Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet Meclisi nde yapt bütçe konuflmas... Meclis çal flmalar 18 Türkiye ye yak flan bir meclis ifl bafl nda Ekonomi 2003 ekonominin alt n y l oldu... D fl politika 24 Türkiye nin dünyadaki itibar n art rd k... nsan haklar ve demokrasi 30 Türk insan haketti i özgürlüklere kavufluyor... E itim 32 Hükümetten e itime yüzde yüz destek Tar mda bereket Sa l k 34 Sa l kta dönüflüm gerçeklefliyor... Enerji , enerjide hamle y l oldu... Sanayi ve Ticaret 40 Sanayici ve esnaf n yüzünü yeniden güldürdük... Muhafazakar Demokrasi 58 Baflbakan Erdo an n Uluslararas Muhafazakarl k ve Demokrasi Sempozyumu nda yapt konuflmadan notlar Sosyal dayan flma

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:1 Say :9 fiubat 2004 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli smail Karaosmano lu M. Faruk Bayrak Murat Mercan Nebahat Erkök Ömer Çelik Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Beflir Coflkun Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Tafl Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. H MURAT MERCAN AK PART GENEL BAfiKAN YARDIMCISI ükümetin bir y l... AK Parti tek bafl na iktidara geldi i 3 Kas m seçimlerinden bu yana baflar l bir performans sergileyerek Türkiye nin önünü açacak uygulamalar ardarda hayata geçirdi. Türkiye Bülteni olarak AK Parti iktidar n n icraatlar n sekiz say d r izlemeye ve sizlerle paylaflmaya çal fl yoruz. Bu say m zda daha önceki say lar m zdan farkl olarak AK Parti iktidar n n bir y l n de erlendiren, bir y ll k icraatlara tan kl k eden bir dergi haz rlad k. Meclis çal flmalar ndan ekonomiye, d fl politikadan adalete, demokratikleflmeden e itime, sa l ktan çal flma hayat na, enerjiden tar ma kadar uzanan genifl bir yelpazedeki icraatlar n tümünü s n rl sayfalar m za s d rmak elbetteki mümkün de il. Burada bu icraatlardan bir seçme yaparak, sadece ana bafll klar halinde ortaya koymaya, bir icraat panaromas ortaya ç karmaya çal flt k. Bu say da ayr ca AK Parti iktidar n n bir y ll k çal flmalar n özet bir flekilde de erlendiren Baflbakan m z ve Genel Baflkan m z Say n Recep Tayyip Erdo an n bütçe konuflmalar s ras nda yapt konuflman n tam metnine ve yine Say n Erdo an n Uluslararas Muhafazakarl k ve Demokrasi Sempozyumunda yapt ve partimizin politikalar na iliflkin çok önemli mesajlar içeren konuflmas na yer veriyoruz. Önümüzdeki say da 28 Mart Seçimlerinin heyecan n hep birlikte paylaflmak üzere... Esen kal n... EDITÖR DEN

5 R. T A Y Y P E R D O A N SÖZÜNDE DURAN HÜKÜMET Çok yol ald k, ama biliyoruz ki, bu sadece bafllang çt r. Bilesiniz ki; sizler daha rahat nefes almaya bafllamad kça, kapanan bütün fabrikalar yeniden ifllemedikçe, dükkanlar n kepenkleri yeniden aç lmad kça, çarfl da pazarda esnaf n iflleri yoluna girmedikçe, mutfakta sevgili annelerin yüzü gülmedikçe, bize de rahat ve huzur olmayacakt r. Bilesiniz ki; eme in hakk son kurufluna kadar sahibine verilmeden, kararan bütün gönüller flenlenmeden, k r lan umutlar yeflermeden, bize rahat bir uyku yoktur. Milletin al n teri, h rs zlardan, ars zlardan, asalaklardan ve hortumculardan söke söke geri al nmadan, bize rahat ve dinlenme yoktur. Bizler; bu ülkede ters giden fleyleri düzeltmeye, haks zl klar gidermeye ve sosyal adaleti tesis etmeye kararl y z."

6 2003, adalete ve demokrasiye yat r m y l oldu... Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet Meclisi nde yapt bütçe konuflmas... R. Tayyip Erdo an Türkiye kendine gelmifltir. Türkiye kendi gücünün fark na varm flt r. Türkiye, bir kere daha imkans z gibi görüneni baflarm flt r. Türkiye gemisi, ifle bafllarken söyledi imiz gibi, gerçekten de bir gelin gibi süzülmeye bafllam flt r. Ve biz hepimiz, hep birlikte bu muhteflem gemideyiz. Milletçe elele verirsek, birbirimizin önünü kesmeye çal flmazsak, gereksiz k skançl klara ve kuruntulara kap lmazsak, özgüvenimizi kaybetmezsek önümüz aç kt r. Yolumuz aç k olsun. T ürkiye nin genel durumunu k saca özetlemek, hem de bütçemize yap lan itirazlar da dikkate alarak bir gelecek perspektifi ortaya koymak istiyorum. fiunu sevinerek ifade ediyorum ki, bugün genel kurulumuzda görüflmekte oldu umuz 2004 bütçe tasar s, geçen y l n ayn döneminde haz rlanan tasar yla karfl laflt r ld nda ülkemizin nereden nereye geldi ini gösteren tarihi bir belge niteli indedir. Gerçekten de Türkiye; bugün hem ekonomik, hem de siyasi aç dan 13 ay önce devrald m z karanl k tablodan oldukça uzaklaflm fl, kriz flartlar önemli ölçüde afl lm fl, piyasalar canlanm fl ve flükürler olsun ki milletimiz gelece e yeniden umutla bakmaya bafllam flt r. Hepimize mutluluk veren bu ayd nl k tablonun ortaya ç kmas nda eme i geçen herkese flükranlar m sunmak istiyorum. Bütün dünya görüyor ve ifade ediyor ki Türkiye 2003 y l nda dikkat çekici bir iyileflme performans göstermifl, uygulad m z kararl ve istikrarl politikalar özellikle dünya ekonomik çevrelerinin takdirini toplam flt r. Ayn iyimser hava Türkiye nin ekonomi otoriteleri, piyasa ve sektör temsilcileri ile bizzat vatandafllar m z taraf ndan da teneffüs edilmektedir. Bu çerçevede ana muhalefet partimizin hükümetimize yöneltmifl oldu u itirazlar n da "kötü"den "iyi ama..." noktas na kadar gelmifl olmas ndan memnuniyet duydu umuzu ifade etmek istiyorum. fiüphesiz ki bu da bir geliflmedir, kendilerini 4 Türkiye Bülteni

7 kutlar m. Hükümet olarak temel önceli imiz bundan önce oldu u gibi bundan sonra da güven ve istikrar flartlar n koruyarak koydu- umuz rasyonel hedeflere ulaflmak, ülke kaynaklar n ak lc ve verimli kullanmak, yeni kaynaklar hayata geçirmek ve nihayet israf, yolsuzluklar önlemek olacakt r. Milletimizin omuzlar m za yükledi- i sorumlulu un bilinci içerisindeyiz. Bu bilinçle flunu aç kça ifade etmek istiyorum: Popülist politikalara asla prim vermeyece iz ve ülkemizin gelece ini asla k s r politik çekiflmelere kurban etmeyece iz. Bu konuda kararl l - m z zay flatmak, dikkatimizi da tmak ve hevesimizi k rmak isteyenler, bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da karfl lar nda milletimizinkine efl, çelik gibi sa lam bir demokratik irade bulacaklar. Bu iradede bir k r lma olmas n bekleyenler, ac d r ki as l k r lmay kendi bofl hayallerinde yaflayacaklar. Her fleyden önce flunu vurgulamak zorunday m. Türkiye, ülkelerden bir ülke de- il, dünya devletleri aras nda merkezi öneme sahip bir ülkedir. flin bafl nda bir tespitte bulunduk ve yola ç kt k. Tespitimiz fluydu: Tarihi ve kültürel derinli iyle, ekonomik ve befleri potansiyeliyle Türkiye büyüklü üne ve imkanlar na yarafl r bir yönetimin elinde flahlanacakt r. 3 Kas m seçimleriyle milletimiz bu büyük iddiaya sahip ç kt. Ak Parti, milletin karar yla tek bafl na ifl bafl na geldi. fl bafl na gelirken bütün hedeflerimizin özeti olarak "Herfley Türkiye çin" dedik. "Milletin iktidar " geçmiflin yanl fllar n tekrarlamas n diye sürekli teyakkuz halinde olduk. Yola ç karken kötümser senaryolar yazanlar bize hep flu soruyu sordu: Kaynak nerede? Bugün de ayn soruyu soranlar var. O gün dedik ki; kaynak Ak Partidir. Kaynak Türkiye dir. Bu kaynak sayesinde bir y l gibi k sa bir zaman içinde Adalet ve Kalk nma Partisi, Türkiye yi bir girdaptan ç - kard. Bu parti, umutlar n en çok zay flad - bir noktada milletin özgüvenini bulmas - na öncülük etti. M LLET M Z N OMUZLARINA YÜKLED SORUMLULU UN B L NC ÇER S NDEY Z. BU B L NÇLE POPÜL ST POL T KALARA ASLA PR M VERMEYECE Z VE ÜLKEM Z N GELECE N ASLA KISIR POL T K ÇEK fimelere KURBAN ETMEYECE Z. Parti olarak, hükümet olarak ilk bir y l için vaad ettiklerimizin çok daha ilerisinde mesafeler ald m z için mutluyuz, bahtiyar z. Bu baflar her zaman ifade etti im gibi milletimizin baflar s d r. Biz, elbette yapt klar m zla yetinmiyoruz ve Türkiye nin gelecek ufkundan gözümüzü ay rm yoruz. lk bir y l m z "Adalete ve Demokrasiye Yat r m Y l " olarak özetliyoruz. En derin anlam yla adalet. En genifl anlam yla demokrasi. Hareket noktam z bu olmufltur, zira y llar y l milletin vicdan yara alm fl, adalete, yönetime duyulan güven, zay f iktidarlar n elinde daha da zay flam flt r. O talihsiz y llar art k unutmak istedi imiz için devrald m z Türkiye tablosunu burada tekrar hat rlatma ihtiyac duymuyorum. fiu kadar n ifade etmeliyim ki, sadece Türkiye nin yönetimini devralmad k, ayn zamanda krizlerin yönetimini de devrald k. flte burada siyasi irademizin, sorunlara yaklafl m üslubumuzun önemine iflaret etmek istiyorum. Ak Parti iktidar yla Türkiye bozulan, sars lan toplumsal, siyasi ve ekonomik dengelerini h zl bir tamir sürecine girmifltir. Hükümetimiz ülkeyi hasta yata ndan nekahat dönemine tafl m fl, ard ndan da aya a kald rm flt r. Bu süreçteki en önemli husus, siyasetin usûl ve üslubunu yenilememiz, siyasetin toplumla olan ba lar n yeniden kurarak güçlendirmemizdir. Siyaseti rant da - t m temelinden uzaklaflt rarak hizmet ve mutabakat zeminine tafl mam z baflar m z n s rr d r. 3 Kas m 2002 öncesinde Türkiye de siyaset, toplumla ba n koparm fl, güdükleflmifl ve sorun çözme kabiliyetini büyük ölçüde yitirmiflti. Ülkenin en önemli mesele- Türkiye Bülteni 5

8 leri siyasetin gündeminin d fl na itilmifl, siyaset de ersizleflmiflti. 3 Kas m 2003 seçimleri siyasetin yeniden tahkim edilmesi yönünde kuvvetli bir iradeyi ortaya ç karm flt r. Toplum, sahici bir siyasetin inflas için iradesini aç kça göstermifltir. Bu mânada millet, bir öncülük ve liderlik yapm flt r. Hükümetimiz ve partimiz, toplumun iradesi ile kendi siyaset tarz n birlefltirmifl, yeni bir siyaset zemini oluflturulmas için ciddi bir gayret sergilemifltir. Çok flükür, bugün karamsarl k yerini umuda b rakm flt r ve siyasetin itibar yükselmifltir. Toplumun talepleri siyasetin belirleyici unsuru haline gelmektedir. Toplum, siyasete karfl yeniden ümit beslemektedir. Türkiye yi zor bir dönemeçte krizden ç karan Ak Parti iktidar n n baflar s tam da bu noktadad r. Çözümün sahici bir siyaset temelinde oldu una karar verdik ve ifle böyle bafllad k. S YASET RANT DA ITIMI TEMEL NDEN UZAKLAfiTIRARAK H ZMET VE MUTABAKAT ZEM N NE TAfiIMAMIZ BAfiARIMIZIN SIRRIDIR. K saca flunu söylemek istiyorum ki, ekonomideki baflar m z siyasi baflar m z n yans mas d r. Türkiye nin Avrupa Birli i hedefine varmas ndan toplumsal bar fl n sa lanmas na kadar bütün alanlarda adalete ve demokrasiye yat r m yapmak en büyük önceli imiz oldu. Bölgeleraras adaletten, insan hak ve özgürlüklerine, rekabetin önündeki engellerin kalkmas ndan asgari ücretin tespitine kadar adalet. Bu anlay fl m z n gere i olarak özgürlükleri ekme e feda etmedik. Çünkü biliyorduk ki, gerçek manada refah n önflart özgürlük ve demokrasidir. Demokratikleflme ve hukuk devletini tahkim etme yolunda önemli bir mesafe ald k. Uyum paketleri, hukuk alan ndaki yeni düzenlemeler, idareyi demokratiklefltirecek kamu yönetimi reformu çal flmalar gibi pek çok örne i burada saymay gerekli görmüyorum. Bizim için bunlar n daha ötesinde önem tafl yan husus, toplumda ve siyasette teneffüs edilebilen özgürlük havas d r. Bu hava, toplumsal irade ile siyasi iradenin birlikte var etti i bir havad r. T ürkiye de bütün vatandafllar n kendini hukuk güvencesinde hissetmesi bir milli meseledir. Adaletin ikamesi milli bir meseledir. Hukuk devleti milli bir meseledir. Sosyal bar fl ve adalet bir milli meseledir. Millet ile devletin bütünleflmesi bir milli meseledir. Biz bu meselelerde toplumla ve muhalefetle birlikte hareket etmenin gere ine inan yoruz. Makul olan, toplumdaki bütün aktörlerin kat l m yla oluflacak müflterek akl n fl nda bulmaya çal fl yoruz. Hiç kimse millet ile devlet aras nda zaaf alanlar oluflturarak, vehimler ve korkular üreterek, kendi milletinin maneviyat n k - rarak, toplumu tehdit ederek siyaset yapmaya kalkmas n. malarla, niyet sorgulamalar yla, önyarg larla siyaset üretilemez. Milli irade, hiçbir siyasal psikiyatri çabas yla zedelenemez ve s n rlanamaz. Siyaset üretmek istiyorsan z toplumun taleplerini dikkate almak zorundas n z. Bu anlamda e er sahiden siyaset yapmak istiyorsan z buyurun er meydan na. Tezlerinizi topluma kabul ettirin, toplumun güvenini ve onay n al n, ifl bafl na geçin. Öyleyse hepimiz çözüm üretmeye katk - da bulunmal y z. Hiç kimse devleti milletten esirgeyemez. Halk m z huzur ve bar fl istiyor, devlet yönetimine güvenmek istiyor. Bu ülkede gerilim oyunlar geçmiflte çok sahnelendi. Bu oyunlar n senaryolar n da aktörlerini de figüranlar n da milletimiz ezberledi art k. Gerilim oyunlar 3 Kas m seçimleriyle millet taraf ndan vizyondan kald r lm flt r. Türkiye o günlere ve o siyaset anlay fl na bir daha geri dönmeyecek. Hiçbir alanda siyaset üretemeyenler yaklaflan seçimin de telafl yla Türkiye gündemini milletvekili dokunulmazl meselesine indirgemeye çal fl yorlar. Bu meseleyi gündeme getirenler bu konuyu siyasetin zay flat lmas için kullanmak isteyenleri de hesa- 6 Türkiye Bülteni

9 ba katmal d rlar. Siyasete iliflkin her düzenlemenin, siyasi alan n korunmas na ba l olarak ele al nmas gerekti i unutulmamal - d r. Ak Parti iktidar, sadece Ak Partililerin de il, milletin iktidar d r. Toplumsal mutabakata özen göstermemiz bu yüzdendir; toplumla birlikte düflünmeye ve karar almaya özen göstermemiz bu yüzdendir. Hükümetimiz hiçbir dönemde olmad kadar kulaklar n toplumun sesine açm flt r. Topluma ra men hiçbir karar hayata geçirmiyoruz. Millet bize kendi emanetini verdi i günden beri uzlaflmaya, birlikte düflünmeye özen gösteriyoruz. Tek bafl na iktidar olduk evet ama, y llar n birikimi olan yanl fllar var. Bize göre bu ülkede hiç kimse millete ra men yetki sahibi de ildir. Kimse la yüs el de ildir. Biz hatas z oldu umuzu, mükemmel oldu umuzu söylemiyoruz. Bunu asla söylemeyece iz. Biz, "emanet bilinciyle" ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Biz, bu ülkenin emanetini nereye y k laca belirsiz bir yük olarak de- il, bir fleref olarak tafl yoruz. Bu ülkeye hizmet edece iz. Yolsuzluklar n kökünü kaz yarak, üretimi flahland rarak, rekabeti koruyarak ülkemize hizmet edece iz. Verimlili in bütün kanallar n açaca z. Yat r m yapmak isteyen, istihdam oluflturmak isteyen özel sektörün her zaman yan nda olaca- z. Kamu yönetimi anlay fl m z üretim ekseninde yeniden düzenleyece iz. Hükümetimiz, kamu yönetiminin yeniden yap land r lmas na büyük önem vermektedir. Bu konudaki kararl l m z aflikard r. Kamu yönetimini yeniden yap land rma çal flmalar m z n hedefi, demokratik ve verimli bir idarenin teflkilidir. Merkeziyetçi, topluma tepeden bakan, toplumsal taleplere karfl duyars z, hesap verme sorumlulu u hissetmeyen, toplumun kat l m na kapal geleneksel bürokratik anlay fl, Türkiye nin serpilip geliflmesinin önünde y llard r ciddi bir engel olarak durmaktad r. Türkiye, demokratik normlar, modern dünyan n idari normlar n esas alan bir kamu yönetimi reformunu h zla hayata geçirecektir. Kamu yönetimi reformunu bir bütün olarak düflünüyoruz. Bunun tamamlay c unsurlar Yerel yönetimlere, kamu mali yönetimine ve idari usule iliflkin düzenlemelerdir. Bunlar da h zla hayata geçirece iz. D fl Politika Hükümetimiz d fl politika a rl kl bir ülke ve dünya gündemiyle ifle bafllad y l n n sonuna gelirken bu y l n ne kadar çetin dönemeçlerle afl ld n sizler iyi biliyorsunuz. Irak Savafl ndan K br s sorununa, Transatlantik iliflkilerden terörizm tehdidine kadar birbirine ba l konularda son derece dinamik bir politika izledik. Bu zor dönemeçlerden geçerken demokrasimizi güçlendirmeyi, ekonomik reformlar kararl l kla hayata geçirmeyi ihmal etmedik. Türkiye nin itibar na itibar kazand rd k. Bir yandan Avrupa Birli i hedefimize koflarken öte yandan Irak gibi, K br s gibi bizi do rudan ilgilendiren bölgesel sorunlar aflabilmek için yo un çaba sarf ettik. ftiharla söyleyebilirim ki, bu süreçte ald m z mesafe bütün dünya nezdinde takdirle karfl lanm flt r. Bu süreçte Türkiye nin merkezi önemi bütün dünyada hissedilmifltir. Bir kez daha görülmüfltür ki; Türkiye, d fl politika gündemi ve sorumluluk alanlar aç s ndan herhangi bir ülke, herhangi bir devlet de ildir. Tarihi birikimimiz, co rafi ve kültürel derinli imiz, stratejik konumumuz Türkiye nin önemine ve itibar na yarafl r bir temsili gerektirmifltir. Yan bafl m zda yaflanan krizin büyüklü- ü ve krizi nas l yönetti imiz düflünülürse Ak Parti iktidar n n ilk bir y ldaki baflar s - n n tarihi bir baflar oldu u görülür. D fl politikada dinamik olmak, avantajlarla riskleri hesap etmek zorunday z. Son derece riskli küresel ve bölgesel sorunlarla yüz yüze olunan bir dönemde ifl bafl na geldik. En zor zamanlarda riskleri avantaja dönüfltürme konusunda hükümetimiz tarihi öneme sahip baflar lar elde etmifltir. Devlet ve toplum olarak üzerinde mutabakata vard m z Avrupa Birli i hedefine Türkiye Bülteni 7

10 DEVLET VE TOPLUM OLARAK ÜZER NDE MUTABAKATA VARDI IMIZ AVRUPA B RL HEDEF NE YÖNEL K OLARAK fibafiina GEL R GELMEZ YO UN B R GAYRET N Ç NE G RD K. yönelik olarak iflbafl na gelir gelmez yo un bir gayretin içine girdik. Kararl bir diplomatik faaliyetin yan nda, iç hukukumuzun AB normlar na uyumunu sa layacak ad mlar muhalefetin de takdirle and m z katk - s yla h zla att k. Bu katk dolay s yla muhalefet partisine ve milletvekillerine bir kere daha teflekkür ediyorum. AB hedefine yönelik bu ad mlar m z n heba olmayaca n samimiyetle ümit etmek istiyorum. Bu konuda Avrupal dostlar m zdan da ayn samimiyeti bekliyorum. Türkiye yi içine almakta tereddüt eden bir AB kendi zeminini, kendi ilkelerini inkar etmifl olur. Türkiye nin üyeli i AB yi ekonomik bir birlik olman n ötesine tafl yacak en önemli ad md r. AB siyasi ve stratejik bir misyona sahip olmak istiyorsa Türkiye den vazgeçemez. Hep söylüyoruz, bir kez daha söyleyelim, AB ye tam üyelik Türkiye nin stratejik hedefidir ama Aral k 2004 dünyan n sonu da de ildir. Türkiye demokratikleflme ve tam hukuk devleti olma yönündeki ad mlar n kendi toplumu için ve kendi iradesiyle atmaya devam edecektir. D fl politika meselelerinde iktidar ve muhalefet iç politik çekiflmeleri b rakarak birlikte hareket etmelidir. Bugüne kadar bu hassasiyet bir ölçüde gösterilmifltir ama, ço- u zaman iç politik kayg larla, içeride siyaset üretemeyenler zaman zaman milli meseleler üzerinden de seçmene selam politikalar gütmüfllerdir. Bugün de ne yaz k ki, böyle olaylar yafl yoruz. Evet, K br s meselesi milli meselemizdir. K br s bu günün meselesi olarak kimse siyaset malzemesi, hamaset konusu yapamaz. Her kim bu yanl fl yaparsa alt nda kal r ve tarihe karfl mahcup olur. Biz K br s meselesinin samimiyetle çözümüne dönük bir yaklafl m içinde olduk. Ne var ki, bizim iktidar m z henüz bir y ll k bir iktidard r. Bu süreçte en çok ifade etti imiz kavram "çözüm" olmufltur. Çözüme katk verecek bütün taraflar K br s hassasiyetimizi do ru yorumlamak durumundad r. Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti seçimleri de çözüm yolunda yol gösterici olmufltur. Dünyada bir çok devletin seçimleri kimseyi ilgilendirmezken Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde yap lan seçimlerle bu devleti tan mayan herkes ilgilenme ihtiyac duymufltur. fiimdi önümüzde iyi de erlendirilmesi gereken kritik bir müzakere süreci var. Bu sürecin uzlafl temelinde de erlendirilmesi gerekir. Tek tarafl iyi niyet, tek tarafl özveri istenirse çözümden uzaklafl rs n z. Adil ve kal c bir çözüm için Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ortak bir irade beyan etmifltir. Sadece beyan etmekle kalmad k, gerekli siyasi iradeyi de ortaya koyduk. BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonuna olan deste imizi sürdürüyoruz, sürdürece iz. Çözüme katk da bulunmak isteyen taraflar K br s n gerçeklerini hesaba katacaklard r. Ümit ediyorum ki, uzlafl isteyen herkes bu sürecin iki taraf n r zas yla sonuçlanmas na katk sa layacakt r. K br s ta seçimler sonucunda ortaya ç kan iradeyi hesaba katmadan bir politika izlemenin imkan art k kalmam flt r. Hükümeti oluflturma sürecinin bir an önce tamamlanmas n ve K br s Türkleri nin temel haklar n ve kazan mlar n koruyacak çözüme yönelik müzakerelerin bafllat lmas n bekliyoruz y l n n sanc l bir y l k lan geliflmelerden biri de Irak meselesi olmufltur. Irak meselesinde ta bafl ndan beri dengeli bir siyaset izledik. Irak halk n n büyük ac lar yaflamas na engel olamad k ama, her aflamada do ru kararlar vermek için k l k rk yaran, ince eleyip s k dokuyan bir yol izledik. Uluslararas camia ikiye, üçe bölünürken, uluslararas örgütler büyük yara al rken Türkiye bu süreçte son derece dinamik bir d fl politika izleyerek bütün taraflarla temas halinde oldu. ABD, AB, slam Dünyas ve Ortado u daki bütün dinamiklerle temas halinde olduk. Yaflanan ac lar n tekrarlanmamas için, bu 8 Türkiye Bülteni

11 ülkenin normalleflmesi ve yeniden inflas için Irak n bütünlü üne her zeminde vurgu yapt k. Gelinen noktada flunu söylüyoruz, savafl de il bar fl kazanmas gerekiyor dünyan n. Bar fl kazanmad - n z sürece savafl devam ediyor ve fliddet üretiyor. Bar fl zemini sa lanmad kça savafl fliddet ve kötülük üreten kendi mant - n da beraberinde tafl yor. Irak halk n n bir an önce gelece ini görebilmesi gerekiyor. Irak a yap lan müdahalenin tarihi bak mdan anlaml bir netice vermesi Irak ta modern demokratik bir devletin temellerinin at lmas ve gelifltirilmesiyle mümkündür. Etnik esasta Irak taki bölünme ve kurumlaflmalar ve bunu yans tan bir devlet yap s, hem Irak hem de bölgeyi daha da istikrars zlaflt racak tehlikeli bir yönelifl olacakt r. Irak ta bar fl kazanmak isteyen herkes bu tehlikeyi görmek durumundad r. Türkiye, Irak n yeniden inflas na ve demokratik bir düzene kavuflmas na elinden gelen katk y sa layacakt r. YÜKSEK VE SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜME HIZI ARTIK YAKALANMIfiTIR YILINDA TÜRK YE 7,4 LÜK BÜYÜME ORANIYLA TÜM D KKATLER ÜZER NE ÇEKM fit R. Ekonomi Her f rsatta ekonomimizin önünün aç ld - n, geminin yüzmeye bafllad n ifade ediyorum. Türkiye ekonomisi, hem yurt içinde, hem de yurt d fl nda izleyenleri flaflk nl a u ratacak bir iyileflme e ilimine girmifltir. Ülkemizde y llarca ekonomik sorunlara yanl fl bir zaviyeden bak lm fl, Türkiye nin gerçeklerinden uzak, zenginliklerinden habersiz, insan unsurunu göz ard eden bir anlay fl ekonomi yönetimine hakim olmufltur. Yanl fl teflhisler ekonomik sorunlar içinden ç k lmaz bir hale getirmifl, günü kurtarmak, oy avc l yapmak, belli kesimlere flirin gözükmek için ülkemizin kaynaklar çarçur edilmifltir. ktidar yürüyüflümüz s ras nda Türkiye nin ekonomik gerçekleri bir bir incelenmifl, sorunlar nedenleriyle ve sonuçlar yla araflt r lm fl, çözüme yönelik çok ayr nt l politikalar üretilmifltir. Partimizin ve hükümetimizin ekonomi politikalar na bak ld nda, Cumhuriyet tarihindeki en ayr nt l, en sa l kl ve en kararl politikalar n bizim taraf m zdan ortaya kondu u görülecektir. Ekonomi yönetiminde köklü bir anlay fl de iflikli i gerçeklefltirilmifltir. Bizim ekonomik anlay fl m z n merkezinde insan m z n mutlulu u vard r. Masa bafl nda oturup ithal politikalar dayatmak yerine, sokaktaki, atölyedeki, fabrikadaki insan m z n derdine deva olacak yerli ve gerçekçi uygulamalar hayata geçirilmifltir. Hükümetimiz neyi hedeflediyse, neyin sözünü verdiyse onu kararl l kla gerçeklefltirmifl, sözünün arkas nda olmufltur. 59. Hükümet olarak milletimize ne söz verdiysek, bu sözlerimize sonuna kadar sad k oldu umuzu bir kere ifade ediyorum. Acil Eylem Plan m zda yer verdi imiz bu sözlerden 1 ayl k 14 faaliyetin tamam n, 3 ayl k 25 faaliyetin 23 ünü, 6 ayl k 39 faaliyetin 26 s n yerine getirmifl bulunuyoruz. Toplamda Acil Eylem Plan m zda öngördü ümüz 78 faaliyet hedefinin 63 adedine ulaflm fl bulunuyoruz. Y ll k hedeflerimizin bir k sm na henüz ulaflamam fl olmam z n nedeni, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Türk Ceza Kanunu gibi baz temel kanunlar n yasama sürecinin devam ediyor olmas d r. Türkiye art k flunu aç kça görmüfltür: Bir ekonomik program ne kadar mükemmel olursa olsun, önerileri, tespitleri ve uygulamalar ne kadar gerçekçi olursa olsun, arkas nda tam bir politik destek, güven ve istikrar yoksa, baflar flans da yoktur. Ekonomik program m z arkas na halk n gücünü, deste ini, güvenini alm fl, yoksulun, yetimin, dar gelirlinin duas n alm fl, bunu kararl l k ve istikrarla harmanlayarak adeta baflar ya kilitlenmifltir. Türkiye ekonomik alanda bugüne kadar onlarca hayal k r kl yaflam flt r. Ülkemizin ve vatandafllar m z n yeni hayal k r kl klar - na, yeni ümitsizliklere tahammülü kalma- Türkiye Bülteni 97

12 TÜRK YE EKONOM S HÜKÜMET M ZLE BÜYÜK B R RÜZGAR YAKALAMIfiTIR. TOPLUMUN HER KES M, fiç LER, fiverenler, EMEKL LER, SANAY C LER, TÜCCARLAR, S V L TOPLUM ÖRGÜTLER, TÜM KURUMLAR VE KURULUfiLAR TAM B R UYUM Ç NDE BAfiARIYA DO RU LERLEMEKTED R. 10 Türkiye Bülteni m flt r. Türkiye nin baflar dan baflka flans, baflarmaktan baflka alternatifi bulunmamaktad r. Türkiye ekonomisi hükümetimizle büyük bir rüzgar yakalam flt r. Toplumun her kesimi, iflçiler, iflverenler, emekliler, sanayiciler, tüccarlar, sivil toplum örgütleri, tüm kurumlar ve kurulufllar tam bir uyum içinde baflar ya do ru ilerlemektedir. Enflasyonla mücadeledeki performans m z, ekonomik program m z n baflar s n n en somut göstergesi olmufltur y l nda ayl k TEFE ve TÜFE oranlar nda arka arkaya rekorlar k - r lm flt r. Y l sonu için belirledi imiz y ll k yüzde 20 hedefini tutturaca m z, hatta bunun da alt nda bir oran elde edece imiz art k bellidir y l nda y ll k enflasyon hedefimiz yüzde 12 olarak belirlenmifltir. Bu oran 2005 y l nda tek haneli rakamlara düflecek, enflasyon oranlar nda Avrupa Birli i standard na böylece ulafl lm fl olacakt r. Enflasyonla mücadelede elde etti imiz baflar n n do al bir sonucu olarak bugün Türkiye art k paras ndan s f r atmay gündemine alm fl bulunmaktad r y l itibariyle param zdan alt s f r at lmas konusundaki çal flmalar bafllat lm flt r. Bütçe disiplini hükümetimizin öncelikleri aras nda yer alm flt r. Bu amaçla yüzde 6,5 olarak ortaya koydu umuz faiz d fl fazla hedefimizden taviz verilmemifltir. Bu y l bu orana ulafl yoruz, gelecek y l da ayn oran tutturmak hedeflerimiz aras nda yer almaktad r. Yüzde 6,5 faiz d fl fazla hedefimize ulafl yoruz ve gelecek sene de, yine, ayn oranda, yüzde 6,5 faiz d fl fazla hedefiyle uyumlu bir bütçe ortaya koyduk. Ne zaman ekonomik programdan bahsedilse, herhalde fark ndas n zd r faiz d fl fazlaya önemli bir vurgu yap l r. Faiz d fl fazla genel anlam yla bütçenin borç ödeme gücünü gösterdi i gibi, bir baflka fleyi daha gösteriyor. Faiz d fl fazla demek, bu miktar kesinlikle borç ödeme d fl nda kullan lamaz demektir. Bir düflünün, ya kullanabilseydik? Acaba o zaman büyüme yüzde kaç olurdu? Yeri gelmiflken flunu da söylemek durumunday m: E er bu bütçenin yüzde 6.5 ini halk m z n refah için kullanam yorsak; biliniz ki bunun müsebbibleri, geçmiflte ülkeyi bu kadar borçland ran ve bu borç yükünü bugünlere aktaranlard r. fiu anda görüflülmekte olan bütçemiz, bu faiz d fl fazla oran yla tam olarak örtüflen bir bütçedir ve bir ülkenin, arka arkaya iki y l, bu kadar yüksek bir faiz d fl fazla verebilmesi, dünya tarihinde çok azd r. Faizlerdeki düflüfl 2003 y l nda da h zla devam etmifltir nin 1 Kas m nda Hazine bonolar n n y ll k bileflik faizi yüzde 66 idi. Bugün bu oran yüzde 26 d r. fiunu özellikle dikkatinize sunmak istiyorum: Ekim 2002 de reel faiz yüzde 34 iken, bu rakam bugün yüzde 12.5 lara kadar inmifltir. Kamu borcumuzun gayri safî millî hâs - laya oran, 2001 y l n n sonunda, yüzde 92'ye kadar ç km flken bu y l sonu itibariyle yüzde 71 seviyelerine düflürülmüfltür. Bu oran önümüzdeki y llarda yüzde 60 lar seviyesine düflecektir. Bir yandan bu faizler düflerken, bir yandan da borçlanma vadeleri uzam flt r. Hem iç borçlanmada hem d fl borçlanmada, Türkiye, art k, daha uzun vadelerle borçlanabilmektedir. Seçimden önce, dokuz aydan daha fazla iç borçlanma yapamayan Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, bugün rahatl kla iç piyasada iki y l vadeyle ve Türk liras baz nda borçlanabilmektedir. Yurtd fl ndaki tahvillerimize olan ilgi Türkiye ekonomisindeki de iflimin en somut göstergesi olmufltur. Tahvillerimiz uluslararas piyasada aranan ka tlar haline gelmifl, faiz oranlar h zla düflmüfltür. Bu arada sizlere dünyan n en itibarl borçlanma kriterlerinden olan "Uluslararas Piyasalarda Borçlanma Risk Primi"nin sonuçlar ndan da bahsetmek isterim. Bu kritere göre 1 Kas m 2002 de Türkiye borçlanma risk primi yüzde 8 iken, bugün bu oran befl

13 y ll k borçlanmada yüzde 2.5 a, 30 y la varan borçlanmada yüzde 3.5 a düflmüfltür. Yüksek ve sürdürülebilir büyüme h z art k yakalanm flt r y l nda Türkiye 7,4 lük büyüme oran yla tüm dikkatleri üzerine çekmifltir y l nda hedef yüzde 5 olarak belirlenmiflken, bu hedefin de afl labilece i belli olmufltur hedefimiz de yine yüzde 5 olarak belirlenmifltir. Y l n ilk yar s nda GSY H yüzde 5.8 artm fl ve ilk dokuz ayda sanayide yüzde 6.8, hizmetler sektöründe yüzde 4.9 büyüme yaflanm flt r. Az çok ekonomik verilerle hafl r neflir olan herkes bilir ki. Enflasyonla mücadele edilirken ayn zamanda büyümeyi gerçeklefltirmek çok zordur. Çünkü enflasyonla mücadele piyasalara durgunluk getirir, talebi k sar, iflsizli i körükler ve büyümeyi durdurur. Oysa bizim dönemimizde hem enflasyonla mücadelede büyük baflar elde edilmifl, hem yüzde 5 seviyesinde ciddi bir büyüme sa lanm fl, piyasalar canlanm fl, iflsizlik artmad gibi az da olsa azalm flt r. Y ll k büyüme hedefimizde bir sapma olmayaca ortaya ç km fl durumdad r. 17 Aral k tarihi itibariyle T M rakamlar - na göre toplam ihracat m z 45.4 milyar dolara ulaflm fl bulunuyor. Sadece ekim ay ndaki ihracat m z 4 milyar milyon dolard r ki, bu rakam 1981 y l n n toplam ihracat n n üzerindeki bir rakamd r y l Ocak-Eylül döneminde ithalat - m z yüzde 34.5 art flla 49 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. thalat ve ihracattaki bu geliflmelerin ard ndan d fl ticaret hacmimizin y l sonu itibariyle 115 milyar dolar aflmas beklenmektedir. Buna karfl l k ilk dokuz ay itibariyle ihracat n ithalat karfl lama oran yüzde 68.5 civar ndad r ve bu rakam bir önceki y l n oranlar yla ayn seviyededir. thalat n artt do rudur; fakat ithalat içerisinde tüketim mallar n n oran yüzde 11 ler civar ndad r. Di er ithalat kalemleri ara mal ve hammadde ihtiyac n karfl lamaya dönüktür ve ihraç mallar n n üretiminde kullan lmaktad r. Bu göstergeler Türkiye nin d fl ticaret konusunda dengeli ve güvenilir bir çizgi izledi inin aç k ispat d r. Ekonominin çarklar n n sa l kl ifllemeye devam etmesiyle birlikte d fl ticaret aç yavafl yavafl kapanacak, ihracat rakamlar m zla ithalat rakamlar m z aras nda bir denge kurulacakt r. Bunu sa lamak üzere flu geçen 13 ayl k sürede tam 60 ülkeye ifl adamlar m zla birlikte geziler düzenledik. kili temaslar m zla ihracatç lar m z n önüne yeni ufuklar açacak geliflmeler kaydettik. hracattaki art fl, arkadan gelecek as l büyük d fl sat m patlamas n n habercisi, göstergesidir. Bu konuda özel sektör temsilcilerimizle birlikte Cumhuriyet tarihinin en dinamik performans n, en verimli iflbirli ini ortaya koydu umuz ortadad r, bu devam edecektir. Bütün bu göstergeler ortada; ama akla bir soru geliyor: Bizim bütün bu ekonomik göstergelerimiz aras nda hiç mi olumsuz bir gösterge yok? Var y l bütçesi için öngörülen bütçe aç y l sonunda öngörülenden daha düflük gerçekleflti. flte tutturamad m z hesap sadece budur! Bu hesab tutturamamaktan mutlu oldu umuzu söylememe bile gerek yok san r m. Ekonomide k sa sürede elde etti imiz baflar yabanc yat r mc lar n ilgisini Türkiye ye yöneltmifltir. Yabanc sermayeyi ülkemize çekebilmek için yo un bir çal flma program ortaya konulmufltur. Bu konuda önemli mesafeler katedilmifltir. Türkiye nin yabanc yat r m cenneti olabilmesi için önündeki engeller tek tek temizlenmektedir. IMF ve Dünya Bankas ile iliflkilerde tam bir de iflim yaflanm flt r. Türkiye iliflkilerde edilgen de il, etkin bir rol almaya bafllam flt r. liflkiler karfl l kl anlay fl ve Türkiye gerçekleri fl nda yürütülmektedir. mzalad - m z Niyet Mektuplar geçmifltekilerden çok farkl bir tarzda ele al nmaktad r. Yeri gelmiflken kimi çevrelerin "AK Parti zaten iyi iflleyen bir ekonomik program devralm flt r" fleklindeki elefltirilerine de de inmek istiyorum. Her fleyden önce May s 2001 de IMF ye verilen niyet mektubuyla bafllayan "Güçlü Ekonomiye Geçifl Program " yeni bir program de ildir. Zaten May s 2001 tarihli niyet mektubunun bafllang c nda da "Bu program eski program n devam d r" denmektedir. Getirdi i yenilik nedir? Sadece kur politikas de ifltirilmifltir. Kald ki bu program yürütülememifl ve IMF ile fiubat Türkiye Bülteni 11

14 YILINDA BÜTÇEDE TARIMSAL DESTEKLEMEYE AYRILAN PAY 1.8 KATR LYON TL KEN, BU RAKAM 2003 YILINDA 2.8 KATR LYONA, 2004 YILI BÜTÇES NDE SE 3.7 KATR LYONA ÇIKARILMIfiTIR. Türkiye Bülteni 2002 de yeni üç y ll k bir program imzalanm flt r. Peki biz ne yapt k? Gelir gelmez IMF ile bu program yeniden masaya yat rd k. Bize göre programda mutlaka revize edilmesi gereken bölümler ve mutlaka eklenmesi gereken hususlar vard. Çünkü o programda halk yoktu; halk n geçim derdi ve problemleri görmezden gelinmiflti. Biz bunlar sa lad k. Türkiye uzun süredir IMF programlar n uygulamaktad r. Ancak bugüne kadar her yap lan program, herhangi bir kriz veya k r lma noktas na gelindi inde ask ya al nm fl, yeni programlar yap lm flt r. Biz ise pazarl m z, mücadelemizi en baflta yapar z ve bir kere de alt na imzam z att ktan sonra mutlaka o imzam - za sahip ç kar z. Bizim program m z n baflar s buradad r. Yan bafl m zda cereyan eden Irak olay gibi büyük krizleri dahi ustal kla yöneterek programa zarar vermemesini sa lad k. Yani biz siyaseti iyi yönetti imiz için ekonomide de iyi neticeler elte ettik. Yoksa hiçbir fley kendili inden olmufl de ildir. Geçmifl zamanlarda da hükümetler vard ; ama onlar en ufak bir çalkant ya, en küçük bir krize teslim oldular. Biz onlar n gitti i yoldan gitmiyoruz. Bak n z bu y l içinde IMF den 1.7 milyar dolar borç al nacak, buna karfl l k 2.7 milyar dolar ödeme yap lacakt r. Türkiye art k ald borçtan fazlas n ödeyecek bir ekonomik seviye kazanm fl durumdad r. Nitekim 2005 y l ndan itibaren Türkiye IMF le kredi boyutlu iliflkisini sona erdirmeyi hedeflemektedir. Amaç, ekonomide günü kurtarmak de il, Türkiye yi haketti i sayg n konuma ulaflt rmakt r. Biliyorsunuz insan unutkand r; baz fleyleri biz bile unuttuk. Ben bu bütçe konuflmas vesilesiyle sizlere bunlardan kimini hat rlatmak istiyorum. Hat rlay n, hani gün geçmiyordu ki kamu çal flanlar sokaklara dökülüp eylem yapmas n. Amaçlar "zorunlu tasarruf" ad alt nda ücretlerinden kendilerine sorulmadan kesilen paralar ve o paralar n nemalar n alabilmekti. Bu devletin kronikleflmifl sorunlar ndan biri haline gelmiflti. Biz bu meseleyi kökünden söküp att k. Taraflarla anlaflarak... Bu "taraflarla anlaflma" kavram baflta muhalefet partimiz olmak üzere baz lar na bir fley ifade etmeyebilir. Oysa bizim siyaset anlay fl m z n ana eksenlerinden birisidir. Evet, taraflarla anlaflarak, tam 5 milyon çal flan m z ilgilendiren bu meseleyi çözdük ve ülkenin gündeminden kald rd k. Çal flanlar n bu fondaki Ana para+nema ile birlikte 11.4 katrilyona ulaflan alaca n n, 1.4 katrilyonluk ana paras n hemen ödedik. Nemalar ise, TÜ- FE+gelir getirecek flekilde taksitlendirerek 2006 y l n n sonunda bitecek flekilde planlad k. Bu ba lamda gerçeklefltirilen ikinci bir husus ise, Tar msal desteklemeye yapt - m z katk d r. Bak n z 2002 y l nda bütçede tar msal desteklemeye ayr lan pay 1.8 katrilyon TL iken, bu rakam 2003 y l nda 2.8 katrilyona, 2004 y l bütçesinde ise 3.7 katrilyona ç kar lm flt r. Çiftçilere ucuz mazot temini de bu fas ldan yerine getirilmifl olup, bir seçim vaadi de böylece gerçeklefltirilmifltir. Yap lan bir baflka iyilefltirme ise, Ziraat Bankas borçlar n n yeniden yap land r lmas d r. Bu kapsamda tam aileyi ilgilendiren 2.9 katrilyonluk çiftçi borçlar yeniden yap land r larak 1.6 katrilyona indirilmifltir aile müracaat ederek 1.6 katrilyonun 1.4 katrilyonunu ödeme plan na ba lam fl olup, bu çiftçi aileleri her f rsatta hükümetimize teflekkür etmektedir. Bu uygulama da Ziraat Odalar Birli i ile anlafl larak yap lm fl bir uygulamad r. fiimdi, 2004 y l bütçesinin çal flmalar n yapt m z bir s rada size bir müjde vermek istiyorum. Bütçe çerçevesi içinde kal narak, 2004 y l nda hem Ziraat Bankas, hem Halk Bankas çiftçi ve esnaf kredilerine yüzde 25 faiz uygulayacakt r. Bunun ne anlama geldi inin daha iyi anlafl lmas için sizlere

15 Ekim 2002 rakamlar n hat rlatmak istiyorum. Ekim 2002 de Halk Bankas n n bu tür kredilere uygulad faiz yüzde 52, Ziraat Bankas n n uygulad faiz ise yüzde 65 idi. Bu arada 2002 y lbafl nda Halk Bankas n n esnafa kulland rd kredi miktar 153 trilyon iken, bu rakam flu anda 659 trilyona ulaflm fl, 2004 y l nda ise 1.4 katrilyona ulaflmas planlanm flt r. Yetmedi, halk ma bir müjdem daha var: Önümüzdeki sezona ait Do rudan Gelir Deste i nin yüzde 50 si Aral k ay dahil önümüzdeki 4 ayda ödenmifl olacakt r. Sadece Aral k ay nda 540 trilyon ödeme yap - lacak, 4 ayda ödenecek miktar 1.3 katrilyona ulaflacakt r. Bu amaçla yap sal reformlara h z verilmifltir. Türkiye bugüne kadar yürümesini engelleyen prangalar ndan art k kurtulmufltur y l, Türkiye nin daha h zl koflaca, daha çok engeli aflaca bir y l olacakt r. Görüldü ü gibi elde etti imiz baflar - n n sosyal boyutu olmad n iddia edenler insafs zl k etmektedirler y l nda da sosyal politikalara a rl k verilmifl, özellikle dar gelirli ve yoksul kesimlerin rahat bir nefes alabilmesi hedeflenmifltir. Bu çerçevede yap lanlar sadece bu sayd klar m zdan ibaret de de ildir. Emeklilerimize yüzde 150 ye varan oranlarda iyilefltirme yap lm flt r. Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Fonu na bu y l ilk defa bütçeden 327 trilyon TL. ayr lm flt r y l nda da fona 380 trilyon ödenek ayr lmas öngörülmektedir. Fonun toplam harcamas 2003 te 1,1 katrilyon olmufltur te bu miktar 1,4 katrilyon civar nda olacakt r. 1,5 milyon aileye 800 bin ton kömür yard m uygulamas devam etmektedir. Asgari ücretin azami sefalet ücreti olmaktan ç k p insanca bir yaflam ücretine dönüfltürülmesi için çal flmalar m z sürmektedir. flsizlik oranlar düflme e ilimine girmifltir. Özel sektördeki canlanman n da etkisiyle iflsizlik oranlar n n 2004 y l nda önemli oranda düflece i görülmektedir. Tar m Di er bütün sektörlerde büyüme yaflan rken, tar m sektöründe yüzde 0.5 gerileme oldu u do rudur; ancak çok uzun y llard r ihmale u ram fl olan Türk tar m n n yap s gere i 13 ay gibi k sa bir zaman içerisinde sorunlar ndan tamamen ar nd r lmas mümkün de ildir. Nüfusumuzun çok önemli bir k sm n n ekme ini kazand bu sektörümüz asla ihmal edilmifl de ildir; çok büyük bir güvenle söylüyorum ki k sa zamanda bu sektörde de önemli ilerlemeler sa lad m z hep birlikte görece iz. Kimsenin gözünü boyamaya çal flm yoruz; siyaset biliminin ça dafl normlar içerisinde Türkiye nin sorunlar na gerçekçi çözümler getirme u rafl içerisindeyiz. SOSYAL YARDIMLAfiMA VE DAYANIfiMAYI TEfiV K FONU NA BU YIL LK DEFA BÜTÇEDEN 327 TR LYON TL. AYRILMIfiTIR YILINDA DA FONA 380 TR LYON ÖDENEK AYRILMASI ÖNGÖRÜLMEKTED R. FONUN TOPLAM HARCAMASI 2003 TE 1,1 KATR LYON OLMUfiTUR TE BU M KTAR 1,4 KATR LYON C VARINDA OLACAKTIR. Türkiye nüfusunun yüzde 40 n n karn n doyurdu u tar m sektörünü ihmal ederek bir ekonomiyi tamamen sa l na kavuflturamayaca m z n da bilinci içerisindeyiz. Az önce söyledi im gibi çiftçilerimize yönelik mazot ve do rudan gelir deste i ödemeleri 2003 y l nda baflar yla yürütülmüfltür. Çiftçi borçlar m z yeniden yap land r larak tar m kesiminin haciz k skac ndan kurtar lmas sa lanm flt r. Biz her gün milletimizle bir araday z; köylümüzle, çiftçimizle, tar m üreticilerimizle birlikteyiz, onlar n nabz n n nerede att n da yak ndan biliyoruz. Onlar Türkiye nin gelece inden fazlas yla umutlular ve bize güvenlerini yeniden ortaya koymaya da haz rlar. Göreve geldi imiz günden beri ekonomik durumumuzun gerektirdi i hassasiyeti gözeterek ve mali disiplinden taviz vermeden s k bütçe uygulamalar na devam ediyoruz. Bütçe harcamalar nda hedefin afl lmas - Türkiye Bülteni 13

16 na neden olan ödenek üstü harcamalara son verilmifltir. Yat r m program n n rasyonellefltirilmesi ile kamu yat r m harcamalar nda israf n önüne geçilmeye çal fl lm flt r. fl YAPTI IMIZ YEN YASAL DÜZENLEMEYLE fi RKET KURMAK Ç N GEREKL BÜROKRAS Y AZALTTIK; ESK DEN 19 AYRI filemden GEÇMEK GEREK RKEN, fi MD TOPLAM 3 filem GERÇEKLEfiT RMEN Z YETERL OLMAKTADIR. dünyam z n talepleri de göz önüne al narak mali milat uygulamas kald r lm fl, vergi sisteminin reforme edilmesi çal flmalar na bafllanm flt r. Hayata geçirilen Vergi Bar fl Projesi yle, do ru düzenleme ve uygulamaya mükelleflerin ne kadar do ru tepkiler verdi i gerçe ini ortaya koymufltur. Vergi oranlar n düflürme ve vergiyi tabana yayma hedefleri do rultusunda; kurumlar üzerindeki vergi yükü yüzde 65 den yüzde 45 e indirilmifl, vergi taban n n geniflletilmesi için gerekli çal flmalar ve mevzuat düzenlemeleri yap lm flt r. Vatandafllar m z n e itim ve sa l k harcamalar n n bir k sm n vergi matrah ndan indirebilmesine imkan sa lanm flt r. Dar gelirli vatandafllar m z n tüketim kal plar içinde önemli paya sahip olan temel g da ve ilaçta KDV indirimine gidilmifltir. I Ocak 2004 tarihinden itibaren çok önemli bir yenilik olarak enflasyon muhasebesine geçifl sa lanacakt r. Ayr ca bankac l k alan nda yaflanan olumsuzluklar n önüne geçmek ve dünya ölçe inde rekabet edebilir sa l kl bir bankac l k sisteminin oluflturulmas amac yla bafllatt m z yap - sal düzenlemeler de bu y l içinde tamamlanacakt r. Sanayi ve Ticaret Türkiye nin yaflad kriz dönemleri boyunca kaderlerine terkedilen sanayi ve ticaret sektörlerinin birikmifl problemlerini çözebilmek için k sa bir zaman içinde bir çok çal flma yürüttük. Bu çerçevede, y l n ilk on ayl k döneminde hektar büyüklü ünde 68 adet organize sanayi bölgesi projesi ile iflyerinden müteflekkil 102 adet küçük sanayi sitesinin yap m na destek verilmifltir. Sanayiimizin teknoloji aç n kapatabilmek amac yla AR-GE yat r mlar na h z verilmifl, bu alanda önemli bir altyap hizmeti sa layan Teknoloji Gelifltirme Bölgesi say - s n n 12 ye ç kar lmas sa lanm flt r. KOB lerin desteklenmesi hükümet olarak üstünde hassasiyetle durdu umuz konulardan biridir. Bu hassasiyetin bir gere i olarak KOSGEB destek mekanizmas gözden geçirilmifl ve yeni bir KOSGEB Destekleri Yönetmeli i ç kar lm flt r. Bu yönetmelikle daha önce 8 olan destek türü, 22 ana bafll k alt nda 38 desten türüne ç kar lm fl ve bugüne kadar KOB lere bu çerçevede 56 trilyon liral k destek sa lanm flt r. Yapt m z yeni yasal düzenlemeyle flirket kurmak için gerekli bürokrasiyi azaltt k; eskiden 19 ayr ifllemden geçmek gerekirken, flimdi toplam 3 ifllem gerçeklefltirmeniz yeterli olmaktad r. Tüketicilerimizi dünyan n en geliflmifl tüketim standartlar na kavuflturan teknik ve yasal düzenlemeler de yine bu dönemde gerçeklefltirilmifltir ailemizin kredi kart ma duriyetlerine son verilmifltir. Göreve geldi imizde büyük bir icrahaciz bask s alt nda olan ve bir k sm da maalesef iflyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarlar m z n kredi borçlar makul ölçülerde yeniden yap land r larak nefes almalar sa lanm flt r. Çal flma hayat 6 ay önce yürürlü e giren yeni fl Yasam z, bir yandan çal flanlar n haklar n koruyan, di er yandan yeni istihdam üretmeye imkan haz rlayan normlar içermektedir. flsizlik ekonomimizin önündeki en önemli sorunlardan biridir ve hükümet olarak önümüzdeki y l iflsizlikle mücadele y - l olarak görüyoruz. Piyasalar n canlanmas, yabanc sermaye giriflinin h zlanmas ve içeride ve d flar da oluflacak talep art fl yla birlikte oluflan yeni istihdam katlanarak artacak ve iflsizlerimiz birer birer ifl sahibi olmaya bafllayacaklard r. 14 Türkiye Bülteni

17 stihdam konusunda kamu imkanlar oldukça s n rl d r; bu bak mdan özel sektörümüzün istihdam artt racak yeni at l mlar içerisinde olmas n da büyük bir memnuniyetle izliyoruz. Bu konuda her türlü deste i kendilerine gösteriyoruz, göstermeye de devam edece iz. Biz kalk nmay bütün yurt sath na ve toplumun bütün kesimlerine hakça yaymak ve halk m z büyük flehirlere yo un bir flekilde göç etmekten kurtarmak istiyoruz. Bu çerçevede, baflta Do u ve Güneydo u Anadolu bölgeleri olmak üzere ekonomik aç dan geri kalm fl yörelerde yat r mlar n teflvik edilmesi hususu Hükümetimizin üzerinde durdu u ve destekledi i öncelikli konular aras nda yer almaktad r. Hükümet olarak, kifli bafl na milli geliri 1500 dolar n alt nda kalan geri kalm fl illerimizdeki ilave istihdama yönelik yat - r mlara büyük kolayl klar getiriyoruz. Yeni düzenlemeyle, geri kalm fl bölgelerimizde hat safhaya varan iflsizlik sorununa da önemli ölçüde çözüm getirilecektir. Enerji Bizden önceki hükümetler döneminde kördü üm haline gelen enerji meselelerini birer birer çözüme kavuflturuyoruz. Türkiye ile Rusya aras nda uzun ve çetin do algaz müzakereleri Türkiye nin istedi i gibi sonuçlanm flt r. Bu tarihi anlaflmayla özellikle sanayimizin gelece ini tehdit eden bir tehlike bertaraf edilmifltir. Rusya dan al nan do algaz n fiyat rekabet edilebilir bir düzeye çekilmifltir. Petrol ve do algaza ba l elektrik üretimi oranlar n düflürüyor, buna karfl l k yerli kömür ve hidrolikten elektrik üretimini de art r yoruz. Bu sayede y ll k 10 milyar kilovatsaatlik ithal kaynak yerli kaynakla ikame edilmektedir. ktidara geldi imiz günden bu yana elektri e zam yapmad k. Zam yapmak bir yana indirim yapt k. Fatura bafl na kesilen güç bedeli uygulamas na son verdik. Meskenlerde 150 kilovatsaati aflan her kilovatsat için yüzde 50 zaml tarife uygulamas na son verdik. 1 Kas m 2003 tarihinden itibaren Sanayii elektiri ine yüzde 5 oran nda indirim yapt k. Türkiye de ilk kez do algazda indirim sa lanm fl, meskenlerde yüzde 15.31, iflyerlerinde yüzde indirim yap lm flt r. Do algaz tüketimi yüzde 25 oran nda artarken, Organize Sanayi bölgelerine ayr ca yüzde 4 oran nda indirim sa lanm flt r. Ayr ca, tar msal sulama hizmeti verecek 9 baraj bu y l içinde bitirilmifl, enerji sektöründe 4 barajda enerji üretimine geçilmifl, 3 baraj da Aral k ay içinde enerji üretimine geçecektir. 80 YILDA YAPILAN YOLUN YARISINI CUMHUR YET DÖNEM N N EN DÜfiÜK ÖDENE LE 8 AYDA TAMAMLAYARAK, 1600 K LOMETRE BÖLÜNMÜfi, 364 K LOMETRE TEK ST KAMETL YOL YAPTIK. Bay nd rl k Hükümetimiz önemli bir rekora de bay nd rl k alan nda imza atm flt r. 80 y lda yap lan yolun yar s n Cumhuriyet döneminin en düflük ödene i ile 8 ayda tamamlayarak, 1600 kilometre bölünmüfl, 364 kilometre tek istikametli yol yapt k. Bu yollar sayesinde 9 günlük bayram tatili de dahil olmak üzere trafik kazalar nda önemli bir say sal azalma gerçekleflmifltir y l içinde bölünmüfl yol yap mlar için yurt sath na yay lm fl 100 ün üzerinde proje yürütülecektir. Yine Bay nd rl k alan nda en önem verdi imiz konulardan biri de konut üretimi ve planl kentleflme olmufltur. Hükümetimiz 2003 y l sonuna kadar, sosyal donat ve alt yap lar ile birlikte infla etti i konutun ihalesi yap lm flt r, 2004 y l sonuna kadar toplam konut daha ilave edecektir. Bu konutlar n bedellerinin yüzde lik k sm peflin, geriye kalan 10 y l gibi uzun vadeye yay lacak, vatandafllar m z bu sayede rahatl kla konut sahibi olabilecektir. Ulaflt rma Geçti imiz y l itibariyle ulaflt rma ve telekomünikasyon alanlar nda da önemli ça- Türkiye Bülteni 15

18 l flmalar gerçeklefltirilmifltir. Her iki faaliyet alan nda da Türkiye nin ça dafl bir çizgi yakalamas için büyük bir gayret içerisindeyiz. Sektörün büyük ihtiyaç duydu u Karayolu Tafl ma Kanunu Meclisimiz taraf ndan kabul edilmifl, bu kanunun yürürlü e girmesiyle bu alanda büyük bir boflluk doldurulmufltur. Di er ulafl m araçlar na göre daha ekonomik ve güvenli olan demiryolu tafl mac l alan nda da önemli projeler bafllatm fl durumday z. stanbul un iki yakas n birbirine ba layacak olan ve inflaat na 2004 y l n n ilk aylar nda bafllanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi, özellikle stanbul trafi i için devrim niteli inde bir yenilik olacakt r. stanbul-ankara aras ndaki yolculuk süresini ilk etapta 5 saate, ikinci etapta 3 saat 10 dakikaya indirecek olan demiryolu rehabilitasyon çal flmalar n 2003 y l içinde bafllatm fl bulunuyoruz y l sonunda stanbul-ankara aras n 3 saat 10 dakikada alabilece iz. sterseniz flimdiden tren biletleri için rezervasyonunuzu da yapt rabilirsiniz. Ayr ca y lda 24 milyon dolarl k bir kayna n yurt içinde kalmas n sa layacak bir projeyle, Kardemir in yerli ray üretimine bafllamas n sa lad k. Havayolu tafl mac l n n yayg nlaflt r lmas amac yla da önemli giriflimlerde bulunuyoruz. Gerek sivil hava yolu tafl mac l - n n desteklenmesi, gerekse mevcut hava tafl mac l n n genifl halk kesimlerinin faydalanabilece i ekonomik flartlara kavuflturulmas amac yla önemli düzenlemeler yapt k, yap yoruz. Denizyolu tafl mac l n özendirmek ve gelifltirmek için limanlar m z n fiyat tarifeleri düflürülmüfl, özel denizcilik çal flmalar n n önünün aç lmas amac yla özellefltirme çal flmalar na öncelik verilmifltir. Telekomünikasyon alan nda gerek telefon, gerek internet hatlar n n gelifltirilmesi ve yayg nlaflt r lmas amac yla ülkemizi dünyan n di er geliflmifl ülkelerinden geride b rakmayacak ad mlar at yoruz. Bu gerçekten hareketle, Türk Telekom un yürüttü ü hizmetlerin ülkemiz için giderek daha hayati bir fonksiyon kazand n vurgulamak istiyorum. ADSL projesiyle birlikte internet kullan c lar m z mevcut sisteme göre yaklafl k 40 kat daha h zl internet imkan na zaman s n r olmaks z n kavuflmufl oluyorlar. Türk Telekom ile Milli e itim Bakanl aras nda yap lan bir protokolle tam 40 bin okulumuza h zl internet imkan sa l yoruz. Çal flmalar na ça a uygun bir ivme kazand - ran Türk Telekom, bu senenin ilk on ay nda, geçen senenin ayn dönemine göre kârl l - n yüzde 27, gelirlerini ise 25 artt rm flt r. E itim Geçen y l içerisinde gelece imizin teminat olarak gördü ümüz çocuklar m z n e itimi alan nda da önemli projeler ve yap sal düzenlemeler yapt k ö retim y l nda yaklafl k 10 milyon ilkö retim ö rencisine ücretsiz kitap da t lm flt r. E itime Yüzde Yüz Destek Kampanyas çerçevesinde özel sektörün e itime katk s sa lanm flt r. Milli E itim Bakanl ile UNICEF iflbirli inde k z çocuklar n n e itim f rsatlar - n n art r lmas amac yla çal flmalar bafllat lm flt r. E itim kalitesinin artt r lmas, okul d fl e itim imkanlar n n gelifltirilmesi ve çocuklar m z gelece e haz rlayacak donan m n sa lanmas amac yla önemli haz rl klar içerisindeyiz, bunlar da k sa zaman içerisinde aç klanacakt r. Sa l k nsana hizmeti her fleyin üzerinde tutan bir hükümet olarak, sa l kla ilgili ihtiyaçlar n ne kadar vazgeçilmez ihtiyaçlar oldu unun fark nday z. Bu ihtiyaçlar hakk yla karfl layabilmek için sa l k sistemimizi ve ülkemizin genel sa l k göstergelerini ça dafl seviyeye ç karmak üzere "Sa l kta Dönüflüm Program "n haz rlad k. Bu programla inflallah insanlar m z n ücret ödeme güçlükleri yüzünden hastanelerde rehin tutulmas ay b na son veriyoruz. Yine bu programla SSK, Ba -Kur ve Emekli Sand na tâbi hastalar m z bütün 16 Türkiye Bülteni

19 sa l k oca, dispanser ve hastanelerimizden faydalanabilecekler. Ayr ca memur, emekli, dul ve yetimlerimize özel sa l k kurulufllar ndan yararlanma yolu da aç lm fl, vatandafllar m z n hakettikleri sa l k hizmetini istedikleri sa l k kuruluflundan almalar na imkan sa lanm flt r. Çeflitli s k nt lara neden oldu unu tespit etti imiz, "Mecburi Hizmet Uygulamas "na son verilmifl, sözleflmeli sa l k personeli uygulamas na geçilerek eleman temininde güçlük çekilen bölgelere gönüllü personel gönderilmeye bafllanm flt r. Sa l kta Dönüflüm Program n n getirdi i bir baflka yenilik de çok önem verdi imiz "Aile Doktorlu u" uygulamas d r. Vatandafl m za kendi doktorunu seçme hakk tan yan bu uygulaman n 2004 y l nda bafllat lmas için haz rl klar tamamlanmak üzeredir. nsan m z n sa l n oldu u gibi çevre ve kent sa l n koruma alt na almak için de büyük bir dikkat içinde çal flmalar m z sürdürüyoruz. Dünyan n en güzel co rafi bölgelerinden biri üzerinde bulunan ülkemizin do al varl klar n korumay hükümetimiz temel görevlerinden biri olarak kabul etmektedir. Bu amaçla ifllerli ini yitirmifl gibi görünen devlet ormanc l anlay fl ndan, millet ormanc l anlay fl na geçifl çal flmalar bafllat lm flt r. Her ilde bir Kent Orman kurma çal flmalar n n ilki Ankara Kent Orman ile hayata geçirilmektedir. Bu örneklerin say s h zla ço alt lacakt r. Çevre ve Orman Bakanl m z n üstünde yük olan e itim ve sosyal amaçl tesislerin tamam özel sektöre kiralanm fl, bu 23 tesisten 4,5 trilyonu aflan bir ek gelir temin edilmifltir. Bu rakam y l sonu itibariyle 9,5 trilyonu bulacakt r. Çevreye duyarl l m z n bir baflka göstergesi de özel a açland rma çal flmalar na verdi imiz önemdir. Bu çerçevede yürütülen çal flmalarla önceki y llara göre özel a açland rma miktar, 2003 y l nda 6 kat artt r lm flt r. STANBUL UN K YAKASINI B RB R NE BA LAYACAK OLAN VE NfiAATINA 2004 YILININ LK AYLARINDA BAfiLANACAK OLAN BO AZ TÜP GEÇ T PROJES, ÖZELL KLE STANBUL TRAF Ç N DEVR M N TEL NDE B R YEN L K OLACAKTIR. Kültür ve Turizm Büyük bir medeniyetin mirasç lar olarak tüm dünyadaki kültür de erlerimize ve Anadolu da iz b rakm fl kültür de erlerini sahiplenmek ve yaflatmak büyük devlet anlay fl m z n bir gere i olmufltur. Cumhuriyetimizin 80. y l kutlamalar çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanl - m z bu anlay flla çeflitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemektedir. Kültür varl klar m z n korunmas ve kullan lmas, turizm sektörünün teflvik edilmesi, kültür ve sanat eser sahiplerinin telif haklar n n korunmas ve korsan yay nc l kla mücadeleye yönelik yasal düzenlemeler tamamlanm fl olup bunlardan bir bölümü uygulamaya konulmufltur. Kültürel ve tarihi miras yönünden zengin bir potansiyele sahip olan de iflik bölgelerimizde özelliklerine göre iç ve d fl turizm gelifltirilmektedir. Turizm Teflvik Kanunu nda gerekli düzenlemeler yap lm fl ve sa l kl, sürdürülebilir çevreyle uyumlu bir turizm yat r mlar seferberli i bafllat lmas na yönelik yasal altyap haz r hale getirilmifltir. zlenen do ru politikalar n sonuçlar tüm d fl olumsuzluklara, Avrupa da yaflanan ekonomik daralmaya, yan bafl m zdaki Irak savafl na ve bunlar n sonucunda rakip ülkelerde %30 lara varan gerilemelere ra men Türk turizmi büyümesini sürdürmektedir. Bütün bu söylediklerimden ç kan nihai sonuç fludur: Türkiye kendine gelmifltir. Türkiye kendi gücünün fark na varm flt r. Türkiye, bir kere daha imkans z gibi görüneni baflarm flt r. Türkiye gemisi, ifle bafllarken söyledi imiz gibi, gerçekten de bir gelin gibi süzülmeye bafllam flt r. Ve biz hepimiz, hep birlikte bu muhteflem gemideyiz. Milletçe elele verirsek, birbirimizin önünü kesmeye çal flmazsak, gereksiz k skançl klara ve kuruntulara kap lmazsak, özgüvenimizi kaybetmezsek önümüz aç kt r. Yolumuz aç k olsun. Hepinizi sayg yla selaml yorum. Aziz milletime nice baflar l y llar diliyorum. Türkiye Bülteni 17

20 meclis çal flmalar Türkiye ye yak flan bir meclis ifl bafl nda... TBMM Genel Kurulu 2003 y l nda tam 810 saat çal flt. Bu çal flmalar s ras nda sayfa tutanak haz rland. TBMM Genel Kurulu hükümet ve milletvekillerinin sundu u 576 tasar ve tekliften 250 sini yasalaflt rd. H E R fi E Y T Ü R K Y E Ç N!

milliyetçi hareket partisi

milliyetçi hareket partisi 12 2 03 Eylül 2007- TBMM Genel Kurulu 12 4 M LL YETÇ HAREKET PART S MLLYET HAREKET GENEL BAfiKANI PARTS GENEL SAYIN BAKANI DEVLET BAHÇEL N N 60. HÜKÜMET SAYIN PROGRAMI GÖRÜfiMELER NDE DR. DEVLET BAHELNN

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı