ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU"

Transkript

1 ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Ferruh Solak Kamu İhale Kurumu,Daire Başkanı Dr. Güler Koçberber Kamu İhale Kurumu, İstatistikçi 1. Giriş Bilgi ve teknoloji alanında 1990 lardan itibaren her geçen gün daha da artan bir hızda kaydedilen gelişmeler, dünyadaki ihale uygulamalarının da yeni bir boyut kazanmasına neden olmuş ve özellikle gelişmiş ülkeler elektronik ortamda ihaleler gerçekleştirebilmek için gerekli alt yapı çalışmalarına başlamışlardır. Dünya da elektronik ihale uygulamalarının gelişimine bakıldığında ilk uygulamaların 1990 lı yılların ikinci yarısında başladığı görülmektedir. Örneğin, bugün dünyanın en iyi elektronik kamu satın alma sistemine sahip olduğu belirtilen Güney Kore de 1997 yılında idareler ve istekliler arasında doküman değişimine imkan veren elektronik veri değişimi ile ilk uygulama başlatılmıştır. Avrupa ülkelerinde de ilk elektronik kamu satın alma sistemleri bu dönemde geliştirilmeye başlanılmıştır. Finlandiya da merkezi satın alma kuruluşu olan Trading House Hansel Ltd. ilk internet tabanlı sipariş sistemini 1997 yılında başlatmıştır. İtalya da yine merkezi satın alma kuruluşu olan Consip S.p.A. tarafından elektronik kamu satın alma sistemine yönelik çalışmalar 1999 yılında başlatılmış ve çerçeve anlaşma kapsamındaki yüklenicilerden elektronik kataloglar aracılığıyla alım yapılmasına imkan veren elektronik mağaza uygulaması 2000 yıllında devreye girmiştir 1. Elektronik ihale uygulamalarının geliştirilmesinin altında yatan en önemli neden kamu alımlarında şeffaflık, rekabet, etkinlik, verimlilik ve tasarruf sağlanmasıdır. Bunun yanında elektronik ihale uygulamaları ile alım 1 Alsaç, Ü., 2006, Elektronik ihale projesinin Türk kamu alımları sistemine olan etkileri ve projenin fayda/maliyet analizi, Kamu İhale Kurumu, yayımlanmamış uzmanlık tezi. 138 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

2 Ferruh SOLAK Dr. Güler KOÇBERBER süreçleri standardize edilebilmekte, bilgi bütünlüğü, doğruluğu ve tutarlılığı sağlanabilmekte, izlenebilirliğin artmasına paralel olarak kamuoyu denetimi oluşturulabilmektedir. Bu yazıda, Türkiye de kamu idarelerinin elektronik ihale uygulamalarına geçiş süreci ve Kamu İhale Kurumu tarafından 1 Eylül 2010 tarihinde devreye alınan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ile ihale uygulamalarında yaşanan gelişmeler ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgiler verilmiştir. 2. Elektronik İhale Çalışmaları Kamu İhale Kurumunun 2003 yılında kurulmasını takiben Kurum bünyesinde oluşturulan elektronik ihale çalışma grubu ile dünyadaki başarılı elektronik ihale uygulamaları daha yakından takip edilmiş ve ülkemiz koşulları da dikkate alınarak ülkemize özgü elektronik ihale sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Elektronik ihale, e-dönüşüm Türkiye 2005 Yılı Eylem Planında ve Yılları Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer almış bir projedir. Kurumda yürütülen çalışmalar sırasında açıkça görülmüştür ki; elektronik ihale uygulaması tek başına Kurumun yürütebileceği bir çalışma değildir. İhale süreçleri göz önüne alındığında farklı kurum ve kuruluşların bünyesinde bulunan pek çok bilginin paylaşımını gerektirir. Kurumların kendi ihtiyaçları için derledikleri bilgilerin Kurumlar arası paylaşıma uygun olup olmadığının, tamlığının ve tutarlılığının analiz edilmesi Kurumda yürütülen elektronik ihale çalışmalarında göz önünde bulundurulmuş bir başka husustur. KİK in kuruluşundan itibaren 4734 sayılı Kanun un 53 üncü maddesi ile Kuruma verilen yasaklı sicili tutma ve ihale istatistikleri oluşturma görevlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla önce ihale kayıt sistemi (İKS) ile, 2006 yılından itibaren de Kamu Satınalma Platformu (KSP) ile ihale süreçleri kısmen elektronik ortama taşınmıştır. Bunların başlıcaları ihale ilanlarının elektronik ortamda gönderilmesi ve yayınlanması, ihale sonuç formlarının elektronik ortamda gönderilmesi, ihale üzerinde bırakılan isteklilerin yasaklı olmadıklarının teyidinin elektronik ortamda yapılması olarak sayılabilir. 3. Elektronik Kamu Alımları Platformu 2004 yılından itibaren devam etmekte olan çalışmalar neticesinde 20 Kasım 2008 de kabul edilen 5812 Sayılı Kanunla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa eklenen EK-1 inci Madde ile Elektronik Kamu Alımları Platformunun kurulması, işletilmesi ve ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin usul ve esasların Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu madde ile ülkemizde elektronik ihale uygulamalarının gerçekleştirileceği Platformun adı da resmi olarak ilk kez telaffuz edilmiştir. EKAP, 4734 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan idarelerin ihtiyaç nedeniyle karşılamak istedikleri bir mal, hizmet alımı ya da yapım işinin mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilebileceği elektronik ortamı ifade eder. Tanımlandığı çerçevede EKAP uygulama yazılımının geliştirilmesine 12 Mayıs 2009 tarihinde başlanmıştır. İhale süreçlerinin mevzuatta belirtildiği şekilde uygulamaya aktarılabilmesi aşamasında her ihale türü ve usulüne uygun ayrı ayrı akış şemaları oluşturulmuştur. 24 Şubat 2010 tarihinde EKAP üzerinden idare ile gerçek ve tüzel kişi kayıtları oluşturulmaya başlanmıştır. EKAP, mevzuat hükümlerine uygun olarak ihale süreçlerinin bütünüyle sayısallaştırılabildiği, idareler tarafından hazırlanan ihale dokümanının istekliler tarafından elektronik ortamda kolayca görülebildiği ve indirilebildiği, tekliflerin elektronik ortamda gönderilebildiği, elektronik katalog ve e-fatura uygulamalarının gerçekleştirilebildiği bir elektronik ortam olma hedefleri ile yoluna devam etmektedir. Bu hedeflerden bazıları 1 Eylül 2010 tarihinde uygulamaya alınan EKAP 1.0 sürümü ile hayata geçmiş, bir kısmı da EKAP ın gelecek sürümlerinde yer alacaktır. EKAP ile ihale uygulamalarına ilişkin kaydedilen gelişmeler KSP ile karşılaştırmalı olarak Tablo 1 de belirtilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 1 Eylül 2010 tarihinde devreye alınan EKAP ile ihale uygulamalarında sağlanan en büyük gelişme mevzuata uygun ihale dokümanı (ihtiyaç listesi, idari şartname, standart formlar ve sözleşme tasarısı) oluşturulması aşamasında kaydedilmiştir. Avrupa Birliğine üye ülkeler tarafından kullanımı zorunlu olan Ortak Kamu Alımları Sözlüğü (Common 139 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

3 Elektronik Kamu Alımları Platformu Tablo 1.EKAP ile İhale Uygulamalarına İlişkin Kaydedilen Gelişmeler Procurement Vocabulary-CPV) ihtiyacın belirlenmesi aşamasında kullanılmaya başlanmıştır. Böylece hem satın alma kalemlerinin sayısallaştırılması hem de sektörel bazda AB üyesi ülkeler ile karşılaştırılabilir istatistiklerin üretilmesi sağlanmış olacaktır. EKAP ta mevzuata uygun olarak ihale aşamalarının işleyişi otomatik olarak kontrol edilmekte, bir aşama tamamlanmadan bir sonraki aşamaya geçilememektedir yılı Mart ayında devreye alınması planlanan EKAP 1.2 sürümü ile pilot sektör olan Tıbbi cihaz alımı sektörü için tekliflerin elektronik ortamda hazırlanması ve tekliflerin istekliler tarafından EKAP üzerinden idarelere yollanması ve tekliflerin elektronik ortamda değerlendirilmesi aşamalarının uygulamaya konulması hedeflenmiştir. Tekliflerin istekliler tarafından elektronik ortamda idarelere gönderilmesi, istekli kaydı sırasında Kuruma bildirilen imza atmaya yetkili kişilere ait elektronik imza kullanılarak gerçekleştirilebilecektir. Bunun için gerçek ve tüzel kişiler tarafından oluşturulan kayıtlar sırasında imza atmaya yetkili kişilere ait imza sirküsü, vekâletname ve imza beyannamesi gibi bilgiler alınmakta, bu bilgiler sayısallaştırılarak veri tabanına kaydedilmektedir. Elektronik Ortamda Gerçekleştirilme İhaledeki Aşamalar KSP EKAP ( ) Sürüm 1.0 Sürüm 1.1 Sürüm 1.2 (Eylül 2010) (Aralık 2010) (Mart 2011) İhtiyacın Belirlenmesi - -/+ -/+ -/+ Maliyet Tespiti /+ İhale Dokümanının Hazırlanması KİK İhale Kayıt İşlemleri İlan (hazırlama, gönderme) -/ Doküman Satışı (görme, indirme, satın alma) - -/+ -/+ + Teklif Gönderme/Teklif Değerlendirme Banka Referans Mektubu (hazırlama, değerlendirme) Geçici Teminat Mektubu (hazırlama, değerlendirme, süre uzatma, serbest bırakma, nakde çevirme) Bayilik Yetki Belgesi Sorgulama Vergi Borcu Sorgulama Bilanço/Gelir Tablosu Sorgulama SGK Prim Borcu Sorgulama Yasaklılık Teyidi İhale Sonrası İşlemler (Tebligat,Sözleşme,Ödeme vb.) İhale Sonuç Bildirimi Sözleşme Devir İşlemleri : var, - : yok Diğer taraftan, tekliflerin elektronik ortamda alınmasının yasal zemininin oluşturulması amacıyla kamu hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hazırlanmış ve TBMM ye sunulmuştur. Bu çalışmalara paralel olarak Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği hazırlık çalışmaları da devam etmektedir. EKAP 1.2 sürümünün başarıyla uygulamaya konulabilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler bünyesindeki pilot hastaneler (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Hastanesi, Atatürk Hastanesi, Dışkapı Hastanesi) ile test çalışmaları devam etmektedir. 4. EKAP ile Diğer Kurumların Veri Tabanları Arasındaki Entegrasyonlar Kamu satın alma süreci yapısı gereği birçok kurum ve kuruluştaki bilgilere ihtiyaç duyar. Örneğin ülkemizde istekliler vergi borçları ve sosyal güvenlik prim borçları olmadığını ilgili kurumlardan alacakları belgeler ile ispat edebilmektedir. Elektronik ihale uygulamasının hayata geçirilmesi için diğer kurum ve kuruluşların sis- 140 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

4 Ferruh SOLAK Dr. Güler KOÇBERBER temleri ile bağlantı kurularak bu bilgilerin elektronik ortamda Kurumun veri tabanına aktarılması gerekmektedir. EKAP ta kurumlar arası bilgi paylaşımı en üst düzeyde kullanılmaktadır. Böylece, aynı bilginin farklı kurumlar tarafından tutulmaması nedeniyle bilgi kirliliği yaşanmamakta, işgücü, zaman ve ekonomik açıdan tasarruf sağlanmakta; veri tabanı yönetiminin bir merkezden gerçekleştiriliyor olmasına paralel olarak verinin tamlık, doğruluk ve tutarlılık kontrollerinin gerçekleştirilmesi de mümkün olmaktadır. Kamu İhale Kurumu ile diğer kurumlar arasında kurulan entegrasyonlar ile EKAP a taşınan bilgiler Tablo 2 de belirtilmiştir. Kurulan bu entegrasyonlar ile ihale süreçlerinde gerekli olan bilgilerin kaynağından veri tabanına aktarılması sağlanmış; böylece KSP üzerinden beyana dayalı olarak derlenen bilgilerin hatalı, eksik, yanlış olmasından kaynaklanan sorunların asgari seviyeye çekilmesi amaçlanmıştır. Kurumlararası oluşturulan bu entegrasyonlar kanalıyla ihale sonuçları (sözleşme tarihi, sözleşme bedeli ve yüklenici bilgileri), ihaleyi gerçekleştiren idarelerin bütçe ve saymanlık bilgileri ilgilenen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına elektronik ortamda aktarılarak kamudaki mevcut işleyiş hızlandırılabilir, standartlaştırılabilir. Nitekim, Muhasebat Genel Müdürlüğü ile sağlanan entegrasyon üzerinden EKAP tan saymanlıklara doğru böyle bir bilgi Tablo 2. Kurumlararası Veri Paylaşımı ile EKAP a taşınan Bilgiler Kurum Adı Muhasebat Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (MERNİS) Gelir İdaresi Başkanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Bakanlığı Bankalar ve Katılım Bankaları Entegrasyon ile EKAP a Taşınan Bilgiler 5018 Sayılı Kanun kapsamındaki genel ve özel bütçeli kurumlara ait Analik Bütçe Kurumsal Kodu ile yerel idarelere ait kurum kodu Nüfus bilgileri Firma adı ve nevii, vergi borcu, bilanço ve gelir tablosu bilgileri Prim borcu bilgileri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Geçici Teminat ve Banka Referans Mektubu bilgileri 141 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

5 Elektronik Kamu Alımları Platformu akışı sağlanacaktır. Benzer bir entegrasyonun icra dairelerinin ve cumhuriyet savcılıklarının yararlanabilmesi amacıyla UYAP ile yapılması konusunda Kamu İhale Kurumu tarafından girişimler başlatılmıştır. 5. EKAP Üzerinden İdareler, Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Vatandaşlar Tarafından Gerçekleştirilen İşlemler EKAP üzerinden idareler, gerçek ve tüzel kişiler (istekliler) ile vatandaşlar farklı gerçekleştirebilmektedirler. İdareler ve gerçek/tüzel kişilerin EKAP ı kullanabilmeleri için öncelikle kayıt olmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen kayıt işlemi sonrası Kurum ile idare/gerçek ve tüzel kişilerin karşılıklı yükümlülüklerinin belirtildiği standart bir protokol metni ekrana çıkmakta ve oluşan bu metnin çıktısı alınarak ıslak imzalı olarak bir kereye olmak üzere mahsus Kuruma gönderilmektedir. Kuruma ulaşan idare ve gerçek/tüzel kişi protokolleri incelendikten sonra aktive edilmekte ve aktivasyon mesajı idare/gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirlenen ve EKAP ı kullanacak olan Platform sorumlularının mail adreslerine otomatik olarak gönderilmekte ve sisteme giriş şifreleri kendileri tarafından oluşturulmaktadır. Bu süreç tamamlandıktan sonra idareler ile gerçek ve tüzel kişiler tanımladıkları şifreleri ile sisteme girerek EKAP ı kullanabilmektedirler İdareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilebilen İhale süreçlerine ilişkin idareler tarafından gerçekleştirilen şunlardır: İhale öncesi i (ihtiyaç raporu hazırlama, ihale kayıt i, ilan i, ihale dokümanı görüntüleme, doküman satış i, ilan i, teklif kabul i, ihale komisyonu i, şartname havuzu i), Platform i (Kullanıcı silme/ekleme, rol atama i), Teyit i (teyit formu doldurma, teyit formu sorgulama, mevzuat uyum kontrolü, yasaklı sorgulama) Sonuç İşlemleri (doğrudan temin i, ihale sonuç formu doldurma i) 5.2. İstekliler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilebilen 1 Eylül 2010 tarihinde devreye alınan ve şu an kullanımda olan EKAP 1.0 sürümü henüz isteklilerin elektronik ortamda teklif hazırlaması ve idareye göndermesi süreçlerinin gerçekleştirilmesine açık değildir. Bu sebeple şu an gerçek ve tüzel kişiler EKAP üzerinden sadece ihale ilanlarını takip edebilmekte, ihale dokümanı indirebilmektedirler Vatandaşlar tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilebilen Vatandaşlar gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilecek olan ihaleleri EKAP üzerinden herhangi bir kayıt zorunluluğu olmadan takip edebilirler. İhale arayabilir, Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanlarını günlük bültenleri indirebilirler, ilana iliştirilmiş ihale dokümanlarını indirerek inceleyebilirler, ihale sonuçlarını takip edebilirler. İhalelerin vatandaşlar tarafından izlenebilir olması kamuoyu denetimi sağlanması açısından önemlidir. İhale süreçlerinin vatandaşlar tarafından takip edilebiliyor olması kamu alımlarında saydamlığı, rekabet edilebilirliği artırıcı, dolayısıyla yolsuzluğu azaltıcı bir etkiye sahip olacağı değerlendirilmektedir. 6. Sonuç Dünya da ve Türkiye de e-ihale çalışmaları ile, kamu alımları sürecinde şeffaflığın, eşitliğin, katılımın, rekabetin arttırılmasının, alımlarda güvenilirliğin, kamuoyu denetiminin, kaynakların verimli kullanılmasının ve ihtiyaçların uygun şartlarla, zamanında karşılanmasının sağlanması hedeflenmektedir. Dünyadaki örnekleri dikkate alındığında e-ihale uygulamalarının hayata geçirilmesi kamu alımı harcamalarında yaklaşık %20 lik bir azalma sağlanabilmekte, zaman ve verimlilik açısından ise yaklaşık %60 oranında bir iyileşme gerçekleşebilmektedir. EKAP 1 Eylül 2010 tarihinde Kamu İhale Kurumu tarafından devreye alınmıştır yılı içinde uygulamaya konması planlanan EKAP ın yeni sürümlerinde teklifler de elektronik ortamda alınabilecek ve değerlendirilebilecektir. İlk olarak tıbbi cihaz alımı sektöründe gerçekleştirilmesi planlanan bu uygulama daha sonra diğer sektörlere de yaygınlaştırılacaktır. EKAP ın tüm sektörlerde etkin bir şekilde kullanılması ile kamu alımlarında mali tasarruf ve standardizasyon sağlanacak, ihtiyaçlar zamanında karşılanabilecek, saydamlık ve hesap verebilirlik artacak, denetim i kolaylaşacaktır. EKAP ın 2011 de devreye alınacak yeni sürümü, ülkemizde elektronik ve mobil imza kullanımının yaygınlaşmasına da katkıda bulunacaktır. 142 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-31.12.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1 BĐLĐ TOLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAORU RAOR NO:1 DEVLET LANLAMA TEŞKĐLATI BĐLĐ TOLUMU DAĐRESĐ MAYIS 2008 2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I) iriş... 3 II) Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı