ÜN YAYINCILIK Dizisi ) Doğan T. Kaya )ABali ) Mustafa Peköz ) S. Çiftyürek ) Server Tanilli Sibel Özbudun ) Zeynel Abidin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.arsivakurd.org ÜN YAYINCILIK Dizisi ) Doğan T. Kaya )ABali ) Mustafa Peköz ) S. Çiftyürek ) Server Tanilli Sibel Özbudun ) Zeynel Abidin"

Transkript

1 ÜN YAYINCILIK ) Zeynel Abidin )ABali ) S. Bulut ) S. Çiftyürek ) M. Şehmus Güzel ) Kenan Kalyon ) Ali Kaşıkkınnaz ) Jemal Nebez ) Mustafa Peköz ) Server Tanilli ) Berrin T ll ) Doğan T. Kaya B. Uludağ Sibel Özbudun NEWROZ KiTAp Dizisi

2 '.. KÜRT SOLU... ~. 21. Yüzy1lda Ayd1nlanma Değilim Devrim Dinamikleri 2 GÜN tavincilik

3 Gün yayınlan ll Newroz Kitap Dizisi 6 Derleyen İbrahim Aceleci Dizgi Mizanpaj Gün Yayıncılık Baskı Özdemir Matbaacılık Ağustos 2001 Gün Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti. İnönü Malı. Bahil Sok. No: 27/3 Harbiye/İSTANBUL İş Bankası: Tel/Fax: O

4 .Agilllf, ııgillllllfı, ııg-ijiıı-llfıl.agil111 ııgil1ııl1ğllfl 6eııi111 fdii&e 1111 gi6i ileğitl (Jiifıte gi6i gerileıı 1111 gi6i ııgillıılutlglltlllfl teıwileıı 'tiijitflfıtıı Sillı/lutıli fıiiiiflasiiiii 6uğllflllll 6eıı, Çıımurlıı, /uuıtı, Aıırıı "Cııııru&ul.. l;en 11 tsıırufıtııfıi fı1111ııillllf ihığilıım, j{inileııiııı 11 fırfianiii, j{iııilen uyil1nlııtlg11rum 6eıı o fı l;iı giirelim, Oıılıır fıiir ıtlsııııtıır iligel.. 611et ıtıılıır, Oıı-tıır ;Kııt flıııırtıır fıllrııııtıfılllrilıı sııtl fı1lırfıeıı ıtıılıırı 6eıı.Ate llllillııllğlllllll 11lt11111 fııtgarafı Illi Atak, (Jiiı 6e6eftleriııiıı ileliğiııi, AllillıtlAtlfiiiPIIIII fıiifılerine suııtuıııııı ftliğiııil...ayi11ıı, ııgil1nlıfı, ııg-i11ıı-lıfı

5 IçiNDEKiLER Gelecek Kitaota... 7 Kürt Solu'ndan... 1 O DOSYA ' Kürt Aydın Tipolojlsi Ozeıine Zevnel ABiDiN Dünyada ve Kürdistan'da Aydınlanma Çağı A. BAI.i Doğu' da Uyanış, Bilim ve Aydınlanma S.BULUT... 4() Aydın ve Aydınlanma S. ÇIFTIUREK... 69

6 ,i Aydınlanma için Tartı~ma Taslağı Cen2iz GÜNDOCiDU Aydınlanma(k) Ödevi M. ~ehmus GÜZEL Çağ Dönümleri ve Aydınlanma Kenan KALYON Kürt Aydını Kürtçe ile Aydınlatabilir All ((ASIKKIRMAZ Kürtler ve Aydınlanma lernal NE BEZ Yüzyılda Sosyalist Aydınlanmanın i levl Mustafa PEKÖZ Aydınlanmanın Nereslndeyiz? Server TANiLLi Erkek Filozoftann Kadına Bakı~ından Aydınlanmaya Berrin TAS Aydınlanma-Felsefe-Entellektüel-Kadın poğan T. KAYA & B. ULUDAG Aydınlanma Dü üncesl ve Fransız Burjuva Devrimi Davranı ı-11 Ternal PEMiRER & Sibel ÖZBUPUN... _.,,.. ;254

7 _,.,,...

8 Gelecek Kitapta Kürt Solu Newroz Kitap Dizisi M peşe iki dosyayı "2l.yy'da Aydınlanma, Değişim ve Devrim" sorununa ayırdı. Tüm zorlukiara rağmen yayınevimiz iki kitabı M peşe, yazarlanmızın da katkılanyla çıkarıp okuyucuya ulaştırnıayı başardı. Aydınlanma dosyasına Türk, Kürt, Arap ve uluslararası komünist hareketten aydın, akademisyen, yazar ve siyasetçiler zengin bir katılım sağladı. İçerisinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte aynı sorun üzerine üretilen bu iki dosyanın halkımızın/halklarımızın aydınlanma ve değişimine katkı sunacağını umuyoruz. Önümüzdeki kitap (7.dosya) konusu: ÖRGÜTLENME! Dünya komünist hareketinin özel olarak da bizim kapsamlı teorikideolojik sorunlarımız var. Üstelik bu sorunlar kimi dönemler küçülüp-büyüyebilir, fakat tıpkı yaşam gibi süreklidir. Örgütlenme salt pratik-politik bir sorun değildir. Hatta bugün örgütlenme esas olarak teorik-ideolojik bir sorun olarak önümüzde duruyor. 'örgütlenme teorisinin köklü bir şekilde yeniden irdelenmesi gerektiğine inanıyoruz. 7

9 Kurt Solu Öfgütlenme sorunu bütün yakıcılığıyla komünistlerin önünde dururken;' sorun, ihtiyaç duyulan bir ilgi ve sorumlulukla ele ahnmıyor ya da: ele alınamıyor. Özgütümüzde ele alındığında, sonu gehneyen ~ hesaplaşmalar ve eski örgütlenme taızlanrun sorgulanmasından hareketle yeniye aişkin örgütlenmeden çok önerileri geliştiriliyar. a) Örgütlenme: Bir ilişki mi? Bir yere aidiyet bağı mı, hareket birliği mi? Kurumlaşma mı? İdeolojik tutum mu? Pratik-politik duruş mu? Kültür mü, kültür-sanatın içerik kazandırdığı yapdanma mı? Ya da bunlann tümü mü? b) Örgütlülük bürokrasiyle, örgütsüzlük ise anarşizmle mi sınırdaş? c) Ezilenin ezen karşısındaki, emeğin sermaye karşısındaki yasadışı örgütlenmesi 2Lyy'a girerken tarihsel olarak sona mı erdi? Cep telefonu icat oldu, yasadışı örgütlenme bitti mi? Sermayenin sivil toplumu yasadışı örgütlenmenin zeminlerini eriliyor mu? Yoksa yeni zemin ve koşullarda yasadışı örgütlenme yeni bir içerik ve biçim mi kazanacak? Yasadışdık, rejimin militarisi güçleri karşısında yeraltına inmekle mi sınırlıdır? d). Leninist örgütlenme modeli ve demokratik merkeziyetçiliğin bir bütiin olarak aşıhnası mı gerekiyor? Yoksa, aşdması gereken yönleriyle birlikte, yeni koşullarda yeniden üretilmesi mi gerekiyor? Genel olarak örgütlenmede, özel olarak da siyasal parti örgütlenmesinde piramital ohnayan örgütlenme modeli var mı ya da olur mu? Otoriter olmayan bir örgütlenme ve özel olarak da otoriter olmayan siyasal parti örgütlenmesi var mı ya da olur mu? Sosyalizmin yaşanmış deneyimlerinden de hareketle, sosyalizmde tek partili sistem mi yoksa çok partili'sistern mi? Veya bu her ülkenin samulunda (giderek her kıta özgi,ilünde) yaşamın zenginliğinin belirleyeceği bir sorun mu? e) Ulus devlet, çekirdek aile, parlamenter demokrasi, siyasal par- 8

10 21. YU>yılda Jlydınlanına tiler ve özellikle de sendikalar örgütlenme perspektifiyle ya da örgütlenmenin prizmalanndan geçirilerek ele alındığında bugün ve gelecekte neyi görüyoruz? Aynı bakışla, doğrudan demokrasinin 2l.yy'da olanaklan nelerdir? f) Dolu dizgin küreseheııen sermaye ve onun siyasetine karşı emeğin (komünist hareketin) yeni bir enternasyonal birliği kaçındmaz mı? Mevcut komünist partiler ya da bir bütün olarak komünist hareket I. Dünya Savaşı sürecinde uğradığı köklü iç ayrışmaya yeniden gebe midir? Böylesine ucu her kapıya açılan örgütlenme dosyası bir mi yoksa yine P"'l peııe iki dosyada mı ele alınacak? Bunu soruna duyulan ilgi ve üretimin kapasite belirleyecek Dosyada hem akademik (teon'k) bakı ve üretime hem de pratik y<ı ilmın içinden gelen bakı ve üretime yer vermeyi, daha doğrusu ikisini bulu lurmayı hedelliyoruz. Katkı sunacak olan yazarlanmızın, sorunlamanın bütününe veya bir kısmına ili kin ya da burada yaptığımız sorunlamanın dışında kendilerinin önceliği olan sorunlamadan hareketle üretim yapmalan kendi tercihleridir. Yazarlanmızın çalışmalannı en geç Kasım 2001'in ilk haftasına kadar yayınevimize ulaştırmalannı bekliyoruz. Yazdann kitap sayfası ile 25 sayfayı geçmemesini umuyoruz. 9

11 .. ' KURT SOLU ndan E nerji kaynaklan üzerinde emperyalist güç odaklannın kavgaları giderek kızışıyor. Dünyadaki fosil enerji kaynaklannı büyük oranda banndıran Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya üzerindeki egemenlik hesaplan her gün yeni boyutlar kazanıyor. Rusya, ABD'nin karşısına AB, Çin ve hatta Türkiye ile geli lirdiği yeni ilişki ve ittlfaklarla çıkıyor. Rusya'nın yönelişi başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB içindeki bazı etkili güçlerin de en azından bugün hemfikir oldukları bir yöneuş. Şöyle de denilebiur: ABD, Avrasya enerji kaynaklanna esas Türkiye üzerinden yönelirken; Almanya/Fransa merkezli AB ise Rusya üzerinden yöneldi. Rusya bununla da yelinmiyar, ABD'nin Orta Asya'daki etkisini daha ciddi boyutlar kazanmadan kırabilmek ve labii başka hesaplarla da Çin'in de içerisinde yer aldığı Şanghay Beşiisi ittifakını geliştirip güçleııdiriyor. ABD'nin tek başına dünyanın hakimi olduğı! iddiasıyla geliştirdiği Türkiye-İsrail ittifakı Ue Ortadoğu'yu denetleme stratejisi, diğer yandan Türkiye üzerinde Avrasya yönellşi gittikçe aşılması ror sorunlarla karşılaşıyor. ABD bu süreçte lo

12 Ku.-t Solu bölgedeki en temel müttefiki olan Türkiye ile de Mavi Akım Projesi ve "Kuzey Irak".sorunlan başa olmak üzere sorunlar ya lyor. Mavi Akım Projesi, Kıbrıs, AGSK ve özellikle de "Kuzey Irak" sorunu etrafındaki geli meler Türkiye'nin dış siyasetini olduğu kadar iç siyasetini de ilgilendiriyor. Türkiye'nin bölgesel, hatta dünya çapındaki ili ki ve ıttifaklannı etkileyen her geli IDe ıç siyaseti doğrudan etkilemektedir. Almanya eksenli siyaset yapan M. Yılmaz'lı ANAP' ın, Mavi Akım Projesi'nde AB ve Rusya'ya dayanarak orduya kafa tutması bunun çarpıcı örneklerinden sadece birisidir. Bunlar y1i illllrken, süper NATO zirvesi öncesinde gerek burjuva basın gerekse de ulusçu-ljoven Türk Solu hatta sosyalist iddialar taşıyan kimi yayınlar da, ABD Güney'de "Kukla Kürt Devleti'ni NA TO kararıyla kuracak" diye yaygara kq)armaya OO ladılar. Partisi'nin başını çektiği, Kemalist Sol hatta kimi "sosyalist" sol yayınların da propaganda ettikleri görü ler özünde Kürtlerin UKI-ITsine kar! tutumlanclır. Bunlar, Güney'de ABD'nin denetiıninde ''kukla bir Kürt devletinden" çok, Kürtlerin devlet kurmasının kendisine kar ıclırlar. Barıanı ve T alabanl liderliğindeki ulusal hareketin emperyallzmle, hatta bölge gerici devletiyle i birliği içerisinde olduklan biliniyor ve bu yeni de değildir. Günümüzde ulusal sorunun çözümlenmemi olduğu ülkelerdeki milliyetçi hareketlerin tümünün emperyalizmle ili ki içerisinde çözüm aradıklan da biliniyor. K. İrlanda, Güney Afrika (ulusal boyutuyla belirleyici olarak çözümlendi), Filistin, D. Tırnur ilk akla gelenler. Biz başından beri Güney'deki ulusal hareketin emperyallzmle ve bölge gericiliğiyle ıli kilerini ele tirdik, ele tiriyonız. Ancak, salt ulusçu hareketlerin özellikle de günümüzde emperyallzmle ilı kl arayı lannın kaçınılmaz olduğunu da reel bir durum olarak belirtiyoruz. Burada sorunun özü, Güney'deki milliyetçi hareketin emperyalizmle ili klsini ele tirirken TC re~rni ile aynı perspektiflerden, aynı kalkış noktalanndan hareket edip etmemektir. D. Perinçek'li ip ve onun değirmenine su ta ıyan sol demokratik siyasetler Güney'deki ulusal hareketin emperyalizmle ili kilerini tekrar tekrar gündeme getirirken, egemen ulus ljoven milliyetçiliği ile donanmı olarak hareket ediyorlar. Rusya, bugün gittikçe güçlenen yeni bir emperyalist güç odarıı. ı ı

13 2 1. Yu"!!Jda flydınlamha ABD emperyalizminin stratejisine karş, Rusya'run öncülüğünde kurulan Şanghay B~'ni öne çıkarmak ve Rusya'nın Irak'ın toprak bütüniüğüne dönük beyanlarını allayıp pullayıp sunmak-savunmak bir başka emperyalist Ui ki değu mi? D. Perinçek'in liderliğindeki siyaset yıllarca ''Ne Rusya ne Amerika, bağımsız Türkiye" dedi. Bugün ise ABD'ye özellikle de iddia ettiği "Kukla Kürt Devleti" yönelişne karşı Rusya'yı savunur duruma düşmesi nasıl izah edilir? Emperyalist Rusy;;ı ile ittifak hangi politika ve hedefe bağlı olarak savunuluyor? D. Perinçek'in kendisi 80 yıllık Kemalist üniter ulus devletini, üstelik her bakırndan emperyalist ABD ve AB'ye derinlemesine bağımlı hale gelmi bu üven ve i birlikçi ulus devleti koruyabilmek için emperyalist Rusya dahil şeytanla bile ili kiyi göze alırken, dört gerid üven devletin kıskacındaki Güneyli milliyetçi hareketin emperyalizmle ilişkiye girmesini eleştirrnek tutarsızlık değil mi? D. Perinçek bo Una Kemalizm'! Doğu ile (Asya Ue) barı lırmaya, ili kilendirmeye çabalıyor. Kemalizm, kurtuluş sava ı yıllannda taktik gereği geçici olarak Dogu (Lenin'in SSCB'si) ile ili ki kurmuştur, ama stratejik olarak Batı emperyalizmi ile savaşmasına rağmen Batı'ya yöneliş esas almıştır. ''Batı muassır medeniyetine ulaşma''yı Türk ulusunun önüne vanlması gereken temel hedef olarak koyan Atatürk'ün kendisidir. Dolayısıyla PerinçekU İP'in, Kemalizm'in ulusçu yönünü temel alıp Batıcı yönünü reddetmesi bir başka iç tutarsızlıktır. Türkiye'nin yumuşak karnının genel olarak Kürt sorunu, özel olarak da bugün Güney'deki Kürt oluşumu olduğu doğrudur. Ama bu doğru, TC'nin kaygılannda haklı olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye Kürtlerin varlığım bile kabule yanaşmadı1)ı sürece, Kürt sorunu Kuzey ile Güney'in yumuşak karru olmaya devam edecektir. Ortadoğu ve Avrasya, özel olarak da Musul-Kerkük eneıji kaynaklan üzerinde egemenlik hesabı yapan her emperyalist güç odağı Kürtleri mutlaka hesaba alınması gereken bir güç olarak görür ve milliyetçi Kürt siyaseti ile ilişkiler geli tirmeye yönelir. Bu ili kinin aracı dün gizli servislerdi, bugün hükümetler düzeyinde gün ışığına çıktı. Burada D. Perinçek ve yanda lannı, Kürt sorununda sonuç değu nedenlerle uğra maya davet ediyoruz. Nedenleri irdelerlerse belki Jön-Türklerden Kemalist harekete kadar uzanan Türk muliyetçi 12

14 KurtSolu hareketinın Batı emperyalizmt ıle geliştirdiği tlt kileri de görebllirler. Biz komünistler olarak, başından beri ABD-İngtUz merkezli emperyalist ittifakın Jrak'a müdahalesinin karşısında yer aldık. Biz, Barzani-Talabani liderliğindeki ulusal hareketin emperyalizmin kanatlan altında devletleşmesini reddettik ve soruna uzun vadede bakıldığında emperyalizmtn bölgede kök salmasının hem Kürt hem de bölge halklannın aleyhine olacağını belirttik. Biz, emperyalizme karşı mücadele ederken, başka emperyalist odaktarta ilişki anlayı i içerisinde olmadık. Ve nihayet biz, 21.yy'da Türkiye sosyalıst hareketınin emperyalizme karşı mücadelede "Kuva-i Mllliye" ruhunu diriltnıeye çalışan millid şoven bir çizgi yerine entemasyonald, toplumsal kurtulu ÇU bir çizgi tzlemesi gerektiğini ve Kürt sorununa bu perspektifle yönelmesini hep dtle getirdik. 2l.yy'da emperyalizme kar ı mücadeleyi geliştirirken salt "Doğulu'' ya da Asyalı halkiann dünya halklan ve i Çi sınıfının enternasyonal mücadelesini geli tirmenin tek çıkı yolu olacağına inanıyoruz. Batı emperyaltzmine kar ı salt "Do(ıucu" ya da "Asyalı" bir mtlltd kalkışın artık geride bırakılması inanıyoruz. POSTMODERN ULUSÇULUK YOLUNDA BİRLİK ARAYlŞLARI ve KOMÜNiSTLER Kuzey'in mtlltyetçi Kürt ulusal hareketinde son yıllarda iki gelişide dikkat çekiyor. Birindsi; YDD perspektifinde yol aldıkça milliyetçi özelliğini de ;. ilirerek ne olduğu belirsiz bir olguya dönü Üyor. İkindsi; her defasında yeni ayrılıklar ve değerler erozyonuna ybl açsa da birlik çalışmalan var. Bu süreçte yurtdı ında yasadı l, içerde ise yasal zeminlerde tirlik arayı lan geli iyor. Yasal zewjnde günlük arayışlar içerisinde blan iki ayn "oluşum''un birle.şmesiyle "Demokrasi ve Kürt Sorununu Çözüm Giri imi" (DKSÇG) bir süre önce olu IOU ve bu olu Um yeni bir siyasal par ~ye dönü IOeyl hedef olarak belirlemi ti. DKSÇG Yürütıne Kurulu adına ibrdhim Güçlü, Re lt Deli ve Fehmi Demir'In imzasını taşıyarı yazılı belgede, DKSÇG'nin "fikri çerçevesi" ile ilgili olarak Unlar kamuoyuna iletiliyor: "Dünyadaki ~uk savaş sonrası deği irnlerin, biiimsel ve teknolojik devrimin Kürt alanında da yankı bulması ko ullarında... 13

15 21. 'rü"!!jda flydmla ""' "Türkiye'de ço!:lulcu, üniter olmayan demokrasinin hayat bulması ve buna bağlı olarak Kürt sorununun çözümü... "GiriŞmimiz, demokrasiyi evrensel kural ve kununlanyla algılamaktadır. Demokrasinin tüm evrensel kurallanrun Türkiye ko ullarına eksiksiz uygulanması, g!ri imimizin temel amaçlanndan biridir. 'Bireylerin ve grupların temel hak ve özgürlüklerini her türlü baskıya karşı koruyan, bireylerin, grupların haklarıru devlete karşı teminat altına alan... katılımcı ve effaf yönetim... "Kürtlerin, Türkiye'nin toprak bütüniüğü içinde kolektif haklanru kutlanabilmelerinin toplumsal barı için gerekli ön koşul olduğuna inanıyoruz." 1970'11 yıllarda ekillenen Kuzeyli milliyetçi hareketin bile enlerinden birinin "mirasçıları" iddiasıyla davrandıklanru bildiren bir ba ka olu Um da özünde aynı görüşleri kamuoyuna dekiare etti. ''Kürtlerin mevcut durumundan duyduğumuz rahatsızlıktan dolayı bir inisiyatif oluşturmayı tasarlıyoruz" diyen ve bunun için de 21/4/200l'de Ankara GAP Oteli'nde bir toplantı düzenlediklerini açıklayan 39 imzalı çağrı metninde Unlar belirtiliyor: "Dünya, yüzyılın son çeyreğinde önemli çarpıcı geliştın ve deği lm)ere sahne olmuştur. İki kutuplu dünyada yumu~a politikalan hüküm sürmüş, soğuk savaş gerilimleri geride kalmıştır. ''Küreselleşme süreci ülkeleri siyasi, coğrafi birllldere götürmüş, sorumluluk ve bağımlılıklar yüklemiştir. AB, Kopenhag vb. uluslararası antlaşmalarda ülkelerin keyfi davranışları ortadan kalkmış... Yaşanan yumu~a sürecinde görüşme ve uzlaşma yöntemleri toplumlann yaşanıında evrensellik, katılımcı, çoğulcu değerler şeklinde kabul görmüş, her türlü şiddet antipati ile karşılanmıştır. ''Her eye rağmen, Kürtler inatçı mücadeleleri, yaşadıkları jenosit ve göçler nedeniyle dünya gündemine oturmuş, Avrupa masasına yatınlnuştır." Abdullah Öcalan'ın İmralı'da geliştirdiği ve sawnmasında özlü olarak lfadesini bulan görüş ve önerileriyle DKSÇG'nin "fıkri çerçevesi" ve 39 imzalı yeni "inisiyatif'in görüşlerinin özünde (hatta derinlere varana kadar) aynı olduğunu çarpıcı bir ekilde sergileyebilmek için kısaca Öcalan'a da başwralım. Öcalan sawnmasında şöyle diyordu: "Günümüz demokrasileri yy'da faşizmin total, amans.ız dik- 14

16 iatörlllkleriyle, zıt yöndeki reel sosyalizmin totaliter rejimlerine kar! direnerek, yüzyılın sonunda kesin zaferini Uan etrni tir. "Evrensel demokrasi... Ukesi: Özgünlük, eşitlik, zora ba vurmama, evrimsel geli rne çıkarianna ve çözümüne saygıdır... Bu özeuikleriyle, gelişkin birey ve toplumsal kesimleri ortaya çıkarmanın harika rejimidir. "Kürtlerin çıkan kesinlikle tüm Türkiye ile demokratik birliğinden geçmektedir." (Sawnma sy:21,23,24,26) Dikkatli okunduğunda üçünün de temel çizgileriyle aynı eyleri sawnduğu görülür. Burada kim kimin görii üne geldi ya da kim kimin görü ünü sawnur noktasına geldi iddialan önemli değildir. Önemll olan, üç ayn gelenekten gelen yapı ve "inisiyati!"lerin bugün dünyaya ve ülkeye aynı noktalardan bakıyor olmalandır. İkincisi; emperyallst YDD'nin ideolojik ve politik bak! açılanndan dünya ve ülkeye bak! her üç yapı ve geleneğin ortak paydasıdır. Emperyallst Batı'dan Kürt sorununa çözüm arayışı bir ba ka ortak payda. Sınıf, sınıfsal sömürü, toplumsal kurtulll gibi sosyallst değerlerden tamamıyla kopu yine her üç hareket ve yapılanmanın paralel yöneli leridir. Üçüncüsü; ülkemizde komünistlerin dı ındaki siyasal yapı ve "inisiyatif'lerin, sermayenin "sol"dan (ya da sermayenin sivu toplum açılımının) fikri çerçevesinin sınırlan içerisinde politika gefi$iren konuma dü tüklerl net çizgilerle görülüyor. Gerek Öcalan'ın gerek DKSÇG'nin gerekse de yeni "inisiyatif'in sawnduğu görü ve yönell lerin ana temalan olan "evrensel demokrasi; çoğulcu, katılımcı effaf yönetim; '20.yy sonunda kesin zaferini ilan eden demokrasi', toplumsal ban ; AB, Kopenhag Kriterleri vb. uluslararası antla malarda ülkelerin keyfi davranı lannın ortadan kalkmış olması; devlete kar! bireyin hak ve özgürlükleri ya da gell kin birey; her türlü şiddetin antipatı Ue kar ılanması ve sivil anayasa... " türünden iddia ve savunmalar, kapitalizm sınırları çerçevesinde geli tirtlen sivil toplumcu görü lerdir. Ki bu görü ve iddialar sivil toplumcu demokratik cumhuriyet veya 'iktnd cumhuriyet' tezinin fikir babalan oları Sami Selçuk, Murat Belge, Mehmet Altan,Cengiz Çandarların ve büyük sermayenin siyasal partilerinin "soğuk savaıı sonrası" reel sosyalizmin yıkılı!nın ardından olll an ''yeni dünya"da sawnduklan fikri çerçeveyi olu b.ı- 15

17 2 1. YuayJda Jlydıma ma nır. İŞ:e bu fikri çerçeve Ozerinde yüıüyen ulusçu demokratik yapılar, mevcut konjonktürde Kürt sorununda kimi ulusal taleplerin kazanılmasında i levli olabilirler, ama bunun ötesinde sermayenin ve burjuva siyasetin sivil toplum yönelişinin arkasından ancak nal toplayabilirler. Dördüncüsii; Olkemizde 1970'li yıllarda şekillenen milliyetçi siyasal yapılanmalar giderek tasfiyeye uğruyor ya da kendi kendini adım adım tasfiye ediyor. Burada sorun, yeni ko ullarda yeni örgotsel biçimlere boıünmerıin çok ötesinde Ideolojik, politik tasfiyedir. Felsefi ve ideolojik olarak emperyalist YDD lle banşıp, onun ~ açısından sonırı1ara bakan yeni bir ulusçu siyaset şekillendiriliyor. Moda deyimle, milliyetçi siyaseti miz postmodern ulusçuluqa döni.i Oyor. Be in,ç:isi; girilen siireç ve siiredn ~ çıplak olarak şunu gösteriyor: Ulkemiz siyasal yapılanmasında temelde iki siyaset vardır. Mevcut siyasi dinamiklerin bu iki ana siyasal zeminde birlikleri momkondür ve kendini dayatan siyasal görevdir. İki ayn kanalda (yapılaıımada) siyasal birlifjin belli ba lı çizgileri olarak; a) Marllsizmi ve diyalektik materyalist felsefeyi kurtuluşun beyni olarak görenler ile YDD'nin ~ açısından "bağnaz ideolojik yapılan aşma" adı altında ideolojisizleşmeyl, yani burjuva ideolojisinin sawnusunu esas alanlann... b) Rejime ve sermayeye kar! ulusal özgiirlokle botonloklü olarak sırufsal kurtuluşu sawnan ve kapitalizme karşı sosyalizm alternatifini geliştiren komünistler ile kendini salt ulusal haklarla, hatta kapitalist rejimin sınırlan çerçevesinde "çaiidaıı demokrasi"nin "çoğulcu koltorel" haklannın kazanılınası ile sınırlandıran milliyetçi demokratlann... c) Örgütlernede kurtuluşun yorefji olarak iş;i sırufını gören ve emefjin örgütlenmesini örgütlenmenin merkezine alan komünistler ile iş;isiyle, ulusal burjuvazisiyle, esnaf ve ilietıd köylülüiiüyle genel bir ulusal örgütlenmeyl esas alan milliyetçi demokratlann... d) Kendilerini dünya ve TOrkiye! Çi-komünist hareketınin bir parçası olarak gören komünistler ile kendilerini YDD'nin dinarniklerinin bir parçası olarak gören ve onlarla iuşki arayışında olan milliyetçi demokratik yapı ve akımiann hızla iki ayn yapı ya da kanalda 16

18 Kurt Solu birleşnelerinin zorunlu, gerekli ve i çi-emekçi halkımız açısından ilerletici olaca~)ına inanıyoruz. Bir olu Ulll sona erdi/erdiriliyor. İçeriden ve dı arıdan soğuirna çabalan adım adım bir dönemi bitiriyor. Bu beraberinde yeni anlayı lar için zemin de hazırlıyor. Yeni arayışlar ilk etapta bilinçli kadro ve aydınlar arasında boy verdi. Bu doğaldı, arayışın halka yansıması zaman alacak. Komünistler açısından sorun, yeni arayı ların tek baıjına kendiliğinden olgunla!ilasını beklemek değil, aynı zamanda arayışlan hızlandırmak için ideolojik-politik mücadeleyi geli llrebilmektir. Arayı lann zeminlerinin olgunla!tlası kadar arayı lan kamçılamak da önemlidir. 17

19 Zeyne! ABiDIN KÜRT A YDlN TİPOLOJİSİ ÜZERİNE ' nsanlığın gellş:ııe sürecinin en temel kavramlanndan biri 'ay- I dınlanma'dır. Içinde ~rulan çağa yön vermek ve gelecek çağı da bu yönlendiriciliğin tılsınılı etkisine almak söz konusu olduğunda genellikle bu kavrama ba vurulur. Aydınlanma kavramı, bizde Ronakbltfolarak karşılık buldu. Bu kavram dillmızin diğer dialektlerinde de aynı biçimde kullanılmaktadır. Aynca Ruşen birisözcüğü de (nüans farklılıklanyla bir Ukte) aynı anlamda kullanılır. Bfr çok spekülatif anlamlandırmalara karşın herkesin ya da her aydınlanmış insanın üzerinde mutabık olduğu ortak bir kavram blarak aydın olmak, kendisinden başlayarak çevresine, sınıfına, ulusuna, insanlığa ışık sağlamak, sürekll bir aydınlanma devinimine katılmaktır. Bu devinim, başta aydın olmak üzere her insan için bir varoluş sebebidir. Bilmenin 'adem' olmaya delalet ettiği bu adaleti oldukça yıkılm! dünyada, bu varoluş sebebinin önüne geçebilecek başla bir 'insani' sebep bulmak mümkün mü? Ne var ki bu durum aydın olabilmenin sadece önkoşulunu oluşturur. Yani aydının epistemolojik tanımlamasıdır. Oysa insanın insana egemenllk kurma sa- 18

20 '. ;~ı '-'\ K!irt Solu vaşımn trajik bir tarihi olan insanlaşma siiıı;1ahde!!evsel bir uzuv olarak aydım aydın yapan (ya da yapamayan) temel özellık, i in tavır yaruru yani etik yanını oluşturur. Aydın kavramına eğer başka bir 'kötülük' yapmak istemiyorsak, onu, 'namuslu bilen' ve 'namussuz bilen' olmak üzere ikiye ayırmak durumundayız. İ te aydın, mg adlı sal!a ın namus aıma.mda aldığı konumla be Urlenir. Her ne kadar çağımııda bu arerıamn kirlerımem!ş ya da bu arenadan hem canını ve hem de namusunu birlikte kurtarmı aydın sayısı oldukça az olsa da kellesini iğd~ edilmi dalkavuk bir 'meslekla ının' eline kaptırsa da o peygamberce gövdesini ve onurunu kendinden sonrakilere yad!gfu: bırakrnı bilge sayısı oldukça kabarıktır. Belki de 'fani' dünyamlzin bu dlpsiz adaletsizllkte Nuh'un gemisi gibi hala yüzebihnekte olmasım da kellesiz bırakılmı ama onuruna dokunulamarru bu bedeniere borçludur. Kürt aydının arasındaki konumunu bu tespite iyi bir örnek olarak açıklayabiliriz. Yani ülkemizde artık bir tek yaprağın bile kımıldayamayacak duruma getirildiği, Kemalist ideolojinin Kürt' e, bir ölüm ilahisi gibi dayatıldığı o zlfirl süreçte, tek tek ya da örgütlü olarak Kürt aydınlannın sorgularda ve mahkemelerde koyduğu onurlu tavır ve yürekliilk imdilerde az rastlanılan bir durumdur. Üstelik Kürt aydımn o süreçte üzerine kara bir kabus gibi çöken resmi ideo/oji:je kar ırı, elinde muhafaza etmeye çalı tığı birkaç bilgi kınntısı ile ruhunda ya atmaya çalı tığı ulusal gururundan başka hiçbir 'caydına' gücü ya da örgütü yoktu. Kürt bilgesi Musa Anter'!n 'Biz, Kürtlüğü eksilerden sıfıra getirebildik' sözü aslında o günlerin acımasızhğı kadar kiıiısesizuğine de gönderme yapan mütevazı bir beürlernedlr. ~ abarttığım ve günümüze gereken değeri vermedlğim biçimindeki bir eleştiriyi göze almak pahasına, bu konudaki dü üncerrıi peki tirip aydıh denen 'muammanın' gerçekte ne kadar aleni ve SZ\f bir duru olduğunu ifade edebilmek için deği ik zaman d!ürrılerinde Kürt aydınlannın tavırlanın kar ila tırmak gerekiyor. Meınduh Selim Beg ile onun hayatını romanlaştıran (ve aynı zamanda büyük bir hizmete imzasım koyan) Mehmet Uzun. ilk kar ıla tlrmamızı olu tursun: Meınduh Selim Beg aydın bir Kürt beyefend!si... Avrupa limtürüyle yoğrulmıış, bu kültürü Kürtlük UUfU ve gururu ile sente--- 19

21 2 1. Y i~zyjda Aydın/a.,ııa ılemi, yurtsever, nazik ve y(lreğinin her zerresi duygulada bezenmi bir insan. O zamanlar Ftansızlara ve SUliye'ye ait olan Antakya'da silrg(lndedir. Direnen halkından Ve ülkesinden uzakta tutulmaktadır. Üstelik bu sürgün tra)edisine bir de 'kınk' bir il kın gölgesi düşmektedir. Mehmet Uzun'un tamamen gerçek olaylardan ve Memduh Selım Beg'in Y1l al1llndan hareketle yazdığı 'Siya Evine' adlı romanına göre Memduh Selım, o ariıansız sevdalısını bırakıp HOYBÜN'un yetk!u bir üyesi olarak Ağrı Direnişi'ne katılır. Mücadelenin soruanna doğru, biız.a.t hareketin önderi İhsan Nurt Paşa, hareket yeniise bile gelecekte yerıiden Kürt direni lerinin ba layacağı ve sırf bunun için de M~uh Selim gibi aydınların Y1l all1asi ve Kürtlük davasını dünyaı/a duyurması gerektiğini söyleyerek onu sava alarundan gönderir. Memduh SeUm savil afak ölmek Için çok diretir ama İhsan Nurt Pa a 'Ben bir komutan olarak emrediyorum!' der ve son noktayı koyar. Sonrası... Bir yaman öykü... Sevdalı gitıni lir ve ellere y& olmtııjtur. Böylece Memduh SeUm Beg'in 1970 yılianna dek süren hayatı en derin yerinden bir acılar senforıislne dönüşür. Mehmet Uzun, bu değerli Kiirt aydının hayatını romanlaştınr ve İhsan Nurt Pa a'nın bir isteğini, belki de en Iyi bir ekilde yerine getirir. İşin edebi ve epistemolojik yanıyla Mehmet Uzun 'aydınlık' yaruru bize ve tüm Kiirtdünyasına yansıtır. Eller!ne sağlık... Ama Kürt dürlyasına mal olmtııj (belki de bu hususta oldukça da abartılmış) bir yazann tavnru, yani onun etik 'aydınlık' yanını da sorgulamak gibi bir sonınılıımiumuz da var. Aydın, halkının ve çağının vicdanı değil midir? İ in bu yanına baktığımızda tam bir 'karanlık' Ue karşlaşrız. Yani yaran el, yazılan yılreğin orta yerine kapkara bir hançer gibi saplanllll tır.. Mehmet Uzun'un Kürt gerilla savaşına neden katılmadığı, kendisini neden Memduh Selım gibi a kından ve hayatından etmediği gibi iddialı bir sorgulama yapacak değium. Çünkü sava gibi yakıcı bir eyleme canını katmak ya da katınamak tamamen bireysel bir tercihtir ve bunun her iki eknne de sadece saygıyla yaklaşmak gerekir. Ama bir sava karşısırıda herhangi bir tavır almak aynı keyfiyeti içermez. Burada sıradan bir taraf tutuculuktan söz etmiyorum. Çünkü ne sava sıradan 1:ıir olaydır ne de bu sava karşısında aydının kayacağı tavır... PKK'nin ideolojik, politik, asker! anlayışı ve bunun üzerine kurduğ_ıı sistem bir Yaruı, ~ sözünü ettiğimiz ey on be yıl boyun-. ; '.! 20

22 ... -~. -.. ~ Kürt Solu ca' Kürt halkının en cesur ve en güzide insanlannın içinde yer aldığı ve çoğunun da bu sava içinde ve yer yer de çok barbarca bir E!k Ude sömürgeciler tarafından katled!ldiğ!, adaletsiz, dengesiz ve bir o kadar da yaman bir sava tır. Bir tıırafta Kiiıdün en ufak iniltisl bile boğazlanırken, dii)er taraftan da, 1919'da 'yedi düvele' karşı sava an bir ordunun, bir 'avuç' Kürt gerillasına kar! yedi düveli arkasına aldıi)ı bir sömürge savaşnda, bir Kürt yazarın aldığı tavrı sorgulamak, sadece bir hak değil ama aynı zamanda da bir ödevdir ve bu ödevi bize veren de İhsan Nuri gibi, Memduh Selim gibi halkımızın onurlu önderleri ve aydınlannın vasiyetleridir. Bu amansız savaşa Kürt halkının haklı olduğunu ve onun haklı davasından yana tavır almanın bir namus borcu old~u söyleyip bunun gereklerini yerine getiren, sırf bu yüzden vuruiarı, katledilen, işkencelere uğrayan, hapsedilen ve sürgüne ycllanan Kürt ve Tiirk aydınlannın sayısı hiç de az değildir. Musa Anter, Vedat Aydın, Mehmet Sincar, İsmail BeŞkçi, Leyla lana, Hatip Dicle, Akın Blrdal, Şanar Yurdatapan, Faik Candan bu oiıurlu insanlardan sadece ilk akla gelenlerin birkaçıdır. Bırakalım aydınlann tavrını, bu sömürge savaşının T iirk toplumuna yaydıijı kirli kokunun ük alıcılan olarak yüz l::inlerce Tiirk ve Kürt genci, Sen-aş KarşıUan Derneğinin o insan ko - kan çağrıianna kulak vererek bu savaşa katılmamak için firari duruma dü ltiii lerdir. Bu derneğin başkanı olan bir Tiirk genel (Mutat Ülke) bu 'suçtan' ceza evinde yab~. Cizre'de sali yakalanan Kürt gerillaları Türk askerleri tarafından vah lce doğranıyor. (KI bu Kürt gençlerinden biri de, acılı bir tesadüftür ki Mehmet Uzun'un yeı'jenlerinden, Di.yarbekir Ceza evi direnişçüerinden Yıhnaz Uzun'dur, yıl 1994-Cizre}. Halkının 'vicdanı' olduğunu savunan bir Kürt yazan ve aynı zamanda İsveç Vatandaş olan Mehmet Uzun \ın. İsveç'ten gelip bu orduya askerlik yapmasının, en azından vicdaııi red taraftan bir gence göre tavrı oldukça gayri vicdan! değil miydi? Pek tabii ki Mehmet Uzun'un gerçek yargılaması halk ve tarih tarafından yapılır. Sanırım halkın ve tarihin vicdanında mahkum olmak kadar aijır bir ceza daha bulunnıarıuşbr. Roman kahramanımız Memduh Selim Beg, ~ doruklanndaki Kürt P~!Ilergelerine değil de Ankara'ya, yani Tiirk ordusuna katılsaydı ne olurdu? Mehmet Uzun olurdu. 21

23 21. Y112J1ddtı Rydıolaoouı YüZü kendi halkına, ruhu Ise sömürgeellere daha doğrusu her tor <len güçiiliere biat eden bir ucube 'aydın' tıpolojisine girerdi. Bunlardan liniii ilrısllz bolca KUrt 'agdını' mevcut. KUrt ulusal hareketine diişnaıılıklan en belirgin özelllkleriydi. Sömürgecl ideolojinin KUrt ağzıyla ~!;lı ve mazlum Kürt halkının haklı milcadeles!nin 'terör'le eymlamlı hale getirilerek mahkum edildiği güne kadar bu 'aydınlar' dil manlıklarından vazgeçmediler. Şimdilerde ise aynı şefkatil koliann arasında kurtla kuzu dostl~un sefasını sürrnekteler. Bu tipolojiye Ikinc! bir İsveç patentli 'bir~ örneği vermek gerekirse... Murad Ciwan diye anılır. Uzun süre Kürt siyasasında öncü ve aynı zamanda KUrt yazım donyasında bilinen bir isim olarak öne çıkml lır. Ahmed~ Xaııi üzerine, benim de çok beğendiğjm bir çalışna.sı da var. PKK'ye ve Öcalan'a anllpallsiyle tanınırdı. BiltOn bunlan, Kürt halk hareketine dil man olmamak kaydıyla dd!)ıl da ~ mümkün. Ancak 1998 sonbahannda öcalan Roma'ya gittiğinde, onun aleyhinde üç, Türk devletinin aleyhinde de bir dosya lıazırlanıyordu. Biri TC'nin hazırladığı dosya, diğeri Mesud Berzanrnin dosyası, üçüncüsü de imza sahiplerine atfen Özgür Politika gazetesinde 33 Keklik adıyla yazdığım bir yazının konusli olan ve altında 33 'Kürt aydının' imzası bulunan deklerasyondu. öncoıüğünü Murad Ciwan'ın yapbğı bu deklarasyona göre öcalan ve PKK Kürt halkını temsil etmiyordu. Yine deki&asyona göre öcalan, sözleriyle Kilrt halkını ve aydınını a ağılıyordu, aynca Med 1Vde, ona bu konll l11a fırsahnı verdiği için basın ahlakı ilkelerini çlğniyordu. TC'ye göre terörist olan Öcalan ve PKK, Mesud Berzanl'ye göre de kendi köylerini yakıp yıkan acımasız bir örgütlü. Aslında senaryosu ABD ve TC t:ırafından bazı uluslararası istihbarat örgütlerine hazırlatılan bu yargılamada (!) 'sanık' Öcalan ve PKK' ye kar ı TC davacı, Berzaııl ve bu 331ükler de Öcalan ve PKK mağdurlan rolünü kapmı lardı. Küıdistan Hukukçular Birliği çatısı alhnda, içlerinde Selahattin Çelik, A Kadi.r Konuk ve benim de bulund~ bir komisyona göre Ise; KUrt halkı, Öcalan ve PKK davacı, TC devleti saıuk ve bu mahkemede Kürt tarafının aleyhinde beyan ve çabada bulunan her Kilrt de keklik olarak addedilduer. Yaklaşık iki bin sayfadan olugan bu bllgi ve belge dosyası ne oldu, bilinmiyor ama bilinen bir Y var: Murad Ciwan'ın öncillü~nde oluşturulan 'keklik takımının' top 22

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Zeynep Fazlılar Açılım sürecinin, ayrılıkçı Kürtlerin siyasi taleplerinin karşılanamaz olduğunu gösterdiğini belirten Tuğgeneral (E) Nejat Eslen; şiddet riskini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat ın düzenlediği basın toplantısının tam metni:

AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat ın düzenlediği basın toplantısının tam metni: AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat ın düzenlediği basın toplantısının tam metni: Temmuz 03, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat'ın düzenlediği basın toplantısının tam

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BABACAN: TÜRKİYE, İŞ YAPMAK, HİZMET ÜRETMEK, ÜRÜN ÜRETMEK, PARA KAZ

DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BABACAN: TÜRKİYE, İŞ YAPMAK, HİZMET ÜRETMEK, ÜRÜN ÜRETMEK, PARA KAZ DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BABACAN: TÜRKİYE, İŞ YAPMAK, HİZMET ÜRETMEK, ÜRÜN ÜRETMEK, PARA KAZ Şubat 17, 2007-12:00:00 DEVLET BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BABACAN: ''TÜRKİYE, İŞ YAPMAK, HİZMET ÜRETMEK,

Detaylı

TED den, Siyasete Eğitimde Mutabakat Çağrısı

TED den, Siyasete Eğitimde Mutabakat Çağrısı TED den, Siyasete Eğitimde Mutabakat Çağrısı Seçim değil, nesil kurtarma zamanı diyen TED, 7 Haziran genel seçimleri sonrası için eğitimde mutabakat çağrısında bulundu. TED, Ulusal Eğitim Programı ile

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Türk siyasi lider olan Perinçek, onurlarına verilen yemek sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. ABD'nin savaş

Detaylı

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Geçtiğimiz ay Suriye de Irak Şam İslam Devleti ve diğer muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, Suriye Devrimci Sol

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz Adem in elması nasıl boğazında kaldı? Adem: Tanrım, kime görünelim kime görünmeyelim? Tanrı: Bana görünmeyin de kime görünürseniz görünün. Kovuldunuz. Havva: Ama

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar Platformu Genel Koordinatörü

İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar Platformu Genel Koordinatörü santralistanbul Küresel Sorunlar Platformu http://www.platformforglobalchallenges.org http://www.twitter.com/pgchallenges http://www.facebook.com/kureselsorunlarplatformu İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık İslam Coğrafyasının en batısı ile en doğusunu bir araya getiren Asya- Afrika- Balkan- Ortadoğu Üniversiteler Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmen kuruldu.

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

KARANLIKTA FİLİZLENEN TOHUM

KARANLIKTA FİLİZLENEN TOHUM KARANLIKTA FİLİZLENEN TOHUM ÊMILE ZOLA-GERMINAL Kara elmas Nice canlar yaktı, nice gülüşleri söndürdü yüzyıllardır. Milyonlarca madenci indi yerin derinlerine, kimisi çıkamadı, kimisi canının yarısını

Detaylı

PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele

PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele On5yirmi5.com PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele Prof. Abbas Vali, PKK yönetiminin, aktif olarak barış sürecinde yer almak isteyeceğini söyledi. Yayın Tarihi : 4 Şubat 2013 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

Türkler ve Kürtler üzerine yanlış düşünceler

Türkler ve Kürtler üzerine yanlış düşünceler Devrimci Marksizm Türkler ve Kürtler üzerine yanlış düşünceler Necati Yıldırım Türkiye solunda uzun yıllar Kürtlerin ulus olup olmadıkları tartışıldı. Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkından rahatsız

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

4.2 Radikal demokrasinin kurucu gücü olarak kadın özgürlük deneyimleri

4.2 Radikal demokrasinin kurucu gücü olarak kadın özgürlük deneyimleri Bu konuşma 3-5 Şubat arası Hamburg Üniversitesi'nde düzenlenen Kapitalist moderniteye karşı Alternatif konseptler ve Kürtlerin arayışı isimli konferansta yapıldı. Bütün program, ses kaydı, daha fazla metin

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR LYS YE HAZIRLIK TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR Ş. İBRAHİM YILDIRIM Beta Yayın No : 3350 2. Baskı Ocak 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-508 - 5 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Kerkük, Telafer, Kerkük...

Kerkük, Telafer, Kerkük... Kerkük, Telafer, Kerkük... P R O F. D R. Ü M İ T Ö Z D A Ğ A L A E D D İ N PA R M A K S I Z BAĞIMSIZ TÜRKMENELİ CUMHURİYETİ Kerkük Krizi ve Türkiye'nin Irak Politikası gerekçelerden vazgeçerek konuyu

Detaylı

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$ ilk yar'larımızın değerli dostları, çoktandır ekteki yazıyı tutuyordum, yeni gönüllülerimizin kaçırmaması gereken bir yazı... Sevgili İbrahim'i daha önceki yazılarından tanıyanlar ekteki coşkuyu çok güzel

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Beğenin beğenmeyin: Yalçın küçük bunları yazıyor.

Beğenin beğenmeyin: Yalçın küçük bunları yazıyor. Yazar değilim Yazanım Yani bir çeşit arzuhalci. Yazarlık ciddi bir iştir. Arzuhalciliğimin yanında iyi bir kitap okuruyum. Arzuhalciliğe de solun zibidileri, tasfiyecileri, ahlaksızları dönekleri, hainleri

Detaylı

Faik ÖZTRAK Tekirdağ Milletvekili

Faik ÖZTRAK Tekirdağ Milletvekili Faik ÖZTRAK Tekirdağ Milletvekili HAYIR DA; HAYIR VAR. Dünyanın en mutlu, en iyi eğitim, sağlık ve gelir koşullarına sahip insanları, milletin ortak aklını kullanan parlamenter rejimle yönetilen ülkelerde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Ders No : 0310420098 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Avrupa nın en cesur ülkesi Türkiye

Avrupa nın en cesur ülkesi Türkiye Amway Avrupa nın 11 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı: Avrupa nın en cesur ülkesi Türkiye Amway Avrupa tarafından yaptırılan Girişimcilik Anketi sonuçlarına göre Girişimcilik

Detaylı

Türkiye Özelinde Kamu Diplomasisinin İşlevi ve Yöntemleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri

Türkiye Özelinde Kamu Diplomasisinin İşlevi ve Yöntemleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri 1 2 3 4 5 6 Türkiye Özelinde Kamu Diplomasisinin İşlevi ve Yöntemleri Beyin Fırtınası Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri KDK (2010). TİKA (1992-Dışişleri Bakanlığına bağlı, 1999-Başbakanlığıa bağlı,

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Referandum ve tezkere

Referandum ve tezkere Referandum ve tezkere Hani bir laf vardır İnsanoğlu kuş misali, dün neredeydik bugün nerede diye; aynen öyle. Türkiye, hemen hepsiyle açıkörtülü bir düşmanlık, anlaşmazlık, geçimsizlik, çıkar çatışması

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı