak bu anayasayý ezilenlerin ezenlere karþý sürdürdüðü savaþýn sonunda ezilenlerin kendileri yapacaktýr. Onlarýn dayatmacý mantýðýna uyarak sandýða gitmektense gitmeyerek tepki oylarýmýzý belirleyelim. Hem sistem koruyucularýna bir uyarý olsun, hem de biz nerede olduðumuzun bilincinde olalým. Belediyenin Boþaltma Kararý 1992 Yýlýnda belediyenin gece kondu önleme bölgesi ilan edip sattýðý yerlere bir hafta önce boþaltma kararý geldi. 150 eve çýkan boþaltma kararýnda 18 yýllýk iþgal kirasý da istenmektedir. Belediye hazinenin yerini kendi yeriymiþ gibi satýþa çýkardý. Belediyeye güvenerek yer alan dar gelirliler þimdi ne yapacaklarýný þaþýrmýþ durumda. Belediyenin aldýðý satýþ bedelini arsa bedeli deðil alt yapý katýlým payý olarak kayýtlara düþmesi de yer sahiplerinin hak iddia etmesinin önünü kesiyor. Finike belediyesinin her zaman bu ve buna benzer biçimde rant için halkýn çýkarlarýný hiçe saydýðýna Finike halký tanýk olmuþtur. Hazinenin belediye ile olan mahkemeyi kazanmasýyla birlikte boþaltma kararýný iþgalci saydýklarýna kira bedeliyle birlikte duyurdu. Hak sahipleri belediyeye müracaat ettiklerinde boþverin bir þey olmaz diye geçiþtirme yanýtla savuþturuyorlar. Finike Demokratik Güç Birliði Platformu olarak biz bu duruma seyirci kalamazdýk hemen aramýzda bir komite oluþturarak ne yapýlmasý yönünde araþtýrmaya baþladýk. Görünüyor ki hak sahiplerinin hak idda edecek ellerinde yasal bir belge yok. Yalnýz hazinenin bu arazilerin 18 yýllýk iþgaline göz yummasý oraya yapýlanmayý teþvik ettiði anlamýný taþýdýðýndan bu yerleri ya iþgalci saydýklarýna satacak ya da onlara baþka bir yerden yer tahsis etmesi için belediyeye yer gösterecek. Biz DGB olarak maðdur edilen evleri dolaþarak yerleri boþaltmamalarýný anlatarak onlarýn bir arada durarak güçlü görünmelerini saðlamaya çalýþýyoruz.. Þu an devlet tarafýndan yýkým kararý çýkmýþ deðil. Eðer böyle bir kararla gelirlerse sanýrým Finike nin huzuru kaçar. Devlet bunu göze alabilir mi bilinmez. Önümüzdeki süreçte bunu göreceðiz fakat biz iþimizi sürece býrakmadan bu günden yapýlmasý gerekenleri yapmalýyýz. Yapacaðýz da. Finike den komünistler Esnafýn Örgütlü Duruþunun Zaferi Yaklaþýk dokuz aydýr Belediyenin yürütmeye çalýþtýðý zoraki katýlým payý adý altýndaki biz esnaflardan beklediði rantýn önünü örgütlü duruþumuzla kestik. Kurumumuz tarafýndan mimarlar odasýnýn raporuyla tespit ettirdiðimiz maliyet raporu ile 1,5 ile 2 trilyon maliyeti olan kapalý pazarý bize trilyona zorla satmaya çalýþýyordu. Bu ad altýnda dernekleþme daha sonra kooperatifleþme yolunu denemesine raðmen örgütlü duruþumuzun karþýsýnda fazla dik durmayý beceremediler. Bir basýn açýklamasýyla pazar yeri yaptýrma giriþiminden vaz geçtiklerini açýkladýlar. Finike Pazarcýlar Derneðinden Komünistler Pazarcýlar Derneði ne Denetim Derneðimiz dernekler masasýndan gelen iki müfettiþle sýký bir denetimden geçti. Yaptýðýmýz disiplinli çalýþmalarýn buraya da yansýmasýndan dolayý derneðimiz 2 gün didik didik taranmasýna raðmen bir açýk ve bir yolsuzluk bulunmadý. Bir usulsüzlüðün olmadýðý kanýsýna varýldý. Biz bu denetimin bizlere kimler tarafýndan yöneltildiðini pekala biliyoruz. Kýlýç icat edilmiþ ama yanýnda da zýrh icat edilmiþ. Biz bu tür saldýrýlarý hep beklemekteyiz. Ona göre duruþumuzu belledik gardýmýzý aldýk. Çare yok bu saldýrýlar her defasýnda yenilgiyle tersine dönecek. Çünkü bizler haklý bir mücadele yürütmekteyiz. Bu mücadelemizi çoðunluða mal etmesini de bildik. Nedense düþmanlarýmýz yenilgiye bir türlü doyamadý. Bizim ne denli kararlý olduðumuzu, bu kararlýlýk doðrultusunda donanýmlý yola çýktýðýmýzý bilsinler artýk. ARALIK 2010 / SAYI: 19 AYLIK SÝYASÝ GAZETE SAHÝBÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: ÞÜKRÜ DEMÝR YÖNETÝM YERÝ: RASÝM PAÞA MAH., SÜLEYMAN BEY SOKAK, NO: 6/1, KADIKÖY / ÝSTANBUL TELEFON: BASILDIÐI YER: ÖZDEMÝR MATBAASI MATBAA ADRESÝ: DAVUTPAÞA CAD. GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ C BLOK NO: 242 TOPKAPI-ÝSTANBUL TELEFON:

3 ARALIK 2010 Sayfa 3 3. Geleneksel Limontepe Halk Dayanýþma Festivali 3. Geleneksel Limontepe Halk Dayanýþma Festivali adýný hak eden bir þekilde geleneksel hale gelerek 6-7 Kasým tarihlerinde Limontepe Pazar yerinde gerçekleþti. Festival platformunda Barýþ ve Demokrasi Partisi, Eþitlik ve Demokrasi Partisi, Köz, Devrimci Dönüþüm Dergisi ve Özgür Yaþam Eðitim ve Dayanýþma Kooperatifi olmak üzere beþ siyaset ve kurum yer aldý. Festival hazýrlýk aþamasý bir ay gibi bir süreyi aldý. Bu süreçte müzik gruplarý ve tiyatro gruplarý ile görüþmeler gerçekleþtirdik. Festivalin ses sistemi, sahne, projektör, araç ve benzeri maddi teknik ihtiyaçlarý için Karabaðlar, Bayraklý ve Konak belediyesinden yardým talep ettik. Ancak belediyeler hiçbir yardýmda bulunmadý. Festivalin maddi teknik ihtiyaçlarýný karþýlamak için dayanýþma kartlarý bastýrdýk. Platform kýsýtlý imkanlarla da olsa dýþarýdan hiçbir yardým almadan festivalin tüm giderlerini karþýladý. Ýzmir de bulunan siyasi partiler, sendikalar, dergi ve gazete bürolarý, kitle örgütleri vb kurumlar gezilerek festivalde masa açmak üzere davet edildi. Örgütleyen kurumlar haricinde festivale katýlan tek kurum Devrimci Haklar Federasyonu oldu. Festivalin duyurusu ve tanýtýmý için mahallede el ilanlarý daðýtýldý. Pazar yerinde, kahvelerde el ilanlarý daðýtýldý. Mahalledeki esnafa afiþler verildi. Festival programýnda tiyatro, konserler, halk oyunlarý, semah, çocuk etkinlikleri ve paneller yer aldý. Ýlk gün çocuk etkinlikleri ile program açýlýþý yapýldý ve ardýndan 'Anayasa ve Özgürlükler' konulu panel gerçekleþti. BDP, Köz, EDP ve Devrimci Dönüþüm temsilcilerinin konuþmacý olduðu panel festival alanýnda gerçekleþti. Panelin ardýndan Hrant Dink cinayetinin perde arkasýný anlatan bir sinevizyon gösterimi gerçekleþti. Saat sularýnda konserler baþladý. Konserler arasýnda pantomim gösterimi gerçekleþti. Grup Katre, Grup Evin ve Koma Tofan ýn sahne aldýðý konserler üç saat sürdü. Son müzik grubu Nefs ül Alem çýkmak üzereyken mahalle sakinlerinin çocuklarýnýn arasýnda çýkan kavga büyüdü. Olaylarýn daha fazla büyümemesi, festivale gölge düþürmemesi için programý sonlandýrdýk. Müzik grubundan Pazar günü sahne almalarýný istedik. Tertip komitesi toplantýsý alýp ilk günü deðerlendirdik. Yaþanan olumsuzluðun ikinci güne sirayet etmemesi için güvenlik önlemlerini artýrdýk ve kavganýn tarafý olan ailelerle görüþme kararý aldýk. Hemen o akþam bir ekip oluþturup ulaþabildiðimiz aile ile görüþtük. Bu ziyaretten memnun kalan aile gereken tedbirleri alacaðý sözünü vererek bizleri yolcu etti. Ýlk gün olduðu gibi ikinci gün de çocuk etkinlileri ile programa baþladýk. Saat da BDP nin tertiplediði anadil konulu panel gerçekleþti. Panelin ardýndan Duvara Karþý Tiyatro topluluðu Gireceðiz gireceðiz AB ye gireceðiz adlý oyununu sergiledi. Büyük bir ilgiyle izlenen oyunun ardýndan konserler baþladý. Ýkinci gün akþamýnda öncelikle Grup Sis ve Berxwedan sahne aldý. MKM Kadýn ekibi Mardin yöresi halk oyunlarý gösteriminde bulundu. Sivas Yýldýzeli Yusufoðlan Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Semah gösteriminde bulundu. Halk oyunlarý ve Semahýn ardýndan Grup Nefs ül Alem ve Agire Zerdeþt sahne aldý. Cevdet Baðca konseri ile festival son buldu. Bu sene festivali gerçekleþtirirken platformun maddi teknik imkanlarý dýþýnda hiçbir yerden destek bulamadýk. Ancak platformda bulunan kurumlarýn edindiði deneyimler ve imkanlarla ve mahalle sakinlerinden aldýðýmýz destekle tüm sorunlu durumlarýn üstesinden geldik. Festival alanýn kurulmasý ve toparlanmasý, ulaþým için araç saðlanmasý ve festival görevlilerinin yemek imkaný saðlanmasý ve benzeri birçok konuda mahalleli dostlarýmýz sorumluluk alarak destek oldular. Ýnat, ýsrar ve dayanýþma þiarýyla 2008 de 1. Geleneksel Limontepe Halk Dayanýþma Festivalinin örgütlenme sürecinde yer almýþtýk. Festivalin ilkini ve ikincisini bitirirken yaptýðýmýz kapanýþ konuþmalarýnda Festival Platformu adýna Limontepe mahallesi sakinlerine bir sonraki festivalde buluþma sözü vermiþtik. Bu sene üçüncü festivali gerçekleþtirerek hem festivalin gelenekselleþmesi yönünde büyük bir adým atmýþ olduk, hem Limontepe halkýna verdiðimiz sözü yerine SDP Genel Baþkaný Rýdvan Turan ve TÖP sözcüsü Oðuzhan Kayserilioðlu ile birlikte 13 kiþinin tutuklanmasý Bursa da protesto edildi. 11 Kasým Saat 18 de Setbaþý-Mahfel önünde toplanan kitle Orhangazi parkýna doðru yürüyüþe geçti. Eyleme DÝSK Bölge Temsilciliði, KESK Þubeler SDP ve TÖP e yönelik operasyonlar Ankara da yapýlan kitlesel basýn açýklamasý ile protesto edildi. 9 Ekim de Yüksel Caddesi nde toplanan kitle saat da AKP Ýl binasý önünde yürüyüþe geçti. Tutuklanan SDP, TÖP, ESP, BDP, Halkevleri üyeleri ve sendikacýlarýn kelepçeli resimlerinin olduðu, Ýþte AKP Demokrasisi, Þimdi Sýra Kimde? yazýlý ortak pankartýn arkasýnda katýlýmcýlar kendi flamalarý ile yer aldýlar. Yürüyüþ boyunca Baskýlar bizi yýldýramaz, devrimci tutsaklar onurumuzdur, yaþasýn devrimci dayanýþma sloganlarý atýldý. AKP il binasýna varýldýðýnda bina önü panzerlerle kapatýldýðý binanýn önüne gidilemedi, panzerlerin önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Katýlýmcý kurumlar adýna hazýrlanan ortak metni ÝHD Ankara Þube Baþkaný Gökçe OTLU okudu. Basýn açýklamasýnda þunlar dile getirildi: SIRA KÝMDE? Bursa Platformu, Ýþçi Haklarý Derneði, BDSP, SDP, TÖP, Sosyalist Gelecek, Sosyalist Parti, TKP, BDP, EMEP, EHP, ÝHD, Halkevleri, Partizan, DHF ve ÖDP katýlým gösterdi. 'ün arkasýnda duran komünistler olarak eyleme katýldýk. Kurumlar ''Ýþte AKP Demokrasisi - Sýra Kimde?'' ortak pankartýnýn arkasýnda flamalarý ile yürüdüler. Yürüyüþ esnasýnda: Zindanlar yýkýlsýn tutsaklara özgürlük, Yaþasýn devrimci dayanýþma, Ýçerde dýþarýda hücreleri parçala, Gözaltýlar, tutuklamalar, baskýlar bizi yýldýramaz! ve Devrimci irade teslim alýnamaz sloganlarý atýldý. Osmangazi Parký na ulaþan kitle adýna basýn metnini Ýþçi Haklarý Derneði Baþkaný Rahim Dede okudu. Dede, basýn açýklamasýnda Bizler cezaevinde haksýz bir biçimde tutuklanan arkadaþlarýmýz serbest býrakýlana kadar mücadele edeceðiz. Susmayacaðýz. Tutuklamalarýnýz, medya yoluyla yaydýðýnýz terör Ankara AKP NÝN ÝLERÝ DEMOKRASÝ SÝ: KORKU ÝMPARATORLUÐU SALDIRI HEPÝMÝZEDÝR, BÝRLÝKTE PÜSKÜRTECEÐÝZ! 21 Eylül sabahý evleri basýlarak gözaltýna alýnan Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Rýdvan Turan, Toplumsal Özgürlük Platformu sözcüleri Oðuzhan Kayserilioðlu ve arkadaþlarý savcýlýkça tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Ýstanbul Nöbetçi 10. Aðýr Ceza Mahkemesi nce 25 Eylül sabahý terör örgütüne üye olmak suçlamasýyla tutuklandýlar. Soruþturma dosyasýnda gizlilik kararý bulunmasýna ve müdafi avukatlara emniyet ifadelerinin tutanaklarý dahi verilmez, avukatlar gizliliðe itirazlarýna gizlilik kararýnýn tarih ve karar numarasýný ekleyemezken, halkýmýzý ezen ve sömürenlerin borazaný olan basýnyayýn, iletiþim aygýtlarýnda psikolojik hareket uzmanlarýnca önceden hazýrlanan senaryo paketleri bir plan çerçevesinde emniyet güçlerince kamuoyunca servis edilmiþtir. SDP ve TÖP e ayný anda saldýrýlmasýnýn açýkça gösterdiði bir baþka neden ise bu iki yapýnýn (Sosyalist Birlik Hareketi ile birlikte) birlik/yeniden kuruluþ çalýþmalarýný yürütüyor olmasýdýr. SDP ve TÖP üzerinden tüm devrimci/sosyalist güçlere gözdaðý verilmek istenmektedir. Operasyon bilinçli olarak Sosyalist Parti ve DBH de dahil olmak üzere tüm çevreleri tehdit eder boyutlara ulaþmýþtýr. Bugün itibari ile devlet hepimizi açýktan tehdit etmekte ve sözümüzü söylememizi engellemek istemektedir. AKP hükümetinin emekçi düþmaný ve Kürt karþýtý dalgasý bizleri korkutmuyor. Saldýrý hepimizedir. Birlikte püskürteceðiz. Komplolarýn boþa çýkartýlmasý görevimizdir. Mevzilerimizi terk etmeyeceðiz! dedi ve Devrimci Karargah adý altýnda tutuklanan SDP ve TÖP ün, KCK üyesi denilerek tutuklanan belediye baþkanlarý ve BDP üye ile yöneticilerinin, eylem ve propaganda özgürlüklerini kullandýklarý için tutuklanan ESP, Halkevleri, TAYAD, DHF, PARTÝZAN üyelerinin derhal serbest býrakýlmalarýný talep etti. Basýn açýklamasýn ardýndan 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günü nedeniyle birçok emek ve meslek örgütlerinden ve siyasal kurumlardan kadýnlarýn iki koldan baþlattýðý yürüyüþ kapsamýnda Hakkâri kolunda yaþanan gözaltý terörü Bursa Kadýn Platformu adýna yapýlan açýklamayla kýnandý. Bursa'dan Komünistler politikalarýnýn onu getirdiði nokta, her türlü muhalefeti sinsi siyasi komplolarla etkisizleþtirmeye kalkýþmadan artýk varoluþunu sürdüremediðinin göstergesidir. Bizler haksýz bir biçimde tutuklanan arkadaþlarýmýzýn serbest býrakýlmasý baþta olmak üzere, Terörle Mücadele yasasý kapsamýnda gündeme gelen Terör örgütü üyesiymiþ gibi davranmak diye tanýmlanan ve herkesi zan altýnda býrakan yasalarýn da kaldýrýlmasý için mücadele edeceðiz. Susmayacaðýz. Tutuklamalarýnýz, basýn yoluyla yaydýðýnýz terör dalgasý bizleri korkutmuyor. Ýlan ediyoruz; Saldýrý hepimizedir. Birlikte püskürteceðiz. Komplolarýn boþa çýkartýlmasý görevimizdir. Mevzilerimizi terk etmeyeceðiz! Basýn açýklamasýnýn ardýndan bazý katýlýmcý kurum temsilcileri söz alarak yaþanan saldýrýlarý göðüslemek üzere üzerlerine düþeni yapacaklarýný, devrimci dayanýþmayý büyüteceklerini belirttiler. Eylemi TTB Genel Merkezi, KESK Genel Merkezi, Disk Ankara Bölge Temsilciliði, Kesk Ankara Þubeler Platformu, ÝHD Ankara Þube, Devrimci 78 liler Federasyonu,78 liler Giriþimi, ÇHD Genel Merkez ve Ankara Þube, Dersimliler Derneði, Halkevleri, BDP, EMEP, EHP, ESP, Sosyalist Parti, SDP, TÖP, DHF, Kaldýraç, Devrimci Yolda Özgürlük Dergisi, Sosyalist Gelecek, ve Düþünceye Özgürlük Giriþimi örgütledi. Yaþasýn Devrimci Dayanýþma! Ankara dan Komünistler Ankara da Anadilde Eðitim Talebi Ankara Kürt Demokrasi - Kültür ve Dayanýþma Derneði nin (ANKARA KÜRD -DER) 18 Eylül de MEB önünde yapacaðý basýn açýklamasý Bakanlýklar önünde eylem yapmak yasak denilerek engellendi. Halbuki 31 Aðustos ta Atamasý Yapýlmayan Öðretmenler Platformu, yine bakanlýk önünde basýn açýklamasý yapmýþtý. TZP Kurdi nin anadilde eðitim için okullarý bir hafta boykot etme kampanyasýna destek olmak için yapýlan basýn açýklamasý bu engellemeden sonra 18 Eylül saat 11:30 da YKM önünde gerçekleþtirildi. Basýn açýklamasýna BDP Urfa Milletvekili Ýbrahim Binici, Eðitim-Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç ýn da aralarýnda bulunduðu birçok kurum katýlarak destek verdiler. Biz de Köz ün arkasýnda duran komünistler olarak barýþ mitinginin ardýndan basýn açýklamasýna katýldýk. Basýn açýklamasýndan hemen önce Sakarya caddesinde yapýlan Barýþ Mitingi ne katýlan kitlenin bu basýn açýklamasýna destek vermesi sonucu katýlým yüksek oldu. ANKARA KÜRD-DER baþkaný Ahmet Aday ýn Kürtçe yaptýðý basýn açýklamasýnda, okullarda anadilde eðitim verilmesi gerektiðini vurgulayarak bunun engellenmesinin asimilasyonist bir tutum olduðunun altýný çizdi. Aday konuþmasýna, birçok ükede azýnlýklarýn anadilleriyle eðitim gördüklerini ve bunun da bu ülkeleri bölmediðini vurgulayarak devam etti. Türkiye de ise Kürtlerin inkâr edildiðini ve anadilde eðitim hakkýnýn yasaklandýðýný belirterek Kürtçenin eðitim dili olmasýnýn yanýnda ikinci resmi dil olmasý gerektiðini aksi takdirde Kürtlerin demokratik özerkliðin inþasýyla birlikte kendi dillerinde eðitimi fiili olarak yaþama geçireceklerini vurguladý. Basýn açýklamasýnda ayrýca, devletin ve AKP hükümetinin dikkatini çekmek için Kürtlerin çocuklarýný bir hafta okula göndermemesi çaðrýsý yapýldý. Kürtçe yapýlan basýn açýklamasýnýn Türkçe çevirisi basýna ve katýlýmcý kurum temsilcilerine daðýtýldý.

4 Sayfa 4 ARALIK 2010 Marksist Leninist Komünist Örgüt (MLKÖ) Proletaryanýn Yolu Nedir? Geçtiðimiz Sayý'da Fransa'da siyasi faaliyet yürüten MLKÖ'nün, Partisan dergisinde yayýnlanan Partisan'ýn 'ün arkasýnda duran bir komünistle yaptýðý bir röportajý yayýnlamýþtýk. Bu sayýda da MLKÖ'nün kendisini ve görüþlerini tanýttýðý bir yazýyý yayýnlýyoruz. Biz kimiz? Marksist Leninist Komünist Örgüt (MLKÖ) Proletaryanýn Yolu Nedir? Komünistiz, Proletaryanýn Yolu Marksist Leninist bir komünist örgüttür. Komünistiz; kapitalizmi, krizlerin mukadder olduðunu, ahlaki ve maddi sefaleti, savaþlarý kabullenmekten baþka bir yol olduðuna inanýyoruz: bu yol özgürce birleþmiþ kadýn ve erkeklerin toplumu için mücadele etmek, burjuvazinin bize vaad ettiði geleceði reddedip kendi kaderimizi kendi ellerimize almaktýr. Doðrusu iþçiler iktidarý ellerine alabilir ve ellerinden kaçýrabilir de. SSCB ve Çin birer umut oluþturmuþtu. Þimdi kapitalist ülkelerdir. Ama sayfayý çevirmiyoruz. Paris Komünü, Rus Devrimi, Çin Devrimi, bilhassa da Kültür Devrimi bizim için zengin deneyimlerdir. Bugünkü veyahut gelecekteki güçlükleri aþabilmek için hala onlardan ders almak zorundayýz. Komünistiz; sömürülenlerin iktidarý ve burjuvaziyi (onun hükümetini, parlamentosunu, polis teþkilatýný ve ordusunu) yýkýp bütün toplum üzerinde kendi iktidarlarýný uygulamalarý için mücadele ediyoruz. Ancak insanlar arasýndaki iliþkileri, erkeklerle kadýnlar arasýndaki iliþkileri, iþ bölümünü ve hatta çalýþmanýn kendisini de tamamen alt üst etmediði müddetçe bu iktidar gerçek olamayacaktýr. Bu iktidarýn doðuþu ancak kitle þiddeti ile mümkündür. Orak ve Çekiç. Gülsuyu nda saðlýk taramasý 14 Kasým Pazar günü Gülsuyu Anadoluda Yaþam Tüketim ve Dayanýþma Kooperatifi'nde aðýz ve diþ saðlýðý taramasý gerçekleþti. Sabah saat 9.30'da baþlayan tarama 1.30'da sona erdi. Mahallede, kahvelere ve marketlere afiþler asýldý. Ortalama kiþinin katýldýðý tarama sonunda, diþ doktoruyla yapýlan müzakerede ortaklarýmýz doktorun kendi polikliniðinde indirimli tedavi görebilecek. Kartal'da polikliniði olan diþ doktoru, bu çalýþmalarý önemsediðini belirterek, ayrýcalýksýz kesimlerin de saðlýk haklarýndan yararlanmasý gerekliliðine deðinerek, saðlýk taramasýnýn kooperatifte devam etmesini, kendisinin de istediðini belirtti. 28 Kasým'daki tanýtým toplantýsýna yönelik yapýlan bu çalýþma, kooperatifin somut çalýþmalarla, imkanlarýmýzý ortaklaþtýrmanýn örneklerini otaya koydu. Gücümüz birliðimizdir. Tuzla da basýn açýklamasý Tuzla Aydýnlý da bayram öncesi 14 yaþýndaki bir kýz çocuðuna tecavüz edildi. Anlatýmlara göre üç kiþinin uyuþturucu vererek tecavüz ettiði kýz mahalleliler tarafýndan bulunup hastaneye götürülmüþ. Tecavüz eden 3 kiþi gözaltýna alýnmýþ ve bir tanesi daha sonra tutuklanmýþ. Diðer 2 kiþi ise serbest býrakýlmýþ. Yaþanan olaylarýn üzerine EMEP in bazý derneklere ve siyasetlere çaðrýsýyla bir basýn açýklamasý kararý alýnmýþ. Biz bu kararý alýndýktan sonra BDP den öðrendik. Çalýþma yürüttüðümüz kurumdan ortaklarýmýzla 14 Kasým Pazar günü saat de Aydýnlý merkezde yapýlan basýn açýklamasýna 7 8 kiþi katýldýk. Mahallelinin yoðun olarak katýldýðý, yaklaþýk 200 kiþinin, özellikle kadýnlarýn daha aktif olarak katýldýðý bir basýn açýklamasý gerçekleþti. Cinsel tacize ve tecavüze son, Bedenime emeðime kimliðime dokunma, Cinsel, ulusal, sýnýfsal sömürüye son, Jin jiyan azadi, Erkek þiddetine tecavüzüne tacizine katliamlarýna son dövizleri taþýndý. Basýn açýklamasýnda sýk sýk "Þiddete tacize tecavüze son", "Yaþasýn kadýn dayanýþmasý", "Cinsel sýnýfsal ulusal sömürüye son", "Erkek vuruyor devlet koruyor", Suskun toplum istemiyoruz, Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber ya hiç birimiz sloganlarý atýldý. Basýn açýklamasýna BDP, ESP, TKP, EMEP,, Aydýnlý mahalle kadýnlarý, Deri-Ýþ Tuzla þubesi, Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Demokratik Özgür Kadýn Hareketi, CUNDER, KARER, ÇALIKAÐIL gibi çeþitli siyasetler ve dernekler katýldý. Mahallede yapýlan sohbetlerde bu gibi tecavüz olaylarýnýn arkasýndan tepkilerin yükselmesi olumlu bir þey olarak konuþuluyor. Biz de tecavüz eden kiþilerin kim olduðunu öðrenip kimliklerinin açýklanarak mahallede teþhir edilmesi gerektiðini, mahallede barýnmamasý için teþhirin sürekli olarak yükseltilmesi gerektiðini vurguladýk. Ümraniye de daha önce yaþanan taciz olayýnýn nasýl teþhir edildiðini anlattýk. CÝNSEL ULUSAL SINIFSAL SÖMÜRÜYE SON! Aydýnlý dan Komünistler Komünistiz; bütün iþçilerin çýkarlarýný savunuyoruz Fransa nýn çýkarlarýný deðil. Milliyetçilik ve ýrkçýlýk bizi böler. Bunlar iþçiler için birer çýkmazdýr. Emperyalizme, özellikle de Fransýz emperyalizmine karþý egemenlik altýndaki halklarýn yanýndayýz ve onlarýn baðýmsýzlýða haklarý olduðunu savunuyoruz. Direnmek ve mücadele etmek için bir örgüt gerekir. Ama ayný zamanda mücadele içinde anlamak ve öðrenmek için de bir örgüt gerekir. Geçmiþ deneyimleri eylem kýlavuzumuz edinmek için de örgüte ihtiyacýmýz var. Karþý karþýya gelip farklý görüþleri tartýþarak her kimsenin pratik ve bilgisinin herkesin zenginliði haline gelebilmesi için de örgüte ihtiyacýmýz var. Artan sayýda emekçinin bilinçli bir biçimde komünizm davasýnýn taþýyýcýsý olmasý için böyle bir örgüte ihtiyacýmýz var. Maoizm Nedir? SÝYASAL AYRIM ÇÝZGÝLERÝMÝZÝN SENTETÝK BÝR ÖZETÝ Maoist kimliðimizin temellerini oluþturan siyasal ayrým çizgilerinin sentetik bir özeti. 1. Sýnýf mücadelesi komünizme doðru son derece dengesiz bir geçiþ süreci olan sosyalizm döneminde de devam eder. Bu çerçevede «bir noktada çakýlý kalmaktansa geri çekilmek yeðdir». Ankara da Ulucanlar Anmasý Ulucanlar direniþinin 11. Yýlýnda, Ulucanlar Cezaevi nde þehit düþen devrimci tutsaklar Abuzer Çat, Zafer Kýrbýyýk, Ýsmet Kavaklýoðlu, Önder Gençaslan, Habip Gül, Ümit Altýntaþ, Aziz Dönmez, Ahmet Savran, Mahir Emsalsiz ve Halil Türker cezaevi önünde ve Karþýyaka mezarlýðýnda yapýlan etkinlikler ile anýldýlar. 26 Eylül de saat 10:00 da Hamamönü Ziraat bankasý önünde toplanýlarak, ON larýn resimlerinin bulunduðu Kanla Yazýlan Tarih Silinmez yazýlý pankart ve 26 Eylül Ulucanlar Direniþi, Emekçilerin Umut Çýðlýðýdýr yazýlý PKK nin ilan ettiði eylemsizlik sürecinin bitmesine iki gün kala, Türkiye Barýþ Meclisi nin çaðrýsýyla 178 demokratik kitle örgütü katýlýmýyla 18 Eylül de Ankara da Barýþ Yürüyüþü gerçekleþtirildi. Kolej Kavþaðýnda bir araya gelen 500 kiþi saat 12:30 da Operasyonlar Dursun, Müzakere Baþlasýn pankartý arkasýnda, Kolej den Sakarya Caddesi ne yürüdü. Eylemde, Bijî biratîya gelan, Barýþa bir ses, çift taraflý ateþkes, Ölme, öldürme barýþ hemen þimdi, Susma, haykýr halklar kardeþtir ve Anadil haktýr, engellenemez sloganlarý atýlýp, döviz ve balonlar 2. Eski SSCB de iþçi sýnýfý iktidarý çok erkenden (1930 lu yýllarda) elinden kaçýrdý ve toplum bir devlet kapitalizmine dönüþtü. Bu da yeni bir devrimin gerekliliðine iþaret eder. Çinli komünistler bu durumu kavramaya gayret ettiler ve bu geliþmeyi engellemek amacýyla «kültür devrimine» baþvurdular. 3. Örgütlü reformistler (SP, KP, vs.) kapitalist yönetimin iþçi hareketi içindeki temsilcileridir. Zafere ulaþmak için onlarla karþý karþýya gelmek ve onlarý alt etmek zorundayýz, onlarla bir araya gelmek mümkün deðildir. Bu saptama reformistlerin «iþçi hareketinin bir parçasý», «yanýlgý içindeki dostlar» olduðunu düþünen troçkist akýmlarla bizi baðdaþmamacasýna ayýrýr. 4. Tarihi kitleler yapar ve kimse onlarýn yerine yapamaz. Bu nedenle onlarýn özlemlerini, çeliþkilerini ve hatta yanýlgý ve sýnýrlarýný dikkatle izlememiz gerekir. Bunu «kitle çizgisi» olarak tanýmlýyoruz. 5. Bunun yaný sýra izlenecek yolu gösteren bir öncü parti, komünist parti olmadan devrim olmayacaktýr; zira toplumun tepeden týrnaða alt üst oluþu kapitalizmden doðan toplumsal, politik, ideolojik ve ozalitin arkasýnda kendi flamalarýyla kortej oluþturan kurumlar 10:30 da sloganlar eþliðinde Ulucanlar cezaevine yürüyüþe geçtiler. Yürüyüþ sýrasýnda belirlenen ortak sloganlar olan Bedel ödedik bedel ödeteceðiz, Analarýn öfkesi katilleri boðacak, Ulucanlarý, Ümraniye yi, Buca yý, Burdur u, Bayrampaþa yý unutmadýk, Katil devlet hesap verecek ve Yaþasýn devrimci dayanýþma sloganlarý atýldý. Ulucanlar Cezaevi önüne gelindiðinde yapýlan saygý duruþunun ardýndan örgütleyici kurumlar adýna hazýrlanan ortak metin okundu. Basýn açýklamasýnda Ulucanlar ýn iþçileri, emekçileri ve ezilen halklarý hedef alan yeni saldýrý politikalarý karþýsýnda toplumu teslim almak için tutuklu devrimcilere, yani dýþarýyý teslim almak için içeriye yapýldýðý anlatýldý. Basýn açýklamasýnýn ardýndan Temel DEMÝRER de söz alarak bir konuþma yaptý. DEMÝRER in konuþmasýnýn ardýndan ÇHD de bir basýn açýklamasý okudu. Tecrite karþý Ankara ya yürüyen TAYAD lý ailelerin ayný gün Bolu da taþýndý. Eyleme BDP Urfa Milletvekili Ýbrahim Binici de katýldý. Sakarya Caddesi nde Türkiye Barýþ Meclisi Dönem Sözcüsü Metin Bakkalcý yaptýðý açýklamada, KCK nin tek taraflý olarak aldýðý eylemsizlik kararýnýn barýþ ve çözümden yana herkese nefes aldýrýp, umut ýþýðý olduðunu söyledi. Bakkalcý açýklamasýnda, siyasi iktidarýn bütün bu çabalarý referandum ve oy hesaplarýna heba ettiðini söyleyerek, operasyonlarýn durmasý için siyasi iktidarýn bir emrinin yettiðinin altýný çizdi. Hükümetin çözüme yönelik umut kýrýcý sessizliðine ve tüm olumsuz geliþmelere raðmen hala barýþ ve çözüm için umudun olduðunu belirten Bakkalcý, AKP ye ve muhalefete seslendi: Askeri operasyonlar derhal durdurulmalý, ölümlere son verilmelidir. Tek taraflý çatýþmasýzlýk, çift taraflý ve kalýcý hale dönüþtürülmelidir. Barýþ ve çözüm süreçlerine katký sunma imkanýna sahip tüm toplumsal dinamik ve kesimler ile (Abdullah Öcalan da ekonomik kurallarýn sonucunda kendi baþýna ve kendiliðinden gerçekleþemez. Bu da bizi sadece kitle hareketine tapan bütün kendiliðindenci akýmlardan ayýrýr 6. Kitleler içinde sadece iþçi sýnýfý «sonuna kadar devrimci tek sýnýftýr». 7. "Ýktidar dýþýnda her þey yanýlsamadýr": alternatiflerden ve anarþistlerden farklý olarak devlet iktidarý ele geçirilmeden komünizme geçiþin çetin yolunu kat edecek bir halk toplumu olamayacaðýný kabul ediyoruz. Kusursuz olma iddiasý taþýmaksýzýn «maoist olmak»tan anladýðýmýz budur. saldýrýya uðramalarý da bir TAYAD üyesinin yaptýðý konuþma ile lanetlendi. Konuþmalarýn ardýndan Ulucanlar cezaevi önüne karanfiller býrakýldý, daha sonra okunan marþlarla eylem sonlandýrýldý ve otobüslere binilerek Karþýyaka mezarlýðýna geçildi. Mezarlarý Karþýyaka da bulunan Mahir Emsalsiz, Önder Gençaslan ve Ýsmet Kavaklýoðlu nun mezarý baþýna kortej oluþturulup sloganlar atýlarak gelindi. Burada yapýlan saygý duruþunun ardýndan Mamak Ýþçi Kültür Evi nin þiir sunumu ve marþlar ile etkinliðe devam edildi. Marþlarýn okunmasýnýn ardýndan söz Ulucanlar direniþine tanýk olan Mahmut KONUK a verildi. Konuk devletin saldýrýsýnýn nasýl baþladýðýný ve devrimcilerin bu saldýrýya nasýl direndiklerini aktardý. Konuk un konuþmasýnýn ardýndan Enternasyonal marþý okunarak etkinlik sonlandýrýldý ve ölüm orucu þehidi Özgür Kemal Karabulut un mezarý ziyaret edildi. Bu ziyaretin ardýndan yine kortej halinde ve sloganlar eþliðinde otobüslere yüründü ve eylem sonlandýrýldý. Anmayý BDSP, DHF, DP, Halk Cephesi,, Partizan ve 78 liler Giriþimi örgütledi, Mücadele Birliði Platformu, ÇHD ve Aydýn Sanatçý Giriþimi ise Ulucanlar önündeki anmaya katýlarak destek verdiler. Devrimciler Ölür Devrimler Sürer! Ankara dan Komünistler Ankara da Barýþ Yürüyüþü dahil olmak üzere hiçbir kiþi, kurum ve oluþumu görmezden gelmeksizin) diyalog kurulmalý, müzakereler bir þekilde sürdürülmelidir. Tutuklu bulunan Kürt siyasetçiler serbest býrakýlmalý, seçim barajýnýn düþürülmesi baþta olmak üzere ülkeyi barýþ ve çözüme götürecek her türlü yasal düzenleme hýzla yapýlmalýdýr. Yeni bir anayasanýn hazýrlanmasý özel bir gündem olmalýdýr. Toplumun baðrýndan çýkan bu çýðlýðýn yanýtsýz kalmasý durumunda, bundan sonraki tüm geliþmelerden, bugün için çatýþmasýzlýk ortamýnýn yaratýlmamasýnda esas sorumluluðu olan siyasi iktidarýn sorumluluðunun katlanarak artacaðýný hatýrlatýyoruz. Hakkari de yaþanan provokasyona da deðinen Bakkalcý: Bayram arifesinde yapýlan operasyonlar sonucu insanlarýn saklandýklarý barýnakta gerçekleþen toplu ölümler, akabinde bazý Güneydoðu illerinde yaþanan acý olaylar ve daha iki gün önce Hakkari de gerçekleþen vahþi provokasyon düþündürücü ve kaygý vericidir dedi. Bakkalcý nýn konuþmasýnýn ardýndan eylem noktalandý ve eyleme gelen kitle toplu halde Ankara Kürd-Der in düzenlediði anadilde eðitim hakký için gerçekleþtirilen okullarý bir hafta boykot etme gündemi ile ilgili basýn açýklamasýna katýldý. Ankara dan Komünistler

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı