COUMADİN OVER DOZ. Doç.Dr.Türker YARDAN Dr.Çiğdem EKŞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COUMADİN OVER DOZ. Doç.Dr.Türker YARDAN Dr.Çiğdem EKŞİ 21.02.2013"

Transkript

1 COUMADİN OVER DOZ Doç.Dr.Türker YARDAN Dr.Çiğdem EKŞİ

2 Hemostaz ve Pıhtılaşma Patolojik durumlarda damar içerisinde oluşan pıhtıya trombüs adı verilir. Damarda ki kan akımını yerel olarak Damarda ki kan akımını yerel olarak engelleyen, ya da yerinden ayrılıp daha ileride emboli yaparak kan akımını durduran bir trombüs oluşumuyla (tromboembolizm) ortaya çıkan hastalıklara da, trombotik bozukluklar adı verilir

3 Hemostaz ve Pıhtılaşma Kanın zedelenme durumunda pıhtılaşabilmesi ve daha sonrada pıhtının ortadan kaldırılarak tekrar kan akımının sürdürülmesi ve zedelenmiş dokunun tamiri sürecine hemostaz denir.

4 Hemostaz ve Pıhtılaşma Damar hasarını takiben; a- Şiddetli damar daralması, b- Trombosit tıkacı oluşması, c- Kanın pıhtılaşması, d-hasarlı bölgede fibröz dokunun gelişmesi ve yarayı onarması yoluyla hemostaz gerçekleşmektedir.

5 Hemostaz ve Pıhtılaşma Trombositler hasarlı damar yüzeyiyle temas ettiklerinde şişerek düzensiz bir biçim almaya başlarlar. Trombositlerden salgılanan adenozindifosfat (ADP) ve tromboksan A2 trombositleri aktive ederek trombosit tıkacı oluşmasını sağlar

6

7 Hemostaz ve Pıhtılaşma Kan damarındaki zedelenmeye yanıt olarak protrombin aktivatörü olarak adlandırılan kompleks oluşur. Bu aktivatör yardımı ile protrombinin trombine dönüşümü gerçekleşir. Protrombin karaciğer tarafından üretilmektedir.

8 Hemostaz ve Pıhtılaşma Karaciğerde protrombin sentezi için K vitaminine ihtiyaç vardır. Trombin, fibrinojeni fibrin iplikler haline dönüştürür. Fibrin ise içinde kan hücreleri, trombositler ve plazmanın bulunduğu bir ağda kanın pıhtılaşmasını sağlar.

9 Pıhtılaşma Pıhtılaşma protrombin aktivatörünün oluşumuyla başlar. Protrombin iki yolla oluşur: 1- Ekstrensek Yol (damar duvarı ya da çevre dokulardaki bir yaralanmayla aktive olur, 2- İntrensek Yol (kanın içinde başlar)

10 Ekstrensek yol üç aşamada gerçekleşir: 1- Bütünlüğü bozulan dokudan doku tromboblastini serbestleşir, 2- Doku tromboblastini kompleksi faktör VII ile birleşir, doku fosfolipidleri ve kalsiyumun da varlığında faktör X aktif hale gelir.

11 3- Aktif faktör X, serbest haldeki doku fosfolipidleri ve faktör V ile birlikte protrombin aktivatörü denilen kompleksi oluşturur ve bu aktivatör birkaç saniye içinde protrombini trombine dönüştürür.

12

13 Koagülasyon sistemine etkili ilaçlar Antitrombotik ilaçlar Pıhtı oluşumunu engelleyen ilaçlar Hemostatik ilaçlar Kanamayı durduran, pıhtı oluşmasını kolaylaştıran ilaçlar

14 ANTİTROMBOTİK İLAÇLAR Antitrombositer ilaçlar Antikoagülan ilaçlar Fibrinolitik (trombolitik) ilaçlar

15 ANTİTROMBOSİTİK İLAÇLAR Aspirin Tiklopidin ve Klopidogrel Trombosit glikoprotein IIb/IIIa reseptör antagonistleri Dipiridamol Diğerleri

16 ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR Antikoagülan mekanizmaların etkinliğini artırırlar Pıhtılaşma faktörlerinin etkinliğini veya sentezini bozarlar. Özellikle venöz trombusların oluşumunu engellerler Etki mekanizmalarına göre 2 gruba ayrılırlar 1- Heparin 2- Oral antikoagülanlar

17 Coumadin(varfarin sodyum) oral antikogülan; 1) Zaten var olan durumda trombozun ilerlemesini durdurmak(dvt de olduğu gibi) 2) Trombotik hastalığı olan hastalarda emboli riskini azaltmak(dvt ve sol ventriküler mural trombüs) 3) Durumları nedeniyle risk faktörleri olan hastalarda trombüs oluşumunu önlemek(uzamış immobilizasyon,prostetik kalp kapağı veya venöz hastalık)

18 FARMAKOLOJİ Bağırsaktan çabucak emilir. 90 dk da pik plazma konsantrasyonu,36-42 h yarı ömür. Albümine bağlanır,kc tarafından metabolize edilir ve idrar ile atılır. Standart dozları 2-3 gün 5-10 mg/gün

19 Varfarin ve dikumarol gibi kumarin antikoagülanlar etkilerini K vitaminin kofaktör fonksiyonlarını bozarak pıhtılaşma faktörlerinin çoğunun karaciğerde sentezini azaltırlar.

20 Varfarin K vitaminin aktivasyonunu engeller FII,VII,IX ve X un hepatik karboksilasyonuna engel olur Ekstrinsik koagülasyon yolağı bloke olur

21 Varfarin antitrombotik proteinler olan C ve S sentezini bloke eder. Aktive protein C koagülasyon kaskadının Aktive protein C koagülasyon kaskadının faktörleri Va ve VIIIa proteolizisini yapar.

22 Böylece varfarin hem antitrombotik etkiye(fii,vii,ix ve X inhibisyonu) ve trombotik etkiye(pr C ve S inhibisyonu) sahiptir. Ancak idame tedavi sırasında baskın etki antikoagülasyondur.

23

24 Protein C kısa yarı ömre sahip(8h) ve plazma seviyesi varfarin başlandıktan sonra hızla düşer. Vitamin K bağımlı faktörlerin y.ö leri FVII için yaklaşık 7 saat ile FII(protrombin) için ise yaklaşık 70 saat arasında değişir.

25 PLASMA HALF-LIVES OF VITAMIN K-DEPENDENT PROTEINS Factor II Factor VII Factor IX Factor X 72h 6h 24h 36h Peak anticoagulant effect may be delayed by 72 to 96 hours

26 Varfarin tedavisi başlangıcında,prc(antitrombotik pr) seviyelerinin düşmesi ve etkilenen dört koagülasyon faktörü(protrombotik pr) seviyelerinin düşmesi arasındaki gecikme evresi,24-36 h süren geçici artmış trombogenez durumu ile sonuçlanır.

27 Varfarin tedavisi başlangıcındaki bu hiperkoagüle evre beraberinde sağlanan yeterli parenteral antikoagülan ile hafifletilir. FII ve X nispeten uzun yarı ömürlü olduğu için 2 gün boyunca arzu edilen INR değeri elde edilinceye kadar heparin kesilmemelidir.

28 Bu nedenle,ani damar içi pıhtılaşmaya bağlı komplikasyon riski olan tedaviye uyumsuz hastalar(örn;oral antikoagülanı bırakan mekanik protez kalp kapağı olan bir hasta)sadece varfarin tekrar başlama talimatları ile taburcu edilmemelidir.

29 Metabolizma Varfarin büyük oranda karaciğerde metabolize olur. Primer olarak S-izomeri sitokrom P450 (CYP) 2C9, R-izomeri ise CYP 1A2 tarafından metabolize edilir.

30 Metabolizma Son bulgular CYP2C9 ve vitamin K epoksit redüktaz kompleks subünit 1 (VKORC1) gen polimorfizmlerinin varfarinin farmakokinetik ve farmakodinamiğinde önemli etkisi olduğunu göstermiştir. CYP2C9 ve VKORC1 belirgin genetik polimorfizm gösterir Kişiler arasında tedavi dozuna ait duyarlılık farkı varfarini inaktive eden karaciğerdeki sitokrom P-450 enzimindeki polimorfizme bağlıdır

31

32 Varfarin dozu,protrombin zamanının(pt) standartize edilmiş ölçümü olan uluslararası normalleştirilmiş oran(inr) ölçümleri kılavuzluğunda ayarlanır.

33 INTERNATIONAL NORMALISED RATIO (INR) INR = [PT pt ] ISI [PT Ref ] PT pt prothrombin time of patient pt PT Ref prothrombin time of normal pooled sample ISI International Sensitivity Index

34

35 Endikasyonları: a) AF hastalarda tekrarlayan embolizmi önlemede b) Serebrovasküler hastalıkların (SVH) [inme, geçici iskemik atak(gia)] tedavisinde ve önlenmesinde c) Myokart infarktüslü (MI) yüksek riskli hastalarda d) Venöz tromboembolinin [pulmoner emboli (PE), derin ven trombozu (DVT)] tedavisinde ve önlenmesinde e) Kalp kapak hastalığı olanlarda embolizmi önlemede kullanılanılır

36 Endikasyon INR Venöz tromboembolizmin profilaksisi Venöz tromboembolizmin tedavisi Atrial fibrillation Mitral kapak stenozu Kalp kapağı replasmanı Mekanik kapak Miyokard infarktüsü (high risk patients)

37 Varfarinin Kontrendikasyonları Kanama eğilimleri ve diskrazileri, Santral sinir sistemi, göz ve büyük ya da açık doku alanlarına yol açan travma cerrahisi, Serebrovasküler kanamalar, anevrizmalar, GI (gastrointestinal) ülserleri, Şiddetli hepatik ya da renal hastalıklar,

38 Varfarinin Kontrendikasyonları Kontrol altına alınamayan hipertansiyon, Abortus imminens, pre-eklampsi ve eklampsi, Diğer (kanamanın kontrol edilemediği lomber ponksiyon, geniş bölgesel lomber blok anestezisi vb.).

39 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Varfarin emilimi ile etkileşen ilaçlar ve yiyecekler,albümine bağlanma veya hepatik metabolizma varfarin aktivitesinde derin etkilere neden olabilir. NSAİ ilaçlar Sülfa içeren(sülfametaksazol) Makrolidler(azitromisin hariç) Florokinolonlar

40 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Barbituratlar Antikonvülsanlar(fenitoin,karbamazepin) Antibiyotikler(dikloksasilin,nafsilin,rifampin) Antipsikotikler veya sedatifler Hepatik sitokrom P-450 aktivitesini indükleyen ilaçlar varfarin metabolizmasını artırabilir ve etkisini azaltabilirler.

41 ÖNEM VARFARİN ETKİLEŞİMLERİ PROTROMBİN ZAMANI YADA INR ÜZERİNDEKİ ETKİ MAJOR Vitamin K malabsorbsiyonu veya diyetteki eksiklik Vitamin K fazlalığı Barsak hareketlerinde azalma(antibiyotikler) Varfarin emiliminde azalma Varfarin metabolizmasında değişiklik(sitokrom P-450) İlaç etkileşimleri veya veya DİĞER Azalmış pıhtılaşma faktörü üretimi(kc hast) Pıhtılaşma faktörlerinin metabolizmasında artış(ateş) Teknik ve lab.faktörleri veya

42

43

44 Uzun süreli oral antikoagülan tedavi alan hastalarda, varfarinin metabolizması ve etki mekanizması nedeniyle diyetle alınan K vitamini önemlidir. Alınan gıda içeriğindeki vitamin K oranına Alınan gıda içeriğindeki vitamin K oranına bağlı olarak INR seviyelerinde dalgalanmalar ortaya çıkabilmektedir. Daha da önemlisi, bu hastalarda hayatı tehdit edici kanama veya trombozlar görülebilmektedir

45

46 KOMPLİKASYONLAR Varfarin tedavisinin iki major komplikasyonu kanama ve cilt nekrozudur. Kanama riskini etkileyen en önemli faktör antikoagülan tedavinin yoğunluğudur. INR 3,0-4,5 olduğunda klinik olarak anlamlı kanama riski artar ve eğer INR>5,0 ise kanama olaylarında katsal bir artış olur.

47 Varfarin Tedavisinin Diğer Yanetkileri

48 CİLT NEKROZU Cilt nekrozu öncelikle prc eksikliği olan hastalarda meydana gelir. Bu komplikasyon genellikle tedavi başlangıcından 3-8 gün sonra gelişir ve yüzeyel küçük damarların trombozu nedeni ile olur. Tedavi varfarinin kesilmesi,antikoagülasyon için parenteral antikoagülan uygulanması,vitamin K uygulanması ve prc,s eksikliğinin araştırılması

49 KANAMA Gastrointestinal sistem, yumuşak doku ve üriner sistem bu tür kanamaların en sık görüldüğü yerlerdir.

50 Varfarine bağlı kanamaların şiddetine göre sınıflandırılması

51 Kanama İçin Risk Faktörleri Hipertansiyon Anemi Serebrovasküler hastalık Gastrointestinal lezyonlar Böbrek hastalığı

52 Yaşlı bireylerde antikoagülan tedavi için başka aday yoksa tek başına yaş,varfarin kısıtlamasını gerektirmez. Ancak yaşlı hastalar daha sık ve dikkatli takip Ancak yaşlı hastalar daha sık ve dikkatli takip gerektirir.

53 Hastalar INR yüksekliği ile birlikte kanadığında 2 prensip önemlidir; 1)kanama sebebini tanımlamaya ve hafifletmeye çalışmak 2)antikoagülan etkinin şiddetini azaltmak

54 Klinik belirgin bir kanama olmadan INR de ılımlı yükselme olan bir hastada,varfarinin kesilmesi,dikkatli izlem ve periyodik ölçüm en güvenli yolu oluşturmaktadır.

55 INR belirgin şekilde yükseldiğinde veya klinik olarak anlamlı kanama olduğunda tersine çevirme önemlidir. Tersine çevirmenin hızı ve derecesi terapötik antikoagülasyon gerektiren hastalarda tekrarlayan tromboemboli riski açısından dengelenmelidir.

56 Varfarine bağlı koagülopatinin tersine çevrilmesinde üç yaklaşım kullanılır: 1)varfarin tedavisinin kesilmesi 2)vitamin K verilmesi(p.o,sc veya IV) 3)taze donmuş plazma(tdp),protrombin kompleks konsantresi veya rekombinant faktör VIIa verilmesi.

57 Vitamin K Uygulanması Asemptomatik olup INR seviyesi varfarine bağlı 5-9 olan hastalarda K vitamini oral verildiğinde INR yi subkütan uygulamadan daha hızlı düşürür. Bu hastalarda oral mg K vitamini 16 saat içinde INR de ölçülebilir düşüş elde etmeyi,ikinci günde terapötik seviyeyi sağlar. INR>10 olan asemptomatik hastada oral 2mg K vitamini etkilidir,fakat INR de düşüş daha uzun sürer.

58 Vitamin K Uygulanması IV vitamin K uygulamasının nadir ancak ciddi,doz bağımlı olmayan anaflaksi riski vardır ve rutinde kullanılmamalıdır. IV K vitamini hayatı tehdit eden kanama veya INR>20,varfarinin intihar amaçlı aşırı dozda alımı ile zehirlenmiş semptomatik hastalar ile sınırlandırılmalıdır. Bu hastalar genellikle uzun dönem terapötik antikoagülasyon gerektirmez ve tersine çevirme tekrarlayan tromboz riski taşımaz.

59 Taze Donmuş Plazma(TDP) Terapötik aşırı antikoagülasyonu ters çevirmenin enhızlı yolu,tdp,konsantre protrombin kompleksi,veya FVIIa kullanarak yapılan koagülasyon faktör infüzyonudur ml/kg TDP TDP ile antikoagülasyonun tersine çevirilmesi çoğunlukla kanamayı kontrol eder ve kısa süreler için güvenlidir.

60 Protrombin Kompleks Konsantresi Protrombin kompleks konsantresi faktör 2,9,10 ve az miktarda faktör 7 içerir. Protrombin kompleks konsantreleri dissemine intravasküler koagülasyon ve tromboz varlığında kontrendikedir IU/kg

61 Protrombin Kompleks Konsantresi Varfarin tedavisi alan kanamalı veya invaziv girişim uygulanacak hastalarda kullanılması endike olduğu gibi, 1) Çok sayıda koagülasyon faktör eksikliği bulunan hastalarda kanama, operasyon öncesi veya masif transfüzyon durumunda. 2) Trombotik trombositopenik purpuralı hastalarda. 3) Konjenital veya edinsel koagülasyon faktör eksikliklerinde faktör konsantrelerine ulaşılamadığı durumlarda da kullanılır

62

63

64

65 Ocak Aralık 2010 tarihleri arasında kanama şikayeti ile başvuran, INR değeri 6 veya üzeri, warfarin kullanım öyküsü olan hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiş

66 Toplam 36 hasta. Yaş ortalaması 67,5 yıl. Ortalama ilaç kullanım süresi 37.2 ± 49.7 ay Hematüri ve hematemez / melena en sık görülen başvuru şekli imiş. 11 hastaya (%30) eritrosit ve taze donmuş plazma transfüzyonu, 19 hastaya (%53) sadece taze donmuş plazma olmak üzere toplam 30 hastaya (%83) taze donmuş plazma transfüzyonu yapılmış. Kanamaya bağlı mortalite oranı ise % 5,5. Ortalama yatış süresi 3,3 gün

67 Warfarin kullanan hastalarda INR monitorizasyon dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Hastalara potansiyel komplikasyonlar ve INR takibinin önemi açısından yeterli bilgiler verilmelidir.

68

69 Bu makalede mitral kapak replasmanı uygulanmış olan hastada sık gelişen warfarin toksisitesinin sebebinin genetik mutasyonlara bağlı olabileceği sunmaya çalışılmış.

70 45 y bayan Burun kanaması 1 yıl önce MVR,varfarin(5mg/gün) Hasta sık sık gelişen varfarin toksisitesi ile başvuruyor. Sık-sık warfarin toksisitesi gelişen hastada warfarin doz ayarlanması icin warfarin gen polimorfizmi çalıştırılmış.

71 Yapılan molekuler genetik analiz sonucunda CYP2C9*2 C430T bölgesinde heterozigot formda ve VKORC1 C1173T ve G1639A bölgesinde homozigot formda mutasyonlar tespit edilmiş. Warfarin direnci ve sensitivite artışı tespit Warfarin direnci ve sensitivite artışı tespit edilen hastaya haftada 2 gün çeyrek dozda warfarin onerilerek 1 hafta sonra INR kontrolune gelmesi onerisi ile taburcu edilmiş.

72

73 TEŞEKKÜRLER

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRADAXA 150 mg sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her kapsül; 150 mg dabigatran eteksilat (mesilat şeklinde) içermektedir. Yardımcı

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Nadir Faktör Eksiklikleri Hemofili A, Hemofili B ve von Willebrand hastalığı dışında

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç K Vitamini Eksikliği Prof. Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD TPHD Okulu - 6, Hemostaz 14-15 Eylül 2013, Ankara 1 1. Hasta 6 günlük kız bebek Kanlı dışkılama

Detaylı

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen.

Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Trisequens Film Tablet Kesintisiz siklik hormon replasman tedavisi (HRT) için östrojen ve progestagen. Formülü: Her bir film tablet: Mavi Tablet: Östradiol 2 mg (östradiol hemihidrat olarak) Beyaz Tablet

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nötrofiller 500 ve < 1000 (1 kez) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1 - BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAVELBINE 30mg Yumuşak Kapsül 2 - KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vinorelbin tartarat 41.55mg (30mg vinorelbin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

K V TAM N NE BA LI KOAGÜLASYON FAKTÖRÜ

K V TAM N NE BA LI KOAGÜLASYON FAKTÖRÜ TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 2 Dr. M. Cem Ar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, İstanbul e-posta: muhcar@superonline.com Tel: 0212 459 63 30 Anahtar Sözcükler K vitamini, kanama

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET CALS-D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ: Her efervesan tablet; 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 22 µg vitamin D 3 e eşdeğer 880 IU kolekalsiferol içermektedir. Ayrıca tatlandırıcı olarak

Detaylı

K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ

K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ X. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU K VİTAMİNİNE BAĞLI FAKTÖRLERİN BİRLİKTE EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU K VİTAMİNİNE

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VI. FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR X EKSİKLİĞİ VI. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR X EKSİKLİĞİ Dr. Tuğba Belgemen ve THD Hemofili Bilimsel Alt Komitesi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LANTOROL 30 mg enterik mikropellet kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Lansoprazole 30 mg. Yardımcı Maddeler: Sukroz Sodyum metil paraben

Detaylı