İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün amacı; Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası nda gerçekleştirilen sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri ile bu araçların konu olduğu diğer işlemlerin nakit ve menkul kıymet takası, temerrüt, teminat, saklama, transfer işlemleri, üyelik ile mevzuat çerçevesinde ve/veya Kurul tarafından Takasbank a verilen diğer görevlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1)Prosedür; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 77 nci maddesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği, tarih ve 265 sayılı Yönetim Kurulunda onaylanarak tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Yönergesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun un 10 uncu maddesi ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 - (1) Prosedürde geçen; a) Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketi ni, b) EFT: Elektronik Fon Transfer Sistemi ni, c) Gelişen İşletmeler Piyasası: Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem gördüğü piyasayı, ç) Genel Müdür: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü nü, d) Kolektif Yatırım Kuruluşları: Yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları ve yatırım ortaklıklarını, e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, f) Menkul Kıymet: Piyasada işlem gören sermaye piyasası araçlarını, g) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ni, ğ) Piyasa: Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası nı, h) Piyasa işleticisi: Kanun da tanımlanan piyasa işleticilerini, 1/19

2 ı) Prosedür: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Prosedürü nü, i) Sistem: Takasbank sistemini, j) Takas: Piyasa da gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülüklerin, Takasbank tarafından belirlenen süre ve şartlarda, üyeler tarafından yerine getirilmesi suretiyle taraflar arasında nakit ve/veya varlıkların transferini sağlayan süreçlerin tamamını, k) Takasbank: Merkez Mah. Merkez Cad. No:6 Şişli/İstanbul Türkiye adresinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ni, l) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi ni, m) Üye/Sistem Katılımcısı: Piyasa da gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak Takasbank tarafından verilen takas hizmetlerine taraf olmalarına izin verilenleri, n) Yatırım Kuruluşu: Kurul dan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmak üzere izin almış aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları, o) Yönerge: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Yönergesi ni, ö) Yönetim Kurulu: Takasbank Yönetim Kurulu'nu, p) Yönetmelik: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği ni, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Üyeliğe İlişkin Esaslar Üyelik MADDE 4 - (1) 5 inci maddede belirlenen şartları sağlayan yatırım kuruluşları takas üyesi olabilirler. (2) Piyasa ya üye olan yatırım kuruluşları Yönetmeliğin 7 inci maddesi 1 inci fıkrası uyarınca doğrudan takas üyesidirler. Doğrudan takas üyeleri, sadece kendilerinin ve/veya müşterilerinin takas işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir. Üyelik şartları MADDE 5 - (1) Piyasa da takas üyesi olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir. a) Piyasada ilgili mevzuata aykırılıklar sebebiyle işlem yapma yetkisinin kaldırılmamış olması, b) İçeriği Takasbank tarafından belirlenen sözleşmenin imzalanarak ibraz edilmiş olması, c) Takasbank nezdindeki işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla, Takasbank tarafından belirlenen ve Genel Mektuplar vasıtasıyla üyelere duyurulan 2/19

3 teknik alt yapının oluşturulması ve işlerliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmış olması, ç) Takasbank, MKK ve Takasbank tarafından belirlenen muhabir bankalar nezdinde ilgili hesapların açılması, (2) Takasbank ın Piyasa da merkezi karşı taraf olması halinde ilave üyelik şartları merkezi karşı taraf işleyişini düzenleyen yönetmelik ile belirlenir. Üyelik başvuru ve kabulü MADDE 6 - (1) Üyelik için başvuracak yatırım kuruluşlarının, Takasbank Genel Müdürlüğüne hitaben başvuru talebini ve Prosedürde üyelik için aranan şartların yerine getirildiğini tevsik eden bilgi ve belgeleri içeren bir yazı ile müracaatta bulunması ve bu yazının ekinde, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile aşağıda belirtilen belgeleri Takasbank a göndermeleri gerekmektedir. a) Üyelik başvuru formu, b) Yetki Belgesi (örneği), c) Piyasa da üye olduğuna dair Borsa dan alınacak belge, ç) Üyelik Sözleşmesi ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu d) Nakit, Kıymet, Teminat, Şartlı Virman ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi, e) Faks Cihazı ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile İlgili Uygulama Sözleşmesi, f) Takasbank tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde talep edilecek diğer belgeler. (2) Üyelik başvurularının Takasbank tarafından değerlendirmeye alınması için, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgi ve belgeler ile Takasbank tarafından istenecek diğer bilgilerin tamamlanmış olması gerekir. Takasbank yapılan başvuruları 5 inci maddede aranan şartların yerine getirilip getirilmediği açısından değerlendirir. Başvuruya ilişkin Takasbank tarafından alınan karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. (3) Üyelik başvurusu kabul edilen yatırım kuruluşunun Takasbank nezdinde faaliyetlerine başlayabilmesi için üyelik başvurusunun uygun görüldüğünün tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde; a) Üyelik teminatını yatırması, b) Takasbank sistemi üzerinde üye adına işlem yapacak olan personeli yetkilendirmesi gerekir. Aksi takdirde ilgili kuruma verilen üyelik izni iptal edilir. (4) 3 üncü fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih, yatırım kuruluşunun Piyasa da takas üyesi olduğu tarih olarak kabul edilir ve üye bu tarihten itibaren işlem yapmaya hak kazanır. Üyelerin yükümlülükleri MADDE 7 - (1) Üyelerin aşağıda sayılan hususlara uyması zorunludur: a) Takasbank tarafından belirlenen sistem sürelerine uymak, Prosedür ve ilgili diğer mevzuatla Piyasa takas işlemlerine ilişkin olarak belirlenen tüm ilke ve kurallara uygun hareket etmek, b) Müşterilerine ve diğer üyelere karşı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak, 3/19

4 c) Takasbank tarafından talep edilen aidat, ücret, komisyon ve diğer yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmek, ç) Takasbank tarafından öngörülmesi halinde, diğer üyelere karşı doğabilecek mali ve hukuki sorumluluğu teminat altına alan, genel ve özel mahiyette sigorta yaptırılmasına ilişkin düzenlemelere uymak ve bu nitelikteki diğer tedbirleri almak, d) Prosedür kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak Takasbank tarafından gerekli görülen hususlarda talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve Takasbank yetkililerince yapılacak incelemelerde her türlü desteği sağlamak, e) Takasbank ın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen süreler içerisinde uyum sağlamak ve testlere iştirak etmek, f) Doğrudan veya dolaylı yönetim kontrolünü sağlayan payların devredilmesi durumunda, Takasbank a 15 gün içerisinde bildirimde bulunmak, g) Yasal olarak tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtlara ek olarak, Takasbank tarafından kararlaştırılan diğer kayıtları tutmak, bilgi ve belgeleri usulüne göre düzenlemek, bunları periyodik olarak veya Takasbank ın istediği zamanlarda Takasbank a iletmek ve söz konusu kayıt ve belgeleri 1 yıl boyunca saklamak, ğ) Merkez adresi, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür değişikliklerini, en geç değişikliğin gerçekleştiği tarihi izleyen iş günü Takasbank a bildirmek, h) Prosedür kapsamındaki diğer yükümlülüklerini süresi içerisinde ve eksiksiz olarak yerine getirmek. (2) Herhangi bir üyenin, yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiremeyeceğini öngörmesi halinde, durumu sebeplerini de içeren tüm tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ivedilikle Kurul a, Borsa ya ve Takasbank a bildirmesi zorunludur. Söz konusu bildirim, Takasbank ın Prosedürde belirlenen tedbirleri almasına engel teşkil etmez. (3) Üyeler Prosedür kapsamında düzenlenen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin tüm yükümlülüklerin ifası ile çalışanlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları işlerden sorumludur. (4) Üyeler, kolektif yatırım kuruluşları adına gerçekleştirdikleri dâhil Piyasa da gerçekleştirmiş oldukları tüm işlemlerin takasından sorumludur. (5) Üyeler işlemlerini yetkilendirdiği personel adına tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifreleri kullanarak uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirirler. Tahsis edilen şifre kullanılarak sistemde yapılan işlemler ile şifrenin yetkisiz kişilerce kullanımından doğan sorumluluk üyeye aittir. (6) Sisteme erişimin mümkün olmadığı durumlarda işlemler üyeyi temsil yetkisi bulunan kişilerce verilecek yazılı talimatlar çerçevesinde Takasbank tarafından gerçekleştirilebilir. Üye faaliyetlerinin durdurulması ve üyelikten çıkarma MADDE 8 - (1) Üyenin 5 inci maddede belirtilen üyelik şartlarını kaybetmiş olduğunun tespiti halinde, Takasbank, 3 ayı geçmemek üzere verilecek uygun süre içinde söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini istemeye yetkilidir. (2) Üyelik şartlarının kaybedilmiş olması veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, takas sisteminin güvenli ve kesintisiz işlemesini tehlikeye düşürecek önemli nitelikte risklerin ortaya çıkması durumunda Takasbank, herhangi bir süre vermeksizin 4/19

5 üyenin faaliyetlerini tamamen veya işlem bazında, geçici olarak durdurmaya veya üyelikten çıkarmaya yetkilidir. Bu durum en hızlı iletişim aracı ile Kurul a ve Borsa ya bildirilir. (3) Borsa, piyasa işleticisi, Kurul ya da yetkili otorite tarafından işlem yapma yetkisinin kaldırılması halinde, üye Takasbank tarafından takas üyeliğinden çıkarılabilir. (4) Faaliyetleri durdurulan, üyelikten çıkartılan veya kendi yazılı talebi doğrultusunda üyelikten ayrılmak isteyen üyelerin Prosedür kapsamında yer alan işlemlerden kaynaklanan yükümlülükleri devam eder. (5) Takasbank, faaliyetleri durdurulan veya üyelikten çıkarılan kurumun takas işlemlerinin tamamlanması amacıyla aşağıdaki tedbirler dâhil gerekli gördüğü her türlü tedbiri almaya yetkilidir. a) Üyenin doğrudan Takasbank nezdindeki hesapları üzerinde işlem yapmasını engellemek, b) Takas borçlarının kapatılması amacıyla üyenin takas alacaklarını kullanmak, c) Üyenin teminatlarına başvurmak, ç) Üyenin Takasbank nezdinde serbest hesaplarında bulunan varlıklarına başvurmak. Üyelikten ayrılma MADDE 9 - (1) Üyelikten ayrılmak isteyen kurum, bu durumu Takasbank a yazılı olarak bildirir. İlgili üyenin Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerinin yanı sıra; a) Piyasa üyeliğini sona erdirdiğine dair Borsa dan alınan tevsik edici belgelerin bir örneğinin Takasbank a teslim edilmesi, b) Piyasa da gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin tamamının tasfiye edilmiş olması, c) Takasbank a karşı herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir. Üyelik teminatının iadesi MADDE 10 - (1) SPK tarafından Borsa işlem yetkileri iptal edilerek faaliyeti son bulan aracı kuruluşlar ile Pay Piyasası ve Gelişen İşlemler Piyasası nda işlem yetkisi iptal edilen aracı kuruluşlara ait üyelik teminatı, üyenin yazılı talimatı Takasbank a iletmesini müteakip Takasbank a olan tüm yükümlülüklerinin ödenmiş olması şartı ile iade edilir. Ödeme aynen olabileceği gibi mislen de yapılabilir. Genel esaslar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Takas işlemleri MADDE 11 - (1) Takas işlemleri, Takasbank sistemi üzerinden gerçekleştirilir. (2)Üyeler web alt yapısı ile Takasbank sistemine erişerek işlemlerini gerçekleştirirler. Üyeler ile Takasbank arasında oluşturulacak sistemsel mesajlaşmaya ilişkin özellikler ve mesaj içerikleri Takasbank tarafından belirlenerek Genel Mektuplar vasıtasıyla Üyelere duyurulur. 5/19

6 (3) Üyelerin takasa konu işlemlerinden doğan hak ve yükümlülükleri Takasbank tarafından belirlenen hesaplar üzerinden hesaben sonuçlandırılır. (4)İşlemlerin takas tarihinde ve süresi içerisinde tamamlanacağı hususunda Takasbank ın herhangi bir garantisi bulunmaz. Takas işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanması borçlu üyelerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlıdır. (5) Piyasa da gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülükler takas tarihinde, ilgili nakit/menkul kıymet takas hesapları kullanılarak yerine getirilir. (6) Nakit takas işlemleri için Takasbank nezdinde üye adına, a) Nakit borçlar için 22 nolu Üye Hisse Senedi Takas Borcu Hesabı b) Nakit alacaklar için 11 nolu Üye Serbest Hesabı açılır. (7)Kıymet takas işlemleri için; a) MKK nezdinde TBTAH Takasbank Takas Havuz Hesabı açılır. (8) Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası nda gerçekleşen işlemlerin takası birlikte gerçekleştirilir. Takas hizmeti sunulan piyasalar/pazarlar ve işlem türleri MADDE 12 - (1) Piyasa nın bünyesinde bulunan ve aşağıda sıralanan pazarlara ve platformlara ilişkin takas işlemleri Takasbank tarafından gerçekleştirilir. a) Ulusal Pazar b) Kurumsal Ürünler Pazarı c) İkinci Ulusal Pazar ç) Gözaltı Pazarı d) Serbest İşlem Platformu e) Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası bünyesinde kurulacak diğer pazar ve platformlar Takasa konu varlıklar MADDE 13 - (1) Sistem üzerinden; a) Paylar, b) Borsa Yatırım Fonları, c) Rüçhan Hakkı kuponları, ç) Aracı Kuruluş Varantları ve Sertifikalar, d) Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçlarının, takas işlemleri gerçekleştirilir. Merkezi takas MADDE 14 - (1) Piyasa da yapılan bütün işlemlerin takası, Kurulca getirilen istisnalar hariç, Takasbank tarafından gerçekleştirilir. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükmü saklıdır. 6/19

7 Takas tarihi ve süresi MADDE 15 - (1) Takas günü, işlem gününü takip eden ikinci iş günüdür (T+2). Yarım günlerde takas işlemi gerçekleştirilmez. Takas günü yarım güne denk gelen işlemlerin takası bir sonraki tam işgününde gerçekleştirilir. Piyasa da yarım günde yapılan işlemlerin takası ise, bir önceki günün işlemleri ile birleştirilerek, yarım günü izleyen ikinci iş gününde toplu olarak gerçekleştirilir. (2) Takas süreleri belirlenirken Takasbank ve Piyasa nın açık olduğu iş günleri dikkate alınır. (3) Taraflarca menkul kıymet ya da nakit yükümlülüğünün takas tarihinden önce yerine getirilerek takas işlemlerinin sonuçlandırılması mümkün değildir. (4) Piyasa nın takas son saatleri Borsa nın görüşü alınarak Takasbank Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. (5) Piyasa da gerçekleştirilen işlemlere ilişkin nakit ve menkul kıymet takas yükümlülükleri saat 16:30 a kadar yerine getirilir. Aksi halde temerrüt hükümleri uygulanır. (6) Takas süresi; takas, saklama, ödeme veya piyasa işletim sistemlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle Takasbank Genel Müdürü tarafından geçici olarak değiştirilebilir. (7) Takas gününde yükümlülüklerini yerine getiren üyelerin, aynı gün içinde takas alacaklarını almaları esastır. Günler arasında yükümlülük ve alacaklar netleştirilmez. (8) İşlemlerin takas tarihinde ve süresi içerisinde tamamlanacağı hususunda Takasbank ın herhangi bir garantisi bulunmamaktadır. Takas işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanması borçlu üyelerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlıdır. Sistemin çalışma gün ve saatleri MADDE 16 - (1) Sistem resmi iş günlerinde sabah saat 08:00 da açılır, saat 21:00 da kapanır. Yarım günlerde ise kapanış saati 16:00 dır. Bu süreler içerisinde olmak koşulu ile bu prosedürde belirtilen saatler içerisinde işlemler gerçekleştirilir. (2) İhtiyaç görülmesi halinde çalışma gün ve saatleri Banka tarafından değiştirilerek üyelere duyurulur. (3) Sistemde gerçekleştirilen tüm işlemlerde sistem saati esastır. Para birimi MADDE 17 - (1) Takas işlemlerinden kaynaklanan nakit yükümlülüklerinin ödenmesinde piyasada gerçekleştirilen sözleşmede yer alan para birimi kullanılır. (2) Piyasa düzenlemelerinde yer alması durumunda Türk lirasından ayrı bir para birimi ile gerçekleştirilen işlemlerde, takas ilgili para birimi üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi takas günü ilan edilen TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek de gerçekleştirilebilir. Takas ve transfer işlemlerinin kesinliği MADDE 18 - (1) Sermaye piyasası araçlarının takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemleri üye faaliyetlerinin geçici ya da sürekli olarak durdurulması, idari ve adli merciler nezdinde tasfiye işlemlerine başlanması durumu da dâhil olmak üzere, geri alınamaz ve iptal edilemez. 7/19

8 (2) Üye için fon veya sermaye piyasası aracı aktarımlarının askıya alınmasını, bunlara sınırlama getirilmesini veya sürekli olarak durdurulmasını da içerecek şekilde fon veya sermaye piyasası araçları üzerinde tasarruf etmesini engelleyen kanunlarla düzenlenmiş her türlü tedbir ve karara ilişkin Takasbank a tebligat yapılmasını takiben; Üyenin; a) Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası nda gerçekleştirmiş olduğu işlemler için; i. Üye faaliyetinin durdurulması veya faaliyetlerinin devamına engel teşkil edecek bir hususun tespit edilmesi halinde, en hızlı iletişim aracı ile Borsa işlemlerinin durdurulması için Borsa bilgilendirilir. ii. Piyasa da gerçekleşerek takas sistemine aktarılan tüm sözleşmeler kesinleşmiş sayılır ve netleştirmeye dahil edilerek netleştirme sonucunda oluşan borç ve alacakların takas işlemleri sonuçlandırılır. Ancak, Borsa tarafından yapılan sözleşme iptalleri istisna olup, sözleşme düzeltmeleri ise iii. yeni hali ile takas işlemine dahil edilir. Üyenin Takasbank nezdinde bulunan tüm bakiyeleri ile tesis etmiş olduğu teminatlar, yükümlülüklerinin sona erdirilmesi için kullanılır. Takasbank a tebliğ edilen karar çerçevesinde işlem yapılabilmesi için üyenin Takasbank a karşı olan tüm yükümlülüklerinin tamamlanması gerekir. b) Transfer talimatı, i. Takasbank tarafından sağlanan ekranlar, web servis arayüzü üzerinden iletilen veya yazılı talimat olması halinde talimatın Takasbank tarafından alındığı an itibari ile sisteme girmiş sayılır. Bu emirler gerçekleşene kadar üye tarafından geri alınabilir. ii. Transfer emrinin sisteme girilmesini müteakip transfer emrini veren üye ile söz konusu transfer emrine muhatap üyenin Takasbank sisteminde adına açılmış ilgili hesaplarda tutar ve/veya miktar değişiminin gerçekleştiği andan itibaren üyeler işlemden vazgeçemez ve işlem kesinleşmiş sayılır. Takas hesapları MADDE 19 - (1) 12 inci maddede yer alan piyasa ve pazarlarda işlem yapmak isteyen bütün üyeler, takas işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan nakit ve menkul kıymet hesaplarını Takasbank, MKK ve işlemin niteliği gerektirdiği takdirde ise Takasbank tarafından belirlenecek muhabir banka nezdinde açmak zorundadırlar. (2) Takasa olan nakit / menkul kıymet yükümlülükleri hesaben yerine getirilir. Netleştirme MADDE 20 - (1) Piyasa da gerçekleştirilen işlemler çok taraflı netleştirilerek her üye için menkul kıymet bazında net borç veya alacak oluşturulur. Tüm menkul kıymetlerdeki alış ve satışların bedelleri ise genel olarak netleştirilir ve tek bir nakit alacak veya borç oluşturulur. Günlük netleştirme uygulanır. Günler arasında yükümlülük ve alacak geçişi mümkün değildir. (2) Kurul, Borsa veya piyasa işleticisi, netleştirme işlemi yapılmadan takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesine; piyasa, pazar, menkul kıymet veya yatırımcı bazında brüt takas uygulanmasına, brüt takas işleyişinden piyasa yapıcı ve/veya likidite sağlayıcı üyelerin muaf tutulmasına, blok satış ve özel emir işlemlerinin takasının netleştirme dışında tutulmasına, netleştirmenin sadece iki üye arasındaki işlemlerde 8/19

9 yapılması veya belirli nitelikteki işlemlerin netleştirme dışında bırakılmasına karar verebilir. Teslim karşılığı ödeme prensibi MADDE 21 - (1) Takas işlemlerinde teslim karşılığı ödeme prensibi uygulanır. Takas yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin takas alacakları ödenmez. (2) Kısmi olarak yerine getirilen yükümlülükler karşılığında alacaklar da kısmi olarak ödenir. Blokelendirme, bloke çözme ve likidite sırası MADDE 22 - (1) Üyelerin takas borçlarına karşı takas alacaklarına en likit olandan en az likit olana doğru bloke konur. Blokelerin kaldırılması ise en az likit olandan en çok likit olana doğru gerçekleştirilir. (2) Blokelendirme işlemi aşağıdaki sıra ile yapılır. a) Nakit b) Ulusal Pazar (BIST 100 Endeksi ne dahil menkul kıymetler) c) Ulusal Pazar (BIST 100 Endeksi ne dahil olmayan menkul kıymetler) ç) İkinci Ulusal Pazar d) Kurumsal Ürünler Pazarı (BIST 100 Endeksi ne dahil menkul kıymetler) e) Kurumsal Ürünler Pazarı (BIST 100 Endeksi ne dahil olmayan menkul kıymetler) f) Gözaltı Pazarı g) Gelişen İşletmeler Piyasası ğ) Serbest İşlem Platformu (3) Bloke çözme işlemi aşağıdaki sıra ile yapılır. a) Serbest İşlem Platformu b) Gelişen İşletmeler Piyasası c) Gözaltı Pazarı ç) Kurumsal Ürünler Pazarı (BIST 100 Endeksi ne dahil olmayan menkul kıymetler) d) Kurumsal Ürünler Pazarı (BIST 100 Endeksi ne dahil menkul kıymetler) e) İkinci Ulusal Pazar f) Ulusal Pazar (BIST 100 Endeksi ne dahil olmayan menkul kıymetler) g) Ulusal Pazar (BIST 100 Endeksi ne dahil menkul kıymetler) ğ) Nakit (4) Borç bloke oranı 1 dir. Bu oran, piyasa koşullarına göre Takasbank tarafından önceden duyurulmak suretiyle geçici olarak değiştirilebilir. (5) Üyeler aynı likidite grubu içerisindeki menkul kıymet alacaklarının dağıtım sırasını değiştirebilirler. (6) Borç karşılığı bloke edilen menkul kıymet takas alacakları, karşılığında nakit bloke etmek şartıyla serbestleştirilebilir. Ancak, bu işlemin yapılabilmesi için üyenin nakit takas borcunun bulunmaması gerekir. İşlem öncesi depo şartı MADDE 23 - (1) Takasbank, takas sisteminin sağlıklı biçimde işlemesi amacıyla, risk ve temerrüt durumlarını dikkate alarak belirli bir sermaye piyasası aracında ya da belirli üye 9/19

10 veya üyelerin işlemlerinin; ya da Kurul veya Borsa gözetim faaliyetleri kapsamında tespit edilecek gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkililerinin işlemlerinin netleştirme yapılmadan yerine getirilmesini; alım emirlerinde emrin gerçekleştirilmesi için gerekli nakdin, satım emirlerinde ise satışa konu sermaye piyasası aracının belirli bir kısmının veya tamamının emrin gerçekleştirilmesini beklemeden depo edilmesini isteyebilir. (2) İşlem öncesi depo edilen para veya menkul kıymet, işlemin gerçekleşmemesi halinde ilgili üyeye iade olunur. (3) İşlemin gerçekleşmesi halinde ise; a) Alım emirlerinde, depo edilen para, alımı gerçekleşen menkul kıymetin bedeline mahsup edilir. Alım nedeniyle doğan nakit yükümlülüğünün, depo edilen tutardan az olduğu durumda aradaki fark ilgili üyeye iade edilir. b) Satım emirlerinde, satışı gerçekleşen menkul kıymetler alıcı üyeye bedeli tahsil edilerek teslim edilir. Tahsil edilen bedel satıcı üyeye ödenir. Depo edilen menkul kıymetlerin tamamının satışı gerçekleşmemiş ise kalan kısmı satıcı üyeye iade edilir. (4) Depo edilen tutardan daha fazla menkul kıymet alımı ya da depo edilen menkul kıymetten daha fazla satım yapılması durumunda, aradaki tutar veya menkul kıymet farkı takas süresi içerisinde yerine getirilmiş olsa dahi temerrüt esasları uygulanır. (5) İşlem öncesi depo şartının Kurul, Borsa veya piyasa işleticisi tarafından talep edildiği durumlarda Kurul, Borsa veya piyasa işleticisi tarafından aksi bildirilmedikçe bu madde hükümleri uygulanır. Piyasa takas işlemleri MADDE 24 - (1) Piyasa da gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin takası, takas tarihinde, ilgili nakit/menkul kıymet takas hesapları kullanılarak gerçekleştirilir. (2) Borsa dan işlem gününde alınan alım satım sözleşme bilgileri kullanılarak netleştirme yapılır ve menkul kıymet ve nakit olarak net üye borç ve alacakları belirlenir. (3) Takasa menkul kıymet borcu olan üyeler yükümlülüklerini, MKK nezdinde Takasbank menkul kıymet takas hesapları aracılığı ile yerine getirirler. (4) Takasa nakit borcu olan üyeler yükümlülüklerini, Takasbank nezdinde nakit takas hesapları aracılığı ile yerine getirirler. (5) Takas havuzunda yeterli bakiye bulunmaması halinde, menkul kıymet ve/veya nakit borcunu kapatan üyeler için zaman önceliği dikkate alınarak sıra oluşturulur ve takas havuzunda oluşan bakiye bu sıraya göre dağıtılır. (6) Borç kapatma işlemi sonucunda; serbestleşen alacak bakiyesinin Takasbank Havuz Hesabında bulunmaması durumunda, nakit ve her bir menkul kıymet için alacak sırası oluşturulur. Alacak sırasının oluşturulmasında, ilgili alacağın serbestleşmesini sağlayan borç kapatma işleminin saati dikkate alınır. (7)Borsa, Piyasa da gerçekleşen ancak takasının Takasbank dışında yapılmasına karar verilen işlemleri Takasbank a bildirir. Net nakit takası MADDE 25 - (1) Net takas yükümlülükleri Üyeler tarafından Takasbank nezdinde üye bazında açılan 22 nolu Üye Hisse Senedi Takas Borcu Hesabı na saat 16:30'a kadar yatırılır. (2) Nakit takas alacaklarının ödenebilmesi için menkul kıymet yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması ve nakit takas havuz hesabında bakiye bulunması gerekir. 10/19

11 (3) Zaman önceliği dikkate alınarak, menkul kıymet yükümlülüğünü erken yerine getiren üyelere nakit alacakları da erken ödenir. Kısmen yerine getirilen yükümlülükler karşılığında serbestleşen nakit alacakları da kısmi olarak ödenir. (4) Nakit alacakları, üyelerin Takasbank nezdindeki 11 nolu Üye Serbest Cari Hesabı na alacak kaydedilir. Net menkul kıymet takası MADDE 26 - (1) Net menkul kıymet yükümlülükleri Üyeler tarafından takas tarihinde saat 16:30 a kadar yerine getirilir. (2) Menkul kıymet takas borçları, MKK nezdindeki üye havuz hesaplarından, Takasbank Takas Havuz Hesabı na aktarım yoluyla kapatılır. (3) Menkul kıymet takas alacaklarının ödenebilmesi için, teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde diğer kıymet ve/veya nakit yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması ve menkul kıymet takas havuzunda yeterli bakiye bulunması gerekir. Brüt takas MADDE 27 - (1) Kurul, Borsa veya piyasa işleticisinin, netleştirme işlemi yapılmadan takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesine; piyasa, pazar, platform, menkul kıymet veya yatırımcı bazında brüt takas uygulanmasına, blok satış ve özel emir işlemlerinin takasının netleştirme dışında tutulmasına, netleştirmenin sadece iki üye arasındaki işlemlerde yapılmasına veya belirli nitelikteki işlemlerin netleştirme/brüt takas dışında bırakılmasına karar vermesi halinde; ilgili işlemler ayrılarak netleştirmeye/brüt takasa dâhil edilmez. (2) Üye, piyasada gerçekleştirmiş olduğu satış işlemi toplamı kadar menkul kıymet borçlu, karşılığındaki nakit tutarının toplamı kadar nakit alacaklı; alış işlemlerinin toplam tutarı kadar nakit borçlu, karşılığındaki toplam menkul kıymet adedi kadar menkul kıymet alacaklı olur. (3) Brüt takas menkul kıymet ve nakit yükümlülükleri Üyeler tarafından takas tarihinde saat 16:30 a kadar yerine getirilir. (4) Brüt nakit takas yükümlülükleri Üyeler tarafından Takasbank nezdinde üye bazında açılan 88 nolu Hisse Senedi Brüt Takas Hesabı na saat 16:30'a kadar yatırılır. (5) Menkul kıymet takas borçları, MKK nezdindeki üye havuz hesaplarından, Takasbank Takas Havuz Hesabı na aktarım yoluyla kapatılır. (6) Brüt takas nakit alacakları üyelerin Takasbank nezdindeki 11 nolu Üye Serbest Cari Hesabı na alacak kaydedilir. (7) Brüt Takasa konu menkul kıymet ve nakit alacakları, takas süresinin sonrasında dağıtılır. Piyasalar arası mahsup işlemleri MADDE 28 - (1) Takasbank tarafından işletilen piyasalar ile takas hizmeti verilen piyasalar/pazarlar arasında nakit ve/veya menkul kıymet mahsup talimatı iletilerek bir piyasadan/pazardan olan alacakların diğer piyasa/pazar işlemlerinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmesi mümkündür. (2) Mahsup talimatı verilebilecek piyasalar/pazarlar Takasbank tarafından belirlenerek üyelere duyurulur. 11/19

12 (3) Nakit mahsup talimatları, talimatın verildiği gün EFT kapanış saatine kadar geçerli olup, EFT kapanış saatine kadar gerçekleştirilemeyen talimatlar geçerliliğini yitirir. (4) Mahsup talimatı verilmesine rağmen alacaklı olunan piyasadan/pazardan alacağın aynı gün içerisinde alınamaması halinde, borçlu üye borçlu olduğu piyasaya/pazara borcunu aynı gün içerisinde ödemekle yükümlüdür. (5) Nakit mahsup talimatlarının; a) Borçlanma Araçları Piyasası/Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası/Pay Senedi Repo Pazarı arasında en geç saat 14:30 a, b) Takasbank Para Piyasası ile diğer piyasalar/pazarlar arasında saat en geç 15:45 e kadar Takasbank a elektronik olarak iletilmesi zorunludur. (6) Pay Piyasası ile Pay Senedi Repo Pazarı işlemlerinden doğan menkul kıymet borç/alacakları ise; saat a kadar MKK ya talimat verilerek mahsup edilebilir. Kolektif yatırım kuruluşu virman ve takas işlemleri MADDE 29 - (1) Aracı kurumların kolektif yatırım kuruluşları adına piyasada gerçekleştirmiş olduğu menkul kıymet satış işlemleri için; satışa aracılık eden her bir kurum bazında toplam satış miktarı kadar virman talimatı sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Temerrüt ve Mağduriyet Ödemesi İşlemleri Pay Piyasası Temerrüt Esasları MADDE 30 - (1) Piyasalarda gerçekleştirilen işlemler sonucunda doğan yükümlülüklerini takas tarihinde saat 16:30 a kadar yerine getirmeyen Üyeler, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. (2) Yükümlülüklerini takas tarihinde belirlenen saatlerden sonra yerine getiren veya takas tarihinde yerine getirmeyerek izleyen günlerde yerine getiren üyelerden temerrüt faizi tahsil edilir. (3) Nakit yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, a) Üyenin Banka nezdindeki, Üye Hisse Senedi Takas Borcu Hesabına nakit aktarım saati, b) EFT sistemi kullanılarak yapılan ödemelerde, nakdin TCMB nezdindeki Takasbank EFT (TIC-Turkish Interbank Clearing) hesabına aktarım saati, c) Türkiye İş Bankası Borsa Şubesi nezdindeki 7002 nolu Takasbank Hisse Takas Borcu hesabına yapılan ödemelerde hesaba aktarım saati esas alınır. (4) Menkul kıymet yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, üyenin MKK nezdindeki takas havuz hesabından, Takasbank Takas Havuz Hesabı na menkul kıymet aktarım saati borç kapatma saati olarak dikkate alınır. Temerrüt faizi MADDE 31 - (1) Belirlenen süreler içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeden, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınarak, yerine getirilmeyen 12/19

13 yükümlülük tutarı üzerinden hesaplanan temerrüt faizi ve diğer yasal yükümlülükler tahsil olunur. (2) Temerrüt faizinin hesaplanmasında, temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüğün yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri dikkate alınır. Şu kadar ki, takas tarihinde belirlenen son saatten sonra ancak aynı gün yerine getirilen yükümlülükler için ise temerrüt faizi 1 gün üzerinden hesaplanır. (3) Temerrüde düşen üyeye, yerine getirilmeyen yükümlülük tutarının; BİAŞ Repo Ters Repo Pazarı, BİAŞ Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı, TCMB Bankalararası Para Piyasası nda veya Takasbank Para Piyasası nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı esas alınarak hesaplanacak tutarı kadar temerrüt faizi uygulanır. (4) Temerrüt faizinin belirlenmesinde ilgili Borsa veya piyasa işleticisinin görüşü alınır. (5) Asgari temerrüt matrahının altındaki tutarlara temerrüt hükümleri uygulanmaz. Asgari temerrüt matrahı 150 Türk Lirası dır. (6) Asgari temerrüt faizi ise 15 Türk Lirası dır. Hesaplanan temerrüt faizinin asgari temerrüt faizinin altında olması halinde asgari tutar tahsil edilir. (7) Asgari temerrüt matrahı ve faizine ilişkin tutarlar Maliye Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak güncellenir. Temerrüt faizinin hesaplanması MADDE 32 - (1) Temerrüt matrahı; nakit yükümlülükler için gecikmeli olarak kapatılan tutar olup, menkul kıymet yükümlülükleri için gecikmeli olarak kapatılan menkul kıymet adedi ile işlem günü günlük ağırlıklı ortalama fiyatın çarpılması ile bulunan tutardır. Temerrüt faizi: matrah * (baz faiz/100 ) * gün/360 * katsayı formülü ile hesaplanır ve varsa yasal yükümlülükler eklenir. (2) Yükümlülüğünün takas gününde takas son saatinden sonra EFT kapanış saatine kadar yerine getirilmesi halinde katsayı 1(bir), EFT kapanış saatinden sonra ya da izleyen günlerde yerine getirilmesi halinde ise katsayı 3 (üç) olarak uygulanır. Temerrüt halinin sonlandırılması MADDE 33 - (1) Takas tarihinde yerine getirilemeyen nakit/ menkul kıymet yükümlülükleri ile yükümlülükler karşılığında bloke tutulan nakit/menkul kıymet bakiyeleri ertesi iş günü 09:30 a kadar Borsaya bildirilir. (2) Temerrüt halinin sona erdirilmesi amacıyla, blokeli alacaklar kullanılarak takası aynı gün yapılmak üzere Borsa tarafından alım satım işlemleri gerçekleştirilir. Alım satım işlemlerinin temerüde düşen üye açısından daha olumsuz fiyatlar üzerinden gerçekleşmesi halinde aradaki fark üyeden tahsil edilir. Aradaki farkın üye tarafından ödenmemesi durumunda tutar üyenin işlem teminatlarından tahsil edilir. İşlemlerin temerrüde düşen üye açısından daha olumlu fiyatlar üzerinden gerçekleşmesi halinde, yerine getirilemeyen yükümlülüğün karşılanması sonrasında kalan tutar ilgili üyeye ödenir. (3) Temerrüdü sonlandırmak amacıyla gerçekleştirilen işlemler üyenin takas borçlarıyla netleştirilmez. 13/19

14 (4) Temerrüde düşen üye temerrüt halini belirlenen ve kendisine tebliğ edilen zamanda sona erdirmek zorundadır. Tahakkuk, bildirim ve tahsilat MADDE 34 - (1) Temerrüt faizi ile diğer yasal yükümlülükler, üyenin temerrüdünün kapandığı günü takip eden iş günü tahakkuk ettirilir. (2) Tahakkuk ettirilen temerrüt faizinin bildirimi üye ekranları aracılığı ile elektronik ortamda yapılır. Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesini müteakip Üyenin başkaca bir ihbar veya bildirime gerek kalmaksızın bildirimi aldığı kabul edilir. (3) Tahakkuk eden temerrüt faizi, diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahakkuk tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde ödenir. (4) Tahakkuk ettiği halde süresi içinde üye tarafından yatırılmayan temerrüt faizi ve diğer yasal yükümlülükler, takip eden iş günü üyenin serbest hesabından Takasbank tarafından re sen tahsil edilir. (5) Takasbank ın merkezi karşı taraf olarak hizmet vereceği tarihe kadar temerrüt faizleri Garanti Hesabına aktarılır. Takasbank temerrüt komitesi MADDE 35 - (1) Temerrüt faizi tahakkuk eden üye, temerrüdün takas, ilgili merkezi saklama sistemi veya ödeme sisteminden kaynaklanan nedenlerle kendi kusuru olmaksızın ortaya çıktığı veya temerrüt faizi hesaplamasında maddi hata yapıldığı gerekçeleri ile Takasbank nezdinde itiraz edebilir. (2) İtirazlar bir yazı ve ekinde itiraza ilişkin belgeler ile temerrüt tahakkuk tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde yapılır. (3) Temerrüde düşen üyenin itirazı, Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde Takasbank bünyesinde oluşturulan Temerrüt Komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. (4) Üye tarafından yapılan itirazın haklı bulunması durumunda temerrüt faizi uygulanmaz, tahsil edilmiş olması halinde ilgili tutar üyeye iade edilir. (5) İtirazın reddi durumunda ise, karar bir yazı ile ilgili üyeye bildirilir. (6) İtiraz, temerrüt faizinin süresi içerisinde ödenmesini durdurmaz. Mağduriyet Ödemesi MADDE 36 - (1) Taahhüdünü yerine getirmede temerrüde düşen üye nedeniyle takas günü kendisine teslim veya ödeme yapılamayan üyeye altıncı fıkrada yer alan koşullarda mağduriyet ödemesi yapılır. Ancak aynı gün içerisinde gecikmeli olarak yapılan teslim ve ödemeler için mağduriyet ödemesi yapılmaz. (2) Mağduriyet ödemesi yapılması için üye talebi aranmaz. Ancak mağduriyet ödemesi almak istemeyen üyenin, bu talebini yazılı olarak Takasbank a bildirmesi halinde kendisine ödeme yapılmaz. (3) Temerrüde düşen Üye nedeniyle kendisine ödeme veya teslim yapılamayan üyeye gecikilen günler karşılığı olarak, temerrüde düşen üyeden tahsil olunan temerrüt faizinin 2/3'ü mağduriyet ödemesi olarak yapılır. (4) Mağduriyet ödemesi üyelerin serbest cari hesaplarına yapılır. 14/19

15 (5) Üyeler, hesaplarına aktarılan mağduriyet ödemesini, alacaklı müşteri hesaplarına aktarmakla ve müşteri hesaplarına aktarım bilgilerini Takasbank a bildirmekle yükümlüdürler. (6) Mağduriyet ödemesinin yapılabilmesi için; a) Temerrüde düşen üyenin yazılı itirazda bulunmuş olması halinde itirazının geçersiz kabul edilerek temerrüt faizinin tahsiline karar verilmiş olması, b) Temerrüdün Borsa, Takasbank, MKK ve TCMB sisteminde oluşan sorunlardan kaynaklanmaması c) Alacaklı üyenin, takas yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş olması gerekir. BEŞİNCİ BÖLÜM Transfer İşlemleri Genel İlkeler MADDE 37 - (1) Transfer emri: a) Belirli miktarda fonun sistem içerisinde katılımcılar arasında devrolunmasına ilişkin katılımcı talimatını, b) Ödeme yükümlülüğünün üstlenilmesi veya yerine getirilmesi sonucunu doğuran, sistem kurallarına uygun talimatı, c) Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları üzerindeki hakları kaydi olarak veya sair şekilde sistem içerisinde devretmeye yönelik katılımcı talimatını ifade eder. (2) Transfer işlemlerinde talimatın onaylanarak nakdin/sermaye piyasası aracının karşı üye hesabına geçtiği an talimatın geri alınamaz olduğu andır. (3) Sistem üzerinden gerçekleştirilen transfer işlemleri alıcı tarafından reddedilemez ancak yeni bir transfer emri ile iade edilebilir. Ancak başka bir sistem ile bütünleşik gerçekleştirilen transfer işlemlerinde ilgili sistem kuralları geçerlidir. (4) İşlemlerin, üye kullanıcıları tarafından, yetkilendirilen personel adına tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifrelerin kullanılması suretiyle Takasbank ekranları üzerinden, Takasbank tarafından ilan edilen saatler içerisinde gerçekleştirilmesi esastır. (5) Ancak zorunlu hallerde Banka ya yazılı talimat verilerek işlem yapılması da mümkündür. (6) Üyeler arası transfer işlemleri, sistemde serbest ve şartlı virman olmak üzere 2 şekilde gerçekleştirilebilir. (7) Transfer işlemleri giriş ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. (8) Kaydi menkul kıymet transfer işlemleri, MKK ile entegre olarak gerçekleştirilir. (9) Takasbank, üyelerin Takasbank dışındaki hesapları ile bu hesaplardan Takasbank taki üye hesaplarına yapılacak transfer işlemleri için diğer transfer sistemleri ile entegrasyonu sağlar. Takasbank dışına yapılacak transferlerde, hesabına transfer yapılan kurumun Takasbank üyesi olması şartı aranmaz. (10) Yarım gün resmi tatil olan tarihlerde geçerli olacak süreler Takasbank tarafından ayrıca belirlenerek üyelere duyurulur. (11) Transfer işlemlerine ilişkin süreler Genel Müdür tarafından belirlenir. (12) Transfer işlemlerine ilişkin süreler, ihtiyaç görülmesi halinde ilgili gün sistem kapanış saatine kadar geçerli olmak koşuluyla, ekip yöneticileri tarafından uzatılabilir. 15/19

16 (13) Transfer işlemlerine ilişkin içerik, format ve yöntem uygulama esasları ile duyurulur. Serbest Virman işlemleri MADDE 38 - (1) Kolektif yatırım kuruluşları hesaplarında bulunan menkul kıymetlerin serbest virman işlemleri takas tarihinde saat 21:00 a kadar gerçekleştirilebilir. (2) Fonların Piyasa da gerçekleştirdiği satış işlemlerine ilişkin virman kayıtları sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. Oluşturulan kayıtların fon adına işlem yapmaya yetkili kullanıcılar tarafından doğrulanması ve onaylanmasını takiben virman gerçekleşir. (3) Ödünç işlemi, hatalı virman, hatalı işlem ve diğer virman talepleri, fon tarafından gönderilen gerekçeli virman talimatının Takasbank tarafından onaylanmasını takiben gerçekleşir. Takasbank gerekli görmesi halinde işlemi reddedebilir. Şartlı virman işlemleri MADDE 39 - (1) Nakit ve menkul kıymet transferleri sistem üzerinden, teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde, eş anlı olarak gerçekleştirilir. (2) Şartlı virman işlemine konu nakit transferi üyelerin Takasbank nezdindeki nakit hesapları arasında; menkul kıymet transferleri ise saklama bakiyesinin bulunduğu sistem üzerinde gerçekleşir. (3) Şartlı virman işlemlerine ilişkin talimatların en geç saat 17:00 a kadar sisteme tanımlanması zorunludur. (4) İşlem son saatine kadar gerçekleşmeyen işlemler gün sonunda sistem tarafından iptal edilir. (5) İşleme taraf olan her iki üye tarafından sisteme iletilen talimatlar otomatik olarak eşleştirilir. İşlem, taraf olan üyelerin borçlarını kapatmalarını takiben gerçekleşir. (6) Sisteme ileri valörlü şartlı virman talimatı iletilebilir. Talimatlar sisteme tanımlandıkları tarihte eşleşir, valör tarihinde gerçekleşir. (7) Üyeler tarafından şartlı virman talimatları için gerçekleşme son saati belirlenebilir. Belirlenen son saatten sonra işlem gerçekleşmez. (8) Şartlı virman işlemi sonucunda alacaklı olunan nakit tutarlarının emir iletiminde tanımlanarak TCMB nezdindeki hesaplara otomatik olarak aktarımı mümkündür. Şartlı virman yöntemleri MADDE 40 - (1) Şartlı virman işlemleri; normal, parçalı ve takas tanımlı olarak gerçekleştirilebilir. Normal şartlı virman talimatları ile zincir işlemleri oluşturulabilir. (a) Normal şartlı virman işlemi, üyelerin nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini yerine getirmesiyle eş zamanlı olarak tek parçada gerçekleşir. (b) Parçalı şartlı virman işleminin gerçekleşebilmesi için her iki tarafın da talimat girişinde parçalı işlem alternatifini tanımlaması gerekir. (c) Parçalı şartlı virman işlemi, nakit ve menkul kıymet olarak yerine getirilen yükümlülük oranında parçalı olarak gerçekleşir. (ç) Takas tanımlı şartlı virman işlemlerinde; şartlı virman işlemi karşılığında alacaklı olunan nakit/menkul kıymet ile takas borcu, serbestleşen nakit/menkul kıymet takas alacakları kullanılarak ise şartlı virman borcu 16/19

17 kapatılır. Ancak şartlı virman işlemine taraf olan üyelerden yalnızca biri takas tanımlılık opsiyonunu kullanabilir. (d) Bir şartlı virman işlemi karşılığında alacaklı olunan nakit/menkul kıymet ile başka bir şartlı virman işlemine ait nakit/menkul kıymet borcun kapatılması amacıyla zincir kurulabilir. Zincir kuran üye, net bakiye üzerinden yükümlülüklerini yerine getirerek işlemlerin tamamlanmasını sağlar. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Takas üyeliği GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Prosedürün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Piyasa da işlem yapan aracı kurumlar doğrudan takas üyesi statüsü ile Takasbank a üye olarak kabul edilir. Garanti hesabı GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde temerrüt durumu ile karşılaşılması halinde nakit takas alacaklarının mümkün olan en kısa sürede dağıtılmasını sağlamak amacıyla garanti hesabı oluşturulur. (2) Garanti hesabı, ilgili Borsa tarafından aktarılan nakit tutar ile nakit ve menkul kıymet temerrütlerinden alınan temerrüt faizlerinden oluşur. (3) Garanti hesabının kullanım esasları Borsa ile Takasbank arasında imzalanan protokol ile belirlenir. (4) Garanti hesabı ancak hesap mevcudunun yeterli olduğu ölçüde takas işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanmasını sağlar. Ancak, takas işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanacağı hususunda herhangi bir garanti veya taahhüt söz konusu değildir. (5) Temerrüt konusu nakit karşılığı menkul kıymetler işlemin teminatı olarak bloke edilir. (6) Takasbank ın Piyasa da gerçekleşen işlemler için Merkezi Karşı Taraf olması halinde veya Borsa kararı ile garanti hesabı tasfiye edilebilir. Tasfiye üyelere duyurulur. Teminatlar GEÇİCİ MADDE 3 (1) Piyasa da gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak talep edilecek teminatlar için Takasbank ın Piyasa da Merkezi Karşı Taraf olarak hizmet vermeye başlayacağı tarihe kadar Borsa düzenlemeleri geçerlidir. Duyurular MADDE 41 - (1) Prosedür kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylar ve değişiklikler Takasbank tarafından yayımlanacak Genel Mektuplar ve Uygulama Esasları ile üyelere duyurulur. 17/19

18 Olağanüstü durumlar MADDE 42 - (1) Olağanüstü durumlarda izlenecek karar alma süreçleri, teknik, işletimsel ve operasyonel yordamlar ile araçlar Takasbank tarafından hazırlanan olağanüstü durum kılavuzu ile belirlenerek üyelere duyurulur. Sistem İş Sürekliliği MADDE 43 - (1) Sistem iş sürekliliği planı ve olağanüstü durum kuralları Takasbank İş Sürekliliği Yönetmeliği, bu yönetmeliğe bağlı alt düzenlemeler ve süreklilik planları ile düzenlenmiştir. İş sürekliliğine ilişkin genel politika metinleri Takasbank websitesi vasıtası ile katılımcılara duyurulur. Yeniden Yapılandırma Planları MADDE 44 - (1) Yeniden yapılandırma planlarına ilişkin hususlar İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Yeniden Yapılandırma Planı dokümanında düzenlenmektedir. (2) Yeniden yapılandırma planlarına ilişkin genel politika metinleri Takasbank websitesi vasıtası ile katılımcılara duyurulur. Sistem Bilgi Güvenliği MADDE 45 - (1) Sistem bilgi güvenliği, Takasbank Bilgi Güvenliği Politikası Hakkında Yönetmelik çerçevesinde işletilir. Sistem bilgi güvenliğine ilişkin genel politika metinleri Takasbank web sitesi vasıtası ile katılımcılara duyurulur. Ücretler MADDE 46 - (1) Prosedür kapsamındaki takas hizmetlerine ilişkin ücretler, Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenerek üyelere duyurulur. (2) Ücret işlemin niteliğine göre işlem esnasında veya aylık olarak tahakkuk ettirilir ve üyenin Takasbank nezdindeki hesaplarından tahsil edilir. (3) Tahakkuk tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde itiraz edilmeyen komisyon tutarı kabul edilmiş sayılır. (4) Süresi içerisinde ödenmeyen komisyonlar üyelerin serbest cari hesabından re sen tahsil edilir. Sistem kurallarında değişiklik MADDE 47 - (1) Takasbank sistem kurallarını değiştirmeye yetkilidir. Sistem kurallarının değiştirilmesinin ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerin onayına tabi kılındığı durumlarda, değişiklikler söz konusu onayı müteakip uygulamaya alınır. (2) Birinci fıkra kapsamında değişikliklerin uygulamaya alınması öncesinde Üyeler gerekli teknik veya hukuki alt yapıyı hazırlamalarını teminen en az on beş gün öncesinden bilgilendirilir. Yürürlük MADDE 48 - (1) Prosedür yayım tarihinde yürürlüğe girer. 18/19

19 Yürütme MADDE 49 - (1) Prosedür hükümlerini Genel Müdür yürütür. 19/19

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Yönergenin amacı; Borsa

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün amacı; Borsa

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Yönergenin

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Merkezi Takas Kuruluşları (MTK) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) MTK nın, takas ve merkezi karşı taraf olarak yerine getirdiği işlemleri nedeniyle

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN 28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 YÖNETMELİK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN Amaç GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar

Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar Genelge No : 90 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü 4 fc Konu : Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile temerrüt ve disipline ilişkin esaslar İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 SUNUM İÇERİĞİ TAKASBANK VE FONKSİYONLARI MERKEZİ KARŞI TARAF ELEKTRİK PİYASASI TEMİNAT YÖNETİMİ VE TAKAS HİZMETLERİ DOĞALGAZ PİYASASINDA

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan M t İ?JA N B U L m _ t, w MENKUL KIYMETLER Genelge No : 57 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212} 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Konu, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç ve Konu... 4 MADDE 2- Dayanak...

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Deneme Sınavı 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETİ ESASLARI PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETİ ESASLARI PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI TAKAS VE MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETİ ESASLARI PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Prosedürün amacı, İstanbul

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihracından itfasına kadar TCMB nin EMKT

Detaylı

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ TESLİMAT Vade sonunda, son işlem günü seans sonu itibariyle açık olan pozisyonlar için sözleşmede belirtilen esaslar

Detaylı

YABANCI MERKEZĠ SAKLAMA

YABANCI MERKEZĠ SAKLAMA YABANCI MERKEZĠ SAKLAMA KURULUġLARI NIN ÜYELĠK VE HESAP AÇMA ĠġLEMLERĠ ĠLE MKK NIN YABANCI SAKLAMA KURULUġLARI NEZDĠNDE HESAP AÇTIRMASINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Uluslararası

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU UYGULAMA ESASLARI Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Konu, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç ve konu... 4 MADDE 2- Dayanak...

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİ 18.07.2013 Resmî Gazete Sayı : 28711 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BÜNYESİNDE KAYDİLEŞTİRİLEREK MÜŞTERİ İSMİNE SAKLANMASI VE İZLENMESİ SİSTEMİNDE KESİN ALIM SATIM İŞLEM ESASLARI Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS)

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları,

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği (Yeni Yönetmelik) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1 Yeni Yönetmelik

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir. 16 HİSSE SENEDİ TAKAS İŞLEMLERİ 16.1 Takas ve Saklama İşlemlerini Düzenleyen Mevzuat Takas ve saklama işlemlerine ilişkin temel düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri,

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000 1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Yayın Tarihi: 24.12.2014 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.9-YNRG-01 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2014-379 Sayfa No:1/6 Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Merkezi

Detaylı

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulundan Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24439 Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelge No : 2005/7 Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005 Yürürlük Tarihi : 26.01.2005 Konusu : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Yapılan Değişiklikler : 01.07.2009 tarihli, 2009/89 No lu Genelge ile

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/229-1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören veya nitelikli yatırımcılara satılan ortaklıklar,

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. ELEKTRİK PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

hisse senedi bakiyelerinin 1 Takasbank a verilmesi ve ardından üyelerin Takasbank sistemi nezdinde takas işlemlerini gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadı

hisse senedi bakiyelerinin 1 Takasbank a verilmesi ve ardından üyelerin Takasbank sistemi nezdinde takas işlemlerini gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadı MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. 08/11/2005 GENEL MEKTUP No:: 41 KKONUU : ÜYE BAZINDA TAKAS SİSTEMİ VE PARALEL İŞLEYİŞ TESTLERİ İLLGGİ İ İLLİ İ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ (BANKA,

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 23/10/2013 tarih ve 12233903-987 sayılı izin doğrultusunda İş Yatırım İMKB

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİ

18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİ 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ TAKAS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Yapı Kredi Yönetim Kurulu

Yapı Kredi Yönetim Kurulu Sermaye Piyasaları İşlemleri Politikaları Yazan: Uyum Ofisi & Özel Bankacılık Pazarlama ve Ürün Yönetimi Onay tarihi: Onaylayan: Yapı Kredi Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Tarihi: Versiyon: 1.0 Geçerlilik:

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ 04.11.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 19. MKS de gerçekleştirilecek işlemlerin, uluslararası ödeme ve bilgi iletim

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/33) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü : Altın Borsa Yatırım Fonu 2. Fonun Tipi : B Tipi 3. Mevcut Fon Tutarı : 50.000.000 YTL 4. Artırılan Fon Tutarı : 190.000.000 YTL

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 KONU: Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete de "Bireysel Emeklilik Sisteminde

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 24.04.2013 TARİH VE 424 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hesap İşlemleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı ÜcretOran SPK Onay Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır. Hesap İşlemleri ve Raporlama Geliştirilen yazılımlar,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU 16 TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, yatırım fonu katılma belgelerinin elektronik bir merkezi platformda fon kurucuları

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

TAKASBANK KAYDİ ALTIN TRANSFER SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI

TAKASBANK KAYDİ ALTIN TRANSFER SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI TAKASBANK KAYDİ ALTIN TRANSFER SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Bu Uygulama Esaslarının amacı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Saklama Sözleşmesi ve Kaydi Altın Transfer Sistemi Katılım Ek Sözleşmesi

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü A fc. 15833 Sayı: İMKB/4-GDD-010.06.02, Konıı: Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satışına İlişkin Esaslar. www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 istanbul Tel

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı