ĠSTANBUL ÜĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ YAYINLARI KATALOĞU (KĠTAPLAR )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL ÜĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ YAYINLARI KATALOĞU (KĠTAPLAR 1923-1998)"

Transkript

1

2 Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ĠSTANBUL ÜĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ YAYINLARI KATALOĞU (KĠTAPLAR ) Hazırlayanlar Prof. Dr. Aysel Yontar Y.Doç. Dr. Tuba Çavdar Y. Doç. Dr. Mesut. Yalvaç, İstanbul: 1998

3 KĠTAPLAR 1. Abd al- Kadir b. Omar al- Badadi ġarh Ģavahid Ģarh al-tuhfat al-vardiya. haz. Nazif Hoca. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Abdalqahır al-jurjani. Asrar al - Balagna. The Mysteries of eloquence. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Abdülbaki. Melâmilik ve Melâmiler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Abu-Hayyan. Kitab al-idrak li-lisan al-atrak. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Adıvar, Halide. Ġngiliz edebiyatı tarihi: BaĢlangıçtan Elizabeth devrine kadar. 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Adıvar, Halide. Ġngiliz edebiyatı tarihi: Elizabeth devri ve Shakespeare. 2.c. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Adıvar, Halide. Ġngiliz edebiyatı tarihi: XVII. asır ve Milton. 3.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ahmet Fakih. Çarhname. yay. Mecdud Mansuroğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ahmet Refik. Anadolu'da Türk aģiretleri ( ). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ahmet Refik. Osmanlı devrinde Türkiye madenleri ( ). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ahmet Vasıf Efendi. Mehasinü'l-Asar ve Hakaikü'l-Ahbar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akarca, Aşkıdil. Neandreia. Kuzey Ege'de arkaik ve klasik çağlara ait bir Ģehir. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akarsu, Bedia. Ahlak öğretileri I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1965

4 14. Akarsu, Bedia. Ahlak öğretileri I. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akarsu, Bedia. Ahlak öğretileri II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akarsu, Bedia. Ahlak öğretileri II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akarsu, Bedia. Max Scheler'de kiģilik problemi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akkayan, Taylan. Göç ve değiģme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akkayan, Taylan. Osmaneli değiģen bir Anadolu kasabası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akkoç, Zeynel. Okuma kitabı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akkoç, Zeynel. Rusça-Türkçe sözlük. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akkoç, Zeynel. Rusça-Türkçe sözlük. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aksel, Malik. Anadolu'da halk resimleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akşit, Oktay. Helenistik ve Roma devrinde Likya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akşit, Oktay. Likya tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akşit, Oktay. Manisa tarihi. Magnesia ar Siplylum. BaĢlangıçtan M.S. 395 yılına kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akşit, Oktay. Roma Ġmparatorluk tarihi (M.Ö. 27-M.S.395). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akşit, Oktay. Roma Ġmparatorluk tarihi (M.Ö.27-M.S.192). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976.

5 29. Akşit, Oktay. Roma Ġmparatorluk tarihi (M.S ). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aktepe, M. Münir Osmanlı Ġran münasebetleri ve SilahĢör Kemani Mustafa Ağa'nın Revan fetihnamesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aktepe, M. Münir. Patrona isyanı İstanbul: Edebiyat Fakültesi, Aktepe, M. Münir. ġemdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi Müri't-Tevarih I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aktepe, M. Münir. Vak'a Nüvis Ahmet Lütfi Efendi tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akün, Ömer Faruk. Namık Kemal'in mektupları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Akyol, İ.Hakkı. Umumi coğrafya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ali Şir Nevayi. Nesayimü'ül-mahabbe min Ģemayimi'lfütüvve. haz. Kemal Eraslün. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ali. Yusuf ile Züleyha. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Alkaç, G. Montale'nin Ģiir evreninde anlamsal yapılar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Almanca. Ġktisat B ve C kurları için yardımcı metinler. haz. Karl Weiner. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Almanca: Tıp, diģçi, eczacı B ve C kurları için yardımcı metinler. haz. Andreas Tietze. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Almanca: Edebiyat B ve C kurları için yardımcı metinler. Haz. Robert Anhegger. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1945.

6 42. Alpay, Meral. Harf devriminin kütüphanelerde yansıması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Alpay, Meral. Kütüphanecilik terimleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Altun, Ara. Dipnotu ve bibliyografya esasları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Altun, Ara. Sanat tarihinde mimari çizim için küçük rehber I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Altun, Ara. Ġslam sanatı II ve Anadolu Türk mimarlığı I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Amri. Divan. Tenkidli basım. haz. Mehmet Çavuşoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Andreasyan, Hrand D. Polonyalı Simeon' un seyahatnamesi İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Anhegger, Robert. Eski Almanca antolojisi: İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Anstok, Heinz. Deutsche syntax. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Antel, Sadrettin Celal. Terbiyede ölçü. (Bilgi testleri). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Antel, Sadrettin Celal. Umumi didaktik. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Antel, Sadrettin. Celal. Umumi didaktik. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arapça metinler I. Metin kısmı. al-nuģuģ al-muhtara. haz. Nihad M. Çetin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arat, Necla. 18. Yüzyıl Ġngiliz felsefesinde ethik ve estetik değerler arasındaki ilgi sorunu. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Arat, Necla. Estetik seçme metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1981.

7 57. Arat, Necla. Kadın sorunu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arat, Reşit Rahmeti. Türk dili üzerine araģtırmalar. Uygur devrine ait dil örnekleri: Altun Yaruk. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arat, Reşit Rahmeti. Türk ilmi transkripsiyon kılavuzu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet H. Umumi coğrafya dersleri. Cilt III: Jeomorfolojinin prensipleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Ajun Kunter. Yusuf Dönmez. Klimatoloji tatbikatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. 1.c. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt I. Klimatoloji. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt I. Klimatoloji. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt II-Fasikül I. Hidrografya, okyanuslar ve denizler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt II. Ġdrografya. Okyanuslar ve denizler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardel, Ahmet. Umumi coğrafya dersleri. Cilt III: Jeomorfolojinin temelleri. Kısım I: Akarsular topoğrafyası, bünyeler, karst topografyası ve volkan reliefi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Açıklamalı Fransızca-Türkçe jeomorfoloji sözlüğü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Afyonkarahisar bölgesinin jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1978.

8 70. Ardos, Mehmet. Jeolojik temel bilgiler: coğrafya açısından. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Problemes geomorphologiques du Taurus central et de sa Bordure Mediterraneenne (Turquie). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Türkiye jeomorfolojisinde neoteknik. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Türkiye ovalarının jeomorfolojisi. c II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Türkiye ovalarının jeomorfolojisi. c. I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Türkiye ovalarının jeomorfolojisi. c. II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Türkiye'de kuaterner jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ardos, Mehmet. Volkan coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arık, İ. Alev. Görmezlerle normaller arasında dokunsal ve iģitsel yönden karģılaģtırmalı bir duyarlık araģtırması. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arık, İ. Alev. Öğrenme psikolojisine giriģ. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arık, İ. Alev. Psikolojide bilimsel yöntem. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkun, Nezahat. Ġntiharın psikodinamikleri. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkun, Nezahat. Ġntiharın psikodinamikleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkun, Nezahat. Türkiye'de evlenme ve boģanmalar hakkında psiko-sosyal bir araģtırma arasındaki

9 evlenme ve boģanmaların istatistik yönden taģıdıkları mana. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arslan, Mahmut. Kutadgu-Bilig'deki toplum ve devlet anlayıģı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aslanapa, Oktay. Edirne'de Osmanlı devri abideleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aslanapa, Oktay. Osmanlılar devrinde Kütahya çinileri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aster, Ernst von. Bilgi teorisi ve mantık. 2.bs.. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Aster, Ernst von. Bilgi teorisi ve mantık. çev. Macit Gökberk. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Atasoy, Nurhan Yüzyıllarda Avrupa sanatı. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Atasoy, Nurhan Yüzyıllarda Avrupa sanatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Atasoy, Nurhan. Ġbrahim PaĢa sarayı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ateş, Ahmed. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. Cilt I. Gramer ve metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ateş, Ahmed. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. Cilt I. Gramer ve metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ateş, Ahmed. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. Cilt II. Lügatçe ve bibliyografya. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ateş, Ahmed. Abdülvehhab Tarzi. Farsça grameri. (Gramer, aruz, metinler, sözlük ve bibliyografya). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Ateş, Ahmed. Tahsin Yazıcı. Nihad M. Çetin. Arapça dilbilgisi I. (Alfabe, kelime, Ģekil bilgisi, türetme). İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1964.

10 97. Atiker, Erhan. BireyselleĢme ve toplumsal farklılaģma. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Atlan, Sabahat. Roma tarinin anahatları. I.Kısım. Cumhuriyet devri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Auerbach, E. Roman filolojisine giriģ. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bang, W. G. Reşit Rahmeti Arat. Oğuz Kağan destanı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Barkan, Ömer Lütfi. XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Ġmparatorluğunda zirai ekonominin hukuki ve mali esasları. Cilt I. Kanunlar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Barthold, W. Nimet Akdes Tahiroğlu. Uluğ Bey ve zamanı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Barthold, W. Orta Asya Türk tarihi hakkında dersler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bartlett, Sir Frederic Charles. Büyük Britanya'da yeni psikoloji cereyanları. çev. Beğlan Birand Toğrol. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Başkan, Özcan. Yabancı-dil öğretimi: Ġlkeler ve çözümler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, BaĢlayanlar için Hititçe ve Akadça kılavuzu. haz. Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü. İstanbul: İ.Ü Edebiyat Fakültesi, Baydur, Nezahat. Ġmparator Iulianus. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Baydur, Nezahat. Kültepe "Kanes" ve Kayseri tarihi üzerine araģtırmalar. (En eski çağlardan 395 yılına kadar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Baydur, Suat Y. Latin edebiyatından örnekler. Cicero-Livius- Catallus-Horatius'dan seçme parçalar ve Ģiirleri. (Helen- Latin Eskiçağ bilgisine ek). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1958.

11 110. Bayrav, Süheyla. Chanson de Roland. Edebiyat ve üslup tahlili. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayrav, Süheyla. Filolojinin oluģumu. ÇağdaĢ dilbilim-eleģtiri sorunları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayrav, Süheyla. Ortaçağ Fransız edebiyatı antolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayrav, Süheyla. Roman dillerinin doğuģu ve geliģmesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayrav, Süheyla. Symbolisme Medieval. Beroul, Marie, Chretien. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayrav, Süheyla. Yapısal dilbilimi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Baysal, Jale. Kütüphanecilik alanında yeni kavramlar araçlar, yöntemler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Baysal, Jale. Kütüphanecilik alanında yeni kavramlar araçlar, yöntemler. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayur, Yusuf Hikmet. Türkiye devletinin dıģ siyaseti bin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bayur, Yusuf Hikmet. Türkiye devletinin dıģ siyaseti bin. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bazell, C.E. Linguistic form. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bean, G.E. Tanrılar ve kahramanlar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Behçet'ül-Hadaik fi Tekmilatü'l-ġakaik. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beitrage zur Kunstgeschichte Asiens: In memoriam Ernst Diez. Herausgege ben von Oktay Aslanapa. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1963.

12 124. Bener, Muzaffer. Antalya-GazipaĢa kıyı kesiminde yalıtaģı oluģumu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Berve, Helmut. Eskiçağ tarihine ait altı konferans. Greklerde kölelik müessesi. Dion, Eflatun (Devlet) felsefesinin gerçekleģmesi yolunda yapılan teģebbüsler. Antik dünyanın inkirazı. çev. Afif Erzen. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beşir, Çelebi Tarih-i Edirne. Hikayet-i BeĢir Çelebi. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beşir Çelebi. Tarih-i Edirne. Hikayet-i BeĢir Çelebi. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beşir, Çelebi. Tevarih-i Al-i Osman. yay. İsmail Hikmet Ertaylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beydilli, Kemal Osmanlı-Rusya ittifakı (Meydana geliģi, tahlili,tatbiki). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beydilli, Kemal. Büyük Friedrich ve Osmanlılar. XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Prusya münasebetleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Beydilli, Kemal. Ġstanbul'da askerlik sanatı, yetenekleri ve bilimlerin durumu üzerine risale. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bijişkyan, P. Minas (Trabzonlu) Karadeniz kıyıları tarih ve coğrafyası Tercüme ve Notlar. Hrand Andreasyan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgi, Önder. M.Ö. II. Binyılında Anodolu'da bulunmuģ olan matara biçimli kaplar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Adapazarı ovası ve Sapanca oluğunun alüvyal morfolojisi ve kuatemerdeki jeomorfolojik tekamülü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Biga Yarımadası güneybatı kısmının jeomorfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1969.

13 136. Bilgin, Turgut. Ceyhan doğusunda volkanik Ģekiller ile hassa leçesi. Gavur dağı kütlesinde glasiyal ve periklasiyal topografya Ģekilleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Gavurdağı kütlesinde glasiyal ve periklasiyal topografya Ģekilleri. Ceyhan doğusunda volkanik Ģekiller ile hassa leçesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Genel kartografya I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Genel kartografya. Cilt II. Harita ve diyagramların hazırlanıģı ve çizimi. (Temel bilgiler ve metodlar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Genel kartografya. Cilt II. Harita ve diyagramların hazırlanıģı ve çizimi. (Temel bilgiler ve metodlar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Genel kartografya. Harita ve diyagramların hazırlanıģı ve çizimi. (Temel bilgiler ve metodlar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Genel kartografya. Kartografyanın tarihçesi projeksiyonlar-harita alma ve yapmanın esasları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Harita ve diagramların hazırlanıģı ve çizimi (Temel bilgiler ve metodlar). Genel kartografya II. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğafya Enstitüsü faaliyeti.( ). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Munzur doğu kısmının glasiyal periglasiyal morfolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Samanlı dağları. Coğrafi etüd. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bilgin, Turgut. Sermet Erer. Kemal Göçmen. 22 mayıs 1971 Bingöl depremi. Tatbiki jeomorfoloji etüdü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1972.

14 148. Bilsel, Cemil. Ġstanbul Üniversitesi tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Binet, A. Rh. Simon. Anormal çocuklar. çev. Sabri Esat Siyavuşgil. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Biricik Ali Selçuk. BeyĢehir gölü havzasının strüktüral ve jeomorfolojik etüdü. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Birinci, Necat. Cenap ġahabettin'in bütün Ģiirleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bittel, Kurt. Önasya tarih öncesi çağları. Mısır, Filistin, Suriye. çev. Halit Çambel. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Blunt, A.W.F. Batı medeniyetinin temelleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Blunt, A.W.F. Batı uygarlığının temelleri. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Blunt, A.W.F. Batı uygarlığının temelleri. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bosch, Clemens. Roma tarihinin anahatları. Kısım I. Cumhuriyet. çev. Sabahat Atlan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bosch, M.E. Helenizm tarihinin anahatları. Cilt I. Büyük Ġskender Ġmparatorluğu. çev. Afif Erzen. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bosch, M.E. Helenizm tarihinin anahatları. Cilt II. Roma Ġmparatorluğuna katıldığı tarihe kadar Helenizm devletleri. çev. Sabahat Atlan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bossert, Helmuth Th. Asia. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bossert, Helmuth Th. Etice formlar bilgisinin örnek derlemesi. 1. Kısım. Nominal deklinasyon. çev. Muzaffer Yürük. Münire Taylan. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1935.

15 161. Bossert, Helmuth Th. Halet Çambel. Karatepe. Yeni bir Eti harabesi. (Ġlk rapor). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bossert, Helmuth Th. U. Bahadır Alkım. Karatepe Kadirli ve dolayları. (Ġkinci ön rapor). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bouthoul, Gaston. Zihniyetler: KiĢi ve toplum açısından zihin yapılarına dair psikososyolojik bir inceleme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Bozkurt, Mahmut Esat. Atatürk ihtilali. Türk Ġnklabı Tarihi Enstitüsü derslerinden. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Brınzeu, F. Romen dil ve edebiyatına giriģ. L. Roman edebiyatı tarihi. Romen edebiyatında Türkler. Romen antolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Buck, Eva. L'enseignement du Français. Une methodologie. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Buck, Eva. Marcel Louant. Le Français. Adapte aux etudes scientifiques et medicales. Premiere annee. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Buck, Eva. Marcel Louant. Le Français. Adapte aux etudes scientifiques et medicales. Premiere annee. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Buck, Eva. Pedogogie du Français. Langue etrangere. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Burdur Acı Göl depresyonu. Komisyon. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, A. Türk dili tarihi II. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Anadolu dialetkolojisi üzerine malzeme. Cilt I. Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Isparta, Aydın, Ġzmir, Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Kütahya vilayetleri ağızları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1940.

16 173. Caferoğlu, Ahmet. Anadolu dialetkolojisi üzerine malzeme. Cilt II. Konya, Isparta, Burdur, Kayseri, Çorum, Niğde vilayetleri oyunları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Anadolu illeri ağızlarından derlemeler. Van, Bitlis, MuĢ, Karaköse, EskiĢehir, Bolu ve Zonguldak illeri ağızları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Orta Anadolu ağızlarından derlemeler. Niğde, Kayseri, KırĢehir, Yozgat, Ankara vilayetleri ile AfĢarları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Türk dil tarihi notları. I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Türk dil tarihi notları. II. IX-XV. asırlarda edebi Türkçenin geliģmesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Türk Dili tarihi. I. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Türk Dili tarihi. I. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Türk dili tarihi. Cilt II. (XI.-XVI. Yüzyıllar Orta Asya Kıpçak ve Çağatay Türkçesi geliģme tarihi). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Türk lisanı tarihi dersleri tatbikat nümuneleri I Uygurca'ya ait metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Uygur sözlüğü. Birinci bölüm A-K. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Uygur sözlüğü. Ġkinci bölüm K-S. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Caferoğlu, Ahmet. Uygur sözlüğü. Üçüncü bölüm S-Z. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938.

17 185. Chanson de Roland'dan parçalar. (Joseph Bedier'in neşrettiği metin esas tutularak Süheyla Bayrav Tarafından Hazırlanmıştır). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Chaput, Ernest. İbrahim Hakkı Akyol: Le meandre de Gölcük pres de Bosphore. Göksu vadisinde Boğaziçi'nde Gölcük menderesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Chaput, Ernest. İbrahim Hakkı Akyol: Recherches sur la structure de la Region de Smyrne. Ġzmir civarının bünyesine ait tetkikler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Chaput, Ernest. İbrahim Hakkı Akyol: Remarques sur la circulation et l'utilisation des eaux environs d'angora. Ankara civarında suların cereyanına ve onlardan istifadeye dair mülahazalar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Chaput, Ernest: Türkiye'de jeolojik ve jeomorfojenik tetkik seyahatları. çev. Ali Tanoğlu. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Chaput, Ernest: Türkiye'de jeolojik ve jeomorfojenik tetkik seyahatları. çev. Ali Tanoğlu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Congres (XV a) international de sociologie, Ġstanbul Septembre Actes du XV e congres international de sociologie, organise a Ġstanbul Septembre 1952 au Nom de I'Institut International de Sociologie. Actes Publies Par Hilmi Ziya Ülken. Vol. 2. Comminications." İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Croce, Vossler, Spitzer: Üç makale. Estetiğin, edebiyat tarihinin ve lenguistiğin birbirleriyle münasebeti. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Cumhuriyetin 50. Yılına armağan. yay. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Curtius, Ernest-Robert. Fransa üstüne deneme. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Curtius, Ernest-Robert. Fransız medeniyeti. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938.

18 196. Çapan, Cevat. DeğiĢen tiyatro. Ġngiliz tiyatrosunda düzyazıya geçiģ. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Çapan, Cevat. Ġrlanda tiyatrosunda gerçekçilik. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Çetin, Nihad M. en Nüsusu'l-muhtara. Arapça metinler. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Çetin, Nihad M. Eski Arap Ģiiri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Çotuksöken, Betül. Petrus Abelardus'un ahlak anlayıģı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darga, A. Muhibbe. Eski Anadoluda kadın. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darga, A. Muhibbe. Eski Anadoluda kadın. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darga, A. Muhibbe. Hitit mimarlığı/1. Yapı sanatı. arkeolojik ve filolojik veriler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darga, Muhibbe. Karahna Ģehri kült-envanteri. Keilschrifturkunden aus Boghazköi XXXVIII 12. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Avrupa coğrafyası. Birinci kitap. 2.bs. İstanbul : İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Avrupa coğrafyası. Birinci kitap. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Avrupa coğrafyası. Birinci kitap. 3.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Coğrafi araģtırmalar. 1- Bogazların menģei. 2- Türkiye'de yakın iklim değiģiklikleri ile ilgili bazıı monografi müģahadeleri. 3- Ege haliçlerinin menģe ve tekamülü. 4- Kütahya yaylalarında yapılan coğrafi ve seyahate ait rapor. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1938.

19 209. Darkot, Besim. Ege bölgesi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Kartografya dersleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Kartografya dersleri. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Kartografya dersleri. 3.bs.. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Metin Tuncel. Ege bölgesi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Metin Tuncel. Ege bölgesi coğrafyası. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Metin Tuncel. Marmara bölgesi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Darkot, Besim. Türkiye iktisadi coğrafyası. 4.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Davaslıgil, Ümit. Anksiyete düzeyi ve aile tutumlarının yaratıcı düģünmeye olan etkileri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Davaslıgil, Ümit. Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevreden gelen birinci sınıf çocukların dil geliģimine okulun etkisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Davenport, A. Ġngiliz harsı ve fikir hareketleri. Cilt ı. Elizabeth devrinden XIX. asra kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Demiriz, Yıldız. Osmanlı kitap sanatında natüralist üslupta çiçekler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Demirkent, Işın. Urfa Haçlı Kontluğu tarihi (1098 den 1118'e kadar). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Denker, Bedriye Tolun. YerleĢme coğrafyası. Kır yerleģmeleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1977.

20 223. Descams, Paul. Tecrübi sosyoloji (Metod). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Diez, Ernst. Oktay Aslanapa. Mahmud Mesud Koman. Karaman devri sanatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Diez, Ernst. Oktay Aslanapa. Türk sanatı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Diez, Ernst. Türk sanatı. BaĢlangıcından günümüze kadar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dinçol, Ali Muzaffer. G. Kavaklı. Van bölgesinde bulunmuģ yeni Urartu yazıtları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dinçol, Ali. M. Eski Anadolu dillerine giriģ. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Direkçigil, Nebile. Amerika'da zenci tiyatrosu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Bitki coğrafyası. Temel bilgiler. Türkçe- Latince-Ġngizce-Almanca-Fransızca bitki adları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Bitki coğrafyasına giriģ. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Geographical distribution of vegetation in (thrace). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Kocaeli yarımadasının bitki coğrafyası.istanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Kütahya ovası ve çevresinin fiziki coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Trakya'nın bitki coğrafyası. Gen.2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Trakya'nın bitki coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Türk dünyasının beģeri ve iktisadi coğrafyası. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1987.

21 238. Dönmez, Yusuf. Türk dünyasının beģeri ve iktisadi coğrafyası. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Umumi klimatoloji ve iklim çalıģmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dönmez, Yusuf. Umumi klimatoloji ve iklim çalıģmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Drake, Raleigh M. Anormal davranıģlar psikolojisi. 2.bs. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Drake, Raleigh M. Anormal davranıģlar psikolojisi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Duralı, Ş. Teoman. Canlılar sorununa giriģ. Biyoloji felsefesi ile ilgili araģtırma. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Duru, Refik. Kuruçay höyüğü kazıları çalıģma raporu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Duruman, Safinaz. Der wandel der dichterischen sprachform bei R. M. Rilke. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Duruman, Safinaz. Jacop Bedirmanns Cenodoxus. (Ein studie zu gestalt und gestaltung des bösen in der dichtug des 17. jahrhunderts). İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dwelshauvers, Georges. Muasır Fransız psikolojisi. çev. Mustafa Şekip Tunç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dwelshauvers, Georges. Psikoloji. çev. Mustafa Şekip Tunç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Dwelshauvers, Georges. Psikoloji. çev. Mustafa Şekip Tunç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Eckmann, Janos. Çağatayca el kitabı. haz. Günay Karaağaç. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, el- kavanin-il külliye-li-zabt-il-lügat-it Türkiyye. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Emil, Birol. Jön Türklere ait vesikalar I. Edebiyatçı Jön Türklerin mektupları. (Ali Kemal ve Süleyman Nazif'ten

22 Mizancı Murad Bey'e). 1.c. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Emil, Birol. Mizancı Murad Bey. Hayatı ve eserleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Emre, Ahmed Cevad. Osmanlı edebiyatına hazırlık dersleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Engelberg, Ernst. Almanca fen B ve C kurları için yardımcı metinler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Enginün, İnci. Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde doğu ve batı meselesi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Enginün, İnci. Tanzimat devrinde Shakespeare tercümeleri ve tesiri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Eralp, H. Vehbi. Platon. Cilt I. Hayatı, eserleri. Sekratik diyaloglar. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Eraslan, Kemal. Eski Türkçe'de isim-fiiller. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Erdmann, Kurt. Der Türkische teppich des 15. jahrhunderts. XV. Asır Türk halısı. çev. Haldun Taner. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Erer, Sermet. Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (Degradasyon) aģamaları ve önlemler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Erer, Sermet. Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (Degradasyon) aģamaları ve önlemler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Erer, Sermet. Coğrafi ekolojide çevre sorunları bozulma (Degradasyon) aģamaları ve önlemler. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Erer, Sermet. Merzifon depresyonu. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1984.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf)

barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) barajı geçen üniversiteye yerleşiyor (mf) www.dogrutercihler.com Üniversite Bölüm Puan T. 1 KAFKAS Ünv. (KARS) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 209,5382 230,9985 256000 259000 2 EGE Ünv. (İZMİR) Fizik MF-2

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2017-15469 T.C. Sayı :11611387/051.01/ Konu :Kongre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM LİSANS MÜFREDATI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM LİSANS MÜFREDATI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM LİSANS MÜFREDATI I.YARIYIL DERSİN SAAT/HAFTA DERSİN ADI KODU TEO. UYG. 0813101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 0813102 Türk Dili I 2 0 2 2 0813103 Yabancı Dil

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Tarih: :23:11 Sayfa:1/9 GÜN SARP SARP SARP SARP GÜLCAN SARP. Analizler Doç. Dr. GÜLCAN SARP MUSTAFA YAKAR

T.C. Tarih: :23:11 Sayfa:1/9 GÜN SARP SARP SARP SARP GÜLCAN SARP. Analizler Doç. Dr. GÜLCAN SARP MUSTAFA YAKAR Sayfa:1/9 GÜN 22.05.2017 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 10:00-10:30 2172 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Okutman ABDÜLKADİR DEVECİOĞLU 2173 ATA-260-A-Atatürk

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI)

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI) 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 266,05894 304,1808 0 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar 100110169 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji TM-3 2 2 15, 17, 86 100110203 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI

PROGRAM KODU. En Küçük Puan. ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE İL Türü FAKÜLTE PROGRAM ADI En Küçük Puan En Büyük Puan 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE DEVLET Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

Final Programı

Final Programı SINIF PROGRAM DERSLER T U K Öğretim Elemanı DERSLİK 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 Snf.Öğrt. 1 Temel Matematik I 2 0 2 Yrd.Doç.Dr. Yaşar BOYACI D13 09:00 Snf.Öğrt. 1 Genel Biyoloji

Detaylı

PUAN TÜRÜ. Ziraat Fakültesi 100310582 Süt Teknolojisi 31 1 MF-2 246,10588 179.000 246,10588

PUAN TÜRÜ. Ziraat Fakültesi 100310582 Süt Teknolojisi 31 1 MF-2 246,10588 179.000 246,10588 PUAN GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110478 İlahiyat 62 62 YGS-4 358,26089 169.000 380,02138 333,39536 352,25430 Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 100110487

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI (2013-2014 Eğitim öğretim yılından

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 15 MF-3 537,233 83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 77 MF-3 521,472 448 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul Orta Doğu Teknik Ü. Ankara İstanbul

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Proje ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ile ÖĞRENCİ ve PERSONEL (KA103) Yükseköğretim Kurumları Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı