Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde lizozomal hastalýklarýn fizyopatoloji, taný, tedavi ve izlemlerindeki yenilikleri izlemenin yaný sýra, kongreye katýlacak olan çocuk beslenme ve metabolizma, nöroloji, kardiyoloji, nefroloji uzmanlarý arasýnda görüþ alýþ veriþi imkaný doðacaktýr. Poster sunumlarýnýn da gerçekleþtirileceði kongrenin, iki yýl önce olduðu gibi bu yýl da bilimsel daðarcýðýmýza katký saðlayacaðý inancýndayýz. Konuþma metinleri ve posterler The Journal of Lysosomal Storage Disorders dergisinde yayýnlanacaktýr Nisan 2010 da kongrede görüþmek dileði ile.. Prof. Dr. Alev HASANOÐLU Kongre Baþkaný

3 ONURSAL KURUL Prof. Dr. Rýza AYHAN Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami CÝNAZ Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný KONGRE DÜZENLEME KURULU Baþkan Dr. Alev HASANOÐLU Üyeler Dr. Ayþe SERDAROÐLU Dr. Gürsel BÝBEROÐLU Dr. Buket DALGIÇ Dr. Leyla TÜMER Dr. Fatih Süheyl EZGÜ Dr. Mehmet GÜNDÜZ Dr. Ýlyas OKUR Dr. Çiðdem Seher KASAPKARA Dr. Aynur KÜÇÜKÇONGAR

4 29 NÝSAN 2010, PERÞEMBE SALON A 09:00-09:30 Açýlýþ 09:30-10:15 Oturum Baþkanlarý: Dr. Meral Özgüç Dr. Deniz Erbaþ Lizozom fizyolojisi ve lizozomal hastalýklarýn sýnýflandýrýlmasý Dr. Çiðdem Özer Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalý 10:15-10:45 Oturum Baþkanlarý: Dr. Ender Pehlivanoðlu Dr. Ayþegül Tokatlý Gaucher hastalýðýnýn tedavisinde klinik hedefler ve biyogöstergelerin kullanýmý (The use of biomarkers and clinical goals in the management of gaucher disease) Dr. Scott Furbish Medical Director of Clinical Research Genzyme, Cambridge, USA 10:45-11:15 Kahve Arasý 11:15-12:00 Oturum Baþkanlarý: Dr. Aysel Yüce Dr. Mustafa Kendirci Gaucher hastalýðý (Hacettepe deneyimi) Dr. Figen Gürakan Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Ünitesi 12:00-13:00 Öðle Yemeði 13:00-13:30 Oturum Baþkanlarý: Dr. Neslihan Önenli Mungan Dr. Mehmet Gündüz Poster tartýþmasý 13:30-14:15 Oturum Baþkanlarý: Dr. Fatoþ Tanzer Dr. Serap Sivri Kalkanoðlu MPS-VI: Klinik bulgular, biyolojik göstergeler ve tedavi (MPS-VI: Clinical features, biomarkers and treatment) Dr. Thorsten Marquardt University of Münster, Department of Pediatrics, Münster, Germany 14:15-15:00 Oturum Baþkanlarý: Dr. Ahmet Aydýn Dr. Kürþad Aydýn Mukopolisakkaridozlarda, özellikle MPS-VI da erken enzim tedavisinin yararlarý ve patofizyolojik alt yapý (Benefit of early onset of ERT in MPS disorders, with a focus on MPS VI, and pathophysiological background) Dr. Maurizio Scarpa Department of Paediatrics, University of Padova, Brains for Brain Foundation, Padova, Italy

5 29 NÝSAN 2010, PERÞEMBE SALON A 15:00-15:30 Kahve Arasý Oturum Baþkanlarý: Dr. Meral Topçu Dr. Ayþe Serdaroðlu Pompe hastalýðý Dr. Piraye Serdaroðlu Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý Oturum Baþkanlarý: Dr. Rana Olguntürk Dr. Leyla Tümer Pompe hastalýðý (Hasta deneyimi) Maryze Shoneveld Von Der Linde Amsterdam Netherlands Kokteyl 29 NÝSAN 2010, PERÞEMBE SALON B 10:30-12:00 Hasta aileleri ile toplantý 30 NÝSAN 2010, CUMA SALON A 09:00-09:45 Oturum Baþkanlarý: Dr. Alev Hasanoðlu Dr. Yasemin Erten Fabry hastalýðý (Gazi deneyimi) Dr. Ýlyas Okur Dr. Tuba Eminoðlu Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalý 09:45-10:15 Oturum Baþkanlarý: Dr. Mahmut Çoker Dr. Nur Aslan Fabry hastalýðý (Ege Üniversitesi Týp Fakültesi tarama sonuçlarý) Dr. Sema Kalkan Uçar Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Metabolizma Bilim Dalý 10:15-10:45 Kahve Arasý 10:45-11:30 Oturum Baþkanlarý: Dr. Meltem Pekpak Dr. Selda Bülbül Anderson - Fabry hastalýðý - Tedavide güncel uygulamalar ve ufuktaki problemler Anderson - Fabry disease - Current management and future challenges) Dr. Stephen Waldek Consultant Physician, Department of Inherited Metabolic Disease Salford Royal NHS Foundation Trust, UK

6 30 NÝSAN 2010, CUMA SALON A 11:30-12:15 Oturum Baþkanlarý: Dr. Sultan Aydoðdu Dr. Buket Dalgýç Lizozomal depo hastalýklarýnýn taný ve tedavilerinin düzenlenmesinde moleküler analizlerin önemi Dr. Fatih Süheyl Ezgü Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalý 12:15-13:30 Öðle Yemeði 13:30-14:00 Oturum Baþkanlarý: Dr. Turgay Coþkun Dr. Fatih Süheyl Ezgü Lizozomal depo hastalýklarýnýn tedavisinde farmakolojik þaperonlar (Pharmacologic chaperones for treating LSDs) Therapeutics Dr. Deborah Marsden Director, Lysosomal Center for Diagnosis and Treatment at Children's Hospital Boston, Division of Genetics, Metabolism Program, Harvard Medical School, USA 14:00-14:30 Fabry hastalýðýnýn tedavisinde þaperon tedavisi (Chaperone treatment for fabry disease) Dr. Deborah Marsden Director, Lysosomal Center for Diagnosis and Treatment at Children's Hospital Boston, Division of Genetics, Metabolism Program, Harvard Medical School, USA 15:00 Kapanýþ 1 MAYIS 2010, CUMARTESÝ 11:00-17:00 Sosyal Program / Hamamönü ve Çengelhan Rahmi Koç Müze Gezisi

7 GENEL BÝLGÝLER KAYIT KAYIT UZMAN 200 KAYIT ÜCRETÝNE DAHÝL OLAN HÝZMETLER * Açýlýþ kokteyli * Kahve ikramlarý * Öðle yemekleri * Kongre çantasý * Kongre cep program kitapcýðý * Firmalarýn düzenlediði sergi ve stand alanlarýný izleme ve aktivitelere katýlým * Uydu sempozyumuna katýlým * Bilimsel programa katýlým * Katýlým belgesi Kayýt fiyatlarýna K.D.V ilave edilecektir. KONAKLAMA OTEL ADI Tek Kiþilik Oda Fiyatý Ýki Kiþilik Odada Kiþi Baþý SWISS OTEL KONAKLAMA FÝYATINA DAHÝL OLAN HÝZMETLER * Otele giriþ 28 Nisan 2010 saat 14:00 olup, ayrýlýþ 30 Nisan 2010 saat 12:00 dýr. * Konaklama 2 gece oda kahvaltý bazýnda olup daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktýr. * Konaklama fiyatlarýna KDV ilave edilecektir. KONGRE HESAP NUMARALARI FÝNANSBANK 856 ALTUNÝZADE ÞUBESÝ HESAP ADI : SÝMKON TURÝZM ÝNÞ.VE TÝC.LTD.ÞTÝ. TL TR EURO TR ULAÞIM * Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi önünden 2 gün boyunca saat 08:00'de kongre merkezine otobüs kaldýrýlacaktýr. BÝLDÝRÝLER * Bildiriler yalnýzca web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Tüm metin olarak gönderilen bildiriler "The Journal of Lysosomal Storage Disorders" dergisinde yayýnlanacaktýr. Son bildiri gönderim tarihi 10 Nisan 2010 dir. KREDÝLENDÝRME * Kongre Türk Tabipler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. Kredilendirme formlarý kongre çantasý içerisinde yer alacaktýr. SOSYAL PROGRAM * 1 Mayýs 2010 Cumartesi günü Hamamönü ve Çengelhan Rahmi Koç Müzesi ne gezi düzenlenecektir. Katýlacak olan kiþilerin kayýt masasýna isimlerini bildirmelerini rica ediyoruz. Katýlým ücreti 30 TL olup ücrete öðle yemeði dahildir. ÇENGELHAN HAMAMÖNÜ RAHMÝ KOÇ MÜZESÝ

8 Kongre Bilimsel Sekreteryasý Prof. Dr. Leyla TÜMER Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalý Gazi Hastanesi, 10. Kat, Beþevler - ANKARA Tel : Doç. Dr. Fatih EZGÜ Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalý Gazi Hastanesi, 10. Kat, Beþevler - ANKARA Tel : Kongre Organizatörü ÝSTANBUL Atatürk Mah. Girne Cad. Þengül Sk. Keskin Ýþ Merkezi No:23 Ataþehir ÝSTANBUL / TÜRKÝYE Tel : pbx Faks : E-posta : Web : ANKARA Cinnah Cad. Farabi Sok. No:39/ Çankaya - ANKARA

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ Ord. Prof. Dr. Erich Frank Prof. Dr. Orhan N. Ulutin Prof. Dr. Şeref İnceman Prof. Dr. Mustafa Karaca 9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ & 1. HERKES İÇİN HEMOSTAZ KURSU 6-8 Mart 2015 Florence

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC 4. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC SON DUYURU Değerli Hekimler, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde barındıran Akademik Geriatri Derneği nin bir güz eğitimi

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI TIP HUKUKU ARAŞTIRMALARI BİRİMİ

ULUSLARARASI KATILIMLI TIP HUKUKU ARAŞTIRMALARI BİRİMİ 2-5 Eylül 2015 / BODRUM YASMİN RESORT HOTEL Interdisziplinäres Wissenschaftliches Zentrum Medizin-Ethik-Recht www.tiphukukukongresi2015.org Ufuk ÜLKER Yönetim Kurulu Başkanı Tel.: 0 242 243 85 00 - Fax:

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

I. HEMATOLOJİK GENETİK SEMPOZYUMU 2-4 Aralık 2013

I. HEMATOLOJİK GENETİK SEMPOZYUMU 2-4 Aralık 2013 www.hematolojikgenetik2013.com I. HEMATOLOJİK GENETİK SEMPOZYUMU 2-4 Aralık 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi / İZMİR Sempozyum Düzenleyicileri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi *Tıbbi

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

2. Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Liberty Hotels Lykia Hotel & Resort Fethiye / TÜRKİYE

2. Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Liberty Hotels Lykia Hotel & Resort Fethiye / TÜRKİYE Öludeniz (Blu Lagoon) / Fethiye - Muğla 2. Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Liberty Hotels Lykia Hotel & Resort Fethiye / TÜRKİYE İÇİNDEKİLER Başkanın Daveti...3

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org 5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa Dermatoloji Bahar Simpozyumu www.dermbahar2011.org De erli Meslektafllar m z, 81 y ll k geçmifli olan Deri ve Zührevi Hastal klar Derne imizin Dermatoloji 2011

Detaylı

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL TÜRK YE SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOP VE D Z CERRAH S DERNE STANBUL fiubes 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER DUYURU ve PROGRAM www.tusyadbahar.org 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi

Detaylı

Kıymetli Meslektaşlarımız,

Kıymetli Meslektaşlarımız, Kıymetli Meslektaşlarımız, İÇİNDEKİLER Kongre Başkanının Mesajı 2 Komite 3 Kongre Özet Programı 4 Kongre Programı 5 Kayıt, Konaklama, Sergi 10 Genel Bilgiler 11 Destekleyeciler 12 Kıymetli Meslektaşlarımız,

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

tegep deðerleri 01 tegep hakkýnda TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði; kurumlar, eðitimciler, akademisyenler ve eðitim alanlardan oluþan paydaþlarý ile iþ birliði içinde fikir üretip, araþtýrma ve

Detaylı

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN 2007 - KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof.

Detaylı

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için Kongre Başkanı Kongre Düzenlem Kurulu Kongre Bilim Kurulu (Soyadı Sırasına Göre) Prof. Dr. Necmettin CEYLAN Ankara Üniversitesi Dr. Sait KOCA Süleyman ÖZTÜRK Ömer GÖRENER Nezih GENCER İpek ÜSTÜNDAĞ Aslı

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri,

Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri, 1. DUYURU Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri, Ülkemizde Süs Bitkileri Sektörü, hızlı büyüme ve gelişme gösteren, ihracat potansiyeli yüksek olan önemli tarımsal üretim sektörlerinden birisidir.

Detaylı

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k

Detaylı

Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu

Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu Mesleki Akciğer Hastalıkları 12-14 Haziran 2015 Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Dr. Rıdvan Ege Konferans

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı