YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI"

Transkript

1 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2000/9328 K: 2005/9264 T: F NANSAL K RACI DAVADA HUSUMET KANUN REH N HAKKI Özet: Gemi üzerine uygulanan ihtiyati tedbirin kald r lmas için dosyaya teminat mektubu ibraz eden finansal kirac n n davada husumeti ve sorumlulu u da benimsedi i kabul edilmelidir. YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI MHA le eski ad H yeni ad HS Gemisi Kaptan ve Donatan Y Finansal Kiralama A.fi aras ndaki davadan dolay Kad köy Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen gün ve 1999/ say l karar bozan Daire'nin gün ve 2000/ say l karar aleyhinde davac vekili taraf ndan karar düzeltilmesi iste inde bulunulmufl ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildi i de anlafl lm fl olmakla dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra gere i görüflülüp düflünüldü: Davac vekili, müvekkilinin daval flirkete ait gemide kaptanl k yapmaktan dolay (14917) USD ücret alaca do du unu ve bu alaca n n ödenmedi ini öne sürerek, gemi üzerinde kanuni rehin hakk tan nmas - n talep etmifltir. Daval flirket vekili cevab nda, geminin finansal kiralama yoluyla dava d fl S Denizcilik Tur. Afi ye kiraland n, husumetin bu flirkete yöneltilebilece ini savunmufltur. Mahkemece, bozmaya uyularak davac n n bahsetti i hizmetinden dolay (14284) USD alaca do du u, bu alaca n gemi alacakl s hakk verip, gemiyi takip eden imtiyazl alacaklardan oldu u gerekçesiyle davan n yukar daki miktardan kabulüne dair verilen karar, daval vekilinin temyizi üzerine Dairece sair temyiz itirazlar reddedilip, davan n finansal kiralama sonucunda geminin kirac donatan olan S Denizcilik Tur. Afi ye karfl aç lmas gerekti inden bahisle husumet yönünden bozulmufltur. Bu defa, davac vekili karar düzeltme isteminde bulunmufltur. (*) Gönderen: Av. Neyzar AYDINCIK (*) Dergimizin bu say s nda yay mlanan tarihli Yarg tay 9. Hukuk Dairesi Karar na bak n z.

2 1360 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 Gemi alacakl s hakk ve bunun sa lad kanunî rehin hakk n n borçlusu donatan olup, finansal kiralamada kirac, donatan durumunda oldu undan, davan n, alaca n do du u iddia edilen dönemde geminin kirac donatan olan S Afi ye karfl aç lmas gerekti i kuflkusuzdur. Söz konusu alacak hakk n n borçlusu olmay p, alacaktan gemisi ile yani aynen mesul olan daval finansal kiralama sirketine esasen husumet düflmezse de ad geçen daval n n somut olayda gemi üzerine konulan ihtiyati tedbirin kald r lmas ve bundan dolay gerek davac, gerekse üçüncü kiflilerin olas zarar ve ziyanlar na karfl l k olarak dosyaya davada istenen miktardaki kesin, teminat mektubunu ibraz etmekle husumeti benimsemifl oldu u anlafl lmaktad r. Bu durumda mahkemece yap lacak ifl; somut olay itibariyle daval finansal kiralama flirketine de husumetin düflece i, ancak gerçek borç miktar n n saptanmas n n kirac donatan n da davada taraf olmas n gerektirdi i gözetilerek, davac tarafa, S Afi ye karfl iddias do rultusunda dava açma olana tan n p açaca dava bu dava ile birlefltirilerek, yap - lacak yarg lama sonucunda var lacak sonuç dairesinde bir karar vermekten ibarettir. Dairece mahkeme karar n n yukar da aç klanan nedenlerle bozulmas gerekirken, vaz h oldu u flekilde bozulmas n n olaya uygun düflmedi i sonucuna var ld ndan, davac vekilinin HUMK un 440. maddesine uygun olan karar düzeltme isteminin kabulü gerekmifltir. SONUÇ: Davac vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle, Dairemizin tarih ve 2000/ say l bozma karar n n kald - r larak, karar n yukar da aç klanan nedenlerle ve de iflik gerekçeyle BO- ZULMASINA, ödedi i karar düzeltme harc n n iste i halinde karar düzeltme isteyene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

3 Yarg tay Kararlar 1361 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/3420 K: 2004/12593 T: SK 'N N TAC R SIFATI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVADA GÖREV (2560 SK; TTK m. l8/l) Özet: Esas olarak bir kamu hizmeti gören SK 'nin bu faaliyetini özel hukuk kurallar çerçevesinde yürütmesi dikkate al nd nda SK 'nin Ticaret Kanunu hükümlerine göre tacir say laca, buna göre de SK ile üçüncü flah slar aras nda haks z fiilden do an davalara adli yarg da bak laca Yarg tay Hukuk Genel Kurulu'nun yerleflmifl uygulamas d r. (*) Taraflar aras nda görülen davada Fatih Asliye 4. Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2003/ /979 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi davac vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi Dilek Çak ro lu taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac n n, TTK n n maddesi hükmüne dayal olarak daval taraf aleyhine açt rücu davas sonucunda mahkemece, davac ya sigortal arac n SK 'ye ait logar kapa na çarparak hasarlanmas n n hizmet kusuru, daval eyleminin idari eylem ve kusur niteli inde oldu u, bu nedenle davaya idari yarg da bak lmas gerekti i gerekçesiyle davan n görev yönünden reddine dair verilen karar davac vekili taraf ndan temyiz edilmifltir. Dava, daval iflletmeye ait logar -kapa n n yukar kalk k olmas nedeniyle davac ya kasko sigortas ile sigortal arac n çarpmas sonucu zarar gördü ü maddi olgusuna dayal tazminat istemine iliflkindir. TTK n n 13. maddesinde kendi kurulufl kanunlar gere ince özel hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek ve ticari flekilde iflletilmek, üzere devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kiflileri taraf ndan kurulan teflekkül ve müesseselerin dahi tacir say lacaklar belirtilmifl, ayn yasan n 12/11. maddesinde su, gaz, elektrik da t m, telefon, radyo ile haberleflme ve yay n yapma gibi ifllerle u raflan müesseselerin ticarethane say lacaklar hükme ba lanm flt r. (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu

4 1362 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 Daval SK 'nin kuruluflu hakk ndaki 2560 say l Kanun'da, bu kurumun Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük ile yönetilece i denetçileri vas tas yla, denetim yap laca faaliyet ve yat r mlar n n bilançolarda belirlenip, genel kurulun onay na sunulaca ve bütçesinin kamu iktisad teflebbüslerinde uygulanan bütçe formülüne göre düzenlenece i aç kland na göre, bu kuruluflun özel hukuk hükümlerine göre idare edilen bir kamu kuruluflu oldu unun kabulü gerekir. Nitekim, Yarg tay Hukuk Genel Kurulu da 2560 say l Kanuna tabi olan SK 'nin "gördü ü hizmet kamu hizmeti ise de, faaliyetini özel hukuk kurallar alt nda yapmas itibariyle TTK n n 18/1. maddesi anlam nda tacir say laca n ve tacir olan daval ile davac aras ndaki haks z fiilden kaynaklanan (TTK n n 3. maddesi) davaya bakma görevinin adli yarg n n görevine girdi ini YHGK n n gün ve Esas 1980/ Karar, 1983/823 ve YHGK n n gün Esas 1995/ Karar 1995/1043 say l kararlar nda benimsenmifltir. Ayr ca, SK 'n n abonelerinden kullanma suyu ve at k sular için talep etti i bedel konusunda ç kan uyuflmazl klarda adli yarg n n görevli oldu- u benimsenmiflken, (Yarg tay HGK gün Esas 1996/13-346, Karar 1996/699) say l karar ayn kumun flah slara karfl haks z eyleminden dolay idari yarg n n görevli oldu unu söylemek, 2560 Say l Yasan n uygulanmas nda çeliflki yarataca ndan benimsenmesi de mümkün de ildir. Bu durumda tacir olan SK ile davac n n sigortal s aras nda haks z fiilden kaynaklanan davaya bakma görevinin adl yarg ya ait oldu u gözönünde bulundurularak, iflin esas na girilmesi, taraf delillerinin toplanarak has l olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, yaz - l flekilde karar verilmesi do ru olmam flt r. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle davac vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile karar n davac yarar na BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

5 Yarg tay Kararlar 1363 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/3276 K: 2004/12555 T: T CARET S C L N N GÖREV S C L KARARLARINA KARfiI DAVA AÇAB LME OLANA I ERKEN AÇILAN DAVA (TTK m.34, 36; Ticaret Sicili Tüzü ü m.28 ) Özet: Ticaret Sicil Memuru tescil için aranan yasal koflullar n olup olmad n resen araflt rmakla yükümlüdür. Ticaret Sicil Memurunun verece i nihai kararlara karfl dava açabilmek yasal yönden mümkündür. (*) Taraflar aras nda görülen davada stanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2003/ /1728 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi daval vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi Gürkan Gençkaya taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, müvekkili flirketin tarihli ola anüstü genel kurulunun tescil ve ilan için daval ya müracaat edildi ini, daval idarenin müvekkili flirketin ortaklar ndan S Holding Afi ve MS hakk nda 6183 say l kanun gere ince ihtiyat haciz bulundu undan bahisle ifllemin yerine getirilmedi ini, TMSF nin bu ihtiyati haciz ile flirketlerin ticaret sicili nezdindeki ifllemlerini k s tlayamayaca n, bu davran fl n hukuka ayk r oldu unu ileri sürerek daval n n tarihli yaz s na konu memurluk karar n n iptalini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, TTK n n 36. maddesi anlam nda bir red karar bulunmad n, TMSF'nin ve tarihli yaz lar ile ihtiyati haczin bildirildi ini, bu konuda Sanayi Bakanl ndan görüfl al nd n, bunlara istinaden yap lacak uygulamaya iliflkin TMSF'den cevap beklendi ini savunarak davan n reddini istemifltir. Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, davac n n daval dan son istem yaz s nda Dan fltay 10. Dairesinin yürütmeyi durdurma karar ndan bahsedildi i, daval n n talebi de erlendirerek yasal flart varsa tescil karar vermesi gerekti i, fleklen bir ayk r l ktan söz edilmedi i, daval n n yan t n n istemin reddi biçiminde kabul edildi i gerek- (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL

6 1364 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 çesiyle, davac itiraz n n kabulü ile daval n n iflleminin iptaline karar verilmifltir. Karar, daval vekili temyiz etmifltir. Dava, ticaret sicil memurlu unun iflleminin iptali istemine iliflkindir. Davac, tarihinde daval ticaret sicil memurlu una müracaat ederek tarihli genel kurul karar n n tescil ve ilan edilmesini istemifl, daval memurluk tarihli yaz s ile davac n n talebi hakk nda Tasarruf Mevduat Sigorta Fonundan görüfl soruldu unu belirtilmifl olup, davac bu cevab n, taleplerinin reddi manas na geldi inden bahisle iptalini talep etmifltir. TTK n n 34. maddesi ile Ticaret Sicili Tüzü ü'nün 28. maddesine göre sicil memuru tescil için aranan kanuni flartlar n mevcut olup olmad - n resen araflt rmakla görevli oldu u gibi, an lan kanunun 36. maddesine göre de, sicil memurlu unca verilecek kararlara karfl dava aç labilece i düzenlenmifltir. Somut olayda daval memurluk taraf ndan kanunen kendisine tan nm fl olan araflt rma görevinin verine getirildi i davac ya bildirilmifl olup, davaya konu bu karar n sicil memurlu unun talep hakk nda verdi i nihai karar olarak yorumlanmas mümkün de ildir. O halde bu davan n davac taraf ndan erken aç ld n n kabulü ile davan n reddine karar verilmesi gerekirken yaz l oldu u flekilde karar verilmesi do ru görülmemifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle temyiz daval n n temyiz isteminin kabulü ile karar n BOZULMAS1NA, ödedi i teniyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

7 Yarg tay Kararlar 1365 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/4365 K: 2005/1034 T: HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULU U KUSUR KOfiULU KURTULUfi KANITI (BK m. 56) Özet: Bir hayvan n üçüncü kifliye vermifl oludu u zarar onun tutucusu, durumun gerekli k ld her türlü özeni göstermifl oldu unu veya böyle bir özeni göstermifl olsa bile zarar n gerçekleflmesine engel olamayaca - n kan tlamad kça, ödemek zorundad r. Sorumlu un do mas için hayvan tutucusunun kusurlu olmas flart de ildir. (*) Taraflar aras nda görülen davada Konya Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2002/ /27 say l karar n Yarg tay'ca incelenmesi davac vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi Muktedir Lale taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac sigortac n n, TTK n n maddesi hükmüne dayal olarak daval lar aleyhine açt rücu davas sonucunda, mahkemece davan n daval lardan FA yönünden HUMK un 409. maddesi uyar nca aç lmam fl say lmas na, di er daval HK yönünden ise reddine dair tesis edilen hüküm, davac vekili taraf ndan temyiz edilmifltir. Dava, TTK n n madde hükmüne dayal kasko sigorta rücu davas d r. Uyuflmazl k, hayvan tutucusunun sorumlulu unun kusur sorumlulu u olup olmad noktas nda toplanmaktad r. BK n n 56. maddesi hükmüne göre, bir hayvan n üçüncü kifliye vermifl oldu u zarar, onun tutucusu, durumun gerekli k ld her türlü özeni göstermifl oldu unu veya böyle bir özeni göstermifl olsayd bile zarar n gerçekleflmesine engel olamayaca n ispat etmedikçe, tazmin etmek zorundad r. Bu maddeden de anlafl laca gibi, hayvan tutucusunun sorumlulu u niteli i itibariyle kurtulufl kan t getirilebilen ola an sebep sorumlulu udur. Sorumlulu un do mas için hayvan tutucusunun kusurlu olmas da flart de ildir. Hayvan tutucusu, hayvan üzerinde iktidar sa- (*) Gönderen Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu

8 1366 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 hibi olan ondan yararlanan malik olabilece i gibi, hayvan üzerinde intifa, kira, ariyet hakk na sahip olan kifli de olabilir. (Bkz.Prof.Dr.Fikret Eren, Borçlar Hukuku - Genel Hükümler, Geniflletilmifl 2.Bas, Ankara, T988, Cilt-2 sh.182.vd). Somut olaya gelince, kusura dayal olarak düzenlenen Adli T p Kurumu hükme dayanak yap larak daval lardan hayvanlar n sahibi olan HK'n n kusursuz oldu u sonucuna var larak, an lan daval hakk nda yaz l flekilde karar verilmifltir. O halde, mahkemece, uyuflmazl k yukar daki aç klamalar çerçevesinde incelenmek ve sonucuna göre bir karar verilmek gerekirken, yerinde olmayan yaz l gerekçelerle karar verilmesi do ru bulunmam flt r. SONUÇ: Yukarda aç klanan nedenlerle, davac vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile hükmün davac yarar na BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/14016 K: 2005/1648 T: S GORTA POL ÇES N N DÜZENLENMES S GORTACININ SORUMLULU U Özet: Geminin klastan düflmesinin ard ndan yeniden klaf kasyona ba lanmak üzere tadilat gördü ü s rada sigorta poliçesinin düzenlenmifl olmas ve sigortac n n da durumu bildi inin anlafl lmas karfl s nda, geminin batmas sonucunda gerçekleflen rizikodan sigortac n n sorumlu oldu u kabul edilmelidir. (*) Taraflar aras nda görülen davada Beyo lu Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'ne bozmaya uyularak verilen tarih ve 2003/ /324 say l karar n Yarg tay'ca duruflmal olarak incelenmesi daval vekili taraf ndan istenmifl olmakla, duruflma için belirlenen günde daval lar A Anonim Türk Sigorta fiti. Avukat DD ile davac avukat FA gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildi i anlafl ld ktan ve duruflmada haz r bulunan taraflar avukatlar dinlenildikten sonra, duruflmal ifl- (*) Gönderen: Av. Ünal KAYNAK

9 Yarg tay Kararlar 1367 lerin yo unlu u ve süre darl ndan ötürü iflin incelenerek karara ba lanmas ileriye b rak lm flt. Dava dosyas için Tetkik Hakimi Yaflar Arslan taraf ndan düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, daval ya tekne sigorta poliçesiyle sigortal olan müvekkiline ait geminin batmas ile gerçekleflen rizikonun tazmin edilmedi ini ileri sürerek ( ) USD nin temerrüt faiziyle daval dan tahsilini talep ve dava etmifltir. Daval vekili, davac n n poliçede sigorta ettirenin temsilcisi olarak gösterildi ini, bu nedenle dava hakk bulunmad m, geminin riziko tarihinde klass z olmas, nedeniyle tazminat istenemeyece ini tazminat almak amac yla kasten bat r ld n, geminin gerçek de erinin ( ) USD olmas nedeniyle aflk n sigorta hükümlerinin uygulanmas gerekti- ini savunmufltur. Mahkemece davan n kabulüne iliflkin verilen ilk karar, daval vekilinin temyizi üzerine Dairemizce usul hükümleri yönünden bozulmufl olup, bozmaya uyularak yap lan yarg lama sonunda gemi maliki olan davac taraf ndan gemi üzerinde kredi iliflkisinden do an ipotek hakk bulunan dava d fl Toprak ad na geminin sigorta ettirildi i, sigorta tazminat talep hakk n n öncelikle bankada oldu u, lehine sigorta yat r lan n muvafakati ile hukuken yarar olmas halinde davac n n da tazminat isteyebilece i, sigorta bedeli gemi ipote i miktar n n çok üzerinde oldu undan davac n n hukuki yarar n n bulundu u, esasen bankan n devredildi i. TMSF ye bozmadan sonra davac ya muvafakat verildi i davac ya ait geminin (Fakaz 1) can sallar n n kullan ld n n denize elverifllilik belgesi düzenlenen makamlarca kavsi, alt na al nd, geminin tadilatta oldu unu bilerek sigorta poliçesini düzenlenmifl oldu u da dikkate al narak can sallar n n bulunmas nedeniyle geminin batt n n kabulü gerekti i, geminin rayiç bedeli ( ) USD'nin daval dan istenebilece i, bu miktar n (39,561.22) USD lik k sm n temlik alan n davas n atiye b rakmas nedeniyle ifllemden kald r ld gerekçesiyle, ( ) USD nin riziko tarihinden ( ) itibaren % 7.25 temerrüt faiziyle birlikte -fiili ödeme günündeki TCMB efektif sat fl kuru karfl l n n daval dan tahsiline karar verilmifltir. Karar, daval vekili temyiz etmifltir. Dosyadaki yaz lara, mahkemece uyulan bozma karar gere ince hüküm verilmifl olmas na ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamas na ve taraflar aras ndaki tekne sigortas poliçesi müddet klozu 4. maddesi ve poliçenin eki ve ayr lmaz parças niteli indeki Genel fiartlar n A. 2. maddesi hükmünce sigorta konusu geminin s n flanan (klas) kurumlar nca verilmifl s n f (klas) belgesine sahip olmas ve bu belgenin si-

10 1368 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 gorta süresi içnde geçerlili ini korumas koflulunun öngörülmüfl bulunmas na oysa Türk L oyd unca davac n n donatan bulundu u sigortal gemiye verilen klas belgesi geçerlilik süresinin poliçe bafllang c olan tarihinden önce 28, tarihinde sona ermifl bulunmas na karfl n geminin klastan düflmesinin ard ndan yeniden klasif kasyona ba lanmak üzere tadilat görürken poliçesinin düzenlenmifl bulunmas na ve sigorta taraflar aras ndaki yaz flmalardan daval sigortac n n bu durumu bildi inin anlafl lmas na göre, daval vekilinin temyiz isteminin reddi ile karar n Onanmas gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle daval vekilinin temyiz itirazlar n n reddiyle karar n ONANMASINA, afla da yaz l bakiye 19,546. YTL temyiz ilan harc n n temyiz, edenden al nmas na. takdir edilen TL duruflma vekillik ücretinin daval dan al narak davac ya verilmesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/15229 K: 2005/12632 T: GERÇEK ZARAR LE S GORTACININ ÖDED M KTAR ARASINDA AfiIRI FARK OLMASI MÜZAYAKA HAL GAB N N N KOfiULLARI (BK m. 21) Özet: Müzayaka esas itibariyle ciddi bir mali s k nt halini ifade eder. Sigortac n n ödedi i tazminat bedeli ile gerçek hasar aras nda afl r bir fark oldu una göre, davac n n müzayaka halinde söz konusu ödemeyi kabul etmek zorunda kald - na yönelik iddias üzerinde durulmal ve somut olayda müzayaka durumunun olup olmad araflt r lmal d r. Hasar bedelinin tahsil edilmesinden bir gün önce sigortac ya ihtar gönderilerek çekince bildirimi yap lmas suretiyle ibranamenin sonuçlar ndan kurtulmak istenmesi ticari hayata ve iyiniyet kurallar na ayk r de ildir. (*) Taraflar aras nda görülen davada Beyo lu Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nce verilen tarih ve 2003/ /416 say l karar n (*) Dergimizin 2005/6. say s n n sayfas nda yay mlanan Yarg tay 11. Hukuk Dairesi Karar na bak n z.

11 Yarg tay Kararlar 1369 Yarg tay'ca incelenmesi davac vekili taraf ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl lm fl olmakla, dava dosyas için Tetkik Hakimi Salih Çelik taraf ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere i görüflülüp, düflünüldü: Davac vekili, müvekkilinin "Tüm flyeri Sigorta Poliçesi" ile sigortal iflyerinde günü ç kan yang n sonucu oluflan zarar daval n n TL.y geç olarak ödedi ini, ayr ca gerçek zarar n bundan çok fazla oldu unu, müvekkilinin yapt üretiminin durmas, ödemelerinin zora girmesi nedeniyle müzayaka alt nda bu bedeli tahsil etmek ve ibraname imzalamak zorunda kald n, ibranameyi imzalamadan bir gün önce noterden keflide ettirdikleri ihtarname ile ibranamenin müzayaka alt nda imzalanaca n n bildirildi ini ve fazlaya iliflkin haklar n sakl tutuldu unu ileri sürerek, flimdilik TL nin faiziyle tahsilini, ayr ca daval n n yapt ödeme tarihine kadar ifllemifl olan TL temerrüt faizinin de tahsilini, slah dilekçesi ile bakiye tazminat alaca n n TL olarak karar alt na al nmas - n talep ve dava etmifltir. Daval vekili, davac n n tarihli isteminde bildirdi i miktar n, ekspertiz raporundaki miktar ile ayn oldu unu, var lan mutabakata uygun olarak günü ödeme yap l p, ibraname ald klar n, ödemenin gecikmedi ini, faiz borçlar n n da bulunmad n, davac n n dava hakk n n kalmad n savunarak, davan n reddini istemifltir. Mahkemece, dosya kapsam na ve benimsenen bilirkifli raporuna göre, ödemeden bir gün önce ödenecek mebla üzerinde mutabakata var ld, buna ra men davac n n bedeli tahsil etmeden önce, ihtar keflide ederek, fazlaya iliflkin haklar n sakl tutmas n n ticari hayattaki iliflkilere ters bulundu u, davac n n, ibranameyi imzalad tarihte müzayaka halinde oldu unu kan tlamas gerekti i, oysa bunu ispatlayamad, daval - n n ödedi i miktar ile bu yarg lama s ras nda al nan bilirkifli raporu ile belirlenen zarar miktar aras nda fahifl bir fark da olmad, buna göre de davac n n müzayaka halinde olmad n n anlafl ld gerekçesiyle, davan n reddine karar verilmifltir. Karar, davac vekili temyiz etmifltir. Dava, davac sigortal n n müzayaka halinde bulunmas ndan faydalanan daval sigortac n n sigorta bedelini noksan ve geç ödendi i iddias na dayal bakiye tazminat istemine ve ödeme tarihine kadar ifllemifl temerrüt faizi istemine iliflkindir. Mahkemece, davac n n bir gün önce mutabakata var lan hasar bedelini, ibraname karfl l nda ertesi günü tahsil etti i, bir gün önce ihtar keflide ederek.çekince koymas n n ticari hayata uygun düflmedi i, müzayaka halini de kan tlayamad, daval n n ödedi i miktar ile gerçek zarar miktar aras nda fahifl bir fark da bulunmad gerekçeleriyle, davan n

12 1370 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 reddinde karar verilmifltir. Oysa bir gün önce taraflar aras nda gerçekleflmifl bir mutabakat n varl kan tlanamad gibi, davac n n ihtarname keflide ederek, çekince koymak suretiyle, ibranamenin aleyhine olan sonuçlar ndan kurtulmak istemesi, yasal hakk n kullan m olup, bunun ticari hayata ve iyiniyet kurallar na ters düflen bir yönü de bulunmamaktad r. Öte yandan, bilirkifli raporunda belirlenen ve davac n n slah ile art r m yapmas na neden olan zarar miktar ile daval n n ödedi i miktar aras ndaki lira fark n fahifl oldu unun kabulü de gerekir. Bu itibarla, aksi yöndeki gerekçede de isabet bulunmamaktad r. Di- er yandan, davac tahsilat yap p, ibraname imzalad tarihinin üzerinden uzunca bir süre geçmeden, günü dava açm fl olup, bu da, davac n n müzayaka halinde bulundu u iddias na ters düflmedi i gibi, iddia ile de uyumludur. Öte yandan, gabin halinin kan tlanamad gerekçesinin somut kan tlar mahkemece aç klanmad gibi, bu yönde yeterli bir araflt rma ve inceleme de yap lmam flt r. Oysa, gabin'i tarifeden BK n n 21/1. maddesi hükmüne göre, "Bir akitte ivazlar aras nda aç k bir nispetsizlik bulundu u takdirde, e er gabin mutazamn n müzayaka halinde bulunmas ndan veya hiffetinden, yahut tecrübesizli- inden istifade suretiyle vukua getirilmifl ise, mutazarr r bir sene zarf nda akdi feshetti ini beyan ederek verdi i fleyi geri alabilir." Bu hükümden anlafl laca üzere gabin'in biri objektif, di- eri de sübjektif iki unsuru bulunmaktad r. Objektif unsur, karfl l kl edimler aras ndaki aç k de er fark olup, kanunda aç k nispetsizli in ölçüsünü tayine esas olacak bir kural bulunmamas nedeniyle, bu hususta yarg c n takdir yetkisi önemli bir rol oynayacakt r. Sübjektif unsur ise, zarar görenin müzayakas ndan veya haf fli inden yada tecrübesizli inden yararlanma halidir. Bilindi i üzere, müzayaka, esas itibar yla ciddi bir mali s k nt halini ifade eder. Somut olayda, davac n n üretiminin durdu- u, ödemelerinin zora girdi i ve bu ortamda ibranamenin imzalanmak zorunda kal nd ihtarnamede ve dava dilekçesinde iddia edilmifl ise de, mahkemece, bu iddia üzerinde durulmam fl, davac ya müzayaka halinde oldu una iliflkin delilleri sorulmam fl olup, ibraz halinde gabin olgusunun sübjektif unsurunun varl n n tart fl lmas gerekirken, objektif unsurun tart fl lmas ile yetinilmesi de do ru olmam flt r. Di er yandan, ödenen miktara iliflkin temerrüt faizi istemi hakk nda, mahkemece, olumlu ya da olumsuz bir hüküm tesis edilmesi gerekirken, bu isteme iliflkin ayr bir tart flma ve gerekçe ortaya konmamas ve hüküm tesis edilmemesi de do ru olmam flt r. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle, davac vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile karar n davac yarar na BOZULMASINA, ödedi i temyiz peflin harc n iste i halinde temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/8955 K: 2004/3556 T: 5.4.2004 UZAMIfi CEZA ZAMANAfiIMI S GORTACININ SORUMLULU U* (2918 S KTK m. 109) Özet: Trafik Yasas n n 109. maddesine dayan

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11732 K: 2005/10673 T: 08.11.2005 DAVADA HUSUMET MADD HATA TEMS LC DE YANILMA* Özet: Maddi hata olarak de erlendirilebilmesi mümkün bir sözcük

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 378 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2002/6240 K: 2002/11024 T: 28.11.2002 ÖZEL S GORTA HUKUKU ZORUNLU TRAF K S GORTASI MAL K OLMAYAN

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/3278 K: 2004/12563 T: 20.12.2004 TAfiIYICININ SORUMLULU UNUN SINIRI GASP NEDEN YLE ZAY OLAN EfiYA (TTK. m. 781/1) YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Tafl y c kendi

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/5772 K: 2005/5610 T: 30.05.2005 TAfiIYANIN GEC KMEDEN DO AN SORUMLULU U ZARAR KOfiULU CMR KURALLARI (TTK m. 780) Özet: CMR Konvansiyonu kurallar na göre; gecikmenin zarara

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4592 K: 2006/4528 T: 24.04.2006 S GORTACININ TEMERRÜDÜ ZORUNLU MAL MESUL YET VE HT YAR MAL MESUL YET S GORTASI AYIRIMI Özet: Zorunlu mali mesuliyet sigortas nda, sigortac

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/4543 K: 2006/4244 T: 18.04.2006 ZAMANAfiIMI DEF SAVUNMANIN GEN filet LMES T RAZININ YAPILMA ZAMANI (TTK m. 1301) Özet: Daval taraf n zamanafl m def ine karfl, kendisine

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2308 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2006/3657 K: 2007/6808 T: 03.05.2007 S GORTA HUKUKU KASKO S GORTASI TAM HASAR filem PERT OLAN

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2004/2804 K: 2004/12066 T: 06.12.2004 MENF TESP T DAVASI ALACAKLI YARARINA TAZM NATIN KOfiULU ( K m. 72/4) Özet: Menfi tespit davas nda alacakl yarar na tazminata hükmolunmas

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2004/12861 K: 2004/13674 T: 9.12.2004 PAYDAfiLARIN HAKLARI ECR M S L KÖTÜN YETL Z LYET ZARARIN TÜMÜNDEN SORUMLULUK (TMK m. 2, 693, 993, 995) Özet:

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/3851 K: 2004/12047 T: 21.10.2004 VAROLMAYAN BORÇ Ç N CRA TAK B YAPILMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI MANEV G DER M Özet: Borcun tamam n n ödenmesine karfl n, borçluya ve

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2003/10819 K: 2004/346 T: 20.01.2004 AD KEFALET AD KEF L N SORUMLULU UNUN KOfiULLARI (BK m. 486) Özet: Adi kefilin borçtan sorumlu tutulabilmesi, as l borçlunun iflas etmesi

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/22912 K: 2005/13742 T: 18.04.2005 fiç N N ÜCRETS Z ZNE ÇIKARILMASI H ZMET AKD N N FESHED LM fi SAYILMASI DURUMU Özet: Yarg tay n kararl l k kazanm fl olan uygulamas na göre, ücretsiz izin hizmet

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13591 K: 2007/452 T: 21.01.2007 AD ORTAKLIK FES H VE TASF YE ARASINDAK AYIRIM TASF YEDE ZLENECEK YÖNTEM TASF YEDE MAHKEMEN N filev (BK m. 539)

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES

YARGITAY 4. HUKUK DA RES YARGITAY 4. HUKUK DA RES YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/7007 K: 2005/552 T: 31.1.2005 ARAÇ K RALAMASI HAKSIZ EYLEM K RALAMA fi RKET N N SORUMLULU U* (2918 SK m. 3, 85/1) Özet: Dört günlü üne kiralanm

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 1. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2004/432 K: 2004/2485 T: 08.03.2004 YÖNET C N N TEMS L YETK S KAT MAL K OLMAYAN YÖNET C N N DAVA AÇAB LME OLANA I Özet: Kat malikleri kurulunca kendisine temsil yetkisi verilmeyen

Detaylı

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE

AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE A HM KARARLARI AVRUPA NSAN HAKLARI MAHKEMES K NC DA RE TÜRK YE YE KARfiI TÜKET C B L NC N GEL fit RME DERNE DAVASI Dilekçe No: 38891/03 KARAR Strazburg 27 fiubat 2007 Türkiye ye karfl Tüketici Bilincini

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2326 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/22521 K: 2003/26613 T: 29.12.2003 TAfiINMAZ HUKUKU ECR M S L ÖDENMES N ÇEREN LAMIN NFAZI KES NLEfiME KOfiULU Özet:

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2006/11107 K: 2007/6531 T: 17.04.2007 CRA HUKUKU ST HKAK DD ASI DAVA AÇMA SÜRES HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE* ( K m. 99, 7201 SK) Özet: Alacakl ya 7201 Say

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2005/9-753 KARAR NO: 2005/12 KARAR TAR H : 02.02.2005 KARAR ÖZET : Türk Tabipler Birli i taraf ndan

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

YARGITAY 10. HUKUK DA RES

YARGITAY 10. HUKUK DA RES YARGITAY 10. HUKUK DA RES 2738 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 10. HUKUK DA RES E: 2005/10659 K: 2005/13867 T: 26.12.2005 fi HUKUKU ÖLEN S GORTALININ AYLIKLARININ BANKA KARTIYLA

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. "İçtihat Metni"

Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. İçtihat Metni Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. "İçtihat Metni" Taraflar arasındaki tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;... Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.03.2013 gün ve 2012/1155

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

ÖZET: Hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden,

ÖZET: Hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden, T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1996/29 KARAR NO : 1996/81 ÖZET: Hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden, başvurunun 2247 sayılı Yasanın 1. ve 24. maddeleri

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı