BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 73 NUMBER: 2006/4 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2008

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ DiÛer dillerde HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe eûitimi, araßtýrmasý Felsefenin tarihi ele alýnýßý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Ontoloji (VarlÝkbilim) YapÝ EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramý) NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji MANTIK ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Ekonomik ve meslek etiûi DiÛer ahlaki kurallar ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Aristocu felsefe StoacÝ felsefe DÜN KUTSAL KÜTAP Apocrypha, Pseudopigrapha HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ Üsa Mesih ve ailesi HIRÜSTÜYAN AHLAKI VE ÜBADET DÜNBÜLÜMÜ HÝristiyan deneyimi, pratiûi, hayatý HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Hint kškenli dinler Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim... 17

11 303 Toplumsal sÿre ler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler Yasama sÿreci EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta eßitli dernek tÿrleri EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret)...81

12 385 Demiryolu taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca'nÝn kullanýmý ÜTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DÜLLERÜ Ütalyanca ile ilgili sšzlÿkler DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Felsefe ve kuram EÛitim, araßtýrma, ilgili konular MATEMATÜK Cebir ve sayý kuramý Geometri ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý FÜZÜK Elektrik ve elektronik KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Ünßaat mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Bitki hasarlarý, hastalýklarý, zararlýlarý...128

13 634 Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi Sanayi yaûlarý, gaz teknolojisi BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Kesinlik ara larý ve diûer aletler BÜNALAR Ünßaat malzemeleri SANATLAR G ZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) Peyzaj mimarlýûý (Peyzaj tasarýmý) MÜMARLIK Mimari yapý PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Oyma ve oymacýlýk Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dokuma sanatlarý RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir...191

14 812 TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca roman ve hikaye Almanca eßitli eserler LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca eßitli eserler Portekizce LATÜNCE EDEBÜYAT Latince epik ßiir, roman ve hikaye KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Epik ßiir, roman ve hikayesi DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coûrafya YeryŸzeyinin grafik sunumu Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Fransa ve Monako DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU OrtadoÛu (YakÝndoÛu) GENEL KUZEY AMERÜKA TARÜHÜ Birleßik Devletler (ABD)...230

15 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2006 AD Eldem, Burak, : Marduk'la randevu : (2012: ejderhanýn yýlý) / Burak Eldem. Ñ 9. bsk. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, 607 s. : res., ßkl. ; 21 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN , Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2006 BD Kšse, Mustafa Necati Bilgisayar : temel ders kitabý / yazan: Mustafa Necati Kšse. Ñ 2. bsk. Ñ [Ankara] : MEB, [12], 620 s. : rnk. res., ßkl., tbl. ; 27 cm. Ñ (Mill EÛitim BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; Ders kitaplarý dizisi ; 993) Dizin vardýr. Kaynak a: 620. s. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Bilgisayar programlama, programlar 2006 AD BaÛcÝ, mer, BilgisayarÝn b'si : [Windows xp - Office 2003] / mer BaÛcÝ. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Se kin, 875 s. : ßkl., tbl. ; 20 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 14) S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri AD BaÛcÝ, mer Üleri dÿzey Excel / mer BaÛcÝ. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Se kin, 568 s. : ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Vatansever, Fahri Algoritma gelißtirme ve programlamaya giriß / Fahri Vatansever. Ñ GŸncellenmiß 5. bsk. Ñ Ankara : Se kin, s. : tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 429. s. S.N.: ; D.M ISBN : YTL K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 028 DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2006 BD OkuduÛum kitaplar / hazýrlayan: Bahar YayÝnevi Grafik Servisi. Ñ Üstanbul : Bahar YayÝnevi, [78] s. : tbl. ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Bahar YayÝnevi Grafik Servisi BD OkuduÛum kitaplar / hazýrlayan: Bahar YayÝnevi Grafik Servisi. Ñ Üstanbul : Bahar YayÝnevi, [74] s. : tbl. ; 28 cm. EseradÝ dýß kapaktan alýnmýßtýr. Eser, 2. ve 3. sýnýflar i in hazýrlanmýßtýr. S.N.: ; D.M ISBN I. Bahar YayÝnevi Grafik Servisi

16 050 GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ 059 DiÛer dillerde SŸreli YayÝnlar 2006 SB Ekin aktÿel. Ñ 20.sayÝ (2005)-. Ñ Kocaeli : Kerem Ajans, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, AylÝk aktÿel ve kÿltÿr dergisi. S.N.: HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2006 AD K muran, Solmaz, Üpek bšceûi cinayeti : FotoÛraflarla etin Altan'Ýn yaßam šykÿsÿ / Solmaz K muran. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, 151 s. : fotoû. ; 25 cm + 1 CD. S.N.: ; D.M ISBN AD ArÝboÛan, Deniz lke, Dil insaný konußur / Deniz lke ArÝboÛan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : TO EV KŸltŸr YayÝnlarÝ, 316 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M AD Ulaß, Semra, Umuda yolculuk / Semra Ulaß. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Akasya Kitap, 85 s. ; 20 cm. Ñ (Akasya Kitap ; 12) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD BarbarosoÛlu, Fatma KarabÝyÝk, Ümaj ve takva / Fatma KarabÝyÝk BarbarosoÛlu. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 224 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 713. Alternatif dÿßÿnce dizisi ; 55) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2006 AD Yaß TŸrkistan'dan se ilmiß makaleler / [hazýrlayan: Ayaz Tahir TŸrkistan Üdil-Ural VakfÝ] ; yayýn editšrÿ: TŸl y Duran ; editšr: A. Ahat Andican. Ñ Üstanbul : Ayaz Tahir TŸrkistan idil-ural VakfÝ, 2006 (Üstanbul : Acar BasÝm) 487 s. ; 25 cm. Dizin vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN I. Ayaz Tahir TŸrkistan Üdil-Ural VakfÝ. II. Duran, TŸl y. III. Andican, A. Ahat FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 2006 BD Erdem, Selman Psikoloji : liseler i in ders kitabý / Selman Erdem. Ñ Üstanbul : Fil YayÝn Evi, 151 s. : rnk. res. ; 28 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 151. s. S.N.: ; D.M ISBN : 3.36 YTL

17 107 Felsefe eûitimi, araßtýrmasý 2006 BD niversiteye hazýrlýk Felsefe psikoloji / [hazýrlayan]: Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi. Ñ Üstanbul : Fen Bilimleri EÛitim ve YayÝncÝlÝk, 239 s. : res. ; 27 cm. Ñ (VenŸs serisi) Eser, yeni sisteme uygun hazýrlanmýßtýr. Eser, eßit aûýrlýk ve sšzel puan tÿrÿ i indir. S.N.: ; D.M ISBN X I. Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi. I III. Seri , BD niversiteye hazýrlýk SS hazýrlýk felsefe (EA-S Z) soru bankasý. Ñ Ankara : ArÝ Dershaneleri YayÝnlarÝ, 256 s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN Felsefenin tarihi ele alýnýßý 2006 AD Yaza-yaßaya : Nermi Uygur'un anýsýna / hazýrlayanlar: BetŸl otuksšken, Yusuf otuksšken, Kaan zkan. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Maltepe niv., 142 s. ; 20cm. S.N.: ; D.M ISBN I. otuksšken, BetŸl. II. otuksšken, Yusuf. III. zkan, Kaan METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) 2006 AD AltuÛ, Taylan Modern felsefede metafiziûin elenmesi / Taylan AltuÛ. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Ebabil, 104 s. ; 21 cm. Ñ (Ebabil yayýnlarý ; 57. Felsefe ; 6) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Ontoloji (VarlÝkbilim) 2006 AD 4018 Perniola, Mario, Ületißime karßý / Mario Perniola ; Ütalyancadan eviren: Durdu Kundak Ý. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Dost Kitabevi, 302.2, YapÝ 2006 BD TanrÝkulu, Oya Esra "Aristoteles'in ontolojisinde form kavramýnýn ißlevi" / Oya Esra TanrÝkulu. Ñ vi, 183 y. ; 29 cm. Tez (Master) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2006/ , 185, EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK 121 Epistemoloji (Bilgi kuramý) 2006 AD Faroe, Charles E., Ger ekten yana olmak : ger eûi arayýß, taraftarlýk ve dÿßÿnsel erdem / Charles E. Faroe. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Babylon KitaplÝÛÝ, 308 s. ; 20 cm. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN

18 2006 AD Bilginin sýnýrlarý / Wolfgang StegmŸller...[ve baßkalarý] ; derleyen: Leonhard Reinisch ; TŸrk eye eviren: Medeni Beyaztaß. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kale YayÝnlarÝ, 119 s. ; 21 cm. Ñ (Kale YayÝnlarÝ ; 1. Felsefe kitaplýûý ; 1) Eserde, yazarlarýn kýsa biyografileri vardýr. zgÿn eseradý: Grenzen der erkenntnis. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. StegmŸller, Wolfgang. II. Reinisch, Leonhard. III. Beyaztaß, Medeni. IV. Seri NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2006 AD Cevaplar kitabý / [derleyen]: Carol Bolt ; evirenler: Erol Erduran, mer Erduran. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, [698] s. ; 16 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Bolt, Carol. II. Erduran, Erol. III. Erduran, mer AD Cevaplar kitabý / [derleyen]: Carol Bolt ; evirenler: Erol Erduran, mer Erduran. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, [698] s. ; 16 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Bolt, Carol. II. Erduran, Erol. III. Erduran, mer AD Cevaplar kitabý / [derleyen]: Carol Bolt ; evirenler: Erol Erduran, mer Erduran. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, [698] s. ; 16 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Bolt, Carol. II. Erduran, Erol. III. Erduran, mer PSÜKOLOJÜ 2006 AD Reich, Wilhelm, Dirimin šldÿrÿlÿßÿ : insandaki coßkusal veba / Wilhelm Reich ; eviren: Bertan Onaran. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Payel YayÝnevi, 285 s. ; 20 cm. Ñ (Payel yayýnlarý ; 84. Bilim kitaplarý ; 31) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Onaran, Bertan. I III. Seri BD 1257 niversiteye hazýrlýk Felsefe psikoloji / [hazýrlayan]: Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi. Ñ Üstanbul : Fen Bilimleri EÛitim ve YayÝncÝlÝk, 107.6, AD 4013 YšrŸk n, Turhan Alfred Adler : sosyal roller ve kißilik / Turhan YšrŸk n. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ, , 302, SŸreli YayÝnlar 2006 SB Ümago. Ñ 2. sayý (GŸz 2005)-. Ñ Üstanbul : Ümago zel Ruh SaÛlÝÛÝ, c. : res. ; 27 cm. 3 aylýk, GŸz Kaynak a makale sonlarýnda. Psikiyatri, psikoloji, psikanaliz, nšroloji, felsefe, sosyoloji, kÿltÿr, sanat. S.N.:

19 152 AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler 2006 AD Dškmen, stÿn, Ületißim atýßmalarý ve empati / stÿn Dškmen. Ñ 35. bsk. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, xvii, 363 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 021. Kißisel gelißim dizisi) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , AD Oral, Serkan, Ojeli aßk / Serkan Oral. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Arkadaß YayÝnevi, 128 s. ; 22 cm. S.N.: ; D.M ISBN BD Uygun, Emine, Psikiyatri servisinde alýßan hemßirelerin empati beceri dÿzeylerinin belirlenmesi / Emine Uygun. Ñ xi, 58 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (YŸksek lisans) - Üstanbul niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2006/ , , Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka 2006 AD Baltaß, Zuhal, Bedenin dili : iletißim becerilerinizin anahtarý, sessiz diliniz / Zuhal Baltaß, Acar Baltaß. Ñ 38. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 166 s. : rnk. res. ; 20 cm. Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Baltaß, Acar. I AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2006 BD YÝldÝz, Aynur, Birinci basamak saûlýk hizmetlerinde alýßan hemßire, ebe ve saûlýk memurlarýnýn benlik saygýsý ve atýlganlýk dÿzeyleri / Aynur YÝldÝz. Ñ xi, 63 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (YŸksek lisans) - Üstanbul niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2006/ , , AD YšrŸk n, Turhan Alfred Adler : sosyal roller ve kißilik / Turhan YšrŸk n. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ, ix, 183 s. ; 23 cm. Ñ (TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ ; genel yayýn : 486. Sosyal bilimler) Arka kapakta yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN : 10 YTL. II. Seri , 302, AD 3965 Yavuzer, Halžk, ocuk ve su / Haluk Yavuzer. Ñ 11. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, ,

20 2006 AD YšrŸkoÛlu, Atalay, ocuk ruh saûlýûý : ocuûun kißilik gelißimi, eûitimi ve ruhsal sorunlarý / Atalay YšrŸkoÛlu. Ñ 28. bs. Ñ Üstanbul : zgÿr YayÝnlarÝ, 421 ; 20 cm. Ñ ( zgÿr YayÝnlarÝ ; 48) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : 22 YTL. II. Seri Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. YÝlmaz, Seher. I III. Seri , AD 4162 Tarhan, Nevzat, Mutluluk psikolojisi : stresi mutluluûa dšnÿßtÿrmek / Nevzat Tarhan. Ñ 10. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 158, AD Yazgan, YankÝ, Bebeklikten ocukluûa / YankÝ Yazgan ; sšyleßi: Didem nsal. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ, 102 s. ; 20 cm. Ñ (TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ ; genel yayýn: sayfada dizisi ; 4) S.N.: ; D.M ISBN : 6 YTL. I. nsal, Didem. I III. Seri AD ztÿrk, Bahar, YalnÝz yaßama egzersizleri / Bahar ztÿrk. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Dekolte YayÝncÝlÝk, 100, [2] s. ; 20 cm. Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN AD GŸltekin, MŸcahit, Okul šncesinde duygu ve davranýß sorunlarý / MŸcahit GŸltekin. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Nesil YayÝnlarÝ, 205 s. : tbl. ; 20 cm. Eserde, yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN , AD Bassoff, Evelyn Anneler ve kýzlarý / Evelyn Bassoff ; TŸrk esi: Seher YÝlmaz. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 128 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 542. Aile kitaplýûý dizisi ; 10) zgÿn eseradý: Mothers and daughters UygulamalÝ psikoloji 2006 AD Tarhan, Nevzat, Mutluluk psikolojisi : stresi mutluluûa dšnÿßtÿrmek / Nevzat Tarhan. Ñ 10. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 184 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 724. Psikoloji dizisi ; 3) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN X II. Seri. 158, AD Erßahin, Cengiz, Kafesin i erisindeki hayat : 'baßarýya, mutluluûa ve šzgÿrlÿûe yolculuk' / Cengiz Erßahin. Ñ 13. bs. Ñ Ankara : Tutku YayÝnevi,

21 348 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD Üzgšren, Ahmet Þerif, Avucunuzdaki kelebek / Ahmet Þerif Üzgšren. Ñ 14. bs. Ñ Ankara : Elma YayÝnevi, 127 s. : res., ßkl. ; 21 cm. Ñ (Kißisel gelißim serisi ; 5) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Karasu, Toksšz B. Huzurlu yaßama sanatý : iyi gÿnde, kštÿ gÿnde yaßam sevincinizi koruyun / Toksšz B. Karasu ; eviri: Handan Balkara. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Boyner YayÝnlarÝ, iv, 239 s. ; 21 cm. zgÿn eseradý: The art of serenity. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Balkara, Handan. I AD 4139 Dškmen, stÿn, Ületißim atýßmalarý ve empati / stÿn Dškmen. Ñ 35. bsk. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, , MANTIK 2006 BD 1207 niversiteye hazýrlýk Sosyoloji mantýk / hazýrlayan: Fen Bilimleri Merkezi Dershaneleri. Ñ Üstanbul : Fen Bilimleri EÛitim ve YayÝncÝlÝk, , ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) 174 Ekonomik ve meslek etiûi 2006 BD Savaß, Nermin Ekin Organizasyonlarda yšnetsel etiûin šnem kazanmasýna etki eden faktšrler Ÿzerine sektšrel bir inceleme / Nermin Ekin Savaß. Ñ vi, 150 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2006/ , , DiÛer ahlaki kurallar 2006 AD Jardins, Joseph R. des evre etiûi : evre felsefesine giriß / Joseph R. des Jardins ; eviren: Rußen Keleß. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Ümge Kitabevi, 539 s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Environmental ethics an introduction to environmental philosophy. Dizin vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Keleß, Rußen. I AD zdaû, Ufuk Edebiyat ve toprak etiûi : Amerikan doûa yazýnýnda Leopold'cu dÿßÿnce / Ufuk zdaû. Ñ Ülk bs. Ñ Ankara : rÿn YayÝnlarÝ, xii, 175 s. : rnk. res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN

22 180 ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ 181 DoÛu felsefesi 2006 AD El-Gaz l, Ebž H mid Muhammed b. Muhammed, Ümam, Hakikate giden yol / Ümam Gaz l ; tercÿme: Ali Kaya. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Semerkand, 220 s. ; 16 cm. Ñ (Semerkand ; 54. Gaz l risaleri ; 1) zgÿn eseradý: el-mÿnkýz mine'd-dal l. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Arap a'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Kaya, Ali. I III. Seri AD Übn S n Ebž Al el-hÿseyn, Ükinci analitikler = burhan : metin ve eviri / Übn S n ; eviren: mer TŸrker. Ñ Üstanbul : Litera YayÝncÝlÝk, xi, 560 s. ; 24 cm. Ñ (Litera ; 22. Üslam felsefesi kl sikleri ; 2) Dizin vardýr. zgÿn eseradý: el-burhan, kitabÿ'ß-ßif. Metin, TŸrk e-arap a paralel. S.N.: ; D.M ISBN I. TŸrker, mer. I II(p). IV. Seri AD Netton, Ian Richard, F r b ve okulu / Ian Richard Netton ; eviri: Mehmet Vural. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Elis YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ (Elis YayÝnlarÝ ; 31) zgÿn eseradý: Al-F r b and his school. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN X I. Vural, Mehmet. I III. Seri AD UyanÝk, MevlŸt, Üslam bilûi felsefesinde kalbin anlamasý : -Gazz l šrneûi- / MevlŸt UyanÝk. Ñ Ankara : AraßtÝrma YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ (AraßtÝrma YayÝnlarÝ ; 35) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Aristocu felsefe 2006 BD 1306 TanrÝkulu, Oya Esra "Aristoteles'in ontolojisinde form kavramýnýn ißlevi" / Oya Esra TanrÝkulu. Ñ 117, 185, StoacÝ felsefe 2006 AD Epiktetos DŸßŸnceler ve sohbetler / Epiktetos ; [ eviren]: Burhan Toprak. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p Kitabevi, [2006?] 146 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Toprak, Burhan. I DÜN 2006 BD Din bilimleri, I / yazarlar: Recai DoÛan...[ve baßkalarý] ; editšr: Cemal Tosun. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Ankuzem, xiv, 234 s. : ßkl., tbl. ; 28 cm. Ñ (Ankara niversitesi Uzaktan EÛitim yayýnlarý ; yayýn no: 02) 8

23 Ankara niversitesi Ülahiyat Lisans Tamamlama ProgramÝ kapsamýnda ders kitabý olarak hazýrlanmýßtýr. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN I. DoÛan, Recai. II. Tosun, Cemal. III. Seri. 200 Hample ; eviri: IßÝtan GŸndŸz. Ñ Üstanbul : Bulut, s. : res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Marshall, Eric. II. Hample, Stuart. III. GŸndŸz, IßÝtan KUTSAL KÜTAP 229 Apocrypha, Pseudopigrapha 2006 BD Cornelius, Harriet SŸleyman : alýßma kitabý / yazan: Harriet Cornelius ; izen: Þafak Deveci, Nathanael Wibberly. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Kucak YayÝncÝlÝk, 47 s. : res., ßkl. ; 29 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Deveci, Þafak. II. Wibberly, Nathanael. II HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ 232 Üsa Mesih ve ailesi 2006 BD Üsa mesih'i tanýmak : alýßma kitabý. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : KitabÝ Mukaddes Þirketi, 32 s. : res. ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN X HIRÜSTÜYAN AHLAKI VE ÜBADET DÜNBÜLÜMÜ 248 HÝristiyan deneyimi, pratiûi, hayatý 2006 AD ocuklardan TanrÝya mektuplar / [hazýrlayanlar]: Eric Marshall, Stuart 290 HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER 291 KarßÝlaßtÝrmalÝ din 2006 AD 3725 Halikarnas BalÝk ÝsÝ, 1886 ya da Anadolu efsaneleri / Halikarnas BalÝk ÝsÝ ; yayýma hazýrlayan: Þadan GškovalÝ. Ñ 11. bs. Ñ Ankara : Bilgi YayÝnevi, 398.2, AD Demirel, Kem l, TanrÝ'nÝn soluûu "sevgi" / Kemal Demirel. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Epsilon, 119 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN Hint kškenli dinler 2006 AD Suzuki, Shunryu Zen zihni baßlangý zihnidir / Shunryu Suzuki ; eviri: Cem Þen. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : Dharma, 159 s. ; 21 cm. zgÿn eseradý: Zen mind, beginner's mind. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Þen, Cem. I

24 297 Üslam 2006 BD 1326 Deniz, Ali aûlar M. Þemseddin GŸnaltay'Ýn dini ve toplumsal gšrÿßleri / Ali aûlar Deniz. Ñ 301, , AD Dutak, Davut Muhabbetname / Davut Dutak. Ñ [Ankara? : yayl.y., 2006?] (Ankara : Afßar MatbaacÝlÝk) 207 s. ; 20 cm. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. Kaynak a: 207.s. S.N.: ; D.M AD Kur' n ve sÿnnet ÝßÝÛÝnda gÿncel dini meselelerimize cevaplar / [hazýrlayan]: mer Faruk Demir. Ñ 1. bsk. Ñ Bursa : Emin YayÝnlarÝ, 656 s. ; 24 cm. Ñ (Emin YayÝnlarÝ ; 22) Eserde, hazýrlayanýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Demir, mer Faruk. II. Seri BD Üslam tarihi ve medeniyeti / yazarlar: Mehmet zdemir...[ve baßkalarý] ; editšrler: Nesimi YazÝcÝ, Nusret am. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Ankuzem, xvi, 377 s. : res., hrt., tbl. ; 28 cm. Ñ (Ankara niversitesi Uzaktan EÛitim yayýnlarý ; yayýn no: 01) Ankara niversitesi Ülahiyat Lisans Tamamlama ProgramÝ birinci yýl ders kitabý. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN I. zdemir, Mehmet. II. YazÝcÝ, Nesimi. III. am, Nusret. IV. Seri AD nal, Ali The Qur'an : with annotated interpreation in modern English / Ali nal. Ñ New Jersey : The Light, 2006 (Üstanbul : Sistem MatbaacÝlÝk) xl, 1365 s. : hrt. ; 24 cm. Dizin vardýr. Arap a metin i erir. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD 4163 Kur'an'da ahlak / [hazýrlayan]: Elmas Kasap. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Yeni Hayat YayÝncÝlÝk, , AD Kur'an Kur'an-Ý Ker m meali / ElmalÝlÝ M. Hamdi YazÝr ; sadeleßtirenler: Mehmed Gšktaß, Nezir Ergen, Mehmet Durmuß. Ñ Kayseri : Okyanus YayÝncÝlÝk, [2006?] (Ankara : Kalkan MatbaasÝ) 320 s. ; 21 cm. Ñ (Okyanus YayÝncÝlÝk ; 3) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M I. YazÝr, ElmalÝlÝ M. Hamdi. II. Gšktaß, Mehmed. III. Ergen, Nezir. IV. Durmuß, Mehmet. V. E.a. VI. Seri AD Kur'an yetlerinden vahiy šykÿleri : "ayetler nazil olurken neler yaßandý?". 3 / [derleyen] Selim GŸndŸzalp. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Zafer YayÝnlarÝ, , [7] s. : res. ; 20 cm. Ñ (Zafer YayÝnlarÝ ; no: 175. ŸncŸ šykÿ dizisi ; 3. Saadet asrýndan šykÿler dizisi) S.N.: ; D.M ISBN I. GŸndŸzalp, Selim. II. Seri ,

25 2006 AD El-Hžl, Emin, Arap-Üslam kÿltÿrÿnde yenilik i yaklaßýmlar / Em n El-Hžl ; eviren: Emrullah Üßler, Mehmet HakkÝ Su in. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Kit biy t, 296 s. ; 21 cm. Ñ (Kit biy t ; 41. AraßtÝrma-inceleme/edebiyat ; 1) Dizin vardýr. zgÿn eseradý: Menahic tecdid fi'n-nahv ve'lbelaûa ve't-tefsir ve'l-edeb. Metin TŸrk e, Arap a'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Üßler, Emrullah. II. Su in, Mehmet HakkÝ. II IV. Seri AD Nurbak, Halžk, Fatiha'nÝn kýrk yorumu / H luk Nurb ki. Ñ 9. bsk. Ñ Üstanbul : Damla YayÝnevi, 168 s. ; 20 cm. Ñ (Damla YayÝnevi ; nu Üsl m ve ilim serisi ; nu. 7) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD nal, Yavuz, Hz. Muhammed'in (sav) vasiyeti : veda hutbesi / Yavuz nal Veda hutbesi. Ñ orum : Ülke-Der, [2006?] (Ankara : ncÿ BasÝmevi) 79 s. ; 19 cm. Ñ (Ülke-Der kÿltÿrel yayýnlar ; 1) DÝß kapak ters basýlmýßtýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD BaÛdadi, Ziyaed'din Halid, Herkese l zým olan iman / Mevl n H lid-i BaÛd di ; terceme eden: Kem hlý Feyzullah Efendi. Ñ 53. bsk. Ñ Üstanbul : Hak kat Kit bevi, 480 s. ; 20 cm. Ñ (H kikat Kit bevi yayýnlarý ; no. 3) S.N.: ; D.M ISBN : 3.5 YTL. I. Kem hlý Feyzullah Efendi. I III. Seri AD Fadiullah Þih bÿdd n Ebž Abdullah bin Hasan TŸrpŸßti TŸrpŸßt ris lesi / Fadiullah Þih bÿdd n Ebž Abdullah bin Hasan TŸrpŸßti ; SŸleym n Kuku. Ñ Üstanbul : Damra, [2006?] 320 s. ; 21 cm. Ñ (Damra ; 2. Ütikad ; 1) zgÿn eseradý: El-mu'temed fi'l-mu'tekad. S.N.: ; D.M ISBN I. Kuku, SŸleym n. I III. Seri AD 4141 Babuna, Cevat, Bilimden imana / Cevat Babuna. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : BabÝali KŸltŸr YayÝncÝlÝÛÝ, , AD Topbaß, Osman Nuri Islami, besimi dhe adhurimi : n klim n e Kur'anit dhe sunnetit / O. N. Topbash ; p rkthyes: Mithat Hoxho. Ñ Üstanbul : Erkam, s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Kur'an ve sÿnnet ikliminde Üsl m, iman, ibadet. Metin Arnavut a, TŸrk e'den eviri. S.N.: ; D.M I. Hoxho, Mithat. I , AD Tomar, Ahmet, Hocaefendi Angel and man / Ahmet Tomor. Ñ AdapazarÝ : [yayl.y.], s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M

26 2006 AD Esm Ÿ'l-HŸsn ve dualar / [hazýrlayan]: Mehmet Efe. Ñ 1. bsk. Ñ Konya : [yayl.y.], 2005 (Bah Ývanlar BasÝm Sanayi) 65, [31] s. ; 20 cm. Arap a metin i erir. S.N.: ; D.M I. Efe, Mehmet , AD El-Gaz l, Ebž H mid Muhammed b. Muhammed, Ümam, Tevhid risalesi / Ümam Gaz l ; tercÿme: Serkan zburun, Yžsuf zkan zburun. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Semerkand, 127 s. ; 16 cm. Ñ (Semerkand ; 55. Gaz l kitaplýûý ; 6) zgÿn eseradý: er-risalelÿt-tevhid. Eserde yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Arap a'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. zburun, Serkan. II. zburun, Yžsuf zkan. II IV. Seri AD Üsmail Raci el-faruk Tevhid / Üsmail R. Faržk ; TŸrk esi: Dilaver YardÝm, L tif BoyacÝ. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Ünsan YayÝnlarÝ, 224 s. ; 22 cm. Ñ (Ünsan YayÝnlarÝ ; 36. Ku'an kitaplýûý ; 1) zgÿn eseradý: Tawhid its implications in life and thought. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. YardÝm, Dilaver. II. BoyacÝ, L tif. III. E.a. IV. Seri AD Üshak Efendi, Harputlu,? Cev b veremedi / Harputlu Üshak Efendi. Ñ 31. bsk. Ñ Üstanbul : Hak kat Kit bevi, s. ; 20 cm. Ñ (Hak kat Kit bevi yayýnlarý ; no: 7) zgÿn eseradý: Diy -Ÿl kulžb. S.N.: ; D.M ISBN : 3 YTL. II. Seri AD YŸkleyen, Ahmet Avrupa'da Üslam, laiklik ve demokrasi : Fransa, Almanya ve Hollanda / Ahmet YŸkleyen, Ahmet Kuru. Ñ Üstanbul : TESEV, 64 s. : tbl. ; 23 cm. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; D.M ISBN I. Kuru, Ahmet. I AD Babuna, Cevat, Bilimden imana / Cevat Babuna. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : BabÝali KŸltŸr YayÝncÝlÝÛÝ, 262 s. : res. ; 21 cm. Ñ (BabÝali KŸltŸr YayÝncÝlÝÛÝ ; 78. Bilim ; 5) Eser, yazarýn Bilimden imana 1, Bilimden imana 2, Bilimden imana 3 adlý kitaplarýnýn bir araya getirilmesiyle olußmußtur. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , AD H run Yahya, God's gentle artistry / Harun Yahya ; translated by Ron Evans. Ñ Üstanbul : Global Publishing, 256, [20] s. : rnk. res. ; 24 cm. Eserde, yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN X I. Evans, Ron. I AD 3636 Topbaß, Osman Nuri Islami, besimi dhe adhurimi : n klim n e Kur'anit dhe sunnetit / O. N.

27 Topbash ; p rkthyes: Mithat Hoxho. Ñ Üstanbul : Erkam, , AD Nam z kit bý / hazýrlayan: Hasan Yavaß. Ñ 56. bsk. Ñ Üstanbul : Hak kat Kit bevi, 192 s. ; 19 cm. Ñ (Hak kat Kit bevi yayýnlarý ; no: 10) Arap a eseradý: Kit b'ÿs-sal t. Arap a metin i erir. S.N.: ; D.M ISBN : 1.5 YTL. I. Yavaß, Hasan. II. Seri AD Oru ris lesi / hazýrlayan: Ahmet Mahmut nlÿ. Ñ Üstanbul : Dila YayÝncÝlÝk, 232 s. ; 20 cm. Ñ (Res il-i Ahmediyye ; 13) Arap a metin i erir. S.N.: ; D.M ISBN X I. nlÿ, Ahmet Mahmut. II. Seri AD 4236 SŸphandaÛÝ, AbdŸlkadir, Allah dostlarýnýn ramazan hatýralarý / AbdŸlkadir SŸphandaÛÝ. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, , AD Asutay, Hasip GŸnlŸk hayatýmýzda hel l ve haram / Hasip Asutay. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : H ceg n, 160 s. ; 16 cm. Ñ (H ceg n ; 28. Cep kitaplýûý serisi ; 9. Sorulu-cevaplÝ fýkýh kitaplýûý ; 11) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Asutay, Hasip GŸnlŸk hayatýmýzda hel l ve haram / Hasip Asutay. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : H ceg n, 160 s. ; 16 cm. Ñ (H ceg n ; 28. Cep kitaplýûý serisi ; 9. Sorulu-cevaplÝ fýkýh kitaplýûý ; 11) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Asutay, Hasip GŸnlŸk hayatýmýzda hel l ve haram / Hasip Asutay. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : H ceg n, 160 s. ; 16 cm. Ñ (H ceg n ; 28. Cep kitaplýûý serisi ; 9. Sorulu-cevaplÝ fýkýh kitaplýûý ; 11) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Fet v -i ulem 'il-hind. Ñ Üstanbul : Hakikat Kitabevi, [119] s. ; 24 cm. S.N.: ; D.M Ykr , AD Kußeyr, Ümam Ebi'l-KasÝm AbdŸlkerim b. Hev zin, Risale-i Kußeyr / mÿellifi: Ümam Ebul KasÝm Abdul-Kerim el-kußeyri bin Havazin bin Abdul-Melik ; mÿtercim: Ali Arslan. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Hikmet Neßriyat, 527 s. ; 24 cm. S.N.: ; D.M I. Arslan, Ali. I

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı / Dışı Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com

Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLERİ BİGA İİBF Yrd. Doç. Dr. Gürol BABA Tel: 335 87 38 / 1279 E-mail: gurolbaba@gmail.com Bölüm Koordinatörleri İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler Kamu Yönetimi Maliye Çalışma

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ĠLKÖĞRETĠM 4. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ ÜNĠTELERĠNĠN AKTĠF ÖĞRENME YÖNTEMLERĠNE GÖRE ĠġLENĠġĠ CoĢkun

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatı TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı Alan

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır.

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. Veritabanındaki dergilerden 400 kadarı, çeşitli koleksiyonlarda

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 35 Kredi + 1 Seminer 01 Birleşik 59 Kredi + 2 Seminer Protohistorya ve Önasya

Detaylı

ÖZEL ZAFER DERSHANELERİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİDİR

ÖZEL ZAFER DERSHANELERİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİDİR 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR 1. SINAV 12 EKİM 2014 PAZAR 1. TARAMA 25-26 EKİM 2014 TARİHLERİNDE DAĞITILIR 2. DENEMEYE AİT. 2. SINAV 2 KASIM 2014 PAZAR 3. SINAV 7 ARALIK 2014 PAZAR 2. TARAMA 20-21

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/9 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/7 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TDED) NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TDED) NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TDED) NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI A. Yayın İlkeleri 1. TDED, İÜ Rektörlüğü nün ilân ettiği dört yayın döneminin

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı