ĠSTANBUL ÜĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ YAYINLARI KATALOĞU (KĠTAPLAR )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL ÜĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ YAYINLARI KATALOĞU (KĠTAPLAR 1923-1998)"

Transkript

1

2 Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ĠSTANBUL ÜĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ YAYINLARI KATALOĞU (KĠTAPLAR ) Hazırlayanlar Prof. Dr. Aysel Yontar Y.Doç. Dr. Tuba Çavdar Y. Doç. Dr. Mesut. Yalvaç, İstanbul: 1998

3 KĠTAPLAR 1. Abd al- Kadir b. Omar al- Badadi ġarh Ģavahid Ģarh al-tuhfat al-vardiya. haz. Nazif Hoca. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Abdalqahır al-jurjani. Asrar al - Balagna. The Mysteries of eloquence. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Abdülbaki. Melâmilik ve Melâmiler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Abu-Hayyan. Kitab al-idrak li-lisan al-atrak. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Adıvar, Halide. Ġngiliz edebiyatı tarihi: BaĢlangıçtan Elizabeth devrine kadar. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Adıvar, Halide. Ġngiliz edebiyatı tarihi: Elizabeth devri ve Shakespeare. 2.c. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Adıvar, Halide. Ġngiliz edebiyatı tarihi: XVII. asır ve Milton. 3.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ahmet Fakih. Çarhname. yay. Mecdud Mansuroğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ahmet Refik. Anadolu'da Türk aģiretleri ( ). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ahmet Refik. Osmanlı devrinde Türkiye madenleri ( ). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ahmet Vasıf Efendi. Mehasinü'l-Asar ve Hakaikü'l-Ahbar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akarca, Aşkıdil. Neandreia. Kuzey Ege'de arkaik ve klasik çağlara ait bir Ģehir. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akarsu, Bedia. Ahlak öğretileri I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965

4 14. Akarsu, Bedia. Ahlak öğretileri I. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akarsu, Bedia. Ahlak öğretileri II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akarsu, Bedia. Ahlak öğretileri II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akarsu, Bedia. Max Scheler'de kiģilik problemi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akkayan, Taylan. Göç ve değiģme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akkayan, Taylan. Osmaneli değiģen bir Anadolu kasabası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akkoç, Zeynel. Okuma kitabı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akkoç, Zeynel. Rusça-Türkçe sözlük. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akkoç, Zeynel. Rusça-Türkçe sözlük. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aksel, Malik. Anadolu'da halk resimleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akşit, Oktay. Helenistik ve Roma devrinde Likya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akşit, Oktay. Likya tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akşit, Oktay. Manisa tarihi. Magnesia ar Siplylum. BaĢlangıçtan M.S. 395 yılına kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akşit, Oktay. Roma Ġmparatorluk tarihi (M.Ö. 27-M.S.395). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akşit, Oktay. Roma Ġmparatorluk tarihi (M.Ö.27-M.S.192). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976.

5 29. Akşit, Oktay. Roma Ġmparatorluk tarihi (M.S ). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aktepe, M. Münir Osmanlı Ġran münasebetleri ve SilahĢör Kemani Mustafa Ağa'nın Revan fetihnamesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aktepe, M. Münir. Patrona isyanı İstanbul: Edebiyat Fakültesi, Aktepe, M. Münir. ġemdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi Müri't-Tevarih I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aktepe, M. Münir. Vak'a Nüvis Ahmet Lütfi Efendi tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akün, Ömer Faruk. Namık Kemal'in mektupları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akyol, İ.Hakkı. Umumi coğrafya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ali Şir Nevayi. Nesayimü'ül-mahabbe min Ģemayimi'lfütüvve. haz. Kemal Eraslün. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ali. Yusuf ile Züleyha. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Alkaç, G. Montale'nin Ģiir evreninde anlamsal yapılar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Almanca. Ġktisat B ve C kurları için yardımcı metinler. haz. Karl Weiner. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Almanca: Tıp, diģçi, eczacı B ve C kurları için yardımcı metinler. haz. Andreas Tietze. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Almanca: Edebiyat B ve C kurları için yardımcı metinler. Haz. Robert Anhegger. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945.

6 42. Alpay, Meral. Harf devriminin kütüphanelerde yansıması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Alpay, Meral. Kütüphanecilik terimleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Altun, Ara. Dipnotu ve bibliyografya esasları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Altun, Ara. Sanat tarihinde mimari çizim için küçük rehber I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Altun, Ara. Ġslam sanatı II ve Anadolu Türk mimarlığı I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Amri. Divan. Tenkidli basım. haz. Mehmet Çavuşoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Andreasyan, Hrand D. Polonyalı Simeon' un seyahatnamesi İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Anhegger, Robert. Eski Almanca antolojisi: İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Anstok, Heinz. Deutsche syntax. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Antel, Sadrettin Celal. Terbiyede ölçü. (Bilgi testleri). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Antel, Sadrettin Celal. Umumi didaktik. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Antel, Sadrettin. Celal. Umumi didaktik. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arapça metinler I. Metin kısmı. al-nuģuģ al-muhtara. haz. Nihad M. Çetin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arat, Necla. 18. Yüzyıl Ġngiliz felsefesinde ethik ve estetik değerler arasındaki ilgi sorunu. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Arat, Necla. Estetik seçme metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1981.

7 57. Arat, Necla. Kadın sorunu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arat, Reşit Rahmeti. Türk dili üzerine araģtırmalar. Uygur devrine ait dil örnekleri: Altun Yaruk. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arat, Reşit Rahmeti. Türk ilmi transkripsiyon kılavuzu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet H. Umumi coğrafya dersleri. Cilt III: Jeomorfolojinin prensipleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Ajun Kunter. Yusuf Dönmez. Klimatoloji tatbikatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. 1.c. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt I. Klimatoloji. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt I. Klimatoloji. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt II-Fasikül I. Hidrografya, okyanuslar ve denizler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt II. Ġdrografya. Okyanuslar ve denizler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt III: Jeomorfolojinin temelleri. Kısım I: Akarsular topoğrafyası, bünyeler, karst topografyası ve volkan reliefi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Açıklamalı Fransızca-Türkçe jeomorfoloji sözlüğü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Afyonkarahisar bölgesinin jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978.

8 70. Ardos, Mehmet. Jeolojik temel bilgiler: coğrafya açısından. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Problemes geomorphologiques du Taurus central et de sa Bordure Mediterraneenne (Turquie). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Türkiye jeomorfolojisinde neoteknik. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Türkiye ovalarının jeomorfolojisi. c II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Türkiye ovalarının jeomorfolojisi. c. I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Türkiye ovalarının jeomorfolojisi. c. II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Türkiye'de kuaterner jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Volkan coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arık, İ. Alev. Görmezlerle normaller arasında dokunsal ve iģitsel yönden karģılaģtırmalı bir duyarlık araģtırması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arık, İ. Alev. Öğrenme psikolojisine giriģ. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arık, İ. Alev. Psikolojide bilimsel yöntem. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkun, Nezahat. Ġntiharın psikodinamikleri. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkun, Nezahat. Ġntiharın psikodinamikleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkun, Nezahat. Türkiye'de evlenme ve boģanmalar hakkında psiko-sosyal bir araģtırma arasındaki

9 evlenme ve boģanmaların istatistik yönden taģıdıkları mana. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arslan, Mahmut. Kutadgu-Bilig'deki toplum ve devlet anlayıģı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aslanapa, Oktay. Edirne'de Osmanlı devri abideleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aslanapa, Oktay. Osmanlılar devrinde Kütahya çinileri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aster, Ernst von. Bilgi teorisi ve mantık. 2.bs.. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aster, Ernst von. Bilgi teorisi ve mantık. çev. Macit Gökberk. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Atasoy, Nurhan Yüzyıllarda Avrupa sanatı. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Atasoy, Nurhan Yüzyıllarda Avrupa sanatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Atasoy, Nurhan. Ġbrahim PaĢa sarayı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ateş, Ahmed. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. Cilt I. Gramer ve metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ateş, Ahmed. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. Cilt I. Gramer ve metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ateş, Ahmed. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. Cilt II. Lügatçe ve bibliyografya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ateş, Ahmed. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. (Gramer, aruz, metinler, sözlük ve bibliyografya). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ateş, Ahmed. Tahsin Yazıcı. Nihad M. Çetin. Arapça dilbilgisi I. (Alfabe, kelime, Ģekil bilgisi, türetme). İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964.

10 97. Atiker, Erhan. BireyselleĢme ve toplumsal farklılaģma. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Atlan, Sabahat. Roma tarinin anahatları. I.Kısım. Cumhuriyet devri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Auerbach, E. Roman filolojisine giriģ. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bang, W. G. Reşit Rahmeti Arat. Oğuz Kağan destanı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Barkan, Ömer Lütfi. XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Ġmparatorluğunda zirai ekonominin hukuki ve mali esasları. Cilt I. Kanunlar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Barthold, W. Nimet Akdes Tahiroğlu. Uluğ Bey ve zamanı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Barthold, W. Orta Asya Türk tarihi hakkında dersler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bartlett, Sir Frederic Charles. Büyük Britanya'da yeni psikoloji cereyanları. çev. Beğlan Birand Toğrol. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Başkan, Özcan. Yabancı-dil öğretimi: Ġlkeler ve çözümler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, BaĢlayanlar için Hititçe ve Akadça kılavuzu. haz. Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü. İstanbul: İ.Ü Edebiyat Fakültesi, Baydur, Nezahat. Ġmparator Iulianus. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Baydur, Nezahat. Kültepe "Kanes" ve Kayseri tarihi üzerine araģtırmalar. (En eski çağlardan 395 yılına kadar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Baydur, Suat Y. Latin edebiyatından örnekler. Cicero-Livius- Catallus-Horatius'dan seçme parçalar ve Ģiirleri. (Helen- Latin Eskiçağ bilgisine ek). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958.

11 110. Bayrav, Süheyla. Chanson de Roland. Edebiyat ve üslup tahlili. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayrav, Süheyla. Filolojinin oluģumu. ÇağdaĢ dilbilim-eleģtiri sorunları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayrav, Süheyla. Ortaçağ Fransız edebiyatı antolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayrav, Süheyla. Roman dillerinin doğuģu ve geliģmesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayrav, Süheyla. Symbolisme Medieval. Beroul, Marie, Chretien. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayrav, Süheyla. Yapısal dilbilimi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Baysal, Jale. Kütüphanecilik alanında yeni kavramlar araçlar, yöntemler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Baysal, Jale. Kütüphanecilik alanında yeni kavramlar araçlar, yöntemler. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayur, Yusuf Hikmet. Türkiye devletinin dıģ siyaseti bin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayur, Yusuf Hikmet. Türkiye devletinin dıģ siyaseti bin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bazell, C.E. Linguistic form. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bean, G.E. Tanrılar ve kahramanlar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Behçet'ül-Hadaik fi Tekmilatü'l-ġakaik. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beitrage zur Kunstgeschichte Asiens: In memoriam Ernst Diez. Herausgege ben von Oktay Aslanapa. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963.

12 124. Bener, Muzaffer. Antalya-GazipaĢa kıyı kesiminde yalıtaģı oluģumu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Berve, Helmut. Eskiçağ tarihine ait altı konferans. Greklerde kölelik müessesi. Dion, Eflatun (Devlet) felsefesinin gerçekleģmesi yolunda yapılan teģebbüsler. Antik dünyanın inkirazı. çev. Afif Erzen. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beşir, Çelebi Tarih-i Edirne. Hikayet-i BeĢir Çelebi. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beşir Çelebi. Tarih-i Edirne. Hikayet-i BeĢir Çelebi. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beşir, Çelebi. Tevarih-i Al-i Osman. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beydilli, Kemal Osmanlı-Rusya ittifakı (Meydana geliģi, tahlili,tatbiki). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beydilli, Kemal. Büyük Friedrich ve Osmanlılar. XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Prusya münasebetleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beydilli, Kemal. Ġstanbul'da askerlik sanatı, yetenekleri ve bilimlerin durumu üzerine risale. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bijişkyan, P. Minas (Trabzonlu) Karadeniz kıyıları tarih ve coğrafyası Tercüme ve Notlar. Hrand Andreasyan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgi, Önder. M.Ö. II. Binyılında Anodolu'da bulunmuģ olan matara biçimli kaplar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Adapazarı ovası ve Sapanca oluğunun alüvyal morfolojisi ve kuatemerdeki jeomorfolojik tekamülü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Biga Yarımadası güneybatı kısmının jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969.

13 136. Bilgin, Turgut. Ceyhan doğusunda volkanik Ģekiller ile hassa leçesi. Gavur dağı kütlesinde glasiyal ve periklasiyal topografya Ģekilleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Gavurdağı kütlesinde glasiyal ve periklasiyal topografya Ģekilleri. Ceyhan doğusunda volkanik Ģekiller ile hassa leçesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Genel kartografya I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Genel kartografya. Cilt II. Harita ve diyagramların hazırlanıģı ve çizimi. (Temel bilgiler ve metodlar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Genel kartografya. Cilt II. Harita ve diyagramların hazırlanıģı ve çizimi. (Temel bilgiler ve metodlar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Genel kartografya. Harita ve diyagramların hazırlanıģı ve çizimi. (Temel bilgiler ve metodlar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Genel kartografya. Kartografyanın tarihçesi projeksiyonlar-harita alma ve yapmanın esasları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Harita ve diagramların hazırlanıģı ve çizimi (Temel bilgiler ve metodlar). Genel kartografya II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğafya Enstitüsü faaliyeti.( ). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Munzur doğu kısmının glasiyal periglasiyal morfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Samanlı dağları. Coğrafi etüd. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Sermet Erer. Kemal Göçmen. 22 mayıs 1971 Bingöl depremi. Tatbiki jeomorfoloji etüdü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972.

14 148. Bilsel, Cemil. Ġstanbul Üniversitesi tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Binet, A. Rh. Simon. Anormal çocuklar. çev. Sabri Esat Siyavuşgil. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Biricik Ali Selçuk. BeyĢehir gölü havzasının strüktüral ve jeomorfolojik etüdü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Birinci, Necat. Cenap ġahabettin'in bütün Ģiirleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bittel, Kurt. Önasya tarih öncesi çağları. Mısır, Filistin, Suriye. çev. Halit Çambel. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Blunt, A.W.F. Batı medeniyetinin temelleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Blunt, A.W.F. Batı uygarlığının temelleri. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Blunt, A.W.F. Batı uygarlığının temelleri. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bosch, Clemens. Roma tarihinin anahatları. Kısım I. Cumhuriyet. çev. Sabahat Atlan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bosch, M.E. Helenizm tarihinin anahatları. Cilt I. Büyük Ġskender Ġmparatorluğu. çev. Afif Erzen. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bosch, M.E. Helenizm tarihinin anahatları. Cilt II. Roma Ġmparatorluğuna katıldığı tarihe kadar Helenizm devletleri. çev. Sabahat Atlan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bossert, Helmuth Th. Asia. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bossert, Helmuth Th. Etice formlar bilgisinin örnek derlemesi. 1. Kısım. Nominal deklinasyon. çev. Muzaffer Yürük. Münire Taylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1935.

15 161. Bossert, Helmuth Th. Halet Çambel. Karatepe. Yeni bir Eti harabesi. (Ġlk rapor). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bossert, Helmuth Th. U. Bahadır Alkım. Karatepe Kadirli ve dolayları. (Ġkinci ön rapor). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bouthoul, Gaston. Zihniyetler: KiĢi ve toplum açısından zihin yapılarına dair psikososyolojik bir inceleme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bozkurt, Mahmut Esat. Atatürk ihtilali. Türk Ġnklabı Tarihi Enstitüsü derslerinden. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Brınzeu, F. Romen dil ve edebiyatına giriģ. L. Roman edebiyatı tarihi. Romen edebiyatında Türkler. Romen antolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Buck, Eva. L'enseignement du Français. Une methodologie. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Buck, Eva. Marcel Louant. Le Français. Adapte aux etudes scientifiques et medicales. Premiere annee. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Buck, Eva. Marcel Louant. Le Français. Adapte aux etudes scientifiques et medicales. Premiere annee. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Buck, Eva. Pedogogie du Français. Langue etrangere. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Burdur Acı Göl depresyonu. Komisyon. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, A. Türk dili tarihi II. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Anadolu dialetkolojisi üzerine malzeme. Cilt I. Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Isparta, Aydın, Ġzmir, Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Kütahya vilayetleri ağızları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1940.

16 173. Caferoğlu, Ahmet. Anadolu dialetkolojisi üzerine malzeme. Cilt II. Konya, Isparta, Burdur, Kayseri, Çorum, Niğde vilayetleri oyunları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Anadolu illeri ağızlarından derlemeler. Van, Bitlis, MuĢ, Karaköse, EskiĢehir, Bolu ve Zonguldak illeri ağızları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Orta Anadolu ağızlarından derlemeler. Niğde, Kayseri, KırĢehir, Yozgat, Ankara vilayetleri ile AfĢarları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Türk dil tarihi notları. I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Türk dil tarihi notları. II. IX-XV. asırlarda edebi Türkçenin geliģmesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Türk Dili tarihi. I. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Türk Dili tarihi. I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Türk dili tarihi. Cilt II. (XI.-XVI. Yüzyıllar Orta Asya Kıpçak ve Çağatay Türkçesi geliģme tarihi). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Türk lisanı tarihi dersleri tatbikat nümuneleri I Uygurca'ya ait metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Uygur sözlüğü. Birinci bölüm A-K. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Uygur sözlüğü. Ġkinci bölüm K-S. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Uygur sözlüğü. Üçüncü bölüm S-Z. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938.

17 185. Chanson de Roland'dan parçalar. (Joseph Bedier'in neşrettiği metin esas tutularak Süheyla Bayrav Tarafından Hazırlanmıştır). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Chaput, Ernest. İbrahim Hakkı Akyol: Le meandre de Gölcük pres de Bosphore. Göksu vadisinde Boğaziçi'nde Gölcük menderesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Chaput, Ernest. İbrahim Hakkı Akyol: Recherches sur la structure de la Region de Smyrne. Ġzmir civarının bünyesine ait tetkikler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Chaput, Ernest. İbrahim Hakkı Akyol: Remarques sur la circulation et l'utilisation des eaux environs d'angora. Ankara civarında suların cereyanına ve onlardan istifadeye dair mülahazalar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Chaput, Ernest: Türkiye'de jeolojik ve jeomorfojenik tetkik seyahatları. çev. Ali Tanoğlu. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Chaput, Ernest: Türkiye'de jeolojik ve jeomorfojenik tetkik seyahatları. çev. Ali Tanoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Congres (XV a) international de sociologie, Ġstanbul Septembre Actes du XV e congres international de sociologie, organise a Ġstanbul Septembre 1952 au Nom de I'Institut International de Sociologie. Actes Publies Par Hilmi Ziya Ülken. Vol. 2. Comminications." İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Croce, Vossler, Spitzer: Üç makale. Estetiğin, edebiyat tarihinin ve lenguistiğin birbirleriyle münasebeti. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Cumhuriyetin 50. Yılına armağan. yay. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Curtius, Ernest-Robert. Fransa üstüne deneme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Curtius, Ernest-Robert. Fransız medeniyeti. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938.

18 196. Çapan, Cevat. DeğiĢen tiyatro. Ġngiliz tiyatrosunda düzyazıya geçiģ. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Çapan, Cevat. Ġrlanda tiyatrosunda gerçekçilik. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Çetin, Nihad M. en Nüsusu'l-muhtara. Arapça metinler. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Çetin, Nihad M. Eski Arap Ģiiri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Çotuksöken, Betül. Petrus Abelardus'un ahlak anlayıģı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darga, A. Muhibbe. Eski Anadoluda kadın. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darga, A. Muhibbe. Eski Anadoluda kadın. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darga, A. Muhibbe. Hitit mimarlığı/1. Yapı sanatı. arkeolojik ve filolojik veriler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darga, Muhibbe. Karahna Ģehri kült-envanteri. Keilschrifturkunden aus Boghazköi XXXVIII 12. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Avrupa coğrafyası. Birinci kitap. 2.bs. İstanbul : İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Avrupa coğrafyası. Birinci kitap. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Avrupa coğrafyası. Birinci kitap. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Coğrafi araģtırmalar. 1- Bogazların menģei. 2- Türkiye'de yakın iklim değiģiklikleri ile ilgili bazıı monografi müģahadeleri. 3- Ege haliçlerinin menģe ve tekamülü. 4- Kütahya yaylalarında yapılan coğrafi ve seyahate ait rapor. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938.

19 209. Darkot, Besim. Ege bölgesi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Kartografya dersleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Kartografya dersleri. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Kartografya dersleri. 3.bs.. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Metin Tuncel. Ege bölgesi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Metin Tuncel. Ege bölgesi coğrafyası. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Metin Tuncel. Marmara bölgesi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Türkiye iktisadi coğrafyası. 4.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Davaslıgil, Ümit. Anksiyete düzeyi ve aile tutumlarının yaratıcı düģünmeye olan etkileri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Davaslıgil, Ümit. Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevreden gelen birinci sınıf çocukların dil geliģimine okulun etkisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Davenport, A. Ġngiliz harsı ve fikir hareketleri. Cilt ı. Elizabeth devrinden XIX. asra kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Demiriz, Yıldız. Osmanlı kitap sanatında natüralist üslupta çiçekler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Demirkent, Işın. Urfa Haçlı Kontluğu tarihi (1098 den 1118'e kadar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Denker, Bedriye Tolun. YerleĢme coğrafyası. Kır yerleģmeleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1977.

20 223. Descams, Paul. Tecrübi sosyoloji (Metod). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Diez, Ernst. Oktay Aslanapa. Mahmud Mesud Koman. Karaman devri sanatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Diez, Ernst. Oktay Aslanapa. Türk sanatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Diez, Ernst. Türk sanatı. BaĢlangıcından günümüze kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dinçol, Ali Muzaffer. G. Kavaklı. Van bölgesinde bulunmuģ yeni Urartu yazıtları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dinçol, Ali. M. Eski Anadolu dillerine giriģ. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Direkçigil, Nebile. Amerika'da zenci tiyatrosu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Bitki coğrafyası. Temel bilgiler. Türkçe- Latince-Ġngizce-Almanca-Fransızca bitki adları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Bitki coğrafyasına giriģ. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Geographical distribution of vegetation in (thrace). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Kocaeli yarımadasının bitki coğrafyası.istanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Kütahya ovası ve çevresinin fiziki coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Trakya'nın bitki coğrafyası. Gen.2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Trakya'nın bitki coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Türk dünyasının beģeri ve iktisadi coğrafyası. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1987.

21 238. Dönmez, Yusuf. Türk dünyasının beģeri ve iktisadi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Umumi klimatoloji ve iklim çalıģmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Umumi klimatoloji ve iklim çalıģmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Drake, Raleigh M. Anormal davranıģlar psikolojisi. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Drake, Raleigh M. Anormal davranıģlar psikolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Duralı, Ş. Teoman. Canlılar sorununa giriģ. Biyoloji felsefesi ile ilgili araģtırma. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Duru, Refik. Kuruçay höyüğü kazıları çalıģma raporu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Duruman, Safinaz. Der wandel der dichterischen sprachform bei R. M. Rilke. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Duruman, Safinaz. Jacop Bedirmanns Cenodoxus. (Ein studie zu gestalt und gestaltung des bösen in der dichtug des 17. jahrhunderts). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dwelshauvers, Georges. Muasır Fransız psikolojisi. çev. Mustafa Şekip Tunç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dwelshauvers, Georges. Psikoloji. çev. Mustafa Şekip Tunç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dwelshauvers, Georges. Psikoloji. çev. Mustafa Şekip Tunç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Eckmann, Janos. Çağatayca el kitabı. haz. Günay Karaağaç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, el- kavanin-il külliye-li-zabt-il-lügat-it Türkiyye. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Emil, Birol. Jön Türklere ait vesikalar I. Edebiyatçı Jön Türklerin mektupları. (Ali Kemal ve Süleyman Nazif'ten

22 Mizancı Murad Bey'e). 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Emil, Birol. Mizancı Murad Bey. Hayatı ve eserleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Emre, Ahmed Cevad. Osmanlı edebiyatına hazırlık dersleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Engelberg, Ernst. Almanca fen B ve C kurları için yardımcı metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Enginün, İnci. Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde doğu ve batı meselesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Enginün, İnci. Tanzimat devrinde Shakespeare tercümeleri ve tesiri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Eralp, H. Vehbi. Platon. Cilt I. Hayatı, eserleri. Sekratik diyaloglar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Eraslan, Kemal. Eski Türkçe'de isim-fiiller. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Erdmann, Kurt. Der Türkische teppich des 15. jahrhunderts. XV. Asır Türk halısı. çev. Haldun Taner. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Erer, Sermet. Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (Degradasyon) aģamaları ve önlemler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Erer, Sermet. Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (Degradasyon) aģamaları ve önlemler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Erer, Sermet. Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (Degradasyon) aģamaları ve önlemler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Erer, Sermet. Merzifon depresyonu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984.

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Hasan Âli Yücel. Özel Koleksiyonu

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Hasan Âli Yücel. Özel Koleksiyonu Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Hasan Âli Yücel Özel Koleksiyonu Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Hasan Âli Yücel Özel Koleksiyonu Bilkent Üniversitesi 2014 Hasan Âli Yücel in Yaşamı ve Yapıtları (1897-1961)

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji Editör: Ahmet Şimşek İSTANBUL, 2011 Ta rih çi Ki ta be vi Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Yö net me ni Ne cip Aza koğ lu Düzelti: Ha di ye Yıl maz

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com. Yunus DÖNER Dernek Üyesi

Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com. Yunus DÖNER Dernek Üyesi DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceğim Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler...

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... 1968/2008 1 Geçmişten Geleceğe belgeler... bilgiler... 1968/2008 ISBN 978-975 - 7655-87 - 9 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Proje

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Abdulkadiroğlu, Abdulkerim-F. Hakan Özkan (1994). Yozgat Meşhurları. Yozgat Belediyesi. Yozgat. Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 Birinci Basım 1971 İkinci Basım Mart 1973 BİLGİ YAYINEVİ Gökdelen 8. kat 804. Teli.: 17 8019 Kızılay Ankara Tüneli Hilmi Cad. 9 4 /B Teli.: 1 2 81 31 Kavaklıdere

Detaylı

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.103-120. Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış Emel KOÇ * ÖZET Felsefe, varlık, bilgi

Detaylı

DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER

DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER ÖZET Erdoğan ULUDAĞ Türkî-i Basît divân edebiyatında Arapça ve özellikle Farsça kelime ve tamlamaların kullanımının artması üzerine XVI. yüzyılda Tatavlalı

Detaylı

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 ISBN 978-605-60594-3-8 1. baskı İstanbul, Ocak 2012 Genel Yönetmen HASAN EKMEN Yayın Yönetmeni RAMAZAN KIZILKAYA Proje

Detaylı

GAZAVÂTNÂMELER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ A BIBLIOGRAPHIC STUDY ON WORKS ABOUT GAZAVÂTNÂMES

GAZAVÂTNÂMELER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ A BIBLIOGRAPHIC STUDY ON WORKS ABOUT GAZAVÂTNÂMES - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.997-1022, ANKARA/TURKEY GAZAVÂTNÂMELER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Kürşat

Detaylı

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2346 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1343 XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 1, 7, 9) Doç.Dr. Hülya ARSLAN EROL (Ünite 1, 2) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi GV 301./A35 Akın, Yiğit "Gürbüz ve Yavuz Evlatlar" : Erken Cumhuriyet'te beden Terbiyesi ve Spor İstanbul İletişim

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

TÜRKÎ-İ BASÎT HAREKETİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 1

TÜRKÎ-İ BASÎT HAREKETİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 1 TÜRKÎ-İ BASÎT HAREKETİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 1 ÖZET Hatice AYNUR * Genel Türk edebiyatı ile Osmanlı dönemi Türk edebiyatı tarihini yazan araştırmacılar tarafından muhakkak söz edilip tartışılan en önemli

Detaylı

MEZOPOTAMYA VE SURİYE NİN FETHİ NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

MEZOPOTAMYA VE SURİYE NİN FETHİ NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 3, p. 243-261, June 2012 MEZOPOTAMYA VE SURİYE NİN FETHİ NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

Detaylı

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN BARKOD KİTAP ADI YAZAR TERCÜME YAYINA SAYFA EBAT KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN SAYISI (BOYUT) KAĞIT CİNSİ KAPAK 9789754370904 Çağlayanlar A. Hikmet Müftüoğlu Hikâye 5,00 TL 141 12x19,5 60 gr. Enso Creamy

Detaylı

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS Sayı: 1-101 Önsöz ve Fihrist: D oç.dr. A bdülkadir Özcan Enderun Kitabevi İstanbul 1988 Boğaziçi University Library Enderun Yayınlan: 24 oes-c D R 1 0 *T 315 1 3 8 3 jjj

Detaylı