Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. %60 500A. Kaynak Yöntemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi"

Transkript

1 Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans elde etmeniz için "ASKAYNAK" gazaltý kaynak telini kullanmanýzý tavsiye eder Expressweld Model : MasterMIG 501W Gazaltý Kaynak Makinesi

2 AT - UYGUNLUK BEYANI EU - DECLARATION of CONFORMITY EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Déclaration de Conformité de l'eu Þirket / Firm / Firma / Société KAYNAK TEKNÝÐÝ SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. aþaðýda modeli belirtilen kaynak makinesinin declares that the welding machine erklärt, daß die Bauart der Maschine déclare que le poste de soudage EXPRESSWELD MasterMIG 501W aþaðýda belirtilen yönergelere uygun olduðunu conforms to the following directives den folgenden Bestimmungen entspricht est conformé aux directives suivantes 2004/108/EC, 2006/95/EC ve yine aþaðýda belirtilen normlara uygun olarak tasarlandýðýný beyan eder. and has been designed in compliance with the following standards und in Überienstimmung mit den nachstehenden normen hergestellt wurde et qu'il a été conçu en conformité avec les normes TS EN :2007, TS EN :2009 Sertaç ÖZEN Teknik Hizmetler Müdürü / Technical Services Manager / Directeur des Services Techniques Tarih / Date / Datum / Date : Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ. TOSB Otomotiv Yan Sanayi Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, No: 5, Þekerpýnar Çayýrova, Kocaeli - TURKEY

3 Deðerli Müþterimiz, Expressweld MasterMIG 501W gazaltý kaynak makinesini seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Satýnalmýþ olduðunuz ürüne ait tüm baðlantýlarýn, operasyonlarýn ve bakým-onarým iþlemlerinin yetkili kiþiler tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Kaynak makinenizin size en yüksek verimi sunabilmesi için, makinenizi çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatli bir þekilde okumanýzý ve ileride baþvurabileceðiniz yardýmcý bir kaynak olarak saklamanýzý önemle rica ederiz. Kullanma kýlavuzunda yeralan talimatlarýn uygulanmamasý ciddi yaralanmalara ve makinenin zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle "Genel Güvenlik Kurallarý" bölümünde belirtilen uyarýlarý dikkatli bir þekilde okumanýzý öneriyoruz. Uygun olmayan baðlantý, saklama koþulu, kullaným ve bakým-onarým iþlemlerinden kaynaklanan hasarlardan "Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ." sorumlu deðildir. Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ. ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ. TOSB Otomotiv Yan Sanayi Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, No: 5, Þekerpýnar Çayýrova, KOCAELÝ Tel: (0262) Faks: (0262) KAYNAK TEKNÝÐÝ SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. tarafýndan ÇÝN HALK CUMHURÝYETÝ'nde ürettirilmiþtir.

4 "Expressweld" Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin tescilli markasýdýr.

5 "MasterMIG" Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin tescilli markasýdýr.

6 Ýçindekiler 1. Genel Güvenlik Kurallarý Elektromanyetik Uyumluluk 2. Genel Bilgiler, Uyarýlar ve Çalýþma Þartlarý 3. Özellikler 4. Teknik Veriler 5. Ön Paneldeki Kumandalar 6. Arka Paneldeki Kumandalar 7. Tel Besleme Ünitesinin Ýçindeki Kumandalar 8. Baðlantý Þemasý 9. Makinenin Kurulumu ve Çalýþtýrýlmasý 9.1. Þebeke Baðlantýsý 9.2. Koruyucu Gaz Baðlantýsý 9.3. Kaynak Torcunun Baðlanmasý 9.4. Güç Ünitesi ve Tel Besleme Ünitesinin Birbirlerine Baðlanmasý 9.5. Kaynak Telinin Yerleþtirilmesi 10. Tel Besleme Ünitesinin Fonksiyonlarý 11. Çevre Koþullarý 12. Kaynak Makinesinin Servisten Alýnmasý 13. Gazaltý (MIG/MAG) Kaynaðý Yöntemi 14. Enerji Tüketimi Açýsýndan Verimli Kullaným 15. Depolama ve Taþýma 16. Bakým ve Onarým 17. Ambalajýn Sökülmesi 18. Sorun Giderme Kýlavuzu 19. Kaynak Dikiþlerindeki Hatalar 20. Yedek Parça Listesi 21. Uyarý Etiketi 22. Elektrik Devre Þemasý 23. Tel Besleme ve Güç Ünitesinin Teknik Özellikleri TEKNÝK SERVÝSLER Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen kullaným ömrü 10 yýldýr. (Ürünün iþlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yedek parça bulundurma süresidir)

7 1 Genel Güvenlik Kurallarý BU MAKÝNE GAZALTI (MIG/MAG) KAYNAÐI YAPMAK ÝÇÝN TASARLANMIÞTIR. BAÞKA BÝR AMAÇ ÝÇÝN KULLANILAMAZ. UYARI : Bu sembol olasý ciddi yaralanmalarý, can kayýplarýný ve makinede meydana gelebilecek hasarlarý önlemek için kullaným kýlavuzundaki talimatlara mutlaka uyulmasý gerektiðini gösterir. Kendinizi ve çevrenizdeki diðer insanlarý koruyun. Bu makine mutlaka yetkili ve kaynak eðitimi almýþ bir personel tarafýndan kullanýlmalýdýr. Tüm baðlantýlarýn, operasyonlarýn, bakým ve onarým prosedürlerinin yetkili kiþilerce yapýldýðýndan emin olun. Makineyi çalýþtýrmadan önce bu kullaným kýlavuzunu mutlaka okuyun. Kullaným kýlavuzundaki talimatlarýn uygulanmamasý ciddi yaralanmalara, can kaybýna ve makinenin zarar görmesine neden olabilir. Lütfen altta belirtilen sembollerin karþýsýndaki uyarýlarý okuyun. Uygun olmayan baðlantýlardan, saklama koþullarýndan ve kullanýmdan kaynaklanan hasarlardan Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ. sorumlu deðildir. TALÝMATLARI DÝKKATLE OKUYUN ve ANLAYIN : Makineyi kullanmadan önce kullaným kýlavuzunu mutlaka okuyup anlayýn. Kullaným kýlavuzunda belirtilen talimatlarýn uygulanmamasý ciddi yaralanmalara, can kaybýna ve ekipmanýn hasara uðramasýna neden olabilir. Kaynak iþlemi dikkatsiz, dalgýn, yorgun ve uykusuz iken yapýlmamalýdýr. Ark kaynaðý, kaynakçýyý potansiyel tehlikelerden koruyacak yeterli önlemler alýndýðýnda güvenli bir uygulamadýr. Bu önlemler gözden kaçýrýldýðýnda veya ihmal edildiðinde, ciddi hatta ölümle sonuçlanabilecek elektrik çarpmasý, aþýrý derecede duman ve gazlarýn etkisinde kalma, ark radyasyonu, yangýn ve patlama gibi tehlikeler ortaya çýkabilir. Not: Kaynakta güvenlik hakkýnda detaylý bilgi için ANSI Z49.1 standartýný okuyun. Koruyucu Donanýmlar : Kaynak operatörleri, kendilerini yanma riskinden koruyan giysiler giymelidir. Kaynak yanýklarý, çýplak cilde kaynak kývýlcýmlarýnýn sýçramasýndan kaynaklanabilen ve çok sýk karþýlaþýlan bir risktir. Kaynak sýrasýnda giyilen elbiseler uygulanan kaynak yöntemine göre deðiþebilir ancak genel olarak giysinin hareket kolaylýðý saðlamasý, kaynakçýnýn vücudunu sýçrantý, kývýlcým ve ark radyasyonundan koruyacak biçimde örtmesi gerekmektedir. Sayfa 1

8 Aleve dayanýklýlýðý nedeniyle yün giysiler tercih edilmelidir. Sentetik giysiler ýsýya maruz kaldýðýnda eriyeceði için kesinlikle giyilmemelidir. Koruyucu giysiler gresten ve yaðdan korunmalýdýr. Bu tür maddeler oksijenli bir ortamda kontrolsüz olarak alev alabilir ve yanabilir. Gömlek kollarý ve paçalarý katlanmamalýdýr. Zira kývýlcýmlar ve erimiþ metaller kývrým yerlerine girebilir. Pantolonlar iþ ayakkabýsýnýn dýþýnda tutulmalý, içine sokulmamalýdýr. Aksi halde erimiþ metaller ve kývýlcýmlar ayakkabýnýn içine girebilir. Tehlikeli durumlarda kullanýlan diðer koruyucu giysiler aþaðýda belirtilmiþtir: Aleve dayanýklý elbiseler, Tozluklar, Önlükler, Deri kolluklar ve omuz pelerinleri, Kaynak maskesinin altýna giyilen þapka. Elleri yanýklardan, kesik ve çiziklerden korumak için mutlaka deri gibi aleve dayanýklý malzemeden üretilen eldivenler giyilmelidir. Buna ek olarak elektrik çarpmasýna karþý bir miktar yalýtým saðlayabilmesi için Deri gibi aleve dayanýklý malzemeden üretilen eldivenlerin saðlam ve kuru olmasýna dikkat edilmelidir. Gürültü : Kulaðý kývýlcým ve erimiþ metallerden korumak ve ark kaynaðý makinesinin gürültüsünden kaynaklanan duyma kaybýný engellemek için kulaklýk takýlmalýdýr. Çalýþma ortamýndaki gürültü kulaklarý rahatsýz edici ve baþ aðrýsýna yol açan bir seviyeye ulaþtýðýnda, iþitsel bir problem yaþanabilir. Bu durumda hemen kulaklýðýnýzý takýlmalýdýr. Ýþitme kaybý, test yapýlana kadar fark edilmeyebilir ve sonrasýnda tedavi için çok geç kalýnmýþ olabilir. Çalýþma Ortamýnýn Önemi ve Temizliði : Çalýþma ortamýnýn düzen ve temizliði kaynak makinesine bakým yapmak kadar önemlidir. Hatta oluþabilecek zararýn derecesi ortamdaki insan sayýsý kadar katlanmaktadýr. Makine ile ilgili uyarýlar okunmuþ ve gerekli önlemler alýnmýþ olsa da çevrede bulunanlardan herhangi birisinin çalýþma ortamýnda kabloya takýlmasý, kendisi, siz ve diðer insanlar için elektrik çarpmasý, sýcak metale temas edilmesi ya da düþme riski ile karþýlaþýlmasýna neden olabilir. Sayfa 2

9 Tüm donaným, kablo, hortum ve gaz tüplerini; kapýlar, koridorlar ve merdiven çevreleri gibi hareket yoðunluðu olan ortamlardan uzak tutulmalýdýr. Çevreyi düzenli tutmaya gayret edilmeli ve kaynak iþlemi bittiðinde çalýþma ortamý temizlenmelidir. Bu sayede iþ güvenliðinin yanýnda çalýþma verimliliði de artacaktýr. Ayrýca kaynak bölgesinin yakýnýnda bulunan diðer çalýþanlar dalgýnlýkla kaynak banyosunun içine basabilir, bu yüzden kaynak sýrasýnda etrafa koruyucu paravan çekilmelidir. ELEKTRÝK ÇARPMASI ölüme neden olabilir. Elektrik çarpma tehlikesi, kaynak operatörünün sýk karþýlaþabileceði en ciddi risktir. Elektriksel olarak canlý parçalara temas etmek, yaralanmalara, ölüme veya elektrik çarpmasýna ve ani refleks sonucu düþmeye neden olabilir. Makine çalýþýrken elektroda, topraklama baðlantýsýna veya makineye baðlý olan gerilim altýndaki iþ parçasýna dokunmayýn. Kendinizi elektroda, topraklama baðlantýsýna veya iþ parçasýna karþý yalýtýn. Makinenin fiþini prizden çektikten hemen sonra fiþin metal uçlarýna dokunmayýn, elektrik çarpma tehlikesi olabilir. Kaynak makinesiyle ilgili elektrik çarpma riski iki kategoriye ayrýlýr: Primer voltaj çarpmasý (örnek V) Sekonder voltaj çarpmasý (örnek V) Primer elektrik çarpmasý kaynak geriliminden çok daha yüksek olduðu için çok tehlikelidir. Makineye gelen güç açýkken, vücudunuz toprakla temas halindeyken ya da makine içindeki canlý bir noktaya dokunurken primer elektrik çarpmasý ile karþýlaþabilirsiniz. Unutmayýn, makine üzerindeki ON/OFF anahtarý kapatmak makineye gelen elektriði kesmez. Makineye gelen elektriði kesmek için besleme kablosunun baðlantý noktasýndan ayrýlmasý veya makineye gelen elektriðe ait sigortanýn kapatýlmasý gerekmektedir. Makinenin yan kapaklarýný asla sökmeyin ve hatalý çalýþma durumunda yetkili bir teknisyene kontrol ve tamir ettirin. Makineyi ve iþ parçasýný mutlaka topraklayýn. Makineyi kurar ve topraklama baðlantýsýný yaparken, genel elektrik kullaným kurallarýna, bütün yerel kanun ve yönetmeliklere ve imalatçý firmanýn talimatlarýna uyun. Yalýtýmsýz kablolarý ve penseleri kullanmayýn, yenileri ile deðiþtirin. Soðutmak için elektrodu asla suya sokmayýn. Sayfa 3

10 Ýki ayrý kaynak makinesine baðlý olan elektrod kablolarýna dokunmayýn, aradaki voltaj iki makinenin açýk devre voltajý toplamý kadar olabilir. Yerden yüksekte çalýþýrken elektrik þoku nedeniyle düþmekten korunmak için mutlaka güvenlik kemeri takýn. Yarý otomatik veya otomatik kaynakta, kaynak teli, kaynak makarasý, torç boynu, nozul veya torç da elektriksel olarak aktiftir. Þase kablosunun, kaynak yapýlan metal ile iyi bir elektrik baðlantýsý yaptýðýndan mutlaka emin olun. Baðlantýnýn, kaynak yapýlan alana mümkün olduðu kadar yakýn olmasý gerekir. Kaynak makinesi elektrik yüklü iken içerisine el ya da herhangi bir yabancý cisim sokmayýn. KAYNAK ARKI ve ARK IÞINLARI yakýcý olabilir. Kaynak iþlemi yapýlýrken veya izlenirken, gözleri sýçrantýlardan ve kaynak arkýnýn yaydýðý ýþýnlardan korumak için uygun maske, filtre ve koruyucu camlar kulanýlmalýdýr. Aleve dayanýklý malzemeden üretilmiþ giysilerle cilt korunmalýdýr. Yakýn çevrede bulunan kiþiler, yanmaz malzemelerden üretilen uygun paravanlarla korunmalý ve bu insanlar kaynak arkýna bakmamalarý ve kendilerini ark ýþýný etkisinde býrakmamalarý konusunda uyarýlmalýdýr. Kýsa süre de olsa gözlerin UV ýþýnlarýna maruz kalmasý "Kaynak Almasý" olarak da adlandýrýlan göz yanýklarýna neden olabilir. Kaynak almasý, maruz kalýndýðý andan saatler sonrasýna kadar fark edilmeyebilir, ancak çok rahatsýz edici olduðu gibi geçici körlüðe bile neden olabilir. Normalde kaynak almasý geçici bir durumdur, ancak gözlerin UV ýþýnlarýna uzun süre ve sýk olarak maruz kalmasý gözde kalýcý hasarlar oluþmasýna neden olabilir. Koruma önlemi olarak ark ýþýðýna bakmamanýn yanýnda uygun filtreye sahip bir koruyucu kaynak gözlüðü kullanmak gerekir. Kural olarak kaynaða koyu renkli koruyucu filtre ile baþlanmalý daha sonra çalýþmaya, minimum seviyenin altýna inmemek koþulu ile, kaynak yapýlan alaný yeteri kadar gösterebilecek daha açýk bir filtre ile devam edilmelidir. Kaynak maskeleri baþý, yüzü, kulaklarý ve boynu elektrik çarpma riskine, ýsýya, kývýlcýma ve yangýna karþý korur. Sayfa 4

11 GAZLAR ve DUMANLAR tehlikeli olabilir. Yüksek derecede zehirli dumanlar yayan ve özel havalandýrma gerektiren paslanmaz çelik kaynaðý, sertdolgu kaynaðý, kurþun veya kadmiyum levhalý çelik ve baþka metaller veya kaplamalar üzerinde kaynak yaparken, çalýþýlan bölgede yerel egzost veya mekanik havalandýrma kullanarak bu dumanlara mümkün olduðu kadar az düzeyde maruz kalýn, maruz kalma seviyesini "Alt Limit Deðerler"in altýnda tutun. Kapalý alanlarda veya bazý durumlarda açýk havada bile havalandýrma cihazý gerekebilir. Galvaniz kaplý çelik üzerinde çalýþýrken de ilave tedbirlerin alýnmasý gerekir. Yað giderme, temizlik veya püskürtme iþlemlerinden gelen klorlu hidrokarbon buharlarýnýn yakýnýndaki yerlerde kaynak yapmayýn. Arkýn ýsýsý ve ýþýnlarý solvent buharlarýyla reaksiyona girerek yüksek derecede zehirli gazlar ve diðer tahriþ edici ürünler ortaya çýkarabilir. Kaynak iþlemi saðlýða zararlý duman ve gaz çýkýþýna neden olabilir. Kullanýcýlarý bu tehlikeden korumak için yeterli havalandýrma yapýlmalý veya duman ve gazlar soluma bölgesi dýþýna atýlmalýdýr. Genel olarak kaynak uygulamalarýnda; dumana maruz kalma süresi ve duman miktarýna baðlý olarak yüzün ve cildin yanmasý, baþ dönmesi, mide bulantýsý ve ateþ gibi kýsa süreli geçici etkiler görülebilir. Dumana uzun süreli maruz kalma, ciðerlerde demir birikmesine ve fonksiyon bozukluklarýna neden olabilir. Bronþit ve akciðer fibrozisi karþýlaþýlan baþlýca etkiler arasýndadýr. Bazý elektrodlar, özel havalardýrmayý zorunlu kýlan alaþýmlar içerebilir. Özel vantilasyon gerektiren bu ürünlerin etiketleri gözardý edilmemeli ve "Ürün Güvenlik Bilgi Formu" raporlarý dikkatle okunmalýdýr. Bu gibi malzemeler kaynak edilirken gaz maskesi takmak gerekebilir. Baþýn duman bulutunun dýþýnda tutulmasý tehlikeli duman ve gazlardan korunmanýn en kolay yoludur. Duman ve gazlar solunmamalý, hava sirkülasyonu veya mekanik havalandýrma ekipmanlarý kullanýlmalý ve eðer yeterli havalandýrma saðlanamýyorsa gaz maskesi takýlmalýdýr. Sayfa 5

12 KAYNAK KIVILCIMLARI ve SIÇRANTILAR yangýna ve patlamaya neden olabilir. Þantiyede sýkýþtýrýlmýþ gazlar kullanýlacaðý zaman, tehlikeli durumlarýn önüne geçmek için özel önlemler alýn. Tanklar, fýçýlar veya kaplar ýsýtýlmadan, kesilmeden veya kaynak edilmeden önce, bu iþlemlerin tank, fýçý veya kaplardaki maddelerden dolayý yanýcý veya zehirli buharlar üretmeleri önlenmelidir. Tanklar, fýçýlar veya kaplar temizlenmiþ bile olsalar, patlamaya neden olabilirler. Bu konuda bilgilenmek için Amerikan Kaynak Birliði'nin (American Welding Society) "Daha Önce Tehlikeli Maddeler Ýçermiþ Olan Kaplarýn ve Borularýn Kaynak Edilmesine ve Kesilmesine Hazýrlýk Ýçin Önerilen Güvenli Uygulamalar" (Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping That Have Held Hazardous Substances) AWS F4.1 adlý yayýnýný okuyun. Þase kablosunu üzerinde çalýþýlan parçaya mümkün olduðu kadar yakýn baðlayýn. Þase kablolarýnýn bina iskeletine veya kaynak alanýndan uzakta baþka yerlere baðlý olmasý, kaynak akýmýnýn kaldýrma zincirleri, vinç kablolarý veya baþka alternatif devrelerin içinden geçmesi olasýlýðýný yükseltir. Bu durum yangýn tehlikesi yaratabilir veya kaldýrma zincirlerinin veya kablolarýn aþýrý ýsýnarak kopmasýna neden olabilir. Yanýcý malzemeleri kaynak yapýlan yerden uzakta tutun ve yangýn söndürücüyü kolaylýkla eriþebileceðiniz bir yere koyun. Kaynak iþlemi sýrasýnda oluþabilecek sýçrantýlar ve sýcak malzemeler ince çatlaklardan ve en dar açýklýklardan bile etrafa kolaylýkla sýçrayabilir. Yanýcý ve zehirleyici gazlarý ortamdan tamamen uzaklaþtýracak önlemlerin alýndýðýndan emin olmadan hiçbir bidon, varil, tank ya da malzeme üzerinde kaynak yapmayýn. Yanýcý gazlarýn, buharlarýn ya da sývý yakýtlarýn bulunduðu yerlerde makineyi asla çalýþtýrmayýn. Ark kaynaðýnda yüksek sýcaklýklar oluþabileceði için her zaman yangýn riskini göz önünde bulundurun. Kaynak arkýnýn sýcaklýðý 5000 C'a ulaþabilir, ancak genellikle bu ýsý tek baþýna yangýn sebebi deðildir. Yangýn riski etrafa sýçrayan kývýlcým veya erimiþ metallerden oluþabilir. Bu metaller on metre uzaða sýçrayabilir. Bu yüzden kolay tutuþan malzemeleri kaynak ortamýndan uzak tutun. Ayrýca, iþ parçanýzýn, ýsýndýðýnda alev alabilecek herhangi bir malzemeyle temas etmediðinden emin olun. Temasla alev alabilecek malzemeler; sývýlar (benzin, yað, boya, tiner ve benzeri), katýlar (aðaç, karton, kaðýt ve benzeri) ve gazlar (asetilen, hidrojen ve benzeri) olmak üzere üçe ayrýlýr. Kaynak yapýlan ortamý gözlemleyin. Etrafta benzin veya hidrolik yaðla çalýþan sistemler varsa ve kaynak ortamýný ya da sistemi hareket ettiremiyorsanýz araya yangýna Sayfa 6

13 dayanýklý paravan koyun. Yüksekte veya bir merdivende kaynak yapýyorsanýz aþaðýda yanýcý veya patlayýcý bir malzeme bulunmadýðýndan emin olun. Ayrýca etraftaki insanlarýn üzerine cüruf ve kývýlcým sýçrayabileceðini unutmayýn. Tozlu ortamlarda kaynak yaparken özel önlemlerin alýnmasý gerekir. Toz parçalarý yanabilir ve ani bir yangýna veya patlamaya neden olabilir. Ortamdaki tozun yanýcýlýðý ve uçuculuðu hakkýnda bilginiz yoksa, uzman ve yetkili bir kiþi tarafýndan incelenip onay verilmeden kaynak veya kesme iþlemine baþlamayýn. Kaynaða baþlamadan önce iþ parçanýzýn yüzeyinde yanýcý veya ýsýndýðýnda tutuþabilecek bir kaplama olup olmadýðýný kontrol edin. Kaynak iþlemine ara verildiðinde, elektrod pensesinin topraða veya iþ parçasýna deðmediðinden emin olun. Yanýcý malzemelerin bulunduðu ortama on metre yakýnlýkta kaynak yapýyorsanýz yanýnýzda bir gözlemci bulundurun. Bu gözlemci kývýlcýmlarýn ve sýçrantýlarýn nereye gittiðini gözlemlemeli, gerektiðinde yangýn söndürücülere kolayca eriþebilmelidir. Kaynak iþlemi bittikten sonra gözlemci ile birlikte, kaynaktan sonra etrafta herhangi bir duman olup olmadýðýný yarým saat boyunca kontrol edin. Diðer acil durumlarda olduðu gibi kaynak kazalarýndan kaynaklanan durumlarda da ilk kural paniðe kapýlmamaktýr. Yangýnýn büyüklüðüne göre, diðerlerini uyarmak için yangýn alarmýný çalýþtýrýn, itfaiyeye haber verin, kaynak makinesini kapatýn ve yangýn çýkýþlarýndan mümkün olduðunca çabuk çýkýn. YANGIN TEHLÝKESÝ kazalara neden olabilir. Her türlü ark parlamasý ve yangýn çýkma riskinin önlenmesi için kaynak torcunu kaynak masasýnýn üzerine ya da þase pensesi ile temas eden bir yüzeye doðrudan býrakmayýn. Kaynak arkýnýn yakýnýndayken veya çevrede herhangi bir motor çalýþýrken yakýt ilavesi yapmayýn. Çalýþan motoru durdurun ve yakýtýn dökülmesi halinde motorun sýcak parçalarýyla temas edip buharlaþmamasý ve alev almamasý için, yakýt koymadan önce motorun soðumasýný bekleyin. Depoyu doldururken çevreye yakýt dökmeyin. Sayfa 7

14 TÜP hasar gördüðünde patlayabilir. Kullanýlan kaynak yöntemine uygun koruyucu gaz içeren basýnçlý gaz tüpleri ve seçilen gaz ve basýnca göre tasarlanmýþ uygun regülatörler kullanýn. Bütün hortumlar, donanýmlar ve benzeri aksamlar yapýlan kaynak iþlemine uygun olmalý ve doðru bir þekilde monte edilerek düzgün çalýþýr durumda tutulmalýdýr. Tüpleri her zaman dik durumda ve taþýyýcý bir takýma veya sabit bir desteðe iyice zincirlenmiþ olarak tutun. Tüplerin konulacaðý yerleri özenle seçin : Tüpler, darbe alabilecekleri veya fiziksel hasara uðrayabilecekleri yerlerden uzak tutulmalýdýrlar. Tüpler, kaynak arkýndan veya kesme iþlemlerinden ve baþka ýsý, kývýlcým veya alev kaynaklarýndan güvenli bir uzaklýkta bulunmalýdýr. Elektrod, elektrod tutucu pense veya elektrik bakýmýndan aktif olan diðer parçalarýn tüple temas etmesine kesinlikle izin vermeyin. Tüp vanasýný açarken baþýnýzý ve yüzünüzü tüp vanasýnýn çýkýþýndan uzak tutun. Tüp kullanýmda iken veya kullaným amaçlýyla baðlandýðý zamanlar dýþýnda (tüpün taþýnmasý dahil) vana koruma baþlýklarý mutlaka yerlerine takýlmýþ ve elle iyice sýkýþtýrýlmýþ halde olmalýdýr. HAREKETLÝ PARÇALAR elinize zarar verebilir. Ekipmanýn bütün güvenlik koruyucularýný, örtülerini ve donanýmlarýný yerli yerinde ve bakýmlý tutun. Ekipmaný çalýþtýrýr, iþletir ve onarýrken ellerinizi, saçýnýzý, elbiselerinizi ve kullandýðýnýz aletleri her zaman V-kayýþlarýndan, diþlilerden, fanlardan ve diðer hareketli parçalardan uzak tutun. Bazý durumlarda, gerekli bakýmý yapmak için güvenlik koruyucularýný çýkarmak gerekebilir. Koruyucularý sadece gerekli olduðu zaman çýkarýn ve çýkarýlmalarýný gerektiren bakým iþlemi bittiðinde tekrar yerlerine takýn. Hareketli parçalarýn yakýnýnda çalýþýrken mutlaka maksimum dikkati gösterin. Fan çalýþýrken ellerinizi soðutucu fanýn yakýnýna uzatmayýn. Bakým çalýþmasý sýrasýnda motoru veya kaynak jeneratörünü çevirirken, benzin motorlarýnýn yanlýþlýkla çalýþmasýný önlemek için, duruma göre, ateþleme tellerini, daðýtým baþlýðýný veya manyeto telini sökün. Sayfa 8

15 Elektrikle çalýþan ekipman. Makine üzerinde çalýþmaya baþlamadan önce sigorta kutusundaki þalteri kullanarak elektriði kesin. Elektrik baðlantýlarýný yürürlükteki kurallara uygun olarak gerçekleþtirin. TOPRAKLAMA : Güvenliðiniz ve makinenin sorunsuz olarak çalýþabilmesi için elektrik besleme kablolarý, topraklamasý saðlýklý bir þekilde yapýlmýþ prize baðlanmalýdýr. Elektrod kablolarýnýn, besleme kablolarýnýn ve makineye baðlý kablolarýn durumunu düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir uygunsuz durumla karþýlaþtýðýnýzda sorunlu parçalarý yenileri ile hemen deðiþtirin. Her türlü ark parlamasý ve yangýn çýkmasý riskini önlemek için elektrod pensesini kaynak masasýnýn üzerine ya da þase pensesi ile temasta olan bir yüzeye doðrudan býrakmayýn. KAYNAKLI SICAK malzeme yakabilir. Kaynak sýrasýnda yüksek miktarda ýsý açýða çýkabilir. Sýcak yüzeyler ve malzemeler ciddi yanýklara neden olabilir. Bu tür malzemelere dokunurken ve taþýrken mutlaka eldiven kullanýlmalýdýr. ELEKTRÝKSEL ve MANYETÝK alanlar insan saðlýðýna zararlý olabilir. Ýletkenler üzerinden akan elektrik, elektromanyetik alan oluþturur. Oluþan bu elektromanyetik alan kalp pili gibi cihazlar üzerinde etkili olabilir. Kalp pili kullanan kaynakçýlarýn makineyi çalýþtýrmadan önce bir fizyoterapiste danýþmasý gerekir. Elektriksel ve manyetik alanlar henüz bilinmeyen baþka saðlýk sorunlarýna da neden olabilir (Detaylý bilgi için Sayfa 12'ye bakýn). CE NORMLARI'na uygunluk, GÜVENLÝ KULLANIM. Bu makine "Avrupa Talimatlarý"na uygun olarak üretilmiþtir. Bu makine elektrik çarpma riskinin yüksek olduðu ortamlarda kaynak yapmaya uygundur. Sayfa 9

16 EKSTRA GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ : Bazý durumlarda güvenlik önlemlerini uygulamak zor olabilir, ancak yine de belirtilen kurallara uyun. Eldivenlerinizi kuru tutun, ýslanmasý kaçýnýlmaz ise yanýnýzda ekstradan bir çift eldiven daha bulundurun. Kontrplak, plastik paspas veya benzeri kuru ve yalýtkan bir malzeme üzerinde durun. Vücudunuzu kaynak parçasýndan izole edin. Nemli ortamlar, ýslak giysiler, metal yapýlarýn üzeri, ýzgara ve iskelelerin üzeri, oturarak, diz çökerek, uzanarak kaynak yapýlan pozisyonlar, iþ parçasý veya topraða eriþimin engellenemediði durumlar gibi elektrik çarpma tehlikesinin yüksek olduðu ortamlarda kaynak yapýlmasý gerekiyorsa, aþaðýda belirtilen makineleri kullanmayý tercih edin : Yarý-otomatik DC sabit gerilimli makineler, DC manuel ark kaynak makineleri, Azaltýlmýþ voltaj kontrollü AC kaynak makineleri. Elektrod pensesinin ve kablolarýn durumu çok önemlidir. Pensenin üzerindeki plastik veya fiber yalýtkan malzeme, canlý (elektrik yüklü) yerlere temasý önler. Kaynak makinesini çalýþtýrmadan önce daima pensenin durumunu kontrol edin. Eskimiþ, yýpranmýþ olanlarý deðiþtirin, tamir etmeye çalýþmayýn. Ayný kontrolleri kablolar için de yapýn, kabloyu deðiþtirmek maliyetli olabileceði için, izolasyonu yüksek bir makaron ve benzeri ile tamir edin. Makineyi çalýþtýrmadan önce her defasýnda izolasyonlarý kontrol edin. Eðer bir elektrik þoku hissederseniz bunun bir uyarý olduðunu unutmayýn. Böyle bir durumda iþe devam etmeden önce cihazýnýzý, iþ alýþkanlýklarýnýzý ve iþ ortamýnýzý elektrik çarpma risklerine karþý kontrol edin. Anormal bir durum varsa gerekli önlemi almadan kaynaða devam etmeyin. Eðer sorunun kaynaðýný siz tespit edemiyorsanýz uzman ve yetkili bir kiþiye kontrol ettirin. ÇALIÞMA ORTAMINDAKÝ DÝÐER KÝÞÝLER ÝÇÝN ÖNLEMLER : Çalýþma ortamýnýn temizliði ve düzeni sizin olduðu kadar, ortamdaki diðer insanlarýn güvenliði için de son derece önemlidir. Etrafýnýzda çalýþan diðer kaynakçýlar veya kiþiler yürürken dalgýnlýkla kaynak banyonuza basabilir veya kablolara takýlarak sizin ve diðer insanlarýn düþmesine ve elektrik çarpma riski oluþmasýna neden olabilir. Ayrýca kaynak sýçrantýlarý, çevredeki diðer insanlara sýçrayarak yanma tehlikesi yaratabilir. Kaynak yaptýðýnýz ortamý yangýna dayanýklý bir paravanla ayýrmak olasý riskleri azaltýr. Çalýþma ortamýndaki diðer insanlarý da iþ güvenliði ekipmanlarýný kullanmalarý konusunda uyarýn. Özellikle kaynak yapýlan ortamda bulunmalarý gerekiyorsa; yangýna ve alevlenmeye dayanýklý iþ güvenliði giysileri giymeleri, iþ gözlüðü, kaynak maskesi Sayfa 10

17 kullanmalarý, izoleli ayakkabý ve eldiven giymeleri konusunda çevrenizdekileri uyarýn. Uyarýlarýnýza riayet etmeyen kiþileri çalýþma ortamýndan uzaklaþtýrýn. Yüksekte kaynak yapýyorsanýz, erimiþ metallerin ve kaynak sýçrantýlarýnýn aþaðýdan geçen diðer kiþilere sýçramamasý için ilgili uyarý levhalarý kullanýn. Elektromanyetik alanlar kalp pilleri için zararlý olabilir. Çevreden geçen ve kaynakçý olmasa da etrafýnýzda bulunan diðer çalýþanlar için gerekli uyarýyý yapýn, ikaz levhalarý kullanýn. Bu gibi kiþilerin kaynak ortamýnda bulunmadan önce doktora danýþmalarý gerektiðini bildirin. Kaynak ortamlarý, elektrik çarpma riskinin yüksek olduðu ortamlardýr. Diðer kiþiler yürürken kablolara basýp elektrik çarpma riskine maruz kalabilirler. Yalýtýmsýz kaynak kablosu kullanmayýn, mümkünse kablolarý izoleli, plastik kanallar içerisinden yönlendirin. BAKÝYE RÝSKLER HAKKINDA BÝLGÝ : Expressweld MasterMIG 501W kaynak makinesi, TS EN standardýnýn gerektirdiði güvenlik kurallarýna uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Güvenlik riskleri ortadan kaldýrýlmak için gerekli tüm önlemler alýnmýþ, operatörün ve kullanýcýnýn almasý gereken önlemler ve uymasý gereken kurallar kullanma kýlavuzunda belirtilmiþtir. Gerekli özen gösterilmediði, güvenlik önlemlerin alýnmadýðý durumlarda risklerin ortadan kaldýrýlmasý mümkün deðildir. Bu riskler hafif yaralayýcý olabileceði gibi, yangýn patlama riskleri birden fazla kiþi için ölümcül dahi olabilir. Kaynak ortamýnýn güvenliðinin saðlanmasý kullanýcýnýn sorumluluðundadýr, önlemlerin alýnmadýðý eksik olduðu durumlarda derhal iþ durdurulmalý yetkili kiþiler uyarýlmalýdýr. Sayfa 11

18 ELEKTROMANYETÝK UYUMLULUK ELEKTROMANYETÝK alanlar tehlikeli olabilir. TS EN :2007'ye göre tasarlanmýþtýr. TS EN 55011:2007 ye göre makinenin EMU sýnýfý Grup 2 Sýnýf A dýr. Detaylý bilgi için TS EN :2009'a bakýnýz. Kaynak yaparken açma/kapama anahtarýný açýp kapatmayýnýz. Bu durum þebekede gerilim dalgalanmalarý oluþturabileceði gibi makinenin kullaným ömrünü de kýsaltabilir. Güç ünitesi açýldýktan sonra makinenin elektriksel açýdan kararlý hale gelebilmesi için ortalama olarak 5-10 saniye beklenmeli ve daha sonra kaynak iþlemine baþlanmalýdýr. Kaynak makinesi, ilgili norm ve kurallara uygun olarak tasarlanmýþtýr. Bununla beraber, telekomünikasyon cihazlarýný (telefon, radyo, televizyon) ve güvenlik cihazlarýný karýþtýrýcý elektromanyetik dalgalar üretebileceði için elektromanyetik dalgalardan etkilenen cihazlar için güvenlik sorunu yaratabilir. Makinenin ürettiði bu elektromanyetik dalgalarýn (parazitlerin) etkisini önlemek veya azaltmak için aþaðýda belirtilen açýklamalar dikkatli bir þekilde okunmalýdýr. Kaynak makinesi endüstriyel alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Yaþam alanlarýnda kullanýlmasý durumunda elektromanyetik dalgalarýn olasý etkilerini gidermek için belirli önlemlerin alýnmasý gerekmektedir. Kullanýcý, makineyi mutlaka kullaným kýlavuzunda anlatýldýðý gibi kurmalý ve kullanmalýdýr. Herhangi bir elektromanyetik parazit dalga belirlendiðinde, kullanýcý, bunun için gerekli önlemleri almalýdýr. Bu konuda, gerektiðinde, Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ. kullanýcýya yardýmcý olacaktýr. Kaynak Tekniði Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin yazýlý onayý alýnmadan makine üzerinde herhangi bir deðiþiklik yapýlmamalýdýr. Kaynak makinesinin kurulumundan önce kullanýcý, çalýþma alaný içerisinde elektromanyetik dalgalarýn etkisinde kalarak bozulabilecek cihazlarýn olup olmadýðýný kontrol etmelidir. Bu cihazlardan bazýlarý aþaðýda belirtilmiþtir: 1 - Çalýþma alanýnýn ve makinenin yakýnýndaki giriþ ve çýkýþ kablolarý, kumanda kablolarý ve telefon kablolarý, 2 - Radyo ve/veya televizyon alýcýlarý ve vericileri, telekomünikasyon cihazlarý, 3 - Bilgisayar veya bilgisayar kontrollü cihazlar, 4 - Endüstriyel prosesler için güvenlik ve kontrol ekipmanlarý, 5 - Kalp pili ve iþitme cihazý gibi kiþisel týbbi cihazlar, Elektromanyetik alanlar bazý kalp pillerinin iþleyiþini bozabilir. Bu nedenle vücutlarýnda kalp pili takýlmýþ olan kaynakçýlar, kaynak yapmadan önce doktorlarýna baþvurmalýdýr. 6 - Kalibrasyon ve ölçüm cihazlarý. Sayfa 12

19 Çalýþma alanýnýn içinde veya yakýnýnda çalýþan ekipmanlarýn elektromanyetik direnci kontrol edilmelidir. Kullanýcý, bölgedeki diðer cihazlarýn makine ile uyumlu çalýþacaðýndan emin olmalýdýr. Bunun için ilave koruma önlemlerinin alýnmasý gerekebilir. Makinenin ürettiði elektromanyetik dalgalarýn etkisini ve elektromanyetik dalgalar etkisinde kalma seviyesini azaltmak için aþaðýda belirtilen uyarýlar mutlaka dikkate alýnmalýdýr : 1 - Makinenin þebeke elektriði ile olan baðlantýsý kullaným kýlavuzunda anlatýldýðý gibi yapýlmalýdýr. Eðer elektromanyetik bir etkileþim oluþursa ana elektrik giriþini filtre etmek gibi bazý önlemlerin alýnmasý gerekebilir. 2 - Çýkýþ kablolarý (elektrod ve þase kablolarý) olabildiðince kýsa tutulmalý ve bir araya getirilerek yönlendirilmelidir. Bu kablolar asla vücuda sarýlmamalý, kablolarýn tam ortasýnda durulmamalý ve kablolarýn topraklanmýþ yüzeyler üzerinde olmasýna özen gösterilmelidir. 3 - Þase kablosu üzerinde çalýþýlan parçaya mümkün olduðu kadar yakýn baðlanmalýdýr. 4 - Kaynak iþlemi sýrasýnda güç ünitesinden mümkün olduðu kadar uzak durulmalýdýr. 5 - Çalýþma alaný içerisindeki kablolarýn izolasyonu elektromanyetik etkileþmeyi azaltabilir. Bu durum ise bazý özel uygulamalar için gerekli olabilir. 6 - Elektromanyetik etkileþmeyi azaltmak ve iþ güvenliðini arttýrmak için, mümkünse iþ parçasýna topraklama yapýlmalýdýr. Kullanýcý, bu topraklamanýn, kendisi ve makine için problem yaratmayacaðýný kontrol etmelidir. 7 - Çalýþma alanýnýn ideal ölçüleri, bu bölgenin konstrüksiyonuna ve burada yeralan diðer etkenlere göre belirlenmelidir. 8 - TS EN ve TS EN standartlarýna göre sýrasýyla harmonik akým emisyonlarýný ve gerilim dalgalanmalarý ve kýrpýþma limitlerini saðlayabilmek için makinenin baðlanmasý tavsiye edilen þebekenin minimum kýsa devre gücü 3,5 MVA ve maksimum empedansý 0,05? olmalýdýr. Sayfa 13

20 2 Genel Bilgiler, Uyarýlar ve Çalýþma Þartlarý Dikkat! Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce bu bölümü dikkatle okuyun. Kullaným kýlavuzunu ve içinde bulunan güvenlik tedbirlerini okumadan kaynak makinesini kurmayýn, çalýþtýrmayýn ve onarmayýn. Bu kullaným kýlavuzunu saklayýn ve her zaman elinizin altýnda bulundurun. Ýþ bittikten sonra veya iþe uzun süre ara vereceðiniz zaman kaynak makinesinin þebeke ile olan elektrik baðlantýsýný kesin. Kaynak makinesine dýþarýdan herhangi bir cisim sokmayýn. Makine çalýþýr durumda iken özellikle hareketli parçalara parmaðýnýzla dokunmayýn. Kaynak makinesi üzerinde hiçbir deðiþiklik yapmayýn. Bu iþlem, makinenin özelliklerini kaybetmesine ve teknik deðerlerinin deðiþmesine neden olabilir. Kaynak makinesi üzerinde deðiþiklik ve adaptasyon yapýlmasý yasaktýr. Deðiþiklik ve adaptasyon yapýlmasý, sadece garanti haklarýnýn kaybedilmesine neden olmakla kalmaz, ayný zamanda makinenin kullaným güvenliðini de tehlikeye sokabilir ve kullanýcýlarý elektrik çarpmasý riskiyle karþý karþýya býrakabilir. Kaynak makinesi kullanýlmadan önce mutlaka topraklayýn. Çeþitli kaynak makineleri veya diðer elektrikli aletler eðer ayný topraklama hattýný kullanýyorsa seri olarak baðlanmamalý, tüm makineler ya da aletler birbirlerine paralel olarak baðlanmýþ olmalýdýr. Kaynak makinesinin topraklama kablosunun kesit alaný þebeke giriþindeki kablonun kesit alanýndan daha az olmamalýdýr. Kaynak yaparken "Kaynak Gerilimi Seçim Anahtarý"nýn konumunu deðiþtirmeyin. Kaynak makinesi ortam aydýnlatmasýnýn iyi olduðu aydýnlýk yerlerde kullanýlmalý, karanlýkta kullanýlmamalýdýr. Ayrýca bina içi kullaným için tasarlanmýþ olup güneþ ýþýðý altýnda, yaðmurda ve karda kullanýlmaya uygun deðildir. Kaynak makinesi boru eritme iþlemleri için kullanýlamaz. Kaynak makinesi bina içi kullaným için tasarlanmýþ olup güneþ ýþýðý altýnda, yaðmurda ve karda kullanýlmaya uygun deðildir. Yanlýþ kullaným veya kullanýcýnýn hatasýndan dolayý kaynak makinesinde hasar meydana gelmesi, garanti haklarýnýn kaybedilmesine neden olur. Torç kablosuna basmayýn ve kablonun katlanma açýsýný çok dar tutmayýn. Çalýþma sýrasýnda kabul edilen ortam sýcaklýðý aralýðý - 10 C ile + 40 C'dýr. Taþýma ve depolama sýrasýnda kabul edilen ortam sýcaklýðý aralýðý - 20 C ile + 55 C'dýr. Kabul edilebilir baðýl nem oraný, 20 C'da % 90'a kadar ve 40 C'da % 50'ye kadardýr. Sayfa 14

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Expressweld Model : Inverter 251-Ultra/PFC. Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU. www.askaynak.com.tr. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : Inverter 251-Ultra/PFC. Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU. www.askaynak.com.tr. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi 380V - 3Ph 2.5-5 mm Örtülü Elektrod Ark Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (Pense ve kablolar hariç) Expressweld Model : Inverter 25-Ultra/PFC Örtülü Elektrod

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý Lincoln Electric Örtülü Elektrod Kaynaðý Örtülü elektrod ark (MMA) Kaynak yöntemi Örtülü Elektrod Ark Kaynaðý (MMA Manual Metal Arc) Örtülü elektrodlarla gerçekleþtirilen ark kaynaðý yöntemi (MMA), metallerin

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri Türkçe 31-1 Önemli Güvenlik Bilgileri Sunucu, Saklama, Güç, Að ve Raf Ürünleri için Ürünü Kurmadan Önce Okuyun Tüm ürün güvenlik ve kullanma talimatlarýný izleyin ve uygulayýn. Daima ekipmanla birlikte

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

TIG Kaynak Makineleri

TIG Kaynak Makineleri Lincoln Electric Precision TIG 275 / TIG 375 SINIFININ EN GELÝÞMÝÞ PROFESYONEL TÝP TIG KAYNAK MAKÝNESÝ TIG Kaynak Makineleri KUSURSUZ ARK BAÞLANGICI KARARLI ve ODAKLANMIÞ ARK HASSAS KRATER DOLGUSU Precision

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI

7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI 7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI Gaz kaynaðýnda ortaya çýkan problemler ve kaynak hatalarý diðer kaynak yöntemlerindekilere oldukça benzer olup konuyla ilgili açýklamalar aþaðýda

Detaylı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1 Yayın Numarası: TR0702.13-03/27-01 Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projesi Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Detaylı

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD www.federal.com.tr Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD Yüksek gerilim hat ar zalar, y ld r m düþmeleri ve kesici açmas gibi nedenler sonucu

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI ÝÇÝNDEKÝLER 1. Güvenlik Kurallarý...2 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr.

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı