Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet Meclisi nde yapt bütçe konuflmas... Meclis çal flmalar 18 Türkiye ye yak flan bir meclis ifl bafl nda Ekonomi 2003 ekonominin alt n y l oldu... D fl politika 24 Türkiye nin dünyadaki itibar n art rd k... nsan haklar ve demokrasi 30 Türk insan haketti i özgürlüklere kavufluyor... E itim 32 Hükümetten e itime yüzde yüz destek Tar mda bereket Sa l k 34 Sa l kta dönüflüm gerçeklefliyor... Enerji , enerjide hamle y l oldu... Sanayi ve Ticaret 40 Sanayici ve esnaf n yüzünü yeniden güldürdük... Muhafazakar Demokrasi 58 Baflbakan Erdo an n Uluslararas Muhafazakarl k ve Demokrasi Sempozyumu nda yapt konuflmadan notlar Sosyal dayan flma

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:1 Say :9 fiubat 2004 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli smail Karaosmano lu M. Faruk Bayrak Murat Mercan Nebahat Erkök Ömer Çelik Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Beflir Coflkun Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Tafl Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. H MURAT MERCAN AK PART GENEL BAfiKAN YARDIMCISI ükümetin bir y l... AK Parti tek bafl na iktidara geldi i 3 Kas m seçimlerinden bu yana baflar l bir performans sergileyerek Türkiye nin önünü açacak uygulamalar ardarda hayata geçirdi. Türkiye Bülteni olarak AK Parti iktidar n n icraatlar n sekiz say d r izlemeye ve sizlerle paylaflmaya çal fl yoruz. Bu say m zda daha önceki say lar m zdan farkl olarak AK Parti iktidar n n bir y l n de erlendiren, bir y ll k icraatlara tan kl k eden bir dergi haz rlad k. Meclis çal flmalar ndan ekonomiye, d fl politikadan adalete, demokratikleflmeden e itime, sa l ktan çal flma hayat na, enerjiden tar ma kadar uzanan genifl bir yelpazedeki icraatlar n tümünü s n rl sayfalar m za s d rmak elbetteki mümkün de il. Burada bu icraatlardan bir seçme yaparak, sadece ana bafll klar halinde ortaya koymaya, bir icraat panaromas ortaya ç karmaya çal flt k. Bu say da ayr ca AK Parti iktidar n n bir y ll k çal flmalar n özet bir flekilde de erlendiren Baflbakan m z ve Genel Baflkan m z Say n Recep Tayyip Erdo an n bütçe konuflmalar s ras nda yapt konuflman n tam metnine ve yine Say n Erdo an n Uluslararas Muhafazakarl k ve Demokrasi Sempozyumunda yapt ve partimizin politikalar na iliflkin çok önemli mesajlar içeren konuflmas na yer veriyoruz. Önümüzdeki say da 28 Mart Seçimlerinin heyecan n hep birlikte paylaflmak üzere... Esen kal n... EDITÖR DEN

5 R. T A Y Y P E R D O A N SÖZÜNDE DURAN HÜKÜMET Çok yol ald k, ama biliyoruz ki, bu sadece bafllang çt r. Bilesiniz ki; sizler daha rahat nefes almaya bafllamad kça, kapanan bütün fabrikalar yeniden ifllemedikçe, dükkanlar n kepenkleri yeniden aç lmad kça, çarfl da pazarda esnaf n iflleri yoluna girmedikçe, mutfakta sevgili annelerin yüzü gülmedikçe, bize de rahat ve huzur olmayacakt r. Bilesiniz ki; eme in hakk son kurufluna kadar sahibine verilmeden, kararan bütün gönüller flenlenmeden, k r lan umutlar yeflermeden, bize rahat bir uyku yoktur. Milletin al n teri, h rs zlardan, ars zlardan, asalaklardan ve hortumculardan söke söke geri al nmadan, bize rahat ve dinlenme yoktur. Bizler; bu ülkede ters giden fleyleri düzeltmeye, haks zl klar gidermeye ve sosyal adaleti tesis etmeye kararl y z."

6 2003, adalete ve demokrasiye yat r m y l oldu... Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet Meclisi nde yapt bütçe konuflmas... R. Tayyip Erdo an Türkiye kendine gelmifltir. Türkiye kendi gücünün fark na varm flt r. Türkiye, bir kere daha imkans z gibi görüneni baflarm flt r. Türkiye gemisi, ifle bafllarken söyledi imiz gibi, gerçekten de bir gelin gibi süzülmeye bafllam flt r. Ve biz hepimiz, hep birlikte bu muhteflem gemideyiz. Milletçe elele verirsek, birbirimizin önünü kesmeye çal flmazsak, gereksiz k skançl klara ve kuruntulara kap lmazsak, özgüvenimizi kaybetmezsek önümüz aç kt r. Yolumuz aç k olsun. T ürkiye nin genel durumunu k saca özetlemek, hem de bütçemize yap lan itirazlar da dikkate alarak bir gelecek perspektifi ortaya koymak istiyorum. fiunu sevinerek ifade ediyorum ki, bugün genel kurulumuzda görüflmekte oldu umuz 2004 bütçe tasar s, geçen y l n ayn döneminde haz rlanan tasar yla karfl laflt r ld nda ülkemizin nereden nereye geldi ini gösteren tarihi bir belge niteli indedir. Gerçekten de Türkiye; bugün hem ekonomik, hem de siyasi aç dan 13 ay önce devrald m z karanl k tablodan oldukça uzaklaflm fl, kriz flartlar önemli ölçüde afl lm fl, piyasalar canlanm fl ve flükürler olsun ki milletimiz gelece e yeniden umutla bakmaya bafllam flt r. Hepimize mutluluk veren bu ayd nl k tablonun ortaya ç kmas nda eme i geçen herkese flükranlar m sunmak istiyorum. Bütün dünya görüyor ve ifade ediyor ki Türkiye 2003 y l nda dikkat çekici bir iyileflme performans göstermifl, uygulad m z kararl ve istikrarl politikalar özellikle dünya ekonomik çevrelerinin takdirini toplam flt r. Ayn iyimser hava Türkiye nin ekonomi otoriteleri, piyasa ve sektör temsilcileri ile bizzat vatandafllar m z taraf ndan da teneffüs edilmektedir. Bu çerçevede ana muhalefet partimizin hükümetimize yöneltmifl oldu u itirazlar n da "kötü"den "iyi ama..." noktas na kadar gelmifl olmas ndan memnuniyet duydu umuzu ifade etmek istiyorum. fiüphesiz ki bu da bir geliflmedir, kendilerini 4 Türkiye Bülteni

7 kutlar m. Hükümet olarak temel önceli imiz bundan önce oldu u gibi bundan sonra da güven ve istikrar flartlar n koruyarak koydu- umuz rasyonel hedeflere ulaflmak, ülke kaynaklar n ak lc ve verimli kullanmak, yeni kaynaklar hayata geçirmek ve nihayet israf, yolsuzluklar önlemek olacakt r. Milletimizin omuzlar m za yükledi- i sorumlulu un bilinci içerisindeyiz. Bu bilinçle flunu aç kça ifade etmek istiyorum: Popülist politikalara asla prim vermeyece iz ve ülkemizin gelece ini asla k s r politik çekiflmelere kurban etmeyece iz. Bu konuda kararl l - m z zay flatmak, dikkatimizi da tmak ve hevesimizi k rmak isteyenler, bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da karfl lar nda milletimizinkine efl, çelik gibi sa lam bir demokratik irade bulacaklar. Bu iradede bir k r lma olmas n bekleyenler, ac d r ki as l k r lmay kendi bofl hayallerinde yaflayacaklar. Her fleyden önce flunu vurgulamak zorunday m. Türkiye, ülkelerden bir ülke de- il, dünya devletleri aras nda merkezi öneme sahip bir ülkedir. flin bafl nda bir tespitte bulunduk ve yola ç kt k. Tespitimiz fluydu: Tarihi ve kültürel derinli iyle, ekonomik ve befleri potansiyeliyle Türkiye büyüklü üne ve imkanlar na yarafl r bir yönetimin elinde flahlanacakt r. 3 Kas m seçimleriyle milletimiz bu büyük iddiaya sahip ç kt. Ak Parti, milletin karar yla tek bafl na ifl bafl na geldi. fl bafl na gelirken bütün hedeflerimizin özeti olarak "Herfley Türkiye çin" dedik. "Milletin iktidar " geçmiflin yanl fllar n tekrarlamas n diye sürekli teyakkuz halinde olduk. Yola ç karken kötümser senaryolar yazanlar bize hep flu soruyu sordu: Kaynak nerede? Bugün de ayn soruyu soranlar var. O gün dedik ki; kaynak Ak Partidir. Kaynak Türkiye dir. Bu kaynak sayesinde bir y l gibi k sa bir zaman içinde Adalet ve Kalk nma Partisi, Türkiye yi bir girdaptan ç - kard. Bu parti, umutlar n en çok zay flad - bir noktada milletin özgüvenini bulmas - na öncülük etti. M LLET M Z N OMUZLARINA YÜKLED SORUMLULU UN B L NC ÇER S NDEY Z. BU B L NÇLE POPÜL ST POL T KALARA ASLA PR M VERMEYECE Z VE ÜLKEM Z N GELECE N ASLA KISIR POL T K ÇEK fimelere KURBAN ETMEYECE Z. Parti olarak, hükümet olarak ilk bir y l için vaad ettiklerimizin çok daha ilerisinde mesafeler ald m z için mutluyuz, bahtiyar z. Bu baflar her zaman ifade etti im gibi milletimizin baflar s d r. Biz, elbette yapt klar m zla yetinmiyoruz ve Türkiye nin gelecek ufkundan gözümüzü ay rm yoruz. lk bir y l m z "Adalete ve Demokrasiye Yat r m Y l " olarak özetliyoruz. En derin anlam yla adalet. En genifl anlam yla demokrasi. Hareket noktam z bu olmufltur, zira y llar y l milletin vicdan yara alm fl, adalete, yönetime duyulan güven, zay f iktidarlar n elinde daha da zay flam flt r. O talihsiz y llar art k unutmak istedi imiz için devrald m z Türkiye tablosunu burada tekrar hat rlatma ihtiyac duymuyorum. fiu kadar n ifade etmeliyim ki, sadece Türkiye nin yönetimini devralmad k, ayn zamanda krizlerin yönetimini de devrald k. flte burada siyasi irademizin, sorunlara yaklafl m üslubumuzun önemine iflaret etmek istiyorum. Ak Parti iktidar yla Türkiye bozulan, sars lan toplumsal, siyasi ve ekonomik dengelerini h zl bir tamir sürecine girmifltir. Hükümetimiz ülkeyi hasta yata ndan nekahat dönemine tafl m fl, ard ndan da aya a kald rm flt r. Bu süreçteki en önemli husus, siyasetin usûl ve üslubunu yenilememiz, siyasetin toplumla olan ba lar n yeniden kurarak güçlendirmemizdir. Siyaseti rant da - t m temelinden uzaklaflt rarak hizmet ve mutabakat zeminine tafl mam z baflar m z n s rr d r. 3 Kas m 2002 öncesinde Türkiye de siyaset, toplumla ba n koparm fl, güdükleflmifl ve sorun çözme kabiliyetini büyük ölçüde yitirmiflti. Ülkenin en önemli mesele- Türkiye Bülteni 5

8 leri siyasetin gündeminin d fl na itilmifl, siyaset de ersizleflmiflti. 3 Kas m 2003 seçimleri siyasetin yeniden tahkim edilmesi yönünde kuvvetli bir iradeyi ortaya ç karm flt r. Toplum, sahici bir siyasetin inflas için iradesini aç kça göstermifltir. Bu mânada millet, bir öncülük ve liderlik yapm flt r. Hükümetimiz ve partimiz, toplumun iradesi ile kendi siyaset tarz n birlefltirmifl, yeni bir siyaset zemini oluflturulmas için ciddi bir gayret sergilemifltir. Çok flükür, bugün karamsarl k yerini umuda b rakm flt r ve siyasetin itibar yükselmifltir. Toplumun talepleri siyasetin belirleyici unsuru haline gelmektedir. Toplum, siyasete karfl yeniden ümit beslemektedir. Türkiye yi zor bir dönemeçte krizden ç karan Ak Parti iktidar n n baflar s tam da bu noktadad r. Çözümün sahici bir siyaset temelinde oldu una karar verdik ve ifle böyle bafllad k. S YASET RANT DA ITIMI TEMEL NDEN UZAKLAfiTIRARAK H ZMET VE MUTABAKAT ZEM N NE TAfiIMAMIZ BAfiARIMIZIN SIRRIDIR. K saca flunu söylemek istiyorum ki, ekonomideki baflar m z siyasi baflar m z n yans mas d r. Türkiye nin Avrupa Birli i hedefine varmas ndan toplumsal bar fl n sa lanmas na kadar bütün alanlarda adalete ve demokrasiye yat r m yapmak en büyük önceli imiz oldu. Bölgeleraras adaletten, insan hak ve özgürlüklerine, rekabetin önündeki engellerin kalkmas ndan asgari ücretin tespitine kadar adalet. Bu anlay fl m z n gere i olarak özgürlükleri ekme e feda etmedik. Çünkü biliyorduk ki, gerçek manada refah n önflart özgürlük ve demokrasidir. Demokratikleflme ve hukuk devletini tahkim etme yolunda önemli bir mesafe ald k. Uyum paketleri, hukuk alan ndaki yeni düzenlemeler, idareyi demokratiklefltirecek kamu yönetimi reformu çal flmalar gibi pek çok örne i burada saymay gerekli görmüyorum. Bizim için bunlar n daha ötesinde önem tafl yan husus, toplumda ve siyasette teneffüs edilebilen özgürlük havas d r. Bu hava, toplumsal irade ile siyasi iradenin birlikte var etti i bir havad r. T ürkiye de bütün vatandafllar n kendini hukuk güvencesinde hissetmesi bir milli meseledir. Adaletin ikamesi milli bir meseledir. Hukuk devleti milli bir meseledir. Sosyal bar fl ve adalet bir milli meseledir. Millet ile devletin bütünleflmesi bir milli meseledir. Biz bu meselelerde toplumla ve muhalefetle birlikte hareket etmenin gere ine inan yoruz. Makul olan, toplumdaki bütün aktörlerin kat l m yla oluflacak müflterek akl n fl nda bulmaya çal fl yoruz. Hiç kimse millet ile devlet aras nda zaaf alanlar oluflturarak, vehimler ve korkular üreterek, kendi milletinin maneviyat n k - rarak, toplumu tehdit ederek siyaset yapmaya kalkmas n. malarla, niyet sorgulamalar yla, önyarg larla siyaset üretilemez. Milli irade, hiçbir siyasal psikiyatri çabas yla zedelenemez ve s n rlanamaz. Siyaset üretmek istiyorsan z toplumun taleplerini dikkate almak zorundas n z. Bu anlamda e er sahiden siyaset yapmak istiyorsan z buyurun er meydan na. Tezlerinizi topluma kabul ettirin, toplumun güvenini ve onay n al n, ifl bafl na geçin. Öyleyse hepimiz çözüm üretmeye katk - da bulunmal y z. Hiç kimse devleti milletten esirgeyemez. Halk m z huzur ve bar fl istiyor, devlet yönetimine güvenmek istiyor. Bu ülkede gerilim oyunlar geçmiflte çok sahnelendi. Bu oyunlar n senaryolar n da aktörlerini de figüranlar n da milletimiz ezberledi art k. Gerilim oyunlar 3 Kas m seçimleriyle millet taraf ndan vizyondan kald r lm flt r. Türkiye o günlere ve o siyaset anlay fl na bir daha geri dönmeyecek. Hiçbir alanda siyaset üretemeyenler yaklaflan seçimin de telafl yla Türkiye gündemini milletvekili dokunulmazl meselesine indirgemeye çal fl yorlar. Bu meseleyi gündeme getirenler bu konuyu siyasetin zay flat lmas için kullanmak isteyenleri de hesa- 6 Türkiye Bülteni

9 ba katmal d rlar. Siyasete iliflkin her düzenlemenin, siyasi alan n korunmas na ba l olarak ele al nmas gerekti i unutulmamal - d r. Ak Parti iktidar, sadece Ak Partililerin de il, milletin iktidar d r. Toplumsal mutabakata özen göstermemiz bu yüzdendir; toplumla birlikte düflünmeye ve karar almaya özen göstermemiz bu yüzdendir. Hükümetimiz hiçbir dönemde olmad kadar kulaklar n toplumun sesine açm flt r. Topluma ra men hiçbir karar hayata geçirmiyoruz. Millet bize kendi emanetini verdi i günden beri uzlaflmaya, birlikte düflünmeye özen gösteriyoruz. Tek bafl na iktidar olduk evet ama, y llar n birikimi olan yanl fllar var. Bize göre bu ülkede hiç kimse millete ra men yetki sahibi de ildir. Kimse la yüs el de ildir. Biz hatas z oldu umuzu, mükemmel oldu umuzu söylemiyoruz. Bunu asla söylemeyece iz. Biz, "emanet bilinciyle" ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Biz, bu ülkenin emanetini nereye y k laca belirsiz bir yük olarak de- il, bir fleref olarak tafl yoruz. Bu ülkeye hizmet edece iz. Yolsuzluklar n kökünü kaz yarak, üretimi flahland rarak, rekabeti koruyarak ülkemize hizmet edece iz. Verimlili in bütün kanallar n açaca z. Yat r m yapmak isteyen, istihdam oluflturmak isteyen özel sektörün her zaman yan nda olaca- z. Kamu yönetimi anlay fl m z üretim ekseninde yeniden düzenleyece iz. Hükümetimiz, kamu yönetiminin yeniden yap land r lmas na büyük önem vermektedir. Bu konudaki kararl l m z aflikard r. Kamu yönetimini yeniden yap land rma çal flmalar m z n hedefi, demokratik ve verimli bir idarenin teflkilidir. Merkeziyetçi, topluma tepeden bakan, toplumsal taleplere karfl duyars z, hesap verme sorumlulu u hissetmeyen, toplumun kat l m na kapal geleneksel bürokratik anlay fl, Türkiye nin serpilip geliflmesinin önünde y llard r ciddi bir engel olarak durmaktad r. Türkiye, demokratik normlar, modern dünyan n idari normlar n esas alan bir kamu yönetimi reformunu h zla hayata geçirecektir. Kamu yönetimi reformunu bir bütün olarak düflünüyoruz. Bunun tamamlay c unsurlar Yerel yönetimlere, kamu mali yönetimine ve idari usule iliflkin düzenlemelerdir. Bunlar da h zla hayata geçirece iz. D fl Politika Hükümetimiz d fl politika a rl kl bir ülke ve dünya gündemiyle ifle bafllad y l n n sonuna gelirken bu y l n ne kadar çetin dönemeçlerle afl ld n sizler iyi biliyorsunuz. Irak Savafl ndan K br s sorununa, Transatlantik iliflkilerden terörizm tehdidine kadar birbirine ba l konularda son derece dinamik bir politika izledik. Bu zor dönemeçlerden geçerken demokrasimizi güçlendirmeyi, ekonomik reformlar kararl l kla hayata geçirmeyi ihmal etmedik. Türkiye nin itibar na itibar kazand rd k. Bir yandan Avrupa Birli i hedefimize koflarken öte yandan Irak gibi, K br s gibi bizi do rudan ilgilendiren bölgesel sorunlar aflabilmek için yo un çaba sarf ettik. ftiharla söyleyebilirim ki, bu süreçte ald m z mesafe bütün dünya nezdinde takdirle karfl lanm flt r. Bu süreçte Türkiye nin merkezi önemi bütün dünyada hissedilmifltir. Bir kez daha görülmüfltür ki; Türkiye, d fl politika gündemi ve sorumluluk alanlar aç s ndan herhangi bir ülke, herhangi bir devlet de ildir. Tarihi birikimimiz, co rafi ve kültürel derinli imiz, stratejik konumumuz Türkiye nin önemine ve itibar na yarafl r bir temsili gerektirmifltir. Yan bafl m zda yaflanan krizin büyüklü- ü ve krizi nas l yönetti imiz düflünülürse Ak Parti iktidar n n ilk bir y ldaki baflar s - n n tarihi bir baflar oldu u görülür. D fl politikada dinamik olmak, avantajlarla riskleri hesap etmek zorunday z. Son derece riskli küresel ve bölgesel sorunlarla yüz yüze olunan bir dönemde ifl bafl na geldik. En zor zamanlarda riskleri avantaja dönüfltürme konusunda hükümetimiz tarihi öneme sahip baflar lar elde etmifltir. Devlet ve toplum olarak üzerinde mutabakata vard m z Avrupa Birli i hedefine Türkiye Bülteni 7

10 DEVLET VE TOPLUM OLARAK ÜZER NDE MUTABAKATA VARDI IMIZ AVRUPA B RL HEDEF NE YÖNEL K OLARAK fibafiina GEL R GELMEZ YO UN B R GAYRET N Ç NE G RD K. yönelik olarak iflbafl na gelir gelmez yo un bir gayretin içine girdik. Kararl bir diplomatik faaliyetin yan nda, iç hukukumuzun AB normlar na uyumunu sa layacak ad mlar muhalefetin de takdirle and m z katk - s yla h zla att k. Bu katk dolay s yla muhalefet partisine ve milletvekillerine bir kere daha teflekkür ediyorum. AB hedefine yönelik bu ad mlar m z n heba olmayaca n samimiyetle ümit etmek istiyorum. Bu konuda Avrupal dostlar m zdan da ayn samimiyeti bekliyorum. Türkiye yi içine almakta tereddüt eden bir AB kendi zeminini, kendi ilkelerini inkar etmifl olur. Türkiye nin üyeli i AB yi ekonomik bir birlik olman n ötesine tafl yacak en önemli ad md r. AB siyasi ve stratejik bir misyona sahip olmak istiyorsa Türkiye den vazgeçemez. Hep söylüyoruz, bir kez daha söyleyelim, AB ye tam üyelik Türkiye nin stratejik hedefidir ama Aral k 2004 dünyan n sonu da de ildir. Türkiye demokratikleflme ve tam hukuk devleti olma yönündeki ad mlar n kendi toplumu için ve kendi iradesiyle atmaya devam edecektir. D fl politika meselelerinde iktidar ve muhalefet iç politik çekiflmeleri b rakarak birlikte hareket etmelidir. Bugüne kadar bu hassasiyet bir ölçüde gösterilmifltir ama, ço- u zaman iç politik kayg larla, içeride siyaset üretemeyenler zaman zaman milli meseleler üzerinden de seçmene selam politikalar gütmüfllerdir. Bugün de ne yaz k ki, böyle olaylar yafl yoruz. Evet, K br s meselesi milli meselemizdir. K br s bu günün meselesi olarak kimse siyaset malzemesi, hamaset konusu yapamaz. Her kim bu yanl fl yaparsa alt nda kal r ve tarihe karfl mahcup olur. Biz K br s meselesinin samimiyetle çözümüne dönük bir yaklafl m içinde olduk. Ne var ki, bizim iktidar m z henüz bir y ll k bir iktidard r. Bu süreçte en çok ifade etti imiz kavram "çözüm" olmufltur. Çözüme katk verecek bütün taraflar K br s hassasiyetimizi do ru yorumlamak durumundad r. Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti seçimleri de çözüm yolunda yol gösterici olmufltur. Dünyada bir çok devletin seçimleri kimseyi ilgilendirmezken Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde yap lan seçimlerle bu devleti tan mayan herkes ilgilenme ihtiyac duymufltur. fiimdi önümüzde iyi de erlendirilmesi gereken kritik bir müzakere süreci var. Bu sürecin uzlafl temelinde de erlendirilmesi gerekir. Tek tarafl iyi niyet, tek tarafl özveri istenirse çözümden uzaklafl rs n z. Adil ve kal c bir çözüm için Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ortak bir irade beyan etmifltir. Sadece beyan etmekle kalmad k, gerekli siyasi iradeyi de ortaya koyduk. BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonuna olan deste imizi sürdürüyoruz, sürdürece iz. Çözüme katk da bulunmak isteyen taraflar K br s n gerçeklerini hesaba katacaklard r. Ümit ediyorum ki, uzlafl isteyen herkes bu sürecin iki taraf n r zas yla sonuçlanmas na katk sa layacakt r. K br s ta seçimler sonucunda ortaya ç kan iradeyi hesaba katmadan bir politika izlemenin imkan art k kalmam flt r. Hükümeti oluflturma sürecinin bir an önce tamamlanmas n ve K br s Türkleri nin temel haklar n ve kazan mlar n koruyacak çözüme yönelik müzakerelerin bafllat lmas n bekliyoruz y l n n sanc l bir y l k lan geliflmelerden biri de Irak meselesi olmufltur. Irak meselesinde ta bafl ndan beri dengeli bir siyaset izledik. Irak halk n n büyük ac lar yaflamas na engel olamad k ama, her aflamada do ru kararlar vermek için k l k rk yaran, ince eleyip s k dokuyan bir yol izledik. Uluslararas camia ikiye, üçe bölünürken, uluslararas örgütler büyük yara al rken Türkiye bu süreçte son derece dinamik bir d fl politika izleyerek bütün taraflarla temas halinde oldu. ABD, AB, slam Dünyas ve Ortado u daki bütün dinamiklerle temas halinde olduk. Yaflanan ac lar n tekrarlanmamas için, bu 8 Türkiye Bülteni

11 ülkenin normalleflmesi ve yeniden inflas için Irak n bütünlü üne her zeminde vurgu yapt k. Gelinen noktada flunu söylüyoruz, savafl de il bar fl kazanmas gerekiyor dünyan n. Bar fl kazanmad - n z sürece savafl devam ediyor ve fliddet üretiyor. Bar fl zemini sa lanmad kça savafl fliddet ve kötülük üreten kendi mant - n da beraberinde tafl yor. Irak halk n n bir an önce gelece ini görebilmesi gerekiyor. Irak a yap lan müdahalenin tarihi bak mdan anlaml bir netice vermesi Irak ta modern demokratik bir devletin temellerinin at lmas ve gelifltirilmesiyle mümkündür. Etnik esasta Irak taki bölünme ve kurumlaflmalar ve bunu yans tan bir devlet yap s, hem Irak hem de bölgeyi daha da istikrars zlaflt racak tehlikeli bir yönelifl olacakt r. Irak ta bar fl kazanmak isteyen herkes bu tehlikeyi görmek durumundad r. Türkiye, Irak n yeniden inflas na ve demokratik bir düzene kavuflmas na elinden gelen katk y sa layacakt r. YÜKSEK VE SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜME HIZI ARTIK YAKALANMIfiTIR YILINDA TÜRK YE 7,4 LÜK BÜYÜME ORANIYLA TÜM D KKATLER ÜZER NE ÇEKM fit R. Ekonomi Her f rsatta ekonomimizin önünün aç ld - n, geminin yüzmeye bafllad n ifade ediyorum. Türkiye ekonomisi, hem yurt içinde, hem de yurt d fl nda izleyenleri flaflk nl a u ratacak bir iyileflme e ilimine girmifltir. Ülkemizde y llarca ekonomik sorunlara yanl fl bir zaviyeden bak lm fl, Türkiye nin gerçeklerinden uzak, zenginliklerinden habersiz, insan unsurunu göz ard eden bir anlay fl ekonomi yönetimine hakim olmufltur. Yanl fl teflhisler ekonomik sorunlar içinden ç k lmaz bir hale getirmifl, günü kurtarmak, oy avc l yapmak, belli kesimlere flirin gözükmek için ülkemizin kaynaklar çarçur edilmifltir. ktidar yürüyüflümüz s ras nda Türkiye nin ekonomik gerçekleri bir bir incelenmifl, sorunlar nedenleriyle ve sonuçlar yla araflt r lm fl, çözüme yönelik çok ayr nt l politikalar üretilmifltir. Partimizin ve hükümetimizin ekonomi politikalar na bak ld nda, Cumhuriyet tarihindeki en ayr nt l, en sa l kl ve en kararl politikalar n bizim taraf m zdan ortaya kondu u görülecektir. Ekonomi yönetiminde köklü bir anlay fl de iflikli i gerçeklefltirilmifltir. Bizim ekonomik anlay fl m z n merkezinde insan m z n mutlulu u vard r. Masa bafl nda oturup ithal politikalar dayatmak yerine, sokaktaki, atölyedeki, fabrikadaki insan m z n derdine deva olacak yerli ve gerçekçi uygulamalar hayata geçirilmifltir. Hükümetimiz neyi hedeflediyse, neyin sözünü verdiyse onu kararl l kla gerçeklefltirmifl, sözünün arkas nda olmufltur. 59. Hükümet olarak milletimize ne söz verdiysek, bu sözlerimize sonuna kadar sad k oldu umuzu bir kere ifade ediyorum. Acil Eylem Plan m zda yer verdi imiz bu sözlerden 1 ayl k 14 faaliyetin tamam n, 3 ayl k 25 faaliyetin 23 ünü, 6 ayl k 39 faaliyetin 26 s n yerine getirmifl bulunuyoruz. Toplamda Acil Eylem Plan m zda öngördü ümüz 78 faaliyet hedefinin 63 adedine ulaflm fl bulunuyoruz. Y ll k hedeflerimizin bir k sm na henüz ulaflamam fl olmam z n nedeni, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Türk Ceza Kanunu gibi baz temel kanunlar n yasama sürecinin devam ediyor olmas d r. Türkiye art k flunu aç kça görmüfltür: Bir ekonomik program ne kadar mükemmel olursa olsun, önerileri, tespitleri ve uygulamalar ne kadar gerçekçi olursa olsun, arkas nda tam bir politik destek, güven ve istikrar yoksa, baflar flans da yoktur. Ekonomik program m z arkas na halk n gücünü, deste ini, güvenini alm fl, yoksulun, yetimin, dar gelirlinin duas n alm fl, bunu kararl l k ve istikrarla harmanlayarak adeta baflar ya kilitlenmifltir. Türkiye ekonomik alanda bugüne kadar onlarca hayal k r kl yaflam flt r. Ülkemizin ve vatandafllar m z n yeni hayal k r kl klar - na, yeni ümitsizliklere tahammülü kalma- Türkiye Bülteni 97

12 TÜRK YE EKONOM S HÜKÜMET M ZLE BÜYÜK B R RÜZGAR YAKALAMIfiTIR. TOPLUMUN HER KES M, fiç LER, fiverenler, EMEKL LER, SANAY C LER, TÜCCARLAR, S V L TOPLUM ÖRGÜTLER, TÜM KURUMLAR VE KURULUfiLAR TAM B R UYUM Ç NDE BAfiARIYA DO RU LERLEMEKTED R. 10 Türkiye Bülteni m flt r. Türkiye nin baflar dan baflka flans, baflarmaktan baflka alternatifi bulunmamaktad r. Türkiye ekonomisi hükümetimizle büyük bir rüzgar yakalam flt r. Toplumun her kesimi, iflçiler, iflverenler, emekliler, sanayiciler, tüccarlar, sivil toplum örgütleri, tüm kurumlar ve kurulufllar tam bir uyum içinde baflar ya do ru ilerlemektedir. Enflasyonla mücadeledeki performans m z, ekonomik program m z n baflar s n n en somut göstergesi olmufltur y l nda ayl k TEFE ve TÜFE oranlar nda arka arkaya rekorlar k - r lm flt r. Y l sonu için belirledi imiz y ll k yüzde 20 hedefini tutturaca m z, hatta bunun da alt nda bir oran elde edece imiz art k bellidir y l nda y ll k enflasyon hedefimiz yüzde 12 olarak belirlenmifltir. Bu oran 2005 y l nda tek haneli rakamlara düflecek, enflasyon oranlar nda Avrupa Birli i standard na böylece ulafl lm fl olacakt r. Enflasyonla mücadelede elde etti imiz baflar n n do al bir sonucu olarak bugün Türkiye art k paras ndan s f r atmay gündemine alm fl bulunmaktad r y l itibariyle param zdan alt s f r at lmas konusundaki çal flmalar bafllat lm flt r. Bütçe disiplini hükümetimizin öncelikleri aras nda yer alm flt r. Bu amaçla yüzde 6,5 olarak ortaya koydu umuz faiz d fl fazla hedefimizden taviz verilmemifltir. Bu y l bu orana ulafl yoruz, gelecek y l da ayn oran tutturmak hedeflerimiz aras nda yer almaktad r. Yüzde 6,5 faiz d fl fazla hedefimize ulafl yoruz ve gelecek sene de, yine, ayn oranda, yüzde 6,5 faiz d fl fazla hedefiyle uyumlu bir bütçe ortaya koyduk. Ne zaman ekonomik programdan bahsedilse, herhalde fark ndas n zd r faiz d fl fazlaya önemli bir vurgu yap l r. Faiz d fl fazla genel anlam yla bütçenin borç ödeme gücünü gösterdi i gibi, bir baflka fleyi daha gösteriyor. Faiz d fl fazla demek, bu miktar kesinlikle borç ödeme d fl nda kullan lamaz demektir. Bir düflünün, ya kullanabilseydik? Acaba o zaman büyüme yüzde kaç olurdu? Yeri gelmiflken flunu da söylemek durumunday m: E er bu bütçenin yüzde 6.5 ini halk m z n refah için kullanam yorsak; biliniz ki bunun müsebbibleri, geçmiflte ülkeyi bu kadar borçland ran ve bu borç yükünü bugünlere aktaranlard r. fiu anda görüflülmekte olan bütçemiz, bu faiz d fl fazla oran yla tam olarak örtüflen bir bütçedir ve bir ülkenin, arka arkaya iki y l, bu kadar yüksek bir faiz d fl fazla verebilmesi, dünya tarihinde çok azd r. Faizlerdeki düflüfl 2003 y l nda da h zla devam etmifltir nin 1 Kas m nda Hazine bonolar n n y ll k bileflik faizi yüzde 66 idi. Bugün bu oran yüzde 26 d r. fiunu özellikle dikkatinize sunmak istiyorum: Ekim 2002 de reel faiz yüzde 34 iken, bu rakam bugün yüzde 12.5 lara kadar inmifltir. Kamu borcumuzun gayri safî millî hâs - laya oran, 2001 y l n n sonunda, yüzde 92'ye kadar ç km flken bu y l sonu itibariyle yüzde 71 seviyelerine düflürülmüfltür. Bu oran önümüzdeki y llarda yüzde 60 lar seviyesine düflecektir. Bir yandan bu faizler düflerken, bir yandan da borçlanma vadeleri uzam flt r. Hem iç borçlanmada hem d fl borçlanmada, Türkiye, art k, daha uzun vadelerle borçlanabilmektedir. Seçimden önce, dokuz aydan daha fazla iç borçlanma yapamayan Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, bugün rahatl kla iç piyasada iki y l vadeyle ve Türk liras baz nda borçlanabilmektedir. Yurtd fl ndaki tahvillerimize olan ilgi Türkiye ekonomisindeki de iflimin en somut göstergesi olmufltur. Tahvillerimiz uluslararas piyasada aranan ka tlar haline gelmifl, faiz oranlar h zla düflmüfltür. Bu arada sizlere dünyan n en itibarl borçlanma kriterlerinden olan "Uluslararas Piyasalarda Borçlanma Risk Primi"nin sonuçlar ndan da bahsetmek isterim. Bu kritere göre 1 Kas m 2002 de Türkiye borçlanma risk primi yüzde 8 iken, bugün bu oran befl

13 y ll k borçlanmada yüzde 2.5 a, 30 y la varan borçlanmada yüzde 3.5 a düflmüfltür. Yüksek ve sürdürülebilir büyüme h z art k yakalanm flt r y l nda Türkiye 7,4 lük büyüme oran yla tüm dikkatleri üzerine çekmifltir y l nda hedef yüzde 5 olarak belirlenmiflken, bu hedefin de afl labilece i belli olmufltur hedefimiz de yine yüzde 5 olarak belirlenmifltir. Y l n ilk yar s nda GSY H yüzde 5.8 artm fl ve ilk dokuz ayda sanayide yüzde 6.8, hizmetler sektöründe yüzde 4.9 büyüme yaflanm flt r. Az çok ekonomik verilerle hafl r neflir olan herkes bilir ki. Enflasyonla mücadele edilirken ayn zamanda büyümeyi gerçeklefltirmek çok zordur. Çünkü enflasyonla mücadele piyasalara durgunluk getirir, talebi k sar, iflsizli i körükler ve büyümeyi durdurur. Oysa bizim dönemimizde hem enflasyonla mücadelede büyük baflar elde edilmifl, hem yüzde 5 seviyesinde ciddi bir büyüme sa lanm fl, piyasalar canlanm fl, iflsizlik artmad gibi az da olsa azalm flt r. Y ll k büyüme hedefimizde bir sapma olmayaca ortaya ç km fl durumdad r. 17 Aral k tarihi itibariyle T M rakamlar - na göre toplam ihracat m z 45.4 milyar dolara ulaflm fl bulunuyor. Sadece ekim ay ndaki ihracat m z 4 milyar milyon dolard r ki, bu rakam 1981 y l n n toplam ihracat n n üzerindeki bir rakamd r y l Ocak-Eylül döneminde ithalat - m z yüzde 34.5 art flla 49 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. thalat ve ihracattaki bu geliflmelerin ard ndan d fl ticaret hacmimizin y l sonu itibariyle 115 milyar dolar aflmas beklenmektedir. Buna karfl l k ilk dokuz ay itibariyle ihracat n ithalat karfl lama oran yüzde 68.5 civar ndad r ve bu rakam bir önceki y l n oranlar yla ayn seviyededir. thalat n artt do rudur; fakat ithalat içerisinde tüketim mallar n n oran yüzde 11 ler civar ndad r. Di er ithalat kalemleri ara mal ve hammadde ihtiyac n karfl lamaya dönüktür ve ihraç mallar n n üretiminde kullan lmaktad r. Bu göstergeler Türkiye nin d fl ticaret konusunda dengeli ve güvenilir bir çizgi izledi inin aç k ispat d r. Ekonominin çarklar n n sa l kl ifllemeye devam etmesiyle birlikte d fl ticaret aç yavafl yavafl kapanacak, ihracat rakamlar m zla ithalat rakamlar m z aras nda bir denge kurulacakt r. Bunu sa lamak üzere flu geçen 13 ayl k sürede tam 60 ülkeye ifl adamlar m zla birlikte geziler düzenledik. kili temaslar m zla ihracatç lar m z n önüne yeni ufuklar açacak geliflmeler kaydettik. hracattaki art fl, arkadan gelecek as l büyük d fl sat m patlamas n n habercisi, göstergesidir. Bu konuda özel sektör temsilcilerimizle birlikte Cumhuriyet tarihinin en dinamik performans n, en verimli iflbirli ini ortaya koydu umuz ortadad r, bu devam edecektir. Bütün bu göstergeler ortada; ama akla bir soru geliyor: Bizim bütün bu ekonomik göstergelerimiz aras nda hiç mi olumsuz bir gösterge yok? Var y l bütçesi için öngörülen bütçe aç y l sonunda öngörülenden daha düflük gerçekleflti. flte tutturamad m z hesap sadece budur! Bu hesab tutturamamaktan mutlu oldu umuzu söylememe bile gerek yok san r m. Ekonomide k sa sürede elde etti imiz baflar yabanc yat r mc lar n ilgisini Türkiye ye yöneltmifltir. Yabanc sermayeyi ülkemize çekebilmek için yo un bir çal flma program ortaya konulmufltur. Bu konuda önemli mesafeler katedilmifltir. Türkiye nin yabanc yat r m cenneti olabilmesi için önündeki engeller tek tek temizlenmektedir. IMF ve Dünya Bankas ile iliflkilerde tam bir de iflim yaflanm flt r. Türkiye iliflkilerde edilgen de il, etkin bir rol almaya bafllam flt r. liflkiler karfl l kl anlay fl ve Türkiye gerçekleri fl nda yürütülmektedir. mzalad - m z Niyet Mektuplar geçmifltekilerden çok farkl bir tarzda ele al nmaktad r. Yeri gelmiflken kimi çevrelerin "AK Parti zaten iyi iflleyen bir ekonomik program devralm flt r" fleklindeki elefltirilerine de de inmek istiyorum. Her fleyden önce May s 2001 de IMF ye verilen niyet mektubuyla bafllayan "Güçlü Ekonomiye Geçifl Program " yeni bir program de ildir. Zaten May s 2001 tarihli niyet mektubunun bafllang c nda da "Bu program eski program n devam d r" denmektedir. Getirdi i yenilik nedir? Sadece kur politikas de ifltirilmifltir. Kald ki bu program yürütülememifl ve IMF ile fiubat Türkiye Bülteni 11

14 YILINDA BÜTÇEDE TARIMSAL DESTEKLEMEYE AYRILAN PAY 1.8 KATR LYON TL KEN, BU RAKAM 2003 YILINDA 2.8 KATR LYONA, 2004 YILI BÜTÇES NDE SE 3.7 KATR LYONA ÇIKARILMIfiTIR. Türkiye Bülteni 2002 de yeni üç y ll k bir program imzalanm flt r. Peki biz ne yapt k? Gelir gelmez IMF ile bu program yeniden masaya yat rd k. Bize göre programda mutlaka revize edilmesi gereken bölümler ve mutlaka eklenmesi gereken hususlar vard. Çünkü o programda halk yoktu; halk n geçim derdi ve problemleri görmezden gelinmiflti. Biz bunlar sa lad k. Türkiye uzun süredir IMF programlar n uygulamaktad r. Ancak bugüne kadar her yap lan program, herhangi bir kriz veya k r lma noktas na gelindi inde ask ya al nm fl, yeni programlar yap lm flt r. Biz ise pazarl m z, mücadelemizi en baflta yapar z ve bir kere de alt na imzam z att ktan sonra mutlaka o imzam - za sahip ç kar z. Bizim program m z n baflar s buradad r. Yan bafl m zda cereyan eden Irak olay gibi büyük krizleri dahi ustal kla yöneterek programa zarar vermemesini sa lad k. Yani biz siyaseti iyi yönetti imiz için ekonomide de iyi neticeler elte ettik. Yoksa hiçbir fley kendili inden olmufl de ildir. Geçmifl zamanlarda da hükümetler vard ; ama onlar en ufak bir çalkant ya, en küçük bir krize teslim oldular. Biz onlar n gitti i yoldan gitmiyoruz. Bak n z bu y l içinde IMF den 1.7 milyar dolar borç al nacak, buna karfl l k 2.7 milyar dolar ödeme yap lacakt r. Türkiye art k ald borçtan fazlas n ödeyecek bir ekonomik seviye kazanm fl durumdad r. Nitekim 2005 y l ndan itibaren Türkiye IMF le kredi boyutlu iliflkisini sona erdirmeyi hedeflemektedir. Amaç, ekonomide günü kurtarmak de il, Türkiye yi haketti i sayg n konuma ulaflt rmakt r. Biliyorsunuz insan unutkand r; baz fleyleri biz bile unuttuk. Ben bu bütçe konuflmas vesilesiyle sizlere bunlardan kimini hat rlatmak istiyorum. Hat rlay n, hani gün geçmiyordu ki kamu çal flanlar sokaklara dökülüp eylem yapmas n. Amaçlar "zorunlu tasarruf" ad alt nda ücretlerinden kendilerine sorulmadan kesilen paralar ve o paralar n nemalar n alabilmekti. Bu devletin kronikleflmifl sorunlar ndan biri haline gelmiflti. Biz bu meseleyi kökünden söküp att k. Taraflarla anlaflarak... Bu "taraflarla anlaflma" kavram baflta muhalefet partimiz olmak üzere baz lar na bir fley ifade etmeyebilir. Oysa bizim siyaset anlay fl m z n ana eksenlerinden birisidir. Evet, taraflarla anlaflarak, tam 5 milyon çal flan m z ilgilendiren bu meseleyi çözdük ve ülkenin gündeminden kald rd k. Çal flanlar n bu fondaki Ana para+nema ile birlikte 11.4 katrilyona ulaflan alaca n n, 1.4 katrilyonluk ana paras n hemen ödedik. Nemalar ise, TÜ- FE+gelir getirecek flekilde taksitlendirerek 2006 y l n n sonunda bitecek flekilde planlad k. Bu ba lamda gerçeklefltirilen ikinci bir husus ise, Tar msal desteklemeye yapt - m z katk d r. Bak n z 2002 y l nda bütçede tar msal desteklemeye ayr lan pay 1.8 katrilyon TL iken, bu rakam 2003 y l nda 2.8 katrilyona, 2004 y l bütçesinde ise 3.7 katrilyona ç kar lm flt r. Çiftçilere ucuz mazot temini de bu fas ldan yerine getirilmifl olup, bir seçim vaadi de böylece gerçeklefltirilmifltir. Yap lan bir baflka iyilefltirme ise, Ziraat Bankas borçlar n n yeniden yap land r lmas d r. Bu kapsamda tam aileyi ilgilendiren 2.9 katrilyonluk çiftçi borçlar yeniden yap land r larak 1.6 katrilyona indirilmifltir aile müracaat ederek 1.6 katrilyonun 1.4 katrilyonunu ödeme plan na ba lam fl olup, bu çiftçi aileleri her f rsatta hükümetimize teflekkür etmektedir. Bu uygulama da Ziraat Odalar Birli i ile anlafl larak yap lm fl bir uygulamad r. fiimdi, 2004 y l bütçesinin çal flmalar n yapt m z bir s rada size bir müjde vermek istiyorum. Bütçe çerçevesi içinde kal narak, 2004 y l nda hem Ziraat Bankas, hem Halk Bankas çiftçi ve esnaf kredilerine yüzde 25 faiz uygulayacakt r. Bunun ne anlama geldi inin daha iyi anlafl lmas için sizlere

15 Ekim 2002 rakamlar n hat rlatmak istiyorum. Ekim 2002 de Halk Bankas n n bu tür kredilere uygulad faiz yüzde 52, Ziraat Bankas n n uygulad faiz ise yüzde 65 idi. Bu arada 2002 y lbafl nda Halk Bankas n n esnafa kulland rd kredi miktar 153 trilyon iken, bu rakam flu anda 659 trilyona ulaflm fl, 2004 y l nda ise 1.4 katrilyona ulaflmas planlanm flt r. Yetmedi, halk ma bir müjdem daha var: Önümüzdeki sezona ait Do rudan Gelir Deste i nin yüzde 50 si Aral k ay dahil önümüzdeki 4 ayda ödenmifl olacakt r. Sadece Aral k ay nda 540 trilyon ödeme yap - lacak, 4 ayda ödenecek miktar 1.3 katrilyona ulaflacakt r. Bu amaçla yap sal reformlara h z verilmifltir. Türkiye bugüne kadar yürümesini engelleyen prangalar ndan art k kurtulmufltur y l, Türkiye nin daha h zl koflaca, daha çok engeli aflaca bir y l olacakt r. Görüldü ü gibi elde etti imiz baflar - n n sosyal boyutu olmad n iddia edenler insafs zl k etmektedirler y l nda da sosyal politikalara a rl k verilmifl, özellikle dar gelirli ve yoksul kesimlerin rahat bir nefes alabilmesi hedeflenmifltir. Bu çerçevede yap lanlar sadece bu sayd klar m zdan ibaret de de ildir. Emeklilerimize yüzde 150 ye varan oranlarda iyilefltirme yap lm flt r. Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Fonu na bu y l ilk defa bütçeden 327 trilyon TL. ayr lm flt r y l nda da fona 380 trilyon ödenek ayr lmas öngörülmektedir. Fonun toplam harcamas 2003 te 1,1 katrilyon olmufltur te bu miktar 1,4 katrilyon civar nda olacakt r. 1,5 milyon aileye 800 bin ton kömür yard m uygulamas devam etmektedir. Asgari ücretin azami sefalet ücreti olmaktan ç k p insanca bir yaflam ücretine dönüfltürülmesi için çal flmalar m z sürmektedir. flsizlik oranlar düflme e ilimine girmifltir. Özel sektördeki canlanman n da etkisiyle iflsizlik oranlar n n 2004 y l nda önemli oranda düflece i görülmektedir. Tar m Di er bütün sektörlerde büyüme yaflan rken, tar m sektöründe yüzde 0.5 gerileme oldu u do rudur; ancak çok uzun y llard r ihmale u ram fl olan Türk tar m n n yap s gere i 13 ay gibi k sa bir zaman içerisinde sorunlar ndan tamamen ar nd r lmas mümkün de ildir. Nüfusumuzun çok önemli bir k sm n n ekme ini kazand bu sektörümüz asla ihmal edilmifl de ildir; çok büyük bir güvenle söylüyorum ki k sa zamanda bu sektörde de önemli ilerlemeler sa lad m z hep birlikte görece iz. Kimsenin gözünü boyamaya çal flm yoruz; siyaset biliminin ça dafl normlar içerisinde Türkiye nin sorunlar na gerçekçi çözümler getirme u rafl içerisindeyiz. SOSYAL YARDIMLAfiMA VE DAYANIfiMAYI TEfiV K FONU NA BU YIL LK DEFA BÜTÇEDEN 327 TR LYON TL. AYRILMIfiTIR YILINDA DA FONA 380 TR LYON ÖDENEK AYRILMASI ÖNGÖRÜLMEKTED R. FONUN TOPLAM HARCAMASI 2003 TE 1,1 KATR LYON OLMUfiTUR TE BU M KTAR 1,4 KATR LYON C VARINDA OLACAKTIR. Türkiye nüfusunun yüzde 40 n n karn n doyurdu u tar m sektörünü ihmal ederek bir ekonomiyi tamamen sa l na kavuflturamayaca m z n da bilinci içerisindeyiz. Az önce söyledi im gibi çiftçilerimize yönelik mazot ve do rudan gelir deste i ödemeleri 2003 y l nda baflar yla yürütülmüfltür. Çiftçi borçlar m z yeniden yap land r larak tar m kesiminin haciz k skac ndan kurtar lmas sa lanm flt r. Biz her gün milletimizle bir araday z; köylümüzle, çiftçimizle, tar m üreticilerimizle birlikteyiz, onlar n nabz n n nerede att n da yak ndan biliyoruz. Onlar Türkiye nin gelece inden fazlas yla umutlular ve bize güvenlerini yeniden ortaya koymaya da haz rlar. Göreve geldi imiz günden beri ekonomik durumumuzun gerektirdi i hassasiyeti gözeterek ve mali disiplinden taviz vermeden s k bütçe uygulamalar na devam ediyoruz. Bütçe harcamalar nda hedefin afl lmas - Türkiye Bülteni 13

16 na neden olan ödenek üstü harcamalara son verilmifltir. Yat r m program n n rasyonellefltirilmesi ile kamu yat r m harcamalar nda israf n önüne geçilmeye çal fl lm flt r. fl YAPTI IMIZ YEN YASAL DÜZENLEMEYLE fi RKET KURMAK Ç N GEREKL BÜROKRAS Y AZALTTIK; ESK DEN 19 AYRI filemden GEÇMEK GEREK RKEN, fi MD TOPLAM 3 filem GERÇEKLEfiT RMEN Z YETERL OLMAKTADIR. dünyam z n talepleri de göz önüne al narak mali milat uygulamas kald r lm fl, vergi sisteminin reforme edilmesi çal flmalar na bafllanm flt r. Hayata geçirilen Vergi Bar fl Projesi yle, do ru düzenleme ve uygulamaya mükelleflerin ne kadar do ru tepkiler verdi i gerçe ini ortaya koymufltur. Vergi oranlar n düflürme ve vergiyi tabana yayma hedefleri do rultusunda; kurumlar üzerindeki vergi yükü yüzde 65 den yüzde 45 e indirilmifl, vergi taban n n geniflletilmesi için gerekli çal flmalar ve mevzuat düzenlemeleri yap lm flt r. Vatandafllar m z n e itim ve sa l k harcamalar n n bir k sm n vergi matrah ndan indirebilmesine imkan sa lanm flt r. Dar gelirli vatandafllar m z n tüketim kal plar içinde önemli paya sahip olan temel g da ve ilaçta KDV indirimine gidilmifltir. I Ocak 2004 tarihinden itibaren çok önemli bir yenilik olarak enflasyon muhasebesine geçifl sa lanacakt r. Ayr ca bankac l k alan nda yaflanan olumsuzluklar n önüne geçmek ve dünya ölçe inde rekabet edebilir sa l kl bir bankac l k sisteminin oluflturulmas amac yla bafllatt m z yap - sal düzenlemeler de bu y l içinde tamamlanacakt r. Sanayi ve Ticaret Türkiye nin yaflad kriz dönemleri boyunca kaderlerine terkedilen sanayi ve ticaret sektörlerinin birikmifl problemlerini çözebilmek için k sa bir zaman içinde bir çok çal flma yürüttük. Bu çerçevede, y l n ilk on ayl k döneminde hektar büyüklü ünde 68 adet organize sanayi bölgesi projesi ile iflyerinden müteflekkil 102 adet küçük sanayi sitesinin yap m na destek verilmifltir. Sanayiimizin teknoloji aç n kapatabilmek amac yla AR-GE yat r mlar na h z verilmifl, bu alanda önemli bir altyap hizmeti sa layan Teknoloji Gelifltirme Bölgesi say - s n n 12 ye ç kar lmas sa lanm flt r. KOB lerin desteklenmesi hükümet olarak üstünde hassasiyetle durdu umuz konulardan biridir. Bu hassasiyetin bir gere i olarak KOSGEB destek mekanizmas gözden geçirilmifl ve yeni bir KOSGEB Destekleri Yönetmeli i ç kar lm flt r. Bu yönetmelikle daha önce 8 olan destek türü, 22 ana bafll k alt nda 38 desten türüne ç kar lm fl ve bugüne kadar KOB lere bu çerçevede 56 trilyon liral k destek sa lanm flt r. Yapt m z yeni yasal düzenlemeyle flirket kurmak için gerekli bürokrasiyi azaltt k; eskiden 19 ayr ifllemden geçmek gerekirken, flimdi toplam 3 ifllem gerçeklefltirmeniz yeterli olmaktad r. Tüketicilerimizi dünyan n en geliflmifl tüketim standartlar na kavuflturan teknik ve yasal düzenlemeler de yine bu dönemde gerçeklefltirilmifltir ailemizin kredi kart ma duriyetlerine son verilmifltir. Göreve geldi imizde büyük bir icrahaciz bask s alt nda olan ve bir k sm da maalesef iflyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarlar m z n kredi borçlar makul ölçülerde yeniden yap land r larak nefes almalar sa lanm flt r. Çal flma hayat 6 ay önce yürürlü e giren yeni fl Yasam z, bir yandan çal flanlar n haklar n koruyan, di er yandan yeni istihdam üretmeye imkan haz rlayan normlar içermektedir. flsizlik ekonomimizin önündeki en önemli sorunlardan biridir ve hükümet olarak önümüzdeki y l iflsizlikle mücadele y - l olarak görüyoruz. Piyasalar n canlanmas, yabanc sermaye giriflinin h zlanmas ve içeride ve d flar da oluflacak talep art fl yla birlikte oluflan yeni istihdam katlanarak artacak ve iflsizlerimiz birer birer ifl sahibi olmaya bafllayacaklard r. 14 Türkiye Bülteni

17 stihdam konusunda kamu imkanlar oldukça s n rl d r; bu bak mdan özel sektörümüzün istihdam artt racak yeni at l mlar içerisinde olmas n da büyük bir memnuniyetle izliyoruz. Bu konuda her türlü deste i kendilerine gösteriyoruz, göstermeye de devam edece iz. Biz kalk nmay bütün yurt sath na ve toplumun bütün kesimlerine hakça yaymak ve halk m z büyük flehirlere yo un bir flekilde göç etmekten kurtarmak istiyoruz. Bu çerçevede, baflta Do u ve Güneydo u Anadolu bölgeleri olmak üzere ekonomik aç dan geri kalm fl yörelerde yat r mlar n teflvik edilmesi hususu Hükümetimizin üzerinde durdu u ve destekledi i öncelikli konular aras nda yer almaktad r. Hükümet olarak, kifli bafl na milli geliri 1500 dolar n alt nda kalan geri kalm fl illerimizdeki ilave istihdama yönelik yat - r mlara büyük kolayl klar getiriyoruz. Yeni düzenlemeyle, geri kalm fl bölgelerimizde hat safhaya varan iflsizlik sorununa da önemli ölçüde çözüm getirilecektir. Enerji Bizden önceki hükümetler döneminde kördü üm haline gelen enerji meselelerini birer birer çözüme kavuflturuyoruz. Türkiye ile Rusya aras nda uzun ve çetin do algaz müzakereleri Türkiye nin istedi i gibi sonuçlanm flt r. Bu tarihi anlaflmayla özellikle sanayimizin gelece ini tehdit eden bir tehlike bertaraf edilmifltir. Rusya dan al nan do algaz n fiyat rekabet edilebilir bir düzeye çekilmifltir. Petrol ve do algaza ba l elektrik üretimi oranlar n düflürüyor, buna karfl l k yerli kömür ve hidrolikten elektrik üretimini de art r yoruz. Bu sayede y ll k 10 milyar kilovatsaatlik ithal kaynak yerli kaynakla ikame edilmektedir. ktidara geldi imiz günden bu yana elektri e zam yapmad k. Zam yapmak bir yana indirim yapt k. Fatura bafl na kesilen güç bedeli uygulamas na son verdik. Meskenlerde 150 kilovatsaati aflan her kilovatsat için yüzde 50 zaml tarife uygulamas na son verdik. 1 Kas m 2003 tarihinden itibaren Sanayii elektiri ine yüzde 5 oran nda indirim yapt k. Türkiye de ilk kez do algazda indirim sa lanm fl, meskenlerde yüzde 15.31, iflyerlerinde yüzde indirim yap lm flt r. Do algaz tüketimi yüzde 25 oran nda artarken, Organize Sanayi bölgelerine ayr ca yüzde 4 oran nda indirim sa lanm flt r. Ayr ca, tar msal sulama hizmeti verecek 9 baraj bu y l içinde bitirilmifl, enerji sektöründe 4 barajda enerji üretimine geçilmifl, 3 baraj da Aral k ay içinde enerji üretimine geçecektir. 80 YILDA YAPILAN YOLUN YARISINI CUMHUR YET DÖNEM N N EN DÜfiÜK ÖDENE LE 8 AYDA TAMAMLAYARAK, 1600 K LOMETRE BÖLÜNMÜfi, 364 K LOMETRE TEK ST KAMETL YOL YAPTIK. Bay nd rl k Hükümetimiz önemli bir rekora de bay nd rl k alan nda imza atm flt r. 80 y lda yap lan yolun yar s n Cumhuriyet döneminin en düflük ödene i ile 8 ayda tamamlayarak, 1600 kilometre bölünmüfl, 364 kilometre tek istikametli yol yapt k. Bu yollar sayesinde 9 günlük bayram tatili de dahil olmak üzere trafik kazalar nda önemli bir say sal azalma gerçekleflmifltir y l içinde bölünmüfl yol yap mlar için yurt sath na yay lm fl 100 ün üzerinde proje yürütülecektir. Yine Bay nd rl k alan nda en önem verdi imiz konulardan biri de konut üretimi ve planl kentleflme olmufltur. Hükümetimiz 2003 y l sonuna kadar, sosyal donat ve alt yap lar ile birlikte infla etti i konutun ihalesi yap lm flt r, 2004 y l sonuna kadar toplam konut daha ilave edecektir. Bu konutlar n bedellerinin yüzde lik k sm peflin, geriye kalan 10 y l gibi uzun vadeye yay lacak, vatandafllar m z bu sayede rahatl kla konut sahibi olabilecektir. Ulaflt rma Geçti imiz y l itibariyle ulaflt rma ve telekomünikasyon alanlar nda da önemli ça- Türkiye Bülteni 15

18 l flmalar gerçeklefltirilmifltir. Her iki faaliyet alan nda da Türkiye nin ça dafl bir çizgi yakalamas için büyük bir gayret içerisindeyiz. Sektörün büyük ihtiyaç duydu u Karayolu Tafl ma Kanunu Meclisimiz taraf ndan kabul edilmifl, bu kanunun yürürlü e girmesiyle bu alanda büyük bir boflluk doldurulmufltur. Di er ulafl m araçlar na göre daha ekonomik ve güvenli olan demiryolu tafl mac l alan nda da önemli projeler bafllatm fl durumday z. stanbul un iki yakas n birbirine ba layacak olan ve inflaat na 2004 y l n n ilk aylar nda bafllanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi, özellikle stanbul trafi i için devrim niteli inde bir yenilik olacakt r. stanbul-ankara aras ndaki yolculuk süresini ilk etapta 5 saate, ikinci etapta 3 saat 10 dakikaya indirecek olan demiryolu rehabilitasyon çal flmalar n 2003 y l içinde bafllatm fl bulunuyoruz y l sonunda stanbul-ankara aras n 3 saat 10 dakikada alabilece iz. sterseniz flimdiden tren biletleri için rezervasyonunuzu da yapt rabilirsiniz. Ayr ca y lda 24 milyon dolarl k bir kayna n yurt içinde kalmas n sa layacak bir projeyle, Kardemir in yerli ray üretimine bafllamas n sa lad k. Havayolu tafl mac l n n yayg nlaflt r lmas amac yla da önemli giriflimlerde bulunuyoruz. Gerek sivil hava yolu tafl mac l - n n desteklenmesi, gerekse mevcut hava tafl mac l n n genifl halk kesimlerinin faydalanabilece i ekonomik flartlara kavuflturulmas amac yla önemli düzenlemeler yapt k, yap yoruz. Denizyolu tafl mac l n özendirmek ve gelifltirmek için limanlar m z n fiyat tarifeleri düflürülmüfl, özel denizcilik çal flmalar n n önünün aç lmas amac yla özellefltirme çal flmalar na öncelik verilmifltir. Telekomünikasyon alan nda gerek telefon, gerek internet hatlar n n gelifltirilmesi ve yayg nlaflt r lmas amac yla ülkemizi dünyan n di er geliflmifl ülkelerinden geride b rakmayacak ad mlar at yoruz. Bu gerçekten hareketle, Türk Telekom un yürüttü ü hizmetlerin ülkemiz için giderek daha hayati bir fonksiyon kazand n vurgulamak istiyorum. ADSL projesiyle birlikte internet kullan c lar m z mevcut sisteme göre yaklafl k 40 kat daha h zl internet imkan na zaman s n r olmaks z n kavuflmufl oluyorlar. Türk Telekom ile Milli e itim Bakanl aras nda yap lan bir protokolle tam 40 bin okulumuza h zl internet imkan sa l yoruz. Çal flmalar na ça a uygun bir ivme kazand - ran Türk Telekom, bu senenin ilk on ay nda, geçen senenin ayn dönemine göre kârl l - n yüzde 27, gelirlerini ise 25 artt rm flt r. E itim Geçen y l içerisinde gelece imizin teminat olarak gördü ümüz çocuklar m z n e itimi alan nda da önemli projeler ve yap sal düzenlemeler yapt k ö retim y l nda yaklafl k 10 milyon ilkö retim ö rencisine ücretsiz kitap da t lm flt r. E itime Yüzde Yüz Destek Kampanyas çerçevesinde özel sektörün e itime katk s sa lanm flt r. Milli E itim Bakanl ile UNICEF iflbirli inde k z çocuklar n n e itim f rsatlar - n n art r lmas amac yla çal flmalar bafllat lm flt r. E itim kalitesinin artt r lmas, okul d fl e itim imkanlar n n gelifltirilmesi ve çocuklar m z gelece e haz rlayacak donan m n sa lanmas amac yla önemli haz rl klar içerisindeyiz, bunlar da k sa zaman içerisinde aç klanacakt r. Sa l k nsana hizmeti her fleyin üzerinde tutan bir hükümet olarak, sa l kla ilgili ihtiyaçlar n ne kadar vazgeçilmez ihtiyaçlar oldu unun fark nday z. Bu ihtiyaçlar hakk yla karfl layabilmek için sa l k sistemimizi ve ülkemizin genel sa l k göstergelerini ça dafl seviyeye ç karmak üzere "Sa l kta Dönüflüm Program "n haz rlad k. Bu programla inflallah insanlar m z n ücret ödeme güçlükleri yüzünden hastanelerde rehin tutulmas ay b na son veriyoruz. Yine bu programla SSK, Ba -Kur ve Emekli Sand na tâbi hastalar m z bütün 16 Türkiye Bülteni

19 sa l k oca, dispanser ve hastanelerimizden faydalanabilecekler. Ayr ca memur, emekli, dul ve yetimlerimize özel sa l k kurulufllar ndan yararlanma yolu da aç lm fl, vatandafllar m z n hakettikleri sa l k hizmetini istedikleri sa l k kuruluflundan almalar na imkan sa lanm flt r. Çeflitli s k nt lara neden oldu unu tespit etti imiz, "Mecburi Hizmet Uygulamas "na son verilmifl, sözleflmeli sa l k personeli uygulamas na geçilerek eleman temininde güçlük çekilen bölgelere gönüllü personel gönderilmeye bafllanm flt r. Sa l kta Dönüflüm Program n n getirdi i bir baflka yenilik de çok önem verdi imiz "Aile Doktorlu u" uygulamas d r. Vatandafl m za kendi doktorunu seçme hakk tan yan bu uygulaman n 2004 y l nda bafllat lmas için haz rl klar tamamlanmak üzeredir. nsan m z n sa l n oldu u gibi çevre ve kent sa l n koruma alt na almak için de büyük bir dikkat içinde çal flmalar m z sürdürüyoruz. Dünyan n en güzel co rafi bölgelerinden biri üzerinde bulunan ülkemizin do al varl klar n korumay hükümetimiz temel görevlerinden biri olarak kabul etmektedir. Bu amaçla ifllerli ini yitirmifl gibi görünen devlet ormanc l anlay fl ndan, millet ormanc l anlay fl na geçifl çal flmalar bafllat lm flt r. Her ilde bir Kent Orman kurma çal flmalar n n ilki Ankara Kent Orman ile hayata geçirilmektedir. Bu örneklerin say s h zla ço alt lacakt r. Çevre ve Orman Bakanl m z n üstünde yük olan e itim ve sosyal amaçl tesislerin tamam özel sektöre kiralanm fl, bu 23 tesisten 4,5 trilyonu aflan bir ek gelir temin edilmifltir. Bu rakam y l sonu itibariyle 9,5 trilyonu bulacakt r. Çevreye duyarl l m z n bir baflka göstergesi de özel a açland rma çal flmalar na verdi imiz önemdir. Bu çerçevede yürütülen çal flmalarla önceki y llara göre özel a açland rma miktar, 2003 y l nda 6 kat artt r lm flt r. STANBUL UN K YAKASINI B RB R NE BA LAYACAK OLAN VE NfiAATINA 2004 YILININ LK AYLARINDA BAfiLANACAK OLAN BO AZ TÜP GEÇ T PROJES, ÖZELL KLE STANBUL TRAF Ç N DEVR M N TEL NDE B R YEN L K OLACAKTIR. Kültür ve Turizm Büyük bir medeniyetin mirasç lar olarak tüm dünyadaki kültür de erlerimize ve Anadolu da iz b rakm fl kültür de erlerini sahiplenmek ve yaflatmak büyük devlet anlay fl m z n bir gere i olmufltur. Cumhuriyetimizin 80. y l kutlamalar çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanl - m z bu anlay flla çeflitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemektedir. Kültür varl klar m z n korunmas ve kullan lmas, turizm sektörünün teflvik edilmesi, kültür ve sanat eser sahiplerinin telif haklar n n korunmas ve korsan yay nc l kla mücadeleye yönelik yasal düzenlemeler tamamlanm fl olup bunlardan bir bölümü uygulamaya konulmufltur. Kültürel ve tarihi miras yönünden zengin bir potansiyele sahip olan de iflik bölgelerimizde özelliklerine göre iç ve d fl turizm gelifltirilmektedir. Turizm Teflvik Kanunu nda gerekli düzenlemeler yap lm fl ve sa l kl, sürdürülebilir çevreyle uyumlu bir turizm yat r mlar seferberli i bafllat lmas na yönelik yasal altyap haz r hale getirilmifltir. zlenen do ru politikalar n sonuçlar tüm d fl olumsuzluklara, Avrupa da yaflanan ekonomik daralmaya, yan bafl m zdaki Irak savafl na ve bunlar n sonucunda rakip ülkelerde %30 lara varan gerilemelere ra men Türk turizmi büyümesini sürdürmektedir. Bütün bu söylediklerimden ç kan nihai sonuç fludur: Türkiye kendine gelmifltir. Türkiye kendi gücünün fark na varm flt r. Türkiye, bir kere daha imkans z gibi görüneni baflarm flt r. Türkiye gemisi, ifle bafllarken söyledi imiz gibi, gerçekten de bir gelin gibi süzülmeye bafllam flt r. Ve biz hepimiz, hep birlikte bu muhteflem gemideyiz. Milletçe elele verirsek, birbirimizin önünü kesmeye çal flmazsak, gereksiz k skançl klara ve kuruntulara kap lmazsak, özgüvenimizi kaybetmezsek önümüz aç kt r. Yolumuz aç k olsun. Hepinizi sayg yla selaml yorum. Aziz milletime nice baflar l y llar diliyorum. Türkiye Bülteni 17

20 meclis çal flmalar Türkiye ye yak flan bir meclis ifl bafl nda... TBMM Genel Kurulu 2003 y l nda tam 810 saat çal flt. Bu çal flmalar s ras nda sayfa tutanak haz rland. TBMM Genel Kurulu hükümet ve milletvekillerinin sundu u 576 tasar ve tekliften 250 sini yasalaflt rd. H E R fi E Y T Ü R K Y E Ç N!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Çev: Ayfle Merve KAMACI

Çev: Ayfle Merve KAMACI 243 ECO T CARET VE KALKINMA BANKASI VE ECO BÖLGES NDE SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA Ömer Faruk BAYKAL ECO Ticaret ve Kalk nma Bankas, Genel Müdür Yard mc s Çev: Ayfle Merve KAMACI ECO Ticaret ve Kalk nma Bankas

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı