T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ NEŞÂTÎ DİVANI NDA SEVGİLİ TİPİNİN İNCELENMESİ MURAT YANIK TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. TÜRKAN ALVAN İSTANBUL 2015

2 NEŞÂTÎ DİVANI NDA SEVGİLİ TİPİNİN İNCELENMESİ ÖZET XVII. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu nun siyâsi yapısındaki istikrârı kaybederek çözülme sürecine girmesine karşılık Klâsik Türk Edebiyatı nın bir önceki yüzyıla nazaran gelişimini hızla sürdürdüğü ve sanatkârların döneme tesir eden edebî eğilimler ile gelenek çerçevesinde ürün vermeye devam ettiği bir yüzyıl olmuştur. Bu dönemde edebî çevrenin gelişmesine paralel olarak Nâbî, Nâ il î, Sâbit, Şeyhülislam Yahyâ, Şeyhülislam Bahâyî, Nev izâde Atâyî, Nedîm-i Kadîm, Fehim ve Neşâtî gibi adını yüzyıl ile müsemma kılan pek çok değerli şair yetişmiştir. Fakat hem Sebk-i Hindî nin önemli temsilcilerinden biri olarak addedilen hem de bilhassa gazellerindeki özgün duyuş tarzı ve zengin hayal gücü ile tez çalışmamıza temel teşkil eden Neşâtî, bu dönem şairleri arasında ayrı bir öneme haizdir. Neşâtî Divanı nda Sevgili Tipinin İncelenmesi adlı çalışmamızın muhtevası alt başlıklar ihtiva etmek suretiyle üç ana başlıkta toplanmıştır: Birinci bölüm; XVII. yüzyılda Osmanlı nın Siyâsi Durumu ve Kültürel Hayat, XVII. yüzyıl Klâsik Türk Şiiri, Klâsik Türk Şiiri nde Eğilimler, Neşâtî nin Hayatı ve Eserleri, Edebî Anlayışı ve Üslûbu, ikinci bölüm; Aşkın Tezâhürü: Klâsik Türk Şiiri nde Aşk olgusu, Âşık-Mâşuk-Rakîb İlişkisi, üçüncü bölüm; Sevgilinin Güzellik Unsurları ve Sevgiliye Ait Diğer Unsurlar dan müteşekkildir. Anahtar Kelimeler: XVII. yüzyıl Klâsik Türk Şiiri, Neşâtî, Sebk-i Hindî, Sevgili, Güzellik Unsurları VIII

3 AN ANALYSİS OF THE BELOVED PROTOTYPE İN NESATİ S POETRY SUMMARY XVIIth century has been a century that Ottoman Empire has started to lose stability in political constitution and walked into disintegration process however in Classical Turkish Literature has sustained its progress with respect to previous centuries and artists has kept on giving pieces according to literary tendencies with the frame of tradition.in this period paralelly with the progress of literary environment many precious poets such as Nâbî, Nâ il î, Sâbit, Şeyhülislam Yahyâ, Şeyhülislam Bahâyî, Nev izâde Atâyî, Nedîm-i Kadîm, Fehim and Neşâtî has been brought up who was mentioned with the century.however,not only counted as one of the important representative in Sebk-i Hindî but also peculiar impression style in his ghazel and with affluent imagination Neşâtî had an importance in this periods' poets and that's the basis of our dissertation. Our study named the study of beloved character in Neşâtî's divan has three main headlines with their subtitles.first chapter :In XVIIth century the political and cultural life in Ottoman Empire,XVIIth century Classical Turkish Poems,the Tendencies in Classical Turkish Poems.The Life and Works of Neşâtî,his literary comprehension and manner.second Chapter:Appearing Of Love,The Phonemenon of Love in Classical Turkish Poems,The Relationship between Loved-Beloved-Rival.Third Chapter :The component of Beauty of Beloved and the other components belonged to Beloved. Key Words: XVIIth century Classical Turkish Poem, Neşâtî, Sebk-i Hindî,Beloved,Components of Beauty. IX

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... I İÇİNDEKİLER... II KISALTMALAR... VII ÖZET... VIII SUMMARY... IX GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1.1. XVII. YÜZYILDA OSMANLI DA SİYASİ DURUM VE SOSYAL HAYAT XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİ KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE EĞİLİMLER Bediî Üslup Klasik Üslup Hikemî Üslup Mahallî Üslup NEŞÂTÎ NİN HAYATI VE ESERLERİ NEŞÂTÎ NİN EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE ÜSLUBU İKİNCİ BÖLÜM 2.1. AŞKIN TEZÂHÜRÜ Klasik Türk Şiirinde Aşk Âşık-Mâşuk-Rakîb İlişkisi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3.1. SEVGİLİ HAKKINDA Genel Olarak Sevgili Sevgili İle İlgili Teşbih ve Mecazlar Avcı (Şâhbaz, Şehbaz, Hümâ) Ay (Mâh-pâre, Meh-pâre, Meh-peyker, Meh-rû) Büt (Bütân) Cilve-ger (İşve-ger, Naz-perver) Gül (Gonce-gül, Nev-gonce, Verd) Güneş (Mihr, Âfitâb, Hurşîd) Kâfir II

5 Mum (Şem, Çerâğ) Perî (Melek, Hûr) Pür-cefâ Şûh SEVGİLİNİN GÜZELLİK UNSURLARI SAÇ Genel Olarak Saç Saç İle İlgili Teşbih ve Mecazlar Zülf, Kâkül, Gîsu, Turra, Perçem Anber, Müşgîn, Sünbül Kemend, Çengâl, Zencîr Şeb, Leyl Şeh-bâz, Halka, Dâm Fitne ALIN KAŞ Genel Olarak Kaş Kaş İle İlgili Teşbih ve Mecazlar Hilâl Keman, Kavs, Yay Kılıç, Hançer Mihrâb, Kıble Ân, Medd Fitne GÖZ Genel Olarak Göz Göz ile İlgili Teşbih ve Mecazlar Âhu, Şahbaz, Füsun Bîmar, Serhoş Fitne KİRPİK Genel Olarak Kirpik Kirpikle İlgili Teşbih ve Mecazlar Hançer Ok III

6 GAMZE Genel Olarak Gamze Gamze İle İlgili Teşbih ve Mecazlar Fitne, Fettân Hançer, Ok, Kılıç Hunrîz, Kâtil, Kâfir YÜZ ve YANAK Genel Olarak Yüz ve Yanak Yüz ve Yanak ile İlgili Teşbih ve Mecazlar Güneş, Ay, Şem Gül, Gülistân, Gülşen, Lâle Subh, Nûr Âteş Su, Ayna Yusûf HATT Genel Olarak Hatt Hatt İle ilgili Teşbih ve Mecazlar Sebz, Sebze, Çemen, Zerd Hızr, Zulmet, Gece Hat, Levh, Gubârî Misk, Anber, Benefşe Fitne, Sipah BEN Genel Olarak Ben Ben İle İlgili Teşbih ve Mecazlar Nokta, Dâne, Şahbâz Hindû, Hoten Siyah, Süveydâ,Yeşil Kan, Fitne AĞIZ Genel Olarak Ağız Ağız İle ilgili Teşbih ve Mecazlar Gonca, Hokka Sır, Nokta-i Mevhum, Teng IV

7 Atom DUDAK Genel olarak Dudak Dudak İle ilgili Teşbih ve Mecazlar Şarap, Arak La l, Gonca Ab-ı Hayat Kand, Şeker, Zülâl Nemek, Merhem, Devâ, Şifâ Sır, Esrâr, Nokta ÇENE Genel Olarak Çene Çene İle İlgili Teşbih ve Mecazlar Zindân, Kuyu Elma BOY Genel Olarak Boy Boy İle İlgili Teşbih ve Mecazlar Serv, Fidan Kalem Kâmet, Kıyâmet DİŞ KULAK BURUN SÎNE BEL Genel Olarak Bel Bel İle İlgili Teşbih ve Mecazlar Kıl, Kemer CİSİM, TEN, BEDEN EL SEVGİLİ İLE İLGİLİ DİĞER UNSURLAR SÖZ Genel Olarak Söz Söz İle İlgili Teşbih ve Mecazlar V

8 Âb-ı Hayat, Şîrîn, Gevher, İnci KÛY EŞİK Genel Olarak Eşik Eşik İle İlgili Teşbih ve Mecazlar Dergâh Semâ Yastık TOPRAK SONUÇ KAYNAKÇA VI

9 KAYNAKÇA ABDÜLKADİROĞLU, Abdülkerim, Nuhbetü'l-Asar Li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'ar, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi, ADIVAR, Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul, Maarif Matbaası, AĞAOĞULLARI, Mehmet Ali; Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral Devlete, Ankara, İmge Kitabevi, AKGÖYNÜK, Maşuta, 17.yy Âşık Şiirinde Sevgili Motifi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Niğde, AKÜN, Ömer Faruk, Divan Edebiyatı, İstanbul, İSAM yayınları, ALTINAY, Ahmet Refik, Lale Devri, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, ALTUN, Kudret, Tezkire-i Mucib, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi, AYDIN, Şadi, Türk Klasik Fars Şiirinde Sevgili, Ankara, Anekdot Yayınları, BABACAN, İsrafil, Klasik Türk Şiirinin Son Baharı: Sebk-î Hindî, Ankara, Akçağ, BABACAN, İsrafil, Sebk-i Hindî Şiirinde Teşbîh ve İstiâre Tercihindeki Farklılıklar, Turkish Studies, V.5/1, BABACAN, İsrafil, Şeyh Gâlib in Gazellerinde Vâsûht Tarzı Aşkın İzleri, TÜBAR, XXVIII, BATİSLAM, Dilek, Divan Şiirinde Rakip ve Leyla Hanım ın Rakip Gazeli, Turkish Studies, S. 8, BATİSLAM, Dilek, Divan Şiirinde Âşık, Sevgili, Rakip Üçlüsü ve Ölüm, (pdf). ÇAVUŞOĞLU, Semiramis, Kadızâdeliler, DİA, C.24, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, DURU, Rıza, Melevîname, Konya, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 139

10 2012. ENVERİ, Ali, Semâ-hâne-i Edeb, İstanbul, İnsan Yayınları, ERDOĞDU, Ramazan, 17.Yüzyıl Sebk-i Hindî Şâirlerinden Neşâtî Divânı nda Ateş ve Su, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, ERKAL, Abdülkadir, Divan Şiiri Poetikası-17.Yüzyıl, Ankara, Birleşik Yayınları, GENÇ, İlhan, Tezkire-i Şu arâ-yı Mevlevîyye, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, GÖKTUĞ,Atilla, Rönesans ve Reform Hareketleri, ( ) HALMAN, Talat Sait; Osman Horata, v.d., Türk Edebiyatı Tarihi, C.2, İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay, İPEKTEN, Haluk,, Nailî-i Kadîm, Hayatı ve Edebi Kişiliği, Ankara, İSEN, Mustafa, Başlangıçtan XVIII. Yüzyıla Kadar Türk Edebiyatı, Türkler, C.11, Ankara, İSEN, Mustafa, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara, Grafiker Yayınları, KAHRAMAN, Mehmet, Divan Edebiyatı Üzerine Tartışmalar, İstanbul, KAPLAN, Mahmut, Neşâtî Divanı, Akademi Kitabevi, İzmir, KAYA, Bayram Ali, Neşâtî, İstanbul, Şûle yayınları, KAYA, Bayram Ali, Neşâtî, DİA, C.33, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, KILIÇ, Filiz, 17. Yüzyıl Tezkirelerinde Şair ve Eser Üzerine Değerlendirmeler, Ankara, Akçağ, KURNAZ, Cemal, Hayâlî Bey Divanı nın Tahlili, Ankara, Kurgan Edebiyat,

11 KUTLAR, Fatma Sabiha, Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî-Dîvân, Ankara, LEVEND, Agâh Sırrı, Divan Edebiyatı, İstanbul, Enderun Kitabevi, MENGİ, Mine, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, Akçağ, MENGİ, Mine Divan Şiiri Estetiği Açısından İ câz, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.39, MERİÇ, Cemil, Mağaradakiler, İstanbul, İletişim, MUM, Cafer, Sebk-i Hindî, Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt: 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, OKUMUŞ, Sait, Fars ve Türk Edebiyatlarında Hint Üslubuna Genel Bakış, Nüsha Şarkiyat Araştırma Dergisi, S.27, Ankara, 2008 (pdf) OKUYUCU, Cihan, Divan Edebiyatı Estetiği, İstanbul, Kapı Yayınları, ONAY, Ahmet Talat, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (Haz: Cemal Kurnaz), Ankara, Kurgan Edebiyat, ÖZ, Mehmet, Onyedinci Yüzyılda Osmanlı Devleti: Buhran, Yeni şartlar ve Islahat Çabaları Hakkında Genel Bir Değerlendirme, Türkiye Günlüğü, S. 58, ÖZCAN, Abdulkadir, Karlofça (Karlofça Antlaşması), DİA, C.24, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, PALA, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, Kapı Yayınları, RAMİ, Şerafettin, Enisü l-uşşak: Klasik Doğu Edebiyatlarında Sevgiliyle İlgili Mazmunlar, Ankara, Ecdad Yay., ROTHACKER, Erich, Tarihte Gelişme ve Krizler, Çev: Hüseyin Batuhan, Nermi Uygur, İstanbul, Pulhan Matbaası, SAVRAN, Ömer, Neşâtî Divanı nın Tahlili, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Denizli,

12 SEVİNÇ, Necdet, Osmanlılar da Sosyo-ekonomik Yapı 1, İstanbul, Kutsun Yayınevi, ŞENTÜRK, Ahmet Atilla, Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul, YKY, ŞENTÜRK, Ahmet Atilla, Klâsik Osmanlı Edebiyatında Tipler, İ.Ü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, C. XX, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, TANPINAR, Ahmed Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Çağlayan Kitabevi, TOLASA, Harun, Ahmed Paşa nın Şiir Dünyası, Ankara, Akçağ, TÜRKÖNE, Mümtazer, Siyaset, Ankara, Lotus Yayınları, ULUDAĞ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Kabalcı, UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi III, 1.kısım, Ankara, TTK Yay., ÜNVER, İsmail, Neşâtî, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, WİLLİAM H. Mc. Neill, Dünya Tarihi, Çev: Alaaddin Şenel, Ankara, İmge Kitabevi, ZAVOTÇU, Gencay, Rıza Tezkiresi, İstanbul, Sahaflar Kitap Sarayı, ( ) 142

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI Hazırlayan: Fatma KANDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Mine YEŞİLOĞLU Lisansüstü eğitim,öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

16. YÜZYILDAKİ BAZI DİVAN ŞAİRLERİNE GÖRE ŞİİRDE GAYE *

16. YÜZYILDAKİ BAZI DİVAN ŞAİRLERİNE GÖRE ŞİİRDE GAYE * Araştırma Makalesi Research Article Yavuz BAYRAM Prof. Dr. Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Samsun-Türkiye Ondokuz Mayıs Univ., Faculty of

Detaylı

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE SAÇI GELENEĞİ

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE SAÇI GELENEĞİ KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE SAÇI GELENEĞİ Saçı Tradition in Classical Turkish Literature Yrd. Doç. Dr. Orhan KURTOĞLU* ÖZ Klasik edebiyatımızın kaynakları; dinî kaynaklar, İran esatiri ve yerli kaynaklar olmak

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî,

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK EDEBİYATI NDA Mİ RÂCNÂMELER ÜZERİNE

Detaylı

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Abdulkadiroğlu, Abdulkerim-F. Hakan Özkan (1994). Yozgat Meşhurları. Yozgat Belediyesi. Yozgat. Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı

Detaylı

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 Yard. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan 2011 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 KÜLTÜR ESERLERİ 503 Eser Adı: Bursalı Rahmî Dîvânı Şair: Bursalı Rahmî Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

NEDİM DİVANI NDAKİ GİYİM KUŞAM VE SÜSLENMEYLE İLGİLİ UNSURLAR

NEDİM DİVANI NDAKİ GİYİM KUŞAM VE SÜSLENMEYLE İLGİLİ UNSURLAR 261 NEDİM DİVANI NDAKİ GİYİM KUŞAM VE SÜSLENMEYLE İLGİLİ UNSURLAR * BATİSLAM, H. Dilek TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Edebî eserlerde eski kültürümüzde ve sosyal hayatta özel bir önem verilen giyim kuşam ve süslenmeyle

Detaylı

TÜRK KÜLTÜRÜNDE EĞRİ VE DOĞRU KELİMELERİNİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRK KÜLTÜRÜNDE EĞRİ VE DOĞRU KELİMELERİNİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 381 TÜRK KÜLTÜRÜNDE EĞRİ VE DOĞRU KELİMELERİNİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÇAPAN, Pervin * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Edebiyat biliminin temel malzemesi olan dil, insanlar arasında tabiî bir anlaşma

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Gaziosmanpaşa Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YIL: 2012 CİLT: 7 SAYI: 2 SAHİBİ / OWNER Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına On behalf of Gaziosmanpasa University

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 18. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA İKİ MEVLEVÎ ŞAİRDE MEVLEVÎLİĞİN

Detaylı

Afganistanlı Özbek Şairlerinde Fuzuli Etkisi

Afganistanlı Özbek Şairlerinde Fuzuli Etkisi TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 35 Afganistanlı Özbek Şairlerinde Fuzuli Etkisi Fuzulî Influence on The Afghan Uzbek Rıdvan ÖZTÜRK * ÖZET 16. yüzyılda Bağdad da yaşamış olan Fuzûlî; sadece Osmanlı sahasında

Detaylı

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE KLÂSİK OLMAYAN MEVZULAR * Yrd. Doç. Dr.KILIÇ * ÖZET

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE KLÂSİK OLMAYAN MEVZULAR * Yrd. Doç. Dr.KILIÇ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1833-1844, ANKARA-TURKEY KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE KLÂSİK OLMAYAN MEVZULAR * Yrd. Doç. Dr.KILIÇ * Zülküf KILIÇ **

Detaylı

Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk ın Kırılışı

Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk ın Kırılışı Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr II/2, 2012, 165-178 Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk ın Kırılışı The Breaking of Hüsn ü Aşk in the Post-Modern Mirror Özet: Şeyh Galip in altı ay

Detaylı

SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU

SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU TC FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU YÜKSEK LİSANS TEZİ MEHMET IŞIK 120121003 DANIŞMAN YRD.DOÇ. DR. NURDAN ŞAFAK

Detaylı

NEF Î DĐVÂNI NDA GAZELLERĐN SÖZ ÂHENGĐ

NEF Î DĐVÂNI NDA GAZELLERĐN SÖZ ÂHENGĐ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI NEF Î DĐVÂNI NDA GAZELLERĐN SÖZ ÂHENGĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ KAHRAMANMARAŞ AĞUSTOS-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA VAR İÇİNDE REDİFLİ ŞİİRLER VE NEDİM İN VAR İÇİNDE REDİFLİ GAZELİ

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA VAR İÇİNDE REDİFLİ ŞİİRLER VE NEDİM İN VAR İÇİNDE REDİFLİ GAZELİ KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA VAR İÇİNDE REDİFLİ ŞİİRLER VE NEDİM İN VAR İÇİNDE REDİFLİ GAZELİ Ayşe YILDIZ ÖZET Klasik Türk edebiyatında nazire geleneği bir okul fonksiyonunu üstlenerek önemli bir yer tutmuştur.

Detaylı

Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı. Turkish Vocabulary in Balkan Geography as used in Yahya Kemal s Poetry

Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı. Turkish Vocabulary in Balkan Geography as used in Yahya Kemal s Poetry Yıl / Year: 2012 Sayı / Issue:4 Sayfalar / Pages: 22-41 Yahya Kemal in Şiirlerinde Türkçenin, Balkan Coğrafyasındaki Söz Varlığı Özet Yüksel GİRGİN * Osmanlı İmparatorluğunun varlığını anlamlandırdığı

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

BİLİNMEYEN BİR ŞAİR: SU ÂLÎ VE ŞİİRLERİ * ÖZET

BİLİNMEYEN BİR ŞAİR: SU ÂLÎ VE ŞİİRLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1223-1249, ANKARA-TURKEY BİLİNMEYEN BİR ŞAİR: SU ÂLÎ VE ŞİİRLERİ * Suat DONUK ** ÖZET Klasik Türk edebiyatı,

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

KİŞİ ADLARI ÜZERİNE DİLBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ)

KİŞİ ADLARI ÜZERİNE DİLBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 52, ERZURUM 2014, 27-49 KİŞİ ADLARI ÜZERİNE DİLBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ) Özet Kişi adlarının kullanımı gerek kişi gerekse toplum ve kamu

Detaylı

16. YY. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDEN İLGİNÇ BİR ŞAİR GARÂMÎ VE DÎVÂN INDA CİNAS SANATININ KULLANILIŞI. Özet

16. YY. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDEN İLGİNÇ BİR ŞAİR GARÂMÎ VE DÎVÂN INDA CİNAS SANATININ KULLANILIŞI. Özet R u m e l i D E J o u r n a l o f L a n g u a g e a n d L i t e r a t u r e S t u d i e s 2 0 1 5. 2 ( A p r i l ) / 40 16. YY. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDEN İLGİNÇ BİR ŞAİR GARÂMÎ VE DÎVÂN INDA CİNAS SANATININ

Detaylı

LÂMİǾÎ ÇELEBİ DÎVÂNI NIN MÜTEFERRİKÂT BÖLÜMÜNDE BULUNAN HİCİV MANZUMELERİ THE SATIRICAL POEMS IN MÜTEFERRİKÂT PART OF THE DÎVÂN OF LÂMİǾÎ CHELEBI

LÂMİǾÎ ÇELEBİ DÎVÂNI NIN MÜTEFERRİKÂT BÖLÜMÜNDE BULUNAN HİCİV MANZUMELERİ THE SATIRICAL POEMS IN MÜTEFERRİKÂT PART OF THE DÎVÂN OF LÂMİǾÎ CHELEBI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-106, TURKEY LÂMİǾÎ ÇELEBİ DÎVÂNI NIN MÜTEFERRİKÂT BÖLÜMÜNDE BULUNAN HİCİV MANZUMELERİ ÖZET Aslı AYTAÇ *

Detaylı

TOPRAK BAŞA, BAŞ TOPRAĞA TARİHÎ BİR TÜRK KARGIŞININ KLASİK TÜRK ŞİİRİ NE YANSIMALARI

TOPRAK BAŞA, BAŞ TOPRAĞA TARİHÎ BİR TÜRK KARGIŞININ KLASİK TÜRK ŞİİRİ NE YANSIMALARI TOPRAK BAŞA, BAŞ TOPRAĞA TARİHÎ BİR TÜRK KARGIŞININ KLASİK TÜRK ŞİİRİ NE YANSIMALARI Earth Upon The Head, The Head Under Earth Reflections of a Historic Turkish Curse on Classical Turkish Poetry Doç. Dr.

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 59 (Bahar 2014) 457 İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Mahmut YAZICI (*) Öz İslam ın iki temel

Detaylı

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr I/2, 2011, 213-223 Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Some Observations concerning the Classical Period of Ottoman

Detaylı

EDİRNELİ NAZMî NİN YAYIMLANMAMIŞ TÜRKÎ-İ BASîT ŞİİRLERİ

EDİRNELİ NAZMî NİN YAYIMLANMAMIŞ TÜRKÎ-İ BASîT ŞİİRLERİ EDİRNELİ NAZMî NİN YAYIMLANMAMIŞ TÜRKÎ-İ BASîT ŞİİRLERİ Doç. Dr. M. Fatih KÖKSAL ** Özet: Şuarâ tezkirelerinde Divan'ı ve özellikle de Mecma'u'nnezâ'ir'iyle adından söz edilen Edirneli Nazmî, ilk defa

Detaylı

Zȃti nin Hazer Et Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi

Zȃti nin Hazer Et Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi Zȃti nin Hazer Et Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi Ali Rıza Özuygun International Burch University, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,Saraybosna, Bosna-Hersek a.riza.ozuygun@ibu.edu.ba

Detaylı