Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý."

Transkript

1 Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn tek çatý altýnda birleþmesi kararý alýndý. sayfa 3 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 406 YIL: 9 Perþembe, 6 Aralık k 2007 Fiyatý: Kasim seçim sonuçlarý Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Resmi seçim açýklamasýna göre 120 sandalyelik Kosova Parlamentosu oluþumunda Kosova Demokratik Partisinin (PDK) 37, Kosova Demokratik Birliðinin (LDK) 25, Yeni Kosova Ýttifaký (AKR) 13, Dardaniya Demokratik Birliði (LDD) 11 ve Kosova nýn Geleceðine ait Ýttifakýn (AAK) 10, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 3, PDAK 3, VAKAT koalisyonu 3, Kosova Eylem Partisi (SDA) 3, Birleþik Kosova Rom Partisi (PREBK) 1, GÝG Gora Vatandaþlar Ýnisiyatifi (GÝG) 1, IRDK 1 ile Sýrp siyasi oluþumlarýndan Kosova ve Metohiya Sýrp Demokratik nihayet açýklandý Kosova Merkez Seçim Komisyonu 17 Kasým seçimlerle ilgili nihai sonuçlarý Pazartesi günü açýkladý. Açýklanan sonuçlara göre KDTP yeni Kosova parlamentosunda Enis Kervan, Mahir Yaðcýlar ve Müffera Þinik ile temsil edilecek. Mamuşa da iptal edilen seçimler KDTP nin dördüncü milletvekili şansını suya düşürdü. Partisi (SDSKÝM) 3, SLB 3, SNSDKÝM 1, Sýrp Halk Partisi (SNS) 1, Sýrp Kosova Metohiya Partisi (SKMS) 1, SKMS 1 ve Yeni Demokrasi Partisi 1 milletvekili ile yer alacaðý açýklandý. KDTP, 3 milletvekili ile temsil edilecek Kosova da Türklerin tek partisi olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) de 3 milletvekili ile Kosova parlamentosunda yerini alacak. Parlamentoda, milletvekilleri Enis Kervan, Mahir Yaðcýlar ve Müfera Þinik Kosova Türk halkýný temsil edecek. 4 milletvekili çýkarmayý hedefleyen KDTP nin, Türklerin çoðunlukta yaþadýðý Mamuþa`da seçimlerin iptal edilmesi sonucu bu hedefi de suya düþmüþ oldu. Enis KERVAN Mahir YAĞCILAR Müfera ŞİNİK Troyka, son kez Priştine den geçti Temas Artý Gurubu Troyka sýnda Kosova müzakereleri ile ilgili fikir ayrýlýðý. Troyka nýn AB Temsilcisi Wolfgan Ýþinger ile ABD temsilcisi Frank Visner görüþme sürecinin raporun teslim edilmesi ile son bulacaðýný dile getirirken, Rus Temsilci Harçenko ise görüþmelerin devam edilmesi gerektiðini savundu. Kosova müzakerelerinin koordinasyonu için Temas Artý Gurubu çerçevesinde oluþturulan Troyka görüþme raporunu Birleþmiþ Milletler Genel Sekreterine sunmadan önce dün önce Belgrat ta sonra da Priþtine ye son birer ziyarette bulundular. Priþtine ziyareti çerçevesinde Troyka, Kosova Müzakere heyeti ile diðer üst düzey yetkililer ile bir araya geldi. Görüþmelerde Troyka üyeleri, 10 Aralýktan sonra BM Genel Sekreterine sunacaklarý raporun içeriði hakkýnda yetkilileri bilgilendirdiler. devamı sayfa 3 te KDTP ile PDK Prizren de Koalisyon ortağı PDK Prizren de ikinci koalisyon anlaşmasını KDTP ve diðer topluluk partileri ile imzaladý. KDTP adýna anlaþmayý baþkan Mahir Yaðcýlar imzaladý. Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren de yerel bazda Kosova Demokartik Partisi PDK ile kolaisyon anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile KDTP, cumartesi günü yapılacak olan belediye başkanlık seçiminde PDK nın Prizren Belediye Başkan Adayı Ramadan Muya yı destekleyecek. KDTP yanı sıra kolasiyon anlaşmasına PDK, Vakat Koalisyonu ve PREBK imza attı. Anlaþmayý KDTP adýna Mahir Yaðcýlar imzaladý. Ýmza töreninden sonra konuþan Kosova Demokratik Partisi Baþkan Yardýmcýsý Hajredin Kuçi, partisinin koalisyonun merkez düzeyde de yapýlmasý için hazýrlýðýný da belirtti. M a m u ş a Şubesi de PDK Prizren Belediye Başkan Adayı R a m a d a n Muya yı destekleme kararı aldığını duyurdu. İptal edilen seçimler Türkleri olumszuz etkiledi sayfa 4 te Cumartesi belediye başkanınızı seçmek için seçime çıkmayı unutmayın!

2 Fransa ve Ýtalya tam zamaný bekliyor Kosova nýn tek taraflý olarak baðýmsýzlýðýný ilan etmesi durumunda ülkelerin bununla ilgili renkleri de belli olmaya baþladý. Fransa ve Ýtalya, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan etme durumunda acele etmesini önerirken, Kosova nýn eninde sonunda baðýmsýz olacaðýný dile getirdiler. K o s o v a 2 Solana, Ban Ki Mun ile Kosova yı ele aldı Fransa Baþkaný Nikola Skarkozy, Ýtalya Baþbakaný Romano Prodi ile Nice kentinde bir araya geldi. Ýki ülke arasýnda iliþkilerin ana noktasýný oluþturan görüþmede Kosova sorunu da ele alýndý. Fransa Baþkaný Nikola Sarkozy görüþme ardýndan düzenlediði basýn toplantýsýnda Kosova sorununu da ele aldýklarýný söyledi. Sarkozy, Biz, Kosova nýn baðýmsýzlýðýndan yana olduðumuzu sürekli dile getiriyoruz. Ama biz baðýmsýzlýðýn gereken anda ilan edilmesinden yanayýz. Bu kimsenin gururu incinmeden yapýlmalýdýr. Bunu saðlamak için gerekirse birkaç hafta daha bekleyebiliriz. Fransa olarak 10 Aralýk saat 24 de kadar karar almamanýn en uygun olduðunu düþünüyoruz dedi. Fransa Cumhurbaþkaný Nikola Sarkozy Kosova nýn eninde sonunda baðýmsýz olacaðýný ifade ederken, Sýrplarýn yeni komþularýnýn olacaðýnýn farkýnda olmalarý gerekliliðine iþaret etti. Sarkozy, Herkesin Kosova konusunda ortak çalýþmalar yürütmesi gerekiyor. Biz süreçte Ruslarý küçümsemek istemiyoruz. Ama Avrupalýlar olarak süreçte beraber çalýþmak istediðimizi ifade etmek istiyorum dedi. Ýtalya Baþbakaný Romano Prodi de görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamasýnda Kosova nýn baðýmsýzlýðýndan yana olduklarýný dile getirirken, Kosova nýn baðýmsýzlýðýna hazýrlanmalýyýz. Bunun için hazýrlýklarý tamamlama vaktimiz geldi dedi. Merkel: Kosova Avrupa nýn önceliði olmalýdýr Almanya Baþbakaný Angela Merkel, Kosova sorununun Avrupa nýn geleceði için kilit taþý olduðunu söyledi. Sorunun çözümü için Avrupa Birliði nin daha fazla mesai harcamasý gerektiðini savunan Merkel, bütün Balkanlarýn geleceðinin birlik içinde olduðunu söyledi. Kosova statüsü için Temas Artý Gurubu arabuluculuðunda yürütülen görüþmelerin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýndan sonra gözler ABD ve AB yetkililerine çevrildi. Almanya Baþbakaný Angela Merkel, konu ile ilgili yaptýðý açýklamada sorunun Avrupa nýn sorunu olduðunu ifade ederken, bundan dolayý da sorunun çözümünde Avrupa Birliði ne büyük görev düþtüðünü söyledi. Birliðin geleceði için büyük önem taþýyan bu spesifik sorunun çözümü için daha fazla mesai harcanmasýnýn gerekliliðine dikkat çeken Merkel, sorunun çözümünün Avrupa nýn geleceði için kilit taþý olduðunu söyledi. Merkel, görüþme sürecinde taraflarýn aralarýnda anlaþmaya varmalarý için þanslarý olduðunu ama taraflarýn bunu deðerlendirmediðini söyledi. Görüþmelerde AB temsilcisi olarak görev yapan Wolfgan Ýþinger in çalýþmalarýndan övgüyle bahseden Merkel, Avrupa Birliði temsilcimiz, görüþmelerden bir sonuç alýnmasý için elinden gelen çabayý sarf etmiþtir. Çözüm için taraflara çeþitli önerilerde bulunmuþtur. Ama taraflarýn uzlaþmaz tutumu nedeniyle bir çözüm bulunamamýþtýr dedi. Bu süreçten sonra bütün uluslararasý topluma olduðu gibi Avrupa Birliði ne de büyük iþler düþtüðünü ifade eden Merkel, Avrupa nýn istikrarý için Kosova ya kýsa bir zaman içinde bir çözüm getirilmesinin gerekliliðine iþaret etti. Merkel, bütün Balkanlarýn birlik içinde yer almasý için bugüne kadar çeþitli çalýþmalarda bulunduklarýnýn altýný çizerken, bu tür çalýþmalarýn devam edeceðini de sözlerine ekledi. Solana, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Mun dan AB nin yeni yýldan önce UNMIK ten Kosova da misyonu devralması gerektiðini dile getirirken, Mun, bunun için BM Genel Konseyi çerçevesinde yeni bir karara ihtiyaç duyulduðunu söyledi. AB Ortak Dýþ Politika ve Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana, New York ta BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun ile bir araya geldi. Kosova sorunu ele alýnan görüþmede Ban Ki Mun, Kosova da AB misyonunun görev almasý için Kosova ile ilgili B planýný hayata geçirilmesi gerektiðine dikkat çektiði dile getirildiði bildirildi. Brüksel den görüþme ile ilgili yayýnlanan bildiride Kosova statüsünün belirlenmesinin kýsa bir zaman içinde olacaðýna dikkat çekilirken, çözümün Kosova ve Sýrbistan a Avrupa perspektifini açýlacaðýna vurgu yapýlýyor. Bildiride, Solana nýn görüþmede Kosova da UNMIK in yerini alacak AB misyonu yeni yýldan sonra göreve baþlanmasý gerektiðini dile getirdiði yer alýyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun ise Kosova da AB misyonunun göreve baþlanmasý ve KFOR birliklerinin Kosova da görevine devam etmesi için BM 1244 sayýlý karar uyarýnca yeni bir karar almasýný beklendiðine vurgu yapýlýyor. Bildiride ayrýca, Kosova da AB misyonu ve NATO güçlerinin görevini sürdürmesi için AB uluslararasý hukuk uzmanlarýnýn yaptýklarý araþtýrmalar ardýndan bunun yasal çerçevesinin tamamlandýðýný ve bu kararý Sýrbistan, Kosova, ABD ve Rusya kabul edilmesinin beklendiði iddia ediliyor. Bayan Clinton, ABD, baðýmsýzlýðý tanýmalýdýr Demokrat partinin ABD Baþkan adayý Hilary Clinton Washington da yaptýðý bir açýklamada ABD den Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmasý gerekliliðine iþaret etti. Hilary Clinton, Sürecin Moskova nýn tutumunu yüzünden baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý halinde Washington un Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan etmesi durumunda tanýmasý gerekir dedi. Kosova sorunun artýk çözülmesinin istikrar açýsýndan kaçýnýlmaz bir gereklilik olduðuna dikkat çeken Bayan Clinton, 10 Aralýkta Troyka yý oluþturan ABD, AB ve Rusya temsilcilerinin BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun a görüþmeler ile ilgili rapor sunacaklar. Rusya nýn bu güne dek tutumunu göz önünde bulundurursak taraflarýn aralarýnda bir anlaþmaya varacaklarýna inanmýyorum. Bu yüzden de sürecin daha çok uzatýlmasý kimsenin yararlýna olmayacaktýr dedi Priþtine baðýmsýzlýðýný ilan ettiði takdirde baðýmsýzlýðý sonuna kadar destekleyeceklerini belirten Hilary Clinton, Washington un yardýmý ile sürecin son bulacaðýný söyledi.

3 3 K o s o v a Güzel sözler Rüzgara tüküren, kendi yüzüne tükürür. (ÝTALYAN ATASÖZÜ) Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn tek çatý altýnda birleþmesi kararý alýndý. Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcisiyle Priþtine de yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn bir çatý altýnda toplanmasý konusu, ana gündemi oluþturdu. Sarnýç, toplantýda yaptýðý konuþmasýnda, Kosova daki sivil toplum kuruluþlarýndan beklentilerinin, çalýþmalarýný birlik ve beraberlik anlayýþý içerisinde sürdürmeleri olduðunu söyledi. Bu konuda önemli mesajlar veren Müsteþar Sarnýç, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilde birlik anlayýþýna sýký sýkýya baðlý kalarak, siyasete yapýcý katkýlarda bulunmalarýnýn son derece önemli olduðuna vurgu yaptý ve hiç kimsenin Türk topluluðunu zayýf düþürmeye hakký olmadýðýnýn altýný çizdi. Sürekli olarak diyalog ve eþgüdüm içerisinde hareket etmenin önemine iþaret eden Sarnýç, Kosova daki Türk sivil kuruluþlarý hakkýnda, Sizler, Kosova nýn yaþamýna zenginlik ve güç katmaktasýnýz. Etkinliklerinizle Kosova da barýþ ve istikrarýn idamesine büyük hizmet sunmaktasýnýz. Ayrýca Türkiye ile Kosova arasýndaki köklü tarihin, kültürel ve insani baðlarýn yaþatýlýp güçlendirilmesinde çok önemli bir köprü rolü oynamaktasýnýz. Kýsacasý Kosova daki Türk dernekleri, Türkiye ile Kosova arasýnda çok yönlü iliþkilerin geliþmesinde baþta gelen doðal lobi gücünü oluþturmaktadýr ifadelerini kullandý. emekli toplantýda dernek temsilcileri, tüm dernekleri içine alacak bir çatý kuruluþu önerisi konusunda görüþlerini beyan etti. Kosova da faaliyet gösteren 30 dan fazla Türk sivil toplum kuruluþu; kültür, sanat, eðitim, ekonomi, spor, insani yardým gibi alanlarda sürdürdükleri çalýþmalarla Türk kültürünün yaþatýlmasý, ayrýca Kosova da tüm topluklarla dostluk, kardeþlik ve iþbirliði anlayýþýnýn güçlenmesine katký sunuyor. Enis TABAK&Ercan KASAP Pak: AB, Kosova da misyonu üstlenmelidir Avrupa Parlamentosu Güneydoðu Avrupa sorumlusu Doris Pak Belgrat a yayýnlanan Veçernye Novosti gazetesine verdiði demeçte AB nin Kosova da yeni misyonu ile ilgili açýklamalarda bulundu. Kosova da AB nin misyonu için büyük gereksinme duyulduðuna dikkat çeken Pak, Kosova da misyonun deðiþmesi için BM Güvenlik Konseyi kararýna gereksinme olmadýðýný söyledi. Pak, Kosova bizim için amaç deðil, bir görevdir dedi. Kosova da BM 1244 sayýlý kararýn açýk olduðunu belirten Doris Pak, bu kararýn hiçbir yerinde AB nin Kosova da görev alamayacaðý ile ilgili hiçbir ibarenin bulunmadýðýný söyledi. BM bu kararýný bir defa sýnýrlanmasý gerektiðini belirten Pak, Kosova için artýk kaçýnýlmaz bir çözüm bulunmasý gerektiðini ifade etti. Sýrbistan ýn Kosova yý kaybetme üzüntüsünü anladýðýný belirten Pak, bu üzüntü ile yaþanamayacaðýný söyledi. Troyka, son kez Priştine den geçti Görüþme ardýndan Troyka üyeleri d ü z e n l e d i k l e r i basýn toplantýsýnda ziyaretlerini deðerlendirdiler. Troyka nýn Avrupa Birliði temsilcisi Wolfgan Ýþinger, sorunun çözümü için var olan bütün taþlarýn yerinden oynatmalarýna raðmen bir sonuca varýlamadýðýný söyledi. Bütün olumsuzluklara raðmen Kosova sorunun çözümü konusunda verdikleri sözü yerine getireceklerini ifade eden Ýþinger, Kosova ya her halükarda bir çözümün bulunacaðýnýn dile getirdi. Raporun Birleþmiþ Milletler Genel Sekreterine sunulmasý ile sürecin son bulacaðýnýn altýný çizen Ýþinger, Troyka tarafýndan hazýrlanacak olan raporda sadece görüþmelerin deðerlendirmesinin yer alacaðýný ifade ederken, çözüm ile ilgili bir öneride bulunmayacaklarýný söyledi. Amerika Birleþik Devletleri Troyka Temsilcisi Frank Visner, Troyka bu süreç içinde bir çözüm bulunmasý için elinden gelen çabayý sarf etmesine raðmen taraflarý ortak bir noktada buluþturmadýklarýnýn söyledi. Visner, raporda yer alacak maddeler hakkýnda bilgi vermekten kaçýnýrken, Troyka nýn bu raporu gereken mercilere sunmasýnýn ardýndan misyonunu tamamlayacaðýný söyledi. Troyka nýn Rus Temsilcisi Aleksandar Harçenko, taraflarýn aralarýnda anlaþma için bir boþluk olduðuna dikkat çekerken, bu boþluðun tekrar görüþmeler ile doldurulmasý gerektiðini söyledi. Kosova ve Müzakere Heyeti Baþkaný Fatmir Seydiu, görüþmede Troyka üyelerine Priþtine açýsýndan görüþmelerin tamamlandýðýný ve sürecin uzatýlmasý gibi bir olasýlýða artýk ihtiyaç duyulmadýðýný ifade ettiðini söyledi. Troyka nýn hazýrlayacaðý raporda Ahtisaari çözüm öneri paketine yer verilmesi gerekliliðine iþaret ederken, en iyi çözüm yolunun bu öneri çerçevesinde olduðunun söyledi. Seydiu, görüþmeler sürecinde Priþtine nin yapýcý rol oynamaya özen gösterdiðini ama bunun baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþ olmasýndan büyük üzüntü duyduðunu söyledi.

4 İptal edilen seçimler Türkleri olumszuz etkiledi Kosova Seçim Ýtiraz Komisyonu 17 Kasýmda düzenlenen seçimlerle ilgili yapýlan itirazlarý göz önünde bulundurarak 31 seçim yerinde seçimlerin iptal etme kararý aldý. Kosovalı Türkleri olumsuz etkilediği bir gerçek. İptal edilen yerlerden biri de Kosova Türklerinin ilk pilot belediyesi Mamuşa ile Priştine de Türklerin yoğun olarak yaşadığı iki birim bulunuyor. Ýtiraz komisyonu tarafýndan yapýlan açýklamada siyasi özneler tarafýndan yapýlan itiraz ve oy pusulalarýn sayýmýnda yolsuzluklarýn tespit edildiðini duyurdu. Kosova Seçim Ýtiraz Komisyonu 47 seçim merkezi ile yapýlan deðerlendirme sýrasýnda 31 seçim yerinde seçimleri iptal kararý aldý. Kosova Seçim Ýtiraz Komisyonu Yakova (Bistrajin, Yukarý Novosel ve Doblibare), Glogovaç (Trstenik ve Bayiçe), Prizren (Mamuþa) ve Viti (Pojaran ve Yukarý Slatina) seçim merkezlerinde seçimleri iptal etti. Ýtiraz komisyonu ayrýca Yakova (Lipovec), Priþtine (Tavuk Bahçe ve Güneþ Tepesi) ve Maliþevo seçim yerlerinde seçimleri iptal etme kararý aldý. Kosova Merkezi Seçim komisyonu Cuma akþamý ayrýca posta ile oy kullanýlan oydan 3150 iptal ettiðini duyurdu. Resmi olmayan bir açýklamaya göre posta ile kullanýlan oylarýn büyük bir kýsmý Kazakistan dan geldiði iddia edildi. Mamuþa da seçimler iptal Kosova Seçim Ýtiraz komisyonu Kosovalý Türklerin yoðun olarak yaþadýðý Mamuþa pilot belediyesindeki seçimleri de iptal etti. Mamuþa da oylarýn iptal edilmesi KDTP nin oylarýný da etkiledi. Kosova Parlamentosu nda 4 ncü milletvekilini kovalayan KDTP, iptal kararýndan sonra bu olasýlýkta suya düþmüþ oldu. Bunun yanı sıra Mamuşa oylarının iptal edilmesi KDTP nin Prizren Belediyesindeki konumu ile belediye meclis üyeliklerini de olumsuz etki edeceği kesin. Priştineli Türkler de etkilendi İptal kararından Priştine Türk halkı da zarar gördü. Merkez Seçim Komisyonunun iptal ettiği seçim birimleri arasında Prştine'nin Tauk Bahçe, Güneş Tepe-Spor Merkezi' nde bir birim ve Güneş Tepe-Nazmi Gafur, ilkokulu seçim biriminde bulunmaktadır. Söz konusu seçim birimlerindeki seçim neticelerinin iptali Priştine Türkleri açısından büyük bir kayıbı oluşturmaktadır.özellikle Tauk Bahçe seçim birimi, Priştine Türklerinin en yoğun yaşadığı semtleri içine almaktadır. Durumun rakamlara tercümesi yapılınca, KDTP'nin, yakın 371 oyunun hebaya gittiği anlamı ortaya çıkmaktadır. İptal kararından önce, güvenilir kaynaklardan alınan haberlere göre KDTP'nin Priştine kapsamında çıkardığı oy sayısı 980 olarak bilinmekteydi. İptal kararının ardından pazartesi günü Merkez Seçim Komisyonu'nun yayımladığı; resmi bilgiler çerçevesinde (belediye düzeyindeki seçim neticeleri resmen açıklanmamış olmamasına rağmen, bildirilen neticelerden Priştine' de KDTP' nin 609 oy çıkardığı anlaşıldı. Bu, KDTP' nin ve bu arada Türk halkının büyük bir zarar gördüğünün bir kanıtıdır Şöyle ki, 980 oy karşılığı olarak Belediye Meclisi' nde 2 belediye meclis üyesi çıkarmayı; hak eden Priştine Türk topluluğu,öyle görünüyor ki, sadece bir aza ile memnun kalmaya zorunlu kalacaktır. K o s o v a 4 Ýlk koalisyon yerel bazda Kosova Demokratik Partisi PDK ile Yeni Kosova Ýttifaký AKR arasýnda yerel seçimlerde koalisyon anlaþmasý imzalandý. Parti yetkilileri, bu koalisyonun yerel ile sýnýrlý kalmayacaðý ve koalisyonun hükümetin kurulmasýnda da sürebileceðini dile getirdiler. 17 Kasým seçimleri sonrasýnda ilk koalisyon anlaþmasý Kosova Demokratik Partisi PDK ile Yeni Kosova Ýttifaký AKR arasýnda imzalandý. Bu anlaþma yerel seçimlerle ilgili imzalanýrken, her iki parti lideri de bu anlaþmanýn hükümetin kurulmasýnda da devam edebileceðinin sinyallerini verdiler. Ýmza töreninde bir konuþma yapan Kosova Demokratik Partisi Baþkan Yardýmcýsý ve Priþtine Belediye Baþkan Adayý Fatmir Limay, Biz Yeni Kosova Ýttifaký partisi ile Priþtine belediye Baþkanlýðý ile ilgili yaptýðýmýz görüþmeler neticesinde her iki partinin de ortak noktalarýnýn bulunduðuna þahit olduk ve bu koalisyon anlaþmasýnýn bütün yerel seçimleri kapsamasý konusunda bir anlaþmaya varmýþ bulunuyoruz. Bu anlaþmanýn genele yani merkez hükümete de taþýnmasý için baþkanlarýmýz arasýnda görüþmeler sürecektir. AKR dýþýnda kimi bazý diðer partilerle de görüþmelerde bulunuyoruz ama þu an için diðer partilerle imzalanan bir anlaþma bulunmamaktadýr. Belediye Baþkanlýðý için önümüzdeki hafta yapýlacak olan seçimlerde PDK AKR ve diðer bazý partilerin adayý olarak seçimlerde yarýþacaðým dedi. Yeni Kosova Ýttifaký Partisi Priþtine Belediye Baþkan Adayý Ýbrahim Makoli, imza töreninde Marnak tan þiddetten kaçýnýn çaðrýsý KFOR Komutaný Fransýz General Havier Bot de Marnak, 10 Aralýktan sonra Kosova da olasý þiddet olaylarýnda güvenlik ve asayiþi korumanýn zor olacaðýný ancak emrinde olan 16 bin askere güvendiðini söyledi. General Marnak, gerektiði takdirde NATO nun takviye güç göndermeye hazýr olduðunu belirtirken uluslar arasý toplumdan statü çözümü sürecine açýklýk getirmesini istediðini söyledi. Marnak, Kosova da Sýrplarýn yaþadýðý bölgelerde Sýrbistan ýn idari mevcudiyetini artýrdýðýný ve paralel yönetim kurma çabasýnýn gözlendiðini de vurguladý. Marnak, yetkilerin UNMIK ten AB ye geçmesi sürecinde polis kuvvetlerinin devir teslimi sýrasýnda vakumun oluþmasýndan endiþe ettiðini Kosova Polis Teþkilatý nýn bu sürece henüz hazýrlanmadýðýný belirtti. yaptýðý açýklamada kendileri ile ortak noktalarý bulunan Kosova Demokratik Partisi ile yerel bazda bir koalisyon yapma kararý aldýklarýný söyledi. Bu koalisyonun merkezi düzeye de taþýnabilme ihtimalinin olduðuna dikkat çeken Makoli, bu konuda son kararý parti baþkanlarýnýn vereceðini söyledi. Prizren de PDK ile AKR ortak Kosova Demokratik Partisi PDK ile Yeni Kosova Ýttifaký AKR arasýnda Salý günü koalisyon anlaþmasý imzalandý. Ýmza töreni Kosova Demokratik Partisi PDK Prizren þubesi baþkaný Zafir Beriþa ve Yeni Kosova Ýttifaký AKR Prizren þubesi baþkaný Haci Ferati nin anmlaþmayý imzalamalarýyla gerçekleþti. Yüksel POMAK KFOR Komutaný Fransýz General Havier Bot de Marnak, Kosova da þiddet olaylarýn olagelmesi ihtimaline iþaret etti. General Marnak, asayiþi saðlamak için emrinde bulunan 16 bin askere güvendiðini söyledi. Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Genel Yayın Yönetmeni: Esin MUZBEG Sayý:406 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Yazı İşleri Müdürü: Sencar KARAMUÇO Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Muhabirler Koordinatörü: Enis TABAK Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 Eski Kosova Baþbakaný Ramuþ Haradinay ve iki arkadaþýnýn davasýnda sona yaklaþýldý. Haradinay ýn avukatlarýnýn savunma ile ilgili hiçbir tanýðýn ifadesine baþvurmayacak olmasý dava sürecini kýsalttý. Avukatlar bu kararý müvekkillerinin suçsuz olduðuna inandýklarý için aldýklarýný dile getirdiler. K o s o v a Haradinay davasýnda sona doðru Lahey Savaþ Suçlularý mahkemesi çerçevesinde Kosova eski Baþbakaný Ramuþ Haradinay ve iki savaþ arkadaþý Ýdriz Balay ve Lahi Bramimay davasý sürüyor. Lahey Savaþ Suçlularý Mahkemesi tanýklarý dinledi. Haradinay ýn avukatlarýnýn savunma ile ilgili hiçbir tanýklarý olmadýðýný açýkladý ve davanýn son aþamasýna geçilmesi talebinde bulundular. 120 gün süren dava sürecinde yalýnýz savcý tanýklarýn ifadesine baþ vururken savunma tarafý hiçbir þahidin ifadesine baþvurmadý. Lahey savcýsý, dava çerçevesinde Dukagin bölge komutanlarýndan 80 e yakýnýný sorguladý. Savunma tarafý ise Ramuþ Haradinay ve arkadaþlarýnýn masum olduklarýna inanarak dava çerçevesinde hiçbir tanýðýn ifadesine baþvurmadý. Uluslararasý yargýç Alfons Ori, savcý ve avukatlarýn yapacaklarý son savunmalar hakkýnda bir bildiri yayýnladý. Bildiriye göre, savcý ve savunma yapan avukatlarýn 21, 22 ve 23 Ocakta savunma yapacaklarýný, 14 Ocak a dek 60 bin kelimeden fazla olmayan bir savunma dosyasýnýn sunacaðýnýn bilgisi veriliyor. Bu karara göre savcýya üç saat, savunmaya ise dört buçuk saat konuþma süresi veriliyor. Savcý ayrýca karþý delilleri ortaya atmak için bir saat, savunmaya ise bir buçuk saat zaman tanýlýyor. Bundan sonra yargýç, yargý üyeleri ile karar almak için toplanacak ve yapýlan analizler sonrasýnda karar alýnacak. UÇK Dukagin bölgesi üç askeri yetkilisine insanlýða aykýrý ve sivil yasalarýn çiðnendiði gerekçesi ile 5 Mayýs 2005 te dava açýlmýþtý. Makedonya, Kosova nýn baðýmsýzlýk sürecinde temkinli Makedonya Cumhurbaþkaný, Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan etmesi durumunda Makedonya olarak tanýma konusunda acele etmeyeceklerini belirtirken, tanýma konusunda AB ve NATO nun adýmlarýný takip edeceklerini söyledi. Baþkan Fatmir Seydiu resmi bir ziyaret için Makedonya ziyaretinde bulundu. Ziyareti sýrasýnda Baþkan Seydiu, Makedonya Cumhurbaþkaný Branko Crvenkovski, Makedonya Baþbakaný, Meclis Baþkaný, Arnavut siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi. Görüþme ardýndan gazetecilere açýklamada bulunan Makedonya Cumhurbaþkaný Branko Crvenkovski, Makedonya nýn ilk etapta Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmayacaðýný belirtirken, ülkesinin AB ve NATO nun atacaðý adýmlarý takip edeceðini söyledi. Crvenkovski, Makedonya, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyan ilk ülke olmayacak. Biz ilk olarak BM kararýný o olmaz ise AB ve NATO tarafýndan alýnacak adýmlarý izleyeceðiz dedi. Makedonya Cumhurbaþkaný Branko Crvenkovski, BM Kosova Özel temsilcisi Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrlanan Kosova paket önerisini de desteklediklerini söyledi. Görüþme ardýndan gazetecilere açýklamada bulunan Baþkan Seydiu, Washington ve Brüksel koordinasyonu ile kýsa bir zaman içinde Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan edeceklerini söyledi. Seydiu Sýrbistan ýn olumsuz tavrýna son vermek için Kosova sorununun baðýmsýzlýkla çözülmesi çok önemlidir. Bu yönde de Makedonya kurumlarýnýn desteðini bekliyoruz dedi. Baþkan Seydiu baðýmsýzlýðýnýn ne zaman ilan edileceði ile ilgili kesin bir tarih vermekten kaçýnýrken, Kosova için baðýmsýzlýk dýþýnda bir çözüm yoktur. Troyka tarafýndan sunulacak rapor ardýndan yeni geliþmeler olacaðý farkýndayýz. Ama bizim için yeni bir gelecek için destek gerekiyor dedi. Seydiu, Memduh Thaçi ile görüþtü Baþkan Fatmir Seydiu, Makedonya koalisyon hükümeti üyesi ve Arnavut Demokrat partisi baþkaný Menduh Thaçi ile bir araya geldi. Menduh Thaçi, Fatmir Seydiu nun Makedonya ya gerçekleþtirdiði ziyarette verdiði önemi, tarihi bir olay olarak deðerlendirdi. Thaçi, Makedonya Baþkaný Branko Crvenkovski, Kosova Baþkanýný ilk defa Sýrbistan yetkililerinin karþýlandýðý gibi resmi olarak karþýladý. Kosova ve Sýrbistan iyi komþu olacaklar dedi. Seydiu ayrýca muhalefette bulunan Sosyal demokrat temsilcileri ile de bir araya geldi. Sosyal demokrat yetkilileri, Troyka nýn Makedonya çýkarlarýný da göz önünde bulunduracak bir çözüm bulacaklarýna inandýklarýný söylediler. Kosova gündemi PDK + AKR + Topluluklar = HÜKÜMET Ýki haftayý aþkýn bir süreden beri açýklanmasýný beklediðimiz seçim sonuçlarý en sonunda açýklandý. Açýklanan sonuçlar ile Kosova Demokratik Partisi nin de zaferi tescil edilmiþ oldu. Yani merkezi hükümetin kurtulmasý için bir engel daha aþýlýþ oldu. Seçim sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra otomatikman gözler Kosova nýn kaderini çizecek olan Kosova Demokratik Partisi ve baþkaný Haþim Thaçi ye çevrilmiþ oldu. Thaçi hükümeti kiminle kuracaklarý ile ilgili bilgi vermezken Kosova için en iyi hükümetin kurulacaðýný söylemekle yetindi. Bu noktada þimdi PDK seçimlerden birinci parti çýkmasýna raðmen þu anda kazanmýþ olduðu 37 milletvekili ile hükümeti kurmasýna yetmiyor. Bu da ister istemez PDK yý koalisyon veya koalisyonlara itecektir. Þu anda hükümetin kurulmasý konusunda en görünürdeki koalisyon PDK ile Yani Kosova Ýttifaký AKR arasýnda olabileceðini söyleyebiliriz. Çünkü hafta içinde her iki parti de yerel seçimlerle ilgili bir koalisyon anlaþmasýný imzalamasý bu tezimizi güçlendirir nitelikte. AKR dýþýnda diðer Arnavut partileri ile bir koalisyon yapmasý zor bir ihtimal olarak karþýmýzda duruyor. Çünkü, PDK nýn LDK ile birkaç yýldan beri süren husumeti, AAK ile ise savaþ sonrasý yaþanan fikir ayrýlýðý PDK ya koalisyon konusunda tek çare olarak AKR yi býrakýyor. Ama PDK ile AKR nýn olasý yapacaðý koalisyon hükümetin kurulmasý için yeterli deðil. Her iki partinin toplam sandalye sayýsý 50 ye tekabül ediyor. Ama hükümetin kurulmasý için 61 oya ihtiyaç duyulduðu göz önünde alýndýðýnda koalisyon hükümetine kimi bazý diðer partilerin de destek vermesi gerekecektir. Bu noktada da PDK ile AKR nin imdadýna topluluk partileri yetiþecektir. PDK, Türkler, Boþnak, Goralý, Mýsýrlý ve kontenjan çerçevesinde bir bakanlýktan yararlanacak olan Sýrp partisinin desteði ile hükümeti kuracaktýr. Bu koalisyon ile PDK bir taþla iki kuþ vurmuþ olacaktýr. Bir taraftan hükümeti kurup muhalefetten iktidara geçerken, diðer taraftan da uluslararasý toplumun da sürekli vurgu yaptýðý çok uluslu Kosova ya hizmet etmiþ olacaktýr. Bu hareket Avrupa tarafýndan takdir edilmesiyle birlikte Kosova nýn demokratikleþme yolundaki önemli bir adýmý olarak görülebilir. Bu arada koalisyona LDK dan ayrýlan baþkanlýðýný Necat Daci nin yaptýðý LDD nýn da dahil edilebileceðini eklemek gerekir. *** Kosova nýn nihai statüsü ile ilgili önemli bir virajýn arifesinde bulunuyoruz. Çünkü Pazartesi günü Kosova müzakereleri ile ilgili taraflara aralarýnda bir analaþmaya varmalarý için tanýnan ek süre doluyor. Þimdi süreç Troyka nýn görüþmeleri ile ilgili Temas Artý Gurubu ile BM ye sunacaðý rapor ile hareketlenecek. Raporun BM ye sunulmasý ile süreç tekrar Güvenlik Konseyi gündemine gelecektir. Ama gündemin konseye taþýmasý ve Rusya nýn Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili kararý veto edeceðini düþündüðümüz zaman BM çatýsý altýnda Kosova ya bir çözüm bulunamayacaðýný söyleyebiliriz. Bundan sonra da Kosova nýn kaderi Kosovalý liderlerin ve batýlý ülkelerin elerinde olacaktýr. *** Sencar Karamuço Cumartesi günü belediye başkalığı için ikinci tur seçimi yapılacaktır. Herkesin en doğal hakkınız olan seçme hakkınızı oy vererek kullanmaya davet ediyorum. Çıkın ve Prizren i yönetmesini istediğinize oyunuzu verin diyorum.

6 Fevzi Karamuço Yolunu bulamayan gemi 120 gün önce yola çýkan gemi yolculuðunu tamamladý. Uzun ve yorucu geçen bu yolculukta gemiye üç kiþi kaptanlýk yaptý yapmasýna da gemi uzun ve yorucu yolculuðunun hiçbir baþarý elde edemeden yolculuðunu noktalandý. Üçlü 120 gün içinde taraflarýn aralarýnda bir anlaþmaya varmalarý için yardýmda bulunmaya çalýþtý. Üçlü taraflarý anlaþma masasýna getirdi ama taraflarýn bir anlaþma imzalamasýna etki edemediler. Bu süreç içindet taraflar 120 gün içinde beþ defa birebir bir araya gelerek farklý tutumlar savunduklarýndan dolayý bir anlaþmaya varamadýlar. Üçlü taraflar arasýnda arabuluculuk yapmaya baþladýklarý ilk gününden, bu yolculuðun baþarýsýzlýkla sonuçlanacaðýnýn farkýndaydýlar. Temas Artý Gurubu, Rusya nýn baskýsýnda kalarak, görüþmelerin anlaþmaya dek sürmesini deðil 120 gün uzatýlmasý kabul etti. 120 günlük bir süre taraflar arasýnda anlaþmaya varmalarý için yetmedi. Bunu Viyana da ki önceki görüþmelerde de tanýk olduk. Viyana da Priþtine ile Belgrad arasýnda 16 ay süren görüþmelerde iki kýyýyý birleþtirecek bir köprünün inþasýnýn çok zor olacaðýnýn farkýna vardýk. Yine de köprünün inþaatý için giriþimler sürdürülecektir. Ama iki taraf arasýnda 16 ay süren görüþmelerden sonra yeni yapýlacak olan görüþmelerin baþarýsýz sonuçlanacaðý taraflarýn tutumundan beliydi. Viyana görüþmelerinde batmakta olan geminin kurtalýlacaðý ile ilgili ümitler yeþermiþti. Ama batmakta olan bir gemiyi 120 gün içinde kurtarmak da zor bir iþe tekabül etmektedir. Süreçte geminin dümenini kontrol eden kaptana göre gemi ya batýya yada doðuya doðru yol alýyordu. Üçlü komutasýndaki vapur 120 gün süren yolculuk sýrasýnda Belgrad ve Priþtine limanlarýna son defa demir attý. Farklý görüþlerle bu vapuru yöneten üçlü kaptanlar taraflara hazýrlayacaklarý rapor hakkýnda bilgi verdiler. Kaptanlarýn müzakereler ile ilgili farklý telden çalýmlarý gözlerden kaçmadý. ABD ve AB kaptanlarý Marthi Ahtisari nin planýný desteklerken, Rus kaptan ise bu plana karþý gelerek görüþmelerin uzatýlmasýný savunuyor. Þimdi Üçlü tarafýndan görüþmeler ile ilgili rapor BM Genel Sekretere sunulacak. Ama Üçlü nün raporunda nelerin yer alacaðý önemlidir. 120 gün süren görüþmelerin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý ister istemez rapora da yansýyacaktýr. Þimdi yük Kosovalýlara yüklenmiþ bulunuyor. Kosovalýlarýn geminin kontrolünü alma zamaný geldi. Ýlk defa Kosovalýlar gemiyi bakarak þimdi ise onlar kendi gemilerini yönetme fýrsatý geldi. Bu sorunun çözülmemesi ister istemez hem bölgeye hem de Avrupa ya olumsuz etki etmeye devam edecektir. Çünkü Avrupa nýn göbeðinde sürecek olan bu sorunun en kýsa bir zaman içinde çözüme kavuþturulmasý herkesin çýkarýna denk düþmektedir. Bakalým Baðýmsýzlýk gemisi ne zaman Kosova limanýna demir atacak. K o s o v a 6 Schefer: Kosova da Þiddet olaylarýna yer yok Kosova müzakereleri için tanýna ek sürecin sonuna ve sorunun çözümü konusunda taraflar arasýnda hala bir sonuç bulunmamýþ olmasý ve paramiliter guruplarýn Kosova da þiddet olaylarýný körükleyeceði yorumlarýna cevap NATO Genel Sekreterinden geldi. Kosova da istikrarsýzlýða yer býrakmayacaklarýný açýkça ifade eden Schefer, Kosova yý istikrarsýzlýða sevk etmeye çalýþanlarýn karþýsýnda KFOR u bulacaðýnýn söyledi. NATO Genel Sekreteri Jap Hop de Schefer bir günlük Kosova ziyaretinde bulundu. Kosova yetkilileri ile yaptýðý görüþmede liderlerden ölçülü ve sorumlu olmalarý talebinde bulunan Schefer, ziyareti esnasýnda Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, Kosova Müzakere heyetti üyeleri, KFOR Komutaný General Kvasiye de Marnak, Kosova seçimlerini kazanan ve Kosova nýn yeni baþbakaný olmasý beklenen PDK Baþkaný Haþim Thaçi ve Kosova da yaþayan topluluklar temsilcileri ile bir araya geldi. Görüþmelerinde Kosova nýn önemli bir dönemden geçtiðine dikkat çeken Schefer, bu dönemde herkesi yapýcý olmaya davet etti. Kosova liderleri ile yaptýðý görüþmeleri olumlu olarak deðerlendiren Schefer, Görüþmelerde olabilecek her tür senaryonun önemli olabileceðine dikkat çektim. Onlardan ölçülü ve sorumlu olmalarý istemimde bulundum. Herkesin yanlýþ düþüncelerden kendisini kurtarmasýný ve çalýþmalarýný özveri içinde yürütmelerini istedim dedi. NATO güçlerinin Kosova da görevini 1244 sayýlý karara göre sürdüreceklerini ifade eden Schefer, bu görevin BM nin yeni bir karar alýncaya dek sürdüreceðini söyledi. Kosova süreci ile ilgili görüþmelerin sürdüðünü belirten Schefer, Kosova ya sonra deðil de þimdi bir çözümün bulunmasý gerektiðini söyledi. ABD - KFOR güçlerinin Kosova nýn kuzeyine konuþlanmasýna deðinen Schefer, KFOR komutanlarýnýn askerlerinin nereye konuþlanacaðý ile ilgili serbest olduðunu ve onlarý desteklediklerini söyledi. NATO Genel Sekreteri, Kosova liderlerine KFOR askerleri tarafýndan þiddet olaylarýna izin verilmeyeceði mesajý verdiðini söyledi. Schefer, Kosova için büyük önem taþýyan bir dönemde þiddet olaylarý kimseye bir getiri getirmeyeceðinin farkýna varmasý gerekiyor. Bu doðrultuda KFOR, UNMIK ve Kosova Polis Birliklerinin sýký iþbirliðinde bulunacaktýr. Þiddet hiçbir zaman sorunlarýn çözümünde çözüm olmamýþtýr. Bunu deneyecek olanlar da yanýlacaklarýnýn farkýna varacaktýr dedi. Kosova da KFOR birliklerinin vatandaþlarýn güvenliðini saðlama görevinde bulunduðunu belirten Schefer, istikrarsýn saðlanmasý için gerektiði takdirde Kosova da asker sayýsýný artýrabileceklerini söyledi. Schefer, General Marnak ýn yönetimi altýnda istikrarý saðlamasý için yeteri sayýda askeri mevcuttur. Gerekli görüldüðü takdirde asker sayýsýný artýrabiliriz. KFOR güçlerine güvenim sonsuzdur. Onlar bu güne dek yürüttükleri baþarýlý çalýþmalarý ileride de baþarýyla sürdüreceklerine inanýyorum dedi. Kosova sürecinin sonuna gelindiðini ifade eden Schefer, NATO nun Troyka çalýþmalarýný sonuna dek destekleyeceðini söyledi. Schefer, KFOR Komutaný ile görüþtü NATO Genel Sekreteri Schefer, KFOR Komutaný General Kvasiye de Marnak ile yaptýðý görüþmede Kosova da güvenlik durum hakkýnda bilgi aldý. Görüþme sonrasýnda ABD ye baðlý KFOR askerlerinin Leposaviç yakýnlýðýnda Nothing Hill askeri kampýnda yerleþmeleri sorusuna KFOR Komutaný General Kvasiye de Marnak, Bu adým askerlerin sýralý rotasyondan mada baþka bir þey deðil. Leposaviç teki Nothing Hil askeri kampýnda bir rotasyon var. Kuzeyde bir askeri tatbikata bulunan Alman askerleri geçen hafta güneyde ayný görevde bulundular dedi. Vuçiniç: Kosova, Karadað ýn güvenliðini tehdit etmiyor Karadað Savunma Bakaný Boro Vuçiniç, Karadað Parlamentosu güvenlik, savunma ve Avrupa entegrasyon konseyinde yaptýðý konuþmasýnda Kosova da durumun Karadað ýn güvenliðini tehdit etmediðinin altýný çizerken, mülteci sorununun Karadað da sorun yaratabileceðine dikkat çekti. Kosova statüsünün belirlenmesinin Karadað için hassas bir noktaya tekabül ettiðini ifade eden Karadað Savunma Bakaný Vuçiniç, Kosova da geliþmeleri özenle takip ettiklerini söyledi. Kosova sorununun belirlenmesi gerekliliðine iþaret eden Vuçiniç, Karadað ýn Kosova statüsünün adil bir çözümle sonuçlanmasý için elinden gelen yardýmý sunmaya hazýr olduðunu belirtti. Bakan Vuçiniç, Kosova sorununun belirlenmesi çok hassas bir konudur. Bu sorunun çözümünde yapacaðýmýz en büyük katkýlardan biri kuþkusuz ki orda iç istikrarý saðlamaktýr dedi. Vuçiniç, Kosova da görevde bulunan uluslararasý güçler ile iþbirliðin devam edilmesi gerekliliðine iþaret ederken, Karadað ile bu iliþkinin memnun edici bir seviyede olduðunu söyledi.

7 7 K o s o v a Kosova da herkese güvenlik konferansý yapýldý Avusturya nınbaþkenti Viyana da Kosova da herkese güvenlik konulu bir konferans düzenlendi. Kosova da yaþayan topluluklarýn güvenliðini saðlamak ana konusu oluþturan toplantýda konuþan Avusturya Dýþiþleri Bakaný Ursula Plasnik, Kosova nýn çoðunluðunu oluþturan halkýn, topluluklarýný güvenliðini saðlamakta temel sorumluluk alanýdýr. Bunu Kosovalý Arnavutlar dikkate alarak bu yönde çalýþmalarýný sürdürmeleri gerekmektedir. Kosova nýn geleceði bir bakýma hepimizin olgunluk sýnavýdýr dedi. AB nin Kosova da misyonu üstlenmesi gerekliliðine iþaret eden Ursula Plasnik, BM 1244 sayýlý kararý NATO ve AGÝT için yasal çerçeve saðlamasýnýn yanýnda AB nin Kosova da misyonunu sürdürmesi için de yasal çerçeve saðlýyor. Kosova da statünün belirlenmesinin ardýndan uluslararasý toplumun Kosova da yapacaðý görev Kosova da topluluklarý özellikle de Sýrplarýn güvenliðini saðlamaktýr. Uluslararasý toplumun Kosova da görevini sürdürmeye karþý olanlar, Kosovalý Sýrplarýn çýkarlarýna karþý olanlardýr dedi. Kosovalýlar uluslararasý toplumun esas görevinin topluluklarýn güvenliðini saðlama olmasý gerektiðini ifade eden Plasnik, uluslararasý toplumun bu konuda engelleme deðil yardýmda bulunma görevi düþtüðünü söyledi. Plasnik konuþmasýnýn devamýnda Kosova nýn yalýnýz Belgrat ve Priþtine nin deðil ayný zamanda uluslararasý toplumun olgunluk sýnavý olduðunu söyledi. Plasnik, Kosova da yaþayan Sýrplarýn halen güvenlik güçleri ile hareket edemiyor olmasý büyük bir ayýba tekabül etmektedir. Buna karþýn tüm vatandaþlar serbest bir þekilde hareket etmelidir dedi. Koþtuniça, Kosova da AB misyonuna karþý Sýrbistan Baþbakaný konu ile ilgili yaptýðý açýklamada BM Güvenlik Konseyi kararý olmadan Kosova ya AB misyonunu göndermeye karþý olduklarýný ifade ederken, Sýrbistan, BM Güvenlik Konseyi, BM Beyannamesi ve Sýrbistan anayasasý uyarýnca, bölgede istikrarýn saðlanmasý yani adil bir çözümün bulunmasý için elinden geleni yapacaktýr. Aslýnda Kosova da UNMIK yerine AB misyonunun konuþlanmasý BM 1244 sayýlý karara aykýrý olduðunu da açýkça ifade etmek istiyorum dedi. Bölgede istikrarýn saðlanmasýnýn ABD nin takýnacaðý tutuma baðlý olduðunu belirten Koþtuniça, ABD nin BM 1244 sayýlý kararý saygýlý olup olmayacaðý istikrarý yakýndan ilgilendirdiðini söyledi. Koþtuniça, ABD, Sýrbistan ýn egemenliðini ve toprak bütünlüðünü, ayný zamanda Kosovalýlara bir özerklik tanýyan BM 1244 sayýlý kararý saygýlý olursa o zaman Kosova statüsü için uzlaþma saðlanabilir dedi. ABD nin Kosova da barýþýn saðlanmasýnda tüm Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuniça, BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun ve AB Ortak Siyaset ve Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana nýn AB misyonunu Kosova ya BM Güvenlik konseyi kararý olmadan gönderilebileceði açýklamasýný tepki ile karþýladý. sorumluluðu üstlendiðini belirten Koþtuniça, Balkanlarda barýþ ve istikrarýn siyasi ve hukuki þiddetle saðlanamayacaðýný söyledi. AGİT Şefi Guildman Prizren ziyaretinde AGİT Kosova Şefi Tim Guildman Prizren i ziyaret ederek, Belediye yetkilileri ve AGİT çalışanlarıyla bir araya geldi. AGİT Kosova şefi Tim Guildman Salı günü Prizren i ziyaret etti. Prizren ziyareti sırasında Guildman Prizren Belediyesi Başkanı Eçrem Krüeziu ve Başkan Yardımcısı Ercan Şpat ile bir araya geldi. Guildman, ayrıca Prizren de AGİT çalışanları ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. AGİT Kosova Şefi Tim Guildman görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ziyaret esnasında etnik topluluklar arasında sıkı bir işbirliğinin var olduğunu gözlemlediğini söyledi. Guildman, bu işbirliğinin diğer belediyeler için bir örnek olması gerektiğini ifade ederken, Prizren de bu pozitif gelişmelerin memnun edici seviyede olduğunu söyledi. Guildman 17 Kasım seçimlerini de değerlendirerek, Seçimler Kosova da demokrasi olgunluğunun sembolüdür ifadesini kullanarak, 17 Kasım seçimlerinde katılımın % 100 olmamasına rağmen, seçimlerde yüksek siyasi kültürün sergilendiğine dikkat çekti. Yüksel POMAK Çülhan yakýnlarýnda bulunan eski TMK binasýnda Pazar akþam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama esnasýnda 7 kiþi yaralanarak Prizren hastanesine kaldýrýldý. Prizren de kafede patlama Polis açýklamasýna göre patlama eski TMK binasýnýn ikinci katýnda bulunan Drilon Kafe Bar da meydana geldiði açýklandý. Patlama ardýndan olay yerine polis ekipleri, KFOR ekipleri ve bomba imha edicileri EOD ekipleri gelerek, olay yeri abluka altýna alýndý. Meydana gelen patlamada binanýn içinde bulunan 32 dükkan hasar görürken, þans eseri patlamadan binada yaþayan vatandaþlardan hiç kimse zarar görmedi. Prizren polis birlikleri komutaný Necmi Krasniç patlamada 7 kiþinin yaralandýðýný açýkladý. Yaralananlar arasýndan 1 Bulgaristan asýllý, 1 Arnavutluk asýllý ve bir yerli olmak üzere üç bayan ve 4 yerli erkek bulunduðu belirtilirken, birinin durumunun çok aðýr olduðu bilgisini verdi. Gazeteciler tarafýndan yöneltilen kafeteryada kanun dýþý iþlerin yapýldýðýyla ilgili soruya Krasniçi, Çevre sakinlerinden bu iddialarýnýzý destekler çeþitli ihbarlar aldýk. Ama kafeterya sahibi ve çalýþanlarýnýn çalýþma belgelerinin var olduðundan dolayý polis olarak buraya bir müdahalede bulunamadýk dedi. Patlama nedeni hakkýnda bir bilgi vermekten kaçýnan Krasniçi, araþtýrmalarýn sürdüðünü söylemekle yetindi. Yüksel POMAK

8 Mehmetçik ten Gençlere Gençlik Merkezi 1999 yýlýndan bu yana Kosova da KFOR barýþ gücü çerçevesinde görev yapak Mehmetçik, gerçekleþtirmiþ olduðu faaliyetlerle; din, dil, ýrk ayrýmý gözetmeksizin her türlü destekle Kosovalýlarýn yanýnda olmaya devam ediyor yýlýndan bu yana Kosova da KFOR barýþ gücü çerçevesinde görev yapak Mehmetçik, gerçekleþtirmiþ olduðu faaliyetlerle; din, dil, ýrk ayrýmý gözetmeksizin her türlü destekle Kosovalýlarýn yanýnda olmaya devam ediyor. Bu çerçevede faaliyet zincirine yeni bir halka daha ekleyen Türk askeri, sosyal aktivitenin az olduðu ülkemizde gençleri bir araya getirecek ve kaynaþtýracak yeni bir baþarýya daha imza attý. Mehmetçik bu çerçevede Prizren de açtýðý Gençlik Merkezi ile gençleri bir araya getirmeyi baþardý. Geçtiðimiz hafta aralarýnda Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn ýn ve diðer üst düzey davetlilerin katýlýmýyla açýlýþý gerçekleþen merkezin törenine çok sayýda davetli katýldý. Törende bir konuþma yapan Tuðgeneral Tarçýn, Gençlik Merkezi nde gençlerin belirli bir program dahilinde faydalanabileceklerini söyledi. Tarçýn, Gençlik Merkezi nin açýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür ederken merkezde gençlerin faydalanabilecekleri bir kütüphane, internet hizmeti, el iþleri kurslarý gibi çeþitli hizmetlerin verileceðini KDTP Yetkilileri ve Sýnýf Öðretmenliði Bölümü Akþam Yemeðinde Buluþtu Ko s o v a Demokratik Türk Partisi Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar ve KDTP Prizren Þubesi Baþkaný Ercan Þpat, Priþtine Ü n i v e r s i t e s i çerçevesinde çalýþmalarýný sürdüren Prizren Eðitim Fakültesi Sýnýf Öðretmenliði Bölümü öðretim üyeleri, mezunlarý ve öðrencileriyle akþam yemeðinde bir araya geldi. KDTP Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar, buluþmanýn amacýnýn öðrencilerle bir arada olmak, mezun olan ilk nesil öðretmenleri tebrik etmek ve öðretim üyelerine teþekkür etmek olduðunu belirtti. Öðretmenlik mesleðinin toplumdaki yeri ve öneminden hareket ederek, þimdiden kendileriyle daha sýký iliþkileri kurmak ve birbirimiz daha iyi tanýmak istiyoruz diyen Mahir Yaðcýlar, seçim döneminde yoðunluk nedeniyle gerçekleþmeyen buluþmayý þimdi yapma fýrsatý bulduklarýný belirtti. Bundan böyle de farklý platformlarda böyle veya buna benzer buluþmalarýn örgütleneceðini vurgulayan Yaðcýlar, daha sýk sýk görüþmenin ve toplumun konularýný konuþmanýn faydalý olacaðýný söyledi. Akþam yemeðinde KDTP yetkilileri, öðretim üyeleri ve öðrencilerle sohbet etme fýrsatý buldu ve önümüzdeki dönemde iþbirliði konularýný ele aldýlar. Akþam yemeðinde KDTP ye Makedonya dan gelen Türk Demokratik Partisi heyeti de hazýr bulundu. TDP Baþkaný Dr. Kenen Hasip, Kosova ya seçimlerle ilgili ilk elden bilgi almak ve KDTP yi kutlamak için geldiklerini belirtti. Neþe TABAK G ü n c e l 8 belirtti. Tarçýn, Çok Uluslu Güney Tugayý Komutanlýðý, huzur ve güven dolu bir ortamýn saðlanmasý ve muhafaza edilmesi için insanlarýn özgürce hareket etmelerinin temin edilmesi görevlerini her türlü þartta gerçekleþtirmeye kararlýdýr dedi. Prizren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ercan Þpat açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Türk KFOR unun gençlere gösterdiði özen ve ilgi için müteþekkir olduklarýný belirtirken, Prizrenli gençlere yeni olanaklar sunacaðýný inancýný ifade etti. Konuþmalarýn ardýndan, Filizler Türk Kültür Sanat Derneði, MESK Çok Uluslu Kosova Derneði, Lorenc Antoni Müzik Okulu üyeleri ve sanatçý Özgür Çatak birer gösteri sundular. Gençlik Merkezi açýlýþ töreninde T.C. Eþgüdüm Ofisi Þefi Yardýmcýsý Doðan Iþýk, Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutaný Kurmay Yarbay Kerim Acar ve çok sayýda dernek ve kuruluþ temsilcisi de katýldý. Tören sonunda davetlilere bir kokteyl verildi. Enis TABAK Uður Böceði Výçýtýrýn da Sahne Aldý Kosova turnesi çerçevesinde Priþtine ve Prizren den sonra, Priþtine nin Gerçek KSSD çerçevesindeki Uður Böceði Çocuk Tiyatrosu, ilk meyvesi olan Türkiyeli tiyatro yazarý Ali Pehlivan ýn ÖÐRETMENÝM adlý tiyatro oyunuyla 01 Aralýk ta Výçýtýrýn seyircisiyle buluþtu. Osmanlý Kalesi, Taþ Köprüsü gibi daha birçok deðerli Osmanlý eserin bulunduðu ve 1951 yýlýndan bu yana bu kasabada Türkçenin yaþatýlmasýnda devamlý mücadele veren Výçýtýrýn seyircisi, tam 56 yýl sonra Kosova nýn bir Türk çocuk tiyatrosuna ilk kez ev sahipliði yaptý. Výçýtýrýn lý tiyatro severler oyun esnasýnca yaþadýklarý duygu dolu anlar için, Uður Böceði Çocuk Tiyatrosu oyuncularýný dakikalarca ayakta alkýþlayarak minnettarlýklarýný dile getirdiler. Priþtine nin Gerçek ve Výçýtýrýn ýn Çeþme KSSD-in iþbirliði sonucu gerçekleþen bu temsil, Kosova Türk toplumunun ihtiyacý olan birlik ve beraberliðin en iyi örneðini oluþtursa gerek. TEPKÝ Burasý Tan deðil burasý Doðru Yol Uzun zamandýr Doðru Yol TKS Derneði üzerine yazdýðý yazýlarýyla yalan yanlýþ bilgileri aktarmaya devam eden Raif Výrmiça Doðru Yol Derneðinin gelmiþ geçmiþ baþkanlarýnýn en baþarýlý baþkaný Ýrfan Þekerci baþlýðý altýndaki tarihli son yazýsýyla okuyucularý yanýltarak, küçümseyici, incitici, aþaðýlayýcý tavýrlarýnýn en dik alasýný sergilediðine hep beraber tanýk oluyoruz. Doðru Yol gibi bir derneðin üyeleri üzerinde, yaþýna baþýna bakmadan, kaprisli, taraflý yaklaþýmýyla pot üstüne pot kýrýyor. Ýrfan Þekerci ye, ister sanatçý, ister insan ister de baþkan olarak saygýmýz sonsuzdur, gösterdiði baþarýlar da ortadadýr, onlarý inkar etmek ne haddimize, ancak, üç yýl içerisinde sadece bir ya da iki kolun etkinlikleri yüzünden Doðru Yol da gelmiþ geçmiþ baþkanlardan en baþarýlý baþkan olarak ilan etmek ne kadar doðru? Öteki kollar neden baþarý göstermedi diye insan bir sorar. Bir kol baþarýlý ötekileri baþarýsýzsa o ayný zamanda baþkanýn da baþarýsý ve baþarýsýzlýðýdýr. Bu dönem içerisinde bir dergi çýkmamýþsa, bir kitap basýlmamýþsa, bir oyun oynanmamýþsa, bir sergi açýlmamýþsa, folklor ekibi bir baþarý kaydetmemiþse, üç yýl içerisinde yönetim kurulunun bir tek toplantýsý yapýlmamýþsa, üstün baþarýdan söz etmek abesle iþtigaldir. Elli altý yýllýk bir geçmiþe sahip olan Doðru yol baþkanlarýný iyice deðerlendirmeden, tüm baþkanlarýn Doðru Yol a geçen emeklerini, katkýlarýný, geçirdikleri dönemleri, faaliyet gösterdikleri toplumsal koþullarý tek tek gözü önünde bulundurmadan, inceleyip masaya yatýrmadan böyle kýþkýrtýcý bir manþeti doðru bulmuyoruz. Doðru Yol u günlük siyasete alet edip, seçim arifesinde derneðin baþýnda bulunan baþkana yað çekmeyi hiç doðru bulmuyoruz. Onun da ötesinde bu biçim bir yaklaþýmý Doðru Yol üyelerinin arasýný açacak kadar zararlý görüyor, doðuracaðý sonuçlarý düþünmek bile istemiyoruz.. Biz bunu, baþta Doðru Yol Derneðinin kurucusu ve ilk baþkaný Hayrettin Volkan ýn þahsiyetine ve onun ailesine, Süleyman Brina nýn þahsiyetine ve onun ailesine ve tek tek Doðru yol un baþýnda bulunmuþ her baþkana yapýlan bir saygýsýzlýk ve densizlik olarak görüyoruz. Böyle bir yazýyý, böyle utanç verici bir baþlýðý, kol üyeleri, doðru yol üyeleri olarak yadýrgýyor, ayýplýyor, esefle kýnýyoruz... Doðru Yol Nazým Hikmet Yazýn Kolu Doðru Yol Resim Kolu Doðru Yol Filiz Dergisi Kolu Doðru Yol Aziz Buþ Tiyatro Kolu Süleyman Brina Hizmet Ödülü Kolu Doðru Yol Foto Video Kolu Doðru Yol Resital Kolu Doðru Yol Kütüphane Kolu

9 9 Bosna-Hersek te AB Ýçin Ýlk Adým AB,bugün Bosna-Hersek le Ýstikrar ve Ortaklýk anlaþmasýný baþlattý. B a l k a n ERHAN TÜRBEDAR Ankara Mektubu Bosna-Hersek de Avrupa Birliði yolundaki ilk adýmýný attý. Birlik Salý günü Bosna yla Ýstikrar ve Ortaklýk Anlaþmasý ný baþlattý. Bosnalý liderlerin ülkenin etnik olarak bölünmüþ polis güçlerini yýllar sonra birleþtirme kararý Avrupa Birliði ni de memnun etti. Saraybosna da Bosnalý liderlerle buluþan Komisyonun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, görüþmenin ardýndan bu ülkeyle adaylýk öncesi sürecinin salýdan itibaren baþladýðýný açýkladý. Bosna-Hersek þu ana dek Avrupa Birliði nin Ýstikrar ve Ortaklýk sürecini baþlatmadýðý tek ülke konumundaydý. ABD Makedonya yý uyardý ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Nicholas Burns, BM elçisi Matthew Nimetz in bu hafta Atina ve Üsküp e yaptýðý ziyaretler arifesinde yaptýðý açýklamada, Washington un Makedonya dan Yunanistan ile arasýndaki isim anlaþmazlýðýnda son derece ihtiyatlý olmasýný istediðini söyledi. Burns, Madrid de düzenlenen AGÝT bakanlar toplantýsýnýn oturum aralarýnda Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Dora Bakoyanni ile bir araya geldi. Sonrasýnda yaptýðý açýklamada Burns, Üsküp hükümetini Yunan kamuoyuna karþý daha fazla hassasiyet göstermeye davet ederken, Yunanistan ý da bazý eylemlerinin son derece kýþkýrtýcý olduðunu fark etmeye çaðýrdý. Ponte den Belgrad a veda ziyareti suçlarý mahkemesi baþsavcýsý Carla del BMsavaþ Ponte, ay sonunda görevi býrakmasý öncesinde 3 Aralýk Pazartesi günü Sýrbistan a veda ziyaretinde bulundu. Del Ponte Sýrbistan ýn belgelere ve arþiv bilgilerine eriþim konusundaki iþbirliðinde ilerleme kaydettiðini kabul etmekle birlikte, geri kalan dört kaçak zanlýnýn tutuklanamamýþ olmasýndan hayal kýrýklýðýna uðradýðýný belirtti. Sýrp yetkililer, Lahey mahkemesine karþý geri kalan yükümlülükleri yerine getirmek için ellerinden geleni yaptýklarýný yinelediler. Del Ponte nin Sýrbistan ýn iþbirliði konusunda bir hafta içinde AB ye sunacaðý son rapor, Belgrad ýn önceden paraflanmýþ olan Ýstikrar ve Ortaklýk Anlaþmasý ný AB ile Ocak ayýnda imzalayýp imzalamayacaðý konusunda büyük ölçüde belirleyici olacak Ýlk tur görüþmeler yapýldý Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SDP) genel baþkaný Zoran Milanoviç ve Hýrvat Demokratik Birliði genel baþkaný Ivo Sanader, geçen hafta yapýlan seçimler sonrasýnda ülkenin yeni hükümeti kurma çalýþmalarýnda kaydedilen ilerleme konusunda Cumhurbaþkaný Stipe Mesiç ile bir araya geldiler. Gerek Milanoviç gerekse görevdeki baþbakan Sanader, kurulacak parlamentoda çoðunluðu saðladýðýný iddia ediyor. Ancak Mesiç, ikisinin de gerekli 77 sandalyeye sahip olmadýðý görüþünde. Mesiç, Her þey Hýrvat Köylü Partisi ve Sosyal Liberal Partinin desteðine baðlý. Gözlemciler, görüþmelerin iki hafta daha sürmesini bekliyorlar. Ayrý bir geliþmede, SDP baþbakanlýk görevine ilk adayý olan saygý deðer ekonomist Ljubo Jurciç yerine Milanoviç i aday göstermeye karar verdi Yunan ayaklanmasýnýn kendine özgü niteliði, Müslümanlarýn etnik temizliðe tabii tutulmasý ve sürülmesi olaylarýnýn ilki olmasýdýr. Bu ayaklanma çerçevesinde gerçekleþen Tripoliçe katliamý ise, Türklerin tarihteki en büyük dramlarýndan birisidir. Tripoliçe kentindeki korkunç olaylar, daha önce baþka yerlerde görülen Yunan mezalimini gölgede býrakmýþtý. Yunan profesör Thanos Veremis in de belirttiði gibi, isyan eden Yunanlar Tripoliçe de taþ üstüne taþ býrakmamýþtý. Tripoliçe, Osmanlý Devleti nin Mora Yarýmadasý ndaki önemli bir idari merkeziydi. Bu yüzden, Yunan isyancýlarýn en önemli hedefleri arasýndaydý. Tripoliçe, ayný zamanda Mora Yarýmadasý ndaki en büyük kentlerden biriydi. Yaklaþýk 35 bin nüfuslu Tripoliçe de Türkler dýþýnda Arnavutlar, Yahudiler ve diðerleri de yaþýyordu. Bunun dýþýnda, Tripoliçe, isyan eden Yunanlarýn mezaliminden kurtulmak maksadýyla, Yunanistan ýn diðer yerlerinden kaçan bir kýsým Türk e de barýnak saðlýyordu. Yunanlar birkaç ay boyunca Tripoliçe yi kuþatma altýnda tuttular. Ardýndan, Türkleri kapitülasyon için ikna etmeye çalýþtýlar. Bu çerçevede, Yunan isyancýlarýnýn liderleri, Tripoliçe deki Türk temsilcileri ile diyalog içindeydi. Yunanlar Tripoliçe deki Arnavutlarla ayrý bir anlaþma imzalayarak Epir bölgesine doðru göç etmelerine izin verdi. Arnavutlarýn ayrýlmasýyla ise Tripoliçe nin savunmasý zayýfladý. Türklerle resmi bir kapitülasyon anlaþmasýnýn imzalanýp imzalanmadýðý hususu tam olarak bilinmiyor. Ancak, bilinen þudur ki, 5 Ekim 1821 de Yunanlarýn Kaleyi ele geçirmesinden sonra, Tripoliçe ye yönelik saldýrý ile baþlayan savaþýn, Türklerin top yekun öldürülmesine ve yok edilmesine dönüþtüðüdür. Müslüman ve Türklere yönelik nefret, bu kýyýmýn merkezinde yer alýyordu. Aslýnda sadece Türkler deðil, Tripoliçe de yaþayan bazý Yahudiler de isyancýlarýn saldýrýlarýna hedef olmuþtu. Tripoliçe deki Türkler ve Yahudilerin bir kýsmý, üç gün süreyle vahþi bir çetenin þehvetine ve zulmüne terk edilmiþti. Tripoliçe Kalesi ne sýðýnan ihtiyar, kadýn ve bebekler dahil yaklaþýk 8 bin kiþi, kale kapýlarý açýlýnca hemen öldürülmüþtür. Ne cinsiyet ne de yaþ yönünden bir esirgeme yapýldý. Kadýnlarla çocuklar bile öldürülmeden önce iþkenceden geçirildiler. Kýyým öylesine büyük ölçekteydi ki, isyancýlarýn liderlerinden Kolokotrones in kendisi bile, kente girdiðimde yukarý hisar kapýsýndan baþlayarak atýmýn ayaðý hiç yere deðmedi demektedir. Anlaþýlan, Kolokotrones in ilerlediði zafer kutlama töreni yolu, cesetlerden bir örtüyle döþenmiþti. Ýki gün geçince, Müslümanlardan sað kalabilmiþ periþan durumdaki insanlar, her yaþtan ve cinsiyetten aþaðý yukarý iki bin kiþi, çoðunlukla da kadýnlar ve çocuklar, gaddarca toplanýp bitiþik daðlardaki bir dere yataðýna götürüldüler ve orada koyun gibi boðazlandýlar. Tripoliçe Tripoliçe katliamý 10 bin üzerinde insanýn hayatýna mal oldu. Türkler sadece öldürülmekle kalmadý, bütün maddi deðerleri de talan edildi. Türklerin kýyýmý yaþanýrken, yüze yakýn Avrupalý diplomat Tripoliçe de bulunuyordu. Bu diplomatlardan üçünün tanýklýklarýný referans alarak, Ýngiliz yazar William St. Clair bir çalýþmasýnda þunlarý yazmýþtýr: 10 bin üzerinde Türk öldürülmüþtü. Paralarýný gizlediklerinden þüphe edilen tutuklulara ise vahþi iþkenceler uygulandý. Örneðin, kol ve bacaklarý kesilerek, bedenleri ateþ üzerinde yavaþça kýzartýlýyordu. Hamile kadýnlar kesilip açýlýyor, kafalarý kesiliyor ve bacaklarý arasýna köpek baþý yerleþtiriliyordu. Cuma gününden Pazar gününe kadar hava çýðlýklarýn sesiyle doldurulmuþtu... Bir Yunan doksan kiþiyi öldürmekle övünüyordu. Yahudi topluluðu sistematik bir iþkenceye tabii tutuldu... Haftalar sonra, yýkýntýlar üzerinde koþan açlýk çeken Türk çocuklar, coþkun Yunanlar tarafýndan kesiliyor ve kurþuna diziliyordu... Su kaynaklarý, içine atýlan cesetlerle zehirlenmiþti... Bir Prusyalý memur, Tripoliçe nin isyancýlarýn eline düþmesinin ardýndan yaþanan hadiseleri þu þekilde anlatýyor: Truva Kraliçesi Helen kadar güzel olan bir genç Türk kýzý, Kolokotronis in kuzeni tarafýndan öldürülmüþtü. Bir Türk oðlan ise, boynuna yerleþtirilen ilmik ile önce sokaklarda gezdirildi, ardýndan bir hendeðin içine atýlýp, taþlandý ve süngülendi. Bundan sonra da, daha can vermeden, oðlan bir tahtaya baðlanýp ateþte yakýldý. Üç Türk çocuðu ise, velilerinin gözleri önünde yavaþça ateþte kýzartýldý. Bütün bu tiksindirici olaylar yaþanýrken, isyancýlarýn liderlerinden Ypsilantis sadece seyirci olarak kalýyor ve bunu savaþtayýz, her þey yaþanabilir sözleriyle temize çýkarmaya çalýþýyordu. Katliamlar sýrasýnda Tripoliçe de görevli bulunan Avrupalý memurlardan Albay Thomas Gordon, Yunanlarýn uyguladýklarý vahþeti protesto etmek için, Yunanistan daki görevinden istifa etti. Bir Yunan hayraný genç Alman doktor Wilhelm Boldemann ise, gördüðü hadiselere katlanamadýðý için, kendini zehirleyerek intihar etti. Diðer bazý Yunan hayraný Avrupalýlardan da benzer eylemler geldi. Tripoliçe de yaþanan olaylar bir baðýmsýzlýk mücadelesi deðil, Yunan Ortodoks papazlarýnýn kýþkýrttýðý Türkler ve diðer Müslümanlarýn tamamen yok edilmesi üzerine bir hareketti. Yunanlarýn Tripoliçe de yaptýklarý ise, daha sonraki yýllarda Osmanlý ya karþý isyan eden diðer Balkanlý milletlere bir model teþkil etti. Neticede, ayný yöntemlere baþvurularak, Türkler uðradýklarý katliamlar ve sürgünlerle önemli ölçüde Balkanlar dan sökülüp atýldý. Birkaç tarihçi hariç, Batý dünyasýndan hiç kimse bunun hesabýný sorma ihtiyacý duymadý.

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 428 YIL: 10 Haber sayfa 8 de EULEX Misyonu Þefi Uves De Kermabon, Prizren ziyareti çerçevesine Prizren adli makamlarý yaný sýra Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya ve Prizren Polis birlikleri yetkilileriyle

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Priştine de Resmi Dil Oldu Priştine Belediye Meclisi üyeleri, Türkçe'nin geneksel diller kapsamı çerçevesinde Türkçe'nin resmi dil olmasına karar verdi. Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Şehzadeler Şehri Manisa, Balkanlıları konuk etti Şehzadeler Şehri Manisa, AK Gençliğin örgütlemiş olduğu I. Dostluk ve Kardeşlik Günleri çerçevesinde Balkan Buluşması na ev sahipliği yaptı. Türkiye ve

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Haber sayfa 3 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Haber sayfa 3 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Thaçi: Prizren, çok kültürlü Kosova nýn aynasý Kosova Baþbakaný Haþim Thaçi, Prizren Belediyesini ziyaret ederek, belediyenin çalışmalarını yakından takip etti. Thaçi, Kosova Hükümeti nin etnik ayrýmý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda Bağımsız Türk Adayı Cemil Luma Geçen pazartesi akşamı ESNAF İE Derneği Başkanı Cemil Luma dernek binasında gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, kendi milletvekilli adaylığını resmi olarak açıkladı.

Detaylı

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN: Bu yardýmlar burada bitmeyecek. Kosova bizim gönlümüzde, Kosova Türk toplumuna ve tüm Kosovalýlara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50 Dürüstlüðün, barýþýn ve baþarýnýn simgesi: Kurmay Albay Kahraman Güneþ Albay Güneþ e Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Verildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve Türklüðe hizmet

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor 12-21 Temmuz tarihlerinde Türk Dünyasý Yalova da buluþtu Filizler Yalova da gururumuz oldu Yalova daki 10. Türk Boylarý Kültür Þöleni, Türk Dünyasý temsilcilerinin buluþmasý, halk oyunlarý gösterileri

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Genel Başkanı, Anayasa Komisyonu Üyesi ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı Mahir Yağcılar ile kabul edilen yeni Anayasa üzerine özel röportaj Yağcılar: Anayasayı bir maddeye indirgemek doğru değil SAYI:

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP nin 17 Kasým Parlamento Seçimlerindeki milletvelili ve belediye adaylarý ile söyleþi sayfa 10 da Seçim merkezlerinin sayısı artıyor Kosova seçime adım adım ilerlerken, seçim ile ilgili hazırlıklar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı