Başak YETİŞEN TEKER BDDK Bankacılık Baş Uzmanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başak YETİŞEN TEKER BDDK Bankacılık Baş Uzmanı"

Transkript

1 Başak YETİŞEN TEKER BDDK Bankacılık Baş Uzmanı 2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz ile birlikte finansal sistemlerin coğrafik sınırlardan bağımsız olarak birbirlerinden oldukça etkilenebilir oldukları bir kez daha anlaşılmış ve finansal sistemlerin daha sağlıklı ve sağlam bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla bir dizi reform önerisi geliştirilmiştir. Bu kapsamda, G-20 (Group of 20), FSB (Financial Stability Board), BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) tarafından çeşitli kararlar ve standartlar önerilmiştir. Bankacılık alanında yapılan düzenleme önerileri Basel-III çatısı altında toplanmış olup, söz konusu düzenleme önerileri temel olarak; sermaye standartlarının güçlendirilmesini, risk bazlı olmayan bir kaldıraç oranı getirilmesini, likiditeye ilişkin olarak uluslararası standart oranların geliştirilmesini ve karşı taraf kredi riskinin ölçümüne ilişkin daha kapsamlı uygulamalar geliştirmeyi amaçlamaktadır. 1 Ayrıca, yine BCBS tarafından yayımlanan dokumanda merkezi karşı taraflardan kaynaklanan risklerin bankalarca sermaye yükümlülüğü hesaplamalarında nasıl dikkate alınacağı ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 2 Merkezi karşı taraflarla ilgili ilk karar 2009 yılı Eylül ayında Pittsburgh da gerçekleştirilen G-20 Zirvesinde alınmıştır. Bu çerçevede; standardize edilmiş tüm tezgah üstü türev sözleşmelerin organize borsalar veya elektronik işlem platformlarında işlem görmeleri, bu işlemlerin takasının merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleştirilmesi, bu sözleşmelerin raporlama kuruluşlarına rapor edilmesi ve takası merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleştiril

2 meyen sözleşmeler için daha yüksek sermaye yükümlülüğü getirilmesi kararlaştırılmıştır li yıllardan itibaren sürekli artış eğilimi gösteren tezgah üstü türev işlemlerin yapıları gereği karşı taraf kredi riskini içlerinde barındırmaları, özelleştirilmiş işlem olduklarından (tailor-made) sözleşme detayların bilinememesi, işlem yapıların oldukça kompleks olması ve nihai olarak sistemik risk yaratmaları gibi nedenlerden dolayı yukarıda bahsedilen düzenlemelerin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Temel olarak bu sözleşmelerden kaynaklı sistemde ne kadarlık bir risk üstlenildiğinin bilinmemesi en önemli sorunu oluşturmaktaydı Eylül ayında A.B.D nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Lehman Brothers ın iflas etmesi, AIG nin devlet desteği ile kurtarılmak zorunda kalması tezgah üstü işlemlerin çift taraflı takası yerine merkezi karşı taraflar aracılığıyla sıkı bir gözetim ve denetim kapsamına alınması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Merkezi karşı taraf uygulaması hem bankacılık sistemini hem de sermaye piyasalarını yakından ilgilendiren çok boyutlu bir konu olduğu için birçok kuruluş reformların şekillendirilmesi aşamasına dahil olmuştur. FSB, BCBS dışında IOSCO (The International Organization of Securities Commissions) ve CPSS gibi diğer bazı kuruluşlar da (The Committee on Payment and Settlement Systems) konuyla ilgili bir takım standartlar yayımlamıştır. A.B.D konuyu Dodd Frank Kanununda çok detaylı hükümler ile düzenlerken, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan EMIR (European Market Infrastructure Regulation) düzenlemeleri ile standartlaşmış türev işlemlerinin merkezi olarak takas edilmesi öngörülmüş ve Basel III standartları ile merkezi karşı taraftan kaynaklanan riskler için ne şekilde sermaye yeterliliği hesaplanacağına ilişkin öneriler sunulmuştur. Ayrıca, EBA (European Banking Authority) merkezi karşı tarafların kendilerinin ne kadar sermaye bulundurması gerektiğine ilişkin standartları içeren bir düzenleme de yayınlamıştır. Merkezi karşı taraflara ilişkin getirilmesi planlanan düzenlemeler ile ilk olarak tezgah üstü işlemlerde veya bu işlemlere ilişkin süreçlerde standartlaşma sağlanarak şeffaflık ve fiyat bilgisi hakkında önemli iyileşmeler sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, mevcut durum itibariyle iki taraf arasında yapılan bu tür işlemler yeni düzenlemeler ile bütün piyasa oyuncularının nihai olarak tek bir merkezi karşı taraflara ile netleştirme yapacağı işlemlere 186

3 dönüşeceğinden merkezi karşı taraflarca takasın gerçekleştirilmesi suretiyle sistemdeki toplam riskin azaltılması sağlanmış olacaktır. Ayrıca, iki tarafın arasına merkezi karşı tarafı dahil etmek ekonominin stresli dönemlerinde kaçıs riskini (Run risk) de azaltacaktır. Böylece, taraflardan biri diğerinin durumunun kötü olduğunu veya kötü olacağını düşündüğü zaman aniden işlemden çekilerek piyasadaki likidite durumunun daha da kötüleşmesine yol açamayacaktır. Diğer taraftan, raporlama kuruluşlarına (Trade Repository) raporlama zorunluluğunun getirilmesi ile sözleşme detayları izlenebilecek ve bu sayede sistemdeki riskin boyutu düzenli olarak takip edilebilecektir. Son olarak yukarıdan sayılan unsurları teşvik etmek amacıyla merkezi karşı taraflarca gerçekleştirilen işlemlere daha düşük risk ağırlığı vermek veya merkezi karşı taraflarca takası gerçekleştirilemeyen işlemler için daha sıkı teminat şartları getirilmek suretiyle teşvik mekanizmaları kurulması amaçlanmaktadır. Başarılı bir merkezi karşı taraf uygulaması için en önemli unsurlardan biri kurumlar arası işbirliğinin sağlanabilmesidir. Dünya uygulamasında çoğunlukla merkezi karşı taraflar sermaye piyasası düzenleyici otoritesinin altında gözetim ve denetime tabi tutulmaktadırlar. Bununla birlikte, bankacılık otoritesi ile Merkez Bankasının da birincil sorumlu otorite ile sürekli koordinasyon halinde olması uygulamanın sıhhati açısından gereklidir. Ayrıca, ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen tezgah üstü türev işlemler incelendiğinde; işlemlerin önemli bir kısmının yurtdışı ayaklı gerçekleştiği gözlenmektedir. Bu kapsamda, diğer ülke otoriteleri ile de yakından işbirliği içinde olmanın da büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Ayrıca, merkezi karşı taraf uygulamasının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için merkezi karşı taraflara erişimin tüm piyasa oyuncularına açık ve aynı kurallara tabi olması gerekmektedir. Öte yandan, merkezi karşı taraflara uygulanan standartlar arasında tüm dünyada bir uyum sağlanması yasal arbitrajın ortaya çıkmaması açsından da önem arz etmektedir Bu konuda FBS nin sınır ötesi çalışmaları takip etme ve uyumlaştırma çalışmaları sürmektedir. Merkezi karşı taraf uygulaması ile karşı taraf kredi riski büyük ölçüde azaltılmakla birlikte nihai olarak merkezi karşı tarafın üzerinde risk toplanmaktadır. Bu nedenle, merkezi karşı tarafın etkin risk yönetimi sistemine sahip olması ve likidite ve sermaye açısından oldukça sağlam bir yapıya ol- 187

4 ması başarılı bir merkezi karşı tarafın olmazsa olmaz şartlarındandır. Piyasa katılımcılarından biri temerrüt ettiği zaman merkezi karşı tarafın teminatı anında likidite ederek yükümlüklerini zamanında karşılayabilmesi sistemin sağlıklı işleyişi açısından önem taşımaktadır. Bu noktada uluslararası arenada hala tartışılmakta olan Merkez Bankası kaynaklarına ulaşma imkanının bu kuruluşlara sağlanmasının da faydalı olabileceği düşünülmektedir. Son olarak da merkezi karşı taraflar için baştan iyi tasarlanmış uygulanabilir çözümleme ve kurtarma sistemi kurulması önem taşımaktadır. Merkezi karşı tarafların yapıları gereği yüksek risk konsantrasyonunu bünyelerinde barındırmaları nedeniyle herhangi bir kriz anında piyasada paniğe yol açmamaları için çok iyi çözümleme mekanizmaları olmalıdır. Herhangi bir yeniden sermayelendirme durumunda piyasa hizmetlerinin aksamaması gereklidir. Merkezi karşı taraf uygulamasına ilişkin sermaye gereksinimi hesaplamasının merkezi karşı taraftan alacaklar için sermaye gereksinimi hesaplaması ile merkezi karşı tarafın kendisi için sermaye gereksinimi hesaplaması incelenmesi gereken iki boyutu bulunmaktadır. Basel II standartlarında merkezi karşı taraf ile yapılan işlemlerde karşı taraf kredi riski SIFIR olarak kabul edilmekteydi. Ancak, 2008 yılında yaşanan küresel kriz sonrasında karşı taraf kredi riskinin öneminin artması ve merkezi karşı taraflar ile de yapılsa karşı taraf riskinin tamamen ortadan kalkmamasının anlaşılması nedeniyle söz konusu risk ağırlığı Basel III standartları ile yüzde 2 ye çıkarılmıştır. Merkezi karşı taraflardan kaynaklanan riskler için sermaye yükümlülüğünün hesaplanmasında öncelikle söz konusu alacağın nitelikli nitelikli mi nitelikli olmayan bir merkezi karşı taraftan kaynaklandığının belirlenmesi gerekmektedir. Bir merkezi karşı tarafın nitelikli merkezi karşı taraf sayılabilmesi için CPSS ve IOSCO kriterlerine uyum sağlamış olması ve bu çerçevede denetlenmesi gerekmektedir. Nitelikli merkezi karşı taraf kriterini haiz ise, sermaye yükümlülüğü, gerçekleşen işlemin türüne göre merkezi karşı taraf olmaktan kaynaklan alacaklar (Trade exposure) veya temerüt fonuna yapılan katkılardan (Default Fund Exposure) kaynaklanan bir alacak olmasına göre hesaplanacaktır. Merkezi karşı tarafın kendisinin tabi olduğu sermaye yükümlülüğünün hesaplanması ise karşılanmış riskler (Covered Risk) ve karşılanmamış risk- 188

5 ler (Uncovered Risk) olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Bu itibarla, merkezi karşı taraf olmaktan kaynaklanan karşılanmış riskler belirli şartları taşımaları kaydıyla sermaye yükümlülüğünden muaf tutulmaktadır. Merkezi karşı tarafın karşılanmamış riskleri için bankacılık standartları kapsamında sermaye yükümlülüğü hesaplaması gerekmektedir. Merkezi karşı taraf olmaktan kaynaklanan risklerin, işlem teminatları, temerrüt fonları ve kendi sermayesinden tahsis edilmiş özel kaynaklarla karşılanmış olması nedeniyle bu işlemler için ilave sermaye yükümlülüğü hesaplanmayacaktır. Karşılanmayan riskler incelendiği zaman bunların çoğunun bankaların maruz kaldığı riskler olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu riskler için bankaların bu riskler için bulundurması gereken sermayeyi hesaplama yöntemlerinin esas alınması öngörülmektedir. Bu çerçevede yasal riski de içeren operasyonel risk, kredi riski, karşı taraf kredi riski ve piyasa riski için Avrupa Birliğinin sermaye yeterliliğine ilişkin CRD/48/EC ve CRD/49/EC sayılı Direktiflerinde belirtilen yöntemler ile sermaye yükümlülüğü hesaplanacaktır. Merkezi karşı tarafın iş modeli bankalardan farklı olduğu için iş riski ve yeniden yapılandırma riskleri için daha farklı yöntemler öngörülmüştür. BDDK düzenlemelerinde merkezi karşı taraf uygulaması ise kamuoyunda Basel-II düzenlemeleri olarak bilenen 28/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ve eklerinde düzenlenmiştir. Hâlihazırda bankaların merkezi karşı taraflardan olan alacakları yüzde 0 risk ağırlığına tabi tutulmakta iken, taslak çalışmaları süren Basel III düzenlemeleri kapsamında söz konusu risk ağırlığı yüzde 2 olarak belirlenmiştir. Merkezi karşı taraf uygulaması açısından izlenmesi gereken süreçler incelendiğinde; ilk olarak hangi sözleşme türlerinin standartlaştırılabileceğine karar verilmelidir. Standardizasyon ile sadece sözleşmenin standartlaştırılması değil, aynı zamanda sözleşmeye ilişkin süreçlerin de standardize edilmesi anlaşılmalıdır. Öncelikle her ülkenin kendi piyasası tarafından yoğun olarak kullanılan sözleşme türlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Gerek ülkemizde gerekse de dünyada organize borsalar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin miktarı ve adetleri tezgahüstü türev işlemler ile karşılaştırıldığında son derece düşüktür. Ülkemiz türev işlem piyasalarının yapıları incelendiğinde işlemlerin yüzde 99.5 i tezgahüstü piyasalarda gerçekleşmekte olup 189

6 yapılan işlemlerin de yüzde 79 u yurtdışı bankalar ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle her ülkenin kendi yapısal koşullarını dikkate alarak sürecin netleştirmesi daha uygun olacaktır. Standardizasyona ilişkin süreç tamamlandıktan sonra ikinci aşamada hangi işlemlerin organize borsalarda işlem görebileceği belirlenmelidir. Ayrıca, söz konusu işlemlerin takasının yurt içinde gerçekleşmesi özendirmek için vergisel bir takım teşvik mekanizmaları da düşünülebilir. Merkezi karşı taraf uygulaması aşamasında standardize edilebilecek işlem türlerinin azlığı, yüksek kalitede teminat kuralları sonucu işlem maliyetlerinin artması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzenlemeler arasında çatışma veya çakışma olmaması da önemlidir. Takası merkezi karşı taraflarca gerçekleştirilmeyen işlemler için başlangıç teminatının (Initial Margin) volatiliteye göre ayarlanması zorunluluğun piyasalarda döngüsellik etkisini artıracağını görüşünü ileri sürenler olmakla birlikte, bu uygulamanın olmamasının yaratacağı sorunların döngüsellik etkisinden daha önemli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, merkezi karşı taraf uygulaması ile batmayacak kadar büyük sistemik öneme haiz kuruluşlar da yaratılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak merkezi karşı taraf uygulaması ile karşı taraf riski tamamen bertaraf edilememekle birlikte, mevcut riskin daha etkin bir şekilde yönetimi sağlanarak olası kriz zamanlarında daha kolay müdahale edilebilir bir sistem tesis edilmiş olmaktadır. Bu da finansal istikrar açsından büyük önem taşımaktadır. 190

7 Merkezi Kar Taraf (MKT) Uygulamas Ba ak Yeti en Teker Düzenleme Daire Ba kanl Bankac l k Ba uzman Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 13 May s 2013 stanbul çerik Giri Nedenler Uluslararas Yasal Çerçeve BDDK Mevzuat nda MKT Süreçler ve Olas Sorunlar 2 191

8 Yeni Finansal Mimari 3 F NANSAL ST KRAR S STEM K R SK Basel III Düzenlemeleri Bankalar n Özkaynaklar na li kin Yönetmelik Tasla Bankalar n Kald raç Düzeyinin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelik Tasla Bankalar n Likidite Kar lama Oran Hesaplamas na li kin Yönetmelik Tasla 1 ubat Mart 2013 Çal malar devam ediyor. 4 Kar Taraf Kredi Riski Düzenlemesi Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine li kin Yönetmelikte De i iklik Tasla Çal malar devam ediyor. 192

9 çerik 5 Küresel Bazda Tezgah Üstü Türev lemlerin Geli imi Giri Nedenler Uluslararas Yasal Çerçeve BDDK Mevzuat nda MKT Süreçler ve Olas Sorunlar 6 Kaynak: BIS 193

10 Türk Bankac l k Sektöründe Türev lemlerin Geli imi* 7 *Türev i lemler çift bacakl olarak al nm t r. Kaynak: BDDK Tezgah Üstü Türev lemlere Özgü Sorunlar Karma k Finansal Araçlar? 8 194

11 Kar Taraf Kredi Riski Örnekleri 9 çerik Giri Nedenler Uluslararas Yasal Çerçeve BDDK Mevzuat nda MKT Süreçler ve Olas Sorunlar

12 ??? 11 MKT Uygulamalar na li kin Uluslararas Çerçeve

13 MKT Uygulamalar na li kin Uluslararas Yasal Çerçeve 13 Reform Önerilerinin Amaçlar (I) F NANSAL ST KRAR

14 Reform Önerilerinin Amaçlar (II) REFORM HEDEFLER MKT Takas Raporlama Elektronik Platformlar effa n Art r lmas Sistemik Riskin Azalt lmas Piyasa istismar n Önleme Sermaye/ Teminat Te vikleri 15 Ba ar l bir MKT Uygulamas

15 Kurumlar Aras birli i SPK MKT BDDK 17 TCMB S n r Ötesi Kurulu lar Sermaye Yeterlili i Uygulamas 18 Basel Standartlar CRD IV Hükümleri EMIR EBA Düzenlemeleri 199

16 MKT lerden Alacaklar çin Sermaye Yeterlili i Uygulamas %2 RA Avantajl Risk A rl (RA) Basel II RA %0 19 Bankalar n MKT lerden Olan Alacaklar na li kin Sermaye Yeterlili i Uygulamas % Hesaplanacak RA

17 MKT nin Kendisi için Sermaye Yükümlülü ünün Hesaplanmas Belirli artlar Haiz Olmak Kayd yla lave Sermaye Yükümlülü ünden Muaf K s m Bankac l k Standartlar Kapsam nda Hesaplanacak K s m 21 Kar lanmam Riskler (I) CRD 2006/

18 Kar lanmam Riskler (II) 23 Tas ye ve Yeniden Yap land rma Riskleri CRD 2006/49 Y ll k Brüt Faaliyet Giderlerinin %25 i 6ayl k Brüt Faaliyet Giderleri çerik Giri Nedenler Uluslararas Yasal Çerçeve BDDK Mevzuat nda MKT Süreçler ve Olas Sorunlar

19 MUAF YET BASEL- II Sermaye Yeterlili i Yönetmeli i Md.3/ Merkezi Takas Kurumu (MTK) Md./5 MTK ile yap lan i lemlere ili kin risk tutarlar Ek-2/6 MTK ile yap lan i lemlerde kar taraf kredi riski SIFIR" BDDK Aç s ndan MKT (I) Sermaye Yeterlili i Yönetmeli i Md.3/ Merkezi Kar Taraf (MKT) Md./5 MKT ile yap lan i lemlere ili kin risk tutarlar Ek-2/6 MTK ile yap lan i lemlerde kar taraf kredi riski %2" Ek-4 YEN MKT ler den Kaynaklanan Riskler çin Sermaye Yükümlülü ünün Hesaplanmas BASEL- III 25 BDDK Aç s ndan MKT (II) SPK YETK LEND RME TAKASBANK lgili Düzenlemelerin Tamamlanmas SPK ca MKT olarak yetkilendirilen piyasalarda, Belirli ko ullar n sa lanmas ko ulu ile BDDK kapsam ndaki sermaye yükümlülü ünden

20 çerik Giri Nedenler Uluslararas Yasal Çerçeve BDDK Mevzuat nda MKT Süreçler ve Olas Sorunlar 27 zlenecek Süreçler

21 Türkiye de Türev lemler Piyasas n n Yap s 29 Kaynak: BDDK Olas Sorunlar 30 L K D TE DÖNGÜSELL K S STEM K ÖNEME HA Z MKT ler LEM MAL YET TCMB DESTEK 205

22 SON SÖZLER (I) 31 SON SÖZLER (II) Warren Buffet : Derivatives are nancial weapons of mass latent, destruction, carrying dangers, that, while now latent, are potentially lethal. JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon: Certain products are gone forever.fancy derivatives are mostly gone. Prop trading is gone. There s less leverage everywhere. Mortgages are back to old-fashioned conservative mortgages

23 TE EKKÜRLER Ba ak YET EN TEKER

24 Tezgahüstü Piyasalarda Merkezi Karşı Taraf (MKT) Sorunlar & Öneriler Dr. M. Cüneyt SEZGİN 13 Mayıs 2013 İÇERİK I. Tezgahüstü Piyasalar e kadar II. Tezgahüstü Piyasalar den sonra III. Tezgahüstü Piyasalarda Sorunlar IV. Merkezi Karşı Taraf (MKT) V. MKT ile ilgili Düzenlemeler VI. MKT lerin Tezgahüstü Piyasa Sorunlarına Getirdiği Çözümler VII. MKT lerdeortaya Çıkabilecek Sorunlarve Çözüm Önerileri VIII.MKT lerde Yönetişimin Önemi IX. BASEL in Getirdiği Sermaye Yükümlülükleri X. Dünya da MKT Örnekleri ve Ürün Bazında İşlem Hacimleri XI. Türkiye de Tezgahüstü Piyasalar XII. Türkiye de MKT XIII.Kaynakça 208

25 TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR e kadar Tezgahüstü Türev Ürünleri (Trilyon dolar) Döviz Söz. Hisse Senedi Söz. Kredi Temerrütü Takaslar Faiz Söz. Emtia Söz. DiğerSöz. Tezgahüstü Türev Ürünleri (brüt piyasa değeri, trilyon dolar) Döviz Söz. Faiz Söz. Hisse Senedi Söz. Emtia Söz. Kredi Temerrütü Takaslar Diğer Söz. Kaynak: BIS Tezgahüstü piyasalar, işlem taraflarının kendi ihtiyaçları doğrultusundaalım satım işlemlerini yaptığı platformdur. Tezgahüstü türev piyasaları 1980 li yıllarda gelişmeye başlamış ve nominal hacmi 2008 yılına kadar artan bir seyir izlemiştir de piyasa değerinde yaşanan artış? Türev ürün piyasası 2007 ve 2008 yıllarında nominal olarak aynı büyüklükteyken, piyasa değeri 2008 yılında 2007 yılına kıyasla çok daha fazla yükselmiştir. O dönemde piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak piyasa değerlerinde hızlı bir artış izlenmektedir. 3 TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR den sonra 2008 finansal krizinde, eksik ve riskli yönleri daha iyi anlaşılan tezgahüstü piyasalardaki ürünlerin piyasa değeri 2008 den sonra düşüş yaşamıştır. Tezgahüstü Türev Ürünleri (brüt piyasa değeri, trilyon dolar) Lehman Brothers ın iflası, kredi, türev ve swap piyasalarındaki pozisyonları sebebiyle türev ürünlerdeki değer kaybında önemli bir rol oynamıştır. Tezgahüstü Türev Ürünleri (Trilyon dolar) Haziran 2012 de nominal değeri 494 trilyon dolar olan faize dayalı kontratların en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Bu kontratları dövize dayalı kontratlar ile kredi temerrüt takası (CDS) kontratları takip etmektedir. Kaynak :BIS Not: Veriler G-10 ülkeleri ve İsviçre rakamlarından oluşmaktadır. Aralık 2011 den itibaren Avustralya ve İspanya da dahil edilmektedir. 209

26 TEZGAHÜSTÜ PİYASALARDA SORUNLAR TEZGAHÜSTÜ PİYASALARDA SORUNLAR Şeffaflık Yetersizliği Bilgi Tutarsızlığı/ Yetersizliği Farklı kaynaklardan edinilen fiyat ve hacim bilgileri farklı olup tam ve kapsamlı olarak bütün piyasa oyuncularına iletilememektedir. Hatalı Değerlendir me Şeffaflığın olmadığı piyasalar, maruz kalınan risklerin doğru tahlil edilememesine yol açmaktadır. (Örneğin sistemik risk) Güvensizlik Piyasa büyüklüğü ve riskinin bilinmemesinden dolayı piyasanın işleyiş mekanizmasına güveni sarsılan finansal kurumlar, piyasaya kaynak sağlamaktan çekinmektedir. Likidite Sıkıntısı Piyasaya kaynak sağlanmadığınd a oluşan likidite eksikliği 2008 finansal krizinde önemli sıkıntılara yol açmıştır. 210

27 TEZGAHÜSTÜ PİYASALARDA SORUNLAR Karşı Taraf Riski Şeffaflığın olmadığı piyasalarda farklı fiyatlama yöntemleri ve risk ölçüm modelleri mevcuttur, bu sebeple karşı taraf riski de doğru olarak ölçülememektedir. Karmaşık borç alacak zinciri sebebiyle, bir kurumun içinde bulunduğu finansal sıkıntı doğrudan borçlu olmadığı diğer kurumları da etkileyebilmektedir. Kullanılan teminatlar, maruz kalınan riski genelde karşılayamamaktadır. Teminat değerlemelerinin yeterli sıklıkta yapılmaması yüksek miktarda teminat tamamlama çağrılarına yol açmakta, tarafların kullandıkları değişik risk modellerinden farklı değerleme sonuçları çıkmaktadır. TEZGAHÜSTÜ PİYASALARDA SORUNLAR Operasyonel Risk Teyitleşme Süreci Kurumlar arasında teyitleşme veya telefonla yapılmaktadır. Standardizasyon İşlemlerin takasları, raporlanmaları, marj hesaplamaları, yasal altyapıları, kontrat biçim ve kuralları standart değildir. Takas İşlemleri İşlemlerin yükümlülükleri çok sayıda kurumla yerine getirilmeye çalışıldığı için takas işlemlerine ait operasyonlar güçleşmektedir. 211

28 MERKEZİ KARŞI TARAF (MKT) Merkezi karşı taraflar, tezgahüstü piyasalardaki karşı taraf riskini azaltmak ve piyasa koşullarının şeffaflığını artırmak amacıyla düzenlenmiş kurumlardır. Alıcı ve satıcı tarafların haklarını ve üstlendikleri sorumlulukları takip eden tüzel kişilikler (Commerzbank, 2011) A Bankası (Satıcı) MKT Alıcı Satıcı Rolü Rolü B Bankası (Alıcı) 1974 Herstatt Bankası nın ABD Doları yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı kapanması Kaynak: Bankacılar Dergisi, 2013 Continuous Linked Settlement (CLS) sistemikonseptinin oluşması & 2002 de CLS Bank ın ödeme/takas sistemi şeklinde hizmet vermesi Tezgahüstü enerji piyasası oluşturulması için ICE ın, enerji, metal, tarım ürünleri, kredi temerrüt takası, faiz swapı ve dövize dayalı kontratlariçin takas hizmeti veren CME Clearport un kurulması 2008 krizinde Lehman Brothers ve Bear Stearns in batması ile MKT lerin önem kazanması ve uluslar arası düzenlemeler MERKEZİ KARŞI TARAFLA İLGİLİ DÜZENLEMELER Amerika 2009 G-20 Pittsburgh Toplantısı ve Dodd-Frank Kanunu ( ) The Commodity Futures Trading Commision (CFTC) ve The Securities and Exchange Commission (SEC) ABD de tezgahüstü türev piyasalarının düzenleyicileridir. Tezgahüstü türev işlem kontratlarının takasları 2012 itibariyle MKT ler üzerinden yapılmalıdır. Toplam türev piyasa riski izlenmeli, raporlama kuruluşları tarafından raporlanmalıdır. MKT ler üzerinden gerçekleşmeyen kontratlar için yüksek sermaye yeterlilik koşulları getirilmelidir. Swap işlem hacimleri ve fiyatlama bilgileri kamuyla paylaşılmalıdır. BENZERLİKLER Avrupa EMIR ( )* European Securities and Markets Authority (ESMA) MKT leri denetlemek ve tezgahüstü piyasaları şekillendirmekle sorumludur. Tezgahüstü türev işlemlerinin takası MKT üzerinden yapılmalıdır. Tezgahüstü türev işlemi yapan tarafların işlemleri raporlanmalıdır. MKT üzerinden gerçekleşmeyen tezgahüstü türev işlemlerinin teyitleşme işlemive risk takipleri zamanında yapılmalıdır. Bu tür işlemleriçinayrıca yedek sermaye bulundurulmalıdır. (*) European Market Infrastructure Regulation Kaynak: Bankacılar Dergisi

29 MERKEZİ KARŞI TARAFLA İLGİLİ DÜZENLEMELER Amerika 2009 G-20 Pittsburgh Toplantısı ve Dodd-Frank Kanunu ( ) ABD finansal piyasalarındaki sorunları gideren ve yatırımcıları koruyan yasadır. FARKLAR Nitelik & Kapsam EMIR ( )* Avrupa Sadece tezgahüstü piyasaları konu almıştır. Finans sektörü dışında malve hizmet veren kuruluşları (hava şirketleri gibi) kendi faaliyetleri alanında ve hedge amaçlı yaptıkları işlemlerde MKT zorunluluğundan muaf tutmaktadır. Takasın merkezileşmesi ile ilgili herhangi bir sınır koyulmamıştır. Muafiyetler Takasın Merkezileşme Biçimi Herhangi bir muafiyet yoktur. Yoğunluklu olarak AB ülkelerinde ve euro cinsinden yapılan işlemlerin takasının Avrupa Birliği içinde bulunan MKT ler nezdinde merkezileşmesini istemektedir. Herhangi bir delegasyon düzenlemesi yoktur. Raporlama Biçimi Finansal olmayan kuruluşların yaptıkları işlemlerin raporlanması, karşı tarafın raporlamasını yapan kuruluşa delege edilebilir. (*) European Market Infrastructure Regulation Kaynak: Bankacılar Dergisi-2013 MKT LERİN TEZGAHÜSTÜ PİYASA SORUNLARINA GETİRDİĞİ ÇÖZÜMLER ŞEFFAFLIK Regülasyon çerçevesinde türev ürünler standartlaştırılmaktadır. Pozisyonlara ilişkin kümülatif bilgiler tam, kapsamlı ve zamanında erişime sunulmaktadır. KARŞI TARAF RİSKİ MKT ler takas üyelerinin alacağı pozisyonlara karşı taraf olmaktadır. Sık pozisyon netlemesi ve teminat istenmesi (variation margining) ile risklere karşı yeterli kaynak bulundurulmaktadır. Takas üyeleri, MKT bünyesinde gerekli durumda kullanılmak üzere bir temerrüt fonu oluşturmaktadır. OPERASYONEL RİSK Operasyonel risklerini tanımlamaktadır. Kontrol mekanizmaları oluşturmaktadır. Takasları, raporlamalarını, değerlemelerini, marj hesaplamalarını, kontrat biçim ve kurallarını standart hale getirmektedir. Gerekli durumda kaynak kullanım önceliklendirilmesi ile manevi zararların ve yayılma etkisinin önüne geçilmektedir. Teyidleşme süreci elektronik ortamda yapılacak ve iki kurum arasındaki birçok işlemin net tutarı hesaplanıp ödenecektir. 213

30 MKT LERDE ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Muhtemel Sorunlar Merkezi karşı taraf riski Sistemik risk Pazar payındaki etkinlik Çözüm Önerileri MKT lerin güçlü sermaye yapısına sahip olması MKT lerde ihtiyatlı risk yönetimi politikalarının uygulanması MKT lerin merkezi otorite ve takas üyelerince desteklenmesi MKT lerin işleyişinin merkezi otoritelerce doğru anlaşılması ve yönetilmesi MKT lerin cazip hale getirilmesi: MKT üzerinden yapılan işlemlerde marjların esnek olması MKT üzerinden yapılmayan işlemlerde yüksek sermaye yeterlilik istenilmesi MKT LERDE YÖNETİŞİMİN ÖNEMİ - I RİSK YÖNETİMİ Yönetim kurulunun belirli bir yüzdesinin bağımsız üyelerden oluşması Kendi üyelerinin temsilcilerinden ve bağımsız üyelerden bir risk komitesi oluşturması Risk komitesinin ihtiyatlı risk yönetimi politikaları uygulaması Risk komitesinin; risk yönetiminin yanı sıra yeni üye kabullerinden, üye seçimindeki kriterlerden, takası yapılacak yeni işlemlerin seçiminden sorumlu olması Risk yönetimi fonksiyonu ile operasyonel işlemleri yürüten fonksiyonların raporlama kanallarının arasında net bir ayırım olması Yasal gereklilikleri ve operasyonlarının güvenilirliğini sağlamak için kendi içsel politikalarını ve prosedürlerini oluşturması Yeterli ve gerekli kontrol/denetim süreçlerinin yerleştirilmesi ve düzenli bağımsız denetimlerin yapılmasının sağlanması Standartlardan taviz vermeden etkili bir risk yönetimini teşvik edecek ücretlendirme politikasına sahip olması Kendilerine risk teşkil etmediği sürece veri erişimini kısıtlamaması, özellikle üyelerine karşı, fiyatlandırma yapıları, riskleri ve risk yönetimi yapılarıyla ilgili şeffaf olması 214

31 MKT LERDE YÖNETİŞİMİN ÖNEMİ - II RİSK YÖNETİMİ ARAÇLARI Üyelerin temerrüt olasılıkları karşısında alınan marjların hesabında etkili ve yeterli modellerin kullanması, Hesaplanan marjların tüm üyelerden eksiksiz toplanmasının sağlanması Marj olarak geçerli kabul edilen teminat türlerinin açıklanması Finansal yapılarının daha da güçlendirilmesi: -Temerrüt fonu - Sigorta politikası / üçüncü taraflardan sağlanabilecek olan finansal garantiler -Tedbirli kar dağıtım politikası ve özsemayenin güçlendirilmesi Maruz kaldıkları risklerin büyüklüğü sebebiyle işlem değerini düzeltmeye, ilave marj çağrısı yapabilmeye, ve takası tamamlanan işlemlerin risklerinin kontrol edilmesine imkan sağlayan uygulamaların yerleştirilmesi İş sürekliliği politikası ve felaketten kurtarma planı oluşturulması Çeşitli ve karmaşık işlemleri gerçekleştirebilecekve MKT üzerinden geçen tüm işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayacak gelişmiş bilgi teknoloji sistemlerine ve altyapıya sahip olması MKT ÜYELERİNİN KORUNMASI MKT LERDE YÖNETİŞİMİN ÖNEMİ - III ÜYE SEÇİM KRİTERLERİ Kendisinin ve üyelerinin temerrüt olasılıklarını belirli bir seviyede tutabilmek amacıyla, üye kabulünde belirli finansal standartlar uygulaması Minimum temerrüt fonunu belirlemelidir. TEMERRÜT FONU Temerrüt fonu, üyelerinin toplam hacimlerinden en büyüğü ya da enbüyük ikinci ve üçüncünün toplamı kadar büyüklükte olmalıdır. Temerrüt fonuna katılım, her bir üyenin yaptığı toplam işlem hacmi ile doğru orantılı olmalıdır. Her işlem türü için ayrı temerrüt fonu oluşturulabilir. Bu durumda temerrüt fonu sadece ilgili işlemi yapan üyelerden toplanmalıdır. Üyelerden birinin batması durumunda temerrüt fonu tekrar hesaplanıp diğer üyeler tarafından tamamlanmalıdır. EMIR uygulamaları dikkate alınmıştır. 215

32 BASEL İN GETİRDİĞİ SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ MKT ye olan Yükümlülükler Ticari Yükümlülükler Standart yaklaşıma göre, tezgahüstü işlemlerde karşı taraf riski için risk ağırlığı, dış derecelendirmeye bağlı olarak % aralığında belirlenirken, MKT üzerinden yapılan işlemlerde %2oranına kadar düşebilmektedir. MKT üyesinin müşterisine, MKT nin ve MKT nin başka bir müşterisinin temerrüdüne karşı korunmuyorsa da %4oranında risk ağırlığı uygulanmaktadır. Sermaye yükümlülüğü oranının belirlenmesinde MKT üyesinin kaybı geri ödeme opsiyonu önem kazanmaktadır. Temmerrüt Fonu Yükümlülüğü MKT lerin ortak kaybı bölüşmek amacıyla kurduğu fondur. Üyelerin katılımı zorunludur. MKT üyelerinin fon katılımları işlem hacimlerine göre ağırlıklandırılır. Nitelikli Olmayan MKT ye olan Yükümlülükler Nitelikli MKT ile yapılan işlemler tezgahüstü piyasa işlemi olarak nitelendirilmektedir. Basel III kapsamında, tezgahüstü piyasalarda ve nitelikli olmayan MKT ler üzerinden yapılan türev ürünlerde, kredi değerleme ayarlaması (credit valuation adjustment-cva) ile ilave sermaye yükümlülüğü gerekmekte, Basel IIile kıyaslanıldığında karşı taraf riski için sermaye yükümlülüğü iki katına* çıkabilmektedir. MKT üzerinden yapılan işlemlerde ise bu yükümlülük söz konusu değildir. Nitelikli MKT : CPSS-IOSCO prensiplerine uygun düzenlemelere tabi olup MKT lisansı olan kuruluşlardır. Nitelikli Olmayan MKT: MKT lisansı olmayan kuruluşlardır. (*) BDDK-Risk Bülteni-Temmuz 2011 DÜNYA DA MKT ÖRNEKLERİ VE ÜRÜN BAZINDA İŞLEM HACİMLERİ Kaynak:The OTC Space 216

TAKASBANK Merkezi Karşı Taraf Hizmetleri

TAKASBANK Merkezi Karşı Taraf Hizmetleri TAKASBANK Merkezi Karşı Taraf Hizmetleri Dr. Sezai BEKGÖZ Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Kasım 2015 Ajanda Dünyada Finansal Alt Yapı Kuruluşları ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Merkezi Karşı Taraf Türkiye

Detaylı

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri Finansal Ekonometri Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri RİSK Tanım (Oxford English Dictionary): Risk bir tehlike, kötü sonuçların oluşma şansı, kayıp yada şansızlığın ortaya çıkmasıdır. Burada bizim üzerinde

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI Fedon Hacaki Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı Uçak kazalarında olduğu gibi genellikle birçok şeyin aynı anda ters gittiğini ancak kaza gerçekleştikten sonra

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel Finansal Piyasa Altyapıları (FPA) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin iyi tesis edilmiş, açık, şeffaf ve zorlayıcı bir kanuni temele sahip

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

BANKACILIK DÜZEN LEME VE DENETLEME KUR UMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II)

BANKACILIK DÜZEN LEME VE DENETLEME KUR UMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) Ocak 2005 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) Basel-II Nedir? - Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-II),

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR 1.PERFORMANS DEĞERLEMESİ Karşılaştırma Ölçütü-Serbest Fon Getiri Değişimi 29/02/2012 1H 1A 3A 5A Merchants Capital 0.22% -0.98% -11.91% -15.29% KYD182 0.16% 1.26% 3.13% 3.56% 2.PİYASA RİSKİ VaR değer limiti,

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA ARALIK 2002 GİRİŞ Ticaretin serbestleşme olgusu ile birlikte bölgeselleşme ve küreselleşme 1990 lı yılların temel özelliği olmuştur. Teknolojik

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

İçerik. Giriş. Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi. Hesap Bazında Geriye Dönük Test. Ürün Bazında Geriye Dönük Test. BİAŞ PP Geriye Dönük Test

İçerik. Giriş. Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi. Hesap Bazında Geriye Dönük Test. Ürün Bazında Geriye Dönük Test. BİAŞ PP Geriye Dönük Test İçerik Giriş Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi Hesap Bazında Geriye Dönük Test Ürün Bazında Geriye Dönük Test BİAŞ PP Geriye Dönük Test Teminat Değerleme Katsayıları Geriye Dönük Testi Başlangıç Teminatı

Detaylı

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI Başlangıç Teminatı Hesaplaması: Başlangıç teminatı, gelecekte herhangi bir temerrüt durumunun ortaya çıktığı hallerde, temerrüdün ortaya çıktığı tarihten

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI SEMPOZYUM, 13 MAYIS 2013, İSTANBUL

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI SEMPOZYUM, 13 MAYIS 2013, İSTANBUL TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI SEMPOZYUM, 13 MAYIS 2013, İSTANBUL Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Sayın Başkan ve Üyeleri, Borsa İstanbul,

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30/06/2010 TARİHİNDE SONA EREN 6 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30/06/2010 TARİHİNDE SONA EREN 6 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30/06/2010 TARİHİNDE SONA EREN 6 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.06.2010 Ortaklığın Unvanı : Citi Menkul Değerler A.Ş. Sermayesi : 2.000.000 TL Merkez Dışı Örgütler

Detaylı

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge No : 2005/21 Çıkarıldığı Tarih : 05.08.2005 Yürürlük Tarihi : 05.08.2005 Konusu : Üyelerin Pozisyon

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15 GRAF K L STES Grafik I.1 Küresel Büyüme 2 Grafik I.2 Özel Kesim Tüketim Harcamalar n n Geli imi 2 Grafik I.3 G-20 Ülkeleri i sizlik Oranlar 3 Grafik I.4 G-20 Ülkeleri Enflasyon Oranlar 3 Grafik I.5 Kamu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. B. Basel-II ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Konu Bazında. D. Basel-II ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Kapsamında Üretilecek Ürünler

İÇİNDEKİLER. B. Basel-II ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Konu Bazında. D. Basel-II ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Kapsamında Üretilecek Ürünler BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI (TASLAK) (30/05/2005) İÇİNDEKİLER A. ye Geçişe İlişkin Yol Haritası B. ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Konu Bazında C. Açıklayıcı Dokümanlar 1. Yol Haritaları 2.

Detaylı

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012

Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Sermaye Piyasaları: Eğilimler ve Hedefler İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 9 Nisan 2012 Gündem Dünya Piyasalarında Ana Eğilimler Türkiye Sermaye Piyasalarının Genel Görünümü İMKB nin Yol Haritası 3 Sunum Planı

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Merkezi Takas Kuruluşları (MTK) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) MTK nın, takas ve merkezi karşı taraf olarak yerine getirdiği işlemleri nedeniyle

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

BISTECH GEÇİŞİ VE MERKEZİ KARŞI TARAF (MKT) HİZMETİ SONRASINDA PAY PİYASASINDA GEÇERLİ OLACAK RİSK VE TEMİNAT YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KONULU ÜYE

BISTECH GEÇİŞİ VE MERKEZİ KARŞI TARAF (MKT) HİZMETİ SONRASINDA PAY PİYASASINDA GEÇERLİ OLACAK RİSK VE TEMİNAT YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KONULU ÜYE BISTECH GEÇİŞİ VE MERKEZİ KARŞI TARAF (MKT) HİZMETİ SONRASINDA PAY PİYASASINDA GEÇERLİ OLACAK RİSK VE TEMİNAT YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KONULU ÜYE BiLGiLENDiRME TOPLANTISINDA YÖNELTİLEN SORULAR VE CEVAPLARI Merkezi

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

VOB ve Emtia Piyasaları

VOB ve Emtia Piyasaları 3 Aralık, 2010 VOB ve Emtia Piyasaları Yaman Başaran Genel Müdür Yardımcısı Fats and Oils Conference, İstanbul Kuruluş Aşamasından Bugüne Üye Sayımız: 98 Rekor İşlem Hacmi: 3 milyar 129 milyon TL CFTC

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber

www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber 2 PwC Birçok Avrupa borsası borçlanma araçları ihracı için önemli merkezler haline geldi. En yoğun faaliyetler ise Londra, İrlanda ve Lüksemburg

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.)

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından 31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

İçerik. Giriş. Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi. Hesap Bazında Geriye Dönük Test. Ürün Bazında Geriye Dönük Test

İçerik. Giriş. Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi. Hesap Bazında Geriye Dönük Test. Ürün Bazında Geriye Dönük Test İçerik Giriş Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Testi Hesap Bazında Geriye Dönük Test Ürün Bazında Geriye Dönük Test Teminat Değerleme Katsayıları Geriye Dönük Testi Başlangıç Teminatı Geriye Dönük Test Sonuçları

Detaylı

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 SUNUM İÇERİĞİ TAKASBANK VE FONKSİYONLARI MERKEZİ KARŞI TARAF ELEKTRİK PİYASASI TEMİNAT YÖNETİMİ VE TAKAS HİZMETLERİ DOĞALGAZ PİYASASINDA

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

PANEL OTURUMU. Tezgahüstü Piyasalarda MKT: Sorunlar & Öneriler

PANEL OTURUMU. Tezgahüstü Piyasalarda MKT: Sorunlar & Öneriler PANEL OTURUMU Tezgahüstü Piyasalarda MKT: Sorunlar & Öneriler Başkan : Muharrem KARSLI T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İktisadi Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Katılımcılar :

Detaylı

Muammer ÇAKIR. VİOP Risk Konferansı 4/6/2014

Muammer ÇAKIR. VİOP Risk Konferansı 4/6/2014 Muammer ÇAKIR VİOP Risk Konferansı 4/6/2014 06.06.2014 3 İçerik Bölüm I: Dünyada Risk Yönetimi Neden Risk Yönetimi? Risk Yönetimindeki Endişeler ve Enstrümanlar Bölüm II: VİOP Hakkında VİOP Hakkında VİOP

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

Borsa İstanbul VİOP MKT Revizyonları TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ OCAK 2014

Borsa İstanbul VİOP MKT Revizyonları TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ OCAK 2014 Borsa İstanbul VİOP MKT Revizyonları TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ OCAK 2014 1 NEDEN MKT? Nitelikli MKT CPSS/IOSCO Prensiplerine uyum AB de yerleşik kurumlara hizmet verebilmek veya bu kurumların Basel sermaye

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Takasbank- MKT Stres Testi Uygulamaları

Takasbank- MKT Stres Testi Uygulamaları Takasbank- MKT Stres Testi Uygulamaları Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmetinde stres testleri, teminat, garanti fonu katkı payları ve diğer finansal kaynaklar toplamından oluşan kaynak tutarının, uç piyasa

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sayın başkanlar, iş dünyamızın ve basınımızın değerli temsilcileri, yurt dışından gelen kıymetli

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Aksi Belirtilmedikçe Tutarlar Türk Lirası (TL)

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Aksi Belirtilmedikçe Tutarlar Türk Lirası (TL) 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 23 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29511 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 5/9/2013

Detaylı

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Future Forward Oplsiyon Piyasaları Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Döviz Türevi Ürünler Gelecek piyasasına ait ilk sözleşme 13 Mart 1851 yılında 3000 kile mısırın Haziran ayında Chicago da teslimine yönelik

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3- Bankanın

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Farklı Bir Borsa Alternatif Yatırım Araçları

Farklı Bir Borsa Alternatif Yatırım Araçları 23 Kasım 2011 Farklı Bir Borsa Alternatif Yatırım Araçları Çetin Ali Dönmez VOB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Vadeli İşlem Sözleşmesi? Uzlaşması ya da teslimatı gelecekte yapılmak üzere alınıp satılan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

RiskTürk Eğitim Kataloğu Dönem

RiskTürk Eğitim Kataloğu Dönem RiskTürk Eğitim Kataloğu 2016 1. Dönem E-Mail: egitim@riskturk.com EĞİTİM TAKVİMİ İleri Seviye Varlık Yükümlülük Analizi (ALM) 4-5 Mayıs Kredi Riski 11-12 Mayıs Piyasa Riski 25-26 Mayıs E-Mail: ALM egitim@riskturk.com

Detaylı

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 28.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28337 OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

Piyasa Denetimi NASDAQ OMX Oslo ASA (NASDAQ OMX Emtia Borsası (Avrupa) / Nord Pool Spot AS. Erik Korsvold. 14 Aralık 2010 AGENDA

Piyasa Denetimi NASDAQ OMX Oslo ASA (NASDAQ OMX Emtia Borsası (Avrupa) / Nord Pool Spot AS. Erik Korsvold. 14 Aralık 2010 AGENDA Piyasa Denetimi NASDAQ OMX Oslo ASA (NASDAQ OMX Emtia Borsası (Avrupa) / Nord Pool Spot AS Erik Korsvold 14 Aralık 2010 Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. AGENDA Düzenleme

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Takasbank- MKT Stres Testi Uygulamaları

Takasbank- MKT Stres Testi Uygulamaları İçerik Giriş Takasbank- MKT Stres Testi Uygulamaları Temerrüt Halinde Kullanılacak Kaynaklar Stres Testleri ne İlişkin Mevzuat Yerel Mevzuat Uluslararası Prensipler CPMI-IOSCO Takasbank Stres Testi Modeli

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

YENİ SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI NA (BASEL II) GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI1

YENİ SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI NA (BASEL II) GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI1 YENİ SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI NA (BASEL II) GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI 1 1 Bu Yol Haritası T.Bankalar Birliği bünyesinde oluşturulan Basel II Yönlendirme Komitesi nce 26 Eylül 2003 tarihinde oybirliği

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr İç denetim kredibilite kazandırır. Basel II Bankacılık Düzenlemeleri Son yıllarda globalleşme

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

1. Şirketlerin Dow Jones Indexes yöntemi ile hesaplanan halka açık kısımlarının piyasa değeri,

1. Şirketlerin Dow Jones Indexes yöntemi ile hesaplanan halka açık kısımlarının piyasa değeri, İZAHNAME TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. nin Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları nın Halka Arzına İlişkin İzahname

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BANKACILIKTA BİLGİ SİSTEMLERİ MEVZUATI VE DENETİMİ Mustafa Turan BANKACILIK UZMANI UYARI Bu sunumda ifade bulan görüşler, Kurum dahilinde Bilgi Sistemleri

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

Borçlanma Araçları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkında TÜSİAD Görüşü

Borçlanma Araçları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkında TÜSİAD Görüşü Borçlanma Araçları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkında TÜSİAD Görüşü Bilindiği üzere, gerek son dönemdeki faiz oranlarındaki düşüş başta olmak üzere ekonomideki iyileşmeler

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..!

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..! TCMB Mevcut Duruşu: Enflasyon görünümüne karşı sıkı Döviz likiditesinde dengeleyici Finansal istikrarı destekleyici niteliğini korumaktadır. Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

RiskTürk Eğitim Kataloğu Dönem

RiskTürk Eğitim Kataloğu Dönem RiskTürk Eğitim Kataloğu 2016 2. Dönem E-Mail: egitim@riskturk.com EĞİTİM TAKVİMİ Piyasa Riski 26-27 Ekim Aktif-Pasif Yönetimi (ALM) 23-24 Kasım Kredi Riski 21-22 Aralık E-Mail: Piyasa Riski Piyasa Riski

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı