K Vitamini Yetmezli i ve Tedavisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K Vitamini Yetmezli i ve Tedavisi"

Transkript

1 K Vitamini Yetmezli i ve Tedavisi Saadet Akarsu F rat Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim Dal, Doç.Dr. Girifl Yenido andaki hemostaz dengesi eriflkinlerden ve di er yafl grubu çocuklardan oldukça farkl d r. P ht laflma faktörü düzeyleri yenido anda oldukça düflüktür. Eriflkin seviyesine alt nc aydan önce ulaflamaz. Ancak fibrinojen (Faktör [F] I), F V ve F VIII hayat n ilk günlerinde dahi normal düzeydedir. Oysa vitamin K (VK) ya ba ml faktörler alt nc aydan önce normal düzeylerine ulaflmazlar. Yenido anda antikoagülan proteinler (Antitrombin [AT], protein C [PC], protein S [PS]) de düflük seviyededir. Vitamin K ya ba ml p ht - laflma faktörleri yaflam n ilk birkaç gününde daha fazla düfler ve yaklafl k üçüncü günde en düflük seviyeye ulafl r. Bu hemostaz dengesinin, yenido an hem kanamalar hem de trombozlardan koruyabildi i düflünülmektedir (Tablo 1) (1, 2). Yenido andaki hemostaz dengesi, bebe i bu flekilde benzersiz olarak koruyorsa niye VK ile proflaksiyi zorunlu olarak uyguluyoruz? Bütün infantlar n yaklafl k %1 inde meydana gelen yenido an n hemorajik hastal terimi, kanama yaln zca VK eksikli inden olmad için; VK eksikli i kanamas (VKDB) na dönüfltürülmüfltür (3, 4). Her yaflta ve her iki cinste eflit s kl kta görülür. Yenido anlarda ve daha nadiren antibiyotiklerle tedavi edilen eriflkinlerde meydana gelir (3-6). Vitamin K uygun p ht oluflumunda F II, F VII, F IX ve F X u yapmak için karaci ere gereklidir. Eksikli inden en çok etkilenen protein protrombin (F II) dir. Vitamin K ya ba l di er p ht laflma faktörleri PC, PS ve PZ dir. Protrombin seviyesi normalin %10-15 ine düflerse küçük travmalarla dahi kanama meydana gelebilir. Protrombin seviyesi %10 a düflerse belirgin bir sebep olmaks z n ciddi kendili- inden kanama meydana gelir (6, 7). Beslenemeyen ve tamamen anne sütü alan bebeklerin küçük bir k sm nda semptomatik eksiklik geliflece i anlafl lm flt r. Yenido- anlar ve özellikle pretermlerde daha s k görülür. Do umda F II seviyesi term bebeklerden düflük ve VK depolar düflük oldu u için, beslenemeyen bebeklerde daha artm fl risk vard r. Anne sütü d fl nda, bir ikincil kaynak bafllay ncaya kadar; barsaktaki bakteriyel aktivite, yenido andaki VK n n tek kayna d r. fiifle sütü ile beslenen infantlar VK yönüyle güçlendirilmeleri nedeniyle risk tafl mazlar. Antikonvülzan alan annelerin bebeklerinde risk vard r (8, 9). nfantlar VKDB için daha yüksek risk alt ndad r. Bunun nedenleri aras nda; 1. Plasentadan fetusa do ru VK geçifli eksiktir. Bu durumdan protrombin sentezinde karaci er prematüritesi de sorumludur. nfantlar düflük VK düzeyi ile do arlar. 2. Anne sütünde VK seviyesi yetersizdir. Maternal serumdan anne sütüne geçifl düflüktür. Anne sütü infant gereksiniminin %20 sini karfl lar. nek sütünde anne sütünden 4 kez fazlad r. Vitamin K plasentay geçer ve anne sütüne salg lan r. Bu nedenle hamile kad n ve anne sütü verecek kad n VK deste i verilmeden önce iyi kontrol edilmelidir. 3. Düflük kolonik bakteri sentezi bulunmaktad r. Sindirim kanal sterildir. 4. Vücut VK depolar n n düflük olmas yer al r. Embriyogenez ve postnatal periyotda, VK-1 ile desteklenmemifl anne sütü alan infantlar eriflkinlerden daha düflük seviyelere sahiptirler. Total vücut VK depolar düflük ve döngü h zl d r. Eriflkin yaflamda dahi vücut depolar s n rl d r (yaklafl k 1 µg/kg). Döngü zaman yaln zca 1-2 gündür (4-7, 10-13). 48 Tablo 1. Sa l kl preterm ve term infantlarda baz hemostatik de erler (1, 2) Normal eriflkin/çocuk Preterm Preterm (28-32 Hafta) Term (33-36 Hafta) PT (sn) aptt (sn) F I (mg/dl) F II (%) F V (%) F VII (%) vwf Ag (%) vwf (%) F VIII (%) F IX (%) F X (%) AT (%) PC (%) PS (%) Alfa-2-makroglobulin (%)

2 Vitamin K Formlar Vitamin K n n içerik olarak üç ana formu vard r. Bunlar; 1. Ya da Eriyen Form a. VK-1 (phylloquinone ve phytonadione): Phylloquinone do al ve phytonadione sentetik derivesidir. Yeflil yaprakl sebzelerden diyet yolu ile al nan bitki kaynakl VK n n do al formu ve esas kayna d r. Karaci erde metabolize olur. Safra ve idrarda at l r. Vitamin K-1, VK-3 den daha h zl ve uzun etkiye sahiptir. Ifl ktan korunmal d r (4). b. VK-2 (menaquinone): Barsak flora bakterilerinin yapt do al bir üründür. nsan gereksiniminin daha küçük bir k sm n karfl lar. Hayvansal yiyeceklerde bulunur. Vitamin K-1 ve VK-2 diyetten emilir. Dihidrovitamin K olarak isimlendirilen aktif formuna dönüflür (4). 2. Suda Eriyen Form a. VK-3 (menaphthone ya da menadione): nsan yap m güçlü sentetik, suda eriyen formudur. Yanl zca eriflkinler için kullan l r. Yüksek dozlar gerektirdi i için yenido anlarda kullan lmaz. Enjektabl formlar alerjik reaksiyonlar ve baz toksik etkilere sebep olabilir (4). Türkiye de ilaç piyasas nda bulunan Vi-Plex K ampul (Biosel, 10 ile 20 mg= 2 ml), Libavit K ampul (Liba, menadion sodium bisülfit, 20 mg= 2 ml) ve Konakion MM ampul (Roche, VK-1, Fitomenadion, 2 ile 10 mg= 0.2 ml ile 1 ml) fleklinde ticari formlar vard r. Patofizyoloji Vitamin K n n vücut rezervi sa l kl bireylerde tam diyet al m yoklu unda dahi bir hafta yeterlidir. Diyet VK n n ana kayna d r. Eriflkinlerde günlük VK gereksinimi µg/gün dür. Vitamin K n n %80-85 i terminal ileumden lenfatik sistem içine emilir. Etkili emilim için ileumun normal villus yap s yan s ra, safra tuzlar ve normal ya emilimi gereklidir (7). Diyetteki VK-1 in doku VK-2 ye dönüflümü barsak bakterilerine ba ml de ildir (14). Vitamin K1 glutamik asit rezidülerinin bir serisinin post translasyonel gama karboksilasyonu için kofaktördür. Bu reaksiyon, normal trombotik proçesi bafllatmak için; VK ba ml proteinlerin kalsiyum kanallar yoluyla yüzey fosfolipitlerine ba lanmas n sa lar ve p ht laflma faktörlerinin aktif formlar n n sentezi gerçekleflir. Bu VK ba ml proteinler kan p ht laflmas na s n rl de ildir. Hücre siklus regülasyonu ve hücre-hücre adhezyonu (tirozin kinaz) için de önemlidir. Kanser gelifliminde tirozin kinaz aktivasyonu önemlidir. Tirozin kinaz reseptörü olan Axl, VK ba ml gamakarboksiglutamil proteinini kodlayan; spesifik ligand büyüme duraksatma spesifik gen 6 (Gas6) y ba lar. Gastrik karsinogenez süresince Gas6-Axl sinyal yolu rol oynamaktad r. Vitamin K yoklu unda bir protein (serum desgamakarboksi protrombin [DCP]): (Protein induced by vitamin K absence: PIVKA) meydana gelir. PIVKA üreten pankreas n hepatoid karsinomas da tan mlanm flt r. Beyinde VK-2 nin VK-1 e dönüflme kapasitesi vard r (5,7,11,15-18). Tarihçe Vitamin K eksikli i kanamas ilk 1894 de Townsend taraf ndan tan mlanm flt r (1). Do umda proflaktik olarak verilmesi son 70 y ld r kabul edilmifltir de Danimarkal bir bilim adam kan p ht laflmas nda gerekli olan VK y keflfetmifltir. lk tedavi 1939 da uygulanm flt r (6, 19-21). Genellikle suda eriyen VK-3 verilmifltir da do umda 1 mg a zdan (po) VK-3 verilen bebeklerde, do umdan sonraki 2-8. günde görülen; kanamadan ölümlerin 5 kat azald gösterilmifltir (22-24). Do umdan sonra tüm pretermlere derhal verilmesi gerekti i bildirilmifltir (25) de yüksek doz kullan m n hemolitik anemi yapt saptanm flt r da ciddi sar l k ve konjuge olmam fl bilirubinin beyine geçifli sonucu kernikterus ile ölüm bildirilmifltir (26, 27). Vitamin K eksikli i kanamas n önlemek için daha çok VK n n ya da eriyen formu VK-1 kullan lm flt r (19). Daha sonra suda eriyen form gelifltirilmifltir. Bu ürün hemolize sebep olmamaktad r ve Avrupa ile Kuzey Amerika da bask n kullan lmaktad r (28). Japonya da VK-2 hala kullan lan esas üründür (6) l y llarda, yenido anlarda VK deste i için yap lan injeksiyonla; çocukluk ça kanserlerinin (özellikle lösemi) geliflimi aras nda bir ba lant n n varl ileri sürüldü. htimal oran olarak belirtildi (1, 6, 29, 30). Farkl ülkeler buna de iflik flekilde cevap verdiler. Avrupa da birkaç ülke po proflaksiye yöneldi (31). Amerikan Pediatri Akademisi bu riskin belirtildi i gibi yüksek olmad n bildirdi (32, 33). Üreticiler 40 y ldan fazla bir zamand r bir po kullan ml ürün için u raflmaktad rlar (33-38). Avustralya ve Yeni Zelenda po proflaksiye bafllad lar. Fakat geç VKDB yeniden gözlenmeye bafllay nca kas içi ( M) proflaksiye döndüler (39). ngiliz Pediatri Birli i düzenli düflük doz po proflaksiyi önermifldir (6). Ancak ngiltere de po ürünlerden lisans alan yoktur. Geç VKDB olgular VK ile proflaksi politikalar de iflince oldukça düzenli olarak artmaya bafllad (21, 35, 40, 41) da lesitin ve safra tuzlar ile solubilize yeni kolloidal bir ürün sunuldu. Yeni miks misellar ürün (Konakion MM ) po daha iyi emilim gösterdi. A zdan, M ve damar içi ( V) kullan m için lisans ald. Ancak geç VKDB n önlemede yeterli bulunmad (6) da ngiltere de anne sütü alan bebeklerde po ürünlerden baz lar yenido an n taburcu olmas sonras düzenli kullan lma izni alm flt r. Avrupa n n geri kalan nda ve Kuzey Amerika da bu izni alamam flt r (6, 41). Tek M enjeksiyonun uzun dönem koruma sa lay p sa layamad n henüz bilmiyoruz (39). Vitamin K Eksikli ine Ba l Kanama fiekilleri Altta yatan nedene ba l 3 flekli görülür (Tablo 2). Klasik bafllang ç gösteren formda risk, VK proflaksisi almayan; anne sütü alanlarda, geç kanaman n 2-3 kat d r (1, 3, 42-44). Geç VKDB her 6000 anne sütü alan bebekten birinde saptanm flt r (45, 46). Yaflam n 2 haftas ndan sonra, kistik fibröz, hepatit, çölyak hastal, dirençli ishal, malabsorbsiyon, barsakta bakteri yoklu u/steril barsak ya da alfa-1 antitripsin eksikli i olan infantlarda görülür. Do um sonras 6 aya kadar görülebilir. Yenido anlar n yar s na yak n VK eksikli inin baz derecelerine sahip olmalar na ra men, kanamal ciddi VKDB nadirdir (42, 47). Zengin ve ark. (48) n n çal flmas nda, 8 infantta 9 geç VKDB ata izlemifllerdir. Tan s ras nda ortalama yafllar 46 ( gün) gün, tümü sa l kl annelerden term do an ve anne sütü alan bebeklerden birinde mekonyum aspirasyonu öyküsü d fl nda perinatal öyküleri normal bulunmufltur. Dört olgunun VK proflaksisi almad saptanm flt r. Di er 3 ünde ise belirsiz öykü saptanm flt r. Alt s nda intrakraniyal kanama, di erlerinde gastrointestinal veya venöz girifl yerlerinden kanama göz- 49

3 lenmifltir. rritabilite, kusma, fontanel pulsasyonu, konvulziyon ve azalm fl/kaybolmufl yenido an refleksleri saptanm flt r. Uzam fl sar l kl 2 ayl k bir infantda galaktozemi saptanm flt r. Alt yaflayan n yaln zca 1 inde ciddi nörolojik sekel geliflmifltir. Per ve ark. (45) da rutin VK proflaksisi almayan 2 kardeflde intrakraniyal kanama geliflti ini saptam fllard r. Ayd nl ve ark. (49) 40 gün-94 ay aras pediatrik 79 inme olgusunun 22 sinin hemorajik oldu unu, bunlar n 17 sinin VKDB nedeniyle meydana geldi ini saptam fllard r. Kanama Bölgeleri Genelde do umdan 2-6 gün sonra görülen kanama injeksiyon yerleri, difleti kanamas, deride kolayca morarma, göbek ya da gastrointestinal sistem (GIS) de meydana gelebilir. Koyu melena özelli inde d flk, kanl kusma, burun kanamas ve kanl idrar görülür. Sünnetin 7 günden önce yap ld ve proflaksinin yap lmad ülkelerde yayg nd r. ntrakraniyal ya da retroperitoneal hayat tehdit eden kanama meydana gelebilir (4,6). Vitamin K Ba ml Faktörlerin Eksikli i ile Birlikte Olan Nedenler (2, 7) 1. Normal yenido an: Yaflam n 3 ay na kadar normaldir. 2. Preterm: a. Vitamin K ya cevap veren b. Vitamin K ya cevap vermeyen (immatürite, infeksiyon, hipoksi, azalm fl hepatik perfüzyon) 3. Diyet kaynakl : a. nek sütü (6 µg/l) b. Anne sütü (1.5-2 µg/l): Ticari formulalar (80 µg/l) 4. De iflmifl bakteriyel kolonizasyon: a. Kusma b. Afl r ishal c. Malabsorbsiyon sendromlar (çölyak hastal, kistik fibröz, biliyer atrezi, GIS obstriksiyonu) d. Antibiyotikler (anne sütünde bulunanlarda dahil): Sefalosporinler (VK emilimini azalt r) Afl r kullan m zararl bakterileri ve VK aktive eden bakterileri öldürür. 5. Hepatosellüler hastal klar: a. Akut (Reye sendromu, akut hepatit) b. Kronik (siroz, Wilson hastal ) 6. laçlar: Kumadin, salisilatlar, antikonvülzanlar, rifampisin, izoniazid, baz sülfa ilaçlar (karaci er fonksiyonlar n n de ifltirerek ya da normal barsak bakterilerinin oluflturdu u floray yok ederek) Do al Vitamin K Kaynaklar Ispanak gibi yeflil yaprakl sebzeler, brokoli, brüksel lahanas, kuflkonmaz, lahana, karnabahar, yeflil bezelye, fasulye, yeflil çay, zeytin, zeytinya, soya tohumu, et (s r karaci eri), yumurta, tah llar ve mand ra ürünleri zengin kaynaklard r. Yerf st ve m s r ya- çok fakirdir. Bitkilerde 8 mg VK/kg oran ndad r. nek sütü de iyi bir kaynakd r. Piflirme vitamini uzaklaflt rmaz. Donmufl yiyeceklerde VK tahrip olabilir (4, 50, 51). 50 Tablo 2. Vitamin K eksikli ine ba l kanama flekilleri (1, 3, 42-44) Özellik Erken Form Klasik Form Geç Form Yafl <24 saat 2-7 gün 15 gün-6 ay Sebepler, risk faktörleri Hamilelikte ilaç kullan m Anne sütü alma Düflük VK al m ve emilimine yol açan Antikonvülzanlar Yetersiz VK al m düflük VK içerikli anne sütü alma Oral antikoagülanlar Kistik fibrozis Rifampisin, izoniazid shal Antibiyotikler diyopatik ya da kal tsal Kanama bölgesi ntrakraniyal ntrakraniyal ntrakraniyal (>%50) GIS, göbek, kar n içi GIS, göbek GIS, deri Sefal hematom Kulak-burun-bo az bölgesi Kulak-burun-bo az bölgesi Enjeksiyon yerleri Enjeksiyon yerleri Sünnet Ürogenital sistem Toraks içi S kl k Çok nadir %1.5 (1/ do um) 4-10/ do um Proflaksi laç kullan m n kesmek Yeterli VK deste i Yeterli VK deste i ya da de ifltirmek Erken ve yeterli anne sütü Yeterli anne sütü Anneye VK proflaksisi Formula Formula VK proflaksisi VK proflaksisi

4 Günlük Diyetle Al nmas Gereken Vitamin K Miktarlar (1,6) 1. Do um-6 ay: 2-5 µg/gün (1-5 µg/kg/gün) ay: µg/gün yafl: µg/gün yafl: µg/gün yafl: µg/gün yafl: µg/gün 7. >19 yafl erkek: µg/gün, kad n: µg/gün (1 mg= 1000 µg) Vitamin K ile Proflaksi Yap lma Nedenleri 1. Afl r kanama Osteoporoz: Kemiklerde kalsiyumun uygun kullan m için gereklidir. Tedavide daha çok VK-2 kullan l r. Kemik matriks proteinlerinden özellikle osteokalsin, VK gerektiren kalsiyumla; gama karboksilasyon gerektirir (5, 7, 11). 2. Y lan sokmas 3. Kistik fibröz 4. Böbrek tafllar : Tafl oluflumunu önler. 5. Vücut kokusu: Bitkisel yiyeceklerde bulunan, VK n n suda eriyen formu klorofil; vücut, fekal ve idrar kokular n kontrol eder. 6. Deri yaralar : Deri yaralar n tedavi etmede suda eriyen form kullan l r. Bu klorofilin antioksidan etkisi ile olabilir. Klorofil bitkinin yeflil rengini verir. Çatlam fl kan damarlar ndan kaynaklanan k rm z l k, yan k ve günefl yan irritasyonlar nda, lazer tedavisi sonras görülen morluklarda ve deri skarlar n n tedavisinde kullan l r. Ar nd r c kremlerde bulunur. 7. Vitamin K-3, kanserli kemik ili i hücrelerinin büyümesini inhibe edebilir. Antikanser bir ajand r (52, 53). Vitamin K-2 baz lösemik hücrelerin apopitozisine neden olur (16) de Pittsburgh Üniversitesi nde yap lan bir hayvan çal flmas nda VK-3 ün kanser hücrelerinin büyümesini yavafllatt bulunmufltur (53, 54). Vitamin C ile birlikte yüksek dozlarda tümör büyümesini inhibe edebilir. Bu durum önemli antiproliferatif ve apopitotik etki nedeniyledir (55). Vitamin K-3, insanlarda ciddi anemiye sebep olabilir. Kanser tedavisi ya da önlenmesinde VK deste i hakk nda yeterli bilimsel veri yoktur. nsanda yap lan ve daha fazla araflt rmaya ihtiyaç vard r (56-58). Frekans Kanamas z VK eksikli i 5 günden daha küçük infantlar n %50 sinde görülebilir. Yaflam n ilk 2 haftas nda travmatize olmayan sa l kl term bebeklerde klasik hemorajik hastal k, VK proflaksisi yap lmayan infantlar n %0.1-2 (ortalama: %1) sinde meydana gelir. Daha tehlikeli olan geç kanama riski bunun üçte biridir. Anne sütü alanlarda geç VKDB prevalans, proflaksi olmayan her canl do umda yaklafl k 20 olgudur (41, 59-62). Laboratuvar Sa l kl yenido anda protrombin zaman (PT) ve aktive parsiyel tromboplastin zaman (aptt) uzundur. Trombin oluflumu eriflkine göre %50 yavaflt r. Oldukça yüksek alfa-2-makroglobulin plazmini kolayca bloke ederek yenido an kanamalardan korur. n vitro yap lan kanama zaman testi von Willebrand faktör antijen (vwf Ag) ve aktivitesinin yüksekli i nedeniyle yenido anlarda k sad r. Yenido anlarda trombositer faz iyi çal fl r (1). Vitamin K eksikli i kanamas nda PT ve aptt de erlendirilmelidir. Bu durumda PT ve aptt uzar. En duyarl ve akademik tan koydurucu belirteç uygun antikorlarla (ELISA) ölçülen PIVKA in yüksek seviyesidir. fiimdilerde VK eksikli ini belirlemek için postmortem de- erlendirilen PIVKA II gösterilmifltir (1). Normal PT 13 saniyedir. Vitamin K eksikli inde PT birkaç dakika olabilir. Eriflkinlerde VK n n plazma seviyesi ( ng/ml) ölçülebilir ve al ma göre de iflir. nfantlarda düflük seviyelerde oldu u için ölçümü gereksizdir (5, 6, 7, 11). Ay r c Tan Karaci er hastal klar ve yayg n damar içi tüketim koagülopatisi (DIC) ile ay r c tan s yap lmal d r. Vitamin K eksikli ine bal kanamada F I ve trombin zaman (TT) normal olarak bulunur. Karaci er hastal klar nda F II, F VII, F IX, F X a ilaveten F I ve F V seviyesi de düfler. Yayg n damar içi tüketim koagülopatisinde ise, parçalanm fl eritrositler ve trombosit say s nda azalmas n n yan s ra; F I, F V, F XIII seviyesi azal r ve TT uzar (2). Protrombin zaman hafif yükselmiflse diyetle yetersiz al m düflünülür. Bu durumda VK dan zengin yiyeceklerle beslenme art r l r. Protrombin zaman düzelmezse a r karaci er hastal ya da DIC düflünülür. Olgular hematolog (laboratuvar sonuçlar n yorumlama) ve gastroenterolog (enflamatuar barsak hastal, malabsorbsiyon ve parankimal karaci er hastal gibi nedenleri saptama) taraf ndan konsülte edilmelidir. Anne bol yeflil yaprakl sebze ile beslenirse sütündeki VK düzeyini art rabilir. Kronik malnutrisyon (alkol ba- ml l ), diyet yoluyla al nan vitaminlerin s n rl al m (flupru, enflamatuar barsak hastal klar, k sa barsak sendromu, askaris enfeksiyonu ya da özellikle ya da eriyen vitaminlerin emildi i terminal ileumun rezeksiyonu) ve uzun dönem parenteral beslenmede VK eksikli i riski artar (2, 3). Vitamin B12 eksikli i, emilim bozulmas ya da ifltah kayb yüzünden bozulmufl beslenme nedeniyle, infantta VK eksikli inin önemli bir sebebi olabilir (63). Büyük miktarda vitamin E antagonize edebilir. Endojen koagülasyon inhibitörlerinin meydana geldi i lupus antikoagülan gibi hastal klarda eksiklik meydana gelebilir. Kilo verdiren ilaçlar ya emilimini engeller. Böylece VK emilimini engeller. Radyoterapi ve X-ray VK y tüketebilir. Devaml hemodiyaliz ve a r yan klarda da eksiklik meydana gelir (64). 51

5 Proflaksi Düflük günlük doz damla flekli en iyi fizyolojik uygulama fleklidir. Ancak henüz böyle bir ürünle ilgilenen ticari kurum olmam flt r. Yiyecek ve laç Yönetimi (FDA) kurumu çiftlik hayvanlar n n yiyeceklerine VK-3 deste ine izin vermesine ra men, insanda izin vermez (6, 35). Do umda genel proflaksiye ilaveten muhtemel risk gruplar nda ilave VK gerekir (1). Antikonvulzif tedavi alan hamile kad nlara, do um öncesi 2-4 hafta için veya üçüncü trimestr süresince günde 5 mg VK-1 deste i verilmelidir. Do umdan 48 ve 2 saat önce uygulanabilir. Hamilelikte VK deste inin güvenilirli i bilinmemektedir (1, 65). Protrombin kompleksinde yaflam n ilk günlerinde meydana gelen düflmeyi VK n n 25 µg kadar küçük dozu dahi önleyebilir (2). Rutin proflaksi baz ülkelerde her bebek (her preterm için henüz de il) için uygulanmaktad r. M proflaksi genel uygulanan proflaksi flekli oldu. Günlük ihtiyaç duyulan VK-3 dozundan, 1000 kez daha fazla; olan rutin 1 mg injeksiyon uygulanmaktad r (66). Bütün yenido- anlara do umun 1 saati içinde mg VK-1 in tek M injeksiyon uygulamas önerilir. A z yolu ile proflakside do umda 2-4 mg po ve anne sütü alanlara ilave dozlar verilmelidir (1, 5, 7, 45, 48). A z yoluyla kullan lan ürünler lisans al rlarsa daha popüler olacaklard r. Ancak total dozu belirlemek için ilave çal flmalara gerek vard r (67-69). A z yoluyla proflaksi M kadar güvenilir olabilir (6). Ancak özellikle anne sütü alanlarda yeterli olmaz (5, 7). Do umun 12 saati içinde, po 1 mg VK-1 182,000 anne sütü alan bebe e verilmifl. lave 3 doz taburcu olduktan her 2 hafta sonra verilmifl. 4 bebekte geç VK eksikli i geliflmifltir. Bunlar n 2 sinde personel kullan m flekline uymam flt r. Di er 2 sinde ise alfa 1 antitripsin eksikli i saptanm flt r. Anne sütü alan bebeklerde po yol tercih edilecekse 2-4 mg uygulamas n n 15. gün tekrar edilmesi önerilmektedir (1). Do umdan hemen sonra po 2 mg ve 4-7. günlerde 2 mg uygulanabilir. Bu uygulama fleklinde yaln zca anne sütü alan bebeklerde emzirme döneminin sonuna kadar ayda bir kez 2 mg olarak ek dozlar önerilir. Erken ve geç VKDB riski tek 1 mg M VK-1 depo injeksiyon ile ya da yaflam n ilk 3 ay için haftada bir kez po 1 mg al nmas ile tamamen ortadan kald r labilir. Tan mlanmam fl karaci er hastal olan bebekler dört 1 mg (ya da 3 kez 2 mg) po doz ile korunamazlar (41, 60-62). A z yoluyla proflaksi klasik VKDB n önlemede M uygulamaya göre daha az pahal ve daha az travmatiktir. Buna ra men po VK-1 ya da VK-3 geç VKDB n önlemede M kadar etkili de ildir (1). Preterm infantlarda 0.1 mg/kg V ya da po VK proflaksisinin geç bafllang çl VKBD yi önlemede yeterli olmad belirtilmifltir (70) g alt ndaki bebeklerde 0.3 mg/kg olarak kullan lmas önerilmektedir (71). Preterm ve hasta termlerde 0.3 mg/kg V VK sonras kan seviyesi yaklafl k 1. günde 190 ng/ml ve 5. günde 100 ng/ml olarak saptanm flt r (72). Pretermlerde VK proflaksisinde, farkl dozlarda uygulamada; 0.5 mg kullan mla ayn baflar sa land görülmüfltür (Tablo 3) mg V uygulama sonras gün 2 ve 10 da VK seviyesi V e karfl M grupta yaklafl k 2 kat daha yüksek bulunmufltur (Tablo 4) (7). Peri/intraventriküler hemoraji 35 hafta alt infantlarda VK ba ml koagülasyon faktörlerinin daha düflük konsantrasyonlar nedeniyle daha yayg nd r. Terme göre pretemlerde VK ba ml koagülasyon faktörleri düflük bulunmufltur. Anneye antenatal 10 mg (2-7 gün), M ya da V VK-1 verdikten sonra pretem kordon kan nda F II, IV ve X artm fl bulunmufltur. Peri/intraventriküler hemoraji VK-1 alan anne bebeklerinde %32 (almayanlarda %53) olarak belirgin az bulunmufltur (73). Yaflam n ilk 10 gününde TPN alan preterm infantlarda 0.5 mg olarak daha düflük doz V ya da M VK ya ra men serum seviyesi çok yüksek bulunmufltur. Daha büyük çocuklar için önerilen 1 µg/kg/gün ilave ile VK büyük oranda artar (74). Do um sonras tek doz 1 mg M VK klasik VKDB n önlemede etkilidir. Hem M hem de po (1 mg) VK proflaksisi 1-7 günler aras koagülasyon durumunu gösteren biyokimyasal indisleri olumlu etkiler (60, 61). Anne sütü alanlarda VK proflaksisinde yayg n bir kayg devam etmektedir. Daha az aciliyet içeren durumlarda po verilebilir (75, 76). Tedavi Vitamin K-1 in oral formunun emilimi için ince barsakta az miktarda safraya gerek vard r. Bu nedenle acil durumlarda kullan lamaz (4). Amerikan Pediatri Akademisi bütün yenido anlar n ciddi kanamalar önlemek amac yla VK injeksiyonu almalar gerekti ini belirtmektedir (76). Koruyucu doz uygulanmam fl bir bebekte VKDB geliflirse VK M verilmemelidir. Vitamin K 1 mg/kg olarak yavafl V veya deri alt (SK) yap lmal d r. Derialt yap lan VK n n emilimi h zl d r (1). Çünkü V uygulama ile nadiren yaflam tehdit eden anaflaktik reaksiyonlar ve M uygulama ile hematomlar gözlenebilir (76). Acil durumlarda VK dilüsyonu ciddi alerjik/anaflaktik reaksiyonlara karfl dikkatli olarak V verilebilir. Acil durumlarda mg VK- 1 %5 dekstroz veya %09 izotonik sodyum klorür içinde V olarak 1 saatde yak n takip ile verilir. Total parenteral beslenenlerde VK-1 uygulamas saat içinde VK eksikli ini düzeltir (76). Kanamas olan infantlarda VK ba ml proteinlerin seviyesini h zla art ran plazma ürünleri ile tedavi verilir. Hayat tehdit eden acil Tablo 3. Pretemlerde farkl dozlarda vitamin K proflaksisi ile plazma düzeyleri (ng/ml) (7) Gestasyon Yafl (22-32 Hafta) Gün 2 Gün 10 p 1 mg proflaksi < mg proflaksi =0.03 p NS NS Tablo 4. ntravenöz ile M vitamin K uygulamas nda kan düzeyleri (7) 52 Vitamin K (ng/ml) M V Gün Gün

6 kanama durumunda protrombin kompleks konsantresi, hayat tehdit etmeyen kanama durumunda plazma verilmesi düflünülür (1). Profilaktik VK almayan intraserebral hemorajili infantlarda rekombinant F VIIa uygulamas ile koagülasyon fonksiyonlar düzeltilerek derhal cerrahi giriflim yap labilmifltir (77). Yan Etkiler Karaci er fonksiyon bozuklu unda kontrendikedir. Laktasyon ve gebelikte uzun süre kullan m kontrendikedir. Yan etki oran %1 in alt ndad r. Enjeksiyon yerinde hassasiyet, geçici k zarma, tad alma bozuklu u, hipotansiyon, siyanoz, uyuflukluk, kardiyopulmoner arrest, flok ve diaforez geliflebilir. Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikli inde hemoliz meydana gelebilece i için sak n lmal d r. ntravenöz form histamin sal n m n bafllatmas ile aras ra ciddi anaflaksi yapar (1-3). Anne VK antagonistlerine maruz kald zaman beyin ve santral sinir sistemi (SSS) nde fetal anomaliler meydana geldi i saptanm flt r (78, 79). Hamile kad nlara verilen büyük miktarda VK yenido anda sar l a yol açabilir (6). Kanser riski ispatlanmam flt r. Do umda M VK alanlarda solid tümörler daha fazla olarak saptanmam flt r. Çocukluk ça lösemileri bak m ndan durum daha az aç kt r. E er varsa da prematürite veya operatif do um gibi nedenlerle ilgili olabilir (6, 30, 80-82). Vitamin K-3 doksorubisinin kemoterapotik etkilerini art rabilir. nsanlarda delili yoktur. Bir Faz I çal flmada ilerlemifl kanserli insanlarda V VK-3 ün olumlu etkileri gösterilememifltir. Vitamin K n n di er formlar n nda antikanser etkisi olup olmad bilinmemektedir (53, 54). Tirozin kinaz hem immün sistem hem de hücre regülasyonu için önemli bir enzim sistemidir (83). Bu fetus, bebek ve eriflkinin VK n n afl r birikiminden korunmas içindir (7). Yaflam n ilk haftas ndaki preterm bebeklerde, yaflam n 2 haftas nda PIVKA tespit edilemedi i ve yüksek plazma VK seviyelerinin yan etkileri olabilece i için daha az parenteral VK önerilmifltir (51). Yeni bilgiler yüksek VK seviyesinden korunmay desteklemektedir (16). Postnatal yaflamda VK n n düflük vücut depolar infant VK n n afl r birikiminden ve tirozin kinaz ligantlar n afl r deste inden koruyabilir. nsan ve hayvanlarda, yüksek VK seviyesinin yan etkileri bildirilmemifl olsa da; insan fizyolojisinde bütün VK ba ml proteinlerin daha iyi bilgisine sahip olununca, preterm bebeklere daha az VK verilece i düflünülmektedir (83). Yaz n n bafl nda sorulan soruyu tekrarlad m zda, VK uygulanmayan 100 çocu un 1 inde kanama olacak ve 99 unda sorun ç kmayacakt r. Oysa geçmifl y llarda rutin VK proflaksisinin kesildi i ya da hiç uygulanmad ülkelerde SSS kanamas olan yenido anlar anlaml oranda artm flt r. Vitamin K eksikli i kanamas n önlemek için, do umdan sonra ortalama 1 saat içinde; tüm yenido anlara 1 mg (1 dizyem) VK M uygulanmas zorunludur ve tercihen olarak düflünülmemelidir (1, 5, 7, 45, 48, 76, 77, 84). Kaynaklar 1. Monagle P, Andrew M. Nathan and Oski s Hematology of Infancy and Childhood, In: Nathan DG, Orkin SH, Ginsburg D, Look AT (eds), Neonatal Hematology, Developmental hemostasis: relevance to newborns and infants. 6th edition, Saunders, Philadelphia, 2003; Philip Lanzkowsky. Hemostasis. Manual of Pediatric Hematology and Oncology. Third Edition. Academic Press, New York. 2000; Sutor AH, von Kries R, Cornelissen EAM, et al. Vitamin K deficiency bleeding (VKDB) in infancy. Throm Haemost 1999;81: American Academy of Pediatrics (AAP). 141 Northwest Point Boulevard, Elk Grove Village, IL (847) Muntean W. General vitamin K prevention in newborn infants. Z Geburtshilfe Perinatol 1986;190: Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington, DC: National Academic Press; 2002: Costakos DT, Greer FR, Love LA, Dahlen LR, Suttie JW. Am J Perinatol,2003;20: Hey E. Effect of maternal anticonvulsant treatment on neonatal blood coagulation. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1999;81:F Kaaja E, Kaaja R, Matila R, et al. Enzyme-inducing antiepileptic drugs and the risk of bleeding in the neonate. Neurology 2002;58: Olson RE, Chao J, Graham D, et al. Total body phylloquinone and its turnover in human subjects at two levels of vitamin K intake. Br J Nutr 2002;87: Ni R, Nishikawa Y, Carr BI.Cell growth inhibition by a novel vitamin K is associated with induction of protein tyrosine phosphorylation. J Biol Chem 1998;273: Nulman I, Laslo D, Koren G. Treatment of epilepsy in pregnancy. Drugs 1999;57: Published erratum appears in Drugs. 1999;57: Yamasmit W, Chaithongwongwatthana S, Tolosa JE. Prenatal vitamin K1 administration in epileptic women to prevent neonatal hemorrhage: is it effective? J Reprod Med 2006;51: Davidson RT, Foley AL, Engelke JA, Suttie JW. Conversion of dietary phylloquinone to tissue menaquinone-4 in rats is not dependent on gut bacteria. J Nutr 1998;128: Ferland G. The vitamin K-dependent proteins: an update. Nutr Rev 1998;56: Tsujioka T, Miura Y, Otsuki T, et al. The mechanisms of vitamin K2-induced apoptosis of myeloma cells. Haematologica 2006;91: Sawabu T, Seno H, Kawashima T, et al. Growth arrest-specific gene 6 and Axl signaling enhances gastric cancer cell survival via Akt pathway. Mol Carcinog. 2006; [Epub ahead of print] 18. Matsueda K, Yamamoto H, Yoshida Y, Notohara K. Hepatoid carcinoma of the pancreas producing protein induced by vitamin K absence or antagonist II (PIVKA-II) and alpha-fetoprotein (AFP). J Gastroenterol 2006;41: Epub 2006 Nov Hopkins CS. Adverse reactions to a cremophor-containing preparation of intravenous vitamin K. Invasive Therapy Clin Monit 1998;9: Waddell WW, Guerry D. The role of vitamin K in the etiology, prevention, and treatment of hemorrhage in the newborn infant. J Pediatr 1939;15: Dam H, Tage-Hansen E, Plum P. Vitamin-K lack in normal and sick infants. Lancet 1939;ii: Lehmann J. Vitamin K as a prophylactic in 13,000 babies. Lancet 1944;i: Sanford HN, Shmigelsky L, Chapin JM. Is administration of vitamin K to the newborn of clinical value? JAMA 1942;118: Gröntoft O. Intracranial haemorrhage and blood-brain barrier problems in the new-born: a pathologico-anatomical and experimental investigation. Acta Pathol Microbiol Scand 1954;Suppl Dunham EC. Premature infants: a manual for physicians. Washington: Federal Security Agency. Children s Bureau Publication 325, Allison AC. Danger of vitamin K to newborn. [Letter] Lancet 1955;i: Mayer TC, Angus J. The effect of large doses of `Synkavit in the newborn. Arch Dis Child 1956;31: Asteriadou-Samartzis E, Leiken S. The relation of vitamin K to hyperbilirubinemia. Pediatrics 1958;21: Golding J, Greenwood R, Birmingham K, et al. Childhood cancer, intramuscular vitamin K and pethidine given during labour. BMJ 1992;305: Klebanoff MA, Read JS, Mills JL, Shiono PH. The risk of childhood cancer after neonatal exposure to vitamin K. N Engl J Med 1993;329: Cornelissen M, von Kries R, Loughnan P, et al. Prevention of vitamin K deficiency bleeding: efficacy of different multiple oral dose schedules of vitamin K. Eur J Pediatr 1997;156: Klebanoff MA, Read JS, Mills JL, et al. The risk of childhood cancer after neonatal exposure to vitamin K. N Engl J Med 1993;329:

7 Hilgartner MW. Vitamin K and the newborn. N Engl J Med 1993;329: British Paediatric Association. Vitamin K prophylaxis in infancy. Report of an expert committee. London: British Paediatric Association, Tripp JH, McNinch AW. The vitamin K debacle: cut the Gordian knot but first do no harm. Arch Dis Child 1998;79: American Academy of Pediatrics. Committee on Nutrition. Vitamin K compounds and the water soluble analogues. Pediatrics 1961;28: Dunn PM. Vitamin K for all newborn babies. Lancet 1982;i: American Academy of Pediatrics. Vitamin K Ad Hoc Task Force. Controversies concerning vitamin K and the newborn. Pediatrics 1993;91: Loughnan P, Chant KM Elliott E, et al. The frequency of late onset haemorrhagic disease in Australia with different methods of prophylaxis, An update. [Abstract] J Paediatr Child Health 1999;35:A Barton JS, Tripp JH, McNinch AW. Neonatal vitamin K prophylaxis in the British Isles: current practise and trends. BMJ 1995;310: Wariyar U, Hilton S, Pagan J, et al. Six years experience of prophylactic oral vitamin K. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2000;82:F Puckett RM, Offringa M. Prophylactic vitamin K for vitamin K deficiency bleeding in neonates. Cochrane Database Syst Rev 2000;4:CD McNinch AW, Barton J, Tripp JH. Vitamin K deficiency bleeding in the British Isles and the changing pattern of vitamin K prophylaxis. In: Sutor AH, Hathaway WE, eds. Vitamin K in infancy. Stuttgart: Schattauer Verlag, 1995: Choo KE, Tan KK, Chuah SP, et al. Haemorrhagic disease in newborn and older infants: a study of hospitalised children in Kelantan, Malasia. Ann Trop Paediatr 1994;14: Per H, Kumandas S, Ozdemir MA, Gumus H, Karakukcu M. Intracranial hemorrhage due to late hemorrhagic disease in two siblings. J Emerg Med 2006;31: Hanawa Y, Maki M, Murata B, et al. The second nation-wide survey in Japan of vitamin K deficiency in infancy. Eur J Pediatr 1988;147: Sutor AH, von Kries R, Cornelissen EA, McNinch AW, Andrew M. Vitamin K deficiency bleeding (VKDB) in infancy. ISTH Pediatric/Perinatal Subcommittee. International Society on Thrombosis and Haemostasis. Thromb Haemost 1999;81: Zengin E, Sarper N, Turker G, Corapcioglu F, Etus V.Late haemorrhagic disease of the newborn. Ann Trop Paediatr 2006;26: Aydinli N, Tatli B, Caliskan M, et al..stroke in childhood: experience in Istanbul, Turkey. J Trop Pediatr 2006;52: Epub 2006 Apr Greer FR, Mummah-Schendel LL, Marshall S, Suttie JW. Vitamin K1 and vitamin K2 status in the newborn during the first week life. Pediatrics 1988;81: Kumar D, Greer FR, Super DM, Suttie JW, More JJ. Vitamin K status of premature infants: implications for current recommendations. Pediatrics 2001;108: Casas JS, Castellano EE, Couce MD, et al. A gold (I) complex with a vitamin K3 derivative: characterization and antitumoral activity. J Inorg Biochem 2006;100: Parekh H,Chavan S, Advani S, Chitnis M. Single and combination treatment with vitamin K3 and adriamcin: in vitro effects on cell survival and DNA damage in human chronic myeloid leukemia cells. Sel Cancer Ther 1991;7: Xu CJ, Zhang Y, Wang J, Zhang TM. Menadione reduced doxorubicin resistance in Ehrlich ascites carcinoma cells in vitro. Zhongguo Yao Li Xue Bao 1998;19: Kassouf W, Highshaw R, Nelkin GM, Dinney CP, Kamat AM. Vitamins C and K3 sensitize human urothelial tumors to gemcitabine. J Urol 2006;176: Ong T, Whong WZ, Stewart J, Brockman HE.Chlorophylin: a potent antimutagen against environmenal and dietary complex mixtures. Mutation Research 1986;173: Ge L, Wang Z, Wang M, Kar S, Carr BI.Involvement of c-myc in growth inhibition of Hep 3B human hepatoma cells by a vitamin K analog. J Hepatol 2004;41: Lim D, Morgan RJ Jr, Akman S, et al. Phase I trial of menadiol diphosphate (vitamin K3) in advanced malignancy. Invest New Drugs 2005;23: Krasinski SD, Russell RM, Furie BC. The prevalence of vitamin K deficiency in chronic gastrointestinal disorders. Am J Clin Nutr 1985;41: von Kries R. Oral versus intramuscular phytomenadione: safety and efficacy compared. Drug Saf 1999;21: von Kries R, Hachmeister A, Gobel U. Can 3 oral 2 mg doses of vitamin K effectively prevent late vitamin K deficiency bleeding? Eur J Pediatr 1999;158 Suppl 3:S von Kries R, Hachmeister MJ, Göbel U. Oral mixed micellar vitamin K for prevention of late vitamin K deficiency bleeding. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88:F Koç A, Sarrao lu S, Alt ntafl, Minnet C. Vitamin B12 deficiency as one the major causes of post-neonatal vitamin K deficiency. XXXth World Congress of International Society of Hematology, Abstract Book, Abstract: 356, Poster: 263, s Tovar A, Ameho CK, Blumberg JB, Peterson JW, Smith D, Booth SL. Extrahepatic tissue concentrations of vitamin K are lower in rats fed a high vitamin E diet.nutr Metab (Lond) 2006;3: Schaefer C.Exposure to vitamin K antagonists during pregnancy. Clin Adv Hematol Oncol 2006;4: Sells RL, Walker SA, Owen CA. Vitamin K requirements of the newborn infant. Proc Soc Exper Biol Med 1941;47: Darlow B, Harding J. Vitamin K prophylaxis in the newborn. N Z Med J 1995;108: Zipursky A. Prevention of vitamin K deficiency in newborns. Br J Haematol 1999;106: Wariyar U, Hilton S, Pagan J, Tin W, Hey E.Six years' experience of prophylactic oral vitamin K. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2000;82:F Loughnan PM, McDougall PN, Balvin H, Doyle LW, Smith AL. Late onset Haemorrhagic disease in premature infants who received intravenous vitamin K1. J Paediatr Child Health 1996;32: American Academy of Pediatrics. Nutritional needs of preterm infants. In: Kleinman RE, ed. Pediatric Nutrition Handbook. 4th ed. Elk Grove, IL: American Academy of Pediatrics; 1998: Raith W, Fauler G, Pichler G, Muntean W. Plasma concentrations after intravenous administration of phylloquinone(vitamin K1) in preterm and sick neonates. Thromb Res 2000;99: Liu J, Wang Q, Chen YH, Qin GL, Zhao JH, Zhu LC. [Level of vitamin K-dependent coagulation factors in premature infants and the influence of maternal antenatal administration of vitamin K1 on their activity] Zhonghua Er Ke Za Zhi 2005;43: Greer FR. Vitamin K in nutritional needs of the preterm infant: scientific basis and practical guidelines. In: Tsang RC, Lucas A, Uauy R, Zlotkin S, eds. Nutritional Needs of the preterm Infant: Scientific Basis and Practical Guidelines. Baltimore: Williams&Wilkins; 1993: Tandoi F, Mosca F, Agosti M. Vitamin K prophylaxis: leaving the old route for the new one? Acta Paediatr Suppl 2005;94: American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn. Controversies concerning vitamin K and the newborn. Pediatrics 2003;112: Hubbard D, Tobias JD. Intracerebral hemorrhage due to hemorrhagic disease of the newborn and failure to administer vitamin K at birth. South Med J 2006;99: Pauli RM, Madden JD, Kranzier JD, et al. Warfarin therapy initiated during pregnancy and phenotypic chondrodysplasia punctata. J Pediatr 1976;88: Hall JG, Pauli RM, Wilson KM. Maternal and fetal sequelae of anticoagulation during pregnancy. Am J Med 1980;68: Ansell P, Bull D, Roman E. Childhood leukaemia and intramuscular vitamin K: findings from a case-control study. BMJ 1996;313: McKinney PA, Juszczak E, Findlay E, Smith K. Case-control study of childhood leukaemia and cancer in Scotland: findings for neonatal IM vitamin K. BMJ 1998;316: Parker L, Cole M, Craft AW, Hey EN.Neonatal vitamin K administration and childhood cancer in the north of England: retrospective case-control study. BMJ 1998;316: Saxena SP, Israels ED, Israels LG. Novel vitamin K-dependent pathways regulating cell survival. Apopitosis 2001;6: Greer FR, Marshall SP, Severson RR, et al. A new mixed micellar preparation for oral vitamin K prophylaxis: Randomised controlled comparasion with an intramuscular formulation in breast fed infants. Arch Dis Child 1998;79:300-5.

Tranfüzyonda temel kurallar

Tranfüzyonda temel kurallar Derleme Review 19 Özet Basic transfusion management in children Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Olgu Sunumu Case Report 165 Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Hereditary thrombophilia as stroke aetiology in children: three case report Özet Canan Kocaman, Yüksel

Detaylı

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i lgen fiafimaz, Emine KOCABAfi, Bülent ANTMEN, brahim BAYRAM, Derya ALABAZ, Atila TANYEL, Yurdanur

Detaylı

Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon

Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon Bebeklerde Beslenme Arac l yla mmüno Modülasyon Hasan Özen Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dal, Prof.Dr.

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi.

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi. ÖNSÖZ Afl ile önlenebilir hastal klardan ölümleri azaltmay misyon edinmifl sanofi pasteur, Afl lar Tüm Bilmek stedikleriniz isimli kitab n 1. bask s n n k sa zamanda tükenmesi, say n hekimlerimizden ve

Detaylı

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç K Vitamini Eksikliği Prof. Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD TPHD Okulu - 6, Hemostaz 14-15 Eylül 2013, Ankara 1 1. Hasta 6 günlük kız bebek Kanlı dışkılama

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S

GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S DERLEME (Review) GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S Emine Malkoç fien, Melike BALIKO LU Ulucanlar Göz E itim ve Araflt rma Hastanesi, 1. Göz Klini i, Ankara ÖZET Gebelikte gözde meydana gelen

Detaylı

Fenilketonüri Tarama Program

Fenilketonüri Tarama Program .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 65-71 Fenilketonüri Tarama Program Uz. Dr. Çi dem Aktu lu Zeybek KALITSAL METABOL

Detaylı

K V TAM N NE BA LI KOAGÜLASYON FAKTÖRÜ

K V TAM N NE BA LI KOAGÜLASYON FAKTÖRÜ TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 2 Dr. M. Cem Ar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, İstanbul e-posta: muhcar@superonline.com Tel: 0212 459 63 30 Anahtar Sözcükler K vitamini, kanama

Detaylı

Treatment in acute pancreatitis ARKA PLAN. Selçuk D fi BEYAZ

Treatment in acute pancreatitis ARKA PLAN. Selçuk D fi BEYAZ 2010; 18(3): 81-86 Akut pankreatitde tedavi Treatment in acute pancreatitis Selçuk D fi BEYAZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara Toplumdaki insidans 100.000 de 5-20 olan

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 77-85 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.077 Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m General approach to red eye in primary care Ümit Aydo an 1, Y.

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 48 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(1):48-56 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan A new inotropic agent in the treatment of decompensated

Detaylı

DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ

DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ Do umsal metabolizma hastal klar vücudun biyokimyasal

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji Klinik Geliflim 18 (2) - (15-24) 2005 Hipertansif Aciller Doç. Dr. Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal Özet Kan bas nc n n dakikalar ya da saatler içinde düflürülmesini

Detaylı

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Tür Atlayan Hastal klar KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Cemil ÇEL K* - Prof. Dr. rfan EROL** - Uzm. Dr. F. Seda B L R ORMANCI** - Arafl. Gör. N. Deniz AYAZ** *Biyokimyac,

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı