ERC 212/214/216/212z/214z/216z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERC 212/214/216/212z/214z/216z"

Transkript

1 ERC 212/214/216/212z/214z/216z letme K lavuzu T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z

2 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ERC 212 ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 214z ERC 216z Ek Bilgiler Vekaleten Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyan mza sahipleri bu yaz ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif arac n n Avrupa Yönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeli i) ve 2004/108/AT (Elektromanyetik uyumluluk-emu), bunun getirdi i de i ikliklere ve de yasal yönetmeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamaktad rlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri olu turma konusunda yetkilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullan m k lavuzu için notlar stif arac n n güvenirli bir ekilde kullan labilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler k sa ve düzenli bir ekilde sunulmaktad r. Bölümler alfebatik s rayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaraland r lm t r. Bu kullanim k lavuzunda çe itli istif arac tipleri aç klanmaktad r. Kullan rken ve bak m çal malar yaparken mevcut istif arac tipi için geçerli olan aç klamalar n kullan lmas na dikkat edilmelidir. Cihazlar m z sürekli geli tirilmektedir. Yap sal, donan m ve teknik de i iklik hakk m z sakl tutmam z anlay la kar layaca n z umuyoruz. Bu kullan m k lavuzunun içeri inde belirtilen nedenden ötürü cihaz n özelliklerine yönelik her hangi bir hak talebi sunulamayacakt r. Güvenlik uyar lar ve i aretler Güvenlik uyar lar ve önemli aç klamalar için a a daki semboller kullan lm t r: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, a r veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. DUYURU Maddi hasarlar gösterir Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyar ve aç klamalar n önünde bulunur. t Seri donan m gösterir o Ek donan m gösterir Telif hakk Bu Kullan m K lavuzunun telif hakk JUNGHEINRICH AG'ye aittir. 5

5 Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullan m Genel Amac na uygun kullan m zin verilen kullan m ko ullar D veya so uk bölge kullan m kombinasyonlu iç mekanda kullan m (t) So utucu donan m ile so uk hava deposunda iç mekanda kullan m (o) 13 4 leticinin yükümlülükleri Montaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n montaj B Arac n tan m Kullan m tan m Araç tipleri ve nominal ta ma kapasitesi Sürü yönünün tan m Yap parçalar ve i levlerinin tan m Genel bak - yap grubu Fonksiyon aç klamas Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A rl klar Lastik EN standartlar Kullan m ko ullar Elektriksel talepler aretleme yerleri ve tip etiketleri Tan mlama alanlar Tip etiketi stif arac n n ta ma kapasitesi levhas Çift kat i letimi ta ma kabiliyeti levhas Rüzgar yükleri C Ta ma ve ilk çal t rma Vince yükleme Ta ma lk çal t rma D Akü - Bak m, arj, De i tirme Asitli akülerle çal ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Akü Tipleri Akü bölmesinin aç lmas Akünün arj edilmesi

7 4.1 Aküyü sabit arj cihaz yla arj etmek Aküyü entegre arj cihaz yla arj etmek (o) Akünün sökülmesi ve tak lmas Yukar do ru akü de i imi Akü kenardan ç kar l r (ERC 212/214/216) Akü kenardan ç kar l r (ERC 212z/214z/216z) E Kullan m stif arac n n çal t r lmas ile ilgili güvenlik yönergeleri Gösterge ve kumanda elemanlar aç klamas Akü de arj denetleyicisi Akü de arj göstergesi stif arac çal t rmaya haz rlama Günlük çal ma öncesi yap lmas gereken kontroller ve çal malar Arac n çal maya haz r duruma getirilmesi Çal maya haz rlama a amas nda yap lan kontroller ve i lemler stif arac n emniyetli bir ekilde park edin stif arac ile çal ma Arac n sürülmesi ile ilgili güvenlik kurallar Ola anüstü durumlarda yap lacaklar AC L_KAPATMA orunlu frenleme Sürü Direksiyon manevras Frenler Devir matriksi / Emniyet devir yüksekli i Yükleme donan m n n kald r lmas veya indirilmesi Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi Kald rma sehpas olarak kullan m Ar za yard m stif arac gitmiyor Yük kald r lam yor stif arac kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi Tahrik frenini çözün ve etkinle tirin Yük tespitleme tertibat acil alçaltmas ERC 212/212z ERC 214/216/214z/216z ste e ba l donan m Kumanda klavyesi CanCode (o) Araç parametrelerini CanCode ile ayarlay n Parametre Akü parametrelerini CanCode ile ayarlama Gösterge cihaz CanDis (o) ISM giri modülü (o)

8 F stif Arac n n Bak m letme Güvenli i ve Çevre Korunmas Bak m çin Güvenlik Kurallar Elektrik sistemi çal malar letim maddeleri ve eski parçalar Tekerlekler Hidrolik sistem Kald rma zincirleri Çal ma malzemesi ve ya lama plan letme s v lar n n güvenli kullan m Ya lama plan Çal ma malzemesi Bak m ve onar m çal malar stif arac n bak m ve onar m çal malar na haz rlama Motor kaputunun sökülmesi stif arac n n güvenli ekilde kald r lmas ve sehpaya al nmas Temizlik çal malar Hidrolik ya seviyesini kontrol edin Tekerlek somunlar n n s k lmas Elektrik Sigortalar n n Kontrolü Bak m ve onar m çal malar ndan sonra istif arac n n yeniden çal t r lmas stif arac n n durdurulmas Depoya Alma Öncesi Önlemler Durgun konumdayken al nacak gerekli önlemler stif arac n n çal t r lmamas ndan sonra yeniden çal t r lmas Belirli Aral klarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü Nihai hurdaya ç karma, at lmas Mekanik Hareketlerin Ölçümü Bak m ve Kontrol Bak m kontrol listesi ERC 212/214/ letmeci Mü teri hizmetleri Bak m kontrol listesi ERC 212z/214z/216z letmeci Mü teri hizmetleri

9 10

10 Ek JH-çeki li akü kullan m k lavuzu Bu kullan m k lavuzu Jungheinrich markas na sahip akü tipleri için geçerlidir. Ba ka markalar kullan l rsa, üreticinin kullan m k lavuzu dikkate al nmal d r TR 1

11 TR

12 A Kurallara uygun kullan m 1 Genel stif arac bu kullan m k lavuzunda belirtilen verilere göre monte edilmeli, kullan lmal ve bak m yap lmal d r. Ba ka bir kullan m ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, istif arac nda hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amac na uygun kullan m DUYURU Maksimum kald r labilen yük ve maksimum izin verilen yük mesafesi ta ma kabiliyeti levhas n n üzerinde belirtilmi tir ve a lmamal d r. Yük, yük tespit eleman n n üzerinde bulunmal d r veya üretici taraf ndan izin verilen bir montaj cihaz ile al nmal d r. Yük tam olarak al nmal d r, bkz. "Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi" sayfa 93. Yüklerin kald r lmas ve indirilmesi. Yüklerin depolanmas, depodan ç kar lmas. ndirilmi yüklerin ta nmas. Yük kald r lm durumdayken sürü yapmak (>500 mm) yasakt r. Çift kat i letiminde yük k za 1800 mm yükseklikten fazla kald r lamaz. Bu esnada alt yük, üst yükten daha a r olmal d r. nsanlar n ta nmas ve kald r lmas yasakt r. Yüklerin sürülmesi veya çekilmesi yasakt r. 11

13 3 zin verilen kullan m ko ullar Endüstriyel ve ticari alanda kullan m. Sadece sa lam, ta ma kapasitesi olan ve düz zeminde kullan lmal d r. Sürü yollar n n izin verilen yüzeysel ve nokta yüklemeleri a lmamal d r. Sadece iyi görülebilir ve i letmeci taraf ndan onaylanan yollarda kullan labilir. Maksimum 16 % e imli rampalarda sürülmelidir. Rampalardan çapraz veya yanlamas na sürü yap lmas yasakt r. Yük rampaya do ru ta nmal d r. K smi aç k trafikte kullan lmal d r. UYARI! A r ko ullar alt nda kullan m Yer istif arac n n a r ko ullar alt nda kullan lmas çal ma ar zalar na ve kazalara neden olabilir. Özellikle a r tozlu veya paslanmaya neden olacak ortamda zorlu ko ullar alt nda kullan m için istif arac na yönelik özel donan mlar ve kullan m ruhsat gereklidir. Patlama riski bulunan alanlar nda kullan lmas yasakt r. Kötü hava ko ullar nda (F rt na, im ek) istif arac aç k alanda veya risk te kül edecek alanlarda çal t r lmamal d r. 12

14 3.1 D veya so uk bölge kullan m kombinasyonlu iç mekanda kullan m (t) stif arac ek olarak endüstriyel ve ticari çevrede izin verilen kullan m artlar na ek olarak ayr ca aç k havada ve so uk hava deposunda veya taze tutma alan nda kullan labilir. Emniyetli park etmeye sadece iç mekanda veya so uk bölge alan nda izin verilir. zin verilen s cakl k alan -10 C ile +40 Caras nda. Emniyetli park etme sadece +5 C durumunda +40 C kadar izin verilir. Azami nem %95 yo u mas z. Kullan m alanlar de i tirilebilir fakat buz çözülmesi ve muhtemel paslanma nedeniyle genel olarak en aza dü ürülmelidir. Buz çözme sadece e er istif arac ard ndan tam olarak kurutulabiliyorsa mümkündür. +5 C'den dü ük s cakl klarda akünün arj edilmesine izin verilmez. 3.2 So utucu donan m ile so uk hava deposunda iç mekanda kullan m (o) stif arac endüstriyel ve ticari ortamda izin verilen kullan m artlar na ek olarak ço unlukla so uk hava deposunda kal r. stif arac so uk hava deposundan sadece k sa süreli ine yük aktar m için ç kar labilir. zin verilen s cakl k alan -28 C ile +25 Caras nda. Azami nem %95 yo u mas z. Buz çözme sadece e er istif arac ard ndan tam olarak kurutulabiliyorsa mümkündür. stif arac -10 C derecenin alt nda derin dondurma aral nda sürekli olarak kullan lmal d r ve en fazla 15 dakika emniyetli olarak park edilebilir. +5 C'den dü ük s cakl klarda akünün arj edilmesine izin verilmez. DUYURU Akünün hasar görmesi arj seviyesi dü ük oldu unda dü ük s cakl k artt kça akü hasar görebilir. Dü ük arj seviyesinde -28 C ile -5 C aras nda bir aral kta kullan m mutlaka önlenmelidir. Dü ük arj seviyesinde -5 C ile +5 C aras nda bir aral kta kullan m mümkünse önlenmelidir. Aküyü arj edin, bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa

15 4 leticinin yükümlülükleri Bu kullan m k lavuzu ba lam nda i letmeci, istif arac n kendisi kullanan veya onun ad nda kullan lmas n sa layan her özel veya tüzel ki idir. Özel durumlarda (ör n. Leasing, kiralama) i letmeci, istif arac n n sahibi ile kullan c s aras nda mevcut sözle meye dayal kararlara göre ad geçen yükümlülükleri dikkate almas gereken ki idir. letmeci, istif arac n n sadece usulüne uygun olarak kullan laca n ve kullan c n n veya üçüncü ah slar n ya am ve sa l k gibi tüm tehlikelerin önlenmesini sa lamal d r. Bunlar n yan nda kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güvenlik kurallar na ve ayr ca i letme, bak m ve onar m talimatlar na dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullan c lar n bu kullan m k lavuzunu okumalar n ve anlamalar n sa lamal d r. DUYURU Bu kullan m k lavuzuna uyulmamas halinde garanti hakk geçersiz olur. Ayn durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler taraf ndan, üretici firmadan izin almadan araçta yap lacak usulüne uygun olmayan çal malar için de geçerlidir. 5 Montaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n montaj stif arac n n fonksiyonlar na müdahale edilmesine veya bu fonksiyonlar n tamamlanmas na neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya tak lmas na sadece üreticinin yaz l onay ile izin verilir. Gerekirse yerel kurulu lar n izni al nmal d r. Fakat kurulu tan al nan izin, üreticiden al nan iznin yerine geçmez. 14

16 B Arac n tan m 1 Kullan m tan m Araç, katlanabilir sabit platformuna sahip bir elektronik set kald rma arac d r. Mallar n düz zeminlerde ta nmas ve kald r lmas na yönelik tasarlanm t r. Tekerlekli kol özel kol olarak da adland r l r (sadece ESC ERC 212z/214z/216z de) düz zeminlerde nakliye sürü lerinde taban bo lu unu büyültmektedir. Bu araçla 5,35 m' ye kadar yüksekli i olan yükler istiflenebilir, bo alt labilir ve uzun bir mesafeye ta nabilir. Nominal ta ma kapasitesi tip levhas na veya Qmax ta ma kapasitesi levhas ndan al nmal d r. 1.1 Araç tipleri ve nominal ta ma kapasitesi Nominal ta ma kapasitesi tipe ba l d r. Tip tan m etiketinden nominal ta ma kapasitesi belirlenebilir. ERC Tip tan m 2 Model serisi 14 Nominal ta ma kapasitesi x 100kg z Ba lang ç stroku Nominal ta ma kapasitesi genelde izin verilen ta ma kapasitesine denk de ildir. zin verilen ta ma kapasitesi istif arac nda bulunan yük diyagram ndan edinilebilir. 15

17 2 Sürü yönünün tan m Sürü yönlerinin bilgisi için a a daki tespitler yap l r: Poz. Sürü yönü 1 Sola 2 Tahrik yönü 3 Yük yönü 4 Sa a 16

18 3 YapÕ parçalarõ ve iúlevlerinin tanõmõ 3.1 Genel bakõú- yapõ grubu tooltip oo ip o p

19 Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 5 t Kumanda kolu 12 t Yük tespit eleman 6 t Koruyucu cam o Asansör gerginlikleri (sadece ERC 212z/214z/216z'de) o So utma deposu kullan m için 13 o Katlanabilir emniyet mandal koruyucu zgara 7 t Kald rma düzene i 14 t Ön kaput 8 t Sürü alteri 15 t Katlanabilir durma platformu 9 t Yukar hareket emniyet tu u 16 t Tahrik tekerle i 10 t arj seviye göstergesi 17 o A fi i (Tak l arj cihaz ) o CanDis 18 t AC L KAPAMA alteri 11 t Kontak kilidi 19 t Akü kapa o CanCode 20 t sabit denge tekerle i (yüksekli i ayarlanabilen) o ISM o yayl denge tekerle i (hidrolik kumandal ) t = Standart tip o = Ek donan m 18

20 3.2 Fonksiyon aç klamas Güvenlik düzenekleri Yuvarlanm kenarl kapal, düz bir istif arac çevresi, istif arac n n güvenli bir ekilde kullan m n sa lamaktad r. Tekerlekler sabit bir tamponla korunmu tur. B rak ld nda bir gazl amortisör kumanda kolunu yukar ya bast r r ve bir frenleme tetikler. K rm z çarpma emniyeti tu u yaya modunda içe katlanm durma platformu ve içe katlanm emniyet mandal (o) ile tahrik yönünde sürü esnas nda vücut temas durumunda sürü yönünü de i tirir. stif arac frenler, kullan c dan uzakla r ve frenler. Kullan c ya çarpmas önlenir. Çarpma emniyeti tu u, yolcu modu için de aktifle tirilebilir (o). Tehlike durumlar nda AC L KAPAMA alteri kullan larak tüm elektrik fonksiyonlar devre d b rak l r. Koruyucu cam veya koruyucu kafes (o) kullan c y, asansörün hareketli parçalar ndan ve kayan yüklerden korur. Acil durdurma güvenlik konsepti Acil durdurma, sürü kumandas taraf ndan tetiklenir. stif arac her çal t r ld nda, sistem bir kendi kendine diyagnoz i lemi uygular. Direksiyon kumandas, sürü kumandas taraf ndan denetlenen bir sistem statüsü sinyali iletir. Sinyal iletilmedi inde veya bir ar za tan nd nda istif arac otomatik olarak durana kadar frenlenir. CanDis (o) gösterge cihaz ndaki kontrol göstergesi, acil durdurmay gösterir. D KKAT! stif arac otomatik olarak frenliyor Sistem, gerekli sinyallerin gelmedi ini veya bir hata alg lad nda, bir acil durdurma i lemini devreye sokar ve istif arac n tam olarak durana veya geçerli bir sinyal konumuna kadar frenler. stif arac na ilgili kullan m mesafesi b rak lmal d r. Sürücü kabini stif arac, katlanabilir platforma ve hareketli emniyet mandallar na sahiptir (o). 19

21 Hidrolik sistem Kald rma ve indirme fonksiyonlar, kald rma ve indirme tu lar na bas larak gerçekle tirilir. Kald rma tu una bas lmas durumunda, pompa ünitesi çal r ve ya deposundan kald rma silindirine hidrolik ya nakleder. ki kat çift kald rmal asansörlü () (o) veya üç kat teleskoplayan mastl (D) (o) donan mda, yük tespit eleman n n ilk kald rmas (serbest kald rma), k sa, ortada s ralanm olan bir serbest kald rma silindiri nedeniyle kurulum yüksekli i de i tirilmeden gerçekle ir. Sürü tahriki Sabit duran bir trifaze motor, bir helezon di li tak m üzerinden tahrik tekerle ini çal t r r. Elektronik sürü kumandas, sürü motorunun kademesiz devir say s ayar n ve böylece e it düzeyde, ani çeki siz kalk n, güçlü ivmelenmesini ve elektronik olarak ayarlanan enerji geri kazan ml frenlenmesini sa lar. Yük ve çevreye ba l olarak 3 sürü program aras nda seçim yap labilir: yüksek performanstan enerji tasarrufuna kadar. Kumanda kolu Direksiyon, ergonomik bir kumanda kolu üzerinden kontrol edilir. Bütün sürü ve kald rma fonksiyonlar herhangi bir geçi olmadan hassas bir ekilde kumanda edilebilir. Kumanda kolu, progresif elektrikli direksiyon ile 180 'lik bir tekerlek manevra aç s nda tahrik tekerle ine uygulanan 140 'lik bir direksiyon aç s na sahiptir. Elektrikli direksiyon Elektrikli direksiyon sistemi, kendi kendini denetleyen bir sistem olu turur. Bu esnada direksiyon elektroni i sürekli olarak tüm direksiyon sistemini kontrol eder. Bir hata alg land nda yürütme elektroni i sürü moduna ara verir ve durana kadar frenler. Ard ndan park freni devreye sokulur. Elektrik sistemi stif arac n n elektronik bir sürü kumandas bulunmaktad r. stif arac n n elektrik sisteminde 24 Volt'luk bir i letim gerilimi bulunmaktad r. Kumanda ve gösterge elemanlar Ergonomik kumanda elemanlar sayesinde, sürü ve hidrolik hareketlerin hassas bir ekilde, yorulmadan kullan lmas sa lanm t r. Akü de arj göstergesi için mevcut olan akü kapasitesi gösterilir. CanDis (o) gösterge cihaz, sürü program, çal ma saati, akü kapasitesi, olay mesajlar gibi kullan c için önemli bilgiler gösterir. 20

22 Asansör A r sa lam çelik profiller incedir, böylece yük tespit eleman n n iyi bir ekilde görülmesi sa lan r. Kald rma raylar ve ayr ca yük tespit eleman kal c olarak ya lanm ve böylece bak m gerektirmeyen e imli makaralar üzerinde hareket ederler. Yük koruyucu kafes (o) Koruyucu cam n veya koruyucu kafesin (o) üst k sm ndaki alçak veya küçük parçal yüklerin hareket ettirilmesi için ilave koruma tertibat olarak bir yük koruyucu kafesi önerilir. Yük koruyucu kafesi, yük tespit eleman na monte edilir ve kullan c y ve istif arac n dü en yüklerden korur. Aç k mast yüksekli i (h4), yük tespit eleman na monte edilmi olan yük koruyucu kafesine göre yükselir. UYARI! Dü en yükler nedeniyle yaralanma tehlikesi Koruyucu cam veya koruyucu kafesin (o) üst k sm nda hareket ettirilen, koruyucu kafesi a an alçak veya küçük parçal yükler, dü me durumunda kullan c ya ve istif arac na zarar verir. Koruyucu kafesi a an alçak veya küçük parçal yükleri, folyoya sarma gibi önlemlerle emniyete al nmal d r Çal ma saati sayac stif arac n n çal maya haz r olmas n sa lay n, bkz. "Arac n çal maya haz r duruma getirilmesi" sayfa 71 veya bkz. "Kumanda klavyesi CanCode (o)" sayfa 111. stif arac çal maya haz r durumda oldu unda ve kullan c durma platformunda yerini ald nda i letim saatleri say lmaya ba lan r Yaya i letiminde i letim saati sayac stif arac n n çal maya haz r olmas n sa lay n, bkz. "Arac n çal maya haz r duruma getirilmesi" sayfa 71 veya bkz. "Kumanda klavyesi CanCode (o)" sayfa 111. stif arac çal maya haz r durumda oldu unda ve a a daki kumanda elemanlar ndan birine bas ld nda i letim saatleri say lmaya ba lan r: Kumanda kolu "F" sürü alan nda, bkz. "Sürü " sayfa 80. "Kald rma" butonu, bak n z sayfa 90. " ndirme" butonu, bak n z sayfa

23 4 Teknik Bilgiler Teknik veriler, " stif araçlar için tip sayfalar " Alman yönetmeliklerine uygundur. Teknik verilerde de i iklik yapma hakk sakl d r. 4.1 Güç verileri ERC 212 / 212z ERC 214 / 214z ERC 216 / 216z Q Nominal ta ma kapasitesi kg D Standart çatal uzunlu unda yük mm a rl k noktas mesafesi Emniyet mandal olmadan sürü h z (t) nominal yüklü / yüksüz Emniyet mandal ile sürü h z (o) nominal yüklü / yüksüz Emniyet mandal (o) ve hidrolik denge tekerle i ile sürü h z (o) nominal yüklü / yüksüz Kald rma h z nominal yüklü / nominal yüksüz (ayarlanabilir (T) ndirme h z nominal yüklü / nominal yüksüz (ayarlanabilir (T) Kald rma yüklü/kald rma yüksüz maks. t rmanma kapasitesi ( 5 dak.' n n üzerinde) 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 7,0 / 7,0 7,0 / 7,0 7,0 / 7,0 9,0 / 9,0 9,0 / 9,0 9,0 / 9,0 km/ saat km/ saat km/ saat 0,13 / 0,22 0,16 / 0,25 0,15 / 0,25 m/s 0,43 / 0,30 0,41 / 0,34 0,41 / 0,34 m/s 10 / 16 9 / 16 8 / 16 % Sürü motoru,güç S2 60 dak. 2,8 2,8 2,8 kw Kald rma motoru; güç 2,0 1 3,0 2 3,0 2 kw 1. S3 %12'de 2. S3 %11'de 22

24 4.2 Ölçüler ERC 212/214/216 23

25 ERC 212z/214z/216z 24

26 Tan mlama ERC 212 ERC 214 ERC 216 Standart kald rma düzene i 280 T 290 T u 1 Toplam uzunluk* 2046 / / / 2081 mm u 2 Ön yap uzunlu u* 896 / / / 931 mm y 1 çe sürülmü asansör yüksekli i, 100 mm kald rmada mm (y 2 ) Serbest kald rma mm y 3 Kald rma mm y 4 Asansör aç k yüksekli i mm y 13 ndirilmi çatal uçlar n n mm zeminden yüksekli i y 14 Kumanda kolu yüksekli i sürü konumunda (min./ maks.) *) D: x -42 mm, u mm, u mm **) VDI'ye uygun diyagonal: +215 mm ***) VDI'ye uygun diyagonal: +138 mm 1158/ / /1414 mm y Tekerlek mesafesi 1336 / / / 1592 mm x Yük mesafesi* 688 / / / 910 mm g 1 / Toplam geni lik 800/- 800/- 800/- mm g 2 g 5 Çatal d mesafesi mm g 10 Ön rot geni li i mm g 11 Arka rot geni li i 400 / / / 385 mm s/e/l Çatal kolu ölçüsü 56/185 / /185/ /185/1150 mm m 2 asenin yerden 30 / / / 20 mm yüksekli i Wa Dönme yar çap 1597 / / / 1847 mm Ast 1000 x 1200 çapraz plakalar nda i süreci geni li i *)**) 2259 / / / 2287 mm Ast 800 x 1200 uzun plakalar nda i süreci geni li i *)***) 2309 / / / 2337 mm Kendi a rl : bkz. "A rl klar" bölümünde

27 4.3 A rl klar Tan mlama ERC 212 ERC 214 ERC 216 Standart asansör 290 T 280 T Akü dahil kendi a rl kg Nominal yüklü aks yükü ön / arka 900/ / / 1840 kg Yüksüz aks yükü ön / arka 840 / / / 350 kg Tan mlama ERC 212z ERC 214z ERC 216z Standart asansör 290 T 280 T Akü dahil kendi a rl kg Nominal yüklü aks yükü ön / arka 1190 / / / 1620 kg Yüksüz aks yükü ön / arka 950 / / / 330 kg 4.4 Lastik Tan mlama ERC 212/ 212z ERC 214/ 214z ERC 216/ 216z Ön lastik ebad 230x77 mm Arka tekerlek boyutu (tek katl ) arka tekerlek büyüklü ü (Tandem) 85x110 / 85x95 85x85 / 85x75 85x110 / 85x95 85x85 / 85 x75 85x110 / 85x95 85x85 / 85x75 Destek tekerle i 140x54 / 180x75 mm Tekerlekler, ön / arka say (x = tahrikli) 1x+1 /2 mm mm 26

28 4.5 EN standartlar Daimi ses bas nç seviyesi ERC 212/214/216/212z/214z/216z: 68 db(a) EN göre ISO 4871 ile örtü erek. Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanm olan ve sürü, kald rma ve rölantide çal rken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamas d r. Ses iddeti seviyesi operatörün kula nda ölçülür. Titre im ERC 212/214/216/212z/214z/216z, Sabit destek tekerle i: 0,88 m/s² ERC 212/214/216/212z/214z/216z, yayl destek tekeri: 0,70 m/s² EN do rultusunda Kullanma pozisyonunda vücuda etki eden titre im ivmesi, standart varsay ma göre, yatay entegre edilmi, ortalama dü ey ivmedir. Bu de er, sabit h zda e ik üzerinden geçerken tespit edilir. Bu ölçü verileri araç için bir kereye mahsus belirlenmi tir ve kullan c yönetmeli inin "2002/44/AB/Titre imler" mekanik sal n mlar ile kar t r lmamal d r. Bu mekanik hareketlerin ölçümü için üretici özel bir servis sunmaktad r, bkz. "Mekanik Hareketlerin Ölçümü" sayfa 166. Ölçü zincirinin iç do rulu u 21 C 'de± 0,02 m/s². Öncelikle sensörün konumland r lmas na ve farkl sürücü a rl klar na ba l olarak di er farkl l klar mümkündür. Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Üretici, elektromanyetik parazitlere dayan rl l k veen 12895'e ve orada belirtilen at flara göre statik elektrik bo almas kontrolü yap ld n onaylamaktad r. Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yap lmas için üretici firmadan yaz l izin al nmal d r. UYARI! yonla t r c olmayan radyasyon nedeniyle medikal cihazlarda ar za stif arac n n iyonla t r c olmayan radyasyon salan elektriksel donan mlar (örn. kablosuz veri aktar m ), kullan c n n medikal cihazlar n n (kalp pili, i itme cihaz vs.) fonksiyonunu etkileyebilir ve düzgün çal mamalar na neden olabilir. Doktora veya medikal cihaz n üreticisine, bu cihaz n istif araçlar n n yak nlar nda kullan l p kullan lamayaca na dair dan lmal d r. 27

29 4.6 Kullan m ko ullar Ortam s cakl so utucu donan m olmadan: -10 C ile +40 C aras i letim esnas nda, bkz. "D veya so uk bölge kullan m kombinasyonlu iç mekanda kullan m (t)" sayfa 13 so utucu donan m ile: -28 C ile +25 C aras i letim esnas nda, bkz. "So utucu donan m ile so uk hava deposunda iç mekanda kullan m (o)" sayfa 13 Sürekli a r s cakl k veya nem oran de i ikliklerinde, istif araçlar nda ek donan m bulunmas ve bu ortam artlar nda çal mak için uygunluk belgesi al nmas gereklidir. 4.7 Elektriksel talepler Üretici, istif arac n n EN 1175 " stif araçlar n n emniyeti - elektriksel talepler uyar nca usulüne uygun kullan m nda elektrikli donan m n yerle tirilmesi ve üretimi için taleplerin yerine getirilmi oldu unu onaylar. 28

30 5 øúaretleme yerleri ve tip etiketleri 5.1 TaúÕma kapasitesi plakalarõ, dayanma noktalarõ ve tip plakalarõ gibi uyarõ ve ikaz úiltleri her zaman okunabilir olmalõ, gerekti inde yenilenmelidir. TanÕmlama alanlarõ Poz. TanÕmlama 21 KaldÕrma yüksekli i iúareti, taúõma kabiliyeti levhasõ uyarõnca, bakõnõz sayfa TaúÕma kabiliyeti levhasõ, TaúÕma kapasitesi / Yük a ÕrlÕk merkezi / KaldÕrma yüksekli i 23 "Yükleme ünitesinin altõna girmeyin" yasaklama levhasõ 24 Vinç yükü için durdurma noktalarõ 25 Tip levhasõ 26 "Asansörün arasõndan tutmayõn" yasaklama levhasõ 27 Kontrol plakasõ 28 Tip etiketi, akü 29 Seri numarasõ 29

31 5.2 Tip etiketi ekil, AT'na üye olan ülkelerdeki standart modeli gösterir. Di er ülkelerde tip etiketinin modeli farkl olabilir Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 30 Tip 36 Üretim y l 31 Seri numaras 37 Yükün a rl k merkezi mm olarak 32 Esas ta ma kapasitesi (kg) 38 Tahrik gücü 33 Akü gerilimi (V) 39 Akü a rl min/maks kg olarak 34 Aküsüz bo a rl k kg olarak 40 Üretici 35 Opsiyon 41 Üretici logosu stif arac ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numaras (31) belirtilmelidir. 30

32 5.3 stif arac n n ta ma kapasitesi levhas imdiye kadar olan ta ma kabiliyeti levhas 22 Serial-Nr. HH3 HH2 HH1 HH1 H [mm] Q1 D1 Q [kg] D [mm] Güncel ta ma kabiliyeti levhas 22 SERIAL NO. HH3 HH2 HH1 mm Q1 D1 kg mm Ta ma kabiliyeti levhas (22) istif arac n n yüklenmesi s ras nda, belirli bir D yük a rl k merkezi mesafesinde (mm olarak) ve ilgili kald rma yüksekli ine (mm olarak) ba l olarak Q maksimum ta ma kapasitesini (kg baz nda) gösterir. Maksimum ta ma kapasitesinin hesaplanmas için bir örnek: D1 yük a rl k merkezi içerisinde G yük a rl k merkezinde ve HH1 kald rma yüksekli ine kadar bir kald rma yüksekli inde, azami yük ta ma kapasitesi Q1'dir. 31

33 Yük a rl k merkezi mesafesi G G D d1 d 2 d 2 D Yük tespit eleman n n yük a rl k merkezi mesafesi D, yatay olarak s rt ön kenar ndan ve dikey olarak yük tespit eleman n n üst kenar ndan belirtilir. Ta ma kabiliyeti levhas standart model yük tespit elemanlar için 500 mm, 600 mm ve700 mm'lik geçerli yük a rl k merkezi mesafeleri belirtir. Devrilme tehlikesini önlemek için resimde gösterilen yük tespit eleman ve yükün gerçek a rl k merkezi G aras ndaki her iki mesafe d 1 ve d 2, yük a r l k merkezi mesafesi D'den daha küçük veya buna e it olmal d r (d 1 D ve d 2 D), bkz. "Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi" sayfa 93. Kald rma yüksekli i s n r D D mastta (42) ve iç mastta (43) bulunan ok eklindeki i aretler kullan c ya, yük ta ma kapasitesi levhas nda belirtilmi olan kald rma yüksekli i s n rlar na ne zaman ula ld n gösterir HH1 HH1 32

34 5.3.1 Ta ma kabiliyeti levhas na dair uygulama örnekleri (575 mm) 1150 mm SERIAL NO. 800 mm (400 mm) mm Örnek yük (paletli): ayn büyüklükte ve ayn a rl kta birden fazla karton Yükün yüksekli i: 800 mm Yükün uzunlu u: 1150 mm Yük a rl k merkezi ve yük tespit eleman aras ndaki mesafeler: 400 mm dikey, 575 mm yatay A rl klar e it da t lm olan yüklerde yük a rl k merkezi geometrik hacim merkezinde bulunur. Tüm hacim boyunca a rl klar e it da t lm dikdörtgen yüklerde, yük a rl k merkezi ortada yükün yar uzunlu unda, yar yüksekli inde ve yar geni li inde bulunmaktad r. Yük tespit eleman n n yük a rl k merkezi mesafesi: Ta ma kabiliyeti levhas, yük tespit eleman için 500 mm, 600 mm ve 700 mm'lik geçerli yük a rl k merkezi mesafeleri belirtir. kinci belirtilen yük a rl k merkezi mesafesi, örnek yüke uyar: Bu, 600 mm ile yük a rl k merkezi ve yük tespit eleman aras ndaki 400 mm ve 575 mm'lik mesafelerden daha büyüktür. Ta ma kabiliyeti levhas uyar nca ta ma kapasiteleri, 600 mm'lik bir yük a rl k merkezi mesafesinde kald rma yüksekliklerine ba l olarak: 2900 mm'lik bir kald rma yüksekli ine kadar azami ta ma kapasitesi 1200 kg'd r mm'lik bir kald rma yüksekli ine kadar azami ta ma kapasitesi 1050 kg'd r mm'lik bir kald rma yüksekli ine kadar azami ta ma kapasitesi 850 kg'd r. 700 kg mm 33

35 5.4 Çift kat i letimi ta ma kabiliyeti levhas Sadece çift kat seçene inde (ERC-) Çift kat i letimi (44) ta ma kabiliyeti levhas, istif arac n n sürü modunda Q kg ta ma kapasitesini belirtir: 44 A B C A= Yük kald r lm durumdayken nakliye sürü ü yap lmas yasakt r. B= Mast kald rmas olmadan kald r lm tekerlek kollar nda yatay nakliye esnas nda maks. XXX kg ta ma kapasitesi. C= Çift kat i letimi: Azami kald rma yüksekli i 1800 mm. Yüksek kald rmada azami ta ma kapasitesi uyar nca. Yüksek kald rma ve alçak kald rmada azami ta ma kapasitesi birlikte maks. XXX kg'd r. D KKAT! Duru emniyetinin tehlikeye dü mesi Duru emniyetini tehlikeye atmamak için iki paletin nakliyesi esnas nda istif arac n n devrilmemesi için a rl a dikkat edilmelidir. Duru emniyetini sa lamak için en a r palet a a da olacak ekilde ta nmal d r. 34

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı