Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir."

Transkript

1 Karbonhidrat, protein, ya gibi besin maddelerinin yapı ta larına parçalanmasına, sindirim adı verilir. Sindirim iki a amada gerçekle ir. Mekanik Sindirim: Besinlerin dil, di ve kaslar yardımı ile küçük parçalara ayrılmasıdır. Böylece besinlerin sindirim yüzeyi arttırılır. nsanda a ız ve midede gerçekle ir. Kimyasal Sindirim: Enzim ve su kullanılarak besinlerin hücre zarından geçebilecek yapı ta larına parçalanmasıdır. nsanda a ız, mide ve ince ba ırsakta gerçekle ir.

2 nsanda sindirim sistemi; A ız, yemek borusu, mide, ince ve kalın ba ırsaktan olu ur. Tükürük bezleri, karaci er ve pankreas sindirime yardımcı organlardır

3 A IZ A ızda tükürük bezleri (çene altı, kulak altı, dil altı), di ler ve dil bulunur. Di : Dı tan içe do ru üç önemli yapıdan olu ur. 1- Mine 2- Fildi i (dentin) 3- Di özü (pulpa) Ergin bir insanda 32 adet di bulunur.

4 Dil, çizgili kaslardan yapılmı olup, tat almaya, besinleri karı tırmaya, yutmaya ve konu maya yarar. b. Tükrük Bezleri: Kulak altı, dil altı ve çene altı olmak üzere, a ızda üç çift tükrük bezi bulunur. Tükrük içerisinde amilaz, mukus, Na+ ve Ca++ iyonları vardır. Tükrükte bulunan amilaz pi mi ni astayı kimyasal olarak parçalayabilir. c. Yutak ve Yemek Borusu: Dil besinleri yuta a do ru iter. Bu sırada soluk borusu gırtlak kapa ı ile kapatılır. Yutak ile mide arasında yemek borusu bulunur. Yutulan besinler yemek borusuna geldi inde, yemek borusu peristaltik hareketlerle kasılarak besinin ilerlemesini sa lar.

5 Mide: Yemek borusu ile ba ırsaklar arasında besinlerin mekanik ve kimyasal sindirimi için tutuldu u yerdir. Mide öz suyunda HCl (hidroklorik asit), mukus, pepsinojen enzimi ve süt çocuklarında lap (renin) enzimi vardır. Mide ph asidiktir. Mideden sonraki ortamın ph`ı ise baziktir. Sindirim sonucu besinlerin midede bulamaç haline gelmi ekline kimüs denir. Gastrin hormonu midede salgı hücrelerini salgı çıkarması için uyarır. HCl Görevleri * Pasif pepsinojenin aktif pepsin haline dönü türür. * Kalsiyum ve demirin ba ırsaklardan emilimini kolayla tırır. * Antiseptik görev yapar. * Kazeinojeni kazein halinde çökertir.

6 nce Ba ırsak: Kimyasal sindirim ince ba ırsakta tamamlanır. Gerekli enzimler ve yardımcı sıvılar, pankreas, karaci er ve ba ırsak çeperinden gelir. Sindirimi tamamlanmı besin maddelerinin emilimi en fazla buradan olur. nce ba ırsa ın mideden sonra ilk bölümüne oniki parmak ba ırsa ı, denir. nce ba ırsa ın iç yüzeyinde emilme yüzeyini artırıcı villus adı verilen çıkıntılar yer alır. nce ba ırsakta besinlerin hareketini kolayla tıran, mukus salgılayan goblet hücreleri bulunur. nceba ırsakta besinler yemek borusunda oldu u gibi peristaltik hareketlerle ilerler.

7 Kalın Ba ırsak: Kalın ba ırsak sindirilmeyen maddeleri toplama ve atma i ini görür. nce ba ırsakla kalın ba ırsa ın birle ti i yerde kör ba ırsak (çekum) bulunur. nsanda, bu kör ba ırsa ın ucunda, körelmi bir çıkıntı apandix bulunur. Kalın ba ırsak rektum denilen bir yapı ile sonlanır. Rektumun dı a açılan kısmına anüs denir. Kalın ba ırsakta ince ba ırsaktan farklı olarak villuslar bulunmaz ve kimyasal sindirim yapılmaz.

8 Pankreas: Mide ile on iki parmak ba ırsa ı arasında bulunan hem iç hem de dı salgı yapabilen bir organdır. ç salgısını do rudan kana verirken, dı salgısını (pankreas öz suyu) ince ba ırsa a bırakır. Pankreas öz suyunda; tripsinojen, kimotripsinojen, amilaz, lipaz, deoksiribonükleaz ve ribonükleaz bulunur. Pankreasın langerhans adacı ında insülin ve glukagon hormonu üretilir.

9

10 Karaci er: Karaci erin sindirim ile ilgili görevi safra salgılamaktır. Safra da; safra tuzları, kolesterol, safra pigmentleri, ya asitleri ve su vardır. Safra bir sindirim enzimi de ildir, ya ların çözünmesini sa layarak sindirimine yardımcı olur. Ayrıca ortamı bazikle tirir, antiseptik görev yapar ve ya da eriyen vitaminlerin emilimini kolayla tırır. Safra; safra kanalıyla safra kesesine, oradan da koledok kanalı ile ince ba ırsaktaki water kabarcı ına açılır. Bunların dı ında karaci erin u görevleri vardır:. Vücut ısısını düzenler. Antitoksik fonksiyonu ile zehirli (toksik) maddeleri zehirsiz hale getirir. Pıhtıla mada rol oynayan protrombin ve fibrinojeni üretir. Ya lı alyuvar hücrelerini parçalar. Embriyo döneminde kan hücrelerinin üretimini sa lar. Kanda bulunan fazla glikozu glikojen halinde depo eder.

11 Karaci er: Safra üretir ve salgılar. Bunun için alyuvarların parçalanması sırasında açı a çıkan hemoglobini kullanır. Kanın damar içinde pıhtıla masını engelleyen heparini üretir. D, B, A ve ba ırsaklarda sentezlenen, kanın pıhtıla masında rol oynayan K vitamini ile; demir, kalsiyum, bakır, protein ve ya ları depo eder. Karotenden A vitamini sentezler. Zehirli (amonyaklı) maddeleri daha az zehirli üre ve ürik asit haline dönü türür. Cinsiyet hormonlarının fazlasını yok eder. Lenf yapımında görev alır. Antikorların önemli bir kısmını üretir. Proteinlerin karbonhidrat ve ya lara dönü ümünü sa lar.

12 Safranın içinde safra tuzları, kolesterol, ya asitleri, safra pigmentleri ve su bulunur. Safranın Görevleri : Ya ların mekanik olarak sindirilmesini sa lar. Ya da eriyen A - D - E - K vitaminlerinin emilimini artırır. Mideden gelen asidik besinleri bazik hale getirir. Ba ırsak koku malarını önler, zararlı bakterilerin üremesine engel olur. Ba ırsak villuslarının hareketini artırır.

13 Karbonhidratların Sindirimi: Karbonhidratların kana geçebilmesi için sindirim organlarında en küçük yapı birimi olan glikoz, fruktoz, galaktoz, riboz ve deoksiriboz monomerlerine kadar parçalanmaları gerekir. Karbonhidratların sindirimi a ızda ba lar. Besin a ızda çi nenirken tükrükteki amilaz enzimi, ni asta ve glikojen molekülündeki ba ları koparır. Onları daha küçük parçalara (dekstrin) ve maltoza ayırır.

14 Karbonhidratlar mideden hiçbir kimyasal de i ikli e u ramadan oniki parmak ba ırsa ına gelir. Besin ba ırsa a girdi inde, ba ırsak hücrelerinden pankreası uyaran bir hormon salgılanır. Bu hormon, pankreastan öz suların salgılanmasını sa lar. Pankreas öz sularındaki enzimler (amilaz) a ızda tam olarak parçalanmayan karbonhidratları disakkaritlere (maltoza) kadar parçalar. Disakkaritlerin sindirimini sa layan enzimler ise ba ırsak öz suyunda bulunur. Bu enzimler (maltaz, sükraz ve laktaz) ise disakkaritleri monosakkaritlere parçalar. Böylelikle karbonhidratların sindirimi tamamlanmı olur. nsanda selüloz sindirici enzim üretilmedi i için selüloz kalın ba ırsakdan dı kı olarak atılır.

15 Proteinlerin Sindirimi: Proteinlerin sindirimi midede ba lar. Mideye besin geldi inde salgılanan gastrin hormonu HCl salgısını uyarır. Midenin kendi kendini sindirmesi üç yolla engellenir. * Asit ve enzim salgısı hormon kontrolündedir. * Enzim pasif olarak salgılanır. Besin geldi inde aktifle tirilir. * Midedeki mukus mide hücrelerini asitten ve enzimden korur

16 Midede olu an polipeptit ince ba ırsa a geçer. Mideden asit ve besin geldi inde ince ba ırsaktan salgılanan sekretin hormonu pankreas öz suyu salgılatır. Pankreas öz suyundaki pasif tripsinojen ve kimotripsinojen, ince ba ırsaktaki enterokinaz enzimi ile aktifle tirilir.

17 Ya ların Sindirimi Ya ların ince ba ırsaktan emilebilmesi için ya asitleri ve gliserine kadar parçalanmaları gerekir. Ya lar, safra tuzlarının ve pankreastan salgılanan lipaz enziminin etkisiyle ince ba ırsakta ya asidi ve gliserole ayrılır. Safra tuzları, ya damlalarının yüzeyini artırararak lipaz enziminin etkisini kolayla tırır (mekanik etki). Olu an sindirim ürünleri; tekrar hidroliz edilemeyecek kadar basit moleküller olduklarından hücre zarından geçebilirler, hücrelerde yapı maddesi olarak veya vücudun enerji ihtiyacının kar ılanmasında kullanılabilirler.

18

19 Sindirilen Besinlerin Emilmesi Sindirim sonucu en küçük parçalara ayrılan besin maddelerinin kan ve lenfe geçmesine emilme denir. a. nce Ba ırsakta Emilim: Besin maddeleri en fazla ince ba ırsaktan emilir. nce ba ırsaktaki emilme difüzyon veya aktif ta ımayla gerçekle ir. Emilen besinler iki yol izler. I. Yol : Glikoz, galaktoz, fruktoz, amino asit, mineraller, su ve bazı vitaminler inceba ırsaktan difüzyon ve aktif ta ımayla kan damarlarına geçer.

20 II. Yol : Ya asitleri, gliserol, A, D, E, K vitaminleri ba ırsak villuslarında emildikten sonra lenf kılcallarına geçer. b. Kalın Ba ırsakta Emilim: Sindirilen besin maddelerinin içerisinde bulunan suyun büyük bir kısmı kalın ba ırsakta emilir. Kalın ba ırsakta bakteri faaliyetleriyle K ve B vitaminleri sentezlenir. Bu vitaminler ve tuzların emilimi de kalın ba ırsakta olur. Normal bir insanda sindirim karbonhitratların hepsi ya ların %95'i ve proteinlerin %90'ı ince ba ırsaktan gecerken emilir Bu emilim olaylarında difüzyon osmoz ve aktif ta ıma görev yapar

ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI

ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI Ġbrahim Hatemi,Ahmet Dobrucalı Ġncebağırsak duodenum jejeunum ve ileumdan oluģan, besinlerin sindiriminin ve emiliminin gerçekleģtiği hayati bir organdır.

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ Gök Cisimlerini Tanıyalım Güneş Sistemi Uzay Araştırmaları Bu ünitede öğrencilerin; Uzayda bulunan gök cisimlerini

Detaylı

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI BÖLÜM - 13 PRTEİ METABLİZMASI 13.1-GEEL BAKI Protein metabolizması, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından biraz farklılık gösterir. Çünkü proteinler vücutta kuruluşu sağlayan esas maddelerdir. Bunları

Detaylı

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI 8.1- GENEL BAKI. Memelilerde başlıca enerji kaynağını karbonhidratlar sağlar. Yine alınan besin maddelerinin % 60 kadarını karbonhidratlar oluşturur. Besinlerle alınan

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN 1 Ekstrasellüler sıvının (hücre dışı sıvısı) bir parçası olan kan, plazma adı verilen sıvı ortam içinde kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) süspansiyon halinde

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI Protein ve amino asitlerin vücuda alınması 70 kg ağırlığında bir erişkin insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein gerekmektedir. Hayvansal gıdalar ve baklagiller

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder) Vücut Savunmasını Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: virüsler ve bakterilere

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça fazla bulunur. Sadece iskelet kasları toplam a ırlı ın

Detaylı

ALAŞIMLAR: Alaşım: İki veya daha fazla maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen metelik özellikteki karışıma alaşım denir.

ALAŞIMLAR: Alaşım: İki veya daha fazla maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen metelik özellikteki karışıma alaşım denir. ALAŞIMLAR: Alaşım: İki veya daha fazla maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen metelik özellikteki karışıma alaşım denir. - Alaşımlar kendilerini oluşturan elementlere göre daha

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Gamze Akbulut Araş Gör Hilal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organ oluşumu Dokular kendilerine özgü hücrelerden oluşur. Yağ doku yağ hücrelerinden, kemik doku kemik hücrelerinden, kas doku kas

Detaylı

TG 13 ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ

TG 13 ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. angi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma İçindekiler Doğa Bize Ne Anlatıyor?... 1 Suyun Kerameti... 2 Su Sağlık Ve Yaşamda Ne Gibi Önemli Bir Rol Oynar?... 3 Suyun insan vücudundaki rolü... 4 İyi su olmadan sağlıklı kalamazsınız... 5 Yeniden

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

Süs balıklarınız doappleaya uygun nasıl yemlenir

Süs balıklarınız doappleaya uygun nasıl yemlenir 67 rehber Süs balıklarınız doappleaya uygun nasıl yemlenir Áindekiler Doappleal uygun besleme... 3 sera balık yeminde en iyi besinler kullanılır... 4 Doappleru yem ekli... 6 sera temel diyet... 8 sera

Detaylı

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta Biyokimya ya ya Giriş Prof. Dr. Arif Altınta ntaş Biyokimya Yunanca canlı anlamındaki bios sözcüğünden köken alır Biyokimya canlı kimyası anlamına gelir Biyokimya canlı varlıkların yapı, oluşum, işlev

Detaylı

İNSAN EKMEK ve. Dr.Murat Kuter

İNSAN EKMEK ve. Dr.Murat Kuter İnsan ve Ekmek İNSAN EKMEK ve Dr.Murat Kuter İnsan ve Ekmek İnsan ve Ekmek İNSAN VE EKMEK Yazan: Dr.Murat Kuter 2011 Bursa I.Baskı Yayına Hazırlayan: KUTER Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. BUTTİM

Detaylı