ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar"

Transkript

1 ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, halka açık ortaklıkların 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılma esasları ile pay sahibi sayısı nedeniyle halka açık ortaklık statüsünü kazanan ortaklıkların borsada işlem görme esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ hükümleri payları borsada işlem gören ortaklıklar için uygulanmaz. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 16 ncı maddesi, 33 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile Geçici 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 (1) Bu Tebliğ de geçen; a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nı, b) Borsa: Kanun un 3 üncü maddesinin birinci fırkasının (ç) bendinde tanımlanan borsayı, c) Hakim ortak: Kurul un pay alım teklifine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kontrolüne sahip olan ortaklar, ç) Halka Açık Ortaklık, Ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları, d) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurul a başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri, e) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nu, f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, g) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ni, ğ) Serbest İşlem Platformu, SİP: Borsa mevzuatında tanımlanan platformu, h) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ni, ifade eder.

2 İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Pay sahibi sayısı beş yüzü aşan ortaklıklar MADDE 4- (1) Pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç iki yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya ve izahnamenin onaylanması amacıyla Kurul a başvurmak zorundadır. (2) Halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde borsada işlem görme başvurusunda bulunmayan ve Tebliğ in 5 inci maddesi kapsamında genel kurul kararı almayan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmesi veya bu ortaklıkların Kanun kapsamından çıkarılmaları hususunda Kurulca bu Tebliğ in ilgili maddelerine göre işlem yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kanun Kapsamından Çıkma Genel kurul kararı ile Kanun kapsamından çıkma MADDE 5- (1) Pay sahibi sayısı sebebiyle halka açık sayılan ortaklıklardan, paylarının borsada işlem görmesini istemeyenler genel kurul kararı ile Kanun kapsamından çıkabilir. (2) Ortaklıklar Kanun kapsamından çıkma amacıyla yapacakları genel kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce Ek/1 de yer alan belgelerle Kurul a başvurur. Kanun kapsamından çıkma kararının görüşüleceği genel kurul toplantısının ilgili Kurul karar tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılması zorunludur. (3) Genel kurul gündeminde; a) Ortaklığın paylarının borsada işlem görmesinin istenmemesi gerekçesiyle Kanun kapsamından çıkma hususu, b) Genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin ayrılma hakkının bulunduğu ve c) Ayrılma hakkı kullanım bedeli ayrı birer madde halinde açıklanır. (4) Söz konusu genel kurul toplantısında pay sahibi tam sayısının en az üçte ikisinin olumlu oyu veya toplam oyların dörtte üçü ile karar alınması gerekir. Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin genel kurul kararına olumlu oy kullanmayan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine Kurul un ilgili düzenlemeleri uyarınca ayrılma hakkı kullandırılır. (5) Pay sahibinin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, genel kurul toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi hallerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın dördüncü fıkra hükmü uygulanır.

3 (6) Bu madde kapsamında genel kurul toplantısının yapılmasını ve ayrılma hakkının usulüne uygun olarak kullandırılmasını takiben ortaklıklar, genel kurul kararının tescilinden önce genel kurul toplantı tutanağı ile ayrılma hakkı kullanan pay sahiplerine ve yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Kurul a iletilir. Ortaklık yapısı uyarınca Kanun kapsamından çıkma MADDE 6- (1) Ortaklık yapısı nedeniyle Kanun kapsamından çıkmak üzere Kurul a başvuran ortaklıklardan; (a) Sermayesinin yüzde doksanı veya daha fazlasının en fazla elli pay sahibine ait olduğunu veya (b) Sermayesinin yüzde elli bir veya daha fazlasının doğrudan ve/veya dolaylı olarak il özel idarelerine, belediyelere veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğunu başvuru tarihinden önceki son 6 ay içerisinde yapılmış bir genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesi ile tevsik edenler, Ek/1 de yer alan belgelerle Kurul a başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun kapsamından çıkarılır. (2) Ortaklık yapısı nedeniyle Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin olarak yapılacak tespitin hazır bulunanlar listesi hariç diğer bilgi ve belgelere dayanılarak yapılması durumunda 7 nci madde hükümleri kıyasen uygulanır. (3) Esas sözleşmeleri uyarınca pay sahibi olmanın belirli özellikleri taşıyan kişilerle sınırlandırılmış ve pay devirlerinin bu özellikleri taşıyan kişilere yapılabileceği hükme bağlanmış olan ortaklıklar Kanun kapsamından çıkarılma talebi ile Ek/1 de yer alan belgelerle Kurul a başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun kapsamından çıkarılır. Ortak sayısı uyarınca Kanun kapsamından çıkma MADDE 7- (1) Pay sahibi sayısının beş yüzün altında olduğunu; a) Hazır bulunanlar listesi, b) Pay defteri, c) Kar payı dağıtımına dair muhasebe kayıt ve belgeleri, ç) Kuruluşa ve sermaye artırımlarına başvuran pay sahiplerine ilişkin kayıt ve belgeleri ile ortaklığın pay sahipleri ile ilişkilerine ait benzer belge ve işlemlere dayanarak mahkeme tarafından atanan bilirkişi raporu ile tespit ettiren ortaklıklar, Kanun kapsamından çıkarılma talebi ile Ek/1 de yer alan belgelerle Kurul a başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun kapsamından çıkarılır. (2) Bilirkişi raporunda esas alınan hazır bulunanlar listesinin başvuru tarihinden en geç bir yıl öncesinde düzenlenmiş olması ve pay defterinin güncel olması şarttır.

4 (3) Bilirkişi raporunun başvuru tarihinden önceki son üç ay içinde hazırlanmış olması ve sonuç kısmında; a) Rapor tarihi itibarıyla birinci fıkrada sayılan belgelerin tamamının incelenmesi sonucunda ortaklığın pay sahibi sayısının beş yüzün altında olduğunun tespit edildiğinin ve ortaklığın Kanun kapsamından çıkma şartını sağladığının beyan edilmesi ve b) İncelemede kullanılmayan belgelerin kullanılmama gerekçesinin belirtilmesi zorunludur. Finansal tablo kalemlerinin büyüklüğü uyarınca Kanun kapsamından çıkma MADDE 8- (1) Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla; a) Aktif toplamı on milyon ve altı Türk Lirası, b) Net satış hasılatı beş milyon ve altı Türk Lirası veya c) Esas faaliyetinden herhangi bir gelir elde etmemesi durumunda diğer faaliyetlerden elde edilen gelir ve karları beş milyon ve altı Türk Lirası olan ortaklıklar talepleri üzerine ve Kurul un uygun görmesi halinde Kanun kapsamından çıkarılabilir. (2) Ortaklığın yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması halinde özel bağımsız denetim şartı aranmaz. Faaliyetin devamlılığına ilişkin hususlar uyarınca Kanun kapsamından çıkma MADDE 9- (1) Ortaklıklardan; a) Bakanlık düzenlemeleri çerçevesinde ilgili ticaret sicil müdürlükleri tarafından münfesih olduğu veya münfesih sayıldığı resen belirlenerek TTSG de ilan edilmiş olanlar, b) İflas sonucundaki tasfiye dahil olmak üzere zorunlu veya gönüllü olarak tasfiyeye girenler Ek/1 de yer alan belgelerle Kurul a başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun kapsamından çıkarılır. Kanun kapsamından resen çıkarılma MADDE 10- (1) Tebliğ in 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde sayılan şartların varlığının Kurulca tespit edilmesi halinde Kurul bilirkişi raporu veya özel bağımsız denetim raporu şartı aramaksızın ilgili ortaklıkların Kanun kapsamından çıkarılmasına resen karar verebilir. Ortaklıkların Kanun kapsamından resen çıkarılmasından önce Kurul bu ortaklıkların hakim ortaklarına ortaklığın diğer payları için pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu getirebilir.

5 (2) Kurul, Tebliğ in 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde sayılan şartları sağlamayan ve paylarının borsada işlem görmesi için başvurmayan ortaklıkların Kanun kapsamından resen çıkarılmaları amacıyla, ilgili ortaklıkların hakim ortaklarına diğer paylar için pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu getirebilir. (3) Faaliyet konusu imtiyaz verilen bir işi görmek olup da bu imtiyazı kaldırılan veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyet izni kaldırılan ortaklıklar, ilgili imtiyazın veya faaliyet izninin kaldırılmasını takip eden bir yıl içinde faaliyet konusunu değiştirmedikleri sürece Kurulca Kanun kapsamından resen çıkarılabilir. Kurul bu kapsamdaki ortaklıkların hakim ortaklarına diğer paylar için pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu getirebilir. (4) Kurulca yapılacak bildirimleri içeren tebligatları arka arkaya iki kez adresinde bulunamama sebebiyle tebellüğ etmeyen ortaklıklar, Kurulca yapılacak yerinde inceleme sonucunda ticaret sicilinde kayıtlı ortaklık merkezinde bulunmadıklarının tespit edilmesi halinde gayri faal sayılarak Kurulca Kanun kapsamından resen çıkarılabilir. (5) Ortaklıkların, pay sahibi sayısının beş yüzü aşması nedeniyle Kurul a yapacakları başvuru esnasında Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin bu Tebliğ de belirlenen koşullarından herhangi birini sağladıklarının tespit edilmesi halinde bu ortaklıklar halka açık ortaklık statüsünü kazanmaları ile eş anlı olarak Kanun kapsamından çıkarılır. (6) Borsa tarafından sürekli olarak işlem görmekten men edilmesine veya borsa pazar ve piyasalarından çıkarılmasına karar verilmiş olan ortaklıkların paylarının, ilgili borsa kararını takip eden 1 yıl içinde tekrar işlem görmesine karar verilmemesi durumunda bu ortaklıklar Kurulca Kanun kapsamından resen çıkarılır. (7) Birleşme, bölünme veya diğer sebeplerle ticaret sicilinden terkin edilmiş olan ortaklıklar terkin işleminin TTSG de ilan tarihi itibarıyla Kanun kapsamından çıkmış sayılır. Halka açık ortaklık statüsünün geri kazanılması MADDE 11- (1) Pay sahibi sayısı beş yüzün üzerinde olan ancak Tebliğ in 6 ncı, 8 inci ve 9 uncu maddelerde sayılan şartlardan herhangi birini sağladığı için Kanun kapsamından çıkarılan ortaklıklar, bu maddelerde sayılan çıkarılma şartlarından hiçbirinin sağlanmadığının tespit edilmesini takip eden bir ay içinde halka açık ortaklık statüsünün geri kazanılması amacıyla Ek/2 de yer alan belgelerle Kurul a başvurmak zorundadır. (2) Tebliğ in 7 nci maddesi uyarınca Kanun kapsamından çıkarılan ortaklıklar ise pay sahibi sayısının yeniden beş yüzün üzerine çıktığının tespit edilmesi durumunda Kurul un ilgili düzenlemeleri uyarınca Kurul a başvurmak zorundadır. (3) Tebliğ in 5 inci maddesi uyarınca Kanun kapsamından çıkarılan ortaklıklar, Kurul un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde paylarını yeniden halka arz etmediği sürece halka açık ortaklık statüsünü geri kazanmış sayılmaz.

6 Diğer ihraççıların Kanun kapsamından çıkarılması MADDE 12- (1) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını ihraç etmiş olan ihraççılar ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin itfayı veya itfa yerine geçecek zorunlu işlemlerin gerçekleştirilmesini müteakip Kanun kapsamından çıkarılmış sayılır. ALTINCI BÖLÜM Serbest İşlem Platformu Serbest İşlem Platformu nda işlem görme zorunluluğu MADDE 13- (1) Tebliğ in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmamış ortaklıklardan Tebliğ in 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde sayılan şartlardan herhangi birini sağlamayanlar, paylarının SİP te işlem görmesi amacıyla iki yıllık sürenin dolmasını takip eden en geç bir ay içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadır. Bu ortaklıklar tarafından süresi içinde borsaya başvuruda bulunulmaması durumunda, söz konusu ortaklıkların talebi aranmaksızın paylarının SİP te işlem görmesine Kurulca resen karar verilebilir. (2) Tebliğ in 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde sayılan şartları sağlayan ortaklıkların paylarının başvuru üzerine veya herhangi bir başvuru olmaksızın resen SİP te işlem görmesine Kurulca karar verilebilir. (3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ortaklıkların paylarının borsanın başka bir pazar veya piyasasında işlem görmesi amacıyla başvuru yapma hakları saklıdır. (4) SİP te işlem görme amacıyla başvuruda bulunan ortaklıkların; (a) Esas sözleşmelerinde, işlem görecek paylarının devir veya tedavülünü kısıtlayıcı ve pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici hüküm bulunmaması, (b) MKK da ihraççı üye kaydı yaptırması ve payların ihraççı hesaplarında kayden oluşturulması, (c) Nitelikli elektronik sertifikalara sahip olması zorunludur. (5) SİP te işlem görme amacıyla başvuruda bulunacak ortaklıklar, borsaya yapılacak başvurudan önce esas sözleşmelerinde işlem görecek paylarının devir veya tedavülünü kısıtlayıcı ve pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teşkil edici hüküm bulunması durumunda esas sözleşme değişikliği için Kurul a ve diğer işlemler için MKK ya başvurur. (6) Dördüncü fıkrada belirtilen işlemleri tamamlanan ortaklıklar, Kurul un ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış izahnamenin onaylanması için Kurul a başvurur. Payları SİP te işlem görecek ortaklıklar tarafından hazırlanması gereken izahnamenin tek belge şeklinde hazırlanması zorunludur.

7 (7) Esas sözleşmenin son hali ile MKK nezdinde üyelik işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bilgiler, Kurul tarafından onaylanmış izahname ile birlikte izahnamenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içinde ortaklığın internet sitesinde ve KAP ta ilan edilir. (8) Payları SİP te işlem gören ortaklıklarla ilgili olarak, sermaye piyasası mevzuatında açık hüküm bulunmayan hususlarda, payları Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem gören ortaklıklar için geçerli olan hükümler kıyasen uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son ve Geçici Hükümler Katsayı MADDE 14 (1) Bu Tebliğ de yer alan tutarlar her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak yeniden belirlenebilir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 15 (1) Kurul un 8/3/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 39) ve 11/2/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 58) yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Kurul un diğer düzenlemelerinde İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 39) ve Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği ne (Seri: IV, No: 58) yapılan atıflar bu Tebliğ e yapılmış sayılır. Mevcut başvuruların sonuçlandırılması GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara bağlanmamış Kanun kapsamından çıkarılmaya ilişkin başvurular işbu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Kanun un yayımı tarihinde halka açık olan ortaklıklar GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kanun un yayımı tarihinde halka açık ortaklık olup da payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için Tebliğ in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre 30/12/2012 tarihinde başlar.

8 Pay sahibi sayısı iki yüz elli ila beş yüz arasında olan ortaklıklar GEÇİCİ MADDE 3- (1) Pay sahibi sayısı iki yüz elli ila beş yüz arasında olduğu için mülga 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre halka açık sayılan ortaklıklar, pay sahibi sayısının beş yüzün altında olması gerekçesi ile Tebliğ in 7 nci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde Kanun kapsamından çıkarılma talebiyle Kurul a başvurur. (2) Kurul birinci fıkra kapsamındaki ortaklıkların Kanun kapsamından çıkarılmasına bilirkişi raporu şartı aramaksızın resen karar verebilir. Ortaklıkların Kanun kapsamından resen çıkarılmasından önce Kurul bu ortaklıkların hakim ortaklarına diğer paylar için pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu getirebilir. (3) Bu kapsamdaki ortaklıkların işlem görme talebiyle borsaya başvuru hakları saklıdır. Borsa pazar ve piyasalarından çıkarılan ortaklıklar GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Tebliğ in yürürlük tarihinden en az iki yıl önce borsa tarafından sürekli olarak işlem görmekten men edilmesine veya borsa pazar ve piyasalarından çıkarılmasına karar verilmiş olan ortaklıklar, Tebliğ in yürürlük tarihi itibarıyla Kanun kapsamından çıkmış sayılır. Yürürlük MADDE 16 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

9 EK/1 Kanun Kapsamından Çıkarılma Talebiyle Yapılacak Başvuru Ekinde Sunulacak Belgeler 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, ortaklığı temsile yetkili kişilerce imzalı esas sözleşme, 3) Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin yönetim kurulu kararının aslı veya noter onaylı örneği, 4) Noter onaylı imza sirküleri, 5) Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış son iki yıla ilişkin finansal tablolar, 6) Tebliğ in; a) 5 inci maddesi çerçevesinde genel kurul kararı ile Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin başvurular için, ayrılma hakkı fiyatının tespitine ilişkin Kurul un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış değerleme raporu, b) 6 ncı maddesi çerçevesinde ortaklık yapısı uyarınca Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin başvurular için, genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesi veya bilirkişi raporu, c) 7 nci maddesi çerçevesinde ortak sayısı uyarınca Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin başvurular için, ilgili bilirkişi raporu, ç) 8 inci maddesi çerçevesinde finansal tablo kalemlerinin büyüklüğü uyarınca Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin başvurular için, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar, d) 9 uncu maddesi çerçevesinde faaliyetlerin devamlılığı uyarınca kanun kapsamından çıkmaya ilişkin başvurular için, ilgili TTSG örneği, 7) Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit eden belgeler ile Kurulca istenebilecek diğer belgeler.

10 EK/2 Halka Açık Ortaklık Statüsünün Geri Kazanılması Amacıyla Yapılacak Başvuru Ekinde Sunulacak Belgeler 1) Ortaklığın; a) Unvanı, b) Kuruluş tarihi, c) Faaliyet konusu ile fiilen yaptığı faaliyetler, ç) Kayıtlı sermaye sistemine tabi olup olmadığı ve ödenmiş/çıkarılmış sermayesi, d) Bilinen ortak sayısı ve ortak sayısının tespitine mesnet belgeler, e) Ortaklık sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasına sahip oldukları bilinen ortakların ad-soyad veya unvanı, pay oran ve tutarları ile varsa pay gruplarına tanınan imtiyazlar, f) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, ortaklığı temsile yetkili kişilerce imzalı esas sözleşme, 3) Halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığının tespitine ilişkin beyan ile durumu tevsik edici bilgi ve belgeler, 4) Son iki yılda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listeleri, 5) Son iki yıla ait finansal tablolar.

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) 22 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28685 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

III-58.1 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ. (9.1.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

III-58.1 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ. (9.1.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) III-58.1 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (9.1.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 22 Aralık 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz in ana ortağı GSD Holding A.Ş. nin

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Seri: VI, No: 17)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Seri: VI, No: 17) Sermaye Piyasası Kurulundan: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 17) Madde 1-8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir. 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı