KANAMA BOZUKLU U OLAN HASTALARA YAKLAfiIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANAMA BOZUKLU U OLAN HASTALARA YAKLAfiIM"

Transkript

1 KANAMA BOZUKLU U OLAN HASTALARA YAKLAfiIM Arzu DEN ZBAfiI* Özet: Acil servislerde kanama ister travma sonucu ister spontan olsun a r ve ateflten sonra en s k rastlad m z aktif sorundur. Bu sorunun kökeninde travma öyküsü olmad zaman hastan n kanama p ht laflma durumunu de erlendirip ona göre h zl tedavi etmek gerekir. Hastan n kanamaya e ilimli olup bir de travmaya maruz kalmas dramatik sonuçlar yaratmaktad r. Kanama ve p ht laflma ajanlar n n çal flma düzeninde çok hassas bir denge mevcuttur (1-8). Bu dengenin yayg n damar içi p ht laflma sendromu gibi durumda bozulmas tedavinin imkans z oldu u bir tabloya bile neden olabilir. Ayr ca tedavi amaçl olarak hastalar n kulland antikoagulan ilaçlar hem travmatik hem de spontan kanamalar ile acil servise baflvurmaktad rlar. Bu hastalarda intrakranyal, gastrointestinal sistem kanamalar gibi gürültülü veya minor hematüri gibi sessiz ortaya ç kmaktad r (2-5). Bu yaz m z n amac bu p ht laflma bozuklu u olan tablolara yaklafl mda gerekli acil yaklafl m ilkelerini vermektir. Kan, plazma içerisinde flekilli elemanlar ihtiva eden ve normal flartlarda damar içerisinde kald sürece s v halini koruyan karmafl k bir yap göstermektedir. Damar d fl na ç kt nda ise koagülasyon faktörleri, trombositler ve damar duvar n n ortak çal flmalar yla p ht ad n verdi imiz kat bir hal alarak kanamay engelleyebilen çok önemli bir özelli e sahiptir. Patolojik durumlarda damar içerisinde oluflan p ht ya trombus ad verilirken (9), damardaki kan ak m n yerel olarak engelleyen, ya da yerinden ayr l p daha ileride emboli yaparak kan ak m n durduran bir trombus oluflumuyla (tromboembolizm) ortaya ç kan hastal klara da, trombotik bozukluklar ad verilir (10). Hemostaz fizyolojik olarak p ht oluflumuna yol açan koagülasyon mekanizmalar ile p ht oluflumunu engelleyen antikoagülasyon mekanizmalar aras ndaki dengeden kaynaklan r. Hemostaza kat lan bafll ca komponentler damar duvar, trombositler, p ht laflma faktörleri, p ht laflma inhibitörleri ve fibrinolitik sistem faktörleridir (13). Damarlar n intimal yüzeyi, endotel hücreleri ile çevrilidir. Bu hücreler, normal flartlarda, tafl d klar antikoagülan özellikleri ile kan n ak c l n güçlendirirler. Buna karfl n, damar zedelendi inde, endotel hücreleri aktive olur ve antitrombotik özellik protrombotik özelli e dönüflür. Damar zedelenmesi, ayn zamanda, subendotel damar duvar ndaki trombojenik yap lar n, dolaflan kanla iliflki kurmas na da neden olur. Bu iliflki, trombositler ve fibrin içeren hemostatik pla n h zl bir flekilde oluflmas sonucunu do urur (14). Normal hemostatik sistemi, trombosit t kaçlar n n oluflturuldu u primer hemostaz ve fibrin ba lar n n oluflturuldu u sekonder hemoztaz oluflturur. Primer hemostaz Trombositlerle vasküler subendotelyal dokunun etkileflimi neticesinde, yaralanma bölgesinde trombosit pla oluflur. Bu oluflum için, normal vasküler subendotel doku (kollajen), fonksiyonel trombositler, normal von willebrand faktör (trombositleri glikoprotein I b arac l ile endotelyuma ba lar) ve normal fibrinojen (trombositleri glikoprotein II B -III A arac l ile birbirine ba lar) gerekir. (fiekil 1) fiekil 1. Primer hemostaz (15). Tromboz geliflimi damar bütünlü ünün bozulmas ve/veya damar endotel hücre uyar lmas ile p ht laflma sistemindeki doku faktörü yolu ve trombositlerin uyar lmas ile olmakta olup (11, 12), bu oluflumun önlenmesi, bütünlü ü bozulmufl bir damarda kanamay durdurmay sa layan hemostaz ad verilen mekanizmalarla olmaktad r. * Marmara Üniversitesi, T p Fakültesi, Acil T p Anabilim Dal

2 KL N K GEL fi M 113 fiekil 2. Sekonder hemostaz. Sekonder hemostaz Plazma koagülasyon proteinlerinin belirli bir düzen içinde seyreden mekanizmlarla oluflturdu u reaksiyonlar dizisidir (fiekil 2). Bu reaksiyonlar sonras nda ortaya ç kan çapraz ba l fibrin, çözünmeyen yap da olup, primer hemostaz ile oluflan trombosit pla n n kuvvetlenmesini sa lar (15). Bu evre, ayr ca doku faktörü içeren hücrelerin dolafl mdaki kanla temas yla da bafllayabilir. P ht laflma proteinleri dolafl mda zimojen denen inaktif durumda bulunur. P ht laflman n bafllamas yla s n rl bir proteolize u rayarak aktif hale dönerler. Bu aktif proteinler di er zimojenleri aktiflefltiren bir zincirleme olay bafllat r. En sonunda fibrinojen fibrine dönüflerek p ht oluflur (16-19). fiekil 2. Sekonder hemostaz. P ht laflma kaskad olarak da bilinir. Ekstrensek (doku faktörü sistemi) ve intrensek yol (kontakt yolak) fleklinde iki ba ms z yola vard r. Ba ms z iki yolak faktör 10 un aktiflenmesi ile bafllayan ortak yol ile devam ederek fibrin ba lar n oluflturur (15). Hemostatik Denge Trombosit aktivasyonu ve fibrin oluflumu, efl zamanl olarak geliflir ve hemostaz birbirinden ba ms z olarak etkilerler. Bu olay, trombolizis arac l ile damar duvar tamiri ve t - kanm fl yerin rekanalizasyonu izler (14). Aktif trombositlerin ve p ht laflma mekanizmas n n birlikteli i patlama tarz nda bir hemostatik cevab oluflturulabilir ve bu da tromboza ve doku hasar na yol açabilir. Neyse ki aktif faktörlerin retiküloendotelyal sistem taraf ndan temizlenmesi ve aktif prokoagulanlar n do al antitrombotik maddelerle (antitrombin III, protein C ve S) kontrol alt nda tutulmas sayesinde p ht laflma olay afl r ya kaçmadan dengelenip düzenlenir (21). P ht oluflumu için devreye giren faktörler (Tablo 3) ile birlikte hemostaza katk sa layan, di er önemli etken de K vitaminidir. K vitamini yard m yla normal koagülasyon sa lanm fl olur. K vitamini ve Koagülasyondaki rolü K vitamini, ya da çözülebilen ve canl l k için gerekli temel bir vitamindir (22). K vitamininin K-1 (Filokinon) ve K-2 (Menakinon) olmak üzere iki do al formunun yan s ra, K-3 (Menadion) olarak isimlendirilen sentetik türevi bulunmaktad r (23) (fiekil 3). K vitamini, ana emilim yeri olan ince barsaktan lenfatik sisteme geçer. Optimal emilim için safra asidi ve pankreas s - v s gerekir (25). Emilen K vitamini, lenfatikler içinde flilomikronlar yard m yla vücutta en büyük oranda depoland

3 114 KANAMA BOZUKLU U OLAN HASTALARA YAKLAfiIM Tablo 1.Kanda p ht laflma reaksiyonlar n n bileflenleri (20). Bileflen Plazma Faktörleri Amac I. Fibrinojen Fibrinin öncülüdür II. Protrombin Fibrinojeni fibrine dönüfltüren, faktör V, VII ve XIII ü aktive eden ve trombomodüline ba lan nca protein C yi aktive eden serin proteaz trombinin öncülüdür. Vit K ya ba ml d r. V. Proakselerin Faktör Va ya aktive olunca, protrombini aktive eden faktör Xa/Va/fosfolipid kompleksinde enzim faktör Xa için kofaktör olarak görev yapar. Aktive olmufl protein C taraf ndan inaktive olan trombosit alfa granülozda bulunur. VII. Prokonvertin Doku faktörüne ba lan r ve sonra aktive olarak faktör IX ve X u aktive eden faktör VIIa/doku faktörü kompleksinin enzim bileflenini oluflturur. Vitamin K ya ba ml d r. VIII. Antihemofilik globülin IX. Christmas faktör Faktör VIIIa ya aktive olunca, faktör X u aktive eden faktör IXa/VIIIa/ fosfolipid kompleksinde enzim, faktör IXa için kofaktör olarak görev yapar. Aktive protein ile inaktive olur. Faktör V ile ortak özellikleri vard r. Plazmada von willebrand faktörüne ba l olarak dolafl r. Faktör IXa ya aktive olunca faktör X u aktive eden faktör IXa/VIIIa/fosfolipid kompleksinde enzim olarak ifllev görür. Vitamin K ya ba ml d r. X. Stuart-Prower faktör Faktör Xa ya aktive olunca protrombiniaktive eden faktör Xa/Va/fosfolipid kompleksinde enzim olarak ifllev görür. Vitamin K ya ba ml d r. XI. Plazma tromboplastin öncülü Prekallikrein, fletcher faktör Yüksek molekül a rl kl kininojen XII. Hageman faktörü, temas faktörü Hücre yüzey faktörleri Doku faktörü, Doku tromboplastini Prokoagülan fosfolipid Trombomodülin Faktör XIa ya aktive olunca kalsiyum iyonlar d fl nda, kofaktör gerektirmeyen bir reaksiyonda faktör IX u aktive eder. Yüksek molekül a rl kl kininojen ile biyomoleküler kompleks olarak dolafl mda bulunur. Temas aktivasyonunun resiprokal reaksiyonunda yer alarak faktör XIIa taraf ndan kallikreine aktive olur; kallikrein ise faktör XII nin faktör XIIa ya aktive edilmesini katalize eder. Yüksek molekül a rl kl kininojen ile biyomoleküler kompleks olarak dolafl mda bulunur. Faktör XI ya da prekallikrein ile biyomoleküler kompleks olarak dolafl mda bulunur. Negatif yüklü bir yüzeye emildi inde faktör XI ve prekallikreini de yüzeye adsorbe eder. Negatif yüklü yüzeyler ya da kallikrein taraf ndan faktör XIIa ya aktive olunca temas aktivasyon reaksiyonlar nda prekallikrein ve faktör XI i aktive eder ve in vitro olarak kan n p ht laflmas n tetikler. Perivasküler fibroblastlar, vücut ya da ortam s n rlar ndaki epitel hücreleri (ör. Deri, amniyon ve GI ve GÜ sistemlerdeki epitel hücreleri) ve sinir sistemindeki gliyal hücreler gibi belirli doku hücrelerinin membran nda kendili inden bulunan bir lipoproteindir. Patolojik durumlarda, aktive monositler ile makrofajlarda ve muhtemelen aktive damar endotelinde de geliflebilir. Baz tümör hücrelerinde bulunur. Faktör VII ye ba lanmas, hemostazda kan n p ht laflmas n bafllatan anahtar reaksiyondur. Aktive trombositler ve baflka dokulardaki hücrelerin yüzeyinde bulunan asit yap s nda fosfolipid (öncelikle fosfatidil serin) Faktör X un faktör IXa/VIIIa/fosfolipid aktivatörü ve protrombinin faktör Xa/Va/fosfolipid aktivatörünün bilefleni olarak ifllev görür. Doku faktöründe lipid bölümü olarak ifllev görür. Trombinin endotel hücresi yüzeyinde ba land bölümdür. Trombin trombomodüline ba land nda kolayca protein C yi aktive eder.

4 KL N K GEL fi M 115 fiekil 3. K vitamini, (A) Filokinon (B) Menakinon (C) Menadion (24). fiekil 4. K vitamini siklusu ve beraberinde Vit K ba ml koaglasyon proteinlerindeki glutamik asit rezidülerinin karboksilasyonu (32). karaci ere tafl n r (26). Bu flekilde depolanan K vitamini kendisine ba ml proteinlerin aktiflefltirilmesi reaksiyonlar nda görev al r. K vitamini normal protrombin zaman n n sa lanmas için gereklidir. Bunu karaci erde inaktif olarak sentez edilen faktör II (protrombin), faktör VII (prokonvertin), faktör IX (plazma tromboplastin komponenti) ve faktör X un (Stuart faktörü) aktifleflmesine katk da bulunarak yapar. Bu faktörlerin aktif hale geçebilmeleri için, glutamik asit rezidülerinin K vitamininin kofaktör oldu u reaksiyon ile karboksillenmesi gerekir. K vitamini, bu reaksiyondaki görevi bittikten sonra Epoksit redüktaz ile eski redükte haline dönüfltürülür (1). Oluflan bu döngü ile koagülasyon sa lanm fl olur. Antikoagülasyon tedavisi Klasik olarak, Virchow triad n n komponentleri olan, kan staz, endotel disfonksiyonu ve hiperkoagülabilite durumu, trombüs oluflumu için gerekli olan ortam yarat r (27). Antikoagulan tedavi ile oluflan trombüsün yay l m ve embolizasyonu etkin bir flekilde engellenir. Bununla birlikte, bu tedavi ile trombolitik etki elde edilmez (28). Düflük molekül a rl kl heparin ve varfarin, klinik uygulamada karfl lafl lan problemlere ra men günümüzde kullan lmakta olan antikoagülan tedavilerdir (29). Oral antikoagülanlar, epoksit redüktaz enzimini ve dolay s yla gama-karboksilasyonu bloke ederek inaktif moleküllerin ortaya ç kmas na neden olur. Buna ba l olarak aktif faktörlerin kan düzeyleri düflerek antikoagülan etki elde edilir (30). Oral antikoagülanlar n çeflitli hastal k durumlar nda klinik etkinlikleri birçok çal flmada ortaya konmufltur. Bu grup ilaçlar; a) Birincil ve ikincil venöz tromboembolide, b) Protez kalp kapa veya atriyal fibrilasyonu olan hastalarda sistemik embolide, c) Periferik arteriyel hastal olan hastalarda ve tromboembolik olaylarda, d) Akut miyokard infarktüsünde (M ), e) nme ve tekrarlayan infarktüste koruyucu olarak etkilidir (31). Varfarin ve kanamal hastalardaki önemi Acil servise kanama flikayeti ile gelen hastalar n %12-18 oran nda antikoagule hastalar oldu u ve bu hastalar n kanama nedeniyle baflvurduklar süreden hastaneden taburcu olana dek geçen sürenin antikoagule olmayan hastalara göre en az bir kat daha uzun oldu u gösterilmifltir. Kardiyovaskuler olay riski tafl yan hastalar n tedavisinde s k kullan lan bu ilac n reçete edilirken bu yarar/ zarar oran na dikkat edilmesi gerekmektedir (31). Varfarin, kumarol türevi bir oral antikoagüland r. K vitamininin etkilerini antagonize ederek etki gösterir. Etkisinin tam olarak ortaya ç kmas için en az saat gereklidir. Sodyum tuzu fleklinde kullan l r. Biyoyararlan m %100 e yak nd r. Gastrointestinal sistemden emilimi için safraya ihtiyaç vard r. Plazmada %99 oran nda albümine ba lan r. Bundan dolay, renal eliminasyonu yavaflt r. Plazma yar lanma süresi (t 1/2 ) 36 saattir. Varfarin tedavisi s ras nda de iflik derecelerde kanamalara ek olarak ürtiker, döküntü, dermatit, alopesi, ishal, deri nekrozu, pankreatit, sar l k ve ayak baflparma nda morarma gibi yan etkilere neden olabilir. Gebelik döneminde, özellikle gebeli in ilk üç ay nda kullan ld takdirde teratojenik etkilidir. Plasentadan geçerek hemorajilere neden olabilir. Ayr ca, protein C seviyelerini düflürerek venöz tromboz ve hemorajik infarktüs yapabilir. Antidotu vitamin K 1 olup, tedavide taze donmufl plazma da (10-20 ml/kg) kullan l r (30).

5 116 KANAMA BOZUKLU U OLAN HASTALARA YAKLAfiIM Tablo 2. Varfarin ile etkileflen ilaçlardan bir k s m (35-38) Varfarin etkisini artt ran ilaçlar Asetaminofen Flukonazol Kinidin Allopurinol Furosemid Kinin Amiodaron* Genfibrozil trakonazol Sulfonilure Sefalosiporinler (sefaklor*) Tetrasiklin Klofibrat B. Varfarin etkisini azaltan ilaçlar Alkol Fenitoin* Rifampin Barbiturat Kinolonlar Amoksisilin* Kloksasilin* Prednizon* Anabolik steroidler zoniazid Sulfinprezon Aspirin* (>1.5 g/g) Ketokonazol Tamoksifen Simetidin Metronidazol Tiroid hormonlar Kolestiramin Sukralfat Karbamazepin* Griseofulvin Trisiklik anti depresanlar Disulfiram Propafenon Seratonin uptake inhibitorleri Ranitidin* Trimetop-sulfometaksazol* Heparin Eritromisin Propranolol Vitamin E Siklofosfamid Omeprazol Mikronase Ostrojenler Vitamin K Fenobarbutal* Kortikositeroidler Tablo 3. Oral antikoagülan endikasyonlar ve hedef INR de erleri (39). Endikasyon Hedef INR Pulmoner emboli 2,5 Proksimal Derin Ven Trombozu 2,5 Ven trombozu ( bald r bölgesinde ) 2,5 Tekrarlayan Venöz Tromboemboli - Varfarin kullan lmad s rada 2,5 Tekrarlayan Venöz Tromboemboli - Varfarin kullan m s ras nda 3,5 Semptomatik kal t msal trombofili 2,5 Antifosfolipid sendrom 2,5 Non-romatizmal atrial fibrilasyon 2,5 Romatizmal kalp hastal, konjenital kalp hastal ve tirotoksikozis varl nda oluflan atrial fibrilasyon 2,5 Kardioversiyon 2,5 / 3,0 Mural trombus 2,5 Kardiyomyopati 2,5 Mekanik prostetik kalp kapa Aort 2,5 / 3,0 Mekanik prostetik kalp kapa Mitral 3,0 / 3,5 Biprostetik kapak E er antikoagüle ise, 2,5 Arteryal greft E er antikoagüle ise, 2,5 Koroner arter trombozu E er antikoagüle ise, 2,5 Varfarin ve di er kumarin antikoagülanlar, etki mekanizmas n vit K ba ml p ht laflma faktörleri (faktör 2,7,9,10) ile antikoagülan proteinlerin (protein C ve S) sentezini inhibe ederek gösterir. Bu etkiyi, K vitamini ve onun 2,3 epoksit forma dönüflümünü sa layan siklusu engelleyerek gösterir (fiekil 4) (32,33). Besinlerle al nan vit K1 varfarin - dirençli vitamin K redüktaz ile Vitamin KH2 ye indirgenir. Vit KH2, oksitlenerek vit K epoksite ( Vit KO) dönüflürken koagülasyon faktörlerindeki glutamik asit rezidüleri de karboksillenir. Bu karboksilasyon aflamas yla koagülasyon faktörleri 2,7,9,10 ve antikoagülan faktörler protein C ve protein S aktifleflir. Oluflan Vit KO vitamin KO reduktaz n katalizledi i reaksiyonla vit K1 e indirgenir. Vitamin KO reduktaz n inhibisyonu yoluyla varfarin vitamin K1 ve vitamin KH2 oluflumu bloke edilmifl olur. Glutamik asit karboksilasyonu engellenir. vitamin K1 besin kaynaklar yada terapotik olarak verilecek olursa varfarin etkisi bay-pas edilmifl olur (34).

6 KL N K GEL fi M 117 Tablo 4. VKA antidotu olarak Vitamin K1 tedavi önerisi (50). INR KL N K DOZ TEK BAfiINA / LAVE >1,3 Hayati tehdit eden kanama 10 mg IV lave tedavi >1,3 Ciddi kanama 10 mg IV lave tedavi >9 Belirgin kanama yok 5-10 mg p.o Tek bafl na tedavi 5,0 9,0 Belirgin kanama yok <5 mg p.o Tek bafl na tedavi Birçok hastal n tedavisinde ve yine birço unun da önlenmesinde endike olan varfarin, kullan m na dikkat edilmedi i takdirde, hastalarda kanamayla iliflkili, ölümcül de olabilecek ciddi komplikasyonlar yaratabilmektedir. Bu problemlerin oluflumunu engellemek amac yla, terapötik indeksi dar ve ayn zamanda birçok ilaç ile etkileflti i saptan lan (Tablo 4) varfarinin klinik takibinde INR de eri kullan lmaktad r. Günümüze kadar önerilen INR düzeylerine ulaflmak üzere birçok varfarin tedavisi bafllama protokolü uygulanm flt r. 10 mg l k yükleme dozuyla bafllanabildi i gibi (40-42), özellikle yafll hastalarda çok daha düflük dozlarda bafllan lmas n araflt ran çal flmalar da (43-45) mevcuttur. Kanamal hastada acil tedavi yaklafl m Hastan n uzun süreli varfarin tedavisi olan hastalarda genel olarak 2,0 3,0 aral nda tutulmaya çal fl lan INR de erlerinin düzenli olarak takibi ile, tedavi komplikasyon riskini en aza indirmek uygun yaklafl m tarz d r. Günümüzde, izlem s ras nda saptanan yüksek INR de erlerine komplikasyonun riskine göre müdahale edilmekte olup, doz atlama, tek bafl - na ya da kombine olarak verilen K vitamini ve taze donmufl plazma tedavisi uygulanan yöntemlerdir (46,47). Ancak acil servise aç k veya gizli kanama flikayetleri ile baflvuran hastalarda hastan n durumuna acil tedavi gerekmektedir. Bu tedavi flemas s ras yla; 1. Oksijen tedavisi bafllayarak doku düzeyinde hipoksiyi düzeltmek 2. Güvenlik çemberini sa layarak (Oksijen, IV yol ve monitorizasyon) hastan n ABC sini sa lamak 3. Hastada hipovolemi bulgular varsa kristaloid veya kolloid s v lar ile dolafl m n devaml l n sa lamak 4 Hastalarda nab z bas nc, santral venöz bas nç, idrar ç k - fl, kapiler dolma zaman gibi parametreler ile dolafl m ve kardiyak dolma bas nçlar n takip etmek 5. Hasta varfarin kullan m nedeniyle antikoagule ise etkiyi vitamin K analoglar ile geriye döndürmek 6. Hastada eksik olan p ht laflma faktörlerini TDP veya faktör ekstreleri ile yerine koymak 7. Hastada anemi veya trombopeni mevcutsa gerekli tedaviyi uygulamak fleklinde s ralanabilir. K vitamini analoglar Vitamin K 1, vitamin K antagonist ajan n (VKA) etkisini geri döndürmek üzere de kullan lan sentetik ajan olup, subkütan (SC), intravenöz (IV), ya da oral olarak kullan m n sa layan formlar mevcuttur. Varfarin almakta iken, INR de eri olmas gerekenden yüksek saptanan asemtomatik hastalarda; 1 mg l k oral Vitamin K 1, INR yi 1 mg l k subkütanöz uygulanan Vitamin K 1 e göre daha h zl düflürür. INR de eri 4,5 9 aras bulunan asemtomatik hastalarda kanama riskini düflürmek üzere 1 mg l k oral Vitamin K 1 önerilir (48). Gerileme, uygulama sonras 16 saat içinde belirgindir. kinci gün, terapötik düzeye kadar düflen INR düzeyi saptan r. Bununla beraber, subkütanöz uygulanan Vitamin K 1 (1-2 mg), ölçülebilir de erlerdeki INR yi s kl kla 8 12 saat içinde geriletir (47). Ancak, gerek yapaca etkinin önceden tahmin edilememesi, gerekse bazen saptanan etki gecikmesi sebebiyle subkütan uygulanmas önerilmez (49). Bunun yan nda, biliyer t kan kl olanlarda yetersiz emilim sebebiyle oral kullan lmas tercih edilmezken, ciddi karaci er yetmezli i olanlarda yetersiz koagülasyon faktörü üretimi sebebiyle hem oral hemde parenteral uygulama etkinli i sa lamaz. Intravenöz Vitamin K 1 ise, nadir fakat ciddi anafilaksi riski tafl d ndan rutin uygulama yolu olarak önerilmez. Hayat tehdit edici kanama varl nda veya INR de erinin çok yüksek oldu u durumlarda, veyahut da intihar amaçl olarak yüksek doz varfarin al nd durumlarda tercih edilmelidir (47). Vitamin K 1 dozu kullan m önerileri Tablo 4 te verilmekte olup, uygulama sonras INR de erinin tekrar düzenlenmesi için bir haftaya kadar varan süre gerekebilir (49). Taze Donmufl Plazma (TDP) Uygulamalar Yüksek INR de erlerini düflürmek için kullan lan di er bir tedavi metodu da taze donmufl plazma (TDP) uygulamas d r. Herfleye ra men tekrar antikoagülasyon düflünülüyorsa, ya da hayat tehdit edici kanama varken INR de h zl ve güvenli düflüfl isteniyorsa endikedir (47). TDP, tam kandan santrifüj yoluyla veya aferez yöntemiyle elde edilir. Plazma topland ktan sonra 6-8 saat içinde dondurulur. TDP, bütün çözünür koagulasyon faktörleri ve plazmay içermekte olup, yaklafl k hacmi 250 ml dir. 24 saat içinde transfüze edilmesi gereken erimifl plazman n genel bafllang ç dozu ml/kg d r. Varfarin tedavisi alan kanamal veya invaziv giriflim uygulanacak hastalarda kullan lmas endike oldu u gibi, Çok say da koagülasyon faktör eksikli i bulunan hastalarda kanama, operasyon öncesi veya masif transfüzyon durumunda. Trombotik trombositopenik purpural hastalarda. Konjenital veya edinsel koagülasyon faktör eksikliklerinde faktör konsantrelerine ulafl lamad durumlarda da kullan - l r (50).

7 118 KANAMA BOZUKLU U OLAN HASTALARA YAKLAfiIM Sonuç olarak kanama flikayeti ile baflvuran hastalarda atlanmadan bak lmas gereken testlerin bafl nda kan gurubu, PT, PTT, INR gelir. Hastalarda bu test sonuçlar na göre tedaviye bafllanmal d r. Hemogram bak lmas ve takipleri ancak bu testler ile beraber de erlendirilirse anlaml d r. Kanama flikayeti ile baflvuran hastalar acil önceli i olan ve h zl - ca ABC bak s ile stabilize edilmesi gereken hasta gurubudur. Bu hastalar n yat fl veya taburculu una karar verilirken kiflini kan tablosu, aktif kanama varl, transfüzyon gereksinimi, ko- morbiditesi olan hastal klar ve hastan n sosyal flartlar na göre karar verilmelidir. KAYNAKLAR 1. Süzer Ö. Farmakolojinin temelleri. s.381, 2. Bas m, Nobel T p Kitapevleri, stanbul, Gunnar H N, Ingela B, Hans J. Anticoagulant treatment in primary health care in Sweden prevalence, incidence and treatment diagnosis: a retrospectivestudy on electronic patient records in a registered population. BMC Family Practice 2003; 4: Hart RG, Sherman DG, Easton JD, Cairns JA. Prevention of stroke in patients with nonvalvular atrial fibrillation. Neurology1998; 51: Verheugt FW. Warfarin for ischemic heart disease. Cardiol Rev 2001; 9: John F, Nicole G, Ravi S, Samuel Z. Major Bleeding Complications in a Specialized Antikoagulation Service. Am J Cardiol 2005; 96: Goldman L, Ausiello D, Cecil Textbook of Medicine (Çev: Ünal S) s.162, 1. Cilt, 22. Bas m, Günefl kitabevi, Ankara, Hanslik T, Prinseau J. The use of vitamin K in patients on anticoaguant therapy: a practical guide. Am J Cardiovase Drugs 2004; 4 (1): Physicians Desk Reference. pp , 58th Edition, Thomson PDR, Montvale, Payzin S. Antitrombotikler. Anadolu Kardiyol Derg 2006; 6 Özel Say 1: Beers MH, Berkow R. Trombotik bozukluklar. The Merck Manual of diagnosis and Therapy (Çev: Kekliko lu M) s , 17.Bas m, Nobel T p Kitapevleri, stanbul, Fareed J, Hoppensteadt DA, Bick RL. An update on heparins at the begining of the new millenium. Semin Thromb Hemost 2000; 26 (suppl 1): Hoffman Mionroe DM. A cell-based model of hemostasis. Tromb Haemost 2001; 85: Taflk ran D, Hemostaz Mekanizmalar. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005; 1(26): Goldman L, Ausiello D, Cecil Textbook of Medicine (Çev: Ünal S) s.975, 1. Cilt, 22. Bas m, Günefl kitabevi, Ankara, Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS. American college of emergency physicians, Emergency medicine sixth edition, pp. 1322, McGraw-Hill, USA, Roberts HR, Monroe DM, Hoffman M. Moleculer biology and biochemistry of the coagulation factors and pathways of hemostasis In: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, Seligsohn U (eds).williams Hematology. 6th edition, pp , McGraw-Hill, New York, USA, Griffin JH. Control of coagulation reactions. In: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, Seligsohn U (eds). Williams Hematology. 6th edition, pp , McGraw-Hill, New York, USA, Lanzkowsky P. Manual of Pediatric Hematology and Oncology. 3th ed, pp , Academic Press, San Diego, Mazza JJ. Manual of Clinical Hematology. Third edition, pp , Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, Beers MH, Berkow R. Trombotik bozukluklar. The Merck Manual of diagnosis and Therapy (Çev: Kekliko lu M) s. 904, 17.Bas m, Nobel T p Kitapevleri, stanbul, Celkan T, Demirel A. Enfeksiyon ve koagülasyon. Türk pediatri arflivi 2005; 40: Raju TN. The Nobel chronicles. Lancet 1999; 353: Suttie JW. The importance of menaquinones in human nutrition. Annu Rev Nutr 1995; 15: Terhi Koivu-Tikkanen, Determination of phylloquinone and mena quinones in foods by HPLC Olson RE. The function and metabolism of vitamin K. Ann. Rev. Nutr. 1984; 4: Shearer MJ. Vitamin K. The Lancet 1995; 345(28): Hamaad A, Tayebjee MH, Lip GYH. Ximelagatran: The future in anticoagulation practice. Br J Cardiol 2004; 11: Turpie GG, Levine MN, Hirsh J, Ginsberg JS, Cruickshank M, Jay R, Gent M. Tissue plasminogen activator (rt-pa) vs heparin in deep venous thrombosis. Results of a randomized trial. Chest 1990; 97: Stollberger C, Finsterer J, Langer T, Schneider B, Wehinger C, Hopmeier P, et al. Problems, interventions and complications in longterm oral anticoagulation therapy. J Thromb Thrombolysis 2002; 14: Göz M, Warfarin-g da etkileflmesi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi, Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2006;14(4): Hirsh J, Fuster V, Ansell J, Halperin JL. American Heart Association/American College of Cardiology Foundation guide to warfarin therapy. Circulation 2003;107: Whitlon DS, Sadowski JA, Suttie JW. Mechanisms of coumarin action: significance of vitamin K epoxide reductase inhibition. Biochemistry 1978;17: Stenflo J, Fernlund P, Egan W, et al. Vitamin K dependent modifications of glutamic acid residues in prothrombin. Proc Natl Acad Sci USA 1974; 71:

8 KL N K GEL fi M Hirsh et al. Guide to Warfarin Therapy. JACC 2003;41 (9): Kern WF. Hemostasis and thrombosis. PDQ Hematology. pp , BC Decker Inc, London, Schulman S. Oral anticoagulation. Williams Hematology. pp , McGraw Hill, USA, Monagle P, et al. Antithrombotic therapi in children. Chest 2001; 119: Hirsh J, et al. Oral anticoagulants. Chest 2001;119: Baglin TP, Keeling DM, Watson HG. Guidelines on oral anticoagulation (warfarin): third edition 2005 update. British Society for Haematology, pp , Fennerty A, Dolben J, Thomas P, et al. Flexible induction dose regimen for warfarin and prediction of maintenance dose. BMJ 1984;288: Doeke CJ, Cosh DG, Gallus AS. Standardised initial warfarin treatment: evaluation of initial treatment response and maintenance dose prediction by randomised trial, and risk factors for an excessive warfarin response. Aust NZ J Med. 1991;21: Harrison L, Johnston M, Massicotte MP, et al. Comparison of 5-mg and 10-mg loading doses in initiation of warfarin therapy. Ann Intern Med. 1997;126: American Geriatrics Society guideline. The use of oral anticoagulants (warfarin) in older people. J Am Geriatr Soc. 2002;50: Hylek EM. Oral anticoagulants: pharmacologic issues for use in the elderly. Clin Geriatr Med. 2001;17: Siguret V. et al. Initiation of warfarin therapy in elderly medical inpatients: A safe and accurate regimen. The American Journal of Medicine 2005;118: Ansell J, Hirsh J, Poller L, et al. The pharmacology and management of the vitamin K antagonists. Chest 2004 (suppl);126: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS. American college of emergency physicians, Emergency medicine sixth edition, pp , McGraw-Hill, USA, Crowther MA, Douketis JD, Schnurr T, et al. Oral vitamin K lowers the in ternational normalized ratio more rapidly than subcutaneous vitamin K in the treatment of warfarin-associated coagulopathy: A randomized controlled trial. Ann Intern Med 2002;137: Schulman S, Bijsterveld NR. Transfusion Medicine Reviews 2007;21(1): Ansell J, Hirsh J, Poller L, et al. The pharmacology and management of the vitamin K antagonists. Chest 2004 (suppl);126:

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

VARFARİN. Doç. Dr. Seda ÖZKAN ERÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D., Kayseri

VARFARİN. Doç. Dr. Seda ÖZKAN ERÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D., Kayseri VARFARİN Doç. Dr. Seda ÖZKAN ERÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D., Kayseri Arteriyel ve venöz tromboembolik olayların önlenmesinde yaygın olarak kullanılan oral antikoagülandır. Varfarin kullanım oranı %1-2

Detaylı

KOAGÜLASYON TESTLERİ

KOAGÜLASYON TESTLERİ KOAGÜLASYON TESTLERİ Koagülasyon nedir? Pıhtı oluşumudur; Örneğin, kanın pıhtılaşması. Koagülasyon; kandaki birçok protein veya koagülasyon faktörünün kimyasal reaksiyonu sonucu fibrin formasyonu ile sonuçlanan

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR Dr. Ülker Koçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı HEMOSTAZ Prokoagülan Antifibrinolitik Antikoagülan Profibrinolitik ÇOCUKLARDA HEMOSTAZ

Detaylı

Homeostaz. Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu. Serin proteaz 27.09.2014

Homeostaz. Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu. Serin proteaz 27.09.2014 Homeostaz Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu Dr. M. Cem Ar İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Yaşamın devamını sağlamak için organizmanın düzenleyici sistemler

Detaylı

Koagülasyon Mekanizması

Koagülasyon Mekanizması Koagülasyon Mekanizması Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD 1 Hemostaz (Hemostasis or haemostasis) (Eski Yunanca: αἱμόστασις haimóstasis "styptic (drug)")

Detaylı

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130504.htm&main=

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

COUMADİN OVER DOZ. Doç.Dr.Türker YARDAN Dr.Çiğdem EKŞİ 21.02.2013

COUMADİN OVER DOZ. Doç.Dr.Türker YARDAN Dr.Çiğdem EKŞİ 21.02.2013 COUMADİN OVER DOZ Doç.Dr.Türker YARDAN Dr.Çiğdem EKŞİ 21.02.2013 Hemostaz ve Pıhtılaşma Patolojik durumlarda damar içerisinde oluşan pıhtıya trombüs adı verilir. Damarda ki kan akımını yerel olarak Damarda

Detaylı

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Trombozun komplikasyonları Trombozun kliniği; tromboembolik olayın yerine,

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir.

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir. 1) Şiddetli şokta, böbrekte aşağıdakilerden hangisi görülür? (1999 EYLÜL) a.glomerulonefrit b.pyelonefrit c.akut tubuler lezyon d.papiller nekroz e.akut interstisiyel nefrit Hipovolemik şokta böbrekte

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

Yeni oral antikoagülanlar: Hipertansiyonda ve böbrek hastalarında kullanım

Yeni oral antikoagülanlar: Hipertansiyonda ve böbrek hastalarında kullanım Yeni oral antikoagülanlar: Hipertansiyonda ve böbrek hastalarında kullanım Dr. Yahya Büyükaşık Hacettepe Hematoloji ORAL ANTİKOAGÜLAN AJANLARIN TERİHSEL GELİŞİMİ 1920-1930 1930-1940 1940-1950 1950-1960

Detaylı

KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU

KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU GENEL BAKIŞ Kan ve dokularda pıhtılaş ayı etkileyen elliden fazla madde (şi dilik) ulu uştur Bu ları azıları pıhtılaş ayı sağlar(prokoagülan) Diğerleri pıhtılaş ayı

Detaylı

ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ. tromboz ve pulmoner emboli için standart tedavi; önce heparin, ardından da oral vitamin K

ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ. tromboz ve pulmoner emboli için standart tedavi; önce heparin, ardından da oral vitamin K ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ Prof. Dr. Ali Ünal Antikoagülan tedavi; klasik olarak akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Akut venöz tromboz ve pulmoner emboli için standart tedavi; önce heparin, ardından da

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

4 TROMBOZ S B YOK MYASI

4 TROMBOZ S B YOK MYASI 4 TROMBOZ S B YOK MYASI Biyokimyas 1-4 Trombozis,çokfaktörlü bir fenomen olup plazmatik, vasküler ve hücresel komponentleri vard r. Patogenezi ise bulundu u bölgeye göre de iflmektedir. (Venöz, arteryel,

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Apiksaban. Dr. Murat Özdemir Gazi Üniversitesi, ANKARA. AF Zirvesi, Nisan 2015, ANTALYA. Gly 216. Arg 143 Gln 192. Phe 174. Cys 220. Cys 191.

Apiksaban. Dr. Murat Özdemir Gazi Üniversitesi, ANKARA. AF Zirvesi, Nisan 2015, ANTALYA. Gly 216. Arg 143 Gln 192. Phe 174. Cys 220. Cys 191. Apiksaban Cys 220 Gly 216 Cys 191 Arg 143 Gln 192 S1 Tyr 99 Phe 174 Trp 215 S4 Dr. Murat Özdemir Gazi Üniversitesi, ANKARA AF Zirvesi, Nisan 2015, ANTALYA Doğrudan faktör Xa inhibisyonu - apiksaban Apiksaban

Detaylı

Koagulan ve Antikoagulan Proteinlerin Trombozda Yeri

Koagulan ve Antikoagulan Proteinlerin Trombozda Yeri Koagulan ve Antikoagulan Proteinlerin Trombozda Yeri Prof. Dr. A. Emin Kürekçi Özel Lösante Hastanesi Sunum Planı Prokoagülan ve antikoagülanlar Koagülasyon zinciri Doğal antikoagülanların etki mekanizmaları

Detaylı

Damar Hasarı: Travma, cerrahi

Damar Hasarı: Travma, cerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkök Göğüs Cerrahisi Pulmoner Tromboemboli Giriş Pulmoner emboli (PE) pulmoner arter dallarının sistemik venler aracılığıyla taşınan

Detaylı

HEMOSTAZ. Güher Saruhan-Direskeneli. İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD

HEMOSTAZ. Güher Saruhan-Direskeneli. İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD HEMOSTAZ Güher Saruhan-Direskeneli İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD HEMOSTAZ AŞAMALARI Damar hasarı Trombosit birikimi Fibrin oluşumu Fibrinden pıhtı oluşumu Pıhtının büzüşmesi Guyton & Hall 2006

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

CHA 2 DS 2 VASc=1 olan hastada antikoagülasyon

CHA 2 DS 2 VASc=1 olan hastada antikoagülasyon CHA 2 DS 2 VASc=1 olan hastada antikoagülasyon Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Atriyal Fibrillasyon Önemli bir morbidite sebebi Prevalans ve insidansı giderek artmakta

Detaylı

Antikoagülan Tedavi lkeleri

Antikoagülan Tedavi lkeleri mdat D LEK Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal, Van Tromboz, atheroskleroz ve farkl medikal ve cerrahi durumlarda oluflan önemli bir komplikasyondur.

Detaylı

Yenido anda Hemostatik Sorunlar

Yenido anda Hemostatik Sorunlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s.191-198 Yenido anda Hemostatik Sorunlar Prof. Dr. nci Y ld z Damar n yaraland

Detaylı

KOAGÜLASYON TESTLERİ Dr. Çağatay KUNDAK DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU Hedefler Yaygın olarak kullanılan koagülasyon testlerini tanımak Bu testlerin hasta tanı ve takibinde etkin kullanılmasını sağlamak Koagulasyon

Detaylı

Kronik Karaci er Hastal nda Hemostatik Sorunlar

Kronik Karaci er Hastal nda Hemostatik Sorunlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 227-234 Kronik Karaci er Hastal nda Hemostatik Sorunlar Uz. Dr. Ümit B. Üre

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Acil Serviste Varfarin Kullan m na Ba l Kanama

Acil Serviste Varfarin Kullan m na Ba l Kanama Acil Serviste Varfarin Kullan m na Ba l Kanama Komplikasyonlar n n ncelenmesi An analysis of bleeding complications related to warfarin in the emergency department Türkiye Acil T p Dergisi - Turk J Emerg

Detaylı

VARFARİN KULLANAN HASTALARDA MEYDANA GELEN KOMPLİKASYONLARIN DEMOGRAFİK ANALİZİ VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

VARFARİN KULLANAN HASTALARDA MEYDANA GELEN KOMPLİKASYONLARIN DEMOGRAFİK ANALİZİ VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER VARFARİN KULLANAN HASTALARDA MEYDANA GELEN KOMPLİKASYONLARIN DEMOGRAFİK ANALİZİ VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER (Retrospektif Çalışma) Dr. Recep DURSUN (Uzmanlık Tezi) Tez yöneticisi Yrd. Doç Dr.

Detaylı

Kumadin ve Türevleri ile Zehirlenmeler. Doç. Dr. Muhammet Gökhan Turtay İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Kumadin ve Türevleri ile Zehirlenmeler. Doç. Dr. Muhammet Gökhan Turtay İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Kumadin ve Türevleri ile Zehirlenmeler Doç. Dr. Muhammet Gökhan Turtay İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Kumarin türevleri Dikumarol Warfarin * Etilbiskumasetat Acenocoumarol * Phenprocoumon

Detaylı

Antikoagülan Tedavide Karşılaşılan Sorunlar

Antikoagülan Tedavide Karşılaşılan Sorunlar Antikoagülan Tedavide Karşılaşılan Sorunlar Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği En sık karşılaştığımız sorunlar Varfarin:

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

Antitrombotik Tedavi ve Hemflirelik Fonksiyonlar

Antitrombotik Tedavi ve Hemflirelik Fonksiyonlar 36 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Antitrombotik Tedavi ve Hemflirelik Fonksiyonlar Antithrombotic Treatment and Nursing Functions Derya ÖZCANLI Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi 2006;10(1-2):36-41 Trombojenez

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Yeni Oral Antikoagülanlar ile Gerçek Dünya Verileri

Yeni Oral Antikoagülanlar ile Gerçek Dünya Verileri 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014, Antalya Yeni Oral Antikoagülanlar ile Gerçek Dünya Verileri Dr. Ahmet Kaya Bilge Stroke AF nin en sık görülen ve sakat bırakıcı komplikasyonudur. AF li hastalarda tüm-nedenlere

Detaylı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Ölüm Nedenleri Roos- Hesselink JW Heart 2009 Gebelikte Tromboembolik Olay Epidemiyoloji

Detaylı

Varfarin Kullanan Hastalarda Etkin INR Düzeyi Oranları ve Etiyoloji ile Olan İlişkisi

Varfarin Kullanan Hastalarda Etkin INR Düzeyi Oranları ve Etiyoloji ile Olan İlişkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Varfarin Kullanan Hastalarda Etkin INR Düzeyi Oranları ve Etiyoloji ile Olan İlişkisi Mehmet Fethi ALIŞIR, a Mesut KEÇEBAŞ, b Feyzullah BEŞLİ, b Serhat ÇALIŞKAN, b Fatih GÜNGÖREN, b

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL. Doç. Dr. Özgür Yeniel

TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL. Doç. Dr. Özgür Yeniel TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL Doç. Dr. Özgür Yeniel Hemostaz Kan kaybının önlenmesi Kan ve dokular pıhtılaşma sistemini etkikleyen çok sayıda faktör içermektedir Prokoagülan < Antikoagülan Sınırlandırılmış

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 29 Kasım 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 29 Kasım 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 29 Kasım 2016 Salı İnt. Dr. Hatice Şen Çocuk Hematoloji Olgu Sunumu 29 Kasım 2016 Salı İnt.

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 2 TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 3 DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com Taşiaritmiler: Dar QRS li ( 0.08 sn) taşikardi Sinüzal taşikardi

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

ÜNİTE. FİZYOPATOLOJİ Doç. Dr. Mehtap KAÇAR Prof. Dr. Bayram YILMAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER PIHTILAŞMA SİSTEMİ HASTALIKLARI

ÜNİTE. FİZYOPATOLOJİ Doç. Dr. Mehtap KAÇAR Prof. Dr. Bayram YILMAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER PIHTILAŞMA SİSTEMİ HASTALIKLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER PIHTILAŞMA SİSTEMİ HASTALIKLARI Giriş Hemostatik Sistem Hemostatik Sistemi Değerlendiren Testler Trombosit Bozuklukları Koagülasyon Sistemi Bozuklukları Antikoagülan ve Fibrinolitik

Detaylı

Hemostaz Mekanizmas. Prof. Dr. Burhan Ferhano lu

Hemostaz Mekanizmas. Prof. Dr. Burhan Ferhano lu .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 9-16 Hemostaz Mekanizmas Prof. Dr. Burhan Ferhano lu Hemostaz, kan n dolafl

Detaylı

HEMOSTAZ İLAÇLARA BAĞLI KANAMALARDA NE YAPALIM? HEMOSTAZ. Kan pıhtılaşma faktörleri. İlaca bağlı kanama. I-Pıhtılaşmayı sağlayan sistemler

HEMOSTAZ İLAÇLARA BAĞLI KANAMALARDA NE YAPALIM? HEMOSTAZ. Kan pıhtılaşma faktörleri. İlaca bağlı kanama. I-Pıhtılaşmayı sağlayan sistemler HEMOSTAZ İLAÇLARA BAĞLI KANAMALARDA NE YAPALIM? Yrd.Doç.Dr.Celal Katı Omu Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.,Samsun I-Pıhtılaşmayı sağlayan sistemler *Trombositler *Pıhtılaşma faktörleri *Trombaxan A2 II-Pıhtılaşmayı

Detaylı

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay Trombozlu Hastaya Yaklaşım Dr. Figen Atalay Sunum Planı Tanımlamalar Epidemiyoloji Patogenez Tanısal yaklaşım Risk belirlemesi Tedavi Tanımlamalar Tromboz: Arteryel ve venöz tromboembolizm (VTE) dolaşımda

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119 Telenjiektazi ve Retiküler Ven Tedavisi; Skleroterapi, Transkutan

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ Dr. Nurcan Cengiz 1955 de tanımlandı (Gasser) Çocukluk çağında akut böbrek yetmezliğinin en sık nedenlerindendir. Batıda kronik böbrek yetmezliğinin de önemli sebeplerinden

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Atriyal fibrilasyonda inme riski İnmeden korunmada yeni antikoagülan ajanlar:

Atriyal fibrilasyonda inme riski İnmeden korunmada yeni antikoagülan ajanlar: Atriyal fibrilasyonda inme riski İnmeden korunmada yeni antikoagülan ajanlar: Dr. Murat Özdemir Gazi Üniversitesi, ANKARA AF Zirvesi, 2014 Yeni oral antikoagülanlar etki mekanizması Xll Xl lx TF VIIIa

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI Kawasaki Sendromu; Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu;

KAWASAKİ HASTALIĞI Kawasaki Sendromu; Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu; KAWASAKİ HASTALIĞI Kawasaki Sendromu; Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu; Kawasaki hastalığı sebebi bilinmeyen ateşli çocukluk çağı hastalığıdır. Nadiren ölümcül olur. Hastalık yüksek ateş, boğazda ve dudaklarda

Detaylı

TDP & TDP Plazma & Kompleks Konsantreleri Plazma Kompleks Konsantre leri. Dr. Mehmet Gül

TDP & TDP Plazma & Kompleks Konsantreleri Plazma Kompleks Konsantre leri. Dr. Mehmet Gül TDP & TDP Plazma & Kompleks Konsantreleri Plazma Kompleks Konsantre leri Dr. Mehmet Gül Taze Donmuş Plazma (TDP) Sitrat-fosfat-dextroz (CPD) li tam kan ünitelerinin bağışlanmasını izleyen birkaç saat içinde

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Antikoagülan Tedavi: Genel Bak ş

Antikoagülan Tedavi: Genel Bak ş Antikoagülan Tedavi: Genel Bak ş Prof. Dr. İbrahim C. HAZNEDAROĞLU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Ünitesi, ANKARA Antikoagülan tedavi, lokalizasyon ve klinik

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TROMBOZ VE TEDAVİSİ

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TROMBOZ VE TEDAVİSİ ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TROMBOZ VE TEDAVİSİ Dr. Can BALKAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatrik Hematoloji B.D. 1 3 Haziran 2012, Gaziantep HEMOSTAZİS Arteryel ve Venöz Tromboz Ayırımı Virchow Triadı 1.

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Tedavisi

Venöz Tromboembolizmin Tedavisi 74 Venöz Tromboembolizmin Tedavisi Derin ven trombozunun tedavisi Tedavinin amac Derin ven trombozu tedavisinin amac PE ve pulmoner hipertansiyon, periferik venöz hastal klar, VTE nüksü ve posttrombotik

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Trombofili Pıhtılaşmaya eğilim Akkiz veya edinsel Psikiyatri dahil tıbbın tüm dallarını kapsar!!! Koagulasyon-Kanama

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi?

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi? DEMİR EKSİKLİĞİ 1. Demir eksikliği anemisi nedir? Demir eksikliği anemisi : kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan demirin dışarıdan besinlerle yetersiz alınması yada vücuttan aşırı miktarda kaybedilmesi

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM

HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM Antikoagülan FORMÜLÜ Beher 5 ml lik flakon; Etkin madde:25 000 I.U. Heparin Sodyum, Yardımcı

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

TROMBOFİLİ ve TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI. Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Hematoloji 2004

TROMBOFİLİ ve TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI. Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Hematoloji 2004 TROMBOFİLİ ve TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Hematoloji 2004 1 Plasental dolaşım Yeterli ve sürekli bir plasental dolaşım başarıyla sonuçlanacak bir gebeliğin temel şartıdır. 2 Plasental

Detaylı

Yeni Nesil Oral Antikoagülanların Birinci Basamakta Kullanımı Yeni Nesil Oral Antikoagülanların Birinci Basamakta Kullanımı

Yeni Nesil Oral Antikoagülanların Birinci Basamakta Kullanımı Yeni Nesil Oral Antikoagülanların Birinci Basamakta Kullanımı Uzm. Dr. Didem Oğuz 1, Doç. Dr. Ayşen Kutan Fenercioğlu 2 1. Kardiyoloji Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Hastanesi 2. Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Tıp

Detaylı

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Z. Defne DÜNDAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD. KONYA ŞOK Sistemik doku perfüzyonu bozulduğu ve dokulara oksijen sunumunun azaldığı klinik

Detaylı

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 11 ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ço ul Hipofiz Hormonu Eksikli i - Say 11 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD.

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut Koroner Sendrom(ACS) ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüsü(STEMI)

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYONDA YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR

ATRİYAL FİBRİLASYONDA YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR ATRİYAL FİBRİLASYONDA YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR Doç.Dr.Nihal AKAR BAYRAM Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi

Detaylı