İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün amacı; Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası nda gerçekleştirilen sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri ile bu araçların konu olduğu diğer işlemlerin nakit ve menkul kıymet takası, temerrüt, teminat, saklama, transfer işlemleri, üyelik ile mevzuat çerçevesinde ve/veya Kurul tarafından Takasbank a verilen diğer görevlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1)Prosedür; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 77 nci maddesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği, tarih ve 265 sayılı Yönetim Kurulunda onaylanarak tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Yönergesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun un 10 uncu maddesi ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 - (1) Prosedürde geçen; a) Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketi ni, b) EFT: Elektronik Fon Transfer Sistemi ni, c) Gelişen İşletmeler Piyasası: Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem gördüğü piyasayı, ç) Genel Müdür: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü nü, d) Kolektif Yatırım Kuruluşları: Yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları ve yatırım ortaklıklarını, e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, f) Menkul Kıymet: Piyasada işlem gören sermaye piyasası araçlarını, g) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ni, ğ) Piyasa: Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası nı, h) Piyasa işleticisi: Kanun da tanımlanan piyasa işleticilerini, 1/19

2 ı) Prosedür: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Prosedürü nü, i) Sistem: Takasbank sistemini, j) Takas: Piyasa da gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülüklerin, Takasbank tarafından belirlenen süre ve şartlarda, üyeler tarafından yerine getirilmesi suretiyle taraflar arasında nakit ve/veya varlıkların transferini sağlayan süreçlerin tamamını, k) Takasbank: Merkez Mah. Merkez Cad. No:6 Şişli/İstanbul Türkiye adresinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ni, l) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi ni, m) Üye/Sistem Katılımcısı: Piyasa da gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak Takasbank tarafından verilen takas hizmetlerine taraf olmalarına izin verilenleri, n) Yatırım Kuruluşu: Kurul dan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmak üzere izin almış aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları, o) Yönerge: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Yönergesi ni, ö) Yönetim Kurulu: Takasbank Yönetim Kurulu'nu, p) Yönetmelik: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği ni, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Üyeliğe İlişkin Esaslar Üyelik MADDE 4 - (1) 5 inci maddede belirlenen şartları sağlayan yatırım kuruluşları takas üyesi olabilirler. (2) Piyasa ya üye olan yatırım kuruluşları Yönetmeliğin 7 inci maddesi 1 inci fıkrası uyarınca doğrudan takas üyesidirler. Doğrudan takas üyeleri, sadece kendilerinin ve/veya müşterilerinin takas işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir. Üyelik şartları MADDE 5 - (1) Piyasa da takas üyesi olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir. a) Piyasada ilgili mevzuata aykırılıklar sebebiyle işlem yapma yetkisinin kaldırılmamış olması, b) İçeriği Takasbank tarafından belirlenen sözleşmenin imzalanarak ibraz edilmiş olması, c) Takasbank nezdindeki işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla, Takasbank tarafından belirlenen ve Genel Mektuplar vasıtasıyla üyelere duyurulan 2/19

3 teknik alt yapının oluşturulması ve işlerliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmış olması, ç) Takasbank, MKK ve Takasbank tarafından belirlenen muhabir bankalar nezdinde ilgili hesapların açılması, (2) Takasbank ın Piyasa da merkezi karşı taraf olması halinde ilave üyelik şartları merkezi karşı taraf işleyişini düzenleyen yönetmelik ile belirlenir. Üyelik başvuru ve kabulü MADDE 6 - (1) Üyelik için başvuracak yatırım kuruluşlarının, Takasbank Genel Müdürlüğüne hitaben başvuru talebini ve Prosedürde üyelik için aranan şartların yerine getirildiğini tevsik eden bilgi ve belgeleri içeren bir yazı ile müracaatta bulunması ve bu yazının ekinde, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile aşağıda belirtilen belgeleri Takasbank a göndermeleri gerekmektedir. a) Üyelik başvuru formu, b) Yetki Belgesi (örneği), c) Piyasa da üye olduğuna dair Borsa dan alınacak belge, ç) Üyelik Sözleşmesi ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu d) Nakit, Kıymet, Teminat, Şartlı Virman ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi, e) Faks Cihazı ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile İlgili Uygulama Sözleşmesi, f) Takasbank tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde talep edilecek diğer belgeler. (2) Üyelik başvurularının Takasbank tarafından değerlendirmeye alınması için, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgi ve belgeler ile Takasbank tarafından istenecek diğer bilgilerin tamamlanmış olması gerekir. Takasbank yapılan başvuruları 5 inci maddede aranan şartların yerine getirilip getirilmediği açısından değerlendirir. Başvuruya ilişkin Takasbank tarafından alınan karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. (3) Üyelik başvurusu kabul edilen yatırım kuruluşunun Takasbank nezdinde faaliyetlerine başlayabilmesi için üyelik başvurusunun uygun görüldüğünün tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde; a) Üyelik teminatını yatırması, b) Takasbank sistemi üzerinde üye adına işlem yapacak olan personeli yetkilendirmesi gerekir. Aksi takdirde ilgili kuruma verilen üyelik izni iptal edilir. (4) 3 üncü fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih, yatırım kuruluşunun Piyasa da takas üyesi olduğu tarih olarak kabul edilir ve üye bu tarihten itibaren işlem yapmaya hak kazanır. Üyelerin yükümlülükleri MADDE 7 - (1) Üyelerin aşağıda sayılan hususlara uyması zorunludur: a) Takasbank tarafından belirlenen sistem sürelerine uymak, Prosedür ve ilgili diğer mevzuatla Piyasa takas işlemlerine ilişkin olarak belirlenen tüm ilke ve kurallara uygun hareket etmek, b) Müşterilerine ve diğer üyelere karşı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak, 3/19

4 c) Takasbank tarafından talep edilen aidat, ücret, komisyon ve diğer yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmek, ç) Takasbank tarafından öngörülmesi halinde, diğer üyelere karşı doğabilecek mali ve hukuki sorumluluğu teminat altına alan, genel ve özel mahiyette sigorta yaptırılmasına ilişkin düzenlemelere uymak ve bu nitelikteki diğer tedbirleri almak, d) Prosedür kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak Takasbank tarafından gerekli görülen hususlarda talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve Takasbank yetkililerince yapılacak incelemelerde her türlü desteği sağlamak, e) Takasbank ın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen süreler içerisinde uyum sağlamak ve testlere iştirak etmek, f) Doğrudan veya dolaylı yönetim kontrolünü sağlayan payların devredilmesi durumunda, Takasbank a 15 gün içerisinde bildirimde bulunmak, g) Yasal olarak tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtlara ek olarak, Takasbank tarafından kararlaştırılan diğer kayıtları tutmak, bilgi ve belgeleri usulüne göre düzenlemek, bunları periyodik olarak veya Takasbank ın istediği zamanlarda Takasbank a iletmek ve söz konusu kayıt ve belgeleri 1 yıl boyunca saklamak, ğ) Merkez adresi, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür değişikliklerini, en geç değişikliğin gerçekleştiği tarihi izleyen iş günü Takasbank a bildirmek, h) Prosedür kapsamındaki diğer yükümlülüklerini süresi içerisinde ve eksiksiz olarak yerine getirmek. (2) Herhangi bir üyenin, yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiremeyeceğini öngörmesi halinde, durumu sebeplerini de içeren tüm tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ivedilikle Kurul a, Borsa ya ve Takasbank a bildirmesi zorunludur. Söz konusu bildirim, Takasbank ın Prosedürde belirlenen tedbirleri almasına engel teşkil etmez. (3) Üyeler Prosedür kapsamında düzenlenen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin tüm yükümlülüklerin ifası ile çalışanlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları işlerden sorumludur. (4) Üyeler, kolektif yatırım kuruluşları adına gerçekleştirdikleri dâhil Piyasa da gerçekleştirmiş oldukları tüm işlemlerin takasından sorumludur. (5) Üyeler işlemlerini yetkilendirdiği personel adına tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifreleri kullanarak uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirirler. Tahsis edilen şifre kullanılarak sistemde yapılan işlemler ile şifrenin yetkisiz kişilerce kullanımından doğan sorumluluk üyeye aittir. (6) Sisteme erişimin mümkün olmadığı durumlarda işlemler üyeyi temsil yetkisi bulunan kişilerce verilecek yazılı talimatlar çerçevesinde Takasbank tarafından gerçekleştirilebilir. Üye faaliyetlerinin durdurulması ve üyelikten çıkarma MADDE 8 - (1) Üyenin 5 inci maddede belirtilen üyelik şartlarını kaybetmiş olduğunun tespiti halinde, Takasbank, 3 ayı geçmemek üzere verilecek uygun süre içinde söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini istemeye yetkilidir. (2) Üyelik şartlarının kaybedilmiş olması veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, takas sisteminin güvenli ve kesintisiz işlemesini tehlikeye düşürecek önemli nitelikte risklerin ortaya çıkması durumunda Takasbank, herhangi bir süre vermeksizin 4/19

5 üyenin faaliyetlerini tamamen veya işlem bazında, geçici olarak durdurmaya veya üyelikten çıkarmaya yetkilidir. Bu durum en hızlı iletişim aracı ile Kurul a ve Borsa ya bildirilir. (3) Borsa, piyasa işleticisi, Kurul ya da yetkili otorite tarafından işlem yapma yetkisinin kaldırılması halinde, üye Takasbank tarafından takas üyeliğinden çıkarılabilir. (4) Faaliyetleri durdurulan, üyelikten çıkartılan veya kendi yazılı talebi doğrultusunda üyelikten ayrılmak isteyen üyelerin Prosedür kapsamında yer alan işlemlerden kaynaklanan yükümlülükleri devam eder. (5) Takasbank, faaliyetleri durdurulan veya üyelikten çıkarılan kurumun takas işlemlerinin tamamlanması amacıyla aşağıdaki tedbirler dâhil gerekli gördüğü her türlü tedbiri almaya yetkilidir. a) Üyenin doğrudan Takasbank nezdindeki hesapları üzerinde işlem yapmasını engellemek, b) Takas borçlarının kapatılması amacıyla üyenin takas alacaklarını kullanmak, c) Üyenin teminatlarına başvurmak, ç) Üyenin Takasbank nezdinde serbest hesaplarında bulunan varlıklarına başvurmak. Üyelikten ayrılma MADDE 9 - (1) Üyelikten ayrılmak isteyen kurum, bu durumu Takasbank a yazılı olarak bildirir. İlgili üyenin Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerinin yanı sıra; a) Piyasa üyeliğini sona erdirdiğine dair Borsa dan alınan tevsik edici belgelerin bir örneğinin Takasbank a teslim edilmesi, b) Piyasa da gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin tamamının tasfiye edilmiş olması, c) Takasbank a karşı herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir. Üyelik teminatının iadesi MADDE 10 - (1) SPK tarafından Borsa işlem yetkileri iptal edilerek faaliyeti son bulan aracı kuruluşlar ile Pay Piyasası ve Gelişen İşlemler Piyasası nda işlem yetkisi iptal edilen aracı kuruluşlara ait üyelik teminatı, üyenin yazılı talimatı Takasbank a iletmesini müteakip Takasbank a olan tüm yükümlülüklerinin ödenmiş olması şartı ile iade edilir. Ödeme aynen olabileceği gibi mislen de yapılabilir. Genel esaslar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Takas işlemleri MADDE 11 - (1) Takas işlemleri, Takasbank sistemi üzerinden gerçekleştirilir. (2)Üyeler web alt yapısı ile Takasbank sistemine erişerek işlemlerini gerçekleştirirler. Üyeler ile Takasbank arasında oluşturulacak sistemsel mesajlaşmaya ilişkin özellikler ve mesaj içerikleri Takasbank tarafından belirlenerek Genel Mektuplar vasıtasıyla Üyelere duyurulur. 5/19

6 (3) Üyelerin takasa konu işlemlerinden doğan hak ve yükümlülükleri Takasbank tarafından belirlenen hesaplar üzerinden hesaben sonuçlandırılır. (4)İşlemlerin takas tarihinde ve süresi içerisinde tamamlanacağı hususunda Takasbank ın herhangi bir garantisi bulunmaz. Takas işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanması borçlu üyelerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlıdır. (5) Piyasa da gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülükler takas tarihinde, ilgili nakit/menkul kıymet takas hesapları kullanılarak yerine getirilir. (6) Nakit takas işlemleri için Takasbank nezdinde üye adına, a) Nakit borçlar için 22 nolu Üye Hisse Senedi Takas Borcu Hesabı b) Nakit alacaklar için 11 nolu Üye Serbest Hesabı açılır. (7)Kıymet takas işlemleri için; a) MKK nezdinde TBTAH Takasbank Takas Havuz Hesabı açılır. (8) Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası nda gerçekleşen işlemlerin takası birlikte gerçekleştirilir. Takas hizmeti sunulan piyasalar/pazarlar ve işlem türleri MADDE 12 - (1) Piyasa nın bünyesinde bulunan ve aşağıda sıralanan pazarlara ve platformlara ilişkin takas işlemleri Takasbank tarafından gerçekleştirilir. a) Ulusal Pazar b) Kurumsal Ürünler Pazarı c) İkinci Ulusal Pazar ç) Gözaltı Pazarı d) Serbest İşlem Platformu e) Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası bünyesinde kurulacak diğer pazar ve platformlar Takasa konu varlıklar MADDE 13 - (1) Sistem üzerinden; a) Paylar, b) Borsa Yatırım Fonları, c) Rüçhan Hakkı kuponları, ç) Aracı Kuruluş Varantları ve Sertifikalar, d) Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçlarının, takas işlemleri gerçekleştirilir. Merkezi takas MADDE 14 - (1) Piyasa da yapılan bütün işlemlerin takası, Kurulca getirilen istisnalar hariç, Takasbank tarafından gerçekleştirilir. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükmü saklıdır. 6/19

7 Takas tarihi ve süresi MADDE 15 - (1) Takas günü, işlem gününü takip eden ikinci iş günüdür (T+2). Yarım günlerde takas işlemi gerçekleştirilmez. Takas günü yarım güne denk gelen işlemlerin takası bir sonraki tam işgününde gerçekleştirilir. Piyasa da yarım günde yapılan işlemlerin takası ise, bir önceki günün işlemleri ile birleştirilerek, yarım günü izleyen ikinci iş gününde toplu olarak gerçekleştirilir. (2) Takas süreleri belirlenirken Takasbank ve Piyasa nın açık olduğu iş günleri dikkate alınır. (3) Taraflarca menkul kıymet ya da nakit yükümlülüğünün takas tarihinden önce yerine getirilerek takas işlemlerinin sonuçlandırılması mümkün değildir. (4) Piyasa nın takas son saatleri Borsa nın görüşü alınarak Takasbank Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. (5) Piyasa da gerçekleştirilen işlemlere ilişkin nakit ve menkul kıymet takas yükümlülükleri saat 16:30 a kadar yerine getirilir. Aksi halde temerrüt hükümleri uygulanır. (6) Takas süresi; takas, saklama, ödeme veya piyasa işletim sistemlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle Takasbank Genel Müdürü tarafından geçici olarak değiştirilebilir. (7) Takas gününde yükümlülüklerini yerine getiren üyelerin, aynı gün içinde takas alacaklarını almaları esastır. Günler arasında yükümlülük ve alacaklar netleştirilmez. (8) İşlemlerin takas tarihinde ve süresi içerisinde tamamlanacağı hususunda Takasbank ın herhangi bir garantisi bulunmamaktadır. Takas işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanması borçlu üyelerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlıdır. Sistemin çalışma gün ve saatleri MADDE 16 - (1) Sistem resmi iş günlerinde sabah saat 08:00 da açılır, saat 21:00 da kapanır. Yarım günlerde ise kapanış saati 16:00 dır. Bu süreler içerisinde olmak koşulu ile bu prosedürde belirtilen saatler içerisinde işlemler gerçekleştirilir. (2) İhtiyaç görülmesi halinde çalışma gün ve saatleri Banka tarafından değiştirilerek üyelere duyurulur. (3) Sistemde gerçekleştirilen tüm işlemlerde sistem saati esastır. Para birimi MADDE 17 - (1) Takas işlemlerinden kaynaklanan nakit yükümlülüklerinin ödenmesinde piyasada gerçekleştirilen sözleşmede yer alan para birimi kullanılır. (2) Piyasa düzenlemelerinde yer alması durumunda Türk lirasından ayrı bir para birimi ile gerçekleştirilen işlemlerde, takas ilgili para birimi üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi takas günü ilan edilen TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek de gerçekleştirilebilir. Takas ve transfer işlemlerinin kesinliği MADDE 18 - (1) Sermaye piyasası araçlarının takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemleri üye faaliyetlerinin geçici ya da sürekli olarak durdurulması, idari ve adli merciler nezdinde tasfiye işlemlerine başlanması durumu da dâhil olmak üzere, geri alınamaz ve iptal edilemez. 7/19

8 (2) Üye için fon veya sermaye piyasası aracı aktarımlarının askıya alınmasını, bunlara sınırlama getirilmesini veya sürekli olarak durdurulmasını da içerecek şekilde fon veya sermaye piyasası araçları üzerinde tasarruf etmesini engelleyen kanunlarla düzenlenmiş her türlü tedbir ve karara ilişkin Takasbank a tebligat yapılmasını takiben; Üyenin; a) Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası nda gerçekleştirmiş olduğu işlemler için; i. Üye faaliyetinin durdurulması veya faaliyetlerinin devamına engel teşkil edecek bir hususun tespit edilmesi halinde, en hızlı iletişim aracı ile Borsa işlemlerinin durdurulması için Borsa bilgilendirilir. ii. Piyasa da gerçekleşerek takas sistemine aktarılan tüm sözleşmeler kesinleşmiş sayılır ve netleştirmeye dahil edilerek netleştirme sonucunda oluşan borç ve alacakların takas işlemleri sonuçlandırılır. Ancak, Borsa tarafından yapılan sözleşme iptalleri istisna olup, sözleşme düzeltmeleri ise iii. yeni hali ile takas işlemine dahil edilir. Üyenin Takasbank nezdinde bulunan tüm bakiyeleri ile tesis etmiş olduğu teminatlar, yükümlülüklerinin sona erdirilmesi için kullanılır. Takasbank a tebliğ edilen karar çerçevesinde işlem yapılabilmesi için üyenin Takasbank a karşı olan tüm yükümlülüklerinin tamamlanması gerekir. b) Transfer talimatı, i. Takasbank tarafından sağlanan ekranlar, web servis arayüzü üzerinden iletilen veya yazılı talimat olması halinde talimatın Takasbank tarafından alındığı an itibari ile sisteme girmiş sayılır. Bu emirler gerçekleşene kadar üye tarafından geri alınabilir. ii. Transfer emrinin sisteme girilmesini müteakip transfer emrini veren üye ile söz konusu transfer emrine muhatap üyenin Takasbank sisteminde adına açılmış ilgili hesaplarda tutar ve/veya miktar değişiminin gerçekleştiği andan itibaren üyeler işlemden vazgeçemez ve işlem kesinleşmiş sayılır. Takas hesapları MADDE 19 - (1) 12 inci maddede yer alan piyasa ve pazarlarda işlem yapmak isteyen bütün üyeler, takas işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan nakit ve menkul kıymet hesaplarını Takasbank, MKK ve işlemin niteliği gerektirdiği takdirde ise Takasbank tarafından belirlenecek muhabir banka nezdinde açmak zorundadırlar. (2) Takasa olan nakit / menkul kıymet yükümlülükleri hesaben yerine getirilir. Netleştirme MADDE 20 - (1) Piyasa da gerçekleştirilen işlemler çok taraflı netleştirilerek her üye için menkul kıymet bazında net borç veya alacak oluşturulur. Tüm menkul kıymetlerdeki alış ve satışların bedelleri ise genel olarak netleştirilir ve tek bir nakit alacak veya borç oluşturulur. Günlük netleştirme uygulanır. Günler arasında yükümlülük ve alacak geçişi mümkün değildir. (2) Kurul, Borsa veya piyasa işleticisi, netleştirme işlemi yapılmadan takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesine; piyasa, pazar, menkul kıymet veya yatırımcı bazında brüt takas uygulanmasına, brüt takas işleyişinden piyasa yapıcı ve/veya likidite sağlayıcı üyelerin muaf tutulmasına, blok satış ve özel emir işlemlerinin takasının netleştirme dışında tutulmasına, netleştirmenin sadece iki üye arasındaki işlemlerde 8/19

9 yapılması veya belirli nitelikteki işlemlerin netleştirme dışında bırakılmasına karar verebilir. Teslim karşılığı ödeme prensibi MADDE 21 - (1) Takas işlemlerinde teslim karşılığı ödeme prensibi uygulanır. Takas yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin takas alacakları ödenmez. (2) Kısmi olarak yerine getirilen yükümlülükler karşılığında alacaklar da kısmi olarak ödenir. Blokelendirme, bloke çözme ve likidite sırası MADDE 22 - (1) Üyelerin takas borçlarına karşı takas alacaklarına en likit olandan en az likit olana doğru bloke konur. Blokelerin kaldırılması ise en az likit olandan en çok likit olana doğru gerçekleştirilir. (2) Blokelendirme işlemi aşağıdaki sıra ile yapılır. a) Nakit b) Ulusal Pazar (BIST 100 Endeksi ne dahil menkul kıymetler) c) Ulusal Pazar (BIST 100 Endeksi ne dahil olmayan menkul kıymetler) ç) İkinci Ulusal Pazar d) Kurumsal Ürünler Pazarı (BIST 100 Endeksi ne dahil menkul kıymetler) e) Kurumsal Ürünler Pazarı (BIST 100 Endeksi ne dahil olmayan menkul kıymetler) f) Gözaltı Pazarı g) Gelişen İşletmeler Piyasası ğ) Serbest İşlem Platformu (3) Bloke çözme işlemi aşağıdaki sıra ile yapılır. a) Serbest İşlem Platformu b) Gelişen İşletmeler Piyasası c) Gözaltı Pazarı ç) Kurumsal Ürünler Pazarı (BIST 100 Endeksi ne dahil olmayan menkul kıymetler) d) Kurumsal Ürünler Pazarı (BIST 100 Endeksi ne dahil menkul kıymetler) e) İkinci Ulusal Pazar f) Ulusal Pazar (BIST 100 Endeksi ne dahil olmayan menkul kıymetler) g) Ulusal Pazar (BIST 100 Endeksi ne dahil menkul kıymetler) ğ) Nakit (4) Borç bloke oranı 1 dir. Bu oran, piyasa koşullarına göre Takasbank tarafından önceden duyurulmak suretiyle geçici olarak değiştirilebilir. (5) Üyeler aynı likidite grubu içerisindeki menkul kıymet alacaklarının dağıtım sırasını değiştirebilirler. (6) Borç karşılığı bloke edilen menkul kıymet takas alacakları, karşılığında nakit bloke etmek şartıyla serbestleştirilebilir. Ancak, bu işlemin yapılabilmesi için üyenin nakit takas borcunun bulunmaması gerekir. İşlem öncesi depo şartı MADDE 23 - (1) Takasbank, takas sisteminin sağlıklı biçimde işlemesi amacıyla, risk ve temerrüt durumlarını dikkate alarak belirli bir sermaye piyasası aracında ya da belirli üye 9/19

10 veya üyelerin işlemlerinin; ya da Kurul veya Borsa gözetim faaliyetleri kapsamında tespit edilecek gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkililerinin işlemlerinin netleştirme yapılmadan yerine getirilmesini; alım emirlerinde emrin gerçekleştirilmesi için gerekli nakdin, satım emirlerinde ise satışa konu sermaye piyasası aracının belirli bir kısmının veya tamamının emrin gerçekleştirilmesini beklemeden depo edilmesini isteyebilir. (2) İşlem öncesi depo edilen para veya menkul kıymet, işlemin gerçekleşmemesi halinde ilgili üyeye iade olunur. (3) İşlemin gerçekleşmesi halinde ise; a) Alım emirlerinde, depo edilen para, alımı gerçekleşen menkul kıymetin bedeline mahsup edilir. Alım nedeniyle doğan nakit yükümlülüğünün, depo edilen tutardan az olduğu durumda aradaki fark ilgili üyeye iade edilir. b) Satım emirlerinde, satışı gerçekleşen menkul kıymetler alıcı üyeye bedeli tahsil edilerek teslim edilir. Tahsil edilen bedel satıcı üyeye ödenir. Depo edilen menkul kıymetlerin tamamının satışı gerçekleşmemiş ise kalan kısmı satıcı üyeye iade edilir. (4) Depo edilen tutardan daha fazla menkul kıymet alımı ya da depo edilen menkul kıymetten daha fazla satım yapılması durumunda, aradaki tutar veya menkul kıymet farkı takas süresi içerisinde yerine getirilmiş olsa dahi temerrüt esasları uygulanır. (5) İşlem öncesi depo şartının Kurul, Borsa veya piyasa işleticisi tarafından talep edildiği durumlarda Kurul, Borsa veya piyasa işleticisi tarafından aksi bildirilmedikçe bu madde hükümleri uygulanır. Piyasa takas işlemleri MADDE 24 - (1) Piyasa da gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin takası, takas tarihinde, ilgili nakit/menkul kıymet takas hesapları kullanılarak gerçekleştirilir. (2) Borsa dan işlem gününde alınan alım satım sözleşme bilgileri kullanılarak netleştirme yapılır ve menkul kıymet ve nakit olarak net üye borç ve alacakları belirlenir. (3) Takasa menkul kıymet borcu olan üyeler yükümlülüklerini, MKK nezdinde Takasbank menkul kıymet takas hesapları aracılığı ile yerine getirirler. (4) Takasa nakit borcu olan üyeler yükümlülüklerini, Takasbank nezdinde nakit takas hesapları aracılığı ile yerine getirirler. (5) Takas havuzunda yeterli bakiye bulunmaması halinde, menkul kıymet ve/veya nakit borcunu kapatan üyeler için zaman önceliği dikkate alınarak sıra oluşturulur ve takas havuzunda oluşan bakiye bu sıraya göre dağıtılır. (6) Borç kapatma işlemi sonucunda; serbestleşen alacak bakiyesinin Takasbank Havuz Hesabında bulunmaması durumunda, nakit ve her bir menkul kıymet için alacak sırası oluşturulur. Alacak sırasının oluşturulmasında, ilgili alacağın serbestleşmesini sağlayan borç kapatma işleminin saati dikkate alınır. (7)Borsa, Piyasa da gerçekleşen ancak takasının Takasbank dışında yapılmasına karar verilen işlemleri Takasbank a bildirir. Net nakit takası MADDE 25 - (1) Net takas yükümlülükleri Üyeler tarafından Takasbank nezdinde üye bazında açılan 22 nolu Üye Hisse Senedi Takas Borcu Hesabı na saat 16:30'a kadar yatırılır. (2) Nakit takas alacaklarının ödenebilmesi için menkul kıymet yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması ve nakit takas havuz hesabında bakiye bulunması gerekir. 10/19

11 (3) Zaman önceliği dikkate alınarak, menkul kıymet yükümlülüğünü erken yerine getiren üyelere nakit alacakları da erken ödenir. Kısmen yerine getirilen yükümlülükler karşılığında serbestleşen nakit alacakları da kısmi olarak ödenir. (4) Nakit alacakları, üyelerin Takasbank nezdindeki 11 nolu Üye Serbest Cari Hesabı na alacak kaydedilir. Net menkul kıymet takası MADDE 26 - (1) Net menkul kıymet yükümlülükleri Üyeler tarafından takas tarihinde saat 16:30 a kadar yerine getirilir. (2) Menkul kıymet takas borçları, MKK nezdindeki üye havuz hesaplarından, Takasbank Takas Havuz Hesabı na aktarım yoluyla kapatılır. (3) Menkul kıymet takas alacaklarının ödenebilmesi için, teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde diğer kıymet ve/veya nakit yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması ve menkul kıymet takas havuzunda yeterli bakiye bulunması gerekir. Brüt takas MADDE 27 - (1) Kurul, Borsa veya piyasa işleticisinin, netleştirme işlemi yapılmadan takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesine; piyasa, pazar, platform, menkul kıymet veya yatırımcı bazında brüt takas uygulanmasına, blok satış ve özel emir işlemlerinin takasının netleştirme dışında tutulmasına, netleştirmenin sadece iki üye arasındaki işlemlerde yapılmasına veya belirli nitelikteki işlemlerin netleştirme/brüt takas dışında bırakılmasına karar vermesi halinde; ilgili işlemler ayrılarak netleştirmeye/brüt takasa dâhil edilmez. (2) Üye, piyasada gerçekleştirmiş olduğu satış işlemi toplamı kadar menkul kıymet borçlu, karşılığındaki nakit tutarının toplamı kadar nakit alacaklı; alış işlemlerinin toplam tutarı kadar nakit borçlu, karşılığındaki toplam menkul kıymet adedi kadar menkul kıymet alacaklı olur. (3) Brüt takas menkul kıymet ve nakit yükümlülükleri Üyeler tarafından takas tarihinde saat 16:30 a kadar yerine getirilir. (4) Brüt nakit takas yükümlülükleri Üyeler tarafından Takasbank nezdinde üye bazında açılan 88 nolu Hisse Senedi Brüt Takas Hesabı na saat 16:30'a kadar yatırılır. (5) Menkul kıymet takas borçları, MKK nezdindeki üye havuz hesaplarından, Takasbank Takas Havuz Hesabı na aktarım yoluyla kapatılır. (6) Brüt takas nakit alacakları üyelerin Takasbank nezdindeki 11 nolu Üye Serbest Cari Hesabı na alacak kaydedilir. (7) Brüt Takasa konu menkul kıymet ve nakit alacakları, takas süresinin sonrasında dağıtılır. Piyasalar arası mahsup işlemleri MADDE 28 - (1) Takasbank tarafından işletilen piyasalar ile takas hizmeti verilen piyasalar/pazarlar arasında nakit ve/veya menkul kıymet mahsup talimatı iletilerek bir piyasadan/pazardan olan alacakların diğer piyasa/pazar işlemlerinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmesi mümkündür. (2) Mahsup talimatı verilebilecek piyasalar/pazarlar Takasbank tarafından belirlenerek üyelere duyurulur. 11/19

12 (3) Nakit mahsup talimatları, talimatın verildiği gün EFT kapanış saatine kadar geçerli olup, EFT kapanış saatine kadar gerçekleştirilemeyen talimatlar geçerliliğini yitirir. (4) Mahsup talimatı verilmesine rağmen alacaklı olunan piyasadan/pazardan alacağın aynı gün içerisinde alınamaması halinde, borçlu üye borçlu olduğu piyasaya/pazara borcunu aynı gün içerisinde ödemekle yükümlüdür. (5) Nakit mahsup talimatlarının; a) Borçlanma Araçları Piyasası/Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası/Pay Senedi Repo Pazarı arasında en geç saat 14:30 a, b) Takasbank Para Piyasası ile diğer piyasalar/pazarlar arasında saat en geç 15:45 e kadar Takasbank a elektronik olarak iletilmesi zorunludur. (6) Pay Piyasası ile Pay Senedi Repo Pazarı işlemlerinden doğan menkul kıymet borç/alacakları ise; saat a kadar MKK ya talimat verilerek mahsup edilebilir. Kolektif yatırım kuruluşu virman ve takas işlemleri MADDE 29 - (1) Aracı kurumların kolektif yatırım kuruluşları adına piyasada gerçekleştirmiş olduğu menkul kıymet satış işlemleri için; satışa aracılık eden her bir kurum bazında toplam satış miktarı kadar virman talimatı sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Temerrüt ve Mağduriyet Ödemesi İşlemleri Pay Piyasası Temerrüt Esasları MADDE 30 - (1) Piyasalarda gerçekleştirilen işlemler sonucunda doğan yükümlülüklerini takas tarihinde saat 16:30 a kadar yerine getirmeyen Üyeler, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. (2) Yükümlülüklerini takas tarihinde belirlenen saatlerden sonra yerine getiren veya takas tarihinde yerine getirmeyerek izleyen günlerde yerine getiren üyelerden temerrüt faizi tahsil edilir. (3) Nakit yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, a) Üyenin Banka nezdindeki, Üye Hisse Senedi Takas Borcu Hesabına nakit aktarım saati, b) EFT sistemi kullanılarak yapılan ödemelerde, nakdin TCMB nezdindeki Takasbank EFT (TIC-Turkish Interbank Clearing) hesabına aktarım saati, c) Türkiye İş Bankası Borsa Şubesi nezdindeki 7002 nolu Takasbank Hisse Takas Borcu hesabına yapılan ödemelerde hesaba aktarım saati esas alınır. (4) Menkul kıymet yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, üyenin MKK nezdindeki takas havuz hesabından, Takasbank Takas Havuz Hesabı na menkul kıymet aktarım saati borç kapatma saati olarak dikkate alınır. Temerrüt faizi MADDE 31 - (1) Belirlenen süreler içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeden, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınarak, yerine getirilmeyen 12/19

13 yükümlülük tutarı üzerinden hesaplanan temerrüt faizi ve diğer yasal yükümlülükler tahsil olunur. (2) Temerrüt faizinin hesaplanmasında, temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüğün yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri dikkate alınır. Şu kadar ki, takas tarihinde belirlenen son saatten sonra ancak aynı gün yerine getirilen yükümlülükler için ise temerrüt faizi 1 gün üzerinden hesaplanır. (3) Temerrüde düşen üyeye, yerine getirilmeyen yükümlülük tutarının; BİAŞ Repo Ters Repo Pazarı, BİAŞ Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı, TCMB Bankalararası Para Piyasası nda veya Takasbank Para Piyasası nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı esas alınarak hesaplanacak tutarı kadar temerrüt faizi uygulanır. (4) Temerrüt faizinin belirlenmesinde ilgili Borsa veya piyasa işleticisinin görüşü alınır. (5) Asgari temerrüt matrahının altındaki tutarlara temerrüt hükümleri uygulanmaz. Asgari temerrüt matrahı 150 Türk Lirası dır. (6) Asgari temerrüt faizi ise 15 Türk Lirası dır. Hesaplanan temerrüt faizinin asgari temerrüt faizinin altında olması halinde asgari tutar tahsil edilir. (7) Asgari temerrüt matrahı ve faizine ilişkin tutarlar Maliye Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak güncellenir. Temerrüt faizinin hesaplanması MADDE 32 - (1) Temerrüt matrahı; nakit yükümlülükler için gecikmeli olarak kapatılan tutar olup, menkul kıymet yükümlülükleri için gecikmeli olarak kapatılan menkul kıymet adedi ile işlem günü günlük ağırlıklı ortalama fiyatın çarpılması ile bulunan tutardır. Temerrüt faizi: matrah * (baz faiz/100 ) * gün/360 * katsayı formülü ile hesaplanır ve varsa yasal yükümlülükler eklenir. (2) Yükümlülüğünün takas gününde takas son saatinden sonra EFT kapanış saatine kadar yerine getirilmesi halinde katsayı 1(bir), EFT kapanış saatinden sonra ya da izleyen günlerde yerine getirilmesi halinde ise katsayı 3 (üç) olarak uygulanır. Temerrüt halinin sonlandırılması MADDE 33 - (1) Takas tarihinde yerine getirilemeyen nakit/ menkul kıymet yükümlülükleri ile yükümlülükler karşılığında bloke tutulan nakit/menkul kıymet bakiyeleri ertesi iş günü 09:30 a kadar Borsaya bildirilir. (2) Temerrüt halinin sona erdirilmesi amacıyla, blokeli alacaklar kullanılarak takası aynı gün yapılmak üzere Borsa tarafından alım satım işlemleri gerçekleştirilir. Alım satım işlemlerinin temerüde düşen üye açısından daha olumsuz fiyatlar üzerinden gerçekleşmesi halinde aradaki fark üyeden tahsil edilir. Aradaki farkın üye tarafından ödenmemesi durumunda tutar üyenin işlem teminatlarından tahsil edilir. İşlemlerin temerrüde düşen üye açısından daha olumlu fiyatlar üzerinden gerçekleşmesi halinde, yerine getirilemeyen yükümlülüğün karşılanması sonrasında kalan tutar ilgili üyeye ödenir. (3) Temerrüdü sonlandırmak amacıyla gerçekleştirilen işlemler üyenin takas borçlarıyla netleştirilmez. 13/19

14 (4) Temerrüde düşen üye temerrüt halini belirlenen ve kendisine tebliğ edilen zamanda sona erdirmek zorundadır. Tahakkuk, bildirim ve tahsilat MADDE 34 - (1) Temerrüt faizi ile diğer yasal yükümlülükler, üyenin temerrüdünün kapandığı günü takip eden iş günü tahakkuk ettirilir. (2) Tahakkuk ettirilen temerrüt faizinin bildirimi üye ekranları aracılığı ile elektronik ortamda yapılır. Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesini müteakip Üyenin başkaca bir ihbar veya bildirime gerek kalmaksızın bildirimi aldığı kabul edilir. (3) Tahakkuk eden temerrüt faizi, diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahakkuk tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde ödenir. (4) Tahakkuk ettiği halde süresi içinde üye tarafından yatırılmayan temerrüt faizi ve diğer yasal yükümlülükler, takip eden iş günü üyenin serbest hesabından Takasbank tarafından re sen tahsil edilir. (5) Takasbank ın merkezi karşı taraf olarak hizmet vereceği tarihe kadar temerrüt faizleri Garanti Hesabına aktarılır. Takasbank temerrüt komitesi MADDE 35 - (1) Temerrüt faizi tahakkuk eden üye, temerrüdün takas, ilgili merkezi saklama sistemi veya ödeme sisteminden kaynaklanan nedenlerle kendi kusuru olmaksızın ortaya çıktığı veya temerrüt faizi hesaplamasında maddi hata yapıldığı gerekçeleri ile Takasbank nezdinde itiraz edebilir. (2) İtirazlar bir yazı ve ekinde itiraza ilişkin belgeler ile temerrüt tahakkuk tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde yapılır. (3) Temerrüde düşen üyenin itirazı, Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde Takasbank bünyesinde oluşturulan Temerrüt Komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. (4) Üye tarafından yapılan itirazın haklı bulunması durumunda temerrüt faizi uygulanmaz, tahsil edilmiş olması halinde ilgili tutar üyeye iade edilir. (5) İtirazın reddi durumunda ise, karar bir yazı ile ilgili üyeye bildirilir. (6) İtiraz, temerrüt faizinin süresi içerisinde ödenmesini durdurmaz. Mağduriyet Ödemesi MADDE 36 - (1) Taahhüdünü yerine getirmede temerrüde düşen üye nedeniyle takas günü kendisine teslim veya ödeme yapılamayan üyeye altıncı fıkrada yer alan koşullarda mağduriyet ödemesi yapılır. Ancak aynı gün içerisinde gecikmeli olarak yapılan teslim ve ödemeler için mağduriyet ödemesi yapılmaz. (2) Mağduriyet ödemesi yapılması için üye talebi aranmaz. Ancak mağduriyet ödemesi almak istemeyen üyenin, bu talebini yazılı olarak Takasbank a bildirmesi halinde kendisine ödeme yapılmaz. (3) Temerrüde düşen Üye nedeniyle kendisine ödeme veya teslim yapılamayan üyeye gecikilen günler karşılığı olarak, temerrüde düşen üyeden tahsil olunan temerrüt faizinin 2/3'ü mağduriyet ödemesi olarak yapılır. (4) Mağduriyet ödemesi üyelerin serbest cari hesaplarına yapılır. 14/19

15 (5) Üyeler, hesaplarına aktarılan mağduriyet ödemesini, alacaklı müşteri hesaplarına aktarmakla ve müşteri hesaplarına aktarım bilgilerini Takasbank a bildirmekle yükümlüdürler. (6) Mağduriyet ödemesinin yapılabilmesi için; a) Temerrüde düşen üyenin yazılı itirazda bulunmuş olması halinde itirazının geçersiz kabul edilerek temerrüt faizinin tahsiline karar verilmiş olması, b) Temerrüdün Borsa, Takasbank, MKK ve TCMB sisteminde oluşan sorunlardan kaynaklanmaması c) Alacaklı üyenin, takas yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş olması gerekir. BEŞİNCİ BÖLÜM Transfer İşlemleri Genel İlkeler MADDE 37 - (1) Transfer emri: a) Belirli miktarda fonun sistem içerisinde katılımcılar arasında devrolunmasına ilişkin katılımcı talimatını, b) Ödeme yükümlülüğünün üstlenilmesi veya yerine getirilmesi sonucunu doğuran, sistem kurallarına uygun talimatı, c) Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları üzerindeki hakları kaydi olarak veya sair şekilde sistem içerisinde devretmeye yönelik katılımcı talimatını ifade eder. (2) Transfer işlemlerinde talimatın onaylanarak nakdin/sermaye piyasası aracının karşı üye hesabına geçtiği an talimatın geri alınamaz olduğu andır. (3) Sistem üzerinden gerçekleştirilen transfer işlemleri alıcı tarafından reddedilemez ancak yeni bir transfer emri ile iade edilebilir. Ancak başka bir sistem ile bütünleşik gerçekleştirilen transfer işlemlerinde ilgili sistem kuralları geçerlidir. (4) İşlemlerin, üye kullanıcıları tarafından, yetkilendirilen personel adına tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifrelerin kullanılması suretiyle Takasbank ekranları üzerinden, Takasbank tarafından ilan edilen saatler içerisinde gerçekleştirilmesi esastır. (5) Ancak zorunlu hallerde Banka ya yazılı talimat verilerek işlem yapılması da mümkündür. (6) Üyeler arası transfer işlemleri, sistemde serbest ve şartlı virman olmak üzere 2 şekilde gerçekleştirilebilir. (7) Transfer işlemleri giriş ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. (8) Kaydi menkul kıymet transfer işlemleri, MKK ile entegre olarak gerçekleştirilir. (9) Takasbank, üyelerin Takasbank dışındaki hesapları ile bu hesaplardan Takasbank taki üye hesaplarına yapılacak transfer işlemleri için diğer transfer sistemleri ile entegrasyonu sağlar. Takasbank dışına yapılacak transferlerde, hesabına transfer yapılan kurumun Takasbank üyesi olması şartı aranmaz. (10) Yarım gün resmi tatil olan tarihlerde geçerli olacak süreler Takasbank tarafından ayrıca belirlenerek üyelere duyurulur. (11) Transfer işlemlerine ilişkin süreler Genel Müdür tarafından belirlenir. (12) Transfer işlemlerine ilişkin süreler, ihtiyaç görülmesi halinde ilgili gün sistem kapanış saatine kadar geçerli olmak koşuluyla, ekip yöneticileri tarafından uzatılabilir. 15/19

16 (13) Transfer işlemlerine ilişkin içerik, format ve yöntem uygulama esasları ile duyurulur. Serbest Virman işlemleri MADDE 38 - (1) Kolektif yatırım kuruluşları hesaplarında bulunan menkul kıymetlerin serbest virman işlemleri takas tarihinde saat 21:00 a kadar gerçekleştirilebilir. (2) Fonların Piyasa da gerçekleştirdiği satış işlemlerine ilişkin virman kayıtları sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. Oluşturulan kayıtların fon adına işlem yapmaya yetkili kullanıcılar tarafından doğrulanması ve onaylanmasını takiben virman gerçekleşir. (3) Ödünç işlemi, hatalı virman, hatalı işlem ve diğer virman talepleri, fon tarafından gönderilen gerekçeli virman talimatının Takasbank tarafından onaylanmasını takiben gerçekleşir. Takasbank gerekli görmesi halinde işlemi reddedebilir. Şartlı virman işlemleri MADDE 39 - (1) Nakit ve menkul kıymet transferleri sistem üzerinden, teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde, eş anlı olarak gerçekleştirilir. (2) Şartlı virman işlemine konu nakit transferi üyelerin Takasbank nezdindeki nakit hesapları arasında; menkul kıymet transferleri ise saklama bakiyesinin bulunduğu sistem üzerinde gerçekleşir. (3) Şartlı virman işlemlerine ilişkin talimatların en geç saat 17:00 a kadar sisteme tanımlanması zorunludur. (4) İşlem son saatine kadar gerçekleşmeyen işlemler gün sonunda sistem tarafından iptal edilir. (5) İşleme taraf olan her iki üye tarafından sisteme iletilen talimatlar otomatik olarak eşleştirilir. İşlem, taraf olan üyelerin borçlarını kapatmalarını takiben gerçekleşir. (6) Sisteme ileri valörlü şartlı virman talimatı iletilebilir. Talimatlar sisteme tanımlandıkları tarihte eşleşir, valör tarihinde gerçekleşir. (7) Üyeler tarafından şartlı virman talimatları için gerçekleşme son saati belirlenebilir. Belirlenen son saatten sonra işlem gerçekleşmez. (8) Şartlı virman işlemi sonucunda alacaklı olunan nakit tutarlarının emir iletiminde tanımlanarak TCMB nezdindeki hesaplara otomatik olarak aktarımı mümkündür. Şartlı virman yöntemleri MADDE 40 - (1) Şartlı virman işlemleri; normal, parçalı ve takas tanımlı olarak gerçekleştirilebilir. Normal şartlı virman talimatları ile zincir işlemleri oluşturulabilir. (a) Normal şartlı virman işlemi, üyelerin nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini yerine getirmesiyle eş zamanlı olarak tek parçada gerçekleşir. (b) Parçalı şartlı virman işleminin gerçekleşebilmesi için her iki tarafın da talimat girişinde parçalı işlem alternatifini tanımlaması gerekir. (c) Parçalı şartlı virman işlemi, nakit ve menkul kıymet olarak yerine getirilen yükümlülük oranında parçalı olarak gerçekleşir. (ç) Takas tanımlı şartlı virman işlemlerinde; şartlı virman işlemi karşılığında alacaklı olunan nakit/menkul kıymet ile takas borcu, serbestleşen nakit/menkul kıymet takas alacakları kullanılarak ise şartlı virman borcu 16/19

17 kapatılır. Ancak şartlı virman işlemine taraf olan üyelerden yalnızca biri takas tanımlılık opsiyonunu kullanabilir. (d) Bir şartlı virman işlemi karşılığında alacaklı olunan nakit/menkul kıymet ile başka bir şartlı virman işlemine ait nakit/menkul kıymet borcun kapatılması amacıyla zincir kurulabilir. Zincir kuran üye, net bakiye üzerinden yükümlülüklerini yerine getirerek işlemlerin tamamlanmasını sağlar. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Takas üyeliği GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Prosedürün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Piyasa da işlem yapan aracı kurumlar doğrudan takas üyesi statüsü ile Takasbank a üye olarak kabul edilir. Garanti hesabı GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde temerrüt durumu ile karşılaşılması halinde nakit takas alacaklarının mümkün olan en kısa sürede dağıtılmasını sağlamak amacıyla garanti hesabı oluşturulur. (2) Garanti hesabı, ilgili Borsa tarafından aktarılan nakit tutar ile nakit ve menkul kıymet temerrütlerinden alınan temerrüt faizlerinden oluşur. (3) Garanti hesabının kullanım esasları Borsa ile Takasbank arasında imzalanan protokol ile belirlenir. (4) Garanti hesabı ancak hesap mevcudunun yeterli olduğu ölçüde takas işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanmasını sağlar. Ancak, takas işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanacağı hususunda herhangi bir garanti veya taahhüt söz konusu değildir. (5) Temerrüt konusu nakit karşılığı menkul kıymetler işlemin teminatı olarak bloke edilir. (6) Takasbank ın Piyasa da gerçekleşen işlemler için Merkezi Karşı Taraf olması halinde veya Borsa kararı ile garanti hesabı tasfiye edilebilir. Tasfiye üyelere duyurulur. Teminatlar GEÇİCİ MADDE 3 (1) Piyasa da gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak talep edilecek teminatlar için Takasbank ın Piyasa da Merkezi Karşı Taraf olarak hizmet vermeye başlayacağı tarihe kadar Borsa düzenlemeleri geçerlidir. Duyurular MADDE 41 - (1) Prosedür kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylar ve değişiklikler Takasbank tarafından yayımlanacak Genel Mektuplar ve Uygulama Esasları ile üyelere duyurulur. 17/19

18 Olağanüstü durumlar MADDE 42 - (1) Olağanüstü durumlarda izlenecek karar alma süreçleri, teknik, işletimsel ve operasyonel yordamlar ile araçlar Takasbank tarafından hazırlanan olağanüstü durum kılavuzu ile belirlenerek üyelere duyurulur. Sistem İş Sürekliliği MADDE 43 - (1) Sistem iş sürekliliği planı ve olağanüstü durum kuralları Takasbank İş Sürekliliği Yönetmeliği, bu yönetmeliğe bağlı alt düzenlemeler ve süreklilik planları ile düzenlenmiştir. İş sürekliliğine ilişkin genel politika metinleri Takasbank websitesi vasıtası ile katılımcılara duyurulur. Yeniden Yapılandırma Planları MADDE 44 - (1) Yeniden yapılandırma planlarına ilişkin hususlar İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Yeniden Yapılandırma Planı dokümanında düzenlenmektedir. (2) Yeniden yapılandırma planlarına ilişkin genel politika metinleri Takasbank websitesi vasıtası ile katılımcılara duyurulur. Sistem Bilgi Güvenliği MADDE 45 - (1) Sistem bilgi güvenliği, Takasbank Bilgi Güvenliği Politikası Hakkında Yönetmelik çerçevesinde işletilir. Sistem bilgi güvenliğine ilişkin genel politika metinleri Takasbank web sitesi vasıtası ile katılımcılara duyurulur. Ücretler MADDE 46 - (1) Prosedür kapsamındaki takas hizmetlerine ilişkin ücretler, Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenerek üyelere duyurulur. (2) Ücret işlemin niteliğine göre işlem esnasında veya aylık olarak tahakkuk ettirilir ve üyenin Takasbank nezdindeki hesaplarından tahsil edilir. (3) Tahakkuk tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde itiraz edilmeyen komisyon tutarı kabul edilmiş sayılır. (4) Süresi içerisinde ödenmeyen komisyonlar üyelerin serbest cari hesabından re sen tahsil edilir. Sistem kurallarında değişiklik MADDE 47 - (1) Takasbank sistem kurallarını değiştirmeye yetkilidir. Sistem kurallarının değiştirilmesinin ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerin onayına tabi kılındığı durumlarda, değişiklikler söz konusu onayı müteakip uygulamaya alınır. (2) Birinci fıkra kapsamında değişikliklerin uygulamaya alınması öncesinde Üyeler gerekli teknik veya hukuki alt yapıyı hazırlamalarını teminen en az on beş gün öncesinden bilgilendirilir. Yürürlük MADDE 48 - (1) Prosedür yayım tarihinde yürürlüğe girer. 18/19

19 Yürütme MADDE 49 - (1) Prosedür hükümlerini Genel Müdür yürütür. 19/19

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir. 16 HİSSE SENEDİ TAKAS İŞLEMLERİ 16.1 Takas ve Saklama İşlemlerini Düzenleyen Mevzuat Takas ve saklama işlemlerine ilişkin temel düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri,

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Konu, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç ve Konu... 4 MADDE 2- Dayanak...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI NDA YÜRÜTECEĞİ MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN TAKAS ESASLARI PROSEDÜRÜ (07.01.2014 tarih

Detaylı

TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/43 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

ŠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONŠM ŞŠRKETŠ MERKEZŠ KARŞI TARAF YÖNETMELŠŢŠ. BŠRŠNCŠ BÖLÜM Başlangţç Hükümleri ve Genel Esaslar

ŠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONŠM ŞŠRKETŠ MERKEZŠ KARŞI TARAF YÖNETMELŠŢŠ. BŠRŠNCŠ BÖLÜM Başlangţç Hükümleri ve Genel Esaslar 14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 28735 Sermaye Piyasası Kurulundan: ŠSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONŠM ŞŠRKETŠ MERKEZŠ KARŞI TARAF YÖNETMELŠŢŠ BŠRŠNCŠ BÖLÜM Başlangţç Hükümleri ve Genel

Detaylı

14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28735 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ

14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28735 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ 14 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28735 Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri ve

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4) BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) 22 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28685 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE KAYDİ SİSTEM

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE KAYDİ SİSTEM MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE KAYDİ SİSTEM Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Kılavuzu EKİM 2012 i Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama

Detaylı

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP)

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) 22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) Takasbank Para Piyasası (TPP) ; kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu organize bir şekilde plase edemeyen Aracı Kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup, bu

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete No: 22559 Sermaye Piyasası Kurulu ndan: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında faaliyet

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı