ERC 212/214/216/212z/214z/216z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERC 212/214/216/212z/214z/216z"

Transkript

1 ERC 212/214/216/212z/214z/216z letme K lavuzu T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z

2 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ERC 212 ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 214z ERC 216z Ek Bilgiler Vekaleten Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyan mza sahipleri bu yaz ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif arac n n Avrupa Yönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeli i) ve 2004/108/AT (Elektromanyetik uyumluluk-emu), bunun getirdi i de i ikliklere ve de yasal yönetmeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamaktad rlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri olu turma konusunda yetkilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullan m k lavuzu için notlar stif arac n n güvenirli bir ekilde kullan labilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler k sa ve düzenli bir ekilde sunulmaktad r. Bölümler alfebatik s rayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaraland r lm t r. Bu kullanim k lavuzunda çe itli istif arac tipleri aç klanmaktad r. Kullan rken ve bak m çal malar yaparken mevcut istif arac tipi için geçerli olan aç klamalar n kullan lmas na dikkat edilmelidir. Cihazlar m z sürekli geli tirilmektedir. Yap sal, donan m ve teknik de i iklik hakk m z sakl tutmam z anlay la kar layaca n z umuyoruz. Bu kullan m k lavuzunun içeri inde belirtilen nedenden ötürü cihaz n özelliklerine yönelik her hangi bir hak talebi sunulamayacakt r. Güvenlik uyar lar ve i aretler Güvenlik uyar lar ve önemli aç klamalar için a a daki semboller kullan lm t r: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, a r veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. DUYURU Maddi hasarlar gösterir Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyar ve aç klamalar n önünde bulunur. t Seri donan m gösterir o Ek donan m gösterir Telif hakk Bu Kullan m K lavuzunun telif hakk JUNGHEINRICH AG'ye aittir. 5

5 Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullan m Genel Amac na uygun kullan m zin verilen kullan m ko ullar D veya so uk bölge kullan m kombinasyonlu iç mekanda kullan m (t) So utucu donan m ile so uk hava deposunda iç mekanda kullan m (o) 13 4 leticinin yükümlülükleri Montaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n montaj B Arac n tan m Kullan m tan m Araç tipleri ve nominal ta ma kapasitesi Sürü yönünün tan m Yap parçalar ve i levlerinin tan m Genel bak - yap grubu Fonksiyon aç klamas Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A rl klar Lastik EN standartlar Kullan m ko ullar Elektriksel talepler aretleme yerleri ve tip etiketleri Tan mlama alanlar Tip etiketi stif arac n n ta ma kapasitesi levhas Çift kat i letimi ta ma kabiliyeti levhas Rüzgar yükleri C Ta ma ve ilk çal t rma Vince yükleme Ta ma lk çal t rma D Akü - Bak m, arj, De i tirme Asitli akülerle çal ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Akü Tipleri Akü bölmesinin aç lmas Akünün arj edilmesi

7 4.1 Aküyü sabit arj cihaz yla arj etmek Aküyü entegre arj cihaz yla arj etmek (o) Akünün sökülmesi ve tak lmas Yukar do ru akü de i imi Akü kenardan ç kar l r (ERC 212/214/216) Akü kenardan ç kar l r (ERC 212z/214z/216z) E Kullan m stif arac n n çal t r lmas ile ilgili güvenlik yönergeleri Gösterge ve kumanda elemanlar aç klamas Akü de arj denetleyicisi Akü de arj göstergesi stif arac çal t rmaya haz rlama Günlük çal ma öncesi yap lmas gereken kontroller ve çal malar Arac n çal maya haz r duruma getirilmesi Çal maya haz rlama a amas nda yap lan kontroller ve i lemler stif arac n emniyetli bir ekilde park edin stif arac ile çal ma Arac n sürülmesi ile ilgili güvenlik kurallar Ola anüstü durumlarda yap lacaklar AC L_KAPATMA orunlu frenleme Sürü Direksiyon manevras Frenler Devir matriksi / Emniyet devir yüksekli i Yükleme donan m n n kald r lmas veya indirilmesi Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi Kald rma sehpas olarak kullan m Ar za yard m stif arac gitmiyor Yük kald r lam yor stif arac kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi Tahrik frenini çözün ve etkinle tirin Yük tespitleme tertibat acil alçaltmas ERC 212/212z ERC 214/216/214z/216z ste e ba l donan m Kumanda klavyesi CanCode (o) Araç parametrelerini CanCode ile ayarlay n Parametre Akü parametrelerini CanCode ile ayarlama Gösterge cihaz CanDis (o) ISM giri modülü (o)

8 F stif Arac n n Bak m letme Güvenli i ve Çevre Korunmas Bak m çin Güvenlik Kurallar Elektrik sistemi çal malar letim maddeleri ve eski parçalar Tekerlekler Hidrolik sistem Kald rma zincirleri Çal ma malzemesi ve ya lama plan letme s v lar n n güvenli kullan m Ya lama plan Çal ma malzemesi Bak m ve onar m çal malar stif arac n bak m ve onar m çal malar na haz rlama Motor kaputunun sökülmesi stif arac n n güvenli ekilde kald r lmas ve sehpaya al nmas Temizlik çal malar Hidrolik ya seviyesini kontrol edin Tekerlek somunlar n n s k lmas Elektrik Sigortalar n n Kontrolü Bak m ve onar m çal malar ndan sonra istif arac n n yeniden çal t r lmas stif arac n n durdurulmas Depoya Alma Öncesi Önlemler Durgun konumdayken al nacak gerekli önlemler stif arac n n çal t r lmamas ndan sonra yeniden çal t r lmas Belirli Aral klarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü Nihai hurdaya ç karma, at lmas Mekanik Hareketlerin Ölçümü Bak m ve Kontrol Bak m kontrol listesi ERC 212/214/ letmeci Mü teri hizmetleri Bak m kontrol listesi ERC 212z/214z/216z letmeci Mü teri hizmetleri

9 10

10 Ek JH-çeki li akü kullan m k lavuzu Bu kullan m k lavuzu Jungheinrich markas na sahip akü tipleri için geçerlidir. Ba ka markalar kullan l rsa, üreticinin kullan m k lavuzu dikkate al nmal d r TR 1

11 TR

12 A Kurallara uygun kullan m 1 Genel stif arac bu kullan m k lavuzunda belirtilen verilere göre monte edilmeli, kullan lmal ve bak m yap lmal d r. Ba ka bir kullan m ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, istif arac nda hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amac na uygun kullan m DUYURU Maksimum kald r labilen yük ve maksimum izin verilen yük mesafesi ta ma kabiliyeti levhas n n üzerinde belirtilmi tir ve a lmamal d r. Yük, yük tespit eleman n n üzerinde bulunmal d r veya üretici taraf ndan izin verilen bir montaj cihaz ile al nmal d r. Yük tam olarak al nmal d r, bkz. "Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi" sayfa 93. Yüklerin kald r lmas ve indirilmesi. Yüklerin depolanmas, depodan ç kar lmas. ndirilmi yüklerin ta nmas. Yük kald r lm durumdayken sürü yapmak (>500 mm) yasakt r. Çift kat i letiminde yük k za 1800 mm yükseklikten fazla kald r lamaz. Bu esnada alt yük, üst yükten daha a r olmal d r. nsanlar n ta nmas ve kald r lmas yasakt r. Yüklerin sürülmesi veya çekilmesi yasakt r. 11

13 3 zin verilen kullan m ko ullar Endüstriyel ve ticari alanda kullan m. Sadece sa lam, ta ma kapasitesi olan ve düz zeminde kullan lmal d r. Sürü yollar n n izin verilen yüzeysel ve nokta yüklemeleri a lmamal d r. Sadece iyi görülebilir ve i letmeci taraf ndan onaylanan yollarda kullan labilir. Maksimum 16 % e imli rampalarda sürülmelidir. Rampalardan çapraz veya yanlamas na sürü yap lmas yasakt r. Yük rampaya do ru ta nmal d r. K smi aç k trafikte kullan lmal d r. UYARI! A r ko ullar alt nda kullan m Yer istif arac n n a r ko ullar alt nda kullan lmas çal ma ar zalar na ve kazalara neden olabilir. Özellikle a r tozlu veya paslanmaya neden olacak ortamda zorlu ko ullar alt nda kullan m için istif arac na yönelik özel donan mlar ve kullan m ruhsat gereklidir. Patlama riski bulunan alanlar nda kullan lmas yasakt r. Kötü hava ko ullar nda (F rt na, im ek) istif arac aç k alanda veya risk te kül edecek alanlarda çal t r lmamal d r. 12

14 3.1 D veya so uk bölge kullan m kombinasyonlu iç mekanda kullan m (t) stif arac ek olarak endüstriyel ve ticari çevrede izin verilen kullan m artlar na ek olarak ayr ca aç k havada ve so uk hava deposunda veya taze tutma alan nda kullan labilir. Emniyetli park etmeye sadece iç mekanda veya so uk bölge alan nda izin verilir. zin verilen s cakl k alan -10 C ile +40 Caras nda. Emniyetli park etme sadece +5 C durumunda +40 C kadar izin verilir. Azami nem %95 yo u mas z. Kullan m alanlar de i tirilebilir fakat buz çözülmesi ve muhtemel paslanma nedeniyle genel olarak en aza dü ürülmelidir. Buz çözme sadece e er istif arac ard ndan tam olarak kurutulabiliyorsa mümkündür. +5 C'den dü ük s cakl klarda akünün arj edilmesine izin verilmez. 3.2 So utucu donan m ile so uk hava deposunda iç mekanda kullan m (o) stif arac endüstriyel ve ticari ortamda izin verilen kullan m artlar na ek olarak ço unlukla so uk hava deposunda kal r. stif arac so uk hava deposundan sadece k sa süreli ine yük aktar m için ç kar labilir. zin verilen s cakl k alan -28 C ile +25 Caras nda. Azami nem %95 yo u mas z. Buz çözme sadece e er istif arac ard ndan tam olarak kurutulabiliyorsa mümkündür. stif arac -10 C derecenin alt nda derin dondurma aral nda sürekli olarak kullan lmal d r ve en fazla 15 dakika emniyetli olarak park edilebilir. +5 C'den dü ük s cakl klarda akünün arj edilmesine izin verilmez. DUYURU Akünün hasar görmesi arj seviyesi dü ük oldu unda dü ük s cakl k artt kça akü hasar görebilir. Dü ük arj seviyesinde -28 C ile -5 C aras nda bir aral kta kullan m mutlaka önlenmelidir. Dü ük arj seviyesinde -5 C ile +5 C aras nda bir aral kta kullan m mümkünse önlenmelidir. Aküyü arj edin, bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa

15 4 leticinin yükümlülükleri Bu kullan m k lavuzu ba lam nda i letmeci, istif arac n kendisi kullanan veya onun ad nda kullan lmas n sa layan her özel veya tüzel ki idir. Özel durumlarda (ör n. Leasing, kiralama) i letmeci, istif arac n n sahibi ile kullan c s aras nda mevcut sözle meye dayal kararlara göre ad geçen yükümlülükleri dikkate almas gereken ki idir. letmeci, istif arac n n sadece usulüne uygun olarak kullan laca n ve kullan c n n veya üçüncü ah slar n ya am ve sa l k gibi tüm tehlikelerin önlenmesini sa lamal d r. Bunlar n yan nda kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güvenlik kurallar na ve ayr ca i letme, bak m ve onar m talimatlar na dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullan c lar n bu kullan m k lavuzunu okumalar n ve anlamalar n sa lamal d r. DUYURU Bu kullan m k lavuzuna uyulmamas halinde garanti hakk geçersiz olur. Ayn durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler taraf ndan, üretici firmadan izin almadan araçta yap lacak usulüne uygun olmayan çal malar için de geçerlidir. 5 Montaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n montaj stif arac n n fonksiyonlar na müdahale edilmesine veya bu fonksiyonlar n tamamlanmas na neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya tak lmas na sadece üreticinin yaz l onay ile izin verilir. Gerekirse yerel kurulu lar n izni al nmal d r. Fakat kurulu tan al nan izin, üreticiden al nan iznin yerine geçmez. 14

16 B Arac n tan m 1 Kullan m tan m Araç, katlanabilir sabit platformuna sahip bir elektronik set kald rma arac d r. Mallar n düz zeminlerde ta nmas ve kald r lmas na yönelik tasarlanm t r. Tekerlekli kol özel kol olarak da adland r l r (sadece ESC ERC 212z/214z/216z de) düz zeminlerde nakliye sürü lerinde taban bo lu unu büyültmektedir. Bu araçla 5,35 m' ye kadar yüksekli i olan yükler istiflenebilir, bo alt labilir ve uzun bir mesafeye ta nabilir. Nominal ta ma kapasitesi tip levhas na veya Qmax ta ma kapasitesi levhas ndan al nmal d r. 1.1 Araç tipleri ve nominal ta ma kapasitesi Nominal ta ma kapasitesi tipe ba l d r. Tip tan m etiketinden nominal ta ma kapasitesi belirlenebilir. ERC Tip tan m 2 Model serisi 14 Nominal ta ma kapasitesi x 100kg z Ba lang ç stroku Nominal ta ma kapasitesi genelde izin verilen ta ma kapasitesine denk de ildir. zin verilen ta ma kapasitesi istif arac nda bulunan yük diyagram ndan edinilebilir. 15

17 2 Sürü yönünün tan m Sürü yönlerinin bilgisi için a a daki tespitler yap l r: Poz. Sürü yönü 1 Sola 2 Tahrik yönü 3 Yük yönü 4 Sa a 16

18 3 YapÕ parçalarõ ve iúlevlerinin tanõmõ 3.1 Genel bakõú- yapõ grubu tooltip oo ip o p

19 Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 5 t Kumanda kolu 12 t Yük tespit eleman 6 t Koruyucu cam o Asansör gerginlikleri (sadece ERC 212z/214z/216z'de) o So utma deposu kullan m için 13 o Katlanabilir emniyet mandal koruyucu zgara 7 t Kald rma düzene i 14 t Ön kaput 8 t Sürü alteri 15 t Katlanabilir durma platformu 9 t Yukar hareket emniyet tu u 16 t Tahrik tekerle i 10 t arj seviye göstergesi 17 o A fi i (Tak l arj cihaz ) o CanDis 18 t AC L KAPAMA alteri 11 t Kontak kilidi 19 t Akü kapa o CanCode 20 t sabit denge tekerle i (yüksekli i ayarlanabilen) o ISM o yayl denge tekerle i (hidrolik kumandal ) t = Standart tip o = Ek donan m 18

20 3.2 Fonksiyon aç klamas Güvenlik düzenekleri Yuvarlanm kenarl kapal, düz bir istif arac çevresi, istif arac n n güvenli bir ekilde kullan m n sa lamaktad r. Tekerlekler sabit bir tamponla korunmu tur. B rak ld nda bir gazl amortisör kumanda kolunu yukar ya bast r r ve bir frenleme tetikler. K rm z çarpma emniyeti tu u yaya modunda içe katlanm durma platformu ve içe katlanm emniyet mandal (o) ile tahrik yönünde sürü esnas nda vücut temas durumunda sürü yönünü de i tirir. stif arac frenler, kullan c dan uzakla r ve frenler. Kullan c ya çarpmas önlenir. Çarpma emniyeti tu u, yolcu modu için de aktifle tirilebilir (o). Tehlike durumlar nda AC L KAPAMA alteri kullan larak tüm elektrik fonksiyonlar devre d b rak l r. Koruyucu cam veya koruyucu kafes (o) kullan c y, asansörün hareketli parçalar ndan ve kayan yüklerden korur. Acil durdurma güvenlik konsepti Acil durdurma, sürü kumandas taraf ndan tetiklenir. stif arac her çal t r ld nda, sistem bir kendi kendine diyagnoz i lemi uygular. Direksiyon kumandas, sürü kumandas taraf ndan denetlenen bir sistem statüsü sinyali iletir. Sinyal iletilmedi inde veya bir ar za tan nd nda istif arac otomatik olarak durana kadar frenlenir. CanDis (o) gösterge cihaz ndaki kontrol göstergesi, acil durdurmay gösterir. D KKAT! stif arac otomatik olarak frenliyor Sistem, gerekli sinyallerin gelmedi ini veya bir hata alg lad nda, bir acil durdurma i lemini devreye sokar ve istif arac n tam olarak durana veya geçerli bir sinyal konumuna kadar frenler. stif arac na ilgili kullan m mesafesi b rak lmal d r. Sürücü kabini stif arac, katlanabilir platforma ve hareketli emniyet mandallar na sahiptir (o). 19

21 Hidrolik sistem Kald rma ve indirme fonksiyonlar, kald rma ve indirme tu lar na bas larak gerçekle tirilir. Kald rma tu una bas lmas durumunda, pompa ünitesi çal r ve ya deposundan kald rma silindirine hidrolik ya nakleder. ki kat çift kald rmal asansörlü () (o) veya üç kat teleskoplayan mastl (D) (o) donan mda, yük tespit eleman n n ilk kald rmas (serbest kald rma), k sa, ortada s ralanm olan bir serbest kald rma silindiri nedeniyle kurulum yüksekli i de i tirilmeden gerçekle ir. Sürü tahriki Sabit duran bir trifaze motor, bir helezon di li tak m üzerinden tahrik tekerle ini çal t r r. Elektronik sürü kumandas, sürü motorunun kademesiz devir say s ayar n ve böylece e it düzeyde, ani çeki siz kalk n, güçlü ivmelenmesini ve elektronik olarak ayarlanan enerji geri kazan ml frenlenmesini sa lar. Yük ve çevreye ba l olarak 3 sürü program aras nda seçim yap labilir: yüksek performanstan enerji tasarrufuna kadar. Kumanda kolu Direksiyon, ergonomik bir kumanda kolu üzerinden kontrol edilir. Bütün sürü ve kald rma fonksiyonlar herhangi bir geçi olmadan hassas bir ekilde kumanda edilebilir. Kumanda kolu, progresif elektrikli direksiyon ile 180 'lik bir tekerlek manevra aç s nda tahrik tekerle ine uygulanan 140 'lik bir direksiyon aç s na sahiptir. Elektrikli direksiyon Elektrikli direksiyon sistemi, kendi kendini denetleyen bir sistem olu turur. Bu esnada direksiyon elektroni i sürekli olarak tüm direksiyon sistemini kontrol eder. Bir hata alg land nda yürütme elektroni i sürü moduna ara verir ve durana kadar frenler. Ard ndan park freni devreye sokulur. Elektrik sistemi stif arac n n elektronik bir sürü kumandas bulunmaktad r. stif arac n n elektrik sisteminde 24 Volt'luk bir i letim gerilimi bulunmaktad r. Kumanda ve gösterge elemanlar Ergonomik kumanda elemanlar sayesinde, sürü ve hidrolik hareketlerin hassas bir ekilde, yorulmadan kullan lmas sa lanm t r. Akü de arj göstergesi için mevcut olan akü kapasitesi gösterilir. CanDis (o) gösterge cihaz, sürü program, çal ma saati, akü kapasitesi, olay mesajlar gibi kullan c için önemli bilgiler gösterir. 20

22 Asansör A r sa lam çelik profiller incedir, böylece yük tespit eleman n n iyi bir ekilde görülmesi sa lan r. Kald rma raylar ve ayr ca yük tespit eleman kal c olarak ya lanm ve böylece bak m gerektirmeyen e imli makaralar üzerinde hareket ederler. Yük koruyucu kafes (o) Koruyucu cam n veya koruyucu kafesin (o) üst k sm ndaki alçak veya küçük parçal yüklerin hareket ettirilmesi için ilave koruma tertibat olarak bir yük koruyucu kafesi önerilir. Yük koruyucu kafesi, yük tespit eleman na monte edilir ve kullan c y ve istif arac n dü en yüklerden korur. Aç k mast yüksekli i (h4), yük tespit eleman na monte edilmi olan yük koruyucu kafesine göre yükselir. UYARI! Dü en yükler nedeniyle yaralanma tehlikesi Koruyucu cam veya koruyucu kafesin (o) üst k sm nda hareket ettirilen, koruyucu kafesi a an alçak veya küçük parçal yükler, dü me durumunda kullan c ya ve istif arac na zarar verir. Koruyucu kafesi a an alçak veya küçük parçal yükleri, folyoya sarma gibi önlemlerle emniyete al nmal d r Çal ma saati sayac stif arac n n çal maya haz r olmas n sa lay n, bkz. "Arac n çal maya haz r duruma getirilmesi" sayfa 71 veya bkz. "Kumanda klavyesi CanCode (o)" sayfa 111. stif arac çal maya haz r durumda oldu unda ve kullan c durma platformunda yerini ald nda i letim saatleri say lmaya ba lan r Yaya i letiminde i letim saati sayac stif arac n n çal maya haz r olmas n sa lay n, bkz. "Arac n çal maya haz r duruma getirilmesi" sayfa 71 veya bkz. "Kumanda klavyesi CanCode (o)" sayfa 111. stif arac çal maya haz r durumda oldu unda ve a a daki kumanda elemanlar ndan birine bas ld nda i letim saatleri say lmaya ba lan r: Kumanda kolu "F" sürü alan nda, bkz. "Sürü " sayfa 80. "Kald rma" butonu, bak n z sayfa 90. " ndirme" butonu, bak n z sayfa

23 4 Teknik Bilgiler Teknik veriler, " stif araçlar için tip sayfalar " Alman yönetmeliklerine uygundur. Teknik verilerde de i iklik yapma hakk sakl d r. 4.1 Güç verileri ERC 212 / 212z ERC 214 / 214z ERC 216 / 216z Q Nominal ta ma kapasitesi kg D Standart çatal uzunlu unda yük mm a rl k noktas mesafesi Emniyet mandal olmadan sürü h z (t) nominal yüklü / yüksüz Emniyet mandal ile sürü h z (o) nominal yüklü / yüksüz Emniyet mandal (o) ve hidrolik denge tekerle i ile sürü h z (o) nominal yüklü / yüksüz Kald rma h z nominal yüklü / nominal yüksüz (ayarlanabilir (T) ndirme h z nominal yüklü / nominal yüksüz (ayarlanabilir (T) Kald rma yüklü/kald rma yüksüz maks. t rmanma kapasitesi ( 5 dak.' n n üzerinde) 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 7,0 / 7,0 7,0 / 7,0 7,0 / 7,0 9,0 / 9,0 9,0 / 9,0 9,0 / 9,0 km/ saat km/ saat km/ saat 0,13 / 0,22 0,16 / 0,25 0,15 / 0,25 m/s 0,43 / 0,30 0,41 / 0,34 0,41 / 0,34 m/s 10 / 16 9 / 16 8 / 16 % Sürü motoru,güç S2 60 dak. 2,8 2,8 2,8 kw Kald rma motoru; güç 2,0 1 3,0 2 3,0 2 kw 1. S3 %12'de 2. S3 %11'de 22

24 4.2 Ölçüler ERC 212/214/216 23

25 ERC 212z/214z/216z 24

26 Tan mlama ERC 212 ERC 214 ERC 216 Standart kald rma düzene i 280 T 290 T u 1 Toplam uzunluk* 2046 / / / 2081 mm u 2 Ön yap uzunlu u* 896 / / / 931 mm y 1 çe sürülmü asansör yüksekli i, 100 mm kald rmada mm (y 2 ) Serbest kald rma mm y 3 Kald rma mm y 4 Asansör aç k yüksekli i mm y 13 ndirilmi çatal uçlar n n mm zeminden yüksekli i y 14 Kumanda kolu yüksekli i sürü konumunda (min./ maks.) *) D: x -42 mm, u mm, u mm **) VDI'ye uygun diyagonal: +215 mm ***) VDI'ye uygun diyagonal: +138 mm 1158/ / /1414 mm y Tekerlek mesafesi 1336 / / / 1592 mm x Yük mesafesi* 688 / / / 910 mm g 1 / Toplam geni lik 800/- 800/- 800/- mm g 2 g 5 Çatal d mesafesi mm g 10 Ön rot geni li i mm g 11 Arka rot geni li i 400 / / / 385 mm s/e/l Çatal kolu ölçüsü 56/185 / /185/ /185/1150 mm m 2 asenin yerden 30 / / / 20 mm yüksekli i Wa Dönme yar çap 1597 / / / 1847 mm Ast 1000 x 1200 çapraz plakalar nda i süreci geni li i *)**) 2259 / / / 2287 mm Ast 800 x 1200 uzun plakalar nda i süreci geni li i *)***) 2309 / / / 2337 mm Kendi a rl : bkz. "A rl klar" bölümünde

27 4.3 A rl klar Tan mlama ERC 212 ERC 214 ERC 216 Standart asansör 290 T 280 T Akü dahil kendi a rl kg Nominal yüklü aks yükü ön / arka 900/ / / 1840 kg Yüksüz aks yükü ön / arka 840 / / / 350 kg Tan mlama ERC 212z ERC 214z ERC 216z Standart asansör 290 T 280 T Akü dahil kendi a rl kg Nominal yüklü aks yükü ön / arka 1190 / / / 1620 kg Yüksüz aks yükü ön / arka 950 / / / 330 kg 4.4 Lastik Tan mlama ERC 212/ 212z ERC 214/ 214z ERC 216/ 216z Ön lastik ebad 230x77 mm Arka tekerlek boyutu (tek katl ) arka tekerlek büyüklü ü (Tandem) 85x110 / 85x95 85x85 / 85x75 85x110 / 85x95 85x85 / 85 x75 85x110 / 85x95 85x85 / 85x75 Destek tekerle i 140x54 / 180x75 mm Tekerlekler, ön / arka say (x = tahrikli) 1x+1 /2 mm mm 26

28 4.5 EN standartlar Daimi ses bas nç seviyesi ERC 212/214/216/212z/214z/216z: 68 db(a) EN göre ISO 4871 ile örtü erek. Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanm olan ve sürü, kald rma ve rölantide çal rken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamas d r. Ses iddeti seviyesi operatörün kula nda ölçülür. Titre im ERC 212/214/216/212z/214z/216z, Sabit destek tekerle i: 0,88 m/s² ERC 212/214/216/212z/214z/216z, yayl destek tekeri: 0,70 m/s² EN do rultusunda Kullanma pozisyonunda vücuda etki eden titre im ivmesi, standart varsay ma göre, yatay entegre edilmi, ortalama dü ey ivmedir. Bu de er, sabit h zda e ik üzerinden geçerken tespit edilir. Bu ölçü verileri araç için bir kereye mahsus belirlenmi tir ve kullan c yönetmeli inin "2002/44/AB/Titre imler" mekanik sal n mlar ile kar t r lmamal d r. Bu mekanik hareketlerin ölçümü için üretici özel bir servis sunmaktad r, bkz. "Mekanik Hareketlerin Ölçümü" sayfa 166. Ölçü zincirinin iç do rulu u 21 C 'de± 0,02 m/s². Öncelikle sensörün konumland r lmas na ve farkl sürücü a rl klar na ba l olarak di er farkl l klar mümkündür. Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Üretici, elektromanyetik parazitlere dayan rl l k veen 12895'e ve orada belirtilen at flara göre statik elektrik bo almas kontrolü yap ld n onaylamaktad r. Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yap lmas için üretici firmadan yaz l izin al nmal d r. UYARI! yonla t r c olmayan radyasyon nedeniyle medikal cihazlarda ar za stif arac n n iyonla t r c olmayan radyasyon salan elektriksel donan mlar (örn. kablosuz veri aktar m ), kullan c n n medikal cihazlar n n (kalp pili, i itme cihaz vs.) fonksiyonunu etkileyebilir ve düzgün çal mamalar na neden olabilir. Doktora veya medikal cihaz n üreticisine, bu cihaz n istif araçlar n n yak nlar nda kullan l p kullan lamayaca na dair dan lmal d r. 27

29 4.6 Kullan m ko ullar Ortam s cakl so utucu donan m olmadan: -10 C ile +40 C aras i letim esnas nda, bkz. "D veya so uk bölge kullan m kombinasyonlu iç mekanda kullan m (t)" sayfa 13 so utucu donan m ile: -28 C ile +25 C aras i letim esnas nda, bkz. "So utucu donan m ile so uk hava deposunda iç mekanda kullan m (o)" sayfa 13 Sürekli a r s cakl k veya nem oran de i ikliklerinde, istif araçlar nda ek donan m bulunmas ve bu ortam artlar nda çal mak için uygunluk belgesi al nmas gereklidir. 4.7 Elektriksel talepler Üretici, istif arac n n EN 1175 " stif araçlar n n emniyeti - elektriksel talepler uyar nca usulüne uygun kullan m nda elektrikli donan m n yerle tirilmesi ve üretimi için taleplerin yerine getirilmi oldu unu onaylar. 28

30 5 øúaretleme yerleri ve tip etiketleri 5.1 TaúÕma kapasitesi plakalarõ, dayanma noktalarõ ve tip plakalarõ gibi uyarõ ve ikaz úiltleri her zaman okunabilir olmalõ, gerekti inde yenilenmelidir. TanÕmlama alanlarõ Poz. TanÕmlama 21 KaldÕrma yüksekli i iúareti, taúõma kabiliyeti levhasõ uyarõnca, bakõnõz sayfa TaúÕma kabiliyeti levhasõ, TaúÕma kapasitesi / Yük a ÕrlÕk merkezi / KaldÕrma yüksekli i 23 "Yükleme ünitesinin altõna girmeyin" yasaklama levhasõ 24 Vinç yükü için durdurma noktalarõ 25 Tip levhasõ 26 "Asansörün arasõndan tutmayõn" yasaklama levhasõ 27 Kontrol plakasõ 28 Tip etiketi, akü 29 Seri numarasõ 29

31 5.2 Tip etiketi ekil, AT'na üye olan ülkelerdeki standart modeli gösterir. Di er ülkelerde tip etiketinin modeli farkl olabilir Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 30 Tip 36 Üretim y l 31 Seri numaras 37 Yükün a rl k merkezi mm olarak 32 Esas ta ma kapasitesi (kg) 38 Tahrik gücü 33 Akü gerilimi (V) 39 Akü a rl min/maks kg olarak 34 Aküsüz bo a rl k kg olarak 40 Üretici 35 Opsiyon 41 Üretici logosu stif arac ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numaras (31) belirtilmelidir. 30

32 5.3 stif arac n n ta ma kapasitesi levhas imdiye kadar olan ta ma kabiliyeti levhas 22 Serial-Nr. HH3 HH2 HH1 HH1 H [mm] Q1 D1 Q [kg] D [mm] Güncel ta ma kabiliyeti levhas 22 SERIAL NO. HH3 HH2 HH1 mm Q1 D1 kg mm Ta ma kabiliyeti levhas (22) istif arac n n yüklenmesi s ras nda, belirli bir D yük a rl k merkezi mesafesinde (mm olarak) ve ilgili kald rma yüksekli ine (mm olarak) ba l olarak Q maksimum ta ma kapasitesini (kg baz nda) gösterir. Maksimum ta ma kapasitesinin hesaplanmas için bir örnek: D1 yük a rl k merkezi içerisinde G yük a rl k merkezinde ve HH1 kald rma yüksekli ine kadar bir kald rma yüksekli inde, azami yük ta ma kapasitesi Q1'dir. 31

33 Yük a rl k merkezi mesafesi G G D d1 d 2 d 2 D Yük tespit eleman n n yük a rl k merkezi mesafesi D, yatay olarak s rt ön kenar ndan ve dikey olarak yük tespit eleman n n üst kenar ndan belirtilir. Ta ma kabiliyeti levhas standart model yük tespit elemanlar için 500 mm, 600 mm ve700 mm'lik geçerli yük a rl k merkezi mesafeleri belirtir. Devrilme tehlikesini önlemek için resimde gösterilen yük tespit eleman ve yükün gerçek a rl k merkezi G aras ndaki her iki mesafe d 1 ve d 2, yük a r l k merkezi mesafesi D'den daha küçük veya buna e it olmal d r (d 1 D ve d 2 D), bkz. "Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi" sayfa 93. Kald rma yüksekli i s n r D D mastta (42) ve iç mastta (43) bulunan ok eklindeki i aretler kullan c ya, yük ta ma kapasitesi levhas nda belirtilmi olan kald rma yüksekli i s n rlar na ne zaman ula ld n gösterir HH1 HH1 32

34 5.3.1 Ta ma kabiliyeti levhas na dair uygulama örnekleri (575 mm) 1150 mm SERIAL NO. 800 mm (400 mm) mm Örnek yük (paletli): ayn büyüklükte ve ayn a rl kta birden fazla karton Yükün yüksekli i: 800 mm Yükün uzunlu u: 1150 mm Yük a rl k merkezi ve yük tespit eleman aras ndaki mesafeler: 400 mm dikey, 575 mm yatay A rl klar e it da t lm olan yüklerde yük a rl k merkezi geometrik hacim merkezinde bulunur. Tüm hacim boyunca a rl klar e it da t lm dikdörtgen yüklerde, yük a rl k merkezi ortada yükün yar uzunlu unda, yar yüksekli inde ve yar geni li inde bulunmaktad r. Yük tespit eleman n n yük a rl k merkezi mesafesi: Ta ma kabiliyeti levhas, yük tespit eleman için 500 mm, 600 mm ve 700 mm'lik geçerli yük a rl k merkezi mesafeleri belirtir. kinci belirtilen yük a rl k merkezi mesafesi, örnek yüke uyar: Bu, 600 mm ile yük a rl k merkezi ve yük tespit eleman aras ndaki 400 mm ve 575 mm'lik mesafelerden daha büyüktür. Ta ma kabiliyeti levhas uyar nca ta ma kapasiteleri, 600 mm'lik bir yük a rl k merkezi mesafesinde kald rma yüksekliklerine ba l olarak: 2900 mm'lik bir kald rma yüksekli ine kadar azami ta ma kapasitesi 1200 kg'd r mm'lik bir kald rma yüksekli ine kadar azami ta ma kapasitesi 1050 kg'd r mm'lik bir kald rma yüksekli ine kadar azami ta ma kapasitesi 850 kg'd r. 700 kg mm 33

35 5.4 Çift kat i letimi ta ma kabiliyeti levhas Sadece çift kat seçene inde (ERC-) Çift kat i letimi (44) ta ma kabiliyeti levhas, istif arac n n sürü modunda Q kg ta ma kapasitesini belirtir: 44 A B C A= Yük kald r lm durumdayken nakliye sürü ü yap lmas yasakt r. B= Mast kald rmas olmadan kald r lm tekerlek kollar nda yatay nakliye esnas nda maks. XXX kg ta ma kapasitesi. C= Çift kat i letimi: Azami kald rma yüksekli i 1800 mm. Yüksek kald rmada azami ta ma kapasitesi uyar nca. Yüksek kald rma ve alçak kald rmada azami ta ma kapasitesi birlikte maks. XXX kg'd r. D KKAT! Duru emniyetinin tehlikeye dü mesi Duru emniyetini tehlikeye atmamak için iki paletin nakliyesi esnas nda istif arac n n devrilmemesi için a rl a dikkat edilmelidir. Duru emniyetini sa lamak için en a r palet a a da olacak ekilde ta nmal d r. 34

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 07.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

EJC 110/112/212 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - letme K lavuzu 51222943 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

ERD 220 06.10 - 08.15 ERD 220

ERD 220 06.10 - 08.15 ERD 220 ERD 220 06.10 - letme K lavuzu 51133436 08.15 T ERD 220 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ERD

Detaylı

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - letme K lavuzu 51141073 07.15 T EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici

Detaylı

EJE 220/225/230/235/220r/225r

EJE 220/225/230/235/220r/225r EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 - letme K lavuzu 51040465 05.15 T EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir

Detaylı

ERE ERE 120 ERE C20

ERE ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - letme K lavuzu 51222216 02.15 ERE 120 ERE C20 T T 4 Önsöz Kullan m k lavuzu için notlar stif arac n n güvenirli bir ekilde kullan labilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN

Detaylı

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - letme K lavuzu 51317831 11.14 ESE 220 ESE 320 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

ETV Q20/Q25 04.13-06.15

ETV Q20/Q25 04.13-06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - letme K lavuzu T 51171597 06.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETV Q20

Detaylı

ETM/V 214-325 09.11-08.15

ETM/V 214-325 09.11-08.15 ETM/V 214-325 09.11 - letme K lavuzu T 51198795 08.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETM 214

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI . de www. Alman malı SWINGBO-2 by HOGGI SWINGBO-2 SUPRA Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi Çocukların taşınmasında partneriniz -7 ile +45 derece arası oturak açısı İtme kolu, çıkarılabilir

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Kargo trafiğinde yüklemeye ilişkin önemli bilgiler Sayın Partnerimiz, Kısmen uzun yıllardır ürünlerimizi taşıyorsunuz. Bu ürünler farklı sınıflarda olmak üzere sadece tehlikeli

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - letme Kılavuzu 51102259 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - letme Kılavuzu 51151579 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI 1. Tesisimize Kabul Edilmeyen Atık Türleri: - Patlayıcı Maddeler - Radyoaktif Maddeler - Mezbaha Atıkları - Tıbbi Atıklar - Lisans kapsamında kodu ve tanımı belirtilmeyen

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL 01.09 - letme Kılavuzu 51093275 11.14 T ECE 220 ECE 220 XL ECE 225 ECE 225 XL Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Memnuniyetiniz Önceliğimizdir!

Memnuniyetiniz Önceliğimizdir! Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 8 1. 9 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi: el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplama Yük

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Ürün Hattı. Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Vibrasyonlu Silindirler ARX 1.5-4.5 t www.tsmglobal.com.tr 2 Tek Konsept 13 Model 3 Platform - 8 Farklı Model 13 Versiyon ARX serisi vibrasyonlu silindirler 8 modele ait 13 farklı versiyonda

Detaylı