SUSURLUK HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUSURLUK HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı"

Transkript

1 ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı Nisan, 2 KIŞ

2 1 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 RLUK HAVZASI, RLUK NEHRĠ 1. GĠRĠġ 2 yılı Hükümet Programı ve Orta Vadeli Program (2-2) kapsamında Çevrenin Korunması önemli ve öncelikli bir politika olarak belirlenmiģtir. Söz konusu program kapsamında, çevrenin korunması politikasının desteklenmesi için çevre mevzuatının etkin uygulanması ve ölçüm, izleme, denetim, kontrol ve raporlama altyapısının etkinleģtirilmesi önceliklerine yer verilmiģtir. Bu doğrultuda; Bakanlığımızca 2-2 yılları faaliyetlerini içeren Stratejik Plan hazırlanmıģ olup Hedef 2. de alıcı ortam izleme faaliyeti yer almaktadır. Ayrıca, 644 sayılı (648 sayılı değiģiklikle) KHK gereği alıcı ortamları izlemek, buna iliģkin altyapıyı oluģturmak gerekmektedir. Bu kapsamda Daire mızca 2 yılında Evsel ve Endüstriyel Kirlilik Ġzleme Programı (EKĠP) (2-2) hazırlanarak, Ergene, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay Havzalarında mevsimsel izleme çalıģmaları yürütülmüģtür. Yürütülen çalıģma neticesinde Ergene, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay Havzası 2 Yılı Su Kalitesi İzleme Final Raporu yayımlanarak ilgili birimlerimize ve Ġl Müdürlüklerimize kirliliğe karģı önlemlerin alınabilmesi amacıyla gönderilmiģtir. ÇalıĢma sonunda söz konusu havzalarda mevsimsel izlenmeye devam edilmesi, Susurluk ve Sakarya Havzalarında da yoğun Ģekilde kirlilik gözlenmesi neticesinde kirlilik tespitine yönelik nokta belirleme ve alıcı ortam izleme çalıģmaları ihtiyacına yol açmıģtır. Bu kapsamda, ihtiyacın karģılanmasına yönelik Evsel ve Endüstriyel Kirlilik Ġzleme Programı (2-2) hazırlanmıģ ve 2 yılında Ergene, Küçük Menderes, Gediz, Kuzey Ege Havzalarında su alıcı ortamı etki alanlarında Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarımız ile mevsimsel izleme, Sakarya ve Susurluk Havzalarında ise numune alma noktası belirleme çalıģmaları tamamlanmıģtır. 2 yılında ise; Evsel ve Endüstriyel Kirlilik Ġzleme Programı (2-2) hazırlanarak Ergene, Küçük Menderes, Gediz, Kuzey Ege, Sakarya ve Susurluk Havzalarında su alıcı ortamı etki alanlarında Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarımız ile mevsimsel izleme çalıģması yapılmakta olup, sahada yapılması mümkün olmayan parametreler ise Çevre Referans Laboratuvarımızda incelenmektedir. Yapılan çalıģmalar sonucu elde edilen veriler Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmekte, ayrıca ilave parametreler de analiz edilmektedir. Bu raporda Susurluk Havzası nda 2 yılında kıģ dönemi ( ) kapsamında yapılan izleme çalıģması sonucu elde edilen bulgular yer almaktadır.

3 2 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 2. HAVZAYA GENEL BAKIġ Susurluk havzası Türkiye nin batısında, 39-4 kuzey enlemleri ile 27-3 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Türkiye nin alan olarak yaklaģık % 3, ini kapsayan havzanın toplam alanı yaklaģık 24349,9 km 2 dir. Daha çok doğu-batı yönünde uzanan dağ sisteminin görüldüğü havzada Marmara Bölgesi ne ait en yüksek dağ olan Uludağ bulunmaktadır. Susurluk Havzası doğusunda Murat, GümeĢ, Yirce ve Uludağlar; güneyde ġaphane ve Simav dağları; batıda Madra ve Deliçal Dağları; kuzeyde ise Karadağ ve Mudanya Tepeleri ile Marmara Denizi tarafından sınırlanmıģtır. Havzanın önemli akarsuları Nilüfer Çayı, MustafakemalpaĢa Çayı, Simav (Susurluk) Çayı ve Kocaçay dır. Susurluk Havzasının en önemli akarsuyu olan Simav Çayı, Kütahya dan doğar ve Marmara Denizi ne dökülür. Simav Çayı nın uzunluğu 5 km dir. Havzanın önemli akarsularından biri olan Kocaçay, Madra dağının eteklerinden doğar ve güneyden kuzeye km akarak Manyas Gölü ne dökülür. Gölü besleyen en önemli akarsu kaynağıdır. Bursa ilinin en önemli akarsuyu ve Bursa kentinin karakteristiklerinden biri Nilüfer Çayı dır. Keles civarında doğan çay, Uluabat Gölü nü drene eden derenin de katıldığı Susurluk Çayı ile birleģerek Karacabey Boğazı civarında Marmara Denizi ne dökülür. Ġl sınırları içerisindeki uzunluğu 4 km olan, Orhaneli ve Emet Çaylarının Çamandar Köyü nde birleģmeleri ile meydana gelen MustafakemalpaĢa Çayı buradan 4 km sonra Uluabat Gölü ne dökülmektedir. Havzada ülkemiz için önemi büyük olan Uluabat ve Manyas Gölleri yer almaktadır. Marmara Bölgesi nin güneyinde yer alan Susurluk Havzası nda Bursa, Balıkesir ve Kütahya illeri bulunmaktadır. Havzada öne çıkan çevresel sorunlar ve sıcak noktalar; havzada yoğun olan tarım ve hayvancılık faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, arıtılmadan deģarj edilen evsel ve endüstriyel atıksular, düzensiz depolama sahaları, baraj gölleri ve akarsuların çevresinde görülen erozyon, akarsu yataklarındaki kum ve çakıl ocakları, akarsulardaki doğal yapıdan kaynaklanan kirlenme ve jeotermal sulardan kaynaklanan kirliliktir. Sözü edilen bu baskıların neticesinde Uluabat Gölü ve gölü besleyen MustafakemalpaĢa çayı, Orhaneli Çayı ve Emet Çayı, Nilüfer çayı ve kirliliğin yoğun olduğu bazı önemli kolları (Deliçay), Simav Çayı, Manyas Gölü ve gölü besleyen Kocaçay ile Sığırcı deresi, havzadaki Kayaboğazı, Ġkizcetepe ve Çınarcık Barajları, Karacabey Ovası ile Balya KurĢun Madeni sahası sıcak noktalar olarak tespit edilmiģtir (Susurluk Havzası Havza Koruma Eylem Planı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ve TÜBĠTAK, 2). Havza haritası ve havzaya ait resimler Ģekil 1 de yer almaktadır.

4 3 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2

5 4 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 ġekil 2. Susurluk Havzası ve Susurluk Nehri

6 5 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 3. ĠZLEME KOORDĠNATLARI Susurluk Havzasında izleme noktaları Çizelge 1 ile gösterilmektedir. Çizelge 1. Susurluk Havzası Örnekleme Noktaları ĠSTASYO N NO ĠSTASYON ADI SĠMAV ÇAYI (RLUK) SĠMAV ÇAYI (RLUK) SĠMAV ÇAYI (RLUK) SĠMAV ÇAYI (RLUK) SĠMAV ÇAYI (RLUK) ĠL KÜTAHYA KÜTAHYA BALIKESĠR BALIKESĠR BALIKESĠR 6 NERGĠS ÇAYI BALIKESĠR SĠMAV ÇAYI (RLUK) SĠMAV ÇAYI (RLUK) ÇAPRAZ ÇAYI (SĠMAV) BALIKESĠR BALIKESĠR BALIKESĠR ÖRNEKLEME NOKTASI SĠMAV ÇAYI (RLUK) MEMBAA, KALKAN BELDESĠ, SĠMAV SĠMAV ÇAYI (RLUK) SĠMAV, KÜTAHYA ÇIKIġ, BALIKESĠR GĠRĠġ, BECĠLER KÖYÜ YAKINI, SĠMAV ARMUTLU KÖYÜ, CÜNEYTLĠ DERESĠ BĠRLEġĠM SONRASI, ÇAYIRÖREN BARAJI SONRASI, SINDIRGI ÇAYIRÖREN BARAJI VE HĠSARALAN KAPLICALARI SONRASI, CÜNEYTLĠ ÇAYI KARIġIM ÖNCESĠ, SINDIRGI KÖPRÜSÜ, BALIKESĠR-UġAK KARAYOLU ÜZERĠ, SINDIRGI SINDIRGI ÇIKIġ, BĠGADĠÇ GĠRĠġ, MEZBAHA SONRASI, BĠGADĠÇ BALIKLI KÖYÜ ÇIKIġI, RLUK KARIġIM ÖNCESĠ, MERKEZ NERGĠS ÇAYI ÖNCESĠ, MAHMUDĠYE KÖYÜ, KEPT NERGĠS VE KĠLLE ÇAYI BĠRLEġĠM SONRASI, KEPT RLUK ÇIKIġ, ġeker FABRĠKASI SONRASI, RLUK MEVCUT BASKILAR Kısmen tarımsal ve evsel Baskı Yün yıkama faaliyetlerinin baskısı, evsel ve tarımsal baskı Tarımsal ve Evsel Baskı Tarımsal, Evsel ve Termal Baskı Mezbaha baskısı, evsel baskı OSB, Balıkesir Evsel AAT, Çiftliklerin Baskısı Etibor Tesisi Baskısı Tarımsal ve Evsel Baskı Mezbaha, deri AAT, evsel deģarj, Yorsan Sanayi, ġeker Fabrikası, Mandıra baskısı ĠZLEME NOKTASI KOORDĠNATLARI Y N39.5'.5'' E29.4' 28.2'' N39.9' 41.6'' E28.43' 8.1'' N39.19' 29.7'' E28.5' 29.6'' N39.' 57.9'' E28.' 28.2'' N39.26' 26.6'' E28.6' 59.9'' N39.37' 42.'' E28.1' 45.5'' N39.35' 56.9'' E28.5'.4'' N39.42' 26.4'' E28.' 33.6'' N39.59' 8.5'' E28.' 26.5'' ĠZLEME TĠPĠ Gözetimsel Gözetimsel

7 6 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 KARADERE BALIKESĠR ÇAPRAZ ÇAYI (SĠMAV) BURSA RLUK DOĞAKÖY BĠRLEġĠM ÖNCESĠ, MAURĠ MAYA TESĠSĠ SINRASI, BANDIRMA RLUK NEHRĠ ÜZERĠ, ULUABAT KARIġIM ÖNCESĠ, KARACABEY GĠRĠġ, KARACABEY Mauri Maya tesisi, salçacılar, AB gıda yumurta ve tavukçuluk tesisi, Ģeker piliç tesisi baskıları Evsel, Endüstriyel, Tarımsal Baskı N4.8' 24.5'' E28.7' 59.'' N4.' 43.9'' E28.21' 5.8'' KARADERE BURSA ÇAPRAZ ÇAYI BĠRLEġĠM ÖNCESĠ, KARACABEY Evsel ve Tarımsal Baskı N4.' 32.9'' E28.22' 35.'' NĠLÜFER ÇAYI BURSA NĠLÜFER ÇAYI MEMBAA, MĠSĠ KÖYÜ GĠRĠġĠ, MĠSĠ KÖPRÜ BAġI, NĠLÜFER Kısmen Evsel Baskı N4.' 37.3'' E28.58'.3'' Gözetimsel NĠLÜFER ÇAYI BURSA YEġĠL ARITMA SONRASI, OSMANGAZĠ MAHALLESĠ, PANAYIR KÖPRÜSÜ, OSMANGAZĠ Doğu Bloğu Etkisi (Kestel Osb, Gürsu Osb, Samanlı Köyü Evsel Aat, Barakfaki Sanayi Bölgesi (ağırlıklı Tekstil), YeĢim Tekstil Baskısı) N4.' 25.1'' E29.3' 48.7'' NĠLÜFER ÇAYI BURSA ÇEKRĠCE KÖYÜ, NĠLÜFER Hasanağa OSB, Nilüfer OSB, BTSO OSB, Kayapa Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi, Akçalar Sanayi Bölgesi, DemirtaĢ OSB baskısı N4.' 47.9'' E28.46' 43.8'' NĠLÜFER ÇAYI SĠMAV ÇAYI/ÇAPRA Z ÇAYI (RLUK) BURSA BURSA ÇAPRAZ ÇAYI BĠRLEġĠM ÖNCESĠ, EKMEKÇĠ KÖYÜ, KARACABEY DENĠZE DÖKÜLMEDEN ÖNCE, NĠLÜFER ÇAYI BĠRLEġĠM SONRASI, KARACABEY Tarımsal Ve Evsel Baskı Balıkçı Teknelerinin Etkisi N4.' 45.8'' E28.27' 28.8'' N4.21' 59.'' E28.28' 59.1'' Gözetimsel

8 ph Sıcaklık C 7 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 4. KALĠTESĠ yılı KıĢ Dönemi Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Susurluk Havzası 2 yılı kıģ dönemi su kalitesi sonuçlarına bakıldığında Yüzeysel Su Kalitesinin Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, nehir genel olarak ÇözünmüĢ Oksijen, ph, Nitrit Azotu, Amonyum azotu, toplam fosfor, KOĠ, BOĠ ve TKN parametresinde IV. Sınıf su kalitesinde görülürken, en kirli noktalar, noktası (Nilüfer Çayı, Çekrice Köyü, Nilüfer/Bursa) baģta olmak üzere, 2 (Simav Çayı (Susurluk), Simav/Kütahya), 6 (Nergis Çayı, Merkez/Balıkesir), Karadere, Susurluk/Balıkesir), (Nilüfer Çayı, Osmangazi/Bursa) ve (Nilüfer Çayı, Karacabey/BURSA) noktası olarak görülmektedir. AĢağıdaki grafiklerde kıģ dönemi çalıģması sonuçları yer almaktadır. Grafiklerde olarak görülen değerle < tespit limitini ifade etmektedir. 3 Sıcaklık Kış 8, ph 9,5 9 8,5 8 7, KIŞ 8,25 9,3 8,32 8,72 8,96 7,72 8, 7,84 7,68 7,72 7,85 7,91 8,33 8, 7,89 7,78 7,91 IV. Sınıf

9 Oksijen Doygunluğu (%) EC (µs/cm) ÇO (mg/l) 8 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 Çözünmüş Oksijen KIŞ 8,348,58,3,7 1,89 7,41 4,694,942,356,45,269,63 1,89 1,3 3,954,38 IV. sınıf İletkenlik Kış Oksijen Doygunluğu Kış IV. sınıf

10 NH4-N (mg/l) SO4 (mg/l) Cl (mg/l) 9 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 35 Klorür Kış Sülfat Kış Amonyum Azotu Kış,2,1,1,1 8,6,1 3,6,5,3 4,4 7,6 8 3 IV. sınıf

11 TP (mg/l) NO3-N (mg/l) NO2-N (mg/l) RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 Nitrit Azotu Kış,2,,4,5,72,8,,18 7,34,31,45,38,6,,2 IV. sınıf,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5, ,5 3 2,5 2 1,5 1, Nitrat Azotu Kış 1,8,7 1,3 1,1 2,2,6 2,2 1,5 2,6 1,8 2,4 2,3,9,8,5,7-3 Toplam Fosfor 2,5 2 1,5 1, Kış,,5,,21 2,2,31,99,79 1,39,74,75,27,84 1,84 1,24,68 IV. sınıf,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65 9

12 KOİ (mg/l) Na (mg/l) TÇM (mg/l) RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 Toplam Çözünmüş Madde Kış Sodyum Kış 9,2 47,, 28, 23, 39, 26, 27, 27, 66, 26, 5, 7, , 4 Kimyasal Oksijen İhtiyacı Kış IV. Sınıf

13 Yağ-Gres (mg/l) BOİ (mg/l) TKN (mg/l) RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 4 Toplam Kjeldahl Azotu Kış IV. Sınıf Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Kış IV. Sınıf ,4 Yağ ve Gres 1,8 1,2, Kış,63,79,76,43,23 1,28,,39 1, 1,1,62,4,33 1,67 1,3 1,78,86 9

14 Cd (µg/l) Hg (µg/l) MBAS (mg/l) RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 1 Yüzey Aktif Maddeler,8,6,4, Kış 1 Civa, Kış 2 Kadmiyum 1,5 1, Kış

15 Cu (µg/l) As (µg/l) Pb (µg/l) RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 Kurşun Kış 3 Arsenik Kış Bakır Kış

16 Co (µg/l) Cr+6 (µg/l) T.Cr (µg/l) RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 8 Toplam Krom Kış Krom Kış 3 Kobalt Kış 2 2

17 TCn (µg/l) Zn (µg/l) Ni (µg/l) RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 5 Nikel Kış Çinko Kış Toplam Siyanür Kış

18 S (µg/l) SCl (µg/l) F (µg/l) RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 2 Florür Kış Serbest Klor Kış Sülfür Kış

19 B (µg/l) Mn (µg/l) Fe (µg/l) 18 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 Demir Kış Mangan Kış Bor Kış

20 Al (mg/l) Ba (µg/l) Se (µg/l) 19 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 25 Selenyum Kış Baryum Kış Alüminyum, Kış,4,7,3,7,7,6,5,,,5,19,,2,2,7,65, 9

21 pt-co T. Koliform EMS/ ml F. Koliform EMS/ ml 2 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 Fekal Koliform,4,35,3,25,2,,1, Kış Toplam Koliform 7 8 Kış Renk kış

22 21 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 5. DEĞERLENDĠRME Susurluk Havzası 2 yılı kıģ dönemi su kalitesi sonuçlarına bakıldığında Yüzeysel Su Kalitesinin Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, nehir genel olarak ÇözünmüĢ Oksijen, ph, Nitrit Azotu (NO 2 -N), Amonyum azotu (NH 4 -N), toplam fosfor (TP), KOĠ, BOĠ ve TKN parametresinde IV. Sınıf su kalitesinde görülürken, en kirli noktalar, noktası (Nilüfer Çayı, Çekrice Köyü, Nilüfer/Bursa) baģta olmak üzere, 2 (Simav Çayı (Susurluk), Simav/Kütahya), 6 (Nergis Çayı, Merkez/Balıkesir), (Karadere, Susurluk/Balıkesir), (Nilüfer Çayı, Osmangazi/Bursa) ve (Nilüfer Çayı, Karacabey/BURSA) noktası olarak görülmektedir. Havzada en kirli nokta olan noktası olan Nilüfer Çayı (Nilüfer/Bursa) dır. Bu nokta Hasanağa OSB, Nilüfer OSB, BTSO OSB, Kayapa Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi, Akçalar Sanayi Bölgesi, DemirtaĢ OSB baskısı altında bulunmaktadır. Bu noktada ÇO kritik seviyelere düģmüģ, sülfat, sodyum, TÇM, toplam krom, alüminyum, nikel, serbest klor, sülfür parametresi diğer noktalara göre daha yüksek tespit edilmiģtir. KOĠ ve BOĠ bakımından ve noktaları olan Nilüfer Çayı IV. Sınıf seviyesindedir. NO 2 -N ve NH 4 -N en yüksek noktası olan Karadere (Susurluk/Balıkesir) de ölçülmüģtür. Bu noktaya Mauri Maya tesisi, salçacılar, AB gıda yumurta ve tavukçuluk tesisi, Ģeker piliç tesisi baskıları etki etmektedir. Bu noktada renk parametresi de oldukça yüksektir. 2 noktası olan Simav Çayı (Simav/Kütahya) ph parametresi bakımından IV. Sınıf su kalitesinde tespit edilmiģtir. Yine florür parametresi en yüksek bu noktada tespit edilmiģtir. TP yönünden 6 noktası olan Nergis Çayı (Merkez/Balıkesir) en kirli nokta olarak görülmektedir. Bu nokta OSB, Balıkesir Evsel AAT, Çiftliklerin Baskısı altındadır. Renk ve ağır metal parametreleri yönünden havzada en kirli noktalar, ve noktaları olan Nilüfer Çayı dır. noktası Doğu Bloğu Etkisi (Kestel Osb, Gürsu Osb, Samanlı Köyü Evsel AAT, Barakfaki Sanayi Bölgesi (ağırlıklı Tekstil), YeĢim Tekstil Baskısı) baskısı altındayken, noktası ise tarımsal ve evsel baskı altında bulunmaktadır. Havzada yöre halkı zaman zaman sanayicilerin kostik (sodyum hidroksit) ile temizleme yaptığını ve bu zamanlarda nehirlerde balık ölümlerinin yaģandığı belirtmiģtir. Meteorolojiden alınan verilere göre; ġubat 2 döneminde havzaya 36 mm yağıģ düģtüğü, geçen yıla göre yağıģlarda %62 azalma olduğu belirtilmektedir. (http://www.mgm.gov.tr/ veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx, 2). Numunelerin alındığı dönem kıģ dönemi olmasına rağmen sıcaklıklar normal değerlerin üzerinde olmuģtur.

23 22 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 Genel Müdürlüğümüzce, kirliliğin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi ve önlemlerin alınabilmesi için, 2/24 sayılı Gerçek Zamanlı Uzaktan Atık Su Ġzleme Sistemi ÇalıĢmalarına Dair Genelge kapsamında debisi. m 3 /gün ve üzerinde olan tesislerin arıtma tesis çıkıģlarına gerçek zamanlı sürekli izleme istasyonları kurularak kirlilik seviyeleri anlık olarak izlenmeye baģlanmıģtır. Havzada yer alan illerden debisi. m 3 /gün ve üzerinde olan tesisler ile veri entegrasyonu sağlanan tesisler aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 1. Debisi. m 3 /gün ve üzerinde olan tesisler ĠLĠ TESĠSĠN ADI ATIK DEġARJ DEBĠSĠ m³ / gün Balıkesir BALIKESĠR BELEDĠYESĠ KENTSEL A.A.T. Balıkesir ENERJĠSA- BANDIRMA- Balıkesir KÜÇÜKKÖY BELEDĠYESĠ KENTSEL A.A.T- HAVZA 67.8 RLUK MARMARA K. EGE Balıkesir EDREMĠT BEL. BĠRLĠĞĠ KENTSEL A.A.T. 24. K. EGE Balıkesir ALTINOLUK. K. EGE BELEDĠYESĠ KENTSEL A.A.T Balıkesir BURHANĠYE 18. K. EGE BELEDĠYESĠ KENTSEL A.A.T Bursa BTSO O.S.B. A.A.T. 96. RLUK 19 Bursa DEMĠRTAġ O.S.B. A.A.T. 7. RLUK 19 SKKY. SEKTÖR TABLO NUMARASI Bursa ĠNEGÖL O.S.B. 5. RLUK Sulama Suyu Kriterleri Bursa S.S. YEġĠL ÇEVRE ARITMA TESĠSĠ ĠġLETME KOOP. 55. RLUK 19 Bursa BUSKĠ/DOĞU A.A.T 24. RLUK Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği EK-4 Tablo 1 Bursa BUSKĠ/BATI A.A.T 87.5 RLUK Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği EK-4 Tablo 1 VERĠ ENTEGRASYONU SAĞLANAN Bursa Bursa BUSKĠ/GEMLĠK ÖN ARITMA VE DERĠN DENĠZ DEġARJI BUSKĠ/KÜÇÜK KUMLA DERĠN DENĠZ DEġARJI 27. MARMARA MARMARA 22

24 23 RLUK HAVZASI KALİTESİ İZLEME RAPORU Kış Dönemi, 2 Bursa Bursa Bursa BUSKĠ/MUDANYA- GÜZELYALI ÖN ARITMA VE DERĠN DENĠZ DESARJI KARACABEY BELEDĠYESĠ A.A.T. TAT KONSERVE VE SAN. A.ġ. + SEK SÜT (MustafakemalpaĢa) 26. MARMARA 22. RLUK Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği EK-4 Tablo RLUK SKKY Teknik Usuller Tebliği 2. Sınıf Sulama Suyu Kriterleri - Bursa TAT KONSERVE VE SAN. A.ġ. KARACABEY FABRĠKASI 21.6 RLUK (Halihazırda Drenaj Kanalına DeĢarj Etmekte) Kütahya KÜTAHYA BELEDĠYESĠ A.A.T SAKARYA 21.4 Debisi. m 3 /gün ve üzerinde olan tesis sayısı Veri entegrasyonu sağlanan tesis sayısı Kütahya 1 1 Balıkesir 6 3 Bursa Veri entegrasyonu tamamlanana tesislerin atık su izlemeleri devam etmektedir. Anlık olarak, ph, sıcaklık, ÇözünmüĢ oksijen, iletkenlik, debi ve akıģ hızı ölçülmektedir.

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġ FAALĠYETLER POLĠTĠK VE YASAL DÜZENLEMELER Eylem Eylemin Adı Yapılan ÇalıĢmalar Ġlgili KuruluĢ N. 1 ÇölleĢme ile Mücadelenin

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr 693 İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr GİRİŞ İzmir Körfezi, Büyük Kanal Projesi yap m ndan önce kentteki h zl nüfus art ş na ve özellikle doğu

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ Misyonumuz: Dünya ve ülke ölçeğinde doğal tarihi ve kültürel değerlere sahip ancak kentleşme, turizm, tarım ve sanayi gibi kullanımların baskısı altındaki bölgelerde; bütünleşik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ

KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ 5.2. KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ (KKGAY) 5.2.1. PLANLAMA ALANI Kuzey Kentsel Gelişme Alt Yöresi, kuzeyde Yenişakran belediyesi, doğuda Manisa il sınırı, güneyde Menemen

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 / ANKARA 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 4 1 ADANA... 5 2 ADIYAMAN... 12 3 AFYONKARAHĠSAR... 19 4 AĞRI... 25 5 AMASYA... 30 6 ANKARA... 35 7 ANTALYA...

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı SAYI : B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/4343 29 NİSAN 2005 KONU : Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı DAĞITIM GENELGE (2005/ 5) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır.

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere 1980 li larda yaygın olarak ülkemizde kullanımına baģlanılan doğal gaz, baģta elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer kullanımlarda etkinliğini giderek artırarak günümüzde

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO BANDIRMA Bandırma, Güney Marmara da önemli bir yerleşim merkezi olması yanında, Limanı vasıtasıyla da bölgenin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bandırma nın, Balıkesir İlinde yaratılan toplam GSYİH

Detaylı

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ Yayın Tarihi: Ağustos, 2011 MARKA Yayınları Serisi Özet Bu proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

TR 83 Bölgesi El Sanatlarının Pazarlanması ve Satışı-Pazar Araştırması Raporu

TR 83 Bölgesi El Sanatlarının Pazarlanması ve Satışı-Pazar Araştırması Raporu TR 83 Bölgesi El Sanatlarının Pazarlanması ve Satışı-Pazar Araştırması Raporu www.yesilirmak.org.tr Ocak 2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı TeĢkilatı MüsteĢarlığı nın genel koordinasyonunda, Orta Karadeniz

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı