ÖN ARITILMIŞ SIZINTI SUYUNUN YARI SÜREKLİ İŞLETMEYLE AEROBİK BİYOLOJİK ARITIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖN ARITILMIŞ SIZINTI SUYUNUN YARI SÜREKLİ İŞLETMEYLE AEROBİK BİYOLOJİK ARITIMI"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ÖN ARITILMIŞ SIZINTI SUYUNUN YARI SÜREKLİ İŞLETMEYLE AEROBİK BİYOLOJİK ARITIMI, Fikret KARGI Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir ÖZET Katı atık depolama alanlarında oluşan sızıntı suyu; yüksek amonyum, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve ağır metaller gibi tehlikeli atıklar içerdiğinden, sızıntı suyunun doğrudan biyolojik arıtımı, düşük amonyum ve KOİ giderimleri ile gerçekleşir. Sızıntı suyunun KOİ ve amonyum içeriğini azaltmak için ön arıtım olarak koagülasyon-flokülasyon ve bunu takiben ph=12 de amonyumun havalandırmayla giderimi uygulanmıştır. Ön arıtılmış sızıntı suyu yarı sürekli (fed-batch) işletilen bir havalandırma tankında aerobik biyolojik arıtıma tabii tutulmuştur. Giriş atıksuyunun KOİ içeriği ve debisinin, KOİ ve amonyum iyonu giderimleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır mg KOİ/L giriş KOİ içeriği ve 0.21 L/sa debide yaklaşık olarak %76 KOİ ve %23 NH 4-N giderimlerine ulaşılmıştır. KOİ giderim verimi KOİ yükleme oranının artmasıyla birlikte azalmıştır. KOİ giderimi için bir kinetik model geliştirilmiş ve deneysel veriler kullanılarak kinetik sabitler belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Biyolojik arıtım, sızıntı suyu, yarı-sürekli işletme AEROBIC BIOLOGICAL TREATMENT OF PRE-TREATED LANDFILL LEACHATE BY FED-BATCH OPERATION ABSTRACT Landfill leachate obtained from the solid waste landfill area contained high COD (chemical oxygen demand) and ammonium ions which resulted in low COD and ammonium removals by direct biological treatment. COD and ammonium ion contents of the leachate was reduced to reasonable levels by chemical precipitation with lime and air stripping of ammonia. The pretreated leachate was subjected to aerobic biological treatment in an aeration tank by fedbatch operation. The effects of the feed wastewater COD content and flow rate on COD and ammonium ions removal were investigated. Nearly 76% COD and 23% NH 4-N removals were obtained with a flow rate of 0.21 L/h and the feed COD content of 7,000 mgcod/l. COD removal efficiency decreased with increasing COD loading rates. A kinetic model for COD removal was developed and the kinetic constants were determined by using the experimental data. Key words : Biological treatment, fed-batch operation, landfill leachate

2 GİRİŞ Günümüzde katı atıkların arazide depolanması, katı atık bertaraf sisteminin vazgeçilmez bir aşamasıdır. Bununla birlikte katı atık depolama alanlarında oluşan sızıntı suyu, içerdiği yüksek organik madde ve ağır metaller gibi tehlikeli atıklar nedeniyle önemli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Sürdürülebilir bir katı atık yönetimi kapsamında depolama alanlarında oluşan sızıntı suyunun arıtımı önemli bir unsurdur. Evsel sızıntı sularının direkt olarak biyolojik arıtımında, içerdiği yüksek KOİ ( mg/l) ve amonyum ( mg/l) konsantrasyonları, yüksek KOİ/BOİ oranı ve metal iyonları gibi toksik maddelerin varlığından dolayı, genellikle düşük KOİ giderimlerine ulaşılmıştır (Amokrane ve diğerleri, 1997; Chiang ve diğerleri, 2001; Park ve diğerleri, 2001). Özellikle büyük yerleşme alanlarında, sızıntı suyunun arıtımına son yıllarda daha çok önem verilmeye başlanmıştır (Bohdziewicz ve diğerleri,2001; Ahn ve diğerleri, 2002). Sızıntı suyunun kompozisyonu, katı atıkların doğadaki sızıntılarına, aktif mikrobiyal floraya, toprağın karakterizasyonuna, yağış miktarına ve sızıntının yaşına göre değişiklik gösterir (Chen, 1996). Genç sızıntı suları yaşlı olanlara göre genellikle daha kolay arıtılabilir. Bu sebepten dolayı, arıtma stratejileri genellikle sızıntı suyunun kompozisyonuna bağlıdır. Sızıntı suyunun arıtımı için geliştirilen metodlar fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak sınıflandırılabilir. Bu metodlardan herhangi birini tek başına kullanarak, tatmin edici arıtma verimleri ve çıkış suyu kalitesi elde etmek genellikle zordur. Bunun için çoğunlukla fizikselkimyasal ve biyolojik yöntemlerin kombinasyonları kullanılır. Sızıntı suyunun arıtımı için kullanılan fiziksel metodlardan başlıcaları çöktürme, havalandırma ile giderim, adsorpsiyon ve membran filtrasyondur (Amokrane ve diğerleri, 1997; Bohdziewicz ve diğerleri,2001; Vogelpohl ve diğerleri, 1995). Bu yöntemler genellikle kimyasal ve biyolojik metodlarla birlikte kullanılır. Sızıntı suyunun arıtımı için kullanılan başlıca kimyasal metodlar, koagülasyon-flokülasyon (Amokrane ve diğerleri, 1997; Ahn ve diğerleri, 2002), kimyasal çöktürme ve kimyasal-elektrokimyasal oksidasyonlardır (Chiang ve diğerleri, 2001). Sızıntı suyunun arıtımı için kullanılan biyolojik arıtım yöntemleri genellikle anoksik prosesler, aerobik ve anaerobik prosesler olarak sınıflandırılabilir. Fiziksel-kimyasal metodlar, çoğunlukla sızıntı suyundan biyolojik olarak giderilemeyen bileşimleri gidermek için biyolojik metodlarla birlikte kullanılırlar (Bohdziewicz ve diğerleri,2001; Ahn ve diğerleri, 2002). Nanofiltrasyon, havalandırma ile amonyumun giderimi ve ozonlama gibi bir seri fizikselkimyasal metodlar, KOİ, amonyum ve toksisite giderimlerindeki verimleri açısından test edilmiştir (Martinnen ve diğerleri, 2002). Nanofiltrasyon ile yaklaşık olarak %66 KOİ ve %50 amonyum giderim verimlerine ulaşılmıştır. Havalandırma ile 20 o C de 24 saatin sonunda %89 amonyum giderimi sağlanmıştır. Ozonlama, biyolojik olarak giderilebilen KOİ miktarını arttırmıştır. Bununla beraber, test edilen metodların hiçbiri toksisite gideriminde etkili olmamıştır. Fiziko-kimyasal metodlar sızıntı suyunun arıtımı için nanofiltrasyon ile kombinasyon içinde kullanılmıştır. (Trebouet ve diğerleri, 2001). Membranların yüzeyinden kirleticileri gidermek amacıyla farklı ph ve FeCl 3 konsantrasyonda koagülasyon uygulanmıştır. Nanofiltrasyon, sızıntı suyundan giderilemeyen KOİ giderimi için uygun bir yöntem olarak bulunmuştur. METERYAL VE METODLAR Yapılan çalışmalar süresince, pleksiglastan oluşan 20 cm çap ve 60 cm yüksekliğinde toplam 18.8 litre olan bir havalandırma tankı kullanılmıştır. Tanktaki atıksu, difüzörler ve bir hava pompası yardımıyla havalandırılımıştır. Ön arıtılmış sızıntı suyunun debisi, bir peristaltik pompa kullanılarak 0.15 L/sa ile 0.6 L/sa arasında olacak şekilde reaktöre beslenmiştir. Giriş atıksuyu, herhangi bir bozulmayı önlemek için 4 o C de buzdolabında muhafaza edilmiştir. 381

3 Atıksuyun Kompozisyonu Deney süresince kullanılan sentetik atıksu, KH 2 PO 4 ve ön arıtılmış sızıntı suyundan oluşturulmuştur. Girişteki KOİ konsantrasyonu, ön arıtılmış sızıntı suyunun seyreltilmesiyle 1000 mg/l ile 7000 mg/l arasında olacak şekilde ayarlanmıştır. Giriş atıksuyundaki toplam nitrojen ve fosfor konsantrasyonları, 100/10/1.5 - KOİ/N/P oranı olarak ayarlanmıştır. Organizmalar Aktif çamur kültürü, PAK-MAYA Maya Endüstrisi Fabrikası (İzmir) atıksu arıtma tesisinden alınmıştır. Aktif çamur kültürü, kullanılmadan önce bir havalandırma tankında seyreltilmiş sızıntı suyuna adapte edilmiştir. Deneysel İşlemler Sızıntı suyunun ön arıtımı, koagülasyon-flokülasyonu takiben ph=12 de amonyumun havalandırma ile gideriminden oluşmuştur. ph=12 de 1 g/l konsantrasyonda kullanılan kireç çözeltisi, test edilen koagülantlar arasında en uygun bulunmuş ve bu amaçla deneyler süresince kullanılmıştır. Amonyum konsantrasyonunu istenilen seviyeye azaltmak için, flokülasyondan sonraki çıkış suyu, ph=12 de 45 dakika süresince havalandırmaya tabii tutulmuştur. Ön arıtımın sonunda KOİ ve NH 4 -N konsantrasyonları sırasıyla yaklaşık 7000 mg/l ve 700 mg/l ye düşürülmüştür. KOİ/N/P oranını 100/10/1.5 e ayarlamak için fosfatı eksik olan sızıntı suyuna gerekli oranda KH 2 PO 4 eklenmiştir. Biyolojik arıtım deneyleri kesikli olarak başlatılmıştır. Yaklaşık 5 litre ön arıtılmış sızıntı suyu havalandırma tankına konmuş ve önceden sızıntı suyuna adapte olmuş aktif çamur kültürüyle aşılanmıştır. Reaktör, yoğun bir kültür elde etmek için, bir kaç gün havalandırılmıştır. Sürekli operasyonun sonunda, ortamdan 2 litre sıvı alınmış ve çıkış olmaksızın ortam, sürekli beslemeye başlanmıştır. İşlem boyunca medyanın sıcaklığı, ph si ve çözünmüş oksijeni sırasıyla T=20±2 o C, ph=8.0±0.5 ve Ç.O=3±0.5 tir. Reaktörün sıvı hacmi, debiye bağlı olarak zamanla doğrusal şekilde artmıştır. Deneyler 30 saat sürmüş ve sonuçların tekrarlanabilirliğini test etmek için 2 kez yapılmıştır. Bir kontrol deneyi (K), organizma olmaksızın, her deney için aynı şartlarda yapılmış ve KOİ konsantrasyonları değerlendirilmiştir. Kontrol deneylerindeki KOİ giderimleri sıfır kabul edilip, biyolojik arıtım (B) deneylerindeki KOİ giderimleri, kontrol deneylerindeki KOİ değerleri baz alınarak hesaplanmıştır. Analitik Yöntemler Örnekler her satte bir, deneysel ve kontrol reaktörlerinden alınmış, 6000 rpm de 30 dakika santrifüjlenmiştir. KOİ analizleri, berrak üst sıvıdan kapalı reflux metodu kullanılarak standart metodlara göre yapılmıştır (APHA, 1989). Amonyum iyonu analizleri ise bir spektrometre ve test kitleri (Merck, No 14752) kullanılarak yapılmıştır. Biyokütle konsantrasyonları, numunenin 0.45 µ milipore filtre kağıdından geçirilip 105 o C de sabit ağırlığa gelene kadar kurutulması ve ağırlığının ölçülmesi ile yapılmıştır Çözünmüş oksijen (Ç.O) ölçümleri, bir WTW Ç.O analizörü ve bir Ç.O probu vasıtasıyla yapılmıştır. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu İzmir in Harmandalı çöp toplama alanından alınan sızıntı suyunun kompozisyonu Tablo 1 de verilmiştir. 382

4 Tablo 1. Deneysel çalışmada kullanılan sızıntı suyunun karakterizasyonu Parametre ph KOİ TOK TN NH 4 - N NO 3 - N TP PO 4 - P TKM Zn Cu Konsantrasyon (mgl -1 ) * TN :toplam azot, TP :toplam fosfor, TKM: toplam katı madde, TOK : toplam organic karbon, KOİ: kimyasal oksijen ihtiyacı Sızıntı suyunun TOK/KOİ oranı yaklaşık olarak 0.4 tür ve bu değer teorik değere uygun bir değerdir. Ham sızıntı suyunun KOİ/NH 4 -N/PO 4 -P oranı 100/13.4/0.32 dir ve buda sızıntı suyunun, yüksek amonyum azotu ve düşük fosfat fosforu değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. Atıksuyun etkili biyolojik arıtımı için, KOİ/N/P oranı 100/6/1.5 civarında olmalıdır. Bu değer gözönüne alınarak deneysel çalışmalar boyunca nütrient dengesini sağlamak için, sızıntı suyuna ilaveten fosfat fosforu eklenmiş ve yüksek amonyum muhtevası havalandırma ile giderilmiştir. Sızıntı Suyunun Ön Arıtımı Ham sızıntı suyunun direkt olarak biyolojik arıtımı sonucunda, yüksek KOİ ve amonyum giderimlerine ulaşılamamıştır. Bu yüzden de sızıntı suyuna, kimyasal koagülasyonflokülasyonu takiben, ph=12 de amonyumun havalandırmayla gideriminden oluşan bir ön arıtım uygulanmıştır. Koagülasyon-flokülasyon deneyleri ile KOİ ve amonyum giderimleri için, farklı konsantrasyonlarda alum (Al 2 (SO 4 ) 3 ), FeCl 3 ve kireç (CaO) olarak üç farklı kimyasal koagülant kullanılmıştır. Koagülasyon-flokülasyon deneyleri, bir jar-testi aparatıyla 1 litrelik beherler kullanılarak yapılmıştır. Sızıntı suyunun ph değerleri alum ve FeCl 3 için 6 ya, kireç için 12 ye ayarlanmıştır. Koagülant konsantrasyonları 0 ile 3.5 g/l arasında değiştirilmiştir. Jar testindeki beherler 200 rpm de 2 dakika hızlı ve 20 rpm de 30 dakika yavaş karıştırılmış ve sonunda 1 saat çökelmeye bırakılmıştır. Daha sonra örnekler, üst taraftaki berrak sıvıdan alınmış ve KOİ içerikleri için analiz edilmiştir.test edilen üç koagülant için, koagülant dozlarına bağlı olarak yüzde KOİ giderimleri Şekil 1 de gösterilmiştir. Alum ve demir klorür için koagülant dozlarının artmasıyla birlikte yüzde KOİ giderimleri artmıştır. Bununla birlikte kireç dozunun artmasıyla, yüzde KOİ giderimleri azalmıştır. En yüksek KOİ giderimi (%60), 3 g/l dozda demir klorür eklemesiyle elde edilmiştir. Üç koagülantın KOİ giderim performanslarının düşük dozlarda (0.5-1 g/l) karşılaştırılması daha uygundur. Yüksek koagülant dozlarında daha fazla çamur oluşumu ve koagülant maliyeti gibi problemler düşünüldüğünde, 1 g/l gibi düşük konsantrasyonlar tercih edilebilir. 1 g/l dozda üç koagülant için yüzde KOİ giderimleri %45 civarındadır. Koagülasyondan sonra amonyumun havalandırmayla giderimi için en uygun olan ph=12 değerinin, kireç için uygulanan ph değeriyle aynı olması ve bunun yanında kirecin dezenfeksiyon etkisinden dolayı, kireç daha sonraki çalışmalar için en uygun koagülant olarak seçilmiştir. 1 g/l kireç eklemesiyle koagülasyon-flokülasyondan sonra sızıntı suyunun KOİ ve amonyum azotu değerleri sırasıyla, KOİ 0 =9500 mg/l ve NH 4 -N 0 =1270 mg/l den KOİ=7250 mg/l ve NH 4 -N=1200 mg/l ye düşmüştür. ph=12 de 1 g/l kireç ile koagülasyondan sonraki sızıntı suyunda bulunan fazla amonyumu gidermek için, ph=12 de havalandırma uygulanmıştır. 45 dakika havalandırmayla giderimin sonunda amonyum konsantrasyonu 1200 mg/l den 700 mg/l ya düşürülmüştür. Havalandırmayla amonyumun gideriminden sonra, yarı sürekli işletilen bir havalandırma tankında biyolojik arıtımda kullanılmak üzere sızıntı suyunun ph ı alkaline ilavesiyle (1 M NaOH) 12 ye ayarlanmıştır. Havalandırmayla giderimden sonra ön arıtılmış sızıntı suyunun KOİ ve NH 4 -N konsantrasyonları yaklaşık olarak KOİ=7000 mg/l ve NH 4 - N=700 mg/l dir. Biyolojik arıtımdan önce sızıntı suyunun KOİ/N/P oranını 100/10/1.5 e ayarlamak için, gerekli KH 2 PO 4 miktarı ön aıtılmış sızıntı suyuna ilave edilmiştir. 383

5 65 Yüzde KOİ giderimi ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Koagülant Dozu ( g/l ) Şekil 1. Farklı koagülant ve konsantrasyonlarda sızıntı suyundan KOİ giderim verimleri Δ FeCl 3 Alum Kireç Ön Arıtılmış Sızıntı Suyunun Yarı-Sürekli Biyolojik Arıtımı Ön aıtılmış sızıntı suyunun yarı-sürekli biyolojik arıtımı için iki farklı deney seti uygulanmıştır. KOİ değerlerini istenilen seviyeye getirmek için sızıntı suyu çeşme suyuyla seyreltilmiştir. Birinci deney setinde, giriş debisi Q=0.18 L/sa de sabit tutulup, giriş KOİ konsantrasyonu 1000 mg/l ile 7000 mg/l arasında değiştirilmiştir. Bu deney setinde 30 saatlik işletme süresinde KOİ yükleme oranı (L KOİ ) 180 mg KOİ/sa ile 1260 mg KOİ/sa arasında değiştirilmiştir. İkinci deney setinde ise giriş atıksuyunun KOİ konsantrasyonu 7000 mg/l de sabit tutulup, giriş debisi 0.05 L/sa ile 0.60 L/sa arasında değiştirilmiştir. Bu deney setinde 10 saatlik işletme süresince, KOİ yükleme oranı (L KOİ ) 350 mg KOİ/sa ile 4200 mg KOİ/sa arasında değiştirilmiştir. Havalandırma tankındaki başlangıç KOİ değeri yaklaşık 300 mg/l, başlangıç biyomas konsantrasyonu ise kuru ağırlık bazında 4200±200 mg biyomas/l dir. Deneyler süresince sıcaklık 20 o C ve ph=8-8.5 dir. Havalandırma tankındaki çözünmüş oksijen konsantrasyonunu 2 mg/l nin üzerinde tutmak için, bir hava pompası ve difüzörler vasıtasıyla havalandırma sağlanmıştır. Deneyler süresince sıcaklık, ph ve Ç.O izlenmiş ve elle kontrol edilmiştir. Herbir deneysel koşul için, biyolojik arıtıma paralel olarak herhangi bir organizma olmaksızın bir kontrol deneyi yapılmıştır. Kontrol deneylerindeki yüzde KOİ giderimleri sıfır kabul edilip, KOİ giderimleri, kontrol deneylerindeki KOİ değerleri baz alınarak hesaplanmıştır L/sa debi ve 4170 mg/l KOİ konsantrasyonundaki bir deney için önemli işletim verilerinin zamanla değişimleri Şekil 2 de verilmiştir. Havalandırma tankındaki atıksu hacmi, beklendiği gibi zamanla doğrusal bir şekilde artmıştır. Kontrol tankındaki KOİ konsantrasyonları KOİ nin birikimleri sonucunda zamanla artmıştır. Bununla birlikte deney tankındaki KOİ ler yavaşça artmış ve biyolojik olarak giderimin sonucunda 500 mg/l civarında sabit kalmıştır. Havalandırma tankındaki toplam biyomasın artması sonucu, deney tankı ile kontrol tankındaki KOİ değerlerinin farkına bağlı olarak zamanla artmıştır. Toplam biyomas miktarı da teorik olarak beklendiği üzere, zamanla doğrusal biçimde bir artış göstermiştir. 384

6 V t ( L ) KOİç ( mg/l)) ( a ) ( b ) Yüzde KOİ giderimi Xt ( g ) ( c ) ( d ) Şekil L/sa debi ve 4170 mg/l KOİ besleme konsantrasyonu için, sızıntı suyunun yarı sürekli işletiminde önemli işletim verilerinin zamanla değişimleri a. Tanktaki atıksu hacmi b. KOİ konsantrasyonu ( kontrol, deneysel ) c. Yüzde KOİ giderimi d. Tanktaki toplam biyomas konsantrasyonu Farklı KOİ Besleme Deneyleri Farklı KOİ besleme değerleri için yüzde KOİ giderimlerinin zamanla değişimi Şekil 3 de verilmiştir. Yüzde KOİ giderimleri kontrol deneylerindeki KOİ ler kullanılarak hesaplanmıştır (E=1-KOİç/KOİg). Tüm deneyler için KOİ giderim verimleri zamanla artmıştır. 30 saatlik işletimin sonundaki KOİ giderimleri, giriş KOİ beslemesinin artmasıyla birlikte artmış, yüksek KOİ beslemesinde ise bu değer E=%76 da sabit kalmıştır. Yüksek KOİ beslemesinde ulaşılan %76 civarındaki yüksek KOİ giderim verimleri, KOİ beslemesi yüksekken havalandırma tankındaki biyomas miktarının da artmasıyla ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda NH 4 -N beslemesi veya NH 4 -N yükleme oranını ile yüzde NH 4 -N giderimleri de değişiklik göstermiştir. Düşük NH 4 -N beslemesinde (200 mg/l) giderim %24 iken bu değer yüksek NH 4 -N beslemesinde (490 mg/l) %18 e düşmüştür. 385

7 80 70 Yüzde KOİ giderimi Şekil L/sa lik besleme debisinde farklı KOİ besleme konsantrasyonları için yüzde KOİ giderimlerinin zamanla değişimi 980 mg/l, 2800 mg/l, Δ 5100 mg/l, 7050 mg/l KOİ Yükleme Oranının Reaktör Performansı Üzerindeki Etkileri KOİ yükleme oranı, hem KOİ beslemesi hem de debi ile değişiklikler göstermiştir. KOİ ve amonyum-n yükleme oranlarının (Ls=QSg), çıkış KOİ değerleri ve KOİ giderim verimleri üzerindeki etkileri Şekil 4 de gösterilmiştir. İşletimin sonunda çıkış KOİ değerleri KOİ yükleme oarnlarının artmasıyla birlikte artarken, yüzde KOİ giderimleri azalmıştır. Düşük KOİ yükleme değerlerinde, çıkış KOİ değerleri kademeli olarak artmış ve yüzde KOİ giderimleri de aynı şekilde azalmıştır. Bununla birlikte, her iki parametre içinde bu değişiklikler yüksek KOİ yüklemelerinde yavaşlamış ve 3.5 g KOİ/sa in üzerindeki yüklemelerde ise sabitlenmiştir. Yüksek KOİ giderim verimlerine ulaşmak için KOİ yükleme oranı 1 g KOİ/sa in altında tutulmalıdır. Benzer şekilde NH 4 -N yükleme oranının artması ile birlikte, işletimin sonundaki çıkış NH 4 -N konsantrasyonları artmış ve yüzde giderimleri azalmıştır. NH 4 -N yükleme oranı ile bu parametrelerdeki değişiklikler, yüksek yükleme oranlarında hızlı bir şekilde artmış ve yükleme oranının artmasıyla birlikte yavaşlamıştır. Yüzde NH 4 -N giderimleri amonyum-n yükleme oranının 35 mg N/sa den 420 mg N/sa e artmasıyla, %26 dan%18 e düşmüştür. KOİç Yüzde KOİ giderim NH4-Nç L(NH4-N) (mg/sa) Yüzde NH4-N giderimi L(KOİ) (mg/sa) ( a ) KOİ ( b ) NH 4 -N Şekil 4. İşletimin sonunda KOİ ve NH 4 -N yükleme oranlarının, yüzde KOİ ve NH 4 -N giderimleri ve çıkış konsantrasyonları ile değişimleri Çıkış KOİ veya NH 4 -N, Yüzde KOİ veya NH 4 -N giderimi 386

8 Sistemin Kinetik Analizi 30 saatlik işletimin sonundaki deneysel verilerin değerlendirilmesi için aşagıdaki kinetik model kullanılmıştır. Q ( S k S) k X S R m S R s = = = (1) V o + Q t K s + S K s + S Q, debi (L/sa);S k, kontrol tankındaki KOİ konsantrasyonu (mg/l); S, 30 saatlik işletimin sonunda tanktaki KOİ değeri (mg/l); V o, tanktaki atıksu hacmi (3 litre); t, işletim süresi (h); k, maksimum KOİ giderim oran sabiti (h -1 ); X, herhangi bir zamandaki havalandırma tankındaki biyomas konsantrasyonu (mg/l); K s, doygunluk sabiti (mg/l) ve R m, maksimum KOİ giderim oranı (k.x; mg KOİ/Lsa) Eşitlik 1 tekrar düzenlenirse 1 (V o + Q t ) 1 K s = = (2) R s Q (S k S) R m R m S 1/R s e karşılık 1/S çizilirse, orataya çıkan dogrunun eğimi K s /R m, kesim noktasıda 1/R m i verir. R m = 81.7 mgkoi/l.sa, K s = 377 mg /L (r 2 = 0.90) 1/Rs*10 3 (L h / mg) y = 4,614x + 12,241 R 2 = 0, ,7 1,2 1,7 2,2 2,7 3,2 1/Se*10 3 (L / mg) Şekil 5. KOİ giderimi için kinetik sabitlerin belirlenmesinde 1/Rs e karşılık 1/S in gösterimi Havalandırma tankındaki ortalama biyomas konsantrasyonunu X=2200 mg/l alınıp R m =k.x eşitliğini kullanarak kullanılan biyolojik sistem için k sabiti L/sa = 0.89 L/gün olarak bulunmuştur. Kullanılan sızıntı suyunun içerdiği engelleyici bileşiklerden dolayı sistemin k sabiti ve dolayısıyla doygunluk sabiti (Ks), konvansiyonel aktif çamur sistemlerinkilerinden düşük çıkmıştır. 387

9 Değerlendirme Sızıntı suyunun direkt biyolojik arıtımının, içerdiği yüksek KOİ ve amonyum-n konsantrasyonlarından dolayı zor olması sonucunda düşük KOİ giderimlerine ulaşılmıştır. KOİ ve NH 4 -N değerlerini arıtılabilir seviyelere düşürmek için sızıntı suyuna, koagülasyonflokülasyonu takiben amonyumun havalandırma ile gideriminden oluşan bir ön arıtım uygulanmıştır. Kireç ile koagülasyonun ardından, ph=12 de amonyumun havalandırmayla giderimi ile KOİ ve NH 4 -N konsantrasyonları yaklaşık olarak KOİ = 7,000 mg/l ve NH 4 -N = 700 mg/l ye düşürülmüştür. Ön arıtılmış sızıntı suyuna bir havalandırma tankında, yarı sürekli işletme ile biyolojik aıtım uygulanmıştır. KOİ besleme oranı (S g ) ve besleme debisinin (Q), KOİ giderimleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. KOİ besleme değerinin artması ile, deney tankındaki KOİ giderim verimlerinin düştüğü ve çıkış KOİ değerlerinin de arttığı görülmüştür. KOİ yükleme oranlarının (L KOİ = Q S g ) artması sonucunda ise, çıkış KOİ giderimleri düşmüştür. 30 saatlik işletim süresi ile yüksek KOİ giderimlerine ulaşabilmek için, sistem 1 g KOİ/sa in altındaki KOİ yükleme oranlarında çalıştırılmalıdır. Ön arıtılmış sızıntı suyunun kesikli beslemeli biyolojik arıtımı ile, %76 KOİ giderimine ve %23 amonyum-n u giderimlerine ulaşılmıştır. 30 saatlik işletimin sonundaki deneysel veriler kullanılarak, sistemin kinetik sabitleri olan aşağıdaki k ve Ks değerleri bulunmuştur. k = L/sa = 0.89 L/gün, K s = 377 mg/l KAYNAKLAR Ahn, D.H., Yun-Chul, C., Won-Seok, C Use of coagulant and zeolite to enhance the biological treatment efficiency of high ammonia leachate. J.Environ. Sci. Heal. A:Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering. 37, APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 17th edn. Washington DC. Amokrane, A., Comel, C., Veron, J Landfill leachate pretreatment by coagulationflocculation. Water Res. 31(11), Bohdziewicz, J., Bodzek, M., Górska, J Application of pressure-driven membrane techniques to biological treatment of landfill leachate. Process Biochem. 36, Chen, P.H Assesment of leachates from sanitary landfills: Impact of age, rainfall and treatment. Environ. Inter. 22, Chiang, L., Chang, J., Chung, C Electrochemical oxidation combined with physicalchemical pretreatment processes for the treatment of refractory landfill leachate. Environ. Eng. Sci. 18, Marttinen, S.K., Kettunen, R.H., Sormunen, K. M., Soimasuo, R. M. and Rintala, J.A. Screening of physical-chemical methods for removal of organic material, nitrogen and toxicity from low strength landfill leachates. Chemosphere, 46, (2002). Park, S., Choi, K.S., Joe, K.S., Kim, W.H., Kim, H.S Variations of landfill leachate's properties in conjunction with the treatment process. Environ. Technol. 22, Trebouet, D., Schlumpf, J.P., Jaounen, P. and Quemeneur, F. Stabilized landfill leachate treatment by combined physicochemical-nanofiltration processes. Water Res.35, (2001). Vogelpohl, A., Morawe, B. and Ramtekejune, D.S Activated carbon column performance studies of biologically treated landfill leachate. Chem. Eng. Process

KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI. Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY

KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI. Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI ÖZET Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY Bu çalışmada katı atık düzenli depolama sahasında oluşan sızıntı sularının farklı kimyasal maddelerle

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

SIZINTI SULARININ EVSEL ATIKSULARLA BİRLİKTE ARITILABİLİRLİĞİNİN RESPİROMETRİK YÖNTEMLE İZLENMESİ

SIZINTI SULARININ EVSEL ATIKSULARLA BİRLİKTE ARITILABİLİRLİĞİNİN RESPİROMETRİK YÖNTEMLE İZLENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt, Sayı, 6 SIZINTI SULARININ EVSEL ATIKSULARLA BİRLİKTE ARITILABİLİRLİĞİNİN RESPİROMETRİK YÖNTEMLE İZLENMESİ Melike YALILI Kadir KESTİOĞLU

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M.

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. Adalet YILDIZ d,* a Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ,

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

Sigma 3, 65-74, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF BURSA HAMITLER LANDFILL LEACHATE TREATMENT PLANT

Sigma 3, 65-74, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF BURSA HAMITLER LANDFILL LEACHATE TREATMENT PLANT Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 65-74, 211 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF BURSA HAMITLER LANDFILL LEACHATE TREATMENT PLANT

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.1, 2009 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.1, 2009 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI Engin GÜRTEKİN Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 23 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR İLE NUTRİENT GİDERİMİNDE FARKLI KARBON KAYNAKLARININ ETKİLERİ (EFFECTS OF DIFFERENT CARBON

Detaylı

Koagülasyon/Flokülasyon Prosesiyle Peyniraltı Suyunun Fizikokimyasal Arıtılabilirliği

Koagülasyon/Flokülasyon Prosesiyle Peyniraltı Suyunun Fizikokimyasal Arıtılabilirliği Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (211) 242 (17-22) AKU J. Sci. 11 (211) 242 (17-22) Koagülasyon/Flokülasyon Prosesiyle Peyniraltı

Detaylı

MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ

MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 2 sh. 13-18, 2003 MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ Işık KABDAŞLI, Pelin ÖZCAN ve Olcay TÜNAY İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU Tamer BEKTAŞ, Ferhan S. ATALAY, Canan URAZ Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir ÖZET Bu çalışmada sulu

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

Municipal Wastewater Recovery by Aerobic Membrane Bioreactor (AMBR): Antalya Case Study

Municipal Wastewater Recovery by Aerobic Membrane Bioreactor (AMBR): Antalya Case Study Municipal Wastewater Recovery by Aerobic Membrane Bioreactor (AMBR): Antalya Case Study Aerobik Membran Biyoreaktör (AMBR) ile Atıksu Geri Kazanımı: Antalya Örneği Yılmaz F 1., Otuzaltı M. M 2 1 Akdeniz

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Sigma 3, 238-251, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi CHARACTERISATION OF ODAYERI SANITARY LANDFILL LEACHATE

Sigma 3, 238-251, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi CHARACTERISATION OF ODAYERI SANITARY LANDFILL LEACHATE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 238-251, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi CHARACTERISATION OF ODAYERI SANITARY LANDFILL LEACHATE Ebru AKKAYA

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ ÖZET/ABSTRACT (DETERMINATION OF THE INERT COD FOR THE JEANS

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Gökhan Ekrem ÜSTÜN * Seval Kutlu AKAL SOLMAZ *

Detaylı

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları /

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / October 2, 2009_HACH LANGE United for Water Quality_page 1 HACH LANGE United for Water Quality Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / Beispiele von

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN Prof.Dr. Özer ÇINAR İstanbul, Turkey 1 2 Aktif Çamur Prosesi Kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atıksudan

Detaylı

MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI

MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2009 MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI Engin GÜRTEKİN * Özet:

Detaylı

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması 1* Ceyhun Akarsu, 1 Fadime Taner and 2 Azize Ayol 1 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MersinUniversitesi, Türkiye 2 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi

Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(1), 216 46 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(1), 216 Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi Yağmur UYSAL 1*, Berkin

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ, 26-28 Mayıs 2016, Crown

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Ardışık Kesikli Reaktörde (AKR) Organik Madde ve Azotun Birlikte Giderimine Aerobik ve Anoksik Faz Sürelerinin Etkisi

Ardışık Kesikli Reaktörde (AKR) Organik Madde ve Azotun Birlikte Giderimine Aerobik ve Anoksik Faz Sürelerinin Etkisi Ardışık Kesikli Reaktörde () Organik Madde ve Azotun Birlikte Giderimine Aerobik ve Anoksik Faz Sürelerinin Etkisi Engin GÜRTEKİN * Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI. 07 Ekim 2015

KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI. 07 Ekim 2015 KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI 07 Ekim 2015 Hach Dünya üzerinde birçok noktada üretim yapar, Avrupa merkezi Düsseldorf tadır.

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Michael Lyko Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner 1 1 Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner Wiesbaden da tam otomatik SPIRA-CEL spiral sarım üretim hattının işletmeye

Detaylı

Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları

Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları Çevreye Zarar Veren Tekstil Atıksularının Arıtım Çalışmaları *1 Kadir ÖZAN, 2 Ulküye Dudu GUL, 3 Caglayan ACIKGOZ *1 Pazaryeri Vocational School, University of Bilecik Seyh Edebali, Bilecik, Turkey 2 Vocational

Detaylı

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 5. Hafta Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 Aktif Çamur Sistemleri, Organik Karbon, Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi - Aktif Çamur Prosesi- II - 1 Kapsam Tokat-Yeşilırmak 1. Deşarj Standartları 2. Biyolojik

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 1. Koagülasyon- Flokülasyon Prosesleri 2. Elektrokoagülasyon Prosesi 3. Kimyasal Çöktürme Prosesleri 4. Su Yumuşatma Prosesleri 5. Adsorpsiyon Prosesleri 6.

Detaylı

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır 11.04.2012 Proses Analizörlü Arıtma Tesislerinde Enerji Optimizasyonu Olanakları ve Sınırları HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Aytunç PINAR Satış Müdürü Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf

Detaylı

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 26 TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Ufuk ALKAN

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

13 Araştırma Makelesi / Research Article. Doğal Zeolitlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı Use of Natura/ Zeolites for Wastewater Treatment

13 Araştırma Makelesi / Research Article. Doğal Zeolitlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı Use of Natura/ Zeolites for Wastewater Treatment 13 Araştırma Makelesi / Research Article Doğal Zeolitlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı Use of Natura/ Zeolites for Wastewater Treatment Ayşenur UĞURLU, Aytunç PINAR Çevre Mühendisliği Bölümü, Hacettepe

Detaylı

FİLTRASYON. Şekil 4.1. Bir kum filtresinin kesit görünümü 1 GENEL BİLGİ

FİLTRASYON. Şekil 4.1. Bir kum filtresinin kesit görünümü 1 GENEL BİLGİ FİLTRASYON 1 GENEL BİLGİ Filtrasyon adından da anlaşılacağı üzere filtre etmek anlamına gelir. Başka bir deyişle filtrasyon, bir akışkanın katı parçacıklar içerisinden geçirilerek bünyesindeki kirliklerin

Detaylı

Yüksek Organik Madde İçeren Endüstriyel Bir Atıksuyun Fenton Prosesi ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması

Yüksek Organik Madde İçeren Endüstriyel Bir Atıksuyun Fenton Prosesi ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(2): 17-22, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant

HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant Oya ÖZEL Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çağatayhan B.ERSÜ Çevre Mühendisliği

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Mekanik Ekipman Üretimi Altyapı Tesisleri

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Mekanik Ekipman Üretimi Altyapı Tesisleri ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİNDE ASİMETRİK KANALLI İLERİ ARITIM SİSTEMİ DÜNYADA İLK 1978 DEN BUGÜNE DENEYİM, GELİŞİM VE BAŞARI... Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Mekanik

Detaylı

Atıksu Arıtımında Mikroorganizma Kullanımında Yeni Bir Yaklaşım: Tekstil Boyalarının Membran Biyoreaktörde Funguslarla Arıtımı

Atıksu Arıtımında Mikroorganizma Kullanımında Yeni Bir Yaklaşım: Tekstil Boyalarının Membran Biyoreaktörde Funguslarla Arıtımı Atıksu Arıtımında Mikroorganizma Kullanımında Yeni Bir Yaklaşım: Tekstil Boyalarının Membran Biyoreaktörde Funguslarla Arıtımı *1 İlker Özer, 1 Onur Kavuştu, 2 Kadir ÖZAN, 3 Ülküye Dudu GÜL, 1 Caglayan

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

TUZ (NaCl) VE TOKSİK (Cr 6+ ) ŞOK YÜKLEMELERİN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLERDE (AKR) OKSİJEN KULLANIMI VE KOİ GİDERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

TUZ (NaCl) VE TOKSİK (Cr 6+ ) ŞOK YÜKLEMELERİN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLERDE (AKR) OKSİJEN KULLANIMI VE KOİ GİDERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c., s.-, J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v., n.-, TUZ (NaCl) VE TOKSİK (Cr + ) ŞOK YÜKLEMELERİN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLERDE (AKR) OKSİJEN KULLANIMI VE KOİ GİDERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI

BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI BİR BİYOKÜTLE OLARAK ZEYTİN KARASUYUNUN SÜPERKRİTİK SU KOŞULLARINDA GAZLAŞTIRILMASI Ekin YILDIRIM KIPÇAK, Mesut AKGÜN Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34210,

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER www.tematas.com İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. TEMATAŞ; 20 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ile işveren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı kendisine

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 18.11.2013 BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ AKTİF ÇAMUR Biyolojik arıtma, atıksuda bulunan organik kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları AKIN KAPLAN Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Dr. MARTIN KASCHEK ItN Nanovation A.G Giriş Su kaynaklarının korunması

Detaylı

ÇAMUR YATAKLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRDE İŞLETMEYE ALMA FAZININ İNCELENMESİ

ÇAMUR YATAKLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRDE İŞLETMEYE ALMA FAZININ İNCELENMESİ ÇAMUR YATAKLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRDE İŞLETMEYE ALMA FAZININ İNCELENMESİ Nurdan BÜYÜKKAMACI, Ayşe FİLİBELİ, Azize AYOL Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kaynaklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARI SIZINTI SULARI KONTROL VE BERTARAF YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

DOKTORA DERS BİLGİLERİ

DOKTORA DERS BİLGİLERİ DOKTORA DERS BİLGİLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇEM 624 Yüzeysel Su Kalitesi Modellemesi Seçmeli DERS SAATİ: 3 Dönemi Bölümü Ders

Detaylı

SÜPERKRİTİK SU OKSİDASYONUYLA PEYNİRALTI SUYUNUN ARITILMASI

SÜPERKRİTİK SU OKSİDASYONUYLA PEYNİRALTI SUYUNUN ARITILMASI SÜPERKRİTİK SU OKSİDASYONUYLA PEYNİRALTI SUYUNUN ARITILMASI Tuba ARSLAN, Onur Ö. SÖĞÜT, Mesut AKGÜN *Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, IV. Sınıf Öğrencisi, Esenler, İstanbul nymphea@yahoo.com;

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

İLAÇ ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARITIMINDA AKTİF ÇAMURA TOZ AKTİF KARBON İLAVESİNİN ETKİSİ

İLAÇ ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARITIMINDA AKTİF ÇAMURA TOZ AKTİF KARBON İLAVESİNİN ETKİSİ ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 2 sh. 19-26, 23 İLAÇ ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARITIMINDA AKTİF ÇAMURA TOZ AKTİF KARBON İLAVESİNİN ETKİSİ Ferhan ÇEÇEN, Özgür AKTAŞ Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDEN KAYNAKLANAN GÜLYAĞI ATIKSULARININ KİMYASAL OLARAK ARITILABİLİRLİĞİ

ISPARTA YÖRESİNDEN KAYNAKLANAN GÜLYAĞI ATIKSULARININ KİMYASAL OLARAK ARITILABİLİRLİĞİ ISPARTA YÖRESİNDEN KAYNAKLANAN GÜLYAĞI ATIKSULARININ KİMYASAL OLARAK ARITILABİLİRLİĞİ Yaşar AVŞAR*, Uğur KURT*, İsmail TOSUN** ve Ahmet GÜNAY*** *Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Böl. İstanbul,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEM 501 İyon değişimi Seçmeli Güz Çevre Mühendisliği Prof. Dr. İbrahim PEKER DERS SAATİ: 3 AKTS: 7 KREDİSİ:3 Tel:(352) 4374901 (İç hat:),32825

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69 ÖZGEÇMİŞ Isim Soyadı : Neslihan Yazıcı SEMERCİ Doğum Tarihi : 12.08.1975 Adres : Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul Tel : 0 216 348 02 92/292 Fax : 0 216 348 13 69 E-mail : neslihan.semerci@marmara.edu.tr EĞİTİM

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

aşan ağır metaller... 445 Tablo 7.16 : Çamur keki ve eluat numunelerinde ilgili yönetmelik II. sınıf depolama tesisleri için

aşan ağır metaller... 445 Tablo 7.16 : Çamur keki ve eluat numunelerinde ilgili yönetmelik II. sınıf depolama tesisleri için TABLO LİSTESİ Tablo 1.1: Marmara Bölgesi AAT listesi... 2 Tablo 1.2: Karadeniz Bölgesi AAT Listesi... 14 Tablo 1.3: Ege Bölgesi AAT Listesi... 22 Tablo 1.4: Akdeniz Bölgesi AAT Listesi... 33 Tablo 1.5:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI *

KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:8 Cilt:19- KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI * The Use Of Duckweed (Lemna minor) For Tertiary Treatment Of

Detaylı

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır :

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır : ÇAMUR STABİLİZASYONU (İP 9) Projenin stabilizasyon iş paketi (İP 9) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda aerobik, anaerobik ve alkali stabilizasyon çalışmalarına yönelik laboratuvar ölçekli sistemler

Detaylı