Dudak Yar Onar m nda Dörtgen Flep Tekni i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dudak Yar Onar m nda Dörtgen Flep Tekni i"

Transkript

1 Yeni Tıp Tp Dergisi 2009;26: Orijinal makale Dudak Yar Onarmnda Dörtgen Flep Teknii Mehmet Ouz YENDÜNYA 1, Murat GÜREL 1, Seda LMAN 1, Murat UÇAK 1, Ali Özgür KARAKA 1 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal, HATAY ÖZET Dudak yar sk rastlanan anomalilerden biri olmakla beraber, skl deimedii için yllar içinde plastik cerrah bana düen dudak yar vakas saysnda cerrah saysnn artmasna bakarak bir azalma olduu söylenebilir. Bu makalede son be yl içinde Ankara ve Hatay da tedavi ettiimiz 30 olguyu sunduk. Vakalarn hemen hepsinde de genel anestezi altnda çaltk, sadece ergenlik çanda bize gelen hastalarda lokal anestezi altnda çalma ansmz oldu. Burun aknts ve öksürüü olan hastalar anesteziyoloji klinii tarafndan önerilen bir haftalk medikal tedaviyi takiben ameliyata aldk. Bütün olgularda dörtgen flep tekniini kullandk. Hastalara ait erken ve ameliyattan 1 yl sonraya ait sonuçlar sunduk. Vermiliyon, dudak ve skara ait özellikleri deerlendirdiimizde dörtgen flep tekniinin güzel sonuç almak için kolay bir teknik olduu söylenebilse de skara ait gelimelerin sadece cerrahi teknie bal olmad hatrdan çkarlmamaldr. Anahtar kelimeler : Dudak yar, dörtgen flep, sk kullanlmayan teknikler ABSTRACT Quadrangular flap technique in cleft lip repair Although cleft lip is a common congenital anomaly, since its frequency has not changed by years and since the number of specialists working on their treatment is increasing, it can be said that the number of the cleft lip patients for per surgeon tend to decrease We presented 30 patients operated on during the last 5 years in Ankara and Hatay. We used general anesthesia on all infants but we were able to operate on under local anesthesia in patients in which their ages were more than 15. We operated on one week later from medical treatment the patients those in their preoperative assesment anesthesiologist diagnosed upper respiratory tract infection and advised the medical treatment. We used quadrangular flap technique in all the patients. We were able to present our early and 1 year postoperative results. Taking into consideration of vermilion, lip and scar formations, we would like to say that although it is an easy technique to obtain good results, the scar formation depends on something other than only surgical technique used. Key Words : Cleft lip, quadrangular flap technique, uncommon techniques GR Dudak yar dediimizde doumsal bir patolojiyi alglarz. Hayatn sonraki yllarnda ortaya çkan ve dudan tüm katlarn içeren bütünlük bozulmalarndan dudak yar diye söz edilmez. Onlara dudak kesisi adn veriyoruz. Domalk bir kusur olarak dudak yarklar yaklak olarak doumda bir izlenmektedir. Bazen dudak yar damak yar ile birlikte de ortaya çkm olabilir ki bu birlikteliin skl da, 1500 doumda bir olarak ifade edilebilir. Dudak yarklar izole anomaliler olabilecei gibi, baz baka anomalilere elik edebilirler, baz sendromlara da katlabilirler 1. Dudak yar skl rklar arasnda deimektedir. Örnein siyah rkta daha azdr. Ancak bu damak yarklar için doru deildir. Damak yarklar her rkta ayn sklkta izlenmektedir. Olumalarnda hem çevresel hem de genetik etmenler rol oynamaktadr. Böylece multifaktöryel bir etyoloji söz konusudur. Gebelikte sigara içimi, fenitoin kullanm, vit C eksiklii, maternal hipoksi, yüksek rakmda yaama gibi etmenler yark tablosu oluumuna sebep olabilir 2,3. Kayseri den yaplan bir çalmann sonuçlarna göre sendromlara katlmayan izole dudak yarklar ülkemizde 1/1468 sklkta izlenmektedir. Bu klinik serideki sadece 2 olguda teratojenik ajan saptanmtr ve onlar da diazepam kullanm ile toksoplazma enfeksiyonu olarak fark edilmitir. Dudak yarklarnn ortaya çkmasnda anne baba ya ile bir iliki olduunu söylemek mümkün olmamtr 4. Dudak yarklarnn %10 undan daha az bilateraldir. Sol tarafta yerleen dudak yarklar, sa tarafta yerleen dudak yarklar ve bilateral dudak yarklar arasnda 6:3:1 oran vardr. Baka bir ifade ile sol tarafta yerleik tek yanl dudak yar olgularndan 6 tane gören bir cerrahn, sa tarafta yerleik dudak yar olgusundan 3 tane görürken 1 tane de bilateral dudak yar olgusu görmesi beklenir 3,5. Bilateral vakalar erkeklerde daha sktr. Yine bilateral yarklar daha sklkla damak yarklar ile birlikte ortaya çkarlar. Anne ve babasnda dudak damak yar bulunan veya kardelerinde dudak damak yar bulunan yeni bebeklerde baz yüzde- 230

2 Yeni Tp Dergisi M. O. 2009;26: Yenidünya ve ark. lerle dudak damak yar beklenir ancak bu tür rakamlar farkl kaynaklarda farkl da olabilmektedir 3,6. Dudak yarnn onarlmasnda uygun zaman, bebein 3 aylk olmasdr ancak bu tarihten daha sonra gelen vakalar sklkla olabildii gibi, bazen daha erken ameliyat yapldklarna da rastlanabilir. Bebein 3 aylk olmas nispeten ele avuca sar bir hale gelmesi anlamna gelecei için, acil bir gerekçesi de olmayan bu ameliyatn 3 aylktan sonra yaplmas dorudur 6. Dörtgen flep teknii, kuadrangüler flep teknii olarak da bilinir. Burada, yark olmayan tarafta yüksekte duran vermiliyokütan hat dorusal bir kesi ile aaya düürülürken, yark taraftan kaldrlan flep dörtgen eklinde olduu için yönteme bu ad verilmektedir (Resim 1). Bu yöntem ayrca Wang modifikasyonu olarak da anlmaktadr. Modifikasyon denmesinin nedeni, orijinal yöntemde az önce sözünü ettiimiz vermiliyokütan hattn aaya düürülmesi için yaplan kesi dudan tam orta noktasnda yaplmakta iken bu yeni yaklamda yara komu taraftaki filtrum çizgisini oluturacak ekilde lateralde kalmaktadr (Resim 2). Bu yöntem ülkemizde sklkla kullanlan bir yöntem deildir. Sk kullanlan bir yöntem olmamas iyi bir yöntem olmad anlamna gelmemelidir. Cerrahi, usta çrak ilikisi ile örenilen bir itir ve ustalarn kullandklar yöntemler dndaki yöntemleri denemeleri çraklar için baz zorluklar arz edebilir. haftalk tedaviyi takiben ameliyata alndlar. Ameliyatta diki materyali olarak 4-0, 5-0 ve 6-0 emilebilir cinste materyaller kullanld. Daha kaln olan materyal ile mukozal taraf ve kas onarmlarn yaparken, daha ince olan materyali cilt onarm yaparken kullanld. Çizim sonras mutlaka lokal anestezi de yapld ve bu amaçla insülin enjektörü inesinden yararlanld. Lokal anestezik ajan olarak adrenalin katkl ksilokaini seçildi. BULGULAR Çalmaya otuz hasta dahil edildi. Hastalarn en büyüü 18 yanda, en küçüü 3 aylk idi. Hastalarmzn 16 s kz çocuu, 14 tanesi erkek çocuu idi. Bilateral dudak yar olgularn asimetrik olmalar ve iki aamal ameliyat etmeye karar verildiinden dörtgen flep tekniini uyguland ve çalmaya dahil edildi ancak; simetrik olup da farkl tekniklerle ve tek seansta ameliyat ettiklerimiz çalmaya alnmad. ki hastamz asimetrik bilateral yarkl idi ve bu çalmann kapsamna girdi. Damak yar elik eden hastalarmzn says 15 idi. Vermilion ile ilgili olarak bütün olgularda tüberkül oluumuna özen gösterildi (Resim 3c-5c-7c-8b). Resim 3 a, 3 b. Sol tarafta yerleik bir komplet dudak yar olgusunun ameliyat öncesi, planlamas ve ameliyattan bir yl sonraki görünümü Resim 1,2. Dörtgen flep tekniine bu adn verilme nedeni yark taraftan kaldrlan flebin dörtgen eklinde olmasdr MATERYAL VE METOT Bu çalmaya konu edilen olgular son be yl içerisinde tedavi ettiimiz 30 hastadr. Hastalarn hepsinde kuadrangüler flep tekniini kullanld. Ergenlik ça ve daha yukar yalarda gelen olgularda lokal anestezi altnda çalld ancak süt çocuu ve sonraki dönemlerde gelen hastalarmzda mutlaka genel anestezi altnda çalld. Ortalama ameliyat süresi 45 dakika oldu. Ameliyat öncesi anesteziyoloji klinii konsültasyonlar ve gerekli bulunduunda çocuk sal ve hastalklar konsültasyonlarn yaptrld. Genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan hastalar bir Resim 3 c. Resim 4 a, 4 b. Hipertrofik skar oluumunun vermiliyokütan hatta elevasyona yol açt tek olgumuz 231

3 M. O. Yenidünya ve ark. Yeni Tp Dergisi 2009;26: Vermiliyokütan hattn oluumu genel olarak çok güzel olmasna karlk (Resim 5 b, 7 c, 9 b), bir olguda hipertrofik skar oluumu ile beraber sütür hattnda meydana gelen kontraktür vermiliyokütan hattn bozulmasna yol açt ve eleve etti (Resim 4 b). Hiçbir olgumuzda ameliyat sonras slk çalan az deformitesi olmad. Skar formasyonu genel olarak iyi olmakla birlikte, iki bebekte dörtgen flebin köesine denk gelen yerde hipertrofik skar oluumu dikkat çekti (Resim 4b). Resim 5 a, 5 b. Vermiliyokütan hattn düzgün olumas çok önemlidir Resim 5 c. Resim 8 a, 8 b. Cilt dikilerinin absorbe olsa da 5-0 kalnlndaki materyalle konulmas halinde alnmalar zorunlu olabilir çünkü uzunca saylabilecek bir süre absorbe olmazlar Resim 6 a, 6 b. Cilt dikilerinin absorbe olan 6-0 kalnl- ndaki ipliklerle konulmas diki alnmas skntsn ortadan kaldrabilir Resim 9 a, 9 b. Sadece ergenlik çanda aldmz olgularda lokal anestezi altnda çalld TARTIMA Resim 7 a, 7 b. nkomplet ve solda yerleik bir olguda erken postoperatif ve geç postoperatif görünüm Resim 7 c. Yeni bir çocua sahip olmak güzel bir duygu olmakla beraber, bebein dudak yar ile domas bunu gölgeleyebilir. Anne veya baba birbirlerini suçlayabilirler ve dudak yar ile doan bebek aile içi bir sknt sebebi olabilir. Ailenin içinde bulundu- u sosyo-kültürel yap dikkate alnarak daha ilk günden tedavisi üzerine aratrmalar yaplabilir veya bunun Allah tan gelen bir ey olduu kabul edilerek yllarca ameliyat bile ettirilmeyen olgularla karlalabilir. Bazen sadece bir ilgisizlik ya da önemsiz bulmann sonucu olarak ameliyata geç gelenler de olabilir. Dudak yarkl bir çocuun hayat, aslnda bu konu üzerinde ne kadar konuulursa konuulsun, hakknda ne kadar bilimsel yazlar yazlrsa yazlsn, uras muhakkak ki salam yatlarndan farkl olacaktr. Belki birkaç defa dudak ameliyat olmas gerekecektir, belki ergenlik 232

4 Yeni Tp Dergisi M. O. 2009;26: Yenidünya ve ark. çanda burun ameliyat olmas gerekecektir. Anne ve babay bu tür gelimelere hazrlamak ve ilk ameliyat yann 3 aylk civarnda olaca bilgisini vermek önemlidir. Bu temel bilgiye ramen, bu yazdaki ilk isim çalmac meslek hayat boyunca bir haftalk iken bile ameliyat edilmi olgulara rastlamtr. Bunun elbette bir açklamas vardr, ancak biz yine de bugün için bilmeliyiz ki dudak yar, acil olarak onarm gerekli bir salk sorunu deildir ve bebein 3 aylk olmas ile ameliyat planlanmaldr. lk basks 1889 ylnda yaplan ve hala daha yeni basklar yaplarak doktorlarn bavuru kitab olmaya devam eden The Merck Manual adl kitapta, sayfa 2219 da izole dudak yarnn kozmetik bir sorun olduu yazlmaktadr 7. Dorusu buna katlmak mümkün deildir ve bu kadar çok bavurulan bir kitapta bu konunun böyle yazlm olmas talihsizlik olmutur. Dudak dediimiz yap içindeki kaslarla birlikte önemli bir sfinkterin kendisidir ve salkl çalan bir dudak; yemek, içmek, konumak, öpmek, üflemek, nefesi içinde tutabilmek, gargara yapabilmek gibi birçok gündelik aktivitemizde önemli bir yer sahibidir. Belki mikroform dudak yarklar sadece kozmetik bir sorun gibi ele alnabilirler ancak, komplet bir dudak yarn kozmetik bir sorun olarak deerlendirmek kabul edilemez bir hatal ifade olur. Eer dudak yar ile doan bir bebek ameliyat olmasa da yaayabilir ve bu nedenle bu sorun kozmetik bir sorundur, diye düünülerek bu ifade kullanlmsa, bir insann ellerinin baparma olmadan da domas halinde yaayabileceini öngörerek sahip olduu sorunun kozmetik bir sorun olduunu söyleyebiliriz. Oysa baparmaksz olmak bir insann eli ile yapaca ilerin %40 n yapamayacak olmas anlamna gelir. Bu kozmetik bir sorun diye adlandrlabilir mi? Peacock isimli çalmac dudak yarklarn kontrakte olarak iyilemi embriyolojik yara olarak tarif etmitir. Dudak yarklarna tavan dudak denmesinden vazgeçilip de imdiki adn verilmeye balanmas Fransa da 1556 ylnda Franko isimli çalmacnn önderliinde olmutur 6,8. Dudak yarklarnn tedavisinde yazl kaynaklarda ad geçen bir de Türk doktor vardr. Amasyal erafeddin Sabuncuolu, Fatih Sultan Mehmet zamannda yaamtr ve bu konuya cerrahi kitabnda yer vermitir. Batl kaynaklarda ad Charafeddin olarak geçer. erafeddin Sabuncuolu nun yönteminde yark kenarlarnda 3. derece yank oluturduktan sonra dudaklarn birbirlerine birletirilmektedir 9. Bu konudan Türkçe bavuru kitaplarnn tarihçe ksmnda bile bahsedilmedii olmaktadr 11. Dudak yarklarnn deiik snflandrmalar yaplmaktadr 12. Buna göre dudak yarklar sendromlarla beraber olan yarklar, izole anomaliler, olarak ele alnabilecekleri gibi; tek yanl yark, iki yanl yark, komplet yark, inkomplet yark, gibi snflandrmalara da rastlanabilir. Foramen insisivum denen damaktaki deliin kriter alnmas ile, bu noktann anteriorunda kalan sert damak, dudak ve burun tabanna primer damak adn veriyoruz. Foramen insisivumun arkasnda kalan sert damak, yumuak damak ve uvulaya da sekonder damak diyoruz. Böylece primer damak yar, sekonder damak yar gibi adlandrmalar daha kapsaycdr. Buna bir de komplet veya inkomplet olu eklenebilir. Yine de günlük pratikte en kolay yaklam; tek yanl komplet dudak yar, tek yanl inkomplet dudak yar, bilateral asimetrik dudak yar, bilateral komplet dudak yar gibi adlandrmalar gözükmektedir. Mikroform dudak yarklar da olabilir. Burada, dudakta vermiliyokutan hatta hafif bir girinti vardr ve sradan insanlar belki uzmanlk alan plastik cerrahi olmayan hekimler bile bunun aslnda bir dudak yar olduunu düünmezler. Fakat burada da mutlaka burun deformitesi vardr ve kimi zaman dudak yarnn hafifliine bakarak burun deformitesi inanlamaz derecede ar olabilir. Dudakta genel olarak sorun, vermilionda çentikleme, vertikal dudak yüksekliinde ksalktr. Aslnda dudak yar ameliyat kanamal bir ameliyat deildir ama yine de hemoglobin deeri 10 gramn altnda olan bebeklerde ameliyat, hemoglobin deeri düzelene kadar ertelenmelidir. Bu kuraldan 10 lar kural olarak söz ediyoruz ylnda Willhelmsen ve Musgrave tarafndan uygulamaya sokulan bu kurala göre dudak yarkl bir çocuun hemoglobini 10 gram/dl, ya 10 haftalk, vücut arl 10 paund (1 paund 450 gram) ve lökosit deeri /mikroL den az olmaldr 10,11. Ancak süt çocukluu döneminde kan beyaz küre says ile arasnda enfeksiyonlar için düük risk saylmaktadr 7. Dier bir deyile, 3 aylk olmu ve vücut arl da 5 kilograma ulam bir bebei srf kan beyaz küre says diye ameliyata almamak doru olmayacaktr. Belki de beyaz kan hücre saysndaki 10 lar kuralna yaktrlan bu rakam çoktan geçerliliini yitirmitir. Ameliyatta tüpün orta hatta tespiti gerçekten çok önemlidir. Bunun her defasnda anesteziyoloji klinii çalanlarna hatrlatlmas yararl olacaktr. Dudan bir köesine yerletirilen ve burada tespiti yaplan tüp duda bir tarafa doru çektirecei için yanl planlamalara ve estetik olmayan sonuçlar elde etmemize yol açabilir. Bu nedenle farknda olunmadan tüpün sa veya sol az köesine tespitin yapld durumlarda üenmeden, anesteziyoloji uzmanlarndan tüpün yerini deitirmeleri rica edilmelidir. 233

5 M. O. Yenidünya ve ark. Yeni Tp Dergisi 2009;26: Tüpün tespitini takiben boyama ve örtme yapldktan sonra sra vazokonstriktör katkl lokal anestezik ilaç yapmaya gelir. Biz bu amaçla adrenalin katkl ksilokasin kullanyoruz. Lokal anetezik yaplmadan önce planlama yaplm olmaldr çünkü lokal anestezik yaplnca dudaklar bir miktar iebilir ve hatal planlamalara sebebiyet verebilir. Dudak onarmnn güç olabilecei baz durumlar olabilecei varsaylarak adezyon teknikleri olarak adlandrlan baz yaklamlar önerilmise de biz çok geni yark olgularnda bile adezyon yöntemine bavurmayarak ve dorudan esas ameliyat teknii ile hastalara yardmc olundu (Resim 5-6). Adezyon teknii hariç tutularak, esas onarm yöntemleri, tek yanl dudak yarklarnn onarmnda 4 grupta ele alnabilir: 1. Üçgen flep yöntemleri (Tennison-Randal, Skoog) 2. Kuadrilateral flep yöntemleri (Wang modifikasyonlu LeMesurier) 3. Rotasyon-ilerletme flep yöntemleri (Millard). 4. Primer onarma ilave edilmi Z plastiler. Kuadrilateral flep teknii ifadesi, dörtgen bir flebin lateral taraftan kaldrlacana iaret ettii için hatrda tutmas kolaydr. Bizim dörtgen flep teknii dediimiz, bazen kuadrangüler teknik olarak da söylenen bu yaklamda, trianguler tekniinden farkl olarak daha fazla doku atld söylenebilir. Ancak bunun bir üstünlük veya kusur olmasndan ziyade bunun bir gereklilik olabilecei asla akldan çkarlmamaldr. Her ne kadar dudak yarklarnn cerrahi tedavisinde Yüzde yüz gerekli olmadna emin olmadktan sonra asla doku atmamaya çalmak zorunda olduumuzu unutmadan çalmaktaysak da kimi zaman kusurlu onarlm olgularda kusurun fazla doku kaynakl olabileceine de ahit olabiliyoruz. Ameliyat srasnda çizim, planlama ve fleplerin kaldrlmasn takiben her iki yanda deri ve mukozalar kas dokusundan, bir küçük makas yardm ile ayrdk. Bu ayrtrma ilemi yaklak 1 cm kadar derinlik sahibi olacak ekilde yaptk. Daha fazla ayrtrmak bir yarar salamamaktadr. Ardndan önce kas dokusunu 4-0 emilebilir diki materyalleri ile onardk. Genellikle kas dokusuna 3 adet sütür koymak yeterli oldu. Takiben mukoza 4-0 ve 5-0 sütür materyali ile deri tarafn da çou 6-0 olmak üzere aralara da 5-0 sütür materyali ile serpitirerek koyuldu. Ameliyat sonras pansuman için oftalmik merhemleri yara alanna sürdükten sonra byk eklinde bir gazl bez ve yara bant yaptrld. Hastalarn taburcu edilmeleri genel olarak ertesi günü sabah veya ayn gün akam yapld. Sabah ilk vaka olarak aldmz olgular akam taburcu etmek hususunda bir çekincemiz olmadysa da ayn gün 3 vaka yaptmz olgular arasndan ameliyattan çk öleden sonraya kalanlarn taburcu edilmeleri hususunda acele edilmedi ve ertesi sabah beklendi. Ameliyattan sonra diki hatt boyunca antibiyotik içeren merhemlerin sürülmesi yararl olabilir. Biz genel olarak ameliyat sonras birinci gün azdan beslenmeye izin veriyoruz. Kakla beslenenlerde zaten endie edilecek bir durum olmamakla beraber, emme hareketini gerektirecek beslenme ekillerinde orbikularis oris kasnn erkenden çalmaya balamas diki hattnda bir zorlanmaya yol açabilir eklinde bir ön yargmz olabilir. Ancak unutulmamaldr ki orbikularis oris kasnn emme hareketine yardmc olabilecek kaslmas azn küçülmesi eklinde olup büyümesi eklinde deildir. Bu noktadan hareketle büyük yata onarlm çocuklarda azlarn çok açmalar, kahkaha ile gülmeleri, esnemeleri srasnda dikkatli olmalar gerektiini vurguluyoruz. Dikiler eer katgüt ile koyulursa alnmaya gerek yoktur ancak katgüt dndaki emilebilir dikilerin alnmalar gerekli olabilir. Dudak yar ameliyat, bir cerrah, bir asistan, bir hemire yardm yapldnda en fazla 1 saat sürmelidir. Bizim ortalama ameliyat sürelerimiz 35 dakika ile 55 dakika arasnda deitiyse de hastann uyutulmas, uyandrlmas da dahil dikkate alndnda bir buçuk saatten biraz fazla bir süre ameliyathane salonunun igal edilebilecei öngörülmelidir. Tek yanl dudak yarklarnn onarmnn konu edildii ülkemizde bu konu üzerine baslm en önemli kitapta bizim burada ele aldmz dörtgen flep tekniine yer verilmemitir 13. Sadece Le Mesurier yöntemi ad olarak geçmitir. Buradan anlayabileceimiz ey ülkemizde sklkla seçilen dudak yar yönteminin Millard n tarif ettii rotasyon ilerletme flepleri teknii olduudur. Biz önceki yllarda sürekli Millard teknii ile ameliyat yapm olmamza ramen çok da güzel sonuçlar alamaynca son 5 ylda dörtgen flep tekniini denemeye karar verdik ve bunda dudak damak yarklar atlasndaki u ifade çok etkili oldu: The quadrilateral flap can produce satisfactory results fort the average surgeon 15. Gerçekten de Wang modifikasyonlu dörtgen flep teknii kurallar kolaydr, planlamas kolaydr ve ortalamann üzerinde güzel bir sonuç almak da kolay gözükmektedir. Bu tekniin çok kullanlmyor olmas nesilden nesile tavsiye edilen bir teknik olmamas ile açklanabilir. Çünkü büyük oranda ülkemizde eitim kurumlarnda dudak yarklarnn onarmnda balangçta öretilen teknik Millard teknii olmaktadr. M. Veli Aslan n çok güzel ifade ettii gibi 11 sonraki yllarda plastik cerrahinin 234

6 Yeni Tp Dergisi M. O. 2009;26: Yenidünya ve ark. çok deiik çalma alanlarndan hangisinde younlarsa younlasn, eitimi srasnda her plastik cerrahi asistannn eitiminin temel konularndan biri dudak damak yarklarnn onarmdr ve bu konuda etrafl bilgiye sahip olmak, farkl yöntemlerin farknda olmak çok önemsenmelidir. Ameliyat srasnda aralkl olarak anestezi ekibi dnda cerrahi ekibin de dudaklara farkl bir gözle bakmalar siyanotik deiimler halinde hemen örtüleri açp anestezi ekibine rahatlk salamalar gereklidir. Unutulmamaldr ki dudak yarnda olsun baka rekonstrüktif ilemlerde olsun, iyi bir sonuç elde etmenin ilk koulu yaayan bir hastadr 6,8. Dudak yar ameliyatlarndan sonra baz komplikasyonlar geliebilecei öngörülmelidir. Bunlar öyle özetlenebilir: 1. Onarlan hat boyunca dikilerin çeitli sebeplerle açlmas, 2. Öngörülemeyen miktarda yara izi kalmas, 3. Dudan vertikal uzunluunda noksanlk, 4. Islk çalan az deformitesi olarak kendini ortaya koyan dudak orta ksmndaki doku noksanl. Komplikasyonlara yönelik olarak yaplabilecekleri sras ile öyle özetleyebiliriz: Diki hattnda açlmalar özellikle düme ve çarpmalara bal olarak meydana gelmektedir ve ilk frsatta dikilmelidir. Flepler daha önce kaldrlm ve yerlerine tanm olduklar için genel olarak ilk ameliyat kadar sürmeyecek bir ilemi gerektirir. Yara izi konusunda unutulmamas gereken kural udur: ilk yara izi en iyi yara izidir. Bu nedenle sadece yara izine yönelik giriim yaplmamaldr, ancak ayn zamanda eer dudakta tarif edilebilir bir deformite de varsa müdahale düünülmelidir. Bizim fotoraf 4 b de sunduumuz olgu fotorafndaki erken döneme ait bir hipertrofik skar olmakla beraber burun deliini kapatacak kadar büyük boyutta keloid formasyonu bile bir komplikasyon olarak bildirilmitir 14. Dudak vertikal uzunluunda ksalk genellikle yark olmayan yandaki yetersiz rotasyondan kaynaklanr. Dörtgen flep tekniinde buna yol açacak en muhtemel sebep dörtgen flebi planlarken, burun tabanndan balayp dudak boyunca uzanan kesinin giderek sefalik tarafa kaymayp dudak kenarna paralel bir seyirde devam etmesidir. Bunu önlemek için daha planlama yaplrken en kaudale geldikçe bu kesinin bir miktar sefalik tarafa doru yönelim arzetmesi hedeflenerek çizim yaplmaldr (Resim 2, 3 b). Tek yanl dudak yar onarmlarn takiben, ortaya çkacak dudak yükseklii adna büyüme potansiyelleri onarlm ve salam yanda ayndr. Bu nedenle dudak yükseklik fark oluursa bu skara bal büyüme hz yavalndan ziyade ilk onarm tekniinin baars ile alakaldr. Islk çalan az deformitesi eer bilateral dudak yarklarnn bir komplikasyonu ise alt dudaktan çapraz dudak filebi yani Abbe filebi yapmak kaçnlmaz olabilir. Eer tek yanl dudak yar ameliyatnn bir sonucu ise frenulum labii superiora kadar dudan krmz taraf tam eksplore edilip Z plasti ile sorun giderilebilir. REFERANSLAR 1. Mustarde JC, Jackson IT. Plastic Surgery In Infancy and Childhood, 3rd edition, New York, Churchill Livingstone Pedersen GW. Oral Surgery, Philadelphia, WB Saunders Company Tunçbilek G. Dudak damak yarklarnda kaltm ve epidemiyoloji. Erk Y, Özgür F (Editörler). Dudak ve Damak Yarklar. Ankara, kur Matbaaclk 1999; Günay GK, Bekereciolu M, Alemdar E, Tercan M, Özyazgan. Kliniimizde görülen dudak damak yarkl hastalarn deerlendirilmesi. SSYB Bursa Devlet Hastanesi Dergisi 1992;8: Serafin D, Georgiade N. Pediatric Plastic Surgery, USA, The CV Mosby Company Yenidünya MO. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiye Giri, Ankara, Bilimsel Tp yaynevi Beers MH, Berkow R. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, 1999, seventeenth edition, Clays Ltd, England. 8. Stark RB. Plastic Surgery of The Head and Neck, New York, Churchill Livingstone Uzel. Cerrahiyyetül Haniyye-I, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yaynlar, Ankara Sevin K, Kut H, Aslan S ve ark. Yark dudak olgularnda cerrahi tedavi, Tp Fakültesi Mecmuas, stanbul 1982;45: Aslan VA. Yark dudak ve yark damak tarihçesi. Erk Y, Özgür F (Editörler). Dudak ve Damak Yarklar. Ankara, kur Matbaaclk 1999; Aydn MA. Dudak damak yar klasifikasyonu. Erk Y, Özgür F (Editörler). Dudak ve Damak Yarklar. Ankara, kur Matbaaclk 1999; Keçik A, Güçer T. Tek tarafl dudak yar, Erk Y, Özgür F (Editörler). Dudak ve Damak Yarklar, Ankara. kur Matbaaclk 1999; Nichter LS, Abrams RS. Keloid formation after cleft lip repair Plast Reconstr Surg 1988;82: Smith HW. The atlas of cleft lip and cleft palate surgery. Grune- Strattion, New-York 1983; 194. Yazma adresi: Dr. Mehmet Ouz YENDÜNYA Mustafa Kemal Üniversitesi Tp Fakültesi, Hatay Yaznn geldii tarih : Yayna kabul tarihi :

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı

TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER%

TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER% T.C Sal k Bakanl ili Etfal Eitim ve Arat rma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Klinii ef.v:op.dr.gürkan YETK%N TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER%

Detaylı

Guillauma Dupuytren den 178 Y l Sonra Dupuytren Hastal ğ : 18 Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi

Guillauma Dupuytren den 178 Y l Sonra Dupuytren Hastal ğ : 18 Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi Orijinal makale Guillauma Dupuytren den 178 Y l Sonra Dupuytren Hastal ğ : 18 Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi Mehmet Oğuz YENİDÜNYA, Songül BAVLİ, Ali Özgür KARAKAŞ Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tek taraflı yarık dudak onarımında klinik deneyimlerimiz Mübin Hoşnuter, Ahmet Işıkdemir, Eksal Kargı, Cem Payaslı, Bülent Tekerekoğlu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013

8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013 8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013 Uluslararas 8. statistik Kongresi, 27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA Uluslararas 8. statistik Kongresi, 27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA ÇNDEKLER DÜZENLEME KURULU

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA PREMKS % 25 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO VE PREMKS % 50 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO KARIIM NSÜLN TEDAVLERNN

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Yeni Tp Dergisi 2014;31:31-36 Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Karlatrlmas (Comparison of the effects of the sevoflurane-nitrous

Detaylı

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi 5 Septorinoplastiler Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi KBB Anabilim Dal Manisa Türk Kulak Burun

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM?

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? KTAP NCELEMES ÇOCUKLARIMIZA ALLAH I NASIL ANLATALIM? Prof. Dr. Mehmet Emin AY Ahmet ERKOÇ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din E!itimi Bilim Dal/ Giri Mehmet Emin Ay /n kaleme ald/!/ ve

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%!

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI 2.1 ERTME 2.2 GAZ ÇÖZÜNÜRLÜÜ VE GAZ GDERME 2.3 KALIBIN DOLDURULMASI

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı