Vitaminler eriyebilirliklerine göre iki büyük gruba ayrılırlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vitaminler eriyebilirliklerine göre iki büyük gruba ayrılırlar."

Transkript

1 Vitaminler vücutta meydana gelen metabolik reaksiyonların gerçekleşmesinde rol alan organik bileşiklerdir. İnsan için başlıca gerekli olanlar A, B kompleks (B1, B2, B6, B12, niasin, folik asit, pantotenik asit, biyotin), C, D, E ve K vitaminleridir. D vitamini güneş ışınlarının etkisi ile deride, K vitamini ve biyotin ise bağırsak florasındaki bakteriler tarafından üretilir. Bu nedenle bunların dışındaki vitaminler dışarıdan besinler ile alınmak zorundadırlar. Vitaminler eriyebilirliklerine göre iki büyük gruba ayrılırlar. 1. Suda eriyen vitaminler: B kompleksi ve C vitamini bu grup içindedir ve büyük moleküllüdürler. Koenzim olarak görev yaparlar. Suda eriyen vitaminler, organizma-da depolanmadıkları için bunlara karşı olan gereksinim daha fazladır. Tek istisna karaciğerde depolanan B12 vitaminidir. Fazla alındıklarında idrar ile atılırlar ve bu nedenle genellikle toksik değillerdir. Isıya karşı dayanıklı değildirler ve güneşe maruz kalırsa bozunurlar. Malab-sorpsiyon sendromlarında suda eriyen vitaminlerin (B12 haricinde) emilimleri bozulmaz. 2. Yağda eriyen vitaminler: A, D, E ve K vitaminleri bu grup içindedirler; küçük moleküllüdürler, vücutta depolanırlar ve idrarla atılmazlar. Bu nedenle fazla miktar-da alındıklarında toksik belirtiler ortaya çıkar. Bu vitaminler yağda eridiklerinden malabsorsiyon sendromlarında emilimleri 1 / 8

2 bozulur. Pişirmeye ve ısıya karşı suda eriyen vitaminlere göre daha dayanıklıdırlar. Dengeli beslenen ve yeteri kadar güneşe maruz bırakılan sağlıklı çocuklara vitamin takviyesi gerekmez. Fakat risk altında olan çocuklarda (prematüre, intrauterin malnütrisyon, adolesan, kronik hastalıklar) diyete vitamin eklenmesi gerekebilir. Suda eriyen vitaminler B1 VİTAMİNİ (TİAMİN) EKSİKLİĞİ Tiamin özellikle tahıllı gıdaların kabuklarında bulunur. Kepekli ekmek tiaminden zengindir. Beyez ekmek ise yeterli tiamin içermez. Tiamin pirüvat ve alfa-ketoglütaratın dekarboksilasyonunu sağlar. Tiamin eksikliği halinde Krebs döngü-sü yavaşlar ve yeterli ATP sentezlenemez. Başta sinir hücreleri olmak üzere birçok hücrenin fonksiyonları aksar. Tiamin alfa-keto asitlerin (özelikle dallı zincirli aminoasitler) dekarboksilasyonunda görev alır. Akçaağaç şurubu hastalığının ba-zı formları B1 vitamini tedavisine cevap verir. Tiamin eksikliği (beriberi) özelikle kabuksuz pirinci temel gıda olarak kulla-nan Uzakdoğu ülkelerinde yaşıyanlar ve yeterli besin almayan alkoliklerde görülür. Yaş (kardiyak) Beriberi: Taşikardi, kalp yetersizliği, kardiyomegali, ödem, kaslarda 2 / 8

3 zayıflık olur. Kuru (nöropatik) Beriberi: polinevrit, parestezi, anestezi, kas yorgun-luğu, kas ağrıları, tendon reflekslerinde azalma yorgunluk, huzursuzluk, iştahsızlık, kabızlık ve uykusuzluk olur. Ansefalopatik Beriberi (Wernicke-Korsakoff ansefalopatisi): Daha çok alkoliklerde görülür. Ataksi, men-tal konfüzyon, halüsinasyon ve konuşma bo-zuklukları (konfabülasyon) vardır. İnfantil Beriberi: Daha ağırdır. Huzursuzluk, iştahsızlık, ansefalopati, kusma, dispne, konjestif kalp yetersizliği, ölüm Tiamin eksikliği en hassas göstergesi eritrositlerdeki transketolaz aktivitesidir (pentoz fosfat yolunun enzimidir). Tiamin pirofosfat verildiğinde enzim aktivitesi artar. Tedavi: Acil: mg İV tiamin, idame: 5-10 mg/gün B2 VİTAMİNİ (RİBOFLAVİN) Sebze, meyve, karaciğer ve böbrekte bol miktarda bulunur. Riboflavin oksidoredüksiyon reaksiyonlarında rol oynayan FAD'ın koenzimidir. Ayrıca ışık adaptasyonunda rol oynayan retinal pigmentlerin oluşumunda rol oynar. Eksikliğinde fotofobi, görme bula-nıklığı, göz kaşınması, korneal vaskülarizas-yon, katarakt, angüler stomatit, (yalama), atrofik glossit (Magenta dili), yüzde seboreik dermatit, skrotal veya vulvar dermatit görülür. Riboflavin glutaril-coa dehidrogenazın kofermenti olduğundan, glutarik asidürinin 3 / 8

4 tedavisinde de kullanılır. B3 VİTAMİNİ (NİASİN=NİKOTİNİK ASİT) YETERSİZLİĞİ Hububat (mısır hariç), süt ve sakatat-ta bol miktarda bulunur. İnsanlarda niasinin bir bölümü esansiyel bir aminoasit olan triptofan metabolizmasından elde edilir. Bu reaksiyonda B6 vitamini de rol alır. Niasin, nikotinik asitin jenerik ismidir. Nikotinamid nikotinik asidin bir türevidir. Yiyeceklerde bol miktarda bolunur. Vücutta deamine olarak nikotinik aside dönüşür. Niasin, elektron transportu ve glikoliz-de önemli rolu olan iki enzimin yapısına girer; Nikotinamid adenozin dinükleotid (NAD) ve (NADP). Bunlar hücrelerin oksijeni kullanabilmesi için gerekli solunum enzimlerinin işlerliğini sağlar. Niasin yetersizliği daha çok temel gıdası mısır olan topluklarda görülür. Çocukluk çağında nadiren belirti verir. Başlangıçta iştahsızlık ve halsizlik vardır. Daha sonra klasik 3D belirtisi ( Diare, Dermatit, Demans) ortaya çıkar. Dermatit: Deri lezyonları, güneşe maruz kalan yerlerde görülür ve sağlam deriden keskin bir sınırla ayrılır. Deri kuru olup (Pellegra= kuru ve kaba deri), pullanma, soyulma ve veziküllerle karakterizedir. Nörolojik bulgular: Disfaji, periferik nöropati ve Demans GİS bulguları: Diare, bulantı, hipersalivasyon, glossit, epigastrik ağrı Hartnup hastalığında triptofan emilimi bozulduğu için niasin yetersizliği (pellegra) oluşur 4 / 8

5 B6 vitamini triptofandan niasin sentezinde rol aldığı için eksikliğinde pellegra gelişebilir. Nikotinamid otoimmün diabetin (Tip) gelişmesini önliyebilir. Nikotinik asit (nikotinamid değil!) lipolizi baskılayarak trigliserid yapımını azaltır. Sonuçta VLDL ve dolayısıyla da LDL sentezini azaltır. Bu nedenle Tip IIb hiperlipidemide kullanılabilr. Tedavi: 300 mg/gün niasin. B5 VİTAMİNİ (pantotenik asit) Asetil CoA'nın yapısına girer. Yiyeceklerde bol miktarda bulunur. Şimdiye kadar eksiklik bulguları gösterilemmiştir. B6 VİTAMİNİ (PİRİDOKSİN) Piridoksin buğday, mısır, yumurta sarısı, karaciğer ve ette bol miktarda bulunur. Piridoksin aminoasitlerin dekarbok-silasyon, transaminasyon, transsülfürasyon koenzim olarak görev alır. Piridoksin uyarıcı bir nörotransmitter olan glutamik asidin, inhibitif bir nörotransmitter olan gamma aminobütirik aside dekarboksile olmasını sağlar. Dekarboksilasyon yeteri kadar gerçekleşemezse yenidoğan döneminden başlıyarak antikonvülsiflere cevap vermeyen inatçı konvülsiyonlar olur. B6 vitamini verildiğinde konvülsiyonlar durur. (Piridoksin bağımlılığı) 5 / 8

6 Hem sentezinin ilk basamağı glisin ile süksinil CoA'nin birleşmesidir. B6 vitamini glisini aktive eder. Eksikliği halinde yeterli hem sentezi olamıyacağı için hipokrom mikrositer bir anemi gelişir. Piridoksin eksikliğinde glioksilik asit glisine dönüşemez. Sonuçta okzalik asit artar. Hiperokzalüriye bağlı ürener sistem taşları gelişir. Piridoksin kinürenin metabolizmasında rol oynar. Eksikliğini halinde ksantürenik asidüri olur. Ksantürenik asidüri B6 vitaminin yetersizliğinin en hassas bulgusudur. Piridoksin eksikliğinde irritabilite, konvülsiyon (Piridoksin bağımlılığı), hipokrom anemi, glossit, okzalüri, mesane taşları, periferik nevrit ve seberoik dermatit görülür. INH piridoksine bağlandığında, hirazon denilen inaktif metabolite dönüşür. Bu nedenle uzun süre INH kullanılması halinde (tbc tedavisi) vitamin ilavesi şarttır. Oral kontraseptifler B6 vitaminine bağlı enzimlerin aktivasyonunu arttırırlar. Bu nedenle B6 vitamini aşırı kullanıldığından azalır. Doğum kontrol hapı kullanan annelerin emzikli bebeklerinde vitamin eksikliği görülebilir. B6 vitamini, homosisteini sistationine dönüştüren sistationin sentaz enziminin akti-vatörüdür. B6 eksikliğinde homosistinüri olur. Sistationin sentaz yetersizliğinde (homosistinüri tip I) rezidüel aktivitesini art-tırmak amacı ile B6 vitamini kullanılır. Olgu-ların yaklaşık yarısı bu tedaviye cevap verir. 6 / 8

7 B12 VİTAMİNİ (siyanokobalamin) B12 vitamini hayvanlarda ve bitkilerde sentezlenmeyen tek vitamindir. Yapısında kobalt bulunur. B12 vitamini hayvanların bakteri florasında sentezlenir. Et, balık, yumurta, peynir süt, gibi hayvani gıdalarda bulunur, bitkilerde bulunmaz (vejetaryenlerde eksiklik oluşur). B12 vitamini mide fundusunda sentezlenen intrinsik faktör ile birleşir. intrinsik faktör eksikliği ve mide rezeksi-yonlarında bu birleşme gerçekleşemez ve B12 vitamini eksikliği gelişir. Kör olup sendromu (divertikül, düplikasyon) gibi anatomik bozukluklarda ve Diphyllobotrium latum enfestasyonla-rında intestinal bakterilerin aşırı kolonizasyo-nu B12 vitamini tüketimini arttırır ya da B12 vitamini-intrinsik faktör kompeksini birbirinden ayırır. Sonuçta B12 vitamini eksikliği gelişir.i İntrinsik faktör ile birleşen B12 vitamini distal ileumdaki özel reseptörlere bağlanarak enterosit içine girer. Terminal ileumu etkileyen hastalıklar (rezeksiyon, Crohn hastalığı, bağırsak tüberkülozu, neonatal nekrotizan enterokolit) B12 vitamini eksikliğine neden olur. İleal enterositlerde reseptörün konjenital yokluğuna Immerslund-Grasbeck sendromu denir. B12 vitamini eksikliğine ek olarak proteinüri de olur. B12 vitamini ileumdan emildikten sonra serumda transkobalamin II'ye bağlanır ve bu şekilde diğer dokulara taşınır. Konjenital transkobalamin II eksikliği oldukça nadirdir. Kobalamin kanda transkobalaminden ayrılarak serbest hale dönüşür. Buna hid-roksikobalamin denir. Hidroksikobalamin iki koenzimin (metill kobalamin ve 5' adenozilko-balamin) yapısına girer. 7 / 8

8 B12 vitamini karaciğerde depolanır. Depolanmış B12 vitamini transkobalamin I'e bağlıdır. Karaciğerdeki B12 vitamini deposu 4 miligramdır. Atılım son derece az olduğu için eğer depo yeterli ise uzun bir süre yetersizlik bulguları ortaya çıkmaz. B12 vitamini yetersizliği, intirinsik faktör eksikliği ve mide rezeksiyonlarında 1-4 sonra, vejetaryenlerde yıl sonra ortaya çıkar. Emilim bozukluğu varsa klinik bulgular daha çabuk (6ay-1yıl) ortaya çıkar. 8 / 8

YAŞLILIK ve VĐTAMĐN B12

YAŞLILIK ve VĐTAMĐN B12 YAŞLILIK ve VĐTAMĐN B12 Yaşlanma; Organizmanın biyolojik yeterliliğini sürdüren kapasitenin ilerleyici biçimde azalmasıdır. Tıbbi ve toplumsal gelişmelerin yaşlılığın sınırını sürekli olarak yukarı çekmelerine

Detaylı

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI Protein ve amino asitlerin vücuda alınması 70 kg ağırlığında bir erişkin insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein gerekmektedir. Hayvansal gıdalar ve baklagiller

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI BÖLÜM - 13 PRTEİ METABLİZMASI 13.1-GEEL BAKI Protein metabolizması, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından biraz farklılık gösterir. Çünkü proteinler vücutta kuruluşu sağlayan esas maddelerdir. Bunları

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET CALS-D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ: Her efervesan tablet; 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 22 µg vitamin D 3 e eşdeğer 880 IU kolekalsiferol içermektedir. Ayrıca tatlandırıcı olarak

Detaylı

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her efervesan tablet 600 mg Kalsiyum iyonuna eşdeğer 1.500 mg Kalsiyum karbonat ve 400 IU D 3 vitaminine eşdeğer 4.60 mg Kolekalsiferol içermektedir. Tatlandırıcı

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Bu yayın T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

VEJETARYEN BESLENMESİ

VEJETARYEN BESLENMESİ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Efsun Karabudak Başkent Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No:

Detaylı

D VİTAMİNİ METABOLİZMASI ve RİKETS

D VİTAMİNİ METABOLİZMASI ve RİKETS D VİTAMİNİ METABOLİZMASI ve RİKETS D vitamini kemik yapımı ile kalsiyum ve fosfor minerallerinin dengesi için gereklidir. D VİTAMİNİ Bitkisel ve hayvansal kaynaklı olarak alınan D vitamini öncülleri deride

Detaylı

δ-aminolevulinik ASİT

δ-aminolevulinik ASİT δ-aminolevulinik ASİT Diğer adı ve kısaltmalar: Delta aminolevulinik asit, δ-ala, DALA, ALA. Kullanım amacı: Porfiria olasılığını değerlendirmek, çeşitli pofiria türleri arasında ayırıcı tanı yapmak ve

Detaylı

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI 8.1- GENEL BAKI. Memelilerde başlıca enerji kaynağını karbonhidratlar sağlar. Yine alınan besin maddelerinin % 60 kadarını karbonhidratlar oluşturur. Besinlerle alınan

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç

K Vitamini Eksikliği. Prof. Dr. Ahmet Koç K Vitamini Eksikliği Prof. Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD TPHD Okulu - 6, Hemostaz 14-15 Eylül 2013, Ankara 1 1. Hasta 6 günlük kız bebek Kanlı dışkılama

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Gamze Akbulut Araş Gör Hilal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Yasemin Beyhan Haliç Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER

Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER Bölüm II TIBB YAKLA IM VE TEDAV LER 1. Alkolün farmakolojisi, tıbbi etkileri ve komplikasyonları 2. Alkol yoksunlu u, entoksikasyonu ve tedavisi 3. Alkol ba ımlılı ında ilaç tedavisi 4. Esrarın (cannabis)

Detaylı

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organ oluşumu Dokular kendilerine özgü hücrelerden oluşur. Yağ doku yağ hücrelerinden, kemik doku kemik hücrelerinden, kas doku kas

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

Azotlu bileşikler, sülfitler,saponinler, monoterpenler,organik asitler ve vitaminler

Azotlu bileşikler, sülfitler,saponinler, monoterpenler,organik asitler ve vitaminler Azotlu bileşikler, sülfitler,saponinler, monoterpenler,organik asitler ve vitaminler Meyve ve sebzelerin bileşimindeki azotlu maddeler,saponinler ve sülfitlerin varlığı ve miktarları üründen ürüne büyük

Detaylı

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI Antikolinesterazlar: Kolinesteraz enzimini inhibe eden ilaçlar, inhibisyonun reverbisl ve irreverbisl olmasına göre iki grupta incelenmektedir. Kolinerjik asetilkolin birikimine neden olarak muskarinik

Detaylı